ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA ( ) Inventář osobního fondu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA (1880 1925) Inventář osobního fondu"

Transkript

1 ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA ( ) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 15 Zpracovala: Jaromíra Nováková Místo: Praha 1992, 2010

2 Jan Štursa Sochař Jan Štursa se narodil 15. května 1880 v Novém Městě na Moravě. Tam také absolvoval v letech obecnou i měšťanskou školu. Během školní docházky výtvarný talent nijak neprojevoval. Daleko více se zajímal o přírodu a zahradničení. A nebýt všímavého pana učitele, který přesvědčil rodiče, aby poslali chlapce do Hořic, byl by z Jana Štursy bezesporu dobrý a spokojený zahradník. Roku 1894 odešel Jan Štursa do sochařské a kamenické školy v Hořicích. Po absolutoriu v roce 1898 odjel na rok do Německa, kde pracoval v lomech a kamenických dílnách. V roce 1899 se dostal na Akademii výtvarných umění v Praze, do speciálky Josefa Václava Myslbeka. Z Akademie Štursa neodešel dobrovolně, ale po určitých nedorozuměních právě s profesorem Myslbekem. Rok po ukončení speciálky, v roce 1904, dostal poprvé Hlávkovo cestovní stipendium, které mu umožnilo tříměsíční studijní cestu do Mnichova, Bernu, Curychu, Ženevy, Paříže a Londýna. Téhož roku byl na podkladě vystavených prací na XII. výstavě SVU Mánes v Praze přijat za člena SVU Mánes. Tím bylo završeno první tvůrčí období. Během tohoto období se uplatňovalo v jeho díle několik směrů. Na přelomu století to byl realismus (projevoval se například v portrétní tvorbě,...), následovaly impresionismus a symbolismus, závěrečnou tendencí byla secese. Nejčastějším motivem nejen pro první období, ale pro veškerou tvorbu, se stala žena. Ta byla také prvním velkým úspěchem ještě na AVU. Plastika Z lázně zaujala Myslbeka natolik, že ji nařídil odlít do bronzu a umístit ji na AVU. Zlomem v tvorbě Jana Štursy byl rok Odchází z Akademie, oprošťuje se od vlivu velkého učitele a vrací se k zážitkům z mladosti, k literární inspiraci, k dobovým principům výtvarného stylu (příkladem je plastika Život uniká). Pro toto období je typický i výběr materiálu: vosk pro modelaci, alabastr pro realizaci. To je tedy přechod z jednoho období do druhého, které je vymezeno lety 1905 až Své druhé období začíná v letech 1905 a 1906 samostatnou sochařskou tvorbou v ateliéru Na Maninách. Při práci je ovlivňován svými cestami do zahraničí. Toto období je charakteristické výrazovou intenzitou, materiálovou a technickou mnohostranností (Píseň hor, Zamyšlený muž, Puberta). Z tohoto období je také několik prací, které patří k nejčistším realizacím českého symbolismu (i když se znaky secese), např. portréty Karla Hlaváčka, Karla Dewettera. Následující období by se dalo zjednodušeně charakterizovat asi takto: umělec opouští nejen secesní a symbolistické tvarosloví, ale i proměnlivý materiál, a věnuje se dekorativní tvorbě (pavilon architekta Jana Kotěry na jubilejní výstavě Obchodní a živnostenské komory v roce 1908). Vznikají zde díla, která patří k vrcholům cesty na Olymp českého moderního sochařství (Koupání vlasů, Eva). Toto období je přerušeno vypuknutím první světové války. Hned 3. srpna 1914 nastupuje k 81. pěšímu pluku v Jihlavě, kde setrvává střídavě na frontě, střídavě v zázemí, až do konce roku V tomto roce je jmenován profesorem na AVU (po zemřelém Stanislavu Suchardovi) a tudíž je zbaven vojenské povinnosti. Válka Štursovi nepřetrhala jen tvůrčí cestu. Připravoval se na studijní pobyt ve Francii v ateliéru E. A. Bourdella. Tuto cestu už však nikdy neuskutečnil. Měsíce strávené na vojně v něm zanechaly hluboké zážitky, které ovlivnily jeho další tvorbu (Pieta, Ukřižování, Truchlící muž s mečem, pomníky padlým). Otřesy z války se odrazily v umělcově přímo horoucím vztahu k životu, který vkládal do svých děl (Žena s dítětem, Pohřeb v Karpatech, Raněný). Dalším dílem, které patří k vrcholům Štursovy tvorby a které vzniklo ve válečném období, je Dar nebe a země. Poválečné období je v podstatě posledním tvůrčím obdobím Jana Štursy. Koncem války a se vznikem státu se probudily ve Štursovi heroizující tendence (tvoří dvě varianty sochy Svobody), které spolu s pocitem radosti, obsahují všechna další a poslední díla v období let 1918 až Jan Štursa zemřel vlastním rozhodnutím ve svém ateliéru na AVU. Výstavy (podle katalogu k výstavě 1980) 1904 XII. výstava SVU Mánes 1910 IX. mezinárodní výstava v Benátkách (Melancholické děvče, Eva) 1911 Mezinárodní výstava v Římě (Toileta) 1913 XI. mezinárodní výstava v Mnichově

3 1914 Výstava Verein Bildende Künster Münchens Secession v Mnichově 1920 XII. mezinárodní výstava v Benátkách (Sulamit Rahu) 1923 Světová výstava v Rio de Janeiro 1924 XIII. mezinárodní výstava v Benátkách 1925 Mezinárodní výstava dekorativních umění v Paříži 1926 Posmrtná výstava uspořádal SVU Mánes Studijní cesty 1904 Mnichov, Bern, Curych, Ženeva, Paříž, Londýn (Hlávkovo stipendium) 1907 Itálie (Hlávkovo stipendium) 1911 Itálie (podpora ČAVU) 1912 Paříž 1913 Itálie 1921 Itálie - Řím, Benátky, Florencie 1922 Sliač, Detva 1923 Holandsko, Francie 1924 Itálie Ceny 1907 Cena hl. města Prahy, Cena architekta Turka (Puberta) Cena České akademie pro vědy, slovesnost a umění 1918 První a třetí cena v soutěži na pomník Svatopluka Čecha 1919 Výroční cena IV. třídy ČAVU 1923 Grand prix na světové výstavě v Rio de Janeiro (převzal v roce 1924) Vývoj a dějiny archivního fondu Pozůstalost sochaře Jana Štursy v Archivu NG je svým rozsahem nepatrná. Takřka celá je totiž uložena v jeho rodišti v Novém Městě na Moravě v Horácké galerii. V ANG registrujeme v podstatě čtyři zdroje získání pozůstalosti. Prvním je n. p. Kniha, odkud NG zakoupila v průběhu let 1961 až 1970 část korespondence Jana Štursy, soubor fotografií italských uměleckých děl a osobní fotografie. Další část tvoří, které byly použity při výstavě Život a dílo Jana Štursy, uvedené Národní galerií v Praze ke stému výročí umělcova narození. Důležitým zdrojem byla pozůstalost umělcovy manželky Boženy Durasové, převedená do ANG z divadelního fondu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Díky ní byla získána podstatná část korespondence a několik osobních fotografií. Poslední, poměrně rozsáhlá část, pozůstalost Míly Pačové, byla zakoupena od soukromého majitele až v roce Charakteristika fondu Při pořádání písemné pozůstalosti byl fond rozdělen do sedmi skupin: doklady osobní, korespondence - přijatá, odeslaná, cizí, rukopisy, foto - osoby, dílo, pozůstalost Míly Pačové, dokumentační materiál, různé. Pozůstalost Míly Pačové byla vyčleněna jako samostatný celek. Obsahuje milostnou korespondenci Míly Pačové a Jana Štursy v letech 1918 až 1925 (celkem 160 dopisů a pohlednic), deník Pačové se zápisy z let 1918 až 1923 a několik fotografií manželky Jana Štursy Boženy Durasové. Vzhledem k těsnému sepětí všech složek by tato část pozůstalosti neměla být dále dělena. Během zpracování fondu došlo k vyřazení jen několika pomocných obálek, písemnosti jsou v dobrém fyzickém stavu, bez výrazného poškození papíru. Fond i inventář byly zpracovány podle Zásady pro zpracování osobní archivních fondů a pro psaní jejich inventářů, platných ve shodě s prováděcí vyhláškou č. 645 zákona č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

4 Jak již bylo uvedeno, osobní pozůstalost Jana Štursy v ANG není rozsáhlá. Osobní doklady je oddíl jen torzovitý, kromě rozpočtu na pomník lékárníka Josefa Šteinera v Dejvicích, jsou ostatní doklady. V části Korespondence nacházíme početnější soubory pohlednic matce Josefě a bratru Ferdinandovi, které nás seznamují s místy pobytu Jana Štursy na studijních cestách po Evropě. Za zmínku též stojí početný soubor dopisnic a dopisů Bedřichu Hlaváčovi, redaktorovi časopisu Union ve Vídni, týkající se obsazení profesorského místa Janem Štursou (na AVU, po smrti Stanislav Suchardy) a výše uvedená pozůstalost Míly Pačové. Díky tomu, že se pozůstalost Jana Štursy týká převážně osobního života, a to hlavně jeho posledních let, přibližuje nám, v jaké atmosféře Štursa pracoval a jaké pohnutky ho vedly k vytvoření jeho velkých děl. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky Fond uspořádala a inventář k němu sestavila Jaromíra Nováková v roce 1992, do digitální podoby převedla a doplnila v roce Výběrová literatura Monografie Matějček Antonín, Jan Štursa, Praha 1923 Matějček Antonín, Jan Štursa: dílo, Praha 1926 Novotný Kamil, Jan Štursa, SVU Mánes, Praha 1940 Matějček Antonín, Jan Štursa ( ), Praha 1950 Wittlich Petr, Kresby Jana Štursy, Praha 1959 Mašín Jiří, Jan Štursa ( ), Praha 1981 Wittlich Petr, Jan Štursa, Praha 2008 Paměti Štursa Jiří, Jan Štursa: svědectví současníků a dopisy, Praha 1962 Katalogy Jan Štursa ( ). Katalog výstavy v Galerii J. R. Vilímka. Text Vojtěch Volavka. Praha 1941 Kresby Jana Štursy. Text Lev Nerad. SVU Mánes Praha 1941 Jan Štursa ( ): světové kulturní výročí UNESCO. Autoři výstavy P. Hartmann, M. Hovorková, V. Procházka, J. Šebek. Národní galerie v Praze 1980 Jan Štursa ( ): výběr z kreseb. Autor katalogu P. Hartmann. Národní galerie v Praze 1980 Jan Štursa ( ). Autor výstavy a textu v katalogu I. Plánka. Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově 1987 Encyklopedie Nová encyklopedie českého výtvarného umění, N-Ž (kolektiv autorů), Praha 1995, s Toman Prokop, Slovník československých výtvarných umělců II, s Písemnosti uložené v dalších archivních fondech V dalších fondech ANG jsou uloženy pouze jednotliviny, zejména korespondence: fond 38 Viktor Oliva - Dopis J. Štursy Viktoru Olivovi z roku 1914, AA 2320 fond 104 F. Macháček - Dopis J. Štursy Vendelínu Schwarzovi z roku 1909, AA 928/63 fond 11 Ferdinand Engelmüller - Navštívenka J. Štursy s přípisem F. Engelmüllerovi z roku 1923, AA fond 37 Karel Reinwald - Navštívenka J. Štursy - Kvitance pro K. Reinwalda z roku 1919, AA 1862 fond 1 Josef Václav Myslbek - Pohlednice J. Štursy J. V. Myslbekovi z roku 1921, AA 1004 fond Krasoumná jednota - Korespondence s Krasoumnou jednotou z let , AA 1828/1-15

5 Ve Sbírce úmrtních oznámení se nachází parte Jana Štursy (AA 871/69), ve fondu Moderní galerie je uložena složka týkající se převzetí pozůstalosti JŠ (AA 1330) a v oddělení Velkých formátů se nacházejí fotografie děl JŠ od Tibora Hontyho (AA 3914). Naposledy můžeme uvést Katalogy speciální školy sochařské z let z fondu J. V. Myslbeka (AA 1009/1-17), ve kterých je Jan Štursa zmiňován. Korespondenci Jana Štursy je také možno nalézt LA PNP (fond Marie Calma, Karel Hoffmeister, Karáskova galerie). Soubor archiválií je též v NTM ve fondu Jiřího Štursy, není však zatím známo, v jakém rozsahu.

6 Inv. Obsah Kusy Časový rozsah Přír.č. AA Ev.j DOKLADY 1 Curriculum vitae /1 1 2 Část učňovské knížky /2 1 3 Ministerstvo kultu a vyučování - jmenování /3 1 profesorem Akademie výtvarných umění v Praze 4 Pracovní knížka /4 1 5 Roční vysvědčení - 3. třída měšťanky v Novém /5 1 Městě na Moravě 5a Rozpočet na pomník lékárníka Josefa Šteinera v Dejvicích 6 Úmrtní oznámení /6 1 7 Školní průkaz I. řemeslnické školy v Berlíně /7 1 8 Výroční vysvědčení - 2. ročník Odborné /8 1 sochařské a kamenické školy v Hořicích 9 Vysvědčení chudoby /9 1 KORESPONDENCE PŘIJATÁ - OSOBNÍ 10 Durasová Božena (manželka, herečka) 7 ll /1-4 1 Praha, 1914 Praha, 1915 Praha, 1915 Praha, Herites František 1 kus Praha, (dopisnice) 12 Hilbert Jaroslav 1 kus b. d Praha, b. d. (vizitka) 13 Hoffmeister Karel 1 list

7 Praha, Janák Pavel 1 kus Praha, (vizitka) 15 Jesenská Milena 1 kus b. d Špičák u Eisensteinu (Železná Ruda), b. d. (pohlednice) 16 Kalvoda Alois 1 kus 1905 (?) Praha, (?) (pohlednice) 17 Kotěra Jan 1 kus Leipzig, (pohlednice) 18 Kvapil Jaroslav 3 ll 1909, /1,2 1 Praha, Benátky, (pohlednice) (spolupodepsány Zdena Rýdlová a Helena Malířová) 19 Kysela František, Bouček Antonín 1 kus Praha, (dopisnice) 20 Machoň Ladislav 2 ll Praha, Marten Miloš 1 kus Praha, (dopisnice) 22 Merhaut Josef 6 ks /1-6 1 Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) 23 Myslbek Josef Václav 1 list /22 1 Praha, Raffayová Hana 2 ll Berlín, Srba Antonín (redaktor čas. Český vystěhovalec, 2 ks 1910, , 1 člen poslanecké sněmovny NS) 2548 Praha, (pohlednice) Praha, (vizitka) 26 Sucharda Stanislav 1 list Praha, Svobodová Růžena 5 ks 1909, b. d. 2152/1-5 1

8 Praha, b. d. Praha, 1909 (pohlednice) Praha, 1909 (pohlednice) Praha, 1909 (pohlednice) Praha, b. d. (vizitka) 28 Štech Václav Vilém (Otakar Švec) 1 ks Orvieto, (pohlednice) 29 Švanda Bohumil 1 ks Praha, (vizitka) 30 Švec Otakar 3 ll 1916, /1,2 1 Praha, (1916) Paříž, Thiele František 1 kus Praah, (pohlednice) 32 Pohlednice žáků a přátel Jana Štursy; Arnošt 3 ks 1908, /1-3 1 Procházka, Kamilla Neumannová, František Horálek, Rudolf Růžička, Kubín (?), Žemla, J. Koch, V. Žalud Pohlednice od přátel a žáků - podpisy nečitelné 2 ks 1916, /2, Plesinger-Božinov Miroslav (diplomat) 1 kus /4 1 Tatranská Lomnice, (pohlednice) KORESPONDENCE ODESLANÁ - OSOBNÍ 34 Durasová Božena 4 ks , 1 b.m., (dopisnice) 2490/1-3 b. m., (dopisnice) Krakov, (dopisnice) b. m., (dopisnice) 35 Grus Josef 1 kus Praha, (dopisnice) 36 Hlaváč Bedřich (redaktor časopisu UNION ve 33 ll /1-2 1 Vídni) Jihlava, Jihlava, Jihlava, Jihlava Jihlava, Jihlava, Jihlava, Jihlava,

9 Jihlava, Jihlava, Jihlava, (dopisnice) Jihlava, (dopisnice) Jihlava, Jihlava, (pohlednice) Praha, Praha, Praha, Praha, Praha, Praha, Praha, Myslbek Josef Václav 1 list b. d. 2943/12 1 b.m., b.d. torzo dopisu, 38 Neznámý adresát 1 list Praha, Scheiner Artuš (malíř) 1 list Praha, Starosta Nového Města na Moravě 2 ll /15 1 Praha, Štursa Ferdinand (bratr) 17 ks /1-1 1 Berlín, (pohlednice) 5, Berlín, (pohlednice) 2943/16 Amsterdam, (pohlednice) Karlův Týn, (pohlednice) Řím, (pohlednice) Řím, (pohlednice) Nové Město na Moravě, (pohlednice) Florencie, (pohlednice) Neapol, (pohlednice) Paříž, 1910 (pohlednice) Řím, (pohlednice) Trouville, (pohlednice) Tyroly, (pohlednice) Verona, (pohlednice) Kolín nad Rýnem, (pohlednice) Praha, () 42 Štursová Josefa (matka) 12 ks /1-1 1 Luzern, (pohlednice) 2 Versilles, (pohlednice) Londýn, (pohlednice) Londýn, (pohlednice) Bruggy, (pohlednice) Antverpy, (pohlednice)

10 Terst, (pohlednice) Neapol, (pohlednice) Pompeje, (pohlednice) Ancona, b. d. (pohlednice) Řím, (pohlednice) Florencie, (pohlednice) 43 Vizitka 1 kus b. d s přípisem (Vážený pane sekretáři...) KORESPONDENCE ODESLANÁ - KORPORACE 44 Ministerstvo kultu a vyučování ve Vídni 1 list /11 1 Praha, žádost o místo asistenta pro modelování na Akademie výtvarných umění v Praze 45 SVU Mánes 1 list /13 1 Praha, 1923 Přihláška k Vídeňské výstavě 46 Rektorát Akademie výtvarných umění v Praze 1 list /14 1 Praha, Sekretariát Akademie výtvarných umění v Praze 2 ll /10 1 Berlín, KORESPONDENCE CIZÍ 48 Myslbek J.V. dopisy Rektorátu Akademie 3 ll 1908, /17 1 výtvarných umění v Praze Praha, Praha, asistentské místo pro Jana Štursu 49 Paukert Josef Augustin (Stino) manželce Jana 1 list /1 1 Štursy Boženě Durasové Praha, kondolence 50 Rektorát Akademie výtvarných umění v Praze 3 ll /18 1 Ministerstvu Kultu a vyučování ve Vídni Praha,

11 RUKOPISY 51 Nekrolog J. V. Myslbekovi /19 1 torzo, 52 Školní sešit "Dějiny plastiky", IV. roč. Hořice listy 53 Zápisky z cest 4 ll b. d. 2943/20 1 torzo, KRESBY 93 Voják FOTOGRAFIE Osoby 54 Durasová Božena /1 1 Sázava 55 Durasová Božena - Štursa Jan /2 1 Sázava 56 Posmrtná maska Jana Štursy /3 1 originál, kopie (atelier Möller) 57 Rodinná fota neidentif /4 1 + Otakar Nejedlý 58 Sochařská škola J. V. Myslbeka s asistentem J. 3 b. d. 3090/1-3 1 Štursou + 2 foto z Akademie 59 Štursa Jan jako student v Hořicích 1 b. d. 2132/1 1 (+ prof., spolužáci) 60 Štursa Jan /5 1 (atelier Vaněk) 61 Štursa Jan /3, 1 poprsí (atelier Drtikol) 4

12 Dílo 62 Čech Svatopluk 1 b. d. 2017/ Italská umělecká díla 120 b. d Masaryk T. G. 1 b. d. 2017/ Melancholická dívka 1 b. d. 2017/ Neurčená 1 b. d. 2017/9 1 (atelier Štenc) 67 Palacký František /2 1 (originál, kopie) 68 Pieta 2 b. d. 2017/10 1 (originál, kopie) 69 Pieta Jihlava 2 b. d. 2017/11 1 (originál, kopie) 70 Píseň hor - Nové Město na Moravě 1 b. d. 2017/ Pohřeb v Karpatech 1 b. d. 2017/ Puberta 1 b. d. 2017/ Reliéf - Hlava Krista 1 b. d. 2017/ Smetana Bedřich v Litomyšli 1 b. d. 2017/ Vítěz 1 b. d. 2017/17 1 (atelier Štenc) 76 Posmrtná výstava Jana Štursy /18, 1 (originál, kopie) 3129, 3273 POZŮSTALOST MÍLY PAČOVÉ 77 Deník Míly Pačové / listů 78 Korespondence Míly Pačové Janu Štursovi 126 ll / dopisů 3 pohlednice 79 Korespondence Jana Štursy Míle Pačové 136 ll / dopisů 9 pohlednic 80 Korespondence - ostatní 2 ll b. d. 3198/4 2

13 Anonym Míle Pačové Božena Durasová Míle Pačové 81 Fotografie Boženy Durasové /5 2 (1 atelier Langhans) 82 Novinový výstřižek o smrti Jana Štursy /6 2 DOKUMENTAČNÍ MATERIÁL 83 Antonín Kostlán, Projednání pozůstalosti po Janu 11 ll po roce /23 2 Štursovi k článku A. Kostlán: Z pozůstalosti Jana Štursy, publikovaném v: Dokumenta pragensia, 1980, 12 listů 84 Rozhlasová přednáška Jana Weniga k 25. výročí smrti Jana Štursy ( ) "Od Písně hor k Raněnému." 11 listů 85 Seznam památek na Jana Štursu / listy (prof. Šebek) 86 Posmrtná maska Jana Štursy Posmrtný odlitek rukou Jana Štursy RŮZNÉ 88 Dopis akad malíře Dobreva ze Sofie o účasti 2 ll Jana Štursy v soutěži na pomník Hadži Dimitra v Sofii v červenci 1914 Sofie, Fotokopie průkazek , b. d. 2943/ Průkazka Elektrických drah hl. m. Prahy Oldřicha Durase 91 Poštovní známky s portrétem Jana Štursy 2 b. d

14 Tiráž Jan Štursa ( ), soupis osobního fondu, druhé upravené a doplněné vydání časový rozsah fondu: počet evidenčních jednotek: 2 kartony, 2 krabice ve VF počet inventárních čísel: 94 rozsah v bm: 0,74 stav ke dni: jméno zpracovatele: Jaromíra Nováková číslo evidenčního listu NAD: 15 číslo evidenční pomůcky: počet stran: 16 schválil dne:

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1896-1912 Číslo evidenčního listu NAD: 14 Evidenční číslo: 2 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha 2005

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

ČENĚK GUDERA (* ) Inventář osobního fondu

ČENĚK GUDERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ČENĚK GUDERA (* 1885-1954) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1831-1953 Značka fondu: 103 Číslo evidenčního listu NAD: 126 Evidenční číslo inventáře: 78 Zpracovala:

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

FRANTIŠEK BÍLEK (1872-1914) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK BÍLEK (1872-1914) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK BÍLEK (1872-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1891-1969 Číslo evidenčního listu NAD: 14 Evidenční číslo: 49 Zpracovala: Jaromíra Nováková Místo: Praha

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1887-1942 Značka fondu: 39 Číslo evidenčního listu NAD: 38 Evidenční číslo inventáře: 51 Zpracovala

Více

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů.

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Otto Gutfreund málo známý a nezvěstný Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Na bechyňské keramické i na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studuje bez jakýchkoli úspěchů,

Více

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Nováček Prokop

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Nováček Prokop Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Nováček Prokop (1908-1964 ((1997)) Inventář NAD č. 832 evidenční pomůcka č. 318 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2012 Prokop Nováček (13.04.1877-28.01.1966)

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Jan (1858-1910) Prozatímní inventární seznam NAD č. 618 evidenční pomůcka č. 206 Honzáková Valerie Praha 1971 Jan Novák (1837-1910) C.

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Hůla Josef, Ing. (1900-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 428 evidenční pomůcka č. 151 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Josef Hůla narodil

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

Jandl Ivan (1937 1987)

Jandl Ivan (1937 1987) Jandl Ivan (1937 1987) 1947 1977 Inventář NFA 1997 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jandl Ivan (1937 1987) Časový rozsah pomůcky: 1947 1977 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Rudolf Kopecký (1869-1984) Prozatímní inventární soupis NAD č. 668 evidenční pomůcka č. 258 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Rudolf

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

Archiv Národní galerie v Praze

Archiv Národní galerie v Praze Archiv Národní galerie v Praze 1928) 1861 ) VIKTOR OLIVA 1890-1924 Inventář Značka fondu: 38 Číslo fondu (JAF): 27 Jméno zpracovatele: Pavlína Pyšná Praha 2004 Původce fondu Malíř a ilustrátor Viktor Oliva

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig ([1860] - 1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 344 evidenční

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Igo Etrich (1909-1929) Prozatímní inventární seznam NAD č. 342 evidenční pomůcka č. 121 Čakrtová Eva Praha 1951 Etrich Flieger Werke Podle zlomku

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE PRAVOSLAV KOTÍK (* 1889-1970) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE PRAVOSLAV KOTÍK (* 1889-1970) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE PRAVOSLAV KOTÍK (* 1889-1970) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1919 1960 (1978) Značka fondu: 149 Číslo evidenčního listu NAD: 170 Evidenční číslo inventáře:

Více

Archiv Národní galerie v Praze

Archiv Národní galerie v Praze Archiv Národní galerie v Praze 1922) 1848 ) JOSEF VÁCLAV MYSLBEK 1872-1922 (1950) Inventář Značka fondu: 1 Číslo fondu (JAF): 33 Jméno zpracovatele: Pavlína Pyšná Praha 2004 0 Původce fondu Sochař JOSEF

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 443 č. archivní pomůcky: 8863 F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí 860-940 inventář Alžběta Langová Chrudim 202 O b s a h Úvod

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Maizner Ludvík

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Maizner Ludvík Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Maizner Ludvík [1900]-[1930] Inventář NAD č. 822 evidenční pomůcka č. 316 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2011 1. Maizner Ludvík Bati. Konstruktér

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře.

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Roman Havelka - malíř Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Měšťanskou školu vychodil v Jihlavě, kam se roku 1885 rodina přestěhovala. V roce 1892 byl přijat

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Perner Ferdinand

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Perner Ferdinand Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Perner Ferdinand (1846-1914) PROZATÍMNÍ INVENTÁRNÍ SOUPIS NAD č. 239 evidenční pomůcka č. 92 Jiří Vondra Praha 1947 inv. č. sign. obsah ks.

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SPOLEČENSTVO HOTOVITELŮ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ V PRAZE 1851-1949. Inventář. (NAD č.: 312) (Č.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SPOLEČENSTVO HOTOVITELŮ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ V PRAZE 1851-1949. Inventář. (NAD č.: 312) (Č. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 040601/03 SPOLEČENSTVO HOTOVITELŮ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ V PRAZE 1851-1949 Inventář (NAD č.: 312) (Č. pomůcky: 537) Jiří Vlasák Praha 2012 Společenstvo hotovitelů

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vojtěch Lanna (1828-1840) INVENTÁŘ NAD č. 208 evidenční pomůcka č. 77 Ing. Miroslav Zvoník Praha 1944 Dějiny fondu Dokumenty zařazené do fondu

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Šusta Josef

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Šusta Josef Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Šusta Josef (1928-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 234 evidenční pomůcka č. 89 Klepl Jan, Lišková M. Praha Písemnosti o založení a

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Veselý Jaroslav

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Veselý Jaroslav Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Veselý Jaroslav (1903-1906) Prozatímní inventární seznam NAD č. 62 evidenční pomůcka č. 33 Bohoněk Miloslav, J. Škoula a J. Havlík, Eva Čakrtová

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

open society of artists

open society of artists open society of artists SVÌTOVÁ UNIE KULTURY WORLD UNION OF CULTURE MLÁDE V AKCI MÙJ NEJKRÁSNÌJŠÍ ZÁ ITEK 4. roèník mezinárodní umìlecké soutì e pro dìti a mláde PRAHA ØÍJEN 2015 Umìlecká soutì pro dìti

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Co nám říká definice Karla Čapka, že architektura je obrazem mysli společnosti?

Co nám říká definice Karla Čapka, že architektura je obrazem mysli společnosti? Úkol 1 Zamyslete se individuálně i ve skupině nad tím, co je to architektura? Zkuste ji definovat. Může vám pomoci metoda brainstorming nebo myšlenková mapa. Poté vyhledejte definice architektury v encyklopediích

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MIKOLÁŠ ALEŠ (1852-1913) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MIKOLÁŠ ALEŠ (1852-1913) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MIKOLÁŠ ALEŠ (1852-1913) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1865-1913 (1960) Číslo evidenčního listu NAD: 21 Evidenční číslo: 25 Zpracovala: Pavlína Pyšná Místo: Praha

Více

Miloslav KLEMENT (1923 1975)

Miloslav KLEMENT (1923 1975) Archiv Pražského hradu OSOBNÍ FOND Miloslav KLEMENT (923 975) (*886 +969) INVENTÁŘ Č. NAD: 45 Č. Pomůcky: 48 Praha 200 Název fondu: Miloslav Klement Časový rozsah: 923-975 Počet evidenčních jednotek: 7

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Černý Richard (14. 8. 1885 28. 7. 1923) (1891 1923 (1924)) INVENTÁŘ NAD č. 804 evidenční pomůcka č. 301 Kamila Mádrová Praha 2008 Obsah: I.

Více

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8862 NAD č.: 1093 C. Lorenz, a. s., Vrchlabí 1940-1946 (1952) Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. Dr. Oldřich Mirtes

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. Dr. Oldřich Mirtes Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. Dr. Oldřich Mirtes ((1895) 1934 1940 (1958)) INVENTÁŘ NAD č. 815 evidenční pomůcka č. 308 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2009 Ing. Dr. Mirtes

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kavalierovské sklárny

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kavalierovské sklárny Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kavalierovské sklárny (1875-1905) Prozatímní inventární seznam NAD č. 187 evidenční pomůcka č. 72 Čmerda Vladimír Praha 1966 inv. č. sign. obsah

Více

Národní škola Prádlo 1900-1961. Číslo listu NAD: 288

Národní škola Prádlo 1900-1961. Číslo listu NAD: 288 Národní škola Prádlo 1900-1961 Číslo listu NAD: 288 132 I. Vývoj původce archivního souboru Podle dochovaných záznamů o činnosti Místní školní rady v Prádle škola fungovala již v roce 1888. Vyučování probíhalo

Více

Francovo kino v Kolíně

Francovo kino v Kolíně Francovo kino v Kolíně (1908) 1910 1957 (1961) Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Francovo kino v Kolíně Časový rozsah pomůcky: (1908) 1910 1957 (1961)

Více

Galerie a pamětní síně

Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně 1 Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Bohatství kraje Vysočina spočívá nejen v jeho přírodě a malebné krajině, ale také v rozsáhlých historických a uměleckých

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Haller Antonín

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Haller Antonín Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Haller Antonín (1868-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 403 evidenční pomůcka č. 141 Mrklasová Otylie Praha 1952 Antonín Haller, sládek,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Česká secesní architektura II VY_32_INOVACE_21_09. Mgr.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Česká secesní architektura II VY_32_INOVACE_21_09. Mgr. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. Richard Šantrůček

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. Richard Šantrůček Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. Richard Šantrůček (1880-1925) PROZATÍMNÍ INVENTÁRNÍ SEZNAM NAD č. 60 evidenční pomůcka č. 31 M. Bohoněk M. Zvoník Praha 1935 a 1944 Richard

Více

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy - 72 - Přílohy Seznam příloh: Příloha č. 1: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy Příloha č. 2: Doplňující fotografie Příloha č. 3:

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef František Duda

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef František Duda Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Josef František Duda (1810-1916) Prozatímní inventární seznam NAD č. 308 evidenční pomůcka č. 110 M. Vach Praha 1950 inv. č. obsah ks datace

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Jakub, Karl, Friedrich a Fritz Fleischingerové

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Jakub, Karl, Friedrich a Fritz Fleischingerové Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Jakub, Karl, Friedrich a Fritz Fleischingerové (1789 (1900)) PROZATÍMNÍ INVENTÁRNÍ SOUPIS NAD č. 50 evidenční pomůcka č. 24 J. Majer, J. Vach

Více

Grand Bio Koubek. Inventář NFA 2008

Grand Bio Koubek. Inventář NFA 2008 Grand Bio Koubek 1930 1936 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Grand Bio Koubek Časový rozsah pomůcky: 1930 1936 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kruis Karel, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kruis Karel, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kruis Karel, prof. (1882 1917(1945)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 168 evidenční pomůcka č. 65 Bohoněk Miloslav Praha 1943 inv. č. sign.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 28. října Hostivice, květen 2010 Ulice 28. října 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, Ing. Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, Ing. Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Tille Jan, Ing. Dr. (1895-1966) Prozatímní inventární seznam NAD č. 616 evidenční pomůcka č. 207 Honzáková Valerie, Tille Jan Praha 1971 Ing.

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573 Státní okresní archiv Klatovy Cech polních mistrů Horažďovice 1725 1788 Inventář EL NAD č.: 2186 AP č.: 573 Eva Havlovičová Klatovy 2015 OBSAH Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Schulz Jan W.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Schulz Jan W. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Schulz Jan W. (1826-1929) Prozatímní inventární seznam NAD č. 186 evidenční pomůcka č. 71 Mrklasová Otylie Praha 1950 inv. č. sign. obsah ks.

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef von Portheim

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef von Portheim Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Josef von Portheim (1845-1904) Prozatímní inventární seznam NAD č. 96 evidenční pomůcka č. 45 Mráčková Bohumila Praha 1940 sign. obsah ks. datace

Více