Altruismus jako forma prosociálního chování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Altruismus jako forma prosociálního chování"

Transkript

1 Motto I. Altruismus jako forma prosociálního chování Srdce má své důvody, o nichž rozum vůbec neví. Blaise Pascal Obsah Úvod 1. Vymezení pojmů 1.1 Chování 1.2 Prosociální chování 1.3 Altruismus 1.4 Splývání pojmů 2. Příčiny altruistického chování 2.1 Pohled sociobiologů 2.2 Poznatky sociální psychologie 2.3 Původ ctnosti 3. Institucionalizované prosociální chování Závěr Úvod V této práci se zabývám jednou z kategorií sociální psychologie, a sice prosociálním chováním. Někteří autoři rozlišují dále altruismus jako ryzí formu prosociálního chování, toto pojetí se ve studované literatuře v zásadě nepotvrdilo. Určitý prostor věnuji výkladu pojmů srovnáním jednotlivých pramenů. Altruismem se zabývá hraniční disciplína zvaná sociobiologie, její pohledy jsou bezesporu zajímavé. Velmi mne zaujala kniha M. Ridleyho: Původ ctnosti, v které se autor zabývá nesobeckým jednáním člověka z pohledu evoluce. Poslední část práce jsem věnovala konkrétním projevům prosociálního chování se zaměřením na dobrovolnictví. 1. Vymezení pojmů 1.1 Chování Chování je jedním z pojmů, jimiž je určována psychika. Na konci 19. st. s rozvojem přírodních věd došlo k nástupu pozitivismu 1 a americký psycholog J. B. Watson prohlásil počátkem 20. století předmětem psychologie chování, tj. to, co člověk činí a říká, neboť to lze objektivně pozorovat. Tzv. behaviorismus se však stal spíše zoocentrickou disciplínou, neboť důsledně objektivně pozorovat a měřit bylo možno zejména chování zvířat. Lidské chování však vykazuje složité vztahy mezi jedincem a situací, jež je prožívána každým jedincem individuálně. Toto vymezení bylo proto později rozšířeno o mentální procesy. Psychologický pojem chování zahrnuje veškeré pozorovatelné aktivity individua (organismu), které tvoří smysluplné celky. (1) 1 Věda zkoumá jen to, co je pozitivně zjištěno. 1

2 Některé tyto celky vytvářejí strukturu, tzv. vzorce chování, které jsou pak používány jako základ pro kategorizaci např. agresivní, sexuální aj. Dále se věnuji kategorii prosociální chování, a to altruismu, jehož někteří autoři, jako J. Macaulay, L. Berkowitz (1970) 2 odlišují jako jednu z forem prosociálního chování. 1.2 Prosociální chování Prosociální chování se podle Hartla (4) vyznačuje tendencemi pomáhat druhému člověku, je vyvrcholením chování sociálního, které lze pak charakterizovat jako chování jedince v sociálním kontextu, ovlivněné a ovlivňující okolí (v postojích, v jednání). Jde o základní činnosti umožňující vytváření, fungování a udržování skupin. Sociobiologové je hodnotí jako srovnatelné s chováním jiných živočišných druhů. Prosociální chování u lidí má různé projevy darování finančních částek nebo předmětů, pomoc za konkrétním účelem, psychická podpora v obtížné situaci, ochota ke spolupráci aj. Podle některých autorů se vyznačuje jednáním v prospěch druhých bez očekávání odměny nebo sociálního souhlasu, a to ani v budoucnu (9, s.339). Může být konáno bez vyzvání, ale i na žádost. Společnost svými nástroji usiluje o připravenost občanů k prosociálnímu chování. 3 Je pamatováno na ocenění výjimečných činů na různých úrovních, ale existují také sankce za nedodržení stanovených pravidel (např. neposkytnutí první pomoc při dopravní nehodě, nesplnění ohlašovací povinnosti v případě podezření na trestný čin aj.). Určitým momentem je objekt aktů prosociálního chování. Mohou to být osoby známé příbuzní, přátelé, kde je pomoc považována spíše za samozřejmou, případně s očekáváním oplátky. Větší váha se proto přikládá poskytnutí pomoci zcela cizímu člověku. Fromm (5) uvádí, že sobectví a lenost nejsou sklony lidem vrozené. Lidé mají touhu projevovat své možnosti, být angažovanými, mít vztah k druhým, mají vůli k oběti. Výrok W. Churchilla za 2. svět. války o krvi, potu a slzách a stejně tak na počátku 90. let výzva Václava Klause k utahování opasků se setkaly s překvapivě pozitivní odezvou, apelovaly totiž na lidskou touhu přinést oběť sám od sebe. Lidská solidarita se projevuje významným způsobem také při přírodních katastrofách většího rozsahu zemětřesení, záplavy, požáry. Fromma (5) překvapuje, že potřeba a přání dávat, podílet se a obětovat je v průmyslové společnosti tak potlačena, že sobecké jednání se stalo víceméně pravidlem a solidární jednání je výjimkou. Uvádí, že paradoxní příčinou tohoto jevu je potřeba jednoty. V žádné společnosti nechce nikdo stát stranou, být vyvrhelem, tedy ani v té, jejíž principy jsou co největší zisk, prospěch a majetek. 2 Citováno podle (9, s. 340) 3 Např. v českém školském vzdělávacím systému se již začínají prosazovat metody týmové práce žáků a studentů, které učí schopnosti spolupracovat. 2

3 1.3 Altruismus Slovo altruismus má svůj původ v latině (alter druhý, jiný), jeho otcem je Auguste Comte, zakladatel pozitivismu (1853). Výklad tohoto termínu se v různých pramenech typu slovníků co do obsažnosti liší. Např. Filosofický slovník (11) uvádí, že jde o užívané označení pro nezištnou péči o blaho jiných lidí, případně přímo obětování vlastních zájmů zájmům jiných lidí; tedy opak egoismu; podle názoru pozitivistických filosofů v historickém smyslu jde o vyšší stupeň egoismu, tedy korigovaný a uvážlivý egoismus; lze konstatovat částečné překrývání starší i novější jiné kategorie, v křesťanské etice láska k bližnímu, v existencialismu angažovanost, bytí pro druhé aj., v marxistické etice kolektivismus. Další výklad pokračuje vzhledem k roku vydání (1966) v duchu tehdejší doby. Velmi stručný je B. Geist v Psychologickém slovníku (2) altruismus jako myšlení, cítění a jednání, které bere ohled na ostatní lidi, nezištný, neprospěchářský, nesobecký vztah k lidem; protiklad egoismu. Jistý náznak sociobiologického pohledu nabízí Sillamy (3): Altruismus má svůj původ v přírodě, může vyplývat i z rozumové úvahy. U bytostí stejného druhu lze pozorovat spontánní altruistické chování. Podrobný výklad včetně dalšího rozšíření obsahuje Hartlův Psychologický slovník (4), kde je i biologický pohled altruizmus 4 jako sebezničující, sebeoslabující chování ve prospěch druhých, které může být zcela racionální nebo automatické, neuvědomělé nebo uvědomované a vedené přirozenými emocionálními reakcemi. Dále je uvedeno etologické hledisko a detailnější pohled sociobiologický. Opakem altruismu je podle Hartla egoismus. Hartl dále uvádí altruizmus příbuzenský (čím vyšší míra genetické příbuznosti, tím větší ochota pomoci) a reciproční (pomoc je poskytnuta s očekáváním oplátky). Altruismus znamená, když dělám něco pro tebe; smysl pro kolektiv, když dělám něco pro nás, kdežto sobectví znamená, když dělám něco pro sebe. Takto jednoduše avšak výstižně rozlišila M. Gilbertová oba pojmy ve svém komentáři k Wilsonovi a Soberovi. (10, s. 208) 1.4 Splývání pojmů Jak již bylo uvedeno, kategorii altruismu lze podle některých autorů odlišit od kategorie prosociálního chování, převážná většina autorů však používá termíny synonymicky. Otázkou je, zda existuje vskutku tzv. ryzí prosociální chování, které vědomě nekalkuluje ani se sebemenším ziskem, ale přináší pouze vnitřní uspokojení. Takové chování bychom mohli označit za altruistické. (9, s.340) Zisk je takto myšlen zřejmě ve formě splacené pomoci. Za zisk však může být považováno ocenění a uznání druhých, zvýšení sociální prestiže. Tedy nejen vyhlídka na pomoc v budoucnu. Charakteristickou lidskou přirozeností člověka je, že žije ve velkých skupinách s komplexními vztahy mezi jednotlivci (10, s.19). Člověk je tedy na druhých lidech sociálně závislý, má potřebu být přijímán a k tomu se upíná většina jeho snažení. 4 Psáno z podle pramene. 3

4 V 18. století napsal J. J. Rousseau, že jsou lidé, kteří dovedou být šťastni a spokojeni sami se sebou spíš podle svědectví jiných než podle svého vlastního. Člověk společenský umí žít jen v mínění jiných, dovede cítit svou vlastní existenci takřka jen podle jejich úsudku. (6, s. 119) Rozvoj volného trhu, obchodu a podnikání vedlo ke zvyšování prestiže jedince jako individuality, ale osamělost jako jev je vnímána negativně. Budeme-li však více spekulovat o motivech velkorysého jednání, uvádí Ridley (10, s.131), dostaneme se do bludného kruhu. Skutečný altruista 5 nikdy nic nedaruje, protože ví, že jej motivuje touha po uznání nebo očekávání protidárku. Když skutečný altruista dárek dostane, neurazí dárce protidárkem, jímž by zadlužil sebe a dárci dokázal, že ten nejednal zcela nezištně. Skutečné dobro může být tedy vykonáno jen bezmyšlenkovitě? 3. Příčiny altruistického chování 3. 1 Pohled sociobiologů Sociobiologie je hraniční disciplínou se snahou překlenout divergenci mezi přírodními a společenskými vědami 6, a sice z hlediska forem sociálního chování. Objevy v genetice umožnily nové pohledy, altruismus byl spojen s egoismem genů, 7 a problém je řešen v pojmech individuálních zájmů. Vyvstala otázka: Jak mohou přežít altruistické geny v podmínkách selekce? Sociobiologové odpovídají: Altruismus a egoismus se navzájem nevylučují. Existuje tzv. reciproční altruismus: vděčnost je záznamem o dluhu, který má být splacen a určuje tak hodnotu, která má být vrácena. Vyvinutý soucit je pouze přesným návodem, jak investovat sympatie, a znamená, že cítíme výhodnou příležitost. (7) Altruismus je biologicky možný a dokonce biologicky nutný. Důsledkem tohoto tvrzení by bylo spojení morálních norem a lidské přirozenosti. Kritériem mravně správného je zachování druhu, mravní rozum je instrumentalizován biologickým rozumem. Předpokládá se, že jedině gen může být jednotkou selekce, sociální chování je pak vysvětlováno jako technika umožňující trvání zúčastněných genů v populacích potomků. Celková zdatnost se zvyšuje, pomáhají-li si blízcí příbuzní. Snížená reprodukční schopnost altruisty nemusí znamenat sníženou reprodukci jeho genů, neboť příbuzní s ním tyto geny s vysokou pravděpodobností sdílejí. (8) 3.2 Poznatky sociální psychologie Současná sociální psychologie nepovažuje argumenty o genetické určenosti altruismu za udržitelné. Většina autorů předpokládá, že motivaci k altruismu je třeba vidět spíše ve vlivech prostředí a výchovy. Je uvažováno o teorii sociální směny, normách sociálního chování a empatii (9, s. 341). 5 Podle Ridleyho skutečným altruistou je ten, kdo koná dobro z chladného přesvědčení oproštěného od všech emocí. (10, s. 33) 6 Vznik sociobiologie se datuje od r. 1975, kdy vyšla kniha E. O. Wilsona: Sociobiology. The New Synthesis. 7 Altruistické chování jedince neodporuje průběžnému egoismu genů.(7) 4

5 Teorie sociální směny vychází z relace náklady zisk. Je směňována pomoc, přičemž při rozhodování zvažujeme, zda náklady nebudou vyšší než zisk. Byly ověřovány různé hypotézy v rozličných modelových situacích (9, s. 342). Je tu však jeden významný činitel, a to příčina nesnází dotyčného. Nezaviněná nehoda vyvolává soucit a ochotu pomoci spíše, než když vznikne domněnka, že příčina obtíží je nevhodné chování. Sociální normy představují sociální očekávání, předpisují chování očekávané společností. Interiorizovaná norma je v souladu s vlastní hodnotovou orientací, při chování v souladu s ní jsou pociťovány pozitivní emoce. Dodržování norem je spojeno se sociálním souhlasem. Nejčastěji uváděné normy jsou reciprocita a sociální odpovědnost. Reciprocita vyjadřuje očekávání, že lidé splácí dobro dobrem a že nepomáhají těm, kteří je poškodili. Potřeba reciprocity je pociťována u lidí, kteří mají přiměřené sebehodnocení. Lidé s nízkým sebehodnocením se raději pomoci vyhýbají, neboť se obávají, že přijetím pomoci se stanou závislými, dlužni, aniž by mohli vrátit (9, s. 342). Sociální odpovědnost předpokládá, že lidé pomáhají, když je třeba, bez ohledu na možnou oplátku v budoucnu. Opět je však významné posouzení příčiny nesnáze. Sociální normy mohou být motivy altruistického chování, musí být však aktivovány. S. H. Schwarz předpokládá při aktivaci normy čtyři stadia rozhodovacího procesu 8. V prvním stadiu je vyhodnocována nezbytnost pomoci včetně schopnosti a oprávněnosti zasáhnout. Ve druhém stadiu se především aktivuje pocit morální povinnosti vyplývající z normy. Aktivaci normy významně posilují pozorované příklady pomoci. V třetím stadiu jsou zvažovány náklady a prospěch spojený s pomocí. Ve čtvrtém stadiu dochází k realizaci rozhodnutí pomoci. Za třetí vysvětlující princip altruistického chování je považována empatie. Je to schopnost vcítění, tedy schopnost vidět v určité míře svět očima druhého. Empatie má kognitivní základ, jenž přispívá k rozpoznání situace vyžadující pomoci. Navíc snaha pomoci zmírnit nepříjemné pocity druhého redukuje i emocionální napětí vlastní, objevuje se tu tedy i aspekt egoistický (9, s. 346). Podle výzkumů C. D. Batsona (1991) spoluprožívání obtížné situace někoho jiného vyvolává dvojí reakci egoistickou i altruistickou (9, s. 347). Jde o to, že v prvé řadě jsou pociťovány vlastní nepříjemné pocity a touha je zmírnit, po vyhodnocení situace pak může nastoupit altruistické jednání s účelem pomoci druhému, ale i sobě, byť tento aspekt může být nevědomý. Podle mého názoru jedinec, který se rozhodne pomoc poskytnout, činí tak s nejlepším vědomím a svědomím, tedy ulevuje primárně sobě. Čím vyšší míry empatie, porozumění a lidské zkušenosti dosahuje, tím je větší naděje, že jeho pomoc bude účinná. Diskuse, zda existuje ryzí altruismus, který by sledoval výhradně blaho druhých, neustávají. Podle R. B. Cialdiniho se zatím se nepodařilo uspořádat experiment tak, aby vyloučil možné egoistické vysvětlení. Někteří autoři věří, že alespoň občas lidé jednají v prospěch druhých, zatímco svůj potlačí. (9, s. 347) 8 Citováno podle (9, s. 345). 5

6 Nejvyšší hodnotou pro člověka je obvykle jeho život, zdraví. V lidských dějinách ale jsou zaznamenány případy obětování se za jiné, poskytnutí pomoci za cenu vlastního ohrožení. Uvedené principy nevyčerpávají příčiny altruistického chování, mnohdy se navzájem překrývají. Uspokojivou teorii prosociálního chování se dosud nepodařilo vytvořit. (9, s. 347) 3.3 Původ ctnosti V r vydal Matt Ridley v Londýně knihu s názvem The Origins of Virtue. Čeští čtenáři měli možnost se s ní seznámit díky nakladatelství Portál, který ji vydal v překladu Martina Konvičky pod názvem Původ ctnosti v roce Podtitul knihy zní: O evolučních základech a zákonitostech nesobeckého jednání člověka. V třinácti kapitolách se autor (zoolog a publicista) zabývá lidskou přirozeností a společenskou povahou lidského druhu Homo sapiens. Pojednává o sociobiologické podstatě potřeby člověka být v kolektivu oblíben a považován za slušného a o tom, jak je biologická přirozenost člověka nastavena na život uprostřed sociálních problémů. Díky velkému okruhu spolupracovníků se podařilo pro tuto knihu nashromáždit četné příklady z biologie, antropologie, sociologie i ekonomie. Autor z nich vyvozuje odvážné závěry, dává je do nových souvislostí, zároveň však uvádí důležité poznatky, které předcházely, a tak je publikace bezesporu významným přínosem k problematice prosociálního chování, i když lze mít k lecčemus řadu výhrad. 4. Institucionalizované prosociální chování Jestliže prosociální chování je oceňováno vyšším sociálním statutem, je jen krůček k tomu, takové chování institucionalizovat, neboli pro něj vytvářet instituce. Takovými institucemi jsou dobrovolná sdružení nejrůznějších typů zaměřená na pomoc lidem v nouzi, přírodě, architektonickým památkám aj. Klíčovým slovem nechť je ona dobrovolnost, kterou zde chápu jako investici bez hmotné náhrady. Bezesporu velmi známou humanitární dobrovolnou organizací s dlouhou tradicí je Červený kříž (1863). Aby jeho poslání mohlo být realizovatelné, bylo nutné uznání nedotknutelnosti a neutrality osob a zařízení označených dohodnutým symbolem 9. Toto se prosadilo a dodnes funguje. I ve válečných konfliktech tedy lidé nezapomínají na nutnost kooperace a ochranu slabších. V České republice je např. Sbor dobrovolných hasičů snad jednou z nejstarších a nejvíce rozšířených dobrovolnicky organizovaných aktivit. Po politické změně v roce 1989 došlo v ČR k prudkému rozvoji neziskového sektoru. Byly obnoveny spolky a sdružení jako např. Sokol, Skaut aj., jejichž činnost je v podstatné míře postavena na dobrovolné práci svých členů. Vedle toho vznikla řada nových organizací, které staví svoji činnost na lidském nadšení a dobrovolné práci. Jedná se o kulturní, sportovní, dětské a 9 Analogicky vznikly další takové organizace mimo území Evropy. 6

7 mládežnické organizace, kde určité skupiny občanů dobrovolně, sami pro sebe a své přátele realizují řadu aktivit. Dobrovolnictví je tedy svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Má řadu forem, patři sem dárcovství, dobrovolná občanská výpomoc, dobrovolnictví veřejně prospěšné a dobrovolná činnost. Pro řadu lidí je přirozené jednorázově přispívat darem na veřejně prospěšné účely či do sbírek pro obyvatele postižené přírodními katastrofami. Je to jednoduchá pasivní forma, jak jednorázově uspokojit své vlastní svědomí a zároveň vložit peníz na dobrý účel. Dobrovolná občanská výpomoc je tradiční součástí jakékoli společnosti již od prvopočátku její existence. Jedná se o systém vzájemných protislužeb, které posilují lokální mezilidské vztahy. Dobrovolnictví veřejně prospěšné vychází z ochoty občanů angažovat se svobodně a podle svého přesvědčení, ať již pro druhé nebo pro určité změny ve společnosti. Na prvním místě je potřeba být užitečný svému okolí. Klasickým příkladem jsou dobrovolní dárci krve či horská služba, ale i skauting a YMCA. Dobrovolná služba je obvykle déledobý závazek věnovat se dobrovolné práci často mimo svoji zemi. V ČR se tento typ dobrovolnictví objevuje až po roce 1989, kdy k nám přijela řada dobrovolníků především z USA a západoevropských zemí, jejichž činnost byla zaměřena převážně na výuku jazyků. Postupem času vznikají i české organizace, které se věnují vysílání dobrovolníků do zahraničí. Ve všech těchto sdruženích a spolcích jsou při organizování volnočasových aktivit každoročně odpracovány desetitisíce hodin zdarma, které spolu se sbírkami, finančními i věcnými, přispívají ke zvýšení kvality života svých spoluobčanů. (12) Závěr Návrat k občanským ctnostem podporou občanské společnosti! To bývá u nás hlas lidí, kteří se už přes deset let pohybují v neziskovém sektoru, kteří stáli u euforických začátků a vydrželi jednak proto, že jsou altruisticky založení a jednak že si jsou vědomi svého přítomného egoismu, který je uchránil od syndromu vyhoření. Existence organizací na lokálních úrovních s patřičnou dávkou patriotismu aktivizuje ochotu lidí dělat něco pro druhé, pro prostředí, v němž žijí, aniž je očekávána apriori hmotná odměna. Matt Ridley (10, s. 275) navrhuje zmenšit moc a rozsah státu. Nevěří v užitečnost vlád, které zasahují do každého detailu lidského života a jako gigantické blechy poskakují po hřbetech svých národů. Tvrdí, že základy společenského řádu leží v našich mozcích, kde sídlí instinkty schopné vytvořit společnost, ne zrovna absolutně ctnostnou, ale lepší, než je nyní. Nejlepším návodem ke spolupráci je možnost svobodné směny zboží a myšlenek ta je materiálem pro důvěru, jež je základem ctnosti. 7

8 Lidé od nepaměti ukládali své zkušenosti do rčení, přísloví a pořekadel. Na závěr nabízím střípek náhledu na obětavost a ctnost. Čin čertu dobře, peklem se ti odmění. Oko za oko, zub za zub. Jak ty na mne, tak já na tebe. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Čest je nad peníze. Chudoba cti netratí. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Kdo žije ctnostně, je předmětem úcty, ale nikoli závisti. Perské přísloví Motto II. Ctnost je jako havran, sídlí jen ve zříceninách. Anatole France 8

9 Literatura: (1) Nakonečný, M. Úvod do psychologie. Academia : Praha 2003 (2) Geist, B. Psychologický slovník. Vodnář : Praha 2000 (3) Sillamy, N. Psychologický slovník. Olomouc : Univerzita Palackého 2001(4) Hartl, P., Hartlová, H. Psychologický slovník. Portál : 2000 (5) Fromm, E. Mít nebo být? Naše vojsko : Praha 1994 (6) Rousseau, J. J. Rozpravy. Svoboda : Praha 1978 (7) Michel, G. F. Psychobiologie: biologické základy vývoje chování. Portál : Praha 1999 (8) Hölldobler, B., Wilson, E.O. Cesta k mravencům. Praha : Academia 1997 (9) Výrost, J., Slaměník, I. Sociální psychologie Sociálna psychológia. ISV : Praha 1997 (10) Ridley, M. Původ ctnosti. Portál : Praha 2000 (11) Filosofický slovník. Svoboda : Praha 1966 (12) O dobrovolnictví. [online]. [cit ]. Dostupné z World Wide Web: Kotrlová, Jindřiška. Altruismus jako forma prosociálního chování. Práce na předmět Sociální psychologie, UISK FF UK, září s. Dostupné na jindriska.kotrla.net/studium.htm 9

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Nákupní chování psychologické aspekty

Nákupní chování psychologické aspekty Nákupní chování psychologické aspekty Rozhodování se při nákupu Průběh nákupního chování ovlivňuje: - Osobnost a její vlastnosti - Postoje - Názory - Znalosti - Motivační struktura - Sociální role =) různé

Více

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy.

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. Sociální skupiny Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. PSS9új 1 Sociální kategorie seskupení většího počtu osob, které mají

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím.

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím. Psychologie 08 Otázka číslo: 1 To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím sebevědomím nevědomím Otázka číslo: 2 Prožívání je absolutně vždy: subjektivní

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti I. Základy lidské společnosti - dokončení II. Sociální vztahy a pospolitosti Rekapitulace Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti Základy lidské společnosti - dokončení Kultura jako

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Klasifikace věd Ročník 1. Datum tvorby 2.9.2013

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Dobrovolnictví Role a hodnota ve společnosti. Marek Vyskočil 2014

Dobrovolnictví Role a hodnota ve společnosti. Marek Vyskočil 2014 Dobrovolnictví Role a hodnota ve společnosti Marek Vyskočil 2014 Obsah Úvod do problematiky dobrovolnictví Legislativní praxe Dobrovolnictví v ČR a ve Světě Hodnota dobrovolnické práce Práce s dobrovolníky

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr.

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Jaroslav Knesl Dějiny sociologie - periodizace 1. Protosociologie: Antika 40 léta 19.stol.

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dobrovolnictví Mýty a skutečnost. Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary

Dobrovolnictví Mýty a skutečnost. Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary Dobrovolnictví Mýty a skutečnost Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary Dobrovolnictví mýty a skutečnost Definice Legislativa Motivace dobrovolnictví Mýty a skutečnost Zkušenosti z praxe Dobrovolnictví

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Co je vlastně psychologie? Jak lze jednoduše a srozumitelně definovat psychologii? R. Atkinsonová

Více

Psychologie a sociologie Úvod

Psychologie a sociologie Úvod Psychologie a sociologie Úvod Vlastnosti vrozené a získané. Osobnost, její biologické kořeny. Fyzický a psychický vývoj. Primární socializace. PaS1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Prosociální a agresívní chování. PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D.

Prosociální a agresívní chování. PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Prosociální a agresívní chování PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Příklady prosociálního chování (altruismus) uvolnění místa v autobuse darování krve převedení nevidomého dárcovství půjčení peněz svezení autostopaře

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

PSYCHIKA - test. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií

PSYCHIKA - test. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz PSYCHIKA - test Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět Tematický

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

LOGIKA A ETIKA úvod do metaetiky. zpracovala Zuzana Mrázková

LOGIKA A ETIKA úvod do metaetiky. zpracovala Zuzana Mrázková LOGIKA A ETIKA úvod do metaetiky zpracovala Zuzana Mrázková Autoři Petr Kolář *1961 Vystudoval teoretickou kybernetiku na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci Pracuje ve Filozofickém

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ PODSTATA OSOBNOSTI SOCIALIZACE = proces postupného začleňování

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Střední odborná škola a

Více

Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie Sestra, profesorka ošetřovatelství a antropologie 1960 poprvé definovala pojem

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

L.: PSYCHIATRICKÁ OŠETRO-VATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ.

L.: PSYCHIATRICKÁ OŠETRO-VATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ. Rubrika přináší informace o nových knihách, které by mohly psychiatrickou veřejnost zajímat. Z publikací, které jsme stačili do uzávěrky čísla přečíst, nabízíme krátké ukázky. Zařazením titulu vyjadřujeme

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

D o p a d o v á s t u d i e. "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu"

D o p a d o v á s t u d i e. Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" P r a h a 2012 D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" Název projektu: Posilování bipartitního dialogu

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

Jiří Tošner

Jiří Tošner HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 tel.: 224 872 075 e-mail: info@hest.cz www.hest.cz, www.dobrovolnik.cz Dobrovolnictví v komunitě - - cesta k občanské soudržnosti

Více

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Lidská osobnost Ročník 1. Datum tvorby 15.10.2012

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

Sociální psychologie SZ7BK_SOPS. So :35--20:10 So :40--18:20 So :35--20:10

Sociální psychologie SZ7BK_SOPS. So :35--20:10 So :40--18:20 So :35--20:10 Sociální psychologie SZ7BK_SOPS So 22. 9. 17:35--20:10 So 6.10. 16:40--18:20 So 8.12. 17:35--20:10 Vyučující Mgr. Ing. Irena Ocetková, Ph.D. ocetkova@ped.muni.cz bud. D/02034 Poříčí 538/31, Staré Brno,

Více