Jinecký zpravodaj. titul.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu"

Transkript

1 Jinecký zpravodaj titul ročník 29 cena 5 Kč 1

2 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p února června

3 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. Se zveřejněním jména (popř. i věku) písemně souhlasili: ČERVENEC 2011 SRPEN 2011 KALOUSOVÁ Hana 70 let TICHÝ Jan 75 let SLAVÍČKOVÁ Milena 70 let ROUŠALOVÁ Růžena 85 let SYROVÝ Břetislav 85 let STRAKA Jan 70 let BERÁNEK Jan 87 let ČERMÁKOVÁ Vlasta 80 let HAKENOVÁ Ludmila 80 let NOVÁKOVÁ Božena 80 let Mgr. Jaroslava Růžičková, dlouholetá učitelka místní základní školy, oslaví v srpnu 80. narozeniny. Do dalších let přejeme mnoho zdraví, štěstí a pohody. Rodina Růžičkova Narození DLOUHÁ Zdenička EDEROVÁ Victoria Rozloučili jsme se... BAČÁKOVÁ Růžena KAŠTÁNKOVÁ Marie 3

4 VZPOMÍNKY Už je kytičku květů na hrob Ti můžeme dát a s úctou a láskou na Tebe vzpomínat Dne 11. července 2011 tomu bude 15 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, babička, dcera, sestra a teta, paní Milada Tichá. Vzpomíná manžel, syn a dcery s rodinami. Dne 27. července 2011 tomu bude již 6 let, co nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dědeček, pan Karel Šebek. Kdo jste ho měli rádi a vážili si ho, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Nikdy nezapomene rodina. Dne 3. srpna 2011 tomu bude 15 let, co nás beze slova rozloučení navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Stanislav Rom. S úctou a láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami. Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut Dne 24. srpna 2011 vzpomeneme 3. smutného výročí úmrtí pana Josefa Záluského z Ohrazenice. S láskou a úctou vzpomíná rodina. Čas plyne, bolest v srdci zůstává Dne 31. srpna 2011 vzpomeneme 2. výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná dcera, manželka, maminka a babička, paní Světlana Bílková, roz. Dračová a dne 29. srpna 12. výročí úmrtí manžela, táty a dědečka, pana Vladimíra Drače. S láskou vzpomíná máma manželka Alena Dračová, rodina Bílkova, Mackova a přátelé, kteří je měli rádi. 4

5 Mìstys Jince èervenec - srpen 2011 Zpráva o činnosti rady městyse Jince v období od do Od dubnového zasedání zastupitelstva městyse se sešla rada ke svým jednáním celkem šestkrát. Vzhledem ke schválení zřízení příspěvkové organizace Služby městyse Jince se zabývala opakovaně organizačními záležitostmi k zajištění činnosti této organizace na základě výběru ze tří uchazečů jmenovala ředitelkou této příspěvkové organizace p. Miroslavu Tichou. Pro předání agendy administrativních prací spojených s provozem ČOV, vodovodů a kanalizace schválila prodloužení dohody o pracovní činnosti s p. Růžičkou do K zajištění účetních a administrativních prací rada schválila převést p. Kozákovou od do nově vzniklé příspěvkové organizace. Dalším důležitým tématem, kterým se rada zabývala, byla příprava na realizaci dotačních akcí a sledování již rozdělaných stavebních akcí: Sběrný dvůr a kompostárna schválila objednat zpracování projektové dokumentace stavební části stavby sběrného dvoru odpadů a kompostárny u spol. PRO EKO-POINT, s. r. o.; text výzvy pro podání nabídky k realizaci veřejné zakázky: Sběrný dvůr odpadů a kompostárna Jince dodavatel strojů a zařízení, text výzvy pro podání nabídky k realizaci veřejné zakázky: Sběrný dvůr odpadů a kompostárna Jince dodavatel stavby v obou případech kritériem pro hodnocení nabídky byla stanovena nejnižší cena, termín výběru ; Protože k tomuto termínu nedošla žádná nabídka na dodavatele stavby, rada schválila zrušení tohoto výběrového řízení, zabývala se jen doručenými nabídkami na dodavatele strojů a zařízení. K hodnocení doručených nabídek se znovu sešla 6. června (do tohoto termínu měli účastníci doplnit některé údaje), kdy na základě výsledku výběru schválila zadat realizaci akce vítězi soutěže spol. ELKOPLAST CZ s. r. o. Tělocvična schválila uzavření smlouvy o výkonu zadavatelských činností č. R-06/ 2011 s JUDr. Ladislavem Renčem ELER a Mgr. Veronikou Kuželovou; 5

6 následně schválila výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku Výstavba tělocvičny při ZŠ Jince (vč.textu Zadávací dokumentace ) kritéria výzvy cena 70 %, platební podmínky 15 %, výše smluvní pokuty 5 %, záruční a sankční podmínky 10 %; výběr V tomto termínu se uskutečnilo otevírání obálek, účastníci byli vyzváni k doplnění některých údajů. K vlastnímu hodnocení se sešla hodnotící komise, ve které zasedali vedle odborné osoby a ředitele ZŠ členové rady, 8. června rada se zabývala námitkou jednoho z účastníků TOST.cz, s. r. o. a schválila vydání rozhodnutí o podané námitce proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, kterým se námitka zamítá jako neopodstatněná. Následně rada schválila výsledek výběrového řízení veřejné zakázky Výstavba tělocvičny při ZŠ Jince s vítězem NIKA s. r. o. Příbram bude zahájeno jednání o uzavření smlouvy na realizaci akce. TDI pro stavbu bude rovněž vybrán na základě soutěže rada schválila připravit výzvu k podání nabídky a obeslat 4-5 firem hodnotícím kritériem bude cena za poskytovanou službu. Součástí zadávacích podmínek bude vzorová smlouva. Na stavbu tělocvičny bylo vydáno stavební povolení, proti kterému podal vlastník sousedního objektu odvolání - rada vzala informaci na vědomí, rada byla informována i o postupu SÚ při řešení odvolání. Rada sledovala průběh prací na dotačních akcích: Zeleň II Ing. Vavreka pověřila ke svolání kontrolního dne na tuto akci a k zastupování městyse na tomto kontrolním dni; schválila objednat ocenění pokácených dřevin a vyprodukovaných štěpků v rámci této akce u znalce v oboru. K předchozí již realizované části revitalizace zeleně na Zborovské schválila objednat keře k dosazení za zničené rostliny u spol. LESS & Forest v rozsahu jimi předložené nabídky. Č. p Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a snížení energetické náročnosti budovy polyfunkčního domu Jince - na základě doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace rada schválila přijetí dotace ze SFŽP ČR uvedenou akci; vzhledem k třítýdenní nepřítomnosti starosty od rada pověřila Ing. Vavreka k účasti na kontrolních dnech na stavbě a k zastupování městyse na kolaudačním jednání stavby. V souvislosti s touto akcí se zabývala rada řešením blízkého okolí stavby svahu mezi ul. Havlíčkova a Žižkova schválila provedení terén- 6

7 ních úprav, vybudování chodníku - práce schválila zadat p. Haltufovi (na základě předložené nabídky), p. Haltuf byl osloven i k osazení obrubníků kolem plochy na kontejnery v areálu ČOV a plánované zpevněné plochy u fotbalového hřiště (prostor budoucího skate parku) Z dalších stavebních akcí - schválila požádat p. Jíchu o předložení nabídky na provedení výměny vodovodu v ul. Sadová a kanalizace v úseku mezi farou a pomníkem J. Slavíka; - byla informována o průběhu prací na oplocení sportovního areálu fotbalového hřiště zhotovení 2 ks vrat a vrátek z rozpočtu městyse; - schválila objednat dokončení VO v lokalitě A10, v úseku mezi býv. ZD Jince k Ohrazenici, VO v nové ulici v lokalitě A22 a 5 sloupů VO chodník v dolních Jincích (nabídka p. Romana Horkého) a oslovit spol. GA Energo technik k uložení kabelu VO do podvrtu pro vedení NN pro p. č. 589/3 k. ú. Jince a tím připravit podmínky pro propojení dvou zhášecích bodů VO; - schválila objednat opravu asfaltového chodníku u pivovaru a výtluků u firmy provádějící opravy na silnici II/118. V rámci rozpočtových záležitostí rada - projednala a schválila rozpočtová opatření č. 5-7, projednala návrh rozpočtového opatření č. 8 k zaúčtování dotací tento návrh předkládá ke schválení zastupitelstvu, - zabývala se informací o plnění rozpočtu k podklady ke zprávě o čerpání rozpočtu pro zastupitelstvo, - schválila vystavení opravného dokladu za spotřebu elektřiny na koupališti mimo sezónu nesouvisející s provozem koupaliště 770 KWh /4.365,- Kč; - byla seznámena s postupem AK JUDr. Černohorské při vymáhání dluhu spol. LENOXA a. s. za neuhrazené faktury za vodné a stočné. Organizační, majetkové záležitosti: - schválila termín konání zastupitelstva městyse na vč. programu; - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Jednota SD v Hořovicích na směnu pozemků dle záměru schváleného zastupitelstvem pozemky v k. ú. Jince ve vlastnictví Jednoty SD o celkové výměře 502 m 2 (č. parc. 155/6, 155/7, 159/9, 159/11) za pozemek v k. ú. Jince ve vlastnictví městyse Jince č. parc.159/10 o výměře 502 m 2 všechny pozemky dle GP č /2011; 7

8 - uzavření Smlouvy o nezávislé kontrolní činnosti na provádění ročních revizních kontrol na herních prvcích dětských hřiš v Jincích se SPORT- SERVISEM Zdeňka Houžvičková, Praha; - uzavření kupní smlouvy se zájemcem o pozemek 1635/12 o výměře 1156 m 2 dle vzorové smlouvy schválené zastupitelstvem; - dorovnání kupní ceny za pozemek č. parc. 165/1 k. ú. Jince - doplacení částky 380,- Kč prodávajícím (rozdíl mezi již uhrazenou částkou 2.390,- Kč dle původního znaleckého posudku platného v době uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a cenou vyčíslenou znaleckým posudkem č /2011 ze dne ) v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní; - uzavření smluv o věcném břemeni na nově dokončené části plynovodu; - ustavila předsedou komise pro sport a mládež p. Sklenáře - bude pověřen předložením návrhu na složení komise; - vzala na vědomí závěry kontroly vodovodní sítě městyse Jince provedené KHS SK dne Uložila p. místostarostovi dohlédnout na opravu provozních řádů vodovodů v termínu stanoveném KHS oprava vodovodních řádů bude provedena ve spolupráci se spol. VEOLIA; - pověřila Ing. Vavreka k zajištění posouzení návrhu Smlouvy o dodávkách předané vody uzavírané mezi Vodárenskou společností Beroun, s. r. o. a městysem Jince u 1. SčV, která pro obec zajiš uje technologický dozor a činnost oprávněné osoby při provozu vodovodu a kanalizace; - schválila přípravu projektového záměru Jince III. etapa revitalizace zeleně a žádosti o dotaci z OPŽP výzva č. XXVII smlouvu na vypracování projektu a přípravu žádosti uzavřít s Ing. Topinkou; Záležitosti KS, ZŠ a místních organizací: Projednávala podněty týkající se činnosti školy a ZUŠ - schválila Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Jince za rok vzala na vědomí žádost ZŠ a MŠ Jince o předfinancování projektu OPVK Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů vzhledem k požadované výši částky ,- Kč přísluší rozhodnutí o poskytnutí těchto finančních prostředků zastupitelstvu městyse; - vzala na vědomí informaci o počtu dětí odcházejících z MŠ do 1. třídy ZŠ a počtu nově přijatých dětí pro školní rok 2011/2012; - schválila příspěvek ZUŠ J. J. Ryby ve výši 4.500,- Kč na úhradu cestovních výloh dětských tanečníků a tanečnic z jinecké pobočky ZUŠ J. J. Ryby na přehlídky folklorních tanečních skupin. 8

9 Pravidelně byla rada informována o přípravě jineckých slavností, v této souvislosti - schválila objednat 300 výtisků Příbramského deníku pro návštěvníky Jineckých slavností - pověřila starostu k vyslovení poděkování všem pořadatelům a předsedu kulturní komise k předložení návrhu odměn pro členy komise. Zájmové činnosti: - schválila konání 1. Plešiveckého orientačního závodu pod záštitou městyse Jince; - proplacení zakoupených cen na šachový turnaj O Jineckého pěšce v celé částce tj ,- Kč; - mimořádnou dotaci pro SK Jince 1921 na pořádání akce k 90. výročí klubu ve výši 20 tisíc Kč; - příspěvek provozovatelům koupaliště ve výši 3 tisíce Kč na ceny ve volejbalovém turnaji pořádaném na koupališti; - vydání souhlasu ZO ČSCH v Jincích k uspořádání výstavy drobného zvířectva v areálu klubového domu v Křešínské ulici ve dnech 11. a 12. června 2011 akce se uskuteční za podpory městyse Jince. V bytových záležitostech řešila rada především podněty Správy bytů Jince: - schválila výměnu WC mísy a nádržky v bytě 298/3 v Jincích zajistí správa bytů Jince; - prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9/98 v Jincích do Správa bytů provede kontrolu stavu užívaného bytu; - prodloužení nájemních smluv k bytu 3/165 v Jincích a k bytu 1/98 v Jincích; - výměnu nefunkčního elektrického sporáku v bytě č. p. 98/7 za nový; - řešení k opravě střechy č. p. 98, navržené Správou bytů Jince oslovit k opravě p. Vejra; - přidělit uvolněné byty v č. p. 32 a 98 dle návrhu bytové komise; - pověřila p. starostu ke konzultaci u JUDr. Janáka ve věci řešení vlastnictví č. p. 32 v Jincích; - vzala na vědomí žádost MMR o poskytnutí údajů pro tvorbu mapy nájemného, o doplnění dotazníku k výši nájemného v obecních bytech bude požádána Správa bytů Jince; - projednávala otázku pojmenování nově vznikajících či již existujících nepojmenovaných ulic bude pověřena bytová komise k přípravě ankety, podklady zajistí úřad městyse. 9

10 Z dalších záležitostí se rada zabývala podněty různých správních orgánů, organizací a podněty a žádostmi občanů: - vzala na vědomí oznámení MÚ Hořovice č. j. MUHO/10672/2011 o společném jednání ke změně č. 1 územního plánu města Hostomice; - schválila uzavření dohody o provedení práce na zhotovení textové části informačních brožur o Jinecku; - odsouhlasila realizaci stavby investora ČEZ Distribuce, a. s. - PS 1658 JINCE-VN doplnění DO na PB-860 (dálkové ovládání na úsekový spínač k transformační stanici) a vstupem na pozemek č. parc.1531 k. ú. Jince v průběhu realizace stavby; - uzavření dodatku č. 2 - prodloužení smlouvy o výpůčky ze dne na užívání nebytového prostoru v č. p. 22 Běřín do ; - vzala na vědomí oznámení vlastníka RD č. p. 117 o opravě střechy na tomto objektu a s tím souvisejícího záboru části chodníku pro postavení lešení. Stavebník musí při provádění prací a umístění lešení zajistit stavbu tak, aby se předešlo ohrožení osob těmito pracemi; - opakovaně se zabývala žádostí občanů v uličce v dolních Jincích mezi č. p. 35 a č. p. 112 o vydání souhlasu s umístěním bazénu na pozemku městyse 358/2. Po projednání přímo na místě se všemi obyvateli okolních domů s umístěním bazénu dle jejich dohody souhlasila; - vzala na vědomí informaci ředitele Domova Na Výsluní Hořovice o rozsahu poskytovaných služeb tato informace bude zveřejněna v Jineckém zpravodaji; - pověřila starostu městyse k jednání se zástupci MO o dořešení smluvního vztahu mezi armádou a městysem k úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů MO bude zaslán dopis o historii řešení smlouvy; - vzala na vědomí stížnost jinecké občanky na volné pobíhání psa souseda - stížnost je řešena MěÚ Příbram OŽP, kterému byla poskytnuta OZV městyse Jince upravující chov domácích zvířat na území městyse; - vzala na vědomí žádost sdružení vlastníků bytů z č. p. 202 o pokácení modřínu rostoucího na pozemku městyse u č. p. 202 s tím, že žádost je zařazena mezi podněty k úpravě zeleně rostoucí na pozemcích městyse, o kterých bude rozhodovat koncem letošního vegetačního období; - projednala stížnost, týkající se obtěžování hlukem a padáním míčů ze sousedního hřiště, dále parkování aut pod okny stěžovatelů a přijala postup pro řešení stížnosti; - vzala na vědomí oznámení o zahájení řízení KÚ SK OŽP (č. j / 2011/KUSK) výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů při opravě Ohrazenického potoka; 10

11 - vzala na vědomí oznámení o konání hudebního vystoupení před hotelem Kratochvíl dne v době od do hodin; - vzala na vědomí žádost o prodej pozemku 59/2 (dle GP č /2011) o výměře 171 m 2. Vzhledem k nedořešenému majetkovému vztahu městyse k tomuto pozemku bude o žádosti jednáno po zápisu pozemku 59/2 v KN pro městys Jince. Zprac. VK Usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení Ing. Ján Vavrek, MUDr. Jiří Švamberg. Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu Ing. Renatu Haškovou a Františka Gajance. Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí zprávu o stavu bezpečnosti na území městyse. Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období od do Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince ukládá předsedům komisí a výborů předložit radě městyse do konce června 2011 návrhy na úpravu stávajících OZV. Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění jednotlivých bodů programu rozvoje městyse (včetně informace o výsledku jednotlivých žádostí o dotace). Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje přijetí dotace z prostředků MPO ve výši Kč program EFEKT projekt Energetické úspory ve veřejném osvětlení městyse Jince. Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje krajských fondů na akce: HUF/SOC/007902/2011 senior-park ,- Kč FCP/OCR/006537/2011 brožury o Jincích ,- Kč KUL/POK/006542/2011 vybavení knihovny ,- Kč HAS/ASDH/007388/2011 hasičské vozidlo CAS Kč SVČ/PPP/006549/2011 doplnění dětského hřiště ,- Kč FRO/VEP/006294/2011 tělocvična ZŠ ,- Kč 11

12 Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí s podáním žádosti SMJ o dotaci ze SFŽP na nákup zametacího vozu. Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí s podáním žádosti městyse o dotace ze SFŽP řešení BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) a 3. etapa rekonstrukce zeleně městyse Jince. Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu městyse k Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy zápisu. Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje způsob řešení financování nově zřízené příspěvkové organizace Služby městyse Jince od do konce roku 2011: financování záležitostí spojených se založením nové příspěvkové organizace a správou vodohospodářského majetku převodem prostředků dle rozpočtového opatření č. 8 v celkové výši ,- Kč prostředky budou uvolňovány v měsíčních splátkách pro měsíc červenec bude uvolněna částka na ostatní náklady ve výši 20 tisíc Kč (zápis do obchodního rejstříku, živnostenská oprávnění, založení a vedení účtu, provozní záloha), v dalších měsících po 1/5 zbývající částky. vzhledem k postupnému přebírání jednotlivých agend budou další finanční toky řešeny následnými rozpočtovými opatřeními spočívajícími v převodu finančních prostředků rozpočtovaných v rozpočtu městyse na konkrétní předávanou činnost. pro rok 2012 bude zpracován řádný rozpočet na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností z provozu organizace SMJ. Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje bezúročné zapůjčení finančních prostředků ZŚ a MŠ Jince ve výši ,- Kč na předfinancování projektu OPVK Uvedení ŠPV do praxe, inovace metod a materiálů a to na období od do Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru od ustavení výboru do Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru od ustavení výboru do Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje směnu pozemků v k. ú. Jince mezi Jednotou, spotřebním družstvem v Hořovicích a městysem Jince dle GP č /2011 vyhotoveného Jaroslavem Hadravou: Pozemky zapsané na LV 511 Jednota SD v Hořovicích o celkové výměře 502 m 2 12

13 pozemek parc. č. 155/6 o výměře 446 m 2 - zahrada - vzniklý sloučením původního pozemku č. parc. 155/6 o výměře 427 m 2 s dílem a) o výměře 6 m 2 odděleným od původního pozemku č. parc. 155/3 a dílem b) o výměře 13 m 2 odděleným od původního pozemku č. parc. 155/4 pozemek parc. č. 155/7 o výměře 4 m 2 zahrada vzniklý oddělením od původního pozemku č. parc.155/4 pozemek parc. č. 159/9 o výměře 6 m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace vzniklý oddělením od původního pozemku č. parc. 159/3 pozemek parc. č. 159/11 o výměře 46 m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace vzniklý oddělením od původního pozemku č. parc. 159/3 za pozemek zapsaný na LV městys Jince č. parc. 159/10 o výměře 502 m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace vzniklý oddělením od původního pozemku č. parc. 159/1. Náklady spojené se směnou ponese městys Jince. Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí zprávu o řešení pozemků v k. ú. Jince pod komunikací chodník mezi starým sídlištěm a sídlištěm Zborovská (kolem rybníka Kantorský) s tím, že souhlasí s budoucí směnou pozemků č. parc. 704/6, 694/5, 694/6 ve vlastnictví JI- NOVA České trezory s. r. o. za část pozemku 833/1 ve shodné výměře, který městys získá převodem od AČR. Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr prodeje části pozemku č. parc. 420 k. ú. Jince o výměře 42 m2 (připolocená část k zahradě u č. p. 84) p. Ladislavu Klánovi, Příbram, za cenu dle úředního odhadu prodávaná část bude upřesněna dle geometrického zaměření. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Usnesení č. 21: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informace o řešení dopravní obslužnosti v rámci Středočeského kraje autobusy s tím, že souhlasí se zařazením linek ostatní dopravní obslužnosti do společného výběrového řízení Středočeského kraje. Usnesení č. 22: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o vývoji nezaměstnanosti k Usnesení č. 23: Zastupitelstvo městyse Jince ukládá radě městyse Jince vypracovat odpově na dopis ministra obrany k záměru zrušení Vojenského újezdu Brdy eliminovat dopady na chod městyse (zdroje pitné vody, zaměstnanost, ochrana přírody, případné řešení uvolňovaných objektů kasáren). Zprac. VK 13

14 Příspěvková organizace SLUŽBY MĚSTYSE JINCE (SMJ) Od 1. července 2011 zahajuje svoji činnost nová příspěvková organizace Služby městyse Jince. Zřízení této organizace včetně zřizovací listiny bylo schváleno usnesením zastupitelstva městyse č. 12 ze dne Hlavním účelem jejího zřízení je efektivní a hospodárné využívání a správa majetku městyse. Předmětem činnosti organizace bude: - provozování vodovodů a kanalizací - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - poskytování technických služeb Výhledově pak bude předmětem činnosti organizace: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - výroba a obchod a služby jinde nespecifikované K přebírání jednotlivých agend z městyse na příspěvkovou organizaci bude docházet postupně. V první fázi bude činnost zaměřena především na správu a provoz vodohospodářské infrastruktury pod hlavičkou městyse. V druhé polovině června 2011 byly provedeny odpočty vodoměrů za 2. čtvrtletí a činnosti s tím spojené ještě zajistí a provede městys, od dalšího čtvrtletí již tuto činnost převezme příspěvková organizace společně s dalšími činnostmi souvisejícími s provozováním vodovodů a kanalizací. Miroslava Tichá ředitelka přísp. organizace 14

15 Krátce z obce Středočeský kraj plánuje opravu hlavní komunikace II/118 včetně úseku vedeného přes Jince. Během letních prázdnin budou zahájeny projektové přípravy. Městys Jince proto vyzývá občany, kteří podél hlavní komunikace bydlí a doposud nemají vyřešeny přípojky kanalizace, vody a plynu, ale mají zájem o jejich provedení, aby se přihlásili na Úřadě městyse Jince nejpozději do Po skončení rekonstrukce hlavní komunikace již nebudou nové přípojky povolovány, stejně tak jako opravy stávajících. V úterý navštívil výbor regionálního rozvoje Středočeského kraje v rámci svého výjezdního zasedání městys Jince. Nejdříve se v posádkovém klubu armády zabýval kromě řádného programu námětem z Bílé knihy A ČR na zrušení Vojenského újezdu Brdy. Vyslechl informaci o VVP a předpokládaných dopadech na okolní obce a následně měl možnost se seznámit se samotným VVP. Výsledkem návštěvy byl podklad pro usnesení zastupitelstva Středočeského kraje. (J.H.) 15

16 Pracovníci technických služeb ÚM mají v tomto ročním období plné ruce práce především s údržbou zeleně v obci. A tak sekají a sekají a sekají (Foto Kar.) Po prudkých deštích je nutné vyčistit zpomalovací odtokové kanály přes vedlejší komunikace. I tyto práce provádějí pracovníci technických služeb. (Foto Kar.) Areál koupaliště je po nezbytné údržbě připraven k zahájení sezóny. Samotné napuštění bazénu je otázkou několika dní. 1 6

17 Zároveň je před dokončením výstavba plotu včetně vrat kolem fotbalového hřiště a 24. června byly zahájeny práce na jeho zavlažovacím systému. (Foto Kar.) Úsek nového chodníku v dolních Jincích od náměstí ke křížku již slouží svému účelu. (Foto Kar.) Plný pytel odpadků (z něhož mimo jiné vykukovaly i složenky se jménem a adresou) někdo odložil začátkem června přímo na hrázi Plovky. I když o několik desítek metrů dál funguje zdarma sběrný dvůr, k rybníku je to ze starého sídliště prostě blíž. (Foto M. Domanský) 17

18 PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ v Jincích, lokalita A10 na výstavbu rodinných domů. Městys Jince nabízí výhodnou investiční příležitost - stavební pozemky od velikosti m 2 až do m 2 v atraktivní lokalitě pro výstavbu rodinných domů s výhledem na brdské hřebeny. Pozemky jsou plně zasí ovány (elektřina, voda, plyn, kanalizace). Cena pozemku 650,- Kč/m 2. Městys Jince má plnou občanskou vybavenost (základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko, lékárny, pošta, sí obchodů a služeb), je vzdálen 15 km od města Příbram. Velice dobrá dopravní obslužnost (vlak, autobus) na trase Příbram - Hořovice, včetně Prahy - cca 60 km. Podrobnosti o volných parcelách na úřední desce: nebo tel

19 SVOZ SKO 2011 Svoz provádí společnost RUMPOLD-P, s.r.o., svozový den: ČTVRTEK 1 x 7 KAŽDÝ čtvrtek v měsíci 1 x 14 SUDÝ čtvrtek KOMBI od 12. května do 15. září 2011 (léto) - LICHÝ čtvrtek, tj.: 7. a 21. července, 4. a 18. srpna, 1. a 15. září. od 29. září do 29. prosince 2011 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 29. září, 6., 13., 20. a 27. října, 3., 10., 17. a 24. listopadu, 1., 8., 15., 22. a 29. prosince. 1 x července 8. září 10. listopadu 4. srpna 13. října 8. prosince Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA v Jincích, ul. Pod Váhou 391 (areál f. BoFa) Otevřeno každou sobotu od 8 do 15 hodin Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz! 19

20 ELEKTROWIN pomáhá chránit životní prostředí již šest let ELEKTROWIN a.s. je největším ze systémů, které v České republice vytvořili výrobci a dovozci elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili své zákonné povinnosti při nakládání s vysloužilými spotřebiči. Byl založen 25. května 2005, v roce 2011 tedy slaví šesté výročí své činnosti. Do konce roku 2010 zajistil zpětný odběr a recyklaci více než tun elektroodpadu. Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů, které ELEKTROWIN zpracoval u svých smluvních partnerů, se podařilo více než 85 % získaných materiálů vrátit do výroby nových výrobků tedy zrecyklovat. Většinou se jednalo o kovy, v menší míře o plasty. Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo spáleno v zařízeních, která dokážou takto získané teplo přeměnit v energii a dodat ji do rozvodné sítě. Podařilo se bezpečně zlikvidovat přes 160 tun nebezpečných materiálů. Na skládkách tak skončilo jen 10 % materiálů, které se staly skutečnými odpady. ELEKTROWIN se díky svým výsledkům stal nejvýznamnějším kolektivním systémem pro zpětný odběr elektrozařízení jeho hmotnostní podíl na celkovém množství zpětně odebraných elektrozařízení v České republice tvoří více než 50 %. Sběrné dvory i prodejci Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i pohodlní recyklátoři. Dokazuje to mimo jiné fakt, že v třídění PET-lahví se dostali na evropskou špičku především proto, že se jim do cesty postavily speciální kontejnery na plasty. Stejný princip uplatňuje i ELEKTROWIN a snaží se lidem co nejvíc zkrátit vzdálenosti k místům, kam mohou odložit vysloužilá elektrozařízení. ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než míst zpětného odběru a pokrývá 93 % české populace. V počátcích nabízely možnost zbavit se domácích vysloužilců především sběrné dvory měst a obcí. Postupně přibývaly prodejny elektro, jejichž majitelé navázali se společností ELEKTROWIN spolupráci, autorizované servisy a další místa. Nejbližší místo, kam můžete odevzdat vysloužilý elektrospotřebič, lze jednoduše nalézt na 20

21 Díky kolektivnímu systému ELEK- TROWIN města a obce za šestileté období ušetřily náklady v částce převyšující 800 milionů korun. Prostřednictvím motivačních programů obce od společnosti ELEK- TROWIN navíc získávají finanční příspěvky na provoz sběrných míst i na jejich zlepšování. Ve spolupráci s městy a obcemi se ELEKTROWIN podílí na informačních projektech, například na organizaci Dnů Země, které jsou spojeny i s přímým sběrem vysloužilých elektrospotřebičů. Informace o připravovaných akcích lze najít na: Putující kontejner řešení pro obce mikroregionů bez sběrných dvorů Novinkou, kterou ELEKTROWIN vyšel vstříc menším obcím a zejména jejich obyvatelům, je Putující kontejner. Je určen obcím, které nemají vlastní sběrný dvůr nebo je kvůli umístění pro občany hůře dostupný. Do konce roku 2009 se do projektu zapojilo 25 mikroregionů s 349 obcemi a více než občanům poskytl možnost odložit do něj vysloužilé elektrospotřebiče. V roce 2010 tuto možnost využilo 24 svazků obcí a mikroregionů se 424 obcemi. Díky putujícímu kontejneru bylo tedy zpětně odebráno více než 550 tun elektroodpadu. Obcím tak nevznikly náklady na dopravu, manipulaci a odstranění elektrozařízení, které se vyskytují při mobilních svozech nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů. Úspora, kterou zapojeným obcím za jeden rok fungování přinesly putující kontejnery, dosáhla celkové výše Kč. Navíc si již obce a organizující svazky obcí vyúčtovaly více než Kč jako odměnu za administraci celé akce a za zajištění zpřístupnění kontejnerů pro občany obcí. ELEKTROWIN na své náklady zajistí odvoz a zpracování do něj vložených vysloužilých elektrospotřebičů, dodá svazku obcí a mikroregionům potřebné informační materiály a navíc vyplatí za uskutečněnou akci odměnu. Na rozdíl od běžných velkoobjemových kontejnerů používaných například při pravidelném svozu nebezpečného odpadu je tento speciální kontejner zastřešený a uzamykatelný, takže může zůstat na jednom místě i více dní a přitom z něj různí samozvaní recyklátoři nevyberou samostatně zpeněžitelné součástky. Kompletnost zpětně odebraných spotřebičů je totiž nezbytnou podmínkou dobře fungujícího systému zpětného odběru. 21

22 22

23 kulturní støedisko èervenec - srpen 2011 OD 11. ČERVENCE DO 16. ZÁŘÍ 2011 JE KULTURNÍ STŘEDISKO č. p. 243 PRO VEŘEJNOST UZAVŘENO z důvodu postupného stěhování do nového objektu č. p. 19. Proto se v 1. polovině září nebudou konat schůzky - senior-klubu, - klubu učitelů důchodců, - klubu vojenských důchodců, - MC Jinečáček, - klavírní kurzy, atd. Provoz v novém objektu č. p. 19, kam se Kulturní středisko a knihovna přemístí, bude zahájen v pondělí 19. září Den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 17. září, bližší informace najdete v JZ 9/2011. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu. Objekt stávajícího Kulturního střediska č. p. 243 přestane v červenci sloužit svému účelu. O jeho dalším osudu se stále jedná, ale havarijní stav budovy zřejmě nedovolí její další využívání. 23

24 Pořádali jsme JINECKÉ SLAVNOSTI DĚTEM V sobotu 28. května 2011 se v Jincích na sokolské zahradě uskutečnily 2. JINECKÉ SLAVNOSTI, které byly tentokráte věnovány DĚTEM. Dobrovolné vstupné ve výši ,- Kč bude stejně jako loni použito na dovybavení dětských hřiš v Jincích. Společenské a zájmové organizace a spolky včetně Základní školy Jince, SOU Hluboš a Mateřského centra Jinečáček pro děti připravily řadu ukázek a soutěží o ceny. Oblíbeným stanovištěm byl stánek rybářů, chovatelů, fotbalistů, Sokolů, dětský salón krásy a samozřejmě živá expozice včelařů s ukázkou výroby svíček. Veliký zájem byl též o jízdu na koních či soutěž ve stříkání džberovkou na cíl za dozoru jineckých hasičů. Nezávisle na programu probíhaly turnaje v šipkách a v šachu, ti nejlepší obdrželi poháry za 1., 2. a 3. místo. Téměř celodenní akci moderoval předseda kulturní komise ÚM Jince p. Václav Zeisek. Program mezi soutěžemi byl obohacen o představení Divadélka Za Vodou Čenkov Kouzlo na draka, vystoupení skupiny historického a akrobatického šermu Černá růže, souboj ninjů, triky kouzelníka pod patronátem o.s. Salamandr, ukázku modelářů, výcviku psů jak místních pejskařů, tak ZKO Hořovice. Vojáci předvedli laserovou střelnici, příslušníci Městské policie Příbram pak statickou ukázku své činnosti. Žáci tanečního oboru Základní umělecké školy J. J. Ryby z Rožmitálu pobočka Jince ve 2 vstupech ukázali, co se v tomto školním roce pod vedením paní učitelky H. Bouší naučili. Překvapením bylo několik desítek motorkářů Freebikers Ohrazenice, kteří okružní jízdou po sokolské zahradě zahájili svou 5. spanilou jízdu. V podvečer vystoupila hudební skupina DEEP DAY a po setmění vynikla sugestivní ohňová show. Slavnosti byly zakončeny ohňostrojem. Pořadatelé (Městys Jince a jeho kulturní komise) však pamatovali na všechny. Po skončení programu pro děti byla na řadě soutěž pro 4členná smíšená družstva v pojídání velkých koláčů na čas a pro 2členná družstva dospělých Jinecký šestipivák. Jak název napovídá, soutěž měla 6 částí a podmínkou splnění každé z nich bylo vypití piva. Účastníci všech klání byli publikem povzbuzování k téměř nadlidským výkonům a po sečtení dílčích výsledků si 3 nejlepší odnesli na památku zlaté poháry za celkové vítězství. 24

25 Přestože při pátečních přípravách akce v Jincích téměř celý den pršelo, v sobotu se počasí umoudřilo a bylo krásně. Na své si na sokolské zahradě přišly i chu ové buňky návštěvníků, nebo nebyla nouze o stánky s kulinářskými specialitami a nápoji všeho druhu. A pro radost si návštěvníci mohli zakoupit keramiku, košíkářské výrobky, šperky, výšivky, knihy, pohledy Jinec a okolí, jinecké pexeso nebo obecní tričko. Starosta Městyse Jince děkuje: Sboru dobrovolných hasičů Jince ZO Českého svazu žen Jince ZO Českého rybářského svazu Jince ZO Českého svazu včelařů Jince ZO Českého svazu chovatelů Jince Armádě ČR posádka Jince Základní škole a Mateřské škole Jince Základní umělecké škole J. J. Ryby Rožmitál p. Tř. Mateřskému centru Jinečáček Pionýru Jince TJ Sokolu Jince Fotbalovému oddílu SK Jince 1921 o. s. Salamandr obci Ohrazenice za zapůjčení trampolíny Střednímu odbornému učilišti Hluboš účinkujícím v doprovodném programu kulturní komisi Městyse Jince Kulturnímu středisku a knihovně Jince technickým službám Městyse Jince a všem ostatním, kteří se na přípravě a průběhu slavností podíleli. Více fotografií z Jineckých slavností najdete na 25

26 26

27 27

28 Starosta Městyse Jince též děkuje: CHOVATELŮM za uspořádání tradiční výstavy zvířectva v termínu jinecké pouti RYBÁŘŮM za skvělou organizaci rybářských závodů pro děti HASIČŮM za reprezentaci a umístění v soutěži v požárním sportu o pohár firmy Hrkal a Greiner, s. r. o. 28

29 PŘIPRAVUJEME: Sobota 3. září 2011 od 14 hodin na sokolské zahradě DEN DĚDEČKŮ s posezením při dechovce Moderuje pan Karel Vydra. Kapela bude upřesněna na plakátech (v době uzávěrky JZ v jednání) Občerstvení zajištěno, počasí nikoliv, o dobrou náladu a překvapení ale nebude nouze. Po loňském úspěchu zopakujeme soutěž, které se mohou zúčastnit všichni, a to O NEJCHUTNĚJŠÍ DOMÁCÍ VÝROBEK sladký koláče, záviny, bábovky nebo jiné moučníky, marmelády slaný pečivo, preclíky, různé druhy bramboráku, pizza kyselý nakládané okurky, houby, ryby, saláty, utopenci, ale i domácí víno či likér. Fantazii se meze nekladou. Pokud máte chu se pochlubit svým kulinářským uměním, dejte nám prosím předem vědět do KS - tel Vzorky Vašich výrobků budeme přijímat v den konání akce od 12 hodin na sokolské zahradě nebo po předchozí domluvě v KS. Každý vzorek bude označen číslem a v průběhu odpoledne členové na místě určené poroty vyberou z každé kategorie tři nejpovedenější a nejchutnější výrobky. Na vítěze čekají odměny. Sobota 17. září 2011 ve 14 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v novém KS a knihovně - č. p. 19. V krátkém programu vystoupí posluchači Konzervatoře Praha z houslové třídy prof. Dagmar Zárubové. Pondělí 19. září 2011 Zahájení provozu v novém KS a knihovně Bližší informace výše uvedených akcích najdete na plakátech a v příštím čísle JZ. 29

30 V Kulturním středisku zakoupíte Knihy: Beránek Jan: Jince dějiny obce 195 Kč Brožek, Prášil, Martinovský: Příbramsko na starých pohled. 250 Kč - ZLEVNĚNO T. Makaj - P. Prášil: Střední Brdy na starých fotografiích a pohlednicích 500 Kč - NOVINKA Antonín Roháček: Tajemné Brdy 150 Kč - NOVINKA Antonín Roháček: Povídky z pražských lesů Kč - NOVINKA Esoterické Čechy a Morava 3 - Příbramsko, Hořovicko 99 Kč - NOVINKA Marcel Vanek: Láska k železákům 399 Kč - NOVINKA Pexeso Jince I. 20 Kč - NOVINKA POHLEDY - Jince (6 druhů) 5 Kč Tričko Jince (všechny velikosti) 150 Kč Čteme v kronice obce Naposledy otvíráme Kroniku obce Jince, přesněji řečeno její část - Pamětní knihu městyse Jince. Kronikář: Adolf Štochl, zámečník v Jincích od r do Opis statí je doslovný. Rok 1950 Matrika 1. ledna otevřena v budově městského úřadu v Jincích sňatková síň. Podle nového občanského zákona budou počínaje letošním rokem uznávány jen občanské sňatky, tj. sňatky úřední. Takže který občan kterékoliv církve musí býti oddán občanským sňatkem a pak teprve církevním. Veškerá matrika narozených, oddaných nebo zemřelých, která byla vedena římskokatolickým úřadem v Jincích, zůstává nadále na farním úřadě v Jincích, ale úředník t.č. farář nesmí do ní nic zapisovati, pouze smí vypisovati pro úřední věci. První úřední svatba Konána 21. ledna podle nového občanského zákona v nové sňatkové síni na městském úřadě Místního národního výboru v Jincích. Byla to zlatá svatba Josefa a Josefy Havlicových z Ohrazenice. Oddávajícím byl sám předseda MNV Horešovský Josef a jako dar od MNV byla jim dána kniha Ant. Zápotockého Po staru se žít nedá. 18. února 30

31 konala se prvá svatba snoubenců Miroslava Hejnala a Marie Helclové z Velcí. Jako dar od MNV dostali 1500 Kčs a hodnotnou knihu. Sokol 19. února konán v místní Sokolovně po dlouholeté přestávce dětský ples. Veřejná knihovna 22. března převzal Svaz české mládeže v Jincích knihovnu veřejnou a umístil ji v č. p. 243, kdež má Svaz české mládeže svoji klubovnu. Knihy z této veřejné knihovny půjčuje svaz sám. Školní kuchyně Od 26. března jest v provozu na místní střední škole nově zřízena školní kuchyně. Přejmenování ulice Plénum MNV přejmenovalo ve své schůzi 25. dubna na počest vítězství Rudé armády u Stalingradu ulici Slavíkovu její část od Masarykova náměstí až ke křižovatce Husovy ulice ulicí Stalingradskou. Hořejší část od křižovatky až k nádraží zůstává ulice Slavíkova. Kino V měsíci dubnu převzala státní kinospráva budovu č. p. 86, v níž je umístěno kino, která byla dříve v majetku pivovaru Ing. Šilingera. Autonehoda 6. května došlo v ranních hodinách k neštěstí na silnici mezi Jincemi a Rejkovicemi, v zatáčce u Chramostova mlýna. Zde dostalo smyk vojenské auto plně obsazené vojáky liberecké posádky. Auto bylo strženo do příkopu, kde se převrátilo. Dva vojíni byli vyproštěni s těžkým zraněním, ostatní zraněni lehce. Hostince Hostince č.p. 159 hotel Kratochvíl, č. p. 10 Sokolovna, č. p. 18 restaurace U Labutě a č. p. 33 hotel Eška vzaty byly do komunálního podniku MNV v Jincích. Hostinec č. p. 67 a hostinec č. p. 86 u Biografu usneseno Místním národním výborem tyto zrušiti. V hotelu Eška činí roční nájem Kčs, v restauraci u Labutě od včetně inventáře. Vedoucím hotelu Eška ustanoven Stanislav Kovanda s měsíčním platem Kčs a vedoucím Labutě Růžena Hospodářová s měsíčním platem Kčs a 600 Kčs za úklid. Reorganisace MNV Okresní akční výbor Národní fronty v Hořovicích navrhl ve smyslu 27, vl. nař. 14/1950 Sb. reorganisaci celého MNV v Jincích a za členy pléna MNV navrhl tyto členy: Horešovský Jos. telefonista vojenského tábora, Hejnalová Božena manželka lesního dělníka, Černý Jan vedoucí úředník spořitelny, Řehka Karel učitel, Vaníček Václav brusič v továrně, Sládek Karel úředník, Nesměráková Jaroslava úřednice, Novák Jan úředník hospodářského družstva, Ondráček Frant. ved. prodejny Budoucnost, Havlice Vladimír zlatník, Míka Jo- 31

32 sef kolář, Vejrová Jarmila, Kořínek Vojtěch úředník krajského soudu, Krotil Josef brusič v továrně, Schrbený Jan újezdní tajemník, Straková Marie pokladní v kinu, Zárybnický Václav kovář, Endršt Jos. mladší rolník, Simandl Jiří rolník, Grunt Zdeněk strojník, Kadeřábek Jar. mladší úředník, Kočárková Anna, Šedivý Emanuel důchodce. Na ustavující schůzi nového MNV tento schválen a ustavena nová městská rada. Přednáška V červnu konána u Labutě Osvětovou besedou v Jincích přednáška na théma Atomová energie. Občanstvo ji vyslechlo s velikým zájmem, dychtíc věděti, co to atomová energie jest a na této přednášce se dozvědělo, že neslouží atomová energie k vraždění, ale že slouží k mírovým účelům. Požární hlídky Z důvodu bezpečnostních, tj. požárů v době žní, stanoveny MNV v době od 20,30 do 6. hodiny ranní protipožární hlídky. Mají za úkol v době noční procházeti obecním katastrem, vpádu ohně zameziti a ohlásiti místnímu hasičskému sboru a Stráži národní bezpečnosti. Komunální podnik 27. června ustaven v Jincích združený komunální podnik. Je v režii MNV a jeho provozní řád jest: 1) Provozování hostinských a výčepnických živností, provoz hotelů, restaurací, hostinců, kaváren, pensionů, jídelen, bufetu a automatů. 2) Stáčení piva a vína. 3) Komunální podnik je majetkem národním a vlastnictví městyse Jince. K združenému komunálnímu podniku přidruženy tyto živnosti: pohřební ústav, kominík, osobní a nákladová doprava. Vojenský újezd Brdy 1. srpna zřízen v domě č. p. 237 Vojenský újezd Brdy se sídlem v Jincích. Občanské průkazy Do konce srpna vydány všemu obyvatelstvu staršímu 15 let nové občanské průkazy za odebrané staré protektorátní průkazy. Zborovská ulice Na schůzi MNV schváleno usnesení, Zborovskou ulici a spoj na silnici k Velcí, která je majetkem obce, předati vojenské správě. Hotel Kratochvíl 21. listopadu uvolněn hotel Kratochvíl z komunálního podniku v Jincích a předán vojenské správě pro vojenské účely. Důvodem toho byl otevřen od 17. listopadu hostinec na Čardě, kam přešel i nájemce bývalého hotelu Kratochvíl pan Mareš Rud. Obytné budovy č. p. 28 a 228 Spojené ocelárny národní podnik v Čenkově, chtěje v koupených budovách bývalého sanatoria č. p. 28 a 228 zříditi byty pro své zaměstnance, žádaly o povolení přestavby těchto bu- 32

33 dov. Přestavba povolena jen v části zadní budovy č. p. 28, kdežto v přední části ohledně komunikační závady státní silnice č. 30 přestavba nepovolena. Okrašlovací spolek Koncem roku 1950 byl zrušen Okrašlovací spolek v Jincích podle výnosu Okresního národního výboru v Hořovicích. Likvidátorem byl Karel Sládek, člen rady MNV v Jincích. Římsko katolická církev V roce 1950 bylo pokřtěno v kostele sv. Mikuláše 35 dětí a 3 dospělé osoby. Svátost stavu manželského přijalo 10 párů snoubenců. Zemřelo a bylo zde pohřbeno 30 osob (14 mužů a 16 žen). Nejstarší zemřelá osoba byla paní Šmerhovská ve věku 94 let a 8 měsíců. Provedena oprava kaple Božího hrobu nákladem Kčs. V roce 1950 provedeno dokončení rozšíření hřbitova, oprava staré zdi hřbitovní a opravena márnice nákladem Kčs. Náboženství bylo vyučováno týdně po 19 hodinách na všech školách v Jincích a v Čenkově. Střední škola Na škole zahájeny soutěže o Tyršův odznak zdatnosti (TOZ). Do konce školního roku plnilo podmínky a odznak získalo na školní slavnosti celkem 48 žáků, což bylo procentuelně nejvíce ze všech škol na okrese. 18. dubna zemřel zdejší učitel Jos. Schejbal. 2. května zúčastnilo se žactvo školy na slavnosti Běhu vítězství. 15. května se konaly okresní závody žactva střední školy v lehké atletice. Z našich družstev obsadila dvě první místa a dvě druhá místa hochů a dívky obsadily všechny druhá místa. Byl to největší sportovní úspěch zdejší školy. Od září odchází ze školy dosavadní učitel - ředitel Josef Kavka do Lochovic, nástupcem se stává Antonín Dragoun, odchází i učitel Karel Řehka. Nově jsou předěleny: Miloslava Benešová, Božena Kučerová, Antonie Mrvíková, všechny ze škol v Lochovicích. Školní rok zahájen za účasti občanstva a zástupců veřejné správy, je připraven i průvod do školy s hudbou, ale déš donutil provedení slavnosti jen ve škole. 5. října byl ve škole ustaven Pionýr, žákovská to organisace. Přihlášených na počátku bylo 67 žáků, kteří po tříměsíční čekatelské době složí pionýrský slib a dostanou červený šátek, jako odznak mravní a pracovní vyspělosti. JZD V červnu 1950 založen přípravný výbor Jednotného zemědělského družstva v Jincích a sestával z 5 členů, jehož předsedou byl Chramosta Ladislav, mlynář v Jincích. Tento výbor vytyčil si za úkol vybudovat v Jincích JZD jakožto součást socialistické vesnice. Provedl ihned nábor členů z řad všech příslušníků obce, kteří mají kladný poměr k novému socialistickému státu. Zpočátku se přihlásili do přípravného výboru JZD ponejvíce členové z řad nezemědělců a držitelů malých zemědělských par- 33

34 cel. Do vínku dostalo družstvo 9 ha pozemků od MNV v Jincích. 3. srpna 1950 bylo provedeno schválení JZD v Jincích Okresním národním výborem v Hořovicích. Ku dni je stav členů 55, vlastnících 60 ha půdy, 55 ks hovězího dobytka, 39 prasat, 5 ovcí. 17. prosince konala se u Labutě ustavující valná hromada JZD v Jincích. Nové předsednictvo (představenstvo): předseda Chramosta Lad. mlynář, místopředseda Simandl Jiří rolník, jednatel Klouda Josef vedoucí Tepu, členové: Hejnalová Božena, Černý Jan, Míka Josef. Dozorčí rada předseda: Kadeřábek Jar., místopředseda: Kaucký Zdeněk, členové: Šefl Frant., Fryš Jan, Schrbená Anna, Kořínek Jos. Členský podíl stanoven 100 Kčs. Rokem 1950 končí zápisy v Pamětní knize městyse Jince, vedené od roku Zápisy od roku 1951 nemá Kulturní středisko v současnosti k dispozici, ale v budoucnu se k další části kroniky obce vrátíme. KS Historická pohlednice Sokolovny z archivu L. Kadlece. 34

35 Čtenáři píší... Děkujeme pořadatelům za krásné zážitky na letošních Jineckých slavnostech, které byly věnovány dětem. Manželé Spilkovi Děkuji touto cestou obecnímu úřadu za blahopřání a milou pozornost k mým narozeninám. Marie Burianová Poděkování MŠ Jince Chtěli bychom touto cestou poděkovat MŠ Sluníčko Jince, kterou již druhým rokem navštěvuje naše dcera Terezka. Moc se nám líbí přístup p. učitelek k dětem, jejich nadšení a zapálení, s jakým dělají svoji práci. Každý den jiný program, spousta her a zábavy, výletů i divadel. Na druhé straně tolik nových básniček a písniček co děti naučí a poté s nimi i předvedou na besídkách. Každý den najdeme na nástěnce nový výkres či výtvor, kterým si krásně procvičí jemnou motoriku vše perfektně sladěné s ročním obdobím či připravené ke zvláštní příležitosti. Cestou ze školky nám Terezka vypráví, co nového se naučila a jakou dobrůtku jim připravily p.kuchařky. Jídelníček školky je velmi pestrý a rozmanitý, což velmi oceňujeme. Příští rok budeme do školky vozit i syna Tomáška, který byl po absolvování zápisu a pohovoru s paní zástupkyní také přijat. Děkujeme paní zástupkyni Šebkové, která si pečlivě vyslechla všechny rodiče a maximálně se snažila všem vyjít vstříc. Den otevřených dveří jsme využili a s Tomáškem jsme se šli podívat, jak to chodí u Broučků kde se nám věnovala paní učitelka Maruška, kterou má Terezka moc ráda. Po chvilce ostychu se Tomášek mezi děti také zapojil. Všem přejeme krásné léto a těšíme se na další školní rok. Jarmila a Radek Lapáčkovi, Křešín 35

36 Dávno tomu Pozná někdo z našich občanů někoho ze svých předků? Místo a čas, kdy fotografie vznikla, jsou jasné: Sokolská zahrada F.J. Kulturní středisko přeje všem čtenářům Jineckého zpravodaje krásné prožití dovolených se spoustou nevšedních zážitků. Časopis JINECKÝ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko Jince (Irena Ungrová, tel , a Ing. Zuzana Belanská, tel ). Registrační číslo: MK ČR E Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o. Distribuce KS Jince. Uzávěrka je nejpozději k 20. v měsíci. Příspěvky došlé po tomto datu budou uveřejněny v následujícím čísle JZ. 36

37 37

38 Knihovna Jince èervenec - srpen 2011 OD 11. ČERVENCE DO 16. ZÁŘÍ 2011 JE KNIHOVNA, včetně poskytovaných služeb (kopírování, laminování, veřejný internet) UZAVŘENA z důvodu stěhování do nového objektu č. p. 19. Současné výpůjčky Vám budou automaticky prodlouženy. Provoz knihovny v nových prostorách č. p. 19 bude zahájen v pondělí 19. září Den otevřených dveří v novém KS a knihovně se uskuteční v sobotu 17. září, bližší informace naleznete na webových stránkách knihovny a dále v JZ 9/2011. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu. Literární soutěž trvá Stále se můžete zapojit do LITERÁRNÍ SOUTĚŽE PRO MILOVNÍ- KY HORORŮ organizované Knihovnou Jana Drdy Příbram na téma: Náruč plná děsu... Její pravidla povídky či básně by měly být psány v žánru hororu práce nesmí obsahovat vulgarismy, urážky, zvrácenosti a další prohřešky a úchylky proti slušnému vychování a mravům porota si vyhrazuje právo povídky či básně s výše uvedenými prohřešky nezveřejnit povídky či básně by měly být originálním výtvorem autora každé dílo by mělo mít i jméno autora, bydliště a věk autora počet příspěvků od jednoho autora není omezen, jejich délka by však neměla být větší než 4 normostrany textu zaslané práce budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Příbramského zpravodaje 38

39 o vítězích, kteří budou oceněni, rozhodne odborná porota a samotní čtenáři, kteří budou moci hlasovat taktéž na webových stránkách Příbramského zpravodaje své horory zasílejte na adresu: Uzávěrka soutěže je 30. září Knižní novinky Jako každý měsíc, i te nám naši spoluobčané darovali spoustu titulů pro děti, romány pro ženy, kuchařky, detektivky, beletrii i naučnou literaturu. Jejich seznam najdete jako vždy na Co všechno se nám podařilo koncem května a v červnu? Výroba možného domácího mazlíčka - želvy Že domácím mazlíčkem nemusí být pouze pes, kočka či kanárek nám ukázali přítomní výtvarníci a vyrobili si želvičky, které vypadaly jako živé. Zvířecí mazlíčci na pokračování Nebo zvířátka jsou dětem nejbližší, ještě jednou jsme se k nim vrátili a vyrobili si překrásné kočičky Mourka, modroočku Tomáška a indiánku Pokahontas. I hadi nejsou našim výtvarníkům cizí, což dokázali při jejich 39

40 tvorbě. Vodního duhového hada udělala Bára Zvarová, travního zeleného hada pak Lucka Biháriová a Milan Doan umístil svého různobarevného hada do jeskyně. A naposledy opět zvířátka Zvířátko, s kterým se můžete rádi či neradi setkat skutečně všude myška. Jak vypadá v dětských očích, to nám ukázali naši malí výtvarníci. Myslím si, že i jejich rodičům a nejbližším, pro které je vyrobili, se určitě moc líbily. Tímto jsme se rozloučili s naší středeční výtvarnou dílnou, snad po prázdninách se budeme moci opět setkat. Vše potřebné se určitě dozvíte na našich internetových stránkách. Návštěva 1. ročníku ZŠ pohádkové dvojice Na začátku našeho čtení jsme si zopakovali s dětmi slavné dvojice ze známých pohádek - a tak Bob hledal Bobka, Pat Mata, Jája Páju a mohli bychom pokračovat Děti četly ukázky z knížek slavných pohádkových dvojic a měly za úkol přiřadit tyto texty k připraveným knihám. A na to 40

41 všechno poctivě dohlíželi naši plyšoví kamarádi Dipsy a Po z televizního seriálu Teletubbies, které si děti velice oblíbily. Protože to bylo naše poslední setkání se současnými prvňáčky, tak na tři nejlepší čtenáře čekala pěkná knížka na prázdniny v podobě Robinsona Crusoa. Již potřetí v letošním roce - Dokážeš to také ty - 3? Jak už název říká, již potřetí v letošním roce, v termínu , jsme se sešly, my holky Zlatoručky, abychom ukázaly, co všechno jsme schopny podomácku vyrobit. Jak si navzájem vyměňujeme své zkušenosti, i naše výrobky se různě mísí, neustále vylepšují a hledají se nové možnosti. Tak je tomu třeba s ruční výrobou šperků - v současné době jste zde mohli najít nejen drátkované, z modelovací hmoty FIMO, ale i dřevěné. Byly bychom rády, abyste i Vy rozšířili naše řady nápady a ukázkami svého tvoření. Příští setkání již bude v nových prostorách knihovny a plánujeme jej na

42 Vyhodnocení 16. výtvarné a literární soutěže na téma JINECKÉ SLAVNOSTI - DĚTEM Celkem odevzdaných prací: 27 (z toho 16 předškoláci, včetně dětiček z MC Jinečáček a 11 školáci) kategorie dětí MC 3 roky Elenka Váchová MŠ 4 roky Adrianka Mandíková 4 1 / 2 roku Matěj Mezey 4 3 / 4 roku Karolínka Štrynková 5 let Jarvis Donovan 5 1 / 2 roku Anička Zoubková 6 let Nela Kenardžievová ZŠ a ŠD 2. třída Eliška Jirsová 4. třída Tereza Králová 6. třída Hana Kadeřábková 42

43 Nová soutěž pro děti na prázdniny Téma POŠLETE PRÁZDNINOVÝ POZDRAV DO KNIHOVNY Adresa Místní lidová knihovna ul. Žižkova Jince Ukončení (rozhoduje razítko pošty) Vyhodnocení od 15 hodin v č. p. 19 Krásné prázdniny! Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší Ing. Zuzana Belanská tel nebo

44 stavba nového KS èervenec - srpen

45 z èinnosti spoleèenských a zájmových organizací Činnost jineckých rybářů Začátek měsíce června již tradičně patří dětem. Ani letos tomu nebylo jinak a rybářská mládež se 4. června sešla na rybářských závodech, které pro ně uspořádala místní organizace Českého rybářského svazu. Závody se konaly na rybníku Pecovák a zúčastnilo se 24 dětí, z toho bylo 6 dívek, zdatná to konkurence mužskému osazenstvu. Pro soutěžící byly připraveny hodnotné ceny a občerstvení. Záleželo jen na šikovnosti a rybářském štěstí, kdo si jakou cenu odnese. Chytalo se podle pravidel rybářského řádu na jednu udici. Ryby se po změření a kontrole pouštěly zpět do vody. Aby hodnocení soutěžících bylo objektivní, dohlíželi na průběh závodů členové výboru MO ČRS pánové Toman, Domanský, Míchal, Matys a Lanc. Nejúspěšnějším lovcem se stal Jakub Lhoták, který byl součastně nejmladším soutěžícím a ulovil i největší rybu (kapr 63 cm). Na 2. místě se umístnil Jan Havrlík a třetí v pořadí skončil Roman Horký byli odměněni medailí, diplomem a věcnou cenou dle vlastního výběru (naviják, prut, obal na pruty) Všichni soutěžící, i ti co měli smůlu a nic nechytili (bylo jich 6), si odnesli alespoň nějakou cenu. Výbor MO Jince děkuje panu Miroslavu Fenikovi za poskytnutí sušenek pro soutěžící. 45

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni:Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více