Protože informace o odborném programu na kongresu se pøipravují do èasopisu FONS a cestopisné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protože informace o odborném programu na kongresu se pøipravují do èasopisu FONS a cestopisné"

Transkript

1 RNDr. Bedøich Friedecký, Ph.D., Ing. Lenka Nováková Japonský kaleidoskop Protože informace o odborném programu na kongresu se pøipravují do èasopisu FONS a cestopisné poznámky jste si mohli pøeèíst v rùzných periodikách, soustøedili jsme v retrospektivním pohledu na náš pobyt v Kjótu na shrnutí dojmù, které mají šanci pøetrvat øadu let a stát se souèástí historek pro vnouèata, manžely, manželky, kolegy a jiné blízké pøátele (pøítelkynì). Také ve vinárnách, kavárnách a èajovnách je lze uplatnit velmi dobøe. Skvìle se též hodí k použití, chceme-li potìšit sousedy, známé a dokonce i nìkteré pøíbuzné, zejména ty, jejichž šance navštívit tuto vzdálenou zemi je mizivá. Nebojme se, nikdy jich nebude málo. Cesta Jumbo Lufthansy zvládne trasu Frankfurt- Kansai za nìco málo více, než deset hodin tam a asi za 11 hodin trasu zpáteèní (to ty severní polární vìtry). Dojem o malosti naší planety je dokonalý a stále ještì ponìkud šokující. Letištì Kansai, situované na umìlém (a vytrvale se postupnì potápìjícím) ostrovì je zážitek sám o sobì, už proto, že se dosud zarputile drží nad moøskou hladinou. Prvním nezapomenutelným dojmem bylo naše setkání s Japonci v letištní hale pøi pasové kontrole. Najednou se nám vnucoval pocit, že jsme na letním táboøe. O více než o hlavu jsme pøevyšovali dìtské postavy kolem nás a proud drobných tìl nás unášel do další haly, která byla rozdìlena pøepážkami. Tady se proud rozdìloval na dva. U jedné pøepážky se spoøádanì øadily dìti (tedy Japonci), u druhé stáli v nevzhledném chumlu jejich vedoucí (tedy pøedstavitelé západní civilizace) se zjevnou ignorací jakéhokoliv poøádku. Ti malí lidé k nám vzhlíželi (zvedali hlavu) a naše skrytá nadutost nás svádìla k pomyšlení, že to je proto, že jsme lepší, než jsou oni. Jak byste se cítili, kdyby na vás nìkdo hledìl z patra, tedy byl vyšší minimálnì o 25 cm, než vy? Architektura a životní prostøedí Cesta autobusem dovolila v plné míøe vnímat nestvùrnost osacké aglomerace, kde splývaly prùmyslové podniky, lidská obydlí, silnièní pásy, nadjezdy a køižovatky do podoby odlidštìné krajiny, obývané patrnì mimozemš any z amerického akèního filmu. Èlovìk oèekával, kdy se objeví se svými laserovými zbranìmi, aby zlikvidovali rušivé agresory z cizí planety, avšak marnì. Situace se dramaticky zmìnila, jakmile se objevily první domy kjótských pøedmìstí a s nimi krásné místo na zemìkouli, kde byly už jasnì pøítomné známky tradièního a vcelku harmonického života, okoøenìné prvním silným závanem historie. Náš hotel sousedil s šógúnským palácem, mìl krásnì uspoøádaný vestibul, rychle pracující recepci, zaøídil briskní ubytování a podzemní dráha byla nedaleko. Stavební sloh historických památek zùstal od 8. století jednotný a nezmìnìný, dodržující architektonický standard, vytvoøený v Naøe, první metropoli této zemì a dokumentující tak nezvyklou sílu tradice. Jemné varianty rùzných období patrnì existují, ale jsou pro nás tìžko rozeznatelné. Døevo je dominantním stavebním materiálem. Tìžko se od sebe rozeznají buddhistické a šintoistické chrámy a èasto se vedle sebe vyskytují v jednom komplexu, Labor Aktuell

2 prozrazujíce na Evropu nezvyklou dávku náboženské tolerance. Japonský obèan mùže být klidnì šintoistou a buddhistou souèasnì, nìkteøí buddhisté vyznávají navíc i jakousi osobní specifickou formu køes anství. Pøi sèítání lidu pak vychází souèet vìøících obvykle hodnì nad 100%. Kdybych mìl charakterizovat celkový dojem z historické architektury, mohl bych klidnì zvolit namísto známého váleèného hesla jeho variantu Nara!Nara!Nara! Domeèky ze døeva a papíru pro øadové obyvatele Kyota jsou nejen malièké, ale i uzouèké a nizouèké a ostøe kontrastují se standardní westernovou podobou vìžákù, kterých je víc než dost. V nových budovách se obráží globálnì moderní architektonický styl, který najdete kdekoliv a který nevykazuje s historickou architekturou žádnou spojitost. Obdivovat mùžete jen peèlivìjší provedení detailù. Osídlení tvoøí nikdy nepøerušený pás, což mùže být pro nás ponìkud klaustrofobnì založené Evropany deprimující. Doprava Auta známých japonských znaèek vypadají dost jinak než jejich varianty, montované v Evropì. Silnièní provoz uvnitø mìsta je kupodivu významnì menší než v Praze, než v Istanbulu i v Moskvì. Pravda v Moskvì se obèas jezdí po chodníku a v Istanbulu se projíždìjí køižovatky zásadnì na èervenou, jak velí tureckým øidièùm jejich èest a ruským jejich slovanská zádumèivost. V každém pøípadì se zde potvrzuje známé pravidlo, že v øadì pøípadù nelze nalézt lineární vztah mezi bohatstvím spoleènosti a poètem aut. Barva bílá je barvou pro auta nejoblíbenìjší. Japonec, dbalý své cti si nechá nové auto požehnat šintoistickým knìzem. Kolo je v Kyotu oblíbeným dopravním prostøedkem, ale jezdí se na nìm ještì hùø, než v Hradci Králové (toto konstatování je snad velmi tvrdé, ale pravdivé). V jedné ruce mobil a v druhé øídítka. A pokud prší a v Kyotu prší èasto, hádejte ve které ruce mají deštník? Jezdí se po chodníku mezi chodci, v nákupních pasážích mezi kupujícími a po pìších zónách. Pokud se cyklista mezi chodci neprotáhne, trpìlivì za nimi vrávorá na kole, dokud si ho nìkdo nevšimne a neuvolní mu cestu. Pøi pohledu na takovou jízdu èlovìk pochopí, že nejnebezpeènìjší sportovní disciplína na kole - keirin je vynálezem Japoncù. Úsmìv u nás vzbuzovala zvuková signalizace semaforù. Kukaly totiž jako kukaèky. Vyplatilo se je nepodceòovat a radìji poslechnout. Pokud byste pøece jen vstoupili do vozovky, pøejelo by vás auto. Pøijelo by totiž z úplnì jiné strany, než byste èekali. Japonsko se vždy presentuje jako dobøe øízená zemì. Názorným pøíkladem její bezchybné funkènosti se uvádí pøesnost japonských vlakù. Výjimka bezvýjimeènì potvrzuje pravidlo i stane se, že vlak zpoždìní má. Když Jabor jel na poslední chvíli (jak jinak) na letištì, mìla Haruka na jeho poèest pùlhodinové zpoždìní. Tonda je na štìstí sportovec a náskok do již na start rolujícího Jumba zvládl bravurnì. Sociální podmínky Na první pohled zjevnou pøezamìstnaností se patrnì øeší možné sociální problémy (a tím se pøedchází vzniku výbušné smìsi v budoucnu). Typickým a nepøehlédnutelným pøíkladem pro nás cizince byla profese leštièù. Byli všude: v metru, na nádraží, v obchodních domech i na ulicích. Výsledek jejich práce byl viditelný a neoddiskutovatelný. VŠUDE BYLO ÈIS- TO. Dokonce i výkopové práce provádìli dìlníci ve slušivých uniformách a pro nás se stali typickým pøíkladem japonského kolektivního rozhodování. Jeden kopal a ostatní se radili, jak bude kopat dál. Vykonávání málo kvalifikované a manuální práce ještì patrnì není pro Japonce nepøekonatelnou pøekážkou. Životní úroveò obyèejných lidí je odhadem málo odlišná od naší, aèkoliv hrubý domácí produkt je o øád vyšší. Je zøejmé, že starší generace má evidentnì jiné životní priority a zdá se, že zatím vzdoruje zmìnám, které pøináší západní civilizace. Generace mladých nastupujících lidí Labor Aktuell 33

3 naopak vidí v americkém zpùsobu života svùj vzor. Po jednom pivu øvou jak paviáni a typickými gesty videoher komunikují s okolím. Po druhém pivu jdou k zemi, majíce metabolismus odbourávání etanolu velmi nedokonalý. Ubrání se tradièní klidný životní styl v Kjótu nájezdùm americké kultury? Odpovìï je skryta ve volbì jediné generace. Už Werich øíkal, že obnova nového lesa trvá o sto let déle, než trvá kácení. Zkrátka, byla by škoda, kdyby westernizace pokroèila dále, než je nezbytnì nutné. Pøíroda nebo harmonie? Obyvatelé Japonska jsou povìstní svým hledáním harmonie, ta však má pøesnì definovaná pravidla, pro nás opìt prakticky nedešifrovatelná. Japonské zahrady jsou svým vyjadøováním harmonie pøírody povìstné. Aby byla pøíroda opravdu tak harmonická, jak si tvùrce pøedstavuje, jsou její jednotlivé komponenty upravované až znásilòované do definovaných tvarù (stromy typu bonsai). Pøírodu je tøeba pøizpùsobit. Harmonie celku vyžaduje dramatickou násilnou úpravu detailù. Pokud na sebe chcete nechat pùsobit harmonii japonských zahrad osobnì, je tøeba nejdøív zaplatit vstupné. Prodavaèky úsmìvù Promiòte názvu knihy, je tak otøepaný, ale pøípadný! Pravá gejša neprodává nic, než své úsmìvy a svou vlídnost! (Podle knihy Joe Hlouchy z r. 1929) Tradièní tanec, hudba a zpìv v Japonsku Japonec zná jen tanec pro estetickou podívanou a tance jeho jsou spíše mimickým a rytmickým pøedstavením. Právem se tvrdí, že Japonci tanèí spíše rukama, než nohama. Tanèívá se za doprovodu hudby a zpìvu a k platnosti pøicházejí nejen ladné pohyby tanèících, ale i neustále se mìnící malebné záhyby jejich nádherných rouch. Vìjíø bývá nezbytnou rekvizitou. Japonská hudba se zpravidla nelíbí Evropanùm, zvláštì ne hudebníkùm z povolání. Je naprosto cizí, asijská, barbarská. Nevyhoví-li japonská hudba vkusu cizincù, je to s japonským zpìvem ještì horší. Umìle škrcený, hluboko v krku jako by bøichomluvecky znìjící hlas, zdá se být ještì exotiètìjší než hudba sama. Japonská hudební škála má jen pìt základních tónù. Možno však s jistotou øíci, že pøeze všechnu vysokou kulturu japonského národa hudba jeho ustrnula na stupni nejprimitivnìjším. Zpìvu i hudbì se uèí japonské gejši nazpamì, nebo japonská hudba nemá not. Instituce gejš Muži v Orientì a tedy ani v Japonsku sami netanèí, ale dávají si tanèiti a staèí jim pouhý estetický požitek z hudby, ladných pohybù a postojù a z krásy oblekù tanèících žen. I povstala tam bìhem let instituce Gejš. Japonský spisovatel Fudžimoto napsal, že Japonsko jest vlastí rytíøského bušida, hory Fudži, tøešòového kvìtu a gejš. Málokdo z Evropanù ví, co to doopravdy gejši jsou. Exotièností kraje zmateni pokládají tito turisté každou trochu lépe nebo nápadnìji obleèenou Japonku za gejšu, a jsou to tøeba èíšnice, pokojské nebo služky v èajovnách. Není obdobného spoleèenského postavení na svìtì. Nejsou to hereèky, nejsou to kabaretní umìlkynì ani dámy z barù. Jsou zvláštností Japonska! Døíve, kdy mimo divadlo nebylo jiné veøejné místnosti než èajovna, v níž dominovaly gejši, veškerý kulturní a politický život soustøedil se u nich a byl vzdìlanými a distinguovanými umìlkynìmi ovládnut. S rozkvìtem kulturního a hospodáøského života japonský muž poci oval stále vìtší potøebu umìleckého požitku, jehož se mu doma u jeho málo vzdìlaných a docela už ne rafinovaných manželek a dcer nedostávalo. Gejši byly a jsou ještì 34 Labor Aktuell

4 teï cvièeny v literatuøe a básnictví, jsou duchaplné a vtipné a dovedou se tváøiti jako skromné oddané hraèky svých ctihodných hostù. Tradièní japonské pojetí ženské krásy Pøedstava ideálu ženské krásy japonského muže liší se hodnì od ideálu Evropanova. Japonská kráska má být co možná veliká, štíhlá jako stvol rákosu, má míti úzké boky, plochá òadra, má míti úzký jemný oblièej, drobná ústa, svìtlou hebkou ple, šikmé úzké a hluboce temné oèi a oboèí krásné jako srpek mìsíce. Svou od pøírody trochu žlutou ple zakrývají pudrem nebo bílou šminkou, rty barví èervení a oboèí zdokonalují tuší. Èervené tváøe se v Japonsku pokládají za nehezké. Nevelký výstøih kimona, který ženy ze spoleènosti podobnì jako Evropanky nosí na prsou, mají gejši vzadu na šíji, nebo v Japonsku ne krása poprsí, ale dokonalá šíje je muži obdivována. Japonec nevidí v nahém lidském tìle nic nemravného ani pohlavnì vzrušujícího. On odsuzuje spíše evropské dekoltáže, krátké rukávy a nedostateèné moderní plesové toalety našich dam jako provokaci veøejné mravnosti. Sám obklopen od útlého mládí nahotou svých spolubližních a již doma nebo ve veøejných lázních spoleènì se ženami v primitivní rajské nahotì, pokládá ji za vìc zcela obyèejnou. Nikdy v Japonsku nahota lidského tìla nedospìla do tak vysoké mety, jako u starých Øekù a Øímanù, národní umìní ji vždy opomíjelo jako nìco pøírodou nedokonale vytvoøeného, nevýznamného a všedního. Japonce dokáže eroticky zaujmout krásný ženský oblièej, dokonalý úèes, ladná šíje. Nedráždí ho nahé lidské tìlo, ale žena odìná co možno nádhernì a pøepychovì. Proto jsou tance gejš tak cudné, obnažujíce jen lýtka nad ženskými ponožkami a ruce k lokti taneènic a možno tedy tento výkon nazvat tanèícími šaty. Rychlá amerikanizace japonského veøejného života jistì nezùstane bez vlivu na postavení gejš. Také vzmáhající se obliba kina, rádia, gramofonù a sportù škodí jejich umìní. A tak snad brzy pøijde èas, kdy se bude o instituci gejš z minulého a prvé polovice tohoto století mluviti a psáti jako o zašlém krásném umìleckém prožitku, jako o pohádce, která se nevrátí. V prùvodci jsem si pøeèetla, že v Kjotu v roce 2002 pracovalo 20 certifikovaných gejš a za služby jedné gejši za jediný veèer zaplatíte kolem USD. Když jsme se zeptali naší japonské prùvodkynì na gejši, pøes její tváø pøeletìl mráèek, pokrèila rameny a pøipustila, že stále existují. Až teprve pozdìji jsem pochopila její chování. Její vysvìtlení, kdo to vlastnì gejši jsou, bychom stejnì nepochopili. Labor Aktuell 35

5 Náboženství Koincidence buddhismu a šintoismu nás udivovala, možná až mátla. Šintoismus (šintó-cesta bohù) oficiálnì uznán v 8. stol n.l. pøedstavuje pùvodní japonské náboženství. Tvoøí jej komplex nejrùznìjších náboženských pøedstav a praktik a institucí od nejstarších dob japonských dìjin. Obsahuje prvky animismu, polytheismu, kultù plodnosti a pøedkù, uctívání pøírody a kult božského pùvodu císaøe. Buddhismus klade dùraz na osobní meditaèní praxi k dosažení vnitøní svobody a k odstranìní prožívání skuteènosti zkresleného subjektivním vidìním (je tøeba øíci, že pravý buddhista do jisté míry oprávnìnì považuje za subjektivní i to, co puncovaný Evropan vnímá jako objektivitu). Buddhismus japonský se rozšíøil do Japonska z Èíny pøes Koreu v 6. stol. Zen, pøevzatý jako tolik jiných vìcí z Èíny (èchan), dodnes zùstává nejvitálnìjší školou. Zen je nìkdy skvìle definován jako drak se zenovým tìlem, taoistickou tlamou a konfuciánskými konèetinami. Pronikl do všech oblastí kultury (literatura, divadlo, malíøství, umìní meèe, èajový obøad, zahradní architektura, ale také ve formì aikidó, judo, kendó) a zapla Pánbùh doposud tam zùstává. Lidé Jejich chování je neskuteènou míchanicí zdvoøilosti a bezohlednosti, která vyplývá z tradice rozdílného postavení žen ve spoleènosti a kterou my cizinci nejsme s to pochopit. Uvolníte-li místo k sezení v metru starší dámì, udìláte to jen jednou. Riskovat naprosto neèekanou reakci se podruhé už neodvážíte, ani kdybyste mìli vzhled a vlastnosti Jamese Bonda. Snaha o rovnostáøství v dìtském vìku je manifestována školními uniformami. Studenti (a studentky) jsou navleèeni do školních uniforem tmavých barev, obèas zpestøované pokrývkami hlavy roztodivných tvarù a barev. Podle pøísnosti školy u dívek kolísala délka sukní ve znaèném intervalu od hranice mezi pokrytím a odhalením zadních partií až po kolena. Snad na poèest neèekaných úspìchù japonských fotbalistù na mistrovství svìta byly dívèí nohy vesmìs opatøeny slušivými štulpnami. Nebylo možné si nevšimnout, že nohy Japonek se pohybují v širokém spektru od vyslovenì hubených až k evidentnì tlustým a že všechny jsou naprosto spolehlivì køivé. Japonci jsou spíš pracovití, než flexibilní, èasto bazírují na z našeho pohledu nesmyslných pøedpisech, nejsou pøístupni žádným kompromisùm. Díky své neschopnosti improvizovat je na nì spolehnutí. Improvizace vede k individuální tvoøivosti a podnikavosti, ale láká ke zneužívání situace a èasto konèí až u projevù agresivity. Etiketa Mají vypìstovanou vysokou úroveò mimoslovní komunikace na podvìdomé úrovni, což lze považovat za produkt buddhismu. Jsou povìstní svou snahou nezarmoutit a vyjít vstøíc. Jako zrcadlo odrážejí vaše chování a váš osobní pøístup, takže do Japoncù radìji jen chlebem. Díky svému vychování Japonci neumìjí øíci ne. Aby se ubránili žádostem vysloveným v duchu západní bezohlednosti, jejich asertivita se projevuje tak, že øeknou Hi a neudìlají nic. Pokud nepatøí k Japoncùm s mezinárodní zkušeností, ani pøi setkání, ani pøi rozlouèení vám nepodají ruku, ale mírnì se ukloní. Peníze a další pøedmìty však 36 Labor Aktuell

6 pøijímají do obou rukou a to je naopak pro cizince nezvykle dùvìrné gesto. Jejich úklony se nepodobají úklonám dvoøanù za vlády Rudolfa II, jsou rychlé. Zkuste jít po chodbì a rychle se za chùze uklonit. Pøipadáte si smìšnì? Tak to je ono! Nedá nám to abychom se s vámi nepodìlili o popis japonské zdvoøilosti z pùvabné osmdesát let staré knížeèky od Josefa Koøenského. Historka na závìr Jde o slavnou zenovou anekdotu, dobøe ilustrující jeho základní myšlenkový obsah, neobvyklou sílu mimoslovní komunikace a vzácnou schopnost tolerance a sebeironie. Když jsem prodléval v hlavním mìstì øíše japonské, v Tokiu, vidìl jsem míhati se v jeho ulicích na tisíce lidí. Ale pøes všecken èilý ruch nejživìjších u lic, v nichž tam na sta kramáøù vyložilo své zboží na prodej a pøilákává ke svému obchodu na tisíce koupìchtivých, probíhá vše hladce, bez hluku a køiku. Výjevy nìžné zdvoøilosti ze strany prodavaèe i kupce, blahovolné úsmìvy podobny jsou spíše divadelní høe. Oèi mùžete nechati na prostomyslném tom lidu, jehož poklony vzájemnì opìtované pamatují diváka na pohyby nejušlechtilejšího dvoøenína. Z usmìvavých rtù lze slyšet jen vybraná slova dvornosti. Vždy pro pøezdívky a nadávky není v japonském slovníku ani místa, ani výrazu. A chce-li si Japonec pøeci jakýmsi zaklením ve zlosti a vzteku uleviti, potom vyrazí ze sebe slovo baka, což znamená nestvùru vybájenou z konì a jelena (a na tom ani èas nic nezmìnil). Velmi zajímavým jevem je špatná znalost anglického jazyka, pøesto, že jde (nebo právì proto?) o povinný školní pøedmìt. Nicménì dotazujete-li se, vždy si ve shodì se svou na zdvoøilosti založenou etiketou najdou zpùsob, jak vám odpoví. Jde o metody èasto velmi vynalézavé a neselhávající. Selhat mohou leda v pøípadì, kdy si já (B.F.) objednám v restauraci nìjaké jídlo, ale to je u mne normální na celém svìtì. Jednou z naprostých záhad pro nás zùstává, jak mohl tento lid se svými tradicemi a se svým náboženstvím projevovat tolik agresivity a krutosti ve druhé svìtové válce. Možná je to tím, že pøes veškeré rozdíly existuje èlovìk na svìtì ve formì jediného živoèišného druhu (Homo sapiens sapiens). Cizinec navštívil zenový klášter a zahájil debatu s mladým pøihlouplým a navíc jednookým mnichem. Poté se dostavil k opatovi kláštera a referoval: Ten mladý mnich je nepøekonatelný mistr. Zvedl jsem jeden prst na znamení, že Buddha je jen jeden. On zvedl dva prsty pøedstavující Buddhu a jeho uèení. Zvedl jsem tøi prsty, protože jsou tøi: Buddha, jeho uèení a jeho žáci. Tu mi vrazil pìst do oblièeje na znamení, že vše vychází z jediného poznání. Ten mládenec vyhrál. Cizinec odešel a vzápìtí vbìhl ten mnich, znaènì rozèilený a žaloval pøedstavenému. Sotva mì ten cizinec uvidìl, zvedl prst na znamení, že mám jen jedno oko. Ukázal jsem mu dva prsty, abych mu dál znát, že jsem rád, že on má oèi dvì. A ten hrubián zvedl tøi prsty, aby mi ukázal, že dohromady máme oèi tøi. Tak jsem mu dal jednu pìstí,ale on mi utekl a je pryè. Labor Aktuell 37

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED ZEMÌ PÙVODU: Èeská republika. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PÙVODNÍHO STANDARDU: 12. øíjna. 1980 POUŽITÍ: Spoleèenské plemeno KLASIFIKACE F.C.I.: Po jeho mezinárodním uznání: skupina 9 - spoleèenská plemena

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU G L A S S U N L I M I T E D OBÝVACÍ POKOJ Stùl ze skla MATELAC Silver Bronze. M A T E L A C LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU STYL A ELEGANCE

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Copyrigth(c) Michal Dušek. 3D Win. Návod na použití

Copyrigth(c) Michal Dušek. 3D Win. Návod na použití 3D Win Návod na použití Program 3D Win, je základním programem pro øízení 3D frézek. Program je standardnì vybaven øízením pro krokové motory 4 taktní, 8 taktní, jednofázové, dvoufázové aj. Program využívá

Více

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL Lidé jsou zlí, ale èlovìk je dobrý. Lion Feuchtwanger Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic 4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic Celková délka trasy: 3,8 km (4,7 km) Poèet stromù: 7 Dolní Poèernice Obec leží v místì starého osídlení. V pozdní dobì kamenné (asi 4000 let pø. n. l.)

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Umístění Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska se nachází v jednom z nejkrásnějších regionů v Alpách Bernese Oberland v blízkosti Interlakenu, Brienz. Bernese

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

RE-ART Miloše Poláška

RE-ART Miloše Poláška RE-ART Miloše Poláška Název snad nejen pro mì evokuje nostalgickou retro dobu exploze nových výtvarných smìrù, dobu expresionismu, futurismu, dada, surrealismu a manifestù. Dobu, kdy umìní ironicky provokovalo,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických GS1 DataMatrix GS1 BarCodes Datové nosièe vyvinuté na 2D bázi pøedstavují možnost kódování vysokého poètu dat na omezeném prostoru. Stávají se tak ideálním øešením pro mnoho praktických aplikací globálnì

Více

naše služby reklamní & komunikaèní agentura

naše služby reklamní & komunikaèní agentura naše služby reklamní & komunikaèní agentura Hezký den! Øeknìte nám, co byste rádi. Bude nám potìšením najít to správné øešení právì pro Vás! Se jménem Universal system sena èeském trhu mùžete setkávat

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Krtèí norou 6. šifry. Adamov, 19. 9. 2009

Krtèí norou 6. šifry. Adamov, 19. 9. 2009 Krtèí norou 6 šifry damov, 19. 9. 2009 Krtèí norou 6 (úvodní øada, šifry a nápovìdy), jejímž autorem je kolektiv autorù Krtèí norou, podléhá Creative Commons Uveïte autora-neužívejte dílo komerènì 3.0

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Almanach obsahuje podrobné vysvìtlení všech pravidel Osadníkù z Katanu v abecedním poøadí. Tento podrobný výklad pravidel nemusíte èíst pøed

Více

13. Podél lanovky na Petøín

13. Podél lanovky na Petøín Celková délka trasy: 2,5 km Poèet stromù: 5 13. Podél lanovky na Petøín Jasan ve Strahovské zahradì Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom Informaèní tabule Zaèátek

Více

*prevence *intervence *sdílení

*prevence *intervence *sdílení *Dvouletý akreditovaný kurz v artefiletice a arteterapii, skupina IX. - Petra Kubáèková dìtská ILUSTRACE *prevence *intervence *sdílení Mám ráda ilustrace. Každý do nich mùže vložit vše, co je pro nìj

Více

Cvièení na relaxaèních míèích II.

Cvièení na relaxaèních míèích II. - POZ EST BIO PSY SOC INT ENV Cvièení na relaxaèních míèích II. Využití: Pomùcky a potøeby: Vedení ke správnému držení tìla vlivem zapojení hlubokých svalových skupin kolem páteøe pøi balanèních cvièeních,

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN VYHLAŠOVATEL Pohyb Praha o.s., Pražského 661/40., 152 00 Praha 5 POŘADATEL Hb Dance taneční škola ve spolupráci s Pohyb Praha o.s. SPOLUPOŘADATEL ATVA-vzdělávací centrum,

Více

Miloš Brom. Eko konzult

Miloš Brom. Eko konzult Miloš Brom Eko konzult Úvodem Lidstvo se nespornì vyvíjí od jednoduchého ke stále složitìjšímu. Duchovnì však lidstvo nepokroèilo vùbec nikam a zùstává na stejném stupni jako pøed tisíci lety. U èlovìka

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

CVIÈENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI Speciální pohybová výchova

CVIÈENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI Speciální pohybová výchova Podìkování Krajskému úøadu Moravskoslezského kraje za finanèní podporu této publikace, která má zlepšit zdraví mladé generace nejen v kraji, ale i v celé republice. MUDr. Marie Zemánková, pediatr, neurolog,

Více

Základy. fotografie. Pavel Roubal. a digitální. Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ

Základy. fotografie. Pavel Roubal. a digitální. Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ Grafika a digitální fotografie Pavel Roubal Základy fotografování kompozice Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ Obsah Clona a èas...1 Hloubka

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Motto: Pocit ošklivého káèátka mì pronásleduje celý život. Je to mindrák, který získáte, když vám rodièe øíkají, že jste k nièemu. Pak už není problém

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE Událo se: Zahájení výstavy Anne Frank Minulý týden jsme slavnostně zahájili výstavu Anne Frank-odkaz pro současnost. Příběh židovské dívky dojímá mnoho návštěvníků i žáků základních

Více

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně.

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně. Lukas Lehovec kruh 9. Pro svůj projekt jsem se rozhod řešit problematiku dopravy Projekt se zaobírá problematikou řešení nastavajíci hustoty provozu, která se bude postupem času ještě více zhušťovat, a

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více