REVITALIZACE BROWNFIELDS PROSTŘEDNICTVÍM KULTURY- PŘÍPADOVÁ STUDIE PLECHÁRNA ČERNÝ MOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE BROWNFIELDS PROSTŘEDNICTVÍM KULTURY- PŘÍPADOVÁ STUDIE PLECHÁRNA ČERNÝ MOST"

Transkript

1 REVITALIZACE BROWNFIELDS PROSTŘEDNICTVÍM KULTURY- PŘÍPADOVÁ STUDIE PLECHÁRNA ČERNÝ MOST BROWNFIELDS REVITALIZATION THROUGH CULTURE CASE STUDY PLECHÁRNA ČERNÝ MOST Petra Šobáňová, Blanka Marková Abstrakt V České republice se v posledních letech realizuje řada revitalizací brownfields s cílem vytvoření nových pracovních míst, zlepšení image dané lokality, diversifikace místní ekonomické struktury či rozšíření kulturní nabídky v regionu. Většina těchto aktivit je realizována tzv. top-down přístupem bez účasti veřejnosti na plánovacím procesu. Případová studie revitalizace Plechárny Černý Most na kulturně-společenské centrum je ukázkou regenerace bývalého brownfieldu prostřednictvím komunitního plánování s multizdrojovým systémem financování. Významným činitelem v procesu regenerace je kultura jako měkký faktor územního rozvoje. Klíčová slova: revitalizace, brownfields, kultura, Plechárna Abstract There exists a number of brownfields revitalization in the Czech Republic in recent years. Their goal is to create new jobs, improve the image of the locality, diversification of the local economic structure and strenghtening of cultural activities in the region. Most of these activities are carried out through so-called top-down approach without public participation in the planning process. The Case Study revitalization of Plechárna Černý most to the cultural and social center is an example of a former brownfield regeneration through community planning with multisource funding system. An important factor in the regeneration process is culture as a soft localization amenity in the theory of territorial development. Key words: revitalization, brownfield, culture, Plechárna 1 ÚVOD Kultura dlouhou dobu nepatřila mezi faktory, které by byly náležitě zohledňovány v praxi územního rozvoje. Až v 70. letech 20. století byl rozpoznán úzký vztah mezi kulturou a urbánní regenerací (Tretter, 2009; Garcia, 2004), přičemž nové využití kultury ve strategiích urbánní regenerace post-industriálních měst je označováno za kulturní obrat (culture turn) (srov. Miles, 2005; Amin, Thrift, 2007). Umění a kultura mohou být významnými ekonomickými činiteli a lze je využít jako účinné nástroje regenerace deprivovaných městských částí či celých region. Kultura jako faktor rozvoje území představuje nedílnou součást potřeb členů kreativní třídy (creative class), jejichž tvořivost a talent podněcují regionální rozvoj (Florida, 2002). Floridova teorie kreativní třídy se stala ve Spojených státech součástí rozvojových strategií řady měst a regionů, ačkoliv je často podrobována kritice (srov. Peck, 2005). V Evropě se kreativním průmyslům věnuje několik významných vědců jako např. Charles Landry (2000), John Howkins (2001), Klaus Kunzmann (2002), David Hesmondhalgh a Andy C. Pratt (2005). Podpora kulturních a kreativních průmyslů je

2 součástí politické agendy řady evropských zemí. V post-transformačních zemích střední a východní Evropy diskuze o využitelnosti dosud není mainstreamovým tématem a problematikou role kultury v rozvoji měst se zabývá pouze úzká skupina profesionálů primárně z oblasti kultury. Akademické příspěvky v českém jazyce, týkající se kreativních průmyslů, se zabývají obecnými aspekty kreativních průmyslů (Cikánek, 2009), kreativní ekonomikou a indexem kreativity (Kloudová, 2010), prostorovou organizací kreativních odvětví (Rumpel et al, 2010), využití konceptu kreativní třídy v územním rozvoji (Slach, Rumpel, Koutský, 2009). Předložený text se zabývá rekonverzí bývalé kotelny na kulturněspolečenské centrum, přičemž je kladen důraz na analýzu aktérů znovuvyužití této budovy. Z metodologického hlediska je článek založen na kompilaci dostupné literatury a internetových rešerších. Pro doplnění aktuálních informací bylo využito nástroje kvalitativního výzkumu rozhovoru (face-to-face in depth interviews) s Michaelou Hečkovou z Praha14 kulturní p.o. 1.1 Governance revitalizace brownfields Jackson (2004) definuje brownfields jako pozemky a budovy v urbanizovaném území, které ztratily svoje původní využití nebo jsou málo využité. Dle různých kritérií můžeme hovořit o existenci celé řady typologií brownfields (srov. Alker, 2000; Andres & Gresillon, 2011; Jackson, 2006), např. na základě ekonomického statusu a financování (Cabernet, online), dle jejich předchozího užití existují brownfields průmyslové, zemědělské, sociální, vojenské, železniční aj. (Jackson, 2005). Neřešené brownfields snižují kvalitu života ve svém okolí, přispívají k sociálnímu úpadku, odrazují investory, zhoršují image lokality, snižují hodnotu přilehlého majetku, celkové brání hospodářskému rozvoji a cestovnímu ruchu (Vráblíková, 2007), proto je nutné brownfields revitalizovat. Do procesu regenerace brownfields vstupuje široké spektrum aktérů (vlastníci nemovitostí, zástupci veřejné správy, památkáři, architekti, NGO s - nestátní neziskové organizace, místní sdružení, vzdělávací instituce atd.), kteří na základě společného konsensu stanovují priority a způsoby nového využití degradovaných staveb a areálů. Participace širokého spektra aktérů na řešení určitého problému se odráží v konceptu governance. Pojem governance byl původně spojován pouze se vztahy ve veřejné správě. Po roce 1990 se přístupy k řízení formou governance rozvíjejí v zemích severní a západní Evropy a Spojených státech amerických (srov. Bernstain, 2002; Di Gaetano & Storm, 2003; Pierre & Peters, 2000). Dnes je tento koncept všeobecně vnímán jako systém řízení založený na participaci širokého spektra aktérů, jejich vzájemných racionálních a iracionálních interakcích a to jak formálních tak neformálních, přičemž rozlišujeme několik typů governance (Di Gaetano& Storm, 2003). Pro realizaci konverze brownfields bývají v zahraničí zakládána sdružení či nestátní veřejnoprávní agentury, které se do procesu snaží zapojit profesní zájmové skupiny, veřejný a soukromý sektor. Jedná se o tzv. intermediární instituce (Slach & Boruta & Rumpel, 2009). Tyto agentury mají za úkol vyhledávat investory, vytvářet a propagovat podvyužité objekty a hledat možnosti financování rekonverzí. Veřejný sektor by měl pro podporu regenerace svého nedostatečně využitého území vytvořit vhodné strategie a účinné nástroje na zamezení vzniku tak zvaných novodobých brownfields, u kterých je vlastník známý a identifikovatelný Vojvodíková & Plaetnická, Zároveň by měly municipality vtáhnout do procesu přípravy a implementace rekonverze všechny své občanské i podnikatelské složky. Tím, že bude podnikatelský sektor rozumět záměrům a prioritám obce a existujícím dotačním titulům či možnostem jiné podpory, se mohou snížit rizika investování na brownfields. Úloha neziskového sektoru je v procesu rekonverze objektů několikanásobná neboť může mít v tomto procesu různé role. Dle Jackson (2005) může zastupovat role vizionáře a průzkumníka, ochránce specializovaných hodnot, realizátora jednotlivých iniciativ a projektů, investora nebo nájemce opětně využitých nemovitostí a v

3 neposlední řadě roli tzv. hlídacího psa. Velmi důležité je s koncepcí revitalizace seznámit veřejnost a přimět ji k aktivní participaci v plánovacím procesu. Zapojení občanů do procesu rekonverze může předejít zbytečným projektovým nákladům a případným časovým prodlevám v případě námitek občanského sektoru v průběhu projektu. Vhodným nástrojem začleňování občanů je dobrovolnictví (Kol. autorů, 2011). 1.2 Role kultury v revitalizaci brownfields Při hledání důkazů o přínosu kultury pro regeneraci je třeba si uvědomit význam slova kultura. Kulturu lze chápat jako společenský přínos k organizaci přírodních jevů a procesů pro individuální a společenské potřeby člověka. Kultura může zahrnovat literaturu a umění stejně jako způsob života, systémy hodnot a tradice. Lokální kulturu potom chápeme jako subkulturu malých územních společenství, která se dělí na prvky hmotné (památky, architektura, artefakty, kulturní krajina, kulturní organizace a instituce, tradiční gastronomie, produkty a výrobní postupy) a nehmotné (způsob života folklór, zvyklosti, nářečí, písně, tance atd.), (Patočka, Heřmanová 2007). Jak exaktně dokázal Kunzmann (2002), kultura posiluje identitu, vytváří image a pracovní místa. Evans & Shaw (2004) definují tři modely regenerace brownfields prostřednictím kultury. Jedná se o tyto modely: Regenerace tažená kulturou, kulturní regenerace a třetí kultura a regenerace. Kritéria pro členění do tří variant jsou definovány na základě možností, jakými mohou a jsou průmyslové objekty regenerovány. V prvním případě, kterým je možná konverze industriálu ke kulturním účelům, dochází k osidlování objektu mladou generací a k jeho postupné regeneraci plynoucí ze snahy využívat ho jak příležitostně, tak i pravidelně. Velmi často objevení potenciálu takové budovy probíhá přes jednorázové kulturní events, nebo využívání budovy umělců jako ateliérů, tedy jisté formy squatování. Druhou možností je regenerace objektu nebo celé čtvrti prostřednictvím rychlého, nebo naopak postupného navazování subjektů či různých ziskových i neziskových organizací. V tomto případě jednotlivé subjekty přicházejí do jedné budovy a postupně ji zaplňují ateliéry, prodejními obchůdky s uměním apod., případně různé organizace a subjekty osidlují postupně celou čtvrť. Tento model je úzce spojený s tzv. 'kulturním plánováním', tedy přístupem města ke kulturní politice a regeneraci. Ve třetím případě je financování nebo dofinancování zajištěno velkým projektem, a to ze strany města, státu nebo silným partnerem. V tomto modelu není kulturní činnost plně integrována ve strategickém rozvoji města nebo územním plánování. V posledních letech dochází k výraznému posunu v chápání role kultury a jejího potenciálu pro společenský i ekonomický rozvoj. Dochází taktéž k celkové změně pohledu na kulturní zdroje a jsou zaváděny nové způsoby kulturního mapování a plánování. Kulturní zdroje se neomezují pouze na umění a kulturní dědictví, ale pole působnosti se rozšiřuje do mnoha specifických oblastí (např. kultura mladých, kultura etnických menšin, podnikatelský život, nabídku místních produktů, atd.) Umění, kultura, kulturní občanské organizace, ale i instituce hrají nezastupitelnou roli, protože jsou schopny podněcovat lidskou touhu tvořit. Tato touha může vést k větší míře zapojení občanů do života komunity a přinášet nápady prospěšné všem. Kulturní činnosti a organizace jsou důležitou platformou, která umožňuje občanům se setkávat a angažovat (Centrum pro komunitní práci, 2010) Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a výrazně se podílí na posilování principů zastupitelské demokracie. Za charakteristické znaky komunitního plánování lze považovat

4 jednak zapojení všech, kterých se zpracovávána oblast týká, dále je nutná přítomnost vzájemného dialogu a vyjednávání a v neposlední řadě je nutné, aby byl přijatý výsledek podporován většinou účastníků (MPSV, 2005). Spolupráce všech zainteresovaných subjektů je podstatou a bez participace uživatelů by nebylo možno zrealizovat žádný komunitní projekt. Spolupráce mezi poskytovateli a uživateli je nutná nejen ve fázi plánování, ale taktéž při realizaci navržených opatření či změn. Za cíl komunitního plánování je považováno posilování soudržnosti komunity a taktéž podporování začleňování znevýhodněných a vyloučených sociálních skupin (MPSV, 2005). Rozvoj současných evropských měst závisí právě na aktivním přístupu místních obyvatel a vůli samosprávy vytvářet pro zapojení občanů do plánování a rozhodování podmínky. Pro plnohodnotné uplatnění demokratického přístupu v rozvoji měst, je zapotřebí, aby byli politici otevřeni novým přístupům a veřejnost iniciativní. Nutné jsou taktéž funkční nástroje komunikace a zapojení občanů do plánování a rozhodování (např. formou komunitního parlamentu) (Šimicová, Martínek (eds.) 2010). Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů je ve vyspělých zemích přirozenou součástí rozhodovacích procesů na všech úrovních. Nespornou výhodou zapojování veřejnosti do plánování rozvoje měst je jednak efektivita a zkvalitnění procesu přípravy strategických dokumentů, ale také budování a posilování důvěry veřejnosti v demokratický systém a jeho principy. Účastníci procesu komunitního plánování si mohou vzájemně vyměňovat informace a jeden od druhého se učit novým věcem. Díky participaci veřejnosti na vzniku komunitních projektů dochází i k výraznější veřejné podpoře takovýchto projektů. Sami aktéři, kteří se procesu navrhování i realizace projektu účastnili, považují daleko více finální produkt za své vlastní dílo a mají i mnohem větší zájem na kontrole správnosti fungování či plnění případných závazků zúčastněných subjektů. Participace občanů taktéž zvyšuje možnost nalézat nová řešení. A v neposlední řadě dochází v komunitě k budování nových vazeb a vztahů, což komunitu jako takovou posiluje a zpevňuje (Šimicová, Martínek (eds.) 2010). Podíl občanů na společenském životě a na zapojování do spoluvytváření místa kde žijí je v současné době jedna z výzev, které navazují na celosvětový rozvoj měst, který klade důraz na tvůrčí potenciál obyvatel. Existují však bariéry, které mohou stát v cestě uplatnění lidské kreativity v rozvoji města či obce. Jsou jimi především krize místní identity a urbánní zbytnělost. Taktéž nárůst tzv. nicotných míst kterými jsou nákupní centra, multiplexy a supermarkety brání lidem projevit svou účast prostřednictvím kreativní participace v rámci místní komunity (Bianchini, Landry, 1995). V neposlední řadě může být problémem i nedostatek volného času obyvatel. 2 PŘÍPADOVÁ STUDIE PLECHÁRNA ČERNÝ MOST Plechárna, tak zní název komunitního projektu, který realizuje Praha14 kulturní p.o., za podpory Nadace OKD v rámci programu Sídliště žije. Nadace OKD projekt podpořila částkou Kč a příjemcem této částky se stala Zahrada o.p.s, která je jedním z hlavních spolurealizátorů projektu (Nadace OKD, 2012). Na realizaci tohoto projektu se tedy podílí několik organizací. Hlavním realizátorem výše zmíněná Praha 14 kulturní, což je příspěvková organizace Prahy 14, která se zejména snaží o podporu kultury jako nástroje, který zvýší kvalitu života obyvatel městské části Praha 14, a to za pomocí rozvoje odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, společenských, volnočasových a sportovních aktivit (Praha14 kulturní). Dalším zapojeným subjektem je Zahrada o.p.s, ktreá si klade za cíl tvořit a poskytovat kulturní a kulturněsociální služby, skze které se realizují nejrůznějších projekty s dopadem v oblasti kultury,

5 umění a výchovy a jsou podle své povahy určeny nejrůznějším věkovým i demografickým skupinám z řad nejširší veřejnosti (Zahrada o.p.s). Do projektu je taktéž zapojeno studio antropologického výzkumu Anthropictures, jehož členové se charakterizují jako flexibilní sdružení sociálních vědců zajišťující nezávislý terénní výzkum optikou vizuální a urbánní antropologie (Anthropictures, 2012). V neposlední řadě je do projektu zapojen ateliér Edit!, což je tým mladých architektů, kteří se budou svými nápady podílet na přestavbě industriální stavby bývalé kotelny v Praze na Černém Mostě na nové lokální kreativní a komunitní centrum (Krynek, 2013). Jedná se o jeden z nejvýznamnějších komunitních projektů hlavního města, který začal v roce 2012 a jeho prvními aktéry byli starosta Prahy 14 Radek Vondra a ředitel KD Kyje David Kašpar (Lang, 2013). Plechárna se nachází na jižním okraji sídliště Černý Most v Bryksově ulici. Jde o areál bývalé kotelny, který částečně sloužil jako auto-moto servis. V těsné blízkosti tohoto objektu se nachází oblíbený skatepark, kde zejména mladí lidé trénují své dovednosti v jízdě na skateboardech, bruslích, kolech a koloběžkách. Taktéž zde často zavítají obyvatelé přilehlého sídliště, kteří zde chodí venčit psy. Toto místo, zdánlivě opuštěné, má tedy ideální předpoklady se stát jakousi zastávkou na kraji sídliště, místem pro setkání, kulturní vyžití a odpočinek (Zahrada o.p.s, 2012). Plechárna by se v průběhu roku 2013 měla stát místem, které bude otevřené lidem a různým aktivitám. Na základě zjištění konkrétních kulturněspolečenských potřeby obyvatel dané lokality se místo funkčně i obsahově přetransformuje na otevřenou zónu sloužící lidem. V širším smyslu bude budova naplňovat ideál komunitního centra a poskytovat zázemí místním organizacím, stane se tak místem aktivního i pasivního odpočinku (Anthropictures, 2013). V konkrétnějších obrysech je představa využití objektu taková, že se bývalá kotelna stane veřejně přístupným objektem se sociálním zázemím, kavárnou, ale i komunitním centrem, kde se může odehrát téměř jakákoliv veřejná akce. Počítá se též s revitalizací veřejného prostranství kolem objektu. Mělo by dojít nejen k propojení se stávajícím skate-parkem ale také k vytvoření prostoru pro venkovní hřiště, dětský park či dráhy pro kola (Zahrada o.p.s, 2012). První veřejné projednání projektu, které bylo nezbytné proto, že se jedná o komunitní projekt a tedy je nutná participace místní komunity, se konalo 7. listopadu Toto setkání mělo za cíl nastínění nových vizí včetně definování pozitiv i negativ rekonstrukce objektu. Další veřejné projednávání a představení předfinální verze projektu proběhlo 6.března Na tomto projednávání se již představily všechny subjekty, které jsou zatím do projektu zapojeny. Konkrétně se jedná o workoutisty, parkouristy, dirtbikery, grafiky, tým krytého skateparku, architekty Edit!architects, Integrační centrum Praha, projekt Zkušebny.com, Daska Records, Církev bratrskou a další. Na projednání padlo několik zajímavých připomínek týkajících se např. většího zapojení seniorů, potřeby veřejného prostoru pro další cílové skupiny (např. pro handicapované), přičemž realizátoři, kteří se projednávání zúčastnili, se tyto připomínky snažili v nejvyšší možné míře do finální podoby projektu zapracovat (Čtrnáctka, 2013). Krom veřejných projednávání již v současné době začaly i veřejné práce na projektu, a taktéž byl realizován první workshop určený veřejnosti, který se týkal městského kreativního zahradničení. Konkrétně šlo o Jarní úklid v Plechárně a workshop městského zahradničení s Kokozou, které proběhlo 12 a 13.dubna 2013 Co tedy nabídne interiér Plechárny? Dle architektů se rekonstrukce stavby soustředí hlavně dovnitř na minimální zásahy nutné pro nový provoz na vytvoření otevřeného přízemí s kavárnou, obchodem, půjčovnou, servisem a veřejným wc, na přizpůsobení velké haly tak, aby se mohla využívat jako kryté sportoviště pro mladé i pro příležitostné kulturní akce, na přeměnu kanceláří v prvním patře na klubovnu a učebny (Krynek, 2013). Za zmínku tedy rozhodně stojí vnitřní skatepark, což bude první skatepark pro celoroční ježdění, který bude v Praze vybudovaný. Pro sportuchtivé návštěvníky zde bude realizovat své aktivity

6 BOOTCAMP kondiční tréninky bootcamp, ale také třeba škola in-line. Pro začínající kapely a hudebníky zde budou dostupné ZKUŠEBNY, kdy bude možno mimo využití pro zkoušení zejména mladých začínajících kapel navštívit také např. školu beatboxu či výuku hry na různé hudební nástroje. Také výtvarníci si zde přijdou na své, neboť zde bude i DESIGN STUDIO otevřené pro výtvarné činnosti všeho druhu. Protože se jedná o komunitní projekt se vším všudy, bude zde i možnost multikulturních setkání v prostředí INTEGRAČNÍHO CENTRA, které bude taktéž provozovat poradenství a výuku češtiny pro cizince, multikulturní klub pro mladé, aj. I CÍRKEV BRATRSKÁ zde bude mít klubovnu a bude pořádat příměstské tábory či přednášky a nabídne zájemcům místo pro setkávání a rozvíjení komunitního duchovního života. Realizátoři neopomněli do projektu zahrnout CAFÉ PLECHÁRNA, což bude kavárna s wi-fi připojením pro všechny bez rozdílu věku, rasy, náboženského či jiného přesvědčení (Čtrnáctka, 2013). Celý objekt včetně exteriéru bude upraven tak, aby dostal příjemnější atmosféru s lidským měřítkem. Cílem je, aby místo navštěvovaly všechny generace obyvatel maminkami s dětmi počínaje a sportovci či pejskaři konče. V okolí objektu bude zbudováno dětské hřiště, dirt bike dráha, hřiště na parkour, sportovní hřiště, skatepark, zahrádky a ohniště (Krynek, 2013). O další produkci venkovních aktivit ve veřejném prostoru Prahy 14 se budou starat Sociální podnik Prahy 14, Praha 14 Kulturní a Stop Zevling, kteří taktéž budou mít sídlo v nově zbudovaném objektu. Principem celého projektu je aktivní zapojení obyvatel (komunit) do činností při realizaci projektu. Díky tomu dojde k prohloubení jejich vztahu k místu, kde žijí a je to také svým způsobem záruka udržitelnosti rozvoje dané lokality. 3 ZÁVĚR Případová studie Plechárna Černý Most je příkladem dobré praxe komunitního plánování a regenerace brownfields prostřednictvím kultury. Přesněji se dle Evans & Shaw (2004) jedná o mix modelů kulturní regenerace a regenerace a kultura, přičemž dochází k navazování subjektů a různých organizací do procesu regenerace, kdy kulturní činnost není plně integrována v územním plánu městské části Praha 14 a na dofinancování projektu se podílel silný partner Nadace OKD. Z hlediska governance, tedy analýzy participujících aktérů, můžeme konstatovat, že se na realizaci projektu podílí zástupci jak veřejného, tak neziskového i občanského sektoru. Neziskový sektor hraje v tomto projektu roli vizionáře a iniciátora. Veřejnost se od počátku projektu stala součástí plánovacího procesu. Realizátoři projektu se snaží veřejnost zapojovat prostřednictvím řady projednávání a workshopů, jejichž výsledek mívá konkrétní výstupy (jako např. úprava zeleně a prostor v rámci workshopu městského zahradničení). Právě účast široké veřejnosti na plánovacím procesu regenerace a multizdrojový systém financování by měly napomoci udržitelnosti projektu do budoucna. Aktivity Plechárny rozšiřují kulturní a sportovní nabídku na periferii města Prahy a zároveň poskytnou prostor pro řadu organizací, které podporují komunitní rozvoj. Použité zdroje ALKER, S. & JOY, V. & ROBERTS, P. & SMITH, N. The Definition of Brownfield. Journal of Environmental Planning and Management. 2000, XLIII. Nr.1, pp ISSN AMIN, A., THRIFT, N. Cultural economy and cities. Progress in Human Geography Vol 31, Nr. 2, s

7 ANDRES, L. & GRESILLON, B. Cultural brownfields in Europa cities, A new mainstream object for cultural and urban policies. The International Journal of Cultural Policy. 2011, pp ISSN ANTHROPICTURES, O nás, 2012 [online]. [cit ] Dostupné z: ANTHROPICTURES, Kulturně-společenské centrum Plechárna, 2013 [online]. [cit ] Dostupné z: BERNSTEIN, S. Liberal Environmentalism and Global Environmental Governance, Global Environmetal Politcs. 2002, II. Nr. 3, pp ISSN BIANCHINI, F. & LANDRY, CH. The Creative City, London ISBN CABERNET. Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network, [online]. [cit ]. Dostupné z CENTRUM PRO KOMUNITNÍ PRÁCI. Kultura a občanská společnost v oblikaci Kreativní komunitní plánování, [online]. [cit ] Dostupné z: proculture.cz/kreativni-mesta/kultura-a-obcanska-spolecnost-v-publikaci-kreativni-komunitni -planovani-2537.html CIKÁNEK, M. Kreativní průmysly příležitost pro novou ekonomiku. Institut umění Divadelní ústav ISBN ČTRNÁCTKA, Místo kotelny Plechárna: komunitní a kreativní centrum, Čtrnáctka měsíčník městské části Praha 14, 2013/4, pp , [online]. [cit ] Dostupné z d4ermn62bc1ifan7 Di GAETANO A. & STORM, E. Comparative urban governance, An Integrated Approach, Urban Affairs Review, 2003, IIIVIII, Nr. 3, pp EVANS, G. & SHAW, P. The contribution of culture to regeneration. In: The UK: a review of evidence, A report to the Department for Culture Media and Sport, LondonMet, No 6, 2004, pp FLORIDA, R. The Rise of the Creative Class and how it s transforming work, leisure,community, & everyday life. Basis Books, New York HESMONDHALGH, D., PRATT, A.C. Cultural industries and cultural policy. International journal of cultural policy, (1). s HOWKINS, J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London, Penguin Books JACKSON, J. Brownfields přírůčka. Lifelong Educational Project on Brownfields, 2006.

8 JACKSON, J. Brownfields snadno a lehce. Příručka zejména pro pracovníky a zastupitele obcí. Praha : INSTITUT PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ SÍDEL, pp. JACKSON, J. a kol.: Brownfields snadno a lehce. IURS KOL. AUTORŮ. Dobrovolníci pro kulturu, Dobrovolnická činnost v kulturních organizacích.1st ed. Praha: INSTITUT UMĚNÍ - DIVADELNÍ ÚSTAV pp. ISBN KLOUDOVÁ, J. a kol. Kreativní ekonomika. 1. vyd. Eurokódex, Bratislava ISBN: KRYNEK, O. L. Pražská kotelna se promění v klubovnu Plechárna, 2013 [online]. [cit ] Dostupné z: KUNZMANN, K. R. Kultur als Faktor der Stadt - und Regionalentwicklung in Europa. Informationen zur Raumentwicklung Heft 4/5. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung ISSN LANDRY, CH. The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. London. Earthscan LANG, Co je Plechárna?, 2013 [online]. [cit ] Dostupné z: MILES, M. Interruptions: Testing the Rhetoric of Culturally Led Urban Development Urban Studies, Vol. 42, Nos 5/6, s MPSV, Komunitní plánování věc veřejná, [online]. [cit ] Dostupné z: NADACE OKD, Otevřená zóna pro život ve veřejném prostoru sídliště Praha Černý Most, [online]. [cit ] Dostupné z: PATOČKA, J., HEŘMANOVÁ, E. (2008): Lokální a regionální kultury v České republice. ISBN , ASPI a.s., Praha. 200 p. PECK, J. Struggling with the Creative Class. International Journal of Urban and Regional Research. roč. 29, č. 4, Blackwell Publishing, Oxford. s PIERRE, J. & PETERS, B. Governance, Politics and the State. London: PALGRAVE MACMILLAN, pp. ISBN PLECHÁRNA ČERNÝ MOST, Jarní úklid v Plechárně a workshop městského zahradničení s KOKOZOU, [online]. [cit ] Dostupné z: https://www.facebook.com/events/ /?context=create

9 PRAHA14KULTURNÍ [online]. [cit ] Dostupné z: https://www.facebook.com/ praha14 kulturni/info RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. Creative Industries in Spatial Perspective in the Old Industrial Moravian-Silesian Region. E+M Ekonomie a Management, roč. 8, sv. 4, s SALMEN, T. Kultur als Wirtschafts- und Standorfaktor. Tectum Verlag Marburg ISBN: SLACH, O., BORUTA, T., RUMPEL P. Inovativní plánovací kultura v rámci strategie IBA Emscher Park, Regionální studia. 2009, II., pp SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. Využití konceptu creative class v rozvoji území základní východiska a kritika. Liberec, TU Liberec ISBN ŠIMICOVÁ, H, MARTÍNEK, J (eds.) Kreativní komunitní plánování, Centrum pro komunitní práci, Plzeň 2010, ISBN TRETTER, E. M. The Cultures of Capitalism: Glasgow and the Monopoly of Culture, Antipode. VOJVODÍKOVÁ, B. & PLETNICKÁ, J. Několik příkladů regenerace brownfields v zahraničí, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. 2006, VI. nr.1, pp ISSN VRÁBLÍKOVÁ, J. Revitalizace krajiny v průmyslové oblasti. In Ekológia a environmentalistika, Zvolen: Janka Čižmárová Partner, 2007, pp ISBN ZAHRADA OPS [online]. [cit ] Dostupné z: ops/? page_id=2 ZAHRADA OPS, Plechárna 2013, 2012 [online]. [cit ] Dostupné z: Kontaktní údaje: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. Ostravská Univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra sociologie Reální 5, 70310, Ostrava Tel. Mgr. Blanka Marková Ostravská Univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Chittusiho 10, , Slezská Ostrava

Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s.

Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s. Lokální kreativní centrum a zóna pro život na sídlišti Černý Most Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s. černý most Tradiční představa o životě na sídlišti je negativní. To platí také o pražském sídlišti

Více

Role kultury v revitalizaci starých průmyslových oblastí

Role kultury v revitalizaci starých průmyslových oblastí Role kultury v revitalizaci starých průmyslových oblastí Mgr. Blanka Marková, Ostravská univerzita a Institut udržitelného rozvoje sídel Seminář ReDevelopment, 1. března 2012 Kultura jako významný rozvojový

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Praha 14 kulturní Závěrečná zpráva, 2013 Praha 14 kulturní Praha 14 má nadúrovňový tubus metra, románský kostel sv. Bartoloměje z třináctého století, ojedinělý Pražský zlom, dva největší rybníky v Praze,

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY Praha, 13. března 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-mc Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

Jak se kreativní inkubátor odlišuje od klasického podnikatelského inkubátoru?

Jak se kreativní inkubátor odlišuje od klasického podnikatelského inkubátoru? Jak se kreativní inkubátor odlišuje od klasického podnikatelského inkubátoru? Cílem podnikatelského inkubátoru je podchytit osoby s určitým podnikatelským nápadem a vypustit je do světa s úspěšným podnikem.

Více

Tým komunitních koordinátorů (TKK)

Tým komunitních koordinátorů (TKK) Návrh projektu Tým komunitních koordinátorů (TKK) naslouchat propojovat pomáhat ladit Kdo je komunitní koordinátor? Komunitní koordinátor je terénní výzkumník sociální vědec, který na základě antropologického

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Eva Kučerová, odborná asistentka katedry humanitních věd ČZU Praha, kucerovae@pef.czu.cz, tel. 603

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nizozemský systém prostorového (územního) plánování vychází z celkové organizace veřejné správy, která je

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A MOŽNOSTI JEJICH REGENERACE Bc. Michal BAJGART UP v Olomouci, obor Regionální geografie termín praxe: 21.11.-25.11.2011 STATUTÁRNÍ

Více

DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV. A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun ZŠ DEBLÍN

DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV. A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun ZŠ DEBLÍN ZŠ DEBLÍN PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV LIDÉ A KRAJINA II 2013 DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun Struktura, mise ZŠ < VŠ // ZŠ VŠ // ZŠ + VŠ =? Dítě

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Kreativně přemýšlet kreativně jednat

Kreativně přemýšlet kreativně jednat www.kjm.cz Kreativně přemýšlet kreativně jednat Knihovny současnosti 2015 Libuše Nivnická Olomouc 8.9. 10. 9. 2015 Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

MODUL 1 Úvod do problematiky brownfieldů

MODUL 1 Úvod do problematiky brownfieldů MODUL 1 Úvod do problematiky brownfieldů Jiřina Bergatt Jackson Marta Šašková, Václav Olšanský Tento projekt je financován s podporou Evropské komise. Tento materiál vyjadřuje názor autora a komise se

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Jaromír PITAŠ 1, Hubert ŠTOFKO 2 ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Abstract: The article deal with the definition is a stakeholder and stakeholder management.

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Příloha č. 1 Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Agentura CzechInvest Praha 13. dubna 2004 Hana Chlebná Co jsou Brownfieds? Brownfield je : Původně ekonomicky využívané

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více