STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s."

Transkript

1 STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. Preambule: Deklarace lidských práv, článek 3 Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1 1) Dne byla zakladatelem společností Planet A, a.s., IČ: , se sídlem Jemnická 326/11, Praha 4, podepsána zakladatelská listina dle 4 zákona č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě této listiny byla založena obecně prospěšná společnost s názvem Bezpečný život o.p.s. (dále jen společnost ) se sídlem Jemnická 326/11, Praha 4. 2) Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 3) Společnost je nevýdělečnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle. Účelem její existence jsou výhradně činnosti spojené s naplněním programů daných její misí. Společnost vyvíjí svoji činnost v níže uvedeném rozsahu zatím pouze v České republice, do budoucna se však nevylučuje rozšíření územní působnosti i do jiných evropských zemí. 4) Společnost vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze.

2 Článek II. Zakladatel Jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti Bezpečný život je akciová společnost Planet A, a.s. Charakteristika společnosti Planet A, a.s. a vzájemná vazba mezi zakladatelem a obecně prospěšnou společností Společnost Planet A byla založena v roce Po její transformaci v roce 2006 se společnost zaměřuje výhradně na oblast poskytování kompletních telekomunikačních služeb (3-Play) pod obchodní značkou AIM Networks přenášených s využitím Internet Protokolu a distribuovaných prostřednictvím metropolitních optických a vysokokapacitních bezdrátových sítí. Společnost Planet A je soukromou akciovou společností se 100% účastí domácího kapitálu. Díky strategickým partnerstvím s bytovými družstvy, developerskými společnostmi v oblasti realit a vývoje SW je společnost Planet A schopna realizovat projekty vývoje telekomunikačních aplikací a výstavby metropolitních optických sítí a datových rozvodů dle individuálních potřeb jednotlivých zákazníků. Společnost Planet A v současné době disponuje FTTx infrastrukturou pro poskytování služeb ve více než bytových jednotkách převážně na území hlavního města Prahy s plánovaným rozsahem vybudovaných přípojek do konce roku Společnost rovněž poskytuje vybrané služby do 17 partnerských sítí v rámci celé ČR. Klíčovým zaměřením společnosti je kvalita poskytovaných služeb a jejich trvalý rozvoj zejména v oblasti služeb Internet a digitální televize IPTV vč. souvisejících doplňkových služeb (VoD, BoTV, OTT služby). Díky technologickému zázemí a charakteru poskytovaných služeb společnosti Planet A je tato společnost, jakožto zakladatel obecně prospěšné společnosti Bezpečný život jejím ideálním partnerem schopným zajistit nejen technologické zázemí, ale i další podporu při činnosti OPS. Právní forma: Akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 118, datum zápisu do Obchodního rejstříku dne Služby: Vysokorychlostní internet, šíření rozhlasového a televizního vysílání na základě registrace u RRTV, hlasové služby, služby zabezpečení residenčních a 2

3 komerčních objektů s připojením na PCO, VPN, webhosting, serverhousing, pronájem datových okruhů. Počet zaměstnanců: 14 Statutární orgán o.p.s. Bezpečný život potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do případného dotačního programu. Naše mise: Článek III. Cíle a priority společnosti Bezpečný život, o.p.s. je dobrovolné sdružení osob, které usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života mladistvých i dospělých handicapovaných a seniorů. Svými aktivitami usiluje o zapojení výše uvedených cílových skupin obyvatel do aktivního života. Na základě podpůrných programů nabízí potřebným pomoc, vedoucí ke kvalitnímu a bezpečnému životu. Společnou vizí zakladatelů i pracovníků společnosti je dodávat cílové skupině obyvatel pocit zodpovědnosti a odstraňovat komunikační, psychické a emocionální bariéry vzniklé osamělým životem či životními zvraty. Prioritou je šířit odborné poradenství v oblasti práce se seniory a handicapovanými, realizovat volnočasové aktivity a sociální služby zaměřené na podporu a zvýšení kvality života těchto cílových skupin obyvatel. Nabízené služby budou poskytovány osobám bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženského vyznání, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Globálním cílem společnosti je zvyšovat zájem o aktivní zapojení občanů cílových skupin do veřejného dění a podpora jejich života v přirozených sociálních komunitách. 3 Pod pojmem podpora rozumíme: Všestrannou pomoc pro cílové skupiny obyvatel v udržení v jejich přirozeném prostředí.

4 Sociální poradenství a pomoc při jednání cílové skupiny s úřady a organizacemi. Věnování zvláštní pozornosti potřebám znevýhodněných skupin uživatelů, zvláště těm, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, rozvráceným rodinám, atp. Ochrana lidských práv handicapovaných osob a seniorů. Dobrovolná činnost ve prospěch seniorů a handicapovaných. Zlepšování kvality života a sociálních podmínek cílové skupiny obyvatel pořádáním různorodých volnočasových aktivit (kultura, sport, turistika aj.). Informování a vzdělávání veřejnosti o problematice spjaté s prací s cílovou skupinou obyvatel, organizace studentských stáží. Článek IV. Předmět činnosti 1) Společnost zajišťuje tyto obecně prospěšné služby (tzv. hlavní činnost): 4 a) poskytování sociální služby Tísňová péče pro znevýhodněné osoby s různými typy handicapu a seniory, b) okamžitá pomoc či zprostředkování pomoci v krizových či mimořádných situacích seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám. 2) Společnost může provozovat následující doplňkovou činnost: a) zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu či pronájmu elektronického dohledového asistenta ( EDA ) koncovým uživatelům, b) pomoc a podpora se získáním finančních prostředků na nákup zařízení, c) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. 3) Doplňková činnost slouží k dosažení účinnějšího využití prostředků společnosti. Jejím provozováním nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla společnost založena.

5 Článek V. Podmínky poskytování služeb 1) Služby společnosti jsou poskytovány všem, kteří o ně projeví zájem. 2) Podmínky poskytování jednotlivých služeb musejí být stanoveny tak, aby pro všechny, jimž bude konkrétní služba poskytnuta, byly stejné. 3) Služba Tísňové péče je poskytována zpravidla za úplatu. Cena služby se však stanoví tak, aby nebyla vyšší než náklady spojené s poskytnutím služby. Správní rada vydá ceník, který vymezí jednotné podmínky pro všechny uživatele služeb společnosti. Ceník musí být veřejně přístupný v sídle společnosti a na jejích webových stránkách a bude s ním seznámen každý uchazeč o službu společnosti. 4) Rozhodnutí o poskytnutí služby společností vydává ředitel společnosti. B. VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 5 Článek VI. Orgány společnosti a spolupracující osoby 1) Orgány společnosti jsou: správní rada, dozorčí rada, ředitel. 2) Mezi spolupracující osoby patří: odborníci, dobrovolníci v rámci dobrovolnické služby.

6 Článek VII. SPRÁVNÍ RADA 1) Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem. 2) Správní rada má minimálně 3 členy. 3) Členové správní rady jsou jmenováni a odvoláváni zakladatelem. 4) Funkční období člena správní rady je tříleté. Členové správní rady mohou být bez omezení opětovně zvoleni. 5) Správní rada volí z řad svých členů předsedu, který stojí v čele správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady. 6) Členství ve správní radě není slučitelné s funkcí ředitele stejné o.p.s. 7) Členství ve správní radě zaniká písemnou rezignací adresovanou zakladateli společnosti, smrtí, odvoláním nebo uplynutím funkčního období. 8) O odvolání člena správní rady rozhoduje zakladatel. 9) Za členství ve správní radě přísluší jejím členům odměna (tzn. odměna za výkon funkce člena správní rady). Odměňování členů správní rady spadá do působnosti zakladatele. 6 Článek VII. Zasedání správní rady a způsob jejího jednání 1) Správní rada zasedá nejméně dvakrát v kalendářním roce. Všichni přítomní, kteří se účastní zasedání správní rady, se zapisují do prezenční listiny. 2) Zasedání svolává předseda správní rady formou pozvánky (v papírové či elektronické podobě) minimálně 5 dní před zahájením plánovaného zasedání. Pozvánka vždy obsahuje místo, datum, hodinu konání a pořad jednání. Písemná pozvánka se zasílá v dostatečném předstihu na adresu trvalého bydliště členů správní rady nebo na jinou adresu, kterou uvedou členové správní rady jako adresu pro doručování. V případě elektronické pozvánky je nutné schraňovat elektronické potvrzení účasti na zasedání správní rady.

7 3) Požádá-li o to alespoň třetina všech členů správní rady, je předseda správní rady povinen svolat zasedání správní rady s tím, že toto se musí konat do 14 kalendářních dnů ode dne doručení řádné žádosti o její svolání. Je-li z jednání předsedy správní rady zjevné, že zmaří tuto svoji povinnost, může zasedání správní rady svolat z podnětu žadatelů dozorčí rada. V pozvánce na takové zasedání musí být uveden důvod jejího svolání. 4) Zasedání správní rady řídí její předseda. Není-li předseda správní rady přítomen, řídí zasedání správní rady jiný člen, na němž se ostatní členové dohodnou. 5) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen správní rady má jeden hlas a platí, že výkon funkce člena správní rady je osobní. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady, při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího člena. 6) Pokud má správní rada rozhodnout o změně zakládací listiny či statutu, o zrušení společnosti, o zřízení poboček společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, je nutný souhlas všech členů správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů. 7) Pokud není správní rada v důsledku rezignace svých členů usnášeníschopná, musí zakladatel na uvolněná místa členů správní rady v nejkratším možném termínu jmenovat členy nové, nejpozději do nejbližšího zasedání správní rady. 8) Na zasedání správní rady se projednávají záležitosti, jejichž projednání navrhne kterýkoli ze členů správní rady, ředitel společnosti nebo její zakladatel (při 1. zasedání správní rady). 9) O každém zasedání správní rady je veden protokol, který vyhotovuje pověřená osoba a který podepisují všichni přítomní členové. Přílohou zápisu je prezenční listina. (viz. Příloha č. 1) 10) Správní rada může učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové správní rady a rozhodnutí musí být přijato nadpoloviční většinou všech členů správní rady. 11) První jednání správní rady svolává zakladatel nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku společnosti. 7

8 Článek IX. Působnost správní rady 1) Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti zákonem a dále o: a) vytváření či schvalování vnitřních předpisů společnosti, které nesmějí být v rozporu se zákonem, tímto statutem a zakládací listinou. b) změně druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb při zachování účelu společnosti, pro který byla zřízena; c) předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti, d) zrušení stávající či zřízení nové poskytované služby, e) udělování souhlasu k zastavení nemovitého majetku společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku; f) jmenování likvidátora společnosti; g) stanovení dlouhodobé koncepce činnosti společnosti; h) změně a doplnění statutu společnosti, i) přijetí klíčových zaměstnanců společnosti (členové managementu, vedoucí jednotlivých projektů a služeb). 8 2) Správní rada v souvislosti s poskytováním služeb vydává písemná pravidla pro poskytování služeb společnosti. 3) Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě. Článek X. DOZORČÍ RADA 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2) Dozorčí rada má tři členy. 3) Dozorčí radu jmenuje zakladatel. 4) Členové dozorčí rady nesmějí být členy jiného orgánu společnosti.

9 5) Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. 6) Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Členové dozorčí rady mohou být bez omezení opětovně zvoleni. 7) Pro zánik členství v dozorčí radě se analogicky použijí ustanovení o zániku členství ve správní radě. 8) Za členství v dozorčí radě přísluší jejím členům odměna (tzn. odměna za výkon funkce člena dozorčí rady). Odměňování členů dozorčí rady spadá do působnosti zakladatele společnosti. Článek XI. Zasedání dozorčí rady a způsob jejího jednání 1) Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát v kalendářním roce. 2) Pro svolání, jednání a rozhodování dozorčí rady se analogicky použijí ustanovení o jednání a svolání správní rady. 9 1) Dozorčí rada zejména: Článek XII Působnost dozorčí rady a) kontroluje správnost účetnictví vedeného společností, b) přezkoumává účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti, c) dohlíží na to, zda společnost v rámci své činnosti jedná v souladu s právními předpisy, zakladatelskou listinou a tímto statutem, d) informuje ředitele a správní radu bez zbytečného odkladu o každém zjištění týkajícím se porušení zákona, ustanovení zakládací listiny, statutu společnosti nebo jakýchkoli nehospodárných postupů a jiných nedostatků v činnosti společnosti. V případě zjištěného pochybení

10 navrhne dozorčí rada řediteli a správní radě lhůtu k zjednání nápravy a písemně zpracuje dané výtky. Pokud není náprava včas zjednána, je dozorčí rada povinna neprodleně informovat o zjištěných nedostatcích zakladatele. Zakladatel je pak oprávněn situaci řešit např. odvoláním správní rady, v krajním případě pak za splnění zákonných předpokladů (např. v případě, že OPS porušuje ustanovení zákona č. 248/1995 Sb.) může podat soudu návrh na zrušení společnosti a její likvidaci., e) nejméně jedenkrát ročně podává řediteli a správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti. 2) Členové dozorčí rada jsou dále oprávněni: a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat v nich obsažené údaje, b) svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti, c) účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu jednání, nemají však právo hlasovat. 10 Článek XIII. ŘEDITEL 1) Ředitel společnosti je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. 2) Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Podmínky výkonu funkce, a to včetně odměňování, stanoví správní rada v rozhodnutí o jmenování do funkce ředitele. 3) Ředitel vykonává svoji funkci ve smluvním poměru ke společnosti a nesmí být členem jiných orgánů společnosti. 4) Ředitel je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu.

11 5) Ředitel je oprávněn se účastnit s hlasem poradním jednání všech orgánů společnosti. 6) V době nepřítomnosti ředitele přecházejí dočasně, až do jeho návratu, jeho práva a povinnosti na jeho zástupce. Článek XIV. ODBORNÍCI 1) Odborníkem může být jmenována fyzická či právnická osoba, která má osobní zkušenosti a znalosti z oblastí speciální pedagogiky, geriatrie, gerontologie, sociální práce, zdravotní specializace v oblasti seniorů a zdravotně znevýhodněných osob a má zájem se společností spolupracovat a pomáhat jí tak v jejím poslání. Odborníky se mohou stát i osoby, které mají expertní znalosti v jiné oblasti nebo jejichž postavení či konání může být ku prospěchu společnosti. Odborníci se mohou rekrutovat také z řad dlouhodobě spolupracujících osob, dále dřívějších zaměstnanců společnosti nebo osob požívajících vysoké společenské prestiže. 2) Odborníci spolupracují se správní radou a ředitelem společnosti. 3) Odborník je jmenován a odvoláván správní radou. 11 Článek XV. Dobrovolnická služba 1) Dobrovolnictví v obecně prospěšné společnosti Bezpečný život je svobodné a dobrovolné. 2) Dobrovolnická služba se řídí podmínkami dle Zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. 3) Za dobrovolnickou službu se nepovažuje činnost týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné

12 výdělečné činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, služebním či členském poměru (viz. 2, odst. 2) zákona č. 198/2002 Sb.) 4) Dobrovolníkem se může stát právnická osoba či fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se statutem společnosti a jeho cíli. K žádostem o zařazení do dobrovolnické činnosti společnosti osob mladších 18 let je nutno přiložit písemný souhlas zákonného zástupce. Dobrovolníky se mohou stát i cizí státní příslušníci nebo organizace se sídlem mimo území České republiky. 5) O přijetí dobrovolníka do společnosti rozhoduje na základě přihlášky ředitel společnosti. Povinnou součástí této přihlášky je předložení aktuálního výpisu z Rejstříku trestů. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nového dobrovolníka je konečné. 6) Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu na základě písemné smlouvy, ve které je podrobně specifikovaná povaha dobrovolnické činnosti. 7) Druh dobrovolnictví: (I) (II) (III) jednorázové (tzn. pouze v rámci jedné konkrétní akce), krátkodobé (do 3 měsíců), dlouhodobé (nad 3 měsíce, maximálně 1 rok). 8) Dobrovolníkovi za výkon dobrovolnické služby nenáleží žádná odměna. 9) Bezpečný život o.p.s. je vysílající organizací pro případnou dobrovolnickou službu v zahraničí. Vysílání dobrovolníků do zahraničí se řídí zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě (viz. 6 Vysílající organizace ). 12

13 C. PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET Článek XVI. Rozpočet 1) Společnost každoročně sestavuje vlastní rozpočet. Za sestavení rozpočtu na kalendářní rok je odpovědný ředitel společnosti, který jej předkládá k připomínkování a schválení správní radě. 2) Rozpočet společnosti se skládá ze třech samostatných částí: a) náklady a výnosy spojené s poskytováním obecně prospěšných služeb, b) náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, a c) náklady a výnosy spojené se správou společnosti. Článek XVII. Zásady hospodaření 13 1) Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. 2) Společnost vede účetnictví v plném rozsahu. 3) Společnost ve svém účetnictví pomocí analytické evidence sleduje odděleně náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami, náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnosti a náklady a výnosy spojené se správou společnosti. 4) Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů určených v čl. IV statutu společnost získává zejména formou: a) dotací, b) darů, c) veřejných sbírek, a d) výnosů z doplňkové činnosti.

14 5) S prostředky získanými podle předchozího odstavce společnost hospodaří a nakládá dle finančních směrnic schválených správní radou a v souladu s předpisy o účetnictví. 6) Společnost vede bankovní účty v souladu s podmínkami stanovenými kontrakty na jednotlivé projekty a přáním dárců. Odpovědnou osobou při styku s bankou je vždy ředitel společnosti. Ředitel má právo vybírat hotovost z účtů do výše Kč měsíčně. Vyšší částky nebo hotovost přesahující tento obnos během měsíce může vybírat ředitel pouze s povolením správní rady společnosti. Článek XIX. Výroční zpráva 1) Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v termínu stanoveném správní radou, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. První zprávu zveřejní společnost nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti. 2) Za sestavení výroční zprávy je odpovědný ředitel společnosti. 3) Výroční zprávu po jejím přezkoumání dozorčí radou schvaluje správní rada. 4) Výroční zpráva bude zpřístupněna široké veřejnosti na internetových stránkách společnosti a dále bude také přístupná k nahlédnutí v listinné podobě v sídle společnosti. 14 1) Jménem společnosti jedná ředitel. Článek XX Jednání jménem společnosti navenek 2) Podpisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému úplnému názvu společnosti připojí ředitel společnosti svůj podpis.

15 3) Za společnost dále jednají, zavazují ji a podepisují jejím jménem i osoby, které jsou vůči společnosti v pracovním poměru, pokud je to v jejich pracovním zařazení obvyklé. 4) Prezentaci v médiích (tisk, televize, rozhlas) budou provádět pouze ty osoby, které k tomu získají povolení statutárního orgánu společnosti a správní rady. Tito reprezentanti budou v rámci prezentace společnosti vždy jednat v souladu s jejími principy, cíli a zájmy - případné sporné body budou neprodleně řešit se statutárním orgánem společnosti. Dále budou splňovat tato kritéria - morální bezúhonnost, znalost dané problematiky a respekt k ochraně zájmů a potřeb uživatelů služeb Bezpečného života, o.p.s. Článek XXI. Zrušení a zánik společnosti 1) V případě zrušení společnosti s likvidací bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost či jinou charitativně zaměřenou organizaci se stejným nebo obdobným zaměřením činnosti jaké má společnost Bezpečný život o.p.s. Výběr takové organizace je plně v pravomoci správní rady společnosti. 2) V případě dobrovolného zrušení společnosti rozhodnutím správní rady je správní rada zodpovědná za konečné vyúčtování nespotřebovaných grantů, dotací, darů a finančních prostředků z vedlejší činnosti. 15

16 D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek XXII. 1) Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto statutem, se řídí příslušnými ustanoveními zakládací listiny a ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a dalšími právními předpisy České republiky. 2) Změny a doplňky tohoto statutu jsou možné výhradně formou písemného dodatku k tomuto statutu. 3) Tento statut je vyhotoven ve 4 stejnopisech v jazyce českém. 4) Níže podepsaní členové správní rady prohlašují, že jim je obsah tohoto statutu znám, že tento společně projednali a že o něm dosáhli úplné shody. Na důkaz toho připojují ke statutu své vlastnoruční podpisy. 16 V Praze dne 2011 Ing. Jiřina Řezanková. Ing. Lucie Mandryková. Veronika černá..

17 Příloha č. 1 Bezpečný život, o.p.s. Jemnická 326/11, , Praha, IČ: , Zasedání správní rady č.. Prezenční listina Jméno a příjmení Kontakt Podpis 17 Místo a datum: Podpis a razítko:..

18 Příloha č. 2 Bezpečný život, o.p.s. Jemnická 326/11, , Praha, IČ: , Zasedání dozorčí rady č.. Prezenční listina Jméno a příjmení Kontakt Podpis 18 Místo a datum: Podpis a razítko:..

19 Příloha č. 3 Bezpečný život, o.p.s. Jemnická 326/11, , Praha, IČ: , ZÁPIS DOBROVOLNÍKA Tímto žádám o zařazení do dobrovolnické činnosti ve společnosti Bezpečný život, o.p.s.. Prohlašuji, že jsem/jsme byl(a) seznámen(a) s cíli a činností této organizace, které plně podporuji. Jméno a příjmení Datum narození Rodné číslo Adresa trvalého bydliště Telefon 19 Druh dobrovolnictví *) JEDNORÁZOVÉ KRÁTKODOBÉ - DLOUHODOBÉ Zaměstnání/profese Vzdělání/znalosti Dostupnost *) Pozn. nehodící se škrtněte Rozhodnutí: PŘIJAT x NEPŘIJAT za DOBROVOLNÍKA Podpis statutárního orgánu: Datum a razítko: Poznámky:

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II. ZAKLÁDACÍ LISTINA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti:------ 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ------ 2. Sídlem obecně prospěšné společnosti je:

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Statut obecně prospěšné společnosti

Statut obecně prospěšné společnosti Statut obecně prospěšné společnosti Temperi, o.p.s. zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností Č. Budějovice, oddíl O, vložka 235 IČ: 28159179 Čl. I Úvodní ustanovení 1) Dne 2. 8. 2012 uzavřeli,

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel Mgr. Milan Koten r.č.: 571208/1914 trvalého pobytu: Jihlava, Ke Skalce 15 Zakladatel Bc. Martin Kratochvíl r.č.: 831022/4351 trvalého pobytu: Chlumova

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Zakládací listina Asistence, o.p.s.

Zakládací listina Asistence, o.p.s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Zakladatel: Zakládací listina Asistence, o.p.s. Mgr. Stupková Vlasta, rodné číslo: 516023/240, bytem Na Zástřelu 43, 162 00 Praha 6 2. Název společnosti zní Asistence, o.p.s.

Více

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t :

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t : STATUT VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s. SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAS Lužnicko o.p.s. uzavřená dnešního dne podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, (dále též jen zákon o o.p.s.

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s. Níže uvedení: Ludmila Dvořáková r. č.: 676206/2021; bytem: Jeronýmova 153/16, 392 01 Soběslav MUDr. Jan Chabr r.č: 400110/049; bytem: 28.října

Více

Zakládací listina ústavu

Zakládací listina ústavu Zakládací listina ústavu Čl. I Zakladatel Jméno fyzické osoby: Mgr. Martin Šťastný Trvalé bydliště: Nad Plovárnou 3737/9 r. č.: 660530/1923 (dále jen zakladatel ) Čl. II Název a sídlo ústavu 1. Název ústavu

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

STANOVY BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH o.p.s.

STANOVY BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH o.p.s. STANOVY BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH o.p.s. A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 06. 10. 2010 byla založena obecně prospěšná společnost Bezpečně na silnicích o.p.s.

Více

STATUT Nadačního fondu Větrník

STATUT Nadačního fondu Větrník STATUT Nadačního fondu Větrník Část I Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a vznik nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Větrník (dále jen nadační fond ). 2. Sídlem nadačního fondu

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept)

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Článek I. Základní pojmy a ustanovení 1. Název společnosti je Olivova dětská léčebna, o.p.s., sídlo společnosti je Olivova 224, 251 01

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti úprava schválená dne

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti úprava schválená dne Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti úprava schválená dne 20. 6. 2011 Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti

Více

STATUT O. P. S. Statut Obecne prospešné spolecnosti Pražská galerie ceského skla, o.p.s. CI. I Úvodní ustanovení

STATUT O. P. S. Statut Obecne prospešné spolecnosti Pražská galerie ceského skla, o.p.s. CI. I Úvodní ustanovení STATUT O. P. S. Statut Obecne prospešné spolecnosti Pražská galerie ceského skla, o.p.s. CI. I Úvodní ustanovení 1. Dne 15.3.2007 uzavrel zakladatel: FOIBOS a.s., IC 63079780, se sídlem Bartoškova 1448/26,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s.

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Preambule Společnost Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským obchodním

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

STATUT Nadačního fondu NABLA

STATUT Nadačního fondu NABLA STATUT Nadačního fondu NABLA Článek I. Úvodní ustanovení 1.1 Název a sídlo nadačního fondu: Nadační fond NABLA Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba 1.2 Statut Nadačního fondu NABLA je závazným vnitřním

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU. Čl. I Název a sídlo nadačního fondu

STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU. Čl. I Název a sídlo nadačního fondu STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU Čl. I Název a sídlo nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Zlatohorský nadační fond (dále jen nadační fond ). Nadační fond má sídlo na adrese: Lázeňská 491, 793

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Čl.I Úvodní ustanovení 1. Dne 19.10.2006 uzavřeli zakladatelé: - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se sídlem Hoření 13,

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA o založení obecně prospěšné společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA o založení obecně prospěšné společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA o založení obecně prospěšné společnosti Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Preambule Obecně prospěšná společnost je zakládána se záměrem napomoci ekonomickému rozvoji

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s. I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a přátel ZŠ v Kopidlně, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s.

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. STANOVY občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. V Praze, dne 29. srpna 2011 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Za férové ústřední topení, o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení:

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond )

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) STATUT nadačního fondu Nadační fond Advance Institute 1.1. Název nadačního fondu zní: Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) 1.2. Sídlo nadačního fondu

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I Název a sídlo společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I Název a sídlo společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: -------------------------------------------------------- Farní charita Cheb, identifikační číslo 73634409, se sídlem Cheb, Kostelní nám.

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV. Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: Část III.

Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV. Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: Část III. Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: 1. Název a sídlo nadačního fondu Název: Nadační fond HOSPITAL BROUMOV Sídlo: třída Masarykova

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli:

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: ZAKLÁDACÍ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: panem Janem Kružíkem, bytem Praha 5, Zázvorkova 1997, RČ:

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Preambule. Čl. I. ZAKLADATEL. Čl. II. NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI. Čl. III. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Preambule. Čl. I. ZAKLADATEL. Čl. II. NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI. Čl. III. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 8/52 ze dne 23. 6. 2011 ZAKLÁDACÍ LISTINA obecně prospěšné společnosti dle 4 zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková oraganizace, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková oraganizace, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková oraganizace, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1 Sdružení rodičů a přátel školy při Základní

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Nejste sami mobilní hospic, z.ú.

Nejste sami mobilní hospic, z.ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA Nejste sami mobilní hospic, z.ú. Motto: Opora rodinám, které neopouští a doprovází své blízké v přirozeném domácím prostředí do poslední společné chvíle. I. Preambule Cílem ústavu je

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Dodatek č. 1 ke Statutu společnosti HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s.

Dodatek č. 1 ke Statutu společnosti HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. Dodatek č. 1 ke Statutu společnosti HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. Preambule V souladu s novelizací zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, je vydáván

Více

Stanovy spolku. ANTHROPICTURES, z.s. Čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. ANTHROPICTURES, z.s. Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku ANTHROPICTURES, z.s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dne 13. listopadu 2013 vytvořili zakladatelé: Ing. Pavel Borecký, r.č.: 861011/0410, trvale bytem: Obvodová 34/401, Praha 9, 190 00; Mgr.

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

Stanovy Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Nymburce

Stanovy Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Nymburce Stanovy Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Nymburce I. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení zní Česká andragogická společnost, o. s. (dále jen sdružení ), užívaný také ve zkratce ČAS, o. s.. 2. Sídlo sdružení

Více

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V.

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V. str. 1 z 5 Stanovy občanského sdružení s názvem: Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení Sdružení Lesná o.s. (dále jen sdružení ) zakládají jeho členové podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení Statut Nadačního fondu Adygine Preambule Nadační fond Adygine je nezávislou, nevýdělečnou, samostatnou právnickou osobou založenou pro dosahování obecně prospěšných cílů v souladu se zákonem č. 227/97

Více

STANOVY SPOLKU. Název Spolku II. Sídlo III. Účel

STANOVY SPOLKU. Název Spolku II. Sídlo III. Účel STANOVY SPOLKU I. Název Spolku FOKUS Mladá Boleslav z. s. II. Sídlo Ptácká 138, Mladá Boleslav III. Účel Účelem spolku je prosazování zájmů osob se závažným duševním onemocněním, podpora informovanosti,

Více

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Čl. 1 Založení Společnosti pro Jizerské hory Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. byla založena v lednu 1999 a 23.2.1999 zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

STATUT Nadačního fondu Evraz

STATUT Nadačního fondu Evraz STATUT Nadačního fondu Evraz PR1:\111809\02\2#9T02!.DOC\79211.0003 A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Evraz (dále jen nadační fond

Více

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s.

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. schválené na ustavující schůzi dne 13. 10. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Název: Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. (dále též Spolek ). 2.

Více

STANOVY SPOLKU BADMINTON ARÉNA SKALKA Z. S.

STANOVY SPOLKU BADMINTON ARÉNA SKALKA Z. S. STANOVY SPOLKU BADMINTON ARÉNA SKALKA Z. S. DLE USTANOVENÍ 218 ZÁKONA Č. 89/2012 SB., VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ Článek I. Název, sídlo a působnost 1. Spolek užívá název Badminton Aréna Skalka z. s. (dále

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení: Spolek Tábornický klub Písek 2. Sídlo občanského sdružení: Smrkovická 2218, Písek 39701

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Zakládací smlouva. (podle zákona 248/1995 Sb. ve znění platném od ) Mošnova 2366/45, Praha 5, Česká republika

Zakládací smlouva. (podle zákona 248/1995 Sb. ve znění platném od ) Mošnova 2366/45, Praha 5, Česká republika Zakládací smlouva (podle zákona 248/1995 Sb. ve znění platném od 1. 1. 2011) Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost nese název: SIRIRI o. p. s. Čl.lI: Sídlo obecně prospěšné

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více