STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s."

Transkript

1 STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. Preambule: Deklarace lidských práv, článek 3 Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1 1) Dne byla zakladatelem společností Planet A, a.s., IČ: , se sídlem Jemnická 326/11, Praha 4, podepsána zakladatelská listina dle 4 zákona č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě této listiny byla založena obecně prospěšná společnost s názvem Bezpečný život o.p.s. (dále jen společnost ) se sídlem Jemnická 326/11, Praha 4. 2) Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 3) Společnost je nevýdělečnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle. Účelem její existence jsou výhradně činnosti spojené s naplněním programů daných její misí. Společnost vyvíjí svoji činnost v níže uvedeném rozsahu zatím pouze v České republice, do budoucna se však nevylučuje rozšíření územní působnosti i do jiných evropských zemí. 4) Společnost vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze.

2 Článek II. Zakladatel Jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti Bezpečný život je akciová společnost Planet A, a.s. Charakteristika společnosti Planet A, a.s. a vzájemná vazba mezi zakladatelem a obecně prospěšnou společností Společnost Planet A byla založena v roce Po její transformaci v roce 2006 se společnost zaměřuje výhradně na oblast poskytování kompletních telekomunikačních služeb (3-Play) pod obchodní značkou AIM Networks přenášených s využitím Internet Protokolu a distribuovaných prostřednictvím metropolitních optických a vysokokapacitních bezdrátových sítí. Společnost Planet A je soukromou akciovou společností se 100% účastí domácího kapitálu. Díky strategickým partnerstvím s bytovými družstvy, developerskými společnostmi v oblasti realit a vývoje SW je společnost Planet A schopna realizovat projekty vývoje telekomunikačních aplikací a výstavby metropolitních optických sítí a datových rozvodů dle individuálních potřeb jednotlivých zákazníků. Společnost Planet A v současné době disponuje FTTx infrastrukturou pro poskytování služeb ve více než bytových jednotkách převážně na území hlavního města Prahy s plánovaným rozsahem vybudovaných přípojek do konce roku Společnost rovněž poskytuje vybrané služby do 17 partnerských sítí v rámci celé ČR. Klíčovým zaměřením společnosti je kvalita poskytovaných služeb a jejich trvalý rozvoj zejména v oblasti služeb Internet a digitální televize IPTV vč. souvisejících doplňkových služeb (VoD, BoTV, OTT služby). Díky technologickému zázemí a charakteru poskytovaných služeb společnosti Planet A je tato společnost, jakožto zakladatel obecně prospěšné společnosti Bezpečný život jejím ideálním partnerem schopným zajistit nejen technologické zázemí, ale i další podporu při činnosti OPS. Právní forma: Akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 118, datum zápisu do Obchodního rejstříku dne Služby: Vysokorychlostní internet, šíření rozhlasového a televizního vysílání na základě registrace u RRTV, hlasové služby, služby zabezpečení residenčních a 2

3 komerčních objektů s připojením na PCO, VPN, webhosting, serverhousing, pronájem datových okruhů. Počet zaměstnanců: 14 Statutární orgán o.p.s. Bezpečný život potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do případného dotačního programu. Naše mise: Článek III. Cíle a priority společnosti Bezpečný život, o.p.s. je dobrovolné sdružení osob, které usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života mladistvých i dospělých handicapovaných a seniorů. Svými aktivitami usiluje o zapojení výše uvedených cílových skupin obyvatel do aktivního života. Na základě podpůrných programů nabízí potřebným pomoc, vedoucí ke kvalitnímu a bezpečnému životu. Společnou vizí zakladatelů i pracovníků společnosti je dodávat cílové skupině obyvatel pocit zodpovědnosti a odstraňovat komunikační, psychické a emocionální bariéry vzniklé osamělým životem či životními zvraty. Prioritou je šířit odborné poradenství v oblasti práce se seniory a handicapovanými, realizovat volnočasové aktivity a sociální služby zaměřené na podporu a zvýšení kvality života těchto cílových skupin obyvatel. Nabízené služby budou poskytovány osobám bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženského vyznání, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Globálním cílem společnosti je zvyšovat zájem o aktivní zapojení občanů cílových skupin do veřejného dění a podpora jejich života v přirozených sociálních komunitách. 3 Pod pojmem podpora rozumíme: Všestrannou pomoc pro cílové skupiny obyvatel v udržení v jejich přirozeném prostředí.

4 Sociální poradenství a pomoc při jednání cílové skupiny s úřady a organizacemi. Věnování zvláštní pozornosti potřebám znevýhodněných skupin uživatelů, zvláště těm, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, rozvráceným rodinám, atp. Ochrana lidských práv handicapovaných osob a seniorů. Dobrovolná činnost ve prospěch seniorů a handicapovaných. Zlepšování kvality života a sociálních podmínek cílové skupiny obyvatel pořádáním různorodých volnočasových aktivit (kultura, sport, turistika aj.). Informování a vzdělávání veřejnosti o problematice spjaté s prací s cílovou skupinou obyvatel, organizace studentských stáží. Článek IV. Předmět činnosti 1) Společnost zajišťuje tyto obecně prospěšné služby (tzv. hlavní činnost): 4 a) poskytování sociální služby Tísňová péče pro znevýhodněné osoby s různými typy handicapu a seniory, b) okamžitá pomoc či zprostředkování pomoci v krizových či mimořádných situacích seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám. 2) Společnost může provozovat následující doplňkovou činnost: a) zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu či pronájmu elektronického dohledového asistenta ( EDA ) koncovým uživatelům, b) pomoc a podpora se získáním finančních prostředků na nákup zařízení, c) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. 3) Doplňková činnost slouží k dosažení účinnějšího využití prostředků společnosti. Jejím provozováním nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla společnost založena.

5 Článek V. Podmínky poskytování služeb 1) Služby společnosti jsou poskytovány všem, kteří o ně projeví zájem. 2) Podmínky poskytování jednotlivých služeb musejí být stanoveny tak, aby pro všechny, jimž bude konkrétní služba poskytnuta, byly stejné. 3) Služba Tísňové péče je poskytována zpravidla za úplatu. Cena služby se však stanoví tak, aby nebyla vyšší než náklady spojené s poskytnutím služby. Správní rada vydá ceník, který vymezí jednotné podmínky pro všechny uživatele služeb společnosti. Ceník musí být veřejně přístupný v sídle společnosti a na jejích webových stránkách a bude s ním seznámen každý uchazeč o službu společnosti. 4) Rozhodnutí o poskytnutí služby společností vydává ředitel společnosti. B. VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 5 Článek VI. Orgány společnosti a spolupracující osoby 1) Orgány společnosti jsou: správní rada, dozorčí rada, ředitel. 2) Mezi spolupracující osoby patří: odborníci, dobrovolníci v rámci dobrovolnické služby.

6 Článek VII. SPRÁVNÍ RADA 1) Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem. 2) Správní rada má minimálně 3 členy. 3) Členové správní rady jsou jmenováni a odvoláváni zakladatelem. 4) Funkční období člena správní rady je tříleté. Členové správní rady mohou být bez omezení opětovně zvoleni. 5) Správní rada volí z řad svých členů předsedu, který stojí v čele správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady. 6) Členství ve správní radě není slučitelné s funkcí ředitele stejné o.p.s. 7) Členství ve správní radě zaniká písemnou rezignací adresovanou zakladateli společnosti, smrtí, odvoláním nebo uplynutím funkčního období. 8) O odvolání člena správní rady rozhoduje zakladatel. 9) Za členství ve správní radě přísluší jejím členům odměna (tzn. odměna za výkon funkce člena správní rady). Odměňování členů správní rady spadá do působnosti zakladatele. 6 Článek VII. Zasedání správní rady a způsob jejího jednání 1) Správní rada zasedá nejméně dvakrát v kalendářním roce. Všichni přítomní, kteří se účastní zasedání správní rady, se zapisují do prezenční listiny. 2) Zasedání svolává předseda správní rady formou pozvánky (v papírové či elektronické podobě) minimálně 5 dní před zahájením plánovaného zasedání. Pozvánka vždy obsahuje místo, datum, hodinu konání a pořad jednání. Písemná pozvánka se zasílá v dostatečném předstihu na adresu trvalého bydliště členů správní rady nebo na jinou adresu, kterou uvedou členové správní rady jako adresu pro doručování. V případě elektronické pozvánky je nutné schraňovat elektronické potvrzení účasti na zasedání správní rady.

7 3) Požádá-li o to alespoň třetina všech členů správní rady, je předseda správní rady povinen svolat zasedání správní rady s tím, že toto se musí konat do 14 kalendářních dnů ode dne doručení řádné žádosti o její svolání. Je-li z jednání předsedy správní rady zjevné, že zmaří tuto svoji povinnost, může zasedání správní rady svolat z podnětu žadatelů dozorčí rada. V pozvánce na takové zasedání musí být uveden důvod jejího svolání. 4) Zasedání správní rady řídí její předseda. Není-li předseda správní rady přítomen, řídí zasedání správní rady jiný člen, na němž se ostatní členové dohodnou. 5) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen správní rady má jeden hlas a platí, že výkon funkce člena správní rady je osobní. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady, při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího člena. 6) Pokud má správní rada rozhodnout o změně zakládací listiny či statutu, o zrušení společnosti, o zřízení poboček společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, je nutný souhlas všech členů správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů. 7) Pokud není správní rada v důsledku rezignace svých členů usnášeníschopná, musí zakladatel na uvolněná místa členů správní rady v nejkratším možném termínu jmenovat členy nové, nejpozději do nejbližšího zasedání správní rady. 8) Na zasedání správní rady se projednávají záležitosti, jejichž projednání navrhne kterýkoli ze členů správní rady, ředitel společnosti nebo její zakladatel (při 1. zasedání správní rady). 9) O každém zasedání správní rady je veden protokol, který vyhotovuje pověřená osoba a který podepisují všichni přítomní členové. Přílohou zápisu je prezenční listina. (viz. Příloha č. 1) 10) Správní rada může učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové správní rady a rozhodnutí musí být přijato nadpoloviční většinou všech členů správní rady. 11) První jednání správní rady svolává zakladatel nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku společnosti. 7

8 Článek IX. Působnost správní rady 1) Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti zákonem a dále o: a) vytváření či schvalování vnitřních předpisů společnosti, které nesmějí být v rozporu se zákonem, tímto statutem a zakládací listinou. b) změně druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb při zachování účelu společnosti, pro který byla zřízena; c) předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti, d) zrušení stávající či zřízení nové poskytované služby, e) udělování souhlasu k zastavení nemovitého majetku společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku; f) jmenování likvidátora společnosti; g) stanovení dlouhodobé koncepce činnosti společnosti; h) změně a doplnění statutu společnosti, i) přijetí klíčových zaměstnanců společnosti (členové managementu, vedoucí jednotlivých projektů a služeb). 8 2) Správní rada v souvislosti s poskytováním služeb vydává písemná pravidla pro poskytování služeb společnosti. 3) Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě. Článek X. DOZORČÍ RADA 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2) Dozorčí rada má tři členy. 3) Dozorčí radu jmenuje zakladatel. 4) Členové dozorčí rady nesmějí být členy jiného orgánu společnosti.

9 5) Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. 6) Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Členové dozorčí rady mohou být bez omezení opětovně zvoleni. 7) Pro zánik členství v dozorčí radě se analogicky použijí ustanovení o zániku členství ve správní radě. 8) Za členství v dozorčí radě přísluší jejím členům odměna (tzn. odměna za výkon funkce člena dozorčí rady). Odměňování členů dozorčí rady spadá do působnosti zakladatele společnosti. Článek XI. Zasedání dozorčí rady a způsob jejího jednání 1) Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát v kalendářním roce. 2) Pro svolání, jednání a rozhodování dozorčí rady se analogicky použijí ustanovení o jednání a svolání správní rady. 9 1) Dozorčí rada zejména: Článek XII Působnost dozorčí rady a) kontroluje správnost účetnictví vedeného společností, b) přezkoumává účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti, c) dohlíží na to, zda společnost v rámci své činnosti jedná v souladu s právními předpisy, zakladatelskou listinou a tímto statutem, d) informuje ředitele a správní radu bez zbytečného odkladu o každém zjištění týkajícím se porušení zákona, ustanovení zakládací listiny, statutu společnosti nebo jakýchkoli nehospodárných postupů a jiných nedostatků v činnosti společnosti. V případě zjištěného pochybení

10 navrhne dozorčí rada řediteli a správní radě lhůtu k zjednání nápravy a písemně zpracuje dané výtky. Pokud není náprava včas zjednána, je dozorčí rada povinna neprodleně informovat o zjištěných nedostatcích zakladatele. Zakladatel je pak oprávněn situaci řešit např. odvoláním správní rady, v krajním případě pak za splnění zákonných předpokladů (např. v případě, že OPS porušuje ustanovení zákona č. 248/1995 Sb.) může podat soudu návrh na zrušení společnosti a její likvidaci., e) nejméně jedenkrát ročně podává řediteli a správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti. 2) Členové dozorčí rada jsou dále oprávněni: a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat v nich obsažené údaje, b) svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti, c) účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu jednání, nemají však právo hlasovat. 10 Článek XIII. ŘEDITEL 1) Ředitel společnosti je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. 2) Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Podmínky výkonu funkce, a to včetně odměňování, stanoví správní rada v rozhodnutí o jmenování do funkce ředitele. 3) Ředitel vykonává svoji funkci ve smluvním poměru ke společnosti a nesmí být členem jiných orgánů společnosti. 4) Ředitel je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu.

11 5) Ředitel je oprávněn se účastnit s hlasem poradním jednání všech orgánů společnosti. 6) V době nepřítomnosti ředitele přecházejí dočasně, až do jeho návratu, jeho práva a povinnosti na jeho zástupce. Článek XIV. ODBORNÍCI 1) Odborníkem může být jmenována fyzická či právnická osoba, která má osobní zkušenosti a znalosti z oblastí speciální pedagogiky, geriatrie, gerontologie, sociální práce, zdravotní specializace v oblasti seniorů a zdravotně znevýhodněných osob a má zájem se společností spolupracovat a pomáhat jí tak v jejím poslání. Odborníky se mohou stát i osoby, které mají expertní znalosti v jiné oblasti nebo jejichž postavení či konání může být ku prospěchu společnosti. Odborníci se mohou rekrutovat také z řad dlouhodobě spolupracujících osob, dále dřívějších zaměstnanců společnosti nebo osob požívajících vysoké společenské prestiže. 2) Odborníci spolupracují se správní radou a ředitelem společnosti. 3) Odborník je jmenován a odvoláván správní radou. 11 Článek XV. Dobrovolnická služba 1) Dobrovolnictví v obecně prospěšné společnosti Bezpečný život je svobodné a dobrovolné. 2) Dobrovolnická služba se řídí podmínkami dle Zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. 3) Za dobrovolnickou službu se nepovažuje činnost týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné

12 výdělečné činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, služebním či členském poměru (viz. 2, odst. 2) zákona č. 198/2002 Sb.) 4) Dobrovolníkem se může stát právnická osoba či fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se statutem společnosti a jeho cíli. K žádostem o zařazení do dobrovolnické činnosti společnosti osob mladších 18 let je nutno přiložit písemný souhlas zákonného zástupce. Dobrovolníky se mohou stát i cizí státní příslušníci nebo organizace se sídlem mimo území České republiky. 5) O přijetí dobrovolníka do společnosti rozhoduje na základě přihlášky ředitel společnosti. Povinnou součástí této přihlášky je předložení aktuálního výpisu z Rejstříku trestů. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nového dobrovolníka je konečné. 6) Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu na základě písemné smlouvy, ve které je podrobně specifikovaná povaha dobrovolnické činnosti. 7) Druh dobrovolnictví: (I) (II) (III) jednorázové (tzn. pouze v rámci jedné konkrétní akce), krátkodobé (do 3 měsíců), dlouhodobé (nad 3 měsíce, maximálně 1 rok). 8) Dobrovolníkovi za výkon dobrovolnické služby nenáleží žádná odměna. 9) Bezpečný život o.p.s. je vysílající organizací pro případnou dobrovolnickou službu v zahraničí. Vysílání dobrovolníků do zahraničí se řídí zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě (viz. 6 Vysílající organizace ). 12

13 C. PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET Článek XVI. Rozpočet 1) Společnost každoročně sestavuje vlastní rozpočet. Za sestavení rozpočtu na kalendářní rok je odpovědný ředitel společnosti, který jej předkládá k připomínkování a schválení správní radě. 2) Rozpočet společnosti se skládá ze třech samostatných částí: a) náklady a výnosy spojené s poskytováním obecně prospěšných služeb, b) náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, a c) náklady a výnosy spojené se správou společnosti. Článek XVII. Zásady hospodaření 13 1) Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. 2) Společnost vede účetnictví v plném rozsahu. 3) Společnost ve svém účetnictví pomocí analytické evidence sleduje odděleně náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami, náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnosti a náklady a výnosy spojené se správou společnosti. 4) Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů určených v čl. IV statutu společnost získává zejména formou: a) dotací, b) darů, c) veřejných sbírek, a d) výnosů z doplňkové činnosti.

14 5) S prostředky získanými podle předchozího odstavce společnost hospodaří a nakládá dle finančních směrnic schválených správní radou a v souladu s předpisy o účetnictví. 6) Společnost vede bankovní účty v souladu s podmínkami stanovenými kontrakty na jednotlivé projekty a přáním dárců. Odpovědnou osobou při styku s bankou je vždy ředitel společnosti. Ředitel má právo vybírat hotovost z účtů do výše Kč měsíčně. Vyšší částky nebo hotovost přesahující tento obnos během měsíce může vybírat ředitel pouze s povolením správní rady společnosti. Článek XIX. Výroční zpráva 1) Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v termínu stanoveném správní radou, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. První zprávu zveřejní společnost nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti. 2) Za sestavení výroční zprávy je odpovědný ředitel společnosti. 3) Výroční zprávu po jejím přezkoumání dozorčí radou schvaluje správní rada. 4) Výroční zpráva bude zpřístupněna široké veřejnosti na internetových stránkách společnosti a dále bude také přístupná k nahlédnutí v listinné podobě v sídle společnosti. 14 1) Jménem společnosti jedná ředitel. Článek XX Jednání jménem společnosti navenek 2) Podpisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému úplnému názvu společnosti připojí ředitel společnosti svůj podpis.

15 3) Za společnost dále jednají, zavazují ji a podepisují jejím jménem i osoby, které jsou vůči společnosti v pracovním poměru, pokud je to v jejich pracovním zařazení obvyklé. 4) Prezentaci v médiích (tisk, televize, rozhlas) budou provádět pouze ty osoby, které k tomu získají povolení statutárního orgánu společnosti a správní rady. Tito reprezentanti budou v rámci prezentace společnosti vždy jednat v souladu s jejími principy, cíli a zájmy - případné sporné body budou neprodleně řešit se statutárním orgánem společnosti. Dále budou splňovat tato kritéria - morální bezúhonnost, znalost dané problematiky a respekt k ochraně zájmů a potřeb uživatelů služeb Bezpečného života, o.p.s. Článek XXI. Zrušení a zánik společnosti 1) V případě zrušení společnosti s likvidací bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost či jinou charitativně zaměřenou organizaci se stejným nebo obdobným zaměřením činnosti jaké má společnost Bezpečný život o.p.s. Výběr takové organizace je plně v pravomoci správní rady společnosti. 2) V případě dobrovolného zrušení společnosti rozhodnutím správní rady je správní rada zodpovědná za konečné vyúčtování nespotřebovaných grantů, dotací, darů a finančních prostředků z vedlejší činnosti. 15

16 D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek XXII. 1) Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto statutem, se řídí příslušnými ustanoveními zakládací listiny a ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a dalšími právními předpisy České republiky. 2) Změny a doplňky tohoto statutu jsou možné výhradně formou písemného dodatku k tomuto statutu. 3) Tento statut je vyhotoven ve 4 stejnopisech v jazyce českém. 4) Níže podepsaní členové správní rady prohlašují, že jim je obsah tohoto statutu znám, že tento společně projednali a že o něm dosáhli úplné shody. Na důkaz toho připojují ke statutu své vlastnoruční podpisy. 16 V Praze dne 2011 Ing. Jiřina Řezanková. Ing. Lucie Mandryková. Veronika černá..

17 Příloha č. 1 Bezpečný život, o.p.s. Jemnická 326/11, , Praha, IČ: , Zasedání správní rady č.. Prezenční listina Jméno a příjmení Kontakt Podpis 17 Místo a datum: Podpis a razítko:..

18 Příloha č. 2 Bezpečný život, o.p.s. Jemnická 326/11, , Praha, IČ: , Zasedání dozorčí rady č.. Prezenční listina Jméno a příjmení Kontakt Podpis 18 Místo a datum: Podpis a razítko:..

19 Příloha č. 3 Bezpečný život, o.p.s. Jemnická 326/11, , Praha, IČ: , ZÁPIS DOBROVOLNÍKA Tímto žádám o zařazení do dobrovolnické činnosti ve společnosti Bezpečný život, o.p.s.. Prohlašuji, že jsem/jsme byl(a) seznámen(a) s cíli a činností této organizace, které plně podporuji. Jméno a příjmení Datum narození Rodné číslo Adresa trvalého bydliště Telefon 19 Druh dobrovolnictví *) JEDNORÁZOVÉ KRÁTKODOBÉ - DLOUHODOBÉ Zaměstnání/profese Vzdělání/znalosti Dostupnost *) Pozn. nehodící se škrtněte Rozhodnutí: PŘIJAT x NEPŘIJAT za DOBROVOLNÍKA Podpis statutárního orgánu: Datum a razítko: Poznámky:

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept)

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Článek I. Základní pojmy a ustanovení 1. Název společnosti je Olivova dětská léčebna, o.p.s., sídlo společnosti je Olivova 224, 251 01

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s.

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. čl. I Založení a vznik společnosti 1. Dne 10.7.2008 ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Stejnopis notářského zápisu Notářský zápis ---------------------

Stejnopis notářského zápisu Notářský zápis --------------------- Strana první N 13/2011 NZ 12/2011 Stejnopis notářského zápisu Notářský zápis --------------------- sepsaný dne 21. 1. 2011 (slovy dne dvacátéhoprvního ledna roku dvatisícejedenáct) JUDr. Ivanem Zimolou,

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb.

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. ZAKLÁDACÍ LISTINA Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. Článek I. Zakladatelé společnosti 1. Zakladatelkami společnosti Centrum inkluze o.p.s. jsou: Mgr. Lucie Stanjurová,

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: META, o.p.s. Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1

Příloha návrhu usnesení č. 1 Příloha návrhu usnesení č. 1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Jediný zakladatel Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více