REVITALIZACE BROWNFIELDS PROSTŘEDNICTVÍM KULTURY- PŘÍPADOVÁ STUDIE PLECHÁRNA ČERNÝ MOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE BROWNFIELDS PROSTŘEDNICTVÍM KULTURY- PŘÍPADOVÁ STUDIE PLECHÁRNA ČERNÝ MOST"

Transkript

1 REVITALIZACE BROWNFIELDS PROSTŘEDNICTVÍM KULTURY- PŘÍPADOVÁ STUDIE PLECHÁRNA ČERNÝ MOST BROWNFIELDS REVITALIZATION THROUGH CULTURE CASE STUDY PLECHÁRNA ČERNÝ MOST Petra Šobáňová, Blanka Marková Abstrakt V České republice se v posledních letech realizuje řada revitalizací brownfields s cílem vytvoření nových pracovních míst, zlepšení image dané lokality, diversifikace místní ekonomické struktury či rozšíření kulturní nabídky v regionu. Většina těchto aktivit je realizována tzv. top-down přístupem bez účasti veřejnosti na plánovacím procesu. Případová studie revitalizace Plechárny Černý Most na kulturně-společenské centrum je ukázkou regenerace bývalého brownfieldu prostřednictvím komunitního plánování s multizdrojovým systémem financování. Významným činitelem v procesu regenerace je kultura jako měkký faktor územního rozvoje. Klíčová slova: revitalizace, brownfields, kultura, Plechárna Abstract There exists a number of brownfields revitalization in the Czech Republic in recent years. Their goal is to create new jobs, improve the image of the locality, diversification of the local economic structure and strenghtening of cultural activities in the region. Most of these activities are carried out through so-called top-down approach without public participation in the planning process. The Case Study revitalization of Plechárna Černý most to the cultural and social center is an example of a former brownfield regeneration through community planning with multisource funding system. An important factor in the regeneration process is culture as a soft localization amenity in the theory of territorial development. Key words: revitalization, brownfield, culture, Plechárna 1 ÚVOD Kultura dlouhou dobu nepatřila mezi faktory, které by byly náležitě zohledňovány v praxi územního rozvoje. Až v 70. letech 20. století byl rozpoznán úzký vztah mezi kulturou a urbánní regenerací (Tretter, 2009; Garcia, 2004), přičemž nové využití kultury ve strategiích urbánní regenerace post-industriálních měst je označováno za kulturní obrat (culture turn) (srov. Miles, 2005; Amin, Thrift, 2007). Umění a kultura mohou být významnými ekonomickými činiteli a lze je využít jako účinné nástroje regenerace deprivovaných městských částí či celých region. Kultura jako faktor rozvoje území představuje nedílnou součást potřeb členů kreativní třídy (creative class), jejichž tvořivost a talent podněcují regionální rozvoj (Florida, 2002). Floridova teorie kreativní třídy se stala ve Spojených státech součástí rozvojových strategií řady měst a regionů, ačkoliv je často podrobována kritice (srov. Peck, 2005). V Evropě se kreativním průmyslům věnuje několik významných vědců jako např. Charles Landry (2000), John Howkins (2001), Klaus Kunzmann (2002), David Hesmondhalgh a Andy C. Pratt (2005). Podpora kulturních a kreativních průmyslů je

2 součástí politické agendy řady evropských zemí. V post-transformačních zemích střední a východní Evropy diskuze o využitelnosti dosud není mainstreamovým tématem a problematikou role kultury v rozvoji měst se zabývá pouze úzká skupina profesionálů primárně z oblasti kultury. Akademické příspěvky v českém jazyce, týkající se kreativních průmyslů, se zabývají obecnými aspekty kreativních průmyslů (Cikánek, 2009), kreativní ekonomikou a indexem kreativity (Kloudová, 2010), prostorovou organizací kreativních odvětví (Rumpel et al, 2010), využití konceptu kreativní třídy v územním rozvoji (Slach, Rumpel, Koutský, 2009). Předložený text se zabývá rekonverzí bývalé kotelny na kulturněspolečenské centrum, přičemž je kladen důraz na analýzu aktérů znovuvyužití této budovy. Z metodologického hlediska je článek založen na kompilaci dostupné literatury a internetových rešerších. Pro doplnění aktuálních informací bylo využito nástroje kvalitativního výzkumu rozhovoru (face-to-face in depth interviews) s Michaelou Hečkovou z Praha14 kulturní p.o. 1.1 Governance revitalizace brownfields Jackson (2004) definuje brownfields jako pozemky a budovy v urbanizovaném území, které ztratily svoje původní využití nebo jsou málo využité. Dle různých kritérií můžeme hovořit o existenci celé řady typologií brownfields (srov. Alker, 2000; Andres & Gresillon, 2011; Jackson, 2006), např. na základě ekonomického statusu a financování (Cabernet, online), dle jejich předchozího užití existují brownfields průmyslové, zemědělské, sociální, vojenské, železniční aj. (Jackson, 2005). Neřešené brownfields snižují kvalitu života ve svém okolí, přispívají k sociálnímu úpadku, odrazují investory, zhoršují image lokality, snižují hodnotu přilehlého majetku, celkové brání hospodářskému rozvoji a cestovnímu ruchu (Vráblíková, 2007), proto je nutné brownfields revitalizovat. Do procesu regenerace brownfields vstupuje široké spektrum aktérů (vlastníci nemovitostí, zástupci veřejné správy, památkáři, architekti, NGO s - nestátní neziskové organizace, místní sdružení, vzdělávací instituce atd.), kteří na základě společného konsensu stanovují priority a způsoby nového využití degradovaných staveb a areálů. Participace širokého spektra aktérů na řešení určitého problému se odráží v konceptu governance. Pojem governance byl původně spojován pouze se vztahy ve veřejné správě. Po roce 1990 se přístupy k řízení formou governance rozvíjejí v zemích severní a západní Evropy a Spojených státech amerických (srov. Bernstain, 2002; Di Gaetano & Storm, 2003; Pierre & Peters, 2000). Dnes je tento koncept všeobecně vnímán jako systém řízení založený na participaci širokého spektra aktérů, jejich vzájemných racionálních a iracionálních interakcích a to jak formálních tak neformálních, přičemž rozlišujeme několik typů governance (Di Gaetano& Storm, 2003). Pro realizaci konverze brownfields bývají v zahraničí zakládána sdružení či nestátní veřejnoprávní agentury, které se do procesu snaží zapojit profesní zájmové skupiny, veřejný a soukromý sektor. Jedná se o tzv. intermediární instituce (Slach & Boruta & Rumpel, 2009). Tyto agentury mají za úkol vyhledávat investory, vytvářet a propagovat podvyužité objekty a hledat možnosti financování rekonverzí. Veřejný sektor by měl pro podporu regenerace svého nedostatečně využitého území vytvořit vhodné strategie a účinné nástroje na zamezení vzniku tak zvaných novodobých brownfields, u kterých je vlastník známý a identifikovatelný Vojvodíková & Plaetnická, Zároveň by měly municipality vtáhnout do procesu přípravy a implementace rekonverze všechny své občanské i podnikatelské složky. Tím, že bude podnikatelský sektor rozumět záměrům a prioritám obce a existujícím dotačním titulům či možnostem jiné podpory, se mohou snížit rizika investování na brownfields. Úloha neziskového sektoru je v procesu rekonverze objektů několikanásobná neboť může mít v tomto procesu různé role. Dle Jackson (2005) může zastupovat role vizionáře a průzkumníka, ochránce specializovaných hodnot, realizátora jednotlivých iniciativ a projektů, investora nebo nájemce opětně využitých nemovitostí a v

3 neposlední řadě roli tzv. hlídacího psa. Velmi důležité je s koncepcí revitalizace seznámit veřejnost a přimět ji k aktivní participaci v plánovacím procesu. Zapojení občanů do procesu rekonverze může předejít zbytečným projektovým nákladům a případným časovým prodlevám v případě námitek občanského sektoru v průběhu projektu. Vhodným nástrojem začleňování občanů je dobrovolnictví (Kol. autorů, 2011). 1.2 Role kultury v revitalizaci brownfields Při hledání důkazů o přínosu kultury pro regeneraci je třeba si uvědomit význam slova kultura. Kulturu lze chápat jako společenský přínos k organizaci přírodních jevů a procesů pro individuální a společenské potřeby člověka. Kultura může zahrnovat literaturu a umění stejně jako způsob života, systémy hodnot a tradice. Lokální kulturu potom chápeme jako subkulturu malých územních společenství, která se dělí na prvky hmotné (památky, architektura, artefakty, kulturní krajina, kulturní organizace a instituce, tradiční gastronomie, produkty a výrobní postupy) a nehmotné (způsob života folklór, zvyklosti, nářečí, písně, tance atd.), (Patočka, Heřmanová 2007). Jak exaktně dokázal Kunzmann (2002), kultura posiluje identitu, vytváří image a pracovní místa. Evans & Shaw (2004) definují tři modely regenerace brownfields prostřednictím kultury. Jedná se o tyto modely: Regenerace tažená kulturou, kulturní regenerace a třetí kultura a regenerace. Kritéria pro členění do tří variant jsou definovány na základě možností, jakými mohou a jsou průmyslové objekty regenerovány. V prvním případě, kterým je možná konverze industriálu ke kulturním účelům, dochází k osidlování objektu mladou generací a k jeho postupné regeneraci plynoucí ze snahy využívat ho jak příležitostně, tak i pravidelně. Velmi často objevení potenciálu takové budovy probíhá přes jednorázové kulturní events, nebo využívání budovy umělců jako ateliérů, tedy jisté formy squatování. Druhou možností je regenerace objektu nebo celé čtvrti prostřednictvím rychlého, nebo naopak postupného navazování subjektů či různých ziskových i neziskových organizací. V tomto případě jednotlivé subjekty přicházejí do jedné budovy a postupně ji zaplňují ateliéry, prodejními obchůdky s uměním apod., případně různé organizace a subjekty osidlují postupně celou čtvrť. Tento model je úzce spojený s tzv. 'kulturním plánováním', tedy přístupem města ke kulturní politice a regeneraci. Ve třetím případě je financování nebo dofinancování zajištěno velkým projektem, a to ze strany města, státu nebo silným partnerem. V tomto modelu není kulturní činnost plně integrována ve strategickém rozvoji města nebo územním plánování. V posledních letech dochází k výraznému posunu v chápání role kultury a jejího potenciálu pro společenský i ekonomický rozvoj. Dochází taktéž k celkové změně pohledu na kulturní zdroje a jsou zaváděny nové způsoby kulturního mapování a plánování. Kulturní zdroje se neomezují pouze na umění a kulturní dědictví, ale pole působnosti se rozšiřuje do mnoha specifických oblastí (např. kultura mladých, kultura etnických menšin, podnikatelský život, nabídku místních produktů, atd.) Umění, kultura, kulturní občanské organizace, ale i instituce hrají nezastupitelnou roli, protože jsou schopny podněcovat lidskou touhu tvořit. Tato touha může vést k větší míře zapojení občanů do života komunity a přinášet nápady prospěšné všem. Kulturní činnosti a organizace jsou důležitou platformou, která umožňuje občanům se setkávat a angažovat (Centrum pro komunitní práci, 2010) Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a výrazně se podílí na posilování principů zastupitelské demokracie. Za charakteristické znaky komunitního plánování lze považovat

4 jednak zapojení všech, kterých se zpracovávána oblast týká, dále je nutná přítomnost vzájemného dialogu a vyjednávání a v neposlední řadě je nutné, aby byl přijatý výsledek podporován většinou účastníků (MPSV, 2005). Spolupráce všech zainteresovaných subjektů je podstatou a bez participace uživatelů by nebylo možno zrealizovat žádný komunitní projekt. Spolupráce mezi poskytovateli a uživateli je nutná nejen ve fázi plánování, ale taktéž při realizaci navržených opatření či změn. Za cíl komunitního plánování je považováno posilování soudržnosti komunity a taktéž podporování začleňování znevýhodněných a vyloučených sociálních skupin (MPSV, 2005). Rozvoj současných evropských měst závisí právě na aktivním přístupu místních obyvatel a vůli samosprávy vytvářet pro zapojení občanů do plánování a rozhodování podmínky. Pro plnohodnotné uplatnění demokratického přístupu v rozvoji měst, je zapotřebí, aby byli politici otevřeni novým přístupům a veřejnost iniciativní. Nutné jsou taktéž funkční nástroje komunikace a zapojení občanů do plánování a rozhodování (např. formou komunitního parlamentu) (Šimicová, Martínek (eds.) 2010). Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů je ve vyspělých zemích přirozenou součástí rozhodovacích procesů na všech úrovních. Nespornou výhodou zapojování veřejnosti do plánování rozvoje měst je jednak efektivita a zkvalitnění procesu přípravy strategických dokumentů, ale také budování a posilování důvěry veřejnosti v demokratický systém a jeho principy. Účastníci procesu komunitního plánování si mohou vzájemně vyměňovat informace a jeden od druhého se učit novým věcem. Díky participaci veřejnosti na vzniku komunitních projektů dochází i k výraznější veřejné podpoře takovýchto projektů. Sami aktéři, kteří se procesu navrhování i realizace projektu účastnili, považují daleko více finální produkt za své vlastní dílo a mají i mnohem větší zájem na kontrole správnosti fungování či plnění případných závazků zúčastněných subjektů. Participace občanů taktéž zvyšuje možnost nalézat nová řešení. A v neposlední řadě dochází v komunitě k budování nových vazeb a vztahů, což komunitu jako takovou posiluje a zpevňuje (Šimicová, Martínek (eds.) 2010). Podíl občanů na společenském životě a na zapojování do spoluvytváření místa kde žijí je v současné době jedna z výzev, které navazují na celosvětový rozvoj měst, který klade důraz na tvůrčí potenciál obyvatel. Existují však bariéry, které mohou stát v cestě uplatnění lidské kreativity v rozvoji města či obce. Jsou jimi především krize místní identity a urbánní zbytnělost. Taktéž nárůst tzv. nicotných míst kterými jsou nákupní centra, multiplexy a supermarkety brání lidem projevit svou účast prostřednictvím kreativní participace v rámci místní komunity (Bianchini, Landry, 1995). V neposlední řadě může být problémem i nedostatek volného času obyvatel. 2 PŘÍPADOVÁ STUDIE PLECHÁRNA ČERNÝ MOST Plechárna, tak zní název komunitního projektu, který realizuje Praha14 kulturní p.o., za podpory Nadace OKD v rámci programu Sídliště žije. Nadace OKD projekt podpořila částkou Kč a příjemcem této částky se stala Zahrada o.p.s, která je jedním z hlavních spolurealizátorů projektu (Nadace OKD, 2012). Na realizaci tohoto projektu se tedy podílí několik organizací. Hlavním realizátorem výše zmíněná Praha 14 kulturní, což je příspěvková organizace Prahy 14, která se zejména snaží o podporu kultury jako nástroje, který zvýší kvalitu života obyvatel městské části Praha 14, a to za pomocí rozvoje odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, společenských, volnočasových a sportovních aktivit (Praha14 kulturní). Dalším zapojeným subjektem je Zahrada o.p.s, ktreá si klade za cíl tvořit a poskytovat kulturní a kulturněsociální služby, skze které se realizují nejrůznějších projekty s dopadem v oblasti kultury,

5 umění a výchovy a jsou podle své povahy určeny nejrůznějším věkovým i demografickým skupinám z řad nejširší veřejnosti (Zahrada o.p.s). Do projektu je taktéž zapojeno studio antropologického výzkumu Anthropictures, jehož členové se charakterizují jako flexibilní sdružení sociálních vědců zajišťující nezávislý terénní výzkum optikou vizuální a urbánní antropologie (Anthropictures, 2012). V neposlední řadě je do projektu zapojen ateliér Edit!, což je tým mladých architektů, kteří se budou svými nápady podílet na přestavbě industriální stavby bývalé kotelny v Praze na Černém Mostě na nové lokální kreativní a komunitní centrum (Krynek, 2013). Jedná se o jeden z nejvýznamnějších komunitních projektů hlavního města, který začal v roce 2012 a jeho prvními aktéry byli starosta Prahy 14 Radek Vondra a ředitel KD Kyje David Kašpar (Lang, 2013). Plechárna se nachází na jižním okraji sídliště Černý Most v Bryksově ulici. Jde o areál bývalé kotelny, který částečně sloužil jako auto-moto servis. V těsné blízkosti tohoto objektu se nachází oblíbený skatepark, kde zejména mladí lidé trénují své dovednosti v jízdě na skateboardech, bruslích, kolech a koloběžkách. Taktéž zde často zavítají obyvatelé přilehlého sídliště, kteří zde chodí venčit psy. Toto místo, zdánlivě opuštěné, má tedy ideální předpoklady se stát jakousi zastávkou na kraji sídliště, místem pro setkání, kulturní vyžití a odpočinek (Zahrada o.p.s, 2012). Plechárna by se v průběhu roku 2013 měla stát místem, které bude otevřené lidem a různým aktivitám. Na základě zjištění konkrétních kulturněspolečenských potřeby obyvatel dané lokality se místo funkčně i obsahově přetransformuje na otevřenou zónu sloužící lidem. V širším smyslu bude budova naplňovat ideál komunitního centra a poskytovat zázemí místním organizacím, stane se tak místem aktivního i pasivního odpočinku (Anthropictures, 2013). V konkrétnějších obrysech je představa využití objektu taková, že se bývalá kotelna stane veřejně přístupným objektem se sociálním zázemím, kavárnou, ale i komunitním centrem, kde se může odehrát téměř jakákoliv veřejná akce. Počítá se též s revitalizací veřejného prostranství kolem objektu. Mělo by dojít nejen k propojení se stávajícím skate-parkem ale také k vytvoření prostoru pro venkovní hřiště, dětský park či dráhy pro kola (Zahrada o.p.s, 2012). První veřejné projednání projektu, které bylo nezbytné proto, že se jedná o komunitní projekt a tedy je nutná participace místní komunity, se konalo 7. listopadu Toto setkání mělo za cíl nastínění nových vizí včetně definování pozitiv i negativ rekonstrukce objektu. Další veřejné projednávání a představení předfinální verze projektu proběhlo 6.března Na tomto projednávání se již představily všechny subjekty, které jsou zatím do projektu zapojeny. Konkrétně se jedná o workoutisty, parkouristy, dirtbikery, grafiky, tým krytého skateparku, architekty Edit!architects, Integrační centrum Praha, projekt Zkušebny.com, Daska Records, Církev bratrskou a další. Na projednání padlo několik zajímavých připomínek týkajících se např. většího zapojení seniorů, potřeby veřejného prostoru pro další cílové skupiny (např. pro handicapované), přičemž realizátoři, kteří se projednávání zúčastnili, se tyto připomínky snažili v nejvyšší možné míře do finální podoby projektu zapracovat (Čtrnáctka, 2013). Krom veřejných projednávání již v současné době začaly i veřejné práce na projektu, a taktéž byl realizován první workshop určený veřejnosti, který se týkal městského kreativního zahradničení. Konkrétně šlo o Jarní úklid v Plechárně a workshop městského zahradničení s Kokozou, které proběhlo 12 a 13.dubna 2013 Co tedy nabídne interiér Plechárny? Dle architektů se rekonstrukce stavby soustředí hlavně dovnitř na minimální zásahy nutné pro nový provoz na vytvoření otevřeného přízemí s kavárnou, obchodem, půjčovnou, servisem a veřejným wc, na přizpůsobení velké haly tak, aby se mohla využívat jako kryté sportoviště pro mladé i pro příležitostné kulturní akce, na přeměnu kanceláří v prvním patře na klubovnu a učebny (Krynek, 2013). Za zmínku tedy rozhodně stojí vnitřní skatepark, což bude první skatepark pro celoroční ježdění, který bude v Praze vybudovaný. Pro sportuchtivé návštěvníky zde bude realizovat své aktivity

6 BOOTCAMP kondiční tréninky bootcamp, ale také třeba škola in-line. Pro začínající kapely a hudebníky zde budou dostupné ZKUŠEBNY, kdy bude možno mimo využití pro zkoušení zejména mladých začínajících kapel navštívit také např. školu beatboxu či výuku hry na různé hudební nástroje. Také výtvarníci si zde přijdou na své, neboť zde bude i DESIGN STUDIO otevřené pro výtvarné činnosti všeho druhu. Protože se jedná o komunitní projekt se vším všudy, bude zde i možnost multikulturních setkání v prostředí INTEGRAČNÍHO CENTRA, které bude taktéž provozovat poradenství a výuku češtiny pro cizince, multikulturní klub pro mladé, aj. I CÍRKEV BRATRSKÁ zde bude mít klubovnu a bude pořádat příměstské tábory či přednášky a nabídne zájemcům místo pro setkávání a rozvíjení komunitního duchovního života. Realizátoři neopomněli do projektu zahrnout CAFÉ PLECHÁRNA, což bude kavárna s wi-fi připojením pro všechny bez rozdílu věku, rasy, náboženského či jiného přesvědčení (Čtrnáctka, 2013). Celý objekt včetně exteriéru bude upraven tak, aby dostal příjemnější atmosféru s lidským měřítkem. Cílem je, aby místo navštěvovaly všechny generace obyvatel maminkami s dětmi počínaje a sportovci či pejskaři konče. V okolí objektu bude zbudováno dětské hřiště, dirt bike dráha, hřiště na parkour, sportovní hřiště, skatepark, zahrádky a ohniště (Krynek, 2013). O další produkci venkovních aktivit ve veřejném prostoru Prahy 14 se budou starat Sociální podnik Prahy 14, Praha 14 Kulturní a Stop Zevling, kteří taktéž budou mít sídlo v nově zbudovaném objektu. Principem celého projektu je aktivní zapojení obyvatel (komunit) do činností při realizaci projektu. Díky tomu dojde k prohloubení jejich vztahu k místu, kde žijí a je to také svým způsobem záruka udržitelnosti rozvoje dané lokality. 3 ZÁVĚR Případová studie Plechárna Černý Most je příkladem dobré praxe komunitního plánování a regenerace brownfields prostřednictvím kultury. Přesněji se dle Evans & Shaw (2004) jedná o mix modelů kulturní regenerace a regenerace a kultura, přičemž dochází k navazování subjektů a různých organizací do procesu regenerace, kdy kulturní činnost není plně integrována v územním plánu městské části Praha 14 a na dofinancování projektu se podílel silný partner Nadace OKD. Z hlediska governance, tedy analýzy participujících aktérů, můžeme konstatovat, že se na realizaci projektu podílí zástupci jak veřejného, tak neziskového i občanského sektoru. Neziskový sektor hraje v tomto projektu roli vizionáře a iniciátora. Veřejnost se od počátku projektu stala součástí plánovacího procesu. Realizátoři projektu se snaží veřejnost zapojovat prostřednictvím řady projednávání a workshopů, jejichž výsledek mívá konkrétní výstupy (jako např. úprava zeleně a prostor v rámci workshopu městského zahradničení). Právě účast široké veřejnosti na plánovacím procesu regenerace a multizdrojový systém financování by měly napomoci udržitelnosti projektu do budoucna. Aktivity Plechárny rozšiřují kulturní a sportovní nabídku na periferii města Prahy a zároveň poskytnou prostor pro řadu organizací, které podporují komunitní rozvoj. Použité zdroje ALKER, S. & JOY, V. & ROBERTS, P. & SMITH, N. The Definition of Brownfield. Journal of Environmental Planning and Management. 2000, XLIII. Nr.1, pp ISSN AMIN, A., THRIFT, N. Cultural economy and cities. Progress in Human Geography Vol 31, Nr. 2, s

7 ANDRES, L. & GRESILLON, B. Cultural brownfields in Europa cities, A new mainstream object for cultural and urban policies. The International Journal of Cultural Policy. 2011, pp ISSN ANTHROPICTURES, O nás, 2012 [online]. [cit ] Dostupné z: ANTHROPICTURES, Kulturně-společenské centrum Plechárna, 2013 [online]. [cit ] Dostupné z: BERNSTEIN, S. Liberal Environmentalism and Global Environmental Governance, Global Environmetal Politcs. 2002, II. Nr. 3, pp ISSN BIANCHINI, F. & LANDRY, CH. The Creative City, London ISBN CABERNET. Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network, [online]. [cit ]. Dostupné z CENTRUM PRO KOMUNITNÍ PRÁCI. Kultura a občanská společnost v oblikaci Kreativní komunitní plánování, [online]. [cit ] Dostupné z: proculture.cz/kreativni-mesta/kultura-a-obcanska-spolecnost-v-publikaci-kreativni-komunitni -planovani-2537.html CIKÁNEK, M. Kreativní průmysly příležitost pro novou ekonomiku. Institut umění Divadelní ústav ISBN ČTRNÁCTKA, Místo kotelny Plechárna: komunitní a kreativní centrum, Čtrnáctka měsíčník městské části Praha 14, 2013/4, pp , [online]. [cit ] Dostupné z d4ermn62bc1ifan7 Di GAETANO A. & STORM, E. Comparative urban governance, An Integrated Approach, Urban Affairs Review, 2003, IIIVIII, Nr. 3, pp EVANS, G. & SHAW, P. The contribution of culture to regeneration. In: The UK: a review of evidence, A report to the Department for Culture Media and Sport, LondonMet, No 6, 2004, pp FLORIDA, R. The Rise of the Creative Class and how it s transforming work, leisure,community, & everyday life. Basis Books, New York HESMONDHALGH, D., PRATT, A.C. Cultural industries and cultural policy. International journal of cultural policy, (1). s HOWKINS, J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London, Penguin Books JACKSON, J. Brownfields přírůčka. Lifelong Educational Project on Brownfields, 2006.

8 JACKSON, J. Brownfields snadno a lehce. Příručka zejména pro pracovníky a zastupitele obcí. Praha : INSTITUT PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ SÍDEL, pp. JACKSON, J. a kol.: Brownfields snadno a lehce. IURS KOL. AUTORŮ. Dobrovolníci pro kulturu, Dobrovolnická činnost v kulturních organizacích.1st ed. Praha: INSTITUT UMĚNÍ - DIVADELNÍ ÚSTAV pp. ISBN KLOUDOVÁ, J. a kol. Kreativní ekonomika. 1. vyd. Eurokódex, Bratislava ISBN: KRYNEK, O. L. Pražská kotelna se promění v klubovnu Plechárna, 2013 [online]. [cit ] Dostupné z: KUNZMANN, K. R. Kultur als Faktor der Stadt - und Regionalentwicklung in Europa. Informationen zur Raumentwicklung Heft 4/5. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung ISSN LANDRY, CH. The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. London. Earthscan LANG, Co je Plechárna?, 2013 [online]. [cit ] Dostupné z: MILES, M. Interruptions: Testing the Rhetoric of Culturally Led Urban Development Urban Studies, Vol. 42, Nos 5/6, s MPSV, Komunitní plánování věc veřejná, [online]. [cit ] Dostupné z: NADACE OKD, Otevřená zóna pro život ve veřejném prostoru sídliště Praha Černý Most, [online]. [cit ] Dostupné z: PATOČKA, J., HEŘMANOVÁ, E. (2008): Lokální a regionální kultury v České republice. ISBN , ASPI a.s., Praha. 200 p. PECK, J. Struggling with the Creative Class. International Journal of Urban and Regional Research. roč. 29, č. 4, Blackwell Publishing, Oxford. s PIERRE, J. & PETERS, B. Governance, Politics and the State. London: PALGRAVE MACMILLAN, pp. ISBN PLECHÁRNA ČERNÝ MOST, Jarní úklid v Plechárně a workshop městského zahradničení s KOKOZOU, [online]. [cit ] Dostupné z: https://www.facebook.com/events/ /?context=create

9 PRAHA14KULTURNÍ [online]. [cit ] Dostupné z: https://www.facebook.com/ praha14 kulturni/info RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. Creative Industries in Spatial Perspective in the Old Industrial Moravian-Silesian Region. E+M Ekonomie a Management, roč. 8, sv. 4, s SALMEN, T. Kultur als Wirtschafts- und Standorfaktor. Tectum Verlag Marburg ISBN: SLACH, O., BORUTA, T., RUMPEL P. Inovativní plánovací kultura v rámci strategie IBA Emscher Park, Regionální studia. 2009, II., pp SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. Využití konceptu creative class v rozvoji území základní východiska a kritika. Liberec, TU Liberec ISBN ŠIMICOVÁ, H, MARTÍNEK, J (eds.) Kreativní komunitní plánování, Centrum pro komunitní práci, Plzeň 2010, ISBN TRETTER, E. M. The Cultures of Capitalism: Glasgow and the Monopoly of Culture, Antipode. VOJVODÍKOVÁ, B. & PLETNICKÁ, J. Několik příkladů regenerace brownfields v zahraničí, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. 2006, VI. nr.1, pp ISSN VRÁBLÍKOVÁ, J. Revitalizace krajiny v průmyslové oblasti. In Ekológia a environmentalistika, Zvolen: Janka Čižmárová Partner, 2007, pp ISBN ZAHRADA OPS [online]. [cit ] Dostupné z: ops/? page_id=2 ZAHRADA OPS, Plechárna 2013, 2012 [online]. [cit ] Dostupné z: Kontaktní údaje: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. Ostravská Univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra sociologie Reální 5, 70310, Ostrava Tel. Mgr. Blanka Marková Ostravská Univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Chittusiho 10, , Slezská Ostrava

Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s.

Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s. Lokální kreativní centrum a zóna pro život na sídlišti Černý Most Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s. černý most Tradiční představa o životě na sídlišti je negativní. To platí také o pražském sídlišti

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Role kultury v revitalizaci starých průmyslových oblastí

Role kultury v revitalizaci starých průmyslových oblastí Role kultury v revitalizaci starých průmyslových oblastí Mgr. Blanka Marková, Ostravská univerzita a Institut udržitelného rozvoje sídel Seminář ReDevelopment, 1. března 2012 Kultura jako významný rozvojový

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Praha 14 kulturní Závěrečná zpráva, 2013 Praha 14 kulturní Praha 14 má nadúrovňový tubus metra, románský kostel sv. Bartoloměje z třináctého století, ojedinělý Pražský zlom, dva největší rybníky v Praze,

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Případové studie kreativních měst v kreativní ekonomice - Nottingham, Bath, Hong Kong, Cordoba

Případové studie kreativních měst v kreativní ekonomice - Nottingham, Bath, Hong Kong, Cordoba Případové studie kreativních měst v kreativní ekonomice - Nottingham, Bath, Hong Kong, Cordoba Colin Mercer Bristol, Velká Británie Kreativní ekonomika charakteristické rysy založená na duševním vlastnictví

Více

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA 17.1. 2014 od 13:00 hod Systém podpory VaVaI v ČR Organizační struktura Předsedkyně Výzkumná rada Předsednictvo Kontrolní rada Kancelář Oddělení strategií a analýz Oddělení

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY Praha, 13. března 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-mc Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

Aktuální problémy geografického výzkumu

Aktuální problémy geografického výzkumu Aktuální problémy geografického výzkumu 28.3. 2011 Téma : Brownfields a problematika jejich opětovného využití Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., klusacek@geonika.cz Struktura prezentace

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A MOŽNOSTI JEJICH REGENERACE Bc. Michal BAJGART UP v Olomouci, obor Regionální geografie termín praxe: 21.11.-25.11.2011 STATUTÁRNÍ

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Mgr. Petra Koprajdová E-mail: info@rozvoj-obce.cz Tel.: +420 595 136 023 Výstup z projektu Zájmová diferenciace a soudržnost

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Tým komunitních koordinátorů (TKK)

Tým komunitních koordinátorů (TKK) Návrh projektu Tým komunitních koordinátorů (TKK) naslouchat propojovat pomáhat ladit Kdo je komunitní koordinátor? Komunitní koordinátor je terénní výzkumník sociální vědec, který na základě antropologického

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prachatice, 19. března 2014 www.zdravamesta.cz/js Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními prostředky

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Eva Kučerová, odborná asistentka katedry humanitních věd ČZU Praha, kucerovae@pef.czu.cz, tel. 603

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Udržitelný rozvoj na Praze 14

Udržitelný rozvoj na Praze 14 Udržitelný rozvoj na Praze 14 Městská část Praha 14 jedna z 57 městských částí hlavního města Prahy původní historické obce Kyje, Hloubětín, Hostavice a sídliště Černý Most přibližně 45565 obyvatel 2 Městská

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at Úřad dolnorakouské zemské vlády Odbor územního plánování a regionální politiky Zemská kancelář pro

Více

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Zlína Strategický plán města Zlína byl schválen v říjnu 2012 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více