& H. D. R A U C H, W I E N BRNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 26. 11. 2011"

Transkript

1 & H. D. RAUCH, WIEN BRNO

2 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, BRNO telefon (fax): Otevřeno: Pondělí, úterý hodin Středa Zavřeno Čtvrtek hodin Pátek hodin Na této adrese je též sídlo firmy, příjem mincí do aukce, veškerá korespondence, úhrada za aukční zboží atp. Těšíme se na Vaši návštěvu

3 DUKÁT spol. s r. o. Orlí BRNO pořádá v sobotu 64. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO (vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají) Program 7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu 9.00 I. část aukce (pol ) Přestávka II. část aukce (pol ) Výdej materiálu po celou dobu aukce.

4 2 Obsah: Pořadí Strana Mince zlaté antické Čech, Moravy a Slezska církevní a rodové habsburské monarchie Mince celého světa československé světa Bankovky, vyznamenání a medaile habsburské monarchie a ostatní

5 3 Použitá literatura: HAL Halačka: Mince zemí koruny české KM Standart catalog of world coins C Cach: Nejstarší české mince K Kankelfitz: Römische Münzen Nov Novotný: Papírová platidla ČSR SJ Saurma Jeltsch Hus Huszar: Münzkatalog Ungarn Rauch Aukční katalogy fy Rauch Vídeň Höl. Höllhuber: XV krejcar císaře Leopolda I. SM Smolík: Pražské groše ŠM Šmerda: Denáry české a moravské KOP Kopicky: Katalog typow monet polskich HER Herinek: Österreichische Münzprägungen DAV Davenpart: Europen Crowns UZD Uzdenikov: Monety Rossii CHJ Chvojka: Pražské groše Ferdinanda I. Nov Novák: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie SV Suchomel + Videman: Mincovnictví olomouckých biskupů J Jaeger: Die Dentschen Münzen zit 1871 PV Paukert, Videman: Moravské denáry století

6 4 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A DUKÁT, spol. s r.o., Orlí č. 20, Brno, IČO , zastoupená jednatelem Ivanem Chládkem (dále jen dražebník), vyhlašuje konání dobrovolné, společné dražby movitých věcí, která se uskuteční ve znění zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách (dále jen zákon), v sobotu 26. listopadu 2011 od 9.00 hod. v Kongresovém centru Veletrhy Brno. I. Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním seznamu. Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy. II. Prohlídka movitých věcí předaných do dražby se uskuteční: v numismatické prodejně dražebníka na Orlí č. 20 v Brně ve dnech od do hod. a od do hod. v sále Kongresového centra, Veletrhy Brno v den konání dražby od 7.30 do 9.00 hod. Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho zaměstnanců. III. Stanovení příhozů: Vyvolávací cena Příhoz Vyvolávací cena Příhoz Kč Kč Kč Kč do od 101 do od 201 do od 501 do od do od do od do od IV. Vydražitelům, kteří vydraží movité věci přímo v sále, bude vydražená věc předána proti potvrzení o úhradě ceny dosažené vydražením a 15 % odměny pro dražebníka. Fyzickým osobám, které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou s doručenkou. K ceně dosažené vydražením bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné. Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná. DRAŽEBNÍ ŘÁD 1. Účástníci dražby Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2 3 zákona). Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby (zákon č. 219/1995 Sb. devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs. Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst zákona), popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby a zakoupí vstupenku. Dražební číslo bude účastníkům dražby vydáno pouze po splnění předcházejících povinností. Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu. Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné. Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh dražby chováním odporujícím dobrým mravům.

7 5 2. Průběh dražby Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí. Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitá tora. Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní, účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka. Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí. Nebylo-li učiněno nejnižší podání a je-li dán písemný souhlas vlastníka dražené věci, sníží licitátor nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby. Udělením příklepu je dražba ukončena. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho snížení, licitátor dražbu ukončí slovem zpět. Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba movitých věcí končí. 3. Úhrada ceny dosažené vydražením Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny pro dražebníka ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby. Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky. Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. 4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení dobrovolné, společné dražby, který je současně potvrzením o nabytí předmětu vlastnictví. Limitentům bude protokol zaslán společně s vydraženými věcmi a jejich podpis na kopii protokolu uloženého u dražebníka nahradí vrácená a podepsaná poštovní doručenka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. 5. Reklamace Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby. Limitenti mohou reklamaci uplatnit do tří dnů po převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník. Podle odst zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. 6. Ostatní ujednání Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení vydává např. Moravské muzeum v Brně a Národní mu zeum v Praze. Osvědčení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby nejsou oprávněni do nich nahlížet....

8 6 Kvalita mincí překlad českých zkratek Münzenqualität Übersetzung der tschechischen Abkürzungen Česky Deutsch b.l. bez letopočtu ohne Jahreszahl b.z. bez značky ohne Marke dírka dírka Loch hr. hrana Randfehler just. justýrovaný justiert malý malý klein m.o., st. měl ouško Henkelspur napr. naprasklý schrötlingsriss ned., nedor. nedoražený Unanschag o. ouško Henkel okr. okraj Rand opr. opravený repariert opr. dírka opravená dírka gestopftes Loch škr. škrábnutý Kratzer úh. úder úhoz, úder Schlag vada mat. vada materiálu Schrötlingsfehler vlas. vlasový Haarstrich Proof ražba z leštěných razidel polierte Platte 0 ražební lesk Stempelfrisch 1 krásný Vorzűglich 2 velmi zachovalý sehr schön 3 zachovalý schön

9 7 M I N C E Z L A T É Filip II. ( před Kristem) M a k e d o n i e 1. 1/12 stateru, 0,71 g -1/ , G. J. Caesar ( před Kristem) Ř í m - c í s a ř s t v í 2. Aureus; 8,04 g z roku 46 před Kr.; A HIRTIVS PR LITVVS, Kamp. 1.1; Konzul Hirtius po smrti Caesara vydal jeho knihu O válce galské R -1/ ,- Nero (54 68) 3. Aureus, 7,15 g, AVGVSTVS GERMANICVS, Kamp. 14.6, z roku / ,- 4. Aureus, 7,03 g, IANVM CLVSIT PACE, z roku 64 66, Kamp / ,- 5. Aureus, 6,99 g, SALVS, z roku 65 67, Kamp / , Vespasianus (69 79) 6. Aureus, posmrtný za Tita r , 7,10 g, RIC 60, Coh. 145 minc. Roma, DIVVS AVGVSTVS VESPASINVS, EX S.C., Qadrika doleva, vůz bohatě vyzdobený 2/ ,- Titus (69 79) 7. Aureus, 7,2 g, ROMA COS, Kamp / ,- Hadrianus ( ) 8. Aureus r , 7,04 g, RIC 59, Coh. 1084, P.M.T.R.P.COS III Hercules s kyjem mezi dvěma ženami stojí v chrámu. Dole odpočívá říční Bůh. -1/ ,-

10 8 MINCE ZLATÉ 9 10 Licinius ( ) 9. Aureus, 5,22 g, IOVI CONSERVATORI, Kamp. 132,4, zkušební zásek 1/ ,- Valentinianus III. ( ) 10. Solidus, 4,4 g, VICTORIA AVGGG, stojící císař drží žezlo a kouli, COMOB, Fried. 917, dr. škr. -1/ , Focas ( ) B y z a n t s k á ř í š e 11. Solidus, 4,37 g, VICTORIA AVGGI, anděl drží žezlo a kouli s křížem, CONOB, Fried. 93, okr. exc. 1/ ,- Heraclius ( ) 12. Solidus, 4,38 g, Fried / ,- 13. Solidus, 4,41 g, Fried / ,- Constans II. ( ) 14. Solidus, 4,35 g, Sear 956 1/ ,- Nicephorus III. ( ) 15. Stamenon nomisma, 4,43 g, Fried / ,- C í r k e v n í r a ž b y S a l z b u r g Max Gandolph ( ) 16. Dukát 1674, Fried. 813, dr. zvlněný 1/ ,-

11 MINCE ZLATÉ Leopold Firmian ( ) 17. Dukát 1728, KM 323 1/ ,- Hieronymus Colloredo ( ) 18. Dukát 1796 M, Fried / ,- Itálie Papežský stát Pius VI. ( ) paoli (Doppia d oro) 1786, 5,41 g, KM / ,- V a t i k á n Pius XI. ( ) 20. Au medaile 1929, 2,92 g, punc. 985/1000, sig. Roth 0/ ,- Pius XII. ( ) lira 1948/X, Y 39 0/ , Č e c h y Jan Lucemburský ( ) 22. Dukát b.l., 3,55 g, Don. 814 R -1/ ,- L e h n i c e - B ř e h Georg Ludwig a Christian ( ) 23. Dukát 1657, SJS 316, hlazen v ploše 1/ , dukát 1659 EW, SJS 334, opravená stopa 1/ ,- M ü n s t e r b e r g - O l e š n i c e Jindřich IV. a Karel II. ( ) 25. Dukát 1569, SJS 85 1/ ,-

12 10 MINCE ZLATÉ R o ž m b e r k Vilém ( ) 26. Dukát 1585, Fried. 112, dr. zvlněný R -1/ ,- Petr Vok ( ) 27. Dukát 1594, Fried. 113 R 1/ ,- V a l d š t e j n Albrecht ( ) 28. Dukát 1629, Jičín, Fried. 137 R 1/ ,- W i n d i s c h g r a t z Josef Nikolas ( ) 29. Dukát 1777, Fried. 908 R 0/ , Č e s k o s l o v e n s k o ( ) 30. Dukát 1923, sv. Václav 0/ ,- 31. Dukát 1924, sv. Václav 0/ ,- 32. Dukát 1925, sv. Václav 0/ ,- 33. Dukát 1926, sv. Václav 0/ ,- 34. Dukát 1928, sv. Václav 0/ ,- 35. Dukát 1929, sv. Václav 0/ ,- 36. Dukát 1929, sv. Václav 0/ ,- 37. Dukát 1930, sv. Václav 0/ ,- 38. Dukát 1931, sv. Václav 0/ ,- 39. Dukát 1932, sv. Václav 0/ ,- 40. Dukát 1934, sv. Václav 0/ ,- 41. Dukát 1936, sv. Václav 0/ ,- 42. Dukát 1980, Karel IV. 0/ , dukát 1932, sv. Václav 0/ , dukát 1933, sv. Václav 0/ ,-

13 MINCE ZLATÉ dukát 1934, sv. Václav 0/ , dukát 1935, sv. Václav 0/ , dukát 1929, sv. Václav 0/ , dukát 1930, sv. václav, raženo 543 ks 0/ , dukát 1931, sv. Václav 0/ , dukát 1932, sv. Václav 0/ , dukát 1932, sv. Václav 0/ , dukát 1934, sv. Václav 0/ , dukát 1936, sv. Václav, raženo 728 ks 0/ ,-

14 12 MINCE ZLATÉ dukát 1936, sv. Václav, raženo 633 ks 0/ ,- 55. Dukátová medaile 1928, Česká vzájemná pojišťovna 3,99 g, sig. Šejnost 0/ ,- 56. Dukátová medaile Kateřina z Lobkovic (1974) 3,55 g, sig. Kolářský 0/ , dukátová medaile 1928, sv. Prokop 0/ , dukátová medaile 1932, 200 let korunovace p. Marie na sv. Kopečku, 6,98 g, sig. Hladík 0/ , dukátová medaile 1929, Milenium sv. Václava, 12 g, min. hrana 0/ , dukátová medaile 1929, Milenium sv. Václava, 20 g 0/ ,- 61. Dukátová medaile 1934, Oživenie Kremnického baníctva 0/ , dukátová medaile 1934, Oživenie Kremnického baníctva 0/ , dukátová medaile 1934, Oživenie Kremnického baníctva, var. zn. mincovny vlevo R 0/ ,-

15 MINCE ZLATÉ dukátová medaile 1934, Oživenie Kremnického baníctva, var. zn. mincovny vlevo R 0/ , dukátová medaile b.l., Dubček + Jan Hus, 17,56 g 0/ , dukátová medaile b.l., Dubček, Svoboda a sv. Václav, 34,98 g 0/ , Č e s k á r e p u b l i k a (1993 ) 67. Dukátová medaile 1993, na vznik ČR, Nov. XB PP 5 000,- 68. Au medaile jako 10 Kč 1997, 1/2 OZ Au, etue 0/ , Kč, Litomyšl 2002, etue, karta PP 8 000, Kč, Kačina 2004, etue, karta PP 7 000,- J i ž n í A f r i k a pence 1898, 2, 59 g, odražek ve zlatě, raženo 215 ks pro důlního magnáta Samuela Markse R 0/ , /10 krugerrand 1004, 1/10 oz Au 0/ ,- 73. Krugerrand 1975, 1 oz Au 0/ ,-

16 14 MINCE ZLATÉ A n g l i e Edward VII. ( ) 74. 1/2 sovereign / ,- Elizabeth II. (1952 ) 75. Sovereign / ,- B e l g i e - F l a n d r y Louis de Male ( ) 76. Chaise d or, b.l., Gent, 4 46 g, Fried. 163, vada střižku 1/ ,- B r a z í l i e John ( ) reis 1808 R, 14,34 g, 917/1000, C 100 1/ ,- B u l h a r s k o Ferdinand I. ( ) leva 1894 KB -1/ ,- Č e r n á H o r a Nikola I. ( ) perper 1910, hlava vlevo, 50 let vlády 0/ ,- Č í n a yuan 1989, rok hada, Y 180, 1/4 oz Au PP 7 000,- D á n s k o Christian VII. ( ) 81. Dukát 1794, species, Fried / ,- Christian IX. ( ) koruna / ,-

17 MINCE ZLATÉ F r a n c i e Ludvík XVI. ( ) louis d or 1787 D, Lyon, KM 592,5-1/ ,- Napoleon Bonaparte ( ) frank A 12 A 2/ ,- H o l a n d s k o Batavie 85. Dukát 1803, KM 11,3 1/ ,- William II. ( ) 86. Dukát 1841, KM 70,1 0/ ,- I t á l i e T o s k á n s k o Johann Gaston ( ) 87. Florino 1724, Fried / ,- N e a p o l a S i c í l i e Joachim Murat, Gioachino Napoleon ( ) lira / ,- Napoleon I. ( ) lira 1808 M 2/ ,- J u g o s l á v i e Alexander I. ( ) 90. Dukát 1932, kontramarka 0/ ,- K a n a d a dollar 1992, 1/2 oz Au 0/ , dollar 1991, 1 oz Au 0/ ,- L i c h t e n š t e j n s k o Johann II. ( ) koruna 1898 A 1/ ,-

18 16 MINCE ZLATÉ N ě m e c k o B a v o r s k o Ludwig II. ( ) marka 1873 D, J 194 1/ ,- B r a n d e n b u r g - A n s b a c h Friedrich II., Albrecht a Christian ( ) 95. Dukát 1630, Fried / ,- B r a u n s c h w e i g - L ü n e b u r g Georg II (král Anglie) 96. IIII goldgulden 1751 IAS, Fried / ,- B r a u n s c h w e i g - W o l f e n - B ü t t e l Karl Wilhelm Ferdinand ( ) 97. Dukát 1783 MC, Fried / ,- F r a n k f u r t 98. Goldgulden, za Zikmunda Lucemburského ( ) Fried / ,- H a m b u r g marka 1878 J -1/ , marka 1910 J 1/ ,- L u b e c k - m ě s t o 101. Dukát 1615, KM 36-1/ ,- M a i n z - B i s k u p s t v í Albrecht ( ) 102. Goldgulden b.l., Fried / ,-

19 MINCE ZLATÉ N o r i m b e r k 103. Dukát klipa 1700, 3,47 g, beránek, Fried / ,- P f a l z - S u l z b a c h Karl V. Theodor ( ) 104. Dukát 1750 SAK, řád sv. Huberta, KM 86 0/ ,- P r u s k o Friedrich Wilhelm III. ( ) 105. Fridrichs d or 1825 A, Fried / ,- Wilhelm I. ( ) marka 1873 C -1/ , marka 1879 A -1/ ,- Friedrich (1888) marka 1888 A 1/ ,- Wilhelm II. ( ) marka 1914 A, císař v uniformě 1/ ,- S a s k o Sophia ( ) 110. Dukát 1616, vikariát Drážďany, Fried / ,- Johann ( ) marka 1873 E, J 259 1/ ,- Albert ( ) marka 1894 E, J 264 1/ ,- Friedrich August ( ) marka 1905 E, J 268 1/ ,- W ü r t e n b e r g Karl ( ) marka 1872 F -1/ ,- Wilhelm II. ( ) marka 1900 F 1/ ,-

20 18 MINCE ZLATÉ B a v o r s k o 116. Au medaile na návštěvu papeže Benedikta XVI. 2006, Au 4,48 g, 333/1000 PP 1 200,- B e r l í n 117. Au medaile k otevření hlavního nádraží 3,50 g, 585/1000, etue, certifikát PP 1 800, Au medaile k otevření hlavního nádraží 3,50 g, 585/1000, etue, certifikát PP 1 800,- M a g d e b u r g 119. Au medaile k založení města před 1200 lety 3,13 g, 585/1000, 2005, etue, certifikát PP 1 500, Au medaile k založení města před 1200 lety 3,13 g, 585/1000, 2005, etue, certifikát PP 1 500,- N ě m e c k o 121. Medaile k zániku marky a vzniku eura Au 3,5 g, 999/1000, 2007 PP 3 000, Dukátová medaile 3,46 g, křestní, stol. 0/ , P o l s k o Gdaňsk Vladislav IV. ( ) 123. Dukát 1633, Fried. 15 1/ ,- Toruň Jan Kazimír ( ) 124. Dukát 1659 HDL, Fried. 60 1/ ,- R a k o u s k o schilling / , schilling / , schilling 1992, 1/4 oz Au 0/ ,- R u m u n s k o lei 1944, 3 králové 0/ , R u s k o Kateřina II. ( ) 129. Poltina 1777, 0,75 g, Uzd / , rubl 1769 SPB, Uzd / ,-

21 MINCE ZLATÉ Mikuláš II. ( ) rubl 1897 AG 1/ , rubl 1898 AG -1/ , /2 rubl / , rubl 1899 AG -1/ , rubl 1899 AG -1/ , rubl 1899 FZ -1/ , rubl 1900 FZ -1/ , rubl 1902 AP 1/ , rubl 1904 AP 1/ , rubl 1897, n.hr. -1/ ,- S S S R rubl 1988, Katedrála v Novgorodě, Y 213, 1/4 oz Au PP 7 000,- S e d m i h r a d y Gabriel Bethlen ( ) 142. Dukát 1621 KB, Fried / ,- S r b s k o Michal Obrenovič IV. ( ) dinár 1882, Vídeň -1/ ,- Š v é d s k o Oskar II. ( ) koruna / ,- Gustav V. ( ) koruna / ,- Š v ý c a r s k o frank 1913 B 1/ , frank 1898 B, n. hr. 1/ , frank 1901 B 1/ , frank 1904 B 1/ , frank 1905 B 1/ ,-

22 20 MINCE ZLATÉ 151 Maria ( ) U h r y 151. Dukát b.l., Hus. 564, nep. stopy po uchycení -1/ ,- U S A ,5 dollar / , dollar / , Ferdinand I. ( ) H a b s b u r s k á m o n a r c h i e 154. Dukát 1529 h, Hus. 897, rakouský znak 1/ , Dukát 1555 KB, Hus / ,- Rudolf II. ( ) 156. Dukát 1580 KB, Hus / , Dukát 1594 KB, Hus / ,- Ferdinand II. jako arcivévoda ( ) 158. Dukát 1610 Klagenfurt, Fried. 120, nep. zvlněný 1/ ,-

23 MINCE ZLATÉ Ferdinand II. ( ) 159. Dukát 1634 KB, Hus / , dukát 1623, Praha, Hübmer, Hal / , dukát 1634, Vídeň, Her / ,- Ferdinand III. ( ) 162. Dukát 1655 KB, Hus / ,- Leopold I. ( ) /12 dukátu 1682, Vratislav, Hammerschmidt, Hal. 1552, dr. zvlněný 1/ , /8 dukátu 1690, Vratislav, Hammerschmidt, Hal. 1550, dr. prohnutý 1/ , Dukát 1683 KB, Hus / , Dukát 1699 KB, Hus / , Dukát 1703 KB, Hus / , Josef I. ( ) 168. Dukát 1709 KB, Hus R 0/ ,- Karel VI. ( ) 169. Dukát 1740 KB, Hus / ,-

24 22 MINCE ZLATÉ Marie Terezie ( ) /4 dukátu 1772, Sedmihrady, Hus / , Dukát 1762, Sedmihrady, Her / , Dukát 1765 KB, Hus / , dukát 1765 KB, Hus / , Souverain 1751, Antverpy, Her / , souverain d or 1780 ICFA, Vídeň, Her / ,- Josef II. ( ) 176. Dukát 1787 A, Her. 29, nep. hr. 1/ , dukát 1784, Madona, Hus. 1859, dr. hr. a dr. škr -1/ , dukát 1786 A, Her. 5 1/ , dukát 1786 A, Her. 5 1/ , dukát 1787 A, Her. 6-1/ , /2 souverain d or 1786 A, Her. 101, n. škr. 1/ , dukátová medaile 1760, 10,45 g, svatební s Izabelou Parmskou, hrana 1/ ,- Leopold II. ( ) 183. Dukát 1792, Madona, obroušená hrana, 3,33 g 1/ ,-

25 MINCE ZLATÉ František II. ( ) 184. Dukát 1809 D, Salzburg, Her / , Dukát 1820 A, Her. 130, dr. okraj 1/ , Dukát 1832 A, Her / , Dukát 1835 E, Her. 189, nep. škr. 1/ , Souverain d or 1793 A, Her / , Sovrano 1800 M, Her / , Jeton na korunovaci 1830 v Bratislavě s Ferdinandem V., Au 24 mm, 6,09 g, Nov. XVIII 5a 0/ ,- Ferdinand V. ( ) 191. Dukát 1844 E, Her. 30 1/ , Dukát 1848 A, Her. 30, n. hr. a dr. škr. -1/ , dukát 1845 A, dobře odstraněné ouško 1/ ,- Revoluce ( ) lira 1848 V, Her. 8, lev na podstavci R 0/ , lira 1848 M, Her. 1, n. rysky 1/ ,-

26 24 MINCE ZLATÉ František Josef I. ( ) 196. Dukát 1848/1898 A 0/ , Dukát 1850/1898 R 0/ , Dukát 1855 A 1/ , Dukát 1859 A, n. hr. 1/ , Dukát 1860 A 1/ , Dukát 1863 E -1/ , Dukát 1865 A 1/ , Dukát 1868 A 1/ , Dukát / , Dukát / , Dukát 1881, n. hr. 0/ , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát / , Dukát 1915, novoražba 0/ , dukát 1856 A, perfektně opravená stopa po oušku 1/ , dukát 1881, dobová korunka 1/ ,-

27 MINCE ZLATÉ dukát 1913, několik dr. škr. 1/ , dukát 1915, kontramarka Schwert 1/ , /2 koruna 1859 A, spolková 1/ , zlatník / , zlatník 1878, n.hr. 2/ , zlatník / , forint 1870 GYF 1/ , forint 1876 KB 1/ , zlatník / , zlatník / , zlatník / , zlatník / , zlatník / , forint 1872 KB 1/ , forint 1873 KB 1/ , forint 1875 KB 1/ , forint 1878 KB, n. hr. 1/ , forint 1880 KB 1/ , forint 1881 KB 1/ , forint 1882 KB 1/ , forint 1883 KB 0/ , forint 1887 KB 1/ , forint 1888 KB 1/ , forint 1890 KB, s Fiume 1/ , forint 1891 KB 1/ , koruna / , koruna / , koruna 1908, jubilejní 0/ , koruna 1909, Marschall 1/ , koruna 1909, Schwartz 0/ , koruna / , koruna / , koruna 1897 KB, n. škr. 0/ , koruna 1898 KB 0/ , koruna 1902 KB 1/ , koruna 1904 KB 0/ , koruna 1906 KB 0/ , koruna 1907 KB 0/ , koruna 1908 KB 0/ ,-

28 26 MINCE ZLATÉ koruna 1910 KB 0/ , koruna 1911 KB 0/ , koruna 1912 KB 0/ , koruna 1913 KB 1/ , koruna / , koruna / , koruna / , koruna / , koruna / , koruna / , koruna 1892 KB 0/ , koruna 1893 KB 0/ , koruna 1896 KB 0/ , koruna 1903 KB 0/ , koruna 1905 KB 0/ , koruna 1906 KB 1/ , koruna 1908 KB 1/ , koruna 1911 KB 1/ , koruna 1912 KB 0/ , koruna 1914 KB, min. škr. 0/ , koruna 1907 KB, korunovační 0/ , koruna 1908, jubilejní, n. rysky 1/ , koruna / , koruna 1915, novoražba 0/ , koruna 1915, novoražba 0/ ,-

29 27 M I N C E A N T I C K É Keltové podunajští (cca stol. před Kristem) 289. Statér, 7,83 g, typ Satteezopfed, kůň má hlavu ve tvaru U, dr. škr. -1/ , Tetradrachma, 15,74 g, typ Alex. Makedonský, Hlava Heraklea/Zeus, Dembski 168 b 1/ , Tetradrachma, 8,92 g, Velký Bystenec, Kůň/Oblý hrbol, Kolníková 683-1/ ,- Keltové-Bójové (cca 1. stol. před Kristem) 292. Drachma, 1,48 g, pražský typ, jako Dembski 590, okr. -1/ ,- Ř e c k o F o k i s Filomenos ( před Kristem) 293. Triobol (hemidrachma), hlava býka, hlava Apollona, Williams Phokions, London /2-300,- Ř í m - r e p u b l i k a Marcus Cipius Marci f. ( před Kristem) 294. Denár, 3,66 g, Hlava Romy/Viktorie v bize, pod koni loď, Cr. 289/1, Seaby 1, mírně exc. 2/1-700,- 295 Lucius Memmius Galeria (106 před Kristem) 295. Serratus, Av: Hlava Saturna, vpředu A, vzadu harfa a ROMA, Rv: Venus v bize, nahoře Cupid s věncem L.MEMMI./GAL., Cr. 313/1b, Seaby-Memmia 2 1/ ,- Lucius Thorius Balbus (105 před Kristem) 296. Denár, 3,73 g, Hlava v kozí kůži/býk ve skoku, v L. kontramarky, Cr. 316/1, S.1 2/2 800,- Decimus Junius Silanus L. (91 před Kristem) 297. Denár, 3,67 g, Hlava Romy/Viktorie v bize v L. kontramarky, Cr. 373/3, S.15, dr. škr. -1/ ,- Caius Marcius Censorius (88 před Kristem) 298. Denár, 3,92 g, Hlava Apolla/Pádící kůň, Cr. 346/26, Seaby 197, nedor. 2/2 600,-

30 28 MINCE ANTICKÉ Lucius Procilius filius (80 před Kristem) 299. Serratus, 3,82 g, Juno Sospita s kozí kůží/juno Sospita v bize, dole had, v L. kontramarka, Cr. 379/2, Seaby 2, dr. škr. 2/ ,- M. Plaetorius M. f. Cestianus (67 před Kristem) 300. Denár, Av: Ženské poprsí, CESTIANVS, S.C Rv: Orel na blesku M.PLAETORIVS.M.F.AED.CVR, Cr. 409/1, Seaby-Plaetoria 4, Av, Rv,-exc, 2x kontr. 1/ ,- Caius Julius Caesar (68 44 před Kristem) 301. Denár, Hlava Ceres/obětní náčiní, Cr. 467/1a, Seaby 4a 1/ ,- Ř í m - c í s a ř s t v í Nero Claudius Drusus (38 před Kristem) 302. Sestercius, pam. ražba za Claudia, Av: NERO CLAVDIVS DRVSVS GERMANICVS IMP. Hlava doleva, kontr. Rv: TI.CLAVDIVS (CAESAR AVG.) P.M.TR.P.IMP.S.C. Sedící Claudius, RIC 78 2/ ,- Augustus (27 před Kristem 14) 303. As r. 7 před Kristem, Rv: P.LVRIVS AGRIPPA III.VIR.A.A.A.F.F., opis okolo velkého S.C. RIC 187, Coh. 446, minc. Roma 2/2 800,- Germanicus (4 před Kristem 19 po Kristu) 304. As posmrtná ražba za Caliguly, Rv: C.CAESAR AVG.GERMANICVS PON.M.TR.POT. Opis okolo S.C., RIC 44, Coh. 1-1/ ,- Claudius (41 54) 305. As, Rv: LIBERTAS AVGVSTA Libertas mezi S.-C. RIC 69, Coh. 47, minc. Roma, zelená patina 2/2 900,- Hadrianus ( ) 306. Sestercius r , Rv: S.-C., Nemesis s větví v ruce stojí doprava, RIC 779, Coh. 1372, minc. Roma, zelená patina 1/ ,- Faustina II. ( ) 307. Sestercius r , VENVS S.-C., stojící Venus drží jablko a kormidlo, RIC 1388, Coh. 268, minc. Roma, st. kor. -2/ , Pamětní sestercius, CONSECRATIO S.-C. Páv s rozevř. peřím, RIC 1703, Coh. 72, Sear 1425, zelená patina -1/ ,- Marcus Aurelius ( ) jako caesar 309. As (za Ant. Pia), Rv: (TR.POT.X) COS.II, Pietas u oltáře mezi S.-C. RIC 1333, Coh. 698, minc. Roma, exc. -1/2 500,-

2015 9. BRNO 19. 9. 2015 19. BRNO DRAŽBA

2015 9. BRNO 19. 9. 2015 19. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 19. 9. 2015 DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO pořádá 19. 9. 2015 v sobotu 75. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO (vstup z ulice Hlinky, parkoviště

Více

& H. D. R A U C H, W I E N #3/0 p

& H. D. R A U C H, W I E N #3/0 p & H. D. RAUCH, WIEN Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí, úterý 9.30 12.00

Více

BRNO 27. 11. 2010 2010 11. 27. BRNO DRAŽBA

BRNO 27. 11. 2010 2010 11. 27. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 27. 11. 2010 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí,

Více

BRNO 2. 4. 2016 2016 4. 2. BRNO DRAŽBA

BRNO 2. 4. 2016 2016 4. 2. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 2. 4. 2016 1. dubna v 15.00 hod. DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO Tel: 542 221 124 E-mail: info@dukat-mince.cz pořádá 2. dubna. 2016 v sobotu 77. DRAŽBU mincí, medailí,

Více

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 30. 5. 2010 2010 5. 30. BRNO 60. DRAŽBA Sazba: Miloslav Vymazal Tisk: Europrinty, spol. s r.o.

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 30. 5. 2010 2010 5. 30. BRNO 60. DRAŽBA Sazba: Miloslav Vymazal Tisk: Europrinty, spol. s r.o. & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 30. 5. 2010 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí

Více

BRNO 13. 4. 2014 2014 4. 13. BRNO DRAŽBA

BRNO 13. 4. 2014 2014 4. 13. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 13. 4. 2014 Živá aukce live auction Ve spolupráci s Nume.cz jsme pro Vás připravili již druhou živou numismatickou aukci. V naší 71. aukci můžete dražit i na internetu! Chytré

Více

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 26. 4. 2009 57. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. Program

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 26. 4. 2009 57. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. Program DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO pořádá 26. 4. 2009 57. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO (vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají) Program 7.30 Otevření

Více

BRNO 17. 3. 2012 2012 3. 17. BRNO DRAŽBA

BRNO 17. 3. 2012 2012 3. 17. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 17. 3. 2012 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí,

Více

BRNO 30. 11. 2013 2013 11. 30. BRNO DRAŽBA

BRNO 30. 11. 2013 2013 11. 30. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 30. 11. 2013 Aukce živě Live-Bidding Ve spolupráci s Nume.cz jsme pro Vás připravili první živou numismatickou aukci v České republice. V naší 70. aukci můžete nyní dražit i na

Více

BRNO 20. 4. 2013 2013 4. 20. BRNO DRAŽBA

BRNO 20. 4. 2013 2013 4. 20. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 20. 4. 2013 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí,

Více

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 21. 11. 2009 58. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. BÍLÝ DŮM, Žerotínovo nám. 6, BRNO.

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 21. 11. 2009 58. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. BÍLÝ DŮM, Žerotínovo nám. 6, BRNO. DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO pořádá 21. 11. 2009 58. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek BÍLÝ DŮM, Žerotínovo nám. 6, BRNO Program 7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu 9.00 I. část aukce (pol.

Více

BRNO 24. 11. 2012 2012 11. 24. BRNO DRAŽBA

BRNO 24. 11. 2012 2012 11. 24. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 24. 11. 2012 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí,

Více

František Josef I., 1848-1916 4 Dukát 1868 A (raženo pouze 17066 ks), stopy po uchycení, hlazen v ploše

František Josef I., 1848-1916 4 Dukát 1868 A (raženo pouze 17066 ks), stopy po uchycení, hlazen v ploše aurea 6431 6431. 6432. 6433. 6434. 6435. 6436. 6437. Samanidé, Nasr II. ibn Ahmad, 914-943 Dínár, 3,92 g, nep. exc. Ferdinand III., 1637-1657 2 Dukát 1638, Praha-Wolker, Hal.1160, (6,68 g) m.o. Marie Terezie,

Více

56. DRAŽBA BRNO 13. 3. 2009 BRNO 13. 3. 2009

56. DRAŽBA BRNO 13. 3. 2009 BRNO 13. 3. 2009 56. DRAŽBA BRNO 13. 3. 2009 BRNO 13. 3. 2009 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního numismatického materiálu: ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz

Více

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA BRNO 5. 6. 2014 VLÁDNÍ MINCE ZEMÍ KORUNY ČESKÉ (ČECHY, MORAVA, SLEZSKO) 1526 1856 v době panování rodu Habsburského Díl I. + II. Ivo Halačka DUKÁT, spol. s r.o. BRNO 2011 REGIERUNGSMÜNZEN DER LÄNDER DER

Více

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 29. 11. 2008 55. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. BÍLÝ DŮM, Žerotínovo nám. 6, BRNO.

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 29. 11. 2008 55. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. BÍLÝ DŮM, Žerotínovo nám. 6, BRNO. DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO pořádá 29. 11. 2008 55. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek BÍLÝ DŮM, Žerotínovo nám. 6, BRNO Program 7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu 9.00 I. část aukce (pol.

Více

ORLÍ 20, 602 00 BRNO

ORLÍ 20, 602 00 BRNO BRNO 27. 4. 2012 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí, úterý 9.30 12.00

Více

/P. Soušek/ ražen pouze 1 kus unikát! + horní razidlo /dolní razidlo bylo již dříve zničeno/ x x

/P. Soušek/ ražen pouze 1 kus unikát! + horní razidlo /dolní razidlo bylo již dříve zničeno/ x x ZLATO 1 Československo 1918-39 dukát 1926 Sv. Václav 0/0 5000 2 dukát 1927 Sv. Václav 0/0 5000 3 dukát 1928 Sv. Václav 0/0 5000 4 dukát 1932 Sv. Václav 0/0 5000 5 dukát 1933 Sv. Václav 0/0 6800 6 dukát

Více

Ivan Chládek & H. D. Rauch, Wien BRNO DRAŽBA. mince medaile bankovky

Ivan Chládek & H. D. Rauch, Wien BRNO DRAŽBA. mince medaile bankovky Ivan Chládek & H. D. Rauch, Wien BRNO 17.11.2016 79. DRAŽBA mince medaile bankovky 79 DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO Tel: 542 221 124 E-mail: info@dukat-mince.cz pořádá 17. listopadu 2016 ve čtvrtek

Více

ORLÍ 20, 602 00 BRNO

ORLÍ 20, 602 00 BRNO BRNO 24. 11. 2015 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí až čtvrtek 9.30 12.00

Více

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 18. 3. 2010 59. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 18. 3. 2010 59. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO pořádá 18. 3. 2010 59. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek KORESPONDENČNÍ Dražba pouze na písemné limity uzávěrka 18. 3. 2010 do 12.00 hod. 2 Vážení přátelé, předkládáme

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

ORLÍ 20, 602 00 BRNO

ORLÍ 20, 602 00 BRNO BRNO 28. 4. 2015 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí až čtvrtek 9.30 12.00

Více

69. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod.

69. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod. 69. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání

Více

ČNS, pobočka v Hradci Králové

ČNS, pobočka v Hradci Králové ČNS, pobočka v Hradci Králové 130. neveřejná aukce numismatického materiálu 21. října 2012 1. Karel VI. (1711-40). Dukát 1738 KB (3,45 g). Husz.-1586. n. zvlněn 1/1 8000 13000,- 2. Josef II. (1765-80-90).

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné souboru věcí movitých dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (d

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné souboru věcí movitých dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (d !!!POZOR!!! Dražba dne: úterý 22.12.2015 od 15:00 hod. nutno vidět zabavený sklad: soubor nových věcí, celkem 90 089ks, viz. seznam věcí, tvořený: domácí potřeby, oblečení, sportovní potřeby, pracovní

Více

Česká numismatická společnost, pobočka v Domažlicích Vás zve na 24. neveřejnou členskou aukci numismatického materiálu, která se koná

Česká numismatická společnost, pobočka v Domažlicích Vás zve na 24. neveřejnou členskou aukci numismatického materiálu, která se koná lli iic cí ííc chh 22 55... záá z říř íí 22000044 Česká numismatická společnost, pobočka v Domažlicích Vás zve na 24. neveřejnou členskou aukci numismatického materiálu, která se koná v sobotu 25. září

Více

Hradec Králové. Zlato

Hradec Králové. Zlato 2 Zlato 1. Byzanc. Justinianus I. (527-565). Solidus z let 538-545 (4,352 g), minc. Constantinopolis (R: VICTORIA AVGGGS / CONOB - 6. officina). Sear-137-2/2 9000 2. Justinus II. (565-578). Solidus (4,175

Více

63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 26. 1. 2014

63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 26. 1. 2014 63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 26. 1. 2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 63. dobrovolné

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby

Více

ZLATO x 1 Keltové-Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,34g 2/1 2800

ZLATO x 1 Keltové-Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,34g 2/1 2800 ZLATO x 1 Keltové-Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,34g 2/1 2800 Kostial 36 2 Česká republika 1993-2000 Kč 2000 Millénium bimetal s hologramem, PROOF 3500 obě strany matové, etue,

Více

ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz

ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz BRNO 17. 3. 2011 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí, úterý 9.30 12.00

Více

ČNS, pobočka v Hradci Králové - 135. aukce 22.2.2015

ČNS, pobočka v Hradci Králové - 135. aukce 22.2.2015 ČNS, pobočka v Hradci Králové - 135. aukce 22.2.2015 1. Československo. 1 dukát 1926. dr. škr., poškoz. hrana 1/-1 5.000 0,- 2. 1 dukát 1933 (3,41 g) 0/0 4.000 7500,- 3. Česká republika. 5000 Kč 2013 most

Více

Hradec Králové. Zlato

Hradec Králové. Zlato Zlato 1. Československo. 1 dukát 1926. dr. škr., poškoz. hrana 1/-1 5.000 2. 1 dukát 1933 (3,41 g) 0/0 4.000 3. Česká republika. 5000 Kč 2013 most v Lenoře, plexi pouzdro, pův. etue, karta 0/0 17.000 4.

Více

134. NEVEŘEJNOU AUKCI NUMISMATICKÉHO MATERIÁLU POUZE PRO ČLENY ČESKÉ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI

134. NEVEŘEJNOU AUKCI NUMISMATICKÉHO MATERIÁLU POUZE PRO ČLENY ČESKÉ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v Hradci Králové pořádá v neděli 21. září 2014 134. NEVEŘEJNOU AUKCI NUMISMATICKÉHO MATERIÁLU POUZE PRO ČLENY ČESKÉ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI ve Velkém sále Hradecké

Více

ORLÍ 20, 602 00 BRNO

ORLÍ 20, 602 00 BRNO BRNO 13. 6. 2013 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí, úterý 9.30 12.00

Více

Docílené ceny 134. aukce pobočky ČNS v Hradci Králové ze dne 21.9.2014. 0/0 8900 0,- 2. Dukát 1931. dr. vada mat.

Docílené ceny 134. aukce pobočky ČNS v Hradci Králové ze dne 21.9.2014. 0/0 8900 0,- 2. Dukát 1931. dr. vada mat. Docílené ceny 134. aukce pobočky ČNS v Hradci Králové ze dne 21.9.2014 1. Československo. Dukát 1928 0/0 8900 0,- 2. Dukát 1931. dr. vada mat. (střížku) u hrany 0/0 7400 0,- 3. Dukát 1933 0/0 7400 0,-

Více

65. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod.

65. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod. 65. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 65.

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v Hradci Králové. pořádá v neděli 20. září 2015 136.

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v Hradci Králové. pořádá v neděli 20. září 2015 136. ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v Hradci Králové pořádá v neděli 20. září 2015 136. NEVEŘEJNOU AUKCI NUMISMATICKÉHO MATERIÁLU POUZE PRO ČLENY ČESKÉ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI ve Velkém sále Hradecké

Více

Hradec Králové. Zlato

Hradec Králové. Zlato Zlato 1. Československo. Dukát 1928 0/0 8900 2. Dukát 1931. dr. vada mat. (střížku) u hrany 0/0 7400 3. Dukát 1933 0/0 7400 4. Česká republika. 2000 Kč 2000 milénium (Ag + Au), plexi pouzdro, etue, karta

Více

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Vlastivěda Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Ročník: 4. Klíčová slova: Panovnické rody v českých zemích, panovníci jednotlivých

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Hradec Králové. Zlato

Hradec Králové. Zlato Zlato 1. Česká rep. 2500 Kč 2006 Klementinum, orig. etue, karta. Raž. 3800 ks, 7,78 g LR 17000 2. 2500 Kč 2007 Příbram - Ševčinský důl, orig. etue, karta. Raž. 5100 ks, 7,78 g LR 9000 3. 2500 Kč 2007 vodní

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25273400, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11935 č.j.

Více

Hradec Králové. Zlato

Hradec Králové. Zlato Zlato 1. Byzanc. Mauricius Tiberius (582-602). Solidus (4,30 g). Sear-478-1/1 6000 2. Tremissis (1,48 g). Sear-488 1/1 2800 3. Constantinus X. Ducas (1059-67). Histamenon (4,43 g). Sear-1847. mimořádná

Více

-1/-1 11000 11000,- 11. Dukát 1857 A. zcela n. hr. 0/0 5000 8000,- 12. 8 zlatník 1890 KB (Rjeka). n. rysky. 0/0 4200 7500,- 13. 20 K 1894. n. hr.

-1/-1 11000 11000,- 11. Dukát 1857 A. zcela n. hr. 0/0 5000 8000,- 12. 8 zlatník 1890 KB (Rjeka). n. rysky. 0/0 4200 7500,- 13. 20 K 1894. n. hr. Stránka 1 ČNS, pobočka v Hradci Králové Výsledky 128. aukce z 2.11.2011 1. Česká rep. 2500 Kč 2006 Klementinum, orig. etue, karta. Raž. 3800 ks, 7,78 g LR 17000 19000,- 2. 2500 Kč 2007 Příbram - Ševčinský

Více

D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

ORLÍ 20, BRNO

ORLÍ 20, BRNO Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního numismatického materiálu: ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí až čtvrtek 9.30 17.00 hodin Pátek

Více

DRAŽBA středa od hodin. Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře m2 v obci Záříčí

DRAŽBA středa od hodin. Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře m2 v obci Záříčí DRAŽBA středa 13.4. 2016 od 14.00 hodin Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře 22.782m2 v obci Záříčí.Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Cena obvyklá stanovená soudním znalcem: 900.000,-Kč

Více

ČNS, pobočka v Hradci Králové

ČNS, pobočka v Hradci Králové ČNS, pobočka v Hradci Králové Pošt. přihrádka 391, 500 05 Hradec Králové 5, tel. 603 300 354, e-mail cns-hk@seznam.cz Výsledková listina 136. aukce z 20.9.2015 A - číslo položky v katalogu B - popis C

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013

61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013 61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 61. dobrovolné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 26.9.2012 v 11.30

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ VĚCI MOVITÉ č dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ VĚCI MOVITÉ č dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ VĚCI MOVITÉ č. 302014 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov, IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

67. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 7. 6. 2015 12:00 hod.

67. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 7. 6. 2015 12:00 hod. 67. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 7. 6. 2015 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 67.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas konání dražby se stanovuje na 16.června 2010.

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

Česká Numismatická Společnost pobočka v Hradci Králové AUKČNÍ KATALOG ČÍSLO 133 16. ÚNORA 2014

Česká Numismatická Společnost pobočka v Hradci Králové AUKČNÍ KATALOG ČÍSLO 133 16. ÚNORA 2014 Česká Numismatická Společnost pobočka v Hradci Králové AUKČNÍ KATALOG ČÍSLO 133 2 310 11 34 35 36 600 600 303 51 53 231 306 368 522 21 21 644 107 646 16. ÚNORA 2014 3 5 6 4 8 7 9 10 13 12 14 20 22 25 23

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice Č.j.: 51083/2014-590000-42 V Pardubicích dne 6. října 2014 Vyřizuje/telefon: Pešinová L./731 879 783 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20

Více

CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA , Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741

CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA , Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741 CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741 Č.j.: 19342/2010-170100-21 V Praze dne 8. 11. 2010 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Celní ředitelství Praha, se sídlem Washingtonova

Více

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky.

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 574-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

MINCE ZLATÉ ČSR AFRIKA JIŽNÍ

MINCE ZLATÉ ČSR AFRIKA JIŽNÍ MINCE ZLATÉ ČSR 1. Dukát 1979, Karel IV. 0/0 2 000,- 2 400,- 2. Dukát 1980, Karel IV. 0/0 2 100,- 2 600,- 3. Dukát 1981, Karel IV. 0/0 2 000,- 2 500,- 4. Dukát 1982, Karel IV. 0/0 2 000,- 2 400,- AFRIKA

Více

Aukční vyhláška č

Aukční vyhláška č Aukční vyhláška č. 201620 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Numismatika a KAPITOLY Z DĚJIN PENĚZ U3V ZLÍN, 6.5.2014. Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ UTB

Numismatika a KAPITOLY Z DĚJIN PENĚZ U3V ZLÍN, 6.5.2014. Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ UTB Numismatika a KAPITOLY Z DĚJIN PENĚZ U3V ZLÍN, 6.5.2014 Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ UTB Numismatika (numizmatika) - (z lat. nummus = peníz, mince) - historická věda, která se zabývá platebními prostředky

Více

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod.

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. SOUBOR ATRAKTIVNÍCH NEMOVITOSTÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. Souboru nemovitého majetku, který je tvořen: 53 jednotkami bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480

Více

2. Habsburkové. Rudolf II. (1576-1612). Dukát 1592 Praha - Ercker (3,63 g). MKČ-298

2. Habsburkové. Rudolf II. (1576-1612). Dukát 1592 Praha - Ercker (3,63 g). MKČ-298 Zlato 1. Československo. 1 dukát 1978 Karel IV., orig. etue 0/0 3000 2. Habsburkové. Rudolf II. (1576-1612). Dukát 1592 Praha - Ercker (3,63 g). MKČ-298 1/1 28000 3. Leopold I. (1657-1705). Dukát 1691

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. S-15-00113 vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné. Místo dražby: Moravská zemská

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. IČ: 46511474, zapsaná: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz Č. j: 090125 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Bod 1. Dražebník:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen Zákon ). Místo

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen Zákon ). Místo DRAŽBA: středa 13.8. 2014 od 14.00 hodin Byt 2+ 1, Vokovice, ulice Sudánská 597/3, Praha 6 Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Na Vydražitele přechází zástavní právo ve výši 1.200.000,-Kč!!!

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

P.Gregor - Seznam článků ( připomínky hlaste na mail.greggy.@tiscali.cz )

P.Gregor - Seznam článků ( připomínky hlaste na mail.greggy.@tiscali.cz ) 881 nuz1934_1 Numismatické zprávy 1934/1 Běšinovský poklad - pozn.k nálezu kouřimskému nález, Běšínov u Kouřimi 1927, denár, Bořivoj II.,Vladislav II., Soběslav I. O mincích arabských ( východního a západního

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Výběrové řízení formou licitace k zamýšlenému prodeji nemovitostí, stavebních pozemků ve vlastnictví Města Soběslav

Výběrové řízení formou licitace k zamýšlenému prodeji nemovitostí, stavebních pozemků ve vlastnictví Města Soběslav Výběrové řízení formou licitace k zamýšlenému prodeji nemovitostí, stavebních pozemků ve vlastnictví Města Soběslav Město Soběslav IČ: 00252921, DIČ: CZ 00252921 nám. Republiky 59 392 01 Soběslav I (dále

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 Realit Praha spol. s r. o., IČ: 496 14 509, sídlo: Antala Staška 32, Praha 4, 140 00, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 21062, doručovací adresa: Na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 292013 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o, se sídlem Havlíčkova 404/2, 500 02 Hradec Králové, IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Dražebník: FINANCE Zlín, a.s., IČ: 60732075, se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2014 Medaile a repliky historických mincí

Emisní plán České mincovny pro rok 2014 Medaile a repliky historických mincí Emisní plán České mincovny pro rok 2014 Medaile a repliky historických mincí Leden/únor 2014 Jednodukát ČR 2014 Korunovací plášť/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 100ks/ předpokládaná cena 5.400,-Kč vč. DPH

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

AN.aukce. I. aukce - NUMISMATIKA. Jihlava 15.6.2016. Korespondenční

AN.aukce. I. aukce - NUMISMATIKA. Jihlava 15.6.2016. Korespondenční AN.aukce I. aukce - NUMISMATIKA Jihlava 15.6.2016 Korespondenční Jihlava 2016 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A AN.aukce, zastoupená Radkem Nápravníkem, Hosov 165 586 01 Jihlava, IČO: 46173200, (dále jen

Více

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711 Lichý Vladimír, Traplice 402,68704 Traplice Z-229712011-711 D Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 27 EXE-1077/2010-9 ze dne 21.1.2011; uloženo naprac. Uherské Hradiště. Z-2297/2011-711 pověřený

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Leden 2012 Jednodukát ČR 2012 Pověst o Bivoji/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 1000ks/ předpokládaná cena 5.500,- Dvoudukát ČR 2012-Pověst o Horymírovi/ Au999,9/

Více

7. Aukce. Mince Rakouska - Uherska. www.zlatakorunacz.cz. Internetovo - korespondenční aukce

7. Aukce. Mince Rakouska - Uherska. www.zlatakorunacz.cz. Internetovo - korespondenční aukce 7. Aukce Internetovo - korespondenční aukce Mince Rakouska - Uherska Vážení sběratelé! Po aukci Vyznamenání 2011 - jsme pro Vás připravili v pořadí naší sedmou aukci - Mince Rakouska - Uherska 2012 Zboží

Více

Hradec Králové. Zlato

Hradec Králové. Zlato Zlato * 1. Karel VI. (1711-40). Dukát 1738 KB (3,45 g). Husz.-1586. n. zvlněn 1/1 8000 * 2. Josef II. (1765-80-90). 2 dukát 1786 A (6,96 g). Nov.-56. zcela n. hr., vlas. rysky 0/1 20000 * 3. Dukát 1787

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ. č. j. 45/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ. č. j. 45/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 45/2015 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 10.2.2015 v 11.00

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST, z.s. pobočka v Hradci Králové. pořádá v neděli 19. února

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST, z.s. pobočka v Hradci Králové. pořádá v neděli 19. února ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST, z.s. pobočka v Hradci Králové pořádá v neděli 19. února 2017 139. NEVEŘEJNOU AUKCI NUMISMATICKÉHO MATERIÁLU POUZE PRO ČLENY ČESKÉ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI ve Velkém sále

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 58/2016

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 58/2016 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 58/2016 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 30.5.2016 ve 12.00

Více

Oznámení o dražbě. oznamují,

Oznámení o dražbě. oznamují, Oznámení o dražbě Představenstvo společnosti VINIUM a.s., IČ: 46900195, se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okr. Břeclav, PSČ: 691 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

zlaté medaile Umění investovat

zlaté medaile Umění investovat P l a t i n o v é, zlaté a s t ř í b r n é i n v e s t i č n í medaile Umění investovat Investice do platinových, zlatých nebo stříbrných medailí diverzifikuje portfolio. Snižuje jeho celkovou volatilitu

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD pro dražby cenných papírů obchodníka s cennými papíry WEST BROKERS a.s.

DRAŽEBNÍ ŘÁD pro dražby cenných papírů obchodníka s cennými papíry WEST BROKERS a.s. DRAŽEBNÍ ŘÁD pro dražby cenných papírů obchodníka s cennými papíry WEST BROKERS a.s. Článek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební řád upravuje prodej cenných papírů ve veřejné dražbě (dále jen "dražba")

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 46/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 46/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 46/2015 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 10.2.2015 ve 14.30

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 842-ODD/16

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 842-ODD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 842-ODD/16 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 12DD02_2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 12DD02_2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 12DD02_2011 Bod 1. Dražebník: Bullfinch, a.s., Riegrova 1048, 508 01 Hořice, IČ: 25146777, jednající Ing. Pavel Hančar, předseda představenstva.

Více

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE 1431. 10.000, 100.000, 1.000.000 B-pengö 1946. Pick-132, 133, 134 3 ks 0, 1+, N 100 1432. 10.000.000, 100.000.000 B-pengö 1946. Pick-135, 136 2 ks 0, N 200 1433. 1.000.000.000 B-pengö 1946. Pick-137. nejvyšší

Více