BAROK POD ORLICI<ÝMI HORAMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAROK POD ORLICI<ÝMI HORAMI"

Transkript

1 Ioo Kořán BAROK POD ORLICI<ÝMI HORAMI Východní Čechy mají v baroku postavení zvláštní, téměř tak výlučné, jako jižní Čechy v době gotiky. Nikd'e v zemi, s výjimkou. Prahy, se neprojevuje trojí základní kontrast barokní doby - poddaných a vrchnosti, kacířství a katolictví, Čechů a Němců.- tak výrazně, jako zde. Proto také 'umění zdejšího regionu má zvláštní a v kontextu Čech zcela výjimečný charakter. Barokní umění oblasti pod Orlickými horami je pak zřejmě tou komponentou východočeského celku, jež representuje nejvýrazněji bezprostřední spojení umění se životem lidí a jejich často nepókójnýrn a bouřlivým osudem.') Sama výjimečná a zvlášfpozoruhodná ikonografie barokního umění oblasti ukazuje pěkně jednotlivé problémy doby: boj církve s heresí je zobrazen koncem 17. století na fresce zámku v Doudlebách nad Or licí") ~ boj o to důležitější, že v náboženském podvědomí venkova. dlouho přežívají pevně zafixovaná předbělohorská výtval~náschemata.ne'jlépe to vidíme na zobrazení námětu "Proměnění Páně", který až do 18. století zachovává formu, obvyklou ještě v protestantských časech: Kristus, stojící v dlouhém plášti, ukazuje své rány (obraz na hl. oltáři kostela. vlíberku nejméně z 90. let 17. stol., boční oltář v Šachově ;. pendent ioltáře Salvatora Lateránského z pražského Karlova). Proti tomu však nový náboženský sentiment podstatně mění řadu tradičních námětů v mystickém duchu: na obraze špitální kaple sv. Václava v Častolovicích z 2. pol. 17. stol. spatřuje Kristus, klečící v Getsemanské.zahradě, v otevřeném nebi vlastní ukřižování i místo po pravici BohaOtce: P. Maria na hlavním oltáři kostela v Líčněz r vykvítá z růže, kterou.drži socha sv. Anny; na obraze zámecké kaple v Žamberku z 90. let 17, stol. se jí zjevuje šestero utrpení Kristových a na obraze fary v Kostelci n. OrL z 1. pol. 18. stol. jí.ježršek přináší trnovou korunu. Týž cit pak přetváří i celé oltáře v jednolité ideové komposice: tak hlavní oltář kostela v Lukavici u Žamberka, pocházející asi z r je ilustrací slov Písma "Já jsem keř vinný a vy ratolesti jeho" - kolem 105

2 106 Detail průčeli kostela Nejsn. Trojice v Rychnově n. Kn. z r, Foto ltřl Šulc.

3 Ignác Umlau] 1846} Pohled na zámek a hrad Žampach} tužková kopie podle obrazu ze zámecké kaple, v Žampachu kotemr

4 Krista, sed.ícíhovheheské slávě na duze, tu z řezaných větvívínněho keře vyrůstají poprsí apoštolů. Hlavní oltář kostela sv. Petra a Pavla v PetrotricIch ze sklonku 30. let 18. stol. je celý proměněn v Kalvarii. Podobně oba boční oltáře kostela v Bartošovicích... P. Marie a sv. Václava - převedl v téže době výtečný řezbář do mystiékých tvarů: prvý je celý jedinou růžt, jejíž okvětní lístky tvoří obrazy Kristova života; druhý se vzepjal do podoby svatováclavské orlice, pyšně nesoucí v srdci kopii slavné gotické Václavovy vera effigies. Exklusivní světci pražského baroku se tu objevují jen vzácně (sv. Starosta na boě, oltáři zámecké kaple v Žamberku, karmelitánský světec na obraze z kostela v Solnici v Muzeu Orlických hor v Rychnově nad Kněž.) Naopak zcela nového zhodnocení a významu nabývají tradiční patroni země České - úkaz to, zejména ve zněměeněm pohraničí, nadmíru pozoruhodný. Sochy českých patronů ze čtvrtiny 18. stol. stávaly na hlavním oltáři kostela v Neratově, r ozdobily hlavní oltář chrámu v Žamberku a ještě v 70. letech 18. stol. hlavní oltář kostela v Orlickém Záhoří - řadu dalších oltářů a soch patronů na Mariánských sousoších ani nepřipomiháme. Na obrazech zámeckých kaplí v Rokytnici a v Žamberku (snad z konce 17. stol.) sek 'nim připojuje i legendární sv. Ivan; sv. Vojtěch ha obraze fary v Kostelci n. Orl. z konce 17. stol. připomíná svůj původ slavníkovskou růží; objevuje se dokonce i Arnošt z Pardubic, jemuž je přířčenasoehana hlavním oltáři kostela ve Slatině n, Zd. a jehož krásný barokní obraz nalézáme i v muzeu v Třebechovicích. Nový světec - sv. Jan Nepomucký - proti němuž si lidé v kraji vymýšlejí nejpotupnější nadávky, z nichž "mamlas" je ještě nejmírnější, získává prvou sochu v Ústí n. Orl. již r, ) a pak řadu dalších zobrazení, dlouho předcházejících jeho kanonísaci. Z nich tuším nejstarší je obraz světce S astronomickými přístroji na boč, oltáři zámecké kaple v Žamberku kolem r. 1691, socha v Kostelci n. Orl. z r. 1693, signovaná G. F. R. (Georg F. Rupotz?), v Krchlebách z r (přenesená tam z Vamberka), s ní současný obraz nad brankou hl. oltáře v Ličně a dále sochy v Dobrušce (1712), Písečné (1717) a Častolovicích (1721). Ikonograficky velmi vzácný Je obraz sv. Jana Nep. s letícím Ukřižovaným v rokytnickém kostele N. Trojice z 1. pol. 18. stol., podobně vzácná je jeho kontraposice s bl. Janem Sarkandrem (na boě. oltáři kostela ve Slatině n, Zd. z 2. pol 18. stol.), častější je oslava jeho neporušeného jazyka (na oltářích v Klášterci n. Otl. a v klášteře králickém).. Vidíme zřejmě jak v samotné barokní ikonografii se proplétá, snoubí skloubí motiv boje a zápasu, protestantství a katolictví, tradice a modernosti. V letmém chronologickém přehledu památek Podorlicka pak tytéž motivy vystoupí co možná ještě výrazněji. Už v 1. polovině. 17. století tu nechybí kavalírů, kteří se odhodlali obrátit peníze, vyrvané válce, ke spáse duší svých i svých nepokorných pod- 1()8

5 daných. Tak především z obrazu císařského plukovníka Kašpara z Grambu. pána Vamberka, Potštejna a Kostelce n. Orl. (t 1639), měl být postaven jesuitúm splendidní chrám v Kostelci n. Orl. Jesuité však zbožnou závěť chytře potáhli k vybudování svého kolejního kostela v Hradci Králové. V téže době - r staví kostel v Černíkovicích plk. Jindřich Krafft, jemuž stavbu povoluje arcibiskup Harrach příznačným výrokem: "gratulór quod míles valit aedificare Ecclesiam". Konečně potomek zakladatele hradecké jesuitské koleje, Ota z Operstorfu, zakládá r v Častolovicích špitál s kaplí sv. Václava, dílo mimořádné výtvarné úrovně,") Patrně nechybíme, jestliže při těchto stavbách, zejména v Častolovicích, budeme uvažovat o autorství pražského stavitele K. Luraga, zakladatelské.osobnosti českého barokního stavitelství, který spolu se svou uměleckou družinou pracoval od poloviny století na zámcích. v Novém Městě n. M. a v Náchodě, kde navrhoval i stavbu. kapucínského Jdáštera. S jeho jménem pravděpodobně spojíme i další stavby 2. třetiny 17. stol., kdy stavebníci nové šlechtické genera9~ teprve počínají rozvíjet starší strohý stylový základ. Mezi nimi má nepochybně čestné místo mladý Ignác Jetřich Vitanovský z Vlčkovic (* 19. VL t 10. v. 1681), pán na Kyšperce(Letohradě), který tu staví v skvělý raně barokní kostel sv. Václava, vyzdobený jedinečnými štukaturami, snad dílem G. Maderny.Tvář Vitanovského, mladíka dlouhých kaštanových vlasů, nám zachytil K. Škréta v jednom z nejkrásnějších svých portrétů, jehož o málo starší pendant nalézáme v letohradskérn muzeu:') Hradečtí jesuité si v blízkém Žampachu upravují starší tvrz pro svou letní residenci, snad opět s přispěním Luragovým, r ) Na Luragovu t~orbu v kraji navazuje a střídmě ji rozvíjí od konce 80. let 17. stol. stavitel, jehož zatím neznáme jménem a provísorně - podle stavebníka, přísně katolického grambovského dědice hr. F. K. Záruby z Hustiřan - označujeme jako Zárubovského architekta. Jeho homogenní dílo shledáváme ve Vamberce (farní kostel sv. Prokopa 1707 a hřbít, kostel sv. Barbory ), v Kostelci n. Orl. (hřbit. kostel sv. Anny se sousední centrální kaplí sv. Floriána, snad i přestavba tamního "starého zámku" po požáru r, 1668), v Borovnici (zámeček po r. 1700) a možná i v Potštejně (kostel sv. Marka 1713). V kontextu vývoje české architektury je jeho místo někde mezi P. I. Bayerem a colloredovským panským stavitelem Mik. Rossím, Téměř po celé 17. století je ve vývoji architektury kraje naprosto zřejmé napětí mezi aktivitou šlechtických objednavatelů a pasivní resistencí nižších vrstev společnosti. Projevuje se to jak povoláváním architektů z pražského centra - neboť není mistrů místních - tak i ve výzdobě staveb, již opět obstarávají po výtce umělci pražští, jejichž těžko srozumitelné mythologie a alegorie jsou ještě dnes málo přijatelné. Kde jsou k práci přibráni řemeslníci lokální, je kvalita díla velmi nízká,") 109

6 110 Neznámý Braunův žák kolem r. lí3d, socha SIJ. Pavla z hlavního oltáře kostela ve Skuhrooě n. B.

7 Ignác Rohrbacii 1738, socha sv. Pavla z hlavního oltáře kostela v Dobřanech. 1U.

8 Jde zřejmě o hlubokou krisi společenskou i uměleckou. Rostoucí aktivita lidu kraje, zřejmá stabílísace panských držav i konsolidace hmotných poměrů od sklonku 17. století se stala základem k jejímu překonání. Klíčovou posici tehdy tuším měla čtyři panství: Kolovratů na Rychnově, Colloredů na Opočně, hr. z Bubna a Litic na.žamberce a Nostic-Rhienecků v Rokytnici. Zakladatelem moci a slávy Kolovratů byl hr. František Karel Libštejnský z Kolovrat( )~ Jeho péčí byl v postaven zámek v Rychnově, v němž do r zřízena skvostná kaple, vymalovaná 16 obrazy českých a moravských milostných Madon, obklopujících kopii obrazu Sta Maria Maggiore, provedenou florentinským malířem G. Vigettim. Druhý obdobný zámek byl nepochybně týmž stavitelem postaven skoro současně v Chroustovicích. V hr. František Karel zcela obnovil kostel sv. Bartoloměje u Lipovky (dnes zaniklý),' pečoval'i o augustíniánský klášter v Dol. Ročově, o stavby na Svaté Hoře u Příbrami, o kapličky při cestě od Prahy kel St. Boleslavi atd. Z jeho podnětu pak měl být skvostně vybudován i farní kostel sv. Havla v Rychnově - pro stavbu, o níž živě jednal r s hradeckým biskupem Talemberkem, se zachovaly plány, ukazující velkolepý záměr stavebníkův,") Teprve další zkoumání snad rozřeší otázku, kdo byl architektem všech těchto staveb a jaký byl vztah hraběte 1<: stavebním podnikům biskupa Talemberka.") Nejskvělejší díla baroku pod Orlickými horami vůbec jsou spjata se jménem syna Františka Karla, s hr. NorbcrterrrLeopoldern Libštejnským z Kolovrat ( ). Ve zcela moderním duchu povolal do svých služeb snad největšího architekta našeho baroku - G. Santiniho. Zprávy o kontaktu hraběte a stavitele jsou zatím velmi sporé, nicméně dovolují aspoň několik velmi bezpečných závěrů. Určitě Santiniho práci pro hraběte Norberta Leopolda postihujeme pouze v augustiánském klášteře v Dolním Ročově u Loun, ve 14. století Kolovraty založeném. V dopisech tamního převora hraběti") se od 25. III až do 24. IX vyskytuje mnohokrát jméno Santíniho jako architekta, jenž z poručení hraběte zakládá a pak i staví věž v průčelí klášterního kostela a na hřbitově při klášteře skvostnou kapli Čtrnácti sv. Pomocníků. Bohužel obě tato díla zmizela beze stopy a nemáme ani jejich vyobrazení. Nicméně archivní doklad účasti Santiniho na kolovratských stavbách této doby je nesmírně důležitý. Nepřímo se tím totiž'potvrzují starší nedoložené hypotesy o Santinim jako autoru dostavby rychnovského zámku z L a výstavby nového průčelí rychnovského zámeckého kostela N. Trojice, které bylo nově orientováno na osu zámku a do nějž byla vestavěna drobná kaple Lorety. Průčelí bylo dokončeno 3. VIII a následujícího dne položen základní kámen pro sousední piaristickou kolej, opět nepochybně dílo Santiniho, bohužel poměrně nedávno zaniklé. Koincidence stavebníka, času i formy nás odtud vede i k bezpečnějšímu 112

9 předpokladu opodílu Santlníhona kolovratských stavbách pražských: jeho <autorství pražského kolovratského (thunovskěho) paláce, dostavěného T. 1723, se pokládá za nesporné; pravděpodobná je i jeho účast při ůpravách sousedního kajetánského kostela N..Trojice, kam. v téže době zasazena Kolovratům oratoř, spojená zděným obloukem s palácem; konečně za nejvýznamnější pokládáme možnost, určit konečně Santinihopodíl - dosud diskutovaný - na stavbě průčelí malostranského chrámu sv. 'Mi.. kuláše a zejména při budování kolovratské kaple sv. Anny (právě kolem r. 1715) v jeho jihozápadní části. Uvedené koincidence zde k Santiniho ůčastí ukazují téměř nepochybn~. Že se pak dál otvírají možnosti dalších atribucí témuž architektu - např. při trojboké kapli sv. Floriána, Václava a Leopolda, založené hr. Norbertem Leopoldem ve Slatině na lešenském panství u Brna 28. VI lze jen uvítat. Pouze letmo připomeneme další stavby hr. Norberta Leopolda. u nichž jméno architekta neznáme: postavil kostel v Uhersku, J5 nový kostel v Nekoři, asi v téže době restauroval kostel v Kunčicích; v postavil kostel v Těchoníně, obnovil zámcekou kapli v Chroustovicích, ke Zlonickému kostelu přistavěl kapli sv. Anny, jeho nákladem byly též postaveny téměř všechny hospodářské dvory na panství. U Col1oredů byl od začátku 18: století panským stavitelem Nic. Rossi, autor děkanského chrámu v Dobrušce z l a projektant kostela v Olešnici, vystavěného nepochybně podle jeho návrhu habelschwerdtským stavitelem Kasparem Klínpertem.") Po Rossim, staviteli patrně jen prostředních schopností, působil na panství i v širším okolí pravděpodobně další významný pražský architekt G. B. Allíprandí, jehož invenci připisujeme tři takřka shodné kostelní stavby s charakteristickým - jinak velmi vzácným.. konvexním průčelím, sevřeným dvěma nakoso postavenými věžemi: v Opočně (zde jen průčelí far. kostela ze zač. 20. let 18. stol.), kostel v Deštném (z ) a v Neratově (z ). Všechny tyto stavby vycházejí zřejmě z Alliprandiho návrhu piaristického kostela v Litomyšli (od r. 1719) a pod rukou místních stavitelů získávají tato díla vysoké výtvarné úrovně i lokálně příznačný ráz.") Vedle těchto architektů nejzvučnějších jmen se od druhého desítileti '18. století v kraji stále určitějiprosazujf méně známí mistři, zejména chrudimští. Jejich tvorba má pro celé východní Čechy prvých dvou třetin století základní význam a. teprve čekáme na její dokonalé zpracování. Dne 9. V byla na Opočně sepsána smlouva s chrudimským stavítelem Giorgio Quadronim na novostavbu kostela v Bystrém (za 1100 zl.), který měl nahradit sešlou svatyni na Kostelišti. Ve třetině století tu pak působí chrudimský stavitel Donát Theodor Morazzi, budující v veliký chrám sv. Václava v Žamberku, patrně i s přilehlou kostnici, o dokončující v kostel sv. Matouše v Jedlové. Morazzimu pak přípí :sujeme i poutní kapli sv. Jana Nep. nad Letohradem z , založenou ll3 rl

10 lan [ose] Procházka 1759, socha sv. Pavla z hlaonitio oltáře kostela v Unrinově p, Di 114

11 F. T. Prokop L?J 1760, socha sv. Anny z kostela v Uhřínově pod Deštnou. J15

12 na. symbolickém pětiúhelníku, dílo nevšední krásy, ovlivněné jistě vzpomtnkou na stavitelova učednická léta u Santíního.") Od poloviny 18. století určuje ráz architektury kraje dílo hradeckého baumistra Fr. Kermera ( ), žáka K. 1. Dientzenhofera. Jeho vztah k velkému mistru nejlépe ukazuje kostel v Červeném Kostelci z , který mu nově připisujeme a kostel v Českém Meziříčí z let Bezpečně i plány je doloženo Kermerovo autorství kostela ve Vet Uhřínově ( ); jeho účast předpokládáme při úpravách kostela na Homoli li Malé Lhoty (1766), určitě víme o jeho stavbách farních kostelů v Třebechovicích p. O. ( ), Kostelci n. Orl. ( ) a v Častolovicích ( ); pravděpodobný je jeho podíl na stavbě kostela v Sudslavi ( ), téměř jistý při restauraci kostela v Líčně (1777) a stavbě fary ve Vel. Uhřínově (1777). Kermer převedl Dientzenhoferovu monumentalitu do drobných forem, rozmělnil i rozměnil jeho velký odkaz do menších i měkčích tvarů, jež však nepostrádají líbeznosti a krajové příznačnosti. Ohlas Kermerovadíla shledáváme na kolovratskérn panství až hluboko ke konci století - charakteristické znaky jeho tvorby nese úprava kostela a věže v Kunčicích u Letohradu (1761) i přestavba kostela v Písečné ( ). Kostel v Lukavici u Rychnova n. Kn, z r byl ještě v této pozdní době založen na dynamickém půdoryse elipsy, spojené se dvěma menšími ovály předsíně a presbytáře. I kostely v Javornici u Rychnova ( ) a ve Zdobnici ( ), postavené zedníkem Jos, Schubertem z Černíkovic, a dokonce ještě kostel v Kačerově ( ), jsou zdobeny příznačným Kermerovským dekorem. Při celé této skupině staveb váháme, zda jejím autorem byl přímo Kermer. či neznámý kolovratský architekt, Kermerem vyučený. Jisto však je, že ještě rychnovský stavitel Josef Najman, nepochybně v Hradci Králové vyučený, dokonce až r navrhuje úpravu rychnovské radnice ve formách zcela kerrnerovských.") Ze všeho co jsme zde mohli uvést, lze bezpečně uzavřít, že kraj si v 18. století barokní sloh zcela osvojil a asimiloval podle svých potřeb. Přežíváníslohu až hluboko do začátku 19. století je právě jedním ze symptomů jeho zpřístupnění obecným potřebám i zlidovění. Rovněž barokní sochařství regionu začíná dostávat od sklonku 17. století příznačný místní charakter. V Opočně je při práci G. B. Bulla, který tu v hejprve zdobí řezbami kostel N. Trojice a r staví na náměstí Mariánský sloup. Ve druhém desítíletí 18. století jsou patrně jeho dílem sochy sv. Vincence Fer.:a Jana Nep., doplňující sloup se sochou Immaculaty před rychnovským zámkem, postavený v ) Skvělý Mariánský sloup v Letohradě údajně vytesal v neznámý litomyšlský sochař Štěpánek (?). Kdyby se podařilo tuto mimořádně významnou osobnost blíže určit, získali bychom velmi vítaný základ pro poznání 116

13 póčátkl1ďíjraunovyškoly, khid podstatiíě6vlivhila sochařství kráje od 30. let. 16. stol. ;"'J:ederi z Braunových žáků - snad Ř; Thény.; vyzdobil velkolepými' sou $ošími kapličky křížové cesty, vedoucí v KráIíkách od města k servitskéinu klášteru. Dílem jiného jsou sochy sv. Petra a Pavla na hlavním oltáři kosteta ve Skuhrově n, R, další' vyzdobil oltáře kostela sv. Havla v Rychnově (sochy zachovány v Muzeu Orlických hor v Rychnově, n. Kn.)., Nově sochy světců se v této době stávají přímým výrazem snahy vrchhosti po vykořenění kacířství v nepoddajném kraji. Od r se konají "fl'dobrušce sbírky na stavbu Mariánského sloupu (podobný sloup v Týništi n. Orl. z byl dokonce údajně pořízen z peněz kacířského emigranta) a zahájení jeho stavby r se časově téměř kryje s opočenskou poddanskou rebelii. Však také sotva hradecký sochař Ondřej Decker dokončil sochu sv. Františka Xaverského, "nějaký bezbožník urazilsoše nos kamenem, jp-hož pak na hlavu téhož světce položil. Z porouchané sochy pak Decner zhotovil sochu sv. Vavřince", dosud stojící v Pulické ui. 16 ) Obě sochy na hlavním oltáři děkanského kostela v Dobrušce pak pocházejí z téže doby a nepochybně opět od některého z učedníků Braunových. Podobně překrásná socha sv. Floriána před kostelem v Opoěně byla postavena r jako díkuvzdání za záchranu města před ohněm, "zlomyslně" založeným 1. V v kapucfnskémklášteře snad jako výraz kacířského záští po potlačené rebelii. Tvůrcem sochy je nepochybně chrudimský sochař Ignác.Rohrbach, který na panství pevněji zakotvil a zhotovil zde i skvělou řezbářskou výzdobu kostela v Dobřanech r ) Také českoskalický farář F. J. Klugar, autor 'českého Katechismu z r. 1746, obsahujícřho první tištěný popis opočenské vzpoury, dal v I svůj farní kostel ozdobit sochami jiného žáka Braunova - Severína TIschlera (Stolaře) z Moravské Třebové, zaměstnaného touž dobou i při deko" raci bran v Náchodě. "Chrudimská" orientace sochařství regionu se projevuje až hluboko za polovinu století. Po Rohrbachovi, jehož sochy náležejí k nejexpresivnějším projevům baroka v Čechách vůbec, tu pracuje patrně tzv. Mistr chrudimského Zvěstování, jemuž připisujeme dvě sochy andělů na hlavním oltáři kostela v Borohrádku z r, 1752, dokonce ještě překonávající Rohrbachův dramatismus expresí vichrné draperie a extatickým výrazem obličejů. Z další generace chrudimských mistrů pracuje Jan Josef Procházka r na hl. oltáři kostela v Uhřínově p; D. a r natabernáklu hl. oltáře kostela vpísečně, Jeho sochy dokonale ukazují proces rokokového zjemňování,a změkčování velkých forem vrcholného, baroka. Obdobnou slohovou 'polohu 'representují litomyšlští Hendrichově (sochy schodiště poutního kostela na Homoli 1767 (?), sochy před kostelem v Neratově 1776, pracované s kameníkem Fr. Hornigem z Červ. Potoka, sochy sv. Víta a Zikmunda na hl. oltáři' kostela v žamberce 1754).18) 117

14 Detail sochy sv. Tana Nepomuckého z Opočna; alegorie pomluvy. Foto Jiří Sulc;

15 Chrám sv. Barbory ve Vamberku, -' Foto Tiř'i Šulc. 119

16 .- V pozoruhodné směsici tvarů pak přežívá barokní výraz, spojený s rokokovým sentimentem, v dne moravského sochaře Ign. Tomáška z Jedlové. který, až v sochařsky vyzdobil městský kostel v Letohradě, Poslední stupeň slohového vývoje směrem ke klasicismu ve východních 'Čechách pak ukazuji plastiky F. J. Prokopa z Liberka, někdy žáka Deckerova, jehož časná dna snad shledáváme na bočním oltáři P. Marie Bolestné kostela v Nebeské Rybné z r, 1760 a v sochách sv. Jáchyma a Anny bočního oltáře kostela v Uhřínově z r, 1762; díla jeho vrcholného vídeňského údobi pak přtmo v Liberku ( ) a v kostele v Dobrém (sousoší Zvěstování proti kazatelně z r, 1780). V této chvílí - na přelomu stylů» by jistě bylo na místě vzdát zaslouženou chválu domácím mistrům kraje - především sochařům dílny Mělnických z Vamberka, javornickému Steinerovi, žambereckěrnucyríákoví a dalším. Z několika důvodů - vzhledem ke stručnosti naši stati, s ohledem na rustikálísující ráz jejich umění a konečně i na to, že svým dílem zasáhli až do třetiny 19. století - můžeme jen konstatovat, že v, této tvorbě se nejvýrazněji a nejkrásněji projevil krajový genius locí, jehož původ, vzrůst, srůst s tradicemi lidu, rozvoj a rozsah bude ještě třeba nesmírně pečlivě vysledovat a popsat. Nepochybujeme o tom, že jde o jeden z nejvděčnějších regionálních úkolů vůbec. Jako pro sochařství dílo Braunovo, tak pro malířství kraje má základnf význam tvorba Brandlova.") Teprve mezi jeho následníky jsou mistři, kteří převádějí mistrovy vise do řeči kraje. Takovým učedníkem kolem polo ',viny století je v Letohradě Ant. Regnart, který své působivé a sui generis '~'velmi krásné oltářní obrazy (v obou letohradských kostelech, v Kunčicích, 'na faře v Nekořl) "ex Exemplaribus Origina1ibus Brandlíanis desumpsít", A podobně ovlivnilo Brandlovo dílo i práci velké malířské rodiny Kapounů, usedlé v Rychnově n. Kn, a v Hradci Král. Zakladatel rodu Jeroným ( ) se připomíná v Rychnově jen jako štafír zázračné,mariánské "sochy r a malíř majestátu cechů ve Varnberce r Z jeho synů,josef Ignác ( po r. 1748) působil v Hradci Králové a okolí.cpracoval i pro Náchod a ve službách hr. Šporka v Kuksu namaloval několik portrétů, Jeho obrazy (v pražském Umělecko-průmyslovém museu a v Kuksu) ukazují, že znal Brandlovo dílo, opakoval je však tvrdě a někdy necitlivě. Tvorbu dalšího Jeronýmova syna - Ruperta Jana Kapouna ( ) se nám teprve nyní podařilo pravděpodobně určit. Předpokládáme, že namalovalr veliký cyklus Křížové cesty v Novém Bydžově; který v dalších,; letech opakoval: 1760 v Černilově (ulož. na tamní faře) a pak v Sedloňově,(obré3,zyv rychnovském Muzeu Orlických hor). Jeho ruku snad poznáme,:l Í1~ dalších replikách brandlovských oltářních obrazů 'v kraji.?;té~egeil~':- race rodu snad pocházel Tadeáš Kapoun, kolovratský dvorní malíř ve letech a z následující Tomáš, snad syn Ruprechtův, pravděpodobný,'~20 " ~

17 autor Křížové cesty z chrámu sv. Ducha v Hradci'Králové. zavěšené dnes: v tamní kapli sv. Klimenta. S rodem Kapounů byl sňatkem spřízněn i rychnovský malíř Jan Vocasek Hrošecký (17J6-57), známý dřív-pouze. Jako malíř zátiší. Náš nález jeho portrétu faráře V. Řeháka na řaře v Bartošovicích - signovaného a datovaného - a stará, nepochybně pravdivá, tradice o jeho autorství Křížové cesty v kostele sv. Havla v Rychnově (přenesené dnes do kostela v Dobrém) ukazují však přesvědčivě, že byl i výborným figuralistou. 20 ) Všechny tyto malby - především Křížové cesty, doslova přeměňují interiéry kostelů v theatra Kristova utrpení-ukazují k poslední etapě vzepěu náboženského citu v kraji. Tvrdě až' brutálně vtahují diváka do nitra scén, s. téměř vulgární bezohledností útočí drastickým natura1ismem na jeho nervy. Ukazují snad nejzazší mez exprese, k níž mohlo dojít zlí-. dovělé baroko regionu. Proti těmto místním rustikálním výtvorům jsou Křížové cesty, dodávané malíři.vídeňské'akademie při vší své dramatičnosti nejen mnohem umělečtější, ale zejména jemnější a elegantnější. To platí jak pro díla Jana Berqla (Křížové cesty v Or líóí u Letohradu a ve Dvoře Král. 1759, u kapucínů v Opočně patrně 1761, obraz Českých patronů v Borohrádku asi 1760), tak i pro malby J. F. Greippela (Křížové cesty v Klášterci n. Orl. a v Kunvaldě 1779; obraz hl. oltáře v Kunvaldě1783).21) Hluboký dojem, jenž vyvolala tato obrovská plátna, zachovaná v kraji v tak nesmírném, takřka neuvěřitelném množství, se obrazil ještě v 19. století v produkci místních' dílen (Kyšperští Umlaufové aj.). Jen zcela stručně jsme podali přehled o nových výzkumech barokního umění v Podorlic~u. Zdá se zřejmé, že v právě v této oblasti, nábožensky, národnostně i sociálně po celé 18, století výjimečně exponované, vyrostla zvláštní větev českého baroka, charakterizovaná,převedením forem velkého slohu do tvarů lidu přístupných a milých. Místní umělci podávají od poloviny 18. století často takřka bezprostředně výraz svých, citů i potřeb prostých lidových objednavatelů. Z tohoto základu vyrostlo pak koncem 18. století to specifické, umění lidových dílen, jejichž prací byl proměněn celý kraj.takřká v přírodní park, přebohatě vyzdobený plastikami. Sochy na návrší, na rozcestí, pod stromy i pod širým nebem vytvořily z Podorlicka jedinou glyptotéku, ukazující umění, schopností i kulturu života lidí zdejšího' kraje. Bude nesmírně vděčným badatelským úkolem popsat přežívání této vysoké lidové kultury v kraji od sklonku 18. století až hluboko.za polovinu století devatenáctého. Jsme přesvědčeni, že' právě při ;, zavírce stati o barokním umění kraje, se současně otvírá kapitola nová, ;'jedna z nejkrásnějších kapitol českého výtvarného umění vůbec. 121

18 122 Kostel P. Marie Bolestné na Homoli od paty schodiště. - Foto Tiří Šulc.

19 POZNÁMKY.1) Pro obě staletí baroka je PodorUcko klasickou oblast! poddanských vzpour (nově' srv. V. Matouš, Úloha města Dobrušky v selskěrn poystant roku 1628, Orlické hory a Podorlicko. 1, 1968, s. 102n.; naše práce "Opočenská rebelie" r v Acta Musei Reginaehradecensls, Se. Soc. XII. 1970, s. 93 n.; vetká připravovaná práce J. Št11y, navazující na jeho starší články). Zdejší barokní tvorbu proto vykládáme jako příkladný 'pokus uměleckého řešení životních rozporů kraje. Literaturu o baroku v Čechách shrnuje J. Neumann, Ceski barok, Praha. 1969: O. J. Blažiček, Die Barockkunst in Bl:\hmen, Prag 1968; G. H. Franz, Bauten und Baumeístae der B.arockzeit in Běhmen, Leipzig 1967; O. J. Blažíček, "šochařstvt baroku'v. Čechách, Praha 1958; J. Neumann, Mallřství XVII. stoleti v Čechách, 'Praha V dalším textu, nutně přtlíš stručném, jak bylo dáno vymezeným rozsahem stati,publlkujeme toliko podstatné nové údaje, opírajíce se o svou kandidátskou práci Umění 'a umělci baroka v Hradci Králové; jež vyjde' v Umění r. 1971; a dále o vlastní výzkum uměleckých památek kraje v býv. okresechžal'nberk a Rychnov n, Kn, MaterIály- ze soupisu "památek pro Dobrušsko a Náchodsko nám Iask, poskytly dr. J. Vacková a dr. J. Hořejší. 2) M. Lejsková-Matyášová, Barokní emblémy v zámku Doudlebech n, Orlřcí, Umění XVI. 1968, s. 59n. Podobný a stejně výjimečný pokus o zobrazení učen! církve 'li protikladu k heresím čelných kacířů ukazuji štuky zámecké kaple v Cholticích, rovněž z konce 17, stol. (V. Naňková, Drobná zjištění k českému baroknímu umění, Umění XVII, 1969, s. 613n.) ') J. Cibulka. Socha barokního světce, Od pravěku k dnešku (Pekařův sborník) II, Praha 1930, s. 127n. Přehled o kultu sv. Jana Nep. na Hradecku podává Fasc. III. 40 z Kapitulníhó archivu :.. Hradci Králové. R rozeslala totiž konsistoř po farách diecése oběžník s dotazem po stáří světcova kultu v jednotlivých místech. Výsledek dopadl pro světce nadmíru nelichotivě; v celé diecézi byl nejstaršm zpodobením světce obraz ve Smidarech z r, 1669 a ctění světce v Podorlicku nekořenilo hlouběji, než v konci 80. let 17. stol. Obrovský rozkvět kultu světcova byl dílem nťísledujlcích desítnetf,' jak o tom k r, 1715 vypovídaj1 kně,ží jednotlivých far: Čes. Skalice: v kostele tři obrazy sv. Jana Nep., soška na tabernáklu z r. 1703, tl kazatelny z r ;ve městě takřka není domu bez malovaného obrazu světcova. Ve filiálních kostelech v Třebešově je jeden starý obraz. v Boušíně dva, z toho prvý, ozdobený anděly, asi z r, 1691, druhý z r. 1703, dar jakéhosi Itala od dvora Piccolornlnlů; při sllnicú v Mikšolezech dřev. sloup z r Deštné :dva dřevěné sloupy se sochami sv. Jana Nep. z r a Dobruška: kamenná socha u mostu z r Jaroměř: v kostele oltář 1693, socha na mostě Kostelec n, Ort.: v kostele oltář, postavený hr. F. K. Zárubou z Husttřan, za městem dvě kamen. sochy, obě z r. 1693, prvá postavena týmž donátorem. Králíky: ve řarním i klášterním kostele po soše, při vstupu do města dřevěná; v Boříkovících kamenná socha z r, Kyšperk (Letohrad): kamen. socha Náchod: v kostele dřevěná socha s anděly, velký obraz světce..ad tribuna!. Poenitentíae sedentís" a druhý malý, na náměstí kamen. socha, při schodech na hrad dřevěná, v průčelt nové kaple před branou kamen.; ve Rt.yni.relIefní oltář Nebeská Rybná a Kačerov: v kostelech po obraze. Nové Město n, M.: první oltářik zřízen. asi 1668, dřev. socha před bránou asi , 1713 nahrazena kamennou. Opočno: na něrněstt dřevěná socha a při cestě ke kapuctnůrn kamenná, obě asi pf. r. 1&95, druhá benedikována asi 1703, na mostě u mlýna dřevěná asi

20 Přepychy: oltář kolem Rokytnice: v kostele obraz; fil. kaple ve Vrchní Orlici z zasvěcena Všem sv. ll,sv. Janu Nep., tam i oltář; v, Neratově obraz. Rychnov n, Kn.: na náměstt socha 1713; v kostele sv. Bartoloměje v Dubně u Lipovky oltář asi Solnice: v kostele dva starší obrazy a dvě sochy, z nichž větší nad oratoří Vamberk: u mostu kamen. socha, post: hr. Zárubou 1699, v kapli sv. Barbory obraz. Žamberk: tři sochy, z toho jedna proti hradu, obrazy časté.. ) O Grarnbově odkazu J. Mikan, J{olejnl chrám NanebevzeU Panny Marie v Hradci Kr41ové~ Ibid. 1940, s. 3n. O Černfjkov.ic"ich předevšjm P. Val. Waidner, rkp. Vestigia rotae. s. 383 (Strahovská knihovna sign. A 31215). Tento skvělý, nepřekonaný a nevyčerpaný pramen k dějin~m rodu Kolovratú nám slouží i jako základ dalšfho Iíčení. Dále fond Kolovratové Rychnov (citujeme KR) ve St. archivu v Zámrsku (SAZ), patronátní zál, kostelů, kart. 42. Tam k r o dostavbě kruchty kostela, jež byla pronajata Vlachovi,."Urban ohledal grunty, Jan Pinaopravoval oltáře.«na zámku zamezoval". Další zvýšení kostela provedeno v stavitelem na pokyn p, obrtsta, 1673 přistaven sínec Janem Šmadlou, který současně stavěl hospodu v Bizhradci a stavení v Třebotově. Věž kryl tesař Jan Hejkal. Portrét mrtvého Oty z Opersdorřu víst v častolovické kapli sv. Václava. ll) O. datováni Škrétova portrétu trval dlouho v literatuře spor, který teprve nyní můžeme řešit na základě dat, uvedených na náhrobní desce Vítanovského v letohradském kostele. resp. u Waidnera s Portrét zřejmě pochází z r Druhý Vitanovského portrét v letohradském museu nese verso nápis: "Perillustris ac Generosus Deus (omylem místo Dns - Dominus) Ignaclus Theodoricus Witanovsky etc. Aetatis suae 20. Anno 1661 (patrně omylem místo 1664) Jozef MUller 1837". Zda se, že jde o raně barokní dílo MUllerem jen přemalované, jehož kvality by ukázala teprve restaurace obrazu., Cl)O. Žampachu podrobně Liber memorabilium (parochíae) Plsečnensts I. od r, 1747 (farní Pamětní knihy, z nichž dále čerpáme běžně, citujeme LM), v níž vevázán Urbář Žampašskěho.panství kolem r Starý pohled na tvrz ukazuje obraz sv. Josefa na bočním oltáři tamní zámecké kaple, pocházející asi z I a důkladně přemalovaný Dam. Umlaufem v Tent.o pohled překreslil nejnadanější člen rodiny Umlaufú, Ignác, žák J. Mánesa, r pro tamní LM, kde je vlepen za s V této souvislostí upozorňujeme, že staré veduty měst a míst nacházíme 11a oltářnich obrazech častěji: nejstarší pohled na Žamberk z konce 17. stol. (předcházejic[ známý obraz Žamberka v tam~ím museu z.~. 1712) je zachován na. obraze Ukřižováni v bočním oltáři kostela v Kláštere! ~.OrL V kostele v Nebeské Rybné visí pod kruchtou pohled na původní kostel z r a na tamní faře obraz P. Marie Rychnovské s pohledem na Rychnov z 2. pol. 18. stol. (patrně odlika rytiny Vocáskovy). 9) Typickým dokladem krisové situace místní tvorby je řezaná Pieta od [esuítskěho fratera Kr. Reiffela z r :. jedno z mála děl tohoto údobí, jejichž autor I čas vzniku je bezpečně znám - která, přenesena ze Žampachu, zdobí dnes kostel ve Skuhrově n. B. (Shodně o tom vyprávějí LM Písečnens!s II. i Skuhrovská ll) Jde o takřka gotisujih řezbu, ukazujíhí právě jen mrtvý bod tohoto vývoje umění. Ostatně sám pražský Jan Broko! se presentuje jen pracemi velmi prostředni kvality, jak ukazují dvě sochy ze zámku v Častolovicích (V. Nejedlá, Příspěvek k dílu bratří. M. J. J. a F. M. Brokořů, Umění XVJ,1968, s ) a snad i dvě obdobné sochy ze zámku v Doudlebách nad Orlicí. ~) Plány i dopisy Talemberkovi v SAZ, KR, kart. 42..ll) Také Talemberkův nástupce na hradeckém biskupském stolci T. J, Beckerzaměstnával '-.: '(např. 'při stavbě servítského kláštera' v Králíkách' ) pražského architekta, jehož jméno dosud neznáme. Formálně nerná k uvedeným stavbám daleko Ondřej Kastellí, stavitel koste-lú' v Orlici.u Letohradu ( )' a údajně i v Jablonném,.pohřbený " Orlici r ~ ~ ~~ -'<",.,~ -...,.,., - -"'- ~ ~ , -

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

210 Lípa n. O. - Rašovice - Křivice - Lično - Voděrady - Černíkovice - Solnice - Rychnov n. K.

210 Lípa n. O. - Rašovice - Křivice - Lično - Voděrady - Černíkovice - Solnice - Rychnov n. K. 1 Návazná autobusová doprava IDS IREDO k trati 020 103 Písek - Mlékosrby - Kosice - Obědovice - Kratonohy - Roudnice - Králové 151 Nepolisy - Zachrašťany - Nový Bydžov 152 Převýšov - Lišice - Lužec n.

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 1 Návazná autobusová doprava IDS IREDO k tratím 021 a 022 210 Lípa n. O. - Rašovice - Křivice - Lično - Voděrady - Černíkovice - Solnice - n. K. 211 Albrechtice - Nová Ves - Žďár n. O. - Borohrádek 207

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

1. Svatá Ludmila, Manětín Vysoká cesta, 1728, foto: NPÚ Plzeň

1. Svatá Ludmila, Manětín Vysoká cesta, 1728, foto: NPÚ Plzeň 1. Svatá Ludmila, Manětín Vysoká cesta, 1728, foto: NPÚ Plzeň 2. Svatý Donát, Manětín Vysoká cesta, 1728, foto: NPÚ Plzeň 9. Svatý Benno, Manětín Vysoká cesta, 1733, foto: NPÚ Plzeň; Hlava světce přípravná

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 1. Antonio Maria Nicolao Beduzzi, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové, průčelí. Po 1726. (I. Krsek Zd. Kudělka M. Stehlík J. Válka, Umění baroka

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

10470/ kostel Nanebevzetí Panny Marie, zřícenina st.p.č / fara č.p. 83 st.p.č. 1

10470/ kostel Nanebevzetí Panny Marie, zřícenina st.p.č / fara č.p. 83 st.p.č. 1 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2016 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH k.úz.: 004 01 Bartošovice v Orlických horách 21099/6-2214

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ

ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/12 Obrazová dokumentace Sochařství barokní sochařství navazovalo na tradici manýrismu, který přežíval ještě počátkem 17.

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Pap015 Vypracoval(a),

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie První písemná zmínka Doba vzniku Skutče není přesně známa, dle písemných pramenů však existovala již před vznikem hradu Rychmburk; roku 1289 ji postoupil král Václav II.

Více

Paměť v krajině Trojzemí

Paměť v krajině Trojzemí Paměť v krajině Trojzemí (100260207) Problematika drobných památek Drobné památky díla, která jsou vytvořena, upravena nebo alespoň umístěna cílenou lidskou činností vytvoření daného díla musí být vždy

Více

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/02 Obrazová dokumentace, malířství mimo Itálii představitelem freskové malby byl SIMONE MARTINI (1280 1344) italský

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie Jindřichův Hradec Sousoší Nanebevzetí Panny Marie sloup Nejsvětější trojice Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více

Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor.

Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor. Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, 1766-1781 1. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor. 2a. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, půdorys v úrovni přízemí.

Více

I I r- ( Chórové lavice v kněž/ tl kostela sv. Petra a Pavla Na titulní straně: Celkový pohled na novofíšský kostel

I I r- ( Chórové lavice v kněž/ tl kostela sv. Petra a Pavla Na titulní straně: Celkový pohled na novofíšský kostel -.. \ I I I r- ( Chórové lavice v kněž/ tl kostela sv. Petra a Pavla Na titulní straně: Celkový pohled na novofíšský kostel NovA Ří~E Městečko rozložené kolem svažujícího se náměstí ohtéká na severovýchodě

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné?

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ vzduch ODPOVĚDI NA OTÁZKY Břevnov a Hradčany 1. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete mlýn Na Větrníku nebo vyfotografujte. Vypracujte na samostatném

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_09_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 24.

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

BEZBRANNÁ HOMOL EDICE ŠUMNÝ PRUVODCE

BEZBRANNÁ HOMOL EDICE ŠUMNÝ PRUVODCE 2009 BEZBRANNÁ HOMOL EDICE ŠUMNÝ PRUVODCE STRUČNÁ HISTORIE Nedaleko hradu Potštejna, u vesnice Lhoty, nechala hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte, rozená ze Žďáru, zbudovat v letech 1692-96 raně barokní

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice BAROKO A ROKOKO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie

Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie Nikola Vagenknechtová Vedoucí ročníkové práce: Mgr. Zdeňka Holá Předmět: Dějepis Školní rok:

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Hrad Vízmburk je poprvé zmíněn k roku 1279, kdy ho vlastnil Tas

Více

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie)

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie) Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie) přednášející: Prof. PhDr. Ing.

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Baroko a Jindřichův Hradec

Baroko a Jindřichův Hradec Baroko a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Mgr.Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Mgr.Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

ZSJ ČÁST OBEC OKRES PSC KS Dobrošov Dobrošov Náchod Náchod Jizbice Jizbice Náchod Náchod Malé Poříčí Malé Poříčí Náchod Náchod

ZSJ ČÁST OBEC OKRES PSC KS Dobrošov Dobrošov Náchod Náchod Jizbice Jizbice Náchod Náchod Malé Poříčí Malé Poříčí Náchod Náchod ZSJ ČÁST OBEC OKRES PSC KS Dobrošov Dobrošov Náchod Náchod 54701 52 Jizbice Jizbice Náchod Náchod 54701 89 Malé Poříčí Malé Poříčí Náchod Náchod 54701 123 Pavlišov Pavlišov Náchod Náchod 54701 100 Nové

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Umělecké kovářství 2. přepracované vydání

Umělecké kovářství 2. přepracované vydání Umělecké kovářství 2. přepracované vydání Pavel Révay, Šimon Vondruška Autoři s vděčností vzpomínají na zesnulého Karla Goňu, mistra uměleckého řemesla, který je autorem perokreseb. Autoři děkují za úpravy

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367.

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Rtyně v Podkrkonoší - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Farní kostel svatého Jana Křtitele na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

Kněží z kostelecké farnosti

Kněží z kostelecké farnosti Kněží z kostelecké farnosti P. Josef Mach narozen 7.2.1820 v Kostelci vysvěcen na kněze kol. roku 1844 děkan a vikář náchodský, čestný občan města Náchoda zemřel 17.5.1884 v Náchodě P. Leodegar Vacek narozen

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

34) Boží muka v ulici Hradecká 35) Boží muka u přejezdu dráhy 36) Boží muka směr Brno 37) Boží muka u silnice do Brna 38) Boží muka rozcestí směr

34) Boží muka v ulici Hradecká 35) Boží muka u přejezdu dráhy 36) Boží muka směr Brno 37) Boží muka u silnice do Brna 38) Boží muka rozcestí směr 9. SEZNAM PŘÍLOH 1) Socha Anděl Strážce Na Dlážkách 2) Socha archanděla Michaela Na Dlážkách 3) Socha sv. Jana Nepomuckého Na Dlážkách 4) Socha sv. Máří Magdalény Na Dlážkách 5) Socha sv. Vendelína Na

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

BAROKNÍ SLOH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance VY_32_INOVACE_DVK23/01

BAROKNÍ SLOH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance VY_32_INOVACE_DVK23/01 BAROKNÍ SLOH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/01 Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance UMĚNÍ BAROKNÍ RENESANCE A BAROK Epochu evropského umění označovanou

Více

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona je v současné době zapůjčena do sbírky Diecézního muzea v Brně na Petrově. Je možné ji zde poprvé zhlédnout od 12. května 2015 nebo také během

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Klasifikace LFA. Přehled oblastí

Klasifikace LFA. Přehled oblastí Klasifikace LFA Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Méně příznivé

Více

50 13'27.23"N 16 7'38.86"E. GPS poloha:

50 13'27.23N 16 7'38.86E. GPS poloha: Rozhledna Osičina Rozhledna 50 13'27.23"N 16 7'38.86"E Nejvyšší rozhledna podhůří Orlických hor byla, postavena v roce 2002, na stejnojmenném vrchu Osičina mezi obcemi Vojenice a Záhornice, jižně od Opočna.

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč Výlety po Hradecku Varianta A HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE - náročnost: nenáročná - stravování: Třebechovice pod Orebem Restaurace Černý kůň Restaurace u Kocoura (Masarykovo nám.

Více

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ Barokní památky stále pohledově dotvářejí naši českou krajinu a města, Slaný nevyjímaje. Barok na Slánsku a ve Slaném to však není jen monumentální architektura, ale i malba

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu podporovaná ICT. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukamoderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více