Platnost od léèebnéláznì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od 1.5.2011. léèebnéláznì"

Transkript

1 VýbìrPriesnitzovy procedur Platnost od Priessnitzovy léèebné láznì a.s. Priessnitzova 12/ Jeseník Èeská republika tel.: , , léèebnéláznì

2 VYŠETØENÍ KOUPELE Vyšetøení computerovou kineziologií 1.200,-Kè / 90 min na základì speciálního vyšetøení odhaluje poruchy funkce pohybového aparátu a navrhuje zpùsob ošetøení vèetnì individuálních cvikù. Velmi vhodná je v kombinaci s masáží dle Penzella. Podologické vyšetøení 400,-Kè / 45 min vyšetøení nožní klenby a statiky dolních konèetin pomocí speciálních pøístrojù s návrhem terapie, vèetnì návrhu na zhotovení individuálních speciálních ortopedických vložek. Doporuèujeme také v kombinaci s computerovou kineziologií. Analýza složení tìla 290,-Kè je jedním z nejspolehlivìjších pøístrojù k urèení obezity (BMI, procento a rozložení tìlesného tuku, pomìr pas/boky), množství a rozložení svalové tkánì, procenta tìlesné vody, minimální kalorické potøeby tìla. Vyšetøení znamének digitálním dermatoskopem 350,-Kè (1-3 znaménka, za každé další znaménko 50,-Kè) Kožní lékaø na základì vyšetøení pigmentových znamének mùže vèas odhalit kožní rakovinu. Kontrolní vyšetøení dermatologické 200,-Kè Kožní lékaø na základì vyšetøení a analýzy pleti stanoví její typ a doporuèí vhodné ošetøení. Odstranìní drobných kožních výrùstkù pøístrojem Elektrokauter 200,-Kè (1-5 drobných kožních výrùstkù, za každý další drobný kožní výrùstek 25,-Kè) Vyšetøení ve funkèní laboratoøi dle požadovaného výkonu a platného ceníku Vyšetøení v biochemické laboratoøi dle požadovaného výkonu a platného ceníku Koupel se solí z Mrtvého moøe 235,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel pìnivá s rašelinovým extraktem 240,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel víøivá s rašelinou 240,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel perlièková s bylinkami 185,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel bylinná Herbaden 160,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel perlièková 145,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Víøivá individuální koupel celková 145,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Priessnitzova pololázeò dvoufázová 320,-Kè / 60 min Jedná se o složitou proceduru s kombinací vodoléèby, zábalù, polevù a kartáèování. Klient se nejdøíve krátce pøedehøeje teplou vodou ve sprše, následuje celotìlový ovin mokrým studeným prostìradlem s klidným ležením v zábalu, po prohøátí a zpocení následuje polokoupel v 35 C teplé vodì s kartáèováním a polevy šíje, zad a konèetin chladnou vodou. Dochází k povzbuzení krevního obìhu a funkce vnitøních orgánù, po opakovaném provedení ke zlepšení funkce srdce a cév, k úpravì hormonálních funkèních poruch, ke zlepšení odolnosti proti infekcím a psychickému stresu. Priessnitzova pololázeò jednofázová 200,-Kè / 30 min Provádí se stejnì jako pololázeò dvoufázová, ale neobsahuje zábal. ZÁBALY MASÁŽE Parafín 104,-Kè / 20 min Jedná se o lokální léèbu teplem pøikládáním parafínových roušek na èásti tìla, zejména na bolestivé klouby a páteø. Pùsobí relaxaènì na kosterní svalstvo, zmenšuje chronickou bolest, zvyšuje lokální prokrvení, zlepšuje výživu i hojení tkání. Rašelinový zábal 265,-Kè / 20 min Rašelinové zábaly pùsobí protizánìtlivì, regenerují poškozené tkánì, zvyšují prokrvení, pùsobí proti bolestem a spasmùm, je dosaženo efektu pøíjemného prohøátí a uvolnìní svalù. Zábal je vhodný pøi syndromech svalového pøetížení a rùzných degenerativních procesech pohybového aparátu. Rašelina pùsobí také hydrataènì, regeneraènì a stimulaènì a pøispívá k omlazení pokožky. Zábal z jílu èásteèný zádový 370,-Kè / 20 min Èerný jíl se svým obsahem huminových kyselin témìø vyrovná rašelinì. Blahodárný úèinek je patrný i na kùži. Zábal z jílu kloubní velký max. 6 lokalit 320,-Kè / 20 min Zábal z jílu kloubní malý max. 4 lokality 270,-Kè / 20 min Masáž klasická èásteèná 250,-Kè / 20 min Masáž podporuje normalizaci kožního napìtí, zlepšuje prokrvení masírované oblasti, relaxuje nebo tonizuje svaly, zlepšuje výživu tkání a zmíròuje bolest. Reflexivnì a zmìnou prokrvení masáž ovlivòuje i další vzdálené orgány a má celkové úèinky na organismus, které mohou být uklidòující nebo povzbuzující. Masáž celková 570,-Kè / 50 min Masírují se dolní konèetiny, horní konèetiny, záda, šíje. Reflexní masáž plosky nohy 230,-Kè / 20 min Jedná se o tlakové ošetøení øady bodù a rùznì velkých plošek na chodidle, prstech, nártech a okolí kotníkù. Reflexní masáž úèinnì odstraní pocit tìžkých a unavených nohou. Uvolnìním poèetných blokád a dysfunkcí v oblasti nohy reflexivnì ošetøí bolesti v oblasti páteøe a hlavy. Pozitivnì ovlivòuje krevní obìh a èinnost lymfatického systému, napomáhá celkovému fyzickému i psychickému uvolnìní organismu. Lymfodrenáž ruèní èásteèná 390,-Kè / 45 min Terapeut masíruje pouze Vámi zvolenou èást tìla, napø. oblièej, oblast pánve a dolních konèetin, oblast horních konèetin a dekoltu. Lymfodrenáž ruèní celotìlová 890,-Kè / 120 min Lymfodrenáž je speciální hmatová manuální masážní technika, která vede k obnovì a zvýšení obìhu lymfy. Sestavou speciálních hmatù je dosahováno urychlení žilního návratu podporovaného kompresí kapilárního øeèištì. Podpora cirkulace a zlepšený odtok lymfy vedou ke zmenšení otoku, vèetnì ústupu chronických lymfedémù, ke zlepšení prokrvení a trofiky. Sloupková korekèní a plovoucí technika 370,-Kè / 20 min Technika, která zpracovává poznatky klasické i reflexní terapie. Koriguje vadné držení tìla, odlehèuje pøetíženým kloubùm, zvìtšuje kloubní rozsahy a pohyblivost, snižuje a vyrovnává napìtí v rùzných èástech tìla, tlumí bolest. 1 2

3 TRADIÈNÍ VÝCHODNÍ MEDICÍNA OSTATNÍ Baòkování 210,-Kè / 20 min Speciální technika využívající banìk aplikovaných na energetické dráhy tìla, èímž se tok energie v tìchto drahách harmonizuje. Používá se v kombinaci s masážními technikami. Metoda je vhodná pro nemoci pohybového ústrojí, bolestivé syndromy mìkkých tkání, degenerativní onemocnìní kloubù a páteøe, zlepšuje krevní obìh, pomáhá detoxikovat, zlepšuje prokrvení svalù a pøíznivì ovlivòuje hybnost kloubù, aktivuje lymfatický systém, zlepšuje obranyschopnost organismu, pøíznivì pùsobí na bolesti hlavy, únavu, revmatismus. Akupunktura - mikrosystém ucha - I.ošetøení 120,-Kè Nabízí alternativní zpùsob øešení zdravotních potíží a je úspìšnì používána i v kombinaci s klasickými léèebnými metodami. Akupunkturu lze úspìšnì použít pøi léèbì akutních i chronických bolestí (kloubù, páteøe, hlavy apod.), pøi léèbì alergických projevù (astma, rýma, ekzém apod.), pøi léèbì migrén, apod. Akupunktura mikrosystém ucha - II.ošetøení 80,-Kè Akupunktura na obezitu 425,-Kè Akupunktura proti kouøení 352,-Kè Pøístrojová lymfodrenáž 184,-Kè / 30 min Pøístrojová lymfodrenáž využívá principu pøerušované komprese a vytváøení tlakové vlny, která podpoøí jak lymfatický tak i žilní systém. Lymfodrenáž aktivuje prùchod lymfy a uvolòuje lymfatické cévy, urychluje žilní návrat, zlepšuje pøívod tepenné krve, podporuje látkovou výmìnu a zmenšuje otoky. Masážní a diagnostický systém 85,-Kè / 20 min Masážní a diagnostický systém typu shia-tsu a jiných speciálních technik. Biostimulaèní laser + Le Masque 230,-Kè / 1 ošetøení (permanentka 10 šetøení 2.100,-Kè) Vysokohydrataèní maska, která díky svému unikátnímu složení na bázi hydrogenuhlièitanových anionù má biostimulaèní a regeneraèní efekt. Lze použít v kombinaci s biostimulaèním laserem, který úèinky významnì zintenzivòuje. Priessnitzova pohybová terapie 180,-Kè / 120 min Chùze s holemi (nordic walking) v pøírodì spojená s dechovým cvièením, protahovacími cviky a Priessnitzovou venkovní koupelí je pøíjemný druh pohybu, který mùže vykonávat témìø každý. Zlepšuje kondici, podporuje srdeèní aktivitu a krevní obìh. Plavání v rehabilitaèním bazénu pod dohledem 50,-Kè / 45 min Volné plavání v bazénu s vodopádem a víøivkou pod dohledem. Inhalace aerosolová individuální 79,-Kè / 15 min Inhalace se využívají pokud trpíte dýchacími obtížemi nebo se cítíte nachlazeni. Inhalace uvolní dýchací cesty a urychlují proces uzdravení pøi nachlazení. LTV pod dohledem na pøístrojích 60,-Kè / 60 min Kyslíková terapie dle Ardenne 240,-Kè / 120 min Dlouhodobé podávání kyslíku eliminuje dùsledky chronické hypoxie organismu, zvyšuje toleranci fyzické zátìže, zlepšuje tìlesnou kondici a duševní výkonnost, usnadòuje toleranci stresù a eliminuje jejich následky, zlepšuje prokrvení myokardu, prevenci pøed koronárními i mozkovými pøíhodami, podporuje látkovou výmìnu v mozku, stabilizuje krevní obìh a nìkteré další plicní a kardiální funkce, zlepšuje obranyschopnost organismu. KOUPELE Koupel s aromatickým olejem 200,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel rašelinová s maskou na oblièej 295,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Víøivá koupel horních konèetin s pøísadou 130,-Kè / 15 min Víøivá koupel dolních konèetin s pøísadou 155,-Kè / 15 min Koupel s kvìty rùže NOVINKA 295,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Kvìty rùží provonìná koupel s regeneraèními, relaxaèními a mírnì antioxidaèními úèinky. Navodí pøíjemný pocit hebkosti a pohody. Koupel ve vinném extraktu NOVINKA 375,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Výživná pìnivá koupel ve vinném extraktu je zajímavá kombinací 2 složek, z nichž jedna pokožku šetrnì umyje, zatím co druhá ji díky obsahu výživného hroznového oleje zanechá hedvábnì jemnou a hebkou. Koupelový olej je navíc obohacen o víno a výtažek z pšenice, které ochraòují pokožku pøed ztrátou kožních lipidù a zanechávají ji hladkou a pružnou. Koupel v pivním extraktu NOVINKA 375,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Pivní koupele byly pro své omlazující a regeneraèní úèinky známy již ve starovìku. Díky obsahu vitamínù B, chmelu a obilnému extraktu napomùže lázeò v pivním extraktu s bohatou pìnou ke zklidnìní a regeneraci pokožky. Je navíc obohacena o výživnou složku s mandlovým olejem, která pokožku pøíjemnì zvláèní a zanechá sametovì hebkou a svìží. S delikátní hoøko-sladkou vùní. MASÁŽE Aromamasáž 300,-Kè / 20 min Aromaterapeutická masáž spojuje pozitivní pùsobení klasické masáže s úèinky éterických silic a rostlinných olejù, pocházejících z rùzných èástí rostlin kvìtù, plodù, koøenù, listù, kùry, døeva. Každá silice tak má své jedineèné vlastnosti. Tato masáž podporuje zdraví, ulevuje pøi zátìži a stresu, posiluje imunitu organismu a harmonizuje tìlo i psychiku, celkovì uklidòuje. Masáž mùže být svým pojetím a použitými esencemi jak relaxaèní, tak osvìžující až lehce tonizaèní. Spa senzation aromarelax / aromaenergize 690,-Kè / 50 min Využívají se specifické aromatické vùnì podle nálady, chutì nebo pøíležitosti kombinované s hodnotným výtažkem z orchidejí a hedvábnou konzistencí, která lichotí Vašim smyslùm, rozmazlí pokožku a ošetøí duši. Masáž Ayus Lomi 1.120,-Kè / 80 min Individuální ošetøení celého tìla - využívá principy ayuervédského uèení s havajskou LomiLomi-Nui masáží. Dle typu jednotlivých energií je vybrán Váš osobní masážní olej z rùzných éterických esencí a èistých olejù. Po ošetøení se budete cítit jako znovuzrození, hluboce uvolnìní, s novou silou a energií a vyhlazenou záøivou pletí. Energetická masáž hlavy 360,-Kè / 45 min Uklidòující, relaxaèní masáž vhodná pro osoby trpící migrénou a bolestmi hlavy, stresem a zvýšeným napìtím. Využívají se hmaty z lymfatické masáže a provádí se stimulace vybraných akupresurních bodù. Masáž medem 500,-Kè / 45 min osvìdèená léèitelská detoxikaèní metoda. Využívá výborných úèinkù medu a jemných masérských hmatù. Pozitivnì pùsobí na pokožku, uvolòuje svalstvo a detoxikuje pøes reflexní plochy vnitøní orgány. Navozuje pøíjemný relaxaèní pocit a pøispívá k znovunabytí duševní rovnováhy. 3 4

4 Masáž lávovými kameny 690,-Kè / 50 min Pøíjemné teplo a vibrace lávových kamenù ovlivòují energetické dráhy v tìle, pùsobí blahodárnì na mysl, uvolòují zatuhlé svaly, stimulují krevní obìh a lymfatický systém. Èokoládová masáž NOVINKA 690,-Kè / 45 min Èokoláda velmi pøíznivì povzbudí všechny vaše smysly. Masáž uvolní svaly a zlepší prokrvení a detoxikaci pokožky. Detoxikaèní úèinek se umocní bìhem zábalu, po kterém bude pokožka jemná a vláèná. Èokoláda ve vás svou úchvatnou vùní vyvolá pøíjemnou a pohodovou náladu. TRADIÈNÍ VÝCHODNÍ MEDICÍNA Shia-tsu 690,-Kè / 80 min Technika shia-tsu je prastará japonská léèebná metoda, teoretickou základnu mu poskytuje tradièní východní medicína. Speciální akupresurní masáž využívá tlaku palcù, prstù a dlaní, popø. kolen, loktù nebo chodidel. Cílem shia-tsu je obnova energetické rovnováhy tìla a podpora procesu sebeuzdravování. Thajská masáž nohou 430,-Kè / 40 min Thajské masáže vycházejí z koncepce neviditelných energetických drah v lidském tìle, na nichž jsou lokalizovány dùležité tlakové body. Jejich akupresurní stimulace napomáhá k uvolòování blokád a žádoucímu toku energie. Pravidelná masáž posiluje svaly, krevní obìh, redukuje otoky a tuhnutí tkánì. Masáž dle Penzella 490,-Kè / 45 min Energetická masáž zabývající se obnovením toku energie na energetických drahách tìla (meridiánech). Aktivují se hlavní akupunkturní body, což vede k harmonizaci energie v tìle a zlepšení celkové kondice a obranyschopnosti organismu. OSTATNÍ Karbondioxydová terapie 420,-Kè Karbondioxydová terapie je bezpeèná netoxická terapie spoèívající v podkožní aplikaci medicinálního plynu (CO2) pomocí mikro-vpichù velice jemnými jehlièkami. Vhodné k aplikaci pøi celulitidì, ochablosti kùže, lokální tlouš ky a linií tìla, proti stárnutí oblièeje, krku, dekoltu, rukou a ramen, strií, drobných vrásek, jizev, dvojité brady. Vyhlazování vrásek výplòovými materiály 5.990,-Kè Korekce vrásek na oblièeji a další nepravidelnosti v konturách oblièeje pomocí injekèních kožních implantátù pøírodní substance kyseliny hyaluronové. Revitalizaèní peeling 550,-Kè Nanášení BIOkomplexu kyseliny glykolové k ošetøení pleti devitalizované, stresované, v menopauze, povadlé, k vyhlazení drobných vrásek, bìlení pigmentových skvrn, ošetøení aknózní pleti. Bazén s víøivkou 50,-Kè / 60 min Volné plavání v bazénu s vodopádem a víøivkou pod dohledem. Možnost objednání na recepcích - tel. klapka 201, 328, 114. Upozornìní: 4 x roènì probíhá pravidelné ètyødenní èištìní bazénu, pøed rezervací se prosíme informujte na Posilovna 60,- Kè / 60 min Solárium 8,-Kè / 1 min Vibrosauna 220,-Kè / 30 min Kombinovaná terapie, která využívá úèinkù vibraèní masáže, tepla a aromaterapie. Pùsobí na všechny smysly, navozuje stav fyzické a psychické rovnováhy, uvolòuje svalstvo, zlepšuje prokrvení a výživu tkání, zrychluje metabolismus, snižuje krevní tlak. Saunový svìt NOVINKA 140,-Kè / 60 min / 1 osoba Komplex saunového svìta zahrnuje - aroma saunu, finskou saunu, parní saunu, ochlazovací bazének, Priessnitzùv chodníèek, whirlpool pro 6 osob. Saunový svìt 190,- Kè / 90 min / 1 osoba Saunový svìt 230,- Kè / 120 min / 1 osoba Saunový svìt - pro uzavøenou spoleènost 1.500,-Kè / 90 min / max. 12 osob Saunový svìt - permanentka 1.500,-Kè / 10 vstupù / po 90-ti min Whirlpool pro 4 osoby vèetnì nápojù NOVINKA 500,-Kè / 60 min KOSMETICKÉ ZÁBALY - LUXUSNÍ KOSMETIKA GERnétic A BIODROGA Aromatický tìlový zábal s moøskými øasami GERnétic 630,-Kè / 70 min Zpevòující tìlový zábal s detoxikaèním a anticelulitidním efektem. Anticelulitidní zábal GERnétic 810,-Kè / 60 min Kompletní kúra s anticelulitidním úèinkem a pro zpevnìní kontur tìla. Zeštíhlující zábal GERnétic 750,-Kè / 60 min Zeštíhlující úèinky, zajiš uje podporu bìhem diety nebo po tìhotenství. Medovo-mléèný zábal BIODROGA 790,-Kè / 70 min Vyživující tìlový zábal pro podporu elasticity pokožky. Kùra na ošetøení poprsí 790,-Kè / 50 min Zpevnìní, upravení velikosti a pevnosti poprsí dle fyziologických možností. Díky intenzivnímu pùsobení produktù dochází k maximální tonizaci tkánì a tak v závìru ošetøení mùžeme namìøit pozvednutí poprsí až o 2 cm. Ošetøení pokožky dekoltu 590,- Kè / 40 min Hluboce uvolòující ošetøení dekoltu, minimalizace vrásek, zpevnìní pokožky dekoltu, ple získá jemný, hebký a zdravý vzhled. Osvìžující ošetøení nohou GERnétic 280,-Kè / 20 min Procedura slouží k osvìžení nohou, odstranìní únavy, podpoøe krevního obìhu a lymfatické drenáže. Pøináší pocit okamžité úlevy a odpoèinku. Osvìžující ošetøení rukou GERnétic 280,-Kè / 20 min Procedura slouží k osvìžení rukou, odstranìní únavy, podpoøe krevního obìhu a lymfatické drenáže. Pøináší pocit okamžité úlevy a odpoèinku. PÉÈE PRO TÌHOTNÉ ŽENY PØÍPRAVKY GERnétic Celotìlový zábal Marine Essence 750,-Kè / 50 min Harmonizaèní procedura urèená k uvolnìní svalového a psychického napìtí, odvodu odpadních látek z tìla a k celkovému vyrovnání a posílení všech funkcí organismu. Proceduru je možné aplikovat do vysokého stupnì tìhotenství. PØÍRODNÍ KOSMETIKA Dr.HAUSCHKA Klasické ošetøení Dr. Hauschka 1.200,-Kè / 105 min Šalvìjové láznì nohou, masáž dolních a horních konèetin, uvolnìní šíje, èistící maska, èištìní oblièeje, lymfatická stimulace, ple ová kùra, maska, masáž dekoltu, poradenství. 5 6

5 BALÍÈKY - NOVINKA Uvolòující ošetøení pro všechny typy pleti 750,-Kè / 75 min Uvolnìní krèních svalù, èištìní pleti, lymfatická stimulace, ple ová kùra, ple ová maska, masáž dekoltu a uvolnìní šíje, poradenství. Intenzivní ošetøení pleti s výživou nehtù jojobovým olejem 800,-Kè / 105 min Uvolnìní krèních svalù, èištìní pleti èistícím krémem a èistící maskou, lymfatická stimulace, ple ová kùra, ple ová maska, masáž dekoltu, uvolnìní šíje, ošetøení nehtù výživným jojobovým olejem. Kosmetické ošetøení neèisté a zánìtlivé pleti 600,-Kè / 75 min Èištìní pleti, èistící maska, speciální ple ová kùra, ple ová maska nebo olejový zábal, poradenství. Oblièejová gymnastika 250,-Kè / 60 min Nácvik a procvièování oblièejové gymnastiky, poradenství a brožovaný výtisk. Formování postavy velký balíèek ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ultrazvuková kavitace s modelovaním postavy - ošetøení tìla Transion 2x, formování svalù a zpevnìní pokožky ošetøení tìla Isogei nebo modelování postavy ošetøení Transion 8x, stimulace lymfatického systému na pøístroji 2x. Formování postavy malý balíèek 6.984,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ultrazvuková kavitace s modelováním postavy - ošetøení tìla Transion 1x, formování svalù a zpevnìní pokožky ošetøení tìla Isogei nebo modelování postavy ošetøení tìla Transion 5x, stimulace lymfatického systému na pøístroji 1x. Formování postavy ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, modelování postavy ošetøení tìla Transion 1x. Formování postavy ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, modelování postavy ultrazvukovou kavitací - ošetøení tìla Transion 1x. Formování postavy ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ultrazvuková kavitace s formováním svalù a zpevnìní pokožky - ošetøení tìla Isogei 1x. Formování postavy ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, formování svalù a zpevnìní pokožky - ošetøení tìla Isogei. Protivráskový program malý balíèek 5.600,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ošetøení oblièeje liftingovým efektem Isogei nebo korekce vrásek ošetøení oblièeje Transio 6x. Protivráskový program velký balíèek 9.200,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ošetøení oblièeje liftingovým efektem Isogei nebo korekce vrásek ošetøení oblièeje Mikrogei 10x. Protivráskový program ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ošetøení oblièeje 1x. PØÍSTROJE VIP LIPO LINE a VIP LINE Plus NOVINKA Formování svalù a zpevnìní pokožky ošetøení tìla Isogei - automatická nebo manuální 790,-Kè Ultrazvuková kavitace s formováním svalù a zpevnìní pokožky ošetøení tìla Isogei - automatická nebo manuální 2.690,-Kè Ultrazvuková kavitace s modelováním postavy, ošetøení tìla Transion 2.650,-Kè Modelování postavy ošetøení tìla Transion 750,- Kè Ultrazvuková kavitace 1.900,- Kè Ošetøení oblièeje liftingovým efektem Isogei - manuální nebo automatická 900,- Kè Korekce vrásek, ošetøení oblièeje Microgei 900,- Kè Hubnutí oblièeje a ošetøení dvojité brady Isogei - manuální 900,- Kè MANIKÚRA S PØÍRODNÍ ŠVÝCARSKOU KOSMETIKOU Manikúra Japonská manikúra Výživa na nehty Lakování nehtù Francouzské lakování nehtù PEDIKÚRA S PØÍRODNÍ ŠVÝCARSKOU KOSMETIKOU Pedikúra Francouzské lakování Lakování nehtù Odstranìní kuøího oka 160,-Kè 210,-Kè 10,-Kè 30,-Kè 80,-Kè 225,-Kè 50,-Kè 30,-Kè 25,-Kè 7 8

SEZNAM A POPIS PROCEDUR

SEZNAM A POPIS PROCEDUR LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SEZNAM A POPIS PROCEDUR Lázeňská rehabilitační klinika Lázeňská rehabilitační klinika OBSAH I. Diagnostika........................................... 4 II. Slatinné procedury.....................................

Více

Nechat se unést příjemným pocitem masáže a cítit uvolnění bez hranic, to není luxus, ale požitek z dotyku těla a duše

Nechat se unést příjemným pocitem masáže a cítit uvolnění bez hranic, to není luxus, ale požitek z dotyku těla a duše Nechte nás o Vás pečovat MASÁŽE Nechat se unést příjemným pocitem masáže a cítit uvolnění bez hranic, to není luxus, ale požitek z dotyku těla a duše Sportovně rekondiční masáže Ruční masáže prováděné

Více

rehabilitační centrum

rehabilitační centrum rehabilitační centrum CEník CEník REHABILITAČNÍHO CENTRA SANTÉ masáže KLASICKÉ MASÁŽE (lze masírovat šíji, záda, horní a dolní končetiny, plosky nohou či celé tělo) Klasická masáž (15 min.) 230 Kč Klasická

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s.

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s. LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s. LEXIKON LÉČEBNÝCH PROCEDUR Lázeňská léčba Tradice a současnost Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., navazuje na dlouholetou tradici lázeňské léčby v Mariánských

Více

Domácí lékaø STARLIFE Obsah

Domácí lékaø STARLIFE Obsah Domácí lékaø Domácí lékaø STARLIFE Obsah Alergie 4 Akné 5 Angina pectoris 6 Ateroskleróza 7 Artritida 8 Artróza 9 Alzheimerova choroba 10 Astma 11 Borelióza 12 Bronchitida 13 Cirhóza jater 14 Crohnova

Více

WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK

WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK Wellness centrum VitaLine Vstup do wellness centra na 1 hodinu (vnitřní bazén + whirlpool): dospělý 90 Kč dítě do 11,9 let 45 Kč Vstup do wellness centra na 2 hodiny (zahrnuje

Více

w w w. v n e b i. c z

w w w. v n e b i. c z www.vnebi.cz Srdečně Vás vítáme u nás V nebi Užijte si Vaši dovolenou...... a nechte se rozmazlit pohodovým odpočinkem... za každého počasí... s perfektním servisem a dokonalými službami Budete se cítit

Více

Pohybový aparát. 60 minut 690,-Kč

Pohybový aparát. 60 minut 690,-Kč Pohybový aparát 60 minut 680,- Kč ČÍNSKÁ ENERGETICKÁ MASÁŽ - působí především na centrální nervový systém a na většinu orgánů v těle, pomůže při bolestech zad, hlavy, nervozitě, atd., masáž je silně vitalizující

Více

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary 2 Obsah Proč jet do lázní? 4 Proč jet do Karlových Varů? 4 A proč právě společnost Imperial Karlovy Vary? 5 Co určuje kvalitu lázeňského

Více

Kontraindikace: Indikace:

Kontraindikace: Indikace: SLUŽBY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU REHABILITACE Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. červen 2008 PEDIKÚRA To všichni víme, že péče o nohy je důležitá nejen z estetického hlediska, a to zejména

Více

Věrnostní slevy pro stálé klienty Dárkové poukázky / na všechny služby vystavíme na počkání Permanentky se slevou

Věrnostní slevy pro stálé klienty Dárkové poukázky / na všechny služby vystavíme na počkání Permanentky se slevou O T E V Í R A C Í D O B A Otevírací doba : po - ne pouze dle objednávek zákazníků NERATOVICE, 28. října 919, 1. patro, budova Skleník Objednávky na: ATELIER YOURIMAGE J i t k a Tel. 605 222 551 KOSMETIKA

Více

PŘÍSTROJOVÉ OŠETŘENÍ DEPILACE

PŘÍSTROJOVÉ OŠETŘENÍ DEPILACE PŘÍSTROJOVÉ OŠETŘENÍ DEPILACE Hypertrichóza a nežádoucí ochlupení je běžným kosmetickým problémem jak u mužů, tak u žen. Mechanismus depilace pomocí pulsního světla a VPL je založen na principu selektivní

Více

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU:

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: ZÁNÌT TLUSTÉHO STØEVA..4 ZDRAVÍ NENÍ VŠECHNO...4 DŽUSOVÝ PÙST...6 OPUŠTÌNÝ MUŽ...8 CO VÍTE O SPÁNKU?...10 ANDÌL POMALOSTI...11 SEBEÚCTA JAKO KLÍÈ...12 VÌDA O STVOØENÍ...14 TOMÁŠ...16

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

léčba v hotelu dvořák geriatrický léčebný program To je vaše geriatrická lázeňská

léčba v hotelu dvořák geriatrický léčebný program To je vaše geriatrická lázeňská geriatrický léčebný program geriatrický léčebný program O procesu stárnutí existují nesčetné teorie: Vědci se zabývali telomerázou, melatoninem, podkalorickou výživou, poškozením buněk, opotřebováním,

Více

COSMETICS. Sfagnum Cosmetic. kosmetika, která působí blahodárně na pokožku celého těla KOSMETIKA S RAŠELINOVÝM EXTRAKTEM

COSMETICS. Sfagnum Cosmetic. kosmetika, která působí blahodárně na pokožku celého těla KOSMETIKA S RAŠELINOVÝM EXTRAKTEM COSMETICS Sfagnum Cosmetic kosmetika, která působí blahodárně na pokožku celého těla KOSMETIKA S RAŠELINOVÝM EXTRAKTEM KOSMETIKA Sfagnum Cosmetic je kosmetika, která díky vysokému obsahu minerálních látek

Více

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA METODA VOJTOVA Je metoda, kterou vypracoval spolu s týmem spolupracovníků český dětský neurolog Prof. MUDr. Václav Vojta. Kořeny této metody sahají až do 50.let minulého století. Původně byla určena k

Více

Integra zastaví čas, pohladí Vaše smysly, navodí harmonii duše a těla.

Integra zastaví čas, pohladí Vaše smysly, navodí harmonii duše a těla. Katalog produktů Integra zastaví čas, pohladí Vaše smysly, navodí harmonii duše a těla. INTEGRA Profesionální pleťová kosmetika Společnost Procosmetik Integra zahájila svoji činnost v roce 1985 v Barceloně.

Více

L ék ař sk ý magazín. 3. ročník, prosinec 2009, 45,- Kč. Chutná. hezky jihočesky... JAK. na chronické bolesti. FitVibe.

L ék ař sk ý magazín. 3. ročník, prosinec 2009, 45,- Kč. Chutná. hezky jihočesky... JAK. na chronické bolesti. FitVibe. B.O.D.Y. L ék ař sk ý magazín 3. ročník, prosinec 2009, 45,- Kč Chutná hezky jihočesky... JAK na chronické bolesti FitVibe Jindřichův Hradec LUXURY SPA & WELLNESS HOTEL enjoy the difference - první holistický

Více

Masáže Resort Green Valley

Masáže Resort Green Valley Masáže Resort Green Valley Základní popis nabízených masáží ZÁKLADNÍ POPIS NABÍZENÝCH MASÁŽÍ klasická relaxační, regenerační a sportovní masáž Je založena na tzv. švédské masáži. Využívá různé typy tření

Více

V době každodenního spěchu a stresu potřebuje vaše tělo, milé ženy, zvláštní péči a účinnou ochranu, kterou si ale můžete částečně zajistit i samy.

V době každodenního spěchu a stresu potřebuje vaše tělo, milé ženy, zvláštní péči a účinnou ochranu, kterou si ale můžete částečně zajistit i samy. V době každodenního spěchu a stresu potřebuje vaše tělo, milé ženy, zvláštní péči a účinnou ochranu, kterou si ale můžete částečně zajistit i samy. Uvolněte se, naslouchejte sama sobě. Vy sama nejlépe

Více

KATALOG SLUŽEB. Vaše krása v našich rukou DERMIC FOTODEPILACE FOTOOMLAZENÍ KAVITACE BĚLENÍ ZUBŮ MESOB T X

KATALOG SLUŽEB. Vaše krása v našich rukou DERMIC FOTODEPILACE FOTOOMLAZENÍ KAVITACE BĚLENÍ ZUBŮ MESOB T X Vaše krása v našich rukou DERMIC 2012 KATALOG SLUŽEB FOTODEPILACE FOTOOMLAZENÍ KAVITACE BĚLENÍ ZUBŮ MESOB T X RADIOFREKVENCE - obličejová RADIOFREKVENCE - tělová MESOPEELING Antiaging MESOBUST Zpevnění

Více

OBECNÉ ZÁSADY PROVOZOVÁNÍ WELLNESS CENTER

OBECNÉ ZÁSADY PROVOZOVÁNÍ WELLNESS CENTER OBECNÉ ZÁSADY PROVOZOVÁNÍ WELLNESS CENTER 1. Úvod Miroslav Veselý,Vodní ráj Jihlava V současné době se dostává do popředí zcela nový trend, který se jmenuje Wellness. Mluví se dokonce o tzv. Wellness revoluci.

Více

OBECNÉ ZÁSADY PROVOZOVÁNÍ WELLNESS CENTER

OBECNÉ ZÁSADY PROVOZOVÁNÍ WELLNESS CENTER OBECNÉ ZÁSADY PROVOZOVÁNÍ WELLNESS CENTER 1. Úvod Miroslav Veselý,Vodní ráj Jihlava V současné době se dostává do popředí zcela nový trend, který se jmenuje Wellness. Mluví se dokonce o tzv. Wellness revoluci.

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

Wellness - životní nutnost?

Wellness - životní nutnost? MAGAZÍN Přidejte se k nám Wellness hotely nejen v Česku Nové trendy Význam vody Wellness - životní nutnost? ÚPLNE NOVÝ SPÔSOB PREŽITIA DOVOLENKY Vonkajšie termálne bazény, Mayská pyramída, tobogany, vodné

Více

KATALOG VýROBKU 2015

KATALOG VýROBKU 2015 KATALOG VýROBKU 2015 BYLINÁŘSTVÍ-KOŘENÁŘSTVÍ s.r.o. Bohumil JUKL Sádek 98, 572 01 Polička www.jukl.cz, www.jukl.sk bylinarstvi@jukl.cz Katalog Bylinářství-kořenářství s.r.o. Stránka 2 Vážení zákazníci,

Více

OSTATNÍ BYLINNÉ KONCENTRÁTY, UNIKÁTNÍ PŘÍRODNÍ ZDROJE, ZELENÉ POTRAVINY, DALŠÍ STRAVNÍ DOPLŇKY A ANTISEPTICKÉ PRODUKTY

OSTATNÍ BYLINNÉ KONCENTRÁTY, UNIKÁTNÍ PŘÍRODNÍ ZDROJE, ZELENÉ POTRAVINY, DALŠÍ STRAVNÍ DOPLŇKY A ANTISEPTICKÉ PRODUKTY OSTATNÍ BYLINNÉ KONCENTRÁTY, UNIKÁTNÍ PŘÍRODNÍ ZDROJE, ZELENÉ POTRAVINY, DALŠÍ STRAVNÍ DOPLŇKY A ANTISEPTICKÉ PRODUKTY STIMARAL - povzbuzující a adaptogenní přípravek MO 387,- Kč - obsah 30ml Přípravek

Více