Protože informace o odborném programu na kongresu se pøipravují do èasopisu FONS a cestopisné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protože informace o odborném programu na kongresu se pøipravují do èasopisu FONS a cestopisné"

Transkript

1 RNDr. Bedøich Friedecký, Ph.D., Ing. Lenka Nováková Japonský kaleidoskop Protože informace o odborném programu na kongresu se pøipravují do èasopisu FONS a cestopisné poznámky jste si mohli pøeèíst v rùzných periodikách, soustøedili jsme v retrospektivním pohledu na náš pobyt v Kjótu na shrnutí dojmù, které mají šanci pøetrvat øadu let a stát se souèástí historek pro vnouèata, manžely, manželky, kolegy a jiné blízké pøátele (pøítelkynì). Také ve vinárnách, kavárnách a èajovnách je lze uplatnit velmi dobøe. Skvìle se též hodí k použití, chceme-li potìšit sousedy, známé a dokonce i nìkteré pøíbuzné, zejména ty, jejichž šance navštívit tuto vzdálenou zemi je mizivá. Nebojme se, nikdy jich nebude málo. Cesta Jumbo Lufthansy zvládne trasu Frankfurt- Kansai za nìco málo více, než deset hodin tam a asi za 11 hodin trasu zpáteèní (to ty severní polární vìtry). Dojem o malosti naší planety je dokonalý a stále ještì ponìkud šokující. Letištì Kansai, situované na umìlém (a vytrvale se postupnì potápìjícím) ostrovì je zážitek sám o sobì, už proto, že se dosud zarputile drží nad moøskou hladinou. Prvním nezapomenutelným dojmem bylo naše setkání s Japonci v letištní hale pøi pasové kontrole. Najednou se nám vnucoval pocit, že jsme na letním táboøe. O více než o hlavu jsme pøevyšovali dìtské postavy kolem nás a proud drobných tìl nás unášel do další haly, která byla rozdìlena pøepážkami. Tady se proud rozdìloval na dva. U jedné pøepážky se spoøádanì øadily dìti (tedy Japonci), u druhé stáli v nevzhledném chumlu jejich vedoucí (tedy pøedstavitelé západní civilizace) se zjevnou ignorací jakéhokoliv poøádku. Ti malí lidé k nám vzhlíželi (zvedali hlavu) a naše skrytá nadutost nás svádìla k pomyšlení, že to je proto, že jsme lepší, než jsou oni. Jak byste se cítili, kdyby na vás nìkdo hledìl z patra, tedy byl vyšší minimálnì o 25 cm, než vy? Architektura a životní prostøedí Cesta autobusem dovolila v plné míøe vnímat nestvùrnost osacké aglomerace, kde splývaly prùmyslové podniky, lidská obydlí, silnièní pásy, nadjezdy a køižovatky do podoby odlidštìné krajiny, obývané patrnì mimozemš any z amerického akèního filmu. Èlovìk oèekával, kdy se objeví se svými laserovými zbranìmi, aby zlikvidovali rušivé agresory z cizí planety, avšak marnì. Situace se dramaticky zmìnila, jakmile se objevily první domy kjótských pøedmìstí a s nimi krásné místo na zemìkouli, kde byly už jasnì pøítomné známky tradièního a vcelku harmonického života, okoøenìné prvním silným závanem historie. Náš hotel sousedil s šógúnským palácem, mìl krásnì uspoøádaný vestibul, rychle pracující recepci, zaøídil briskní ubytování a podzemní dráha byla nedaleko. Stavební sloh historických památek zùstal od 8. století jednotný a nezmìnìný, dodržující architektonický standard, vytvoøený v Naøe, první metropoli této zemì a dokumentující tak nezvyklou sílu tradice. Jemné varianty rùzných období patrnì existují, ale jsou pro nás tìžko rozeznatelné. Døevo je dominantním stavebním materiálem. Tìžko se od sebe rozeznají buddhistické a šintoistické chrámy a èasto se vedle sebe vyskytují v jednom komplexu, Labor Aktuell

2 prozrazujíce na Evropu nezvyklou dávku náboženské tolerance. Japonský obèan mùže být klidnì šintoistou a buddhistou souèasnì, nìkteøí buddhisté vyznávají navíc i jakousi osobní specifickou formu køes anství. Pøi sèítání lidu pak vychází souèet vìøících obvykle hodnì nad 100%. Kdybych mìl charakterizovat celkový dojem z historické architektury, mohl bych klidnì zvolit namísto známého váleèného hesla jeho variantu Nara!Nara!Nara! Domeèky ze døeva a papíru pro øadové obyvatele Kyota jsou nejen malièké, ale i uzouèké a nizouèké a ostøe kontrastují se standardní westernovou podobou vìžákù, kterých je víc než dost. V nových budovách se obráží globálnì moderní architektonický styl, který najdete kdekoliv a který nevykazuje s historickou architekturou žádnou spojitost. Obdivovat mùžete jen peèlivìjší provedení detailù. Osídlení tvoøí nikdy nepøerušený pás, což mùže být pro nás ponìkud klaustrofobnì založené Evropany deprimující. Doprava Auta známých japonských znaèek vypadají dost jinak než jejich varianty, montované v Evropì. Silnièní provoz uvnitø mìsta je kupodivu významnì menší než v Praze, než v Istanbulu i v Moskvì. Pravda v Moskvì se obèas jezdí po chodníku a v Istanbulu se projíždìjí køižovatky zásadnì na èervenou, jak velí tureckým øidièùm jejich èest a ruským jejich slovanská zádumèivost. V každém pøípadì se zde potvrzuje známé pravidlo, že v øadì pøípadù nelze nalézt lineární vztah mezi bohatstvím spoleènosti a poètem aut. Barva bílá je barvou pro auta nejoblíbenìjší. Japonec, dbalý své cti si nechá nové auto požehnat šintoistickým knìzem. Kolo je v Kyotu oblíbeným dopravním prostøedkem, ale jezdí se na nìm ještì hùø, než v Hradci Králové (toto konstatování je snad velmi tvrdé, ale pravdivé). V jedné ruce mobil a v druhé øídítka. A pokud prší a v Kyotu prší èasto, hádejte ve které ruce mají deštník? Jezdí se po chodníku mezi chodci, v nákupních pasážích mezi kupujícími a po pìších zónách. Pokud se cyklista mezi chodci neprotáhne, trpìlivì za nimi vrávorá na kole, dokud si ho nìkdo nevšimne a neuvolní mu cestu. Pøi pohledu na takovou jízdu èlovìk pochopí, že nejnebezpeènìjší sportovní disciplína na kole - keirin je vynálezem Japoncù. Úsmìv u nás vzbuzovala zvuková signalizace semaforù. Kukaly totiž jako kukaèky. Vyplatilo se je nepodceòovat a radìji poslechnout. Pokud byste pøece jen vstoupili do vozovky, pøejelo by vás auto. Pøijelo by totiž z úplnì jiné strany, než byste èekali. Japonsko se vždy presentuje jako dobøe øízená zemì. Názorným pøíkladem její bezchybné funkènosti se uvádí pøesnost japonských vlakù. Výjimka bezvýjimeènì potvrzuje pravidlo i stane se, že vlak zpoždìní má. Když Jabor jel na poslední chvíli (jak jinak) na letištì, mìla Haruka na jeho poèest pùlhodinové zpoždìní. Tonda je na štìstí sportovec a náskok do již na start rolujícího Jumba zvládl bravurnì. Sociální podmínky Na první pohled zjevnou pøezamìstnaností se patrnì øeší možné sociální problémy (a tím se pøedchází vzniku výbušné smìsi v budoucnu). Typickým a nepøehlédnutelným pøíkladem pro nás cizince byla profese leštièù. Byli všude: v metru, na nádraží, v obchodních domech i na ulicích. Výsledek jejich práce byl viditelný a neoddiskutovatelný. VŠUDE BYLO ÈIS- TO. Dokonce i výkopové práce provádìli dìlníci ve slušivých uniformách a pro nás se stali typickým pøíkladem japonského kolektivního rozhodování. Jeden kopal a ostatní se radili, jak bude kopat dál. Vykonávání málo kvalifikované a manuální práce ještì patrnì není pro Japonce nepøekonatelnou pøekážkou. Životní úroveò obyèejných lidí je odhadem málo odlišná od naší, aèkoliv hrubý domácí produkt je o øád vyšší. Je zøejmé, že starší generace má evidentnì jiné životní priority a zdá se, že zatím vzdoruje zmìnám, které pøináší západní civilizace. Generace mladých nastupujících lidí Labor Aktuell 33

3 naopak vidí v americkém zpùsobu života svùj vzor. Po jednom pivu øvou jak paviáni a typickými gesty videoher komunikují s okolím. Po druhém pivu jdou k zemi, majíce metabolismus odbourávání etanolu velmi nedokonalý. Ubrání se tradièní klidný životní styl v Kjótu nájezdùm americké kultury? Odpovìï je skryta ve volbì jediné generace. Už Werich øíkal, že obnova nového lesa trvá o sto let déle, než trvá kácení. Zkrátka, byla by škoda, kdyby westernizace pokroèila dále, než je nezbytnì nutné. Pøíroda nebo harmonie? Obyvatelé Japonska jsou povìstní svým hledáním harmonie, ta však má pøesnì definovaná pravidla, pro nás opìt prakticky nedešifrovatelná. Japonské zahrady jsou svým vyjadøováním harmonie pøírody povìstné. Aby byla pøíroda opravdu tak harmonická, jak si tvùrce pøedstavuje, jsou její jednotlivé komponenty upravované až znásilòované do definovaných tvarù (stromy typu bonsai). Pøírodu je tøeba pøizpùsobit. Harmonie celku vyžaduje dramatickou násilnou úpravu detailù. Pokud na sebe chcete nechat pùsobit harmonii japonských zahrad osobnì, je tøeba nejdøív zaplatit vstupné. Prodavaèky úsmìvù Promiòte názvu knihy, je tak otøepaný, ale pøípadný! Pravá gejša neprodává nic, než své úsmìvy a svou vlídnost! (Podle knihy Joe Hlouchy z r. 1929) Tradièní tanec, hudba a zpìv v Japonsku Japonec zná jen tanec pro estetickou podívanou a tance jeho jsou spíše mimickým a rytmickým pøedstavením. Právem se tvrdí, že Japonci tanèí spíše rukama, než nohama. Tanèívá se za doprovodu hudby a zpìvu a k platnosti pøicházejí nejen ladné pohyby tanèících, ale i neustále se mìnící malebné záhyby jejich nádherných rouch. Vìjíø bývá nezbytnou rekvizitou. Japonská hudba se zpravidla nelíbí Evropanùm, zvláštì ne hudebníkùm z povolání. Je naprosto cizí, asijská, barbarská. Nevyhoví-li japonská hudba vkusu cizincù, je to s japonským zpìvem ještì horší. Umìle škrcený, hluboko v krku jako by bøichomluvecky znìjící hlas, zdá se být ještì exotiètìjší než hudba sama. Japonská hudební škála má jen pìt základních tónù. Možno však s jistotou øíci, že pøeze všechnu vysokou kulturu japonského národa hudba jeho ustrnula na stupni nejprimitivnìjším. Zpìvu i hudbì se uèí japonské gejši nazpamì, nebo japonská hudba nemá not. Instituce gejš Muži v Orientì a tedy ani v Japonsku sami netanèí, ale dávají si tanèiti a staèí jim pouhý estetický požitek z hudby, ladných pohybù a postojù a z krásy oblekù tanèících žen. I povstala tam bìhem let instituce Gejš. Japonský spisovatel Fudžimoto napsal, že Japonsko jest vlastí rytíøského bušida, hory Fudži, tøešòového kvìtu a gejš. Málokdo z Evropanù ví, co to doopravdy gejši jsou. Exotièností kraje zmateni pokládají tito turisté každou trochu lépe nebo nápadnìji obleèenou Japonku za gejšu, a jsou to tøeba èíšnice, pokojské nebo služky v èajovnách. Není obdobného spoleèenského postavení na svìtì. Nejsou to hereèky, nejsou to kabaretní umìlkynì ani dámy z barù. Jsou zvláštností Japonska! Døíve, kdy mimo divadlo nebylo jiné veøejné místnosti než èajovna, v níž dominovaly gejši, veškerý kulturní a politický život soustøedil se u nich a byl vzdìlanými a distinguovanými umìlkynìmi ovládnut. S rozkvìtem kulturního a hospodáøského života japonský muž poci oval stále vìtší potøebu umìleckého požitku, jehož se mu doma u jeho málo vzdìlaných a docela už ne rafinovaných manželek a dcer nedostávalo. Gejši byly a jsou ještì 34 Labor Aktuell

4 teï cvièeny v literatuøe a básnictví, jsou duchaplné a vtipné a dovedou se tváøiti jako skromné oddané hraèky svých ctihodných hostù. Tradièní japonské pojetí ženské krásy Pøedstava ideálu ženské krásy japonského muže liší se hodnì od ideálu Evropanova. Japonská kráska má být co možná veliká, štíhlá jako stvol rákosu, má míti úzké boky, plochá òadra, má míti úzký jemný oblièej, drobná ústa, svìtlou hebkou ple, šikmé úzké a hluboce temné oèi a oboèí krásné jako srpek mìsíce. Svou od pøírody trochu žlutou ple zakrývají pudrem nebo bílou šminkou, rty barví èervení a oboèí zdokonalují tuší. Èervené tváøe se v Japonsku pokládají za nehezké. Nevelký výstøih kimona, který ženy ze spoleènosti podobnì jako Evropanky nosí na prsou, mají gejši vzadu na šíji, nebo v Japonsku ne krása poprsí, ale dokonalá šíje je muži obdivována. Japonec nevidí v nahém lidském tìle nic nemravného ani pohlavnì vzrušujícího. On odsuzuje spíše evropské dekoltáže, krátké rukávy a nedostateèné moderní plesové toalety našich dam jako provokaci veøejné mravnosti. Sám obklopen od útlého mládí nahotou svých spolubližních a již doma nebo ve veøejných lázních spoleènì se ženami v primitivní rajské nahotì, pokládá ji za vìc zcela obyèejnou. Nikdy v Japonsku nahota lidského tìla nedospìla do tak vysoké mety, jako u starých Øekù a Øímanù, národní umìní ji vždy opomíjelo jako nìco pøírodou nedokonale vytvoøeného, nevýznamného a všedního. Japonce dokáže eroticky zaujmout krásný ženský oblièej, dokonalý úèes, ladná šíje. Nedráždí ho nahé lidské tìlo, ale žena odìná co možno nádhernì a pøepychovì. Proto jsou tance gejš tak cudné, obnažujíce jen lýtka nad ženskými ponožkami a ruce k lokti taneènic a možno tedy tento výkon nazvat tanèícími šaty. Rychlá amerikanizace japonského veøejného života jistì nezùstane bez vlivu na postavení gejš. Také vzmáhající se obliba kina, rádia, gramofonù a sportù škodí jejich umìní. A tak snad brzy pøijde èas, kdy se bude o instituci gejš z minulého a prvé polovice tohoto století mluviti a psáti jako o zašlém krásném umìleckém prožitku, jako o pohádce, která se nevrátí. V prùvodci jsem si pøeèetla, že v Kjotu v roce 2002 pracovalo 20 certifikovaných gejš a za služby jedné gejši za jediný veèer zaplatíte kolem USD. Když jsme se zeptali naší japonské prùvodkynì na gejši, pøes její tváø pøeletìl mráèek, pokrèila rameny a pøipustila, že stále existují. Až teprve pozdìji jsem pochopila její chování. Její vysvìtlení, kdo to vlastnì gejši jsou, bychom stejnì nepochopili. Labor Aktuell 35

5 Náboženství Koincidence buddhismu a šintoismu nás udivovala, možná až mátla. Šintoismus (šintó-cesta bohù) oficiálnì uznán v 8. stol n.l. pøedstavuje pùvodní japonské náboženství. Tvoøí jej komplex nejrùznìjších náboženských pøedstav a praktik a institucí od nejstarších dob japonských dìjin. Obsahuje prvky animismu, polytheismu, kultù plodnosti a pøedkù, uctívání pøírody a kult božského pùvodu císaøe. Buddhismus klade dùraz na osobní meditaèní praxi k dosažení vnitøní svobody a k odstranìní prožívání skuteènosti zkresleného subjektivním vidìním (je tøeba øíci, že pravý buddhista do jisté míry oprávnìnì považuje za subjektivní i to, co puncovaný Evropan vnímá jako objektivitu). Buddhismus japonský se rozšíøil do Japonska z Èíny pøes Koreu v 6. stol. Zen, pøevzatý jako tolik jiných vìcí z Èíny (èchan), dodnes zùstává nejvitálnìjší školou. Zen je nìkdy skvìle definován jako drak se zenovým tìlem, taoistickou tlamou a konfuciánskými konèetinami. Pronikl do všech oblastí kultury (literatura, divadlo, malíøství, umìní meèe, èajový obøad, zahradní architektura, ale také ve formì aikidó, judo, kendó) a zapla Pánbùh doposud tam zùstává. Lidé Jejich chování je neskuteènou míchanicí zdvoøilosti a bezohlednosti, která vyplývá z tradice rozdílného postavení žen ve spoleènosti a kterou my cizinci nejsme s to pochopit. Uvolníte-li místo k sezení v metru starší dámì, udìláte to jen jednou. Riskovat naprosto neèekanou reakci se podruhé už neodvážíte, ani kdybyste mìli vzhled a vlastnosti Jamese Bonda. Snaha o rovnostáøství v dìtském vìku je manifestována školními uniformami. Studenti (a studentky) jsou navleèeni do školních uniforem tmavých barev, obèas zpestøované pokrývkami hlavy roztodivných tvarù a barev. Podle pøísnosti školy u dívek kolísala délka sukní ve znaèném intervalu od hranice mezi pokrytím a odhalením zadních partií až po kolena. Snad na poèest neèekaných úspìchù japonských fotbalistù na mistrovství svìta byly dívèí nohy vesmìs opatøeny slušivými štulpnami. Nebylo možné si nevšimnout, že nohy Japonek se pohybují v širokém spektru od vyslovenì hubených až k evidentnì tlustým a že všechny jsou naprosto spolehlivì køivé. Japonci jsou spíš pracovití, než flexibilní, èasto bazírují na z našeho pohledu nesmyslných pøedpisech, nejsou pøístupni žádným kompromisùm. Díky své neschopnosti improvizovat je na nì spolehnutí. Improvizace vede k individuální tvoøivosti a podnikavosti, ale láká ke zneužívání situace a èasto konèí až u projevù agresivity. Etiketa Mají vypìstovanou vysokou úroveò mimoslovní komunikace na podvìdomé úrovni, což lze považovat za produkt buddhismu. Jsou povìstní svou snahou nezarmoutit a vyjít vstøíc. Jako zrcadlo odrážejí vaše chování a váš osobní pøístup, takže do Japoncù radìji jen chlebem. Díky svému vychování Japonci neumìjí øíci ne. Aby se ubránili žádostem vysloveným v duchu západní bezohlednosti, jejich asertivita se projevuje tak, že øeknou Hi a neudìlají nic. Pokud nepatøí k Japoncùm s mezinárodní zkušeností, ani pøi setkání, ani pøi rozlouèení vám nepodají ruku, ale mírnì se ukloní. Peníze a další pøedmìty však 36 Labor Aktuell

6 pøijímají do obou rukou a to je naopak pro cizince nezvykle dùvìrné gesto. Jejich úklony se nepodobají úklonám dvoøanù za vlády Rudolfa II, jsou rychlé. Zkuste jít po chodbì a rychle se za chùze uklonit. Pøipadáte si smìšnì? Tak to je ono! Nedá nám to abychom se s vámi nepodìlili o popis japonské zdvoøilosti z pùvabné osmdesát let staré knížeèky od Josefa Koøenského. Historka na závìr Jde o slavnou zenovou anekdotu, dobøe ilustrující jeho základní myšlenkový obsah, neobvyklou sílu mimoslovní komunikace a vzácnou schopnost tolerance a sebeironie. Když jsem prodléval v hlavním mìstì øíše japonské, v Tokiu, vidìl jsem míhati se v jeho ulicích na tisíce lidí. Ale pøes všecken èilý ruch nejživìjších u lic, v nichž tam na sta kramáøù vyložilo své zboží na prodej a pøilákává ke svému obchodu na tisíce koupìchtivých, probíhá vše hladce, bez hluku a køiku. Výjevy nìžné zdvoøilosti ze strany prodavaèe i kupce, blahovolné úsmìvy podobny jsou spíše divadelní høe. Oèi mùžete nechati na prostomyslném tom lidu, jehož poklony vzájemnì opìtované pamatují diváka na pohyby nejušlechtilejšího dvoøenína. Z usmìvavých rtù lze slyšet jen vybraná slova dvornosti. Vždy pro pøezdívky a nadávky není v japonském slovníku ani místa, ani výrazu. A chce-li si Japonec pøeci jakýmsi zaklením ve zlosti a vzteku uleviti, potom vyrazí ze sebe slovo baka, což znamená nestvùru vybájenou z konì a jelena (a na tom ani èas nic nezmìnil). Velmi zajímavým jevem je špatná znalost anglického jazyka, pøesto, že jde (nebo právì proto?) o povinný školní pøedmìt. Nicménì dotazujete-li se, vždy si ve shodì se svou na zdvoøilosti založenou etiketou najdou zpùsob, jak vám odpoví. Jde o metody èasto velmi vynalézavé a neselhávající. Selhat mohou leda v pøípadì, kdy si já (B.F.) objednám v restauraci nìjaké jídlo, ale to je u mne normální na celém svìtì. Jednou z naprostých záhad pro nás zùstává, jak mohl tento lid se svými tradicemi a se svým náboženstvím projevovat tolik agresivity a krutosti ve druhé svìtové válce. Možná je to tím, že pøes veškeré rozdíly existuje èlovìk na svìtì ve formì jediného živoèišného druhu (Homo sapiens sapiens). Cizinec navštívil zenový klášter a zahájil debatu s mladým pøihlouplým a navíc jednookým mnichem. Poté se dostavil k opatovi kláštera a referoval: Ten mladý mnich je nepøekonatelný mistr. Zvedl jsem jeden prst na znamení, že Buddha je jen jeden. On zvedl dva prsty pøedstavující Buddhu a jeho uèení. Zvedl jsem tøi prsty, protože jsou tøi: Buddha, jeho uèení a jeho žáci. Tu mi vrazil pìst do oblièeje na znamení, že vše vychází z jediného poznání. Ten mládenec vyhrál. Cizinec odešel a vzápìtí vbìhl ten mnich, znaènì rozèilený a žaloval pøedstavenému. Sotva mì ten cizinec uvidìl, zvedl prst na znamení, že mám jen jedno oko. Ukázal jsem mu dva prsty, abych mu dál znát, že jsem rád, že on má oèi dvì. A ten hrubián zvedl tøi prsty, aby mi ukázal, že dohromady máme oèi tøi. Tak jsem mu dal jednu pìstí,ale on mi utekl a je pryè. Labor Aktuell 37

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

ZŠ Pardubice - Studánka Pod Zahradami 317. Japonsko. Projekt EGS - Den Zemí

ZŠ Pardubice - Studánka Pod Zahradami 317. Japonsko. Projekt EGS - Den Zemí ZŠ Pardubice - Studánka Pod Zahradami 317 Japonsko Projekt EGS - Den Zemí Obsah: Základní informace o zemi... 3 Historické památky země... 3 Zvyky a tradice Japonska... 3 Japonská náboženství... 3 Samurajové...

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Lunární kalendáø. Legenda:

Lunární kalendáø. Legenda: Legenda: Beran Býk Blýženci Rak Lev Pana Váhy Štír Støelec Kozoroh Vodnáø Ryby Lunární kalendáø Lunární kalendáø, který nyní máte v rukou, je vypoèítaný dle Keplerových zákonù. Pro vyhodnocení lunárního

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

FAIR TRADE MÁ SMYSL!

FAIR TRADE MÁ SMYSL! Zdroj: NaZemi FAIR TRADE MÁ SMYSL! Farmáøi z kostarického družstva Llano Bonito se zapojili do fair trade. To jim garantuje minimální výkupní cenu, díky které si mohou dovolit investovat do moderních zpracovatelských

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo C++ BUILDER v pøíkladech ROMAN NERUDA TOMÁŠ HOLAN Praha 2002 Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

PRÁCE SE DØEVEM. Projekt: TECHNIKA MÁ ZELENOU CZ.1.07/1.3.00/48.0026. Pøíjemce dotace:

PRÁCE SE DØEVEM. Projekt: TECHNIKA MÁ ZELENOU CZ.1.07/1.3.00/48.0026. Pøíjemce dotace: PRÁCE SE DØEVEM Projekt: TECHNIKA MÁ ZELENOU CZ.1.07/1.3.00/48.0026 Pøíjemce dotace: Centrum rozvojových aktivit Unie zamìstnavatelských svazù ÈR Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 IÈ: 41694287 Spolufinancováno

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ I. DUCHOVNÍ SVÌT V okamžiku smrti vystoupí duše ze svého těla. Je-li duše starší a má zkušenosti z mnoha předchozích životů, ihned pozná, že je volná, a vydá se domů. Tyto

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

Materiál s tradicí. V novém podání.

Materiál s tradicí. V novém podání. Řada LS v mosazi Materiál s tradicí. V novém podání. Mosaz - slitina mědi a zinku známá již od starověku se i dnes cení jako vysoce univerzální materiál. Kov vyzařuje auru zvláštní elegance díky odstínům

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI SOUVISLOST - body Vyhledej všechny souvislosti skryté v obrazci a urèi, jaké èíslo se skrývá za otazníkem. OKNA - body Devìt oken v domì není uspoøádáno náhodnì. Okno v pravém dolním rohu je zakresleno

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Obchodní pasáže Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Pasáž (z francouzského le passage, průchod) je v architektuře průchod budovou nebo spojenými budovami, který umožňuje osobám přecházet

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU Text vznikl v rámci grantového projektu Grantové agentury Èeské republiky (è. 406/06/0546) Zmìny v koncepcích výchovy a vzdìlání v podmínkách uèící se a plurativní spoleènosti. doc. PhDr. Alena Vališová,

Více

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM 8. a. kvìtna Booklet 8. a. kvìtna sudoku kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: minut A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku 9x9...7 bodù B. Diagonální sudoku

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIER PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO OF PRODUCT DESIGN STUDIE SAKRÁLNÍHO PROSTORU STUDY OF SACRED

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

SIGNÁLY ZÁJMU. 8 podvědomých signálů, kterými ti žena dává najevo, že se jí líbíš...

SIGNÁLY ZÁJMU. 8 podvědomých signálů, kterými ti žena dává najevo, že se jí líbíš... SIGNÁLY ZÁJMU 8 podvědomých signálů, kterými ti žena dává najevo, že se jí líbíš... www.poznejrectela.cz 1. HRA S VLASY Ženy pohazují vlasy a hrají si s nimi proto, aby předvedly muži, jak zdravé a luxusní

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Komandor Edgar Armond

Komandor Edgar Armond Komandor Edgar Armond Tato knížeèka je výsledkem snahy o historicko-spirituální obnovu svìta, podloženou inspirací, tedy z duchovního svìta telepaticky získanou myšlenkou. A lidstvo chce nebo ne, svìtlo

Více

1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost.

1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost. 1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost. 2. Cyklista jede z osady do města. První polovinu cesty vedoucí přes kopec jel

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zvìøetické koòohrátky 2014

Zvìøetické koòohrátky 2014 amzíkova dráha je kombinace pøekážek, pøechodù, plynulosti, souhra jezdce a konì ozdìlení obtížnosti a úloh: kamzíkovì dráze máme tøi stupnì obtížnosti základní, støednì pokroèilá a mistrovská Z) do základní

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

Stoletý absolvent gymnázia

Stoletý absolvent gymnázia Stoletý absolvent gymnázia Jednoho teplého dubnového dopoledne jsem navštívila malebnou zahrádku v Černošicích. Hned u branky mě přivítal usměvavý postarší pán, který s nadšením zval do svého království.

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

Prostor. pro rychlé a úsporné øešení

Prostor. pro rychlé a úsporné øešení Vybudovat bezpeèné a kvalitní stropní, schodiš ové a balkónové nosné konstrukce znamená hodnì organizaèních, èasových a finanèních výdajù. Železobetonový stavební systém STROPSYSTEM GOLDBECK nabízí výstavbu

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Publikace byla zpracována v rámci výzkumného zámìru MSM0023775201 Terciární vzdìlávání ve znalostní spoleènosti, který øeší Centrum pro studium vysokého

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

OBA observatoř polární záře

OBA observatoř polární záře seznam příloh 01/ rozbor místa a úkolu 02/ situace širších vztahů 1:4000 03/ situace 1:500 04/ půdorysy 1:200 05/ řezy 1:200 06/ pohledy 1:200 07/ vizualizace interiéru 08/ vizualizace exteriéru 09/ průvodní

Více

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED ZEMÌ PÙVODU: Èeská republika. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PÙVODNÍHO STANDARDU: 12. øíjna. 1980 POUŽITÍ: Spoleèenské plemeno KLASIFIKACE F.C.I.: Po jeho mezinárodním uznání: skupina 9 - spoleèenská plemena

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE pro zaèáteèníky JOSEF LDMN Praha 2001 Ing Josef Ladman ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE PRO ZÈÁTEÈNÍKY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více