Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985"

Transkript

1 Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 I. Stav obce Počet obyvatel k obyvatel V roce 1985 přihlášeno 262 Odhlášeno 319 Úbytek obyvatel obyvatel Narození 206 obyvatel Zemřelí 226 obyvatel Stav k obyvatel II. Politický, hospodářský a společenský život v obci: Hodnocení výkonu státní správy v r a úkoly v r. 1985: Odbor pro vnitřní věci MěstNV obdržel v r dopisů a připomínek. Ve správním řízení bylo projednáno 1518 případů. Proti rozhodnutí MěstNV bylo podáno 18 odvolání, jež se týkal stavebních povolení, bytů, výměrů daně z příjmů obyvatelstva, vadného vyřízení posudků v rozvodovém řízení v péči od děti. V r projednal odbor pro vnitřní věci MěstNV 108 přestupků občanů pro porušení ustanovení občanského zákoníku projednalo a chválilo 22. plenární zasedání MěstNV hlavní úkoly kulturně výchovné činnosti na rok rok 1985 byl rokem významných výročí našeho státu. Oslavili jsem 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, vzpomněli jsme těžkých obětí našeho národně osvobozeneckého boje a konečného vítězství nad fašismem. Rok 1985 byl též rokem mládeže a proto se plenární zasedání MěstNV při vytyčení Hlavních úkolů kulturně výchovné činnosti zabývalo ideovou náročností a výchovným účinkem všech opatření v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu na chování mládeže a její přístup k plnění úkolů socialistické výstavby a růstu uvědomění při formování charakteru občana vyspělé socialistické společnosti. Těžištěm veškeré kulturně výchovné činnosti v našem městě je nadále Závodní klub ROH 9. květen, o jehož činnosti v r podrobně referuji v oddílu IV. Kulturní a osvětové instituce ve Dvoře Králové.L. V této souvislosti se zmiňují pouze o důležité změně v řízení celé této oblasti, ježto od ledna 1985 vstoupily v platnost nové Zásady ÚRO pro činnost a hospodaření kulturních zařízení ROH a tím i řízení mnohotvárné činnosti v kulturně výchovné oblasti. Plenární zasedání MěstNV zdůraznilo též významný podíl na kulturně výchovné činnosti Sboru pro občanské záležitosti při MěstNV, Vzorné Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové n.l., vyhodnocené již dvakráte jako nejlepší organizace Národní fronty v našem městě, Domu pionýrů a mládeže. MěstV SSM n.p. TIBA, Východočeské zoologické zahrady, MO Československého Červeného kříže, MO Českého svazu žen. Podrobný rozbor jejich činnosti viz oddíl III. Organizace Národní fronty. Sbor pro občanské záležitosti při radě MěstNV Sbor pro občanské záležitosti věnoval v souladu s rozvojem všestranné péče socialistické společnosti zvýšenou pozornost významným výročím a situacím v životě našich občanů. Trvalou náplní jeho činnosti je snaha o udržování a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů. Naši občané se seznamují s činností SPOZU v každodenním životě. SPOZ vytváří nové normy a formy občanských obřadů, jako např. vítání nových občánků do života, slavnostní předávání maturitních vysvědčení a vysvědčení absolventů Středních odborných učilišť, oslavy významných životních 1

2 jubileí a pracovních úspěchů a vyznamenání našich občanů apod. V této mnohostranné činnosti spolupracuje Sbor se společenskými organizacemi v našem městě, např. S občanskými výbory, podniky, závody tj. s jejich ZV ROH, s internáty pracující mládeže místních podniků a se školami a to jak ZŠ tak i s Lidovou školou umění, jež opět přispívají Sboru svými pečlivě připravenými kulturními pořady k radostnému a důstojnému průběhu všech akcí, pořádaných Sborem podle plánu práce, doplňovaném během roku podle vyskytnuvších se potřeba problémů. Nelze nevzpomenout ani spolupráce Sboru se zdejší pobočkou České státní spořitelny, která každoročně přispívá Sboru určitou finanční podporou. 7ástuupce spořitelny se účastní jako lektor na besedách Sboru se snoubenci, poskytováním informací o výhodách Prémiového spoření mladých, o novomanželských půjčkách, půjčkách na výstavbu rodinného domku apod. Sbor pro občanské záležitosti při radě MěstNV ve Dvoře Králové n.l. má 18 členů, z toho 15 žen a 3 muže a 6 aktivistů. Předsedkyní Sboru je s. učitelka Jaroslava Padevětová a tajemnicí s. Ludmila Draštíková, pracovnice odboru pro vnitřní věci MěstNV. V r vytvořil SPOZ sekci pro pracovní slavnosti, jejímž úkolem je s předstihem zjišťovat významná pracovní výročí a úspěchy našich pracujících a připravit ve spolupráci se ZV ROH podniků, závodů, ústavů, škol a zařízení obchodní sítě (Pramen, Jednota, RaJ) důstojnou pracovní slavnost na počest vyznamenaných pracovníků jednotlivých oborů. Tím stoupl počet sekcí SPOZu na 8. Sbor zorganizoval v r mnoho akcí, z nichž vyjímám ty nejdůležitější: 1. Soustavná příprava snoubenců na manželství a rodičovství. Sbor pořádá již mnoho let ve spolupráci s OÚNZ a Socialistickou akademií ČSR, OV Trutnov, přednášky a besedy pro pracující a studující mládež. V r uspořádal sbor 11 přednášek na téma: Výchova k rodičovství, prevence ženského onemocnění, nechtěné těhotenství antikoncepce, předmanželská výchova a péče o chrup, přednášky MUDr. Knotka pro dospívající mládež a 6 přednášek pro těhotné ženy a nastávající matky. Ve spolupráci s lékaři a psychologem a se zástupcem spořitelny konaly se 3 besedy se snoubenci za účasti 38 posluchačů. Přednášky mají vždy vysokou odbornou úroveň a je škoda, že účast mladých lidí je vzdor účinné propagaci stále malá. V r bylo před MěstNV Dvůr Králové n.l. v obřadní síni Staré radnice uzavřeno 187 sňatků, z toho z matričního obvodu našeho města 143 snoubenců a z jiných matričních obvodů 44 snoubenců. Zástupci sboru se účastnili 27 delegací k sňatkovému obřadu u jiných národních výborů. Byli to většinou snoubence již rozvedení, kteří nechtěli uzavírat nové manželství v místě svého trvalého bydliště. Letos počet delegací sboru proti r. 84 poklesl. 2. Přivítání dětí do života do 3 měsíců po narození. V r bylo v 28 obřadech uvítáno 193 dítek, což je 90% všech narozených. Tento slavnostní obřad má již dlouholetou tradici a je velmi oblíben, o čemž svědčí vysoká účast rodičů s jejich dětmi. Na obřad jsou zváni též zástupci obou zaměstnavatelů rodičů. Podle směrnic o čerpání FKSP (fond kulturně sociálních potřeb) nemá matka, která nepobírá rodinné přídavky (pobírá-li je její manžel), nárok na dárek při narození dítěte. Zaměstnavatel však může v rámci soudružské návštěvy mladé maminky projevit svůj citový přístup malým dárkem do 50 Kčs. 3. Péče o mladou generaci Jako každoročně byly i letos předány ve spolupráci s OO VB slavnostním způsobem občanské průkazy mladistvím v zasedací síni MěstNV. V 3 obřadech bylo předáno 180 občanských průkazů. Kulturní program k těmto slavnostním pořadům připravili posluchači gymnázia. V červnu se konalo slavnostní rozloučení se 297 žáky 8. a 9. tříd ZŠ 18 nejlepších žáků odměnil sbor pěknou knihou. Absolventům gymnázia a Střední průmyslové školy textilní bylo ve třech obřadech předáno 132 maturitních vysvědčení. 214 učňů obdrželo ve třech slavnostních obřadech vysvědčení 2

3 o ukončení studia v odborných učilištích LSD Jednota, na Středním odborném učilišti textilním a obchodním, podniku Textil Pardubice, Oděvy Hradec Králové a Obuv Hradec Králové. Těchto významných oslav v životě mladých lidí se zúčastnili nejen rodiče a rodinní příslušníci absolventů, ale i zástupci politického a kulturního života města i okresu. 1. září 1985 přivítali zástupci sboru ve 14 třídách ZŠ 462 prvňáčků a předali jim dárek jako upomínku na první cestu do školy. Do první třídy vstoupila čtyřčata manželů Špačkových, jež byla uvítána v ZŠ Nová Podharť. Ve spolupráci s MěstV SSM uspořádal sbor pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a pro studenty gymnázia přednášku Hovory s mládeží na téma Světový festival mládeže a studentstva v Moskvě 1985 s účastí více než 100 posluchačů. Sbor ve svém plánu činnosti pamatoval též na brance naší Čs. lidové armády a uspořádal první setkání branců se zástupci Okresní vojenské správy v Trutnově. 4. Péče na úseku činnosti se střední a starší generací Sbor uspořádal oslavu stříbrné svatby 32 manželských dvojic, jimž zaslal k jejich výročí blahopřání. Koncem roku připravil sbor v salónku Hankova domu literárně hudební večer pro 10 manželských párů, kteří obdržely kytičku jako výraz úcty, jež naše společnost chová vůči starší generací a vděčnosti za jejich celoživotní práci pro společnost. Sbor uspořádal 19 oslav zlatých svateb, z toho 11 v domácnostech jubilantů a 8 v obřadní síni Staré radnice. Dvě diamantové svatby oslavili zástupci sboru s jubilanty rovněž v jejich domácnostech. Členové sboru provedli 126návštěv našich občanů, kteří oslavili letos své 80, 85 a 90 narozeniny. Návštěv se zúčastnil též aktivista občanského výboru místa bydliště jubilantů. Jubilantům kteří oslavili své 70, 75 narozeniny poslal sbor 290 blahopřání. Slavnostní chvíle jsme prožili v úterý 10. prosince v salónku Hankova domu. MěstNV, Sbor pro občanské záležitosti a n.p. TIBA připravil oslavu vzácného životního jubilea nejstarší občanky našeho města, paní Marie Jirkové. Jubilantku přivítal předseda MěstNV s. ing. Jan Kubce,. Po proslovu s. ing. Kubce a podnikového ředitele n.p. TIBA s. ing. Josefa Jiránka (jubilantka pracovala před 65 lety jako tkadlena u tehdejší firmy Josef Sochor, nyní závod 13 TIBA Zálabí) následoval kulturní program sólistů Lidové školy umění, recitačního studia ZK ROH 9. květen pěveckého tria sester Petrových. Na závěr si paní Jirková připila se všemi gratulanty, zastupujícími město, okres a Východočeský kraj, na zdraví číší šampaňského. 5. Zvýšení počtu občanských pohřbů a jejich úrovně Dne byla otevřena Smuteční obřadní síň u Městského hřbitova, jako důstojný stánek posledního rozloučení s našimi občany. Tím byl splněn jeden z významných závazků akce Z volebního programu Národní fronty. Dosavadní rozloučení ve staré hřbitovní kapli naprosto nevyhovovalo požadavkům na současnou úroveň občanských obřadů. Výrazem zlepšení na tomto úseků služeb obyvatelstvu důstojným prostředím pro rozloučení se zesnulými občany bylo zvýšení počtu občanských pohřbů v r a to z celkového počtu pohřbů 345 bylo 213 pohřbů s občanským obřadem ve zmíněné Smuteční obřadní síni a 132 pohřbů církevních. I na tomto úseku péče o obyvatele našeho města vykonal sbor záslužnou práci. Zabezpečuje rozloučení s zesnulým vlastním smutečním řečníkem, není-li smuteční řečník ze závodu nebo organizace, zasílá kondolence a zařizuje vytištění smutečních oznámení pro osamělé zemřelé občany. Další etapa výstavby smuteční síně (sadová úprava okolí, rozptylová vsypová loučka a kolumbarium). Tím výčet činností sboru nekončí. Pokládám však za nutné zhodnotit pro přítomné i budoucí obyvatele našeho města nezastupitelnou dobrovolnou činnost členů a aktivistů Sboru pro občanské záležitosti, a vyjádřit jim vděčnost nás všech za jejich obětavou činnost. 3

4 V soutěži SPOZ okresu Trutnov umístil se SPOZ při radě MěstNV Dvůr Králové n.l. na 1. místě. Ocenění převzala předsedkyně sboru s. Jaroslava Padevětová na okresní slavnosti v Hankově domě v listopadu Péče o cikánské obyvatele našeho města Novelizací zákona 69/67 Sb. 65 byla od r přenesena působnost na úseku péče o cikánské obyvatelstvo z ONV a na MěstNV. V odboru pro vnitřní věci MěstNV je k přihlášenoo 62 občaů cikánské národnosti k trvalému pobytu, 8 k přechodnému pobytu. Pracují jednak v provozech n.p. TIBA, jednak ve stavebnictví. Hospodaření s byty Odbor komunálního hospodářství, služeb a obchodu MěstNV evidoval k žádostí o byty. Na schůzi rady MěstNV předložil odbor KHSO návrh pořadníku žadatelů o byty na 1. pololetí 85, k posouzení priorit z důvodů veřejného zájmu a příslušné rozhodnutí. Vyla vydána 2 rozhodnutí z důvodu veřejného zájmu a 13 rozhodnutí ve prospěch majitelů rodinných domků. Okresní soud v Trutnově rozhodl právem v 89 případech. V této souvislosti je třeba koumat příčiny každoročního poklesu počtu obyvatel našeho města. Domnívám se že příliv nových pracovních sil do produktivní, terciální sféry (služeb) a do neproduktivní sféry (školství, zdravotnictví, peněžnictví a obchod) je omezen právě nedostatkem bytů a nabídky přitažlivých profesí zejména pro mladé muže a ženy. Ve zdejším textilním průmyslu (n.p. TIBA a JUTA) vyplňují místa chybějících pracovnic ( v přádelně Mostek, v místních tkalcovnách a úpravnách) jednak polské pracovnice, jednak kubánské a vietnamské pracovnice, jimž na základě mezistátních smluv s Republikou Kuba a VSR poskytujeme internacionální pomoc vyškolením jejich pracovnic na potřebné dělnické profese. Tyto pracovnice bydlí vesměs v internátech n.p. TIBA a JUTA. Učnice Středního odborného učiliště obou podniků bydlí rovněž v internátech. Pro jejich trvalé zakotvení ve zdejším textilním průmyslu po přijetí do pracovního poměru chyběj byty. Ne všichni novomanželé jsou finančně a fyzicky schopni postavit si rodinný domek nebo se zúčastnit bytové výstavby svépomocí v rámci Stavebního bytového družstva. Tím dochází časem odlivu nových vyškolených pracovnic z textilního průmyslu do jiných oblastí s velkorysou bytovou výstavbou jak státní, podnikovou a družstevní např. Pardubice, Semily, Hradec Králové aj. totéž platí o mužských profesích v n.p. TIBA, JUTA, STROJTEX, ČSAO, ČSAD. Agrostav, JEDNOTA, VÚTZ, ORGALEN, včetně vysokoškolsky vzdělaných řídicích a výzkumných pracovníků. Další bytová výstavba v našem městě je podmíněna řádným zásobováním pitnou vodou, tepelnými zdroji a výstavbou čistírny odpadních vod. Dokončením výstavby vodojemu o objemu 5400m3, centrální úpravny vody, čerpací stanice a výtlačného řádu v r se sice situace v zásobování pitnou vodou vyřeší, ježto naše město má dostatečný a kvalitní zdroj podzemní vody, ale další výše míněné investice si vyžádají v etapové výstavbě ještě mnoho času. Zasedání rady MěstNV Technické služby města Dvora Králové n.l. vypracovaly koncepci veřejného osvětlení do roku 1990 a zvýšení limitu spotřeby elektrické energie pro veřejné osvětlení k připomínkovému řízení. Drobné provozovny MěstNV převzaly od 2.1. od Technických služeb města provoz městských lázní, ubytovnu Regina a Tyršovo koupaliště. Technické služby města musí věnovat maximální pozornost rozvoji veřejně prospěšných služeb jak placených tak neplacených. Drobné provozovny naopak mají za úkol posílit placené služby obyvatelstva, zvyšovat své tržby, jejíchž poměr k výkonům obnovy a a oprav domů, bytů aj. ve správě MěstNV byl v r. 84 nepříznivý. Drobné provozovny MěstNV mají v poskytování placených služeb obyvatelstvu stálé ještě nevyužité rezervy. 4

5 Rada se zabýval otázkou zřízení stravovacího zařízení- jídelny pro důchodce. Závodní jídelny pro nedostatek kapacity vypovídají některé důchodce, kteří v závodě nikdy nepracovali. Projednán byl též havarijní stav městských jeslí a učiněna nutná opatření k nápravě. Zhodnocení celoměstského závazku na rok 1984 Rada MěstNV ve svém zasedání dne 7.2. zhodnotila plnění celoměstského závazku na rok Konstatovala, že v investiční části akce Z byla vytvořena hodnota díla 6,527 tisíc Kčs, v neinvestiční části akce Z hodnota díla a více než 2 milióny. K tomu nutno ještě přičíst ochranu a péči o městskou zeleň, kde byla vytvořena hodnota díla za 440 tišíc Kčs. Brigády dosáhly více než 200 tisíc hodin. Ekonomicko sociální volební program Národní fronty za rok 1984 byl splněn na 111,7%, což se rovná 31 tisícům brigádnických hodin. Zároveň byl projednán návrh na celoměstský závazek na rok 1985 volební program NF a to jak akce Z investičního tak neinvestičního charakteru, který rady MěstNV schválila. Část investiční zahrnuje tyto akce Z : Domov pension důchodců Za parkem Tělocnična TJ Dvůr Králové n.l. Vodovodní přípojka Žireč Smuteční obřadní síň interiér, úpravy okolí Úprava stadiónu 20. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou pro okrskovou spartakiádu 1985, která se konala 9. května, jež zahrnovala vybudování výměníkové stanice a parovodu Garáže pro Český svaz chovatelů Žireč Dokončení úprav fasád domu na Gottwaldově náměstí Agitační středisko Českého rybářského svazu Na plnění celoměstského závazku 1985 se podílelo uzavřenými smlouvami s MěstNV 55 závodů a podniků, 27 organizací Národní fronty, 25 občanských výborů a 10 škol. V témže zasedání schválila rada MěstNV návrh na vyhodnocení nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů TJ Dvůr Králové n.l. za rok 1984 bylo podle důvodové zprávy 5 sportovců, 6 trenérů a funkcionářů TJ a Svazarmu a jeden oddíl TJ. Školství Ve školním roce 1984/85 vychází ze základních škol 294 žáků a žákyň.přihlášky na střední školu podalo 117 žáků-žákyň, na výrobní obory s maturitou se přihlásilo 5 žáků, na učební obory bez maturity 168 žáků, 4 budou pokračovat v docházce do ZŠ. Na studium na středních školách bylo podle hodnocení prospěchu doporučeno 112 uchazečů, 5 uchazečů bylo pro nedostatečný prospěch odmítnuto. Zvláštní školu opustilo letos 23 žáků, z nichž 13 absolvovalo 9 tříd. Z celkového počtu 23 žáků-žákyň jich 18 nastoupilo po prázdninách do učebního poměru a 5 žáků do pracovního poměru. K zápisu do základních škol ve školním roce 1985/86 se přihlásilo 314 dětí v obvodu vnitřního města a 6 žáků do ZŠ v Žirči, která již delší dobu trpí nedostatkem žáků. Z celkového počtu zapsaných dětí navštěvovalo 299 dětí Mateřskou školu, což se obvykle příznivě projevuje v chování a prospěchu dětí na ZŠ. Proti dřívějším letům nejsou nyní potíže s umisťováním dětí do mateřských škol, ježto během posledním desetiletí byly vybudovány v součinnosti s MěstNV mateřské školy v důležitých lidnatých obvodech města podniky a závody našeho města a v akci Z (viz MŠ Slunečná). Zato stále není uspokojivá situace s umisťováním dětí do jeslí. Tyto potíže brzdí návrat pracovnic do pracovního procesu po ukončení mateřské dovolené. Základní školy a školy 2. cyklu (gymnázium a Střední průmyslová škola textilní) a Střední odborné učiliště přispěly ke zdárnému průběhu všech celoměstských akcí, pořádaných na počest významných celostátních výročí letošního roku a tím splnily úkoly obsažené v Hlavních úkolech kulturně výchovné činnosti MěstNV na rok Literárně hudební a sportovní pořady měly vesměs dobrou úroveň a zapůsobily příznivě nejen na žáky, nýbrž i na rodiče a na veřejnost, což zejména ocenil Sbor pro občanské záležitosti na svých četných pořadech pro veřejnost. 5

6 Žáci místních škol se zúčastňovali všech akcí, pořádaných v rámci systému Mládež a kultura, soutěží, olympiád v matematice, fyzice, biologii aj., sportovních a branných závodů a především nácviku spartakiádních skladeb pro naší letošní okrskovou spartakiádu dne 9.5. Do vyučovacího procesu byla zařazena návštěva angažovaných filmů, divadel, koncertů a výstav a Hovorů s mládeží. Oblast ZÚČ zájmové umělecké činnosti zejména posluchačů Středních odborných učilišť byla zaměřena na účinnější působení kolektivů a jednotlivců na veřejnost formou pořádání akademií, výstav žákovských prací, besed a přednášek k významným politickým kulturním výročím. Ač všechny tyto výchovné akce mají svůj blahodárný vliv na utváření aktivního postoje mládeže k životu a práci, k upevňování vědomí a pocitu socialistického vlastenectví a internacionalizmu, přece jen jsme stále svědky negativních zjevů mezi skupinami a jednotlivci učňovské a pracující mládeže, jež se projevuje, byť v menším měřítku ve vandalizmu ničení jízdních řádů ČSAD, lavic na zastávkách ČSAD, rozbíjení oken ve třech pokladnách na stadiónu TJ Dvůr Králové n.l., v opilství, výtržnostech a poškozování veřejné zeleně. Nedostatečné působení zdravotnické výchovy ve školách 2. cyklu a Středních odborných učilištích spatřuji též v hromadném výskytu kouření u mládeže obou pohlaví. Je to důkaz toho, že tato část mládeže, narušená alkoholismem a nikotinismem si jednak neuvědomuje zhoubné následky požívání alkoholu a kouření, jednak neumí hospodařit se svěřenými penězi, jež má používat především k mimoškolnímu sebevzdělávání a sportu k němuž má v našem městě dostatečnou příležitost (ZK ROH, Městská lidová knihovna, MV SSM Tiba, Tělovýchovná jednota Dvůr Králové n.l. s svými 20 oddíly apod.). Městský protialkoholní sbor při MěstNV, jehož předsedou je poslanec MěstNV s. Luboš Erben během celého roku kontroluje úroveň tanečních zábav zejména v kulturním středisku n.p. TIBA- Zálabí a dodržováním zákona č. 120/62 Sb. o zákazu podávání alkoholických nápojů mládeži pod 18 let a osobám opilým a podnapilým, nemůže však obsáhnout celou šíři této problematiky využívání volného času zejména mládeže. Základní podmínkou zůstává vzorná výchova v rodině, kontrola využívání volného času rodiči a v internátech SOU a v Domovech mládeže vychovateli /vychovatelkami. V této souvislosti uvádím průběh kriminality v r OO VB zaznamenalo a vyšetřilo 430 přestupků, 397 přečinů a trestných činů (např. vloupání), které postoupilo ke stíhání okresní prokuratuře v Trutnově. Dopravní nehodovost dosáhla v r případů, z nichž 1 případ si vyžádal 1 lidský život. Vyhodnocení zimní údržby komunikací: O zimní údržbu komunikací pečovaly podle plánu na dálkových tazích Okresní silniční správa, na městských komunikacích Technické služby města Dvora Králové n.l. Posyp a údržbu chodníků podle zákona č. 135/61 Sb. prováděly podle stanoveného harmonogramu čety Okresního podniku bytového hospodářství, Technické služby města Dvora Králové n.l., Stavební bytové družstvo a soukromí majitelé nemovitostí v prostoru, přiléhajícím jejich pozemku. Ošetřování vozovek bylo shledáno kontrolními orgány MěstNV v pořádku, nikoliv však stav údržby chodníků, např. pozdní odstraňování sněhu, pády chodců na zledovatělých chodnících, zejména před soukromými nemovitostmi. Každoročně pečuje vzorně o svůj velmi dlouhý a velmi frekventovaný úsek závod 03 n.p. JUTA, kde jsou chodníky bezpečné. Špatné ošetření chodníků na některých úsecích zavdalo příčinu k oprávněným stížnostem občanů na nedbalé majitele nemovitostí, jež byly předmětem šetření odboru pro vnitřní věci MěstNV. Viníci byli k plnění svých povinností vyzváni inspektorem veřejného pořádku a potrestání pokutami nebyli. Dodržování zákona č. 120/62 Sb. Svou úvahu o některých negativních zjevech u naší mládeže doplňuji výsledky kontrolní činnosti Protialkoholního sboru při MěstNV. Sbor má 10 členů a provádí namátkové kontroly na tanečních zábavách, povolených odborem školství, kultury, sociálních a zdravotních věcí 6

7 MěstNV v obvodu celého města. Různé organizace, pořádající taneční zábavy se známou diskotékou Ládi Karadžose, porušovaly během roku ustanovení MěstNV o povinnosti oznamovat veřejnosti pořádání svých zábav vylepením plakátů na vývěsních tabulích, jež spravují a plakáty vylepují Technické služby města. Místo toho přibíjeli jejich pořadatelé svá oznámení na stromy nebo lepili na ploty.. Proti této nepřípustné činnosti zakročil odbor ŠKSVZ MěstNV a závadu odstranil. Během roku 1985 nebyly zjištěny závažné případy porušení zákona. Sbor uspořádal během roku přednášky pro žáky 7-8. tříd ZŠ o škodlivosti kouření a požívání alkoholických nápojů. Přestupková komise při Komisi veřejného pořádku MěstNV projednala 13 případů přestupků podle zákona 60/61 Sb. 13 a uložila osobám starším 18 let pokuty ve výši Kčs. Požární aktiv při Komisi pro vnitřní pořádek MěstNV Aktiv má 6 členů. Podle plánu práce soustavně propaguje požární ochranu všech objektů a sklizně, obilí a pícnin. Výsledky své činnosti zveřejňuje zpracováním a vydáváním hodnocením požárních kontrol. V jeho náplni je též kontrola činnosti požárních prohlídkových skupin. Akce Z volebního programu Národní fronta na r Rada MěstNV ve své schůzi zhodnotila výsledky akce Z za r a stav roku Z různých objektivních i subjektivních příčin, zhodnocených vedoucím akce Z při odboru výstavby M s. Vladimírem Marklem, přechází z r do roku 1985 rozestavěných akcí: Domov pension důchodců Za parkem Vodovodní přípojka Žireč Doplnění vnitřního vybavení Mateřské školy Slunečná Stavební úprava stadiónu pro Okrskovou spartakiádu ČSS 1985 dne 9.5.ář ve Dvoře Králové n.l. Agitační středisko Českého rybářského svazu MěstNV požadoval na ONV Trutnov zařazení dalších akcí do plánu Z 1985: Společenská místnost k Domu pensionu důchodců Výměníková stanice pro stadión 20. výročí osvobození ČSSR Šatny pro tělocvičnu 3. etapa výstavby Smuteční obřadní síně dispečerská věž na letišti Svazarmu v Žirči Garáže pro Český svaz chovatelů Žireč Předběžná hodnota díla těchto akcí Z v r.1985 činila asi 4, Kčs a stala se součástí celoměstského závazku na rok 85 na počest 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a ČSS 85. Závazek zahrnuje dokončení 1. a 2. etapy výstavby Smuteční obřadní síně, MŠ Slunečná a Domova penziónu důchodců, tělocvičny TJ Dvůr Králové n.l. Plánovaná 3. etapa výstavby Smuteční obřadní síně podle požadavku MěstNV zahrnuje zřízení parkoviště pro 46 osobních automobilů, autobusové zastávky, kolumbaria, oplocení objektu A/B, komunikace pro pěší a sadové zeleně. Projektované náklady výstavby činily tisíc Kčs, hodnota díla podle hlavy II-VII projektu dosáhla 1.99á tisíc. Rada MěstNV doporučila radě ONV Trutnov schválit tuto stavbu v plném rozsahu. Rozbor hospodaření Drobných provozoven MěstNV v r vykázal přebytek 186 tisíc Kčs. DP rozšířily své služby obyvatelstvu o několik dalších profesí a proto mají ve zvyšování efektivnosti své činnosti stále další rezervy. 7

8 23. plenární zasedání MěstNV v Hankově domě Dne konalo se 23. plenární zasedání MěstNV. Na programu zasedání bylo m.j. vyhodnocení soutěže občanských výborů za r Na základě rozboru plnění závazků občanských výborů vůči MěstNV v rámci celoměstského závazku na plnění volebního programu zpracoval aktiv předsedů občanských vý borů, který se konal 5.4., celkovou zprávu pro MěstNV. Na základě tohoto rozboru vyhodnotil MěstNV jako nejlepší občanský výbor za rok 1984 OV č. 6 za práci s mládeží a školami, se Sborem pro občanské náležitosti v oblasti ideově-výchovné a kulturní činnosti. Na druhém místě se umístil občanský výbor č. 19 jehož členové odpracovali celkem 2610 brigádnických hodin na svůj závazek 450 h. MěstNV vyhodnotil celkem 6 nejlepších OV a to 6, 19, 3, 18, 22 a 27. Na tabuli cti, umístěné v dolní části Gottwaldova náměstí byl za dlouholetou úspěšnou činnost v občanském výboru navržen s. ing. František Němec, předseda OV č. 3. V průběhu roku 1985 plnily občanské výbory v průměru dobře své závazky v rámci dvoustranných dohod, uzavřených s MěstNV na počest 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Pro májové oslavy byla ustavena komise v čele s předsedou MěstNV Národní fronty soudruhem Čeňkem Flégelem. Podle usnesení májové komise pro řízení oslav byla věnována mimořádná péče výzdobě výkladních skříní obchodních organizací v centru města, jež byly využity k propagaci výsledků práce podniků, závodů a organizací NF. Naše město se zapojilo do celostátní soutěže o nejlepší výzdobu. Byly vyzdobeny skříňky občanských vý borů a uličních výborů KSČ, organizací NF, podniků a závodů. Za člena aktivistu komise veřejného pořádku při MěstNV byl raadou schválen s. Adolf Štěpánek, pracovník dopravního inspektorátu OOVB Trutnov. Schulzovy sady V městské kronice za rok 1984 jsem se zmínil o připravované rekonstrukci Schulzových sadů podle projektu ústavu Stavoprojekt Hradec Králové z r. 1968, který lze dosud v podstatě použít. Rada MěstNV pověřila Technické služby města vypracováním nového návrhu na úpravu Schulzových sadů s využitím projektu Stavoprojektu Hradec Králové. Technické služby města měly podle usnesení rady MěstNV předložit návrh radě do k podouzení. Zatím však stav Schulzových sadů vzbuzuje oprávněné stížnosti občanů, jež tlumočí prostřednictvím svých občanských výborů a žádají pravidelný úklid sadů, jak tomu kdysi bývalo, když o pořádek a vzhled Schulzových sadů pečoval dobrovolný Okrašlovací spolek, jehož kovové štítky byly připevněny na všech lavicích. Městský výbor SSM převzal ve spolupráci s početnějšími organizacemi ZO SSM patronát nad Schulzovými sady. Jeho pracovní skupiny provedly jarní a podzimní úpravu travnatých ploch a nátěr sloupů veřejného osvětlení. Pravidelný úklid měly však zabezpečit svými četami Technické služby města a využít k tomu uzavřených závazků MěsV SSM s MěstNV. Stálé poruchy v oběhu vody v ulicích: Slunečná, Rudé armády a Kotkova Vzdor opakovaným stížnostem občanů na únik vody a tím její nedostatečné zásobování a zákrokům MěstNV u n.p. Východočeské vodárny a kanalizace, nebyla tato situace uspokojivě vyhřešena. Příčiny úniku vody jsou v netěsném potrubí, ve vadně provedených opravách vzniklých poruch vodovodní sítě. Odstraňování závad ve vodovodním řádů probíhá pomalu, ježto podle vyjádření n.p. Vč-VaK ve Dvoře Králové n.l. nemá tato provozovna stanovený počet pracovníků na opravu a údržbu potrubí podle směrnic ministerstva vodního a lesního hospodářství. Únik vody působil na různých místech města též podmílání vozovek, např. V Eklově ulici. Komplexní péče o staré občany Společenská péče o staré občany zahrnuje širokou oblast problémů jako např. hmotné zabezpečení, zdravotnická péče, úroveň bydlení a řada specifických potřeb starých občanů v závislosti na stavu jejich zdraví. 8

9 Pečovatelská služba při odboru pro školství, kultury, sociální věci a zdravotnictví MěstNV poskytovala fyzickou pomoc chorým, starým a osamělým občanům v jejich domácnostech. Proti roku 84, kdy odboru evidoval 98 potřebných občanů, stoupl počet na 103 osob, z toho žilo 24 osob v modernizovaném objektu Domu pečovatelské služby v Bezručově ulici. Péči provádí 6 pečovatelek z povolání pro 94 občanů a 6 dobrovolných pečovatelek pečuje o 9 občanů. Rozsah péče určuji současný zdravotní stav starých občanů a úroveň vybavení jejich domácností. V přízemí pracoviště Domu pečovatelské služby je dobře zařízené středisko osobní hygieny, kem jsou dopravováni občané ke koupání, pedikúře, úravě účesů apod. Dům má 23 malobytů pro 24 osob a je od svého uvedení do provozu v r stále plně obsazen. Odbor ŠKSVZ MěstNV evidoval k dalších 45 žádostí o umístění starých občanů. Nemohou-li staří občané žít vzhledem k zdravotnímu stavu ve svých domácnostech, poskytuje jim odbor ŠKSVZ zaopatření v domovech důchodců. Domovy důchodců v okrese Trutnov jsou ve správě Okresního ústavu sociálních služeb. V roce 1984 vyřídil odbor ŠKSVZ 39 žádostí o přijetí do Domova důchodců, z toho 20 žádostí kladně, 6 do pořadníku 1. stupně nutnosti, který sestavuje odbor sociálně-zdravotní ONV Trutnov. V r evidoval odbor ŠKSVZ MěstNV 26 žádostí o přijetí do Domova důchodců, z nich 19 postoupil k rozhodnutí do kompetence Okresního ústavu sociálních služeb. K evidoval odbor ŠKSVZ MěstNV cekem 3500 důchodců ve věku od 60 let. Kromě pečovatelské činnosti evidoval odbor ŠKSVZ cca 550 sociálně potřebných důchodců s nejnižšími důchody, jimž každoročně poskytuje finanční příspěvky. 41 občanů dostává opakovaný diabetický příplatek, 43 osob opakovaný příspěvek a jeden občan dostává vyživovací příspěvek z titulu TBC. Ročně připadá při jednorázovém příspěvku průměrná částka na žadatele ve výši cca 600 Kčs. V r bylo pro tento účel vyplaceno celkem 310 tisíc Kčs. Odbor ŠKSVZ MěstNV pečuje o dva Kluby důchodců. V Havlíčkově ulice a v Žirči, které mají celkem 177 členů. Na nákladech provozu těchto dvou klubů se podílel MěstNV 84% tj. 32 tisíc Kčs. Členové klubu pořádali v průběhu roku zajímavé vlastivědné autokarové zájezdy, besedy s barevnými diapositivy, zdravotní přednášky, šachové soutěže apod. Ve výstavbě v akci Z je Domov-penzión důchodců v Sadové ulici za parkem o kapacitě pro 66 občanů. Postup prací viz oddíl akce. Jako další významnou sociální službu pro staré občany uvádím bezplatnou dopravu autobusy Městské hromadné dopravy (MHD) pro občany nad 70 let, vyšší příděl uhlí +10 q a různé finanční úlevy. Byl vypracován návrh na vybudování vývařovna, která by řešila stravování důchodců, vyloučených ze závodního stravování. Záslužná je též činnost pediatrických sester odboru ŠKSVZ MěstNV, pečujících o děti předškolního věku. Výčet činnosti v péči o staré občany svědčí o pozornosti, již jejich klidnému stáří a zaslouženému odpočinku věnuje naše společnost. Každý z nás by měl občas zpytovat svědomí a říci si alespoň sobě pravdu, co pro své nejbližší, zejména staré rodiče, ale i nemocemi postižené sousedy v jejich často obtížných situacích vykonal. Májové oslavy 1985 Májové oslavy byly jako každoročně zahájeny Slavnostním večerem ke 115. výročí narození V.I. Lenina, dne v hod v kině Svět. Po slavnostním projevu byl promítnut sovětský film Karakum 40 C ve stínu, který se setkal s živým ohlasem u diváků. 20. dubna v 9,00 hod se konal Memoriál Josefa Nuna v Choustníkově Hradišti, na paměť tohoto význačného představitele Komunistické strany Československa v našem městě, interbrigadisty a neohroženého bojovníka proti fašismu. 30. dubna uspořádal Výbor Svazu turistiky OV ČSTV Trutnov v úseku Dubenec Bílá Třemešná Dolní Brusnice Vítězná Dvůr Králové n.l. Choustníkovo Hradiště Památník obětí pochodu smrti Kocbeře Trutnov Okresní odborová rada, 5. větev okresního kola Spojené štafety Dukla Bratislava Praha a Pod partizánskou vlajkou na počest ČSS Štafeta složená z žáků ZŠ a sportovců oddílů Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové n.l. doběhla ve před slavnostní tribunu před budovou MěstNV a její vedoucí připojil na bohatě ověšený štafetový kolík další stuhy podniků, závodů a organizací Národní fronty a zástupci OV KSČ a OOR 9

10 Trutnov převzali od zástupců podniků, závodů a organizací NF hodnotné závazky na počest ČSS 1985 a 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Počasí bylo krajně nepříznivé, cel den sněžilo a pršelo. Téhož dne přijali představitelé našeho města ve hod nejlepší pracovníky, jejichž fotografie s důvodovou zprávou vyly umístěny na Deskách cti vitrínách - na Gottwaldově náměstí. V 19 hod vystoupil v Hankově domě v poutavém pořadu k významným májovým výročím Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého s názvem Pro tuto zemi. 1. května konala se na Gottwaldově náměstí mohutná májová manifestace pracujících a mládeže, již předcházel prvomájový průvod dvou větví, které se na Gottwaldově náměstí spojily. Po projevech zástupců MěstNV, ONV, Vč-KNV a zástupce trutnovské posádky Sovětské armády následovala tradiční přehlídka alegorických vozů, na nichž podniky, závody textilního průmyslu, n.p. Strojtex, ČSAO, ČSAD, STS předvedly ve výrazné úpravě ukázky své výrobkové inovace a využití výsledků vědy a techniky ve výrobní praxi. Počínaje budíčkem v 6.30 hod., průvodem až po koncert po ukončení manifestace hrály hudby ZK 9. květen, jež přispěly k radostné náladě manifestujících se konalo Prvomájové odpoledne, v přírodním divadle ve Vč-ZOO, na němž vystoupil známý zpěvák Pavel Novák se skupinou PROTO. 5. května v 8.00 hod. se konal tradiční pietní akt u pomníku pionýrů před ZŠ 5. květen, jímž každoročně uctíváme památku padlých našich občanů za Květnového povstání, kteří položili život v boji za naší svobodu. Ve hod. se kona pietní akt položení věnců k památníků padlých na městském hřbitově, po němž následovala manifestace našich občanů a organizací NF položením věnců u památníku Osvobození na Wolkerově nábřeží. 8. května se odebral lampiónový průvod pionýrů a mládeže z nábřeží Dukelských bojovníků na Tyršovo koupaliště, mezitím zcela zaplněné diváky, kteří od sledovali mohutný ohňostroj, odpálený jednotkou ČSLA. Vyvrcholením májových oslav 40. výročí osvobození Československa byla dne 9.5. okrsková spartakiáda, kterou uspořádala Tělovýchovná jednota Dvůr Králové n.l. na počest ČSS Ve se konal průvod cvičenců spartakiády městem a ve bylo zahájeno cvičení žactva, dorostu, mužů a žen na stadiónu 20. výročí osvobození jež vzorně připravili cvičitelé a cvičitelky odboru ZRTV a oddílu atletiky TJ. Ani v tento slavnostní den nepřálo cvičencům počasí, aniž by tím ubralo na úrovni předvedených spartakiádních skladeb, nacvičovaných pečlivě již od podzimu 1984, byly Ohňovým poselstvím na Zvičině zahájeny všechny akce ČSS Ostatní akce, pořádané v rámci oslav 40. výročí osvobození ČSSR viz oddíly III. a IV. městské kroniky Organizace NF a Kulturní a osvětové instituce. Postup prací na Domově penziónu důchodců akce Z Vlastní výstavba byla zahájena podle prováděcího projektu Stavoprojektu Hradec Králové v prosinci Do konce r byly provedeny příčné základové pasy pod celým objektem. Do konce 1983 byla celá stavba vybetonována, včetně obložení vnějších panelů. Montáž stavby byla dokončena ve 2. čtvrtletí 1984, ve 3. čtvrtletí provedlo středisko akce Z přípravu a dopravu materiálu na zastřešení a instalaci elektrického vedení, kanalizaci a montáž schodiště. Ve 4. čtvrtletí byla osázena bytová jádra a zahájena výstavba výměníkové stanice. V r.1985 pokračovaly práce na montáži vodovodní instalace a kanalizace, zasazení ocelového kesonu a obetonování pro výtahovou šachtu. Domov penzión důchodců je 5 podlažní objet řešený jako dispoziční trojtrakt. 1. podlaží je určeno pro technické účely, 4. podlaží jsou obytná, tj. 40 malobytů se 66 lůžky, z toho jednolůžkové byty pro 14 osob, dvoulůžkové jednopokoje pro 46 osob a 6 osob ve dvoulůžkových dvoupokojových buňkách. Bude-li výstavba plynule pokračovat včetně výstavby společenské místnosti viz, žádost MěstNV na ONV o zařazení této akce Z do plánu na rok 1985 podle jednostupňového projektu Stavoprojektu Hradec Králové a ústavu Orgalen Dvůr Králové n.l., 10

11 což představuje přízemí objektu ve stavebních prvků MS 71 s obezděním, měl by být celý areál dokončen v 2. čtvrtletí Do obdržel odbor ŠKSVZ MěstNV 31 žádostí o přijetí. Předpokladem kladného vyřízení žádostí bude soběstačnost žadatele v době kladného vyřízení jeho žádostí. V Domově penziónu důchodců budou poskytovány pečovatelské služby jak pro jeho obyvatelé, tak pro další důchodce ve spádové oblasti. Projekt neuvažuje vyvařování obědů. Obědy budou dováženy, přehřívány a rozdělovny. Proto je bezpodmínečně nutné vybudovat v našem městě vývařovnu pro důchodce. V průběhu výstavby objektu Domova penziónu důchodce provedli pracovníci akce Z i výstavbu parovodní přípojky v délce 320 bm do výměníkové stanice a přípojku teplovodu v délce 500 bm pro okolní rodinné domky. Do konce roku 1985 byly též vyřešeny otázky vybavení objektu nábytkem. Výstavba vodojemu u nemocnice Přípravná dokumentace pro 324 bytové jednotky v areálu Zálabí-sever. S. ing. Šolc, vedoucí odboru výstavby MěstNV informoval radu MěstNV o stavu těchto akcí. Výstavby nových bytových jednotek podle citované připravené dokumentace je závislá na vybudování čističky odpadních vod. S hlediska celoměstského zásobování pitnou vodou je nezbytné, aby plynule pokračovala výstavba centrální úpravny vody, centrální čerpací stanice v prostoru Černé louky a výtlačného řádu do vodojemu u nemocnice, který bude mít kapacitu/objem 5400 m3. Kromě již dokončovaného vodojemu, má být výstavba ostatních jmenovaných zařízení, zahájená v letošním roce, dokončena v r Teprve realizace výše uvedených investic umožní příliv nových pracovních sil do produktivní i neproduktivní sféry v našem městě, jak se o tom zmiňuji na str. 5. zápisu Hospodaření s byty. O tíživé situaci ve zdravotnictví hovořil na zasedání rady MěstNV poslanec MěstNV s. M8Dr. Jiří Bludský, ředitel nemocnice s poliklinikou OÚNZ. Lékaři odcházejí do důchodu a nové lékaře lze získat jen s příslibem přidělení odpovídajícího bytu. Péče o veřejnou zeleň Technické služby města Dvora Králové n.l. provedly práce na údržbě stromořadí, průklest a tvarování zelených ploch. Podle jichž zmíněného projektu Stavoprojektu a následného návrhu Technických služeb města byla v Schuzových sadech vykácena část již odumřelých stromů a byla uzavřena smlouva s MěstV SSM o převzetí péče nad Schulzovými sady. Pracovníci TS města upravili záhony v obvodu města a provedli jarní dosadbu záhonů. V obvodu města vysázeli 180 růží a 200 různých stromků a posekali dvakrát travnaté plochy. V rámci úpravy stadiónu 20. výročí osvobození byla pokácena vnitřní řada stromoví obklopujícího podél Wolkerova nábřeží atletický stadión, čímž se získal prostor a zlepšil vzhled stadiónu pro okrskovou spartakiádu a budoucí akce. Na základě stížnosti občanů byl od pověřen jeden pracovník TS města pravidelnou drobnou údržbou a pořádkem v Schulzových sadech, čímž byla 1. etapa rekonstrukce sadů včetně opravy besídky v letošním roce splněna. TS města vyměnily resp. Opravily poškozené lavičky (viz vandalismus) doplnily nové koše pro odpadky na veřejných prostranstvích a natřely stožáry veřejného osvětlení. Obnovené fasády barokních domů, významné secesní budovy spořitelny a všech ostatních domů na Gottwaldově náměstí vyjma Staré radnice zkrášlily vzhled centra našeho města. Péči o vzhled města vyžadují však i okrajové čtvrti města od nádraží ČSD až po nemocnici a od Lužanek až po sídliště Zálabí jih a sever. O hezké životní prostředí sídliště Baierům kopec pečují nejen TS, nýbrž i četní majitelé dvoudomků a vil, kteří vynaložili značné úsilí na vybudování zahrádek a jejich oplocení kolem svého bydliště. Pro Technické služby města vznikl úkol výsadby zeleně v areálu mateřské školy Slunečná a v okolí Smuteční obřadní síně u městského hřbitova. Zde ještě zbylo dost práce i na rok TS města udržují 44,7 ha veřejné zeleně. Podle platných výkonových norem pro tuto profesi připadá na jednoho pracovníka údržba veřejné zeleně ve výměře 2,5 ha, což znamená potřebu 17,6 pracovních sil. Plynulé a jakostní péče 11

12 o svěřenou výměru veřejné zeleně vyžaduji kromě pracovních sil též moderní mechanizační prostředky, kterých se vzdor některým účelným investicím v poslední době stále ještě TS města nedostává. Strojní vybavení je na úrovni I. Generace o nízké výkonnosti. Je proto nutné v zájmu plnění úkolů TS města zlepšit technickou vybavenost jejich středisek ale též zdokonalit organizaci práce a využívání pracovní doby. Řešení obtížné situace se nabízí v prováděném rozdělení veřejné zeleně na podniky, závody, organizace vnitřního obchodů, LSD Jednota a RaJ atd., školy obou cyklů a občanské výbory, jež by podle uzavřené dohody s TS převzaly své úseky do trvalé péče. Úprava poplatků za svatební obřady Rada MěstNV schválila zrušení poplatků za uzavření manželství pro občany našeho města, konají-li se svatební obřady v soboru. Pro ostatní dny a pro občany jiných obcí platí dosavadní sazby. Tato úprava vstoupila v platnost dnem Připravenost na turistickou sezónu 1985 Jako každoročně řešil i letos odbor KHSaO MěstNV (vedoucí s. Jaroslav Týč) ve spolupráci se zástupci n.p. RaJ, LSD Jednota a maloobchodní sítě zabezpečení služeb pro obyvatelstvo a návštěvníky našeho města, zejména vč-zoo, v době turistické sezóny. Rozbor situace ukázal, že se výrazně nezlepšilo veřejné stravování, tj. podávání obědů při hromadných autobusových zájezdech cestovních kanceláří a ZV ROH podniků a závodů z celé republiky. Místy byla nedostatečně uspokojena poptávka po zelenině a ovoce včetně jižního. Naproti tomu bylo dostatek mražených výrobků. Drobné provozovny MěstNV, které od 2.1. převzaly od TS města provoz Tyršova koupaliště, městských lázní a ubytovny MěstNV Regina, provedly před zahájením turistické sezóny nutné opravy zařízení a úpravy areálu Tyršova koupaliště a vnitřního vybavení ubytovny Regina. Jak restaurace RaJ ve Vč-ZOO, tak stánky občerstvení pod Vč-ZOO u parkoviště zahájily provoz již 1.5. Je škoda, že pro nedostatek ubytovací kapacity nelze využít četných hromadných zájezdů do Vč-ZOO k hlubšímu poznání historických památek a současného života v našem městě i jeho na památky mezinárodního významu bohatého okolí (Betlém, Kuks, Hrad Pecka, Galerie antického umění v Hostinném aj.). Tyto zájezdy, ale i individuální návštěvníci po návštěvě Vč-ZOO obvykle týž den naše město opustí. Obrat k lepšímu by nastal výstavbou ubytovacích kapacit (hotel kategorie B, chatová osady, kempink apod.). Zvýšily by se tím podstatně tržby za poskytované služby, pokud by se též zvýšila jejich úroveň. Místní průmyslové podniky ubytovávají své zahraniční obchodní partnery nejčastěji v hotelu Černigov v Hradci Králové, aby poskytly svým hostům ubytování mezinárodní úrovně. Stížnosti a oznámení občanů v 1. pololetí 1985 Odbor pro vnitřní věci MěstNV obdržel v 1. pololetí 16 stížností a oznámení, z nichž vyřídil 8 stížností a oznámení a 8 postoupil příslušným organizacím podle jejich působnosti. Oprávněnost stížností činila 71%, proti roku 1984 se zvýšila o 13%. Stížnosti se týkaly hlavně vodního hospodářství (podmáčení domu, přerušení dodávek pitné vody v letních období), služeb obyvatelstvu, oprav a údržby bytů a domovního fondu. Doplnění akcí Z Na základě žádosti MěstNV na ONV Trutnov o začazení dalších akcí Z do volební programu NF, byl doplněn program investičních akcí Z o tyto objekty: Výstavba garáží pro Český svaz chovatelů Žireč v hodnotě díla 108 tisíc Kčs Letištní řídicí (dispečerská) věž pro Aeroklub Svazarmu v hodnotě 93 tisíc Kčs 12

13 Využití školních prázdnin pro přípravu škol na nový školní rok 1985/86 Odbor ŠKSVZ MěstNV využil školních prázdnin k provedení plánovaných rekonstrukcí a oprav ZŠ: Rekonstrukce ústředního topení v ZŠ Komenského u. Elektrická a vodní instalace, vymalování a nátěr těles ústředního topení v ZŠ 5. květen, Podharť a Schulzovy sady Vymalování učeben a kabinetů v ZŠ Koněvova Rozšíření školní jídelny ZŠ ř. květen o rekonstruovanou budovu čp na nároží ulice 5. května a Smetanovy ulice Vymalování všech školních jídelen Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Schulzovy sady byla dokončena k 1.9. Zasedání rady MěstNV Z programu zasedání rady MěstNV vyjímám: Zhodnocení aktivu předsedů občanských výborů, konaného Vydáno 25 dekretů na podnikové byty K 4.7. evidoval odbor KHSaO 28 bytovek, z nichž bylo 12 bytovek opraveno a připraveno k předání uživatelům Akce Z : 1. a 2. etapa výstavby Smuteční obřadní síně byla dokončena a zkolaudována. Dosud však není zabezpečeno plynulé zásobování vodou. Mateřská škola Slunečná: Byly provedeny vnitřní dokončovací práce. Dosud není vyřešena otázka vytápění a zatékání vody. Domov penzión důchodců hrubá stavba dokončena. Společenská místnost je ve výstavbě. Tělocvična TJ Dvůr Králové n.l. : až do zimního období probíhaly práce na výměníkové stanici a parovodu. Podle vyjádření vedoucího akce Z s. Vladimíra Markla jsou dodávky materiálu v r stále obtížnější, ježto akce Z nemají celostátně prioritu v dodávkách materiálu. Většina potřebného materiálu je celostátně bilancována. Jedná se o úzkoprofilové materiály s neúměrně dlouhou dodací lhůtou, což brzdí plynulý průběh výstavby akcí Z. Odbor výstavby MěstNV vyhlásil seznam pozemků pro výstavbu rodinných domků. Uchazeči o výstavbu RD obdrželi souhlas odboru výstavby MěstNV k zřízení práva osobního užívání stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domků. Úkolem odboru výstavby MěstNV je zabezpečit v předstihu vybudování inženýrských sítí a přístupových komunikací. Rada MěstNV doporučila návrh seznamu pro výstavbu rodinných domků ve Strži ke schválení. Schválen projektový úkol pro stavbu skládky tuhých komunálních odpadků. Náklady budu činit 70 tisíc Kčs, dokončení do Zahájení nového školního roku 1985/86 Zahájení nového školního roku si vždy vyžádá opravy a úpravy vnitřního zařízení školních budov, čimž však starost o dobrý začátek nekončí. Je třeba se postarat též o dostatek vrchního ošacení a prádla,obuvi, školních potřeb pro žactvo. Proto provedl odbor KHSaO MěstNV s předstihem rozbor situace v zásobování těmito druhy zboží s tímto výsledkem: Textil Pardubice: zabezpečen dostatek pleteného vrchního ošacení, bavlněných a vlněných výrobků pro děti, tepláků, bund. Nedostatky z tuzemských dodávek byly nahrazeny dodávkami z dovozu. Zásobování uspokojivé. Obuv n.p.: dostatek dětské celoroční usňové obuvi, nadbytek punčochového zboží v potřebném sortimentu. Drobné zboží: zásobování školními potřebami bylo dostatečné 13

14 Nedostatečná je však trvale kapacita prodejny v Horově ulici, kde se každoročně před začátkem školního roku a v průběhu roku často tísní kupující, kteří vytvářejí fronty, Jak prodejní tak skladové prostory této prodejny jsou naprosto nedostatečné a zbytečně prodlužují nákupní dobu spotřebitelů, Přemístěním prodejny Sport z Revoluční ulice do nové prodejny v Husově ulici uvolnila se prodejna ve středu města, jež by usnadnila řešení této otázky.. Je třeba, aby uvolněné prodejny byly v nejkratším čase obět obnoveny a předány pro služby obyvatelstvu. Dne se konal zápis žactva do základních škol. K 1.9. bylo v mateřských školách 127 volných míst. Všechny žádosti o umístní dětí byly vyřízeny kladně, ježto při zápisu přihlásili rodiče pouze 96 dětí. Provoz na mateřských školách byl zahájen 2.9. Opačná situace byla a trvá dosud při umístění dětí v jeslích. Odbor ŠKSVZ MěstNV obdržel 49 žádostí, ale mohl umístit pouze 35 dětí, kdežto 14 dětí zůstalo zatím neumístěno. Všechny ZŠ byly řádně připraveny k zahájení školního roku. Byla ustavena komise péče o rodiny a děti jako správní komise při MěstNV. Předsedkyní byla zvolena s. Jarmila Brokešová, tajemnicí s. M. Mědílková. Komise má dalších 5 členů-aktivistů. Činnost spolupráce MěstNV a Občanských výborů s domovními komisemi a domovním důvěrníkem. Usnesením vlády ČSR č. 39/77 byly schváleny Zásady pro zřizování a činnost občanských výborů a spolupráce občanských výborů s domovními komisemi a domovním důvěrníkem, jako dalšími aktivisty MěstNV. Poslání komisí a důvěrníků (u menších objektů) je nejen řešit otázky správy, údržby, opravy a užívání bytů, ale též účast na řešení současných úkolů MěstNV, vyplývajících z usnesení stranických orgánů. Činnost domovních komisí a důvěrníků řídí MěstNV prostřednictvím občanských výborů. Domovní komise se zřizují v domech s věším počtem bytů, domy s menším potem bytů spravuje obvykle domovní důvěrník. Členy domovních komisí (důvěrníky) volí uživatelé bytů na dva roky. V listopadu 1985 proběhlo školení všech členů domovních komisí a důvěrníků. Vhledem k tomu, že tyto orgány spravují značné celospolečenské hodnoty, je jejich činnost velmi odpovědná. Hodnocení průběhu akcí Z v r akcí Z, zahrnutých do volebního programu NF na rok 1985, vytvořilo hodnotu díla 4,340 tisíc Kčs při nákladech 2,819 tisíc Kčs, což představuje 85%ní podíl nákladů k hodnotě díla. K bylo vynaloženo na technickou vybyvenost rodinných domků 2,883 tisíc Kčs. Průběh výstavby jednotlivých akcí Z : Společenská místnost pro Domov penzión důchodců stavba přechází rozestavěna do roku 1986, kdy bude dokončena. Kolumbárium a stavba Smuteční obřadní síně byla zkolaudována etapa výstavby pokračuje a zahrnuje tyto práce: Oplocení, terénní a sadové úpravy, komunikace, parkoviště a kolumbárium dokončení k Dispečerská věž na letišti Aeroklubu Svazarmu v Žirči stavby nebyla zahájena, ježto nebyla finančně zajištěna. Stavba garáží pro Český svaz chovatelů v Žirči ČSCH vzdor četným urgencím stavbu nezahájil. Rada MěstNV ve své schůzi dne 31.10, schválila žádosti o přidělení pozemků na stavbu 13 řadových garáží v ulici 5. května a další 2 pozemky v Rokycanově ulici a v Žirči. Zároveň schválila přidělení pozemků pro stavbu 4 rodinných domků. Kromě výstavby rodinných domků pokračovala zdárně výstavba bytovek Stavebního bytového družstva svépomocí dokončením hrubé stavby 3. bloku v Libušině ulici. Družstevníci dokončili 14

15 u dvou bloků, obývaných již v letech 83-84, zelené plochy, což přispělo ke zlepšení vzhledu jinak nevzhledné Sladkovského ulice. Stav městských komunikací a chodníků v ulicích: Havlíčkova, Tylova, Fügnerova a Sladkovského je trvale neuspokojivý a vyžaduji radikální nápravu. Nejsouli dodavatelé inženýrských sítí a Vč-vak schopni uvést vozovky a chodníky do původního stavu vlastními silami, jsou povinni provést tyto úpravy na svůj náklad jinými organizacemi, např. TS města. Úprava pohledového průčelí Gottwaldova náměstí Ač úprava pohledového průčelí Gottwaldova náměstí byla úspěšně+ dokončena v 1984, zůstává ve výhledu rekonstrukce přilehlých ulice, kde zejména dolní část Revoluční ulice působí žalostným dojmem. Chvála vhledu Gottwaldova náměstí jako celku se však netýká vzhledu Staré radnice, jejíž sgrafitovou fasádu měly obnovit stavební čety Vč-ZOO. Zjednodušená sgrafitová fasáda byla obnovena v r současně s rekonstrukcí celé budovy, zřízením konšelské obřadní síně a denní a noční vinárny. Nutno pochválit závod 22. n.p. TIBA Slovany, který ve vzorné jakosti obnovil pohledová průčelí České státní spořitelny, vzácné budovy v secesním slohu. Zbývá ještě velký kus práce, aby se naše město líbilo nejen nám, ale i četným návštěvníkům z domova i ze zahraničí. Týká se to zejména těchto objektů: Úprava Mariánského sousoší na Gottwaldově náměstí, významné dílo barokního sochařství od Františka Procházky z r. 1753, sochaře z okruhu Matyáše B. Brauna. Rekonstrukce obou podloubí a již zmíněných ulic podle dokumentace, ktrou provedl ústav Orgalen Úprava Památníku odboje na náměstí Od boje, dílo sochařů Horejse a Bílka a architekta Kvasničky, postavené v r Zub času na toto památném sousoší vykonal své. Není dobrou vizitkou péče o umělecké památky, je-li toto sousoší podpíráno dvěma břevny, místo aby se mu dostavo zasloužené odborné úpravy. Přemístění poprsí Václava Hanky ze Schulzových sadů do prostoru před Hankovým domem, který se stal nehlídaným parkovištěm pro kino Svět a ZK ROH 9. květen aj. Požární ochrana a prevence V průběhu letošního roku byli vyškoleni členové všech občanských výborů v protipožární ochraně a prevenci, jako pomocné orgány Veřejného požárního sboru ve Dvoře Králové n.l., který nemůže sám 100% zabezpečit protipožární kontrolu preventivními prohlídkami vybraných objektů. Z plánovaných 1461 domů, které měly být do konce roku 1985 prohlédnuty, provedli členové občanských výborů 148 preventivních prohlídek. Týká se to 12ti občanských výborů. Ostatní občanské výbory dosud s prohlídkami nezačaly. Oslavy 68. výročí VŘSR a zahájení Měsíce ČSP Oslava 68. výročí VŘSR byla zahájena slavnostním shromážděním v Hankově domě za účasti zástupců MěstNV, MěstV KSČ a MěstV NF. Téhož dne se konala manifestace pracujících a položení věnce u hrobu Rudoarmějce na městském hřbitově a u památníku padlých občanů města. Dne se konalo v Hankově domě slavnostní plenární zasedání MěstNV, a MěstV NF, na němž bylo vyhodnoceno plnění volebního programu NF a celoměstského závazku na počest 40. výročí osvobození ČSSR a vzpomenuto 68. výročí VŘSR. Během Měsíce ČSP uspořádalo kino Svět festival sovětských filmů a dětský filmový festival (viz kino Svět). Účast MěstV SČSP MV SČSP, a dalších organizací NF. Oslavy 68. výročí VŘSR byly zakončeny slavnostním pořadem Měsíce ČSP v Hankově domě za účasti zástupců MěstNV, MV KSČ a MV NF. 15

16 Zásobování obyvatel palivy Špatná situace v zásobování palivy byla způsobena nižší těžbou a s tím souvisejícími problémy v dodávce fosilních palic. Nebyl dodržen termín vykrývky všech domácností palivy do konce listopadu K tomu datu zbývalo 70 nevyřízených objednávek na uhlí a 30 objednávek na brikety. MěstNV, odbor KHSaO požádal n.p. Uhelné sklady Vrchlabí o splnění objednávek do konce r B) Průmysl Místní podniky a závody, vstoupily do posledního roku 7. 5LP s vědomím, že tento rok je výchozí základnou pro start do 8. 5LP a splnění všech ukazatelů státního prováděcího plánu roku 1985 je základní podmínkou pro celkovou bilanci 7. 5LP, a splnění závěru XVI. Sjezdu KSČ. Nezbytným pomocníkem hospodářského vedení ZO KSČ a ZV ROH, ZO SSM v každém podniku a závodu jsou již tradiční kolektivy BSP a KRB (komplexní racionalizační brigády). Promyšlená činnost těchto kolektivů a odboček ČSVTS přinesla své ovoce i letos ve výrobkové inovaci, úsporách surovin, energie a paliv. Jak se se svými úkoly vypořádaly jednotlivé podniky, o tom svědčí následující velmi stručný výčet dosažených úspěchů: Strojtex strojírny textilního průmyslu n.p., Dvůr Králové n.l. Podnik, založený zakládací listinou býv. Ministerstva spotřebního průmyslu dne 5l4.1958, vyrábí v 8 závodech v Čechách a na Moravě speciální stroje pro textilní průmysl, náhradní díly k textilním strojům umrtvených typů tuzemské výroby a z dovozu, vzduchotechnická zařízení pro textilní průmysl, zdvojené podlahy pro výpočetní střediska, výlisky z umělých hmot, proplétací stroje na kabely pro elektrotechnický průmysl, paličkovací stroje na výrobu prýmek, oplétaní kabelů, odlitky z šedé a tvárné litiny a z barevných kovů (hliník, bronz). V letošním roce obohatili pracující Strojtexu svou výrobkovou inovaci o: Stroj na příčné útkové řezání kapesníků. Výsledek zvýšení produktivit práce a jakosti, úsporu pracovních sil, odstranění jednotvárné práce. V konstrukci stroje byly uplatněny prvky elektroniky. Intersekting s posukovací hlavou GN 5, úspora deviz, náhradou za dovoz z NSR, výsledek spolupráce konstruktéra a dělníka. Vývoj rekuperátorů odpadního tepla, výsledek úspora 68 t ročně měrného paliva. TIBA bavlnářské závody n.p., Dvůr Králové n.l. V průběhu roku 1985 byly v rámci inovační činnosti vyhodnoceny následující druhy ve spolupráci se Státním výzkumným ústavem Textilním v Liberci: Druh Kabír 90 cm šatovka 100% bavlna, krepová vazba speciální úrpava Perilex Druh Dancy 90 cm šatovka 100% viskoza, v kooperaci řezného zboží s n.p. Slezan, Frdek- Místek pro exportní účely. Vyvzorována kvalita MEDINA 140 cm, režná tkanina z pletenotkacích strojů METAP (výrobce: Zbrojovka n.p. Vsetín), jež jsou v provozu v závodě 11 Pecka barvení v závodě 18 Červený Kostelec. Účast národního podniku TIBA na soutěžích 1985: Brno Mezinárodní veletrh spotřebního zboží Trenčín Trenčín město módy České Budějovice Jihočeské textilní trhy Plzeň Móda, domov, domácnost Hradec Králové soutěž VHJ Bavlnářský průmysl GŘ Praha soutěž ministerstva průmyslu ČSR nejlepší výrobek roku

17 Ocenění, medaile, diplomy: Čestné znání vlády ČSSR a ÚRO ( ) Trenčín Zlatá FATIMA TMM za druh Kavala Netinex- šatovka České Budějovice Bronzový kolovrat JTT za druh Lukava Hradec Králové Nejlepší výrobek VHJ Bavlnářský průmysl GŘ za druh Ariana šatovka, Kavala_nerinex-šatovka Praha Ocenění Ústavu bytové a oděvní kultury CID Praha Nejlepší výrobek ministerstva průmyslu ČSR za druh ARIANA 90 cm šatovka, speciální úprava OMASIL Národní podnik TIBA pořádá již několik let velmi přitažlivou akci pro naši veřejnost pod názvem Vánoce s Tibou za účasti pracovníků vývoje a poskytuje návštěvníkům výstavy svých výrobků poradenskou službu, spojenou s prodejem prosinec Ve spolupráci s výzkumným ústavem textilního zušlechťování, použitím jeho produktu APRE- TON BA vyvinul n.p. TIBA technologii barvení a stabilizace krepového efektu na indickém plátně, vhodném pro dámské šatovky, halenky. JUTA národní podnik, Dvůr Králové n.l. Je nositelem těchto stáních vyznamenání: Podnik 25. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou Podnik socialistické práce Podnik 30. výročí SNP Vyrábí ve 14 závodech v ČSR: Jutové koberce Papírové motouzy, konopné motouzy Lodní a horolezecká lana (konopí, polyamid) Netkané textilie POLINET Netkané textilie PETEX Autolana Prsní úvaz pro horolezce Manipulační pásy Závody n.p. JUTA jsou vybaveny špičkovou technologií a úspěšně soutěží na světových trzích využíváním umělých hmot (polypropylen, polyamid) náhradou za drahou Jutu. Naše průmyslové závody se dobře vyrovnaly s úkoly 7. 5LP a mohou proto směle vykročit k plnění ještě náročnějších úkolů 8. 5LP. III. Organizace Národní fronty Vzorná Tělovýchovná jednota Dvůr Králové n.l. Rok 1985 byl rokem 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a rokem ČSS Proto se veškeré úsilí funkcionářů a členů TJ soustředilo na zdárný průběh všech spartakiádních tělovýchovných, turistických a sportovních akcí. Hlavní akci byla okrsková spartakiáda, uspořádaná pod záštitou MěstV KSČ, MěstV NF a MěstNV dne 9. května na stadiónu 20. výročí osvobození. Ve 13 hod. byl zahájen spartakiádní průvod městem na stadión. Ve 14 hod. byl pořad zahájen předvedením spartakiádních skladeb: Rodiče s dětmi Nejmladší žactvo Mladší žáci a žákyně 17

18 Starší žáci a žákyně Dorostenky a ženy Muži a ženy Cvičení se zúčastnilo cvičenců a skladbám přihlíželo diváků, vzdor velmi nepříznivému počasí. Okrskové spartakiády ve Vrchlabí se za TJ Dvůr Králové n.l. zúčastnilo dne členů, okresní spartakiády v Trutnově dne členů a ČSS 1985 V Praze na Strahově 111 členů. Pro veřejnost bylo uspořádáno 19 tělovýchovných akcí za účastí 3100 diváků. V zimní sezóně se rekreačnímu lyžování v areálu zdraví na Zvičině věnovalo téměř 20 tisíc občanů našeho města a okolí. Tradičního dětského karnevalu na ledě se zúčastnilo 300 dětí a dospělých. Vysokou sportovní úroveň měl i letos Běh Safari, pořádaný oddílem atletiky za účasti 104 závodníků. Dne byly uspořádání mezinárodní atletické závody mládeže za účasti družebního družstva BSG Grevesmühlen v NDR uspořádal odbor turistiky 13. ročník dálkového pochodu Safari-Sněžka na obtížné trase 55 km za účasti 100 startujících a Safari-Zvičina 35 a 25 km za účasti 42 osob. Nutno zdůraznit obětavou práci členů TJ na úpravě stadiónu 20. výročí osvobození pro okrskovou spartakiádu. Pro nedostatek finančních prostředků bylo nutno úpravu stadiónu a jeho stráně provést brigádnicky. Na této akci bylo odpracováno 2600 hodin. Za obětavou pomoc zaslouží uznání MěstNV a TJ podniky n.p. TIBA, JUTA, STROJTEX, STS, Technické služby města, ZSS a Orgalen. MěstV a ZO Svazarmu Členové MěstV a ZO Svazarmu se zapojili do všech významných akcí letošního roku. Jednou z nejúspěšnějších akcí byl Memoriál Jusefa Nuna u Památníků v Choustníkově Hradišti branná soutěž na paměť obětem pochodu hladu a smrti z koncentračního tábora Gross Rosen za účasti 200 závodníků. Další akcí byla tradiční hvězdicová štafeta k památníků v Odolově, Dukelský závod branné zdatnosti pro ZO, školy, závody (účast 910 závodníků), přebor AMK ve spolupráci s Autoškolou, 4 branné akce, besedy a táboráky pro děti v letních pionýrských táborech a v ZO. Soutěž leteckých modelářů a nábor do kroužku letců a parašutistů přinesla rovněž klasné výsledky. ZO Svazarmu uspořádala i letos tradiční soutěže ve střelbě malorážkou Cena Safari a další soutěž v této disciplině Velká cena TIBY. MěstV SČSP MěstV SČSP uskutečnil v místních a závodních odbočkách SČSP 2 leninské besedy, zaměřené na vědeckotechnický rozvoj a sovětskou kulturu bojovníka za mír a socialismus. Spolupracoval s Klubem přátel sovětského filmu, zejména při získávání členů (186 průkazek). Pro žáky základních a středních škol zabezpečil v dubnu besedu s plk. Tyrkem, přímým účastníkem bojů o Duklu. Dne 5.5. uspořádal MěstV SČSP Večer sborového zpěvu a recitace z tvorby sovětských skladatelů a básníků za účasti více než 400 osob. Ve spolupráce s kinem Svět zorganizoval v MČSP Festival sovětských filmů a výstavu sovětského plakátu z doby Velké vlastenecké války SSSR, kterou navštívilo 3521 občanů. Dne byli na slavnostním plenárním zasedání MěstV SČSP vyhodnocení nejúspěšnější jednotlivci a kolektivy. Český svaz žen MO ČSŽ rozvíjel jako každoročně obětavostí svých členek mnohostrannou a obecně prospěšnou činnost, např. ve spolupráci s komisí obchodu MěstNV zorganizoval soutěž Kytička za ochotu a úsměv. Vyhodnocené prodavačky naší maloobchodní sítě byly na závěr soutěže přijaty v přá- 18

19 telském rozhovoru předsedou MěstNV s ing. Jan Kubcem, který jim poděkoval na vzorné plnění jejich povinností, jež navíc našim spotřebitelům při nákupu zpříjemní vzájemný styk. Během roku probíhaly cykly o dietním stravování, recepty, zavařování, pletení a háčkování, jež rovněž přispěly k účelné zájmové činnosti ve prospěch zdraví a sebeuplatnění, žen různého věku. Členky ČSŽ navštěvovaly během roku své starší členky u příležitosti jejich životních jubileí a podílely se na oslavách MDŽ a MDD. Mimo plán se uskutečnila návštěva členek v Domě pečovatelské služby 2 celovečerní besedy s hudbou, zpěvem. Ve spolupráci s vedením Dětského domova zorganizoval ČSŽ pro děti výlety do ZOO a do přírody. ČSZ je trvale platnou organizací Národní fronty v našem městě. MěstV ČČK Významná je činnost kolektivu MěstV Československého Červeného kříže, jehož předsedou je primář urologického oddělení nemocnice OÚNZ ve Dvoře Králové n.l., MUDr. Ladislav Rymeš. Během roku zabezpečovaly hlídky ČČK všechny větší oslavy a sportovní a tělovýchovné akce v našem městě. Členové získávali bezpříspěvkové dárce krve, zorganizovali na školách 1. stupně soutěž Mladý zdravotník, pro veřejnost uspořádali 5 přenášek se zdravotnickou tématikou, provedli školení zdravotnických hlídek s praktickým cvičením v terénu, dále v závodě n.p. ČSAO, n.p. Strojtex, Juta 1 a Velkosklad Drogerie. Pamatovali i na společenskou činnost uspořádáním společných večírků s taneční zábavou a jedním výletem. Městský výbor SSM MěstV SSM, jehož předsedkyní je s. Rejlová, řídí metodicky činnost 31 ZO SSM na školách obou cyklů, v podnicích, závodech, výzkumných ústavech a obchodech. Záslužnou akcí bylo převzetí patronátu nad údržbou a pořádkem v Schulzových sadech. Pro neorganizovanou mládež uspořádal MěstV SSM nealkoholické taneční zábyvy s diskotékou, kulturní a sportovní pořady dobré úrovně. Podílel se významně na akcích v rámci oslav 40. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou, na programu oblíbených večerů ZK ROH Klubu mladých. Významnou akcí byla účast na celostátní štafetě Paměť ve dnech : a uspořádání 12. ročníku dálkového pochodu Podzvičinskem za účasti 350 mladých lidí. Členové se zúčastnili běhu Mladé fronty a Směny a postupových soutěží v kopané a nohejbalu, zorganizovali diskotéku na ledě ve Vrchlabí a společenský večer v Trutnově. CZV SSM n.p. TIBA PŘ CTV SSM n.p. TIBA, jehož předsedkyni je s. Libuše Grohová, pokračovala v úspěšných tzv. miniklubech ve společenském sále n.p. Teplárna na nichž vystupují v poutavém pořadu přední umělci a sportovci, kteří mají naší mládeži co říci. Dne uspořádal CZV SSM besedu s čs. horolezcem St. Zemanem z Chomutova o přírodě a lidech v USA, dále folkový klubový pořad skupiny Kolaps ze Smiřic se uskutečnila víkendová akce Babské hry za účasti 40 osob z celé republiky. Program vyplnily sportovní soutěže, hry, písničky a večer s kulturním pořadem, který si účastníci sami připravili. Dne se konal tradiční dálkový pochod Za Tibou za účastí 296 startujících. Vedení národního podniku Tiba a PV ROH vyhlásily soutěž O Rudý karafiát pro mladé pracovníky do 30 let a členy CZV SSM na základě uzavření dvouletého socialistického závazku. Soutěž o Rudý karafiát je jednou z ucelených forem socialistické výchovy mladých lidí, přispívá k jejich třídnímu uvědomění, k socialistickému vztahu k práci, ke kolektivu a odpovědnosti za celospolečenské výsledky práce a pomáhá pěstovat u mládeže socialistické morální a charakterové vlastnosti. 19

20 Odznaky Rudý karafiát a Čestné uznání uděluje podnikový ředitel a PV ROH jednou ročně při slavnostních příležitostech. Přejeme soutěžícím z CZV SSM mnoho úspěchů při plnění svých závazků. Družstvo n.pl TIBA, složené s členů ZV SSM, Jitky Pušové a Jaroslava Jurčíka získalo 3. místo v celostátní soutěži ve zručnosti programátorů 1985 v kategorii hromadného zpracování dat. Blahopřejeme k tomuto významnému úspěchu v silné konkurenci. Významnou činností CZV SSM je již několik let práce Rady mladých odborníků (RMO), která se zabývá zapojením mladých lidí do vědeckotechnického rozvoje. Letos byly vyhlášeny tyto akce: Vyhledávací akce pro získávání úspor paliv, energie, textilních pomocných prostředků (TPP) a chemikálií, zlepšení technologického procesu a životního prostředí apod. Podnikové kolo ZENIT 1985, jehož vyvrcholením byla říjnová výstava prací v saloncích Hankova domu. Podnikové kolo soutěže zručnosti úpravářů v závodě 14 Vorlech pro učně i dospělé Soutěž zručnosti přadlen a tkadlen ZO Českého svazu chovatelů Žireč Dvůr Králové n.l. ZO ŠCH má 235 členů, z toho Žireč 133 členů. Největší akcí je každoročně výstava v Žirči: 19 Podkrkonošská výstava drobného zvířectva, květin a kaktusů, Žireč 1985, která se konala ve dnech za účasti 27 tisíc návštěvníků z celé ČSSR. Součástí výstavy je vždy vystoupení ZO kynologického oddílu SVAZARMU, jehož členové předvedli vzorné ukázky cvičených psů. TJ SOKOL, oddíl jezdectví předvedl na závodišti v Žirči za zámkem dvoudenní jezdecké závody, sestávající z parkurové drezúry koní a z překážkových dostihů. ZO ČSCH Žireč uzavřel na počest 40. výr očí osvobození Československa Sovětskou armádou a IV. sjezdu ČSCH na rok 1985 hodnotný závazek, který byl ve všech ukazatelích vysoce překročen. Na závazek odpracovat na akcích ČSCH 4000 hodin bylo odpracováno 9836 hodin = 246%, na plnění volebního programu NV: závazek 100 hodin plnění 1252 hodin = 1252%. Rovněž závazky na dodávky masa, vajec, angorské srsti, ovčí vlny, králičích, ovčích, kozích kožek byly splněny nebo vysoce překročeny, což platí též o závazku vyprodukovat pro další chov chovná a plemenná zvířata. Jako jediný výkupce v ČSR vykoupil živé králíky pro Drůbežářské závody n.p. Kolín. Úspěšná je též umělá líheň drůbeže. IV. Kulturní a osvětové instituce Závodní klub ROH 9. květen Činnost Závodního klubu ROH 9. květen ve Dvoře Králové n.l. se vyvíjela v souladu s plánem Hlavních úkolů kulturně výchovné činnosti na rok Na této činnosti se podílí 24 socialistických organizací a ZV ROH zdejších podniků a závodů. ZK ROH plní trvale funkci střediskového kulturního zařízení města Dvora Králové n.l. Byly splněny všechny kulturně politické akce plánu na rok Kromě plánovaných akcí podařilo se kolektivu ZK ROH realizovat programy a úkoly podle požadavků sdružených organizací a ZV ROH. Rok 1985 byl ve znamení oslav 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Pořady a koncerty byly proto programově zaměřeny k tomuto významnému výročí v novodobých dějinách našeho státu. Výchovně vzdělávací akce ZK ROH navštívilo více než 83 tisíc posluchačů a diváků. ZK ROH uspořádal pořady k 37. výročí Vítězného února, pořad v předvečer 1. máje, na němž vystoupil Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého v pořadu Pro tuto zem, slavnostní 20

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou

Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou 1975 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Stav obce v 1. čtvrtletí Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou mělo

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období 158 Zásady zákona o výsluhovém přídavku ve stavebnictví Zásada č. l Výsluhový přídavek se poskytuje pracovníkům, kteří vykončívali

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

RO 11. Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj p. Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský, MUDr. Petr Bělan, Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, p. Olšák, p.

RO 11. Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj p. Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský, MUDr. Petr Bělan, Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, p. Olšák, p. VÝTAH z USNESENÍ z 11. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval Mifková Radmila, vedoucí vychovatelka ŠD Vydal RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy Školská rada schválila

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 116 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. června 1988, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí 3500 4000 3500 daň z příjmů fyz.osob z podn. 7500 7500 sdílené daně 36000 38000 daně 47000 49000 poplatek

Více

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na své 46.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou Platnost směrnice od: 2.7.2014 Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 1. Úvodní ustanovení a) Tato směrnice upravuje podmínky a

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více