Aktuální otázky islámu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální otázky islámu"

Transkript

1 Aktuální otázky islámu texty určené ke kritickému čtení a úkolům při výuce mediální výchovy [online]. [cit ]. Dostupné z: Cesty muslimů do Evropské unie Muslimové v České republice Islamofobie a kritika islámu v České republice Rub a líc migrace Migrace muslimů do Evropské unie pohledem statistik Zahalování Džihád očima muslimů Terorismus Muslimové v médiích Společné rysy islámu, křesťanství a judaismu Korán a sunna Pilíře islámu Náboženské svátky Islámské pojetí rodiny

2 Cesty muslimů do Evropské unie Valná většina muslimů žijících v současné době v členských státech Evropské unie přišla na území starého kontinentu během 20. století, převážně pak v jeho druhé polovině. Existují však i tři předimigrační typy současné přítomnosti islámu v Evropě. První z nich souvisí se staletou nadvládou muslimů nad Španělskem, Maltou, Sicílií a jižní Itálií. Přestože muslimové během 11. až 15. století o tato území přišli a po reconquistě byli v letech ze Španělska definitivně vypovězeni, pozůstatky jejich vlivu zůstaly nadále přítomny v tamní kultuře a menší počty muslimských otroků byly ve středomořské oblasti drženy až do dob evropského osvícenství. Nevelké skupiny muslimů ve Finsku, a mimo Unii pak v Bělorusku a na Ukrajině, jsou naopak památkou na krymské Tatary, důsledek vpádu Mongolů do východní a střední Evropy během 13. století. Poslední z předimigračních komunit představují balkánští muslimové, buď etničtí Turci, nebo etnicky domácí obyvatelstvo, které k islámu konvertovalo. Tento věrný pozůstatek konzervativního osmanského islámu ovlivněného súfijskými (mystickými) řády, a naopak takřka nedotčeného islámským reformismem, se vyznačuje velkým procentem smíšených manželství a koncem 20. století byl také bohužel obětí genocidy a bezpříkladného porušování lidských práv. Ve střední a západní Evropě se již ve středověku objevovaly a usazovaly malé skupiny muslimů působících jako obchodníci či vyslanci. Dělo se tak zejména v zemích habsburské monarchie a Prusku, pozdějším Německu. K utváření početně významnějších muslimských menšin však došlo až ve 20. století. Jedním z hlavních zdrojů muslimských imigrantů přicházejících do západní Evropy byl zejména tzv. Malý Maghreb Maroko, Alžírsko a Tunisko, země svázané podobnou koloniální minulostí, která je pojila k frankofonním oblastem. První výraznější příliv muslimů z oblasti Maghrebu přicházel do Francie coby travaileur colonial (koloniální pracovníci) po první světové válce, kdy této evropské mocnosti v důsledku bojů nepostačovaly k obnově země vlastní pracovní síly. V meziválečném období pak nadále stoupal počet marockých, tuniských a zejména alžírských mužů přicházejících za prací do své koloniální metropole. Zlomová však byla teprve druhá světová válka, v jejímž důsledku ve Francii opět výrazně vzrostla potřeba sil pro obnovu zdevastované země. Přestože během 50. let vlivem konfliktů za nezávislost migrace ustala, počátkem následujícího desetiletí opět prudce vzrostla, mimo jiné i díky podepsání bilaterálních migračních dohod mezi Paříží a trojicí maghrebských zemí. O dynamičnosti migračního procesu svědčí i nárůst počtu imigrantů ze čtyřiceti a půl tisíce v roce 1946 na více než milion v polovině 70. let 20. století, přičemž se v této době jednalo povětšinou o alžírské muže bez rodin.

3 V návaznosti na mezistátní migrační dohody přicházeli ekonomičtí migranti a hostující pracovníci i do Nizozemska, Belgie a Německa. V případě posledně jmenované země se jednalo především o Turky, kteří díky vlídným vztahům mezi někdejším Pruskem, později německým císařstvím, a Osmanskou říší přicházeli do Německa z nejrůznějších důvodů již po staletí. Během let 1961 a 1964 byly pak uzavřeny dohody o náboru tzv. tureckých gastarbeiterů pro německé hospodářství. Zlom v přílivu maghrebských a tureckých pracovních sil do střední a západní Evropy nastal po ropném šoku roku Po útoku Egypta na Izrael se židovský stát v prvních dnech tzv. Jomkippurské války dostal do krize, za pomoci rychlých dodávek amerických zbraní však Izrael situaci stabilizoval a přešel do protiútoku. Saúdská Arábie, hlavní producent ropy, následně ve spolupráci s ostatními zeměmi OPEC záměrně zvedla cenu ropy a zároveň uvalila embargo na státy podporující v Jomkippurské válce Izrael. V důsledku prudkého zvýšení cen ropy nastala v Evropě hospodářská krize vedoucí k výraznému omezení ekonomicky motivovaného přistěhovalectví, pokračoval pouze proces spojování rodin započatý již v 60. letech. Vedle rodinných příslušníků však do Evropy nadále, třebaže v menší míře, přicházeli i imigranti kromě těch ekonomických i etničtí a političtí, jejichž prostřednictvím se do unijních zemí dostali i představitelé radikálních opozičních hnutí, kteří byli v zemích původu pronásledováni, stejně jako lidé podobnými radikály ohrožovaní. Vedle této statisticky podchytitelné migrace začala s omezením legálního přijímání pracovních sil narůstat i ilegální imigrace, která dodnes působí mnoha, především jihoevropským zemím, značné potíže. Na rozdíl od Francie, Německa, Velké Británie, Nizozemska či Belgie není Česká republika cílem muslimských ekonomických imigrantů a dělníků, poptávka po nekvalifikovaných pracovních silách je totiž uspokojena Ukrajinci a imigranty z dalších východoevropských zemí. Toto je v kombinaci s přísnými imigračními zákony a speciálním vízovým režimem uvaleným na všechny arabské země zřejmě jedním z důvodů, proč žije v České republice pouze velmi malé množství cizinců pocházejících ze zemí Blízkého východu a severní Afriky.

4 Muslimové v České republice Polistopadové znovuobnovování muslimské obce neprobíhalo tak, jak by si zřejmě sami následovníci proroka Muhammada přáli. Islámský reformismus a individuální teroristické akce byly v Evropě a Spojených státech amerických často ztotožňovány s islámem jako takovým. Tato interpretace se významně projevovala i v české žurnalistice. Negativní obraz islámu a muslimů v médiích a ve veřejném mínění byl značně posílen i některými událostmi z počátku 90. let, jakými byla spojenecká odpověď na iráckou okupaci Kuvajtu či bouřlivé diskuze o Satanských verších, knize spisovatele Salmana Rushdieho, a zejména pak o verdiktu íránského vůdce Chomejního z únoru roku 1989 odsuzujícím Rushdieho k smrti. Protimuslimské nálady pak zajisté podpořila dodnes populární kniha Betty Mahmoodyové Bez dcerky neodejdu, která v Československu poprvé vyšla roku 1992 a od té doby se dočkala několika dalších vydání. Zarputilého nepřítele západních demokratických hodnot z islámu činil i obdiv Čechů ke státu Izrael, přičemž izraelsko-palestinský konflikt byl prizmatem těchto sympatií vykreslován poněkud černobíleji, než jakým ve skutečnosti je. Tyto a následně i další převážně negativně laděné pohledy na islám zřejmě jistou měrou předurčily i současnou nedůvěru ve vztahu k nejmladšímu z abrahamovských náboženství. Muslimové se však potýkali a nadále potýkají i s dalšími problémy, přičemž nejvýznamnější roli zřejmě hraje doposud trvající neexistence společné reprezentace. Kromě několika stovek českých konvertitů pochází většina muslimů žijících v současné době v České republice z nejrůznějších severoafrických, blízkovýchodních nebo asijských zemí či z postsovětských republik a oblasti Balkánu. Za minulého režimu přicházeli do Čech především jako studenti, z nichž někteří se zde usadili a založili rodiny. Po sametové revoluci začali vedle studentů přibývat i drobní a větší podnikatelé, žadatelé o azyl a samozřejmě i statisticky nepodchytitelná skupina ilegálních migrantů, z nichž někteří považují naši republiku za tranzitní zemi, zatímco pro jiné se postupně mění v trvalou destinaci. Současný počet muslimů žijících v České republice je jen těžko stanovitelný. Oficiální údaje vyplývající z posledního sčítání lidu hovoří o osobách označujících za své náboženské vyznání islám, nejvíce z nich, 663 osob, žije v hlavním městě Praze. Dalších osob pak při sčítání lidu vybralo jako své vyznání Ústředí muslimských obcí. Dohromady tedy žije dle údajů Českého statistického úřadu v České republice muslimů. Neoficiální údaje pocházející od nejrůznějších osob a institucí však hovoří přibližně o deseti až dvaceti tisících muslimech nejrůznějšího etnického původu a odlišné intenzity vztahu k vlastnímu náboženství. Komunikace s veřejností, jakož i úřady, je ztížena i rozdrobeností muslimů mezi nejrůznější organizace, které na našem území působí. Jedná se o Ústředí muslimských obcí zastřešující činnost Islámské nadace v Praze a Brně a Islámského centra v Praze a Teplicích, dále pak o Muslimskou unii, Ligu českých muslimů, Islámský svaz, Svaz muslimských studentů, Liberální muslimy a Islámskou komunitu českých sester. O všech těchto organizacích podrobněji referuje výzkumná zpráva Daniela Topinky Integrační proces muslimů v České republice. Zpráva taktéž zmiňuje komplikace, které nastávaly ve spojení s úspěšnými i zamítnutými pokusy o stavbu mešit, z nichž první byla otevřena v Brně v létě roku 1998, po ní následovala o rok později i pražská mešita. V České republice v současné době kromě pražské a brněnské funguje ještě mešita v

5 Teplicích a několik kulturních center a modliteben, které jsou často situované na studentských kolejích. Pozoruhodné množství muslimských organizací působících na našem území nabízí zároveň otázku, zda vyznavači islámu v České republice skutečně tvoří komunitu, za kterou jsou tak často označováni. V této souvislosti bývá upozorňováno na rozdrobenost muslimů, kteří mají specifické postavení komunity spíše vně než uvnitř společenství. Odlišné názory, postoje, cíle a tím i míra fragmentarizace domnělé komunity mají mnoho příčin, mezi nimiž hraje významnou roli rozdílná intenzita vztahu k islámu jakožto náboženství a zdroji identity, odlišný etnický původ a tradice, jakož i úroveň vzdělanosti, a tím i sociální postavení jednotlivých muslimů. Čeští muslimové pochází z více než sedmdesáti zemí, přičemž ani jedna z národností výrazně nedominuje, což není ve srovnání se západními zeměmi příliš obvyklé. Pouto mezi jednotlivými muslimy, a tím i legitimita jejich označení za komunitu, je však na druhou stranu posilována společným náboženstvím, ať již je jeho prožívání jakkoliv silné, a v případě cizinců i společnou zkušeností imigrace, která může značně posílit vzájemnou solidaritu. Značná heterogenita muslimů žijících v České republice je každopádně jedním z mnoha aspektů, který české muslimy odlišuje od jejich souvěrců žijících v Německu, Francii či Velké Británii, a čeští muslimové by proto neměli být s takovou samozřejmostí vnímáni jako jednotná, názorově homogenní komunita.

6 Islamofobie a kritika islámu v České republice V souvislosti s kritikou islámu se často vyskytuje pojem islamofobie, který budí mnohé kontroverze. V anglicky mluvících zemích se tento termín objevil koncem 80. let minulého století, přičemž v tisku byl poprvé použit roku Avšak ani po dvaceti letech nepanuje ohledně tohoto pojmu a oprávněnosti jeho používání společenská ani vědecká shoda. Například Gilles Kepel, profesor na Institutu politických studií v Paříži a erudovaný odborník zabývající se současným islámem, označuje v jedné ze svých knih pojem islamofobie za mystifikátorský termín, který vymyslelo islamistické hnutí, aby se zaštítilo proti jakékoliv kritice. Jiné stanovisko zastává například profesor arabistiky na Univerzitě Karlově Luboš Kropáček, který pojem uznává, podle jeho slov islamofobie zahrnuje široké spektrum projevů vyjadřujících nadřazenou přezíravost až nenávistný odpor vůči muslimům, zvláště Arabům, ale i jejich jiným souvěrcům, s nimiž v západních zemích xenofobní jedinci přicházejí v různých kontextech do styku. Islamofobní projevy sahají podle vyjádření profesora Kropáčka od politiky a akademických kruhů až k diskriminačním praktikám a xenofobní kriminalitě, přičemž přehlížet nelze ani stereotypizaci islámu v literatuře a filmech, kde jsou muslimové spojováni s fundamentalistickou omezeností, teroristickými záměry a všestrannou špatností, což se výrazně odráží i na veřejném mínění v západních zemích. K používání výrazu islamofobie pro negativní sociálně-psychologický jev souvisejíc s xenofobií, rasismem a diskriminací se přiklání spousta autorů, avšak mnoho je i těch, kdo pojem považují za agresivní nálepku, která má zdiskreditovat odpůrce islámu. Konflikt mezi zastánci a odpůrci termínu islamofobie není snadné vyřešit, stejně jako se často velmi obtížně odlišuje islamofobní incident od útoku rasistického či potyčky, která může být vedena zcela jiným motivem než náboženským. Komplikace působí v tomto ohledu i fakt, že neexistuje všeobecně uznávaná definice tohoto jevu, který je obvykle zahrnován do širokého konceptu rasismu a rasové diskriminace. Bez ohledu na samotný pojem však považujeme za nutné upozornit na protimuslimské postoje, které se u nás stále častěji objevují, přestože v explicitní formě zůstávají prozatím většinou omezené na internetová diskuzní fóra, blogy a sociální sítě. Těch, kteří se snaží proti islámu v České republice skutečně bojovat, je spíše menšina, ale jsou stále hlasitější a jejich názory a výzvy často překračují mnohé slušné meze, a toto téma by se tedy nemělo brát zcela na lehkou váhu. Mezi těmito aktivisty se vyskytují i někteří vzdělaní jedinci nebo bývalí muslimové, povětšinou se však bohužel jedná o lidi, kteří čerpají informace výhradně z médií a téměř nekriticky přijímají jakékoliv články či příspěvky očerňující islám a jeho věřící. Odmítání islamofobie by však v žádném případě nemělo znamenat zavrhnutí kritiky islámu nebo jednotlivých muslimů, která může být často velmi přínosná a vést k velmi zajímavým debatám. Na rozdíl mezi islamofobií a kritikou islámu upozornila již v roce 1997 britská organizace Runnymede Trust, která sestavila několik bodů odlišujících otevřený a uzavřený pohled na islám, přičemž otevřený umožňuje kritiku, zatímco uzavřený vede spíše k islamofobním postojům. Otevřený se od uzavřeného pohledu liší zejména v osmi důležitých aspektech. V první řadě se

7 jedná o vnímání islámu jako monolitického statického bloku bez schopnosti tolerovat vlastní vnitřní pluralitu a odmítajícího připustit jakékoliv rozdíly mezi jednotlivými podobami islámu. Lidé pohlížející na islám touto perspektivou popírají existenci debat o lidských právech a jiných svobodách probíhající v rámci muslimské společnosti. Oproti tomu lidé pohlížející na otázku plurality a možného vývoje v rámci islámu prizmatem otevřeného pohledu vnímají rozdíly mezi chápáním islámu v Indonésii, Íránu, Bangladéši, severní Africe či evropských zemích nebo USA a pohlíží na islám jako na náboženství procházející neustálým vývojem. Rozdíly mezi otevřeným a uzavřeným pohledem na islám lze dále pozorovat na otázce společných hodnot a vzájemného obohacování mezi muslimskými zeměmi a Evropou, ve vnímání islámu jako podřadného a barbarského, či naopak odlišného od křesťanství, ale přesto zasluhujícího respekt, na pohledu na muslimy jako na partnery při řešení společných problémů, nebo jako na násilnické a agresivní nepřátele podporující terorismus. Uzavřeně hledící člověk pak také vidí v islámu ideologii využívanou k politickým a vojenských cílům namísto náboženství, které je věřícími upřímně prožíváno. Odlišně je otevřeným a uzavřeným pohledem vnímána i kritika Západu ze strany muslimů, oprávněnost diskriminace muslimů žijících v Evropě, stejně jako legitimita islamofobie, proti níž stojí na straně otevřeného pohledu nutnost podrobovat i kritické pohledy na islám kritice, aby se nestaly nespravedlivými. Při čtení článků a komentářů, stejně jako při zveřejňování svých vlastních postojů, je nutné mít na paměti pozici, ze které daný názor či postoj vychází. Pokud je tato pozice uzavřená a nepřátelská či dokonce štvavá, může být daný výstup jen těžko přínosný a je otázkou, nakolik může být vnímán jako významný a spolehlivý zdroj informací.

8 Rub a líc migrace Obyvatelstvo Evropské unie stárne a imigranti, zejména ti kvalifikovaní, jsou a budou proto stále důležitější pro zajištění hospodářského růstu i financování důchodů Evropanů. Přestože imigrace by neměla být jedinou cestou k řešení této situace, hraje v tomto procesu neodmyslitelnou roli. Přistěhovalectví přináší mnohdy výhody nejen zemím, v nichž imigranti nově pracují, ale i zemím jejich původu, kam posílají peníze na podporu svých rodin a zároveň snižují případné problémy s nezaměstnanosti v daném státu. Přínosný může být také jejich návrat do země, z níž pocházejí, a uplatnění nové kvalifikace i znalostí, kterými obohatí svou vlastní společnost. Často ovšem dochází i k určitému paradoxu, kdy vysokoškolsky vzdělaní imigranti vykonávají práci, která naprosto neodpovídá jejich vzdělání nebo práci nemohou najít vůbec. Portugalská nevládní organizace Jesuit Refugee Service například zjistila, že mnoho pracovníků ve stavebnictví má lékařskou kvalifikaci. Podobnou situaci známe i v Čechách, kde mnoho vysokoškolsky vzdělaných Ukrajinců vykonává nekvalifikované práce. Základní předpoklad pro začlenění přistěhovalců představuje kromě zvládnutí jazyka i oboustranný respekt a tolerance. Přestože můžeme kupříkladu většinu muslimů žijících v Evropě již považovat za starousedlíky, stávají se bohužel stále obětí diskriminace na poli vzdělání, zaměstnanosti, bydlení i společenského postavení. Jak prokázal výzkumný projekt společnosti Open Society Foundations nazvaný At Home in Europe Muslims in 11 EU Cities, sdílí většina muslimů a nemuslimů žijících ve vybraných evropských městech podobné hodnoty, ale obě strany se domnívají, že tomu u té druhé tak není. Tato nevědomost vede na obou stranách k vytváření předsudků, které ztěžují integraci a využití potenciálu, který v sobě přistěhovalci i hostitelská společnost skrývají. K tomuto neblahému trendu přispívají i média, jak je podrobněji zmíněno v kapitolách Svět informací. Ne všichni přistěhovalci však přicházejí do členských států Evropské unie legálně. Přestože nelegální imigranti tvoří jen malé procento cizinců žijících na Starém kontinentě, představují významný problém. Nelegální cesty za domnělým lepším životem nemusí být rizikem pouze pro země, do nichž přicházejí, ale zejména pro samotné přistěhovalce, kteří se často svěřují do rukou zločineckých organizací, na nichž jsou nezřídka závislí i po příchodu do EU, a zapojují se tak do trestné činnosti. Mnoho nelegálních přistěhovalců však neprochází tímto nebezpečným procesem, ale pouze zůstane v Evropě i po vypršení svého turistického víza. Evropské státy se snaží o spolupráci ve snaze omezit všechny formy nelegálního přistěhovalectví, které zhoršuje mimo jiné i postavení legálních imigrantů. Jak je patrné, představuje přistěhovalectví složitou a citlivou otázku, o to více to pak platí v případě žadatelů o azyl, kteří jsou ve své vlasti vystaveni pronásledování nebo prchají před nejrůznějšími konflikty, které ohrožují je i jejich rodiny. Tito lidé tvoří v porovnání s počtem legálních i nelegálních přistěhovalců pouze minimální podíl cizinců přicházejících do států Evropské unie. Evropa se snaží svými právními předpisy zajistit azylantům ochranu a postarat se o spravedlivé zacházení i s osobami, kterým byla žádost o azyl zamítnuta.

9 Zahalování Jedním z výrazných témat, která se pojí s existencí islámu v Evropě, je téma zahalování. Tím máme na mysli především zakrývání různých částí hlavy, případně celého těla muslimek závojem či zvláštním oděvem. Jedná se o velmi různorodou náboženskou praxi. Dokonce pokud přezkoumáme motivace některých žen, můžeme dojít k závěru, že ne vždy hraje v zahalování hlavní roli náboženství. Ostatně se nejedná o původní islámskou tradici. Ve starověku, několik stovek let před vznikem islámu, si zahalovaly vlasy, případně obličej, ženy z vyšších vrstev, aby tím daly najevo svůj vyšší společenský status. Islám pak tuto zvyklost převzal od okolních kultur a zasadil ji do náboženského kontextu. Nicméně význam závoje jako znaku statusu se do muslimské obce přenesl také a přetrval až dodnes. Ale vraťme se ještě do 7. století, kdy bylo zahalování ukotveno v koránských súrách. Súra Světlo nabádá věřící ženy, aby zakrývaly své ozdoby a spustily závoje na svá ňadra. V súře Spojenci k sobě mají ženy přitahovat závoje, aby byly poznány a nebyly uráženy. Jak vidíme, kromě poprsí není v Koránu jasně určeno, co mají ženy zakrývat. Výklady toho, co patří k tzv. ozdobám, se liší. Někteří tvrdí, že závoje zakrývající celou tvář nejsou v souladu s příkazem, aby ženy cudně klopily oči, neboť to by např. pod mřížkou burky nebylo poznat, a tudíž by to nemělo smysl. Lze také spekulovat o nutnosti zahalovat celou tvář a vlasy, když nejsou na rozdíl od hrudi v posvátném textu jmenovány. Úplné zakrytí lze tak podle Koránu vztáhnout pouze k manželkám Muhammada, s nimiž měli dle súry Spojenci mluvit ostatní lidé přes závěs. Dále jsou k cudnosti nabádáni i muži, kteří mají stejně jako ženy klopit své zraky a střežit svá pohlaví. K muslimkám se vztahuje více požadavků na vzhled, ale sebeovládání a cudnost jsou požadovány i po muslimech. Původní význam zahalování se tedy pojí se sexualitou, konkrétně se sexualitou v produktivním věku, neboť súra Světlo říká, že ženy, které již nemají naději na sňatek tedy ženy starší mohou závoj odložit. Podobné zakrývání známe i z Evropy. Středověké germánské zákony např. obsahují přísný trest za strhnutí závoje z vlasů ženy a i v našich končinách bylo u vdaných žen rozšířené nošení šátku. Také stoupenkyně jiných náboženství si zakrývají vlasy a jistou paralelu s jiným způsobem,,zbavení se vlasů můžeme spatřovat i v holení hlav buddhistických mnichů. Proč se tedy právě islámský závoj stal natolik důležitým, že jej začaly různé instituce (školy, vlády aj.) omezovat? Zákazy vztahující se k tomuto náboženskému oděvu byly formulovány v Turecku, Velké Británii, Belgii, Německu a dalších zemích. V nedávné minulosti bylo v této souvislosti nejvíce slyšet o Francii, kde byly zakázány nápadné náboženské symboly na školách. Ačkoliv zákon z roku 2004 nehovoří konkrétně o zahalování muslimek, je veřejným tajemstvím, že byl cílen právě na něj. V roce 2010 bylo pak ve Francii zakázáno zahalování tváře na veřejnosti. V první případě bylo argumentem oddělení náboženství od sekulárního školství, ve druhém případě bezpečnost. Často se ale závoje muslimek kritizuje s tím, že jsou výrazem či nástrojem útlaku žen. Ve Francii vyvolaly návrhy zákonů rozsáhlé protesty a francouzská vláda byla mnohokrát obviněna z porušování náboženských svobod a z manýr bývalé koloniální mocnosti. Již v době kolonizace se totiž Francouzi snažili praxi zahalování vymýtit. Tvrzení, že se jedná o boj za práva žen, je podvráceno za prvé tím, že jiné poškozování práv muslimek francouzská vláda příliš neřešila, za druhé tím, že při tvorbě návrhu zákona nebyl brán ohled na názory nositelek závoje. Alternativní výklady těchto opatření poukazují na snahu potlačit islám, respektive jeho viditelnou

10 přítomnost ve společnosti. Je tedy argument o zahalování jako nástroji podrobení žen zcela mylný? Je třeba si uvědomit, že kritika zákazu zahalování není totéž co obhajování této náboženské praxe jako zcela neproblematické. Mnoho autorek a autorů zpochybňujících výše uvedená opatření, která nošení islámského závoje potlačují, se zároveň zabývá negativy zahalování. Kromě zjevných případů útlaku, jakým bylo např. vnucování závoje v období moci Tálibánu v Afghanistánu a jakým je i dnes náboženská policie hlídající patřičné zahalení žen v Saúdské Arábii, můžeme hovořit i o méně nápadných, avšak o to snad závažnějších záporných stránkách. Samotný požadavek, aby se ženy zahalovaly více než muži, zapadá do obrazu žen jako nositelek hříchu (podobně jako postava biblické Evy). Ženské vlasy jsou vnímány jako symbol sexuality, který může být nebezpečný nejen mužům, ale i celé společnosti, neboť může vyprovokovat porušení hranic stanovených mezi pohlavími. Tyto myšlenky nenalezneme v samotném Koránu, ale mezi jednotlivými věřícími a ve vyjádření některých duchovních autorit. Další výtka k islámskému závoji, která se týká především různých forem zakrytí obličeje je, že vizuálně vylučuje ženy z veřejného prostoru. Přeneseně řečeno: ženy,,nejsou vidět. To se nutně nemusí pojit s jejich horším postavením, ale často tomu tak je. Z uvedeného tedy vyplývá, že zahalování může být chápáno jako porušování lidských práv i v případě, že je jednotlivými ženami praktikováno dobrovolně. Samotné muslimky mají na islámský závoj také různé pohledy. Projevují nesouhlas s jeho jednotlivými formami, když tvrdí, že z Koránu je nelze vyvodit (viz výše). Na druhou stranu, jak dokazují četné výzkumy a např. i nedávné protesty Francouzek proti výše zmíněnému zákonu, zahalování je mnohdy součástí budování vlastní identity, jež se zakládá na svobodné volbě. Pro některé ženy je projevem víry, k níž byly vychovávány vlastní rodinou nebo k níž došly samy v průběhu života. Naopak některým na něm příliš nezáleží, ať už proto, že na své vyznání nekladou velký důraz, nebo proto, že pro ně opravdovost víry nespočívá ve způsobu oblékání. Zahalování v islámu je již mnoho let aktuální otázkou; otázkou na kterou nelze hledat jednoznačnou a pro všechny situace platnou odpověď.

11 Džihád očima muslimů Prorok Muhammad řekl: Nejlepším džihádem je pravda řečená do tváře tyrana. Odkud se tedy bere ono známé tvrzení, že džihád je svatá válka? Slovo džihád pochází ze slovesa džahada, které neznamená ani válku, ani boj, ale jeho skutečným významem je o něco velmi usilovat, snažit se. Toto slovo má v islámském světě velmi pěkný a pozitivní význam a objevuje se i jako křestní jméno. Džihád je islámskými učenci tradičně dělen na velký a malý. Za skutečný, velký džihád pokládají dnes muslimové přemáhání svých vlastních slabostí a snahu být lepším člověkem. Jako džihád je pak chápána například snaha být laskavější ke své rodině či sousedům, zastat se slabšího nebo věnovat své poslední drobné na pomoc dětem či nemocným. Jednoduše řečeno muslimové považují za džihád usilování o to být laskavější, štědřejší, zkrátka být lepšími lidmi, než jsou obvykle; jde o zápas se sebou samým a úsilí být lepším člověkem je opravdovým a mnohdy nesnadným bojem se svým vlastním já. Podle jedné z interpretací můžeme velký džihád rozdělit do několika forem podle toho, jakým způsobem džihád vykonáváme. První formou je duchovní džihád nebo také džihád srdcem. Člověk, který provádí džihád srdcem, se snaží o potlačení svých špatných vlastností či vášní za účelem spokojenějšího a kvalitnějšího života. Pod tuto formu džihádu můžeme zahrnout všechny aspekty lidského života. V případě muslimů to může být například včas vstát na ranní modlitbu, která konkrétně v České republice začíná v letních měsících již kolem druhé hodiny ranní. Obecně džihád srdce představuje onu vnitřní motivaci, která pohání člověka ke konání dobra a ke zlepšení svého života. Druhou formou džihádu je džihád rukou, do níž řadíme charitu a obecně záslužné činnosti. Pomoc potřebným je v islámu velmi důležitá a prorok Muhammad ji neustále zdůrazňoval jako způsob, kterým se člověk přiblíží ráji. I k tomu, aby člověk věnoval peníze či jinou formu pomoci správně, potřebuje džihád. Muhammad vyzdvihoval ty muslimy, kteří se podílejí na charitě natolik skrytě, že práva ruka neví, kolik věnovala levá ruka. Vypráví se, že v počátcích islámu chudí lidé v Medíně dostávali během noci před dveře svých domů jídlo. Nikdo z nich nevěděl, kdo jim tyto dary přináší, až dokud nezemřel. Teprve poté lidé zjistili, že to byl vnuk proroka Muhammada, jehož odhalila až smrt. Proto každý, kdo věnuje na charitu, by si měl uchovat čistý úmysl pomoci s upřímností v srdci a nikoli proto, aby byl chválen a uznáván lidmi. Pochvala ostatních je však natolik příjemná a lákavá, že potřebujeme džihád proti své vlastní vášni, abychom si uchovali dobrý úmysl a neznehodnotili tak významný čin, jakým je pomoc druhým. Třetí formou džihádu je džihád slovem či džihád jazykem. Jedná se především o upřímné slovo a říkání pravdy, i kdyby to bylo proti vlastním zájmům. Islám muslimy učí, aby se vždy postavili na stranu pravdy proti útlaku, aby přikazovali správné a zakazovali to, co je špatné, i kdyby to byla otázka života a smrti. Lidé, kteří prosazují dodržování lidských práv a bojují tak proti útlaku, konají džihád jazykem. Podíváme-li se do minulosti, uvidíme, že nejvýznamnějšími postavami lidské historie nebyli válečníci, ale lidé, kteří se nebáli říci pravdu, i když za to mnohdy zaplatili životem.

12 Mírovými prostředky bojovali za pravdu, ač to mnohé z nich stálo život. Toto je skutečný džihád jazykem a k tomuto boji jsou nabádáni muslimové po celém světě již od dob proroka Muhammada. V porovnání s těmito formami džihádu, které vykonávají miliony lidí denně po celém světě, aniž si to třeba uvědomují, je malý džihád, tedy ozbrojený boj, zcela zanedbatelný. Přesto se mu dostává až nepřiměřené pozornosti světových médií, která mnohdy kladou džihád naroveň terorismu a označují jakékoliv násilí ze strany muslimů jako džihád, což je přinejmenším velmi nepřesné. Džihád jako ozbrojený boj je povolen pouze za účelem nastolení spravedlnosti, když už veškeré mírové způsoby selhaly. Je cestou, jak opětovně obnovit práva a svobodu. Ozbrojený džihád lze vést také proti muslimům samotným, pokud upírají práva druhým. O této formě džihádu nás srozumitelně informuje Korán a stanovuje také různé podmínky, za kterých lze ozbrojený džihád vést. V Koránu je uvedeno: A těm, kdož chtějí, je dovoleno, aby bojovali kvůli tomu, že jim bylo ukřivděno. A Bůh věru je schopen poskytnout jim pomoc, těm, kdož byli bezprávně vyhnáni ze svých domovů (22:39 40) Tento verš povoluje muslimům bojovat pouze v případě, že na nich byla spáchána křivda a byli vyhnáni ze svých domů. Dále v Koránu najdeme verš: A budou-li ochotni k míru, buď k němu ochoten i ty a spoléhej se na Boha, vždyť On slyšící je i vševědoucí. (8:61) Jestliže se ti, proti kterým je veden boj, přikloní k míru a mírovému řešení, pak jsou muslimové přímo v Koránu nabádáni, aby i oni přistoupili k tomuto kroku a nerozdmýchávali další boje. Pokud se druhá strana vzdá, pak je muslimům dokonce zakázáno, aby vedli boj. Důkazem je tento verš: Jestli však se vás straní, aniž s vámi bojovali, a vzdají se vám na milost, pak, Bůh vám nedává proti nim žádné oprávnění k boji. (4:90) V médiích se však často objevují koránské verše uvádějící opak, obvykle se ale jedná o informace vytržené z kontextu, zejména: Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, přičemž zde obvykle citace končí, verš však pokračuje a přináší s sebou jasný pokyn, který se váže k první části: a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali. (2:191) Jak je z uvedených veršů patrné, Korán přikazuje muslimům boj, ale pouze jako obranu proti nepřátelům. Muslimové jsou vyzýváni, aby se neuchylovali k porušování práv druhých, neboť tím by porušili princip džihádu a stali by se stejnými agresory jako ti, proti nimž bojují: A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí. (2:190) Muslimové jsou povinni dodržovat pravidla boje tak, jak je stanovuje Korán a podrobněji vysvětluje prorok Muhammad. Povinností muslimských bojovníků je ochraňovat civilisty a jejich majetek, stejně tak pomáhat potřebným i po skončení konfliktu. Je výslovně zakázáno, aby byli zabíjeni představitelé jiných náboženství, aby bylo ubližováno starým, dětem, neozbrojeným lidem a nevinným civilistům. Pokud jsou v boji zajati nepřátelé, je zakázáno jim jakkoli ubližovat, ponižovat je či s nimi hrubě zacházet. V počátcích islámu, kdy muslimové vedli první bitvy, dokonce pohřbívali padlé nepřátele, když od nich vlastní lidé utekli. Je totiž povinností muslimů postarat se o padlé, a to na obou stranách. Je také přísně zakázáno zabíjet v bojích zvířata, ničit úrodu nebo ničit svatyně jiných náboženství. Jakmile dojde k porušení pravidel islámského boje, je vyloučeno použití termínu džihád. Nejen džihád dělí islámští učenci na malý a velký. Stejně tak i hříchy jsou děleny na malé a velké. Korán jasně stanovuje, že zabití (nikoli v obraně či při ochraně majetku) je velký hřích: Kvůli tomuto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka nikoliv pro pomstu

13 na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. (5:32) Jestliže Korán velmi srozumitelně stanovuje, za jakých podmínek a jakým způsobem je možné vést ozbrojený džihád, jak je možné, že se mezi muslimy najdou tací, kteří pod záminkou džihádu vraždí nevinné? Prorok Muhammad předpověděl příchod fanatiků a vysvětlil, že jejich problémem bude nikoli zlo v srdci, ale špatné chápání náboženství. Otázkou zůstává, zda tito muslimové skutečně nepochopili své náboženství, nebo zda velmi dobře vědí, čeho se dopouštějí, a pouze se snaží svůj zoufalý čin ospravedlnit. Na základě toho, co jsme si uvedli o ozbrojeném džihádu, můžeme zcela jasně říci, že v islámu nelze ničím ospravedlnit útoky z 11. září 2001 či bombové útoky v Londýně z roku Stejně tak usmrcení britského vojáka v květnu 2013 byla chladnokrevná vražda. Džihád nemůže být nikdy označen za terorismus, neboť terorismus můžeme zjednodušeně definovat jako použití násilí k zastrašení vlády či civilního obyvatelstva za účelem dosažení politických cílů daného jedince či teroristické skupiny. Ozbrojený džihád je prostředek, jak nastolit spravedlnost a navrátit lidem to, co jim bylo neprávem odejmuto. Jakmile dojde k zabití nevinného člověka či jinému porušení pravidel islámského boje, opouštíme termín džihád a dostáváme se do roviny terorismu a vražd. Imám Suhaib Webb řekl: Džihád není svatá válka. Válka není svatá, život je svatý.

14 Terorismus Terorismus je palčivým problémem současné doby. Jedná se o téma, které jitří silné emoce a není jednoduché o něm nepředpojatě hovořit. Laické představy jsou ovlivněny tím, v jaké podobě je terorismus prezentován médii. Předkládané informace bývají ale obvykle polovičaté a zavádějící. Často jsou činěny závěry bez znalosti širších souvislostí, hlubších historických kontextů a příčin tohoto fenoménu. Kritické posuzování informací je cestou, jak prohlédnout četná zjednodušování a stereotypy, a tak se přiblížit k porozumění tohoto složitého jevu. Značně problematický je již samotný termín terorismus. Mezi odborníky koluje velké množství definic, avšak žádná obecně akceptovaná zatím neexistuje. Snad jediná charakteristika, v níž se jednotlivé definice shodují, spočívá v zahrnutí tvrzení, že se jedná o páchání násilí či vyhrožování násilím. Mluvíme-li o terorismu, je nutné si ujasnit, co pod tímto pojmem máme na mysli. Jedna z možných definic vidí terorismus jako nezákonný akt násilí proti civilistům, který chce za pomocí vyvolání strachu dosáhnout ideologických cílů. Klíčovou roli strachu nám naznačuje etymologie slova terorismus, jelikož latinské slovo terrere znamená šířit strach, hrůzu. Pocity strachu a bezmoci vyvolané u populace jsou nástrojem, pomocí něhož chtějí teroristé docílit žádané politické změny. S užíváním taktiky terorismu se setkáváme především v takzvaných asymetrických konfliktech, kde se slabší strana snaží o vyvážení mocenské nerovnováhy vyvoláním pocitu ohrožení v napadané společnosti. Jelikož strategie terorismu klade důraz na psychický dopad užití násilí, bývá o ní mluveno jako o psychologické válce. Terorismus nutně potřebuje diváky svých činů, v nichž by mohl vyvolat zmíněné pocity ohrožení a strachu. K naplnění tohoto cíle mu slouží především masová média, bez nichž by nebylo možné takovým způsobem zapůsobit na veřejné mínění. Mezi terorismem a sdělovacími prostředky tak nalézáme vzájemně prospěšný vztah terorismus potřebuje publicitu a média zase senzaci. Důležité je také si uvědomit, že pojem terorismus má silně negativní nádech, a tak ti, kteří jsou za teroristy označováni, se proti tomu ohrazují, jelikož sami sebe chápou zcela jinak. Nejčastěji se považují za partyzány či revolucionáře. Což nám výstižně ilustruje úsloví: Pro někoho terorista, pro jiného bojovník za svobodu. Roli zde hraje úhel pohledu. Nezřídka se můžeme setkat s užitím termínu terorista jen jako hanlivé nálepky, která má zdiskreditovat toho, jemuž je přisouzena. Je potřeba užívat pojmu s rozvahou, aby neztrácel svůj původní význam a nestal se pouhou urážkou sloužící k zápornému hodnocení politického protivníka. Na základě různých kritérií můžeme terorismus dělit na jednotlivé kategorie. V literatuře se tak setkáváme s terorismem ultralevicovým, ultrapravicovým, etnickým, náboženským, environmentálním (ekoterorismus), státním, revolučním, mezinárodním, globálním a s nespočtem dalších typů. V moderních dějinách terorismu se vystřídalo několik významných fází (například fáze anarchistická, antikoloniální či etnoseparatistická). Teprve zhruba od 80. let 20. století

15 nastupuje etapa, pro kterou je charakteristický vzestup náboženského násilí. Teroristické organizace této poslední fáze mají ve svém jádru politický program, který je však zahalen do náboženského pláštíku. Tento typ terorismu se vyznačuje extrémním výkladem náboženské víry, černobílým viděním světa a ochotou k sebeobětování. Snad všechny velké náboženské systémy mají militantní odnože, které plodí své vlastní násilné skupiny. Ač bývají pod náboženský terorismus nejčastěji řazeny islamistické organizace Hizballáh, Hamás či al-qáida, najdeme mnoho příkladů také u židů, hinduistů, sikhů, křesťanů či buddhistů.

16 Islám a terorismus V letech po událostech z 11. září 2001 začalo docházet k tomu, že pojem terorismus je v obecném povědomí zužován jen na teroristickou činnost ospravedlňovanou islámem. Často používaný termín islámský terorismus se tak stal příznačný pro ztotožňování islámu s terorismem, přičemž se zapomíná na fakt, že terorismus je metodou, která může být užita stoupenci jakéhokoli ideového proudu. Muslimové zároveň odmítají spojení islámu s něčím tak negativním jako je terorismus. Užívání sousloví islámský terorismus pochopitelně vnímají jako nespravedlivé, jelikož o křesťanském, židovském, buddhistickém či hinduistickém terorismu se v souvislosti s teroristickými činy páchanými vyznavači těchto náboženství nemluví. Dochází k tomu, že pro část populace začaly splývat zájmy hrstky teroristů se zájmy všech muslimů, což je živnou půdou pro vzrůstající islamofobii. Teroristická činnost konaná pod hesly islámu úzce souvisí s pojmy islámský fundamentalismus a islamismus. Jedná se opět o termíny nejasné, při jejichž definování neexistuje shoda. Pojem fundamentalismus vznikl v americkém protestantském prostředí a je pro něj charakteristický doslovný výklad svatých textů. Obecně a značně zjednodušeně můžeme fundamentalismus chápat jako přesvědčení o vlastnictví jediné pravdy, které se vyznačuje nesnášenlivostí vůči jinak smýšlejícím. Islamismus je možné vidět jako moderní politické hnutí, které usiluje o ustavení islámského řádu. V extrémní podobě může islamismus sahat k násilí a projevovat se jako terorismus. V tomto případě pak mluvíme o islamistickém terorismu, případně o teroristickém džihádismu. Přičemž je nutné mít na paměti, že se jedná o sice viditelný, ale zcela okrajový proud v současném islámu. Teroristické útoky prováděné organizací al-qáida byly většinou islámských náboženských představitelů odsouzeny jako činy neomluvitelného násilí, které jsou v rozporu s islámem. Oproti tomu je však potřeba poznamenat, že atentáty palestinských útočníků bývají islámskými autoritami posuzovány jako legitimní akty konané v rámci národně osvobozeneckého boje. Avšak ani tyto postoje nejsou černobílé a hodnocení jednotlivých útoků se pohybuje v širokém spektru názorů. Zároveň v islámu nenalezneme závaznou autoritu, která by byla oprávněna vyslovit konečné stanovisko. Množství mýtů panuje kolem osobnosti teroristů. Časté je tvrzení, že hmotná bída a nedostatek vzdělání plodí terorismus, či že teroristé jsou psychicky nemocní lidé. V jednotlivých případech to tak může skutečně být, ale v obecné rovině tato tvrzení zdaleka neplatí, což dokazuje množství výzkumů. Jako příčiny terorismu se ukazují především neutěšená politická situace a dlouhodobé pocity ponížení a frustrace ve společnosti.

17 Muslimové v médiích Média představují v současnosti jeden z nejvýznamnějších zdrojů informací a poznatků o světě. Tisk je nejdéle používaný prostředek k rozšiřování informací a (i přes narůstající vliv internetu) o jeho vlivu na společnost dnes málokdo pochybuje. V dnešním světě získáváme informace především zprostředkovaně. Mediace je proces, při kterém mezi dva subjekty vstupuje třetí, který mezi nimi zajišťuje spojení/vztah, a může tedy tento vztah ovlivnit. A navíc mediální instituce jsou ekonomicky, sociálně i politicky ukotvené, zpravodajství je proto nevyhnutelně podáváno z určitého úhlu. Jednoduše řečeno, veškerá mediální sdělení jsou interpretace a jednotlivý tisk referuje o událostech odlišně. Média by měla především dbát na to, aby byla oddělena fakta od názorů. Žánry, jako komentáře nebo sloupky, poskytují dostatečný prostor pro názory novinářů, ale musí být jasně odděleny od faktů. Ze zpráv nesmí být patrný žurnalistův názor či hodnocení. Novináři by měli uvádět své zdroje a ty by samozřejmě měly být věrohodné. Součástí objektivity by mělo být poskytnutí (stejného) prostoru všem stranám sporu, aby dostaly šanci prezentovat své názory a argumenty. Média skutečnost nepopisují, ale zprostředkovávají, a tak při přenosu informací nutně a vždy dochází k pozměňování skutečnosti. Ne vždy vědomě a cíleně. Informace ze sdělovacích prostředků bychom neměli přijímat nekriticky jako pravdu, jinak se nevyhnutelně staneme obětí manipulace. Informace, jak je čteme v tisku, nejsou vždy fakta, spíše se jedná o myšlenky domněnky, hodnoty, teorie nebo přesvědčení. Jedna jediná událost se může popsat nespočtem způsobů. Vždy musí novinář nějaké informace vynechat, a k popisu si vybírá z palety mnoha slov, slangů, stylistických vrstev, slovníků apod. Volba té které konkrétní realizace obvykle nebývá tak náhodná, jak by se mohlo na první pohled jevit. Tento výběr zpravidla odráží ideologickou pozici autora. Již samotná registrace nějaké události jako významné pro zpravodajství je ideologická. Má novinář psát o uprchlících z Nigérie, o zločinu, nebo o raketovém vzestupu nigerijské ekonomiky či vynikající literární scéně?

18

19 My jsme ti lepší Teun van Dijk ve svých analýzách objevil zajímavou strategii, kterou je možné najít téměř ve všech médiích. Odráží se na všech rovinách jazyka a lze ji popsat jako tendenci vybírat jazykové prostředky podle následujícího principu: zdůrazňování vlastních pozitiv, a upozaďování negativ a u reprezentace těch druhých naopak zdůrazňování negativ a potlačování jejich pozitiv. To předpokládá kolektivní identifikaci (definování insiders, tedy např. západního světa) a vymezení jedinců, kteří do ní nepatří (tzv. outsiders, v našem případě muslimové). V mediálních textech o muslimech je tato tendence patrná již po letmém prolistování našimi médii objevíte témata jako terorismus, fanatismus, nevzdělanost, zaostalost, vraždy ze cti, zohavování žen. A naopak témata týkající se islámské kultury, literatury, umění, hudby, úspěchů v byznysu v těchto textech chybějí. Přitom jsou součástí reality stejně jako třeba terorismus. Chybějící hlasy Výsledky výzkumu rasismu v evropských médiích Evropského výzkumného centra migrace a etnických vztahů ukázaly, že ve sdělovacích prostředcích převažuje tendence spíše mluvit o etnických menšinách nad tendencí mluvit s nimi. Islámské názory jsou reprezentovány generalizovanými postoji a skrze mluvčí pocházející ze Západu, a nikoli tím, co skutečně muslimové říkají. Dochází tak ke stírání názorové rozmanitosti. A nepřímo tak dochází k mylné představě, že snad muslimové z Indonésie, Saúdské Arábie a Íránu mají stejné názory a vidění světa. Nic není tak daleko od pravdy jako tato zjednodušená představa. Průzkum vedený Teunem van Dijkem prokázal, že pro novináře jsou texty od osob nebo skupin méně vlivných nebo zajímavých ignorovány a opomíjeny. Týká se to především etnických menšin. Etnické minority a jejich mluvčí a odborníci nejsou obvykle považováni za odborníky na události, které se dotýkají jejich etnika. Předpokládá se o nich, že budou předpojatí, zatímco západní politici, právníci a odborníci jsou považováni za nezávislé a spolehlivé zdroje. A agenturní zdroje jsou také výhradně západní. Stírání názorové rozmanitosti přispívá ke zkreslování reality. V médiích se setkáváme s konstruováním binárních opozic islám/západ, svoboda slova/náboženská tolerance, vyspělost Západu/zaostalost islámu apod. Islámské zdroje bývají oslovovány nejen méně často, ale jsou považovány i za méně spolehlivé. Jsou také doprovázené argumentačními strategiemi jako například straw man (neboli slaměný panák, kdy protivníkova pozice je prezentována tak, aby mohla být snadno odmítnuta) nebo falešným argumentem ad hominem (kdy je něčí názor odmítán s poukazem na jeho charakter, motivaci, kvalifikaci). Neviditelný rasismus V souvislosti s médii se hovoří o tzv. novém rasismu. Již název zdůrazňuje, že tento rasismus je záludný a na první pohled nepatrný. Je rafinovanější a efektivnější než rasismus očividný a neskrývaný, který se objevuje například v nenávistných antisemitských textech. Projevuje se v

20 samotných procesech vzniku zpráv a ve sběru dat, ale také v mediálních textech. Van Dijk poukazuje na zaměření médií na určité skupiny osob, například cizinci z kulturně odlišných oblastí, imigranti a etnické menšiny. Tyto skupiny jsou nejčastěji v médiích asociovány se socioekonomickou hrozbou, odchylným chováním, kriminalitou a násilím. Média tak přispívají ke konstituování a přijímání těchto preferovaných modelů, které se pak zpětně stávají základem pro argumentaci, která odůvodňuje současný stav a ideologii, která jej ospravedlňuje. Tzv. nový rasismus je v Evropě spojován s většinovým tiskem a obsahuje zejména jevy jako polarizace mezi námi a jimi, obviňování oběti zaměření na problémy, které způsobují oni nám (tedy nikoli obráceně), zaměření na negativní témata (násilí, terorismus, nepřizpůsobivost apod.), zaměření na kulturní odlišnost (nikoli na to společné), omezený přístup a citovanost ostatních etnik v médiích, vlastní pozitivní prezentace (své vlastní kultury, země, lidí) a popírání rasismu (nebo přenos na někoho jiného). Zjednodušeně řečeno média rozhodují o tom, kdo, kdy, kde, co a jak bude říkat. Současná tendence k bulvarizaci médií, tedy procesu, ve kterém se stále více prostoru věnuje zábavě, však zastírá skutečnou moc médií. Současná média vyhledávají zprávy, které přitáhnou co nejvíce čtenářů tedy ty, které jsou šokující, negativní, zábavné, bizarní apod. A zprávy o fanatických muslimech, kteří zabijí svou dceru, protože měla nemanželský poměr, do tohoto schématu přesně zapadají. To, že o dnešním světě vypovídají jen pramálo, již nehraje tak důležitou roli. Média se soustředí na extrémní, násilné projevy a nereferují o jiných, nenásilných aspektech islámu. Vzniká tak nevyvážená reprezentace těchto událostí. Zprávy s negativním obsahem převládají, a tak vzniká dojem, že všichni muslimové jsou teroristé, násilníci, potlačovatelé ženských práv, netolerantní extremisté, barbaři a nekulturní primitivové, a nikoli spisovatelé, vědci, umělci nebo zkrátka jen nenásilní jedinci. Společné rysy islámu, křesťanství a judaismu O třech hlavních monoteistických náboženstvích se někdy hovoří jako o abrahámovských. Důvodem je to, že se všechny vztahují k zakladatelské postavě Abraháma (v muslimské tradici se jméno změnilo do podoby Ibráhím). To však není zdaleka jediné, co mají

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh Judaismus יהדות Judaismus hebrejská bible - tóra připisovaný autor: Mojžíš předznamenává základní prvky náboženství zmiňuje historii Izraelitů. jediný všemocní Bůh stvořitel a prapůvodce vesmíru nemá žádnou

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům Technické

Více

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 Distr. BEZ OMEZENÍ HCR/GIP/03/05 4. září 2003 Originál: angličtina UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti... ll

Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti... ll Obsah Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti....... ll Jeden svět nás a těch druhých... 12 Společenské vědy a politika na scéně... 14 Tolerance a hodnotová opora... 16 Obecné tendence a jejich rizika...

Více

CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI?

CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/15 vydáno dne 16.6.15 CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI? Islámský fundamentalismus, mezinárodní organizovaný zločin, terorismus jsou stabilně považovány

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Nejdůležitější informace ze zprávy EUMC Muslimové v Evropské unii: diskriminace a islamofobie

Nejdůležitější informace ze zprávy EUMC Muslimové v Evropské unii: diskriminace a islamofobie Nejdůležitější informace ze zprávy EUMC Muslimové v Evropské unii: diskriminace a islamofobie Překlady tohoto shrnutí do všech jazyků EU jsou pouze informativní. Směrodatná je anglická verze. Muslimové

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku

Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 6. olomoucká sociologická konference Olomouc 19.-21.října 2016 www.kriminologie.cz

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

بسم االله الرحمن الرحيم Ve jménu Alláha, milosrdného, slitovného

بسم االله الرحمن الرحيم Ve jménu Alláha, milosrdného, slitovného بسم االله الرحمن الرحيم Ve jménu Alláha, milosrdného, slitovného Co islám říká o terorismu? Jedna z výrazných charakteristik doby ve které žijeme je narůstající přítomnost násilí ve společnosti. Ať je

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 NÁRODNÍ ZPRÁVA Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 ČESKÁ REPUBLIKA Zastoupení Evropské komise v České republice Standardní Eurobarometr 80 / Podzim 2013 TNS Opinion

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI Asijský organizovaný zločin v Evropské unii SHRNUTÍ Obsah

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010 VYDÁNO DNE 2. 12. 2010 VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI VŠAK MÉNĚ RADIKÁLNĚ NEŽ PŘED PŮL ROKEM. Většina lidí je přesvědčena, že

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016 ov0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 0 1 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1)

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění Brusel XX. října 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Parlamentometr 2015 Část 1 Hlavní výzvy pro EU, migraci

Více

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY PARLEMETER: 2015 NÁRODNÍ REGIONY 1 PARLEMETER: 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA: VÝSLEDKŮ EUROBAROMETRU Následující regionální analýza je založena na průzkumech provedených Evropským parlamentem pomocí Eurobarometru.

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Postoje občanů k prezidentskému úřadu - Technické

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost Národní učební osnovy pro Anglii DĚJĚPIS Stupeň 1 1. Cíle: a) umístit události a objekty v chronologickém pořadí b) používat obecná slova a fráze spojované s chodem času (např. před, po, kdysi dávno, minulost)

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR Jarmila Marešová Abstrakt: Cizinci z třetích zemí, tzn. cizinci pocházející ze zemí mimo EU, tvoří více než polovinu (58 % v roce

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více