Ing. Josef Rusnok - Uranový průzkum, Hamr u České Lípy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Josef Rusnok - Uranový průzkum, Hamr u České Lípy"

Transkript

1 STANOVENI" OPRAVY VÝSLEDKU GAMA KAROTÁŽE NA PORUŠENÍ RADIOAKTIVNÍ ROVNOVÁHY MEZI RA A RN Ing. Josef Rusnok - Uranový průzkum, Hamr u České Lípy Úvod Gama karotáž lze využít jako nepřímou metodu ke stanovení obsahu uranu. Jako u každé nepřímé metody je u GK nutné stanovit přepočtový koeficient, který nám umožňuje přechod od indikované veličiny k hledané veličině. Při jeho stanovení je třeba brát v úvahu všechny vlivy, které by mohly způsobit změny v přirozeném řetězci vazby indikovaná veličina - hledaná veličina. V případě GK se jedná o vazbu mezi hlavními zářiči U-řady gop b» gq Bi /RaB, RaC/ a obsahem uranu. Přepočtový koeficient lze stanovit přímo z rozpadové rovnice za předpokladu, že v U-řadě existuje rad. rovnováha. Obecně je však nutné počítat s eventualitou porušení rad. rovnováhy a přepočtový koeficient na vliv nerovnováhy opravit. Na základě analýzy některých vlastností elementů U-řady a to především poločasů rozpadu, migračních schopností, příspěvků záření jednotlivých prvků k celkové měřené expoziční rychlosti, vyplyne potřeba sledovat stav rad. rovnováhy mezi U a Ra a dále mezi Ra a Rn. Stav U-Ra je charakterizován koeficientem rad. rovnováhy K rr resp. opravou na rad. rovnováhu. Narušení rad. rovnováhy mezi U a Ra je způsobeno dlouhodobou migrací těchto prvků, nebo prvků ležících v U-řadě mezi nimi. Koeficient rad. rovnováhy je konstanta, jejíž hodnota se za normálních podmínek po dobu desítek až stovek let nemění. Na druhé straně je porušení rovnováhy mezi Ra a Rn záležitostí krátkodobou. Při jakémkoliv narušení přirozeného stavu v rudním tělese dochází během několika hodin až dnů k porušení rovnováhy mezi Ra a Rn a to díky velkým migračním schopnostem Rn. Tato skutečnost se projeví při měření GK časovou závislostí výsledků měření. Vliv těchto krátkodobých změn eliminujeme zavedením opravy na časovou závislost K/t/ - opravy na emanování, která je ve srovnání sk rr hodnotou silně závislou na čase. Teoretické základy ňující Při zastižení rudní polohy vrtem se silně změní podmínky ovlivňující uvolňování a pohyb Rn v okolí stvolu vrtu protínajícího rudní polohu. Jme-

2 novitě v podmínkách písčito-jílovitého vývoje hornin, je volný Rn zatlačován vrtným výplachem od stvolu vrtu, což vede k narušení rad. rovnováhy mezi Ra a Rn. Vzhledem k tomu, že 98, % veškeré energie záření gama prvků U-řady uvolněné na jeden rozpad produkují prvky nasledujicivřaděpora, je jakákoliv redistribuce Rn spjatá s redistribucí hlavních zářičů U-řady /,/. Při GK se tento fakt projeví závislostí naměřených expozičních rychlostí ve vrtu na čase, který uplynul od okamžiku provrtání rudní polohy do okamžiku měření. Abychom při měření GK dostávali výsledky odpovídající přirozenému stavu v uzavřené vrstvě, tj. stavu rad. rovnováhy mezi Ra a Rn, je při konečné interpretaci nutné zavádět opravu na časovou závislost tzv. "opravu na emanování". Časová závislost je spjatá s uvolňováním Rn z pevné fáze horniny do systému pórů a kapilár, tj. s procesem emanování a s jeho dalším pohybem v tomto prostředí ovlivněným vlastním procesem vrtání a proplachování. Pochopení závislosti obou z procesů - emanování a pohybu volného Rn ve vrstvě na fyz, parametrech hornin bude klíčem k řešení problému stanovení opravného koeficientu. Studiem závislosti emanačních schopností hornin na jejich fyz. parametrech se zabývali např. Ziemens a Flíigge //. Pracovali se zjednodušeným modelem horniny tvořeným systémem stmelených pevných částic kulového tvaru. Odvodili vztah pro poměrnou část E o atomů Rn, které s e dostanou z pevné fáze horniny do systému pórů a kapilár, díky procesu emanování. R. S ) } Ř C /V kde R - dosah odraženého atomu Rn v pevné fázi horniny Re - dosah odražených atomů Rn v prostředí vyplňujícím kapiláry S - celkový povrch částic horniny M - hmotnost částic horniny ^ r - hustota - střední vzdálenost mezi částicemi

3 Rovnice / I/ ukazuje nejdůležitější fyz. parametry, ovlivňující emanační schopnosti hornin. Proces zatlačování volného Rn do vrstvy bude zřejmě nejvíc ovlivněn propustností horniny, dále fyz. vlastnostmi vyplachu a technologií vrtání. V dalším nebudeme vliv fyz. vlastností vyplachu a technologie vrtání uvažovat, nebot na daném ložisku se dá předpokládat dodržování stejné technologie vrtání a stejných parametrů vyplachu. Při stanovení opravy na emanování pro ložisko musíme vycházet z praktických požadavků postihnout časovou závislost GK v co nejjednodušší formě a v co nejširší oblasti. Původní snahou bylo charakterizovat ložisko jedinou opravnou funkcí K /t/ /či jedním efek. koeficientem emanování/. Ukázalo se, že z hlediska přesnosti to není zcela vyhovující. Další postup vycházel z vhodné volby geol. objektu, který bychom mohli charakterizovat jedinou opravou K/t/ s vyšší přesností. Musí to být takový objekt, aby v celém jeho objemu byly v rozumné míře zachovány konstantní ty fyz. parametry hornin, které ovlivňují proces emanování a zatlačování Rn. V podmínkách sedimentárních ložisek severočeské křídy bylo možné za takový objekt v prvním přiblížení považovat litostratigrafický, horizont o Metodika měření, zpracování a výsledky měření Metodika měření Emanační měření provádíme metodou otevření rudního intervalu /,5,/. V průběhu vrtání se provádí kontrolní záměry GK ke zjištění okamžiku provrtání rudní polohy. Po prvém návrtu nejsvrchnější rudní polohy se provádí první záměr emanačního měření /GK - KM/. Další záměry následují v pravidelných - hod. intervalech ještě v průběhu vrtání. Po dosažení konečné hloubky vrtu se provádí emanační měření v určených časových intervalech do celkové doby 7 hodin od provrtání nejspodnější rudní polohy. Mezi jednotlivými záměry je vrt intenzívně proplachován.

4 Metodika zpracování emanacnich měření Při emanacnich měřeních sleduieme změny ploch anomálií gama křivky v závislosti na čase měření. Cas měření je stanoven jako doba, která uplynula od okamžiku provrtání příslušné rudní polohy do okamžiku, kdy je prováděna GK. Sledované plochy jsou vyčleněny podle těchto zásad.. Vyčleněná plocha by měla pokud možno celá ležet v jednom litostratigrafickém horizontu. V takovém horizontu lze v prvním přiblížení předpokládat, že fyz. vlastnosti hornin ovlivňující proces emanování a redistribuce Rn budou stejné,. Dělící hranice by měla procházet minimy gama křivky. Tento požadavek vyplývá z metodiky zpracování GK na počítači.. Stanovení hranice je rovněž ovlivněno vlastním procesem vrtání. Sledovaná plocha anomálie musí příslušet jednomu návrtu. Pro každou sledovanou plochu anomálie ve vrtu sestrojíme křivku závislosti velikosti plochy anomálie na čase měření. Vhodnou křivku závislosti získáme tak, že naměřeným souborem proložíme metodou nejmenších čtverců polynom. stupně parabolického typu. S(t)= A o + A,t Ukázalo se, že tato aproximace nejlépe odpovídá charakteru naměřených závislostí /typický příklad viz obr. /. Získaný tvar křivky - pokles v první fázi, dosažení rovnováhy a opětovný pomalý nárůst, odpovídá zhruba následujícímu mechanizmu. Při provrtání rudní polohy je volný Rn vrtným výplachem zatlačován od stěn vrtu. V průběhu vrtání se na stěnách vrtu v oblasti propustných poloh začne vytvářet jílovitá kůrka, která tvoří bariéru pro pronikání výplachu do vrstvy. V rudní poloze dochází k opětnému ustavení rovnováhy mezi Ra a Rn, jednak vlastním procesem rozpadu Ra a jednak zpětnou difúzí Rn danou koncentračním spádem. Í i Efektivní koeficient emanování ^'charakterizující maximální možný pokles expozičních rychlostí naměřených ve vrtu stanovíme z následujícího vztahu úc = S() - S(t r ). [%] // S()

5 S/O/ je velikost plochy v čase tso S/t / * min. S/t/ r /viz obr. / Oprava příslušná času t měření od provrtání rudní polohy S() K(t) = S(t) kde S/O/ a S/t/ jsou hodnoty funkce //. Výsledky měření Na jednom z ložisek severočeské křídy bylo provedeno emanační měření na 8 vrtech rozložených rovnoměrně v ploše ložiska a oylo sledováno celkem ploch anomálií gama křivky. Výsledky jsou shrnuty v tabulkách č., a a na obr. a. Nejprve byly vypočteny efektivní koeficienty emanování pro každou sledovanou anomálii, dále pak průměrné hodnoty pro vrt a nakonec pro celé ložisko /tab. /. V této fázi práce jsme se snažili prozkoumat možnost charakterizovat ložisko jedním průměrným koeficentem emanování /a tedy i jednou funkcí oprav K/t/ - obr. /. Nejdříve byly počítány prosté aritmetické průměry. Dále ve snaze'vyloučit maximálně možný vliv nepřesnosti měření jsme počítali průměrné koeficienty emanování s uvážením váhy na přesnost měření. Váha byla zavedena u každé plochy anomálie jako podíl S(t) kde \ je odhad podmíněné směrodatné odchylky závisle proměnné S/t/ získaný při prokládání polynomem. stupně S/t /- min. S/t/ r Rozptyl střední hodnoty, charakterizovaný střední kvadratickou odchylkou a koeficientem variace, se výpočtem váženého průměru nezmenšil, naopak v průměru zvýšil. Z toho se dá usuzovat, že rozptyl získaných koeficientů je dán značnou nehomogenitoufyz. vlastností hornin ovlivňující uvolňování a redistribuci Rn v rámci celého ložiska a chyby měření tento rozptyl ve velké míře neovlivňují. Efektivní koeficient emanování /či oprava K/t/ pro celé ložisko, stanovený jako průměr všech naměřených hodnot je charakteristikou značně nepřesnou.

6 Na základě některých teoretických poznatků o procesu emanování a pohybu Rn /,/ jsme přistoupili k výpočtu efektivních koeficientů emanování a časových oprav pro jednotlivé litostratigrafické horizonty. Výsledky jsou shrnuty v tab. funkce časových oprav K /t/ je na obr. /vážené průměry/. Je vidět, že při členění do jednotlivých horizontů a při zavedení váhy na přesnost měření se projeví trend snižování rozptylu jednotlivých hodnot. Až na výjimku /zvětralé podloží/ se koeficient variace jf vážených průměrů pohybuje od do 7 %. Zvýšené rozptyly efektivních koeficientů emanování u některých horizontů jsou odrazem příliš hrubého dělení, popř. malého počtu měření. Získání přesnějších výsledků by vyžadovalo provést řadu dalších emanacnich měření ke zvýšeni statistiky a rovněž najít kritéria pro plošné dělení v rámci litostratigrafického horizontu v oblasti ložiska. Touto cestou bychom dosáhli vymezení užších geologických objektů, u nichž by byl aákladní předpoklad o konstantních fyz, vlastnostech ovlivňujících proces emanování a redistribuce Rn lépe splněn. Na druhé straně by se tím značně zkomplikovala situace se zaváděním opravy při výpočtu zásob ložiska. Samozřejmě by bylo možné provádět mnohem podrobnější studium daného procesu. Srovnávat výsledky emanacnich měření s laboratorními výsledky analýz jádra. Ověřit míru platnosti vztahu /I/ mezi fyz. vlastnostmi hornin a jejich emanačními schopnostmi. Provést výběr geol. objektů na základě znalostí změn fyz. parametrů v ploše ložiska atd. To ale zcela vybočuje z rámce této práce. Vypracovaná metodika pro výpočet zásob předpokládá zavedení opravy na emanování ve formě konstanty. Podle rozboru širokého souboru měření GK na ložisku jsme zjistili, že čas měření se pohybuje v intervalu od - hodin po provrtání rudní polohy. S přihlédnutím k charakteru opravných funkcí v uvedeném intervalu není požadavek zavedení opravy jako konstanty nereálný. Zjevně to přináší nepřesnosti, které jsou však přinejmenším srovnatelné s rozptylem získaných hodnot popř. s chybou opakovaného měření GK /dosahuje -5 %/. Konstantní opravné koeficienty jsou počítány ze vztahu //. K = K() + K() + K(5) + K() a jsou uvedeny v tab. č.

7 5. vrtu č.anosn. ef, koef. eman. cl'% prostý prům. S!í%\ vaz. prům. ložisko celkům prostý váž.prum. a a 7.,,9, 5.,8 -. J*- %.8 ±, tf* 9 %.8 ±.7 ^=5%,7 ±, T 5 % a ,,5 9. 8,, 5,,7 7, ±, ^-5% 5,8 ±, A_ PC (If Q "" DO Jt a,.9 5,8 8.,.. 9,7 ± 7.8 tf m 8 % 8., ± 5. t m 8 %, *, 7*" % 8.. ±. /* % '" se JH es.. en +' g 7 a 5 9,, U.,9 ±5,8 /- 8 %, ±5. / 87 % 8 7,5,,5,. ±. /*»%, ± 5. ^"9% Tab. : Efektivní koeficienty emanováni pro jednotlivé anomálie, vrty a ložisko celkem

8 horizont č. v rtu č. anom ef. koef. eman. prostý prům. Vili. prům. zvětralé podloží 5..7 *. t* %, -. sladkov. cenoman,5,7, 8,9 -, A % 7, i,8 spodní 5 8,, 5,8,, 5, 8, í, /= 75 %, * 5.7 r = 55 % střední ,,9, 8, 8,9 5, 5.,9 i,8 /=78%. *,7 f = % svrchní 7,5 9,, i,8 / - 5 %, *, celkem 7, í 5, f-9% 8,7 i,7 rozpadavé pískovce 5.7,, 8.,,,7 i, 9,8 ±, / 8 % Tab. č. : Efektivní koeftc. eman. pro litostratigraíické horizonty

9 Dané řešení je kompromisem mezi snahou získat co nejpřesnější hodnoty "oprav, koeficientů a požadavkem jednoduchého zavedení opravy do výpočtu zásob. zvětralé podloží sladkovod. ceno man spodní střední svrchní celkem rozpad pískov..,,,,,9, Tab. č. : Hodnoty opravných koeficientů pro litostratigrafické horizonty LITERATURA / I/ Bondarev V.M., Gubanov V.G., Korovin P.K., Ovčinikov A.K., Chajkovič I.M.: "Gama oprobovanije uranových rud v estěstvennom zaleganii" Izdatělstvo "NEDRA" Moskva 9 // J. Rusnok: "Časový faktor při gama karotáži". Závěrečná postgraduální práce PF-UK, katedra užité geofyziky, Praha 977 // Flúgge S., Zimens K.: Die Bestimmung von Korn grossen und von Diffusions konstanten aus dem Emaniervermósen. Z. Phys. Chem, 99 // Chajkovič I.M.: "Voprosy razvedočnoj radiometrii" Leningrad 958 /5/ Chajkovič I.M.,ChalfinL.A.: "Voprosy rudnoj geofiziki" Moskva 9 // A.S. Sergjukova, JU.T. Kapitanov: "Izotopy radona i produkty ich raspada v prirode". Atomizdat, Moskva 975 Seznam grafických příloh: Obr. č. : Závislost velikosti plochy anomálie na Čase měření GK Obr. č. : Funkce oprav K /t/ pro celé ložisko Obr. č. : Opravné funkce K /t/ pro jednotlivé litostratigrafické horizonty /vážené průměry/

10 S(t) konstanta(v libovolných jednotkách) 9T 8+ vrt č. plocha + Č. 5A Č. 7xkonst. = 5 ) i! + S(tr). X + + tr l lt.. l..,,l l... Mll I ' I l l l l l ll ' I " M '! 5 5 ) t(hod)

11 i J H M A U A i Q. Q Q. O O O O O O_ Obr.

12 Kit),".5.,. podloží ^^ "^ + sladkovodní cenoman A celkem o rozpadave pískovce,, o co,',,9,8,7 ^ ^ ^ A - *^_ A A,.5,-,,-, A? t (hod)

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky.

Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky. Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky. Lubomír Cyhelský, Jiří Mihola, Petr Wawrosz libomir.cyhelsky@tul.cz jiri.mihola@quick.cz, petr.wawrosz@centrum.cz Vysoká škola finanční a

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

POUŽITÍ OPAKOVANÝCH GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ V PODDOLOVANÝCH

POUŽITÍ OPAKOVANÝCH GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ V PODDOLOVANÝCH POUŽITÍ OPAKOVANÝCH GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ V PODDOLOVANÝCH OBLASTECH. Vojtěch Beneš, G IMPULS Praha, spol. s r.o. benes@gimpuls.cz Abstrakt Příspěvek popisuje nové postupy aplikace opakovaných geofyzikálních

Více