BAROK POD ORLICI<ÝMI HORAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAROK POD ORLICI<ÝMI HORAMI"

Transkript

1 Ioo Kořán BAROK POD ORLICI<ÝMI HORAMI Východní Čechy mají v baroku postavení zvláštní, téměř tak výlučné, jako jižní Čechy v době gotiky. Nikd'e v zemi, s výjimkou. Prahy, se neprojevuje trojí základní kontrast barokní doby - poddaných a vrchnosti, kacířství a katolictví, Čechů a Němců.- tak výrazně, jako zde. Proto také 'umění zdejšího regionu má zvláštní a v kontextu Čech zcela výjimečný charakter. Barokní umění oblasti pod Orlickými horami je pak zřejmě tou komponentou východočeského celku, jež representuje nejvýrazněji bezprostřední spojení umění se životem lidí a jejich často nepókójnýrn a bouřlivým osudem.') Sama výjimečná a zvlášfpozoruhodná ikonografie barokního umění oblasti ukazuje pěkně jednotlivé problémy doby: boj církve s heresí je zobrazen koncem 17. století na fresce zámku v Doudlebách nad Or licí") ~ boj o to důležitější, že v náboženském podvědomí venkova. dlouho přežívají pevně zafixovaná předbělohorská výtval~náschemata.ne'jlépe to vidíme na zobrazení námětu "Proměnění Páně", který až do 18. století zachovává formu, obvyklou ještě v protestantských časech: Kristus, stojící v dlouhém plášti, ukazuje své rány (obraz na hl. oltáři kostela. vlíberku nejméně z 90. let 17. stol., boční oltář v Šachově ;. pendent ioltáře Salvatora Lateránského z pražského Karlova). Proti tomu však nový náboženský sentiment podstatně mění řadu tradičních námětů v mystickém duchu: na obraze špitální kaple sv. Václava v Častolovicích z 2. pol. 17. stol. spatřuje Kristus, klečící v Getsemanské.zahradě, v otevřeném nebi vlastní ukřižování i místo po pravici BohaOtce: P. Maria na hlavním oltáři kostela v Líčněz r vykvítá z růže, kterou.drži socha sv. Anny; na obraze zámecké kaple v Žamberku z 90. let 17, stol. se jí zjevuje šestero utrpení Kristových a na obraze fary v Kostelci n. OrL z 1. pol. 18. stol. jí.ježršek přináší trnovou korunu. Týž cit pak přetváří i celé oltáře v jednolité ideové komposice: tak hlavní oltář kostela v Lukavici u Žamberka, pocházející asi z r je ilustrací slov Písma "Já jsem keř vinný a vy ratolesti jeho" - kolem 105

2 106 Detail průčeli kostela Nejsn. Trojice v Rychnově n. Kn. z r, Foto ltřl Šulc.

3 Ignác Umlau] 1846} Pohled na zámek a hrad Žampach} tužková kopie podle obrazu ze zámecké kaple, v Žampachu kotemr

4 Krista, sed.ícíhovheheské slávě na duze, tu z řezaných větvívínněho keře vyrůstají poprsí apoštolů. Hlavní oltář kostela sv. Petra a Pavla v PetrotricIch ze sklonku 30. let 18. stol. je celý proměněn v Kalvarii. Podobně oba boční oltáře kostela v Bartošovicích... P. Marie a sv. Václava - převedl v téže době výtečný řezbář do mystiékých tvarů: prvý je celý jedinou růžt, jejíž okvětní lístky tvoří obrazy Kristova života; druhý se vzepjal do podoby svatováclavské orlice, pyšně nesoucí v srdci kopii slavné gotické Václavovy vera effigies. Exklusivní světci pražského baroku se tu objevují jen vzácně (sv. Starosta na boě, oltáři zámecké kaple v Žamberku, karmelitánský světec na obraze z kostela v Solnici v Muzeu Orlických hor v Rychnově nad Kněž.) Naopak zcela nového zhodnocení a významu nabývají tradiční patroni země České - úkaz to, zejména ve zněměeněm pohraničí, nadmíru pozoruhodný. Sochy českých patronů ze čtvrtiny 18. stol. stávaly na hlavním oltáři kostela v Neratově, r ozdobily hlavní oltář chrámu v Žamberku a ještě v 70. letech 18. stol. hlavní oltář kostela v Orlickém Záhoří - řadu dalších oltářů a soch patronů na Mariánských sousoších ani nepřipomiháme. Na obrazech zámeckých kaplí v Rokytnici a v Žamberku (snad z konce 17. stol.) sek 'nim připojuje i legendární sv. Ivan; sv. Vojtěch ha obraze fary v Kostelci n. Orl. z konce 17. stol. připomíná svůj původ slavníkovskou růží; objevuje se dokonce i Arnošt z Pardubic, jemuž je přířčenasoehana hlavním oltáři kostela ve Slatině n, Zd. a jehož krásný barokní obraz nalézáme i v muzeu v Třebechovicích. Nový světec - sv. Jan Nepomucký - proti němuž si lidé v kraji vymýšlejí nejpotupnější nadávky, z nichž "mamlas" je ještě nejmírnější, získává prvou sochu v Ústí n. Orl. již r, ) a pak řadu dalších zobrazení, dlouho předcházejících jeho kanonísaci. Z nich tuším nejstarší je obraz světce S astronomickými přístroji na boč, oltáři zámecké kaple v Žamberku kolem r. 1691, socha v Kostelci n. Orl. z r. 1693, signovaná G. F. R. (Georg F. Rupotz?), v Krchlebách z r (přenesená tam z Vamberka), s ní současný obraz nad brankou hl. oltáře v Ličně a dále sochy v Dobrušce (1712), Písečné (1717) a Častolovicích (1721). Ikonograficky velmi vzácný Je obraz sv. Jana Nep. s letícím Ukřižovaným v rokytnickém kostele N. Trojice z 1. pol. 18. stol., podobně vzácná je jeho kontraposice s bl. Janem Sarkandrem (na boě. oltáři kostela ve Slatině n, Zd. z 2. pol 18. stol.), častější je oslava jeho neporušeného jazyka (na oltářích v Klášterci n. Otl. a v klášteře králickém).. Vidíme zřejmě jak v samotné barokní ikonografii se proplétá, snoubí skloubí motiv boje a zápasu, protestantství a katolictví, tradice a modernosti. V letmém chronologickém přehledu památek Podorlicka pak tytéž motivy vystoupí co možná ještě výrazněji. Už v 1. polovině. 17. století tu nechybí kavalírů, kteří se odhodlali obrátit peníze, vyrvané válce, ke spáse duší svých i svých nepokorných pod- 1()8

5 daných. Tak především z obrazu císařského plukovníka Kašpara z Grambu. pána Vamberka, Potštejna a Kostelce n. Orl. (t 1639), měl být postaven jesuitúm splendidní chrám v Kostelci n. Orl. Jesuité však zbožnou závěť chytře potáhli k vybudování svého kolejního kostela v Hradci Králové. V téže době - r staví kostel v Černíkovicích plk. Jindřich Krafft, jemuž stavbu povoluje arcibiskup Harrach příznačným výrokem: "gratulór quod míles valit aedificare Ecclesiam". Konečně potomek zakladatele hradecké jesuitské koleje, Ota z Operstorfu, zakládá r v Častolovicích špitál s kaplí sv. Václava, dílo mimořádné výtvarné úrovně,") Patrně nechybíme, jestliže při těchto stavbách, zejména v Častolovicích, budeme uvažovat o autorství pražského stavitele K. Luraga, zakladatelské.osobnosti českého barokního stavitelství, který spolu se svou uměleckou družinou pracoval od poloviny století na zámcích. v Novém Městě n. M. a v Náchodě, kde navrhoval i stavbu. kapucínského Jdáštera. S jeho jménem pravděpodobně spojíme i další stavby 2. třetiny 17. stol., kdy stavebníci nové šlechtické genera9~ teprve počínají rozvíjet starší strohý stylový základ. Mezi nimi má nepochybně čestné místo mladý Ignác Jetřich Vitanovský z Vlčkovic (* 19. VL t 10. v. 1681), pán na Kyšperce(Letohradě), který tu staví v skvělý raně barokní kostel sv. Václava, vyzdobený jedinečnými štukaturami, snad dílem G. Maderny.Tvář Vitanovského, mladíka dlouhých kaštanových vlasů, nám zachytil K. Škréta v jednom z nejkrásnějších svých portrétů, jehož o málo starší pendant nalézáme v letohradskérn muzeu:') Hradečtí jesuité si v blízkém Žampachu upravují starší tvrz pro svou letní residenci, snad opět s přispěním Luragovým, r ) Na Luragovu t~orbu v kraji navazuje a střídmě ji rozvíjí od konce 80. let 17. stol. stavitel, jehož zatím neznáme jménem a provísorně - podle stavebníka, přísně katolického grambovského dědice hr. F. K. Záruby z Hustiřan - označujeme jako Zárubovského architekta. Jeho homogenní dílo shledáváme ve Vamberce (farní kostel sv. Prokopa 1707 a hřbít, kostel sv. Barbory ), v Kostelci n. Orl. (hřbit. kostel sv. Anny se sousední centrální kaplí sv. Floriána, snad i přestavba tamního "starého zámku" po požáru r, 1668), v Borovnici (zámeček po r. 1700) a možná i v Potštejně (kostel sv. Marka 1713). V kontextu vývoje české architektury je jeho místo někde mezi P. I. Bayerem a colloredovským panským stavitelem Mik. Rossím, Téměř po celé 17. století je ve vývoji architektury kraje naprosto zřejmé napětí mezi aktivitou šlechtických objednavatelů a pasivní resistencí nižších vrstev společnosti. Projevuje se to jak povoláváním architektů z pražského centra - neboť není mistrů místních - tak i ve výzdobě staveb, již opět obstarávají po výtce umělci pražští, jejichž těžko srozumitelné mythologie a alegorie jsou ještě dnes málo přijatelné. Kde jsou k práci přibráni řemeslníci lokální, je kvalita díla velmi nízká,") 109

6 110 Neznámý Braunův žák kolem r. lí3d, socha SIJ. Pavla z hlavního oltáře kostela ve Skuhrooě n. B.

7 Ignác Rohrbacii 1738, socha sv. Pavla z hlavního oltáře kostela v Dobřanech. 1U.

8 Jde zřejmě o hlubokou krisi společenskou i uměleckou. Rostoucí aktivita lidu kraje, zřejmá stabílísace panských držav i konsolidace hmotných poměrů od sklonku 17. století se stala základem k jejímu překonání. Klíčovou posici tehdy tuším měla čtyři panství: Kolovratů na Rychnově, Colloredů na Opočně, hr. z Bubna a Litic na.žamberce a Nostic-Rhienecků v Rokytnici. Zakladatelem moci a slávy Kolovratů byl hr. František Karel Libštejnský z Kolovrat( )~ Jeho péčí byl v postaven zámek v Rychnově, v němž do r zřízena skvostná kaple, vymalovaná 16 obrazy českých a moravských milostných Madon, obklopujících kopii obrazu Sta Maria Maggiore, provedenou florentinským malířem G. Vigettim. Druhý obdobný zámek byl nepochybně týmž stavitelem postaven skoro současně v Chroustovicích. V hr. František Karel zcela obnovil kostel sv. Bartoloměje u Lipovky (dnes zaniklý),' pečoval'i o augustíniánský klášter v Dol. Ročově, o stavby na Svaté Hoře u Příbrami, o kapličky při cestě od Prahy kel St. Boleslavi atd. Z jeho podnětu pak měl být skvostně vybudován i farní kostel sv. Havla v Rychnově - pro stavbu, o níž živě jednal r s hradeckým biskupem Talemberkem, se zachovaly plány, ukazující velkolepý záměr stavebníkův,") Teprve další zkoumání snad rozřeší otázku, kdo byl architektem všech těchto staveb a jaký byl vztah hraběte 1<: stavebním podnikům biskupa Talemberka.") Nejskvělejší díla baroku pod Orlickými horami vůbec jsou spjata se jménem syna Františka Karla, s hr. NorbcrterrrLeopoldern Libštejnským z Kolovrat ( ). Ve zcela moderním duchu povolal do svých služeb snad největšího architekta našeho baroku - G. Santiniho. Zprávy o kontaktu hraběte a stavitele jsou zatím velmi sporé, nicméně dovolují aspoň několik velmi bezpečných závěrů. Určitě Santiniho práci pro hraběte Norberta Leopolda postihujeme pouze v augustiánském klášteře v Dolním Ročově u Loun, ve 14. století Kolovraty založeném. V dopisech tamního převora hraběti") se od 25. III až do 24. IX vyskytuje mnohokrát jméno Santíniho jako architekta, jenž z poručení hraběte zakládá a pak i staví věž v průčelí klášterního kostela a na hřbitově při klášteře skvostnou kapli Čtrnácti sv. Pomocníků. Bohužel obě tato díla zmizela beze stopy a nemáme ani jejich vyobrazení. Nicméně archivní doklad účasti Santiniho na kolovratských stavbách této doby je nesmírně důležitý. Nepřímo se tím totiž'potvrzují starší nedoložené hypotesy o Santinim jako autoru dostavby rychnovského zámku z L a výstavby nového průčelí rychnovského zámeckého kostela N. Trojice, které bylo nově orientováno na osu zámku a do nějž byla vestavěna drobná kaple Lorety. Průčelí bylo dokončeno 3. VIII a následujícího dne položen základní kámen pro sousední piaristickou kolej, opět nepochybně dílo Santiniho, bohužel poměrně nedávno zaniklé. Koincidence stavebníka, času i formy nás odtud vede i k bezpečnějšímu 112

9 předpokladu opodílu Santlníhona kolovratských stavbách pražských: jeho <autorství pražského kolovratského (thunovskěho) paláce, dostavěného T. 1723, se pokládá za nesporné; pravděpodobná je i jeho účast při ůpravách sousedního kajetánského kostela N..Trojice, kam. v téže době zasazena Kolovratům oratoř, spojená zděným obloukem s palácem; konečně za nejvýznamnější pokládáme možnost, určit konečně Santinihopodíl - dosud diskutovaný - na stavbě průčelí malostranského chrámu sv. 'Mi.. kuláše a zejména při budování kolovratské kaple sv. Anny (právě kolem r. 1715) v jeho jihozápadní části. Uvedené koincidence zde k Santiniho ůčastí ukazují téměř nepochybn~. Že se pak dál otvírají možnosti dalších atribucí témuž architektu - např. při trojboké kapli sv. Floriána, Václava a Leopolda, založené hr. Norbertem Leopoldem ve Slatině na lešenském panství u Brna 28. VI lze jen uvítat. Pouze letmo připomeneme další stavby hr. Norberta Leopolda. u nichž jméno architekta neznáme: postavil kostel v Uhersku, J5 nový kostel v Nekoři, asi v téže době restauroval kostel v Kunčicích; v postavil kostel v Těchoníně, obnovil zámcekou kapli v Chroustovicích, ke Zlonickému kostelu přistavěl kapli sv. Anny, jeho nákladem byly též postaveny téměř všechny hospodářské dvory na panství. U Col1oredů byl od začátku 18: století panským stavitelem Nic. Rossi, autor děkanského chrámu v Dobrušce z l a projektant kostela v Olešnici, vystavěného nepochybně podle jeho návrhu habelschwerdtským stavitelem Kasparem Klínpertem.") Po Rossim, staviteli patrně jen prostředních schopností, působil na panství i v širším okolí pravděpodobně další významný pražský architekt G. B. Allíprandí, jehož invenci připisujeme tři takřka shodné kostelní stavby s charakteristickým - jinak velmi vzácným.. konvexním průčelím, sevřeným dvěma nakoso postavenými věžemi: v Opočně (zde jen průčelí far. kostela ze zač. 20. let 18. stol.), kostel v Deštném (z ) a v Neratově (z ). Všechny tyto stavby vycházejí zřejmě z Alliprandiho návrhu piaristického kostela v Litomyšli (od r. 1719) a pod rukou místních stavitelů získávají tato díla vysoké výtvarné úrovně i lokálně příznačný ráz.") Vedle těchto architektů nejzvučnějších jmen se od druhého desítileti '18. století v kraji stále určitějiprosazujf méně známí mistři, zejména chrudimští. Jejich tvorba má pro celé východní Čechy prvých dvou třetin století základní význam a. teprve čekáme na její dokonalé zpracování. Dne 9. V byla na Opočně sepsána smlouva s chrudimským stavítelem Giorgio Quadronim na novostavbu kostela v Bystrém (za 1100 zl.), který měl nahradit sešlou svatyni na Kostelišti. Ve třetině století tu pak působí chrudimský stavitel Donát Theodor Morazzi, budující v veliký chrám sv. Václava v Žamberku, patrně i s přilehlou kostnici, o dokončující v kostel sv. Matouše v Jedlové. Morazzimu pak přípí :sujeme i poutní kapli sv. Jana Nep. nad Letohradem z , založenou ll3 rl

10 lan [ose] Procházka 1759, socha sv. Pavla z hlaonitio oltáře kostela v Unrinově p, Di 114

11 F. T. Prokop L?J 1760, socha sv. Anny z kostela v Uhřínově pod Deštnou. J15

12 na. symbolickém pětiúhelníku, dílo nevšední krásy, ovlivněné jistě vzpomtnkou na stavitelova učednická léta u Santíního.") Od poloviny 18. století určuje ráz architektury kraje dílo hradeckého baumistra Fr. Kermera ( ), žáka K. 1. Dientzenhofera. Jeho vztah k velkému mistru nejlépe ukazuje kostel v Červeném Kostelci z , který mu nově připisujeme a kostel v Českém Meziříčí z let Bezpečně i plány je doloženo Kermerovo autorství kostela ve Vet Uhřínově ( ); jeho účast předpokládáme při úpravách kostela na Homoli li Malé Lhoty (1766), určitě víme o jeho stavbách farních kostelů v Třebechovicích p. O. ( ), Kostelci n. Orl. ( ) a v Častolovicích ( ); pravděpodobný je jeho podíl na stavbě kostela v Sudslavi ( ), téměř jistý při restauraci kostela v Líčně (1777) a stavbě fary ve Vel. Uhřínově (1777). Kermer převedl Dientzenhoferovu monumentalitu do drobných forem, rozmělnil i rozměnil jeho velký odkaz do menších i měkčích tvarů, jež však nepostrádají líbeznosti a krajové příznačnosti. Ohlas Kermerovadíla shledáváme na kolovratskérn panství až hluboko ke konci století - charakteristické znaky jeho tvorby nese úprava kostela a věže v Kunčicích u Letohradu (1761) i přestavba kostela v Písečné ( ). Kostel v Lukavici u Rychnova n. Kn, z r byl ještě v této pozdní době založen na dynamickém půdoryse elipsy, spojené se dvěma menšími ovály předsíně a presbytáře. I kostely v Javornici u Rychnova ( ) a ve Zdobnici ( ), postavené zedníkem Jos, Schubertem z Černíkovic, a dokonce ještě kostel v Kačerově ( ), jsou zdobeny příznačným Kermerovským dekorem. Při celé této skupině staveb váháme, zda jejím autorem byl přímo Kermer. či neznámý kolovratský architekt, Kermerem vyučený. Jisto však je, že ještě rychnovský stavitel Josef Najman, nepochybně v Hradci Králové vyučený, dokonce až r navrhuje úpravu rychnovské radnice ve formách zcela kerrnerovských.") Ze všeho co jsme zde mohli uvést, lze bezpečně uzavřít, že kraj si v 18. století barokní sloh zcela osvojil a asimiloval podle svých potřeb. Přežíváníslohu až hluboko do začátku 19. století je právě jedním ze symptomů jeho zpřístupnění obecným potřebám i zlidovění. Rovněž barokní sochařství regionu začíná dostávat od sklonku 17. století příznačný místní charakter. V Opočně je při práci G. B. Bulla, který tu v hejprve zdobí řezbami kostel N. Trojice a r staví na náměstí Mariánský sloup. Ve druhém desítíletí 18. století jsou patrně jeho dílem sochy sv. Vincence Fer.:a Jana Nep., doplňující sloup se sochou Immaculaty před rychnovským zámkem, postavený v ) Skvělý Mariánský sloup v Letohradě údajně vytesal v neznámý litomyšlský sochař Štěpánek (?). Kdyby se podařilo tuto mimořádně významnou osobnost blíže určit, získali bychom velmi vítaný základ pro poznání 116

13 póčátkl1ďíjraunovyškoly, khid podstatiíě6vlivhila sochařství kráje od 30. let. 16. stol. ;"'J:ederi z Braunových žáků - snad Ř; Thény.; vyzdobil velkolepými' sou $ošími kapličky křížové cesty, vedoucí v KráIíkách od města k servitskéinu klášteru. Dílem jiného jsou sochy sv. Petra a Pavla na hlavním oltáři kosteta ve Skuhrově n, R, další' vyzdobil oltáře kostela sv. Havla v Rychnově (sochy zachovány v Muzeu Orlických hor v Rychnově, n. Kn.)., Nově sochy světců se v této době stávají přímým výrazem snahy vrchhosti po vykořenění kacířství v nepoddajném kraji. Od r se konají "fl'dobrušce sbírky na stavbu Mariánského sloupu (podobný sloup v Týništi n. Orl. z byl dokonce údajně pořízen z peněz kacířského emigranta) a zahájení jeho stavby r se časově téměř kryje s opočenskou poddanskou rebelii. Však také sotva hradecký sochař Ondřej Decker dokončil sochu sv. Františka Xaverského, "nějaký bezbožník urazilsoše nos kamenem, jp-hož pak na hlavu téhož světce položil. Z porouchané sochy pak Decner zhotovil sochu sv. Vavřince", dosud stojící v Pulické ui. 16 ) Obě sochy na hlavním oltáři děkanského kostela v Dobrušce pak pocházejí z téže doby a nepochybně opět od některého z učedníků Braunových. Podobně překrásná socha sv. Floriána před kostelem v Opoěně byla postavena r jako díkuvzdání za záchranu města před ohněm, "zlomyslně" založeným 1. V v kapucfnskémklášteře snad jako výraz kacířského záští po potlačené rebelii. Tvůrcem sochy je nepochybně chrudimský sochař Ignác.Rohrbach, který na panství pevněji zakotvil a zhotovil zde i skvělou řezbářskou výzdobu kostela v Dobřanech r ) Také českoskalický farář F. J. Klugar, autor 'českého Katechismu z r. 1746, obsahujícřho první tištěný popis opočenské vzpoury, dal v I svůj farní kostel ozdobit sochami jiného žáka Braunova - Severína TIschlera (Stolaře) z Moravské Třebové, zaměstnaného touž dobou i při deko" raci bran v Náchodě. "Chrudimská" orientace sochařství regionu se projevuje až hluboko za polovinu století. Po Rohrbachovi, jehož sochy náležejí k nejexpresivnějším projevům baroka v Čechách vůbec, tu pracuje patrně tzv. Mistr chrudimského Zvěstování, jemuž připisujeme dvě sochy andělů na hlavním oltáři kostela v Borohrádku z r, 1752, dokonce ještě překonávající Rohrbachův dramatismus expresí vichrné draperie a extatickým výrazem obličejů. Z další generace chrudimských mistrů pracuje Jan Josef Procházka r na hl. oltáři kostela v Uhřínově p; D. a r natabernáklu hl. oltáře kostela vpísečně, Jeho sochy dokonale ukazují proces rokokového zjemňování,a změkčování velkých forem vrcholného, baroka. Obdobnou slohovou 'polohu 'representují litomyšlští Hendrichově (sochy schodiště poutního kostela na Homoli 1767 (?), sochy před kostelem v Neratově 1776, pracované s kameníkem Fr. Hornigem z Červ. Potoka, sochy sv. Víta a Zikmunda na hl. oltáři' kostela v žamberce 1754).18) 117

14 Detail sochy sv. Tana Nepomuckého z Opočna; alegorie pomluvy. Foto Jiří Sulc;

15 Chrám sv. Barbory ve Vamberku, -' Foto Tiř'i Šulc. 119

16 .- V pozoruhodné směsici tvarů pak přežívá barokní výraz, spojený s rokokovým sentimentem, v dne moravského sochaře Ign. Tomáška z Jedlové. který, až v sochařsky vyzdobil městský kostel v Letohradě, Poslední stupeň slohového vývoje směrem ke klasicismu ve východních 'Čechách pak ukazuji plastiky F. J. Prokopa z Liberka, někdy žáka Deckerova, jehož časná dna snad shledáváme na bočním oltáři P. Marie Bolestné kostela v Nebeské Rybné z r, 1760 a v sochách sv. Jáchyma a Anny bočního oltáře kostela v Uhřínově z r, 1762; díla jeho vrcholného vídeňského údobi pak přtmo v Liberku ( ) a v kostele v Dobrém (sousoší Zvěstování proti kazatelně z r, 1780). V této chvílí - na přelomu stylů» by jistě bylo na místě vzdát zaslouženou chválu domácím mistrům kraje - především sochařům dílny Mělnických z Vamberka, javornickému Steinerovi, žambereckěrnucyríákoví a dalším. Z několika důvodů - vzhledem ke stručnosti naši stati, s ohledem na rustikálísující ráz jejich umění a konečně i na to, že svým dílem zasáhli až do třetiny 19. století - můžeme jen konstatovat, že v, této tvorbě se nejvýrazněji a nejkrásněji projevil krajový genius locí, jehož původ, vzrůst, srůst s tradicemi lidu, rozvoj a rozsah bude ještě třeba nesmírně pečlivě vysledovat a popsat. Nepochybujeme o tom, že jde o jeden z nejvděčnějších regionálních úkolů vůbec. Jako pro sochařství dílo Braunovo, tak pro malířství kraje má základnf význam tvorba Brandlova.") Teprve mezi jeho následníky jsou mistři, kteří převádějí mistrovy vise do řeči kraje. Takovým učedníkem kolem polo ',viny století je v Letohradě Ant. Regnart, který své působivé a sui generis '~'velmi krásné oltářní obrazy (v obou letohradských kostelech, v Kunčicích, 'na faře v Nekořl) "ex Exemplaribus Origina1ibus Brandlíanis desumpsít", A podobně ovlivnilo Brandlovo dílo i práci velké malířské rodiny Kapounů, usedlé v Rychnově n. Kn, a v Hradci Král. Zakladatel rodu Jeroným ( ) se připomíná v Rychnově jen jako štafír zázračné,mariánské "sochy r a malíř majestátu cechů ve Varnberce r Z jeho synů,josef Ignác ( po r. 1748) působil v Hradci Králové a okolí.cpracoval i pro Náchod a ve službách hr. Šporka v Kuksu namaloval několik portrétů, Jeho obrazy (v pražském Umělecko-průmyslovém museu a v Kuksu) ukazují, že znal Brandlovo dílo, opakoval je však tvrdě a někdy necitlivě. Tvorbu dalšího Jeronýmova syna - Ruperta Jana Kapouna ( ) se nám teprve nyní podařilo pravděpodobně určit. Předpokládáme, že namalovalr veliký cyklus Křížové cesty v Novém Bydžově; který v dalších,; letech opakoval: 1760 v Černilově (ulož. na tamní faře) a pak v Sedloňově,(obré3,zyv rychnovském Muzeu Orlických hor). Jeho ruku snad poznáme,:l Í1~ dalších replikách brandlovských oltářních obrazů 'v kraji.?;té~egeil~':- race rodu snad pocházel Tadeáš Kapoun, kolovratský dvorní malíř ve letech a z následující Tomáš, snad syn Ruprechtův, pravděpodobný,'~20 " ~

17 autor Křížové cesty z chrámu sv. Ducha v Hradci'Králové. zavěšené dnes: v tamní kapli sv. Klimenta. S rodem Kapounů byl sňatkem spřízněn i rychnovský malíř Jan Vocasek Hrošecký (17J6-57), známý dřív-pouze. Jako malíř zátiší. Náš nález jeho portrétu faráře V. Řeháka na řaře v Bartošovicích - signovaného a datovaného - a stará, nepochybně pravdivá, tradice o jeho autorství Křížové cesty v kostele sv. Havla v Rychnově (přenesené dnes do kostela v Dobrém) ukazují však přesvědčivě, že byl i výborným figuralistou. 20 ) Všechny tyto malby - především Křížové cesty, doslova přeměňují interiéry kostelů v theatra Kristova utrpení-ukazují k poslední etapě vzepěu náboženského citu v kraji. Tvrdě až' brutálně vtahují diváka do nitra scén, s. téměř vulgární bezohledností útočí drastickým natura1ismem na jeho nervy. Ukazují snad nejzazší mez exprese, k níž mohlo dojít zlí-. dovělé baroko regionu. Proti těmto místním rustikálním výtvorům jsou Křížové cesty, dodávané malíři.vídeňské'akademie při vší své dramatičnosti nejen mnohem umělečtější, ale zejména jemnější a elegantnější. To platí jak pro díla Jana Berqla (Křížové cesty v Or líóí u Letohradu a ve Dvoře Král. 1759, u kapucínů v Opočně patrně 1761, obraz Českých patronů v Borohrádku asi 1760), tak i pro malby J. F. Greippela (Křížové cesty v Klášterci n. Orl. a v Kunvaldě 1779; obraz hl. oltáře v Kunvaldě1783).21) Hluboký dojem, jenž vyvolala tato obrovská plátna, zachovaná v kraji v tak nesmírném, takřka neuvěřitelném množství, se obrazil ještě v 19. století v produkci místních' dílen (Kyšperští Umlaufové aj.). Jen zcela stručně jsme podali přehled o nových výzkumech barokního umění v Podorlic~u. Zdá se zřejmé, že v právě v této oblasti, nábožensky, národnostně i sociálně po celé 18, století výjimečně exponované, vyrostla zvláštní větev českého baroka, charakterizovaná,převedením forem velkého slohu do tvarů lidu přístupných a milých. Místní umělci podávají od poloviny 18. století často takřka bezprostředně výraz svých, citů i potřeb prostých lidových objednavatelů. Z tohoto základu vyrostlo pak koncem 18. století to specifické, umění lidových dílen, jejichž prací byl proměněn celý kraj.takřká v přírodní park, přebohatě vyzdobený plastikami. Sochy na návrší, na rozcestí, pod stromy i pod širým nebem vytvořily z Podorlicka jedinou glyptotéku, ukazující umění, schopností i kulturu života lidí zdejšího' kraje. Bude nesmírně vděčným badatelským úkolem popsat přežívání této vysoké lidové kultury v kraji od sklonku 18. století až hluboko.za polovinu století devatenáctého. Jsme přesvědčeni, že' právě při ;, zavírce stati o barokním umění kraje, se současně otvírá kapitola nová, ;'jedna z nejkrásnějších kapitol českého výtvarného umění vůbec. 121

18 122 Kostel P. Marie Bolestné na Homoli od paty schodiště. - Foto Tiří Šulc.

19 POZNÁMKY.1) Pro obě staletí baroka je PodorUcko klasickou oblast! poddanských vzpour (nově' srv. V. Matouš, Úloha města Dobrušky v selskěrn poystant roku 1628, Orlické hory a Podorlicko. 1, 1968, s. 102n.; naše práce "Opočenská rebelie" r v Acta Musei Reginaehradecensls, Se. Soc. XII. 1970, s. 93 n.; vetká připravovaná práce J. Št11y, navazující na jeho starší články). Zdejší barokní tvorbu proto vykládáme jako příkladný 'pokus uměleckého řešení životních rozporů kraje. Literaturu o baroku v Čechách shrnuje J. Neumann, Ceski barok, Praha. 1969: O. J. Blažiček, Die Barockkunst in Bl:\hmen, Prag 1968; G. H. Franz, Bauten und Baumeístae der B.arockzeit in Běhmen, Leipzig 1967; O. J. Blažíček, "šochařstvt baroku'v. Čechách, Praha 1958; J. Neumann, Mallřství XVII. stoleti v Čechách, 'Praha V dalším textu, nutně přtlíš stručném, jak bylo dáno vymezeným rozsahem stati,publlkujeme toliko podstatné nové údaje, opírajíce se o svou kandidátskou práci Umění 'a umělci baroka v Hradci Králové; jež vyjde' v Umění r. 1971; a dále o vlastní výzkum uměleckých památek kraje v býv. okresechžal'nberk a Rychnov n, Kn, MaterIály- ze soupisu "památek pro Dobrušsko a Náchodsko nám Iask, poskytly dr. J. Vacková a dr. J. Hořejší. 2) M. Lejsková-Matyášová, Barokní emblémy v zámku Doudlebech n, Orlřcí, Umění XVI. 1968, s. 59n. Podobný a stejně výjimečný pokus o zobrazení učen! církve 'li protikladu k heresím čelných kacířů ukazuji štuky zámecké kaple v Cholticích, rovněž z konce 17, stol. (V. Naňková, Drobná zjištění k českému baroknímu umění, Umění XVII, 1969, s. 613n.) ') J. Cibulka. Socha barokního světce, Od pravěku k dnešku (Pekařův sborník) II, Praha 1930, s. 127n. Přehled o kultu sv. Jana Nep. na Hradecku podává Fasc. III. 40 z Kapitulníhó archivu :.. Hradci Králové. R rozeslala totiž konsistoř po farách diecése oběžník s dotazem po stáří světcova kultu v jednotlivých místech. Výsledek dopadl pro světce nadmíru nelichotivě; v celé diecézi byl nejstaršm zpodobením světce obraz ve Smidarech z r, 1669 a ctění světce v Podorlicku nekořenilo hlouběji, než v konci 80. let 17. stol. Obrovský rozkvět kultu světcova byl dílem nťísledujlcích desítnetf,' jak o tom k r, 1715 vypovídaj1 kně,ží jednotlivých far: Čes. Skalice: v kostele tři obrazy sv. Jana Nep., soška na tabernáklu z r. 1703, tl kazatelny z r ;ve městě takřka není domu bez malovaného obrazu světcova. Ve filiálních kostelech v Třebešově je jeden starý obraz. v Boušíně dva, z toho prvý, ozdobený anděly, asi z r, 1691, druhý z r. 1703, dar jakéhosi Itala od dvora Piccolornlnlů; při sllnicú v Mikšolezech dřev. sloup z r Deštné :dva dřevěné sloupy se sochami sv. Jana Nep. z r a Dobruška: kamenná socha u mostu z r Jaroměř: v kostele oltář 1693, socha na mostě Kostelec n, Ort.: v kostele oltář, postavený hr. F. K. Zárubou z Husttřan, za městem dvě kamen. sochy, obě z r. 1693, prvá postavena týmž donátorem. Králíky: ve řarním i klášterním kostele po soše, při vstupu do města dřevěná; v Boříkovících kamenná socha z r, Kyšperk (Letohrad): kamen. socha Náchod: v kostele dřevěná socha s anděly, velký obraz světce..ad tribuna!. Poenitentíae sedentís" a druhý malý, na náměstí kamen. socha, při schodech na hrad dřevěná, v průčelt nové kaple před branou kamen.; ve Rt.yni.relIefní oltář Nebeská Rybná a Kačerov: v kostelech po obraze. Nové Město n, M.: první oltářik zřízen. asi 1668, dřev. socha před bránou asi , 1713 nahrazena kamennou. Opočno: na něrněstt dřevěná socha a při cestě ke kapuctnůrn kamenná, obě asi pf. r. 1&95, druhá benedikována asi 1703, na mostě u mlýna dřevěná asi

20 Přepychy: oltář kolem Rokytnice: v kostele obraz; fil. kaple ve Vrchní Orlici z zasvěcena Všem sv. ll,sv. Janu Nep., tam i oltář; v, Neratově obraz. Rychnov n, Kn.: na náměstt socha 1713; v kostele sv. Bartoloměje v Dubně u Lipovky oltář asi Solnice: v kostele dva starší obrazy a dvě sochy, z nichž větší nad oratoří Vamberk: u mostu kamen. socha, post: hr. Zárubou 1699, v kapli sv. Barbory obraz. Žamberk: tři sochy, z toho jedna proti hradu, obrazy časté.. ) O Grarnbově odkazu J. Mikan, J{olejnl chrám NanebevzeU Panny Marie v Hradci Kr41ové~ Ibid. 1940, s. 3n. O Černfjkov.ic"ich předevšjm P. Val. Waidner, rkp. Vestigia rotae. s. 383 (Strahovská knihovna sign. A 31215). Tento skvělý, nepřekonaný a nevyčerpaný pramen k dějin~m rodu Kolovratú nám slouží i jako základ dalšfho Iíčení. Dále fond Kolovratové Rychnov (citujeme KR) ve St. archivu v Zámrsku (SAZ), patronátní zál, kostelů, kart. 42. Tam k r o dostavbě kruchty kostela, jež byla pronajata Vlachovi,."Urban ohledal grunty, Jan Pinaopravoval oltáře.«na zámku zamezoval". Další zvýšení kostela provedeno v stavitelem na pokyn p, obrtsta, 1673 přistaven sínec Janem Šmadlou, který současně stavěl hospodu v Bizhradci a stavení v Třebotově. Věž kryl tesař Jan Hejkal. Portrét mrtvého Oty z Opersdorřu víst v častolovické kapli sv. Václava. ll) O. datováni Škrétova portrétu trval dlouho v literatuře spor, který teprve nyní můžeme řešit na základě dat, uvedených na náhrobní desce Vítanovského v letohradském kostele. resp. u Waidnera s Portrét zřejmě pochází z r Druhý Vitanovského portrét v letohradském museu nese verso nápis: "Perillustris ac Generosus Deus (omylem místo Dns - Dominus) Ignaclus Theodoricus Witanovsky etc. Aetatis suae 20. Anno 1661 (patrně omylem místo 1664) Jozef MUller 1837". Zda se, že jde o raně barokní dílo MUllerem jen přemalované, jehož kvality by ukázala teprve restaurace obrazu., Cl)O. Žampachu podrobně Liber memorabilium (parochíae) Plsečnensts I. od r, 1747 (farní Pamětní knihy, z nichž dále čerpáme běžně, citujeme LM), v níž vevázán Urbář Žampašskěho.panství kolem r Starý pohled na tvrz ukazuje obraz sv. Josefa na bočním oltáři tamní zámecké kaple, pocházející asi z I a důkladně přemalovaný Dam. Umlaufem v Tent.o pohled překreslil nejnadanější člen rodiny Umlaufú, Ignác, žák J. Mánesa, r pro tamní LM, kde je vlepen za s V této souvislostí upozorňujeme, že staré veduty měst a míst nacházíme 11a oltářnich obrazech častěji: nejstarší pohled na Žamberk z konce 17. stol. (předcházejic[ známý obraz Žamberka v tam~ím museu z.~. 1712) je zachován na. obraze Ukřižováni v bočním oltáři kostela v Kláštere! ~.OrL V kostele v Nebeské Rybné visí pod kruchtou pohled na původní kostel z r a na tamní faře obraz P. Marie Rychnovské s pohledem na Rychnov z 2. pol. 18. stol. (patrně odlika rytiny Vocáskovy). 9) Typickým dokladem krisové situace místní tvorby je řezaná Pieta od [esuítskěho fratera Kr. Reiffela z r :. jedno z mála děl tohoto údobí, jejichž autor I čas vzniku je bezpečně znám - která, přenesena ze Žampachu, zdobí dnes kostel ve Skuhrově n. B. (Shodně o tom vyprávějí LM Písečnens!s II. i Skuhrovská ll) Jde o takřka gotisujih řezbu, ukazujíhí právě jen mrtvý bod tohoto vývoje umění. Ostatně sám pražský Jan Broko! se presentuje jen pracemi velmi prostředni kvality, jak ukazují dvě sochy ze zámku v Častolovicích (V. Nejedlá, Příspěvek k dílu bratří. M. J. J. a F. M. Brokořů, Umění XVJ,1968, s ) a snad i dvě obdobné sochy ze zámku v Doudlebách nad Orlicí. ~) Plány i dopisy Talemberkovi v SAZ, KR, kart. 42..ll) Také Talemberkův nástupce na hradeckém biskupském stolci T. J, Beckerzaměstnával '-.: '(např. 'při stavbě servítského kláštera' v Králíkách' ) pražského architekta, jehož jméno dosud neznáme. Formálně nerná k uvedeným stavbám daleko Ondřej Kastellí, stavitel koste-lú' v Orlici.u Letohradu ( )' a údajně i v Jablonném,.pohřbený " Orlici r ~ ~ ~~ -'<",.,~ -...,.,., - -"'- ~ ~ , -

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367.

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Rtyně v Podkrkonoší - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Farní kostel svatého Jana Křtitele na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC

SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC Památky Slaného a Slánska (7) Památky Slaného a Slánska (7) S postavou hlavního světce českého baroku sv. Janem Nepomuckým (svatořečen v roce 1729) se setkáváme na mnoha místech,

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Socha sv. Antonína ve Slaném

Socha sv. Antonína ve Slaném Socha sv. Antonína ve Slaném Památky Slaného a Slánska (2) Památky Slaného a Slánska (2) ekonstruovaný most nad rybníkem Brod při vstupu do Slaného získal první cenu v soutěži Stavba roku Středočeského

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Celkem je umístěno v 7 třídách 164 dětí

Více

Sochy svatých v Jindřichově Hradci

Sochy svatých v Jindřichově Hradci Sochy svatých v Jindřichově Hradci Sochy Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Pohled na průčelí neratovského kostela v roce 1972. Tehdy zde ještě stálo rokokové schodiště z roku 1776, dnes umístěné v parku zámečku Skalka u

Pohled na průčelí neratovského kostela v roce 1972. Tehdy zde ještě stálo rokokové schodiště z roku 1776, dnes umístěné v parku zámečku Skalka u Pohled na průčelí neratovského kostela v roce 1972. Tehdy zde ještě stálo rokokové schodiště z roku 1776, dnes umístěné v parku zámečku Skalka u Dobrušky. První strana zprávy, sepsané v roce 1740 a podepsané

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ Štěpánka Haldová, Josef P. Halda a Ladislav Hladký ÚVOD Tato výběrová bibliografie vychází z Matoušových záznamů,

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

D.11 - Cílová ochrana zastavěných území

D.11 - Cílová ochrana zastavěných území D.11 - Cílová ochrana zastavěných území Obec Kraj Vodní tok ID vodního útvaru Albrechtice nad Orlicí KH Orlice 10403000 30,3 32,0

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Barokní tvorba v Itálii

Barokní tvorba v Itálii BAROKO Ideový základ: Protireformace (stala se nástrojem nových ideologických potřeb Římskokatolické církve proti reformaci 16. st.). Oslavuje církev a vysokou šlechtu. Vznik: Itálie, především v Římě

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV. nepovinná příloha č.4.: přehled projektových záměrů

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV. nepovinná příloha č.4.: přehled projektových záměrů STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV nepovinná příloha č.4.: přehled projektových záměrů PŘEHLED PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ LEADER 2014-2020 oblast realizovaných projektů

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Úřední deska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Úřední deska příslušných obecních úřadů (viz rozdělovník) 19475/ZP/2012 28. 11. 2012 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

Informace o Hradci Králové

Informace o Hradci Králové Informace o Hradci Králové Hradec Králové Hradec Králové leží na východě Čech, na soutoku Labe s Orlicí. Je metropolí Královéhradeckého kraje a zároveň osmým největším městem v Česku. Žije v něm téměř

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Mimograntové dotace na památky - 2008

Mimograntové dotace na památky - 2008 193 Alena Bláhová, Markvartice 98; Marcela Šebková, Maštálkova 533, Dolní Bousov Mimograntové dotace na památky - 8 Mrkvojedy - dvě hospodářská stavení u čp. 8 kompletní výměna střešní krytiny, oprava

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus Sbírka map a plánů Národního archivu Mgr. Filip Paulus Stručný přehled sbírky 1. vznik a historie sbírky 2. současný stav 3. zpracování SMP 4. digitalizace 5. zpřístupnění a využití Vznik a historie sbírky

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice POUTNICKÝ PAS České Budějovice Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice 1 Kostel Panny Marie Růžencové Žižkova třída 250/4, 370 01 České Budějovice 2 Klášterní kostel Obětování

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

OKTAVIÁN BROGGIO 2.1.1670 24.7.1742

OKTAVIÁN BROGGIO 2.1.1670 24.7.1742 OKTAVIÁN BROGGIO 2.1.1670 24.7.1742 Litoměřický barokní architekt a stavitel Oktavián Broggio je považován za jednoho z nejvýznamnějších mimopražských stavitelů období vrcholného baroka. Byl všestranným

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad 158 2015 19.01.2015 VZP ČR Dušan Pešta Solnice 517 01 Masarykovo náměstí 1 OS Rychnov n/k 17 E 76/2012-10 157 2015 19.01.2015 VZP ČR Jaroslav Sobotka Dobruška 518 01 Mírová 813 OS Rychnov n/k 17 E 1229/2011-7

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více