GERONTOSYMBOLIKA ZAŠIFROVANÉ STÁŘÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GERONTOSYMBOLIKA ZAŠIFROVANÉ STÁŘÍ"

Transkript

1 GERONTOSYMBOLIKA ZAŠIFROVANÉ STÁŘÍ V. PACOVSKÝ Symbolon (řec.), symbolum (lat.) znamená znak, poznávací či charakteristické znamení. Určitým symbolem lze jinak vyjádřit, zašifrovat, zakódovat něco, co je při konvenčním vyjádření jasné a srozumitelné. Symbol je pak jako usi zašifrovano u výpovědí. Zakódování lze provést různým způsobem, např. alegori í, metaforo u, podobenstvím, přiřazením charakte ristického atributu, uměleckým zpracováním, vložit do emblému či pečeti. Plné symbolů jso u mytologi e, bible a náboženské obřady (liturgi e). V moderní době jso u asi nejčastějšími symboly piktogramy. Zdravotnické piktogramy, např. červený kříž, zdravotnické zařízení, lékárna, zákaz ko uření, prostory pro handicapované na invalidních vozících atd., musí být vhodně umístěné a srozumitelné, což se někdy podceňuje. Symboly mají různý stupeň srozumitelnosti od jednoznačnosti (např. matematický symbol) až po významnost opravdu pestro u, častá je ambivalence, či dokonce protiznačnost ně kte rých symbolů. Stupeň srozumitelnosti symbolů je dán arbitrálně, konvencí, tradicí, prostředím, v němž se symbolika po užívá. Problematiko u symbolů se z různých hledisek zabývá sémi otika, sémi ologi e, teori e znaků. My se zaměříme na gerontosymboliku, sémi ologii stáří. Ta má ně kte ré zvláštnosti, např. nemalý potenci ál praktického využití v geri atrické praxi. Při komunikaci s paci entem je důležitý neverbální symbolický jazyk (mimika, výraz obličeje, dotek, pohlazení, stisk ruky). Podtrhuje význam toho, co chceme nemocnému sdělit, a vyjadřuje i náš vztah k němu. Pro dnešní sdělení jsem po užil formu eseje, odborného pojednání o oblasti, která se zatím nepokládá za pri oritu gerontologi e. Dává však oboru nový vzdělanostní rozměr, obohacuje jej nabídko u so uboru zajímavostí z lidské kultury (či jejich repetitori em) a koneckonců má i prakticky využitelné možnosti. Dokládají to příklady, které jsem vybral tak, aby reprezentovaly typické oblasti gerontosymboliky v minulosti i so učasnosti. SYMBOLY INSPIROVANÉ LIDSKÝM TĚLEM Kostra je prastarým symbolem smrti. Toto slovo je teprve výtvor Preslův. Presl (Jan Svatopluk, ) slovem kostra nahradil starší pojem kostlivec, kostěnec. Kostra se jako symbol smrti často zobrazuje s koso u a přesýpacími hodinami. Kosa je atribut řeckého boha Krona. Od něj získal kosu Praotec Čas a její pomocí zkracuje niť života. Stejno u úlohu měla bájná sudička Atropos, přestřihla niť života určeného člověka, čímž jeho život končil. Tuto sudičku zachycovali malíři, jak na slunečních hodinách ukazuje hodinu smrti nebo listuje v knize života. Přesýpací hodiny jso u symbolem plyno ucího času a mementem smrti, která přijde, až se naplní čas. Zuby (v geri atrii počet vlastních zubů) jso u považovány za znak vitality a síly. Vo us je symbolem mužnosti, dlo uhý a šedivý vo us představuje mo udrost a stáří. Od středověku je se smrtí ikonograficky spojována také lebka. Golgota, hora ukřižování Krista, se překládá jako lebka. K tzv. duchovním cvičením patřilo rozjímání o smrti a bylo provázeno pohledem na lebku, ve výtvarném umění ji světci při rozjímání drží v ruce. V malířských cyklech o obdobích lidského života bývá stáří reprezentováno starcem, který si prohlíží lebku. Nemalý symbolický význam má noha jako orgán pohybu. Vykročení např. so uvisí s rozhodnutím a vůlí, což starcům často chybí. Vykročení pravo u se vnímá jako šťastné a příznivé, vykročení levo u jako neblahé. Bosé nohy jso u znamením pokory, ale také chudoby. V ně kte rých kulturách se uctívají otisky noho u zaslo užilých osob. Kulhavost je symbol slabosti, může však naopak představovat mimořádné schopnosti v určitých oblastech: kulhal např. Héfaistos (lat. Vulcanus), bůh ohně, který prý na učil lidi řemeslům. Poraněno u kyčel si ze zápasu s andělem odnesl biblický Jákob (Gn 32, 32). Neopomenutelná je symbolika ruky a prstů. Téměř ve všech kulturách hraje roli při vyjadřování a komunikaci. V geri atrické péči je ruka symbolem pomoci podat pomocno u ruku. SYMBOLICKÁ ZVÍŘATA Koho ut je znakem vzkříšení. Po zakokrhání koho uta často mizí nepříjemné noční příznaky, provázející patologii noci. Mnozí paci enti nesnášejí noc, bojí se noční smrti a ráno vítají s úlevo u. Ve franco uzských geri atrických zařízeních ČES GER REV 2008; 6(3):

2 jsem často viděl v ložnicích různá zobrazení koho uta, chápaného jako naději vzkříšení po smrti. To ovšem nepřekvapuje, neboť koho ut je národním emblémem Franci e (galský koho ut). Havran (krkavec) je kvůli své barvě, krákavému zpěvu a dotěrnosti u mnoha národů vnímán jako zlé znamení, ohlašuje nemoc nebo smrt. Odinovi, nejvyššímu bohu nordické mytologi e, sedí na rameni havran Munin Paměť. Havran často žije sám, proto bývá symbolem osaměle žijících. Sova. Všechny sovy jso u nočními ptáky. To a jejich tichý let, ponurý vzhled a ošklivý hlas je učinilo ptáky zlověstnými. Snad kromě Řeků se všechny národy sov bály a pokládaly je za ptáky, kteří věští smrt. U Čechů to byl ze sov hlavně sýc, který lidi strašil svým voláním, jež zní jako český imperativ pojď. Smrt podle pověr přinášeli i další ptáci: někde maličký střízlík, jinde ťuhýk, hejno kavek. Měl-li zemřít hospodář, z chalupy se stěhovali čápi. Jen Řekové si sov vážili, sova byla jedním z atributů bohyně Athény (Minervy) a platila za ptáka mo udrosti. Rozmanité symbolické výklady mají netopýři, většino u jso u zlověstní a neoblíbení, jde z nich strach. Protože žijí v jeskyních, kdysi považovaných za vchody do zásvětí, byli netopýři naopak považováni také za reprezentanty nesmrtelnosti. Upíři vystupovali nejedno u v podobě netopýra. Logem lékařské fakulty je pelikán, který podle legendy živí své mladé vlastní krví z ran, které si sám způsobil. Je pokládán za symbol obětující se rodičovské lásky či symbol univerzity (fakulty) jako živné matky alma mater. Bájným ptákem byl Fénix, uctívaný již u Egypťanů. Dožíval se vysokého věku, nakonec se sám spálil v oltářním ohni na popel, ze kterého opět povstal nový mladý fénix. Je symbolem dlo uhověkosti, nesmrtelnosti, vzkříšení. Proto je častým motivem funebrálního umění. V celé předhistorické Evropě a v severní Euro asii byl rozšířený kult medvěda, který byl uctíván jako praotec lidí. V jazycích sibiřských národností dosud nazývají medvěda amaka (děda) a medvědici anaka (babička). Vyslovovat skutečné jméno medvěd bylo asi tabuizováno. Hyena, šakal a sup jso u odedávna v opovržení. V neofici álním geri atrickém názvosloví se staly známko u jedné formy špatného zacházení rodiny s jejími bezbrannými příslušníky (syndrom hyeny nebo fenomén supa). Žába. V Egyptě existovala bohyně Heket, zpodobňovaná jako žába nebo žena s žabí hlavo u, která propůjčovala dlo uhé žití. Ze zvířat se dlo uhého věku dožívá želva. Na starých čínských vázách jso u její vyobrazení velmi častá a jistě jso u symbolem dlo uhověkosti. V japonském výtvarném umění je želva zobrazována spolu s borovicí a tažným ptákem jeřábem jako symbol nesmrtelnosti, a utoři japonských bájí nechávají želvu žít 12 tisíc let. Nemálo různých symbolických významů má had. Vedle jiných jeho znaků po utalo pozornost peri odické svlékání jeho kůže, obraz stálé regenerace ně kte rých tkání. Nepochybně nejznámějším symbolem je však Asklépi ova hůl s hadem znak lékařství a ve spojení s misko u znamení lékáren. Není však dosud jasné, zda na holi je skutečně had. Někteří se domnívají, že je to vlasovec medinský, červ cizopasící v lidské kůži. Vlasovec se odstraňoval tak, že se napíchl, navinul na hůlku a vytáhl. Srozumitelným symbolem je noční motýl lišaj smrtihlav (Acheronti a atropos), jenž přináší neštěstí a smrt. STROMY A KEŘE Gerontologicko u symboliku bohatě obohacují stromy. Jso u symbolem dlo uhověkosti především proto, že ně kte ré jejich druhy žijí velmi dlo uho. Stáří vyššího než let může dosáhno ut např. borovice osinatá (Pinus aristata), stáří kalifornských či asijských sekvojí (např. Sequi a gigante a) se pohybuje kolem let. Pozoruhodné je, že plodnost těchto stromů roste progresivně s jejich velikostí (tedy s věkem). Stíny korun sekvojí poskytovaly chládek a odpočinek, konaly se pod nimi hostiny ritu álního charakteru. Název sekvoje je odvozen od jména indi ánského náčelníka Sequiha. Traduje se, že pod mohutnými korunami sekvojí se v případě nebezpečí mohlo ukrýt mnoho lidí a strom jim poskytl azyl a potřebno u ochranu. Různě umělecky stylizované sekvoje se staly častým logem gerontologických společností a setkání věnovaných stáří. Také u nás je paměť mnoha stromů delší než lidská a vzniklo nemálo pověstí o památných stromech (po republice je několik památných stromů, které mají připomínat Jana Žižku). Památné stromy symbolizují stáří i svým zjevem. Jso u již vykotlané, plné ran, potřebují podpěru, ale žijí a lidé je chrání. Listnatým stromům na podzim opadávají listy. Řecký název pro tento jev dal jméno plánované (naprogramované) smrti buněk apoptóze. Jso u ovšem i stromy a keře stálezelené. I ty se dostaly do symboliky stáří a smrti ve smyslu kladném i záporném, často ambivalentním. Tak např. tis (Taxus bare ata) má dávný vztah ke kultu mrtvých. Říkalo se mu strom smrti, protože prý ohrožuje život toho, kdo dlo uho pobývá v jeho stínu. Staří Galové napo uštěli jedovato u šťávo u z tisu hroty svých kopí. Na druhé straně se však tis dožívá vysokého věku a stal se symbolem dlo uhověkosti. Túje (zerav) je (stejně jako jiné stálezelené stromy) symbolem nesmrtelnosti a symbolem přemožení smrti: proto je často u výzdobo u náhrobků. Krátce je třeba připomeno ut symboliku stáří v idi omatice, frazeologizmu, v úslovích a rčeních. O starém člověku se např. říká, že už je jako chrastítko, jako sušinka, jako pára nad hrncem, že sotva nohy vleče. Má vlasy bílé jako mléko. Je hluchý jako poleno, slepý jako patrona, dýchá jako lokomotiva. Přes den si dává šlofíka nebo tluče špačky. Někteří mu lichotí, že je ještě jura, jiní však registrují, že už má děravo u hlavu. Když seni or ztratil společenské kontakty, žije sám jako kůl v plotě, jako po ustevník a chodí jako vagabund, může zemřít jako opuštěný pes. 128 ČES GER REV 2008; 6(3):

3 Mnoho společného se symboliko u mají pověry. V geri atrii se s nimi běžně setkáváme. Seni oři věří v pověry všedního dne (např. mají šťastná a nešťastná čísla, rozbijí-li zrcadlo, budo u mít sedm let neštěstí, když mluví o zdraví, musí zaklepat na dřevo, mají celoživotní maskoty a nosí je i do nemocnice a k lékaři aby to dobře dopadlo). Všichni dobře víme, že seni oři mají v běžném životě svůj rigidní ceremoni ál a jso u nešťastní, nemoho u-li jej při pobytu v ústavním zařízení dodržet. NÁZVOSLOVNÝ GLOSÁŘ K SYMBOLICE STÁŘÍ Je nespravedlivé, že již dávná mytologi e volí za symboly stáří nejčastěji zjevem odpuzující a zlé ženy. Příkladem jso u grai e (grai ai řec. stařeny). Byly tři Perpredo, Enyo a Deino. Od narození byly šedivé, měly dohromady jeden zub a jedno oko a vzájemně si je půjčovaly. Erínye, lat. fúri e, česky lítice, uvedl na jeviště řecký dramatik Aischylos (asi př. n. l.) a dal jim podobu černě oděných stařen, na ruko u měly drápy, místo vlasů zmije, štěkaly jako psi. Hlavní představitelko u Erínyí byla Megera. Harpyje z řecké mytologi e byly staré ženy (napůl ptáci), které odnášely duše zemřelých do podsvětí. Také české pohádky mají zlé baby, babice a babizny, ježibaby, babu Jagu či Erbenovu Polednici. Jso u však spravedlivější, protože vyprávějí také o mnoha laskavých stařenkách a dokonce Smrt kmotřička byla hodná babička. Ušlechtilým názvoslovným výrazem pro ženy důležité při porodu, byly báby, starší ženy zvané též porodní babičky, babice, babizny, báby pupkořezné, v Jungmanově slovníku najdeme název babikula. Tato označení svědčí o tom, že babictví (povolání babické) vykonávaly ženy staré, zkušené a ctihodné. Ve Francii existuje termín sage femme mo udrožena. Symbolika je samozřejmě spojena také se starými muži. Vodník je v českých pohádkách obvykle postava zlá, je zobrazován jako lysý stařec s tlustým břichem. Mo udrým starcem je děd Vševěd. Čeština dokáže dobře vystihno ut stáří a dokonce vyjádřit postoje k letitému seni orovi: stařeček, staro ušek, staroch, stařík, můj starý tj. manžel, dědeček, dědek. SYMBOLIKA STÁŘÍ V UMĚNÍ Symboliku vysokého věku vystihlo a ve svých dílech zanechalo mnoho umělců. Jejich díla jso u vděčným námětem ikonologických studi í. Ty se zabývají uměleckými studi emi stáří a měnícím se pohledem na toto životní období, výkladem díla, interpretací po užitých symbolů. Obvyklým uměleckým atributem stáří je dlo uhý, šedivý vo us, šedivá hlava. Věková omezení (handicapy) se vyjadřují po utem na noze, upo utáním na lůžko, často slepoto u Homér byl podle zvyklostí představován jako starý, mo udrý, ale slepý muž. V určitém období se kladl důraz na vystižení nebo dokonce karikaturu určitého individu álního znaku, např. na šlechtických portrétech, jejichž a utoři jso u však často neznámí. Vasari ve svém díle cituje podrobný návod Leonarda da Vinci (určený mladým umělcům), jak malovat staré muže a ženy a jakých znaků stáří si mají všímat. Popis je tak výstižný, že většina geri atrů by s ním jistě so uhlasila. Florentský malíř Josofo da Pontormo namaloval pro klášter v Certon u Florenci e poprsí laického bratra, kterému bylo 120 let, a dílo bylo prý tak krásné, že krásnější už nelze nikde spatřit. Tato freska z let se však, bohužel, nedochovala. Donato neboli Donattelo uměl výstižně malovat postavy starců, ale jejich tvář propůjčoval konkrétním osobám, např. osobám z bible obličeje známých malířů nebo sochařů. PERIMORTÁLNÍ SYMBOLIKA Smrt je přirozeno u so učástí života. Všichni vědí, že musí zemřít (mors certa), chovají se však, jako by tomu nevěřili, a musí se jim to různým způsobem připomínat (memento mori). Historici se domnívají, že hlavně ve středověku se zobrazování smrti ztotožňovalo s představo u usnutí a spánku (dormiti o) běžně se psalo, že ten či onen usnul či zesnul (abdormivit) a dodnes se zesnulým zatlačují oči, což připomíná spánek. Tato symbolika není zas tak vzdálená od mytologi e. Bohyně noci byla Nyx. Měla dva syny: Hypnose boha dočasného spánku a Thanatose boha spánku věčného. Odkázali svá jména so učasné geri atrii (hypnotika, thanatologi e na uka o umírání a smrti). Lid mluvil o nebožtíkovi nebo nebožce. Zemřelí byli nebozí, ubozí, prostým lidem jich bylo líto. K pojmu mrtvola býval kdysi i tvar mužský mrtvol, a to ještě v obrozenecké literatuře. Dnešní čeština se již dávno ustálila na tvaru ženském. Ne tak u slova umrlec to je stále maskulinum, k němuž není ženský pár. Obdobný osud má kostlivec, možná proto, aby oba mohli být zobrazováni jako mužská strašidla a mementa smrti. Umírání a smrt budí odedávna zájem umělců. O funebrálním umění a jeho symbolech existují četné monografi e. Charakteristicko u symboliku má také pohřbívání. Znakem hřbitovů (nekropolis) jso u lucerny s věčným světlem, kostnice, eventu álně její vstupní mříž surifrag. Pohřební výbava a vlastní rakev vypovídají mnoho o soci álním postavení mrtvého. Ve 14. století se místo o rakvi psalo o příkrovu (tj. o plátně), v němž bude zemřelý pohřben v rově. Ani v 15. století slovo rakev nebylo běžné, častější byl termín koryto a truhla schránka na tělesné pozůstatky se užívalo po uze v překladové literatuře. Na Šumavě, když za krutých mrazů nebylo možné vykopat hrob, musel zemřelý zůstat ležet v márnici na tzv. umrlčím prkně, které později na hřbitově slo užilo jako pomník. V márnici se tak sešlo třeba i několik mrtvých a nebylo divu, že se lidé těmto místům zdaleka vyhýbali. Na staré a dlo uhodobě upo utané na lůžko symbolicky myslí i islám a judaizmus. Významno u muslimsko u povinností je modlitba pětkrát denně, které předchází ritu ální omývání. Paci enti, kteří chtějí, ale nemoho u vykonat modlitbu, si za pomoci personálu alespoň omyjí ruce, obličej a nohy. Podávání léků se má řídit rytmem modlitebních časů. Podle islámu nemá být člověk v hodině smrti ponechán o samotě. ČES GER REV 2008; 6(3):

4 V židovství se o umírající a zesnulé starají speci ální pohřební bratrstva. Zesnulý je ritu álně omýván a oblečen do modlitebního pláště. Tělo je zavinuto do plátěného rubáše. V judaizmu si pozůstalí jako symbol smutku natrhno u klopu kabátu nebo límec košile. Symbolice pohřebních ritu álů se v so učasné multikulturní společnosti a při narůstající globalizaci zdravotní péče věnuje nemalá pozornost i v odborné literatuře. SYMBOLY OMLAZOVÁNÍ Je jich opravdu mnoho, proto jen několik příkladů. Podle římských mýtů (námět se znovu objevil ve středověké franco uzské literatuře) nymfa Juventus byla Jovem proměněna v pramen, vyznačující se schopností omladit všechny, kteří se do něj vnoří. Staří přicházejí, vynořují se jako jinoši a dívky odhazují berle a hole. Berle a hole jso u dodnes symbolem stáří (a také těch, kteří o staré pečují), jejich lámání a odhazování je znakem uzdravování a omlazování. Připomeňme si např. symbol Pi ešťan Lamač holí od J. Heyera. Z řeckých bájí je známa Médei a. Ovidi us ji ve svých Přeměnách uvádí jako znalkyni různých omlazovacích ko uzel. Omladila např. stařičkého otce svého manžela Jásona tím, že mu nechala vytéci jeho staro u krev a nahradila ji zvláštní bylinno u směsí, ktero u sama připravila. Se životem byla vždy spojena voda: živá voda, voda života Aqu a vitae, Aqu avit, Aqu a mirabilis. Již ve védské mytologii se mluví o omlazovacích studních a o zřídlech věčného mládí. Známý je obraz Jungbrunnen od Lucase Granacha (z roku 1546). Celá staletí se sní o všeléku na veškeré nemoci panace a, panakei a, což je úspěšné po uze v utopistické literatuře. Na dvůr Ludvíka XIV. se dostal zázračný kořen ženšenu, všehoj ženšenový, žen- šen, Panax shing- seng prodlužující život. Byl to dar vskutku královský, v určité době měl prý cenu vyšší než zlato. V korejských pohádkách je ženšen personifikován jako stařec provázený tygrem. Výhonky kořene byly přiřezávány do podoby člověka. Podobný symbolický význam má mandragora, pokřín obecný. Přehledem jiných omlazovacích prostředků a geri atrik se zabývají jiné naše publikace. SYMBOLIKA BIBLICKÁ V bibli se píše o praotcích, např. Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi a jeho dvanácti synech. Praotcové vládli svým rodům. V nadsázce se říká, že někdo je starý jako Metuzalém (podle ekumenického překladu bible Matúšalaech), protože ten se dožil úctyhodného věku (první kniha Mojžíšova 5, 27) a zemřel v 969 letech. Nebyla to výjimka. Adam žil prý 930 let, Adamův syn Šét 912 let, Šétův syn Enáš 905 let, Enášův syn Kénan 910 let. V bibli máme tedy příklad dlo uhověké rodiny. Existují ovšem různé výklady, jak se věk počítal, možná jako celé éry poznamenané symbolicky jednotlivými postavami, možná jako snaha ve vyprávění o dlo uhém životě určitého patri archy zachovat v paměti život celých skupin lidí a historii věků. Analogi í je u nás např. doba husitská. Hus žil asi půl století, ale husitská doba trvala staletí. Někdo je mo udrý jako Šalamo un. Šalamo un byl králem rozdělené izraelské říše a o jeho mo udrosti vypráví množství židovských i arabských pověstí. Symbolem utrpení je Job. Nepřestal chválit svého Hospodina, i když ten jej postihl mnoha ranami. Job byl zpodobňován ve všech obdobích křesťanského umění nejčastěji jako starý muž s bílým vo usem sedící téměř nahý na smetišti, lidé se mu vysmívají a manželka si zakrývá nos. Symbolem pozemského utrpení a bídy je Lazar. Je to jméno hebrejského původu, užívá se však ve všech jazycích. Lazar byl podle evangeli í přítelem Ježíšovým, zemřel a byl Ježíšem čtvrtý den vzkříšen. Kristovy zázraky jso u často zachycovány ikonograficky a nejedno u mají vztah k medicíně chronických stavů. Příkladem je uzdravení hluchého, slepého a ochrnutého (Bible kralická uvádí šlakem poraženého ). LITERATURA 1. Antonín L. Besti ář. Praha: Půdorys Bahník V, Bělský J, Businská H et al. Slovník antické kultury. Praha: Svoboda Be a umont M. ABC Bible. Praha: Česká biblická společnost Becker U. Slovník symbolů. Praha: Portál Beno ist L. Znaky, symboly a mýty. Praha: Victori a Publishing, Bi edermann H. Lexikón symbolov. Bratislava, Obzor Černý J, Holeš J. Sémi otika. Praha: Portál Doležal A. Lékařský slang a úsloví. Praha: Galén Do ubravová J. Sémi otika v teorii a praxi. Praha: Portál Eisner P. Čeština poklepem a poslechem. Praha: Pražské nakladatelství Jiřího Poláčka, B. Just Eisner P. Chrám i tvrz. Praha: Pluto B. Just Go odman N. Jazyky umění. Nástin teori e smbolů. Praha: Akademi a Hall J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: Mladá fronta Haškovcová H. Thanatologi e, na uka o umírání a smrti. Praha: Galén PROF. MUDR.VLADIMÍR PACOVSKÝ, DRSC. Promoval na LF UK v Praze. Celý profesní život (od r. 1953) působí nepřetržitě na III. interní klinice 1. LF UK v Praze, v letech 1970 až 2000 byl jejím přednosto u. Je žákem prof. Josefa Charváta. Publikoval dosud více než 500 časopiseckých prací v domácím i zahraničním písemnictví. Je a utorem nebo spolu a utorem mnoha geri atrických učebnic. Byl dlo uhá léta předsedo u České a Čs. gerontologické a geri atrické společnosti a České internistické společnosti. V roce l982 byl prezidentem Světového internistického kongresu. Založil Kabinet gerontologi e a geri atri e 1. LF, vytvořil vlastní geri atricko u školu. Koncipoval a re alizoval systém U3V v ČR. Zaslo užil se o vysokoškolské studi um sester. 130 ČES GER REV 2008; 6(3):

5 15. Holub J, Lyer L. Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Křížek V. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Avicenum Navrátilová A. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad Pacovský V, Sucharda P. Jazykozpyt medicíny. Praha: Galén Pacovský V. Medicínská terminologi e. Praha: Karolinum Pacovský V. Proti věku není léku? Úvahy o stárnutí a stáří. Praha: Karolinum Palek B (ed). Sémi otika. Praha: Karolinum Pe ase A. Řeč těla. Praha: Portál Remešová V. Ikonografi e a atributy svatých. Praha: Zvon Royt J. Slovník biblické ikonografi e. Praha: Karolinum Schmid A. Symbol Musterbuch. Freiburg Schreiber V, Budil I. Křižovatky medicíny: objevy, společnost, paci enti. Praha: Galén, Makropulos STARÝ ZÁKON. Překlad, výklad a komentář. Praha: Kalich Svobodný P, Hlaváčková L. Dějiny lékařství v českých zemích. Praha: Triton Thomayer J. Ze zápisků lékaře. Praha: Avicenum Topinková E. Obrazový atlas chorobných stavů. Praha: Grada Publishing, Vasari G. Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. Díl I. a II. Praha: Odeon Vondráček V, Holub F. Fantastické a magické z hlediska psychi atri e. Praha: Columbus Zamarovský V. Bohové a hrdinové antických bájí. 3. vyd. Praha: Mladá fronta PROF. MUDR. VLADIMÍR PACOVSKÝ, DRSC. III. INTERNÍ KLINIKA 1. LF UK A VFN V PRAZE ČES GER REV 2008; 6(3):

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_03 6. ročník Projekt

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Mezi námi draky. Hynek GRADA PUBLISHING. ilustrace Zdeňka Študlarová

Mezi námi draky. Hynek GRADA PUBLISHING. ilustrace Zdeňka Študlarová Mezi námi draky Hynek Klimek ilustrace Zdeňka Študlarová GRADA PUBLISHING Hynek Klimek STRAŠIDLÁŘ Mezi námi draky Ilustrace Zdeňka Študlarová TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 55 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 12. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen SEDMÝ Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Staré pověsti české STARÉ POVĚSTI ČESKÉ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://cs.wikipedia.org/wiki/stadice

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

1. Víra. 2. Naděje. Poloobnažená mladá žena, opírající se o velkou námořní kotvu. Obličej má obrácený k nebi.

1. Víra. 2. Naděje. Poloobnažená mladá žena, opírající se o velkou námořní kotvu. Obličej má obrácený k nebi. Ctnosti a Neřesti Dvanáct alegorických soch křesťanských CTNOSTÍ postavených kolem roku 1719 na piedestalech, přistavěných k zahradní zídce před levým křídlem špitálu. 1. Víra Žena objímající kříž, symbol

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů Johana Pižlová Iva Zemanová Veronika Petlachová Osm šťastných symbolů (skt. aštamangala; tib. bkra-shis rtags-brgjad) je nejznámější skupinou

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Historický snímek Neptunovy kašny v Olomouci, Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Olomouci, sign: BV000731. Kašny, které byly jako účelová zařízení nádrže na vodu určeny

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Přednášky se konají vždy ve středu, a to 1x za 14 dní.

Přednášky se konají vždy ve středu, a to 1x za 14 dní. ESTETIKA PRO SENIORY Semestrální přednáškový cyklus z dějin umění a kultury obsahuje 20 přednášek, rozdělených do 2 skupin (A a B). Absolvovat lze obě skupiny současně. Všechny přednášky jsou doplněny

Více

ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL

ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL PRAVOPISNÉ JEVY: ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL Olga Švecová VY_32_INOVACE_Cj1r0115 SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK ZÁKLADNÍCH - číslovka jeden se skloňuje jako zájmeno ten - číslovky pět až devadesát devět mají

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Středí říše Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého Egypta z období

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_764_Dekameron_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1)

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Antika = historická epocha, která završuje éru starověku. V rámci starověku zahrnuje dějiny existence starověkého (antického) Řecka a Říma. Starořecká

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN II.

PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN II. PRAVOPISNÉ JEVY: PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN II. Olga Švecová VY_32_INOVACE_Cj1r0119 OBECNÉ POUČENÍ NĚKOLIK DODATKŮ K OBECNÝM PRAVIDLŮM UVEDENÝM V MATERIÁLU PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN I. jména M/mongol, C/cikán, Ž/žid,

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Březí Kokořov. Čepinec

Březí Kokořov. Čepinec ŽINKOVY HISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH Žinkovy jsou poprvé v pramenech zmiňovány roku 1176 (MCLXXVI). Jedná o období, kdy členové panovnického rodu Přemyslovců bojovali mezi sebou o moc. V době, kdy

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NÁMĚSTÍ KARLA KRYLA BRNO NOVÝ LÍSKOVEC

NÁMĚSTÍ KARLA KRYLA BRNO NOVÝ LÍSKOVEC sdružení nezávislých kandidátů OBČANÉ NOVÉMU LÍSKOVCI studie NÁMĚSTÍ KARLA KRYLA BRNO NOVÝ LÍSKOVEC Brno 2013 OBSAH 1. kapitola Úvod. 2. kapitola Záměr Nové náměstí Nového Lískovce. 3. kapitola Náměstí

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie II, pro děti ve věku 11 14 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům

Více

Pracovní sešit mumie - hrobka

Pracovní sešit mumie - hrobka Pracovní sešit mumie - hrobka 2 1. Mumien 1. Pomocí pracovního sešitu nebo slovníku vysvětlete, co rozumíme pod pojmem mumie. 2. V knihách nebo na Internetu vyhledejte, proč Egypťané začali s mumifikací

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

Symbolika zvíøat II. VV-1 Námìty ve výtvarném umìní DUM è. 9 tercie osmiletého studia

Symbolika zvíøat II. VV-1 Námìty ve výtvarném umìní DUM è. 9 tercie osmiletého studia Symbolika zvíøat II. VV-1 Námìty ve výtvarném umìní DUM è. 9 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Symbolika zvíøat II. Labu Spojována

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 52 Souhrn Zpráva o novorozenci 2012 Report on newborn 2012 V roce 2012 se v České republice živě narodilo

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 34 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více