ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA ( ) Inventář osobního fondu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA (1880 1925) Inventář osobního fondu"

Transkript

1 ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA ( ) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 15 Zpracovala: Jaromíra Nováková Místo: Praha 1992, 2010

2 Jan Štursa Sochař Jan Štursa se narodil 15. května 1880 v Novém Městě na Moravě. Tam také absolvoval v letech obecnou i měšťanskou školu. Během školní docházky výtvarný talent nijak neprojevoval. Daleko více se zajímal o přírodu a zahradničení. A nebýt všímavého pana učitele, který přesvědčil rodiče, aby poslali chlapce do Hořic, byl by z Jana Štursy bezesporu dobrý a spokojený zahradník. Roku 1894 odešel Jan Štursa do sochařské a kamenické školy v Hořicích. Po absolutoriu v roce 1898 odjel na rok do Německa, kde pracoval v lomech a kamenických dílnách. V roce 1899 se dostal na Akademii výtvarných umění v Praze, do speciálky Josefa Václava Myslbeka. Z Akademie Štursa neodešel dobrovolně, ale po určitých nedorozuměních právě s profesorem Myslbekem. Rok po ukončení speciálky, v roce 1904, dostal poprvé Hlávkovo cestovní stipendium, které mu umožnilo tříměsíční studijní cestu do Mnichova, Bernu, Curychu, Ženevy, Paříže a Londýna. Téhož roku byl na podkladě vystavených prací na XII. výstavě SVU Mánes v Praze přijat za člena SVU Mánes. Tím bylo završeno první tvůrčí období. Během tohoto období se uplatňovalo v jeho díle několik směrů. Na přelomu století to byl realismus (projevoval se například v portrétní tvorbě,...), následovaly impresionismus a symbolismus, závěrečnou tendencí byla secese. Nejčastějším motivem nejen pro první období, ale pro veškerou tvorbu, se stala žena. Ta byla také prvním velkým úspěchem ještě na AVU. Plastika Z lázně zaujala Myslbeka natolik, že ji nařídil odlít do bronzu a umístit ji na AVU. Zlomem v tvorbě Jana Štursy byl rok Odchází z Akademie, oprošťuje se od vlivu velkého učitele a vrací se k zážitkům z mladosti, k literární inspiraci, k dobovým principům výtvarného stylu (příkladem je plastika Život uniká). Pro toto období je typický i výběr materiálu: vosk pro modelaci, alabastr pro realizaci. To je tedy přechod z jednoho období do druhého, které je vymezeno lety 1905 až Své druhé období začíná v letech 1905 a 1906 samostatnou sochařskou tvorbou v ateliéru Na Maninách. Při práci je ovlivňován svými cestami do zahraničí. Toto období je charakteristické výrazovou intenzitou, materiálovou a technickou mnohostranností (Píseň hor, Zamyšlený muž, Puberta). Z tohoto období je také několik prací, které patří k nejčistším realizacím českého symbolismu (i když se znaky secese), např. portréty Karla Hlaváčka, Karla Dewettera. Následující období by se dalo zjednodušeně charakterizovat asi takto: umělec opouští nejen secesní a symbolistické tvarosloví, ale i proměnlivý materiál, a věnuje se dekorativní tvorbě (pavilon architekta Jana Kotěry na jubilejní výstavě Obchodní a živnostenské komory v roce 1908). Vznikají zde díla, která patří k vrcholům cesty na Olymp českého moderního sochařství (Koupání vlasů, Eva). Toto období je přerušeno vypuknutím první světové války. Hned 3. srpna 1914 nastupuje k 81. pěšímu pluku v Jihlavě, kde setrvává střídavě na frontě, střídavě v zázemí, až do konce roku V tomto roce je jmenován profesorem na AVU (po zemřelém Stanislavu Suchardovi) a tudíž je zbaven vojenské povinnosti. Válka Štursovi nepřetrhala jen tvůrčí cestu. Připravoval se na studijní pobyt ve Francii v ateliéru E. A. Bourdella. Tuto cestu už však nikdy neuskutečnil. Měsíce strávené na vojně v něm zanechaly hluboké zážitky, které ovlivnily jeho další tvorbu (Pieta, Ukřižování, Truchlící muž s mečem, pomníky padlým). Otřesy z války se odrazily v umělcově přímo horoucím vztahu k životu, který vkládal do svých děl (Žena s dítětem, Pohřeb v Karpatech, Raněný). Dalším dílem, které patří k vrcholům Štursovy tvorby a které vzniklo ve válečném období, je Dar nebe a země. Poválečné období je v podstatě posledním tvůrčím obdobím Jana Štursy. Koncem války a se vznikem státu se probudily ve Štursovi heroizující tendence (tvoří dvě varianty sochy Svobody), které spolu s pocitem radosti, obsahují všechna další a poslední díla v období let 1918 až Jan Štursa zemřel vlastním rozhodnutím ve svém ateliéru na AVU. Výstavy (podle katalogu k výstavě 1980) 1904 XII. výstava SVU Mánes 1910 IX. mezinárodní výstava v Benátkách (Melancholické děvče, Eva) 1911 Mezinárodní výstava v Římě (Toileta) 1913 XI. mezinárodní výstava v Mnichově

3 1914 Výstava Verein Bildende Künster Münchens Secession v Mnichově 1920 XII. mezinárodní výstava v Benátkách (Sulamit Rahu) 1923 Světová výstava v Rio de Janeiro 1924 XIII. mezinárodní výstava v Benátkách 1925 Mezinárodní výstava dekorativních umění v Paříži 1926 Posmrtná výstava uspořádal SVU Mánes Studijní cesty 1904 Mnichov, Bern, Curych, Ženeva, Paříž, Londýn (Hlávkovo stipendium) 1907 Itálie (Hlávkovo stipendium) 1911 Itálie (podpora ČAVU) 1912 Paříž 1913 Itálie 1921 Itálie - Řím, Benátky, Florencie 1922 Sliač, Detva 1923 Holandsko, Francie 1924 Itálie Ceny 1907 Cena hl. města Prahy, Cena architekta Turka (Puberta) Cena České akademie pro vědy, slovesnost a umění 1918 První a třetí cena v soutěži na pomník Svatopluka Čecha 1919 Výroční cena IV. třídy ČAVU 1923 Grand prix na světové výstavě v Rio de Janeiro (převzal v roce 1924) Vývoj a dějiny archivního fondu Pozůstalost sochaře Jana Štursy v Archivu NG je svým rozsahem nepatrná. Takřka celá je totiž uložena v jeho rodišti v Novém Městě na Moravě v Horácké galerii. V ANG registrujeme v podstatě čtyři zdroje získání pozůstalosti. Prvním je n. p. Kniha, odkud NG zakoupila v průběhu let 1961 až 1970 část korespondence Jana Štursy, soubor fotografií italských uměleckých děl a osobní fotografie. Další část tvoří, které byly použity při výstavě Život a dílo Jana Štursy, uvedené Národní galerií v Praze ke stému výročí umělcova narození. Důležitým zdrojem byla pozůstalost umělcovy manželky Boženy Durasové, převedená do ANG z divadelního fondu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Díky ní byla získána podstatná část korespondence a několik osobních fotografií. Poslední, poměrně rozsáhlá část, pozůstalost Míly Pačové, byla zakoupena od soukromého majitele až v roce Charakteristika fondu Při pořádání písemné pozůstalosti byl fond rozdělen do sedmi skupin: doklady osobní, korespondence - přijatá, odeslaná, cizí, rukopisy, foto - osoby, dílo, pozůstalost Míly Pačové, dokumentační materiál, různé. Pozůstalost Míly Pačové byla vyčleněna jako samostatný celek. Obsahuje milostnou korespondenci Míly Pačové a Jana Štursy v letech 1918 až 1925 (celkem 160 dopisů a pohlednic), deník Pačové se zápisy z let 1918 až 1923 a několik fotografií manželky Jana Štursy Boženy Durasové. Vzhledem k těsnému sepětí všech složek by tato část pozůstalosti neměla být dále dělena. Během zpracování fondu došlo k vyřazení jen několika pomocných obálek, písemnosti jsou v dobrém fyzickém stavu, bez výrazného poškození papíru. Fond i inventář byly zpracovány podle Zásady pro zpracování osobní archivních fondů a pro psaní jejich inventářů, platných ve shodě s prováděcí vyhláškou č. 645 zákona č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

4 Jak již bylo uvedeno, osobní pozůstalost Jana Štursy v ANG není rozsáhlá. Osobní doklady je oddíl jen torzovitý, kromě rozpočtu na pomník lékárníka Josefa Šteinera v Dejvicích, jsou ostatní doklady. V části Korespondence nacházíme početnější soubory pohlednic matce Josefě a bratru Ferdinandovi, které nás seznamují s místy pobytu Jana Štursy na studijních cestách po Evropě. Za zmínku též stojí početný soubor dopisnic a dopisů Bedřichu Hlaváčovi, redaktorovi časopisu Union ve Vídni, týkající se obsazení profesorského místa Janem Štursou (na AVU, po smrti Stanislav Suchardy) a výše uvedená pozůstalost Míly Pačové. Díky tomu, že se pozůstalost Jana Štursy týká převážně osobního života, a to hlavně jeho posledních let, přibližuje nám, v jaké atmosféře Štursa pracoval a jaké pohnutky ho vedly k vytvoření jeho velkých děl. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky Fond uspořádala a inventář k němu sestavila Jaromíra Nováková v roce 1992, do digitální podoby převedla a doplnila v roce Výběrová literatura Monografie Matějček Antonín, Jan Štursa, Praha 1923 Matějček Antonín, Jan Štursa: dílo, Praha 1926 Novotný Kamil, Jan Štursa, SVU Mánes, Praha 1940 Matějček Antonín, Jan Štursa ( ), Praha 1950 Wittlich Petr, Kresby Jana Štursy, Praha 1959 Mašín Jiří, Jan Štursa ( ), Praha 1981 Wittlich Petr, Jan Štursa, Praha 2008 Paměti Štursa Jiří, Jan Štursa: svědectví současníků a dopisy, Praha 1962 Katalogy Jan Štursa ( ). Katalog výstavy v Galerii J. R. Vilímka. Text Vojtěch Volavka. Praha 1941 Kresby Jana Štursy. Text Lev Nerad. SVU Mánes Praha 1941 Jan Štursa ( ): světové kulturní výročí UNESCO. Autoři výstavy P. Hartmann, M. Hovorková, V. Procházka, J. Šebek. Národní galerie v Praze 1980 Jan Štursa ( ): výběr z kreseb. Autor katalogu P. Hartmann. Národní galerie v Praze 1980 Jan Štursa ( ). Autor výstavy a textu v katalogu I. Plánka. Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově 1987 Encyklopedie Nová encyklopedie českého výtvarného umění, N-Ž (kolektiv autorů), Praha 1995, s Toman Prokop, Slovník československých výtvarných umělců II, s Písemnosti uložené v dalších archivních fondech V dalších fondech ANG jsou uloženy pouze jednotliviny, zejména korespondence: fond 38 Viktor Oliva - Dopis J. Štursy Viktoru Olivovi z roku 1914, AA 2320 fond 104 F. Macháček - Dopis J. Štursy Vendelínu Schwarzovi z roku 1909, AA 928/63 fond 11 Ferdinand Engelmüller - Navštívenka J. Štursy s přípisem F. Engelmüllerovi z roku 1923, AA fond 37 Karel Reinwald - Navštívenka J. Štursy - Kvitance pro K. Reinwalda z roku 1919, AA 1862 fond 1 Josef Václav Myslbek - Pohlednice J. Štursy J. V. Myslbekovi z roku 1921, AA 1004 fond Krasoumná jednota - Korespondence s Krasoumnou jednotou z let , AA 1828/1-15

5 Ve Sbírce úmrtních oznámení se nachází parte Jana Štursy (AA 871/69), ve fondu Moderní galerie je uložena složka týkající se převzetí pozůstalosti JŠ (AA 1330) a v oddělení Velkých formátů se nacházejí fotografie děl JŠ od Tibora Hontyho (AA 3914). Naposledy můžeme uvést Katalogy speciální školy sochařské z let z fondu J. V. Myslbeka (AA 1009/1-17), ve kterých je Jan Štursa zmiňován. Korespondenci Jana Štursy je také možno nalézt LA PNP (fond Marie Calma, Karel Hoffmeister, Karáskova galerie). Soubor archiválií je též v NTM ve fondu Jiřího Štursy, není však zatím známo, v jakém rozsahu.

6 Inv. Obsah Kusy Časový rozsah Přír.č. AA Ev.j DOKLADY 1 Curriculum vitae /1 1 2 Část učňovské knížky /2 1 3 Ministerstvo kultu a vyučování - jmenování /3 1 profesorem Akademie výtvarných umění v Praze 4 Pracovní knížka /4 1 5 Roční vysvědčení - 3. třída měšťanky v Novém /5 1 Městě na Moravě 5a Rozpočet na pomník lékárníka Josefa Šteinera v Dejvicích 6 Úmrtní oznámení /6 1 7 Školní průkaz I. řemeslnické školy v Berlíně /7 1 8 Výroční vysvědčení - 2. ročník Odborné /8 1 sochařské a kamenické školy v Hořicích 9 Vysvědčení chudoby /9 1 KORESPONDENCE PŘIJATÁ - OSOBNÍ 10 Durasová Božena (manželka, herečka) 7 ll /1-4 1 Praha, 1914 Praha, 1915 Praha, 1915 Praha, Herites František 1 kus Praha, (dopisnice) 12 Hilbert Jaroslav 1 kus b. d Praha, b. d. (vizitka) 13 Hoffmeister Karel 1 list

7 Praha, Janák Pavel 1 kus Praha, (vizitka) 15 Jesenská Milena 1 kus b. d Špičák u Eisensteinu (Železná Ruda), b. d. (pohlednice) 16 Kalvoda Alois 1 kus 1905 (?) Praha, (?) (pohlednice) 17 Kotěra Jan 1 kus Leipzig, (pohlednice) 18 Kvapil Jaroslav 3 ll 1909, /1,2 1 Praha, Benátky, (pohlednice) (spolupodepsány Zdena Rýdlová a Helena Malířová) 19 Kysela František, Bouček Antonín 1 kus Praha, (dopisnice) 20 Machoň Ladislav 2 ll Praha, Marten Miloš 1 kus Praha, (dopisnice) 22 Merhaut Josef 6 ks /1-6 1 Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) 23 Myslbek Josef Václav 1 list /22 1 Praha, Raffayová Hana 2 ll Berlín, Srba Antonín (redaktor čas. Český vystěhovalec, 2 ks 1910, , 1 člen poslanecké sněmovny NS) 2548 Praha, (pohlednice) Praha, (vizitka) 26 Sucharda Stanislav 1 list Praha, Svobodová Růžena 5 ks 1909, b. d. 2152/1-5 1

8 Praha, b. d. Praha, 1909 (pohlednice) Praha, 1909 (pohlednice) Praha, 1909 (pohlednice) Praha, b. d. (vizitka) 28 Štech Václav Vilém (Otakar Švec) 1 ks Orvieto, (pohlednice) 29 Švanda Bohumil 1 ks Praha, (vizitka) 30 Švec Otakar 3 ll 1916, /1,2 1 Praha, (1916) Paříž, Thiele František 1 kus Praah, (pohlednice) 32 Pohlednice žáků a přátel Jana Štursy; Arnošt 3 ks 1908, /1-3 1 Procházka, Kamilla Neumannová, František Horálek, Rudolf Růžička, Kubín (?), Žemla, J. Koch, V. Žalud Pohlednice od přátel a žáků - podpisy nečitelné 2 ks 1916, /2, Plesinger-Božinov Miroslav (diplomat) 1 kus /4 1 Tatranská Lomnice, (pohlednice) KORESPONDENCE ODESLANÁ - OSOBNÍ 34 Durasová Božena 4 ks , 1 b.m., (dopisnice) 2490/1-3 b. m., (dopisnice) Krakov, (dopisnice) b. m., (dopisnice) 35 Grus Josef 1 kus Praha, (dopisnice) 36 Hlaváč Bedřich (redaktor časopisu UNION ve 33 ll /1-2 1 Vídni) Jihlava, Jihlava, Jihlava, Jihlava Jihlava, Jihlava, Jihlava, Jihlava,

9 Jihlava, Jihlava, Jihlava, (dopisnice) Jihlava, (dopisnice) Jihlava, Jihlava, (pohlednice) Praha, Praha, Praha, Praha, Praha, Praha, Praha, Myslbek Josef Václav 1 list b. d. 2943/12 1 b.m., b.d. torzo dopisu, 38 Neznámý adresát 1 list Praha, Scheiner Artuš (malíř) 1 list Praha, Starosta Nového Města na Moravě 2 ll /15 1 Praha, Štursa Ferdinand (bratr) 17 ks /1-1 1 Berlín, (pohlednice) 5, Berlín, (pohlednice) 2943/16 Amsterdam, (pohlednice) Karlův Týn, (pohlednice) Řím, (pohlednice) Řím, (pohlednice) Nové Město na Moravě, (pohlednice) Florencie, (pohlednice) Neapol, (pohlednice) Paříž, 1910 (pohlednice) Řím, (pohlednice) Trouville, (pohlednice) Tyroly, (pohlednice) Verona, (pohlednice) Kolín nad Rýnem, (pohlednice) Praha, () 42 Štursová Josefa (matka) 12 ks /1-1 1 Luzern, (pohlednice) 2 Versilles, (pohlednice) Londýn, (pohlednice) Londýn, (pohlednice) Bruggy, (pohlednice) Antverpy, (pohlednice)

10 Terst, (pohlednice) Neapol, (pohlednice) Pompeje, (pohlednice) Ancona, b. d. (pohlednice) Řím, (pohlednice) Florencie, (pohlednice) 43 Vizitka 1 kus b. d s přípisem (Vážený pane sekretáři...) KORESPONDENCE ODESLANÁ - KORPORACE 44 Ministerstvo kultu a vyučování ve Vídni 1 list /11 1 Praha, žádost o místo asistenta pro modelování na Akademie výtvarných umění v Praze 45 SVU Mánes 1 list /13 1 Praha, 1923 Přihláška k Vídeňské výstavě 46 Rektorát Akademie výtvarných umění v Praze 1 list /14 1 Praha, Sekretariát Akademie výtvarných umění v Praze 2 ll /10 1 Berlín, KORESPONDENCE CIZÍ 48 Myslbek J.V. dopisy Rektorátu Akademie 3 ll 1908, /17 1 výtvarných umění v Praze Praha, Praha, asistentské místo pro Jana Štursu 49 Paukert Josef Augustin (Stino) manželce Jana 1 list /1 1 Štursy Boženě Durasové Praha, kondolence 50 Rektorát Akademie výtvarných umění v Praze 3 ll /18 1 Ministerstvu Kultu a vyučování ve Vídni Praha,

11 RUKOPISY 51 Nekrolog J. V. Myslbekovi /19 1 torzo, 52 Školní sešit "Dějiny plastiky", IV. roč. Hořice listy 53 Zápisky z cest 4 ll b. d. 2943/20 1 torzo, KRESBY 93 Voják FOTOGRAFIE Osoby 54 Durasová Božena /1 1 Sázava 55 Durasová Božena - Štursa Jan /2 1 Sázava 56 Posmrtná maska Jana Štursy /3 1 originál, kopie (atelier Möller) 57 Rodinná fota neidentif /4 1 + Otakar Nejedlý 58 Sochařská škola J. V. Myslbeka s asistentem J. 3 b. d. 3090/1-3 1 Štursou + 2 foto z Akademie 59 Štursa Jan jako student v Hořicích 1 b. d. 2132/1 1 (+ prof., spolužáci) 60 Štursa Jan /5 1 (atelier Vaněk) 61 Štursa Jan /3, 1 poprsí (atelier Drtikol) 4

12 Dílo 62 Čech Svatopluk 1 b. d. 2017/ Italská umělecká díla 120 b. d Masaryk T. G. 1 b. d. 2017/ Melancholická dívka 1 b. d. 2017/ Neurčená 1 b. d. 2017/9 1 (atelier Štenc) 67 Palacký František /2 1 (originál, kopie) 68 Pieta 2 b. d. 2017/10 1 (originál, kopie) 69 Pieta Jihlava 2 b. d. 2017/11 1 (originál, kopie) 70 Píseň hor - Nové Město na Moravě 1 b. d. 2017/ Pohřeb v Karpatech 1 b. d. 2017/ Puberta 1 b. d. 2017/ Reliéf - Hlava Krista 1 b. d. 2017/ Smetana Bedřich v Litomyšli 1 b. d. 2017/ Vítěz 1 b. d. 2017/17 1 (atelier Štenc) 76 Posmrtná výstava Jana Štursy /18, 1 (originál, kopie) 3129, 3273 POZŮSTALOST MÍLY PAČOVÉ 77 Deník Míly Pačové / listů 78 Korespondence Míly Pačové Janu Štursovi 126 ll / dopisů 3 pohlednice 79 Korespondence Jana Štursy Míle Pačové 136 ll / dopisů 9 pohlednic 80 Korespondence - ostatní 2 ll b. d. 3198/4 2

13 Anonym Míle Pačové Božena Durasová Míle Pačové 81 Fotografie Boženy Durasové /5 2 (1 atelier Langhans) 82 Novinový výstřižek o smrti Jana Štursy /6 2 DOKUMENTAČNÍ MATERIÁL 83 Antonín Kostlán, Projednání pozůstalosti po Janu 11 ll po roce /23 2 Štursovi k článku A. Kostlán: Z pozůstalosti Jana Štursy, publikovaném v: Dokumenta pragensia, 1980, 12 listů 84 Rozhlasová přednáška Jana Weniga k 25. výročí smrti Jana Štursy ( ) "Od Písně hor k Raněnému." 11 listů 85 Seznam památek na Jana Štursu / listy (prof. Šebek) 86 Posmrtná maska Jana Štursy Posmrtný odlitek rukou Jana Štursy RŮZNÉ 88 Dopis akad malíře Dobreva ze Sofie o účasti 2 ll Jana Štursy v soutěži na pomník Hadži Dimitra v Sofii v červenci 1914 Sofie, Fotokopie průkazek , b. d. 2943/ Průkazka Elektrických drah hl. m. Prahy Oldřicha Durase 91 Poštovní známky s portrétem Jana Štursy 2 b. d

14 Tiráž Jan Štursa ( ), soupis osobního fondu, druhé upravené a doplněné vydání časový rozsah fondu: počet evidenčních jednotek: 2 kartony, 2 krabice ve VF počet inventárních čísel: 94 rozsah v bm: 0,74 stav ke dni: jméno zpracovatele: Jaromíra Nováková číslo evidenčního listu NAD: 15 číslo evidenční pomůcky: počet stran: 16 schválil dne:

JAN ŠTURSA (* ) Inventář osobního fondu

JAN ŠTURSA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA (* 1880-1925) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1897 1925 (1975) Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 15 Evidenční číslo inventáře: 61 Zpracovala:

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALMA DE LA VERA (* 1878-1934) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1895-1934 Značka fondu: 74 Číslo evidenčního listu NAD: 71 Evidenční číslo inventáře: 104 Zpracovala:

Více

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VILÍM AMORT (* 1864-1913) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1884-1913 (1970) Značka fondu: 119 Číslo evidenčního listu NAD: 92 Evidenční číslo inventáře: 82 Zpracovala:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ADOLF ZAHEL (* 1888-1958) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1909-1958 (1959) Značka fondu: 133 Číslo evidenčního listu NAD: 147 Evidenční číslo inventáře: 99

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JULIUS MAŘÁK (* 1832-1899) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu:1871 1899 (1960) Značka fondu: 10 Číslo evidenčního listu NAD: 31 Evidenční číslo inventáře: 128 Zpracovala:

Více

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE LADISLAV MACHOŇ (* 1888-1973) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1906 1973 Značka fondu: 125 Číslo evidenčního listu NAD: 123 Evidenční číslo inventáře: 97 Zpracovala:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VIKTOR BARVITIUS (* 1834-1902) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1864-1902 (1932) Značka fondu: 118 Číslo evidenčního listu NAD: 69 Evidenční číslo inventáře:

Více

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN SALCMAN (* 1896 1979) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1933 1974 Značka fondu: 71 Číslo evidenčního listu NAD: 111 Evidenční číslo inventáře: 63 Zpracovala:

Více

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF SYROVÝ (* 1879-1956) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1911-1956 Značka fondu: 47 Číslo evidenčního listu NAD: 16 Evidenční číslo inventáře: 124 Zpracovala:

Více

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VÁCLAV NEBESKÝ (* 889-949) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 99-948 Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 28 Evidenční číslo inventáře: 80 Zpracovala:

Více

MARTIN REINER (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN REINER (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN REINER (* 1900-1973) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1948-1973 Značka fondu: 59 Číslo evidenčního listu NAD: 84 Evidenční číslo inventáře: 85 Zpracovala:

Více

JINDŘICH FÜRST (* ) Inventář osobního fondu

JINDŘICH FÜRST (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JINDŘICH FÜRST (* 1873-1943) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1902 1943 (1944) Značka fondu: 97 Číslo evidenčního listu NAD: 53 Evidenční číslo inventáře: 102

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE BOŽENA MATĚJOVSKÁ-FIŠÁRKOVÁ (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE BOŽENA MATĚJOVSKÁ-FIŠÁRKOVÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE BOŽENA MATĚJOVSKÁ-FIŠÁRKOVÁ (* 1903-1960) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1920-1959 Značka fondu: 40 Číslo evidenčního listu NAD: 30 Evidenční číslo inventáře:

Více

FRANTIŠEK BIDLO (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK BIDLO (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK BIDLO (* 1895-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1920 1945 (1959) Značka fondu: 56 Číslo evidenčního listu NAD: 121 Evidenční číslo inventáře:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1896-1912 Číslo evidenčního listu NAD: 14 Evidenční číslo: 2 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha 2005

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

FRANTIŠEK TOPIČ (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK TOPIČ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TOPIČ (* 1858-1941) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1894 1934 Značka fondu: 111 Číslo evidenčního listu NAD: 76 Evidenční číslo inventáře: 94 Zpracovala:

Více

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Buhl Emil, Ing. Časový rozsah: 1930-1943 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo evidenčního listu

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FERDINAND ENGELMÜLLER (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FERDINAND ENGELMÜLLER (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FERDINAND ENGELMÜLLER (* 867-924) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 882-924 (940) Značka fondu: Číslo evidenčního listu NAD: 45 Evidenční číslo inventáře: 90

Více

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632 Živnostenská škola pokračovací Čížkov 1910-1946 Číslo listu NAD: 632 19 I. Vývoj původce archivního souboru S přípravou otevření Živnostenské školy pokračovací v Čížkově bylo započato již v roce 1910 na

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

ALOIS BÍLEK (* ) Inventář osobního fondu

ALOIS BÍLEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALOIS BÍLEK (* 1887-1961) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1906-1959 Značka fondu: 93 Číslo evidenčního listu NAD: 64 Evidenční číslo inventáře: 118 Zpracovala: Lucie

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

HUGO BOETTINGER (* ) Inventář osobního fondu

HUGO BOETTINGER (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE HUGO BOETTINGER (* 1880-1934) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1899 1934 (1961) Značka fondu: 20 Číslo evidenčního listu NAD: 97 Evidenční číslo inventáře: 137

Více

IVAN MEŠTROVIĆ (* ) Inventář osobního fondu

IVAN MEŠTROVIĆ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE IVAN MEŠTROVIĆ (* 1883-1962) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1909-1938 Značka fondu: 54 Číslo evidenčního listu NAD: 102 Evidenční číslo inventáře: 122 Zpracovala:

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

ČENĚK GUDERA (* ) Inventář osobního fondu

ČENĚK GUDERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ČENĚK GUDERA (* 1885-1954) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1831-1953 Značka fondu: 103 Číslo evidenčního listu NAD: 126 Evidenční číslo inventáře: 78 Zpracovala:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Lippert Walter Časové rozmezí: (1908) 1930 1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 827 Evidenční číslo pomůcky: 1369

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Bardachzi Franz, MUDr. Časové rozmezí: (1880) 1931-1944 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 817 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

MILOŠ JIRÁNEK (* ) Inventář osobního fondu

MILOŠ JIRÁNEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOŠ JIRÁNEK (* 1875-1911) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1887 1911 (1965) Značka fondu: 30 Číslo evidenčního listu NAD: 43 Evidenční číslo inventáře: 131 Zpracovala:

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

FRANTIŠEK BÍLEK (1872-1914) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK BÍLEK (1872-1914) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK BÍLEK (1872-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1891-1969 Číslo evidenčního listu NAD: 14 Evidenční číslo: 49 Zpracovala: Jaromíra Nováková Místo: Praha

Více

JAROSLAV KAFKA (* ) Inventář osobního fondu

JAROSLAV KAFKA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAROSLAV KAFKA (* 1896-1973) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1910-1973 (1986) Značka fondu: 114 Číslo evidenčního listu NAD: 74 Evidenční číslo inventáře: 95 Zpracovala:

Více

Rodinný archiv Appeltauerů

Rodinný archiv Appeltauerů Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Appeltauerů 1828 1896 Inventář č. EL NAD: 20255 Číslo AP: 598 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Nickel Emil Časové rozmezí: 1906-1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 718 Evidenční číslo pomůcky: 1386 Zpracovala:

Více

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská Ladislav Šaloun 1906 1914 externí učitel / speciální škola sochařská 1870 1. 8. narozen v Praze. 1886 1889 navštěvuje kreslířskou školu profesora Reyniera v Praze. 1889 1891 soukromě studuje sochařství

Více

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů.

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Otto Gutfreund málo známý a nezvěstný Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Na bechyňské keramické i na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studuje bez jakýchkoli úspěchů,

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1887-1942 Značka fondu: 39 Číslo evidenčního listu NAD: 38 Evidenční číslo inventáře: 51 Zpracovala

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov 1933-1938 Inventář Číslo EL NAD: 663 Evidenční číslo pomůcky: 141 Dana Bízová Tachov

Více

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy 1924-1948 EL NAD č.: 1187 102 I. Vývoj původce archivního fondu Mimořádná ustavující valná hromada spolku zahradnicko-štěpařského o utvoření Společenstva zahradníků-pěstitelů

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460 Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) 1869-1976 Číslo listu NAD: 460 294 I. Vývoj a původce archivního souboru Kdy přesně škola v Žákavě vznikla, se z dochovaných dokumentů nepodařilo zjistit. Až do

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Jan (1858-1910) Prozatímní inventární seznam NAD č. 618 evidenční pomůcka č. 206 Honzáková Valerie Praha 1971 Jan Novák (1837-1910) C.

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_30_Josef Václav Myslbek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy 1912 1949 (1950) Číslo evidenčního listu NAD: 1324-663 - Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Z důvodu potřeby výchovy dorůstajících dívek byla v roce

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422 Státní okresní archiv Klatovy Pedagogická škola Sušice 1950-1966 Inventář EL NAD č.: 1390 AP č.: 422 Klatovy 2011 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního fondu 3 III.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Hůla Josef, Ing. (1900-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 428 evidenční pomůcka č. 151 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Josef Hůla narodil

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Americká vojenská správa Cheb Časové rozmezí: 1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 573 Evidenční číslo pomůcky: 1440

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

22. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. 1. Ladislav Šaloun a Alois Dlabač: Soutěžní návrh na pomník Františka Palackého v Praze, 1898

22. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. 1. Ladislav Šaloun a Alois Dlabač: Soutěžní návrh na pomník Františka Palackého v Praze, 1898 22. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Ladislav Šaloun a Alois Dlabač: Soutěžní návrh na pomník Františka Palackého v Praze, 1898 2. Stanislav Sucharda a Alois Dryák: Soutěžní návrh na pomník Františka Palackého v Praze,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Nováček Prokop

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Nováček Prokop Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Nováček Prokop (1908-1964 ((1997)) Inventář NAD č. 832 evidenční pomůcka č. 318 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2012 Prokop Nováček (13.04.1877-28.01.1966)

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALEXANDR VLADIMÍR HRSKA (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALEXANDR VLADIMÍR HRSKA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALEXANDR VLADIMÍR HRSKA (* 1890-1954) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: (1866) 1901-1954 (1985) Značka fondu: 95 Číslo evidenčního listu NAD: 68 Evidenční číslo

Více

Jandl Ivan (1937 1987)

Jandl Ivan (1937 1987) Jandl Ivan (1937 1987) 1947 1977 Inventář NFA 1997 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jandl Ivan (1937 1987) Časový rozsah pomůcky: 1947 1977 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Rudolf Kopecký (1869-1984) Prozatímní inventární soupis NAD č. 668 evidenční pomůcka č. 258 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Rudolf

Více

Archiv Národní galerie v Praze

Archiv Národní galerie v Praze Archiv Národní galerie v Praze 1928) 1861 ) VIKTOR OLIVA 1890-1924 Inventář Značka fondu: 38 Číslo fondu (JAF): 27 Jméno zpracovatele: Pavlína Pyšná Praha 2004 Původce fondu Malíř a ilustrátor Viktor Oliva

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín EL NAD č.: AP č.: 393

Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín EL NAD č.: AP č.: 393 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín 1909-1939 Inventář EL NAD č.: 1378 AP č.: 393 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká státní škola národní Planá (1919) 1921-1938 Inventář Číslo EL NAD: 864 Evidenční číslo pomůcky: 140 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Národní škola Zvíkovec (1817)

Národní škola Zvíkovec (1817) Národní škola Zvíkovec (1817) 1867-1960 EL NAD 1301 259 I. Vývoj původce archivního souboru První zmínka o škole ve Zvíkovci je z roku 1742, kdy je při křtu Žida Isáka Lébla uveden jako kmotr místní učitel

Více

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.:

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.: Obecná škola (česká), Nové Sedlo 1919 1927 EL NAD č.: 648-79 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Novém Sedle otevřena 15. prosince 1919. V loketském

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405 Státní okresní archiv Klatovy Obecná škola Soběšice 1853-1944 Inventář EL NAD č.: 1375 AP č.: 405 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší Vyobrazení 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší 2. Mikoláš Aleš: Zasviť mi ty slunko zlaté na 3. Mikoláš Aleš: Májový triptych poslední z vlasti krok,

Více