Platnost od léèebnéláznì

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od 1.5.2011. léèebnéláznì"

Transkript

1 VýbìrPriesnitzovy procedur Platnost od Priessnitzovy léèebné láznì a.s. Priessnitzova 12/ Jeseník Èeská republika tel.: , , léèebnéláznì

2 VYŠETØENÍ KOUPELE Vyšetøení computerovou kineziologií 1.200,-Kè / 90 min na základì speciálního vyšetøení odhaluje poruchy funkce pohybového aparátu a navrhuje zpùsob ošetøení vèetnì individuálních cvikù. Velmi vhodná je v kombinaci s masáží dle Penzella. Podologické vyšetøení 400,-Kè / 45 min vyšetøení nožní klenby a statiky dolních konèetin pomocí speciálních pøístrojù s návrhem terapie, vèetnì návrhu na zhotovení individuálních speciálních ortopedických vložek. Doporuèujeme také v kombinaci s computerovou kineziologií. Analýza složení tìla 290,-Kè je jedním z nejspolehlivìjších pøístrojù k urèení obezity (BMI, procento a rozložení tìlesného tuku, pomìr pas/boky), množství a rozložení svalové tkánì, procenta tìlesné vody, minimální kalorické potøeby tìla. Vyšetøení znamének digitálním dermatoskopem 350,-Kè (1-3 znaménka, za každé další znaménko 50,-Kè) Kožní lékaø na základì vyšetøení pigmentových znamének mùže vèas odhalit kožní rakovinu. Kontrolní vyšetøení dermatologické 200,-Kè Kožní lékaø na základì vyšetøení a analýzy pleti stanoví její typ a doporuèí vhodné ošetøení. Odstranìní drobných kožních výrùstkù pøístrojem Elektrokauter 200,-Kè (1-5 drobných kožních výrùstkù, za každý další drobný kožní výrùstek 25,-Kè) Vyšetøení ve funkèní laboratoøi dle požadovaného výkonu a platného ceníku Vyšetøení v biochemické laboratoøi dle požadovaného výkonu a platného ceníku Koupel se solí z Mrtvého moøe 235,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel pìnivá s rašelinovým extraktem 240,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel víøivá s rašelinou 240,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel perlièková s bylinkami 185,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel bylinná Herbaden 160,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel perlièková 145,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Víøivá individuální koupel celková 145,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Priessnitzova pololázeò dvoufázová 320,-Kè / 60 min Jedná se o složitou proceduru s kombinací vodoléèby, zábalù, polevù a kartáèování. Klient se nejdøíve krátce pøedehøeje teplou vodou ve sprše, následuje celotìlový ovin mokrým studeným prostìradlem s klidným ležením v zábalu, po prohøátí a zpocení následuje polokoupel v 35 C teplé vodì s kartáèováním a polevy šíje, zad a konèetin chladnou vodou. Dochází k povzbuzení krevního obìhu a funkce vnitøních orgánù, po opakovaném provedení ke zlepšení funkce srdce a cév, k úpravì hormonálních funkèních poruch, ke zlepšení odolnosti proti infekcím a psychickému stresu. Priessnitzova pololázeò jednofázová 200,-Kè / 30 min Provádí se stejnì jako pololázeò dvoufázová, ale neobsahuje zábal. ZÁBALY MASÁŽE Parafín 104,-Kè / 20 min Jedná se o lokální léèbu teplem pøikládáním parafínových roušek na èásti tìla, zejména na bolestivé klouby a páteø. Pùsobí relaxaènì na kosterní svalstvo, zmenšuje chronickou bolest, zvyšuje lokální prokrvení, zlepšuje výživu i hojení tkání. Rašelinový zábal 265,-Kè / 20 min Rašelinové zábaly pùsobí protizánìtlivì, regenerují poškozené tkánì, zvyšují prokrvení, pùsobí proti bolestem a spasmùm, je dosaženo efektu pøíjemného prohøátí a uvolnìní svalù. Zábal je vhodný pøi syndromech svalového pøetížení a rùzných degenerativních procesech pohybového aparátu. Rašelina pùsobí také hydrataènì, regeneraènì a stimulaènì a pøispívá k omlazení pokožky. Zábal z jílu èásteèný zádový 370,-Kè / 20 min Èerný jíl se svým obsahem huminových kyselin témìø vyrovná rašelinì. Blahodárný úèinek je patrný i na kùži. Zábal z jílu kloubní velký max. 6 lokalit 320,-Kè / 20 min Zábal z jílu kloubní malý max. 4 lokality 270,-Kè / 20 min Masáž klasická èásteèná 250,-Kè / 20 min Masáž podporuje normalizaci kožního napìtí, zlepšuje prokrvení masírované oblasti, relaxuje nebo tonizuje svaly, zlepšuje výživu tkání a zmíròuje bolest. Reflexivnì a zmìnou prokrvení masáž ovlivòuje i další vzdálené orgány a má celkové úèinky na organismus, které mohou být uklidòující nebo povzbuzující. Masáž celková 570,-Kè / 50 min Masírují se dolní konèetiny, horní konèetiny, záda, šíje. Reflexní masáž plosky nohy 230,-Kè / 20 min Jedná se o tlakové ošetøení øady bodù a rùznì velkých plošek na chodidle, prstech, nártech a okolí kotníkù. Reflexní masáž úèinnì odstraní pocit tìžkých a unavených nohou. Uvolnìním poèetných blokád a dysfunkcí v oblasti nohy reflexivnì ošetøí bolesti v oblasti páteøe a hlavy. Pozitivnì ovlivòuje krevní obìh a èinnost lymfatického systému, napomáhá celkovému fyzickému i psychickému uvolnìní organismu. Lymfodrenáž ruèní èásteèná 390,-Kè / 45 min Terapeut masíruje pouze Vámi zvolenou èást tìla, napø. oblièej, oblast pánve a dolních konèetin, oblast horních konèetin a dekoltu. Lymfodrenáž ruèní celotìlová 890,-Kè / 120 min Lymfodrenáž je speciální hmatová manuální masážní technika, která vede k obnovì a zvýšení obìhu lymfy. Sestavou speciálních hmatù je dosahováno urychlení žilního návratu podporovaného kompresí kapilárního øeèištì. Podpora cirkulace a zlepšený odtok lymfy vedou ke zmenšení otoku, vèetnì ústupu chronických lymfedémù, ke zlepšení prokrvení a trofiky. Sloupková korekèní a plovoucí technika 370,-Kè / 20 min Technika, která zpracovává poznatky klasické i reflexní terapie. Koriguje vadné držení tìla, odlehèuje pøetíženým kloubùm, zvìtšuje kloubní rozsahy a pohyblivost, snižuje a vyrovnává napìtí v rùzných èástech tìla, tlumí bolest. 1 2

3 TRADIÈNÍ VÝCHODNÍ MEDICÍNA OSTATNÍ Baòkování 210,-Kè / 20 min Speciální technika využívající banìk aplikovaných na energetické dráhy tìla, èímž se tok energie v tìchto drahách harmonizuje. Používá se v kombinaci s masážními technikami. Metoda je vhodná pro nemoci pohybového ústrojí, bolestivé syndromy mìkkých tkání, degenerativní onemocnìní kloubù a páteøe, zlepšuje krevní obìh, pomáhá detoxikovat, zlepšuje prokrvení svalù a pøíznivì ovlivòuje hybnost kloubù, aktivuje lymfatický systém, zlepšuje obranyschopnost organismu, pøíznivì pùsobí na bolesti hlavy, únavu, revmatismus. Akupunktura - mikrosystém ucha - I.ošetøení 120,-Kè Nabízí alternativní zpùsob øešení zdravotních potíží a je úspìšnì používána i v kombinaci s klasickými léèebnými metodami. Akupunkturu lze úspìšnì použít pøi léèbì akutních i chronických bolestí (kloubù, páteøe, hlavy apod.), pøi léèbì alergických projevù (astma, rýma, ekzém apod.), pøi léèbì migrén, apod. Akupunktura mikrosystém ucha - II.ošetøení 80,-Kè Akupunktura na obezitu 425,-Kè Akupunktura proti kouøení 352,-Kè Pøístrojová lymfodrenáž 184,-Kè / 30 min Pøístrojová lymfodrenáž využívá principu pøerušované komprese a vytváøení tlakové vlny, která podpoøí jak lymfatický tak i žilní systém. Lymfodrenáž aktivuje prùchod lymfy a uvolòuje lymfatické cévy, urychluje žilní návrat, zlepšuje pøívod tepenné krve, podporuje látkovou výmìnu a zmenšuje otoky. Masážní a diagnostický systém 85,-Kè / 20 min Masážní a diagnostický systém typu shia-tsu a jiných speciálních technik. Biostimulaèní laser + Le Masque 230,-Kè / 1 ošetøení (permanentka 10 šetøení 2.100,-Kè) Vysokohydrataèní maska, která díky svému unikátnímu složení na bázi hydrogenuhlièitanových anionù má biostimulaèní a regeneraèní efekt. Lze použít v kombinaci s biostimulaèním laserem, který úèinky významnì zintenzivòuje. Priessnitzova pohybová terapie 180,-Kè / 120 min Chùze s holemi (nordic walking) v pøírodì spojená s dechovým cvièením, protahovacími cviky a Priessnitzovou venkovní koupelí je pøíjemný druh pohybu, který mùže vykonávat témìø každý. Zlepšuje kondici, podporuje srdeèní aktivitu a krevní obìh. Plavání v rehabilitaèním bazénu pod dohledem 50,-Kè / 45 min Volné plavání v bazénu s vodopádem a víøivkou pod dohledem. Inhalace aerosolová individuální 79,-Kè / 15 min Inhalace se využívají pokud trpíte dýchacími obtížemi nebo se cítíte nachlazeni. Inhalace uvolní dýchací cesty a urychlují proces uzdravení pøi nachlazení. LTV pod dohledem na pøístrojích 60,-Kè / 60 min Kyslíková terapie dle Ardenne 240,-Kè / 120 min Dlouhodobé podávání kyslíku eliminuje dùsledky chronické hypoxie organismu, zvyšuje toleranci fyzické zátìže, zlepšuje tìlesnou kondici a duševní výkonnost, usnadòuje toleranci stresù a eliminuje jejich následky, zlepšuje prokrvení myokardu, prevenci pøed koronárními i mozkovými pøíhodami, podporuje látkovou výmìnu v mozku, stabilizuje krevní obìh a nìkteré další plicní a kardiální funkce, zlepšuje obranyschopnost organismu. KOUPELE Koupel s aromatickým olejem 200,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Koupel rašelinová s maskou na oblièej 295,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Víøivá koupel horních konèetin s pøísadou 130,-Kè / 15 min Víøivá koupel dolních konèetin s pøísadou 155,-Kè / 15 min Koupel s kvìty rùže NOVINKA 295,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Kvìty rùží provonìná koupel s regeneraèními, relaxaèními a mírnì antioxidaèními úèinky. Navodí pøíjemný pocit hebkosti a pohody. Koupel ve vinném extraktu NOVINKA 375,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Výživná pìnivá koupel ve vinném extraktu je zajímavá kombinací 2 složek, z nichž jedna pokožku šetrnì umyje, zatím co druhá ji díky obsahu výživného hroznového oleje zanechá hedvábnì jemnou a hebkou. Koupelový olej je navíc obohacen o víno a výtažek z pšenice, které ochraòují pokožku pøed ztrátou kožních lipidù a zanechávají ji hladkou a pružnou. Koupel v pivním extraktu NOVINKA 375,-Kè / 15 min koupel / 10 min zábal Pivní koupele byly pro své omlazující a regeneraèní úèinky známy již ve starovìku. Díky obsahu vitamínù B, chmelu a obilnému extraktu napomùže lázeò v pivním extraktu s bohatou pìnou ke zklidnìní a regeneraci pokožky. Je navíc obohacena o výživnou složku s mandlovým olejem, která pokožku pøíjemnì zvláèní a zanechá sametovì hebkou a svìží. S delikátní hoøko-sladkou vùní. MASÁŽE Aromamasáž 300,-Kè / 20 min Aromaterapeutická masáž spojuje pozitivní pùsobení klasické masáže s úèinky éterických silic a rostlinných olejù, pocházejících z rùzných èástí rostlin kvìtù, plodù, koøenù, listù, kùry, døeva. Každá silice tak má své jedineèné vlastnosti. Tato masáž podporuje zdraví, ulevuje pøi zátìži a stresu, posiluje imunitu organismu a harmonizuje tìlo i psychiku, celkovì uklidòuje. Masáž mùže být svým pojetím a použitými esencemi jak relaxaèní, tak osvìžující až lehce tonizaèní. Spa senzation aromarelax / aromaenergize 690,-Kè / 50 min Využívají se specifické aromatické vùnì podle nálady, chutì nebo pøíležitosti kombinované s hodnotným výtažkem z orchidejí a hedvábnou konzistencí, která lichotí Vašim smyslùm, rozmazlí pokožku a ošetøí duši. Masáž Ayus Lomi 1.120,-Kè / 80 min Individuální ošetøení celého tìla - využívá principy ayuervédského uèení s havajskou LomiLomi-Nui masáží. Dle typu jednotlivých energií je vybrán Váš osobní masážní olej z rùzných éterických esencí a èistých olejù. Po ošetøení se budete cítit jako znovuzrození, hluboce uvolnìní, s novou silou a energií a vyhlazenou záøivou pletí. Energetická masáž hlavy 360,-Kè / 45 min Uklidòující, relaxaèní masáž vhodná pro osoby trpící migrénou a bolestmi hlavy, stresem a zvýšeným napìtím. Využívají se hmaty z lymfatické masáže a provádí se stimulace vybraných akupresurních bodù. Masáž medem 500,-Kè / 45 min osvìdèená léèitelská detoxikaèní metoda. Využívá výborných úèinkù medu a jemných masérských hmatù. Pozitivnì pùsobí na pokožku, uvolòuje svalstvo a detoxikuje pøes reflexní plochy vnitøní orgány. Navozuje pøíjemný relaxaèní pocit a pøispívá k znovunabytí duševní rovnováhy. 3 4

4 Masáž lávovými kameny 690,-Kè / 50 min Pøíjemné teplo a vibrace lávových kamenù ovlivòují energetické dráhy v tìle, pùsobí blahodárnì na mysl, uvolòují zatuhlé svaly, stimulují krevní obìh a lymfatický systém. Èokoládová masáž NOVINKA 690,-Kè / 45 min Èokoláda velmi pøíznivì povzbudí všechny vaše smysly. Masáž uvolní svaly a zlepší prokrvení a detoxikaci pokožky. Detoxikaèní úèinek se umocní bìhem zábalu, po kterém bude pokožka jemná a vláèná. Èokoláda ve vás svou úchvatnou vùní vyvolá pøíjemnou a pohodovou náladu. TRADIÈNÍ VÝCHODNÍ MEDICÍNA Shia-tsu 690,-Kè / 80 min Technika shia-tsu je prastará japonská léèebná metoda, teoretickou základnu mu poskytuje tradièní východní medicína. Speciální akupresurní masáž využívá tlaku palcù, prstù a dlaní, popø. kolen, loktù nebo chodidel. Cílem shia-tsu je obnova energetické rovnováhy tìla a podpora procesu sebeuzdravování. Thajská masáž nohou 430,-Kè / 40 min Thajské masáže vycházejí z koncepce neviditelných energetických drah v lidském tìle, na nichž jsou lokalizovány dùležité tlakové body. Jejich akupresurní stimulace napomáhá k uvolòování blokád a žádoucímu toku energie. Pravidelná masáž posiluje svaly, krevní obìh, redukuje otoky a tuhnutí tkánì. Masáž dle Penzella 490,-Kè / 45 min Energetická masáž zabývající se obnovením toku energie na energetických drahách tìla (meridiánech). Aktivují se hlavní akupunkturní body, což vede k harmonizaci energie v tìle a zlepšení celkové kondice a obranyschopnosti organismu. OSTATNÍ Karbondioxydová terapie 420,-Kè Karbondioxydová terapie je bezpeèná netoxická terapie spoèívající v podkožní aplikaci medicinálního plynu (CO2) pomocí mikro-vpichù velice jemnými jehlièkami. Vhodné k aplikaci pøi celulitidì, ochablosti kùže, lokální tlouš ky a linií tìla, proti stárnutí oblièeje, krku, dekoltu, rukou a ramen, strií, drobných vrásek, jizev, dvojité brady. Vyhlazování vrásek výplòovými materiály 5.990,-Kè Korekce vrásek na oblièeji a další nepravidelnosti v konturách oblièeje pomocí injekèních kožních implantátù pøírodní substance kyseliny hyaluronové. Revitalizaèní peeling 550,-Kè Nanášení BIOkomplexu kyseliny glykolové k ošetøení pleti devitalizované, stresované, v menopauze, povadlé, k vyhlazení drobných vrásek, bìlení pigmentových skvrn, ošetøení aknózní pleti. Bazén s víøivkou 50,-Kè / 60 min Volné plavání v bazénu s vodopádem a víøivkou pod dohledem. Možnost objednání na recepcích - tel. klapka 201, 328, 114. Upozornìní: 4 x roènì probíhá pravidelné ètyødenní èištìní bazénu, pøed rezervací se prosíme informujte na Posilovna 60,- Kè / 60 min Solárium 8,-Kè / 1 min Vibrosauna 220,-Kè / 30 min Kombinovaná terapie, která využívá úèinkù vibraèní masáže, tepla a aromaterapie. Pùsobí na všechny smysly, navozuje stav fyzické a psychické rovnováhy, uvolòuje svalstvo, zlepšuje prokrvení a výživu tkání, zrychluje metabolismus, snižuje krevní tlak. Saunový svìt NOVINKA 140,-Kè / 60 min / 1 osoba Komplex saunového svìta zahrnuje - aroma saunu, finskou saunu, parní saunu, ochlazovací bazének, Priessnitzùv chodníèek, whirlpool pro 6 osob. Saunový svìt 190,- Kè / 90 min / 1 osoba Saunový svìt 230,- Kè / 120 min / 1 osoba Saunový svìt - pro uzavøenou spoleènost 1.500,-Kè / 90 min / max. 12 osob Saunový svìt - permanentka 1.500,-Kè / 10 vstupù / po 90-ti min Whirlpool pro 4 osoby vèetnì nápojù NOVINKA 500,-Kè / 60 min KOSMETICKÉ ZÁBALY - LUXUSNÍ KOSMETIKA GERnétic A BIODROGA Aromatický tìlový zábal s moøskými øasami GERnétic 630,-Kè / 70 min Zpevòující tìlový zábal s detoxikaèním a anticelulitidním efektem. Anticelulitidní zábal GERnétic 810,-Kè / 60 min Kompletní kúra s anticelulitidním úèinkem a pro zpevnìní kontur tìla. Zeštíhlující zábal GERnétic 750,-Kè / 60 min Zeštíhlující úèinky, zajiš uje podporu bìhem diety nebo po tìhotenství. Medovo-mléèný zábal BIODROGA 790,-Kè / 70 min Vyživující tìlový zábal pro podporu elasticity pokožky. Kùra na ošetøení poprsí 790,-Kè / 50 min Zpevnìní, upravení velikosti a pevnosti poprsí dle fyziologických možností. Díky intenzivnímu pùsobení produktù dochází k maximální tonizaci tkánì a tak v závìru ošetøení mùžeme namìøit pozvednutí poprsí až o 2 cm. Ošetøení pokožky dekoltu 590,- Kè / 40 min Hluboce uvolòující ošetøení dekoltu, minimalizace vrásek, zpevnìní pokožky dekoltu, ple získá jemný, hebký a zdravý vzhled. Osvìžující ošetøení nohou GERnétic 280,-Kè / 20 min Procedura slouží k osvìžení nohou, odstranìní únavy, podpoøe krevního obìhu a lymfatické drenáže. Pøináší pocit okamžité úlevy a odpoèinku. Osvìžující ošetøení rukou GERnétic 280,-Kè / 20 min Procedura slouží k osvìžení rukou, odstranìní únavy, podpoøe krevního obìhu a lymfatické drenáže. Pøináší pocit okamžité úlevy a odpoèinku. PÉÈE PRO TÌHOTNÉ ŽENY PØÍPRAVKY GERnétic Celotìlový zábal Marine Essence 750,-Kè / 50 min Harmonizaèní procedura urèená k uvolnìní svalového a psychického napìtí, odvodu odpadních látek z tìla a k celkovému vyrovnání a posílení všech funkcí organismu. Proceduru je možné aplikovat do vysokého stupnì tìhotenství. PØÍRODNÍ KOSMETIKA Dr.HAUSCHKA Klasické ošetøení Dr. Hauschka 1.200,-Kè / 105 min Šalvìjové láznì nohou, masáž dolních a horních konèetin, uvolnìní šíje, èistící maska, èištìní oblièeje, lymfatická stimulace, ple ová kùra, maska, masáž dekoltu, poradenství. 5 6

5 BALÍÈKY - NOVINKA Uvolòující ošetøení pro všechny typy pleti 750,-Kè / 75 min Uvolnìní krèních svalù, èištìní pleti, lymfatická stimulace, ple ová kùra, ple ová maska, masáž dekoltu a uvolnìní šíje, poradenství. Intenzivní ošetøení pleti s výživou nehtù jojobovým olejem 800,-Kè / 105 min Uvolnìní krèních svalù, èištìní pleti èistícím krémem a èistící maskou, lymfatická stimulace, ple ová kùra, ple ová maska, masáž dekoltu, uvolnìní šíje, ošetøení nehtù výživným jojobovým olejem. Kosmetické ošetøení neèisté a zánìtlivé pleti 600,-Kè / 75 min Èištìní pleti, èistící maska, speciální ple ová kùra, ple ová maska nebo olejový zábal, poradenství. Oblièejová gymnastika 250,-Kè / 60 min Nácvik a procvièování oblièejové gymnastiky, poradenství a brožovaný výtisk. Formování postavy velký balíèek ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ultrazvuková kavitace s modelovaním postavy - ošetøení tìla Transion 2x, formování svalù a zpevnìní pokožky ošetøení tìla Isogei nebo modelování postavy ošetøení Transion 8x, stimulace lymfatického systému na pøístroji 2x. Formování postavy malý balíèek 6.984,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ultrazvuková kavitace s modelováním postavy - ošetøení tìla Transion 1x, formování svalù a zpevnìní pokožky ošetøení tìla Isogei nebo modelování postavy ošetøení tìla Transion 5x, stimulace lymfatického systému na pøístroji 1x. Formování postavy ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, modelování postavy ošetøení tìla Transion 1x. Formování postavy ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, modelování postavy ultrazvukovou kavitací - ošetøení tìla Transion 1x. Formování postavy ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ultrazvuková kavitace s formováním svalù a zpevnìní pokožky - ošetøení tìla Isogei 1x. Formování postavy ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, formování svalù a zpevnìní pokožky - ošetøení tìla Isogei. Protivráskový program malý balíèek 5.600,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ošetøení oblièeje liftingovým efektem Isogei nebo korekce vrásek ošetøení oblièeje Transio 6x. Protivráskový program velký balíèek 9.200,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ošetøení oblièeje liftingovým efektem Isogei nebo korekce vrásek ošetøení oblièeje Mikrogei 10x. Protivráskový program ,-Kè Konzultace s lékaøem 1x, ošetøení oblièeje 1x. PØÍSTROJE VIP LIPO LINE a VIP LINE Plus NOVINKA Formování svalù a zpevnìní pokožky ošetøení tìla Isogei - automatická nebo manuální 790,-Kè Ultrazvuková kavitace s formováním svalù a zpevnìní pokožky ošetøení tìla Isogei - automatická nebo manuální 2.690,-Kè Ultrazvuková kavitace s modelováním postavy, ošetøení tìla Transion 2.650,-Kè Modelování postavy ošetøení tìla Transion 750,- Kè Ultrazvuková kavitace 1.900,- Kè Ošetøení oblièeje liftingovým efektem Isogei - manuální nebo automatická 900,- Kè Korekce vrásek, ošetøení oblièeje Microgei 900,- Kè Hubnutí oblièeje a ošetøení dvojité brady Isogei - manuální 900,- Kè MANIKÚRA S PØÍRODNÍ ŠVÝCARSKOU KOSMETIKOU Manikúra Japonská manikúra Výživa na nehty Lakování nehtù Francouzské lakování nehtù PEDIKÚRA S PØÍRODNÍ ŠVÝCARSKOU KOSMETIKOU Pedikúra Francouzské lakování Lakování nehtù Odstranìní kuøího oka 160,-Kè 210,-Kè 10,-Kè 30,-Kè 80,-Kè 225,-Kè 50,-Kè 30,-Kè 25,-Kè 7 8

Výběr procedur Platnost od 18.5.2012

Výběr procedur Platnost od 18.5.2012 Platnost od 18.5.2012 Priessnitzovy léčebné lázně 1 MASÁŽE Masáž aromatická 300,-Kč / 20 min Aromaterapeutická masáž spojuje pozitivní působení klasické masáže s účinky éterických silic a rostlinných olejů,

Více

Aktivní wellness. v lázních. Wellness

Aktivní wellness. v lázních. Wellness Aktivní wellness Wellness Spa & Relax v lázních Tento program doporučujeme také pro rodinnou dovolenou s bohatou nabídkou aktivit: pohádkové okruhy, zážitkové odpoledne, horská kola i terénní koloběžky,

Více

Belleza Salone www.bellezasalone.cz

Belleza Salone www.bellezasalone.cz Belleza Salone www.bellezasalone.cz PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a určeny dle spotřeby materiálu a náročnosti provedení. Cenu Vám rádi spočítáme na přání ještě před provedením úkonu.

Více

Nabídka masáží hotelu Zadov

Nabídka masáží hotelu Zadov Nabídka masáží hotelu Zadov Relaxační masáž Relaxační masáž přináší pocity pohody a psychického uvolnění. Masáž je zaměřena na zklidnění, celkové ozdravění organismu, rozproudění energie a pozitivní naladění

Více

rehabilitační centrum

rehabilitační centrum rehabilitační centrum CEník CEník REHABILITAČNÍHO CENTRA SANTÉ masáže KLASICKÉ MASÁŽE (lze masírovat šíji, záda, horní a dolní končetiny, plosky nohou či celé tělo) Klasická masáž (15 min.) 230 Kč Klasická

Více

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění.

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění. Masáže Klasická masáž částečná nebo celková Klasická masáž zahrnuje aplikaci specifických hmatů, které se provádí v přesném pořadí a působí na jednotlivé svalové skupiny. Přitom dochází k prokrvení a odstranění

Více

Wellness. Bazén a whirlpool. Sauny. Bazén + whirlpool + sauny. Fitness + kardiozóna. Turbosolárium. Otevřeno denně od 7.00 do 22.

Wellness. Bazén a whirlpool. Sauny. Bazén + whirlpool + sauny. Fitness + kardiozóna. Turbosolárium. Otevřeno denně od 7.00 do 22. Wellness CZ Wellness Otevřeno denně od 7.00 do 22.00 Bazén a whirlpool otevřeno: 7.00 12.00 a 14.00 21.30, 12.00 14.00 bazén uzavřen (sanitární přestávka) dospělí: 100 Kč (jednorázový vstup) děti do 12

Více

ACTIVE REPAIR ESTHELIFT

ACTIVE REPAIR ESTHELIFT Pečuje o Vás Renáta Kovaříková-Matějková majitelka salonu CYCLO SYSTÉM CYCLO SYSTÉM komplet + oční okolí 1 600,- BĚLENÍ - WHITE SYSTÉM BĚLENÍ - WHITE SYSTÉM + ruce OXY THERAPIE - OMLAZENÍ 1 500,- 1 600,-

Více

Popis Wellness procedur

Popis Wellness procedur Popis Wellness procedur Klasická masáž částečná Obecným účinkem masáže je dráždění receptorů, podpora metabolismu, trofiky a oběhu v tkáních masírované oblasti. Tato procedura se uplatňuje zejména při

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční Masér sportovní a rekondiční Změna

Více

RELAX CENTRUM MLÝN. cüévxwâüç. Masáž je jedna z nejlepších metod, jak si odpočinout. Má blahodárný vliv na krevní oběh i lidskou psychiku.

RELAX CENTRUM MLÝN. cüévxwâüç. Masáž je jedna z nejlepších metod, jak si odpočinout. Má blahodárný vliv na krevní oběh i lidskou psychiku. RELAX CENTRUM MLÝN Masérské, rekondiční ní a regenerační ní služby cüévxwâüç Masáž je jedna z nejlepších metod, jak si odpočinout. Má blahodárný vliv na krevní oběh i lidskou psychiku. Pravidelnou masáží

Více

I. Cvičení. II. Koupele. Body-Space VacuTherm běžící pás. VibroStation. Nordic Walking. Vířivá koupel rukou a nohou.

I. Cvičení. II. Koupele. Body-Space VacuTherm běžící pás. VibroStation. Nordic Walking. Vířivá koupel rukou a nohou. I. Cvičení Body-Space VacuTherm běžící pás Jedná se o zbrusu nový, revoluční technologický vývoj v podtlakovém zařízení, rozšířený o infračervené světlo (Infrared IR), které ve vakuové komoře několikrát

Více

Masáže Resort Green Valley

Masáže Resort Green Valley Masáže Resort Green Valley Základní popis nabízených masáží ZÁKLADNÍ POPIS NABÍZENÝCH MASÁŽÍ klasická relaxační, regenerační a sportovní masáž Je založena na tzv. švédské masáži. Využívá různé typy tření

Více

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ PRO ŽENY

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ PRO ŽENY KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ PRO ŽENY 1 ošetření Ošetření " student" 480,00 Základní ošetření dle typu pleti - bez masáže 620,00 SPECIFICKÁ OŠETŘENÍ dle ošetření využíváme OXY DERMA -přístrojového prokysličování

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti.

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Být mladá a krásná tak dlouho, jak je to možné - sen a touha každé ženy. Bohužel ani mládí nezaručuje dobrý vzhled.

Více

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE české lázeňství je spolu s léčivými prameny označováno za rodinné stříbro v současnosti je úloha lázeňství v léčbě onemocnění a prevenci téměř nezastupitelná

Více

Léčení těla fyzioterapie

Léčení těla fyzioterapie Léčení těla fyzioterapie Obsah Léčení těla fyzioterapie... 3 Speciální ošetření... 3 Masáže... 3 Speciální masáže... 4 Léčení duše... 6 Rozvoj osobnosti semináře... 6 Denní lázně balneoterapie... 7 Detoxikace

Více

Vyšetření a procedury na vlastní žádost pacienta bez doporučení praktického nebo odborného lékaře. CENÍK PROCEDUR

Vyšetření a procedury na vlastní žádost pacienta bez doporučení praktického nebo odborného lékaře. CENÍK PROCEDUR Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel.:416 858 111, fax 416 831163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú159714777/0600, IČO 25 44

Více

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU INDICKÁ MASÁŽ HLAVY MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ MASÁŽE DĚTÍ DÉLKA MASÁŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A ODVÍJÍ SE VŽDY OD INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA. ROVNĚŽ VÝBĚR

Více

Katalog dárků. Wellness Infinit Praha www.infinit.cz

Katalog dárků. Wellness Infinit Praha www.infinit.cz Katalog dárků Wellness Infinit Praha www.infinit.cz Vyberte si wellness pobočku pro dárkový poukaz: Vodní a saunový svět Vysočany Privátní wellness Vysočany Wellness na zámku Krč Infinit SPA Holešovice

Více

MASÉR/KA PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE MIMO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ v rozsahu 152 hod. akreditovaný MŠMT ČR.

MASÉR/KA PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE MIMO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ v rozsahu 152 hod. akreditovaný MŠMT ČR. Vzdělávací kurzy 1. pololetí 2012 REKVALIFIKAČNÍ KURZY: Pro přihlášení na rekvalifikaci je nutné ukončení středního vzdělání (výuční list nebo maturita) a dobrý zdravotní stav. Na základě složení závěrečné

Více

Katalog dárků. Svět wellness Infinit. www.svet-wellness.cz. dárkové poukazy svět wellness

Katalog dárků. Svět wellness Infinit. www.svet-wellness.cz. dárkové poukazy svět wellness Katalog dárků Svět wellness Infinit www.svet-wellness.cz FITNESS PRO JEDNU OSOBU časově neomezeno V Infinit na vás čeká moderní, plně klimatizované fitness centrum s posilovacími a kondičními stroji a

Více

CENÍK OŠETŘENÍ JOVENA (neuvedené ceny individuálně)

CENÍK OŠETŘENÍ JOVENA (neuvedené ceny individuálně) CENÍK OŠETŘENÍ JOVENA (neuvedené ceny individuálně) KOSMETICKÁ OŠETŘENÍ JEDNOTLIVÉ ÚKONY barvení řas úprava obočí úprava a barvení obočí trvalá na řasy THUYA depilace horního rtu voskem jemné čištění obličeje

Více

MURNAUERS MRTVÉMOØE NABÍDKOVÝ KATALOG. léèivá síla z Mrtvého moøe. Váš obchodní zástupce

MURNAUERS MRTVÉMOØE NABÍDKOVÝ KATALOG. léèivá síla z Mrtvého moøe. Váš obchodní zástupce MURAUERS léèivá síla z Mrtvého moøe Váš obchodní zástupce ABÍDKÝ KATALOG Výhradní distributor do ÈR Mgr. Darina Krejzlová Cihelní 42, 748 01 Hluèín tel.: 724 282 848 e-mail: info@adarda.cz www.adarda.cz

Více

Relaxační masáž těla, délka cca 60 minut 480, 120 min... 890,

Relaxační masáž těla, délka cca 60 minut 480, 120 min... 890, Masážní studio TRelax si pro Vás připravilo ve spolupráci se Statkem Samsara následující služby. Naším cílem je zpříjemnit Vám pobyt tak, abyste odjížděli plně zregenerovaní a odpočinutí. Proto přistupujeme

Více

Nechat se unést příjemným pocitem masáže a cítit uvolnění bez hranic, to není luxus, ale požitek z dotyku těla a duše

Nechat se unést příjemným pocitem masáže a cítit uvolnění bez hranic, to není luxus, ale požitek z dotyku těla a duše Nechte nás o Vás pečovat MASÁŽE Nechat se unést příjemným pocitem masáže a cítit uvolnění bez hranic, to není luxus, ale požitek z dotyku těla a duše Sportovně rekondiční masáže Ruční masáže prováděné

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu.

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Všechny výrobky v této řadě obsahují pravý včelí med. Díky obsahu účinných antioxidantů, jako vitamín E, resveratrol a jiné, chrání pleť vlivem volných radikálů

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

VSTUPENKY I. zóna Léčivé lázně a koupaliště

VSTUPENKY I. zóna Léčivé lázně a koupaliště H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.:00 36 94 558 080, Fax: 00 36 94 358 023 Internet: www.bukfurdo.hu E-mail: bgyzrt@spabuk.hu VSTUPENKY I. zóna Léčivé lázně a koupaliště Vstupné pro 1 osobu BÜKI GYÓGYFÜRDŐ

Více

MASÁŽE PODVODNÍ MASÁŽ Masáž proudem vody pod vodní hladinou tlakem 1-3 atmosfér, je prováděna terapeutem. Tato masáž je vhodná především pro sportovce, odstraňuje bolesti zad, horních i dolních končetin

Více

MANALI. Rozsah masáže: částečná. Doba aplikace: 50 min. INDICKÁ ANTISTRESOVÁ MASÁŽ HLAVY A ŠÍJE, MASÁŽ OBLIČEJE, MASÁŽ RUKOU

MANALI. Rozsah masáže: částečná. Doba aplikace: 50 min. INDICKÁ ANTISTRESOVÁ MASÁŽ HLAVY A ŠÍJE, MASÁŽ OBLIČEJE, MASÁŽ RUKOU WELLNESS MASÁŽE MANALI INDICKÁ ANTISTRESOVÁ MASÁŽ HLAVY A ŠÍJE, MASÁŽ OBLIČEJE, MASÁŽ RUKOU V dnešní době, kdy žijeme ve velkém napětí a stresu, který je původcem mnoha potíží, nám na pomoc přichází tato

Více

Péče o Vaše ruce a nehty

Péče o Vaše ruce a nehty Péče o Vaše ruce a nehty Péče Efekt Základní manikúra, speciální výživa, krém 395,- Celogelová modeláž Nová modeláž gely LUXURY 1 370,- Nová modeláž gely AZIDIC 1 100,- Doplnění, péče Efekt Modeláž gely

Více

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy O vlivu podvodních masáží na lidský organismus existuje řada teorií, všechny se však jednoznačně shodují v příznivém účinku na fyzickou a psychickou stránku

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

FOTO PROMĚNY strana 8 až 15

FOTO PROMĚNY strana 8 až 15 Valentýnská nabídka Exkluzivní Nabídka Profesionální FOTO PROMĚNY strana 8 až 15 Masáže pro ženy a muže IPL kosmetika Klub Nabídka platí do konce února 2015 Na všechny služby lze vystavit Dárkové poukazy

Více

CENÍK. 350,-Kč + 10,-Kč za každý nový tip. 1,-až 15,-Kč (cena se může navýšit podle náročnosti)

CENÍK. 350,-Kč + 10,-Kč za každý nový tip. 1,-až 15,-Kč (cena se může navýšit podle náročnosti) MANIKÚRA A MODELÁŽ NEHTŮ CENÍK Manikúra přírodní nehty: Manikúra Pshine Parafínový zábal Masáž rukou vonným olejem Výživné lakování Lakování + nadlak + sušič Lakování zdobené + nadlak + sušič 215,-Kč 295,-Kč

Více

Tělo stárne stejně jako tvář. Po 20 letech ztrácí tělo pevnost. Institut Esthederm, omlazení těla

Tělo stárne stejně jako tvář. Po 20 letech ztrácí tělo pevnost. Institut Esthederm, omlazení těla PÉČE O TĚLO Tělo stárne stejně jako tvář Přestože obličej se obává především vnějšího stárnutí způsobeného vnějšími agresemi, tělo se více obává vnitřního nebo chronologického stárnutí. Po 20 letech ztrácí

Více

Pohybový aparát. 60 minut 690,-Kč

Pohybový aparát. 60 minut 690,-Kč Pohybový aparát 60 minut 680,- Kč ČÍNSKÁ ENERGETICKÁ MASÁŽ - působí především na centrální nervový systém a na většinu orgánů v těle, pomůže při bolestech zad, hlavy, nervozitě, atd., masáž je silně vitalizující

Více

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Bright Vision a.s. Viofor JPS System chráníme to nejcennější Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Co je VIOFOR JPS SYSTEM? Inovativní, moderní, šetrné a vysoce účinné zařízení určené zejména pro:

Více

Ceník služeb. lázně sárvár LÉČEBNÉ A WELLNESS LÁZNĚ SÁRVÁR

Ceník služeb. lázně sárvár LÉČEBNÉ A WELLNESS LÁZNĚ SÁRVÁR Ceník služeb 2015 lázně sárvár LÉČEBNÉ A WELLNESS LÁZNĚ SÁRVÁR Lázně Celodenní vstupenka.................11,0 3,200 Ft zlevněná vstupenka od 16 hod.........6,6 1,900 Ft zlevněná vstupenka od 16 hod (pondělí-čtvrtek).5,2

Více

KATALOG ZDARMA. vánoční. masáží. k ZAKOUPENÝM SLUŽBÁM!!! uvnitř ZDARMA DÁRKY pro Vás

KATALOG ZDARMA. vánoční. masáží. k ZAKOUPENÝM SLUŽBÁM!!! uvnitř ZDARMA DÁRKY pro Vás vánoční KATALOG masáží ZDARMA pro Vás DÁRKY 1 k ZAKOUPENÝM SLUŽBÁM!!! při zakoupení dvou služeb dostanete od nás dárek zdarma 1x vstup na přístrojovou lymfodrenáž 45 minut 2 při zakoupení tří služeb obdržíte

Více

Ceník služeb. IPL Epilace (nejčastěji epilované partie)

Ceník služeb. IPL Epilace (nejčastěji epilované partie) Ceník služeb IPL Epilace (nejčastěji epilované partie) Podpaží (žena i muž) Bikiny linie (třísla žena i muž) Bikiny brazil (lze ponechat proužek, individuálně upravit ) Konečník (žena i muž) Lýtka (žena)

Více

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SPA RESORT TREE OF LIFE lázeňský hotel 4*, 146 lůžek teplá a studená bufetová strava, dietní systém SLIM restaurant à la carte, lobby bar, zahradní kavárna moderní a romantické

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu.

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu. Zdraví Krása Pohoda O nás Soin Royal je česká značka profesionální přírodní kosmetiky. Jedinečnost produktů Soin Royal představuje spojení prvků tradiční medicíny a moderních vědeckých poznatků. Částice

Více

CENÍK. Termální vodní SPA Saunový svět Privátní SPA Fitness. www.infinit-maximus.cz

CENÍK. Termální vodní SPA Saunový svět Privátní SPA Fitness. www.infinit-maximus.cz CENÍK Termální vodní SPA Saunový svět Privátní SPA Fitness www.infinit-maximus.cz Vstup do termálního vodního SPA a saunového světa Areál je určen pro dospělé a osoby vyšší než 145 cm. Doporučená doba

Více

1. REKVALIFIKAČNÍ MASÉRSKÝ KURZ

1. REKVALIFIKAČNÍ MASÉRSKÝ KURZ INPROV, s.r.o Čichnova 23, 624 00 Brno-Komín Mobil: 601 331 995 Zapsáno v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 44777 Vážený přátelé, Již 23-tým rokem Vám nabízíme plán vzdělávacích akcií zejména pro maséry, kosmetičky,

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Ceník Sluzeb. lázně sárvár LÉČEBNÉ A WELLNESS LÁZNĚ SÁRVÁR

Ceník Sluzeb. lázně sárvár LÉČEBNÉ A WELLNESS LÁZNĚ SÁRVÁR Ceník Sluzeb 2014 lázně sárvár LÉČEBNÉ A WELLNESS LÁZNĚ SÁRVÁR Lázně Celodenní vstupenka.................11,1 3,100 Ft Vstupenka od 16 hodin................6,6 1,850 Ft Vstupenka od 16 hodin................5,2

Více

X-Wave. Estetická rázová vlna

X-Wave. Estetická rázová vlna X-Wave Estetická rázová vlna BTL zdravotnická technika, a. s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 002 411 fax: +420 235 361 392 mobil: +420 777 759 204 Ing. Ondřej Sojka +420 773 920 299 Pavel

Více

SAUNOVÝ SVĚT AQUAPARKU OLEŠNÁ

SAUNOVÝ SVĚT AQUAPARKU OLEŠNÁ SAUNOVÝ SVĚT AQUAPARKU OLEŠNÁ KRYTÝ AQUAPARK OLEŠNÁ Moderní zařízení určené pro sportovní a relaxační aktivity Provozovatel: SPORTPLEX Frýdek-Místek, s.r.o. Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek tel: +420

Více

KOSMETIKA PROGRAMY PÉČE O PLEŤ DARPHIN. OŠETŘENÍ EXPRESNÍ (45 min)

KOSMETIKA PROGRAMY PÉČE O PLEŤ DARPHIN. OŠETŘENÍ EXPRESNÍ (45 min) KOSMETIKA PROGRAMY PÉČE O PLEŤ DARPHIN OŠETŘENÍ EXPRESNÍ (45 min) Expresní ošetření Odstranění nedostatků a nerovností pleti, pleť je ozdravená, jemná a projasněná - analýza pleti, odlíčení, peeling, sérum,

Více

Střední odborné učiliště Domažlice

Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.08 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

KONTAKT : PRODUKTY: Profesionální přípravky Peeling Zábaly Celulitida Strije. import a distribuce wellness a SPA kosmetiky

KONTAKT : PRODUKTY: Profesionální přípravky Peeling Zábaly Celulitida Strije. import a distribuce wellness a SPA kosmetiky fitness & wellness equipment import a distribuce wellness a SPA kosmetiky KONTAKT : Martin Strašek - Q-POWER Školní 1273, 43001 Chomutov tel.: 736 764 374 E-mail : store@powerstore.cz PRODUKTY: Profesionální

Více

Bulletin duben 2013. Cítit se skvěle na duši i těle. Náchodská 442/149, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Bulletin duben 2013. Cítit se skvěle na duši i těle. Náchodská 442/149, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Bulletin duben 2013 Cítit se skvěle na duši i těle Náchodská 442/149, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Rady pro chovatele kocourků a kočiček Čistotné kočky Pomozte svým kočkám udržovat čistotu a naučte

Více

CVIKY NA VAŠI BOLEST Rychlá a úèinná úleva

CVIKY NA VAŠI BOLEST Rychlá a úèinná úleva MUDr. Kamil Ramík CVIKY NA VAŠI BOLEST Rychlá a úèinná úleva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386401, fax: +420 220 386400 www.grada.cz jako svou 3323. publikaci

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.12 Střední odborné učiliště Domažlice 2. ročník

Více

Hyaluronová řada. podpírá / vyhlazuje / zpevňuje

Hyaluronová řada. podpírá / vyhlazuje / zpevňuje Hyaluronová řada podpírá / vyhlazuje / zpevňuje Péče o pleť s kyselinou hyaluronovou Denní a noční krém Quicklift Denní a noční sérum Oční krém Quicklift Oční sérum Kyselina hyaluronová Obsah kyseliny

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 NÁZEV ČAS CENA částečný celotělový společný reflexní hydromasáž + Ošetření konopným balzámem Peeling TŘTINOVÝ CUKR Peeling

Více

CENÍK KOSMETICKÉHO OŠETŘENÍ. Kosmetické ošetření. (povrchové čištění, soft peeling, úprava obočí, depilace v obličeji, hloubkové čištění ultrazvukem,

CENÍK KOSMETICKÉHO OŠETŘENÍ. Kosmetické ošetření. (povrchové čištění, soft peeling, úprava obočí, depilace v obličeji, hloubkové čištění ultrazvukem, CENÍK KOSMETICKÉHO OŠETŘENÍ Kosmetické ošetření 530, Kč (povrchové čištění, soft peeling, úprava obočí, depilace v obličeji, hloubkové čištění ultrzvukem, sérum, masáž obličeje a krku, maska, maska na

Více

P A N O R A M A W E L L N E S S. www.pecr.cz Pec pod Sněžkou

P A N O R A M A W E L L N E S S. www.pecr.cz Pec pod Sněžkou P A N O R A M A W E L L N E S S PANORAMA WELLNESS www.pecr.cz Pec pod Sněžkou S VÍ I VKA FI NSKÁ SAUNA SALT ER HA MMAM VÍ IVKA ATNA M TECHNOL OGI E OCHLAZ. BAZÉN IN FRASAUNA AMOR WELLNESSESS KNEIPP V CHODNÍK

Více

SEZNAM A POPIS PROCEDUR

SEZNAM A POPIS PROCEDUR LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SEZNAM A POPIS PROCEDUR Lázeňská rehabilitační klinika Lázeňská rehabilitační klinika OBSAH I. Diagnostika........................................... 4 II. Slatinné procedury.....................................

Více

Cvièení na relaxaèních míèích II.

Cvièení na relaxaèních míèích II. - POZ EST BIO PSY SOC INT ENV Cvièení na relaxaèních míèích II. Využití: Pomùcky a potøeby: Vedení ke správnému držení tìla vlivem zapojení hlubokých svalových skupin kolem páteøe pøi balanèních cvièeních,

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Koncentrované Anti-aging sérum pro péči o obličej a krk. Sérum aktivuje

Koncentrované Anti-aging sérum pro péči o obličej a krk. Sérum aktivuje Koncentrované Anti-aging sérum pro péči o obličej a krk. Sérum aktivuje regeneraci hlubokých vrstev pleti, vyplňuje hluboké i mimické vrásky a zabraňuje tvorbě nových. Výsledky jsou ihned vidět ve zpevnění,

Více

Wellness & Spa Harrachov Krkonoše

Wellness & Spa Harrachov Krkonoše Wellness & Spa Harrachov Krkonoše Bazén - Sauna Využívá se působení suchého, horkého vzduchu o teplotě 80 C. Doba pobytu v sauně je 10-15 minut. Jakmile máte pocit horka, opusťte prohřívárnu a ochlaďte

Více

CENTRUM LASEROVÉ MEDICÍNY Jevíčko

CENTRUM LASEROVÉ MEDICÍNY Jevíčko CENTRUM LASEROVÉ MEDICÍNY Jevíčko Vážení klienti, v poslední době získává estetická medicína velký význam. Zájem o ni stoupá nejen mezi ženami a dívkami, ale rekrutuje se i z řad mužů. K nutnosti současného

Více

KURZ PRO PEDAGOGY STRESS MANAGEMENT A NÁCVIK RELAXAČNÍCH TECHNIK ORAVA LÉTO 2012

KURZ PRO PEDAGOGY STRESS MANAGEMENT A NÁCVIK RELAXAČNÍCH TECHNIK ORAVA LÉTO 2012 KURZ PRO PEDAGOGY STRESS MANAGEMENT A NÁCVIK RELAXAČNÍCH TECHNIK ORAVA LÉTO 2012 JÓGA Cvičení inspirované světově známým systémem Jóga v denním životě Nácvik relaxačních technik (Jacobsonova progresivní

Více

Vážení hoteloví hosté a návštěvníci Wellness Hotelu Frymburk,

Vážení hoteloví hosté a návštěvníci Wellness Hotelu Frymburk, Vážení hoteloví hosté a návštěvníci Wellness Hotelu Frymburk, zveme Vás do světa odpočinku, relaxace a sportovního vyžití ve Wellness Hotelu Frymburk. Využijte široké nabídky thajských, ajurvédských či

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

www.infinit-maximus.cz

www.infinit-maximus.cz Wellness Infinit Maximus MASÁŽE & ZÁBALY WELLNESS POBYTY ZÁŽITKOVÉ KOUPELE Ve zcela novém wellness & SPA centru jsme pro Vás připravili k pasivnímu i aktivnímu odpočinku termální vodní SPA, saunový svět,

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

VODOLÉČBA HYDROTERAPIE

VODOLÉČBA HYDROTERAPIE VODOLÉČBA HYDROTERAPIE 2014 Hydroterapie Hydroterapie je odvozena od slova hydro čili voda. To, že vodu nezbytně potřebujeme ke svému životu, ví každý z nás. Voda působí velmi pozitivně na celý náš organismus.

Více

vánoční KATALOG masáží 13% Sleva Sleva 13% platí POUZE při platbě službou MOBITO. Klub uvnitř ZDARMA DÁRKY pro Vás

vánoční KATALOG masáží 13% Sleva Sleva 13% platí POUZE při platbě službou MOBITO. Klub uvnitř ZDARMA DÁRKY pro Vás vánoční KATALOG masáží Sleva 13% Sleva 13% platí POUZE při platbě službou MOBITO. Klub uvnitř ZDARMA DÁRKY pro Vás ZDARMA pro Vás DÁRKY 1 k ZAKOUPENÝM SLUŽBÁM! při zakoupení tří služeb dostanete 15% slevu

Více

Kavitace - Med Contour 1 ošetření 1500,- Kč 780,- Kč ZDARMA ke každému kavitaci - lymfatická přístrojová masáž (30 minut).

Kavitace - Med Contour 1 ošetření 1500,- Kč 780,- Kč ZDARMA ke každému kavitaci - lymfatická přístrojová masáž (30 minut). Kompletní ceník Neinvazivní liposukce Běžná cena AKČNÍ cena Kryolipolýza - LipoCryo 1 nasátí 2000,- Kč 350,- Kč Medicínská kryolipolýza Kavitace - Med Contour 1 ošetření 1500,- Kč 780,- Kč ZDARMA ke každému

Více

Svěřte se našim. profesionálům. a nechejte se hýčkat... Vyzkoušejte opravdové. potěšení z dokonalých. a účinných produktů.

Svěřte se našim. profesionálům. a nechejte se hýčkat... Vyzkoušejte opravdové. potěšení z dokonalých. a účinných produktů. Svěřte se našim profesionálům a nechejte se hýčkat... Vyzkoušejte opravdové potěšení z dokonalých a účinných produktů. KADEŘNICKÉ SLUŽBY Dámy - mycí lázeň, péče, střih, finální úprava, styling 45 min 55

Více

Celková rekonstrukce hotelu na konci 20. století neubrala nic na jeho kráse a uspokojí i nejnároènìjší klientelu.

Celková rekonstrukce hotelu na konci 20. století neubrala nic na jeho kráse a uspokojí i nejnároènìjší klientelu. PALÁC Z DOBY MONARCHIE Neoklasicistní hotelový palác, vybavený veškerým luxusem své doby, byl dostavìn v roce 1912 podle projektu Gustava Brinnigena pro vídeòskou akciovou spoleènost, v jejímž èele stál

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

masážní terapie Anticelulitidová masáž a ozónový zábal Manuální lifting obličeje Manuální lymfodrenáž Masáž lávovými kameny Sportovní masáž

masážní terapie Anticelulitidová masáž a ozónový zábal Manuální lifting obličeje Manuální lymfodrenáž Masáž lávovými kameny Sportovní masáž masážní terapie Relaxační klasická masáž. Čokoládová masáž Medová detoxikační masáž Indická masáž hlavy Champi Havajská masáž Lomi-Lomi Anticelulitidová masáž a ozónový zábal Manuální lifting obličeje

Více

PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ A.S. KATALOG LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ

PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ A.S. KATALOG LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ A.S. KATALOG LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ 12. 1. 2014-7. 12. 2015 1 Zveme Vás do ových lázní Jeseník ovy léčebné lázně leží v překrásné poloze ve svahu nejvýchodnějšího výběžku Rychlebských

Více

Romantické pobyty 2015

Romantické pobyty 2015 Romantické pobyty 2015 Zimní romantický pobyt na Všemině * Ubytování pro 2 osoby s polopenzí na dvě noci * 1x romantická večeře pro dva * 1x 60 minut aroma sauna Cena za pobyt: 3 590 Kč / 2 osoby Jarní

Více

EverGreen Medical Center - ceník Verze 20111118-01 Cena vč. DPH DPH. Obecné položky Konzultace u vybraných lékařských zákroků 500 20%

EverGreen Medical Center - ceník Verze 20111118-01 Cena vč. DPH DPH. Obecné položky Konzultace u vybraných lékařských zákroků 500 20% Obecné položky Konzultace u vybraných lékařských zákroků 500 20% Klientská karta EverGreen Medical Center 400 20% Sleva 5% v EverGreen Medical Frakční resurfacing CO2 laserem MicroXel 1. aplikace + laser

Více

Wellness aktuality Březen 2015

Wellness aktuality Březen 2015 Wellness aktuality Březen 2015 Vážení návštěvníci Rezidence a Wellness Blatov, všichni se těšíme na přicházející první jarní měsíc. Letos jsme spoustu jarních kytiček na zahrádkách i v lese zahlédli již

Více

www.cornis.cz www.cornis.cz NEJŽÁDANĚJŠÍ DÁRKOVÉ POUKAZY TUZEMSKÉ RELAXAČNÍ POBYTY OBJEDNÁVKY A INFORMACE NA TEL.: 266 312 425

www.cornis.cz www.cornis.cz NEJŽÁDANĚJŠÍ DÁRKOVÉ POUKAZY TUZEMSKÉ RELAXAČNÍ POBYTY OBJEDNÁVKY A INFORMACE NA TEL.: 266 312 425 www.cornis.cz NEJŽÁDANĚJŠÍ DÁRKOVÉ POUKAZY TUZEMSKÉ RELAXAČNÍ POBYTY OBJEDNÁVKY A INFORMACE NA TEL.: 266 312 425 www.cornis.cz UNIVERZÁLNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY UNIVERZÁLNÍ DÁRKOVÝ POUKAZ V PENĚŽNÍ HODNOTĚ.

Více

Léčebné a relaxační pobyty. Mariánské Lázně

Léčebné a relaxační pobyty. Mariánské Lázně Léčebné a relaxační pobyty Mariánské Lázně LÉČEBNÉ INDIKACE NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ Vertebrogenní algický syndrom (bolesti zad), degenerativní onemocnění pohybového aparátu (páteře a velkých kloubů),

Více

Katalog produktů. Kosmetika a fyzioterapie

Katalog produktů. Kosmetika a fyzioterapie Katalog produktů Kosmetika a fyzioterapie I 2 I Ochranné pomůcky / Ošetřovatelství KAPITOLA V Kosmetika a fyzioterapie Ochranné pomůcky / Ošetřovatelství Kosmetika a fyzioterapie Mycí a ošetřující pěny/

Více

Pevonia Botanica www.pevoniaeshop.cz www.pevonia.cz

Pevonia Botanica www.pevoniaeshop.cz www.pevonia.cz Ceník služeb Pevonia Botanica www.pevoniaeshop.cz www.pevonia.cz Ošetření obličeje SPECIFICKÁ OŠETŘENÍ OBLIČEJE LUMAFIRM LIFT & GLOW COLLAGEN POLYPEPTIDES pro všechny typy pleti, protivráskový...... 2500

Více

Akce a slevy 2010 Výživová poradna Food-Life.cz

Akce a slevy 2010 Výživová poradna Food-Life.cz Akce a slevy 2010 Výživová poradna Food-Life.cz 2010 www.food-life.cz poradna@food-life.cz Celoroční soutěže Soutěž v poradně Každý z Vás může pod stromeček vyhrát zdravou Vánoční nadílku! Hrajeme o Vánoční

Více

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč CENÍK COLOSTRUM Colostrum ESSENS Charakteristika: Doplněk stravy COLOSTRUM obsahuje bovinní colostrum. Bovinní colostrum (mlezivo) je první mléko produkované mléčnými žlázami po porodu. Colostrum je cenné

Více

OÁZA PRO TùLO i DU I. Nabídka pro firemní zákazníky. Ricochetový a sportovní klub, s.r.o.

OÁZA PRO TùLO i DU I. Nabídka pro firemní zákazníky. Ricochetový a sportovní klub, s.r.o. A5_OçZA pro tžlo... 12.7.2006 16:07 Str nka 1 OÁZA PRO TùLO i DU I Nabídka pro firemní zákazníky Ricochetový a sportovní klub, s.r.o. Náměstí Dr. Václava Holého 13 180 00 Praha 8 tel: +420 266 311 294-5

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

UMÍME ROZMAZLOVAT v Quisisana Palace wellness studiu

UMÍME ROZMAZLOVAT v Quisisana Palace wellness studiu UMÍME ROZMAZLOVAT v Quisisana Palace wellness studiu Každý, kdo si přeje udělat něco pro své tělo, mysl a duši je v nejlepších rukou našeho okouzlujícího wellness salonu v Quisisana Palace. Pod zručnýma

Více

Kosmetické prostředky s využitím prastarých, staletími osvědčených látek a současných kosmetologických technologií a poznatků.

Kosmetické prostředky s využitím prastarých, staletími osvědčených látek a současných kosmetologických technologií a poznatků. Nová řada Ad Fontés Představujeme Vám novou řadu značky La Chèvre Ad Fontes (K pramenům). Kosmetické prostředky s využitím prastarých, staletími osvědčených látek a současných kosmetologických technologií

Více

NOVINKA LAVERA PŘÍRODNÍ PÉČE O PLEŤ

NOVINKA LAVERA PŘÍRODNÍ PÉČE O PLEŤ NOVINKA LAVERA PŘÍRODNÍ PÉČE O PLEŤ Profesionální výrobky pro každý typ pleti 100% přírodní S certifikátem NATRUE Nová pleťová péče od lavery má vylepšené složení, přináší moderní receptury plné luxusních

Více

LÉČEBNÉ A WELLNESS PROCEDURY. Pohladí tělo i duši...

LÉČEBNÉ A WELLNESS PROCEDURY. Pohladí tělo i duši... LÉČEBNÉ A WELLNESS PROCEDURY Pohladí tělo i duši... Program léčby a wellness v Městských slatinných lázních Třeboň Městské slatinné lázně Třeboň se specializací na léčbu pohybového aparátu pro Vás připravily

Více

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality aktuality Ak č n í Ce n y Vs t u p ů Do Rrc vstup do Relaxačního a Regeneračního Centra zahrnuje neomezené využití bazénu, vířivky, solné jeskyně, klimatizovaného fitness a saunového světa - finské, aroma

Více

OBSAH. Regenerační masky na srst Péče o tlapky a lakování drápků Aroma koupele Thalassotherapie Hydroterapie Aroma masáže

OBSAH. Regenerační masky na srst Péče o tlapky a lakování drápků Aroma koupele Thalassotherapie Hydroterapie Aroma masáže OBSAH Regenerační masky na srst Péče o tlapky a lakování drápků Aroma koupele Thalassotherapie Hydroterapie Aroma masáže REGENERAČNÍ MASKY NA SRST Maska Maracuja na dlouhosrsté psy a kočky pro snadné česání.

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více