GERONTOSYMBOLIKA ZAŠIFROVANÉ STÁŘÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GERONTOSYMBOLIKA ZAŠIFROVANÉ STÁŘÍ"

Transkript

1 GERONTOSYMBOLIKA ZAŠIFROVANÉ STÁŘÍ V. PACOVSKÝ Symbolon (řec.), symbolum (lat.) znamená znak, poznávací či charakteristické znamení. Určitým symbolem lze jinak vyjádřit, zašifrovat, zakódovat něco, co je při konvenčním vyjádření jasné a srozumitelné. Symbol je pak jako usi zašifrovano u výpovědí. Zakódování lze provést různým způsobem, např. alegori í, metaforo u, podobenstvím, přiřazením charakte ristického atributu, uměleckým zpracováním, vložit do emblému či pečeti. Plné symbolů jso u mytologi e, bible a náboženské obřady (liturgi e). V moderní době jso u asi nejčastějšími symboly piktogramy. Zdravotnické piktogramy, např. červený kříž, zdravotnické zařízení, lékárna, zákaz ko uření, prostory pro handicapované na invalidních vozících atd., musí být vhodně umístěné a srozumitelné, což se někdy podceňuje. Symboly mají různý stupeň srozumitelnosti od jednoznačnosti (např. matematický symbol) až po významnost opravdu pestro u, častá je ambivalence, či dokonce protiznačnost ně kte rých symbolů. Stupeň srozumitelnosti symbolů je dán arbitrálně, konvencí, tradicí, prostředím, v němž se symbolika po užívá. Problematiko u symbolů se z různých hledisek zabývá sémi otika, sémi ologi e, teori e znaků. My se zaměříme na gerontosymboliku, sémi ologii stáří. Ta má ně kte ré zvláštnosti, např. nemalý potenci ál praktického využití v geri atrické praxi. Při komunikaci s paci entem je důležitý neverbální symbolický jazyk (mimika, výraz obličeje, dotek, pohlazení, stisk ruky). Podtrhuje význam toho, co chceme nemocnému sdělit, a vyjadřuje i náš vztah k němu. Pro dnešní sdělení jsem po užil formu eseje, odborného pojednání o oblasti, která se zatím nepokládá za pri oritu gerontologi e. Dává však oboru nový vzdělanostní rozměr, obohacuje jej nabídko u so uboru zajímavostí z lidské kultury (či jejich repetitori em) a koneckonců má i prakticky využitelné možnosti. Dokládají to příklady, které jsem vybral tak, aby reprezentovaly typické oblasti gerontosymboliky v minulosti i so učasnosti. SYMBOLY INSPIROVANÉ LIDSKÝM TĚLEM Kostra je prastarým symbolem smrti. Toto slovo je teprve výtvor Preslův. Presl (Jan Svatopluk, ) slovem kostra nahradil starší pojem kostlivec, kostěnec. Kostra se jako symbol smrti často zobrazuje s koso u a přesýpacími hodinami. Kosa je atribut řeckého boha Krona. Od něj získal kosu Praotec Čas a její pomocí zkracuje niť života. Stejno u úlohu měla bájná sudička Atropos, přestřihla niť života určeného člověka, čímž jeho život končil. Tuto sudičku zachycovali malíři, jak na slunečních hodinách ukazuje hodinu smrti nebo listuje v knize života. Přesýpací hodiny jso u symbolem plyno ucího času a mementem smrti, která přijde, až se naplní čas. Zuby (v geri atrii počet vlastních zubů) jso u považovány za znak vitality a síly. Vo us je symbolem mužnosti, dlo uhý a šedivý vo us představuje mo udrost a stáří. Od středověku je se smrtí ikonograficky spojována také lebka. Golgota, hora ukřižování Krista, se překládá jako lebka. K tzv. duchovním cvičením patřilo rozjímání o smrti a bylo provázeno pohledem na lebku, ve výtvarném umění ji světci při rozjímání drží v ruce. V malířských cyklech o obdobích lidského života bývá stáří reprezentováno starcem, který si prohlíží lebku. Nemalý symbolický význam má noha jako orgán pohybu. Vykročení např. so uvisí s rozhodnutím a vůlí, což starcům často chybí. Vykročení pravo u se vnímá jako šťastné a příznivé, vykročení levo u jako neblahé. Bosé nohy jso u znamením pokory, ale také chudoby. V ně kte rých kulturách se uctívají otisky noho u zaslo užilých osob. Kulhavost je symbol slabosti, může však naopak představovat mimořádné schopnosti v určitých oblastech: kulhal např. Héfaistos (lat. Vulcanus), bůh ohně, který prý na učil lidi řemeslům. Poraněno u kyčel si ze zápasu s andělem odnesl biblický Jákob (Gn 32, 32). Neopomenutelná je symbolika ruky a prstů. Téměř ve všech kulturách hraje roli při vyjadřování a komunikaci. V geri atrické péči je ruka symbolem pomoci podat pomocno u ruku. SYMBOLICKÁ ZVÍŘATA Koho ut je znakem vzkříšení. Po zakokrhání koho uta často mizí nepříjemné noční příznaky, provázející patologii noci. Mnozí paci enti nesnášejí noc, bojí se noční smrti a ráno vítají s úlevo u. Ve franco uzských geri atrických zařízeních ČES GER REV 2008; 6(3):

2 jsem často viděl v ložnicích různá zobrazení koho uta, chápaného jako naději vzkříšení po smrti. To ovšem nepřekvapuje, neboť koho ut je národním emblémem Franci e (galský koho ut). Havran (krkavec) je kvůli své barvě, krákavému zpěvu a dotěrnosti u mnoha národů vnímán jako zlé znamení, ohlašuje nemoc nebo smrt. Odinovi, nejvyššímu bohu nordické mytologi e, sedí na rameni havran Munin Paměť. Havran často žije sám, proto bývá symbolem osaměle žijících. Sova. Všechny sovy jso u nočními ptáky. To a jejich tichý let, ponurý vzhled a ošklivý hlas je učinilo ptáky zlověstnými. Snad kromě Řeků se všechny národy sov bály a pokládaly je za ptáky, kteří věští smrt. U Čechů to byl ze sov hlavně sýc, který lidi strašil svým voláním, jež zní jako český imperativ pojď. Smrt podle pověr přinášeli i další ptáci: někde maličký střízlík, jinde ťuhýk, hejno kavek. Měl-li zemřít hospodář, z chalupy se stěhovali čápi. Jen Řekové si sov vážili, sova byla jedním z atributů bohyně Athény (Minervy) a platila za ptáka mo udrosti. Rozmanité symbolické výklady mají netopýři, většino u jso u zlověstní a neoblíbení, jde z nich strach. Protože žijí v jeskyních, kdysi považovaných za vchody do zásvětí, byli netopýři naopak považováni také za reprezentanty nesmrtelnosti. Upíři vystupovali nejedno u v podobě netopýra. Logem lékařské fakulty je pelikán, který podle legendy živí své mladé vlastní krví z ran, které si sám způsobil. Je pokládán za symbol obětující se rodičovské lásky či symbol univerzity (fakulty) jako živné matky alma mater. Bájným ptákem byl Fénix, uctívaný již u Egypťanů. Dožíval se vysokého věku, nakonec se sám spálil v oltářním ohni na popel, ze kterého opět povstal nový mladý fénix. Je symbolem dlo uhověkosti, nesmrtelnosti, vzkříšení. Proto je častým motivem funebrálního umění. V celé předhistorické Evropě a v severní Euro asii byl rozšířený kult medvěda, který byl uctíván jako praotec lidí. V jazycích sibiřských národností dosud nazývají medvěda amaka (děda) a medvědici anaka (babička). Vyslovovat skutečné jméno medvěd bylo asi tabuizováno. Hyena, šakal a sup jso u odedávna v opovržení. V neofici álním geri atrickém názvosloví se staly známko u jedné formy špatného zacházení rodiny s jejími bezbrannými příslušníky (syndrom hyeny nebo fenomén supa). Žába. V Egyptě existovala bohyně Heket, zpodobňovaná jako žába nebo žena s žabí hlavo u, která propůjčovala dlo uhé žití. Ze zvířat se dlo uhého věku dožívá želva. Na starých čínských vázách jso u její vyobrazení velmi častá a jistě jso u symbolem dlo uhověkosti. V japonském výtvarném umění je želva zobrazována spolu s borovicí a tažným ptákem jeřábem jako symbol nesmrtelnosti, a utoři japonských bájí nechávají želvu žít 12 tisíc let. Nemálo různých symbolických významů má had. Vedle jiných jeho znaků po utalo pozornost peri odické svlékání jeho kůže, obraz stálé regenerace ně kte rých tkání. Nepochybně nejznámějším symbolem je však Asklépi ova hůl s hadem znak lékařství a ve spojení s misko u znamení lékáren. Není však dosud jasné, zda na holi je skutečně had. Někteří se domnívají, že je to vlasovec medinský, červ cizopasící v lidské kůži. Vlasovec se odstraňoval tak, že se napíchl, navinul na hůlku a vytáhl. Srozumitelným symbolem je noční motýl lišaj smrtihlav (Acheronti a atropos), jenž přináší neštěstí a smrt. STROMY A KEŘE Gerontologicko u symboliku bohatě obohacují stromy. Jso u symbolem dlo uhověkosti především proto, že ně kte ré jejich druhy žijí velmi dlo uho. Stáří vyššího než let může dosáhno ut např. borovice osinatá (Pinus aristata), stáří kalifornských či asijských sekvojí (např. Sequi a gigante a) se pohybuje kolem let. Pozoruhodné je, že plodnost těchto stromů roste progresivně s jejich velikostí (tedy s věkem). Stíny korun sekvojí poskytovaly chládek a odpočinek, konaly se pod nimi hostiny ritu álního charakteru. Název sekvoje je odvozen od jména indi ánského náčelníka Sequiha. Traduje se, že pod mohutnými korunami sekvojí se v případě nebezpečí mohlo ukrýt mnoho lidí a strom jim poskytl azyl a potřebno u ochranu. Různě umělecky stylizované sekvoje se staly častým logem gerontologických společností a setkání věnovaných stáří. Také u nás je paměť mnoha stromů delší než lidská a vzniklo nemálo pověstí o památných stromech (po republice je několik památných stromů, které mají připomínat Jana Žižku). Památné stromy symbolizují stáří i svým zjevem. Jso u již vykotlané, plné ran, potřebují podpěru, ale žijí a lidé je chrání. Listnatým stromům na podzim opadávají listy. Řecký název pro tento jev dal jméno plánované (naprogramované) smrti buněk apoptóze. Jso u ovšem i stromy a keře stálezelené. I ty se dostaly do symboliky stáří a smrti ve smyslu kladném i záporném, často ambivalentním. Tak např. tis (Taxus bare ata) má dávný vztah ke kultu mrtvých. Říkalo se mu strom smrti, protože prý ohrožuje život toho, kdo dlo uho pobývá v jeho stínu. Staří Galové napo uštěli jedovato u šťávo u z tisu hroty svých kopí. Na druhé straně se však tis dožívá vysokého věku a stal se symbolem dlo uhověkosti. Túje (zerav) je (stejně jako jiné stálezelené stromy) symbolem nesmrtelnosti a symbolem přemožení smrti: proto je často u výzdobo u náhrobků. Krátce je třeba připomeno ut symboliku stáří v idi omatice, frazeologizmu, v úslovích a rčeních. O starém člověku se např. říká, že už je jako chrastítko, jako sušinka, jako pára nad hrncem, že sotva nohy vleče. Má vlasy bílé jako mléko. Je hluchý jako poleno, slepý jako patrona, dýchá jako lokomotiva. Přes den si dává šlofíka nebo tluče špačky. Někteří mu lichotí, že je ještě jura, jiní však registrují, že už má děravo u hlavu. Když seni or ztratil společenské kontakty, žije sám jako kůl v plotě, jako po ustevník a chodí jako vagabund, může zemřít jako opuštěný pes. 128 ČES GER REV 2008; 6(3):

3 Mnoho společného se symboliko u mají pověry. V geri atrii se s nimi běžně setkáváme. Seni oři věří v pověry všedního dne (např. mají šťastná a nešťastná čísla, rozbijí-li zrcadlo, budo u mít sedm let neštěstí, když mluví o zdraví, musí zaklepat na dřevo, mají celoživotní maskoty a nosí je i do nemocnice a k lékaři aby to dobře dopadlo). Všichni dobře víme, že seni oři mají v běžném životě svůj rigidní ceremoni ál a jso u nešťastní, nemoho u-li jej při pobytu v ústavním zařízení dodržet. NÁZVOSLOVNÝ GLOSÁŘ K SYMBOLICE STÁŘÍ Je nespravedlivé, že již dávná mytologi e volí za symboly stáří nejčastěji zjevem odpuzující a zlé ženy. Příkladem jso u grai e (grai ai řec. stařeny). Byly tři Perpredo, Enyo a Deino. Od narození byly šedivé, měly dohromady jeden zub a jedno oko a vzájemně si je půjčovaly. Erínye, lat. fúri e, česky lítice, uvedl na jeviště řecký dramatik Aischylos (asi př. n. l.) a dal jim podobu černě oděných stařen, na ruko u měly drápy, místo vlasů zmije, štěkaly jako psi. Hlavní představitelko u Erínyí byla Megera. Harpyje z řecké mytologi e byly staré ženy (napůl ptáci), které odnášely duše zemřelých do podsvětí. Také české pohádky mají zlé baby, babice a babizny, ježibaby, babu Jagu či Erbenovu Polednici. Jso u však spravedlivější, protože vyprávějí také o mnoha laskavých stařenkách a dokonce Smrt kmotřička byla hodná babička. Ušlechtilým názvoslovným výrazem pro ženy důležité při porodu, byly báby, starší ženy zvané též porodní babičky, babice, babizny, báby pupkořezné, v Jungmanově slovníku najdeme název babikula. Tato označení svědčí o tom, že babictví (povolání babické) vykonávaly ženy staré, zkušené a ctihodné. Ve Francii existuje termín sage femme mo udrožena. Symbolika je samozřejmě spojena také se starými muži. Vodník je v českých pohádkách obvykle postava zlá, je zobrazován jako lysý stařec s tlustým břichem. Mo udrým starcem je děd Vševěd. Čeština dokáže dobře vystihno ut stáří a dokonce vyjádřit postoje k letitému seni orovi: stařeček, staro ušek, staroch, stařík, můj starý tj. manžel, dědeček, dědek. SYMBOLIKA STÁŘÍ V UMĚNÍ Symboliku vysokého věku vystihlo a ve svých dílech zanechalo mnoho umělců. Jejich díla jso u vděčným námětem ikonologických studi í. Ty se zabývají uměleckými studi emi stáří a měnícím se pohledem na toto životní období, výkladem díla, interpretací po užitých symbolů. Obvyklým uměleckým atributem stáří je dlo uhý, šedivý vo us, šedivá hlava. Věková omezení (handicapy) se vyjadřují po utem na noze, upo utáním na lůžko, často slepoto u Homér byl podle zvyklostí představován jako starý, mo udrý, ale slepý muž. V určitém období se kladl důraz na vystižení nebo dokonce karikaturu určitého individu álního znaku, např. na šlechtických portrétech, jejichž a utoři jso u však často neznámí. Vasari ve svém díle cituje podrobný návod Leonarda da Vinci (určený mladým umělcům), jak malovat staré muže a ženy a jakých znaků stáří si mají všímat. Popis je tak výstižný, že většina geri atrů by s ním jistě so uhlasila. Florentský malíř Josofo da Pontormo namaloval pro klášter v Certon u Florenci e poprsí laického bratra, kterému bylo 120 let, a dílo bylo prý tak krásné, že krásnější už nelze nikde spatřit. Tato freska z let se však, bohužel, nedochovala. Donato neboli Donattelo uměl výstižně malovat postavy starců, ale jejich tvář propůjčoval konkrétním osobám, např. osobám z bible obličeje známých malířů nebo sochařů. PERIMORTÁLNÍ SYMBOLIKA Smrt je přirozeno u so učástí života. Všichni vědí, že musí zemřít (mors certa), chovají se však, jako by tomu nevěřili, a musí se jim to různým způsobem připomínat (memento mori). Historici se domnívají, že hlavně ve středověku se zobrazování smrti ztotožňovalo s představo u usnutí a spánku (dormiti o) běžně se psalo, že ten či onen usnul či zesnul (abdormivit) a dodnes se zesnulým zatlačují oči, což připomíná spánek. Tato symbolika není zas tak vzdálená od mytologi e. Bohyně noci byla Nyx. Měla dva syny: Hypnose boha dočasného spánku a Thanatose boha spánku věčného. Odkázali svá jména so učasné geri atrii (hypnotika, thanatologi e na uka o umírání a smrti). Lid mluvil o nebožtíkovi nebo nebožce. Zemřelí byli nebozí, ubozí, prostým lidem jich bylo líto. K pojmu mrtvola býval kdysi i tvar mužský mrtvol, a to ještě v obrozenecké literatuře. Dnešní čeština se již dávno ustálila na tvaru ženském. Ne tak u slova umrlec to je stále maskulinum, k němuž není ženský pár. Obdobný osud má kostlivec, možná proto, aby oba mohli být zobrazováni jako mužská strašidla a mementa smrti. Umírání a smrt budí odedávna zájem umělců. O funebrálním umění a jeho symbolech existují četné monografi e. Charakteristicko u symboliku má také pohřbívání. Znakem hřbitovů (nekropolis) jso u lucerny s věčným světlem, kostnice, eventu álně její vstupní mříž surifrag. Pohřební výbava a vlastní rakev vypovídají mnoho o soci álním postavení mrtvého. Ve 14. století se místo o rakvi psalo o příkrovu (tj. o plátně), v němž bude zemřelý pohřben v rově. Ani v 15. století slovo rakev nebylo běžné, častější byl termín koryto a truhla schránka na tělesné pozůstatky se užívalo po uze v překladové literatuře. Na Šumavě, když za krutých mrazů nebylo možné vykopat hrob, musel zemřelý zůstat ležet v márnici na tzv. umrlčím prkně, které později na hřbitově slo užilo jako pomník. V márnici se tak sešlo třeba i několik mrtvých a nebylo divu, že se lidé těmto místům zdaleka vyhýbali. Na staré a dlo uhodobě upo utané na lůžko symbolicky myslí i islám a judaizmus. Významno u muslimsko u povinností je modlitba pětkrát denně, které předchází ritu ální omývání. Paci enti, kteří chtějí, ale nemoho u vykonat modlitbu, si za pomoci personálu alespoň omyjí ruce, obličej a nohy. Podávání léků se má řídit rytmem modlitebních časů. Podle islámu nemá být člověk v hodině smrti ponechán o samotě. ČES GER REV 2008; 6(3):

4 V židovství se o umírající a zesnulé starají speci ální pohřební bratrstva. Zesnulý je ritu álně omýván a oblečen do modlitebního pláště. Tělo je zavinuto do plátěného rubáše. V judaizmu si pozůstalí jako symbol smutku natrhno u klopu kabátu nebo límec košile. Symbolice pohřebních ritu álů se v so učasné multikulturní společnosti a při narůstající globalizaci zdravotní péče věnuje nemalá pozornost i v odborné literatuře. SYMBOLY OMLAZOVÁNÍ Je jich opravdu mnoho, proto jen několik příkladů. Podle římských mýtů (námět se znovu objevil ve středověké franco uzské literatuře) nymfa Juventus byla Jovem proměněna v pramen, vyznačující se schopností omladit všechny, kteří se do něj vnoří. Staří přicházejí, vynořují se jako jinoši a dívky odhazují berle a hole. Berle a hole jso u dodnes symbolem stáří (a také těch, kteří o staré pečují), jejich lámání a odhazování je znakem uzdravování a omlazování. Připomeňme si např. symbol Pi ešťan Lamač holí od J. Heyera. Z řeckých bájí je známa Médei a. Ovidi us ji ve svých Přeměnách uvádí jako znalkyni různých omlazovacích ko uzel. Omladila např. stařičkého otce svého manžela Jásona tím, že mu nechala vytéci jeho staro u krev a nahradila ji zvláštní bylinno u směsí, ktero u sama připravila. Se životem byla vždy spojena voda: živá voda, voda života Aqu a vitae, Aqu avit, Aqu a mirabilis. Již ve védské mytologii se mluví o omlazovacích studních a o zřídlech věčného mládí. Známý je obraz Jungbrunnen od Lucase Granacha (z roku 1546). Celá staletí se sní o všeléku na veškeré nemoci panace a, panakei a, což je úspěšné po uze v utopistické literatuře. Na dvůr Ludvíka XIV. se dostal zázračný kořen ženšenu, všehoj ženšenový, žen- šen, Panax shing- seng prodlužující život. Byl to dar vskutku královský, v určité době měl prý cenu vyšší než zlato. V korejských pohádkách je ženšen personifikován jako stařec provázený tygrem. Výhonky kořene byly přiřezávány do podoby člověka. Podobný symbolický význam má mandragora, pokřín obecný. Přehledem jiných omlazovacích prostředků a geri atrik se zabývají jiné naše publikace. SYMBOLIKA BIBLICKÁ V bibli se píše o praotcích, např. Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi a jeho dvanácti synech. Praotcové vládli svým rodům. V nadsázce se říká, že někdo je starý jako Metuzalém (podle ekumenického překladu bible Matúšalaech), protože ten se dožil úctyhodného věku (první kniha Mojžíšova 5, 27) a zemřel v 969 letech. Nebyla to výjimka. Adam žil prý 930 let, Adamův syn Šét 912 let, Šétův syn Enáš 905 let, Enášův syn Kénan 910 let. V bibli máme tedy příklad dlo uhověké rodiny. Existují ovšem různé výklady, jak se věk počítal, možná jako celé éry poznamenané symbolicky jednotlivými postavami, možná jako snaha ve vyprávění o dlo uhém životě určitého patri archy zachovat v paměti život celých skupin lidí a historii věků. Analogi í je u nás např. doba husitská. Hus žil asi půl století, ale husitská doba trvala staletí. Někdo je mo udrý jako Šalamo un. Šalamo un byl králem rozdělené izraelské říše a o jeho mo udrosti vypráví množství židovských i arabských pověstí. Symbolem utrpení je Job. Nepřestal chválit svého Hospodina, i když ten jej postihl mnoha ranami. Job byl zpodobňován ve všech obdobích křesťanského umění nejčastěji jako starý muž s bílým vo usem sedící téměř nahý na smetišti, lidé se mu vysmívají a manželka si zakrývá nos. Symbolem pozemského utrpení a bídy je Lazar. Je to jméno hebrejského původu, užívá se však ve všech jazycích. Lazar byl podle evangeli í přítelem Ježíšovým, zemřel a byl Ježíšem čtvrtý den vzkříšen. Kristovy zázraky jso u často zachycovány ikonograficky a nejedno u mají vztah k medicíně chronických stavů. Příkladem je uzdravení hluchého, slepého a ochrnutého (Bible kralická uvádí šlakem poraženého ). LITERATURA 1. Antonín L. Besti ář. Praha: Půdorys Bahník V, Bělský J, Businská H et al. Slovník antické kultury. Praha: Svoboda Be a umont M. ABC Bible. Praha: Česká biblická společnost Becker U. Slovník symbolů. Praha: Portál Beno ist L. Znaky, symboly a mýty. Praha: Victori a Publishing, Bi edermann H. Lexikón symbolov. Bratislava, Obzor Černý J, Holeš J. Sémi otika. Praha: Portál Doležal A. Lékařský slang a úsloví. Praha: Galén Do ubravová J. Sémi otika v teorii a praxi. Praha: Portál Eisner P. Čeština poklepem a poslechem. Praha: Pražské nakladatelství Jiřího Poláčka, B. Just Eisner P. Chrám i tvrz. Praha: Pluto B. Just Go odman N. Jazyky umění. Nástin teori e smbolů. Praha: Akademi a Hall J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: Mladá fronta Haškovcová H. Thanatologi e, na uka o umírání a smrti. Praha: Galén PROF. MUDR.VLADIMÍR PACOVSKÝ, DRSC. Promoval na LF UK v Praze. Celý profesní život (od r. 1953) působí nepřetržitě na III. interní klinice 1. LF UK v Praze, v letech 1970 až 2000 byl jejím přednosto u. Je žákem prof. Josefa Charváta. Publikoval dosud více než 500 časopiseckých prací v domácím i zahraničním písemnictví. Je a utorem nebo spolu a utorem mnoha geri atrických učebnic. Byl dlo uhá léta předsedo u České a Čs. gerontologické a geri atrické společnosti a České internistické společnosti. V roce l982 byl prezidentem Světového internistického kongresu. Založil Kabinet gerontologi e a geri atri e 1. LF, vytvořil vlastní geri atricko u školu. Koncipoval a re alizoval systém U3V v ČR. Zaslo užil se o vysokoškolské studi um sester. 130 ČES GER REV 2008; 6(3):

5 15. Holub J, Lyer L. Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Křížek V. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Avicenum Navrátilová A. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad Pacovský V, Sucharda P. Jazykozpyt medicíny. Praha: Galén Pacovský V. Medicínská terminologi e. Praha: Karolinum Pacovský V. Proti věku není léku? Úvahy o stárnutí a stáří. Praha: Karolinum Palek B (ed). Sémi otika. Praha: Karolinum Pe ase A. Řeč těla. Praha: Portál Remešová V. Ikonografi e a atributy svatých. Praha: Zvon Royt J. Slovník biblické ikonografi e. Praha: Karolinum Schmid A. Symbol Musterbuch. Freiburg Schreiber V, Budil I. Křižovatky medicíny: objevy, společnost, paci enti. Praha: Galén, Makropulos STARÝ ZÁKON. Překlad, výklad a komentář. Praha: Kalich Svobodný P, Hlaváčková L. Dějiny lékařství v českých zemích. Praha: Triton Thomayer J. Ze zápisků lékaře. Praha: Avicenum Topinková E. Obrazový atlas chorobných stavů. Praha: Grada Publishing, Vasari G. Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. Díl I. a II. Praha: Odeon Vondráček V, Holub F. Fantastické a magické z hlediska psychi atri e. Praha: Columbus Zamarovský V. Bohové a hrdinové antických bájí. 3. vyd. Praha: Mladá fronta PROF. MUDR. VLADIMÍR PACOVSKÝ, DRSC. III. INTERNÍ KLINIKA 1. LF UK A VFN V PRAZE ČES GER REV 2008; 6(3):

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

AT Konference 2010 Špindlerův v Mlýn 25.4. - 29.4.2010

AT Konference 2010 Špindlerův v Mlýn 25.4. - 29.4.2010 AT Konference 2010 Špindlerův v Mlýn 25.4. - 29.4.2010 Marie Černá Věstonická Venuše Představa ženského jména Z mytologie římská bohyně lásky Planeta druhá nejbližší ve sluneční soustavě Soška pravěké

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Řád krematoria v Klatovech

Řád krematoria v Klatovech Řád krematoria v Klatovech Technické služby města Klatov (dále jen TSMK), středisko Správa hřbitovů a krematoria, Pohřební služba, provozují krematorium v Klatovech. Provádějí zpopelnění mrtvých lidských

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

OBSAH. Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl) 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh 18

OBSAH. Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl) 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh 18 OBSAH Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl) 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh 18 Úvod (prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.) 19 1 Hřbitovy a hřbitovnictví (David Stejskal, Mgr. Jaroslav Šejvl) 1.1

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Tajemství hvězdných hor

Tajemství hvězdných hor Tajemství hvězdných hor Po celou dobu, co se zabývám hledáním geometrických souvislostí, jsem si všiml další zajímavé věci. Kolem významných hor a kopců se objevují podivné šesticípé hvězdy vytvořené z

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky Seminární práce z jazykové komparatistiky Dny v týdnu v českém a ruském jazyce Vedoucí práce: Mgr. Andrey Artemov, Ph.D.

Více