GERONTOSYMBOLIKA ZAŠIFROVANÉ STÁŘÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GERONTOSYMBOLIKA ZAŠIFROVANÉ STÁŘÍ"

Transkript

1 GERONTOSYMBOLIKA ZAŠIFROVANÉ STÁŘÍ V. PACOVSKÝ Symbolon (řec.), symbolum (lat.) znamená znak, poznávací či charakteristické znamení. Určitým symbolem lze jinak vyjádřit, zašifrovat, zakódovat něco, co je při konvenčním vyjádření jasné a srozumitelné. Symbol je pak jako usi zašifrovano u výpovědí. Zakódování lze provést různým způsobem, např. alegori í, metaforo u, podobenstvím, přiřazením charakte ristického atributu, uměleckým zpracováním, vložit do emblému či pečeti. Plné symbolů jso u mytologi e, bible a náboženské obřady (liturgi e). V moderní době jso u asi nejčastějšími symboly piktogramy. Zdravotnické piktogramy, např. červený kříž, zdravotnické zařízení, lékárna, zákaz ko uření, prostory pro handicapované na invalidních vozících atd., musí být vhodně umístěné a srozumitelné, což se někdy podceňuje. Symboly mají různý stupeň srozumitelnosti od jednoznačnosti (např. matematický symbol) až po významnost opravdu pestro u, častá je ambivalence, či dokonce protiznačnost ně kte rých symbolů. Stupeň srozumitelnosti symbolů je dán arbitrálně, konvencí, tradicí, prostředím, v němž se symbolika po užívá. Problematiko u symbolů se z různých hledisek zabývá sémi otika, sémi ologi e, teori e znaků. My se zaměříme na gerontosymboliku, sémi ologii stáří. Ta má ně kte ré zvláštnosti, např. nemalý potenci ál praktického využití v geri atrické praxi. Při komunikaci s paci entem je důležitý neverbální symbolický jazyk (mimika, výraz obličeje, dotek, pohlazení, stisk ruky). Podtrhuje význam toho, co chceme nemocnému sdělit, a vyjadřuje i náš vztah k němu. Pro dnešní sdělení jsem po užil formu eseje, odborného pojednání o oblasti, která se zatím nepokládá za pri oritu gerontologi e. Dává však oboru nový vzdělanostní rozměr, obohacuje jej nabídko u so uboru zajímavostí z lidské kultury (či jejich repetitori em) a koneckonců má i prakticky využitelné možnosti. Dokládají to příklady, které jsem vybral tak, aby reprezentovaly typické oblasti gerontosymboliky v minulosti i so učasnosti. SYMBOLY INSPIROVANÉ LIDSKÝM TĚLEM Kostra je prastarým symbolem smrti. Toto slovo je teprve výtvor Preslův. Presl (Jan Svatopluk, ) slovem kostra nahradil starší pojem kostlivec, kostěnec. Kostra se jako symbol smrti často zobrazuje s koso u a přesýpacími hodinami. Kosa je atribut řeckého boha Krona. Od něj získal kosu Praotec Čas a její pomocí zkracuje niť života. Stejno u úlohu měla bájná sudička Atropos, přestřihla niť života určeného člověka, čímž jeho život končil. Tuto sudičku zachycovali malíři, jak na slunečních hodinách ukazuje hodinu smrti nebo listuje v knize života. Přesýpací hodiny jso u symbolem plyno ucího času a mementem smrti, která přijde, až se naplní čas. Zuby (v geri atrii počet vlastních zubů) jso u považovány za znak vitality a síly. Vo us je symbolem mužnosti, dlo uhý a šedivý vo us představuje mo udrost a stáří. Od středověku je se smrtí ikonograficky spojována také lebka. Golgota, hora ukřižování Krista, se překládá jako lebka. K tzv. duchovním cvičením patřilo rozjímání o smrti a bylo provázeno pohledem na lebku, ve výtvarném umění ji světci při rozjímání drží v ruce. V malířských cyklech o obdobích lidského života bývá stáří reprezentováno starcem, který si prohlíží lebku. Nemalý symbolický význam má noha jako orgán pohybu. Vykročení např. so uvisí s rozhodnutím a vůlí, což starcům často chybí. Vykročení pravo u se vnímá jako šťastné a příznivé, vykročení levo u jako neblahé. Bosé nohy jso u znamením pokory, ale také chudoby. V ně kte rých kulturách se uctívají otisky noho u zaslo užilých osob. Kulhavost je symbol slabosti, může však naopak představovat mimořádné schopnosti v určitých oblastech: kulhal např. Héfaistos (lat. Vulcanus), bůh ohně, který prý na učil lidi řemeslům. Poraněno u kyčel si ze zápasu s andělem odnesl biblický Jákob (Gn 32, 32). Neopomenutelná je symbolika ruky a prstů. Téměř ve všech kulturách hraje roli při vyjadřování a komunikaci. V geri atrické péči je ruka symbolem pomoci podat pomocno u ruku. SYMBOLICKÁ ZVÍŘATA Koho ut je znakem vzkříšení. Po zakokrhání koho uta často mizí nepříjemné noční příznaky, provázející patologii noci. Mnozí paci enti nesnášejí noc, bojí se noční smrti a ráno vítají s úlevo u. Ve franco uzských geri atrických zařízeních ČES GER REV 2008; 6(3):

2 jsem často viděl v ložnicích různá zobrazení koho uta, chápaného jako naději vzkříšení po smrti. To ovšem nepřekvapuje, neboť koho ut je národním emblémem Franci e (galský koho ut). Havran (krkavec) je kvůli své barvě, krákavému zpěvu a dotěrnosti u mnoha národů vnímán jako zlé znamení, ohlašuje nemoc nebo smrt. Odinovi, nejvyššímu bohu nordické mytologi e, sedí na rameni havran Munin Paměť. Havran často žije sám, proto bývá symbolem osaměle žijících. Sova. Všechny sovy jso u nočními ptáky. To a jejich tichý let, ponurý vzhled a ošklivý hlas je učinilo ptáky zlověstnými. Snad kromě Řeků se všechny národy sov bály a pokládaly je za ptáky, kteří věští smrt. U Čechů to byl ze sov hlavně sýc, který lidi strašil svým voláním, jež zní jako český imperativ pojď. Smrt podle pověr přinášeli i další ptáci: někde maličký střízlík, jinde ťuhýk, hejno kavek. Měl-li zemřít hospodář, z chalupy se stěhovali čápi. Jen Řekové si sov vážili, sova byla jedním z atributů bohyně Athény (Minervy) a platila za ptáka mo udrosti. Rozmanité symbolické výklady mají netopýři, většino u jso u zlověstní a neoblíbení, jde z nich strach. Protože žijí v jeskyních, kdysi považovaných za vchody do zásvětí, byli netopýři naopak považováni také za reprezentanty nesmrtelnosti. Upíři vystupovali nejedno u v podobě netopýra. Logem lékařské fakulty je pelikán, který podle legendy živí své mladé vlastní krví z ran, které si sám způsobil. Je pokládán za symbol obětující se rodičovské lásky či symbol univerzity (fakulty) jako živné matky alma mater. Bájným ptákem byl Fénix, uctívaný již u Egypťanů. Dožíval se vysokého věku, nakonec se sám spálil v oltářním ohni na popel, ze kterého opět povstal nový mladý fénix. Je symbolem dlo uhověkosti, nesmrtelnosti, vzkříšení. Proto je častým motivem funebrálního umění. V celé předhistorické Evropě a v severní Euro asii byl rozšířený kult medvěda, který byl uctíván jako praotec lidí. V jazycích sibiřských národností dosud nazývají medvěda amaka (děda) a medvědici anaka (babička). Vyslovovat skutečné jméno medvěd bylo asi tabuizováno. Hyena, šakal a sup jso u odedávna v opovržení. V neofici álním geri atrickém názvosloví se staly známko u jedné formy špatného zacházení rodiny s jejími bezbrannými příslušníky (syndrom hyeny nebo fenomén supa). Žába. V Egyptě existovala bohyně Heket, zpodobňovaná jako žába nebo žena s žabí hlavo u, která propůjčovala dlo uhé žití. Ze zvířat se dlo uhého věku dožívá želva. Na starých čínských vázách jso u její vyobrazení velmi častá a jistě jso u symbolem dlo uhověkosti. V japonském výtvarném umění je želva zobrazována spolu s borovicí a tažným ptákem jeřábem jako symbol nesmrtelnosti, a utoři japonských bájí nechávají želvu žít 12 tisíc let. Nemálo různých symbolických významů má had. Vedle jiných jeho znaků po utalo pozornost peri odické svlékání jeho kůže, obraz stálé regenerace ně kte rých tkání. Nepochybně nejznámějším symbolem je však Asklépi ova hůl s hadem znak lékařství a ve spojení s misko u znamení lékáren. Není však dosud jasné, zda na holi je skutečně had. Někteří se domnívají, že je to vlasovec medinský, červ cizopasící v lidské kůži. Vlasovec se odstraňoval tak, že se napíchl, navinul na hůlku a vytáhl. Srozumitelným symbolem je noční motýl lišaj smrtihlav (Acheronti a atropos), jenž přináší neštěstí a smrt. STROMY A KEŘE Gerontologicko u symboliku bohatě obohacují stromy. Jso u symbolem dlo uhověkosti především proto, že ně kte ré jejich druhy žijí velmi dlo uho. Stáří vyššího než let může dosáhno ut např. borovice osinatá (Pinus aristata), stáří kalifornských či asijských sekvojí (např. Sequi a gigante a) se pohybuje kolem let. Pozoruhodné je, že plodnost těchto stromů roste progresivně s jejich velikostí (tedy s věkem). Stíny korun sekvojí poskytovaly chládek a odpočinek, konaly se pod nimi hostiny ritu álního charakteru. Název sekvoje je odvozen od jména indi ánského náčelníka Sequiha. Traduje se, že pod mohutnými korunami sekvojí se v případě nebezpečí mohlo ukrýt mnoho lidí a strom jim poskytl azyl a potřebno u ochranu. Různě umělecky stylizované sekvoje se staly častým logem gerontologických společností a setkání věnovaných stáří. Také u nás je paměť mnoha stromů delší než lidská a vzniklo nemálo pověstí o památných stromech (po republice je několik památných stromů, které mají připomínat Jana Žižku). Památné stromy symbolizují stáří i svým zjevem. Jso u již vykotlané, plné ran, potřebují podpěru, ale žijí a lidé je chrání. Listnatým stromům na podzim opadávají listy. Řecký název pro tento jev dal jméno plánované (naprogramované) smrti buněk apoptóze. Jso u ovšem i stromy a keře stálezelené. I ty se dostaly do symboliky stáří a smrti ve smyslu kladném i záporném, často ambivalentním. Tak např. tis (Taxus bare ata) má dávný vztah ke kultu mrtvých. Říkalo se mu strom smrti, protože prý ohrožuje život toho, kdo dlo uho pobývá v jeho stínu. Staří Galové napo uštěli jedovato u šťávo u z tisu hroty svých kopí. Na druhé straně se však tis dožívá vysokého věku a stal se symbolem dlo uhověkosti. Túje (zerav) je (stejně jako jiné stálezelené stromy) symbolem nesmrtelnosti a symbolem přemožení smrti: proto je často u výzdobo u náhrobků. Krátce je třeba připomeno ut symboliku stáří v idi omatice, frazeologizmu, v úslovích a rčeních. O starém člověku se např. říká, že už je jako chrastítko, jako sušinka, jako pára nad hrncem, že sotva nohy vleče. Má vlasy bílé jako mléko. Je hluchý jako poleno, slepý jako patrona, dýchá jako lokomotiva. Přes den si dává šlofíka nebo tluče špačky. Někteří mu lichotí, že je ještě jura, jiní však registrují, že už má děravo u hlavu. Když seni or ztratil společenské kontakty, žije sám jako kůl v plotě, jako po ustevník a chodí jako vagabund, může zemřít jako opuštěný pes. 128 ČES GER REV 2008; 6(3):

3 Mnoho společného se symboliko u mají pověry. V geri atrii se s nimi běžně setkáváme. Seni oři věří v pověry všedního dne (např. mají šťastná a nešťastná čísla, rozbijí-li zrcadlo, budo u mít sedm let neštěstí, když mluví o zdraví, musí zaklepat na dřevo, mají celoživotní maskoty a nosí je i do nemocnice a k lékaři aby to dobře dopadlo). Všichni dobře víme, že seni oři mají v běžném životě svůj rigidní ceremoni ál a jso u nešťastní, nemoho u-li jej při pobytu v ústavním zařízení dodržet. NÁZVOSLOVNÝ GLOSÁŘ K SYMBOLICE STÁŘÍ Je nespravedlivé, že již dávná mytologi e volí za symboly stáří nejčastěji zjevem odpuzující a zlé ženy. Příkladem jso u grai e (grai ai řec. stařeny). Byly tři Perpredo, Enyo a Deino. Od narození byly šedivé, měly dohromady jeden zub a jedno oko a vzájemně si je půjčovaly. Erínye, lat. fúri e, česky lítice, uvedl na jeviště řecký dramatik Aischylos (asi př. n. l.) a dal jim podobu černě oděných stařen, na ruko u měly drápy, místo vlasů zmije, štěkaly jako psi. Hlavní představitelko u Erínyí byla Megera. Harpyje z řecké mytologi e byly staré ženy (napůl ptáci), které odnášely duše zemřelých do podsvětí. Také české pohádky mají zlé baby, babice a babizny, ježibaby, babu Jagu či Erbenovu Polednici. Jso u však spravedlivější, protože vyprávějí také o mnoha laskavých stařenkách a dokonce Smrt kmotřička byla hodná babička. Ušlechtilým názvoslovným výrazem pro ženy důležité při porodu, byly báby, starší ženy zvané též porodní babičky, babice, babizny, báby pupkořezné, v Jungmanově slovníku najdeme název babikula. Tato označení svědčí o tom, že babictví (povolání babické) vykonávaly ženy staré, zkušené a ctihodné. Ve Francii existuje termín sage femme mo udrožena. Symbolika je samozřejmě spojena také se starými muži. Vodník je v českých pohádkách obvykle postava zlá, je zobrazován jako lysý stařec s tlustým břichem. Mo udrým starcem je děd Vševěd. Čeština dokáže dobře vystihno ut stáří a dokonce vyjádřit postoje k letitému seni orovi: stařeček, staro ušek, staroch, stařík, můj starý tj. manžel, dědeček, dědek. SYMBOLIKA STÁŘÍ V UMĚNÍ Symboliku vysokého věku vystihlo a ve svých dílech zanechalo mnoho umělců. Jejich díla jso u vděčným námětem ikonologických studi í. Ty se zabývají uměleckými studi emi stáří a měnícím se pohledem na toto životní období, výkladem díla, interpretací po užitých symbolů. Obvyklým uměleckým atributem stáří je dlo uhý, šedivý vo us, šedivá hlava. Věková omezení (handicapy) se vyjadřují po utem na noze, upo utáním na lůžko, často slepoto u Homér byl podle zvyklostí představován jako starý, mo udrý, ale slepý muž. V určitém období se kladl důraz na vystižení nebo dokonce karikaturu určitého individu álního znaku, např. na šlechtických portrétech, jejichž a utoři jso u však často neznámí. Vasari ve svém díle cituje podrobný návod Leonarda da Vinci (určený mladým umělcům), jak malovat staré muže a ženy a jakých znaků stáří si mají všímat. Popis je tak výstižný, že většina geri atrů by s ním jistě so uhlasila. Florentský malíř Josofo da Pontormo namaloval pro klášter v Certon u Florenci e poprsí laického bratra, kterému bylo 120 let, a dílo bylo prý tak krásné, že krásnější už nelze nikde spatřit. Tato freska z let se však, bohužel, nedochovala. Donato neboli Donattelo uměl výstižně malovat postavy starců, ale jejich tvář propůjčoval konkrétním osobám, např. osobám z bible obličeje známých malířů nebo sochařů. PERIMORTÁLNÍ SYMBOLIKA Smrt je přirozeno u so učástí života. Všichni vědí, že musí zemřít (mors certa), chovají se však, jako by tomu nevěřili, a musí se jim to různým způsobem připomínat (memento mori). Historici se domnívají, že hlavně ve středověku se zobrazování smrti ztotožňovalo s představo u usnutí a spánku (dormiti o) běžně se psalo, že ten či onen usnul či zesnul (abdormivit) a dodnes se zesnulým zatlačují oči, což připomíná spánek. Tato symbolika není zas tak vzdálená od mytologi e. Bohyně noci byla Nyx. Měla dva syny: Hypnose boha dočasného spánku a Thanatose boha spánku věčného. Odkázali svá jména so učasné geri atrii (hypnotika, thanatologi e na uka o umírání a smrti). Lid mluvil o nebožtíkovi nebo nebožce. Zemřelí byli nebozí, ubozí, prostým lidem jich bylo líto. K pojmu mrtvola býval kdysi i tvar mužský mrtvol, a to ještě v obrozenecké literatuře. Dnešní čeština se již dávno ustálila na tvaru ženském. Ne tak u slova umrlec to je stále maskulinum, k němuž není ženský pár. Obdobný osud má kostlivec, možná proto, aby oba mohli být zobrazováni jako mužská strašidla a mementa smrti. Umírání a smrt budí odedávna zájem umělců. O funebrálním umění a jeho symbolech existují četné monografi e. Charakteristicko u symboliku má také pohřbívání. Znakem hřbitovů (nekropolis) jso u lucerny s věčným světlem, kostnice, eventu álně její vstupní mříž surifrag. Pohřební výbava a vlastní rakev vypovídají mnoho o soci álním postavení mrtvého. Ve 14. století se místo o rakvi psalo o příkrovu (tj. o plátně), v němž bude zemřelý pohřben v rově. Ani v 15. století slovo rakev nebylo běžné, častější byl termín koryto a truhla schránka na tělesné pozůstatky se užívalo po uze v překladové literatuře. Na Šumavě, když za krutých mrazů nebylo možné vykopat hrob, musel zemřelý zůstat ležet v márnici na tzv. umrlčím prkně, které později na hřbitově slo užilo jako pomník. V márnici se tak sešlo třeba i několik mrtvých a nebylo divu, že se lidé těmto místům zdaleka vyhýbali. Na staré a dlo uhodobě upo utané na lůžko symbolicky myslí i islám a judaizmus. Významno u muslimsko u povinností je modlitba pětkrát denně, které předchází ritu ální omývání. Paci enti, kteří chtějí, ale nemoho u vykonat modlitbu, si za pomoci personálu alespoň omyjí ruce, obličej a nohy. Podávání léků se má řídit rytmem modlitebních časů. Podle islámu nemá být člověk v hodině smrti ponechán o samotě. ČES GER REV 2008; 6(3):

4 V židovství se o umírající a zesnulé starají speci ální pohřební bratrstva. Zesnulý je ritu álně omýván a oblečen do modlitebního pláště. Tělo je zavinuto do plátěného rubáše. V judaizmu si pozůstalí jako symbol smutku natrhno u klopu kabátu nebo límec košile. Symbolice pohřebních ritu álů se v so učasné multikulturní společnosti a při narůstající globalizaci zdravotní péče věnuje nemalá pozornost i v odborné literatuře. SYMBOLY OMLAZOVÁNÍ Je jich opravdu mnoho, proto jen několik příkladů. Podle římských mýtů (námět se znovu objevil ve středověké franco uzské literatuře) nymfa Juventus byla Jovem proměněna v pramen, vyznačující se schopností omladit všechny, kteří se do něj vnoří. Staří přicházejí, vynořují se jako jinoši a dívky odhazují berle a hole. Berle a hole jso u dodnes symbolem stáří (a také těch, kteří o staré pečují), jejich lámání a odhazování je znakem uzdravování a omlazování. Připomeňme si např. symbol Pi ešťan Lamač holí od J. Heyera. Z řeckých bájí je známa Médei a. Ovidi us ji ve svých Přeměnách uvádí jako znalkyni různých omlazovacích ko uzel. Omladila např. stařičkého otce svého manžela Jásona tím, že mu nechala vytéci jeho staro u krev a nahradila ji zvláštní bylinno u směsí, ktero u sama připravila. Se životem byla vždy spojena voda: živá voda, voda života Aqu a vitae, Aqu avit, Aqu a mirabilis. Již ve védské mytologii se mluví o omlazovacích studních a o zřídlech věčného mládí. Známý je obraz Jungbrunnen od Lucase Granacha (z roku 1546). Celá staletí se sní o všeléku na veškeré nemoci panace a, panakei a, což je úspěšné po uze v utopistické literatuře. Na dvůr Ludvíka XIV. se dostal zázračný kořen ženšenu, všehoj ženšenový, žen- šen, Panax shing- seng prodlužující život. Byl to dar vskutku královský, v určité době měl prý cenu vyšší než zlato. V korejských pohádkách je ženšen personifikován jako stařec provázený tygrem. Výhonky kořene byly přiřezávány do podoby člověka. Podobný symbolický význam má mandragora, pokřín obecný. Přehledem jiných omlazovacích prostředků a geri atrik se zabývají jiné naše publikace. SYMBOLIKA BIBLICKÁ V bibli se píše o praotcích, např. Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi a jeho dvanácti synech. Praotcové vládli svým rodům. V nadsázce se říká, že někdo je starý jako Metuzalém (podle ekumenického překladu bible Matúšalaech), protože ten se dožil úctyhodného věku (první kniha Mojžíšova 5, 27) a zemřel v 969 letech. Nebyla to výjimka. Adam žil prý 930 let, Adamův syn Šét 912 let, Šétův syn Enáš 905 let, Enášův syn Kénan 910 let. V bibli máme tedy příklad dlo uhověké rodiny. Existují ovšem různé výklady, jak se věk počítal, možná jako celé éry poznamenané symbolicky jednotlivými postavami, možná jako snaha ve vyprávění o dlo uhém životě určitého patri archy zachovat v paměti život celých skupin lidí a historii věků. Analogi í je u nás např. doba husitská. Hus žil asi půl století, ale husitská doba trvala staletí. Někdo je mo udrý jako Šalamo un. Šalamo un byl králem rozdělené izraelské říše a o jeho mo udrosti vypráví množství židovských i arabských pověstí. Symbolem utrpení je Job. Nepřestal chválit svého Hospodina, i když ten jej postihl mnoha ranami. Job byl zpodobňován ve všech obdobích křesťanského umění nejčastěji jako starý muž s bílým vo usem sedící téměř nahý na smetišti, lidé se mu vysmívají a manželka si zakrývá nos. Symbolem pozemského utrpení a bídy je Lazar. Je to jméno hebrejského původu, užívá se však ve všech jazycích. Lazar byl podle evangeli í přítelem Ježíšovým, zemřel a byl Ježíšem čtvrtý den vzkříšen. Kristovy zázraky jso u často zachycovány ikonograficky a nejedno u mají vztah k medicíně chronických stavů. Příkladem je uzdravení hluchého, slepého a ochrnutého (Bible kralická uvádí šlakem poraženého ). LITERATURA 1. Antonín L. Besti ář. Praha: Půdorys Bahník V, Bělský J, Businská H et al. Slovník antické kultury. Praha: Svoboda Be a umont M. ABC Bible. Praha: Česká biblická společnost Becker U. Slovník symbolů. Praha: Portál Beno ist L. Znaky, symboly a mýty. Praha: Victori a Publishing, Bi edermann H. Lexikón symbolov. Bratislava, Obzor Černý J, Holeš J. Sémi otika. Praha: Portál Doležal A. Lékařský slang a úsloví. Praha: Galén Do ubravová J. Sémi otika v teorii a praxi. Praha: Portál Eisner P. Čeština poklepem a poslechem. Praha: Pražské nakladatelství Jiřího Poláčka, B. Just Eisner P. Chrám i tvrz. Praha: Pluto B. Just Go odman N. Jazyky umění. Nástin teori e smbolů. Praha: Akademi a Hall J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: Mladá fronta Haškovcová H. Thanatologi e, na uka o umírání a smrti. Praha: Galén PROF. MUDR.VLADIMÍR PACOVSKÝ, DRSC. Promoval na LF UK v Praze. Celý profesní život (od r. 1953) působí nepřetržitě na III. interní klinice 1. LF UK v Praze, v letech 1970 až 2000 byl jejím přednosto u. Je žákem prof. Josefa Charváta. Publikoval dosud více než 500 časopiseckých prací v domácím i zahraničním písemnictví. Je a utorem nebo spolu a utorem mnoha geri atrických učebnic. Byl dlo uhá léta předsedo u České a Čs. gerontologické a geri atrické společnosti a České internistické společnosti. V roce l982 byl prezidentem Světového internistického kongresu. Založil Kabinet gerontologi e a geri atri e 1. LF, vytvořil vlastní geri atricko u školu. Koncipoval a re alizoval systém U3V v ČR. Zaslo užil se o vysokoškolské studi um sester. 130 ČES GER REV 2008; 6(3):

5 15. Holub J, Lyer L. Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Křížek V. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Avicenum Navrátilová A. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad Pacovský V, Sucharda P. Jazykozpyt medicíny. Praha: Galén Pacovský V. Medicínská terminologi e. Praha: Karolinum Pacovský V. Proti věku není léku? Úvahy o stárnutí a stáří. Praha: Karolinum Palek B (ed). Sémi otika. Praha: Karolinum Pe ase A. Řeč těla. Praha: Portál Remešová V. Ikonografi e a atributy svatých. Praha: Zvon Royt J. Slovník biblické ikonografi e. Praha: Karolinum Schmid A. Symbol Musterbuch. Freiburg Schreiber V, Budil I. Křižovatky medicíny: objevy, společnost, paci enti. Praha: Galén, Makropulos STARÝ ZÁKON. Překlad, výklad a komentář. Praha: Kalich Svobodný P, Hlaváčková L. Dějiny lékařství v českých zemích. Praha: Triton Thomayer J. Ze zápisků lékaře. Praha: Avicenum Topinková E. Obrazový atlas chorobných stavů. Praha: Grada Publishing, Vasari G. Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. Díl I. a II. Praha: Odeon Vondráček V, Holub F. Fantastické a magické z hlediska psychi atri e. Praha: Columbus Zamarovský V. Bohové a hrdinové antických bájí. 3. vyd. Praha: Mladá fronta PROF. MUDR. VLADIMÍR PACOVSKÝ, DRSC. III. INTERNÍ KLINIKA 1. LF UK A VFN V PRAZE ČES GER REV 2008; 6(3):

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 Pane, ti dva se mají rádi Lidé se vyprávějí o přátelství a lásce a předávají si jejich svým tělem, slovy a gesty. Stisk ruky a zejména polibek zamilovaných. To

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická. Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce na téma.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická. Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce na téma. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta pedagogická Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce na téma O zrození a smrti (mystérium, kulturní procesy a výtvarná výchova) Vedoucí diplomové práce:

Více

Osobnosti současné knižní ilustrace pro děti Představení Hon na Jednorožce - příběh politického vězně, o který nemají školy zájem ISSN 1211-8001

Osobnosti současné knižní ilustrace pro děti Představení Hon na Jednorožce - příběh politického vězně, o který nemají školy zájem ISSN 1211-8001 Dramatická výchova v Nizozemsku Ať žije rozmanitost! Světový kongres IDEA v Belém Dramatické aktivity se seniory 11. světový festival dětského divadla Výstava PLAY Galerijní edukace Osobnosti současné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY HOSPICOVÁ PÉČE SE ZAMĚŘENÍM NA HOSPIC SV. LAZARA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Žihlová Sociální práce: Sociální politika a sociální

Více

Mamut, camera obscura zrcadlení. Monika Kořínková

Mamut, camera obscura zrcadlení. Monika Kořínková Mamut, camera obscura zrcadlení Monika Kořínková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V mé bakalářské práci jsem se především zaměřila na mamuta jako na zvíře. Mou inspirací byla charakteristika a symbolika

Více

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec 10 Religionistika ABSTRAKT Religionistická kapitola je rozdûlena na sedm podkapitol, které informují o elementárních skuteãnostech doprovázejících specifické formy náboïensk ch ãi etnick ch skupin na na

Více

Život se smrtí I. PROČ TOTO TÉMA?

Život se smrtí I. PROČ TOTO TÉMA? Život se smrtí I. PROČ TOTO TÉMA? 1. Člověk chce být šťastný. Usiluje o to různými prostředky. Především chce mít, brát, spotřebovávat: věci, vztahy, znalosti, vzdělání, zážitky. Má pocit, že štěstí záleží

Více

Verze 1.0 z 23. 8. 2012.

Verze 1.0 z 23. 8. 2012. Znění tohoto textu vychází z díla Kult stromů v zemích Koruny české tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Abonent ND v roce 2005 (HRUŠKOVÁ, Marie. Kult stromů v zemích Koruny české. Il. Jaroslav Turek.

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU ( Úryvky z diplomové práce ) Školní rok: 1998/99 Vypracovala: Dagmar Volencová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Borecký

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE PhDr. Olga Hegarová, CSc. 2011 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Co je sémiotika a vysvětlení podstaty

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Plzeň 2012 Andrej Janík Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce KOMPARACE SVÁTKU PESACH A VELIKONOC Andrej

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Dunovský J., Dytrych Z., Matějček Z. a kol. Grada Publishing, Praha. 1995 Upraveno Lucií Gruberovou, úprava neobsahuje obrázky. Obsah Předmluva... 5 Místo úvodu...

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords...

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords... OBSAH ÚVOD.... 5 1 CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ V PÍSMU A V DĚJINÁCH... 7 1.1 Chvála a uctívání jako modlitba.. 7 1.2 Chvála a uctívání v Písmu.. 12 1.2.1 Chvála... 13 1.2.2 Uctívání.. 17 1.2.3 Chvála a uctívání

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

HÁDANKA SFINGY ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA V ANTICE. Co má hlas a chodí z rána po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech?

HÁDANKA SFINGY ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA V ANTICE. Co má hlas a chodí z rána po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech? HÁDANKA SFINGY ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA V ANTICE Co má hlas a chodí z rána po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech? Hádanka, kterou thébská Sfinga klade kolemjdoucím a nemilosrdně roztrhá každého,

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ NÁBOŽENSTVÍ Jaromír Schön Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah SLOVO AUTORA...6 ÚVOD...6 SEZNAM TÉMAT...7 NÁBOŽENSTVÍ / NÁBOŽENSKÁ VÍRA /

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Dějiny výchovy dětí předškolního věku (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. 2012 UNIVERZITA

Více

Šavuot. Bejt Simcha. oslavila. Z obsahu Netradiční pohled na Desatero 2

Šavuot. Bejt Simcha. oslavila. Z obsahu Netradiční pohled na Desatero 2 Ročník 8 Sivan 5769 Červen 2009 9 Z obsahu Netradiční pohled na Desatero 2 Jak naložit s cedakou 8 Stručný průvodce židovskou modlitbou 20 Krátce Tesaná modla-socha či posvátný kůl nebo stéla byly nejběžnějšími

Více

ÚVOD DO STUDIA JAPONSKÉ FILOLOGIE KAPITOLY Z JAPONSKÉ KULTURY ŠINTOISTICKÉ RITUÁLY PROVÁZEJÍCÍ ČLOVĚKA OD NAROZENÍ DO SMRTI

ÚVOD DO STUDIA JAPONSKÉ FILOLOGIE KAPITOLY Z JAPONSKÉ KULTURY ŠINTOISTICKÉ RITUÁLY PROVÁZEJÍCÍ ČLOVĚKA OD NAROZENÍ DO SMRTI ÚVOD DO STUDIA JAPONSKÉ FILOLOGIE KAPITOLY Z JAPONSKÉ KULTURY ŠINTOISTICKÉ RITUÁLY PROVÁZEJÍCÍ ČLOVĚKA OD NAROZENÍ DO SMRTI JANA BOLKOVÁ OSTRAVA, DUBEN 2014 CZ.1.07/2.2.00/29.0006 1 Studijní opora je jedním

Více