Návod k montáži a údržbě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a údržbě"

Transkript

1 Návod k montáži a údržbě Plynový kondenzační kotel Upozornění: Tento kotel smí být provozován pouze na zemní/zkapalněný plyn! Logano plus SB315 plyn Logano plus SB315 VM Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte /2009 CZ

2 Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů Použité symboly Bezpečnostní pokyny Údaje o přístroji Prohlášení o shodě Užívání k určenému účelu Přehled typů Rozsah dodávky Technické údaje, rozměry, přípojky Odstavení z provozu Odstavení topného systému z provozu Odstavení topného systému z provozu v případě nouze Údržba Všeobecné informace Čištění kotle Vyčištění sběrače spalin Kontrola tlaku vody v topném systému Seznam kontrol Předpisy, normy a směrnice Umístění kotle Základ a doporučené vzdálenosti od stěn Likvidace odpadu Montáž kotle Kontrola obsahu dodávky Likvidace obalu Minimální odstupy/rozměry výrobku Tepelná izolace a opláštění Montáž a elektrické připojení regulačního systému Logamatic 2000/ Dvířka hořáku u kotle SB Montáž plynového hořáku Plynový hořák SB315 Gas Hořák SB315 VM Montáž opláštění Montáž krytu kotle Montáž přední stěny SB315 Gas Montáž krytu hořáku SB315 VM Připojení kotle na potrubní sí Připojení vratného potrubí vytápění Připojení výstupního potrubí vytápění Připojení pojistného potrubí výstupu Instalace hadice odvodu kondenzátu Montáž neutralizačního zařízení Uvedení do provozu Vypláchnutí topného systému Plnění topného systému Uvedení topného systému do provozní pohotovosti Uvedení regulačního přístroje a hořáku do provozu Protokol o uvedení do provozu Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

3 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 1 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 1.1 Použité symboly Bezpečnostní pokyny v textu jsou označeny výstražným trojúhelníkem na šedém podkladě a opatřeny rámečkem. Závažnost nebezpečí, k němuž může dojít v případě, že nebudou respektována opatření k omezení škody, je označena signálními výrazy. Pozor znamená, že může dojít k malým materiálním škodám. Výstraha označuje situaci, v níž může dojít ke vzniku lehčích poranění osob nebo velkých materiálních škod. Nebezpečí signalizuje nebezpečí vzniku těžkého poranění osob. Ve zvláš závažných případech existuje dokonce ohrožení života. Upozornění v textu jsou označena vedle zobrazeným symbolem. Od ostatního textu jsou nahoře a dole oddělena vodorovnými čárami. Upozornění obsahují důležité informace v případě, že jinak nehrozí ohrožení zdraví osob ani poškození zařízení. 1.2 Bezpečnostní pokyny Tento návod k montáži a údržbě obsahuje důležité informace k bezpečné a odborné montáži, uvedení do provozu a údržbě plynového kondenzačního kotle Logano plus SB315 Gas a SB315 VM. Návod k montáži a údržbě je určen odborným řemeslníkům, kteří mají na základě svého odborného vzdělání a zkušeností znalosti o zacházení s topnými systémy a plynovými instalacemi. Při montáži a provozu zařízení dodržujte platné místní normy a předpisy! Používejte pouze originální náhradní díly Buderus! Za škody způsobené náhradními díly nedodanými firmou Buderus nepřejímá Buderus odpovědnost. Ohrožení života v důsledku možného výbuchu vznětlivých plynů Zápach plynu signalizuje nebezpečí výbuchu! B Nepoužívejte otevřený oheň! Nekuřte! Nepoužívejte zapalovač! B Zabraňte tvorbě jisker! Nemanipulujte s elektrickými spínači, ani s telefonem, zástrčkou nebo zvonkem! B Zavřete hlavní uzávěr plynu! B Otevřete okna a dveře! B Varujte obyvatele domu, avšak nezvoňte! B Z místa mimo budovu uvědomte telefonicky plynárnu! B Je-li únik plynu slyšet, opus te neprodleně budovu, zabraňte vstupu třetím osobám a z prostoru mimo budovu informujte policii a hasiče! Upozornění pro zákazníka: B Montáž, připojení přívodu paliva a odvodu spalin, první uvedení do provozu, připojení ke zdroji elektrické energie, jakož i údržbu a opravy smí provádět pouze odborná firma! B Práce na dílech vedení plynu musí provádět odborná autorizovaná firma. Ohrožení života v důsledku otravy Nedostatečný přívod vzduchu může vést k nebezpečnému úniku spalin! B Dbejte na to, aby otvory přívodu a odvodu vzduchu nebyly zmenšeny nebo uzavřeny. B Není-li závada neprodleně odstraněna, nesmí být kotel v provozu. B Upozorněte písemně provozovatele zařízení na zjištěný nedostatek a související nebezpečí. Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 3

4 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů Ohrožení života elektrickým proudem, je-li přístroj otevřený B Před otevřením přístroje odpojte topný systém pomocí nouzového vypínače vytápění nebo pomocí odpovídajícího domácího jističe od elektrické sítě. B Zabezpečte topný systém proti náhodnému zapnutí. Nebezpečí vzniku požáru v důsledku přítomnosti vznětlivých materiálů nebo kapalin B V bezprostřední blízkosti tepelných spotřebičů neskladujte žádné vznětlivé materiály nebo kapaliny. Poškození zařízení neodbornou montáží B Při montáži a provozu topného systému dodržujte technická pravidla, jakož i stavebně-technická a zákonná ustanovení! Nebezpečí poškození zařízení v důsledku nedostatečného čištění a údržby B Čištění a údržbu provádějte jedenkrát za rok. Ověřte přitom bezvadnou funkci celého topného systému včetně neutralizačního zařízení. B Abyste zabránili poškození zařízení, odstraňujte nedostatky ihned. Poškození zařízení mrazem Není-li regulační přístroj zapnutý, může topný systém při mrazu zamrznout. B Chraňte topný systém při nebezpečí mrazu před zamrznutím. Za tím účelem vypus te při vypnutém regulačním přístroji vodu z kotle, zásobníku a z potrubí topného systému. Poškození zařízení a zdraví osob v důsledku chyb při obsluze Chyby při obsluze mohou způsobit újmu na zdraví osob a materiální škody. B Nedovolte, aby s tímto přístrojem manipulovaly děti nebo aby se stal předmětem jejich hry. B Zajistěte, aby k přístroji měly přístup pouze osoby, které jsou schopné jej odborně obsluhovat. Poučení zákazníka B Tento návod k montáži a údržbě předejte zákazníkovi. B Vysvětlete zákazníkovi funkci a obsluhu zařízení. 4 Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

5 Údaje o přístroji 2 2 Údaje o přístroji 2.1 Prohlášení o shodě Tento výrobek odpovídá svojí konstrukcí a způsobem provozu příslušným evropským směrnicím i doplňujícím specificky národním požadavkům. Tato shoda byla prokázána udělením značky CE. Prohlášení o shodě tohoto výrobku si lze bu to prohlédnout na webové adrese konfo nebo vyžádat u příslušné pobočky značky Buderus. 2.2 Užívání k určenému účelu Technické zařízení používejte jen v souladu s jeho určením a při respektování tohoto návodu k montáži a údržbě. Údržbu a opravy mohou provádět výhradně autorizované odborné firmy. Plynový kondenzační kotel Logano plus SB315 Gas/ VM je určen pro ohřev otopné vody, např. ve vícegeneračních rodinných domech nebo pro průmyslové účely. Všechny přetlakové plynové hořáky homologované podle EN 676 lze použít za předpokladu, že jejich pole působnosti souhlasí s technickými údaji kotle. 2.3 Přehled typů Tento návod k montáži a údržbě platí pro: plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus SB315 a Logano plus SB315 Gas/ VM. Respektujte směrodatné údaje na typovém štítku. 2.4 Rozsah dodávky 1 kotel na paletě, zabalený. 1 technická dokumentace připevněná na kotlovém bloku. 1 opláštění kotle s tepelnou izolací a příslušenstvím zabalené v kartonu. 1 přední stěna zabalená v kartonu. 1 sifonová sada v topeništi. Je možné, že podle typu kotle nebudou některé díly standardního příslušenství zapotřebí. 1 regulační přístroj se schématem zapojení a návodem k obsluze pro elektronickou regulaci kotle a otopného okruhu zabalený v kartonu. 1 neutralizační zařízení 1) zabalené v kartonu. Dodatečně u provedení Unit (s předsměšovacím hořákem Logatop VM): 1 hořák zabalený v kartonu. 1 kryt hořáku zabalený v kartonu. (U provedení Unit odpadá přední stěna.) 1) Příslušenství na zvláštní objednávku. Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 5

6 2 Údaje o přístroji 2.5 Technické údaje, rozměry, přípojky Obr. 1 Pohled zpředu, z boku a zezadu 120 Velikost kotle Tepelný příkon kw 18,6 46, ,1 33,6 83,9 43,0 107,5 Obsah CO 2 % 10 Obsah vody L Obsah plynu L Volný dopravní tlak Pa závislý na hořáku (50) 1) Odpor na straně spalin mbar 0,43 0,51 0,59 0,77 Přípustná teplota výstupní C vody 2) Přípustný provozní tlak bar 4 Označení CE kotle CE-0085 AT 0074 Vnitřní Ø výstupu spalin AA mm Výška H AA mm Hmotnost 3) čistá hmotnost cca kg Systémové teploty 50/30 C Jmenovitý tepelný výkon Teplota spalin Hmotnostní tok spalin Tab. 1 Technické údaje a rozměry plné zatížení částečné zatížení plné zatížení částečné zatížení plné zatížení částečné zatížení kw kw 20,3 28,4 36,6 47,0 C C kg/s 0,0189 0,0268 0,0344 0,0443 kg/s 0,0074 0,0103 0,0133 0, Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

7 Údaje o přístroji 2 Velikost kotle Systémové teploty 80/60 C Jmenovitý tepelný výkon Teplota spalin Hmotnostní tok spalin Tab. 1 Technické údaje a rozměry plné zatížení plné zatížení plné zatížení částečné zatížení kw 45,2 63,5 81,8 104,7 C kg/s 0,0198 0,0277 0,0357 0,0458 kg/s 0,0079 0,0111 0,0143 0,0183 1) Hodnota v závorce je maximální doporučený dopravní tlak. 2) Pojistná mezní hodnota (bezpečnostní omezovač teploty). Nejvyšší možná teplota výstupní vody = pojistná mezní hodnota (STB) 18K. Příklad: pojistná mezní hodnota (STB) = 100 C, maximálně možná teplota výstupní vody = = 82 C. 3) S hořákem VM +16 kg. Druh Světlost Připojovací místa VK R1½ Výstup kotle M Měřicí místo (jímka) VSL R1 Pojistný výstup z kotle MDW G¼ Měřicí místo hlídače minimálního tlaku 1) RK R1½ 1. zpátečka kotle RK 2 R1¼ 2. zpátečka kotle AKO DA 32 Výstup kondenzátu EK R1½ Vstup studené vody EL R1½ Vypouštění Tab. 2 Připojovací místa 1) Náhrada za pojistku nedostatku vody. Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 7

8 3 Předpisy, normy a směrnice 3 Předpisy, normy a směrnice Plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus SB315 a SB315 VM vyhovují svou konstrukcí a svým provozním chováním požadavkům norem EN 267, EN 303, EN 676, EN 677 a DIN 4702, část 6. Při montáži a provozu zařízení je třeba respektovat jak technická pravidla, tak i předpisy o stavební bezpečnosti a jiná zákonná ustanovení. Ocelový kotel Buderus Logano plus SB315 je plynový kondenzační kotel. Podle normy DIN EN lze u kotlů < 300 kw (jmenovitý tepelný výkon) nainstalovat místo pojistky nedostatku vody také hlídač minimálního tlaku (dodatečná výbava). Aby se zabránilo vnikání nečistot do kotle, doporučujeme zabudovat na straně stavby zařízení pro zachycování nečistot. Zkouška těsnosti Prove te kontrolu těsnosti podle DIN Velikost zkušebního tlaku se řídí velikostí tlaku v topném systému a činí 1,3násobek tohoto tlaku, nejméně však 1 bar. Podmínky pro použití kotle Přípustná výstupní teplota Celkový dovolený přetlak Max. časová konstanta regulátoru teploty Bezpečnostního omezovače teploty 120 C 4bary 40 s 40 s Přípustná paliva: Plynový kondenzační kotle Logano SB315 může být provozován s těmito druhy plynu: Zemní plyn a zkapalněný plyn podle pracovního listu DVGW G 260 (Německo); Zemní plyny a zkapalněné plyny z veřejného zásobování plynem (Rakousko, Švýcarsko). Používejte pouze hořáky, které těmto druhům plynu vyhovují. Respektujte údaje dodavatelů hořáku. 8 Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

9 Předpisy, normy a směrnice Umístění kotle V této kapitole najdete informace o tom, jak kotel odborně postavit a připojit. UPOZORNĚNÍ: Poškození zařízení mrazem! B Topný systém umístěte v místnosti zabezpečené proti mrazu! Základ a doporučené vzdálenosti od stěn B Při stavbě základu nebo plochy pro umístění dodržujte předepsané minimální vzdálenosti od stěn (hodnoty v závorce) ( obr. 2 a tab. 4), aby bylo možné bez omezení provádět montáž a údržbu. Je výhodné, nachází-li se v blízkosti místa instalace kotle odtok do kanálu. Kotel by se měl postavit na základ o výšce cca 5 10 cm. Plocha pro umístění musí být vodorovná. Obr. 2 Prostor pro umístění (rozměry v mm, hodnoty v závorce () jsou minimální odstupy) Kotlový blok ustavte do vodorovné polohy ( obr. 3). Velikost kotle Míry v mm L B K Tab. 3 Instalační míry Obr. 3 Přípojky 3.2 Likvidace odpadu Dodržujte tyto požadavky: B Obalový materiál zlikvidujte ekologickou cestou. B Vyměněné součásti topného systému nechte ekologicky odstranit autorizovanou firmou. Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 9

10 4 Montáž kotle 4 Montáž kotle Tato kapitola vysvětluje, jak kotel odborně namontovat. UPOZORNĚNÍ: Poškození zařízení v důsledku otevřeného spalovacího prostoru! Pokud při broušení či svařování necháte otevřený spalovací prostor, může dojít k poškození spalovacího prostoru z nerezové oceli. B Dbejte na to, aby kromě případu montáže přední tepelné izolace byl spalovací prostor dvířky hořáku uzavřen. 4.1 Kontrola obsahu dodávky B Při dodání zkontrolujte neporušenost obalu. B Zkontrolujte úplnost dodávky ( kapitola 2.4) 4.2 Likvidace obalu B Obalový materiál zlikvidujte ekologickou cestou. 4.3 Minimální odstupy/rozměry výrobku Při ustavování dodržte doporučené minimální odstupy od stěn ( tab. 4, str. 9). 10 Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

11 Montáž kotle Tepelná izolace a opláštění U tepelně-izolační rohože dbejte na to, aby textilní tkanina směřovala ven a výřezy byly vzadu ( obr. 4). B Tepelnou izolaci protáhněte pod kotlem ( obr. 4). Obr. 4 Připevnění tepelné izolace Při připevňování horní tepelně-izolační rohože přední stěny je výhodné demontovat dvířka hořáku ( kapitola 4.6). B Tepelně-izolační rohože položte kolem kotlového bloku s přeplátováním a upevněte je 4 napínacími pružinami [1]. B Nastřižené pásy tepelně-izolační rohože zasuňte dole vzadu pod styčníkový plech a sběrač spalin. B Horní tepelně-izolační rohož [3] zavěste zářezy do závěsných čepů. B Přiložte spodní tepelně-izolační rohož [4] a připevněte ji 4 napínacími pružinami na obvodovou tepelnou izolaci ( obr. 5). B Pás tepelné izolace [2] položte nahoře kolem válcového pláště kotle a vlevo a vpravo jej 2 napínacími pružinami připevněte na spodní tepelněizolační rohož ( obr. 5). B Horní tepelně-izolační rohož přední stěny [3] připevněte 4 napínacími pružinami na pás tepelné izolace [2]. B Namontujte opět dvířka hořáku ( obr. 20, str. 18). B Tepelnou izolaci zadní stěny [1] přiložte vybráním na zadní stěnu kotle a připevněte vlevo a vpravo pomocí 2 napínacích pružin na obvodovou tepelnou izolaci ( obr. 6). Obr. 5 Připevnění tepelné izolace Obr. 6 Připevnění tepelné izolace zadní stěny Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 11

12 4 Montáž kotle B Ze šroubů odšroubujte upevňovací matice traverz. B Přední traverzu ( obr. 7, lichoběžníkový výřez směrem dolů) nasa te 2 otvory nahoru na šrouby a přišroubujte maticemi ( obr. 7). B Zadní traverzu ( obr. 7, lichoběžníkový výřez směrem dolů) nasa te 2 otvory nahoru na šrouby a přišroubujte maticemi ( obr. 7). Ohranění traverz musí směřovat ven, přední a zadní traverza musí být vyrovnána do vodorovné polohy ( obr. 7). Obr. 7 Montáž přední a zadní traverzy 1 Přední traverza 2 Zadní traverza B Boční traverzy [1] zavěste pomocí háků do zářezů přední a zadní traverzy [2] a vždy 2 samořeznými šrouby do plechu je vpředu přišroubujte v otvoru, vzadu v podélném otvoru ( obr. 8). Obr. 8 Montáž bočních traverz 1 Boční traverzy 2 Přední a zadní traverzy 12 Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

13 Montáž kotle 4 B Boční stěny nasa te dole ohraněním za rám kotle. Obr. 9 Nasazení bočních stěn B Boční stěny [1] nadzvedněte, nahoře je ohraněním zavěste do bočních traverz a posuňte dolů. B Konce tepelně-izolačních rohoží natlačte za ohranění boční stěny. B Do otvorů v levém nebo pravém ohranění boční stěny nasa te oba kolíky odlehčení v tahu [2] kabelu hořáku [3]. B Kabel hořáku [3] upravte na užitečnou délku, vložte do odlehčení v tahu, zavřete příložku a odlehčení v tahu přišroubujte 2 samořeznými šrouby do plechu. Obr. 10 Montáž odlehčení v tahu 1 Boční stěna 2 Odlehčení v tahu kabelu 3 Kabel hořáku Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 13

14 4 Montáž kotle B Spodní díl zadní stěny [1] přišroubujte 3 samořeznými šrouby do plechu vlevo a 2 samořeznými šrouby do plechu vpravo na ohranění boční stěny. B Horní díl zadní stěny [2] nasa te ohraněním tvaru Z za spodní díl zadní stěny [1], přiložte na ohranění boční stěny a vpravo a vlevo přišroubujte 2 samořeznými šrouby do plechu. Horní samořezné šrouby do plechu našroubujte také do otvorů v traverzách! B Na horní díl zadní stěny [2] našroubujte 1 nebo 2 kabelové příchytky [3] nebo kabelový kanál. Obr. 11 Montáž zadních stěn 1 Spodní díl zadní stěny 2 Horní díl zadní stěny 3 Příchytka kabelu B Přední kryt kotle [1] položte nahoře na ohranění boční stěny a potáhněte dopředu, dokud háčky vpravo a vlevo nezaskočí do zářezů. B Přední kryt kotle [1] přišroubujte 2 samořeznými šrouby do plechu skrz příložky krytu kotle a ohranění boční stěny pevně k bočním traverzám ( obr. 12, šipka). Obr. 12 Namontujte přední kryt kotle 14 Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

15 Montáž kotle Montáž a elektrické připojení regulačního systému Logamatic 2000/4000 Pouze regulační systém Logamatic 4000 B Odšroubujte oba šrouby ochranného krytu [1]. Ochranný kryt odejměte směrem dopředu. B Kapilární trubičky protáhněte kabelovou průchodkou a smotejte na potřebnou délku. B Regulační přístroj nasa te vpředu zasouvacími háčky [4] do oválných otvorů v předním krytu kotle [5]. B Regulační přístroj vytahujte dopředu a poté odklopte dozadu. Pružné háčky [2] musejí vzadu zaskočit do obdélníkových otvorů v předním krytu kotle [3]. B Sokl regulačního přístroje vlevo a vpravo od kabelové průchodky [6] přišroubujte v otvorech [7] 2 šrouby do plechu na přední víko kotle. Obr. 13 Montáž regulačního systému Logamatic Ochranný kryt 2 Pružné háčky 3 Obdélníkové otvory předního krytu kotle 4 Zasouvací háčky 5 Oválné otvory předního krytu kotle 6 Kabelová průchodka v předním krytu kotle 7 Otvory pro samořezné šrouby do plechu V případě potřeby vylomte nebo vyřízněte k tomu uzpůsobený díl [1] části zadní stěny [2]. B Oba spodní háčky [4] vpravo a vlevo na dílu zadní stěny [2] nasa te výřezem do horní hrany sponkového rámu [5]. B Oba horní elastické zasouvací háčky [3] lehce vtlačujte dovnitř (šipka) a díl zadní stěny [2] vložte tak, aby oba háčky zaskočily. B Nasa te kryt svorkovnice a přišroubujte 2 samořeznými šrouby do plechu. Prove te elektrické připojení podle přiloženého schématu zapojení. Obr. 14 Sejmutí zadní stěny 1 Díl určený k vylomení 2 Díl zadní stěny 3 Horní elastický zasouvací háček 4 Spodní háček 5 Sponkový rám Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 15

16 4 Montáž kotle Pouze u regulačního přístroje Logamatic 2000 B Vyšroubujte oba šrouby krytu a kryt sejměte. B Kapilární trubičky protáhněte kabelovou průchodkou a smotejte na potřebnou délku. B Zobrazovací jednotku otočte do požadované polohy. Obr. 15 Otočení zobrazovací jednotky B Nasa te kryt a namontujte regulační přístroj ( obr. 16). Obr. 16 Montáž regulačního systému Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

17 Montáž kotle 4 Elektrické připojení - provedení Všechny vodiče zajistěte kabelovými sponami (rozsah dodávky regulačního přístroje). K tomu je nezbytné uskutečnit následující kroky: 1. Kabelovou příchytku s vloženým kabelem nasuňte podle obr. 17 shora do zářezů sponkového rámu. 2. Kabelovou příchytku posuňte dolů. 3. Tlačte do protisměru. 4. Páčku překlopte nahoru..... Dbejte na pečlivé vedení kabelů a kapilární trubičky! Prove te pevné připojení na sí podle EN ! Dodržujte místní předpisy!. Obr. 17 Zajištění vedení kabelovou příchytkou RS B Ochranný kryt opět nasa te a namontujte na regulační přístroj. B Kapilární trubičky čidel teploty a vodič čidla teploty kotlové vody zave te k měřicímu místu [1]. Přitom si odviňte pouze potřebnou délku. Obr. 18 Měřicí místo B Čidlo teploty zasuňte do jímky [4] až na doraz. Plastová spirála [2] se přitom automaticky vysune zpět. Kompenzační pružinku [1] zasuňte také do jímky [4]. B Pojistku čidla [3] (rozsah dodávky regulačního přístroje) přitlačte ze strany nebo shora na hlavici jímky (viz šipka) RS Obr. 19 Vložení plastové spirály do jímky 1 Kompenzační pružina 2 Plastová spirála 3 Pojistka čidla 4 Jímka Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 17

18 4 Montáž kotle 4.6 Dvířka hořáku u kotle SB315 U provedení Unit je hořák již namontován na dvířkách hořáku. Hořák od cizí firmy namontujte podle návodu k montáži jeho výrobce. Doraz dvířek hořáku lze přemístit zprava doleva. U SB315 VM srovnej návod k montáži, uvedení do provozu a údržbě plynového předsměšovacího hořáku Logatop VM. B Otevřete dvířka hořáku a vytáhněte kloubový čep [2]. B Rýhovaný kolík [3] dole ve dvířkách hořáku přemístěte z pravé strany na levou. B Dvířka hořáku s rýhovaným kolíkem [3] zavěste do spodní svěrky závěsu a pomocí kloubového čepu [1] zajistěte v horní svěrce závěsu. B Zavřete dvířka hořáku a zašroubujte je šrouby s šestihrannou hlavou [2]. Utahovací moment Nm. Obr. 20 Dvířka hořáku 1 Kloubový čep 2 Šrouby se šestihrannou hlavou 3 Rýhovaný kolík 18 Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

19 Montáž kotle Montáž plynového hořáku UPOZORNĚNÍ: Poškození zařízení v důsledku chybného nastavení hořáku (přetížení)! B Dbejte na to, aby nastavená hodnota nepřekračovala tepelný výkon Qn (Hi) uvedený na typovém štítku kondenzačního kotle Plynový hořák SB315 Gas UPOZORNĚNÍ: Poškození zařízení v důsledku použití nevhodného hořáku! B Používejte jen takové hořáky, které vyhovují technickým požadavkům kotle Logano plus SB315 Gas. Velikost kotle [kw] Tab. 4 Hloubka dvířek T T [mm] U kotle SB315 Gas musí být plynový hořák namontován na dvířka hořáku. Při montáži hořáku postupujte podle návodu k montáži jeho výrobce! B Vezměte v úvahu hloubku dvířek T ( obr. 21, tab. 4). B Mezeru mezi hořákovou trubicí a tepelnou izolací [1] utěsněte ze strany stavby. Obr. 21 Schematické znázornění hloubky dvířek T Hořák SB315 VM B Odstraňte uzavírací plech před spalovacím prostorem. VAROVÁNÍ: Poškození hořáku nárazem a úderem! B U kotle SB315 VM s předsměšovacím plynovým hořákem Buderus se vyvarujte nárazů a úderů. B Postupujte podle návodu k montáži, uvedení do provozu a údržbě předsměšovacího hořáku. B Dvířka hořáku přišroubujte 2 šrouby s šestihrannou hlavou [1] (utahovací moment cca Nm). Plynové připojovací potrubí lze k hořáku vést pravým či levým otvorem na spodní straně přední a zadní stěny kotle. Obr. 22 Dvířka hořáku kotle SB315 VM s namontovaným předsměšovacím hořákem Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 19

20 4 Montáž kotle 4.8 Montáž opláštění Montáž krytu kotle B Zadní díl krytu kotle položte podle obr. 23 volně na pravou a levou boční stěnu. Obr. 23 Montáž krytu kotle Montáž přední stěny SB315 Gas B Spodní přední stěnu zavěste vyhnutými 4 háčky [1] do štěrbin v ohranění bočních stěn. B Vyhnuté jazýčky horní přední stěny [2] nasa te do štěrbin spodního ohranění přední stěny a nahoře zavěste do ohranění předního krytu kotle [3]. Obr. 24 Montáž přední stěny SB315 Gas 1 4 vyhnuté háčky spodní přední stěny 2 Vyhnuté jazýčky horní přední stěny 3 Ohranění předního krytu kotle 20 Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

21 Montáž kotle Montáž krytu hořáku SB315 VM B Do připraveného vylomení v ohranění boční stěny nasa te vlevo a vpravo úhlovou zaskakovací matici. B Kryt hořáku zavěste do ohranění předního krytu kotle. B Do úhlových zaskakovacích matic vlevo a vpravo našroubujte skrz kryt hořáku pojistné šrouby. Podle podmínek na místě připevněte nahoru na pravou nebo levou boční stěnu typový štítek. Obr. 25 Montáž krytu hořáku SB315 VM Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 21

22 4 Montáž kotle 4.9 Připojení kotle na potrubní sí Při připojování kotle k potrubní síti věnujte pozornost následujícím informacím. Tyto pokyny jsou důležité pro bezporuchový provoz. UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození zařízení v důsledku netěsnících přípojek! B Připojovací potrubí připevněte na přípojky kotle bez pnutí Připojení vratného potrubí vytápění B Vratné potrubí vytápěcího systému připojte na přípojky zpátečky RK1 a RK2 kotle. Aby se zabránilo vnikání nečistot do kotle, namontujte na straně stavby zařízení pro zachycování nečistot Připojení výstupního potrubí vytápění B Výstup vytápěcího systému připojte na přípojku výstupu kotle VK Připojení pojistného potrubí výstupu UPOZORNĚNÍ: Poškození zařízení v důsledku připojení nesprávných komponentů na pojistné potrubí výstupu. B Na výstup pojistného potrubí VSL nepřipojujte žádný zásobník teplé vody nebo jiný otopný okruh. B Pojistný ventil připevněte na přípojku pojistného potrubí výstupu VSL. Obr. 26 Přípojky na kotli Logano SB RS 22 Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

23 Montáž kotle Instalace hadice odvodu kondenzátu Při instalaci hadice odvodu kondenzátu dodržujte tyto požadavky: B Kondenzát nacházející se v kotli a případně v odvodu spalin odvádějte v souladu s předpisy. B Zavedení kondenzátu do veřejných systémů odpadních vod provádějte v souladu s regionálními předpisy. B Dodržujte regionální předpisy. B Sifon dodaný s kotlem namontujte na výtok sběrače spalin [5]. B Odšroubujte uzavírací čepičku a do sifonu nalijte asi dva litry vody. NEBEZPEČÍ: Ohrožení života v důsledku otravy! Není-li sifon naplněn vodou, nebo jsou-li přípojky otevřené, mohou unikající spaliny ohrozit lidský život. B Naplňte sifon vodou. B Dbejte na to, aby přípojky sifonu a odvodu spalin byly utěsněné. B Dbejte na to, aby těsnicí podložka s těsněním v uzavírací čepičce dobře seděly. Obr. 27 Instalace hadice odvodu kondenzátu 1 Připojovací koleno 2 Uzavírací čepička 3 Sifon 4 Odbočka ze sifonu do neutralizačního zařízení nebo do potrubí odpadní vody 5 Sběrač spalin Montáž neutralizačního zařízení Jako příslušenství jsou k dostání neutralizační zařízení. B Neutralizační zařízení (příslušenství) instalujte podle návodu k montáži. Při montáži a údržbě neutralizačního zařízení 1) se ři te speciálním návodem k montáži (v dodávce neutralizačního zařízení 1) ). B Odtokovou hadici [1] připojte na výtok kondenzátu pomocí hadicové spony. Kondenzát má zásadně protékat spalinovým potrubím do kotle. Není-li to možné, pak smějí být v odděleném hadicovém vedení použity pouze T-kusy z ušlechtilé oceli nebo plastu U keramických odvodů spalin je nutné namontovat kalojem (kalovou jímku). Obr. 28 Montáž neutralizačního zařízení 1 Odtoková hadice 1) Příslušenství na objednávku Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 23

24 5 Uvedení do provozu 5 Uvedení do provozu Tato kapitola vám vysvětlí, jak uvedete topný systém do provozu. B Uvedení do provozu prove te podle návodů k obsluze kotle, hořáku, pojistky nedostatku vody a elektronické regulace otopného okruhu. B Při předání topného systému seznamte provozovatele s jeho funkcí a obsluhou a odevzdejte mu technickou dokumentaci. Vyplňte protokol o uvedení do provozu. B Provozovatele upozorněte na zvláštnosti údržby a doporučte mu uzavření smlouvy o údržbě a prohlídkách. UPOZORNĚNÍ: Poškození kotle silným nahromaděním prachu! B Neprovozujte zdroj tepla (kotel) při velké prašnosti, způsobené např. stavebními pracemi v prostoru jeho umístění. 5.1 Vypláchnutí topného systému Před uvedením do provozu musíte topný systém propláchnout, aby nečistoty např. nezanesly a nepoškodily čerpadlo. NEBEZPEČÍ: Nebezpečí poškození zdraví v důsledku znečištění pitné vody! B Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy a normy pro zamezení znečištění pitné vody (např. vodou z topných systémů). B Dodržujte požadavky normy EN UPOZORNĚNÍ: Poškození kotle korozí a kaly! B Před naplněním celý topný systém propláchněte. B Abyste zabránili vzniku kalů a koroze, zkontrolujte jakost plnicí a doplňovací vody. (Věnujte pozornost provoznímu deníku Úprava vody....) Disponuje-li topný systém několika otopnými okruhy, vypláchněte tyto okruhy postupně. B Uzavřete výstup a zpátečku vytápění na kotli. B Výstup vytápění připojte na přípojku pitné vody. B Na zpátečku topného systému připojte hadici. B Hadici zave te od zpátečky vytápění do odtoku odpadní sítě. B Všechna uzavírací zařízení a ventily otopných těles topného systému otevřete. B Topný systém proplachujte pitnou vodou, dokud ze zpátečky vytápění nebude vytékat čistá voda. 24 Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

25 Uvedení do provozu Plnění topného systému NEBEZPEČÍ: Nebezpečí poškození zdraví v důsledku znečištění pitné vody! B Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy a normy pro zamezení znečištění pitné vody (např. vodou z topných systémů). B Dodržujte požadavky normy EN NEBEZPEČÍ: Ohrožení života v důsledku úniku spalin! B Před uvedením kotle nebo neutralizačního zařízení do provozu nalijte do inspekčního otvoru nebo do spalovacího prostoru asi 10 litrů vody, abyste naplnili nádrž neutralizačního zařízení a zabránili úniku spalin ze sifonu kotle. UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození zařízení v důsledku teplotních pnutí! B Za provozu plňte topný systém výlučně pomocí plnicího kohoutu v potrubí (zpátečce) topného systému. B Během provozu neplňte topný systém kohoutem KFE u kotle, nýbrž výhradně prostřednictvím plnicího kohoutu jeho potrubního rozvodu (zpátečky). B Dbejte na dodržení kvality vody předepsané provozním deníkem a zaznamenejte do něj množství a vlastnosti plnicí vody. 5.3 Uvedení topného systému do provozní pohotovosti Při uvádění do provozu dbejte následujících bodů: B Před uvedením do provozu topný systém odvzdušněte příslušným odvzdušňovacím zařízením. B Zkontrolujte, zda je inspekční otvor na sběrači spalin uzavřený ( obr. 32, str. 32). B Zajistěte, aby dvířka hořáku byla přišroubována dveřními šrouby. B Zkontrolujte, zda jsou zabezpečovací zařízení funkční. 5.4 Uvedení regulačního přístroje a hořáku do provozu B Uve te kotel do provozu prostřednictvím regulačního přístroje. Uvedením regulačního přístroje do provozu uvedete automaticky do provozu také hořák. Hořák může být následně spuštěn regulačním přístrojem. Další informace k tomuto tématu si můžete přečíst v návodu k montáži příslušného regulačního přístroje nebo hořáku. B V technické dokumentaci hořáku vyplňte protokol o uvedení hořáku do provozu. Za účelem správného použití a úpravy plnicí a doplňovací vody dodržujte pokyny uvedené v instrukčním listu K8 platného katalogu Buderus a směrnici VDI Hodnota ph otopné vody po naplnění topného systému stoupne. B Po 3 6 měsících (při první údržbě) je třeba zkontrolovat, zda se hodnota ph v otopné vodě ustálila. Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 25

26 5 Uvedení do provozu 5.5 Protokol o uvedení do provozu B Pod práce provedené při uvedení do provozu se podepište a připojte datum. Provedené práce Strana (jednotlivé pracovní úkony) Poznámky (podpis) 1. Naplnění topného systému vodou. Str Odvzdušněte topný systém. Str Provedení kontroly těsnosti (částí vedoucích plyn, spaliny, vodu). Str Uvedení regulačního přístroje do provozu. technická dokumentace regulačního přístroje 5. Uvedení hořáku do provozu. technická dokumentace hořáku 6. Provedení kontroly těsnosti ze strany spalin. Po krátké době provozu je třeba dotáhnout šrouby dvířek hořáku, aby se zabránilo vzniku netěsností v důsledku sednutí vložené těsnicí šňůry. 7. Informování provozovatele, předání technické dokumentace a zaznamenání paliva použitého pro topný systém do tabulky v návodu k obsluze. 8. Potvrzení odborného uvedení do provozu. Razítko firmy, podpis, datum 26 Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

27 Odstavení z provozu 6 6 Odstavení z provozu UPOZORNĚNÍ: Poškození zařízení mrazem! Je-li topný systém odstaven z provozu, hrozí při mrazivém počasí nebezpečí jeho zamrznutí. B Chraňte topný systém při nebezpečí mrazu před zamrznutím. Za tím účelem vypus te plnicím a vypouštěcím kohoutem otopnou vodu v nejníže položeném bodě topného systému. Odvzdušňovač v nejvyšším bodě topného systému přitom musí být otevřený. UPOZORNĚNÍ: Poškození zařízení mrazem! Topný systém může při výpadku sítě nebo při vypnutí napájecího napětí zamrznout. B Zkontrolujte funkci Nastavení regulačního přístroje, aby topný systém zůstal v provozu (zvláště při nebezpečí mrazu). 6.1 Odstavení topného systému z provozu Topný systém odstavte z provozu prostřednictvím regulačního přístroje. Při odstavení regulačního přístroje z provozu se současně také vypne hořák. B Provozní vypínač regulačního přístroje přepněte do polohy 0 (Vyp). B Uzavřete přívod paliva. 6.2 Odstavení topného systému z provozu v případě nouze Jističem kotelny nebo nouzovým vypínačem vytápění odstavujte topný systém z provozu pouze v případě nouze. B V případě nebezpečí okamžitě uzavřete hlavní uzávěr plynu a topný systém uve te do bezproudového stavu vypnutím jističe kotelny nebo nouzovým vypínačem. B Uzavřete přívod paliva. Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 27

28 7 Údržba 7 Údržba 7.1 Všeobecné informace NEBEZPEČÍ: Ohrožení života v důsledku neodborně provedených prací! B Údržbu dílů vedení plynu nechávejte provádět pouze odbornou autorizovanou firmou. Podle 9 Vyhlášky o topných systémech je provozovatel povinen nechat provádět údržbu a čištění svého zařízení. B Údržbu a prohlídku celého topného systému včetně neutralizačního zařízení je třeba provádět jednou do roka. Doporučujeme uzavření smlouvy o provádění údržby a prohlídek. B Provedené práce potvr te v kontrolním seznamu. B Pro údržbu hořáku platí návod k údržbě vydaný výrobcem hořáku! 28 Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

29 Údržba Čištění kotle NEBEZPEČÍ: Ohrožení života elektrickým proudem! B Při každé manipulaci s hořákem uve te odpojte zařízení kompletně od elektrické sítě! UPOZORNĚNÍ: Poškození kotle v důsledku použití nevhodného čisticího nářadí! B K vykartáčování používejte pouze čisticí kartáče Buderus. K mokrému čištění doporučujeme použít vysokotlaký čistič. B Zbytky po čištění nevybírejte přes neutralizační zařízení. B Výstup kondenzátu AKO při čištění neucpávejte ( obr. 27, str. 23). B Kontrolu a příp. čištění sběrače spalin a odtoku kondenzátu provádějte přes inspekční otvor ( obr. 27, str. 23). B Sejměte horní [1] a spodní přední stěnu [2]. B Z krytu hořáku odšroubujte pojistné šrouby a kryt hořáku sejměte ( obr. 25, str. 21). B Sejměte spodní rohož tepelné izolace [3]. Obr. 29 Čištění kotle (SB315) Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 29

30 7 Údržba B Z upínacího úhelníku odšroubujte matice, úhelník odkloňte a směrovací víko sejměte. B Ze dvířek hořáku vyšroubujte šrouby se šestihrannou hlavou a dvířka otevřete ( obr. 22, str. 19). VAROVÁNÍ: Poškození hořáku u SB315 VM nárazem nebo úderem! B Plynový předsměšovací hořák Buderus chraňte před nárazem nebo úderem! B Dvířka hořáku s hořákem otočte stranou ( obr. 22, str. 19). B Vyčistěte topeniště a otopné plochy. Obr. 30 Revize/prohlídky B Dodatkové teplosměnné trubky vyčistěte kartáčem. Při čištění dodatkových teplosměnných trubek musí celá kartáčová část před vytažením čisticích kartáčů vyčnívat vzadu z trubky. Obr. 31 Čištění kartáčem 30 Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

31 Údržba 7 B Případné zbytky po čištění odstraňte vysavačem. B Těsnění na dvířkách kotle, sběrači spalin a směrovacím krytu zkontrolujte, popř. vyměňte. Při čištění ostřikem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze regulačního přístroje! Do regulačního přístroje nesmí vniknout žádný aerosol! B Zavřete dvířka hořáku a přišroubujte je. B Přiložte směrovací kryt a pevně jej uzavřete pomocí upínacích úhelníků ( obr. 30, str. 30). B Spodní tepelně-izolační rohož upevněte napínacími pružinkami. B Namontujte spodní a horní přední stěnu kotle ( obr. 29, str. 29). B Kryt hořáku opět zavěste a přišroubujte pojistnými šrouby ( obr. 25, str. 21). B Uve te zařízení opět do provozu. Pro těsnost kotle na straně spalin jsou dovoleny netěsnosti podle EN 303. Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 31

32 7 Údržba Vyčištění sběrače spalin Aby bylo možné ze sběrače spalin odstranit zbytky po spalování, musíte sejmout čisticí víčko. To se nachází na zadní stěně. B Z čisticího víčka [1] odšroubujte křídlové matice a víčko sejměte. B Uvolněné zbytky po spalování ze sběrače spalin odstraňte. B Poté čisticí vičko opět namontujte v opačném pořadí. NEBEZPEČÍ: Ohrožení života v důsledku otravy! Není-li sifon naplněn vodou, nebo jsou-li přípojky otevřené, mohou unikající spaliny ohrozit lidský život. B Naplňte sifon vodou. B Dbejte na to, aby přípojky sifonu a odvodu spalin byly utěsněné. B Dbejte na to, aby těsnicí podložka s těsněním v uzavírací čepičce dobře seděly. B Zkontrolujte, zda je sifon naplněn vodou. Obr. 32 Inspekční otvor sběrače spalin 1 Čisticí víčko RS Kontrola tlaku vody v topném systému Obecně se rozlišuje mezi otevřenými a uzavřenými topnými systémy. Otevřené topné systémy se v praxi instalují jen zřídka. Jak můžete tlak vody kontrolovat, vám proto vysvětlíme na příkladu uzavřených systémů. Otevřené topné systémy U otevřených topných systémů se ukazatel tlakoměru [1] musí pohybovat v červeném poli [3] RS Obr. 33 Tlakomer pro otevřené systémy 1 Ukazatel tlakoměru (měří hladinu vodního sloupce) 2 Zelená ručička 3 Červené pole 32 Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

33 Údržba 7 Uzavřené topné systémy U uzavřených topných systémů se ukazatel tlakoměru [2] musí pohybovat zeleném poli [3]. Červená ručička [1] tlakoměru musí být nastavena na požadovaný tlak topného systému. Vytvořte pro topný systém potřebný provozní tlak B Nastavte příslušným způsobem ručičku tlakoměru. B Kontrola tlaku vody v topném systému. UPOZORNĚNÍ: Poškození zařízení v důsledku častého doplňování! Budete-li do topného systému příliš často napouštět doplňovací vodou, můžete být systém poškozen podle kvality vody korozí nebo tvorbou kotelního kamene. B Dbejte na to, aby byl topný systém odvzdušněn. B Zkontrolujte těsnost topného systému a funkčnost expanzní nádoby. B Dodržujte předepsanou jakost vody. Obr. 34 Tlakoměr pro uzavřené topné systémy 1 Červená ručička 2 Ručička tlakoměru 3 Zelené pole RS Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 33

34 7 Údržba 7.3 Seznam kontrol Uvedené údržbové práce označte v příslušném sloupci x a v políčku s odpovídajícím číslem je potvr te uvedením data a podpisem. Údržbu hořáku a kotle provádějte podle příslušného návodu k údržbě. Topný systém Vypnutí přívodu elektrického proudu do topného systému 2 Uzavření uzavíracího kohoutu plynu 3 Odpojení plynového vedení na hořáku 4 Sejmutí předních dílů opláštění, otevření dvířek hořáku ( obr. 30, str. 30) 5 Sejmutí směrovacího krytu ( obr. 31, str. 30) 6 Odšroubování výtokové hadice neutralizačního zařízení (výstupu kondenzátu) ( obr. 28, str. 23) 7 Kontrola/vyčištění topeniště 8 Kontrola/vyčištění dodatkových teplosměnných ploch 9 Propláchnutí výstupu kondenzátu (sifon) ( obr. 27, str. 23) 10 Kontrola/vyčištění sběrače spalin 11 Kontrola/výměna těsnění dvířek kotle 12 Kontrola/výměna silikonového těsnění směrovacího krytu 13 Opětovné našroubování odtokové hadice na výstup kondenzátu 14 Uzavření směrovacího krytu, přišroubování, montáž dílů opláštění 15 Nalití vody (cca 10 l) spalovacím prostorem do výměníku tepla 16 Zavření dvířek hořáku, přišroubování 17 Našroubování plynového potrubí na hořák 18 Kontrola těsnosti dílů vedoucích plyn 19 Kontrola těsnosti odvodu spalin 20 Kontrola funkce bezpečnostního vybavení 21 Kontrola funkce regulačního systému 22 Uvedení topného systému do provozu podle návodu k obsluze Při údržbě neutralizačního zařízení se ři te speciálním návodem (v rozsahu dodávky neutralizačního zařízení) Specializovaná firma 01 Specializovaná firma 02 Specializovaná firma 03 Specializovaná firma 04 Datum: Datum: Datum: Datum: Specializovaná firma 05 Specializovaná firma 06 Specializovaná firma 07 Specializovaná firma 08 Datum: Datum: Datum: Datum: 34 Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

35 7 Poznámky Logano plus SB315 Gas/ VM - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 35

36 Bosch Termotechnika s.r.o. obchodní divize Buderus Průmyslová 372/ Praha 10 Tel : (+420) Fax : (+420)

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Kondenzační kotel Logano plus SB315/315 VM Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 618 005-05/2008 CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů......

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Plynový kondenzační kotel Upozornění: Tento kotel smí být provozován pouze na zemní/zkapalněný plyn! Logano plus S735 Gas Pro odbornou firmu Před instalací a údržbou pečlivě

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody Logalux SMH400 E(W) SMH500 E(W) Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 640 045-03/2009 CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Návod k instalaci a údržbě Logano G215. Výměnný kotel pro Logano G205/G215/G225. Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte.

Návod k instalaci a údržbě Logano G215. Výměnný kotel pro Logano G205/G215/G225. Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Olejový/plynový speciální kotel 6 70 87 69 (05/06) CZ Návod k instalaci a údržbě Logano G5 Výměnný kotel pro Logano G05/G5/G5 Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Bezpečnost.................................................

Více

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu Návod k montáži Příslušenství Potrubní spojení Logano G5 s Logalux LT300 Logano G5/GB5 s Hořák a Logalux LT300 Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte. 6 0 66 605-0/00 CZ Obsah Umístění...................................................

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

Návod k obsluze. Logano plus SB745. Kondenzační kotel. Rozsah výkonu 800-1200 kw. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte.

Návod k obsluze. Logano plus SB745. Kondenzační kotel. Rozsah výkonu 800-1200 kw. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 648 053-00.2T Návod k obsluze Kondenzační kotel Logano plus SB745 Rozsah výkonu 800-1200 kw Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 801 059 (2012/03) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice,

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka

Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka Neutralizační zařízení NE1.1 K použití pro plynové kondenzační kotle Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 643 485 (2010/01) CZ Obsah

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Přetlakový kotel konvenční Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Pro odbornou firmu Před instalací a údržbou pracemi pozorně pročtěte. 6 720 643 678 (03/2010)

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel)

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel) 7 77 006 08/006 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB (Dvojkotel) Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění................................................... Rozsah

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Návod k montáži Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Kaskádový odvod spalin z plastu Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte! 75 3800 (09/007) CZ Obsah Obsah Všeobecně 3. Normy, předpisy

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 644 520 (08/2010) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Kotel na pevná paliva 6 70 647 33-00.T Logano S6 Rozsah výkonů 8 a 4 kw Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 70 647 89 (0/05) CZ Obsah Obsah Vysvětlení

Více

Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus SB325

Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus SB325 Kondenzační kotel 6 720 804 354-00.1ITL Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus SB325 6 720 806 350 (2012/07) CZ Před obsluhou pozorně pročtěte. Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Speciální kotel pro olejové nebo plynové přetlakové hořáky Logano GE5 Pro odbornou firmu Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. 6 70 64 58 (0/00) CZ Obsah ezpečnost................................................

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 4 /000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMANN Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm VITOLIGNO 100-S 12/2008 Po montáži zlikvidovat! Bezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Kotel na pevná paliva Logano S5 Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 70 68 59-07/008 CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů...... 3. Všeobecné

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody Logalux LTN, LTD, LTH, LF 400-3000 L2TN, L2TD, L2TH, L2F 800-6000 L3TN, L3TD, L3TH, L3F 1200-2250 Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte.

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Olejový/plynový speciální kotel Logano GE55 Pro odbornou firmu Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. 6 70 645 069 (08/00) CZ Obsah Všeobecně.................................................

Více

Návod k montáži a údržbě pro odborníka

Návod k montáži a údržbě pro odborníka Návod k montáži a údržbě pro odborníka Plynový kondenzační kotel Logano plus GB402 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 804 432 (2012/09) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny...............

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Kompaktní kondenzační vytápěcí centrála 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Pro odbornou

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Solární stanice 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst

Více

Návod k obsluze. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 333 (2012/02) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k obsluze. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 333 (2012/02) CZ 6 720 648 407-00. Návod k obsluze Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 333 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Boiler. Návod k montážní

Boiler. Návod k montážní Boiler Návod k montážní Bojler B 10 / B14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 33 32 32 33 H 28

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

Návod k instalaci a údržbě. Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ Návod k instalaci a údržbě Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny...............

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Nástěnný plynový kondenzační kotel Logamax plus GB022-24(K) Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7214 6900-2009/03 CZ 1 2 3 13 14 15 4 16 17 5 18

Více

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91 geotherm CZ, HU Pro servisního technika Návod k montáži geotherm Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ VWL 7C/9C a VWL 7/9 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Uložení podkladů...3.

Více

Návod k montá i a údr bì

Návod k montá i a údr bì Návod k montá i a údr bì Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB62-65/80/00 Pro odbornou firmu Pøed montá í a provádìním údr by si návod dùkladnì prostudujte 672082382 (205/04) CZ Popis výrobku Popis

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

CerapurCompact. Návod k instalaci a údržbě pro odborníka. Plynový kondenzační kotel ZWB 24-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE 6720842892 (2015/06) CZ

CerapurCompact. Návod k instalaci a údržbě pro odborníka. Plynový kondenzační kotel ZWB 24-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE 6720842892 (2015/06) CZ mode reset press 5s Návod k instalaci a údržbě pro odborníka CerapurCompact Plynový kondenzační kotel ok 0 010 005 914-001 6720842892 (2015/06) CZ ZWB 24-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O H65W 6 720 801 573 (2011/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů. 3 1.1 Použité symboly................... 3 1.2

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Návod k instalaci pro odborníka Logalux

Návod k instalaci pro odborníka Logalux Zásobník teplé vody 6 720 87 906-00.T 6 720 88 805(205/2)CZ Návod k instalaci pro odborníka Logalux LTN, LTD, LTH, LF 400...3000 L2TN, L2TD, L2TH, L2F 800...6000 L3TN, L3TD, L3TH, L3F 200...2250 Před instalací

Více

CERAPURMAXX. Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle ZBR 65-2 ZBR 98-2. Návod k instalaci pro odborníka 6 720 644 756 (2010/10) CZ

CERAPURMAXX. Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle ZBR 65-2 ZBR 98-2. Návod k instalaci pro odborníka 6 720 644 756 (2010/10) CZ menu Návod k instalaci pro odborníka Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle CERAPURMAXX 6 720 614 087-00.2O ZBR 65-2 ZBR 98-2 6 720 644 756 (2010/10) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a

Více

Logano GE434 - Ecostream

Logano GE434 - Ecostream nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s technologií Thermostream bezpečný provoz bez směšovacího čerpadla a bez omezení minimální teploty kotlové vody 10 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 150 do

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S Prosím, před montáží pečlivě přečíst Předmluva K tomuto návodu Předložený montážní

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X Prosím, před montáží pečlivě přečíst Obsah 1 Všeobecně.. 3 1.1 Normy, předpisy

Více

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1 SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 Tato SI reviduje SI-912-018 a SI-914-020 ze dne 23. ledna 2007. Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Pro odbornou firmu Před montáží a udržbou, pečlivě pročtěte. 6 720 642 854 (04/2010) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB52-6/24/24K Pøed zahájením obsluhy pozornì proètìte Obsah Pøehled základní øídící jednotky Logamatic BC0...........................

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny Popis a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty vody v kotli 7 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 71 do 260 kw provedení

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte 0 07 07/00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze. Před montáží pečlivě pročtěte Rozsah dodávky Rozsah dodávky Před zahájením montážních prací zkontrolujte,

Více

ecotec pro Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Pro servisního technika VU, VUW Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

ecotec pro Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Pro servisního technika VU, VUW Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci a údržbě Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě ecotec pro VU, VUW CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax 02 9 8

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O Logalux H 65 W Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 720 642 868 (04/2010) Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny

Více

ecotec plus Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Pro servisního technika Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

ecotec plus Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Pro servisního technika Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci a údržbě Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě ecotec plus VU CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Strasse 40 42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 info@vaillant.de www.vaillant.de

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

Solární stanice AGS 5... 50

Solární stanice AGS 5... 50 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Solární stanice AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 854 (007/04) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů. Všeobecné

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

Návod na obsluhu LOUNGE / LOUNGE XTRA

Návod na obsluhu LOUNGE / LOUNGE XTRA Návod na obsluhu LOUNGE / LOUNGE XTRA Obr. 1 Obr. 2 otevřeno zavřeno regulace vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen str.3 4. Přehled nejdůležitějších

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1

Návod na obsluhu. Fig. 1 Návod na obsluhu Chester Fig. 1 Xtra 2 Obr. 2 Regulace konvekčního vzduchu Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 610 242-00.2O Logalux SH 290 SH 370 SH 450 Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 216 cz (05/2007) Obsah Obsah

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W)

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Návod k montáži a obsluze pro solární stanice FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Jednotlivé a náhradní díly: 1 Nástěnný držák solární stanice 2 Izolace - zadní část 3 Regulátor 4 Izolace - přední část 5 Průtokoměr

Více

Vedení odtahu spalin. Logamax U032-24. Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby

Vedení odtahu spalin. Logamax U032-24. Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby Vedení odtahu spalin Logamax U032-24 Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby 6 720 802 264 (2012/04) CZ Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ)

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ) Vždy na Vaší straně Návod k obsluze Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací... 3 1.2 Použití

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact VSC../-, VCC../-, VSC D../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

AGS10-2, AGS20-2, AGS50-2

AGS10-2, AGS20-2, AGS50-2 Návod k instalaci a údržbě AGS0-, AGS0-, AGS50- Solární stanice pro solární tepelná zařízení 6 70 8 46 (05/0) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny................ Použité symboly.................................

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu MONO

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu MONO Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu MONO Obr. 1 Obr. 2 Otevřít - Zavřít Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3.

Více