ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA ( ) Inventář osobního fondu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA (1880 1925) Inventář osobního fondu"

Transkript

1 ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA ( ) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 15 Zpracovala: Jaromíra Nováková Místo: Praha 1992, 2010

2 Jan Štursa Sochař Jan Štursa se narodil 15. května 1880 v Novém Městě na Moravě. Tam také absolvoval v letech obecnou i měšťanskou školu. Během školní docházky výtvarný talent nijak neprojevoval. Daleko více se zajímal o přírodu a zahradničení. A nebýt všímavého pana učitele, který přesvědčil rodiče, aby poslali chlapce do Hořic, byl by z Jana Štursy bezesporu dobrý a spokojený zahradník. Roku 1894 odešel Jan Štursa do sochařské a kamenické školy v Hořicích. Po absolutoriu v roce 1898 odjel na rok do Německa, kde pracoval v lomech a kamenických dílnách. V roce 1899 se dostal na Akademii výtvarných umění v Praze, do speciálky Josefa Václava Myslbeka. Z Akademie Štursa neodešel dobrovolně, ale po určitých nedorozuměních právě s profesorem Myslbekem. Rok po ukončení speciálky, v roce 1904, dostal poprvé Hlávkovo cestovní stipendium, které mu umožnilo tříměsíční studijní cestu do Mnichova, Bernu, Curychu, Ženevy, Paříže a Londýna. Téhož roku byl na podkladě vystavených prací na XII. výstavě SVU Mánes v Praze přijat za člena SVU Mánes. Tím bylo završeno první tvůrčí období. Během tohoto období se uplatňovalo v jeho díle několik směrů. Na přelomu století to byl realismus (projevoval se například v portrétní tvorbě,...), následovaly impresionismus a symbolismus, závěrečnou tendencí byla secese. Nejčastějším motivem nejen pro první období, ale pro veškerou tvorbu, se stala žena. Ta byla také prvním velkým úspěchem ještě na AVU. Plastika Z lázně zaujala Myslbeka natolik, že ji nařídil odlít do bronzu a umístit ji na AVU. Zlomem v tvorbě Jana Štursy byl rok Odchází z Akademie, oprošťuje se od vlivu velkého učitele a vrací se k zážitkům z mladosti, k literární inspiraci, k dobovým principům výtvarného stylu (příkladem je plastika Život uniká). Pro toto období je typický i výběr materiálu: vosk pro modelaci, alabastr pro realizaci. To je tedy přechod z jednoho období do druhého, které je vymezeno lety 1905 až Své druhé období začíná v letech 1905 a 1906 samostatnou sochařskou tvorbou v ateliéru Na Maninách. Při práci je ovlivňován svými cestami do zahraničí. Toto období je charakteristické výrazovou intenzitou, materiálovou a technickou mnohostranností (Píseň hor, Zamyšlený muž, Puberta). Z tohoto období je také několik prací, které patří k nejčistším realizacím českého symbolismu (i když se znaky secese), např. portréty Karla Hlaváčka, Karla Dewettera. Následující období by se dalo zjednodušeně charakterizovat asi takto: umělec opouští nejen secesní a symbolistické tvarosloví, ale i proměnlivý materiál, a věnuje se dekorativní tvorbě (pavilon architekta Jana Kotěry na jubilejní výstavě Obchodní a živnostenské komory v roce 1908). Vznikají zde díla, která patří k vrcholům cesty na Olymp českého moderního sochařství (Koupání vlasů, Eva). Toto období je přerušeno vypuknutím první světové války. Hned 3. srpna 1914 nastupuje k 81. pěšímu pluku v Jihlavě, kde setrvává střídavě na frontě, střídavě v zázemí, až do konce roku V tomto roce je jmenován profesorem na AVU (po zemřelém Stanislavu Suchardovi) a tudíž je zbaven vojenské povinnosti. Válka Štursovi nepřetrhala jen tvůrčí cestu. Připravoval se na studijní pobyt ve Francii v ateliéru E. A. Bourdella. Tuto cestu už však nikdy neuskutečnil. Měsíce strávené na vojně v něm zanechaly hluboké zážitky, které ovlivnily jeho další tvorbu (Pieta, Ukřižování, Truchlící muž s mečem, pomníky padlým). Otřesy z války se odrazily v umělcově přímo horoucím vztahu k životu, který vkládal do svých děl (Žena s dítětem, Pohřeb v Karpatech, Raněný). Dalším dílem, které patří k vrcholům Štursovy tvorby a které vzniklo ve válečném období, je Dar nebe a země. Poválečné období je v podstatě posledním tvůrčím obdobím Jana Štursy. Koncem války a se vznikem státu se probudily ve Štursovi heroizující tendence (tvoří dvě varianty sochy Svobody), které spolu s pocitem radosti, obsahují všechna další a poslední díla v období let 1918 až Jan Štursa zemřel vlastním rozhodnutím ve svém ateliéru na AVU. Výstavy (podle katalogu k výstavě 1980) 1904 XII. výstava SVU Mánes 1910 IX. mezinárodní výstava v Benátkách (Melancholické děvče, Eva) 1911 Mezinárodní výstava v Římě (Toileta) 1913 XI. mezinárodní výstava v Mnichově

3 1914 Výstava Verein Bildende Künster Münchens Secession v Mnichově 1920 XII. mezinárodní výstava v Benátkách (Sulamit Rahu) 1923 Světová výstava v Rio de Janeiro 1924 XIII. mezinárodní výstava v Benátkách 1925 Mezinárodní výstava dekorativních umění v Paříži 1926 Posmrtná výstava uspořádal SVU Mánes Studijní cesty 1904 Mnichov, Bern, Curych, Ženeva, Paříž, Londýn (Hlávkovo stipendium) 1907 Itálie (Hlávkovo stipendium) 1911 Itálie (podpora ČAVU) 1912 Paříž 1913 Itálie 1921 Itálie - Řím, Benátky, Florencie 1922 Sliač, Detva 1923 Holandsko, Francie 1924 Itálie Ceny 1907 Cena hl. města Prahy, Cena architekta Turka (Puberta) Cena České akademie pro vědy, slovesnost a umění 1918 První a třetí cena v soutěži na pomník Svatopluka Čecha 1919 Výroční cena IV. třídy ČAVU 1923 Grand prix na světové výstavě v Rio de Janeiro (převzal v roce 1924) Vývoj a dějiny archivního fondu Pozůstalost sochaře Jana Štursy v Archivu NG je svým rozsahem nepatrná. Takřka celá je totiž uložena v jeho rodišti v Novém Městě na Moravě v Horácké galerii. V ANG registrujeme v podstatě čtyři zdroje získání pozůstalosti. Prvním je n. p. Kniha, odkud NG zakoupila v průběhu let 1961 až 1970 část korespondence Jana Štursy, soubor fotografií italských uměleckých děl a osobní fotografie. Další část tvoří, které byly použity při výstavě Život a dílo Jana Štursy, uvedené Národní galerií v Praze ke stému výročí umělcova narození. Důležitým zdrojem byla pozůstalost umělcovy manželky Boženy Durasové, převedená do ANG z divadelního fondu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Díky ní byla získána podstatná část korespondence a několik osobních fotografií. Poslední, poměrně rozsáhlá část, pozůstalost Míly Pačové, byla zakoupena od soukromého majitele až v roce Charakteristika fondu Při pořádání písemné pozůstalosti byl fond rozdělen do sedmi skupin: doklady osobní, korespondence - přijatá, odeslaná, cizí, rukopisy, foto - osoby, dílo, pozůstalost Míly Pačové, dokumentační materiál, různé. Pozůstalost Míly Pačové byla vyčleněna jako samostatný celek. Obsahuje milostnou korespondenci Míly Pačové a Jana Štursy v letech 1918 až 1925 (celkem 160 dopisů a pohlednic), deník Pačové se zápisy z let 1918 až 1923 a několik fotografií manželky Jana Štursy Boženy Durasové. Vzhledem k těsnému sepětí všech složek by tato část pozůstalosti neměla být dále dělena. Během zpracování fondu došlo k vyřazení jen několika pomocných obálek, písemnosti jsou v dobrém fyzickém stavu, bez výrazného poškození papíru. Fond i inventář byly zpracovány podle Zásady pro zpracování osobní archivních fondů a pro psaní jejich inventářů, platných ve shodě s prováděcí vyhláškou č. 645 zákona č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

4 Jak již bylo uvedeno, osobní pozůstalost Jana Štursy v ANG není rozsáhlá. Osobní doklady je oddíl jen torzovitý, kromě rozpočtu na pomník lékárníka Josefa Šteinera v Dejvicích, jsou ostatní doklady. V části Korespondence nacházíme početnější soubory pohlednic matce Josefě a bratru Ferdinandovi, které nás seznamují s místy pobytu Jana Štursy na studijních cestách po Evropě. Za zmínku též stojí početný soubor dopisnic a dopisů Bedřichu Hlaváčovi, redaktorovi časopisu Union ve Vídni, týkající se obsazení profesorského místa Janem Štursou (na AVU, po smrti Stanislav Suchardy) a výše uvedená pozůstalost Míly Pačové. Díky tomu, že se pozůstalost Jana Štursy týká převážně osobního života, a to hlavně jeho posledních let, přibližuje nám, v jaké atmosféře Štursa pracoval a jaké pohnutky ho vedly k vytvoření jeho velkých děl. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky Fond uspořádala a inventář k němu sestavila Jaromíra Nováková v roce 1992, do digitální podoby převedla a doplnila v roce Výběrová literatura Monografie Matějček Antonín, Jan Štursa, Praha 1923 Matějček Antonín, Jan Štursa: dílo, Praha 1926 Novotný Kamil, Jan Štursa, SVU Mánes, Praha 1940 Matějček Antonín, Jan Štursa ( ), Praha 1950 Wittlich Petr, Kresby Jana Štursy, Praha 1959 Mašín Jiří, Jan Štursa ( ), Praha 1981 Wittlich Petr, Jan Štursa, Praha 2008 Paměti Štursa Jiří, Jan Štursa: svědectví současníků a dopisy, Praha 1962 Katalogy Jan Štursa ( ). Katalog výstavy v Galerii J. R. Vilímka. Text Vojtěch Volavka. Praha 1941 Kresby Jana Štursy. Text Lev Nerad. SVU Mánes Praha 1941 Jan Štursa ( ): světové kulturní výročí UNESCO. Autoři výstavy P. Hartmann, M. Hovorková, V. Procházka, J. Šebek. Národní galerie v Praze 1980 Jan Štursa ( ): výběr z kreseb. Autor katalogu P. Hartmann. Národní galerie v Praze 1980 Jan Štursa ( ). Autor výstavy a textu v katalogu I. Plánka. Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově 1987 Encyklopedie Nová encyklopedie českého výtvarného umění, N-Ž (kolektiv autorů), Praha 1995, s Toman Prokop, Slovník československých výtvarných umělců II, s Písemnosti uložené v dalších archivních fondech V dalších fondech ANG jsou uloženy pouze jednotliviny, zejména korespondence: fond 38 Viktor Oliva - Dopis J. Štursy Viktoru Olivovi z roku 1914, AA 2320 fond 104 F. Macháček - Dopis J. Štursy Vendelínu Schwarzovi z roku 1909, AA 928/63 fond 11 Ferdinand Engelmüller - Navštívenka J. Štursy s přípisem F. Engelmüllerovi z roku 1923, AA fond 37 Karel Reinwald - Navštívenka J. Štursy - Kvitance pro K. Reinwalda z roku 1919, AA 1862 fond 1 Josef Václav Myslbek - Pohlednice J. Štursy J. V. Myslbekovi z roku 1921, AA 1004 fond Krasoumná jednota - Korespondence s Krasoumnou jednotou z let , AA 1828/1-15

5 Ve Sbírce úmrtních oznámení se nachází parte Jana Štursy (AA 871/69), ve fondu Moderní galerie je uložena složka týkající se převzetí pozůstalosti JŠ (AA 1330) a v oddělení Velkých formátů se nacházejí fotografie děl JŠ od Tibora Hontyho (AA 3914). Naposledy můžeme uvést Katalogy speciální školy sochařské z let z fondu J. V. Myslbeka (AA 1009/1-17), ve kterých je Jan Štursa zmiňován. Korespondenci Jana Štursy je také možno nalézt LA PNP (fond Marie Calma, Karel Hoffmeister, Karáskova galerie). Soubor archiválií je též v NTM ve fondu Jiřího Štursy, není však zatím známo, v jakém rozsahu.

6 Inv. Obsah Kusy Časový rozsah Přír.č. AA Ev.j DOKLADY 1 Curriculum vitae /1 1 2 Část učňovské knížky /2 1 3 Ministerstvo kultu a vyučování - jmenování /3 1 profesorem Akademie výtvarných umění v Praze 4 Pracovní knížka /4 1 5 Roční vysvědčení - 3. třída měšťanky v Novém /5 1 Městě na Moravě 5a Rozpočet na pomník lékárníka Josefa Šteinera v Dejvicích 6 Úmrtní oznámení /6 1 7 Školní průkaz I. řemeslnické školy v Berlíně /7 1 8 Výroční vysvědčení - 2. ročník Odborné /8 1 sochařské a kamenické školy v Hořicích 9 Vysvědčení chudoby /9 1 KORESPONDENCE PŘIJATÁ - OSOBNÍ 10 Durasová Božena (manželka, herečka) 7 ll /1-4 1 Praha, 1914 Praha, 1915 Praha, 1915 Praha, Herites František 1 kus Praha, (dopisnice) 12 Hilbert Jaroslav 1 kus b. d Praha, b. d. (vizitka) 13 Hoffmeister Karel 1 list

7 Praha, Janák Pavel 1 kus Praha, (vizitka) 15 Jesenská Milena 1 kus b. d Špičák u Eisensteinu (Železná Ruda), b. d. (pohlednice) 16 Kalvoda Alois 1 kus 1905 (?) Praha, (?) (pohlednice) 17 Kotěra Jan 1 kus Leipzig, (pohlednice) 18 Kvapil Jaroslav 3 ll 1909, /1,2 1 Praha, Benátky, (pohlednice) (spolupodepsány Zdena Rýdlová a Helena Malířová) 19 Kysela František, Bouček Antonín 1 kus Praha, (dopisnice) 20 Machoň Ladislav 2 ll Praha, Marten Miloš 1 kus Praha, (dopisnice) 22 Merhaut Josef 6 ks /1-6 1 Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) 23 Myslbek Josef Václav 1 list /22 1 Praha, Raffayová Hana 2 ll Berlín, Srba Antonín (redaktor čas. Český vystěhovalec, 2 ks 1910, , 1 člen poslanecké sněmovny NS) 2548 Praha, (pohlednice) Praha, (vizitka) 26 Sucharda Stanislav 1 list Praha, Svobodová Růžena 5 ks 1909, b. d. 2152/1-5 1

8 Praha, b. d. Praha, 1909 (pohlednice) Praha, 1909 (pohlednice) Praha, 1909 (pohlednice) Praha, b. d. (vizitka) 28 Štech Václav Vilém (Otakar Švec) 1 ks Orvieto, (pohlednice) 29 Švanda Bohumil 1 ks Praha, (vizitka) 30 Švec Otakar 3 ll 1916, /1,2 1 Praha, (1916) Paříž, Thiele František 1 kus Praah, (pohlednice) 32 Pohlednice žáků a přátel Jana Štursy; Arnošt 3 ks 1908, /1-3 1 Procházka, Kamilla Neumannová, František Horálek, Rudolf Růžička, Kubín (?), Žemla, J. Koch, V. Žalud Pohlednice od přátel a žáků - podpisy nečitelné 2 ks 1916, /2, Plesinger-Božinov Miroslav (diplomat) 1 kus /4 1 Tatranská Lomnice, (pohlednice) KORESPONDENCE ODESLANÁ - OSOBNÍ 34 Durasová Božena 4 ks , 1 b.m., (dopisnice) 2490/1-3 b. m., (dopisnice) Krakov, (dopisnice) b. m., (dopisnice) 35 Grus Josef 1 kus Praha, (dopisnice) 36 Hlaváč Bedřich (redaktor časopisu UNION ve 33 ll /1-2 1 Vídni) Jihlava, Jihlava, Jihlava, Jihlava Jihlava, Jihlava, Jihlava, Jihlava,

9 Jihlava, Jihlava, Jihlava, (dopisnice) Jihlava, (dopisnice) Jihlava, Jihlava, (pohlednice) Praha, Praha, Praha, Praha, Praha, Praha, Praha, Myslbek Josef Václav 1 list b. d. 2943/12 1 b.m., b.d. torzo dopisu, 38 Neznámý adresát 1 list Praha, Scheiner Artuš (malíř) 1 list Praha, Starosta Nového Města na Moravě 2 ll /15 1 Praha, Štursa Ferdinand (bratr) 17 ks /1-1 1 Berlín, (pohlednice) 5, Berlín, (pohlednice) 2943/16 Amsterdam, (pohlednice) Karlův Týn, (pohlednice) Řím, (pohlednice) Řím, (pohlednice) Nové Město na Moravě, (pohlednice) Florencie, (pohlednice) Neapol, (pohlednice) Paříž, 1910 (pohlednice) Řím, (pohlednice) Trouville, (pohlednice) Tyroly, (pohlednice) Verona, (pohlednice) Kolín nad Rýnem, (pohlednice) Praha, () 42 Štursová Josefa (matka) 12 ks /1-1 1 Luzern, (pohlednice) 2 Versilles, (pohlednice) Londýn, (pohlednice) Londýn, (pohlednice) Bruggy, (pohlednice) Antverpy, (pohlednice)

10 Terst, (pohlednice) Neapol, (pohlednice) Pompeje, (pohlednice) Ancona, b. d. (pohlednice) Řím, (pohlednice) Florencie, (pohlednice) 43 Vizitka 1 kus b. d s přípisem (Vážený pane sekretáři...) KORESPONDENCE ODESLANÁ - KORPORACE 44 Ministerstvo kultu a vyučování ve Vídni 1 list /11 1 Praha, žádost o místo asistenta pro modelování na Akademie výtvarných umění v Praze 45 SVU Mánes 1 list /13 1 Praha, 1923 Přihláška k Vídeňské výstavě 46 Rektorát Akademie výtvarných umění v Praze 1 list /14 1 Praha, Sekretariát Akademie výtvarných umění v Praze 2 ll /10 1 Berlín, KORESPONDENCE CIZÍ 48 Myslbek J.V. dopisy Rektorátu Akademie 3 ll 1908, /17 1 výtvarných umění v Praze Praha, Praha, asistentské místo pro Jana Štursu 49 Paukert Josef Augustin (Stino) manželce Jana 1 list /1 1 Štursy Boženě Durasové Praha, kondolence 50 Rektorát Akademie výtvarných umění v Praze 3 ll /18 1 Ministerstvu Kultu a vyučování ve Vídni Praha,

11 RUKOPISY 51 Nekrolog J. V. Myslbekovi /19 1 torzo, 52 Školní sešit "Dějiny plastiky", IV. roč. Hořice listy 53 Zápisky z cest 4 ll b. d. 2943/20 1 torzo, KRESBY 93 Voják FOTOGRAFIE Osoby 54 Durasová Božena /1 1 Sázava 55 Durasová Božena - Štursa Jan /2 1 Sázava 56 Posmrtná maska Jana Štursy /3 1 originál, kopie (atelier Möller) 57 Rodinná fota neidentif /4 1 + Otakar Nejedlý 58 Sochařská škola J. V. Myslbeka s asistentem J. 3 b. d. 3090/1-3 1 Štursou + 2 foto z Akademie 59 Štursa Jan jako student v Hořicích 1 b. d. 2132/1 1 (+ prof., spolužáci) 60 Štursa Jan /5 1 (atelier Vaněk) 61 Štursa Jan /3, 1 poprsí (atelier Drtikol) 4

12 Dílo 62 Čech Svatopluk 1 b. d. 2017/ Italská umělecká díla 120 b. d Masaryk T. G. 1 b. d. 2017/ Melancholická dívka 1 b. d. 2017/ Neurčená 1 b. d. 2017/9 1 (atelier Štenc) 67 Palacký František /2 1 (originál, kopie) 68 Pieta 2 b. d. 2017/10 1 (originál, kopie) 69 Pieta Jihlava 2 b. d. 2017/11 1 (originál, kopie) 70 Píseň hor - Nové Město na Moravě 1 b. d. 2017/ Pohřeb v Karpatech 1 b. d. 2017/ Puberta 1 b. d. 2017/ Reliéf - Hlava Krista 1 b. d. 2017/ Smetana Bedřich v Litomyšli 1 b. d. 2017/ Vítěz 1 b. d. 2017/17 1 (atelier Štenc) 76 Posmrtná výstava Jana Štursy /18, 1 (originál, kopie) 3129, 3273 POZŮSTALOST MÍLY PAČOVÉ 77 Deník Míly Pačové / listů 78 Korespondence Míly Pačové Janu Štursovi 126 ll / dopisů 3 pohlednice 79 Korespondence Jana Štursy Míle Pačové 136 ll / dopisů 9 pohlednic 80 Korespondence - ostatní 2 ll b. d. 3198/4 2

13 Anonym Míle Pačové Božena Durasová Míle Pačové 81 Fotografie Boženy Durasové /5 2 (1 atelier Langhans) 82 Novinový výstřižek o smrti Jana Štursy /6 2 DOKUMENTAČNÍ MATERIÁL 83 Antonín Kostlán, Projednání pozůstalosti po Janu 11 ll po roce /23 2 Štursovi k článku A. Kostlán: Z pozůstalosti Jana Štursy, publikovaném v: Dokumenta pragensia, 1980, 12 listů 84 Rozhlasová přednáška Jana Weniga k 25. výročí smrti Jana Štursy ( ) "Od Písně hor k Raněnému." 11 listů 85 Seznam památek na Jana Štursu / listy (prof. Šebek) 86 Posmrtná maska Jana Štursy Posmrtný odlitek rukou Jana Štursy RŮZNÉ 88 Dopis akad malíře Dobreva ze Sofie o účasti 2 ll Jana Štursy v soutěži na pomník Hadži Dimitra v Sofii v červenci 1914 Sofie, Fotokopie průkazek , b. d. 2943/ Průkazka Elektrických drah hl. m. Prahy Oldřicha Durase 91 Poštovní známky s portrétem Jana Štursy 2 b. d

14 Tiráž Jan Štursa ( ), soupis osobního fondu, druhé upravené a doplněné vydání časový rozsah fondu: počet evidenčních jednotek: 2 kartony, 2 krabice ve VF počet inventárních čísel: 94 rozsah v bm: 0,74 stav ke dni: jméno zpracovatele: Jaromíra Nováková číslo evidenčního listu NAD: 15 číslo evidenční pomůcky: počet stran: 16 schválil dne:

Archiv Národní galerie v Praze

Archiv Národní galerie v Praze Archiv Národní galerie v Praze 1922) 1848 ) JOSEF VÁCLAV MYSLBEK 1872-1922 (1950) Inventář Značka fondu: 1 Číslo fondu (JAF): 33 Jméno zpracovatele: Pavlína Pyšná Praha 2004 0 Původce fondu Sochař JOSEF

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1899-1990 Číslo evidenčního listu NAD: 109 Evidenční číslo: 108 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha

Více

Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v Praze. Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie

Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v Praze. Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v Praze Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Opava, září 2007 Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy DIVADLO LABYRINT (1944) 1945-1998. Inventář. (NAD č.: 1620) (Č. pomůcky: 538)

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy DIVADLO LABYRINT (1944) 1945-1998. Inventář. (NAD č.: 1620) (Č. pomůcky: 538) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 220500/22 DIVADLO LABYRINT (1944) 1945-1998 Inventář (NAD : 1620) (Č. pomůcky: 538) Zora Damová, Jana Eliášová, Jan Schwaller, Jana Schwallerová Praha 2012

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e 2010 N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e Národní galerie v Praze, 2011 ISSN 1213-7081 ISBN 978-80-7035-477-3 v ý r o č n í z p r á

Více

Vláčil František (1924 1999)

Vláčil František (1924 1999) Vláčil František (1924 1999) 1926 1998 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Vláčil František (1924 1999) Časový rozsah pomůcky: 1926 1998 Druh archivní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE KATALOGIZACE ŠKOLNÍCH KRONIK OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1811-2003 Bakalářská práce Autor: Ludmila Šišáková Vedoucí práce: PhDr. Karel Chobot

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: www.artinprague.cz

Více

4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE

4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE 4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o své dojmy z kongresu FISAE. Kongres probíhal od středy 23. 8. 2006 do neděle 27. 8. 2006 v malebném městečku NYON, které leží

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii Vladimír Meletzký Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 15. 2. 2011 OBSAH

Více

AKTUÁLNÍ STAV FONDŮ KNIHOVNY

AKTUÁLNÍ STAV FONDŮ KNIHOVNY VZNIK KNIHOVNY Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst naší

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Výročí regionálních osobností na. září 2014. Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

Výročí regionálních osobností na. září 2014. Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Výročí regionálních osobností na září 2014 Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Baarová, Lída - herečka * 07. 09. 1914 - Praha + 27. 10. 2000 - Salcburk (Rakousko) Místa působení: Praha, Rakousko

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

VZ N I K K N I H OV N Y Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst

Více

Institut tvůrčí fotografie. fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010

Institut tvůrčí fotografie. fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010 institut tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010 Marek Malůšek Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Opava, 2012 Institut

Více

Historie vybraných pomníků českých spisovatelů v Domažlicích

Historie vybraných pomníků českých spisovatelů v Domažlicích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Historie vybraných pomníků českých spisovatelů v Domažlicích Veronika Šrámková Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D.

Více

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ Výroční zpráva O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ! " PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ V ROCE 2004 PRAHA květen 2005 % & Fotografie z Rudolfova Ondřej Hájek z Třebíče a Českého Krumlova Ing. Karel Liška, CSc. a Věra Lišková

Více

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y P AMĚŤ PRAHY B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y V P R A Ž S K É P A M Á T K O V É R E Z E R V A C I U N E S C O P AMĚŤ PRAHY VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE Každý návštěvník

Více