& H. D. R A U C H, W I E N BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 26. 11. 2011"

Transkript

1 & H. D. RAUCH, WIEN BRNO

2 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, BRNO telefon (fax): Otevřeno: Pondělí, úterý hodin Středa Zavřeno Čtvrtek hodin Pátek hodin Na této adrese je též sídlo firmy, příjem mincí do aukce, veškerá korespondence, úhrada za aukční zboží atp. Těšíme se na Vaši návštěvu

3 DUKÁT spol. s r. o. Orlí BRNO pořádá v sobotu 64. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO (vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají) Program 7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu 9.00 I. část aukce (pol ) Přestávka II. část aukce (pol ) Výdej materiálu po celou dobu aukce.

4 2 Obsah: Pořadí Strana Mince zlaté antické Čech, Moravy a Slezska církevní a rodové habsburské monarchie Mince celého světa československé světa Bankovky, vyznamenání a medaile habsburské monarchie a ostatní

5 3 Použitá literatura: HAL Halačka: Mince zemí koruny české KM Standart catalog of world coins C Cach: Nejstarší české mince K Kankelfitz: Römische Münzen Nov Novotný: Papírová platidla ČSR SJ Saurma Jeltsch Hus Huszar: Münzkatalog Ungarn Rauch Aukční katalogy fy Rauch Vídeň Höl. Höllhuber: XV krejcar císaře Leopolda I. SM Smolík: Pražské groše ŠM Šmerda: Denáry české a moravské KOP Kopicky: Katalog typow monet polskich HER Herinek: Österreichische Münzprägungen DAV Davenpart: Europen Crowns UZD Uzdenikov: Monety Rossii CHJ Chvojka: Pražské groše Ferdinanda I. Nov Novák: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie SV Suchomel + Videman: Mincovnictví olomouckých biskupů J Jaeger: Die Dentschen Münzen zit 1871 PV Paukert, Videman: Moravské denáry století

6 4 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A DUKÁT, spol. s r.o., Orlí č. 20, Brno, IČO , zastoupená jednatelem Ivanem Chládkem (dále jen dražebník), vyhlašuje konání dobrovolné, společné dražby movitých věcí, která se uskuteční ve znění zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách (dále jen zákon), v sobotu 26. listopadu 2011 od 9.00 hod. v Kongresovém centru Veletrhy Brno. I. Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním seznamu. Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy. II. Prohlídka movitých věcí předaných do dražby se uskuteční: v numismatické prodejně dražebníka na Orlí č. 20 v Brně ve dnech od do hod. a od do hod. v sále Kongresového centra, Veletrhy Brno v den konání dražby od 7.30 do 9.00 hod. Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho zaměstnanců. III. Stanovení příhozů: Vyvolávací cena Příhoz Vyvolávací cena Příhoz Kč Kč Kč Kč do od 101 do od 201 do od 501 do od do od do od do od IV. Vydražitelům, kteří vydraží movité věci přímo v sále, bude vydražená věc předána proti potvrzení o úhradě ceny dosažené vydražením a 15 % odměny pro dražebníka. Fyzickým osobám, které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou s doručenkou. K ceně dosažené vydražením bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné. Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná. DRAŽEBNÍ ŘÁD 1. Účástníci dražby Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2 3 zákona). Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby (zákon č. 219/1995 Sb. devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs. Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst zákona), popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby a zakoupí vstupenku. Dražební číslo bude účastníkům dražby vydáno pouze po splnění předcházejících povinností. Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu. Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné. Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh dražby chováním odporujícím dobrým mravům.

7 5 2. Průběh dražby Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí. Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitá tora. Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní, účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka. Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí. Nebylo-li učiněno nejnižší podání a je-li dán písemný souhlas vlastníka dražené věci, sníží licitátor nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby. Udělením příklepu je dražba ukončena. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho snížení, licitátor dražbu ukončí slovem zpět. Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba movitých věcí končí. 3. Úhrada ceny dosažené vydražením Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny pro dražebníka ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby. Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky. Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. 4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení dobrovolné, společné dražby, který je současně potvrzením o nabytí předmětu vlastnictví. Limitentům bude protokol zaslán společně s vydraženými věcmi a jejich podpis na kopii protokolu uloženého u dražebníka nahradí vrácená a podepsaná poštovní doručenka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. 5. Reklamace Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby. Limitenti mohou reklamaci uplatnit do tří dnů po převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník. Podle odst zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. 6. Ostatní ujednání Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení vydává např. Moravské muzeum v Brně a Národní mu zeum v Praze. Osvědčení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby nejsou oprávněni do nich nahlížet....

8 6 Kvalita mincí překlad českých zkratek Münzenqualität Übersetzung der tschechischen Abkürzungen Česky Deutsch b.l. bez letopočtu ohne Jahreszahl b.z. bez značky ohne Marke dírka dírka Loch hr. hrana Randfehler just. justýrovaný justiert malý malý klein m.o., st. měl ouško Henkelspur napr. naprasklý schrötlingsriss ned., nedor. nedoražený Unanschag o. ouško Henkel okr. okraj Rand opr. opravený repariert opr. dírka opravená dírka gestopftes Loch škr. škrábnutý Kratzer úh. úder úhoz, úder Schlag vada mat. vada materiálu Schrötlingsfehler vlas. vlasový Haarstrich Proof ražba z leštěných razidel polierte Platte 0 ražební lesk Stempelfrisch 1 krásný Vorzűglich 2 velmi zachovalý sehr schön 3 zachovalý schön

9 7 M I N C E Z L A T É Filip II. ( před Kristem) M a k e d o n i e 1. 1/12 stateru, 0,71 g -1/ , G. J. Caesar ( před Kristem) Ř í m - c í s a ř s t v í 2. Aureus; 8,04 g z roku 46 před Kr.; A HIRTIVS PR LITVVS, Kamp. 1.1; Konzul Hirtius po smrti Caesara vydal jeho knihu O válce galské R -1/ ,- Nero (54 68) 3. Aureus, 7,15 g, AVGVSTVS GERMANICVS, Kamp. 14.6, z roku / ,- 4. Aureus, 7,03 g, IANVM CLVSIT PACE, z roku 64 66, Kamp / ,- 5. Aureus, 6,99 g, SALVS, z roku 65 67, Kamp / , Vespasianus (69 79) 6. Aureus, posmrtný za Tita r , 7,10 g, RIC 60, Coh. 145 minc. Roma, DIVVS AVGVSTVS VESPASINVS, EX S.C., Qadrika doleva, vůz bohatě vyzdobený 2/ ,- Titus (69 79) 7. Aureus, 7,2 g, ROMA COS, Kamp / ,- Hadrianus ( ) 8. Aureus r , 7,04 g, RIC 59, Coh. 1084, P.M.T.R.P.COS III Hercules s kyjem mezi dvěma ženami stojí v chrámu. Dole odpočívá říční Bůh. -1/ ,-

10 8 MINCE ZLATÉ 9 10 Licinius ( ) 9. Aureus, 5,22 g, IOVI CONSERVATORI, Kamp. 132,4, zkušební zásek 1/ ,- Valentinianus III. ( ) 10. Solidus, 4,4 g, VICTORIA AVGGG, stojící císař drží žezlo a kouli, COMOB, Fried. 917, dr. škr. -1/ , Focas ( ) B y z a n t s k á ř í š e 11. Solidus, 4,37 g, VICTORIA AVGGI, anděl drží žezlo a kouli s křížem, CONOB, Fried. 93, okr. exc. 1/ ,- Heraclius ( ) 12. Solidus, 4,38 g, Fried / ,- 13. Solidus, 4,41 g, Fried / ,- Constans II. ( ) 14. Solidus, 4,35 g, Sear 956 1/ ,- Nicephorus III. ( ) 15. Stamenon nomisma, 4,43 g, Fried / ,- C í r k e v n í r a ž b y S a l z b u r g Max Gandolph ( ) 16. Dukát 1674, Fried. 813, dr. zvlněný 1/ ,-

11 MINCE ZLATÉ Leopold Firmian ( ) 17. Dukát 1728, KM 323 1/ ,- Hieronymus Colloredo ( ) 18. Dukát 1796 M, Fried / ,- Itálie Papežský stát Pius VI. ( ) paoli (Doppia d oro) 1786, 5,41 g, KM / ,- V a t i k á n Pius XI. ( ) 20. Au medaile 1929, 2,92 g, punc. 985/1000, sig. Roth 0/ ,- Pius XII. ( ) lira 1948/X, Y 39 0/ , Č e c h y Jan Lucemburský ( ) 22. Dukát b.l., 3,55 g, Don. 814 R -1/ ,- L e h n i c e - B ř e h Georg Ludwig a Christian ( ) 23. Dukát 1657, SJS 316, hlazen v ploše 1/ , dukát 1659 EW, SJS 334, opravená stopa 1/ ,- M ü n s t e r b e r g - O l e š n i c e Jindřich IV. a Karel II. ( ) 25. Dukát 1569, SJS 85 1/ ,-

12 10 MINCE ZLATÉ R o ž m b e r k Vilém ( ) 26. Dukát 1585, Fried. 112, dr. zvlněný R -1/ ,- Petr Vok ( ) 27. Dukát 1594, Fried. 113 R 1/ ,- V a l d š t e j n Albrecht ( ) 28. Dukát 1629, Jičín, Fried. 137 R 1/ ,- W i n d i s c h g r a t z Josef Nikolas ( ) 29. Dukát 1777, Fried. 908 R 0/ , Č e s k o s l o v e n s k o ( ) 30. Dukát 1923, sv. Václav 0/ ,- 31. Dukát 1924, sv. Václav 0/ ,- 32. Dukát 1925, sv. Václav 0/ ,- 33. Dukát 1926, sv. Václav 0/ ,- 34. Dukát 1928, sv. Václav 0/ ,- 35. Dukát 1929, sv. Václav 0/ ,- 36. Dukát 1929, sv. Václav 0/ ,- 37. Dukát 1930, sv. Václav 0/ ,- 38. Dukát 1931, sv. Václav 0/ ,- 39. Dukát 1932, sv. Václav 0/ ,- 40. Dukát 1934, sv. Václav 0/ ,- 41. Dukát 1936, sv. Václav 0/ ,- 42. Dukát 1980, Karel IV. 0/ , dukát 1932, sv. Václav 0/ , dukát 1933, sv. Václav 0/ ,-

13 MINCE ZLATÉ dukát 1934, sv. Václav 0/ , dukát 1935, sv. Václav 0/ , dukát 1929, sv. Václav 0/ , dukát 1930, sv. václav, raženo 543 ks 0/ , dukát 1931, sv. Václav 0/ , dukát 1932, sv. Václav 0/ , dukát 1932, sv. Václav 0/ , dukát 1934, sv. Václav 0/ , dukát 1936, sv. Václav, raženo 728 ks 0/ ,-

14 12 MINCE ZLATÉ dukát 1936, sv. Václav, raženo 633 ks 0/ ,- 55. Dukátová medaile 1928, Česká vzájemná pojišťovna 3,99 g, sig. Šejnost 0/ ,- 56. Dukátová medaile Kateřina z Lobkovic (1974) 3,55 g, sig. Kolářský 0/ , dukátová medaile 1928, sv. Prokop 0/ , dukátová medaile 1932, 200 let korunovace p. Marie na sv. Kopečku, 6,98 g, sig. Hladík 0/ , dukátová medaile 1929, Milenium sv. Václava, 12 g, min. hrana 0/ , dukátová medaile 1929, Milenium sv. Václava, 20 g 0/ ,- 61. Dukátová medaile 1934, Oživenie Kremnického baníctva 0/ , dukátová medaile 1934, Oživenie Kremnického baníctva 0/ , dukátová medaile 1934, Oživenie Kremnického baníctva, var. zn. mincovny vlevo R 0/ ,-

15 MINCE ZLATÉ dukátová medaile 1934, Oživenie Kremnického baníctva, var. zn. mincovny vlevo R 0/ , dukátová medaile b.l., Dubček + Jan Hus, 17,56 g 0/ , dukátová medaile b.l., Dubček, Svoboda a sv. Václav, 34,98 g 0/ , Č e s k á r e p u b l i k a (1993 ) 67. Dukátová medaile 1993, na vznik ČR, Nov. XB PP 5 000,- 68. Au medaile jako 10 Kč 1997, 1/2 OZ Au, etue 0/ , Kč, Litomyšl 2002, etue, karta PP 8 000, Kč, Kačina 2004, etue, karta PP 7 000,- J i ž n í A f r i k a pence 1898, 2, 59 g, odražek ve zlatě, raženo 215 ks pro důlního magnáta Samuela Markse R 0/ , /10 krugerrand 1004, 1/10 oz Au 0/ ,- 73. Krugerrand 1975, 1 oz Au 0/ ,-

16 14 MINCE ZLATÉ A n g l i e Edward VII. ( ) 74. 1/2 sovereign / ,- Elizabeth II. (1952 ) 75. Sovereign / ,- B e l g i e - F l a n d r y Louis de Male ( ) 76. Chaise d or, b.l., Gent, 4 46 g, Fried. 163, vada střižku 1/ ,- B r a z í l i e John ( ) reis 1808 R, 14,34 g, 917/1000, C 100 1/ ,- B u l h a r s k o Ferdinand I. ( ) leva 1894 KB -1/ ,- Č e r n á H o r a Nikola I. ( ) perper 1910, hlava vlevo, 50 let vlády 0/ ,- Č í n a yuan 1989, rok hada, Y 180, 1/4 oz Au PP 7 000,- D á n s k o Christian VII. ( ) 81. Dukát 1794, species, Fried / ,- Christian IX. ( ) koruna / ,-

17 MINCE ZLATÉ F r a n c i e Ludvík XVI. ( ) louis d or 1787 D, Lyon, KM 592,5-1/ ,- Napoleon Bonaparte ( ) frank A 12 A 2/ ,- H o l a n d s k o Batavie 85. Dukát 1803, KM 11,3 1/ ,- William II. ( ) 86. Dukát 1841, KM 70,1 0/ ,- I t á l i e T o s k á n s k o Johann Gaston ( ) 87. Florino 1724, Fried / ,- N e a p o l a S i c í l i e Joachim Murat, Gioachino Napoleon ( ) lira / ,- Napoleon I. ( ) lira 1808 M 2/ ,- J u g o s l á v i e Alexander I. ( ) 90. Dukát 1932, kontramarka 0/ ,- K a n a d a dollar 1992, 1/2 oz Au 0/ , dollar 1991, 1 oz Au 0/ ,- L i c h t e n š t e j n s k o Johann II. ( ) koruna 1898 A 1/ ,-

18 16 MINCE ZLATÉ N ě m e c k o B a v o r s k o Ludwig II. ( ) marka 1873 D, J 194 1/ ,- B r a n d e n b u r g - A n s b a c h Friedrich II., Albrecht a Christian ( ) 95. Dukát 1630, Fried / ,- B r a u n s c h w e i g - L ü n e b u r g Georg II (král Anglie) 96. IIII goldgulden 1751 IAS, Fried / ,- B r a u n s c h w e i g - W o l f e n - B ü t t e l Karl Wilhelm Ferdinand ( ) 97. Dukát 1783 MC, Fried / ,- F r a n k f u r t 98. Goldgulden, za Zikmunda Lucemburského ( ) Fried / ,- H a m b u r g marka 1878 J -1/ , marka 1910 J 1/ ,- L u b e c k - m ě s t o 101. Dukát 1615, KM 36-1/ ,- M a i n z - B i s k u p s t v í Albrecht ( ) 102. Goldgulden b.l., Fried / ,-

19 MINCE ZLATÉ N o r i m b e r k 103. Dukát klipa 1700, 3,47 g, beránek, Fried / ,- P f a l z - S u l z b a c h Karl V. Theodor ( ) 104. Dukát 1750 SAK, řád sv. Huberta, KM 86 0/ ,- P r u s k o Friedrich Wilhelm III. ( ) 105. Fridrichs d or 1825 A, Fried / ,- Wilhelm I. ( ) marka 1873 C -1/ , marka 1879 A -1/ ,- Friedrich (1888) marka 1888 A 1/ ,- Wilhelm II. ( ) marka 1914 A, císař v uniformě 1/ ,- S a s k o Sophia ( ) 110. Dukát 1616, vikariát Drážďany, Fried / ,- Johann ( ) marka 1873 E, J 259 1/ ,- Albert ( ) marka 1894 E, J 264 1/ ,- Friedrich August ( ) marka 1905 E, J 268 1/ ,- W ü r t e n b e r g Karl ( ) marka 1872 F -1/ ,- Wilhelm II. ( ) marka 1900 F 1/ ,-

20 18 MINCE ZLATÉ B a v o r s k o 116. Au medaile na návštěvu papeže Benedikta XVI. 2006, Au 4,48 g, 333/1000 PP 1 200,- B e r l í n 117. Au medaile k otevření hlavního nádraží 3,50 g, 585/1000, etue, certifikát PP 1 800, Au medaile k otevření hlavního nádraží 3,50 g, 585/1000, etue, certifikát PP 1 800,- M a g d e b u r g 119. Au medaile k založení města před 1200 lety 3,13 g, 585/1000, 2005, etue, certifikát PP 1 500, Au medaile k založení města před 1200 lety 3,13 g, 585/1000, 2005, etue, certifikát PP 1 500,- N ě m e c k o 121. Medaile k zániku marky a vzniku eura Au 3,5 g, 999/1000, 2007 PP 3 000, Dukátová medaile 3,46 g, křestní, stol. 0/ , P o l s k o Gdaňsk Vladislav IV. ( ) 123. Dukát 1633, Fried. 15 1/ ,- Toruň Jan Kazimír ( ) 124. Dukát 1659 HDL, Fried. 60 1/ ,- R a k o u s k o schilling / , schilling / , schilling 1992, 1/4 oz Au 0/ ,- R u m u n s k o lei 1944, 3 králové 0/ , R u s k o Kateřina II. ( ) 129. Poltina 1777, 0,75 g, Uzd / , rubl 1769 SPB, Uzd / ,-

21 MINCE ZLATÉ Mikuláš II. ( ) rubl 1897 AG 1/ , rubl 1898 AG -1/ , /2 rubl / , rubl 1899 AG -1/ , rubl 1899 AG -1/ , rubl 1899 FZ -1/ , rubl 1900 FZ -1/ , rubl 1902 AP 1/ , rubl 1904 AP 1/ , rubl 1897, n.hr. -1/ ,- S S S R rubl 1988, Katedrála v Novgorodě, Y 213, 1/4 oz Au PP 7 000,- S e d m i h r a d y Gabriel Bethlen ( ) 142. Dukát 1621 KB, Fried / ,- S r b s k o Michal Obrenovič IV. ( ) dinár 1882, Vídeň -1/ ,- Š v é d s k o Oskar II. ( ) koruna / ,- Gustav V. ( ) koruna / ,- Š v ý c a r s k o frank 1913 B 1/ , frank 1898 B, n. hr. 1/ , frank 1901 B 1/ , frank 1904 B 1/ , frank 1905 B 1/ ,-

22 20 MINCE ZLATÉ 151 Maria ( ) U h r y 151. Dukát b.l., Hus. 564, nep. stopy po uchycení -1/ ,- U S A ,5 dollar / , dollar / , Ferdinand I. ( ) H a b s b u r s k á m o n a r c h i e 154. Dukát 1529 h, Hus. 897, rakouský znak 1/ , Dukát 1555 KB, Hus / ,- Rudolf II. ( ) 156. Dukát 1580 KB, Hus / , Dukát 1594 KB, Hus / ,- Ferdinand II. jako arcivévoda ( ) 158. Dukát 1610 Klagenfurt, Fried. 120, nep. zvlněný 1/ ,-

23 MINCE ZLATÉ Ferdinand II. ( ) 159. Dukát 1634 KB, Hus / , dukát 1623, Praha, Hübmer, Hal / , dukát 1634, Vídeň, Her / ,- Ferdinand III. ( ) 162. Dukát 1655 KB, Hus / ,- Leopold I. ( ) /12 dukátu 1682, Vratislav, Hammerschmidt, Hal. 1552, dr. zvlněný 1/ , /8 dukátu 1690, Vratislav, Hammerschmidt, Hal. 1550, dr. prohnutý 1/ , Dukát 1683 KB, Hus / , Dukát 1699 KB, Hus / , Dukát 1703 KB, Hus / , Josef I. ( ) 168. Dukát 1709 KB, Hus R 0/ ,- Karel VI. ( ) 169. Dukát 1740 KB, Hus / ,-

24 22 MINCE ZLATÉ Marie Terezie ( ) /4 dukátu 1772, Sedmihrady, Hus / , Dukát 1762, Sedmihrady, Her / , Dukát 1765 KB, Hus / , dukát 1765 KB, Hus / , Souverain 1751, Antverpy, Her / , souverain d or 1780 ICFA, Vídeň, Her / ,- Josef II. ( ) 176. Dukát 1787 A, Her. 29, nep. hr. 1/ , dukát 1784, Madona, Hus. 1859, dr. hr. a dr. škr -1/ , dukát 1786 A, Her. 5 1/ , dukát 1786 A, Her. 5 1/ , dukát 1787 A, Her. 6-1/ , /2 souverain d or 1786 A, Her. 101, n. škr. 1/ , dukátová medaile 1760, 10,45 g, svatební s Izabelou Parmskou, hrana 1/ ,- Leopold II. ( ) 183. Dukát 1792, Madona, obroušená hrana, 3,33 g 1/ ,-

25 MINCE ZLATÉ František II. ( ) 184. Dukát 1809 D, Salzburg, Her / , Dukát 1820 A, Her. 130, dr. okraj 1/ , Dukát 1832 A, Her / , Dukát 1835 E, Her. 189, nep. škr. 1/ , Souverain d or 1793 A, Her / , Sovrano 1800 M, Her / , Jeton na korunovaci 1830 v Bratislavě s Ferdinandem V., Au 24 mm, 6,09 g, Nov. XVIII 5a 0/ ,- Ferdinand V. ( ) 191. Dukát 1844 E, Her. 30 1/ , Dukát 1848 A, Her. 30, n. hr. a dr. škr. -1/ , dukát 1845 A, dobře odstraněné ouško 1/ ,- Revoluce ( ) lira 1848 V, Her. 8, lev na podstavci R 0/ , lira 1848 M, Her. 1, n. rysky 1/ ,-

26 24 MINCE ZLATÉ František Josef I. ( ) 196. Dukát 1848/1898 A 0/ , Dukát 1850/1898 R 0/ , Dukát 1855 A 1/ , Dukát 1859 A, n. hr. 1/ , Dukát 1860 A 1/ , Dukát 1863 E -1/ , Dukát 1865 A 1/ , Dukát 1868 A 1/ , Dukát / , Dukát / , Dukát 1881, n. hr. 0/ , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát 1915, novoražba 0/ , dukát 1856 A, perfektně opravená stopa po oušku 1/ , dukát 1881, dobová korunka 1/ ,-

27 MINCE ZLATÉ dukát 1913, několik dr. škr. 1/ , dukát 1915, kontramarka Schwert 1/ , /2 koruna 1859 A, spolková 1/ , zlatník / , zlatník 1878, n.hr. 2/ , zlatník / , forint 1870 GYF 1/ , forint 1876 KB 1/ , zlatník / , zlatník / , zlatník / , zlatník / , zlatník / , forint 1872 KB 1/ , forint 1873 KB 1/ , forint 1875 KB 1/ , forint 1878 KB, n. hr. 1/ , forint 1880 KB 1/ , forint 1881 KB 1/ , forint 1882 KB 1/ , forint 1883 KB 0/ , forint 1887 KB 1/ , forint 1888 KB 1/ , forint 1890 KB, s Fiume 1/ , forint 1891 KB 1/ , koruna / , koruna / , koruna 1908, jubilejní 0/ , koruna 1909, Marschall 1/ , koruna 1909, Schwartz 0/ , koruna / , koruna / , koruna 1897 KB, n. škr. 0/ , koruna 1898 KB 0/ , koruna 1902 KB 1/ , koruna 1904 KB 0/ , koruna 1906 KB 0/ , koruna 1907 KB 0/ , koruna 1908 KB 0/ ,-

28 26 MINCE ZLATÉ koruna 1910 KB 0/ , koruna 1911 KB 0/ , koruna 1912 KB 0/ , koruna 1913 KB 1/ , koruna / , koruna / , koruna / , koruna / , koruna / , koruna / , koruna 1892 KB 0/ , koruna 1893 KB 0/ , koruna 1896 KB 0/ , koruna 1903 KB 0/ , koruna 1905 KB 0/ , koruna 1906 KB 1/ , koruna 1908 KB 1/ , koruna 1911 KB 1/ , koruna 1912 KB 0/ , koruna 1914 KB, min. škr. 0/ , koruna 1907 KB, korunovační 0/ , koruna 1908, jubilejní, n. rysky 1/ , koruna / , koruna 1915, novoražba 0/ , koruna 1915, novoražba 0/ ,-

29 27 M I N C E A N T I C K É Keltové podunajští (cca stol. před Kristem) 289. Statér, 7,83 g, typ Satteezopfed, kůň má hlavu ve tvaru U, dr. škr. -1/ , Tetradrachma, 15,74 g, typ Alex. Makedonský, Hlava Heraklea/Zeus, Dembski 168 b 1/ , Tetradrachma, 8,92 g, Velký Bystenec, Kůň/Oblý hrbol, Kolníková 683-1/ ,- Keltové-Bójové (cca 1. stol. před Kristem) 292. Drachma, 1,48 g, pražský typ, jako Dembski 590, okr. -1/ ,- Ř e c k o F o k i s Filomenos ( před Kristem) 293. Triobol (hemidrachma), hlava býka, hlava Apollona, Williams Phokions, London /2-300,- Ř í m - r e p u b l i k a Marcus Cipius Marci f. ( před Kristem) 294. Denár, 3,66 g, Hlava Romy/Viktorie v bize, pod koni loď, Cr. 289/1, Seaby 1, mírně exc. 2/1-700,- 295 Lucius Memmius Galeria (106 před Kristem) 295. Serratus, Av: Hlava Saturna, vpředu A, vzadu harfa a ROMA, Rv: Venus v bize, nahoře Cupid s věncem L.MEMMI./GAL., Cr. 313/1b, Seaby-Memmia 2 1/ ,- Lucius Thorius Balbus (105 před Kristem) 296. Denár, 3,73 g, Hlava v kozí kůži/býk ve skoku, v L. kontramarky, Cr. 316/1, S.1 2/2 800,- Decimus Junius Silanus L. (91 před Kristem) 297. Denár, 3,67 g, Hlava Romy/Viktorie v bize v L. kontramarky, Cr. 373/3, S.15, dr. škr. -1/ ,- Caius Marcius Censorius (88 před Kristem) 298. Denár, 3,92 g, Hlava Apolla/Pádící kůň, Cr. 346/26, Seaby 197, nedor. 2/2 600,-

30 28 MINCE ANTICKÉ Lucius Procilius filius (80 před Kristem) 299. Serratus, 3,82 g, Juno Sospita s kozí kůží/juno Sospita v bize, dole had, v L. kontramarka, Cr. 379/2, Seaby 2, dr. škr. 2/ ,- M. Plaetorius M. f. Cestianus (67 před Kristem) 300. Denár, Av: Ženské poprsí, CESTIANVS, S.C Rv: Orel na blesku M.PLAETORIVS.M.F.AED.CVR, Cr. 409/1, Seaby-Plaetoria 4, Av, Rv,-exc, 2x kontr. 1/ ,- Caius Julius Caesar (68 44 před Kristem) 301. Denár, Hlava Ceres/obětní náčiní, Cr. 467/1a, Seaby 4a 1/ ,- Ř í m - c í s a ř s t v í Nero Claudius Drusus (38 před Kristem) 302. Sestercius, pam. ražba za Claudia, Av: NERO CLAVDIVS DRVSVS GERMANICVS IMP. Hlava doleva, kontr. Rv: TI.CLAVDIVS (CAESAR AVG.) P.M.TR.P.IMP.S.C. Sedící Claudius, RIC 78 2/ ,- Augustus (27 před Kristem 14) 303. As r. 7 před Kristem, Rv: P.LVRIVS AGRIPPA III.VIR.A.A.A.F.F., opis okolo velkého S.C. RIC 187, Coh. 446, minc. Roma 2/2 800,- Germanicus (4 před Kristem 19 po Kristu) 304. As posmrtná ražba za Caliguly, Rv: C.CAESAR AVG.GERMANICVS PON.M.TR.POT. Opis okolo S.C., RIC 44, Coh. 1-1/ ,- Claudius (41 54) 305. As, Rv: LIBERTAS AVGVSTA Libertas mezi S.-C. RIC 69, Coh. 47, minc. Roma, zelená patina 2/2 900,- Hadrianus ( ) 306. Sestercius r , Rv: S.-C., Nemesis s větví v ruce stojí doprava, RIC 779, Coh. 1372, minc. Roma, zelená patina 1/ ,- Faustina II. ( ) 307. Sestercius r , VENVS S.-C., stojící Venus drží jablko a kormidlo, RIC 1388, Coh. 268, minc. Roma, st. kor. -2/ , Pamětní sestercius, CONSECRATIO S.-C. Páv s rozevř. peřím, RIC 1703, Coh. 72, Sear 1425, zelená patina -1/ ,- Marcus Aurelius ( ) jako caesar 309. As (za Ant. Pia), Rv: (TR.POT.X) COS.II, Pietas u oltáře mezi S.-C. RIC 1333, Coh. 698, minc. Roma, exc. -1/2 500,-

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 Kostial-36 x 2 1/8 statéru typ Athena-Alkis 0,97g Kostial-34 1/1 7000 x 3 statér typ Athena-Niké 8,05g NS 24/18,

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI která se koná v neděli dne 16. května 2015 v Jihlavě ve velkém estrádním sále Domu

Více

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: www.artinprague.cz

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/1/3/14 Dražebník

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Číslo dražební vyhlášky: 221061072 I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ř d y,)(~_.. : 11\ Té.. 800900490, 234 769000, e-mazl. mfo@eurodwzby.cz -M-Ě-S-T-S-KÁ~-Č~Á-S-T-P~RAH~~A~8:::í'f'J a m 4 U První den zveřejnění: Cf

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov

Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách Změna: 120/2001 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 181/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 315/2006 Sb. Změna:

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce)

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.)

Více

1.) Předmincovní platidla

1.) Předmincovní platidla 1.) Předmincovní platidla - období naturální směny; primitivní peníze - předměty nejrůznějšího charakteru používané jako ekvivalent měny, byly používány ke směně a platily na určitém území - předmincovní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D MĚSTSKÁ ČÁST PRAH. Úřad městské části (1) Prvnl den zveřejnění: Poslednl den zveřejněni: Počet listí!: C; /r.~,tfb If EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MSv

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346 DRS IMMO a.s., se sídlem v Brně, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ: 602 00 doručovací adresa: nám. Práce 2512, Zlín, PSČ: 760 01 www.drsimmo.cz, tel.: 602 77 96 55, e-mail: immo@zln.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Vlastník předmětu veřejné dražby: Bischof Pavel, nar. 02.12.1992, trvale bytem Přístavní 1186/47, Holešovice, 17000 Praha 7

Vlastník předmětu veřejné dražby: Bischof Pavel, nar. 02.12.1992, trvale bytem Přístavní 1186/47, Holešovice, 17000 Praha 7 , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 887/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více