Výroční zpráva o činnosti školy školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

2 Obsah: Část I. Základní charakteristika školy... 1 Část II. Přehled oborů a učebních plánů... 6 Část III. Údaje o pracovnících školy... 8 Část IV. Údaje o přijímacím řízení Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Část VI. Údaje o provedených kontrolách Část VII. Údaje o výchovně-vzdělávacím procesu a mimoškolních aktivitách Část VIII. Projekty a granty Část IX. Materiálně-technické vybavení školy Část X. Domov mládeţe Část XI. Základní údaje o hospodaření školy Část XII. Školní knihovna Část XIII. Školní jídelna Část XIV. Stav a údrţba objektů školy Část XV. Závěr Část XVI. Přílohy Část XVII. Fotodokumentace... 62

3 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy, sídlo, právní forma, IZO, IČO, kontaktní údaje Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příspěvková organizace IZO: IČO: DIČ: CZ Web: tel.: b) Zřizovatel školy Královéhradecký kraj Právní forma: kraj, IČO: Sídlo: Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 c) Ředitel školy PaedDr. Soňa Lamichová SNP Hradec Králové d) Školská rada pro střední školu předseda místopředseda tajemnice členové Mgr. Petr Kmoch Romana Koutecká Mgr. Eva Vágnerová MUDr. Emil Jaroš, PhD. Ing. Ladislav Mišík Mgr. Jiří Chrz pro vyšší odbornou školu předseda doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. místopředseda Monika Bartošová (do 01/2008) členové MUDr. Jan Michálek Mgr. Jana Heřmanová PaedDr. Eva Chrobáková Alena Motyčková Lucie Bačinová (od 05/2008) Strana 1

4 e) Školy a školská zařízení Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Škola/školské zařízení Kapacita IZO Střední škola 710 ţáků Vyšší odborná škola 282 studentů Domov mládeţe 190 lůţek Školní jídelna 600 stravovaných f) Rozhodnutí o zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení Ve školním roce byla účinná níţe uvedená rozhodnutí vydaná MŠMT nebo zřizovatelem, Královéhradeckým krajem: Rozhodnutí MŠMT č.j / , vydané dne , s účinností od Rozhodnutí MŠMT č.j / , vydané dne , s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j. 5249/SM/2007-5, vydané dne , s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j /SM/2006-7, vydané dne , s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j. 6947/SM/2007-8, vydané dne , s účinností od g) Seznam oborů vzdělání Obory vyučované ve Střední škole Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia M/001 Všeobecná sestra dálková 5 let M/007 Zdravotnický asistent denní 4 roky M/007 Zdravotnický asistent dálková 5 let M/001 Zdravotní laborant denní 4 roky M/005 Laboratorní asistent denní 4 roky M/002 Farmaceutický laborant denní 4 roky M/001 Zubní technik denní 4 roky M/007 Asistent zubního technika denní 4 roky M/005 Zdravotnické lyceum denní 4 roky Obory vyučované ve Vyšší odborné škole Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia N/001 Diplomovaná všeobecná sestra denní 3 roky 6 měsíců N/11 Diplomovaná všeobecná sestra denní 3 roky N/003 Diplomovaný zdravotní laborant denní 3 roky N/004 Dipl. farmaceutický asistent denní 3 roky N/002 Diplomovaný zubní technik denní 3 roky Strana 2

5 h) Sdružení působící při škole Občanské sdruţení Škola-Rodiče-Děti Škola spolupracuje s Občanským sdruţením Škola-Rodiče-Děti, které sdruţuje rodiče ţáků střední školy na pracovišti v Hradci Králové. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole a vedení řeší všechny jejich připomínky. Ve školním roce činil návrh finančního rozpočtu OS ,- Kč, dalších ,- Kč bylo odsouhlaseno v dubnu 2008 na nákup dataprojektoru do jazykové učebny. Tyto prostředky byly zejména pouţity na následující oblasti: zajištění cen do soutěţí (Studentský den, soutěţe jazykové a literární, sportovní, soutěţe první pomoci) volnočasové aktivity ţáků (předplatné do divadla, permanentky do bazénu, materiál pro krouţek dovedných rukou, aktivity v domově mládeţe) rozšíření kniţního fondu školní knihovny odměny pro ţáky a absolventy za studijní výsledky a reprezentaci školy zájezd do Londýna lyţařský zájezd do Alp spotřební materiál do učeben výpočetní techniky Přesné vyúčtování za školní rok 2007/2008 bude předloţeno na podzimních schůzkách rodičů. OS spolupracuje se školou na organizování maturitního plesu čtvrtých ročníků. Klub rodičů a přátel školy Klub rodičů a přátel školy (KRPŠ) slouţí výhradně ţákům pracoviště školy v Novém Bydţově. Ve výboru pracují vţdy dva rodiče ţáků za kaţdou třídu denního studia. Klub finančně podporuje některé akce k rozšíření všeobecného rozhledu ţáků (hradí např. dopravu na kulturní akce) a dotuje některé další aktivity (lyţařské kurzy, sportovně turistické kurzy, exkurze). Pořádá také maturitní ples, poslední se konal 15. února 2008 v sokolovně v Novém Bydţově. Klub také oceňuje úspěšné ţáky školy i ţáky, kteří dobrovolně pracují v pečovatelské sluţbě. Těmto studentům byla v roce v prospěchových stipendiích vyplacena částka 3 500,- Kč a odměna za práci v sociálních sluţbách 1 400,- Kč. Strana 3

6 i) Autorizace školy podle zákona č. 179/2006 Sb. 1 Škole nebyla udělena autorizace a ani o ni nemohla poţádat. V současné době nejsou oborovou komisí při NUOV zpracovány ţádné kvalifikační standardy pro oblast zdravotnictví a podle dostupných informací ani nebudou. Oblast zdravotnických kvalifikací není zahrnuta ani v syntetické studii Gabriely Doleţalové (Vývoj profesních nároků ve vybraných odvětvích národního hospodářství a náměty pro jejich reflexi v odborném vzdělávání. Praha, NÚOV 2006). j) Další údaje 1. Celkové údaje o škole dle výkonových výkazů V Počet tříd Celkový počet ţáků Průměrný počet ţáků na jednu třídu Průměrný počet ţáků na učitele SŠ ,9 --- VOŠ ,8 --- Celkem ,6 12,6 2. Současný stav a pohled do budoucna 2 Ve školním roce pokračovaly změny v oborové struktuře, změny, jeţ jsou důsledkem přijetí zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jehoţ hlavním smyslem je přiblíţit náš systém vzdělávání (a to zejména v tzv. regulovaných povoláních) systému, který je běţný ve státech EU. Na VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové dochází k útlumu, transformaci, příp. vzniku nových oborů. V červnu 2008 absolvovali poslední ţáci oborů: M/002 Farmaceutický laborant M/001 Zubní technik M/001 Zdravotní laborant Bylo zahájeno vzdělávání v nově akreditovaném oboru vzdělání N/11 Diplomovaná všeobecná sestra. Na střední škole se obory a třídy otevírají podle následujícího modelu: M/007 Zdravotnický asistent kaţdý rok 2 třídy M/005 Zdravotnické lyceum kaţdý rok 2 třídy M/007 Asistent zubního technika kaţdý sudý rok 1 třída M/005 Laboratorní asistent kaţdý lichý rok 1 třída 1 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 2 Podrobněji viz Koncepce rozvoje školy do roku 2010 z června 2004 Strana 4

7 Na vyšší odborné škole je nastolen následující model otevírání oborů: N/11 Dipl. všeobecná sestra kaţdý rok N/004 Dipl. farmaceutický asistent kaţdý rok N/002 Dipl. zubní technik jednou za 3 roky (ve šk. roce 2007/8: 3. ročník) N/003 Dipl. zdravotní laborant jednou za 3 roky (ve šk. roce 2007/8: 1. ročník) Dne 10 července 2007 MŠMT udělilo akreditaci tříletému vzdělávacímu programu N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (Rozhodnutí čj / /2). Následně byl na základě naší ţádosti tento program zapsán do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností od (Rozhodnutí čj / ze dne ). Škola má vytvořeny předpoklady pro to, aby obstála v narůstající konkurenci vzdělávací nabídky. K jejím silným stránkám patří: Výlučnost vzdělávací nabídky, velikost školy Velmi dobrá uplatnitelnost absolventů na trhu práce 3 Tým kvalitních interních i externích učitelů Materiální vybavení (odborné učebny pro výuku klinických i technických oborů, moderní počítačové učebny, běţné učebny vybavené projekční a výpočetní technikou) Kvalitní ubytovací a stravovací kapacity Zázemí silné fakultní nemocnice Dlouholetá spolupráce s LF UK HK a FaF UK V roce 2004 došlo ke sloučení se SZŠ Nový Bydţov tím byla odstraněna zbytečná a neekonomická konkurence v regionu. Vznikla silná, stabilní vzdělávací instituce s dlouhodobou perspektivou rozvoje. Ve školním roce se vedení školy a pedagogický sbor začali připravovat na tvorbu školních vzdělávacích programů; ty se budou zpracovávat ve školním roce , tedy poté, co budou schváleny první rámcové vzdělávací programy pro dva obory vzdělání. V rámci přípravy celého pedagogického sboru na tuto náročnou práci byla nově zpracována Strategie rozvoje školy do roku 2015, jejíţ důleţitou součástí je důkladná analýza stávajícího stavu, společně formulovaná vize a mise školy a základní filozofická východiska pro práci pedagogů včetně kodexu pedagogického pracovníka zdravotnické školy. 3 Absolventi zdravotnických oborů mají na trhu práce výjimečné postavení, vykazují nejniţší nezaměstnanost ze všech oborů VOŠ. Dle dostupných statistik NÚOV [ÚLOVCOVÁ, H. a kol. Uplatnění absolventů škol na trhu práce NÚOV, Praha, ISBN ] dosahuje míra nezaměstnanosti u absolventů zdravotnických VOŠ 4,5% v roce 2006, coţ je o 0,3 p.b. méně neţ ve stejném období roku předchozího. Ze statistických údajů Královéhradeckého kraje z dubna 2006 vyplývá, ţe z celkového počtu 65 absolventů VOŠZ tedy naší školy - byli evidováni 2 nezaměstnaní, coţ je 3,1 %. Strana 5

8 Část II. Přehled oborů a učebních plánů se schvalovacími doloţkami 1. Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou Třída Studijní obor Učební plán M/007 Zdravotnický asistent denní studium 1.A, 1.B 2.A, 2.B 3.A, 3.B, 3.C 4.A, 4.B, 4.C 4.D M/007 Zdravotnický asistent dálkové studium 5.D M/001 Všeobecná sestra 1.E, 1.G, 2.E, 2.G 3.E dálkové studium M/005 Zdravotnické lyceum denní studium 4.F M/002 Farmaceutický laborant denní studium 2.H M/007 Asistent zubního technika denní studium 4.H M/001 Zubní technik denní studium 1.L 3.L M/005 Laboratorní asistent denní studium 4.L M/001 Zdravotní laborant denní studium Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán pro 4. ročník schválila ředitelka školy po projednání v pedagogickém kolegiu dne s platností od 1. září 2007 počínaje čtvrtým ročníkem. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s účinností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán schválila ředitelka školy po projednání v pedagogickém kolegiu dne s platností od 1. září 2007 počínaje třetím ročníkem. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 2. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán schválila ředitelka školy po projednání v pedagogickém kolegiu dne s platností od 1. září 2006 počínaje prvním ročníkem. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 2. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán schválila ředitelka školy po projednání v pedagogickém kolegiu dne s platností od 1. září počínaje prvním ročníkem. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 2. ročníkem Strana 6

9 2. Obory vyššího odborného vzdělávání Třída Studijní obor Učební plán 1.P N/11 Program akreditovaný MŠMT, č.j / /2 platný do 30.června P 3.P 4.P Diplomovaná všeobecná sestra N/001 Diplomovaná všeobecná sestra denní studium 1.F N/004 2.F 3.F Diplomovaný farmaceutický asistent denní studium 3.U N/002 Diplomovaný zubní technik denní studium 1.Z N/003 Diplomovaný zdravotní laborant denní studium Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /04-23 s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /98-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem Strana 7

10 Část III. Údaje o pracovnících školy a) Celková charakteristika Pedagogický sbor je velmi početný a nelze se vyhnout určitým obměnám v souvislosti s odchodem zaměstnanců do důchodu (3) či na mateřskou dovolenou (1). Zlepšila se situace v oblasti externích vyučujících odborných předmětů daří se získávat ke spolupráci vysoce erudované odborníky z Farmaceutické a Lékařské fakulty UK v HK; v rámci moţností se je snaţíme i lépe ohodnotit. Nicméně řada z nich působí na škole jenom ze sympatií k ní a z lásky k oboru. Na některých oborech je obtíţné zajistit plně kvalifikované pedagogy, protoţe vysokoškolské studium pro ně v daném oboru neexistuje. Jedná se zejména o učitele oboru zubní technik. Přesto lze pedagogický sbor školy hodnotit jako kompetentní a silně motivovaný. Svědčí o tom mimo jiné aktivita pedagogických pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a zapojení do grantové činnosti. Učitelky odborných předmětů jsou registrovány v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků Průměrný počet: fyzických přepočtených Celkem z toho: učitelů vychovatelů 8 8 psychologů 1 0,5 externích učitelů 57 9 c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků Průměrný počet: fyzických přepočtených Celkem z toho: THP 8 8 asistentek 1 1 dělníků 21 15,5 provozních pracovníků 9 9 knihovnic 1 0,3 d) Konkrétní údaje o pracovnících školy 4 e) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedagogických pracovníků Školní rok f) Počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok Pedagogičtí pracovníci 6 Nepedagogičtí pracovníci 0 4 viz Část XVI. Přílohy Strana 8

11 Dlouhodobě je patrná tendence pozvolného sniţování počtu nekvalifikovaných pedagogických pracovníků. Řada z nich své vzdělávání dokončila, jiní studují. Pro některé, např. zubní techniky, adekvátní vysokoškolské vzdělání neexistuje. Nutnost zajistit plnou kvalifikovanost sboru komplikují situace, kdy je třeba rychle řešit zástup za dlouhodobě nemocné pedagogické pracovníky, příp. za pracovnice na MD, a plně kvalifikovaní pedagogové nejsou na trhu práce k dispozici. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Vzdělávání pracovníků školy je tradičně věnována velká pozornost. Do této oblasti byly vloţeny prostředky ve výši ,- Kč. Vzhledem k tomu, ţe v roce byla oblast DVPP mimořádně dotována v rámci SIPVZ částkou ,- Kč, je objem prostředků vyčleněných na DVPP srovnatelný s předchozím obdobím. Důraz byl poloţen na vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků (oba zástupci ukončili FS I, ředitelka FS II), prohlubování kvalifikace učitelů, a to zejména odborných (např. 7 odborných učitelek absolvovalo úplný kurz bazální stimulace). Druh studia Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd p. Čechová UHK Pedagogická fakulta p. Foralová UHK Pedagogická fakulta Mgr. Zemanová UHK Pedagogická fakulta b) Studium pro ředitele škol Mgr. Heřmanová - Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení - projekt,,úspěšný ředitel - ukončeno 11/2007 c) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Vokatá - Univerzita Pardubice FCHT Mgr. Štindl UHK Pedagogická fakulta Mgr. Švecová Pedagogická fakulta MU Brno Bc. Opluštilová Filosofická fakulta MU Brno p. Pluhař UHK Pedagogická fakulta p. Zlatovský UHK Pedagogická fakulta Strana 9

12 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Pracovník PaedDr. Lamichová Školský management, studium pro vedoucí pedagogické pracovníky ve smyslu 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (Ped. fak. UK Praha) ukončeno 03/2008 b) Studium pro výchovné poradce Splněno (Mgr. Štěpánová) c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií dotovaných z ESF (Mgr. Šín) d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Z důvodu finanční náročnosti odloţeno na další školní rok - snaha o vyuţití studijních programů Bude realizováno ve školním roce 2008/2009 (Mgr. Heřmanová + 2 určení pedagogové) Odloţeno z důvodu mateřské dovolené (Mgr. Chrzová) Studium ukončeno v srpnu 2008 (PhDr. et Mgr. Štindl) Studium k prohlubování odborné kvalifikace 5 Samostudium Ve školním roce bylo stanoveno 12 dní samostudia. Pedagogičtí pracovníci je zaměřili především na seznámení se s pracovní verzí RVP pro obor Zdravotnický asistent a Asistent zubního technika a na studium materiálů týkajících se tvorby ŠVP, dostupných zejména na Rámcový přehled o DVPP 6 Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků (akcí) Školení pro pracovníky ve vedení školy 19 Jazykové vzdělávání 17 Vzdělávací akce pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 27 Vzdělávací akce pro učitele odborných předmětů 103 Vzdělávání vychovatelek 24 5 Viz Část XVI. Přílohy 6 Podrobný přehled je umístěn v Části XVI. Přílohy Strana 10

13 Část IV. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok Kód oboru Název oboru Počet přihl. 1. kolo 2. kolo Počet Počet Počet přijatých přihl. přijatých SZŠ kapacita třídy 30 žáků M/007 Zdravotnický asistent M/007 Asistent zubního technika M/005 Zdravotnické lyceum VOŠ kapacita studijní skupiny 40 studentů Kód oboru Název oboru Počet přihl. Cel kem 1. kolo další kola Cel Počet Počet Počet přijatých kem přijatých přihl N/11 Diplomovaná všeobecná sestra a N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent a N/11 Diplomovaný zubní technik a Pozn.: a U oborů vyššího odborného vzdělávání nesouhlasí celkový počet přijatých se součtem přijatých v 1. a 2. kole, protoţe někteří přijatí uchazeči se rozhodli ke vzdělávání nenastoupit jejich místa byla postoupena pro potřebu odvolacího řízení a 2. kola. Strana 11

14 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V Kód oboru Název oboru SZŠ M/005 Zdravotnické lyceum M/007 Zdravotnický asistent M/001 Zubní technik M/007 Asistent zubního technika M/005 Laboratorní asistent M/002 Farmaceutický laborant M/001 Zdravotní laborant M/001 Všeobecná sestra dálkové M/007 Zdravotnický asistent -dálkové VOŠ N/003 Diplomovaný zdravotní laborant N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent N/002 Diplomovaný zubní technik N/001 Diplomovaná všeobecná sestra N/11 Diplomovaná všeobecná sestra r. tříd 2.r. tříd 3.r. tříd 4.r. tříd 5.r. tříd ţáků tříd Strana 12

15 Počty ţáků podle jednotlivých součástí školy Na střední škole v denním studiu se daří udrţet počet ţáků na stejné úrovni (navzdory demografickému poklesu) zavedením nového oboru Zdravotnické lyceum. Dálkové studium utlumujeme. U VOŠ je mírný nárůst způsoben nepravidelností v otevírání oborů. Strana 13

16 b) prospěch žáků ve škole (stav k 29.8.) 1 - prospěch ţáků ve škole - část střední škola denní studium Ročník Počet ţáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Neklasifikován 1. ročník ročník ročník ročník Celkem prospěch ţáků ve škole - část střední škola dálkové studium (stav k 29.8.) Ročník Počet ţáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Neklasifikován 1. ročník ročník ročník ročník ročník Celkem prospěch studentů ve škole - část vyšší odborná škola (stav k 29.8.) Ročník Počet ţáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Neklasifikován 1. ročník ročník ročník Celkem c) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek k Maturitní zkoušky Kód oboru Název oboru Počet ţ. celkem Počet ţ. nepřipuštěn Počet ţ. s vyznam. Počet ţ. prospěl Počet ţ. neprospěl M/007 Zdravotnický asistent M/001 Všeobecná sestra dálkové studium M/001 Zdravotní laborant M/002 Farmaceutický laborant M/001 Zubní technik ţákyně absolvovala maturitní zkoušku v náhradním termínu v září ţákyň dálkové formy studia absolvovalo maturitní zkoušku v náhradním termínu v září 2008 Strana 14

17 Slavnostní vyřazení absolventů Absolventi školy byli slavnostně vyřazováni v aule školy, a to celkem v pěti termínech. Jedná se vţdy o velmi důleţitou událost v ţivotě školy, které se účastní významní hosté. Absolutorium Kód oboru N/ N/ N/004 Název oboru Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaný zubní technik Diplomovaný farmaceutický asistent Počet ţ. celkem Počet ţ. nepřipuštěn Počet ţ. s vyzn.. Počet ţ. prospěl Počet ţ. neprospěl Strana 15

18 Část VI. Údaje o provedených kontrolách Ve školním roce se uskutečnila jedna kontrola ze strany ČŠI: 1. Kontrola ČŠI v rámci poskytnutí součinnosti krajskému úřadu při posuzování ţádosti o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky; kontrolní zjištění konstatovalo porušení ustanovení 20 odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb. (protokol čj. ČŠI-414/08-09 ze dne ). KÚ následně nařídil přezkoušení ţákyně z daného předmětu. Další kontroly provedly následující subjekty: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 2. Cílem veřejnosprávní kontroly bylo ověřit soulad realizace s předloţeným projektem Multimediální trenaţér plánování ošetřovatelské péče financovaným v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Kontrolou nebyly zjištěny ţádné nedostatky (Protokol č. 87/27/08 ze dne ). Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 3. Kontrola školní jídelny dne konstatovala trvání nevyhovujícího stavu kanalizačních odtoků u varných zařízení, nicméně úprava by vyţadovala získání finančních prostředků od zřizovatele, coţ je v současné době nereálné. Kontrolní orgán jiné závady nekonstatoval a zprávu o odstranění nedostatků nepoţadoval. 4. Kontrolou domova mládeţe v Hradecké 868 dne nebyly zjištěny ţádné nedostatky. 5. Kontrola domova mládeţe v Komenského 268 dne konstatovala některé stavebně-technické závady, nicméně s ohledem na zamýšlenou rekonstrukci objektu, která je nicméně podmíněna získáním investičních prostředků od zřizovatele, nebyla poţadována zpráva o odstranění zjištěných nedostatků. Všeobecná zdravotní pojišťovna pracoviště Hradec Králové 6. Kontrola VZP ČR provedená ve dnech byla zaměřena na platby pojistného a dodrţování ostatních povinností plátce; dle protokolu č.j. 1102/1/08 neshledala ţádné závady a nápravné opatření nebylo uloţeno. Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové 7. Kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek nemocenského pojištění a kontrola plnění povinností v důchodovém pojištění za období od do provedená ve dnech neshledala ţádné podstatné nedostatky (Protokol č. 187/08). Strana 16

19 OŠ KÚ Královéhradeckého kraje 8. Kontrola hospodárného, účelného a efektivního vyuţití poskytnutých finančních prostředků na projekty SMV a SMV dne 6. prosince 2007 nebyla zjištěna ţádná pochybení. 9. Kontrola ve dnech února 2007 byla zaměřena na účetnictví a inventarizaci majetku a závazků k V oblasti kontroly účetnictví byla uloţena dílčí opatření k nápravě. (Kontrolní protokol č.j.: 2545/SM/2007) 10. Následná kontrola ke splnění opatření uvedených v kontrolním protokolu č.j.: 2545/SM/2007 dne zjistila, ţe nápravná opatření byla splněna. 11. Kontrolní šetření provozu Školní jídelny Hradecká 868 bylo provedeno referentem OŠMT KÚ pro školní jídelny dne 12. února Připomínka uloţení potravin odstraněno ihned, doplnění časových údajů do provozního řádu bylo provedeno rovněţ ihned. Ţádná nápravná opatření nebyla uloţena. Strana 17

20 Část VII. Údaje o výchovně-vzdělávacím procesu a mimoškolních aktivitách a) mezinárodní projekty Ve školním roce se neuskutečnily ţádné mezinárodní projekty. b) mezinárodní spolupráce s partnerskou školou V červnu 2008 byl zahájen projekt Společně tvoříme výukový program podpořený Královéhradeckým krajem. Na naši školu přijeli na pracovní návštěvu studenti a učitelé ze zdravotnické školy v Banské Bystrici. Společně budeme vytvářet odborný výukový program z oboru klinické biochemie. Na projektu se budou podílet ţáci, učitelé a odborníci z praxe z obou měst. Vytvořené prezentace budou pouţívány při výuce na zdravotnických školách v České republice i na Slovensku. Během prvního setkání v červnu proběhla odborná konference a workshopy. Kolegové ze Slovenska si prohlédli naši školu a odborná pracoviště ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Během doprovodného programu jsme společně navštívili historickou část města, představení v Klicperově divadle a ţáci sehráli sportovní utkání v netradičních disciplínách. Přínosem celého projektu je, ţe ţáci obou škol získají nové zkušenosti s diagnostickými postupy v oboru zdravotní laborant, budou připraveni na odborné uplatnění v zahraničí, naučí se týmové práci a budou lépe připraveni k uplatnění na trhu práce. c) okresní, oblastní a celostátní soutěže Okresní kolo soutěţe v Anglickém jazyce 1 ţák bez umístění Soutěţ zubních techniků, Pragodent místo Celostátní kolo recitační soutěţe zdravotnických škol, Karlovy Vary (3-4/2008) 2x 1. místo Celostátní přehlídka Studentlab, Ústí n. Labem místo SOČ okresní kolo Hradec Králové 2. místo Regionální kolo soutěţe v psychologii , 5. a 11. Místo Strana 18

21 Udělena cena pro rok 2008 Učenou společností ČR M. Burešovi v kategorii středoškolských studentů Soutěţ v PP Rozkoš RESCUE místo Soutěţ první pomoci v Brně místo Mezinárodní soutěţ PP v Jihlavě místo školní kola soutěţí: Recitační soutěţ, školní kolo Jazyková soutěţ v anglickém jazyce ţáků první kategorie, 12 druhé kategorie, 1 postupující do okresního kola Jazyková soutěţ v německém jazyce ţáků, 1 postupující do okresního kola Školní kolo soutěţe v psychologii na téma Člověk v tísni vítězné práce ze školního kola postoupily do Regionálního kola v SZŠ Chrudim Olympiáda z JCL , 60 ţáků SOČ březen ţáci, oba postupují do okresního kola Soutěţ první pomoci Výtvarná soutěţ Projekt Studenti čtou noviny spolupráce s MF DNES 2. ročníky SZŠ Světový den jazyků Osudové osmičky Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti Matematický klokan mezinárodní soutěţ 1 třída Strana 19

22 d) odborná a publikační činnost BUDAYOVÁ, E. a kol. Pracovní sešit hematologie. Hradec Králové: VOŠZ a SZŠ, ISBN HEŘMANOVÁ, J., KADEŘÁVKOVÁ, B. Projekty realizované Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou v Hradci Králové. In Sborník přednášek XIII. Královéhradeckých ošetřovatelských dnů, Hradec Králové, Hradec Králové : Nucleus, 2007, s. 43. ISBN HEŘMANOVÁ, J., KADEŘÁVKOVÁ, B. Multimediální trenaţér plánování ošetřovatelské péče. In Sborník přednášek Pedagogický software, České Budějovice, České Budějovice : VOLHEJNOVÁ, J. Vyšetření moči cytospinovou metodou. Florence, leden 2008, 4. ročník, č. 1. (studentka 4.L) Strana 20

23 e) prezentace školy na veřejnosti Spolupráce s komunitou Tradiční a velmi důleţitou součástí výchovy a vzdělávání ţáků na naší škole je účast na akcích, které mají humanitární charakter a jsou projevem zájmu o okolní komunitu a její potřeby. Naši ţáci a studenti si připravili následující akce či se do nich zapojili: Projekt Zdravý úsměv ve spolupráci se Stomatologickou klinikou FN HK, zapojeny studentky VOŠ 1.P a ţákyně SZŠ v N.B.; projekt probíhá na 1 MŠ v HK, ve Speciální ZŠ, dále v DANETĚ a na dalších ZŠ a MŠ mimo HK, celkem spolupracujeme s cca 800 dětmi Královéhradeckého a Pardubického kraje Den Zdraví v Aldisu spolupráce při zajišťování akce Spolupráce s odborem sociální péče MÚ Nový Bydţov dobrovolnická činnost Celoroční spolupráce se Speciální MŠ a ZŠ při FN HK besídky, programy pro hospitalizované děti vánoční besídky Branný den ZŠ SNP, Hradec Králové zajištění výuky PP pro děti 2. stupně studentky 1.P Výuka PP a zdravotnický dozor na Dětském dnu (pořadatel Městská policie HK) , 6 ţákyň Výuka PP na ZŠ Všestary , 5 ţákyň Kurzy první pomoci pro ZŠ Karlova v N.B. (11.12., , ) a pro Zvláštní školu N.B. (18.3. a ) Školení v první pomoci pro Krouţek první pomoci při ZŠ Hlušice Cvičení IZS v Hradci Králové ţákyň Strana 21

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008-2009 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah: Část I. Základní údaje o škole... 1 Část II. Přehled

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Legislativa a ICT STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ neboli právní východiska pro ICTK (c) Radek Maca rama@inforama.cz Oblasti předpisů Zákonné normy pro vzdělávání Zákon č. 561/2004 - školský zákon (resp.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Seidlová Málková LS 2012 ŘLZ- KONCEPCE KURZU Řízení lidských zdrojů zpravidla označuje soubor specifických činností, které se zabývají

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006-2007 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006-2007 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah: Část I. Základní charakteristika školy... 1 Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 Asociace samaritánů České republiky právní forma - obecně prospěšná společnost IČO 25767020 poskytované

Více