Platnost od léèebnéláznì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od 1.5.2011. léèebnéláznì"

Transkript

1 VýbìrPriesnitzovy procedur Platnost od Priessnitzovy léèebné láznì a.s. Priessnitzova 12/ Jeseník Èeská republika tel.: , , léèebnéláznì

2 VYŠETØENÍ KOUPELE Vyšetøení computerovou kineziologií 1.200,-Kè / 90 min na základì speciálního vyšetøení odhaluje poruchy funkce pohybového aparátu a navrhuje zpùsob ošetøení vèetnì individuálních cvikù. Velmi vhodná je v kombinaci s masáží dle Penzella. Podologické vyšetøení 400,-Kè / 45 min vyšetøení nožní klenby a statiky dolních konèetin pomocí speciálních pøístrojù s návrhem terapie, vèetnì návrhu na zhotovení individuálních speciálních ortopedických vložek. Doporuèujeme také v kombinaci s computerovou kineziologií. Analýza složení tìla 290,-Kè je jedním z nejspolehlivìjších pøístrojù k urèení obezity (BMI, procento a rozložení tìlesného tuku, pomìr pas/boky), množství a rozložení svalové tkánì, procenta tìlesné vody, minimální kalorické potøeby tìla. Vyšetøení znamének digitálním dermatoskopem 350,-Kè (1-3 znaménka, za každé další znaménko 50,-Kè) Kožní lékaø na základì vyšetøení pigmentových znamének mùže vèas odhalit kožní rakovinu. Kontrolní vyšetøení dermatologické 200,-Kè Kožní lékaø na základì vyšetøení a analýzy pleti stanoví její typ a doporuèí vhodné ošetøení. Odstranìní drobných kožních výrùstkù pøístrojem Elektrokauter 200,-Kè (1-5 drobných kožních výrùstkù, za každý další drobný kožní výrùstek 25,-Kè) Vyšetøení ve funkèní laboratoøi dle požadovaného výkonu a platného ceníku Vyšetøení v biochemické laboratoøi dle požadovaného výkonu a platného ceníku Koupel se solí z Mrtvého moøe 235,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel pìnivá s rašelinovým extraktem 240,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel víøivá s rašelinou 240,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel perlièková s bylinkami 185,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel bylinná Herbaden 160,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel perlièková 145,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Víøivá individuální koupel celková 145,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Priessnitzova pololázeò dvoufázová 320,-Kè / 60 min Jedná se o složitou proceduru s kombinací vodoléèby, zábalù, polevù a kartáèování. Klient se nejdøíve krátce pøedehøeje teplou vodou ve sprše, následuje celotìlový ovin mokrým studeným prostìradlem s klidným ležením v zábalu, po prohøátí a zpocení následuje polokoupel v 35 C teplé vodì s kartáèováním a polevy šíje, zad a konèetin chladnou vodou. Dochází k povzbuzení krevního obìhu a funkce vnitøních orgánù, po opakovaném provedení ke zlepšení funkce srdce a cév, k úpravì hormonálních funkèních poruch, ke zlepšení odolnosti proti infekcím a psychickému stresu. Priessnitzova pololázeò jednofázová 200,-Kè / 30 min Provádí se stejnì jako pololázeò dvoufázová, ale neobsahuje zábal. ZÁBALY MASÁŽE Parafín 104,-Kè / 20 min Jedná se o lokální léèbu teplem pøikládáním parafínových roušek na èásti tìla, zejména na bolestivé klouby a páteø. Pùsobí relaxaènì na kosterní svalstvo, zmenšuje chronickou bolest, zvyšuje lokální prokrvení, zlepšuje výživu i hojení tkání. Rašelinový zábal 265,-Kè / 20 min Rašelinové zábaly pùsobí protizánìtlivì, regenerují poškozené tkánì, zvyšují prokrvení, pùsobí proti bolestem a spasmùm, je dosaženo efektu pøíjemného prohøátí a uvolnìní svalù. Zábal je vhodný pøi syndromech svalového pøetížení a rùzných degenerativních procesech pohybového aparátu. Rašelina pùsobí také hydrataènì, regeneraènì a stimulaènì a pøispívá k omlazení pokožky. Zábal z jílu èásteèný zádový 370,-Kè / 20 min Èerný jíl se svým obsahem huminových kyselin témìø vyrovná rašelinì. Blahodárný úèinek je patrný i na kùži. Zábal z jílu kloubní velký max. 6 lokalit 320,-Kè / 20 min Zábal z jílu kloubní malý max. 4 lokality 270,-Kè / 20 min Masáž klasická èásteèná 250,-Kè / 20 min Masáž podporuje normalizaci kožního napìtí, zlepšuje prokrvení masírované oblasti, relaxuje nebo tonizuje svaly, zlepšuje výživu tkání a zmíròuje bolest. Reflexivnì a zmìnou prokrvení masáž ovlivòuje i další vzdálené orgány a má celkové úèinky na organismus, které mohou být uklidòující nebo povzbuzující. Masáž celková 570,-Kè / 50 min Masírují se dolní konèetiny, horní konèetiny, záda, šíje. Reflexní masáž plosky nohy 230,-Kè / 20 min Jedná se o tlakové ošetøení øady bodù a rùznì velkých plošek na chodidle, prstech, nártech a okolí kotníkù. Reflexní masáž úèinnì odstraní pocit tìžkých a unavených nohou. Uvolnìním poèetných blokád a dysfunkcí v oblasti nohy reflexivnì ošetøí bolesti v oblasti páteøe a hlavy. Pozitivnì ovlivòuje krevní obìh a èinnost lymfatického systému, napomáhá celkovému fyzickému i psychickému uvolnìní organismu. Lymfodrenáž ruèní èásteèná 390,-Kè / 45 min Terapeut masíruje pouze Vámi zvolenou èást tìla, napø. oblièej, oblast pánve a dolních konèetin, oblast horních konèetin a dekoltu. Lymfodrenáž ruèní celotìlová 890,-Kè / 120 min Lymfodrenáž je speciální hmatová manuální masážní technika, která vede k obnovì a zvýšení obìhu lymfy. Sestavou speciálních hmatù je dosahováno urychlení žilního návratu podporovaného kompresí kapilárního øeèištì. Podpora cirkulace a zlepšený odtok lymfy vedou ke zmenšení otoku, vèetnì ústupu chronických lymfedémù, ke zlepšení prokrvení a trofiky. Sloupková korekèní a plovoucí technika 370,-Kè / 20 min Technika, která zpracovává poznatky klasické i reflexní terapie. Koriguje vadné držení tìla, odlehèuje pøetíženým kloubùm, zvìtšuje kloubní rozsahy a pohyblivost, snižuje a vyrovnává napìtí v rùzných èástech tìla, tlumí bolest. 1 2

3 TRADIÈNÍ VÝCHODNÍ MEDICÍNA OSTATNÍ Baòkování 210,-Kè / 20 min Speciální technika využívající banìk aplikovaných na energetické dráhy tìla, èímž se tok energie v tìchto drahách harmonizuje. Používá se v kombinaci s masážními technikami. Metoda je vhodná pro nemoci pohybového ústrojí, bolestivé syndromy mìkkých tkání, degenerativní onemocnìní kloubù a páteøe, zlepšuje krevní obìh, pomáhá detoxikovat, zlepšuje prokrvení svalù a pøíznivì ovlivòuje hybnost kloubù, aktivuje lymfatický systém, zlepšuje obranyschopnost organismu, pøíznivì pùsobí na bolesti hlavy, únavu, revmatismus. Akupunktura - mikrosystém ucha - I.ošetøení 120,-Kè Nabízí alternativní zpùsob øešení zdravotních potíží a je úspìšnì používána i v kombinaci s klasickými léèebnými metodami. Akupunkturu lze úspìšnì použít pøi léèbì akutních i chronických bolestí (kloubù, páteøe, hlavy apod.), pøi léèbì alergických projevù (astma, rýma, ekzém apod.), pøi léèbì migrén, apod. Akupunktura mikrosystém ucha - II.ošetøení 80,-Kè Akupunktura na obezitu 425,-Kè Akupunktura proti kouøení 352,-Kè Pøístrojová lymfodrenáž 184,-Kè / 30 min Pøístrojová lymfodrenáž využívá principu pøerušované komprese a vytváøení tlakové vlny, která podpoøí jak lymfatický tak i žilní systém. Lymfodrenáž aktivuje prùchod lymfy a uvolòuje lymfatické cévy, urychluje žilní návrat, zlepšuje pøívod tepenné krve, podporuje látkovou výmìnu a zmenšuje otoky. Masážní a diagnostický systém 85,-Kè / 20 min Masážní a diagnostický systém typu shia-tsu a jiných speciálních technik. Biostimulaèní laser + Le Masque 230,-Kè / 1 ošetøení (permanentka 10 šetøení 2.100,-Kè) Vysokohydrataèní maska, která díky svému unikátnímu složení na bázi hydrogenuhlièitanových anionù má biostimulaèní a regeneraèní efekt. Lze použít v kombinaci s biostimulaèním laserem, který úèinky významnì zintenzivòuje. Priessnitzova pohybová terapie 180,-Kè / 120 min Chùze s holemi (nordic walking) v pøírodì spojená s dechovým cvièením, protahovacími cviky a Priessnitzovou venkovní koupelí je pøíjemný druh pohybu, který mùže vykonávat témìø každý. Zlepšuje kondici, podporuje srdeèní aktivitu a krevní obìh. Plavání v rehabilitaèním bazénu pod dohledem 50,-Kè / 45 min Volné plavání v bazénu s vodopádem a víøivkou pod dohledem. Inhalace aerosolová individuální 79,-Kè / 15 min Inhalace se využívají pokud trpíte dýchacími obtížemi nebo se cítíte nachlazeni. Inhalace uvolní dýchací cesty a urychlují proces uzdravení pøi nachlazení. LTV pod dohledem na pøístrojích 60,-Kè / 60 min Kyslíková terapie dle Ardenne 240,-Kè / 120 min Dlouhodobé podávání kyslíku eliminuje dùsledky chronické hypoxie organismu, zvyšuje toleranci fyzické zátìže, zlepšuje tìlesnou kondici a duševní výkonnost, usnadòuje toleranci stresù a eliminuje jejich následky, zlepšuje prokrvení myokardu, prevenci pøed koronárními i mozkovými pøíhodami, podporuje látkovou výmìnu v mozku, stabilizuje krevní obìh a nìkteré další plicní a kardiální funkce, zlepšuje obranyschopnost organismu. KOUPELE Koupel s aromatickým olejem 200,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel rašelinová s maskou na oblièej 295,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Víøivá koupel horních konèetin s pøísadou 130,-Kè / 15 min Víøivá koupel dolních konèetin s pøísadou 155,-Kè / 15 min Koupel s kvìty rùže NOVINKA 295,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Kvìty rùží provonìná koupel s regeneraèními, relaxaèními a mírnì antioxidaèními úèinky. Navodí pøíjemný pocit hebkosti a pohody. Koupel ve vinném extraktu NOVINKA 375,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Výživná pìnivá koupel ve vinném extraktu je zajímavá kombinací 2 složek, z nichž jedna pokožku šetrnì umyje, zatím co druhá ji díky obsahu výživného hroznového oleje zanechá hedvábnì jemnou a hebkou. Koupelový olej je navíc obohacen o víno a výtažek z pšenice, které ochraòují pokožku pøed ztrátou kožních lipidù a zanechávají ji hladkou a pružnou. Koupel v pivním extraktu NOVINKA 375,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Pivní koupele byly pro své omlazující a regeneraèní úèinky známy již ve starovìku. Díky obsahu vitamínù B, chmelu a obilnému extraktu napomùže lázeò v pivním extraktu s bohatou pìnou ke zklidnìní a regeneraci pokožky. Je navíc obohacena o výživnou složku s mandlovým olejem, která pokožku pøíjemnì zvláèní a zanechá sametovì hebkou a svìží. S delikátní hoøko-sladkou vùní. MASÁŽE Aromamasáž 300,-Kè / 20 min Aromaterapeutická masáž spojuje pozitivní pùsobení klasické masáže s úèinky éterických silic a rostlinných olejù, pocházejících z rùzných èástí rostlin kvìtù, plodù, koøenù, listù, kùry, døeva. Každá silice tak má své jedineèné vlastnosti. Tato masáž podporuje zdraví, ulevuje pøi zátìži a stresu, posiluje imunitu organismu a harmonizuje tìlo i psychiku, celkovì uklidòuje. Masáž mùže být svým pojetím a použitými esencemi jak relaxaèní, tak osvìžující až lehce tonizaèní. Spa senzation aromarelax / aromaenergize 690,-Kè / 50 min Využívají se specifické aromatické vùnì podle nálady, chutì nebo pøíležitosti kombinované s hodnotným výtažkem z orchidejí a hedvábnou konzistencí, která lichotí Vašim smyslùm, rozmazlí pokožku a ošetøí duši. Masáž Ayus Lomi 1.120,-Kè / 80 min Individuální ošetøení celého tìla - využívá principy ayuervédského uèení s havajskou LomiLomi-Nui masáží. Dle typu jednotlivých energií je vybrán Váš osobní masážní olej z rùzných éterických esencí a èistých olejù. Po ošetøení se budete cítit jako znovuzrození, hluboce uvolnìní, s novou silou a energií a vyhlazenou záøivou pletí. Energetická masáž hlavy 360,-Kè / 45 min Uklidòující, relaxaèní masáž vhodná pro osoby trpící migrénou a bolestmi hlavy, stresem a zvýšeným napìtím. Využívají se hmaty z lymfatické masáže a provádí se stimulace vybraných akupresurních bodù. Masáž medem 500,-Kè / 45 min osvìdèená léèitelská detoxikaèní metoda. Využívá výborných úèinkù medu a jemných masérských hmatù. Pozitivnì pùsobí na pokožku, uvolòuje svalstvo a detoxikuje pøes reflexní plochy vnitøní orgány. Navozuje pøíjemný relaxaèní pocit a pøispívá k znovunabytí duševní rovnováhy. 3 4

4 Masáž lávovými kameny 690,-Kè / 50 min Pøíjemné teplo a vibrace lávových kamenù ovlivòují energetické dráhy v tìle, pùsobí blahodárnì na mysl, uvolòují zatuhlé svaly, stimulují krevní obìh a lymfatický systém. Èokoládová masáž NOVINKA 690,-Kè / 45 min Èokoláda velmi pøíznivì povzbudí všechny vaše smysly. Masáž uvolní svaly a zlepší prokrvení a detoxikaci pokožky. Detoxikaèní úèinek se umocní bìhem zábalu, po kterém bude pokožka jemná a vláèná. Èokoláda ve vás svou úchvatnou vùní vyvolá pøíjemnou a pohodovou náladu. TRADIÈNÍ VÝCHODNÍ MEDICÍNA Shia-tsu 690,-Kè / 80 min Technika shia-tsu je prastará japonská léèebná metoda, teoretickou základnu mu poskytuje tradièní východní medicína. Speciální akupresurní masáž využívá tlaku palcù, prstù a dlaní, popø. kolen, loktù nebo chodidel. Cílem shia-tsu je obnova energetické rovnováhy tìla a podpora procesu sebeuzdravování. Thajská masáž nohou 430,-Kè / 40 min Thajské masáže vycházejí z koncepce neviditelných energetických drah v lidském tìle, na nichž jsou lokalizovány dùležité tlakové body. Jejich akupresurní stimulace napomáhá k uvolòování blokád a žádoucímu toku energie. Pravidelná masáž posiluje svaly, krevní obìh, redukuje otoky a tuhnutí tkánì. Masáž dle Penzella 490,-Kè / 45 min Energetická masáž zabývající se obnovením toku energie na energetických drahách tìla (meridiánech). Aktivují se hlavní akupunkturní body, což vede k harmonizaci energie v tìle a zlepšení celkové kondice a obranyschopnosti organismu. OSTATNÍ Karbondioxydová terapie 420,-Kè Karbondioxydová terapie je bezpeèná netoxická terapie spoèívající v podkožní aplikaci medicinálního plynu (CO2) pomocí mikro-vpichù velice jemnými jehlièkami. Vhodné k aplikaci pøi celulitidì, ochablosti kùže, lokální tlouš ky a linií tìla, proti stárnutí oblièeje, krku, dekoltu, rukou a ramen, strií, drobných vrásek, jizev, dvojité brady. Vyhlazování vrásek výplòovými materiály 5.990,-Kè Korekce vrásek na oblièeji a další nepravidelnosti v konturách oblièeje pomocí injekèních kožních implantátù pøírodní substance kyseliny hyaluronové. Revitalizaèní peeling 550,-Kè Nanášení BIOkomplexu kyseliny glykolové k ošetøení pleti devitalizované, stresované, v menopauze, povadlé, k vyhlazení drobných vrásek, bìlení pigmentových skvrn, ošetøení aknózní pleti. Bazén s víøivkou 50,-Kè / 60 min Volné plavání v bazénu s vodopádem a víøivkou pod dohledem. Možnost objednání na recepcích - tel. klapka 201, 328, 114. Upozornìní: 4 x roènì probíhá pravidelné ètyødenní èištìní bazénu, pøed rezervací se prosíme informujte na Posilovna 60,- Kè / 60 min Solárium 8,-Kè / 1 min Vibrosauna 220,-Kè / 30 min Kombinovaná terapie, která využívá úèinkù vibraèní masáže, tepla a aromaterapie. Pùsobí na všechny smysly, navozuje stav fyzické a psychické rovnováhy, uvolòuje svalstvo, zlepšuje prokrvení a výživu tkání, zrychluje metabolismus, snižuje krevní tlak. Saunový svìt NOVINKA 140,-Kè / 60 min / 1 osoba Komplex saunového svìta zahrnuje - aroma saunu, finskou saunu, parní saunu, ochlazovací bazének, Priessnitzùv chodníèek, whirlpool pro 6 osob. Saunový svìt 190,- Kè / 90 min / 1 osoba Saunový svìt 230,- Kè / 120 min / 1 osoba Saunový svìt - pro uzavøenou spoleènost 1.500,-Kè / 90 min / max. 12 osob Saunový svìt - permanentka 1.500,-Kè / 10 vstupù / po 90-ti min Whirlpool pro 4 osoby vèetnì nápojù NOVINKA 500,-Kè / 60 min KOSMETICKÉ ZÁBALY - LUXUSNÍ KOSMETIKA GERnétic A BIODROGA Aromatický tìlový zábal s moøskými øasami GERnétic 630,-Kè / 70 min Zpevòující tìlový zábal s detoxikaèním a anticelulitidním efektem. Anticelulitidní zábal GERnétic 810,-Kè / 60 min Kompletní kúra s anticelulitidním úèinkem a pro zpevnìní kontur tìla. Zeštíhlující zábal GERnétic 750,-Kè / 60 min Zeštíhlující úèinky, zajiš uje podporu bìhem diety nebo po tìhotenství. Medovo-mléèný zábal BIODROGA 790,-Kè / 70 min Vyživující tìlový zábal pro podporu elasticity pokožky. Kùra na ošetøení poprsí 790,-Kè / 50 min Zpevnìní, upravení velikosti a pevnosti poprsí dle fyziologických možností. Díky intenzivnímu pùsobení produktù dochází k maximální tonizaci tkánì a tak v závìru ošetøení mùžeme namìøit pozvednutí poprsí až o 2 cm. Ošetøení pokožky dekoltu 590,- Kè / 40 min Hluboce uvolòující ošetøení dekoltu, minimalizace vrásek, zpevnìní pokožky dekoltu, ple získá jemný, hebký a zdravý vzhled. Osvìžující ošetøení nohou GERnétic 280,-Kè / 20 min Procedura slouží k osvìžení nohou, odstranìní únavy, podpoøe krevního obìhu a lymfatické drenáže. Pøináší pocit okamžité úlevy a odpoèinku. Osvìžující ošetøení rukou GERnétic 280,-Kè / 20 min Procedura slouží k osvìžení rukou, odstranìní únavy, podpoøe krevního obìhu a lymfatické drenáže. Pøináší pocit okamžité úlevy a odpoèinku. PÉÈE PRO TÌHOTNÉ ŽENY PØÍPRAVKY GERnétic Celotìlový zábal Marine Essence 750,-Kè / 50 min Harmonizaèní procedura urèená k uvolnìní svalového a psychického napìtí, odvodu odpadních látek z tìla a k celkovému vyrovnání a posílení všech funkcí organismu. Proceduru je možné aplikovat do vysokého stupnì tìhotenství. PØÍRODNÍ KOSMETIKA Dr.HAUSCHKA Klasické ošetøení Dr. Hauschka 1.200,-Kè / 105 min Šalvìjové láznì nohou, masáž dolních a horních konèetin, uvolnìní šíje, èistící maska, èištìní oblièeje, lymfatická stimulace, ple ová kùra, maska, masáž dekoltu, poradenství. 5 6

5 BALÍÈKY - NOVINKA Uvolòující ošetøení pro všechny typy pleti 750,-Kè / 75 min Uvolnìní krèních svalù, èištìní pleti, lymfatická stimulace, ple ová kùra, ple ová maska, masáž dekoltu a uvolnìní šíje, poradenství. Intenzivní ošetøení pleti s výživou nehtù jojobovým olejem 800,-Kè / 105 min Uvolnìní krèních svalù, èištìní pleti èistícím krémem a èistící maskou, lymfatická stimulace, ple ová kùra, ple ová maska, masáž dekoltu, uvolnìní šíje, ošetøení nehtù výživným jojobovým olejem. Kosmetické ošetøení neèisté a zánìtlivé pleti 600,-Kè / 75 min Èištìní pleti, èistící maska, speciální ple ová kùra, ple ová maska nebo olejový zábal, poradenství. Oblièejová gymnastika 250,-Kè / 60 min Nácvik a procvièování oblièejové gymnastiky, poradenství a brožovaný výtisk. Formování postavy velký balíèek ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ultrazvuková kavitace s modelovaním postavy - ošetøení tìla Transion 2x, formování svalù a zpevnìní pokožky ošetøení tìla Isogei nebo modelování postavy ošetøení Transion 8x, stimulace lymfatického systému na pøístroji 2x. Formování postavy malý balíèek 6.984,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ultrazvuková kavitace s modelováním postavy - ošetøení tìla Transion 1x, formování svalù a zpevnìní pokožky ošetøení tìla Isogei nebo modelování postavy ošetøení tìla Transion 5x, stimulace lymfatického systému na pøístroji 1x. Formování postavy ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, modelování postavy ošetøení tìla Transion 1x. Formování postavy ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, modelování postavy ultrazvukovou kavitací - ošetøení tìla Transion 1x. Formování postavy ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ultrazvuková kavitace s formováním svalù a zpevnìní pokožky - ošetøení tìla Isogei 1x. Formování postavy ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, formování svalù a zpevnìní pokožky - ošetøení tìla Isogei. Protivráskový program malý balíèek 5.600,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ošetøení oblièeje liftingovým efektem Isogei nebo korekce vrásek ošetøení oblièeje Transio 6x. Protivráskový program velký balíèek 9.200,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ošetøení oblièeje liftingovým efektem Isogei nebo korekce vrásek ošetøení oblièeje Mikrogei 10x. Protivráskový program ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ošetøení oblièeje 1x. PØÍSTROJE VIP LIPO LINE a VIP LINE Plus NOVINKA Formování svalù a zpevnìní pokožky ošetøení tìla Isogei - automatická nebo manuální 790,-Kè Ultrazvuková kavitace s formováním svalù a zpevnìní pokožky ošetøení tìla Isogei - automatická nebo manuální 2.690,-Kè Ultrazvuková kavitace s modelováním postavy, ošetøení tìla Transion 2.650,-Kè Modelování postavy ošetøení tìla Transion 750,- Kè Ultrazvuková kavitace 1.900,- Kè Ošetøení oblièeje liftingovým efektem Isogei - manuální nebo automatická 900,- Kè Korekce vrásek, ošetøení oblièeje Microgei 900,- Kè Hubnutí oblièeje a ošetøení dvojité brady Isogei - manuální 900,- Kè MANIKÚRA S PØÍRODNÍ ŠVÝCARSKOU KOSMETIKOU Manikúra Japonská manikúra Výživa na nehty Lakování nehtù Francouzské lakování nehtù PEDIKÚRA S PØÍRODNÍ ŠVÝCARSKOU KOSMETIKOU Pedikúra Francouzské lakování Lakování nehtù Odstranìní kuøího oka 160,-Kè 210,-Kè 10,-Kè 30,-Kè 80,-Kè 225,-Kè 50,-Kè 30,-Kè 25,-Kè 7 8

Výběr procedur Platnost od 18.5.2012

Výběr procedur Platnost od 18.5.2012 Platnost od 18.5.2012 Priessnitzovy léčebné lázně 1 MASÁŽE Masáž aromatická 300,-Kč / 20 min Aromaterapeutická masáž spojuje pozitivní působení klasické masáže s účinky éterických silic a rostlinných olejů,

Více

Terapie Wellness centra Konstantin

Terapie Wellness centra Konstantin Terapie Wellness centra Konstantin Masáže Aromatické masáže klasické masáže s přísadou éterických olejů dle výběru hosta. Masáže jsou jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, které vám

Více

Ceník Wellness procedur

Ceník Wellness procedur Ceník Wellness procedur Ceník Wellness 2017 Masáže Masáž částečná záda, šíje 20 Min. 400,- Kč Levandulová masáž částečná záda, šíje 20 Min. 450,- Kč Eukalyptová masáž částečná záda, šíje 20 Min. 450,-

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Ceník Wellness procedur 2016

Ceník Wellness procedur 2016 Ceník Wellness procedur 2016 Ceník Wellness 2016 Masáže Masáž částečná záda, šíje 20 Min. 400,- Kč Masáž částečná záda, šíje, dolní končetiny 40 Min. 690,- Kč Dokoupení aromatického oleje (levandule, meduňka,

Více

REHABILITAČNÍ CENTRUM CENÍK

REHABILITAČNÍ CENTRUM CENÍK REHABILITAČNÍ CENTRUM CENÍK Ceník Rehabilitačního centra Santé MASÁŽE KLASICKÉ MASÁŽE (lze masírovat šíji, záda, horní a dolní končetiny, plosky nohou či celé tělo) Klasická masáž (15 min.) Klasická masáž

Více

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Obchodní družstvo Soběšice HOTEL POD HOŘICÍ PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Prosíme, vracejte průvodce zpět! Úvodem Vážení klienti, tímto si Vám dovolujeme nabídnout přehled wellness služeb Hotelu pod Hořicí

Více

Nabídka služeb a masáží

Nabídka služeb a masáží Nabídka služeb a masáží Lymfodrenáž Lymfatické masáže Indikace lymfatických masáží: OTOKY DOLNÍCH A HORNÍCH KONČETIN OTOKY V OBLASTI OBLIČEJE STAVY PO OPERACÍCH K URYCHLENÍ REGENERACE TKÁNÍ CHRONICKÉ I

Více

Aktivní wellness. v lázních. Wellness

Aktivní wellness. v lázních. Wellness Aktivní wellness Wellness Spa & Relax v lázních Tento program doporučujeme také pro rodinnou dovolenou s bohatou nabídkou aktivit: pohádkové okruhy, zážitkové odpoledne, horská kola i terénní koloběžky,

Více

Belleza Salone www.bellezasalone.cz

Belleza Salone www.bellezasalone.cz Belleza Salone www.bellezasalone.cz PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a určeny dle spotřeby materiálu a náročnosti provedení. Cenu Vám rádi spočítáme na přání ještě před provedením úkonu.

Více

Masáže. Klasická hloubková masáž 30 minut 525 Kč 60 minut 1050 Kč 90 minut 1500 Kč

Masáže. Klasická hloubková masáž 30 minut 525 Kč 60 minut 1050 Kč 90 minut 1500 Kč Nechte se u nás hýčkat... Stačí si vybrat a zarezervovat termín na recepci hotelu, tel. číslo 555, rezervace je doporučená den dopředu nebo minimálně dvě hodiny předem Masáže Druh masáže Délka procedury

Více

ALENA MALOVCOVÁ CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB (PODROBNÝ SAZEBNÍK) PLATNOST: OD

ALENA MALOVCOVÁ CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB (PODROBNÝ SAZEBNÍK) PLATNOST: OD MASÉRSKÉ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ SLUŽBY PRAKTICKÁ, PORADENSKÁ A LEKTORSKÁ ČINNOST PROVOZOVNA: SALON PROFI, HAVLÍČKOVA 401/8, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ: 459 38 865 WEB: WWW.MALOVCOVA.CZ MAIL: MASAZE@MALOVCOVA.CZ

Více

www.berta.cz WELLNESS MASÁŽE

www.berta.cz WELLNESS MASÁŽE WELLNESS MASÁŽE INDICKÁ ANTISTRESOVÁ MASÁŽ MASÁŽ HLAVY, ŠÍJE, RAMEN A HORNÍ ČÁSTI PAŽÍ Tradiční indická masáž hlavy (champi) je stará více než tisíc let a praktikovala se jako součást ayurvédského učení.

Více

ACTIVE REPAIR ESTHELIFT

ACTIVE REPAIR ESTHELIFT Pečuje o Vás Renáta Kovaříková-Matějková majitelka salonu CYCLO SYSTÉM CYCLO SYSTÉM komplet + oční okolí 1 600,- BĚLENÍ - WHITE SYSTÉM BĚLENÍ - WHITE SYSTÉM + ruce OXY THERAPIE - OMLAZENÍ 1 500,- 1 600,-

Více

Ceník služeb De La Beauté

Ceník služeb De La Beauté Kosmetické balíčky Ceník služeb De La Beauté Kosmetické ošetření mladé pleti 15+ povrchové čištění a tonizace pleti aplikace masky se změkčujícím účinkem hluboké čištění pleti ultrazvukovou špachtlí aplikace

Více

Nabídka masáží hotelu Zadov

Nabídka masáží hotelu Zadov Nabídka masáží hotelu Zadov Relaxační masáž Relaxační masáž přináší pocity pohody a psychického uvolnění. Masáž je zaměřena na zklidnění, celkové ozdravění organismu, rozproudění energie a pozitivní naladění

Více

CENÍK SLUŽEB. Top visage CZ s.r.o. hair & body studio Pernštjnské nám.110, Hranice

CENÍK SLUŽEB. Top visage CZ s.r.o. hair & body studio Pernštjnské nám.110, Hranice CENÍK SLUŽEB Top visage CZ s.r.o. hair & body studio Pernštjnské nám.110, 753 01 Hranice mobil: 776 390 779 e-mail: studiotopvisage@gmail.com www.topvisage.eu Doba trvání Zeštíhlující zaøízení Starvac

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB M ULTIFUNČKNÍ VANA NEOQI O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 MULTIFUNKČNÍ VANA NEOQI CENÍK NÁZEV ČAS CENA HYDROTERAPIE HYDROTERAPIE + aromaterapie TERMOTERAPIE

Více

Ceník služeb De La Beauté

Ceník služeb De La Beauté Kosmetické balíčky Ceník služeb De La Beauté Kosmetické ošetření mladé pleti 15+ : povrchové čištění a tonizace pleti aplikace masky se změkčujícím účinkem hluboké čištění pleti ultrazvukovou špachtlí

Více

Příplatky a doplňkové služby pro 2011

Příplatky a doplňkové služby pro 2011 Příplatky a doplňkové služby pro 2011 Příplatky Dětská postýlka noc (nutné rezervovat) 50 Kč Pes na pokoji noc (pouze na některých pokojích) 150 Kč Neobsazené lůžko 70% hotel Omega polopenze *** dospělí

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_158 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Masáže Masáž ruční částečná Jedná se o masáže, které

Více

Martina Železníková Vejvanovského 384/1, Kroměříž (budova realitní agentury Zvonek, zadní trakt přes dvorek dveřmi vpravo, 2.

Martina Železníková Vejvanovského 384/1, Kroměříž (budova realitní agentury Zvonek, zadní trakt přes dvorek dveřmi vpravo, 2. Masáže HARMONIE Martina Železníková Vejvanovského 384/1, Kroměříž (budova realitní agentury Zvonek, zadní trakt přes dvorek dveřmi vpravo, 2. patro) tel.: 724 521 865 e-mail: masaze-harmonie@seznam.cz

Více

rehabilitační centrum

rehabilitační centrum rehabilitační centrum CEník CEník REHABILITAČNÍHO CENTRA SANTÉ masáže KLASICKÉ MASÁŽE (lze masírovat šíji, záda, horní a dolní končetiny, plosky nohou či celé tělo) Klasická masáž (15 min.) 230 Kč Klasická

Více

Ceník ošetření obličeje akustickou rázovou vlnou. Druh ošetření Jednotlivé ošetření

Ceník ošetření obličeje akustickou rázovou vlnou. Druh ošetření Jednotlivé ošetření Druh ošetření Jednotlivé ošetření Ceník ošetření obličeje akustickou rázovou vlnou Akce! Zvýhodněné předplatné 7x ošetření cena 3.500,- Kč (jedno ošetření á 500,- Kč) Ošetření je vhodné kombinovat s radiofrekvencí

Více

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění.

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění. Masáže Klasická masáž částečná nebo celková Klasická masáž zahrnuje aplikaci specifických hmatů, které se provádí v přesném pořadí a působí na jednotlivé svalové skupiny. Přitom dochází k prokrvení a odstranění

Více

Cítit se skvěle na duši i těle

Cítit se skvěle na duši i těle Obšťastník červenec 2014 Cítit se skvěle na duši i těle Náchodská 442/149, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice NOVINKA Velmi příjemná a úžasná Masáž nohou (plosky) + peeling. Jedná se o nanesení peelingové

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 1.9.2012 Ceny služeb se odvíjejí podle času, použitých technik, léčebných a kosmetických prostředků a pomůcek.

CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 1.9.2012 Ceny služeb se odvíjejí podle času, použitých technik, léčebných a kosmetických prostředků a pomůcek. MASÉRSKÉ, MASÉRSKÉ, REKONDIČNÍ REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ REGENERAČNÍ SLUŽBY SLUŽBY ILONA ŠŤASTNÁ Adresa provozovny: Sedláčkova 105/8, 250 Kontakt: tel. 724 885 Adresa 406, provozovny: mail: info@masaze-celakovice.cz,

Více

Terapie poskytované ve studiu MYSTIC TEMPLE nedaleko hotelu

Terapie poskytované ve studiu MYSTIC TEMPLE nedaleko hotelu Terapie poskytované ve studiu MYSTIC TEMPLE nedaleko hotelu THAJSKÉ MASÁŽE Tradiční thajská masáž Temple Classic 30 min 490 Kč 60 min 950 Kč 90 min 1 290 Kč 120 min 1 690 Kč Tradiční thajská chrámová masáž

Více

Popis Wellness procedur

Popis Wellness procedur Popis Wellness procedur Klasická masáž částečná Obecným účinkem masáže je dráždění receptorů, podpora metabolismu, trofiky a oběhu v tkáních masírované oblasti. Tato procedura se uplatňuje zejména při

Více

Pedikúra kombinovaná (klasická mokrá, moderní medicinální přístrojová Hadewe)

Pedikúra kombinovaná (klasická mokrá, moderní medicinální přístrojová Hadewe) CENÍK 2013 Na veškeré služby a produkty vystavuji originální dárkové poukazy na jméno Pedikúra kombinovaná (klasická mokrá, moderní medicinální přístrojová Hadewe) Medicinální pedikúra rozsah ošetření

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční Masér sportovní a rekondiční Změna

Více

MASÉRSKÉ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ SLUŽBY

MASÉRSKÉ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ SLUŽBY CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 1.9.2012 Ceny služeb se odvíjejí podle času, použitých technik, léčebných a kosmetických prostředků a pomůcek. Délka trvání jedné terapie je pouze orientační v závislosti na problému

Více

Březnová. cenově zvýhodněná nabídka. Masáže pro ženy a muže ------------------------------------------ Pedikúra, Manikúra, Shellac

Březnová. cenově zvýhodněná nabídka. Masáže pro ženy a muže ------------------------------------------ Pedikúra, Manikúra, Shellac Březnová cenově zvýhodněná nabídka Masáže pro ženy a muže ------------------------------------------ Pedikúra, Manikúra, Shellac Klub Nabídka platí do 31. března 2014 změny vyhrazeny!! Dárkové poukazy

Více

Wellness. Bazén a whirlpool. Sauny. Bazén + whirlpool + sauny. Fitness + kardiozóna. Turbosolárium. Otevřeno denně od 7.00 do 22.

Wellness. Bazén a whirlpool. Sauny. Bazén + whirlpool + sauny. Fitness + kardiozóna. Turbosolárium. Otevřeno denně od 7.00 do 22. Wellness CZ Wellness Otevřeno denně od 7.00 do 22.00 Bazén a whirlpool otevřeno: 7.00 12.00 a 14.00 21.30, 12.00 14.00 bazén uzavřen (sanitární přestávka) dospělí: 100 Kč (jednorázový vstup) děti do 12

Více

Při všech procedurách jsou používány certifikované 100% přírodní a bio produkty nejvyšší kvality.

Při všech procedurách jsou používány certifikované 100% přírodní a bio produkty nejvyšší kvality. Stejně jako každá rostlina vyjadřuje květem plné rozvinutí vlastní jedinečnosti, originality, krásy a harmonie, je vizí společnosti Nobilis Tilia podporovat růst a rozkvět jedinečnosti a krásy každého

Více

CENÍK KOSMETICKÝCH OŠETŘENÍ

CENÍK KOSMETICKÝCH OŠETŘENÍ CENÍK KOSMETICKÝCH OŠETŘENÍ platnost od 1. 9. 2015 1. HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI (90 min.)... 450,- Odlíčení pleti, tonizace, úprava obočí, změkčení pleti napařovacím přístrojem s ozónem, mechanické čištění

Více

RELAX CENTRUM MLÝN. cüévxwâüç. Masáž je jedna z nejlepších metod, jak si odpočinout. Má blahodárný vliv na krevní oběh i lidskou psychiku.

RELAX CENTRUM MLÝN. cüévxwâüç. Masáž je jedna z nejlepších metod, jak si odpočinout. Má blahodárný vliv na krevní oběh i lidskou psychiku. RELAX CENTRUM MLÝN Masérské, rekondiční ní a regenerační ní služby cüévxwâüç Masáž je jedna z nejlepších metod, jak si odpočinout. Má blahodárný vliv na krevní oběh i lidskou psychiku. Pravidelnou masáží

Více

Péče o Vaše ruce a nehty

Péče o Vaše ruce a nehty Péče o Vaše ruce a nehty Péče Efekt Základní manikúra, speciální výživa, krém 390,- Celogelová modeláž Nová modeláž gely LUXURY 1 350,- Nová modeláž gely AZIDIC 990,- Doplnění, péče Efekt Modeláž gely

Více

CENÍK. Wellness na zámku CHATEAU ST.HAVEL. www.wellnessnazamku.cz

CENÍK. Wellness na zámku CHATEAU ST.HAVEL. www.wellnessnazamku.cz CENÍK Wellness na zámku CHATEAU ST.HAVEL www.wellnessnazamku.cz PRIVÁTNÍ WELLNESS ZÓNY Privátní whirlpool Privátní whirlpool pro 2 osoby 20 min 490,- 470,- Privátní whirlpool pro 2 osoby 50 min 870,- 820,-

Více

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ PRO ŽENY

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ PRO ŽENY KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ PRO ŽENY 1 ošetření Ošetření " student" 480,00 Základní ošetření dle typu pleti - bez masáže 620,00 SPECIFICKÁ OŠETŘENÍ dle ošetření využíváme OXY DERMA -přístrojového prokysličování

Více

Ceník služeb Salonu Růže:

Ceník služeb Salonu Růže: Ceník služeb Salonu Růže: KRYO-RADIO-KAVI Bělení zubů Detoxikace organizmu Masáže Tejpování Parafínové zábaly Depilace teplým voskem Kosmetika Solárium A,B Solárium D Solárium E Collárium Termohubnutí

Více

CENÍK. Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA. www.infinit-maximus.cz

CENÍK. Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA. www.infinit-maximus.cz CENÍK Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA www.infinit-maximus.cz VSTUP DO VODNÍHO SPA A SAUNOVÉHO SVĚTA Doporučená doba vstupu je 120 až 180 minut. Areál je určen pro dospělé a osoby vyšší než 145 cm.

Více

KATALOG. vánoční MASÁŽE & DOBROTY NA VÁŠ STŮL černá sůl sladidlo Stévík granátová šťáva konopný čaj konopné sušenky a čokolády. www.promenaklub.

KATALOG. vánoční MASÁŽE & DOBROTY NA VÁŠ STŮL černá sůl sladidlo Stévík granátová šťáva konopný čaj konopné sušenky a čokolády. www.promenaklub. vánoční KATALOG MASÁŽE & DOBROTY NA VÁŠ STŮL černá sůl sladidlo Stévík granátová šťáva konopný čaj konopné sušenky a čokolády Klub www.promenaklub.cz Klub Proměna 2015, změny vyhrazeny. Na všechny služby

Více

Nabídka procedur Platnost od

Nabídka procedur Platnost od Nabídka procedur platná od 1. 8. 2015 Platnost od 1. 1. 2013 Zvolte si proceduru na naše doporučení... BOLEST HLAVY energetická masáž hlavy, masáž aromatická, akupunktura, baňkování BOLEST ZAD masáž klasická

Více

1.DETOXIKACE BUNĚČNÉHO PROSTŘEDÍ

1.DETOXIKACE BUNĚČNÉHO PROSTŘEDÍ DOKONALÉ OČI A RTY 1.DETOXIKACE BUNĚČNÉHO PROSTŘEDÍ V pokožce se hromadí škodlivé látky (pocházející od znečištění, nevhodné stravy, volných radikálů, kouření,..), což má za důsledek rychlejší projevy

Více

CENÍK ESTETICKÝCH OŠETŘENÍ - TĚLO

CENÍK ESTETICKÝCH OŠETŘENÍ - TĚLO CENÍK ESTETICKÝCH OŠETŘENÍ - TĚLO Vážené klientky, klienti, v ceníku najdete ceny za 1 ošetření. Ohledně balíčkových cen se prosím informujte při osobní konzultaci, při níž Vám bude navržen ošetřovací

Více

Popis léčebných procedur prováděných v našem sanatoriu KOUPELE

Popis léčebných procedur prováděných v našem sanatoriu KOUPELE Popis léčebných procedur prováděných v našem sanatoriu KOUPELE Koupel minerální Popis procedury: procedura je prováděná ve vodoléčebné vaně za použití vřídelní minerální vody, teplota vody je 37 C Účinek:

Více

CENÍK KOSMETIKA. nohy pod kolena 190,- nohy nad kolena 200,- ruce celé 220,- podpaží 100,- třísla 140,-

CENÍK KOSMETIKA. nohy pod kolena 190,- nohy nad kolena 200,- ruce celé 220,- podpaží 100,- třísla 140,- CENÍK KOSMETIKA MALÉ ÚPRAVY V OBLIČEJI barvení obočí 60,- úprava obočí 60,- barvení + úprava oboč 100,- barvení řas 80,- depilace nad horním rtem 50,- depilace v obličeji 90,- DEPILACE VOSKEM nohy pod

Více

Ceník wellness služeb

Ceník wellness služeb Ceník wellness služeb AROMA KOUPEL Z KAČENČINÝCH HOR voňavá lázeň v přírodní dřevěné vaně, při svíčkách a se zdravým občerstvením 20 minut.. 250 Kč HORSKÁ KOZÍ SAUNA Pro ubytované v Kozím chlívku 60 minut

Více

Masáže Resort Green Valley

Masáže Resort Green Valley Masáže Resort Green Valley Základní popis nabízených masáží ZÁKLADNÍ POPIS NABÍZENÝCH MASÁŽÍ klasická relaxační, regenerační a sportovní masáž Je založena na tzv. švédské masáži. Využívá různé typy tření

Více

CEník RHB. ník RHB. CEník RHB. CEník RHB. CEník RHB. Eník RHB. CEník RHB. CEník RHB. RHB CEník RHB

CEník RHB. ník RHB. CEník RHB. CEník RHB. CEník RHB. Eník RHB. CEník RHB. CEník RHB. RHB CEník RHB Eník ík Eník ník ník ník Eník Eník Eník REHABILITAČNÍHO CENTRA SANTÉ NOVINKA: Dornova metoda Breussova masáž SM systém (spirální stabilizace dle MUDr. Smíška) Kineziotaping 950 Kč 900 Kč 600 Kč 450 Kč

Více

Relaxovat a odpočívat v příjemném prostředí našeho WellnessSpa je ideálním doplňkem a oázou pro Vaši duši i tělo.

Relaxovat a odpočívat v příjemném prostředí našeho WellnessSpa je ideálním doplňkem a oázou pro Vaši duši i tělo. WellnessSpa Relaxovat a odpočívat v příjemném prostředí našeho WellnessSpa je ideálním doplňkem a oázou pro Vaši duši i tělo. masáže sauna whirpool Příjemné prostředí našeho hotelového wellness Vás překvapí

Více

I. Cvičení. II. Koupele. Body-Space VacuTherm běžící pás. VibroStation. Nordic Walking. Vířivá koupel rukou a nohou.

I. Cvičení. II. Koupele. Body-Space VacuTherm běžící pás. VibroStation. Nordic Walking. Vířivá koupel rukou a nohou. I. Cvičení Body-Space VacuTherm běžící pás Jedná se o zbrusu nový, revoluční technologický vývoj v podtlakovém zařízení, rozšířený o infračervené světlo (Infrared IR), které ve vakuové komoře několikrát

Více

Léčení těla fyzioterapie

Léčení těla fyzioterapie Léčení těla fyzioterapie Obsah Léčení těla fyzioterapie... 3 Speciální ošetření... 3 Masáže... 3 Speciální masáže... 4 Léčení duše... 6 Rozvoj osobnosti semináře... 6 Denní lázně balneoterapie... 7 Detoxikace

Více

LÁZNĚ ZALAKAROS CENÍK PRO ROK 2013

LÁZNĚ ZALAKAROS CENÍK PRO ROK 2013 Základní vstupenky LÁZNĚ ZALAKAROS CENÍK PRO ROK 2013 Dospělí Studenti (6-18) VSTUPENKY Děti (3-6) Rodinná (2 + 2 studenti) 3 hodinová 01.01.-03-27. 1650.- 1150.- 500.- 4800.- 1250.- 03.28.-04-30., 09.30.-

Více

Ceník lázeňských procedur

Ceník lázeňských procedur Ceník lázeňských procedur POZNÁMKY K léčebným procedurám, které nejsou součástí Vašeho lázeňského programu a vyžadují předpis od lékaře, je nutné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku (viz níže). Ceny

Více

BALÍČKY Z KERALEEYAMU, STŘEDISKA AJURVÉDY:

BALÍČKY Z KERALEEYAMU, STŘEDISKA AJURVÉDY: BALÍČKY Z KERALEEYAMU, STŘEDISKA AJURVÉDY: 1. Ajurvédský omlazující balíček: (Ayurvedic Rejuvenation Therapy) Určený k celkové regeneraci vašeho těla a zbystření vaší mysli. Zahrnuje v sobě kombinace kterýkoli

Více

Ceník služeb Masáže a terapie mobilizační klasická 25 min 360 Kč klasická 55 min 650 Kč klasická 85 min 975 Kč masáž s přidanými technikami 55 min

Ceník služeb Masáže a terapie mobilizační klasická 25 min 360 Kč klasická 55 min 650 Kč klasická 85 min 975 Kč masáž s přidanými technikami 55 min 1 Ceník služeb Masáže a terapie mobilizační klasická 25 min 360 Kč klasická 55 min 6 klasická 85 min 975 Kč masáž s přidanými technikami 55 min 7 reflexní 30 min 430 Kč přikládání baněk 20 min 280 Kč jemné

Více

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu.

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. OŠETŘENÍ VŠECH TYPŮ PLETI TERAPIE LASEREM MIKROMASÁŽ OČNÍHO

Více

Masáže Pavla. Sportovní a rekondiční masáže * Základní nabídka

Masáže Pavla. Sportovní a rekondiční masáže * Základní nabídka Masáže Pavla Sportovní a rekondiční masáže * Základní nabídka Záda 25 min. 250,- Kč Šíje 15 min. 170,- Kč Záda a šíje 40 min. 390,- Kč Ruce a zápěstí 20 min. 180,- Kč Noha a kotník 20 min. 180,- Kč Dolní

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti.

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Být mladá a krásná tak dlouho, jak je to možné - sen a touha každé ženy. Bohužel ani mládí nezaručuje dobrý vzhled.

Více

Lázeňská & Wellness péče

Lázeňská & Wellness péče Lázeňská & Wellness péče Spa & Kur Hotel Praha nabízí komplexní zázemí jak pro léčebné pobyty, tak pro relaxační a wellness pobyty. K dispozici je odborný lékařský dozor, všechny procedury a služby naleznete

Více

Katalog dárků. Wellness Infinit Maximus www.infinit-maximus.cz. dárkové poukazy INFINIT MAXIMUS

Katalog dárků. Wellness Infinit Maximus www.infinit-maximus.cz. dárkové poukazy INFINIT MAXIMUS Katalog dárků Wellness Infinit Maximus www.infinit-maximus.cz DáRkOvé POUkAZy INFINIT maximus EXKLUZIVNÍ SAUNOvá NOc V našem wellness pravidelně pořádáme saunové noci. Součástí je noční vstup do saunového

Více

CENÍK KOSMETICKÝCH SLUŽEB

CENÍK KOSMETICKÝCH SLUŽEB CENÍK KOSMETICKÝCH SLUŽEB KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ PHYRIS Kosmetická péče PHYRIS to je Váš unikátní rituál krásy a oáza klidu. Najděte si chvilku Vašeho času a přijďte si ke mně odpočinout od všech starostí.

Více

Detoxikační a obnovující kůra pro obličej a krk

Detoxikační a obnovující kůra pro obličej a krk Detoxikační a obnovující kůra pro obličej a krk Záznam přednášky Autor Soňa Navrátilová www.tiandeservis.cz Smysl a cíl : Hlavním cílem této kůry je obnovení funkci pokožky a příprava na letní sezónu.

Více

CENÍK SLUŽEB platný od

CENÍK SLUŽEB platný od CENÍK SLUŽEB platný od 1.3.2017 Regenerační masáž Masáž zad a šíje 45 min 450 Kč Masáž zad + nohy zezadu 60 min 550 Kč Celotělová 90 min 850 Kč Masáž zad a šíje s nahřátím kameny 45 min 500 Kč Masáž zad

Více

CENÍK OŠETŘENÍ JOVENA (neuvedené ceny individuálně)

CENÍK OŠETŘENÍ JOVENA (neuvedené ceny individuálně) CENÍK OŠETŘENÍ JOVENA (neuvedené ceny individuálně) KOSMETICKÁ OŠETŘENÍ JEDNOTLIVÉ ÚKONY barvení řas úprava obočí úprava a barvení obočí trvalá na řasy THUYA depilace horního rtu voskem jemné čištění obličeje

Více

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE české lázeňství je spolu s léčivými prameny označováno za rodinné stříbro v současnosti je úloha lázeňství v léčbě onemocnění a prevenci téměř nezastupitelná

Více

H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.:00 36 94 558 080, Fax: 00 36 94 358 023 Internet: www.bukfurdo.hu E-mail: bgyzrt@spabuk.hu. od 1.

H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.:00 36 94 558 080, Fax: 00 36 94 358 023 Internet: www.bukfurdo.hu E-mail: bgyzrt@spabuk.hu. od 1. H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.:00 36 94 558 080, Fax: 00 36 94 358 023 Internet: www.bukfurdo.hu E-mail: bgyzrt@spabuk.hu BÜKI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. CENÍK od 1. leden 2014 Lázně Vstupné za 1 osobu Celodenní

Více

Nabídka masáží hotelu Hostačovský zámek

Nabídka masáží hotelu Hostačovský zámek Nabídka masáží hotelu Hostačovský zámek Klasické relaxační, rekondiční a sportovní masáže (60min. - 650 Kč) Masáž vždy patřila mezi výborné regenerační prostředky. Bylo zjištěno, že masáž pomáhá při léčení

Více

Ceník služeb Masáže a terapie mobilizační klasická 30 min 330 Kč klasická 55 min 590 Kč klasická 85 min 885 Kč masáž s přidanými technikami 55 min

Ceník služeb Masáže a terapie mobilizační klasická 30 min 330 Kč klasická 55 min 590 Kč klasická 85 min 885 Kč masáž s přidanými technikami 55 min 1 Ceník služeb Masáže a terapie mobilizační klasická 30 min 330 Kč klasická 55 min 590 Kč klasická 85 min 885 Kč masáž s přidanými technikami 55 min 690 Kč reflexní 30 min 390 Kč přikládání baněk 20 min

Více

Kosmetické služby Jindřiška Urbánková Dyjákovičky 217 IČO:

Kosmetické služby Jindřiška Urbánková Dyjákovičky 217 IČO: Kosmetické služby Jindřiška Urbánková Dyjákovičky 217 IČO: 73806226 Ceník kosmetických služeb Urbánková Jindřiška Celkové ošetření pleti - Základní ošetření pleti dle typu pleti klienta - Doba trvání procedury

Více

CENÍK. Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA. www.infinit-maximus.cz

CENÍK. Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA. www.infinit-maximus.cz CENÍK Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA www.infinit-maximus.cz INFINIT_KARTA.indd 1 21.1.2014 17:51:32 INFINIT MAXIMUS VSTUP DO WELLNESS vstup zahrnuje vyhřívané vnitřní a venkovní bazény & saunový svět

Více

Katalog dárků. Wellness Infinit Maximus WWW.INFINIT-MAXIMUS.CZ Hrázní 4a, Brno Kníničky, tel.: +420 730 182 942

Katalog dárků. Wellness Infinit Maximus WWW.INFINIT-MAXIMUS.CZ Hrázní 4a, Brno Kníničky, tel.: +420 730 182 942 Katalog dárků Wellness Infinit Maximus WWW.INFINIT-MAXIMUS.CZ Hrázní 4a, Brno Kníničky, tel.: +420 730 182 942 EXKLUZIVNÍ SAUNOVÁ NOC V našem wellness pravidelně pořádáme saunové noci. Součástí je noční

Více

Katalog dárků. Svět wellness Infinit. www.svet-wellness.cz. dárkové poukazy svět wellness

Katalog dárků. Svět wellness Infinit. www.svet-wellness.cz. dárkové poukazy svět wellness Katalog dárků Svět wellness Infinit www.svet-wellness.cz FITNESS PRO JEDNU OSOBU časově neomezeno V Infinit na vás čeká moderní, plně klimatizované fitness centrum s posilovacími a kondičními stroji a

Více

Ceník zdravotnických výkonů poskytovaných za úhradu na žádost fyzické osoby dle 3 vyhl. MZ ČR 467/1992 Sb.

Ceník zdravotnických výkonů poskytovaných za úhradu na žádost fyzické osoby dle 3 vyhl. MZ ČR 467/1992 Sb. Vyšetření lékařem Ceník zdravotnických výkonů poskytovaných za úhradu na žádost fyzické osoby dle 3 vyhl. MZ ČR 467/1992 Sb. (ceník doplatku u zdravotně kosmetických výkonů, které nejsou spojeny s léčebně

Více

OŠETŘENÍ OBLIČEJE OŠETŘENÍ TĚLA DEPILACE MASÁŽE OSTATNÍ PÉČE PÉČE O RUCE A NOHY FOTOEPILACE IPL ARIANNE FOTOREJUVENACE IPL ARIANNE MODELACE TĚLA

OŠETŘENÍ OBLIČEJE OŠETŘENÍ TĚLA DEPILACE MASÁŽE OSTATNÍ PÉČE PÉČE O RUCE A NOHY FOTOEPILACE IPL ARIANNE FOTOREJUVENACE IPL ARIANNE MODELACE TĚLA OBSAH OŠETŘENÍ OBLIČEJE OŠETŘENÍ TĚLA DEPILACE MASÁŽE OSTATNÍ PÉČE PÉČE O RUCE A NOHY FOTOEPILACE IPL ARIANNE FOTOREJUVENACE IPL ARIANNE MODELACE TĚLA 2-4 5-6 7 8 9 10 11 12 13-14 01 specifická ošetření

Více

Vyšetření a procedury na vlastní žádost pacienta bez doporučení praktického nebo odborného lékaře. CENÍK PROCEDUR

Vyšetření a procedury na vlastní žádost pacienta bez doporučení praktického nebo odborného lékaře. CENÍK PROCEDUR Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel.:416 858 111, fax 416 831163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú159714777/0600, IČO 25 44

Více

Ceník kosmetiky - Karel Hadek

Ceník kosmetiky - Karel Hadek Ceník kosmetiky - Karel Hadek Kosmetické ošetření pleti HY-olej z růžového dřeva HY-olej neutrální Pleťová voda bez alkoholu (citrónová, hřebíčková, jalovcová, levandulová, rozmarýnová, ylang-ylangová,

Více

Ceník zdravotnických výkonů poskytovaných za úhradu na žádost fyzické osoby dle 3 vyhl. MZ ČR 467/1992 Sb.

Ceník zdravotnických výkonů poskytovaných za úhradu na žádost fyzické osoby dle 3 vyhl. MZ ČR 467/1992 Sb. Vyšetření lékařem Ceník zdravotnických výkonů poskytovaných za úhradu na žádost fyzické osoby dle 3 vyhl. MZ ČR 467/1992 Sb. (ceník doplatku u zdravotně - kosmetických výkonů, které nejsou spojeny s léčebně

Více

Ceník. Wellness na zámku.

Ceník. Wellness na zámku. Ceník Wellness na zámku www.wellnessnazamku.cz Privátní wellness zóny PRIVÁTNÍ WHIRLPOOL Infi nit karta+ Privátní whirlpool pro 2 osoby 20 min 540 Kč 520 Kč Privátní whirlpool pro 2 osoby 50 min 920 Kč

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

TĚLOVÝ PEELING SE ZÁZVOREM A MOŘSKOU SOLÍ DÁRKOVÁ SADA SE ZÁZVOREM & MOŘSKOU SOLÍ

TĚLOVÝ PEELING SE ZÁZVOREM A MOŘSKOU SOLÍ DÁRKOVÁ SADA SE ZÁZVOREM & MOŘSKOU SOLÍ FÍKY, IBIŠEK, MOŘSKÉ ŘASY, ZÁZVOR, MOŘSKÁ SŮL... ŽE VE VÁS EVOKUJÍ VZPOMÍNKY NA RELAXACI A DOVOLENOU? UDĚLEJTE SI DOVOLENOU I V ZIMĚ A V POHODLÍ DOMOVA. NENÁROČNĚ, ÚČINNĚ, KE SPOKOJENOSTI VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH.

Více

CENÍK. Infinit wellness a fitness SLUŽEB WWW.INFINIT-FITNESS.CZ

CENÍK. Infinit wellness a fitness SLUŽEB WWW.INFINIT-FITNESS.CZ CENÍK SLUŽEB Infinit wellness a fitness WWW.INFINIT-FITNESS.CZ WELLNESS A FITNESS FITNESS CENA INFINIT KARTA + Fitness časově neomezeno 120,- 100,- PRIVÁTNÍ WELLNESS ZÓNY Privátní whirlpool Privátní whirlpool

Více

CENÍK OŠETŘENÍ JOVENA (neuvedené ceny individuálně)

CENÍK OŠETŘENÍ JOVENA (neuvedené ceny individuálně) CENÍK OŠETŘENÍ JOVENA (neuvedené ceny individuálně) KOSMETICKÁ OŠETŘENÍ JEDNOTLIVÉ ÚKONY barvení řas úprava obočí úprava a barvení obočí čištění e a dekoltu Cleanser masáž e základní peeling Natinuel maska

Více

Letní masážní. nabídka. pro ženy, muže, dorost a seniory. Klub

Letní masážní. nabídka. pro ženy, muže, dorost a seniory. Klub Letní masážní nabídka pro ženy, muže, dorost a seniory Klub Nabídka platí do konce září 2015 Na všechny služby lze vystavit Dárkové poukazy Možnosti platby v hotovosti Kč přijímáme - stravenkami lze hradit

Více

Katalog dárků. Wellness Infinit Praha www.infinit.cz

Katalog dárků. Wellness Infinit Praha www.infinit.cz Katalog dárků Wellness Infinit Praha www.infinit.cz Vyberte si wellness pobočku pro dárkový poukaz: Vodní a saunový svět Vysočany Privátní wellness Vysočany Wellness na zámku Krč Infinit SPA Holešovice

Více

ceník INFINIT SPA

ceník INFINIT SPA ceník INFINIT SPA www.infinit-spa.cz WELLNESS Vstupem do wellness se vám otevírají dveře do rustikální fi nské sauny. K ochlazení vybízí speciálně chlazený ledový bazének nebo zážitková sprcha a k odpočinku

Více

Ceny v EUR jsou pouze orientační

Ceny v EUR jsou pouze orientační W E L L N E S S - B I O D R O G A Anticelulitidní program z mořských řas Pro zpevnění kontur těla a mírné projevy celulitidy Peeling, kosmetická masáž, zábal s mořskou řasou, thermo folie, zpevňující gel

Více

MURNAUERS MRTVÉMOØE NABÍDKOVÝ KATALOG. léèivá síla z Mrtvého moøe. Váš obchodní zástupce

MURNAUERS MRTVÉMOØE NABÍDKOVÝ KATALOG. léèivá síla z Mrtvého moøe. Váš obchodní zástupce MURAUERS léèivá síla z Mrtvého moøe Váš obchodní zástupce ABÍDKÝ KATALOG Výhradní distributor do ÈR Mgr. Darina Krejzlová Cihelní 42, 748 01 Hluèín tel.: 724 282 848 e-mail: info@adarda.cz www.adarda.cz

Více

TAJEMSTVÍ KRÁSY. smyslná. prírodní komplexní. 100% pøírodní kosmetika úèinných látek s celou silou dokonalých rostlin

TAJEMSTVÍ KRÁSY. smyslná. prírodní komplexní. 100% pøírodní kosmetika úèinných látek s celou silou dokonalých rostlin TAJEMSTVÍ KRÁSY GREEN LUXURY prírodní komplexní smyslná 100% pøírodní kosmetika úèinných látek s celou silou dokonalých rostlin Vázené zákaznice, Vázení zákazníci, Rostliny mohou zpùsobit skuteèný zázrak

Více

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU INDICKÁ MASÁŽ HLAVY MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ MASÁŽE DĚTÍ DÉLKA MASÁŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A ODVÍJÍ SE VŽDY OD INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA. ROVNĚŽ VÝBĚR

Více

WELLNESS MASÁŽE MANALI. Rozsah masáže: (hlava, šíje, ramena, paže, prsty, dlaně) částečná. Doba aplikace: 50 min.

WELLNESS MASÁŽE MANALI. Rozsah masáže: (hlava, šíje, ramena, paže, prsty, dlaně) částečná. Doba aplikace: 50 min. MANALI INDICKÁ ANTISTRESOVÁ MASÁŽ HLAVY A ŠÍJE, MASÁŽ OBLIČEJE, MASÁŽ RUKOU V dnešní době, kdy žijeme ve velkém napětí a stresu, který je původcem mnoha potíží, nám na pomoc přichází tato báječná masáž.

Více

Sleva pro účastníky konference 10 %

Sleva pro účastníky konference 10 % Sleva pro účastníky konference 10 % Rezervaci je nutné zadat předem přes rezervační formulář na stránkách hotelu http://www.hotelfrymburk.cz/objednavka (do poznámky prosím uveďte, že nárokujete konferenční

Více

WELLNESS. Vstup do wellness centra VČETNĚ zapůjčení prostěradla a osušky. Vstup do wellness centra BEZ zapůjčení prostěradla a osušky.

WELLNESS. Vstup do wellness centra VČETNĚ zapůjčení prostěradla a osušky. Vstup do wellness centra BEZ zapůjčení prostěradla a osušky. Vstup do wellness centra VČETNĚ zapůjčení prostěradla a osušky 120 min. 205 Kč Vstup do wellness centra BEZ zapůjčení prostěradla a osušky 120 min. 185 Kč Dítě do 6 let 80 Kč Dítě do 15 let 100 Kč Wellness

Více

ZBOŽÍ 2016 prodáváme zboží značek:

ZBOŽÍ 2016 prodáváme zboží značek: www.citoplast.cz ZBOŽÍ 2016 prodáváme zboží značek: a phytokomplexem ze sedmi přírodních extraktů. Navštivte náš e-shop na : Hyaluronový noční krém Hydratační noční krém s kyselinou hyaluronovou a phytokomplexem

Více

Kosmetika. kosmetika z mrtvého moøe léèivá rašelina bio kosmetika. www.ab-tip.cz

Kosmetika. kosmetika z mrtvého moøe léèivá rašelina bio kosmetika. www.ab-tip.cz Kosmetika kosmetika z mrtvého moøe léèivá rašelina bio kosmetika AB-TIP s.r.o. Kontaktní osoba: Ivana Fríblová, mobil. 604 272 562, e-mail. friblova@ab-tip.cz IÈO: 28815181. Provozovna: tel. fax. 494 620

Více