Výroční zpráva o činnosti školy školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

2 Obsah: Část I. Základní charakteristika školy... 1 Část II. Přehled oborů a učebních plánů... 6 Část III. Údaje o pracovnících školy... 8 Část IV. Údaje o přijímacím řízení Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Část VI. Údaje o provedených kontrolách Část VII. Údaje o výchovně-vzdělávacím procesu a mimoškolních aktivitách Část VIII. Projekty a granty Část IX. Materiálně-technické vybavení školy Část X. Domov mládeţe Část XI. Základní údaje o hospodaření školy Část XII. Školní knihovna Část XIII. Školní jídelna Část XIV. Stav a údrţba objektů školy Část XV. Závěr Část XVI. Přílohy Část XVII. Fotodokumentace... 62

3 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy, sídlo, právní forma, IZO, IČO, kontaktní údaje Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příspěvková organizace IZO: IČO: DIČ: CZ Web: tel.: b) Zřizovatel školy Královéhradecký kraj Právní forma: kraj, IČO: Sídlo: Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 c) Ředitel školy PaedDr. Soňa Lamichová SNP Hradec Králové d) Školská rada pro střední školu předseda místopředseda tajemnice členové Mgr. Petr Kmoch Romana Koutecká Mgr. Eva Vágnerová MUDr. Emil Jaroš, PhD. Ing. Ladislav Mišík Mgr. Jiří Chrz pro vyšší odbornou školu předseda doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. místopředseda Monika Bartošová (do 01/2008) členové MUDr. Jan Michálek Mgr. Jana Heřmanová PaedDr. Eva Chrobáková Alena Motyčková Lucie Bačinová (od 05/2008) Strana 1

4 e) Školy a školská zařízení Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Škola/školské zařízení Kapacita IZO Střední škola 710 ţáků Vyšší odborná škola 282 studentů Domov mládeţe 190 lůţek Školní jídelna 600 stravovaných f) Rozhodnutí o zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení Ve školním roce byla účinná níţe uvedená rozhodnutí vydaná MŠMT nebo zřizovatelem, Královéhradeckým krajem: Rozhodnutí MŠMT č.j / , vydané dne , s účinností od Rozhodnutí MŠMT č.j / , vydané dne , s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j. 5249/SM/2007-5, vydané dne , s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j /SM/2006-7, vydané dne , s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č.j. 6947/SM/2007-8, vydané dne , s účinností od g) Seznam oborů vzdělání Obory vyučované ve Střední škole Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia M/001 Všeobecná sestra dálková 5 let M/007 Zdravotnický asistent denní 4 roky M/007 Zdravotnický asistent dálková 5 let M/001 Zdravotní laborant denní 4 roky M/005 Laboratorní asistent denní 4 roky M/002 Farmaceutický laborant denní 4 roky M/001 Zubní technik denní 4 roky M/007 Asistent zubního technika denní 4 roky M/005 Zdravotnické lyceum denní 4 roky Obory vyučované ve Vyšší odborné škole Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia N/001 Diplomovaná všeobecná sestra denní 3 roky 6 měsíců N/11 Diplomovaná všeobecná sestra denní 3 roky N/003 Diplomovaný zdravotní laborant denní 3 roky N/004 Dipl. farmaceutický asistent denní 3 roky N/002 Diplomovaný zubní technik denní 3 roky Strana 2

5 h) Sdružení působící při škole Občanské sdruţení Škola-Rodiče-Děti Škola spolupracuje s Občanským sdruţením Škola-Rodiče-Děti, které sdruţuje rodiče ţáků střední školy na pracovišti v Hradci Králové. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole a vedení řeší všechny jejich připomínky. Ve školním roce činil návrh finančního rozpočtu OS ,- Kč, dalších ,- Kč bylo odsouhlaseno v dubnu 2008 na nákup dataprojektoru do jazykové učebny. Tyto prostředky byly zejména pouţity na následující oblasti: zajištění cen do soutěţí (Studentský den, soutěţe jazykové a literární, sportovní, soutěţe první pomoci) volnočasové aktivity ţáků (předplatné do divadla, permanentky do bazénu, materiál pro krouţek dovedných rukou, aktivity v domově mládeţe) rozšíření kniţního fondu školní knihovny odměny pro ţáky a absolventy za studijní výsledky a reprezentaci školy zájezd do Londýna lyţařský zájezd do Alp spotřební materiál do učeben výpočetní techniky Přesné vyúčtování za školní rok 2007/2008 bude předloţeno na podzimních schůzkách rodičů. OS spolupracuje se školou na organizování maturitního plesu čtvrtých ročníků. Klub rodičů a přátel školy Klub rodičů a přátel školy (KRPŠ) slouţí výhradně ţákům pracoviště školy v Novém Bydţově. Ve výboru pracují vţdy dva rodiče ţáků za kaţdou třídu denního studia. Klub finančně podporuje některé akce k rozšíření všeobecného rozhledu ţáků (hradí např. dopravu na kulturní akce) a dotuje některé další aktivity (lyţařské kurzy, sportovně turistické kurzy, exkurze). Pořádá také maturitní ples, poslední se konal 15. února 2008 v sokolovně v Novém Bydţově. Klub také oceňuje úspěšné ţáky školy i ţáky, kteří dobrovolně pracují v pečovatelské sluţbě. Těmto studentům byla v roce v prospěchových stipendiích vyplacena částka 3 500,- Kč a odměna za práci v sociálních sluţbách 1 400,- Kč. Strana 3

6 i) Autorizace školy podle zákona č. 179/2006 Sb. 1 Škole nebyla udělena autorizace a ani o ni nemohla poţádat. V současné době nejsou oborovou komisí při NUOV zpracovány ţádné kvalifikační standardy pro oblast zdravotnictví a podle dostupných informací ani nebudou. Oblast zdravotnických kvalifikací není zahrnuta ani v syntetické studii Gabriely Doleţalové (Vývoj profesních nároků ve vybraných odvětvích národního hospodářství a náměty pro jejich reflexi v odborném vzdělávání. Praha, NÚOV 2006). j) Další údaje 1. Celkové údaje o škole dle výkonových výkazů V Počet tříd Celkový počet ţáků Průměrný počet ţáků na jednu třídu Průměrný počet ţáků na učitele SŠ ,9 --- VOŠ ,8 --- Celkem ,6 12,6 2. Současný stav a pohled do budoucna 2 Ve školním roce pokračovaly změny v oborové struktuře, změny, jeţ jsou důsledkem přijetí zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jehoţ hlavním smyslem je přiblíţit náš systém vzdělávání (a to zejména v tzv. regulovaných povoláních) systému, který je běţný ve státech EU. Na VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové dochází k útlumu, transformaci, příp. vzniku nových oborů. V červnu 2008 absolvovali poslední ţáci oborů: M/002 Farmaceutický laborant M/001 Zubní technik M/001 Zdravotní laborant Bylo zahájeno vzdělávání v nově akreditovaném oboru vzdělání N/11 Diplomovaná všeobecná sestra. Na střední škole se obory a třídy otevírají podle následujícího modelu: M/007 Zdravotnický asistent kaţdý rok 2 třídy M/005 Zdravotnické lyceum kaţdý rok 2 třídy M/007 Asistent zubního technika kaţdý sudý rok 1 třída M/005 Laboratorní asistent kaţdý lichý rok 1 třída 1 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 2 Podrobněji viz Koncepce rozvoje školy do roku 2010 z června 2004 Strana 4

7 Na vyšší odborné škole je nastolen následující model otevírání oborů: N/11 Dipl. všeobecná sestra kaţdý rok N/004 Dipl. farmaceutický asistent kaţdý rok N/002 Dipl. zubní technik jednou za 3 roky (ve šk. roce 2007/8: 3. ročník) N/003 Dipl. zdravotní laborant jednou za 3 roky (ve šk. roce 2007/8: 1. ročník) Dne 10 července 2007 MŠMT udělilo akreditaci tříletému vzdělávacímu programu N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (Rozhodnutí čj / /2). Následně byl na základě naší ţádosti tento program zapsán do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností od (Rozhodnutí čj / ze dne ). Škola má vytvořeny předpoklady pro to, aby obstála v narůstající konkurenci vzdělávací nabídky. K jejím silným stránkám patří: Výlučnost vzdělávací nabídky, velikost školy Velmi dobrá uplatnitelnost absolventů na trhu práce 3 Tým kvalitních interních i externích učitelů Materiální vybavení (odborné učebny pro výuku klinických i technických oborů, moderní počítačové učebny, běţné učebny vybavené projekční a výpočetní technikou) Kvalitní ubytovací a stravovací kapacity Zázemí silné fakultní nemocnice Dlouholetá spolupráce s LF UK HK a FaF UK V roce 2004 došlo ke sloučení se SZŠ Nový Bydţov tím byla odstraněna zbytečná a neekonomická konkurence v regionu. Vznikla silná, stabilní vzdělávací instituce s dlouhodobou perspektivou rozvoje. Ve školním roce se vedení školy a pedagogický sbor začali připravovat na tvorbu školních vzdělávacích programů; ty se budou zpracovávat ve školním roce , tedy poté, co budou schváleny první rámcové vzdělávací programy pro dva obory vzdělání. V rámci přípravy celého pedagogického sboru na tuto náročnou práci byla nově zpracována Strategie rozvoje školy do roku 2015, jejíţ důleţitou součástí je důkladná analýza stávajícího stavu, společně formulovaná vize a mise školy a základní filozofická východiska pro práci pedagogů včetně kodexu pedagogického pracovníka zdravotnické školy. 3 Absolventi zdravotnických oborů mají na trhu práce výjimečné postavení, vykazují nejniţší nezaměstnanost ze všech oborů VOŠ. Dle dostupných statistik NÚOV [ÚLOVCOVÁ, H. a kol. Uplatnění absolventů škol na trhu práce NÚOV, Praha, ISBN ] dosahuje míra nezaměstnanosti u absolventů zdravotnických VOŠ 4,5% v roce 2006, coţ je o 0,3 p.b. méně neţ ve stejném období roku předchozího. Ze statistických údajů Královéhradeckého kraje z dubna 2006 vyplývá, ţe z celkového počtu 65 absolventů VOŠZ tedy naší školy - byli evidováni 2 nezaměstnaní, coţ je 3,1 %. Strana 5

8 Část II. Přehled oborů a učebních plánů se schvalovacími doloţkami 1. Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou Třída Studijní obor Učební plán M/007 Zdravotnický asistent denní studium 1.A, 1.B 2.A, 2.B 3.A, 3.B, 3.C 4.A, 4.B, 4.C 4.D M/007 Zdravotnický asistent dálkové studium 5.D M/001 Všeobecná sestra 1.E, 1.G, 2.E, 2.G 3.E dálkové studium M/005 Zdravotnické lyceum denní studium 4.F M/002 Farmaceutický laborant denní studium 2.H M/007 Asistent zubního technika denní studium 4.H M/001 Zubní technik denní studium 1.L 3.L M/005 Laboratorní asistent denní studium 4.L M/001 Zdravotní laborant denní studium Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán pro 4. ročník schválila ředitelka školy po projednání v pedagogickém kolegiu dne s platností od 1. září 2007 počínaje čtvrtým ročníkem. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s účinností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán schválila ředitelka školy po projednání v pedagogickém kolegiu dne s platností od 1. září 2007 počínaje třetím ročníkem. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 2. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán schválila ředitelka školy po projednání v pedagogickém kolegiu dne s platností od 1. září 2006 počínaje prvním ročníkem. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 2. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj / s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Konkretizovaný učební plán schválila ředitelka školy po projednání v pedagogickém kolegiu dne s platností od 1. září počínaje prvním ročníkem. Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2005 počínaje 2. ročníkem Strana 6

9 2. Obory vyššího odborného vzdělávání Třída Studijní obor Učební plán 1.P N/11 Program akreditovaný MŠMT, č.j / /2 platný do 30.června P 3.P 4.P Diplomovaná všeobecná sestra N/001 Diplomovaná všeobecná sestra denní studium 1.F N/004 2.F 3.F Diplomovaný farmaceutický asistent denní studium 3.U N/002 Diplomovaný zubní technik denní studium 1.Z N/003 Diplomovaný zdravotní laborant denní studium Schválilo MŠMT dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /04-23 s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem Schválilo MŠMT dne , čj /98-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem Strana 7

10 Část III. Údaje o pracovnících školy a) Celková charakteristika Pedagogický sbor je velmi početný a nelze se vyhnout určitým obměnám v souvislosti s odchodem zaměstnanců do důchodu (3) či na mateřskou dovolenou (1). Zlepšila se situace v oblasti externích vyučujících odborných předmětů daří se získávat ke spolupráci vysoce erudované odborníky z Farmaceutické a Lékařské fakulty UK v HK; v rámci moţností se je snaţíme i lépe ohodnotit. Nicméně řada z nich působí na škole jenom ze sympatií k ní a z lásky k oboru. Na některých oborech je obtíţné zajistit plně kvalifikované pedagogy, protoţe vysokoškolské studium pro ně v daném oboru neexistuje. Jedná se zejména o učitele oboru zubní technik. Přesto lze pedagogický sbor školy hodnotit jako kompetentní a silně motivovaný. Svědčí o tom mimo jiné aktivita pedagogických pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a zapojení do grantové činnosti. Učitelky odborných předmětů jsou registrovány v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků Průměrný počet: fyzických přepočtených Celkem z toho: učitelů vychovatelů 8 8 psychologů 1 0,5 externích učitelů 57 9 c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků Průměrný počet: fyzických přepočtených Celkem z toho: THP 8 8 asistentek 1 1 dělníků 21 15,5 provozních pracovníků 9 9 knihovnic 1 0,3 d) Konkrétní údaje o pracovnících školy 4 e) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedagogických pracovníků Školní rok f) Počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok Pedagogičtí pracovníci 6 Nepedagogičtí pracovníci 0 4 viz Část XVI. Přílohy Strana 8

11 Dlouhodobě je patrná tendence pozvolného sniţování počtu nekvalifikovaných pedagogických pracovníků. Řada z nich své vzdělávání dokončila, jiní studují. Pro některé, např. zubní techniky, adekvátní vysokoškolské vzdělání neexistuje. Nutnost zajistit plnou kvalifikovanost sboru komplikují situace, kdy je třeba rychle řešit zástup za dlouhodobě nemocné pedagogické pracovníky, příp. za pracovnice na MD, a plně kvalifikovaní pedagogové nejsou na trhu práce k dispozici. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Vzdělávání pracovníků školy je tradičně věnována velká pozornost. Do této oblasti byly vloţeny prostředky ve výši ,- Kč. Vzhledem k tomu, ţe v roce byla oblast DVPP mimořádně dotována v rámci SIPVZ částkou ,- Kč, je objem prostředků vyčleněných na DVPP srovnatelný s předchozím obdobím. Důraz byl poloţen na vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků (oba zástupci ukončili FS I, ředitelka FS II), prohlubování kvalifikace učitelů, a to zejména odborných (např. 7 odborných učitelek absolvovalo úplný kurz bazální stimulace). Druh studia Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd p. Čechová UHK Pedagogická fakulta p. Foralová UHK Pedagogická fakulta Mgr. Zemanová UHK Pedagogická fakulta b) Studium pro ředitele škol Mgr. Heřmanová - Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení - projekt,,úspěšný ředitel - ukončeno 11/2007 c) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Vokatá - Univerzita Pardubice FCHT Mgr. Štindl UHK Pedagogická fakulta Mgr. Švecová Pedagogická fakulta MU Brno Bc. Opluštilová Filosofická fakulta MU Brno p. Pluhař UHK Pedagogická fakulta p. Zlatovský UHK Pedagogická fakulta Strana 9

12 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Pracovník PaedDr. Lamichová Školský management, studium pro vedoucí pedagogické pracovníky ve smyslu 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (Ped. fak. UK Praha) ukončeno 03/2008 b) Studium pro výchovné poradce Splněno (Mgr. Štěpánová) c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií dotovaných z ESF (Mgr. Šín) d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Z důvodu finanční náročnosti odloţeno na další školní rok - snaha o vyuţití studijních programů Bude realizováno ve školním roce 2008/2009 (Mgr. Heřmanová + 2 určení pedagogové) Odloţeno z důvodu mateřské dovolené (Mgr. Chrzová) Studium ukončeno v srpnu 2008 (PhDr. et Mgr. Štindl) Studium k prohlubování odborné kvalifikace 5 Samostudium Ve školním roce bylo stanoveno 12 dní samostudia. Pedagogičtí pracovníci je zaměřili především na seznámení se s pracovní verzí RVP pro obor Zdravotnický asistent a Asistent zubního technika a na studium materiálů týkajících se tvorby ŠVP, dostupných zejména na Rámcový přehled o DVPP 6 Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků (akcí) Školení pro pracovníky ve vedení školy 19 Jazykové vzdělávání 17 Vzdělávací akce pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 27 Vzdělávací akce pro učitele odborných předmětů 103 Vzdělávání vychovatelek 24 5 Viz Část XVI. Přílohy 6 Podrobný přehled je umístěn v Části XVI. Přílohy Strana 10

13 Část IV. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok Kód oboru Název oboru Počet přihl. 1. kolo 2. kolo Počet Počet Počet přijatých přihl. přijatých SZŠ kapacita třídy 30 žáků M/007 Zdravotnický asistent M/007 Asistent zubního technika M/005 Zdravotnické lyceum VOŠ kapacita studijní skupiny 40 studentů Kód oboru Název oboru Počet přihl. Cel kem 1. kolo další kola Cel Počet Počet Počet přijatých kem přijatých přihl N/11 Diplomovaná všeobecná sestra a N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent a N/11 Diplomovaný zubní technik a Pozn.: a U oborů vyššího odborného vzdělávání nesouhlasí celkový počet přijatých se součtem přijatých v 1. a 2. kole, protoţe někteří přijatí uchazeči se rozhodli ke vzdělávání nenastoupit jejich místa byla postoupena pro potřebu odvolacího řízení a 2. kola. Strana 11

14 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V Kód oboru Název oboru SZŠ M/005 Zdravotnické lyceum M/007 Zdravotnický asistent M/001 Zubní technik M/007 Asistent zubního technika M/005 Laboratorní asistent M/002 Farmaceutický laborant M/001 Zdravotní laborant M/001 Všeobecná sestra dálkové M/007 Zdravotnický asistent -dálkové VOŠ N/003 Diplomovaný zdravotní laborant N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent N/002 Diplomovaný zubní technik N/001 Diplomovaná všeobecná sestra N/11 Diplomovaná všeobecná sestra r. tříd 2.r. tříd 3.r. tříd 4.r. tříd 5.r. tříd ţáků tříd Strana 12

15 Počty ţáků podle jednotlivých součástí školy Na střední škole v denním studiu se daří udrţet počet ţáků na stejné úrovni (navzdory demografickému poklesu) zavedením nového oboru Zdravotnické lyceum. Dálkové studium utlumujeme. U VOŠ je mírný nárůst způsoben nepravidelností v otevírání oborů. Strana 13

16 b) prospěch žáků ve škole (stav k 29.8.) 1 - prospěch ţáků ve škole - část střední škola denní studium Ročník Počet ţáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Neklasifikován 1. ročník ročník ročník ročník Celkem prospěch ţáků ve škole - část střední škola dálkové studium (stav k 29.8.) Ročník Počet ţáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Neklasifikován 1. ročník ročník ročník ročník ročník Celkem prospěch studentů ve škole - část vyšší odborná škola (stav k 29.8.) Ročník Počet ţáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Neklasifikován 1. ročník ročník ročník Celkem c) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek k Maturitní zkoušky Kód oboru Název oboru Počet ţ. celkem Počet ţ. nepřipuštěn Počet ţ. s vyznam. Počet ţ. prospěl Počet ţ. neprospěl M/007 Zdravotnický asistent M/001 Všeobecná sestra dálkové studium M/001 Zdravotní laborant M/002 Farmaceutický laborant M/001 Zubní technik ţákyně absolvovala maturitní zkoušku v náhradním termínu v září ţákyň dálkové formy studia absolvovalo maturitní zkoušku v náhradním termínu v září 2008 Strana 14

17 Slavnostní vyřazení absolventů Absolventi školy byli slavnostně vyřazováni v aule školy, a to celkem v pěti termínech. Jedná se vţdy o velmi důleţitou událost v ţivotě školy, které se účastní významní hosté. Absolutorium Kód oboru N/ N/ N/004 Název oboru Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaný zubní technik Diplomovaný farmaceutický asistent Počet ţ. celkem Počet ţ. nepřipuštěn Počet ţ. s vyzn.. Počet ţ. prospěl Počet ţ. neprospěl Strana 15

18 Část VI. Údaje o provedených kontrolách Ve školním roce se uskutečnila jedna kontrola ze strany ČŠI: 1. Kontrola ČŠI v rámci poskytnutí součinnosti krajskému úřadu při posuzování ţádosti o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky; kontrolní zjištění konstatovalo porušení ustanovení 20 odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb. (protokol čj. ČŠI-414/08-09 ze dne ). KÚ následně nařídil přezkoušení ţákyně z daného předmětu. Další kontroly provedly následující subjekty: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 2. Cílem veřejnosprávní kontroly bylo ověřit soulad realizace s předloţeným projektem Multimediální trenaţér plánování ošetřovatelské péče financovaným v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Kontrolou nebyly zjištěny ţádné nedostatky (Protokol č. 87/27/08 ze dne ). Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 3. Kontrola školní jídelny dne konstatovala trvání nevyhovujícího stavu kanalizačních odtoků u varných zařízení, nicméně úprava by vyţadovala získání finančních prostředků od zřizovatele, coţ je v současné době nereálné. Kontrolní orgán jiné závady nekonstatoval a zprávu o odstranění nedostatků nepoţadoval. 4. Kontrolou domova mládeţe v Hradecké 868 dne nebyly zjištěny ţádné nedostatky. 5. Kontrola domova mládeţe v Komenského 268 dne konstatovala některé stavebně-technické závady, nicméně s ohledem na zamýšlenou rekonstrukci objektu, která je nicméně podmíněna získáním investičních prostředků od zřizovatele, nebyla poţadována zpráva o odstranění zjištěných nedostatků. Všeobecná zdravotní pojišťovna pracoviště Hradec Králové 6. Kontrola VZP ČR provedená ve dnech byla zaměřena na platby pojistného a dodrţování ostatních povinností plátce; dle protokolu č.j. 1102/1/08 neshledala ţádné závady a nápravné opatření nebylo uloţeno. Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové 7. Kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek nemocenského pojištění a kontrola plnění povinností v důchodovém pojištění za období od do provedená ve dnech neshledala ţádné podstatné nedostatky (Protokol č. 187/08). Strana 16

19 OŠ KÚ Královéhradeckého kraje 8. Kontrola hospodárného, účelného a efektivního vyuţití poskytnutých finančních prostředků na projekty SMV a SMV dne 6. prosince 2007 nebyla zjištěna ţádná pochybení. 9. Kontrola ve dnech února 2007 byla zaměřena na účetnictví a inventarizaci majetku a závazků k V oblasti kontroly účetnictví byla uloţena dílčí opatření k nápravě. (Kontrolní protokol č.j.: 2545/SM/2007) 10. Následná kontrola ke splnění opatření uvedených v kontrolním protokolu č.j.: 2545/SM/2007 dne zjistila, ţe nápravná opatření byla splněna. 11. Kontrolní šetření provozu Školní jídelny Hradecká 868 bylo provedeno referentem OŠMT KÚ pro školní jídelny dne 12. února Připomínka uloţení potravin odstraněno ihned, doplnění časových údajů do provozního řádu bylo provedeno rovněţ ihned. Ţádná nápravná opatření nebyla uloţena. Strana 17

20 Část VII. Údaje o výchovně-vzdělávacím procesu a mimoškolních aktivitách a) mezinárodní projekty Ve školním roce se neuskutečnily ţádné mezinárodní projekty. b) mezinárodní spolupráce s partnerskou školou V červnu 2008 byl zahájen projekt Společně tvoříme výukový program podpořený Královéhradeckým krajem. Na naši školu přijeli na pracovní návštěvu studenti a učitelé ze zdravotnické školy v Banské Bystrici. Společně budeme vytvářet odborný výukový program z oboru klinické biochemie. Na projektu se budou podílet ţáci, učitelé a odborníci z praxe z obou měst. Vytvořené prezentace budou pouţívány při výuce na zdravotnických školách v České republice i na Slovensku. Během prvního setkání v červnu proběhla odborná konference a workshopy. Kolegové ze Slovenska si prohlédli naši školu a odborná pracoviště ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Během doprovodného programu jsme společně navštívili historickou část města, představení v Klicperově divadle a ţáci sehráli sportovní utkání v netradičních disciplínách. Přínosem celého projektu je, ţe ţáci obou škol získají nové zkušenosti s diagnostickými postupy v oboru zdravotní laborant, budou připraveni na odborné uplatnění v zahraničí, naučí se týmové práci a budou lépe připraveni k uplatnění na trhu práce. c) okresní, oblastní a celostátní soutěže Okresní kolo soutěţe v Anglickém jazyce 1 ţák bez umístění Soutěţ zubních techniků, Pragodent místo Celostátní kolo recitační soutěţe zdravotnických škol, Karlovy Vary (3-4/2008) 2x 1. místo Celostátní přehlídka Studentlab, Ústí n. Labem místo SOČ okresní kolo Hradec Králové 2. místo Regionální kolo soutěţe v psychologii , 5. a 11. Místo Strana 18

21 Udělena cena pro rok 2008 Učenou společností ČR M. Burešovi v kategorii středoškolských studentů Soutěţ v PP Rozkoš RESCUE místo Soutěţ první pomoci v Brně místo Mezinárodní soutěţ PP v Jihlavě místo školní kola soutěţí: Recitační soutěţ, školní kolo Jazyková soutěţ v anglickém jazyce ţáků první kategorie, 12 druhé kategorie, 1 postupující do okresního kola Jazyková soutěţ v německém jazyce ţáků, 1 postupující do okresního kola Školní kolo soutěţe v psychologii na téma Člověk v tísni vítězné práce ze školního kola postoupily do Regionálního kola v SZŠ Chrudim Olympiáda z JCL , 60 ţáků SOČ březen ţáci, oba postupují do okresního kola Soutěţ první pomoci Výtvarná soutěţ Projekt Studenti čtou noviny spolupráce s MF DNES 2. ročníky SZŠ Světový den jazyků Osudové osmičky Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti Matematický klokan mezinárodní soutěţ 1 třída Strana 19

22 d) odborná a publikační činnost BUDAYOVÁ, E. a kol. Pracovní sešit hematologie. Hradec Králové: VOŠZ a SZŠ, ISBN HEŘMANOVÁ, J., KADEŘÁVKOVÁ, B. Projekty realizované Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou v Hradci Králové. In Sborník přednášek XIII. Královéhradeckých ošetřovatelských dnů, Hradec Králové, Hradec Králové : Nucleus, 2007, s. 43. ISBN HEŘMANOVÁ, J., KADEŘÁVKOVÁ, B. Multimediální trenaţér plánování ošetřovatelské péče. In Sborník přednášek Pedagogický software, České Budějovice, České Budějovice : VOLHEJNOVÁ, J. Vyšetření moči cytospinovou metodou. Florence, leden 2008, 4. ročník, č. 1. (studentka 4.L) Strana 20

23 e) prezentace školy na veřejnosti Spolupráce s komunitou Tradiční a velmi důleţitou součástí výchovy a vzdělávání ţáků na naší škole je účast na akcích, které mají humanitární charakter a jsou projevem zájmu o okolní komunitu a její potřeby. Naši ţáci a studenti si připravili následující akce či se do nich zapojili: Projekt Zdravý úsměv ve spolupráci se Stomatologickou klinikou FN HK, zapojeny studentky VOŠ 1.P a ţákyně SZŠ v N.B.; projekt probíhá na 1 MŠ v HK, ve Speciální ZŠ, dále v DANETĚ a na dalších ZŠ a MŠ mimo HK, celkem spolupracujeme s cca 800 dětmi Královéhradeckého a Pardubického kraje Den Zdraví v Aldisu spolupráce při zajišťování akce Spolupráce s odborem sociální péče MÚ Nový Bydţov dobrovolnická činnost Celoroční spolupráce se Speciální MŠ a ZŠ při FN HK besídky, programy pro hospitalizované děti vánoční besídky Branný den ZŠ SNP, Hradec Králové zajištění výuky PP pro děti 2. stupně studentky 1.P Výuka PP a zdravotnický dozor na Dětském dnu (pořadatel Městská policie HK) , 6 ţákyň Výuka PP na ZŠ Všestary , 5 ţákyň Kurzy první pomoci pro ZŠ Karlova v N.B. (11.12., , ) a pro Zvláštní školu N.B. (18.3. a ) Školení v první pomoci pro Krouţek první pomoci při ZŠ Hlušice Cvičení IZS v Hradci Králové ţákyň Strana 21

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 2 Obsah 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 3. Část III. Údaje o pracovnících školy... str. 5 4. Část IV. Údaje o přijímacím řízení... str.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŢENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 102/217, 150 00 Praha 5 IČ : 25632141 IZO : 110 001 885 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výlet do Paříţe, 2009 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 2.

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více