KATALOG 80. AUKCE BRNO Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG 80. AUKCE BRNO 25. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o."

Transkript

1 Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 80. aukci v Brně 25. listopadu 2012 od 11 hodin ON-LINE KATALOGY PROSPEKT Místo konání VÝSTAVNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno Předaukční prohlídka v místě konání aukce ČTVRTEK hod. PÁTEK hod. SOBOTA hod. NEDĚLE 9-11 hod. Kontakt Jílová 2, BRNO, tel , fax , Českobratrská 19, OSTRAVA, tel Vinohradská 38, PRAHA, , fax , _ 1 _

2 AAA, s.r.o. zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 5856 IČ _ 2 _

3 Dražební řád Rejstřík jmenný Rejstřík popisný Rejstřík předmětný Rejstřík značek Obrazy Jiné Obrazy Jiné Obrazy Jiné Obrazy Jiné Obrazy Jiné Obrazy Jiné Obrazy Jiné ERRATA PROSPEKT je tištěn samostatně, obsahuje barevné fotografie přibližně poloviny položek zařazených do aukce MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ, V PRODEJNÁCH MŮŽETE OBRAZY, ŠPERKY, PORCELÁN, SKLO atd. PŘÍMO ZAKOUPIT či ZADAT DRAŽENÍ NA NAŠICH AUKCÍCH I BEZ VAŠÍ PŘÍMÉ ÚČASTI NA AUKCI FORMOU ZADÁNÍ LIMITŮ NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE TELEFONICKÉ SPOJENÍ BEREME U POLOŽEK S VYVOLÁVACÍ CENOU NAD KČ, LIMITY BEZ OMEZENÍ SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH UDĚLEJTE SI RADOST NÁKUPEM NA NAŠICH AUKCÍCH NEBO NAOPAK NABÍDNĚTE DO NAŠICH AUKCÍ VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT _ 3 _

4 DRAŽEBNÍ ŘÁD I. Preambule Neveřejnou aukci předmětů provádí společnost AAA, s.r.o., Jílová 2, Brno na žádost vlastníků dražených předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem. (Společnost AAA- Antikvity Art Aukce, s.r.o., se sídlem Brno, Jílová 2, dále jen dražebník, je právnickou osobou, která vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a majetkem a je, v souladu s jí udělenou koncesí, oprávněna provádět dobrovolné dražby movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.) II. Obecná ustanovení 1. Dražebník vydražuje věci, které mu byly za tímto účelem svěřeny k obstarávání prodeje, které dle prohlášení identifikovaných majitelů nepochází z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními kulturními institucemi. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č.71/1994 Sb. 2. Dražitelem může být pouze člen klubu dražitelů AAA, dále osoba, která se na doporučení člena klubu stane členem klubu. Členem klubu dražitelů může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatitelé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník může přijmout pověření dražit od třetích osob, které jsou členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník je oprávněn si zjišťovat totožnost dražitelů před předáním dražebního čísla či před vstupem do aukční síně a to předložením dokladu osvědčujícího jeho totožnost, tj. občanského průkazu, platného cestovního pasu či průkazu Klubu dražitelů AAA. Dražitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby. 3. Dražit může pouze ten, kdo obdrží dražební číslo. Dražební číslo obdrží dražitel po složení dražební zálohy. Dražební záloha se vrací, pokud vydražitel odevzdá v pokladně dražební číslo a zaplatí jemu přiklepnuté dražené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc. 4. Termín konání neveřejné aukce s uvedením času, místa a předmětu se oznamuje písemnou dražební vyhláškou, ve které dražebník uvede, kdy a za jakých podmínek si může veřejnost věci pro aukci určené prohlédnout. Tato vyhláška se považuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně dražebníka. Dražebník vydá katalog věcí určených pro aukci, který bude možno zakoupit v prodejně dražebníka. 5. Aukce je neveřejná, vstup je podmíněn členstvím v Klubu dražitelů AAA a kapacitou místnosti pro aukci určenou. I při splnění těchto podmínek však nelze do místnosti vpustit osoby mladší 18 let (pouze v doprovodu starších osob), osoby podnapilé či porušující pravidla slušného chování, zejména znečištěným či jinak nedůstojným oděvem či chováním, které by bylo při konání aukce zřejmě na obtíž. 6. Zpravidla po dobu 2 hodin před vlastním zahájením aukce musí být umožněna prohlídka věcí do aukce zařazených. Po dobu prohlídky a vlastní aukce je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat, jakékoliv věci mezi návštěvníky. Po tutéž dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením podniknutým na ochranu vystavených či dražených věcí, zejména je nepřípustné jakýmkoliv způsobem obrazově zachycovat věci vystavované či vydražované. III. Průběh aukce 1. Aukci provádí licitátoři, kteří jsou povinni každou věc (popř. ucelený soubor věcí) vyvolat zvlášť, uvést její číslo podle katalogu, její vyvolávací cenu. Vyvolávací cena je částka, za kterou bude věc v aukci vyvolána poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 2. Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit příhozy na vyšší podání. Za příhoz se považuje, zvedne-li dražitel viditelně v ruce uchopené dražební číslo v čitelné poloze. Je-li takových příhozů více (více dražitelů má zvednuto svá dražební čísla), a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí. Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 50,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 200,- Kč a méně než 1000,-Kč _ 4 _

5 100,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 1000,- Kč a méně než 5000,-Kč 500,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 5000,-Kč Přesáhne-li okamžitá dražební cena více než 10000,-Kč a nabídky stále činí alespoň dva dražitelé, volí licitátor hodnotu příhozu volně, zpravidla 10% okamžité dražební ceny. Rovněž pokud je větší počet dražitelů, může licitátor volit příhozy podle dané situace. Okamžitou dražební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozu vyvolávána. 3. Pokud není přes dvojí vyzvání učiněno podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a pak přiklepne věc dražiteli, který jej učinil. Kdo má přiklepnutý příhoz, je vydražitelem. Přiklepnutí probíhá zároveň s oznámením dražebního čísla, které učinilo nejvyšší podání. Přiklepnutým příhozem přechází právo a povinnost koupit vydraženou věc za vydraženou cenu za podmínek dle IV. na vydražitele. IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 1. Vydražitel je povinen zaplatit přiklepnutou kupní cenu bezprostředně po ukončení aukce v pokladně aukce, jinak ztrácí nárok na vrácení složené dražební jistoty a rovněž mu může být dražebníkem odmítnuto vydání dražebního čísla při následujícím termínu aukce. Připouští se úhrada pouze části dražební ceny v hotovosti, prokáželi vydražitel svou totožnost a uzná nedoplatek dražební ceny, jako svůj dluh vůči dražebníkovi se splatností do 10 kalendářních dnů ode dne konání aukce s tím, že zbytek bude uhrazen v hotovosti v pokladně provozovny AAA, s.r.o., Jílová 2, Brno v jejich otevíracích hodinách nebo bezhotovostním stykem na ustanovený účet v bance. Nezaplacení celkové dražební částky ve lhůtě splatnosti má za následek, že složená záloha propadá dražebníkovi a takto vydražené věci se považují za nevydražené. Dražebník se může rozhodnout vymáhat zaplacení vydražené ceny po vydražiteli. Dražebník je povinen věc vydat až po úplném zaplacení kupní ceny dle IV. a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 2. K dosažené dražební ceně (přiklepnuté poslední podání) se účtuje k tíži vydražitele 15% této ceny jako aukční provize. V této částce je započítána DPH a případné autorské poplatky. Při platbě kreditními kartami se připočítávají dodatečná 3 %. 3. Vydražené věci se vydají vydražiteli ihned po zaplacení celé dražební ceny. Celkovou dražební cenou se pro účely dražebního řádu rozumí součet dosažené ceny vydraženého předmětu plus aukční provize. V případě, že vydražitel neodebere vydraženou věc či věci ve stanovené lhůtě, účtují se mu po desátém pracovním dnu od zaplacení 2% dražební ceny věci za každý den prodlení. Přesáhne-li hodnota, skladného dražební cenu, propadají vydražené věci ve prospěch dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 4. Námitky proti přiklepnutí musí dražitel uplatnit ihned přímo v sále viditelným nebo slyšitelným způsobem. K námitkám uplatňovaným při placení nelze přihlížet. O námitkách rozhoduje dražebník. Jeho rozhodnutí je konečné. V. Závěrečné ustanovení 1. Dražené věci jsou většinou staré, veškeré věci se draží bez ohledu na vady a nedostatky či jejich chybný popis, případné zobrazení v katalogu, slouží pouze pro potřeby identifikace věci. Dražitel by se měl před dražbou osobně seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popisu. Podle obchodních zvyklostí a ve shodě s jinými pořadateli aukcí společnost AAA, s.r.o., ani její zaměstnanci nenesou odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost vydražovaných věcí a neposkytují žádnému z vydražitelů na jakoukoliv vydraženou věc žádnou záruku. Veškeré písemné či mlčky předpokládané záruky jsou tímto vyloučeny. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data stáří, provenience, stavu nejnižší vyvolávací ceny či odhadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor odborníků společnosti AAA, s.r.o. 2. Dražitel souhlasí účastí ve dražbě s tímto řádem včetně smluvních pokut. V Brně dne Ing. Petra Youngová jednatelka společnosti AAA, s.r.o. _ 5 _

6 REJSTŘÍK JMENNÝ Babinec Karel Bakala Jiří Baralti Ant Bayer (?) Bílkovský František Bino Josef Blažek Jan Boháč Jan Bochořáková - Dittrichová Helena Born Adolf Červinka - Targus Zdeněk Doerell Gustav Ernest Drha Josef Duša Ferdiš Dvorský Bohumír Eeckhout Ehrenhaft Ludvík Emler František Fajkus Jaromír Fischerová - Kvěchová Marie... 19, 248 Fišárek Alois Frolka Antoš Gabriel Josef... 1 Galuška Zdeněk Havlíček Jindřich Hencl Milan Hložník Vincent , 271 Hodr Karel Chaun František Chittussi Antonín Istler Josef Jančálek Cyril Jiroudek František... 5 Kaufman Steve Kiml Václav Kleinová Zuzana Kocourek František Köhler Enz Kolář Radomír Kotyšan Cyril... 92, 93 Kovařík Slavoj , 272 Král Jaroslav Krauer Josef... 2, 3 Krejbich Daniel Kubíček František Kubíček Jánuš Kubin Alfred Kůs Václav Kvíčala Petr Kytka Václav Lacina Bohdan Ladvenica Ján , 219 _ 6 _ Landt Frantz (Frants) Lhoták Kamil Liebscher Adolf Liška Karel Lolek Stanislav Makovský Vincenc Manes Josef Mašek A Matoušek Vladimír Matýsek Petr Mehl Jan , 273, 274 Mervart Augustin... 20, 100, 259 Minařík Jan B , 262 Mirková Dana , 213 Möllgaard Christian Navrátil Jaroslav nesignováno... 15, 87, 91, 133, 162, 165, , 173, 216, 217, 278 neurčeno , 52, 84, 97, 98, 127, 161, , 167, 172, 177, 214, 215, 247, 267 Palda Karel Panuška Jaroslav , 251 Pelc Antonín Pezellen Tina... 6 Picart B Planerová Kamila Veronika Polášek Hynek Rabas Václav Ross H různí autoři devatenáctého století Scifan Arturo (?) Sedliský Ivan Schadt Karel Schneiderka Alois Sklenář Zdeněk Slavíček Jan Slíva K Souček Karel Sukdolák Pavel Süss Josef Wenzel Sutnar Ladislav Světlík Eduard Svolinský Karel (?), 288, 289 Šimon Tavik František , 169 Špála Václav Štolovský Josef Šuhájek Jiří Švankmajer Jan Švarc Josef Tallmás (?) Ullmann Josef Urban Vladislav... 7, 28, 29, 86, 158 Váchal Josef Velenovský Josef... 50

7 Veris - Zamazal Jaroslav Vičar Jan Vízner František (?)... Votlučka Karel Wachsman Alois... 4 Wachtmeister Rosina Wiesner Richard Zápeca Karel Zlámal Petr Zrzavý Jan Žižka Jiří... 49, 244, 285, 286 REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY Akryl akvarel... 5, 162 akvatinta... 85, 201, 204 akvatinta a lept asambláž , 217 Bakelit beton, cyklo odrazky, dopravní značka biskvit bronz , 238 bronz, žula... 28, 29 Dřevo... 31, 33 dřevoryt dřevořez Enkaustika Fajáns Grafika Hlína pálená Kamenina , 189, 221, 222 keramika... 24, 108, 159, 188, 190, 192 kombinace , 149, 156, 157 kombinovaná technika... 18, 82-84, 92, 93, 95-98, , 132, 163, 175, 209, 213, , 219, 241, 269, 272, 275 kost kov... 39, 73, 227, 299 kov, slonovina kresba křídou kresba lavírovaná kresba tuší... 2, 3, 6, 86, 212 kresba tuší a akvarelem kresba tuší, akvarel, barevné tužky kresba tužkou... 4, 210, 266, 267 kresba tužkou a akvarel kresba uhlem... 1 kresba uhlem a akvarelem... 42, 43 Lept... 41, 168, 169, 202 linoryt litina litografie Měď mramor Obecný kov ofset olej na desce... 53, 127, 129, 130, 133, 164, 172 olej na kartonu... 16, 165, 166, 173, 176, 177, 179, , 268, 278 olej na lepence... 47, 57, 87, 128, 139, 211, 244, , 251 olej na plátně , 17, 20, 48-51, 55, 56,... 81, 88-91, 99, 100, 131, 134, 140, 161, 167, , 171, 180, 205, 206, 220, 243, 246, 247, , 252, 253, , 270, 276, 277, 290 olej na překližce olej na sololitu , 58-60, 263, 285, 286 olej-tempera... 54, 245 ostatní Papír , 230 pastel porcelán , 25-27, 32, 34-38, 119, , 147, 151, 153, 183, 195, 196, 200, 223, , 229, , 236, pryž , 143 rytina , 136 Řezba ve dřevě... 40, 106, 107, 291 Sádra screenprint na plátně sítotisk sklo... 61, 62, 70-72, 75-77, 79, 80, , , , 141, 144, 154, 155, , 160, 181, 182, , 234, 235, 237, 300 sklo broušené... 30, 114 sklo malachitové sklo melírované sklo mléčné sklo projímané stříbro , , 293 Tempera , 273, 274, 288, 289 tempera a koláž tempera, kvaš _ 7 _

8 REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) Cukřenka Číše Dóza , 155, 292 dózička Etažérka Fotoaparát Hmoždíř Hračka , 143 Karafa konvice , 298 konvička... 73, 119 korbel... 63, 79, 118 Láhev lampa stolní Mísa , 198, 225, 226 miska , 224 mistička... 23, 39 Nádoba nástolec Plastika... 25, 28, 29, 40, 64-69, 74, 120, 145, 153, , 189, 192, 194, 200, 228, 229, 231, 232, , 291, 294, 299, 300 plastika - svícen pohár , 116, 144, 185 pohárek... 71, 141, 187 popelník , 157 příbor Sada sklenic , 237 sklenice... 61, 62, 109, 148 sklenička socha souprava souprava likérová souprava toaletní stojánek... 24, 199 stolek svícen Šálek s podšálkem... 21, 22, 26, 27, 34-38, 195, 196 šperkovnice špička cigaretová Talíř , Varium , 230 váza... 32, 70, 72, 75, 77, , 111, 112, , 158, 160, 183, 188, 190, 197, , 295 vázička , 296 ventilátor Zrcadlo , 107 REJSTŘÍK ZNAČEK AMPHORA AV Bernard Bloch BEST BONE DENTON DELFT... 63, 229 Dresden F. THOMAS FRAUREUTH GLORIA GOEBEL K&A, KRAUTHEIM SELB BAVARIA KERAMIK made in Austria KPM LIMOGES... 35, 37 MOSER... 70, 154, 155, 160 NOWOTNY OESLAU P&S, Dolní Chodov RICHARTZ ART COLLECTION ROSENTHAL , 196, 228, 297, 298 ROYAL DUX... 32, 153, 200, 232 S&S SHEFFIELD ENGLAND SCHLAGGENWALD SOLINGEN STARÁ ROLE... 27, 147 STEREO - MIKROMA TL & SS UNION VÉRITABLE CRISTAL DE BOHEME VICTORIA VILLEROY & BOCH ZWIESEL GERMANY _ 8 _

9 OBRAZOVÁ ČÁST položky Gabriel Josef ( ) "Maškarní průvod" Kč kresba uhlem, signováno, kolem roku 1920, 50 x 66 (60 x 75) Dle majitele je obraz restitucí z Národní galerie Gabriel Josef malíř, scénický výtvarník, narozen v Praze, studoval na Ukrajinské akademii v Praze u profesora Mako, pracoval jako výtvarník v řadě našich divadel, v malbě zobrazoval divadelní postavy, kostýmní a maškarní výjevy, v krajinách se věnoval městským motivům, zasloužilý umělec (Toman, Slovník Chagall) 2 Krauer Josef ( ) "Studie lidských tváří - Genesis" Kč kresba tuší, nesignováno, při okrajích poznámky - pravděpodobně sloužící k tisku jako ilustrační doprovod, druhá polovina minulého století, 25 x 40 (40,5 x 53,5) Krauer Josef český malíř objevený z pozůstalosti v 90. letech - výstavu "Josef Krauer: Výběr z pozůstalosti" uspořádala galerie VLTAVÍN ve dnech , jeho práce se staly na trhu senzací, narodil se v Chmelišti u Uhlířských Janovic, studoval na státní grafické škole v ateliéru profesora Josefa Beneše, maloval kulisy a navrhoval kostýmy pro barrandovské ateliéry, přispíval do časopisu Mladý svět, věnoval se i literatuře a numerologii, přátelil se s mnoha známými osobnostmi té doby, přítel Jana Zrzavého, Hrabala, Boudníka (Informační systém abart - full verze, informace o Uhlířských Janovicích a osobnostech z oblasti) 3 Krauer Josef ( ) "Žena s věnečkem ve vlasech a s mužskými hlavami" Kč kresba tuší, nesignováno, druhá polovina minulého století, 26 x 27,5 (43 x 41) 4 Wachsman Alois ( ) "Studie sedících ženských aktů" Kč kresba tužkou, nesignováno, opatřeno pozůstalostním razítkem Aloise Wachsmana S119, první polovina minulého století, 20,5 x 25,5 (48 x 51,5) Wachsman Alois žák prof. Gočára, tvořil dlouho v Paříži, člen SVU Mánes, vynikající český modernista, zejména z období kubismu, patřil mezi avantgardu moderního umění v první třetině 20. století, významem svého díla se řadí do skupiny hned za Emilem Filou, na trhu dosahuje vysokých cen (Toman) 5 Jiroudek František ( ) "Domácí učení" Kč akvarel, signováno F. Jiroudek 41, výborná adjustace, 27 x 25 (58 x 53) Jiroudek František malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, studoval na pražské akademii u Nowaka, přihlásil se ke skupině Sedm v říjnu, člen SVU Mánes, od 1961 profesor na AVU v Praze, výstavy po celém světě - Neapol, Paříž, Lutych, Antverpy, Luzern, Vídeň, Benátky, Moskva, Bologna, Baden-Baden, Brusel atd., národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii Praha, dále v Ermitáži, v Dánsku, v Galerii v Torontu (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 6 Pezellen Tina ( ) "Stojící žena v letních šatech" Kč kresba tuší, signováno, datováno 1924, 45 x 23 (66 x 42) Pezellen Tina vynikající německá expresionistická malířka a ilustrátorka, uváděna ve světových katalozích, v devadesátých letech bylo její dílo významným objevem, v roce 2000 byla uspořádána výstava jejích prací na německém velvyslanectví v Praze 7 Urban Vladislav (1937-) "Královna matka" Kč olej na sololitu, signováno, datováno , vzadu autorský štítek s evidenčním číslem 461, 29 x 23,5 (35 x 30) Urban Vladislav sklářský výtvarník a designér, šperkař, narozen v Plzni, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla (Slovník Chagall) _ 9 _

10 8 Sedliský Ivan ( ) "Anděl" Kč olej na sololitu, signováno Ivan, vzadu uvedeno jméno autora a jeho adresa, druhá polovina minulého století, 49,5 x 39,5 (52,5 x 42,5) Sedliský Ivan malíř, grafik, narozen v Ostravě, studia na Akademii v Praze u Nechleby, významný figurální malíř monumentálních prací, řada publikací o tomto velmi zajímavém umělci, jehož práce jsou na hraně reálné mystiky s řadou složitých symbolů, zastoupen ve Středočeské galerii v Praze (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 9 Sedliský Ivan ( ) "Plachetnice s hvězdou" Kč olej na sololitu, signováno, druhá polovina minulého století, 39,5 x 29,5 (42 x 32) 10 Sedliský Ivan ( ) "Ptáček" Kč olej na sololitu, nesignováno, druhá polovina minulého století, 16 x 12 (21,5 x 17,5) 11 Polášek Hynek "Návrat z pastvy" Kč olej na sololitu, signováno, kolem poloviny minulého století, 31 x 39,5 (44 x 52) 12 Möllgaard Christian ( ) "Rybářská bárka na rozbouřeném moři" Kč olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 30 x 40 (42 x 53) Möllgaard Christian pseudonym dánského malíře vlastním jménem Svend Drews, syn slavného dánského malíře Kaie Drewse, známý především svými úchvatnými mořskými scenériemi a scenériemi zasněžené skandinávské přírody, jeho dílo je zastoupeno mimo jiné i v Amelienborgu, sídle dánské královské rodiny n Kodani. Je zaznamenán i prodej za téměř USD (Sotheby's, , 68x98), většina prodejů je řádově v rozmezí eur (http://www.obro-artgallery.com/biographies.htm#svenddrews, 13 Landt Frantz (Frants) ( ) "Dvojstěžník" Kč olej na plátně, signováno, datováno 1918, poškozeno, 65 x 90 (85 x 108,5) Landt Frantz (Frants) dánský námořní důstojník, sloužil na mnoha lodích, které se plavily po celém světě. Mezi jeho nejslavnější práce patří soubor obrazů zobrazujících mořské scenérie z Grónska, kam často cestoval v letech V roce 1936 byl vybrán, aby doprovázel dánského krále Christiana X při jeho cestě na Island a Faerské ostrovy. Zde na žádost krále namaloval sérii mořských scenérií, často taky maloval historické scény zobrazující slavné námořní bitvy. Mnoho jeho prací se stále nachází v dánských královských sbírkách. Je zaznamenán i prodej za USD (Christe's ) (artprice, 14 Štolovský Josef ( ) "Sklizeň chmele" Kč olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, první polovina minulého století, jemně vyřezávaný dřevěný rám, 38,5 x 63 (49,5 x 74) Štolovský Josef malíř, komerční rada v Praze XII, studia na pražské akademii u prof. Ottenfelda, v Mnichově u prof. C.Marra, představitel Mařákovy školy, studijní cesty do Bosny, Hercegoviny, Dalmácie a další, významný umělec, zastoupen v Národní galerii Praha (Toman) 15 nesignováno "V podhradí hradu Bítov" Kč olej na plátně, nesignováno, může se jednat o autora z okruhu Romana Havelky, první polovina minulého století, 45 x 47 (58,5 x 60) 16 Havlíček Jindřich (1882-) "Zahradní schodiště" Kč olej na kartonu, signováno, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem 546 a určením místa - Dubrovník, 25 x 33 (31 x 39) Havlíček Jindřich malíř a grafik, narozen v Náchodě, studoval na Akademii v Praze u Pirnera a Ottenfelda, pedagogicky působil v řadě středních škol, byl na studijní cestě v Dalmácii, namaloval řadu obrazů z Olomouce a okolí (Toman) _ 10 _

11 17 Fišárek Alois ( ) "U kočovného tábora" Kč olej na plátně, signováno, datováno 1934, 32,5 x 41 (46 x 53) Fišárek Alois malíř, tvůrce tapiserii a vitráží, studia na AVU v Praze u O. Nejedlého, profesor na VŠUP a AVU v Praze, člen SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně a Skupiny moravskoslezských výtvarníků, pravidelně vystavoval v Mánesu, řada výstav po celém světě, zvláště exceloval na výstavě EXPO 58 v Bruselu, kde obdržel zlatou medaili za gobelín, národní umělec, široce zastoupen v Národní galerii (Toman, Slovník Chagall) 18 Bílkovský František ( ) "Tři koně" Kč kombinovaná technika - lavírovaná kresba tuší a akvarel, signováno tužkou, datováno 1949, 20 x 57,5 (34,5 x 71) Bílkovský František malíř, grafik, narozen v Mrákotíně u Telče, zemřel v Brně, soukromá studia u A.V. Slavíčka v Telči, od třicátých let 20. století žil v Brně, člen spolku výtvarných umělců Aleš, Bloku a Spolku sběratelů a přátel ex libris (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 19 Fischerová - Kvěchová Marie ( ) "Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu" Kč barevný ofset, značeno v desce monogramem MFK, datováno 1939, 25 x 24,5 (31 x 31) Fischerová - Kvěchová Marie malířka, ilustrátorka, kreslířka, narozena v Kutné Hoře, studovala u profesora Schikanedera, dále rok u profesora Nandina v Paříži, mimořádně významná ilustrátorka a malířka námětů ze života dětí. Její ilustrace Babičky B. Němcové, Karafiátových Broučků a další patří mezi skvosty české ilustrační tvorby. V roce 1918 vytvořila obrazový doprovod k Československé státní hymně a k Prodané nevěstě, vydala také soubor dvaceti pěti studií lidových krojů a další skvělé práce, většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, reprodukcích, leporelech apod., v roce 1925 získala Zlatou medaili v Paříži (Toman, Slovník Chagall) Rozsáhlost tvorby Marie Fischerové - Kvěchové dokládá i zmínka o soukromé sbírce více než 650 různých pohlednic s reprodukcemi kreseb této autorky. Sběratelka za sbírku obdržela v roce 1988 v pražském Klubu sběratelů kuriozit ocenění "Pozoruhodná sbírka MFK." Nyní je sbírka umístěna v pardubickém muzeu a neustále se rozrůstá (z příspěvku sběratelky paní Květuše Veselé publikovaném na ) 20 Mervart Augustin ( ) "Podzimní krajina" Kč olej na plátně, signováno, datováno 1914, výjimečná práce ze sběratelsky zajímavého období, nerámováno, 99 x 109 Mervart Augustin významný moravský malíř krajinář, narodil se v Krásně nad Bečvou, studoval sochařství u profesora F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, žil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se účastnil všech členských výstav, více než 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířů (Toman, Slovník Chagall) NEOBRAZOVÁ ČÁST položky Šálek a podšálek s plastickými loveckými motivy v medailoncích Kč porcelán glazovaný mramorováním v odstínech hnědé barvy, na šálku jeden a na podšálku tři medailonky, značeno vtlačovaným číslem 51 a vtlačovanou značkou P&S, Dolní Chodov, používanou v letech , kdy porcelánku vlastnili Portheimové, na dně podšálku vlasová prasklina výška šálku 8,5cm, průměr podšálku 15,2cm 22 Šálek s podšálkem... 1 Kč porcelán glazovaný na vnějších plochách zelenou barvou, bohatý zlacený motiv stylizovaného rostlinného dekoru je zvýrazněn starorůžovými konturami, starorůžová dále akcentuje při horním okraji vnitřní strany šálku ve věnečku z lodyh s lístky, ruční malba,, značeno zelenou tištěnou značkou KPM používanou v letech ve slezské porcelánce Krister Porzellan- Manufaktur, Waldenburg a zelenou značkou P&S mezi zkříženými ratolestmi, výška šálku 5cm, průměr podšálku 14,5cm Dekor částečně setřelý častým používáním. 23 Sada šesti mističek Kč porcelán bíle glazovaný, zdobený plastickým barevným motivem květu růže s lístky a zlacením, značeno modrou tištěnou značkou s korunou nad N a nápisem Dresden, dále vtlačovanými čísly, na jedné mističce výrobní prasklina a na růžičkách drobné oklepy, výška 2,5cm, průměr 8cm _ 11 _

12 24 Sada dvanácti stojánků na jmenovky při stolování Kč keramika ve tvaru růžiček, šest růžiček růžově glazovaných a šest žlutě glazovaných, značeno tištěnou značkou BEST BONE DENTON China England, výška 2,7cm, délka 4,5cm 25 Sada růžiček Kč porcelán barevně glazovaný, značeno modře pod polevou, Čechy, počátek 20. století, šest kusů, tyto růžičky pravděpodobně sloužily jako ozdoba na slavnostně prostřeném stole, výška 4,5 cm, průměr 7,5 cm 26 Dva šálky s podšálky Kč porcelán glazovaný kobaltovou glazurou, zdobeno bohatým zlacením a květinovým pásem, značeno tištěnou značkou UNION (druhá porcelánka v Klášterci z let ), dvacátá léta minulého století, výška šálku 5,5cm, průměr podšálku 11,5cm 27 Šálek s podšálkem Kč porcelán zdobený vínovou glazurou a pásem stylizované rostlinné oroplastiky při okrajích šálku i podšálku, značeno tištěnou značkou STARÁ ROLE, čtyřicátá léta minulého století, výška šálku 4,5cm, průměr podšálku 10cm 28 Urban Vladislav (1937-) Plastika "Spočinutí" Kč bronz na podstavci ze švédské žuly, signováno, datováno 1967, výška plastiky 23cm, s podstavcem 28cm Urban Vladislav sklářský výtvarník a designér, šperkař, narozen v Plzni, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla (Slovník Chagall) 29 Urban Vladislav (1937-) Plastika "Bakchantka" Kč bronz na žulovém podstavci, nesignováno, značeno autorskou značkou, druhá polovina minulého století, výška včetně podstavce 21,5cm 30 Kleinová Zuzana (1981-) Souprava váza a mísa Kč sklo čiré, přejímané zeleno - mléčně - červeným sklem, ručně broušené, signováno, datováno 2004, výška vázy 18,5cm, výška mísy 14,5cm, průměr mísy 21cm Kleinová Zuzana absolventka Sklářské školy v Železném Dvoře 31 Etažérka s ohrádkou Kč dřevo černě lakované, soustružené stojany a čtyři police, druhá polovina 19. století, drobná poškození laku způsobená používáním, výška 126cm, šířka 50cm, hloubka 30cm 32 Váza Kč porcelán barevně glazovaný, zdobený plastickým dekorem větvičky s lístky a plody malin, dále dekorem inspirovaným secesními vzory, značeno ROYAL DUX, druhá polovina minulého století, výška 48cm 33 Stolek na jedné noze Kč dřevo černě natřené, horní deska oválného tvaru, první polovina minulého století, především horní deska vyžaduje restaurování, výška 79,5cm 34 Šálek s podšálkem Kč porcelán glazovaný kobaltovou modří, zdobený ručním zlacením stylizovaným rostlinným motivem, šálek je na nízké patce, empírový tvar, značeno tištěnou značkou GLORIA Carlsbad Finest China, první polovina 20. století, drobný oklep na spodní straně šálku, výška šálku 4,5cm, průměr podšálku 10,8cm 35 Šálek s podšálkem Kč porcelán glazovaný kobaltovou modří, zdobeno bohatým zlacením při okrajích, značeno tištěnou značkou LIMOGES made in France, druhá polovina minulého století, výška šálku 5 cm, průměr podšálku 11 cm _ 12 _

13 36 Šálek s podšálkem Kč porcelán bíle glazovaný, zdobený při okrajích pásy kobaltové modři, značeno tištěnou značkou SCHLAGGENWALD - HORNÍ SLAVKOV, jedna ze značek používaných v letech , výška šálku 5,5cm, průměr podšálku 11cm 37 Šálek s podšálkem Kč porcelán bíle glazovaný, při okrajích zdobeno páskami zlaté oroplastiky se stylizovanou liánou vinné révy, značeno tištěnou značkou LIMOGES made in France, druhá polovina minulého století, výška šálku 5cm, průměr podšálku 10,5cm 38 Šálek s podšálkem Kč porcelán glazovaný kobaltovou modří, zdobeno bohatým zlacením, vnitřek šálku celý zlacený, značeno tištěnou značkou FRAUREUTH používanou v letech , výška šálku 4,8cm, průměr podšálku 10,2cm 39 Mistička Kč modrý smalt bohatě krakelovaný, horní okraj zdobený vavřínovým věncem s mašlí, první polovina minulého století, výška 1,5cm, průměr 7cm 40 Plastika "Hlava Buddhy" Kč řezba ve dřevě s barevnou polychromií, patrně Barma, přelom 19. a 20. století, výška 45cm OBRAZOVÁ ČÁST položky Votlučka Karel ( ) "Hradčany z Karlova mostu" Kč mistrovský lept, signováno v desce i tužkou, kolem roku 1935, výborný grafický list žáka Preislera, Nechleby, Švabinského a Loukoty, kvalitní adjustace, zaskleno, ve výřezu 30 x 33,5 (48 x 50,5) Votlučka Karel malíř a grafik, narozen v Plzni, studia na pražské akademii u Preislera, Nechleby a Švabinského, věnoval se téměř výhradně grafice, je autorem alba Gotická Praha (Toman, Slovník Chagall) 42 Votlučka Karel ( ) "Jindřichův Hradec" Kč mistrovská kresba uhlem a akvarelem, signováno, datováno 1954, skvělá práce žáka Preislera, Nechleby, Švabinského a Loukoty, adjustováno pod sklem, ve výřezu 43 x 29 (57,5 x 42,5) 43 Votlučka Karel ( ) "Jindřichův Hradec - zámek" Kč mistrovská kresba uhlem a akvarelem, signováno, datováno 1954, skvělá práce žáka Preislera, Nechleby, Švabinského a Loukoty, adjustováno pod sklem, ve výřezu 31 x 36 (45,5 x 50) 44 neurčeno "Loďky v přístavu - Mattino a Burano - Ráno v Buranu" Kč mistrovská tempera a kvaš na překližce, signováno, nepřečteno, stejný autor také u položek 45 a 46, velmi kvalitní práce, která stojí za další určení, přelom 20. a 21. století, zaskleno, ve výřezu 29 x 38 (47,5 x 57,5) Burano je ostrůvek u Benátek, na něm je slavný kostel St. Martino. Na google je spousta fotografií, které dost připomínají náš obraz pak by název dával smysl i jako Martino a Burano. Spíše ale text na obraze čteme jako Mattino a Burano 45 neurčeno "Na pláži" Kč mistrovská tempera a kvaš na překližce, signováno, nepřečteno, stejný autor také u položek 44 a 46, velmi kvalitní práce, která stojí za další určení, přelom 20. a 21. století, zaskleno, ve výřezu 24 x 34 (43 x 52,5) 46 neurčeno "Loďka na mořském pobřeží" Kč mistrovská tempera a kvaš na překližce, signováno, nepřečteno, stejný autor také u položek 44 a 45, velmi kvalitní práce, která stojí za další určení, přelom 20. a 21. století, zaskleno, ve výřezu 33,5 x 23,5 (53 x 43) _ 13 _

14 47 Hodr Karel ( ) "U Vltavy v Praze" Kč mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, kvalitní práce absolventa Akademie v Praze a Stockholmu, který žil od šedesátých let ve Švýcarsku, adjustováno pod sklem, skvělá nabídka, ve výřezu 28 x 47 (52 x 69) Hodr Karel významný malíř, soukromá studia u Homoláče a v Jugoslávii u Gregoriče, absolvent Akademie v Praze a Královské akademie ve Stockholmu, později sám profesor na Art Academy of Konstanz, řada výstav a zastoupení v evropských galeriích, většinu času žil a tvořil ve Švýcarsku, u nás se jeho práce objevují sporadicky, ceněný malíř v evropském kontextu, mnozí malíři druhé poloviny 20. století jmenují Karla Hodra jako svého učitele během jejich evropských studií, např. německý malíř Guido Frick uvádí Karla Hodra jako svého učitele a jednoho z nejvýznamnějších evropských impresionistů (... After years of study in the early 70 s with Professor Karel Hodr, one of Europe s most important impressionists, Guido joined the Bongart School of Art in California and Idaho, (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, 48 Bino Josef (1881-) "Zima pod horami" Kč mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, kvalitní práce žáka Kalvody, který dále studoval u profesora Mako na Ukrajinské akademii v Praze, v této krajinářské práci se jemně odráží vliv Kalvodův, 50 x 65 (60 x 75) Bino Josef malíř a grafik, rodák z Kouřimi, žák profesora Mako na Ukrajinské akademii v Praze, studium rovněž u Aloise Kalvody, s přítelem Nemastilem maloval v Posázaví, vytvořil grafiky Prahy a krajin (Toman) 49 Žižka Jiří ( ) "Paridův soud" Kč velký mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1990, výborná práce jednoho z nejlepších žáků Karla Součka, práce vychází z kubismu, 50 x 70 (60 x 80) Žižka Jiří malíř, ilustrátor, jehož obrazy si získaly příznivce a dosáhly slušných cen i na aukcích, byl žákem Karla Součka a Paderlíka na AVU v Praze, v malbách s oblibou zobrazuje ženské tělo ve všech podobách, s vlídností a něhou maluje děti, zejména jeho práce ze sedmdesátých let zřetelně vycházely z kubismu, měl samostatné výstavy v Kolíně nad Rýnem a v Pesaro v Itálii, ilustroval knihy pro nakladatelství ACADEMIA (Slovník Chagall) 50 Velenovský Josef (1887-) "Lesnatá krajina s řekou - Otava (?)" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, velmi kvalitní umělecký rám, působivý celek, 50 x 60 (65,5 x 74,5) Velenovský Josef malíř, pedagog, narozen v Písku, studoval na Akademii v Praze u Bukovace a F. Ženíška, žil a tvořil v Písku, zabýval se krajinomalbou, především zobrazoval Otavu, Zvíkov, Písek a jeho okolí, vystavoval se Sdružením jihočeských výtvarníků, byl jejich členem (Toman, Slovník Chagall) 51 Scifan Arturo (?) "Loďky u Benátek" Kč mistrovský olej na plátně, signováno vzadu, datováno 1975, 70 x 50 (63 x 83) 52 neurčeno "Dům s kvetoucími stromy" Kč mistrovský galerijní olej na překližce, signováno, nedatováno, druhá polovina minulého století, patrně jde o exteriér z Itálie, kvalitní adjustace pod sklem, vzadu razítka, 50 x 60 (73 x 83) 53 Tallmás (?) "Stavení u horské říčky" Kč miniaturní olej na destičce, signováno, nedatováno, minulé století, vzadu hedvábný kryt, luxusní široký zlacený rámeček, pod vypouklým sklem, velmi dobrý stav, 8 x 6 (17,5 x 15,5) 54 Dvorský Bohumír ( ) "Letní kytice ve váze" Kč mistrovský galerijní olej - tempera na kartonu, signováno v dedikaci novomanželům Durčákovým s datem 1952, jde o jedno z malířových slavných zátiší s květy, rozjásaná skvostná práce, luxusní rám, 90 x 65 (109 x 83) Obraz pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových Dvorský Bohumír malíř, kreslíř, grafik, rodák z Paskova, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) _ 14 _

15 55 Süss Josef Wenzel ( ) "Dívka s červeným slunečníkem u kvetoucího keře" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1916, skvělá práce, obraz byl čištěn a výborně restaurován, na trhu zcela výjimečné, vzadu štítek ze sbírky, 78,5 x 62,5 (83 x 67) Prodeje obrazů tohoto autorova dosahují částek kolem dolarů, tak např. jeho olej na plátně "Květinářka" byl prodán v roce 1999 za dolarů Süss Josef Wenzel rakouský malíř krajiny a žánrových scén, narozen v Brně, žil ve Vídni, od roku 1925 v Gablitz u Vídně, studoval na akademii ve Vídni, v českém rodném listu je uvedeno příjmení Süsz, obrazy signoval Süss, v ARTPRICE veden i pod jménem Josef Johann Süss, malíři byli také dva synové Josef Heinrich ( ) a Eduard 56 Köhler Enz "Domy u řeky s mostem" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, počátek minulého století, skvělá ukázka práce německého expresionismu, 50 x 40 (56,5 x 46,5) 57 Fajkus Jaromír ( ) "Přepadení" Kč mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno 1958, vzadu autorský štítek, 25 x 35 (33 x 43) Fajkus Jaromír malíř, grafik, narodil se ve Pstruží, působil v Havířově, studia na AVU v Praze u profesora J. Želibského a K. Mináře, dále na Rjepinově institutu v Petrohradě, středem jeho malířského zájmu byla krajinomalba, portrétní tvorba a kytice, člen UVU a Oslava, řada výstav (Slovník Chagall) 58 Červinka - Targus Zdeněk (1928-) "Jezdec na koni na břehu moře s majákem" Kč mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, nedatováno, kvalitní umělecká adjustace, 30 x 34,5 (46 x 50,5) Červinka - Targus Zdeněk malíř, kreslíř, tvůrce plakátů, rodák z Uherského Hradiště, vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti u prof. Jaška, Hofmana, Hrocha a Kubíčka, od roku 1993 každoročně vystavoval ve zlínské Galerii Viva, v roce 2001 obdržel Kulturní cenu města Uherské Hradiště (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 59 Červinka - Targus Zdeněk (1928-) "Život v oáze" Kč mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, nedatováno, kvalitní umělecká adjustace, 24,5 x 31,5 (43 x 50) 60 Červinka - Targus Zdeněk (1928-) "Pán s jezevčíkem u zákazu vjezdu" Kč mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, nedatováno, kvalitní umělecká adjustace, 24 x 31 (33 x 41,5) NEOBRAZOVÁ ČÁST položky Sklenice válcovitá Kč sklo světlomodré až tyrkysové barvy, zdobené plastickým nápisem zlaceným em "Aus Eisenstein", kolem roku 1890, výborný stav, výška 15cm, průměr 8cm 62 Sklenice upomínková z Fürstenbäderu, na nízké patce Kč sklo čiré s rubínovou lazurou, po obvodu čtyři ryté a řezané kruhové medailony, v čelním je monogram MK, ve zbývajících veduty s budovami a německými nápisy, kolem roku ,, ve střední části sklenice u jedné z vedut je prasklina, která není na první pohled patrná, výška 10,5cm, průměr 7cm 63 Korbel Kč fajáns bohatě ručně malovaná modrobílým stylizovaným květinovým dekorem, značeno modře pod polevou DELFT D.P, Holandsko, minulé století, při okraji dvě vlasové praskliny, výška 14,5cm, průměr 10,5cm 64 Kytka Václav ( ) Plastika nástěnná "Jiří zabíjí draka" Kč sochařská hlína pálená, patinovaná, signováno, datováno 1949, mistrovská práce žáka Kysely, velmi dobrý stav výška 28cm, šířka 22cm Kytka Václav keramik, malíř, sochař, ilustrátor, studoval u profesora Kysely a Nováka na UMPRUM v Praze, působil jako učitel na odborné keramické škole v Praze (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) _ 15 _

16 65 Plastika nástěnná "Hospodská scéna I - Hra v kostky" Kč litina patinovaná na bronz, masivní provedení, elipsovitý tvar, vzadu číslo, zpracováno podle předlohy holandských mistrů, Střední Evropa, kolem roku , 40 x 49 V rodině majitele sloužily položky 65, 66, 67 a 68 jako dekorace hospody, u položky 66 značeno Ostade, patrně vše podle tohoto umělce 66 Plastika nástěnná "Hospodská scéna II - Hra v karty" Kč litina patinovaná na bronz, masivní provedení, elipsovitý tvar, vzadu číslo, zpracováno podle předlohy holandských mistrů, Střední Evropa, kolem roku , 40 x Plastika nástěnná "Hospodská scéna III - Diskuze u vína" Kč litina patinovaná na bronz, masivní provedení, elipsovitý tvar, vzadu číslo, zpracováno podle předlohy holandských mistrů, Střední Evropa, kolem roku , 40 x Plastika nástěnná "Hospodská scéna IV - Pijácká pohoda" Kč litina patinovaná na bronz, masivní provedení, elipsovitý tvar, vzadu číslo, zpracováno podle předlohy holandských mistrů, Střední Evropa, kolem roku , 40 x Plastika nástěnná "Tři děti" Kč mramor, vzadu uprostřed pečeť - oválný medailonek se sedící postavou anděla, adjustováno v bohatě zdobeném a zlaceném rámku, průměr plastiky 16,5cm, rámek 29,5 x 29,5cm 70 Váza Kč sklo růžovo fialové, půdorys kosočtverce, zdobeno precizní řezbou a brusem kosatce a lilie, signováno monogramem JP, model CALLA 2777, který se vyrábí dodnes, značeno MOSER CARLSBAD, první polovina minulého století, výška 25cm 71 Pohárek na nízké patce Kč sklo medové barvy, zdobeno třemi centrálními medailony s malbami: kostelík u řeky, dům u jezera a strážní věž s dřevěným mostem přes vodopád, vše dále doplněno šesti menšími medailony s ručně domalovaným motivem květů růží a pomněnek při okraji zlacená linka, Německo, biedermeier, první polovina 19. století, výška 11cm 72 Váza Kč sklo čiré, vrstvené rubínovým, po celém obvodu zdobeno brusem a leptáním, motiv krajiny se stromy, sklárna Vilhelm Kralik syn, Lenora, Jižní Čechy, kolem roku 1920, výška 20,5cm 73 Konvička na čtyřech nožkách Kč kovová, empírového tvaru, po obvodu žebrovaná, na víčku i na těle zdobená úzkým plastickým proužkem ve tvaru řetízku, ucho a víčko hnědý bakelit, značeno písmeny TL & SS a číslem 5376, první polovina minulého století, výška 14cm 74 Makovský Vincenc ( ) Plastika "Ženské poprsí s kytarou" Kč sádra patinovaná, signováno, kolem poloviny minulého století, pravděpodobně se jedná o bozetto - model ještě nedokončeného sochařského díla, malých rozměrů, nepropracovaný do podrobností, autor na něm vizualizuje svoje představy budoucího díla, výška 16,5cm Makovský Vincenc sochař, malíř, pedagog, narozen v Novém Městě na Moravě, malířství studoval u Obrovského a Krattnera, sochařství u Štursy a Kafky na AVU v Praze, dále studoval v ateliérech Bourdella a Kupky v Paříži, vyučoval na Škole umění ve Zlíně, později na Vysoké škole technické v Brně a na AVU v Praze (Slovník Chagall) 75 Švarc Josef (1928-) Váza válcovitá na patce Kč sklo čiré, silnostěnné, po obvodu zdobené rytým motivem větviček s plody jeřabin, signováno, sedmdesátá léta minulého století, výška 23,5cm, průměr 8cm Švarc Josef sklářský výtvarník, studoval na SPŠ sklářské v Kamenickém Šenově, zabýval se designem užitkového skla, ve volné tvorbě se věnoval řezanému sklu (Slovník Chagall) 76 Cukřenka s ouškem Kč sklo mléčné, zdobené barevnou malbou květů a mašle, dále zlatými ratolestmi a růžovým pruhem po celém obvodu, víčko a ouško obecný kov, přelom 19. a 20. století, výška cukřenky 9cm, s ouškem 19cm, průměr 12cm _ 16 _

17 77 Váza na nízké patce Kč sklo zelené, zdobené barevnou ruční malbou květů a rokají, doplněno bohatým zlacením, konec 19. století, výška 30cm 78 Nádoba na štětce Kč slonovina zdobená centrálním medailonem s řezbou slona, oválná základna, na třech kulovitých nožkách, první polovina minulého století, výška 10cm 79 Korbel s víkem Kč sklo čiré po celém obvodu pokryté rubínovou lazurou, na čelní straně zdobené podélným polem s řezbou veduty Tereziánské vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě s nápisem "Militär Akademie in Wiener Neustadt", víko v cínové montáži s precizní řezbou, koně ve cvalu, Čechy, kolem roku 1835, výška 15cm 80 Palda Karel Souprava likérová Kč sklo čiré, broušené, malované rubínovou lazurou s jemnou řezbou stylizovaného rostlinného a geometrického motivu, doplněno pískováním, původní nálepka K VÉRITABLE CRISTAL DE BOHEME Karel Palda Nový Bor, Čechy, ARTDEKO, třicátá léta minulého století v sestavě: karafa se zátkou, výška 21,5cm a šest odlivek, výška 6,5cm OBRAZOVÁ ČÁST položky Kvíčala Petr (1960-) "Koloběh života" Kč olej na plátně, signováno vzadu monogramem PK, vzadu dále datace 1989, majitel obraz zakoupil přímo od autora 32 x 32 (34,5 x 34) Kvíčala Petr malíř, narozen ve Svitavách, studoval na SUPŠ v Brně, umělecky debutoval v polovině osmdesátých let, zastoupen v řadě galerií, řada výstav (Slovník Chagall) 82 Svolinský Karel (?) ( ) "Krojovaná veselice" Kč kombinovaná technika - kresba tuší, akvarel, nesignováno, opatřeno značkou stylizované kotvy, datováno Olomouc 8.X x 34 (34 x 43) Svolinský Karel (?) skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada monografií (Toman, Slovník Chagall, výčet výstav v Lexiconu of the CVA) 83 Vičar Jan (1967-) "Blyde River Canyon" Kč kombinovaná grafická technika - barevný linořez a přetisk, nesignováno, vzadu uvedeno jméno autora a datace ,5 x 58 (31,5 x 61,5) Blyde River Canyon Jižní Afrika, jeden z největších kaňonů na zeměkouli Vičar Jan malíř, grafik, narozen ve Svitavách, studia na ŠUŘ v Brně, na pražské akademii v ateliéru krajinomalby u docenta Hodonského a v ateliéru grafiky docenta Lindovského, působí jako učitel výtvarné přípravy na SŠUŘ v Brně, řada výstav, široký výčet literatury (Slovník Chagall) 84 neurčeno "Z Velkých Janovic" Kč kombinovaná technika - olej, tempera na kartonu, signováno, nepřečteno, vzadu štítek s nečitelným jménem autora, názvem místa a datací 1986, 20 x 61,5 (36 x 78) 85 Souček Karel ( ) "Pohled na malostranskou Mosteckou věž" Kč originální barevná akvatinta, signováno tužkou, první polovina minulého století, 25 x 17 (37,5 x 29,5) Souček Karel výborný český modernista, studia na UPŠ Praha a AVU Praha, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, Svazu čs. výtvarných umělců, tvůrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělců, profesor na akademii _ 17 _

18 v Praze, řada samostatných výstav, účastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí, vystavoval např. v Antverpách, Benátkách, Berlíně, Bruselu, Lutychu, Lucernu, Moskvě, New Yorku, Sao Paulu, Řezně, Vídni, zastoupen v mnoha galeriích, široce zastoupen v Národní galerii Praha, známý a hledaný malíř dvacátého století, uváděn v literatuře (Toman, Slovník Chagall) 86 Urban Vladislav (1937-) "Portrét muže" Kč kresba tuší, signováno monogramem VU, datováno 1988, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem, 24 x 15 (34,5 x 24,5) Urban Vladislav sklářský výtvarník a designér, šperkař, narozen v Plzni, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla (Slovník Chagall) 87 nesignováno "Krajina s břízami" Kč olej na lepence, 34,5 x 35 (40 x 41) 88 Bochořáková - Dittrichová Helena ( ) "Bohatá kytice ve váze" Kč olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 56,5 x 50,5 (70,5 x 63) Bochořáková - Dittrichová Helena malířka, grafička, studovala na AVU v Praze v grafické speciálce A. Brömse a jako stipendistka francouzskou grafiku v Paříži, byla členkou KVU Aleš v Brně, Kruhu výtvarných umělkyň, Nezávislých umělců v Paříži, od roku 1924 vystavovala každoročně v salonu Nezávislých (Toman, Slovník Chagall) 89 Matýsek Petr (1885-) "Koupání u řeky" Kč olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, poškozený rám, 74 x 60 (90 x 77) Matýsek Petr malíř, narozen v České Třebové, studoval u profesora Bachera na Akademii ve Vídni a pak šest let v Paříži, byl členem Jednoty umělců výtvarných s nimiž vystavoval (Toman, Slovník Chagall) 90 Emler František ( ) "Svatovítská katedrála za zimního podvečera" Kč mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1979, výjimečná práce ilustrující pohodu zimního podvečera, malba navozující tajuplnou atmosféru nadcházejícího ročního období, 90 x 63 (110 x 82) Emler František malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, narodil se v Přelouči, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, studia u slavného malíře ANDRÉ LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších, na popud Františka Emlera vznikla Galerie Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla , v samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 grafických listů získaných darem autora, stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský, čestný občan města Přelouče (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, 91 nesignováno "Svážení dřeva v předjarní krajině" Kč olej na plátně, první polovina minulého století, mistrovská galerijní práce, optimisticky laděná, prosluněná krajina ve vrchní polovině obrazu je příslibem nadcházejícího ročního období, 65 x 87,5 (72,5 x 95) 92 Kotyšan Cyril (1899-) "Dva ledaři při kuřácké pauze" Kč kombinovaná technika - kresba barevnými tužkami a akvarel na kartonu, signováno, první polovina minulého století 33,5 x 23 (45 x 34) Kotyšan Cyril malíř, ilustrátor, narozen v Braníku u Prahy, žák Obrovského na AVU v Praze, výstavy (Toman, Slovník Chagall) 93 Kotyšan Cyril (1899-) "Rodina před chalupou v zimě" Kč kombinovaná technika - kresba barevnými tužkami a akvarel na kartonu, signováno, první polovina minulého století 33,5 x 23 (45 x 34) Kotyšan Cyril malíř, ilustrátor, narozen v Braníku u Prahy, žák Obrovského na AVU v Praze, výstavy (Toman, Slovník Chagall) _ 18 _

19 94 Planerová Kamila Veronika (1942-) "Chalupy na loukách" Kč kresba barevnými křídami, signováno, vzadu věnování: "Milé rodince Hubených věnuje Kamila Planerová, Vánoce 1986, osmdesátá léta minulého století, 45 x 64 (64 x 82,5) Planerová Kamila Veronika malířka, textilní výtvarnice, keramička, narozena v Dambořicích, studovala u profesora Zeminy na SUPŠ v Brně (Slovník Chagall) 95 Planerová Kamila Veronika "Mořské pobřeží" Kč kombinovaná technika, signováno, osmdesátá léta minulého století, 38,5 x 60 (60 x 82) 96 Planerová Kamila Veronika "Předjaří u řeky" Kč kombinovaná technika, signováno, osmdesátá léta minulého století, 45 x 66 (62 x 83) 97 neurčeno "Krojovaný muž sedící na dvorku" Kč kombinovaná technika - kresba uhlem a barevným pastelem, signováno, první polovina minulého století, 30 x 22 (43 x 33) 98 neurčeno "Romantická krajina s hradem" Kč kombinovaná technika - kvaš, akvarel, signováno, počátek minulého století, 22 x 30 (45 x 53) 99 Drha Josef (1912-) "Personifikace sklizně - podzim" Kč olej na plátně, signováno, datováno 1945, mimořádně zajímavá a kvalitní práce galerijní hodnoty navazující na práce Ženíškovy a později na práce Karla Špillara, ručně řezaný rám má poškozený roh, skvělá nabídka, 52 x 71 (68 x 88) Drha Josef významný žijící moravský malíř a grafik, narozen v Ostravě, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u V. Wünsche a J. Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních po celé republice, zastoupen v Národní galerii Praha, ve sbírkách Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd. (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 100 Mervart Augustin ( ) "Jarní tání za vesnicí" Kč olej na plátně, signováno, datováno 1938, restaurováno včetně signatury, 66,5 x 76,5 (80 x 91) Mervart Augustin významný moravský malíř krajinář, narodil se v Krásně nad Bečvou, studoval sochařství u profesora F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, žil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se účastnil všech členských výstav, více než 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířů (Toman, Slovník Chagall) NEOBRAZOVÁ ČÁST položky Honosná otevřená váza - mísa Kč sklo čiré silnostěnné broušené vertikálními fasetami do nepravidelného osmistěnu, vpředu zdobené řezaným motivem běžícího koně, Čechy, druhá polovina minulého století, luxusní provedení, výška 16,5cm, šířka 24,5cm, hloubka 16cm, tloušťka skla 2cm 102 Váza na jeden květ Kč několikrát nabírané sklo - sommerso, bezbarvé čiré a rubínové, ručně broušené do faset, inspirováno návrhem Pavla Hlavy, realizovaném v šedesátých letech minulého století v závodě Exbor, CRYSTALEX, Nový Bor, výška 32cm Hlava Pavel ( ) sklářský výtvarník, studoval na VŠUM v Praze u profesora Štipla, vyučoval i na Royal Colledge of Art v Londýně, obdržel Bavorskou státní cenu se zlatou medailí na Internationale Handwerksmesse v Mnichově v roce 1971, Premio Internationale Vicenza, Itálie, Zlatá medaile Kanazawa 88, Brno, zlatá medaile za design (Slovník Chagall) 103 Váza na jeden květ Kč několikrát nabírané sklo - sommerso, bezbarvé čiré a rubínové, ručně broušené do faset, inspirováno návrhem Pavla Hlavy, realizovaném v šedesátých letech minulého století v závodě Exbor, CRYSTALEX, Nový Bor, výška 30,5cm _ 19 _

20 104 Kalendář stolní Kč kožený kalendář na mosazné trojnožce, vytiskl Carl Fromme ve Vídni, ochranná známka Verlag V. Gebr. Rodeck, první polovina minulého století, výška 18cm 105 Fotoaparát Kč STEREO - MIKROMA od Meopty, v koženém pouzdře, přiložen záruční list, paragon a návod, originální papírová krabička, sedmdesátá léta minulého století, výška 5cm, délka 14,5cm, hloubka 4,5cm 106 Zrcadlo Kč rám - bohatá řezba ve dřevě ve tvaru rozvilin, zlaceno, 19. století, zlacení se místy odlupuje, 27,5 x 21 (52 x 32) 107 Zrcadlo Kč rám - bohatá řezba ve dřevě ve tvaru rozvilin a rokají, zlaceno, první polovina minulého století, 52,5 x 64 (78,5 x 90) 108 Talíř s pravidelně tvarovaným okrajem Kč keramika patinovaná na stříbrnou barvu, zdobeno po obvodu a v centrální části plastickými motivy zvířat, doplněno bohatým rostlinným ornamentem, značeno vtlačeně BB 29, Bernard Bloch, značka používaná po roce 1869, historismus, na mnoha místech prosvítá podkladová červená barva, průměr 22,5cm 109 Sklenice na patce Kč sklo uranové, po obvodu zdobené žebrováním a při horním okraji plastickými čočkami, na přední straně centrální medailon s téměř setřeným nápisem "Zum Andenken", doplněno bohatou ruční malbou stylizovaného rostlinného dekoru a zlacením, druhá polovina, 19. století, na patce oklepy, výška 14cm 110 Číše zvonkovitého tvaru na nízké patce Kč sklo čiré, zdobené po celém obvodu ruční malbou transparentními y znázorňujícími pastýřskou scénu, horní okraj zdoben zlatou linkou, Čechy, kolem roku 1850, výška 12,5cm 111 Váza ve tvaru hranolu s nepravidelným okrajem Kč sklo čiré, silnostěnné, při dolním okraji zdobené plastickými vlnkami a po obvodu plastickými nálepy v barvě irizující hnědé, Čechy, druhá polovina minulého století, jeden nálep poškozen, výška 30cm 112 Váza válcovitého tvaru s nepravidelným okrajem Kč sklo čiré, lité, ve spodní části zeleně zbarvené a bublinkové, po celém obvodu zdobené nálepy v barvě irizující hnědé, Čechy, druhá polovina minulého století, drobné oklepy na nálepech, výška 25,5cm 113 Pohár Kč sklo čiré, kombinované s mléčným, zdobeno barevným melírováním, dále je tělo poháru po obvodu zdobeno třemi oválnými broušenými linkami, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 18,5cm 114 Mísa na nízké nožce s patkou Kč sklo čiré s rubínovou lazurou, bohatě zdobené broušeným stylizovaným rostlinným ornamentem, patrná inspirace dekorem Friedricha Egermanna, Čechy, první polovina minulého století, výška 14cm, průměr 18 cm 115 Dóza s víkem Kč sklo čiré, s rubínovou lazurou, zdobeno barevnou ruční malbou květů, konec 19. století, značně poškozena malba i lazura výška 16cm, průměr 15cm 116 Pohár na nízké patce Kč sklo hyalitové, povrch hraněný, zdobeno jednou plastickou čočkou, kolem poloviny 19. století, výška 13cm _ 20 _

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: www.artinprague.cz

Více

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21. R 74. Václav Špála AUKČNÍ DEN obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.století Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin 67.František Kupka 53. aukce Antikva Nova Kodl

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník AUKČNÍ DEN 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník 23 Jakub Schikaneder, Kontemplace neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 65. aukce Aukční Galerie Kodl

Více

AUKCE. čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM

AUKCE. čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM AUKCE čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM VÝTVARNÉ UMĚNÍ STAROŽITNOSTI DESIGN 15. 21. století Z EVROPSKÝCH SBÍREK AUKCE SALE

Více

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 24. DUBNA 2013 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční katalog č. 44 44. výběrová aukce výtvarného umění, 28. února 2015 v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. č. 8, České Budějovice PROGRAM 44. AUKCE VÝTVARNÉHO

Více

PROGRAM AUKCE SEZNAM AUTORŮ

PROGRAM AUKCE SEZNAM AUTORŮ AUKČNÍ KATALOG 2010 SEZNAM AUTORŮ str. 12 / Anderle Jiří str. 12 / Blažíček František str. 3 / Born Adolf str. 3 / Bouda Jiří str. 12 / Brabenec Jan str. 12 / Brett Luboš str. 3 / Březina Karel str. 19

Více

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY 10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ 347 dárců pro Konto BARIÉRY Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Sýkora Zdeněk / Barevná struktura, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigrafie Color Structure, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigraph

Více

AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL

AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL 7. předvánoční benefiční AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL Katalog uměleckých předmětů darovaných do benefiční aukce ve prospěch ochrany přírody v pondělí 23. listopadu 2009 ve Sněmovním sále Nové radnice Dominikánské

Více

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION) V. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA (PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION) V. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA (PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS) 32 DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION) V. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA (PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS) 255 N Šimon, Tavík František (1877-1942) Pohled z Karlova Mostu na Hradčany (A view of the Prague Castle

Více

AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL

AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL PŘEDVÁNOČNÍ BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL NADACE VERONICA 24. 11. 2012 v 17 hodin Besední dům, Brno NADACE VERONICA Slavíme dvacet let! Od našeho založení jsme díky výnosům nadačního jmění a darům několika

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin R 43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin 16. Karel Černý Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, podpisy 43. aukce výtvarného umění se koná v sobotu 2. listopadu

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Havlíčkův Brod, únor 2005 POSLÁNÍ GALERIE Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je od 1.7.2001 příspěvkovou organizací Kraje

Více

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ,

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, 2/2008 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, narozený 14. února 1943, patří k onomu velkému překvapení z nepoddajné generace, která v nelehké době po první polovině sedmdesátých let přemohla

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz www.moravska-galerie.

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz www.moravska-galerie. Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2003 Úvodem Váţení přátelé, rok 2003 přinesl do ţivota Moravské galerie některé změny, s nimiţ patrně nepočítali ani ti nejpředvídavější. K 14. březnu odstoupila

Více

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011 1 Editorial Tyto řádky píši bezprostředně po schůzi předsednictva našeho sdružení, první po úmrtí předsedy pana Ing. Radko Weignera. Atmosféra jednání byla touto okolností jednoznačně poznamenána. Jednání

Více

Moderní a současné umění

Moderní a současné umění AUKCE 66 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Moderní a současné umění 100. Mikuláš Medek PRAHA HLAHOL, NEDĚLE 22. ŘÍJNA OD 11.00 HODIN JMENNÝ REJSTŘĺK

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více

4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE

4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE 4/2006 NYON 2006 XXXI. KONGRES FISAE Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o své dojmy z kongresu FISAE. Kongres probíhal od středy 23. 8. 2006 do neděle 27. 8. 2006 v malebném městečku NYON, které leží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 4/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 109 Petr Alois Hampl, C3+C5, 2014 Vážení přátelé, jsme na počátku nového roku, a tak již tradiční pohled zpět nám přiblíží, jaký byl rok 2014

Více

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře.

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře. Editorial Umění na historickém území Čech, Moravy a Slezska, ležícím v samém srdci Evropy, se od počátku vyvíjelo v kontextu evropské kultury ovlivňované křesťanskými tradicemi a jako její nedílná součást.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 07 2. ZAMĚSTNANCI

Více