VY ROCNI ZPRA VA O CINNOSTI GYMNA ZIA ZA SKOLNI ROK 2009/10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VY ROCNI ZPRA VA O CINNOSTI GYMNA ZIA ZA SKOLNI ROK 2009/10"

Transkript

1 GYMNA ZIUM, PRAHA 6,NAD ALEJI 952 NAD ALEJI PRAHA 6 VY ROCNI ZPRA VA O CINNOSTI GYMNA ZIA ZA SKOLNI ROK 2009/0 Vyrocnızpravu schva lila skolska rada na sve m zaseda nıdne

2 I. ZA KLADNI UDAJE O SKOLE. Nazev: Gymna zium, Praha 6, Nad Alejı Vedenıskoly: Reditel: JirıBenda Stat.za stupkyne: Ing. Arch. Zuzana Stiborkova Web: 4. Souca sti skoly a jejich kapacita: Strednı skola IZO: kapacita: max 620 za ku Jıdelna IZO: kapacita: 620 jıdel 5. Obory vzdólanı: Skola Kod Nazev oboru / vzdólavacıho programu Cılova kap. oboru /programu Poznamka Gymna zium 79-4-K/40 gymna zium é vseobecnč 30 dobıhajıcı obor Gymna zium 79-4-K/4 gymna zium/alejı ke vzdela nı 30 RVP G Gymna zium 79-4-K/80 gymna zium - vseobecnč 520 dobıhajıcı obor Gymna zium 79-4-K/8 gymna zium/alejı ke vzdela nı 520 RVP ZV a G Ucebnı pla ny oboru 79-4-K/40 a 79-4-K/80 vycha zejı z Generalizovančho ucebnıho pla nu gymna zia (MSMT c.j /99-22) é viz prıloha c. a 2. Ucebnı pla n oboru 79-4-K/4 vycha zı z RVP G é viz prıloha c.3. Ucebnı pla n oboru 79-4-K/8 vycha zı z RVP ZV a G é viz prıloha c.4. Charakteristika studia a vy uka cizıch jazyku Gymna zium nabızı vseobecnč ctyrletč a osmiletč studium s vyukou povinnych, volitelnych a nepovinnych predmetu v anglictine. Ctyrlete Osmilete studium studium Predmót Typ kvarta The World is Small povinny.rocnık kvinta Rea lie anglicky mluvıcıch zemı povinny 2.rocnık sexta Historie anglicky mluvıcıch zemı volitelny 3.rocnık septima Literatura anglicky mluvıcıch zemı volitelny pro vsechny rocnıky Drama v anglickčm jazyce nepovinny pro vsechny rocnıky Anglicka debatnı liga nepovinny V ra mci vyuky jsou studenti pripravova ni na vykona nı jazykovych cambridgeskych zkousek (FCE a CAE). 2

3 Druhy cizı jazyk si studenti volı jiz v prime /.rocnıku z nabıdky: nemecky jazyk, francouzsky jazyk, spanelsky jazyk, rusky jazyk. I druhč cizı jazyky nabızejı volitelnč konverzacnı hodiny a seminare. Stejny duraz jako na kvalitnı jazykovou prıpravu gymna zium klade na kvalitnı vyuku vseobecne vzdela vacıch predmetu. Jejich vyuka vrcholı v nejvyssıch rocnıcıch celou ska lou volitelnych seminaru. Od je gymna zium resitelem projektu Genetika do skol aneb biologie trochu jinak operacnıho programu Praha Adaptabilita. 6. Zmóny ve skladbó oboru oproti skolnımu roku 2008/2009: Ve skolnım roce 2009/200 vstoupil v platnost (od ) skolnı vzdela vacı program gymna zia Alejı ke vzdela nı, sestaveny dle ramcovčho vzdela vacıho programu pro za kladnı vzdela va nı a pro gymna zium. Obor 79-4-K/40 Gymna zium é vseobecnč byl ke dni v na vaznosti na prijetı SVP zmenen na obor K/4 Gymna zium. Sta vajıcı obor 79-4-K/40 byl oznacen jako dobıhajıcı. Vyuka dle SVP oboru 79-4-K/4:.rocnık Vyuka dle SVP oboru 79-4-K/8: prima, sekunda, tercie, kvinta 7. Sıdlo: Nad Alejı 952, Praha 6 Vlastnık budovy: Telefon: Fax: Hlavnı mesto Praha Charakteristika skoly: Gymna zium, Praha 6, Nad Alejı 952 vzniklo v roce 984. Zakladem studijnıho programu gymna zia je vseobecnč ctyrletč a osmiletč studium s posılenou vyukou anglickčho jazyka. Zrizovatel: Hlavnı mesto Praha se sıdlem Praha, Maria nskč na mestı 2 (od..200) 8. Vybavenıskoly Area l gymna zia pocha zı z roku 968 a tvorı ho 3 objekty é hlavnı budova, administrativnı budova a sportovnı blok. Souca stı area lu je takč venkovnı hriste. Od roku 997 procha zejı budovy i hriste gymna zia rekonstrukcı, ktera postupne napravuje puvodnı, velmi spatny technicky stav budov. V roce 2009/200 tato rekonstrukce zahrnovala revitalizaci chodby prızemı hlavnı budovy. Revitalizace zahrnovala vymenu vsech dverı, podlahy chodby a vymalova nı chodby podle vytvarnčho na vrhu a navazovala na predchozı pra ce v budove (prıstavbu saten). 3

4 Hlavnı budova Obsahuje kmenovč ucebny trıd, odbornč ucebny ceskčho jazyka, biologie, chemie, fyziky, zemepisu, dejepisu, spolecenskych ved, vytvarnč vychovy a hudebnı vychovy a kabinety vsech predmetu. Vyuce slouzı takč pocıtacova ucebna, 2 laboratore fyziky, 2 laboratore biologie, laborator chemie, multimedia lnı ucebna, maly divadelnı sal a graficka dılna. Tčmer vsechny odbornč ucebny prosly v poslednıch deseti letech rekonstrukcemi a dıky sponzorskym daru m jsou pru bezne vybavova ny nejmodernejsı didaktickou technikou. Administrativnı budova Obsahuje kancelare vedenı skoly a administrativnıch pracovnıku, sborovnu, skolnı kuchyni a jıdelnu. Studentu m v tčto ca sti slouzı zejmčna ceska a anglicka knihovna se studovnou. Sportovnı blok a venkovnı hriste Obsahuje velkou a malou telocvicnu s posilovnou, satnami a prıslusenstvım. K vyuce telesnč vychovy slouzı rovnez multifunkcnı hriste s vybavenım na fotbal, volejbal, tenis a hazenou. Souca stı area lu je bezecky ova l, doskociste skoku dalekčho a vysokčho a cvicna tenisova stena vybavena streetbalovymi kosi. Cerven 200 4

5 Zarı Skolska rada (zvolena ): Za stupci zletilych studentu a rodicu : Za stupci zrizovatele: Za stupci gymna zia: Jan Polak (OA) Ing. Karel Umlauf Ing. Marie Kousalıkova Ing. Rene Pekarek Mgr. JirıVorel RNDr. Dana To pferova Na zaseda nı v rıjnu 2009 skolska rada projednala a schva lila aktualizovany skolnı ra d a vyrocnı zpra vu o cinnosti gymna zia za predchozı rok. Na druhčm zaseda nı projednala skolska rada navrh rozpoctu skoly a zapojenı skoly do metropolitnıho programu podpory vyuky jazyku. Na obou zaseda nıch byly diskutova ny pla ny na rekonstrukci skoly, stav prıprav za dostı o granty a aktua lnı pedagogickč a organizacnı zalezitosti. Podrobnč zapisy z jedna nı jsou k dispozici na webovych stra nka ch skoly v oddılu Skolska rada. Kontakt: 5

6 II. PREHLED PRACOVNIKú SKOLY. Pedagogictıpracovnıci a. Pocty osob Skola Reditel a za stupci reditele (fyzickč osoby) Reditel a za stupci reditele (v prepoctu na plnč ňvazky) Internıucitele (fyzickč osoby) Internıucitele (v prepoctu na plnč ňvazky) Externıucitele (fyzickč osoby) Externıucitele (v prepoctu na plnč ňvazky) Celkem (fyzickč osoby) Celkem (v prepoctu na plnč ňvazky) Gymnazium ,6 0, 59 47,7 b. Kvalifikace Skola Gymna zium Pocet Celkem % z celkove ho poctu Kvalifikovany ch 55 93% Nekvalifikovany ch 4 7% c. Dalsı vzdela va nı Pocet Zamórenı Pocet ňcastnıku Vzdóla vacı instituce Ideas that Work ZCU Plzen I know English Descartes Seminar pro ucitel IVT VU P Praha Na silı ve vztazıch teenageru O.s. Rosa Poruchy prıjmu potravy PPP Praha 6 2 Pra ce se trıdou PPP Praha 6 Jak vyucovat financnı gramotnost KFP, s.r.o. Multikulturnı vychova UK Praha Multimedia lnı vyuka dejepisu Descartes Cesky parlament a parlamentarismus PS parlamentu CR Le CECR Ambassade de France Skolenı k ňloha m MO 2 PedF UK 6

7 Seminare Kurzy Doplnkove ped.studium The Key to perfection Oxford University Press Vıceja drovč procesory a paralelnı MFF UK programova nı Algovize MFF UK Hrajeme si s roboty MFF UK Karlu v most a jeho symbolika MFF UK 2 Deliberating in a Democracy Partners Czech Fotorealisticka syntčza obrazu MFF UK Robotika é paralelnı programova nı MFF UK Seminar pro drzitele grantu Comenius NAEP Skutecna a domnela rizika JE Descartes Stay in Front with Oxford University OUP Press Skolenı zadavatelu spolecnč ca sti MZ 6 CERMAT Skolenı hodnotitelu PP z AJ 6 CERMAT Skolenı hodnotitelu PP z NJ 3 CERMAT Skolenı hodnotitelu PP z FJ 2 CERMAT Skolenı hodnotitelu PP ze SJ CERMAT Skolenı hodnotitelu PP z CjL 5 CERMAT Skolenı hodnotitelu U Z z AJ 5 CERMAT Skolenı hodnotitelu U Z z NJ 2 CERMAT Skolenı hodnotitelu U Z z FJ CERMAT Skolenı hodnotitelu U Z z SJ 2 CERMAT Skolenı hodnotitelu U Z z CjL 5 CERMAT BP v elektrotechnice 2 SPS Fr.Krizıka Teacher Refresh Cork English Course College Genetika do skol 2 Gymna zium Nad Alejı Sobestacna skola Spiralis s.r.o. Specializacnı studium pro metodiky prevence.lf UK (Centrum adiktologie) + IPPP + Prev-centrum 7

8 Skolsky Funkcnı studium II CSM PedF UK management Vyjezdnı skolenı MC Praha 6 reditelu ZS a SS Rozsirovanı aprobace Ucitelstvı Nj ZCU Plzen Konference Skola jako mısto setka va nı FF UK Konference reditelu gymna ziı ARG Jazykove studium x x x X Exkurze x x x X Prednasky Tyden vedy 2 AV CR Tyden mozku AV CR Studijnı na vstóva / staz x x x X 2. Nepedagogictıpracovnıci a. Pocty osob Fyzicke osoby celkem V prepoctu na plne ňvazky 26 2,75 b. Dalsı vzdela va nı Pocet Zamórenı Pocet ňcastnıku Vzdóla vacı instituce Jednotnč ňcetnictvı sta tu KES Archivnictvı a spisova sluzba MHMP Zarazova nı do platovych trıd ANAG Seminare Dan z prıjmu a rocnı zňctova nı ANAG 2 PaM VEMA Zmeny v SP, NP a ZP ANAG Ucetnictvı a rozpocet Gordic Evidence majetku Gordic Konference Asoc. spol. Kongres pracovnıku stravova nı, spol.stravova nı o.s. 8

9 III. UDAJE O ZA C ICH A VY SLEDCICH VZDELA VA NI. Pocty trıd a pocty za ku v dennım vzdólava nı Skola Pocet trıd Pocet za ku Gymna zium Zmeny v poctech za ku v pru behu skolnıho roku - prerusili vzdela va nı 0 - nastoupili po prerusenı vzdela va nı 0 - sami ukoncili vzdela va nı - vylouceni ze skoly 0 - nepostoupili do vyssıho rocnıku z toho nebylo pov. opakova nı - prestoupili z jinč skoly 2 - prestoupili na jinou skolu 4 - jiny du vod 0 2. Pru mórny pocet za ku na trıdu a ucitele v dennım vzdóla vanı Skola Pru mórny pocet za ku Pru mórny pocet za ku na trıdu na ucitele Gymna zium 30,45 2,77 3. Za ci s trvaly m bydlistóm v jine m kraji Skola Kraj Jihocesky Jihomoravsky Karlovarsky Vysocina Kra love hradecky Liberecky Moravskoslezsky Olomoucky Pardubicky Plzensky Stredocesky Ustecky Zlınsky Celkem Gymna zium Pocet za ku celkem Z toho novó prijatı

10 4. Vy uka cizıch jazyku Anglicky jazyk (celkem) Anglicky jazyk (z celku pokracujıcı) Francouzsky jazyk (celkem) Francouzsky jazyk (z celku pokracujıcı) Nómecky jazyk (celkem) Nómecky jazyk (z celku pokracujıcı) Rusky jazyk (celkem) Rusky jazyk (z celku pokracujıcı) Spanólsky jazyk (celkem) Spanólsky jazyk (z celku pokracujıcı) Italsky jazyk (celkem) Italsky jazyk (z celku pokracujıcı) Latinsky jazyk (celkem) Latinsky jazyk (z celku pokracujıcı) Udaje o vy sledcıch vzdóla vanıza ku v dennım vzdólava nı Skola Gymnazium Prospólo s vyznamena nım 85 Z celkove ho Neprospólo 3 poctu za ku Opakovalo rocnık 0 Pocet za ku s uzavrenou klasifikacıdo Tj. % z celkove ho poctu za ku 97,5% Pru m. pocet zameskany ch hodin na za ka 68,343 Z toho neomluveny ch 0,63 6. Vy sledky maturitnıch zkousek v dennım vzdólava nı Pocet za ku, kterıkonali zkousku 9 Z toho konali zkousku opakovanó Pocet za ku zavórecny ch rocnıku, kterınebyli pripustóni ke zkousce v ra dne m termınu 0 Pocet za ku, kterıbyli hodnoceni: Prospól s vyznamenanım 52 Prospól 39 Neprospól 0 0

11 7. Prijımacı rızenı do.rocnıku dennıho vzdóla va nı skolnıho roku 200/20: 79-4-K/4 Gymnazium (Ctyrletč studium) 79-4-K/8 Gymnazium (Osmiletč studium) Prijımacırızenı pro sk.rok 200/20 Pocet prihlasek celkem Pocet kol prijımacıho rızenı celkem Pocet prijaty ch celkem 49* 78* Z toho v.kole Z toho ve 2.kole 0 0 Z toho v dalsıch kolech 0 0 Z toho na odvola nı 0 0 Pocet neprijaty ch celkem Pocet volny ch mıst po prijımacım rızenı Obor: 79-4-K/4 Gymnazium 0 X Obor: 79-4-K/8 Gymnazium x 0 Pri prijımacım rızenı pro skolnı rok 200/20 byly vyuzity testy a vyhodnocovacı program spolecnosti SCIO (s vyjimkou testu z anglickčho jazyka pro uchazece o ctyrletč studium). Po vybornych zkusenostech hodla gymna zium vyuzıvat testy SCIO i v na sledujıcıch letech. *Pocet prijatych studentu je vyssı nez kapacita trıd é ostatnı uchazeci neodevzdali za pisovč lıstky. 8. Vzdóla va nıcizincu a prıslusnıku narodnostnıch mensin Zemó Pocet studentu Ruska federace 5 Ukrajina 4 Bulharska republika 2 Slovenska republika 3 Chile 2 Chorvatsko Nómecko Srbsko Vietnam 2 Zaclenova nı cizincu do vzdela va nı neprina sı za dnč vyraznč problčmy. Jedna se vetsinou o deti ze smısenych rodin, kterč dobre ovla dajı cesky jazyk. 9. Specia lnıvy chova a vzdóla va nı, integrace za ku Gymna zium nenı zamerenč na specia lnı vychovu a vzdela va nı. Ve skolnım roce 2009/200 nenavstevoval skolu za dny integrovany za k. 0. Vzdóla va nınadany ch za ku a studentu

12 Vzdela va nı nadanych studentu probıha v ramci beznč vyuky s vyuzitım specializovanych seminaru. Vyucujıcı seminaru se mohou v delenych skupina ch vıce venovat studentu m, kterı jevı o dany obor hlubsı za jem. V ra mci podpory rozvoje nadanych studentu pokracovala ve skolnım roce 2009/200 spolupra ce s o.s.mensa. Krome toho bylo gymna zium resitelem projektu ESF a HMP operacnıho programu Praha Adaptabilita Genetika do skol aneb biologie trochu jinak. Nadanı studenti mohli pracovat v genetickč laboratori na narocnych ňloha ch pripravenych v ramci projektu.. Ovórova nıvy sledku vzdóla va nı Krome beznčho zjis ova nı vysledku vzdela va nı pouzıva skola dalsı nastroje (ve skolnım roce 2009/200):. testova nı Kalibro pro kvarty (zjis ova nı vysledku vzdela va nı pro nizsı stupen osmiletčho gymna zia) 2. vysledky studentu v Cambridgeskych zkouska ch. Kalibro Srovna vacı testy Kalibro pro kvarty pouzıva me od roku 998, a to vzdy testy z ceskčho jazyka, matematiky a anglickčho jazyka. Gymna zium v testech dosahuje nadpru mernych vysledku. Vysledky kvart z roku 2008/2009 jsou uvedeny v tabulce: Pru mórna ňspósnost za ku Zkouska Pocet studentu Gymna zium Nad Alejı Gymna zia CR Celkem CR Poradımezi gymna zii Cesky jazyk 55 75,3% 72,6% 6,4%.decil Matematika 52 68,3% 59,3% 4,9% 2.decil Anglicky jazyk 55 83,5% 75,5% 60,4%.decil Dlouhodobč vysledky: C esky jazyk Procento uspe s nosti 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Pru mer - CR 20,0 Pru mer - gymna zia 0,0 G Nad Alejı 0,

13 Matematika Procento uspe s nosti 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Pru mer - CR 20,0 Pru mer - gymna zia 0,0 G Nad Alejı 0, Anglicky jazyk 00,0 Procento uspe s nosti 80,0 60,0 40,0 Pru mer - CR 20,0 Pru mer - gymna zia G Nad Alejı 0, Vysledky studentu v Cambridgeskych zkouska ch Souca stı ucebnıho pla nu gymna zia je prıprava na Cambridgeskč zkousky z anglickčho jazyka. Prıpravu na zkousky zajis ujı cestı a zahranicnı internı ucitelč gymna zia, zkousky se konajı v budove gymna zia ve spolupra ci s Bell School Praha (autorizovanym strediskem Cambridge ESOL v CR) vzdy v cervnu. Ve skolnım roce 2008/2009 dosa hli absolventi gymna zia techto vysledku : Dosazena ňroven zkousky 4.A OA OB Celkem FCE % CAE % CPE 0 0 % TOEFL 0 0 % Bez zkousky % 4.A OA OB Celkem 3

14 2. Skolnıvzdólavacıprogram Skolnı vzdela vacı program Alejı ke vzdela nıž pro nizsı stupen osmiletčho gymna zia (podle RVP ZV) vstoupil v platnost ke dni pro primy osmiletčho gymna zia. Na za klade prvnıho roku vyuky podle novčho vzdela vacıho programu byly pripraveny drobnč korekce, kterč byly zapracova ny do dodatku s platnostı od Cely dodatek a dalsı zmeny byly v pru behu celčho skolnıho roku 2008/2009 zapracova ny do novčho skolnıho vzdela vacıho programu (podle RVP ZV a G) se stejnym na zvem, ktery zacal platit od pro primy a kvinty osmiletčho studia a.rocnık ctyrletčho studia. V na sledujıcım skolnım roce budou probıhat pra ce na osnova ch volitelnych predmetu, kterč nebudou prımou souca stı SVP, ale budou obsazeny v promennčm dodatku. 4

15 IV. AKTIVITY SKOLY, PREZENTACE SKOLY NA VEREJNOSTI. Vy chovne a karie rnıporadenstvı Funkci vychovnč poradkyne vykona va PhDr. Barbara Jirsova. B.Jirsova je absolventkou dvouletčho kvalifikacnıho kurzu pro vychovnč poradce na katedre psychologie FF UK (ukoncenı v prosinci 2006). Pri svč cinnosti vychovnč poradkyne pru bezne konzultuje s psycholozkou Pedagogicko-psychologickč poradny Prahy 6 PhDr. I.Kubesovou a spolupracuje v oblasti prevence socia lne patologickych jevu s Mgr. P.Edrovou. Zavaznejsı problčmy resı ve spolupra ci s reditelem skoly, ňcastnı se i nekterych jedna nı reditele skoly s rodici. Ve skolnım roce 2009/200 B. Jirsova pokracovala ve svč pra ci koordina torky skolnıch projektu Paleta a Miminko nanecisto. Na Dnech otevrenych dverı ( a ) poskytovala spolecne s vedenım skoly informace o studiu na osmiletčm gymna ziu. Velmi vyznamna je i spolupra ce naseho gymna zia s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 6, konkrčtne s psycholozkou PhDr. Ivanou Kubesovou, ktera v ra mci projektu Psycholog ve skole (grant programu Zdrava sestka Obecnıho ňradu m.c.praha 6) ma pravidelne jedenkra t tydne konzultace prımo ve skole a za roven se zapojuje i do dalsıch akcı skoly. V zarı 2009 se dr. Kubesova zňcastnila seznamovacıch pobytu pro studenty primy A a primy B, v cervnu 200 zazitkovych kurzu pro studenty kvarty A a kvarty B, celorocne spolupracovala pri realizaci projektu Miminko nanecisto. Ve skolnım roce 2009/200 resila vychovna poradkyne predevsım problčmy spojenč s nevhodnym chova nım jednotlivych studentu, prospechovč problčmy a problčmy vyplyvajıcı ze zdravotnıho stavu studentu nebo z jejich rodinnčho prostredı. Ka zenskč a vztahovč problčmy se projevovaly zejmčna v nizsıch rocnıcıch, a to predevsım ve trıda ch TA, TB a SB. Velka pozornost byla proto zamerena na aktua lnı specifickč problčmy a zkvalitnenı vztahu v jednotlivych trıdnıch kolektivech. Ve trıde TA byla vychovnou poradkynı provedena intervence a nasledna reflexe (3.. a..2009), v ostatnıch trıda ch byla situace resena individua lne s jednotlivymi studenty ci skupinami, v za vaznejsıch prıpadech probehla jedna nı s rodici. Atmosfčra ve trıda ch je pru bezne monitorova na trıdnımi uciteli, kterı s vychovnou poradkynı ňzce spolupracujı. Pro vyucujıcı ve trıda ch s vetsı neka znı vypracovala B.Jirsova za znamovy arch o ka zenskych prestupcıch. Stejne jako v predchozıch letech, velky duraz byl polozen takč na prevenci sikany, a to jednak cılenym systematickym sledova nım chova nı (ve spolupra ci s trıdnımi uciteli a ostatnımi vyucujıcımi), konzultacemi, individua lnım prıstupem a vyjedna va nım, a takč prostrednictvım informacnıch leta ku pro studenty i rodice novych rocnıku (PA, PB,.A é..2009). Zakladnı informace jsou zaroven celorocne vyveseny na nastence vychovnč poradkyne ve 2.patre skoly. Tento systčm se uka zal jako pomerne efektivnı - nekolik rodicu a studentu si pra ve na za klade informacnıch leta ku vyza dalo konzultaci s vychovnou poradkynı a na za klade jejich podnetu mohly byt pocınajıcı vztahovč problčmy ihned podchyceny a vyreseny. Vuci studentu m se specifickymi poruchami chova nı (2 studenti) i vuci dalsım studentu m, u nichz se projevujı problčmy v oblasti chova nı (emocnı labilita, zvysena impulzivnost, kolısa nı pozornosti apod.) je uplatnova n individua lnı prıstup. 5

16 Velka pozornost ze strany vychovnč poradkyne je rovnez individua lne venova na podpore studentu se zdravotnım znevyhodnenım a studentu m se slozitou rodinnou situacı ci jinym socia lnım znevyhodnenım. Vsechny tyto prıpady jsou reseny ve spolupra ci s PhDr. I.Kubesovou, s vedenım skoly, s trıdnımi uciteli a podle potreby i s ostatnımi vyucujıcımi a vychovne vzdela vacı postupy jsou pru bezne konzultova ny s rodici. B. Jirsova se i nada le zameruje takč na rozvoj studijnıch dovednostı za ku a efektivnost jejich ucenı - v prima ch, kvinta ch a v.rocnıku realizovala dvouhodinovy seminar na tčma Jak se ucit na gymna ziuž. Studenti zaroven obdrzeli informacnı leta ky se za kladnımi za sadami efektivnıho ucenı, tyto informace jsou takč celorocne vyveseny na na stence vychovnč poradkyne ve 2.patre skoly. Seminar Jak se ucit na gymna ziu PA PB A QA QB Problčmy s ucenım u jednotlivcu resila vychovna poradkyne individua lne, poskytovala konzultace studentu m a jejich rodicu m, pru bezne spolupracovala s trıdnımi uciteli i ostatnımi vyucujıcımi. Rovnez koordinovala individua lnı prıstup ke studentu m se specifickymi poruchami ucenı (dysgrafie a dysortografie é 4 studenti). V oblasti karičrnıho poradenstvı je pozornost zamerena predevsım na studenty vyssıch rocnıku. V septime/3.rocnıku mohou studenti absolvovat testy profesnı orientace vcetne jejich rozboru (organizacnı zajistenı: PPP Prahy 6 é dr.kubesova ). Vychovna poradkyne B.Jirsova vede instruktaznı seminare, pru bezne zajis uje informovanost studentu o moznostech studia na vsech typech vysokych skol, vyssıch odbornych skol a v pomaturitnıch kurzech, informuje studenty o Dnech otevrenych dverı na vysokych skola ch, o prıpravnych kurzech a o zpu sobu prijıma nı na vysokč skoly vcetne informacı o na rodnıch srovna vacıch zkouska ch, ma na starosti na stenku pro maturanty a distribuci propagacnıch materia lu, za jemcu m poskytuje konzultace k vhodnčmu vyberu vysokč skoly. Kontroluje spra vnost vyplnenı prihlasek na VS a VOS a prova dı jejich potvrzenı. Akce pro studenty: PROFI testy (testy profesnı orientace) MA MB A Instruktaznı semina r é vyber vysokč skoly, vyplnova nı prihlasek na vysokou skolu Seminar Narodnı srovna vacı zkouskyž (Socrates) - pro skolnı rok 2009/200 Seminar Narodnı srovna vacı zkouskyž (Scio) - pro skolnı rok 200/20 OA OB A OA OB A MA MB A V ra mci vhodnč nabıdky volnocasovych aktivit a v navaznosti na spolupra ci s o.s.mensa z lonskčho skolnıho roku se ve skolnım roce 2009/200 podarilo zalozit 6

17 krouzek deskovych her (vedoucı krouzku: Mikulas Pstross a Martin Pstross). Pro na sledujıcı skolnı rok predpokla da me pokracova nı a dalsı propagaci v tčto oblasti. Studentsky dotaznık Ve spolupra ci s Gymna ziem Jana Keplera a s Gymna ziem Na Zatlance byl na nası skole v obdobı prosinec 2009 é leden 200 zada n a vyhodnocen studentsky dotaznık, zamereny na zmapova nı situace a atmosfčry ve skole, a to i v porovna nı s jinymi skolami. Vysledky dotaznıkovčho setrenı jsou k dispozici u reditele skoly J.Bendy. Vzdela va nı a dalsı aktivity vychovnč poradkyne datum pocet akce hodin Poruchy prıjmu potravyž (prednaska - Pedagogicko-psychologicka poradna Praha 6) Lektorka: Barta kova é o.s.anabell Na silı ve vztazıch teenageruž (prednaska - o.s. Rosa - U stav socia lnıch sluzeb, Praha 4) Pra ce se trıdouž é.ca st (prednaska - Pedagogicko-psychologicka poradna Praha 6) Lektorka: K.Bılkova Pra ce se trıdouž é 2.ca st (prednaska - Pedagogicko-psychologicka poradna Praha 6) Lektorka: K.Bılkova Konference Skola jako mısto setka va nıž (FF UK é katedra psychologie) celorocne koordina torka projektu PaletaŽ (viz zpra va o projektu Paleta) celorocne koordina torka projektu Miminko nanecistož (viz zpra va PK OV/ZSV) Zpracovala: PhDr. Barbara Jirsova 7

18 2. Prevence socia lnó patologicky ch jevu. Preventivnıprogramy programy v ramci vy uky Pedagogovč se zapojujı do programu prima rnı prevence v ra mci svych predmetu (zejmčna ov, zsv, biologie, tv, vv, hv). Jedna se o organizaci prednasek, soutezı nebo pru beznč pu sobenı ve skolnım roce ve skole, na kurzech, vyletech, exkurzıch. pravidelne akce Sportovnı turnaje jsou organizovanč pro celou skolu, jsou to Va nocnı volejbalovy turnaj, Velikonocnı basketbalovy turnaj a v zaveru skolnıho roku skolnı atletickč za vody urcenč studentu m prim az kvart. Ucitelč telesnč vychovy se pru bezne venujı takč tčmatu m jako napr. zdravy zivotnı styl, bezpecnč chova nı, poskytnutı prvnı pomoci apod. Dalsı souteze organizovanč na nasem gymna ziu - umeleckč (vytvarnč, fotografickč..), jazykovč,litera rnı. Studenti se samozrejme ňcastnı soutezı i v ostatnıch oborech a nejen v ra mci naseho gymna zia. skolnıcasopis Skolnı noviny jsou prınosem pro studenty i pro pedagogy a ostatnı zamestnance skoly. Cely letosnı rok vycha zel casopis Aleo, redakcnı radu tvorili studenti vyssıho gymna zia. zajmove krouzky Skola nabızı studentu m bohaty vyber zajmovych krouzku (sportovnı, vytvarnč, jazykovč,dramatickč apod.). Krouzky vedou prevazne pedagogovč gymna zia. Krouzky jsou placenč. Studenti hojne vyuzıvali skolnı hriste. projekty. Projekt Miminko nanecisto: Dlouhodoby projekt urcen studentu m prim osmiletčho studia. Na projektu se podılı ucitelč ov,biologie, vychovna poradkyne a skolnı psycholozka. Cılem je projıt procesem pocetı novčho zivota az po narozenı. Nasleduje tydennı pčce o novorozencež. 2. Projekt Paleta: Dlouhodoby projekt urcen predevsım studentu m kvint osmiletčho studia a prvnımu rocnıku ctyrletčho studia. Souca stı jsou prednasky na tčma neziskovč organizace a dobrovolnictvı a organizace humanita rnıch sbırek. Humanita rnı akce, kterych se studenti ňcastnı, jsou naprıklad Bıla pastelka, Srdıckovy den, Boj o srdce Prazanu,Cervena stuzka, Kvetinovy den, projekt Sance. Viz spolupra ce se socia lnımi partnery studentska rada Studentska rada je volnč sdruzenı zastupcu jednotlivych trıd z rad studentu. Studentska rada se scha zı pravidelne jednou mesıcne s vedenım skoly. Na Studentskč rade vedenı skoly seznamuje zastupce trıd se zmenami v rezimu skoly, informuje o zmena ch, zada va ankety, preda va materia ly k pripomınka m, upozornuje na nejru znejsı skolnı i mimoskolnı akce a preda va za stupcu m trıd i dalsı vybranč informace. Za stupci trıd majı takč prostor k dotazu m, nametum, pripomınka m ci jinym podnetu m. 8

19 Z jedna nı Studentskč rady se porizuje za znam, ktery je zverejnen na webovych stra nka ch skoly spoluprace s Prev-centrem Ve skolnım roce 2005/2006 byla zaha jena spolupra ce s organizacı Prev-centrum, ktera poma ha realizovat program prima rnı prevence v nizsıch rocnıcıch osmiletčho gymna zia. Kazdy rocnık ceka ctyrlety cyklus interaktivnıch setka nı. Ve skolnım roce 2009/200 bylo do tohoto projektu zapojeno osm trıd osmiletčho gymna zia (primy, sekundy, tercie a kvarty). Spoluprace se sdruzenım Anima Obcanskč sdruzenı Anima pora da pro studenty naseho gymna zia interaktivnı setka nı prımo v prostora ch svčho zarızenı. V tomto skolnım roce se techto setka nı zňcastnily ctyri rocnıky é.rocnık a kvinta A a B a dodatecne sexta A. spoluprace se skolnıpsycholozkou Na skole pravidelne pusobı skolnı psycholozka jeden den v tydnu. Je neoddelitelnou souca stı nekterych projektu (miminko nanecisto) a rozvojovych pobytu. spoluprace s rodici Spolupra ce s rodici prinası financnı podporu a pozitivnı prıstup k preventivnımu programu, se kterym jsou vzdy podrobne sezna meni. Nepravidelne akce Jiz potretı se velice ňspesne pripojili studenti ctyrletčho studia k filmovč soutezi Antifetfest. Soutez byla urcena za ku m zakladnıch a strednıch skol. V divadle Semafor probehlo promıta nı snımku za ku z Prahy 6 a takč vyhlasenı vıtezu a postupujıcıch do celoprazskčho kola. Tčmatem, jak nazev souteze napovıda byly drogy a vse,co souvisıž. Zpracovala: Pavlına Edrova 2. Rozvojove pobyty trıd Pro koho : primy, kvarty, prvnı rocnıky Organizacnıty m: primy: dva vyucujıcı(z toho jeden trıdnı prof.) + skolnı psycholozka nebo vychovna poradkyne + instruktori z rad nasich studentu nebo byvalych studentu prvnı rocnık a kvarty: tri vyucujıcı (z toho jeden trıdnı profesor) + psycholozka + ctyri instruktori z rad soucasnych studentu skoly + profesiona lnı instruktor, ktery je vsak zva n pouze na vypomoc pri specifickych programech (napr. slanova nı). Zakladnı program kurzu je pripravova n vyhradne vyucujıcımi skoly. Cıl: vytvorenı pozitivnıch vztahu ve trıde jak mezi studenty, tak mezi mezi studenty a trıdnım profesorem. Program pobytu da va novym studentu m moznost predvčst se, nabıdnout svč schopnosti a dovednosti, eventuelne resit problčmy se zapojenım do novčho kolektivu apod. Program pobytu pro kvarty je zameren na rozboura nı negativnıch vazeb a upevnenı tech pozitivnıch, kterč se vytvorily v pru behu ctyr let studia. Rozvojovč pobyty jsou zarazeny do systčmu kurzu na gymna ziu, kdy se strıdajı s kurzy jazykovymi (sekunda, tercie) a sportovnımi (sekunda, kvinta,.rocnık é lyzarsky kurz, sexta, 2. rocnık é voda cky vylet, septima, 3.rocnık é sportovnı kurz) 9

20 3. Ekologicka vy chova a environmentalnıvy chova Uskutecnuje se zejmčna v praktickč rovine. Chodby gymna zia jsou vybaveny odpadovymi nadobami na trıdeny odpad (plasty, papır a smesny odpad). Skola se zapojuje do celosta tnı souteze Recyklohranı. Prurezovč tčma ekologicka a enviromenta lnı vychova je zarazeno do skolnıho vzdela vacıho programu Alejı ke vzdela nıž. 4. Multikulturnıvy chova Prurezovč tčma multikulturnı vychova je zarazeno do skolnıho vzdela vacıho programu Alejı ke vzdela nıž. V praktickč rovine se studenti gymna zia setka vajı s odlisnymi kulturami a na rodnımi zvyklostmi pri vyjezdech, kterč gymna zium pora da (vymennč pobyty, jazykovč kurzy ve Velkč Brita nii) a pri kterych obvykle bydlı v rodina ch. 5. Vy chova k udrzitelne mu rozvoji Studenti se v hodina ch prırodovednych predmetu, zejmčna zemepisu a biologie, seznamujı formou rozboru a diskusı nad vybranymi cla nky nebo videouka zkami s globa lnımi problčmy planety. Uvedomujı si jejich vaznost a navrhujı mozna resenı, ktera by vedla k na prave a byla v souladu se za sadami trvale udrzitelnčho rozvoje. 6. Vzdóla vacıa pozna vacıza jezdy, sportovnıkurzy Mósıc konanı Zamórenı Mısto Pocet ňcastnıku Zarı 2009 Seznamovacı kurz Lom na Hrebenech, SanceŽ pro.rocnık Lipnice 3 Zarı 2009 Seznamovacı kurzy Zdobnice pro primy (2x) v Orlickych Hora ch 58 Zarı 2009 Jazykovč kurzy pro sekundy (2x) Janov nad Nisou 60 Zarı 2009 Setka nı studentu Kreisau 5 Zarı 2009 Vymenny za jezd Francie 43 Rıjen 2009 Vyukovy a pozna vacı za jezd Wales 54 Listopad 2009 Vymenny za jezd Chicago 5 Listopad 2009 Tematicky za jezd Krakov - Osvetim 40 Listopad 2009 Berlınsky model UN Berlın 6 Leden 200 Lyzarsky kurz Hornı Mısecky 27 Leden 200 Tematicky za jezd Terezın 45 U nor é brezen Postalm Lyzarskč kurzy (3x) 200 Rakousko 78 Brezen 200 Lyzarsky kurz Hornı Mısecky 3 Brezen 200 Pozna vacı za jezd Lipsko 43 Cerven 200 Zazitkovč kurzy Lom na Hrebenech, pro kvarty (2x) Lipnice 60 Cerven 200 Sportovnı kurz Zeliv 46 Cerven 200 Sportovnı kurz Rumburk 24 20

Vy rocnızpra va 2002/2003

Vy rocnızpra va 2002/2003 1 Vy rocnızpra va 2002/2003 Charakteristika skolske ho zarızenı Gymna zium, Uherske Hradistř, Velehradska trıda 218, PSC 686 17 Zrizovatel: Zlınsky kraj adresa: tr. T. Bati 3792 760 01 Zlın R editel: doc.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (uváděné údaje podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak)

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 201-2014 Obsah: Základní údaje o škole, školském zařízení... Pracovníci, právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Č.j.: 893 / 2014 / 1415 Praha, 10. října 2014 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze 1, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium

Více

GYMNÁZIUM NA PRAŽAČCE

GYMNÁZIUM NA PRAŽAČCE GYMNÁZIUM NA PRAŽAČCE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Název školy Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 23, 30 00 Praha 3 IČO: 6046675, IZO: 000335398 Identifikátor zařízení:

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více