Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985"

Transkript

1 Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 I. Stav obce Počet obyvatel k obyvatel V roce 1985 přihlášeno 262 Odhlášeno 319 Úbytek obyvatel obyvatel Narození 206 obyvatel Zemřelí 226 obyvatel Stav k obyvatel II. Politický, hospodářský a společenský život v obci: Hodnocení výkonu státní správy v r a úkoly v r. 1985: Odbor pro vnitřní věci MěstNV obdržel v r dopisů a připomínek. Ve správním řízení bylo projednáno 1518 případů. Proti rozhodnutí MěstNV bylo podáno 18 odvolání, jež se týkal stavebních povolení, bytů, výměrů daně z příjmů obyvatelstva, vadného vyřízení posudků v rozvodovém řízení v péči od děti. V r projednal odbor pro vnitřní věci MěstNV 108 přestupků občanů pro porušení ustanovení občanského zákoníku projednalo a chválilo 22. plenární zasedání MěstNV hlavní úkoly kulturně výchovné činnosti na rok rok 1985 byl rokem významných výročí našeho státu. Oslavili jsem 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, vzpomněli jsme těžkých obětí našeho národně osvobozeneckého boje a konečného vítězství nad fašismem. Rok 1985 byl též rokem mládeže a proto se plenární zasedání MěstNV při vytyčení Hlavních úkolů kulturně výchovné činnosti zabývalo ideovou náročností a výchovným účinkem všech opatření v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu na chování mládeže a její přístup k plnění úkolů socialistické výstavby a růstu uvědomění při formování charakteru občana vyspělé socialistické společnosti. Těžištěm veškeré kulturně výchovné činnosti v našem městě je nadále Závodní klub ROH 9. květen, o jehož činnosti v r podrobně referuji v oddílu IV. Kulturní a osvětové instituce ve Dvoře Králové.L. V této souvislosti se zmiňují pouze o důležité změně v řízení celé této oblasti, ježto od ledna 1985 vstoupily v platnost nové Zásady ÚRO pro činnost a hospodaření kulturních zařízení ROH a tím i řízení mnohotvárné činnosti v kulturně výchovné oblasti. Plenární zasedání MěstNV zdůraznilo též významný podíl na kulturně výchovné činnosti Sboru pro občanské záležitosti při MěstNV, Vzorné Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové n.l., vyhodnocené již dvakráte jako nejlepší organizace Národní fronty v našem městě, Domu pionýrů a mládeže. MěstV SSM n.p. TIBA, Východočeské zoologické zahrady, MO Československého Červeného kříže, MO Českého svazu žen. Podrobný rozbor jejich činnosti viz oddíl III. Organizace Národní fronty. Sbor pro občanské záležitosti při radě MěstNV Sbor pro občanské záležitosti věnoval v souladu s rozvojem všestranné péče socialistické společnosti zvýšenou pozornost významným výročím a situacím v životě našich občanů. Trvalou náplní jeho činnosti je snaha o udržování a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů. Naši občané se seznamují s činností SPOZU v každodenním životě. SPOZ vytváří nové normy a formy občanských obřadů, jako např. vítání nových občánků do života, slavnostní předávání maturitních vysvědčení a vysvědčení absolventů Středních odborných učilišť, oslavy významných životních 1

2 jubileí a pracovních úspěchů a vyznamenání našich občanů apod. V této mnohostranné činnosti spolupracuje Sbor se společenskými organizacemi v našem městě, např. S občanskými výbory, podniky, závody tj. s jejich ZV ROH, s internáty pracující mládeže místních podniků a se školami a to jak ZŠ tak i s Lidovou školou umění, jež opět přispívají Sboru svými pečlivě připravenými kulturními pořady k radostnému a důstojnému průběhu všech akcí, pořádaných Sborem podle plánu práce, doplňovaném během roku podle vyskytnuvších se potřeba problémů. Nelze nevzpomenout ani spolupráce Sboru se zdejší pobočkou České státní spořitelny, která každoročně přispívá Sboru určitou finanční podporou. 7ástuupce spořitelny se účastní jako lektor na besedách Sboru se snoubenci, poskytováním informací o výhodách Prémiového spoření mladých, o novomanželských půjčkách, půjčkách na výstavbu rodinného domku apod. Sbor pro občanské záležitosti při radě MěstNV ve Dvoře Králové n.l. má 18 členů, z toho 15 žen a 3 muže a 6 aktivistů. Předsedkyní Sboru je s. učitelka Jaroslava Padevětová a tajemnicí s. Ludmila Draštíková, pracovnice odboru pro vnitřní věci MěstNV. V r vytvořil SPOZ sekci pro pracovní slavnosti, jejímž úkolem je s předstihem zjišťovat významná pracovní výročí a úspěchy našich pracujících a připravit ve spolupráci se ZV ROH podniků, závodů, ústavů, škol a zařízení obchodní sítě (Pramen, Jednota, RaJ) důstojnou pracovní slavnost na počest vyznamenaných pracovníků jednotlivých oborů. Tím stoupl počet sekcí SPOZu na 8. Sbor zorganizoval v r mnoho akcí, z nichž vyjímám ty nejdůležitější: 1. Soustavná příprava snoubenců na manželství a rodičovství. Sbor pořádá již mnoho let ve spolupráci s OÚNZ a Socialistickou akademií ČSR, OV Trutnov, přednášky a besedy pro pracující a studující mládež. V r uspořádal sbor 11 přednášek na téma: Výchova k rodičovství, prevence ženského onemocnění, nechtěné těhotenství antikoncepce, předmanželská výchova a péče o chrup, přednášky MUDr. Knotka pro dospívající mládež a 6 přednášek pro těhotné ženy a nastávající matky. Ve spolupráci s lékaři a psychologem a se zástupcem spořitelny konaly se 3 besedy se snoubenci za účasti 38 posluchačů. Přednášky mají vždy vysokou odbornou úroveň a je škoda, že účast mladých lidí je vzdor účinné propagaci stále malá. V r bylo před MěstNV Dvůr Králové n.l. v obřadní síni Staré radnice uzavřeno 187 sňatků, z toho z matričního obvodu našeho města 143 snoubenců a z jiných matričních obvodů 44 snoubenců. Zástupci sboru se účastnili 27 delegací k sňatkovému obřadu u jiných národních výborů. Byli to většinou snoubence již rozvedení, kteří nechtěli uzavírat nové manželství v místě svého trvalého bydliště. Letos počet delegací sboru proti r. 84 poklesl. 2. Přivítání dětí do života do 3 měsíců po narození. V r bylo v 28 obřadech uvítáno 193 dítek, což je 90% všech narozených. Tento slavnostní obřad má již dlouholetou tradici a je velmi oblíben, o čemž svědčí vysoká účast rodičů s jejich dětmi. Na obřad jsou zváni též zástupci obou zaměstnavatelů rodičů. Podle směrnic o čerpání FKSP (fond kulturně sociálních potřeb) nemá matka, která nepobírá rodinné přídavky (pobírá-li je její manžel), nárok na dárek při narození dítěte. Zaměstnavatel však může v rámci soudružské návštěvy mladé maminky projevit svůj citový přístup malým dárkem do 50 Kčs. 3. Péče o mladou generaci Jako každoročně byly i letos předány ve spolupráci s OO VB slavnostním způsobem občanské průkazy mladistvím v zasedací síni MěstNV. V 3 obřadech bylo předáno 180 občanských průkazů. Kulturní program k těmto slavnostním pořadům připravili posluchači gymnázia. V červnu se konalo slavnostní rozloučení se 297 žáky 8. a 9. tříd ZŠ 18 nejlepších žáků odměnil sbor pěknou knihou. Absolventům gymnázia a Střední průmyslové školy textilní bylo ve třech obřadech předáno 132 maturitních vysvědčení. 214 učňů obdrželo ve třech slavnostních obřadech vysvědčení 2

3 o ukončení studia v odborných učilištích LSD Jednota, na Středním odborném učilišti textilním a obchodním, podniku Textil Pardubice, Oděvy Hradec Králové a Obuv Hradec Králové. Těchto významných oslav v životě mladých lidí se zúčastnili nejen rodiče a rodinní příslušníci absolventů, ale i zástupci politického a kulturního života města i okresu. 1. září 1985 přivítali zástupci sboru ve 14 třídách ZŠ 462 prvňáčků a předali jim dárek jako upomínku na první cestu do školy. Do první třídy vstoupila čtyřčata manželů Špačkových, jež byla uvítána v ZŠ Nová Podharť. Ve spolupráci s MěstV SSM uspořádal sbor pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a pro studenty gymnázia přednášku Hovory s mládeží na téma Světový festival mládeže a studentstva v Moskvě 1985 s účastí více než 100 posluchačů. Sbor ve svém plánu činnosti pamatoval též na brance naší Čs. lidové armády a uspořádal první setkání branců se zástupci Okresní vojenské správy v Trutnově. 4. Péče na úseku činnosti se střední a starší generací Sbor uspořádal oslavu stříbrné svatby 32 manželských dvojic, jimž zaslal k jejich výročí blahopřání. Koncem roku připravil sbor v salónku Hankova domu literárně hudební večer pro 10 manželských párů, kteří obdržely kytičku jako výraz úcty, jež naše společnost chová vůči starší generací a vděčnosti za jejich celoživotní práci pro společnost. Sbor uspořádal 19 oslav zlatých svateb, z toho 11 v domácnostech jubilantů a 8 v obřadní síni Staré radnice. Dvě diamantové svatby oslavili zástupci sboru s jubilanty rovněž v jejich domácnostech. Členové sboru provedli 126návštěv našich občanů, kteří oslavili letos své 80, 85 a 90 narozeniny. Návštěv se zúčastnil též aktivista občanského výboru místa bydliště jubilantů. Jubilantům kteří oslavili své 70, 75 narozeniny poslal sbor 290 blahopřání. Slavnostní chvíle jsme prožili v úterý 10. prosince v salónku Hankova domu. MěstNV, Sbor pro občanské záležitosti a n.p. TIBA připravil oslavu vzácného životního jubilea nejstarší občanky našeho města, paní Marie Jirkové. Jubilantku přivítal předseda MěstNV s. ing. Jan Kubce,. Po proslovu s. ing. Kubce a podnikového ředitele n.p. TIBA s. ing. Josefa Jiránka (jubilantka pracovala před 65 lety jako tkadlena u tehdejší firmy Josef Sochor, nyní závod 13 TIBA Zálabí) následoval kulturní program sólistů Lidové školy umění, recitačního studia ZK ROH 9. květen pěveckého tria sester Petrových. Na závěr si paní Jirková připila se všemi gratulanty, zastupujícími město, okres a Východočeský kraj, na zdraví číší šampaňského. 5. Zvýšení počtu občanských pohřbů a jejich úrovně Dne byla otevřena Smuteční obřadní síň u Městského hřbitova, jako důstojný stánek posledního rozloučení s našimi občany. Tím byl splněn jeden z významných závazků akce Z volebního programu Národní fronty. Dosavadní rozloučení ve staré hřbitovní kapli naprosto nevyhovovalo požadavkům na současnou úroveň občanských obřadů. Výrazem zlepšení na tomto úseků služeb obyvatelstvu důstojným prostředím pro rozloučení se zesnulými občany bylo zvýšení počtu občanských pohřbů v r a to z celkového počtu pohřbů 345 bylo 213 pohřbů s občanským obřadem ve zmíněné Smuteční obřadní síni a 132 pohřbů církevních. I na tomto úseku péče o obyvatele našeho města vykonal sbor záslužnou práci. Zabezpečuje rozloučení s zesnulým vlastním smutečním řečníkem, není-li smuteční řečník ze závodu nebo organizace, zasílá kondolence a zařizuje vytištění smutečních oznámení pro osamělé zemřelé občany. Další etapa výstavby smuteční síně (sadová úprava okolí, rozptylová vsypová loučka a kolumbarium). Tím výčet činností sboru nekončí. Pokládám však za nutné zhodnotit pro přítomné i budoucí obyvatele našeho města nezastupitelnou dobrovolnou činnost členů a aktivistů Sboru pro občanské záležitosti, a vyjádřit jim vděčnost nás všech za jejich obětavou činnost. 3

4 V soutěži SPOZ okresu Trutnov umístil se SPOZ při radě MěstNV Dvůr Králové n.l. na 1. místě. Ocenění převzala předsedkyně sboru s. Jaroslava Padevětová na okresní slavnosti v Hankově domě v listopadu Péče o cikánské obyvatele našeho města Novelizací zákona 69/67 Sb. 65 byla od r přenesena působnost na úseku péče o cikánské obyvatelstvo z ONV a na MěstNV. V odboru pro vnitřní věci MěstNV je k přihlášenoo 62 občaů cikánské národnosti k trvalému pobytu, 8 k přechodnému pobytu. Pracují jednak v provozech n.p. TIBA, jednak ve stavebnictví. Hospodaření s byty Odbor komunálního hospodářství, služeb a obchodu MěstNV evidoval k žádostí o byty. Na schůzi rady MěstNV předložil odbor KHSO návrh pořadníku žadatelů o byty na 1. pololetí 85, k posouzení priorit z důvodů veřejného zájmu a příslušné rozhodnutí. Vyla vydána 2 rozhodnutí z důvodu veřejného zájmu a 13 rozhodnutí ve prospěch majitelů rodinných domků. Okresní soud v Trutnově rozhodl právem v 89 případech. V této souvislosti je třeba koumat příčiny každoročního poklesu počtu obyvatel našeho města. Domnívám se že příliv nových pracovních sil do produktivní, terciální sféry (služeb) a do neproduktivní sféry (školství, zdravotnictví, peněžnictví a obchod) je omezen právě nedostatkem bytů a nabídky přitažlivých profesí zejména pro mladé muže a ženy. Ve zdejším textilním průmyslu (n.p. TIBA a JUTA) vyplňují místa chybějících pracovnic ( v přádelně Mostek, v místních tkalcovnách a úpravnách) jednak polské pracovnice, jednak kubánské a vietnamské pracovnice, jimž na základě mezistátních smluv s Republikou Kuba a VSR poskytujeme internacionální pomoc vyškolením jejich pracovnic na potřebné dělnické profese. Tyto pracovnice bydlí vesměs v internátech n.p. TIBA a JUTA. Učnice Středního odborného učiliště obou podniků bydlí rovněž v internátech. Pro jejich trvalé zakotvení ve zdejším textilním průmyslu po přijetí do pracovního poměru chyběj byty. Ne všichni novomanželé jsou finančně a fyzicky schopni postavit si rodinný domek nebo se zúčastnit bytové výstavby svépomocí v rámci Stavebního bytového družstva. Tím dochází časem odlivu nových vyškolených pracovnic z textilního průmyslu do jiných oblastí s velkorysou bytovou výstavbou jak státní, podnikovou a družstevní např. Pardubice, Semily, Hradec Králové aj. totéž platí o mužských profesích v n.p. TIBA, JUTA, STROJTEX, ČSAO, ČSAD. Agrostav, JEDNOTA, VÚTZ, ORGALEN, včetně vysokoškolsky vzdělaných řídicích a výzkumných pracovníků. Další bytová výstavba v našem městě je podmíněna řádným zásobováním pitnou vodou, tepelnými zdroji a výstavbou čistírny odpadních vod. Dokončením výstavby vodojemu o objemu 5400m3, centrální úpravny vody, čerpací stanice a výtlačného řádu v r se sice situace v zásobování pitnou vodou vyřeší, ježto naše město má dostatečný a kvalitní zdroj podzemní vody, ale další výše míněné investice si vyžádají v etapové výstavbě ještě mnoho času. Zasedání rady MěstNV Technické služby města Dvora Králové n.l. vypracovaly koncepci veřejného osvětlení do roku 1990 a zvýšení limitu spotřeby elektrické energie pro veřejné osvětlení k připomínkovému řízení. Drobné provozovny MěstNV převzaly od 2.1. od Technických služeb města provoz městských lázní, ubytovnu Regina a Tyršovo koupaliště. Technické služby města musí věnovat maximální pozornost rozvoji veřejně prospěšných služeb jak placených tak neplacených. Drobné provozovny naopak mají za úkol posílit placené služby obyvatelstva, zvyšovat své tržby, jejíchž poměr k výkonům obnovy a a oprav domů, bytů aj. ve správě MěstNV byl v r. 84 nepříznivý. Drobné provozovny MěstNV mají v poskytování placených služeb obyvatelstvu stálé ještě nevyužité rezervy. 4

5 Rada se zabýval otázkou zřízení stravovacího zařízení- jídelny pro důchodce. Závodní jídelny pro nedostatek kapacity vypovídají některé důchodce, kteří v závodě nikdy nepracovali. Projednán byl též havarijní stav městských jeslí a učiněna nutná opatření k nápravě. Zhodnocení celoměstského závazku na rok 1984 Rada MěstNV ve svém zasedání dne 7.2. zhodnotila plnění celoměstského závazku na rok Konstatovala, že v investiční části akce Z byla vytvořena hodnota díla 6,527 tisíc Kčs, v neinvestiční části akce Z hodnota díla a více než 2 milióny. K tomu nutno ještě přičíst ochranu a péči o městskou zeleň, kde byla vytvořena hodnota díla za 440 tišíc Kčs. Brigády dosáhly více než 200 tisíc hodin. Ekonomicko sociální volební program Národní fronty za rok 1984 byl splněn na 111,7%, což se rovná 31 tisícům brigádnických hodin. Zároveň byl projednán návrh na celoměstský závazek na rok 1985 volební program NF a to jak akce Z investičního tak neinvestičního charakteru, který rady MěstNV schválila. Část investiční zahrnuje tyto akce Z : Domov pension důchodců Za parkem Tělocnična TJ Dvůr Králové n.l. Vodovodní přípojka Žireč Smuteční obřadní síň interiér, úpravy okolí Úprava stadiónu 20. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou pro okrskovou spartakiádu 1985, která se konala 9. května, jež zahrnovala vybudování výměníkové stanice a parovodu Garáže pro Český svaz chovatelů Žireč Dokončení úprav fasád domu na Gottwaldově náměstí Agitační středisko Českého rybářského svazu Na plnění celoměstského závazku 1985 se podílelo uzavřenými smlouvami s MěstNV 55 závodů a podniků, 27 organizací Národní fronty, 25 občanských výborů a 10 škol. V témže zasedání schválila rada MěstNV návrh na vyhodnocení nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů TJ Dvůr Králové n.l. za rok 1984 bylo podle důvodové zprávy 5 sportovců, 6 trenérů a funkcionářů TJ a Svazarmu a jeden oddíl TJ. Školství Ve školním roce 1984/85 vychází ze základních škol 294 žáků a žákyň.přihlášky na střední školu podalo 117 žáků-žákyň, na výrobní obory s maturitou se přihlásilo 5 žáků, na učební obory bez maturity 168 žáků, 4 budou pokračovat v docházce do ZŠ. Na studium na středních školách bylo podle hodnocení prospěchu doporučeno 112 uchazečů, 5 uchazečů bylo pro nedostatečný prospěch odmítnuto. Zvláštní školu opustilo letos 23 žáků, z nichž 13 absolvovalo 9 tříd. Z celkového počtu 23 žáků-žákyň jich 18 nastoupilo po prázdninách do učebního poměru a 5 žáků do pracovního poměru. K zápisu do základních škol ve školním roce 1985/86 se přihlásilo 314 dětí v obvodu vnitřního města a 6 žáků do ZŠ v Žirči, která již delší dobu trpí nedostatkem žáků. Z celkového počtu zapsaných dětí navštěvovalo 299 dětí Mateřskou školu, což se obvykle příznivě projevuje v chování a prospěchu dětí na ZŠ. Proti dřívějším letům nejsou nyní potíže s umisťováním dětí do mateřských škol, ježto během posledním desetiletí byly vybudovány v součinnosti s MěstNV mateřské školy v důležitých lidnatých obvodech města podniky a závody našeho města a v akci Z (viz MŠ Slunečná). Zato stále není uspokojivá situace s umisťováním dětí do jeslí. Tyto potíže brzdí návrat pracovnic do pracovního procesu po ukončení mateřské dovolené. Základní školy a školy 2. cyklu (gymnázium a Střední průmyslová škola textilní) a Střední odborné učiliště přispěly ke zdárnému průběhu všech celoměstských akcí, pořádaných na počest významných celostátních výročí letošního roku a tím splnily úkoly obsažené v Hlavních úkolech kulturně výchovné činnosti MěstNV na rok Literárně hudební a sportovní pořady měly vesměs dobrou úroveň a zapůsobily příznivě nejen na žáky, nýbrž i na rodiče a na veřejnost, což zejména ocenil Sbor pro občanské záležitosti na svých četných pořadech pro veřejnost. 5

6 Žáci místních škol se zúčastňovali všech akcí, pořádaných v rámci systému Mládež a kultura, soutěží, olympiád v matematice, fyzice, biologii aj., sportovních a branných závodů a především nácviku spartakiádních skladeb pro naší letošní okrskovou spartakiádu dne 9.5. Do vyučovacího procesu byla zařazena návštěva angažovaných filmů, divadel, koncertů a výstav a Hovorů s mládeží. Oblast ZÚČ zájmové umělecké činnosti zejména posluchačů Středních odborných učilišť byla zaměřena na účinnější působení kolektivů a jednotlivců na veřejnost formou pořádání akademií, výstav žákovských prací, besed a přednášek k významným politickým kulturním výročím. Ač všechny tyto výchovné akce mají svůj blahodárný vliv na utváření aktivního postoje mládeže k životu a práci, k upevňování vědomí a pocitu socialistického vlastenectví a internacionalizmu, přece jen jsme stále svědky negativních zjevů mezi skupinami a jednotlivci učňovské a pracující mládeže, jež se projevuje, byť v menším měřítku ve vandalizmu ničení jízdních řádů ČSAD, lavic na zastávkách ČSAD, rozbíjení oken ve třech pokladnách na stadiónu TJ Dvůr Králové n.l., v opilství, výtržnostech a poškozování veřejné zeleně. Nedostatečné působení zdravotnické výchovy ve školách 2. cyklu a Středních odborných učilištích spatřuji též v hromadném výskytu kouření u mládeže obou pohlaví. Je to důkaz toho, že tato část mládeže, narušená alkoholismem a nikotinismem si jednak neuvědomuje zhoubné následky požívání alkoholu a kouření, jednak neumí hospodařit se svěřenými penězi, jež má používat především k mimoškolnímu sebevzdělávání a sportu k němuž má v našem městě dostatečnou příležitost (ZK ROH, Městská lidová knihovna, MV SSM Tiba, Tělovýchovná jednota Dvůr Králové n.l. s svými 20 oddíly apod.). Městský protialkoholní sbor při MěstNV, jehož předsedou je poslanec MěstNV s. Luboš Erben během celého roku kontroluje úroveň tanečních zábav zejména v kulturním středisku n.p. TIBA- Zálabí a dodržováním zákona č. 120/62 Sb. o zákazu podávání alkoholických nápojů mládeži pod 18 let a osobám opilým a podnapilým, nemůže však obsáhnout celou šíři této problematiky využívání volného času zejména mládeže. Základní podmínkou zůstává vzorná výchova v rodině, kontrola využívání volného času rodiči a v internátech SOU a v Domovech mládeže vychovateli /vychovatelkami. V této souvislosti uvádím průběh kriminality v r OO VB zaznamenalo a vyšetřilo 430 přestupků, 397 přečinů a trestných činů (např. vloupání), které postoupilo ke stíhání okresní prokuratuře v Trutnově. Dopravní nehodovost dosáhla v r případů, z nichž 1 případ si vyžádal 1 lidský život. Vyhodnocení zimní údržby komunikací: O zimní údržbu komunikací pečovaly podle plánu na dálkových tazích Okresní silniční správa, na městských komunikacích Technické služby města Dvora Králové n.l. Posyp a údržbu chodníků podle zákona č. 135/61 Sb. prováděly podle stanoveného harmonogramu čety Okresního podniku bytového hospodářství, Technické služby města Dvora Králové n.l., Stavební bytové družstvo a soukromí majitelé nemovitostí v prostoru, přiléhajícím jejich pozemku. Ošetřování vozovek bylo shledáno kontrolními orgány MěstNV v pořádku, nikoliv však stav údržby chodníků, např. pozdní odstraňování sněhu, pády chodců na zledovatělých chodnících, zejména před soukromými nemovitostmi. Každoročně pečuje vzorně o svůj velmi dlouhý a velmi frekventovaný úsek závod 03 n.p. JUTA, kde jsou chodníky bezpečné. Špatné ošetření chodníků na některých úsecích zavdalo příčinu k oprávněným stížnostem občanů na nedbalé majitele nemovitostí, jež byly předmětem šetření odboru pro vnitřní věci MěstNV. Viníci byli k plnění svých povinností vyzváni inspektorem veřejného pořádku a potrestání pokutami nebyli. Dodržování zákona č. 120/62 Sb. Svou úvahu o některých negativních zjevech u naší mládeže doplňuji výsledky kontrolní činnosti Protialkoholního sboru při MěstNV. Sbor má 10 členů a provádí namátkové kontroly na tanečních zábavách, povolených odborem školství, kultury, sociálních a zdravotních věcí 6

7 MěstNV v obvodu celého města. Různé organizace, pořádající taneční zábavy se známou diskotékou Ládi Karadžose, porušovaly během roku ustanovení MěstNV o povinnosti oznamovat veřejnosti pořádání svých zábav vylepením plakátů na vývěsních tabulích, jež spravují a plakáty vylepují Technické služby města. Místo toho přibíjeli jejich pořadatelé svá oznámení na stromy nebo lepili na ploty.. Proti této nepřípustné činnosti zakročil odbor ŠKSVZ MěstNV a závadu odstranil. Během roku 1985 nebyly zjištěny závažné případy porušení zákona. Sbor uspořádal během roku přednášky pro žáky 7-8. tříd ZŠ o škodlivosti kouření a požívání alkoholických nápojů. Přestupková komise při Komisi veřejného pořádku MěstNV projednala 13 případů přestupků podle zákona 60/61 Sb. 13 a uložila osobám starším 18 let pokuty ve výši Kčs. Požární aktiv při Komisi pro vnitřní pořádek MěstNV Aktiv má 6 členů. Podle plánu práce soustavně propaguje požární ochranu všech objektů a sklizně, obilí a pícnin. Výsledky své činnosti zveřejňuje zpracováním a vydáváním hodnocením požárních kontrol. V jeho náplni je též kontrola činnosti požárních prohlídkových skupin. Akce Z volebního programu Národní fronta na r Rada MěstNV ve své schůzi zhodnotila výsledky akce Z za r a stav roku Z různých objektivních i subjektivních příčin, zhodnocených vedoucím akce Z při odboru výstavby M s. Vladimírem Marklem, přechází z r do roku 1985 rozestavěných akcí: Domov pension důchodců Za parkem Vodovodní přípojka Žireč Doplnění vnitřního vybavení Mateřské školy Slunečná Stavební úprava stadiónu pro Okrskovou spartakiádu ČSS 1985 dne 9.5.ář ve Dvoře Králové n.l. Agitační středisko Českého rybářského svazu MěstNV požadoval na ONV Trutnov zařazení dalších akcí do plánu Z 1985: Společenská místnost k Domu pensionu důchodců Výměníková stanice pro stadión 20. výročí osvobození ČSSR Šatny pro tělocvičnu 3. etapa výstavby Smuteční obřadní síně dispečerská věž na letišti Svazarmu v Žirči Garáže pro Český svaz chovatelů Žireč Předběžná hodnota díla těchto akcí Z v r.1985 činila asi 4, Kčs a stala se součástí celoměstského závazku na rok 85 na počest 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a ČSS 85. Závazek zahrnuje dokončení 1. a 2. etapy výstavby Smuteční obřadní síně, MŠ Slunečná a Domova penziónu důchodců, tělocvičny TJ Dvůr Králové n.l. Plánovaná 3. etapa výstavby Smuteční obřadní síně podle požadavku MěstNV zahrnuje zřízení parkoviště pro 46 osobních automobilů, autobusové zastávky, kolumbaria, oplocení objektu A/B, komunikace pro pěší a sadové zeleně. Projektované náklady výstavby činily tisíc Kčs, hodnota díla podle hlavy II-VII projektu dosáhla 1.99á tisíc. Rada MěstNV doporučila radě ONV Trutnov schválit tuto stavbu v plném rozsahu. Rozbor hospodaření Drobných provozoven MěstNV v r vykázal přebytek 186 tisíc Kčs. DP rozšířily své služby obyvatelstvu o několik dalších profesí a proto mají ve zvyšování efektivnosti své činnosti stále další rezervy. 7

8 23. plenární zasedání MěstNV v Hankově domě Dne konalo se 23. plenární zasedání MěstNV. Na programu zasedání bylo m.j. vyhodnocení soutěže občanských výborů za r Na základě rozboru plnění závazků občanských výborů vůči MěstNV v rámci celoměstského závazku na plnění volebního programu zpracoval aktiv předsedů občanských vý borů, který se konal 5.4., celkovou zprávu pro MěstNV. Na základě tohoto rozboru vyhodnotil MěstNV jako nejlepší občanský výbor za rok 1984 OV č. 6 za práci s mládeží a školami, se Sborem pro občanské náležitosti v oblasti ideově-výchovné a kulturní činnosti. Na druhém místě se umístil občanský výbor č. 19 jehož členové odpracovali celkem 2610 brigádnických hodin na svůj závazek 450 h. MěstNV vyhodnotil celkem 6 nejlepších OV a to 6, 19, 3, 18, 22 a 27. Na tabuli cti, umístěné v dolní části Gottwaldova náměstí byl za dlouholetou úspěšnou činnost v občanském výboru navržen s. ing. František Němec, předseda OV č. 3. V průběhu roku 1985 plnily občanské výbory v průměru dobře své závazky v rámci dvoustranných dohod, uzavřených s MěstNV na počest 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Pro májové oslavy byla ustavena komise v čele s předsedou MěstNV Národní fronty soudruhem Čeňkem Flégelem. Podle usnesení májové komise pro řízení oslav byla věnována mimořádná péče výzdobě výkladních skříní obchodních organizací v centru města, jež byly využity k propagaci výsledků práce podniků, závodů a organizací NF. Naše město se zapojilo do celostátní soutěže o nejlepší výzdobu. Byly vyzdobeny skříňky občanských vý borů a uličních výborů KSČ, organizací NF, podniků a závodů. Za člena aktivistu komise veřejného pořádku při MěstNV byl raadou schválen s. Adolf Štěpánek, pracovník dopravního inspektorátu OOVB Trutnov. Schulzovy sady V městské kronice za rok 1984 jsem se zmínil o připravované rekonstrukci Schulzových sadů podle projektu ústavu Stavoprojekt Hradec Králové z r. 1968, který lze dosud v podstatě použít. Rada MěstNV pověřila Technické služby města vypracováním nového návrhu na úpravu Schulzových sadů s využitím projektu Stavoprojektu Hradec Králové. Technické služby města měly podle usnesení rady MěstNV předložit návrh radě do k podouzení. Zatím však stav Schulzových sadů vzbuzuje oprávněné stížnosti občanů, jež tlumočí prostřednictvím svých občanských výborů a žádají pravidelný úklid sadů, jak tomu kdysi bývalo, když o pořádek a vzhled Schulzových sadů pečoval dobrovolný Okrašlovací spolek, jehož kovové štítky byly připevněny na všech lavicích. Městský výbor SSM převzal ve spolupráci s početnějšími organizacemi ZO SSM patronát nad Schulzovými sady. Jeho pracovní skupiny provedly jarní a podzimní úpravu travnatých ploch a nátěr sloupů veřejného osvětlení. Pravidelný úklid měly však zabezpečit svými četami Technické služby města a využít k tomu uzavřených závazků MěsV SSM s MěstNV. Stálé poruchy v oběhu vody v ulicích: Slunečná, Rudé armády a Kotkova Vzdor opakovaným stížnostem občanů na únik vody a tím její nedostatečné zásobování a zákrokům MěstNV u n.p. Východočeské vodárny a kanalizace, nebyla tato situace uspokojivě vyhřešena. Příčiny úniku vody jsou v netěsném potrubí, ve vadně provedených opravách vzniklých poruch vodovodní sítě. Odstraňování závad ve vodovodním řádů probíhá pomalu, ježto podle vyjádření n.p. Vč-VaK ve Dvoře Králové n.l. nemá tato provozovna stanovený počet pracovníků na opravu a údržbu potrubí podle směrnic ministerstva vodního a lesního hospodářství. Únik vody působil na různých místech města též podmílání vozovek, např. V Eklově ulici. Komplexní péče o staré občany Společenská péče o staré občany zahrnuje širokou oblast problémů jako např. hmotné zabezpečení, zdravotnická péče, úroveň bydlení a řada specifických potřeb starých občanů v závislosti na stavu jejich zdraví. 8

9 Pečovatelská služba při odboru pro školství, kultury, sociální věci a zdravotnictví MěstNV poskytovala fyzickou pomoc chorým, starým a osamělým občanům v jejich domácnostech. Proti roku 84, kdy odboru evidoval 98 potřebných občanů, stoupl počet na 103 osob, z toho žilo 24 osob v modernizovaném objektu Domu pečovatelské služby v Bezručově ulici. Péči provádí 6 pečovatelek z povolání pro 94 občanů a 6 dobrovolných pečovatelek pečuje o 9 občanů. Rozsah péče určuji současný zdravotní stav starých občanů a úroveň vybavení jejich domácností. V přízemí pracoviště Domu pečovatelské služby je dobře zařízené středisko osobní hygieny, kem jsou dopravováni občané ke koupání, pedikúře, úravě účesů apod. Dům má 23 malobytů pro 24 osob a je od svého uvedení do provozu v r stále plně obsazen. Odbor ŠKSVZ MěstNV evidoval k dalších 45 žádostí o umístění starých občanů. Nemohou-li staří občané žít vzhledem k zdravotnímu stavu ve svých domácnostech, poskytuje jim odbor ŠKSVZ zaopatření v domovech důchodců. Domovy důchodců v okrese Trutnov jsou ve správě Okresního ústavu sociálních služeb. V roce 1984 vyřídil odbor ŠKSVZ 39 žádostí o přijetí do Domova důchodců, z toho 20 žádostí kladně, 6 do pořadníku 1. stupně nutnosti, který sestavuje odbor sociálně-zdravotní ONV Trutnov. V r evidoval odbor ŠKSVZ MěstNV 26 žádostí o přijetí do Domova důchodců, z nich 19 postoupil k rozhodnutí do kompetence Okresního ústavu sociálních služeb. K evidoval odbor ŠKSVZ MěstNV cekem 3500 důchodců ve věku od 60 let. Kromě pečovatelské činnosti evidoval odbor ŠKSVZ cca 550 sociálně potřebných důchodců s nejnižšími důchody, jimž každoročně poskytuje finanční příspěvky. 41 občanů dostává opakovaný diabetický příplatek, 43 osob opakovaný příspěvek a jeden občan dostává vyživovací příspěvek z titulu TBC. Ročně připadá při jednorázovém příspěvku průměrná částka na žadatele ve výši cca 600 Kčs. V r bylo pro tento účel vyplaceno celkem 310 tisíc Kčs. Odbor ŠKSVZ MěstNV pečuje o dva Kluby důchodců. V Havlíčkově ulice a v Žirči, které mají celkem 177 členů. Na nákladech provozu těchto dvou klubů se podílel MěstNV 84% tj. 32 tisíc Kčs. Členové klubu pořádali v průběhu roku zajímavé vlastivědné autokarové zájezdy, besedy s barevnými diapositivy, zdravotní přednášky, šachové soutěže apod. Ve výstavbě v akci Z je Domov-penzión důchodců v Sadové ulici za parkem o kapacitě pro 66 občanů. Postup prací viz oddíl akce. Jako další významnou sociální službu pro staré občany uvádím bezplatnou dopravu autobusy Městské hromadné dopravy (MHD) pro občany nad 70 let, vyšší příděl uhlí +10 q a různé finanční úlevy. Byl vypracován návrh na vybudování vývařovna, která by řešila stravování důchodců, vyloučených ze závodního stravování. Záslužná je též činnost pediatrických sester odboru ŠKSVZ MěstNV, pečujících o děti předškolního věku. Výčet činnosti v péči o staré občany svědčí o pozornosti, již jejich klidnému stáří a zaslouženému odpočinku věnuje naše společnost. Každý z nás by měl občas zpytovat svědomí a říci si alespoň sobě pravdu, co pro své nejbližší, zejména staré rodiče, ale i nemocemi postižené sousedy v jejich často obtížných situacích vykonal. Májové oslavy 1985 Májové oslavy byly jako každoročně zahájeny Slavnostním večerem ke 115. výročí narození V.I. Lenina, dne v hod v kině Svět. Po slavnostním projevu byl promítnut sovětský film Karakum 40 C ve stínu, který se setkal s živým ohlasem u diváků. 20. dubna v 9,00 hod se konal Memoriál Josefa Nuna v Choustníkově Hradišti, na paměť tohoto význačného představitele Komunistické strany Československa v našem městě, interbrigadisty a neohroženého bojovníka proti fašismu. 30. dubna uspořádal Výbor Svazu turistiky OV ČSTV Trutnov v úseku Dubenec Bílá Třemešná Dolní Brusnice Vítězná Dvůr Králové n.l. Choustníkovo Hradiště Památník obětí pochodu smrti Kocbeře Trutnov Okresní odborová rada, 5. větev okresního kola Spojené štafety Dukla Bratislava Praha a Pod partizánskou vlajkou na počest ČSS Štafeta složená z žáků ZŠ a sportovců oddílů Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové n.l. doběhla ve před slavnostní tribunu před budovou MěstNV a její vedoucí připojil na bohatě ověšený štafetový kolík další stuhy podniků, závodů a organizací Národní fronty a zástupci OV KSČ a OOR 9

10 Trutnov převzali od zástupců podniků, závodů a organizací NF hodnotné závazky na počest ČSS 1985 a 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Počasí bylo krajně nepříznivé, cel den sněžilo a pršelo. Téhož dne přijali představitelé našeho města ve hod nejlepší pracovníky, jejichž fotografie s důvodovou zprávou vyly umístěny na Deskách cti vitrínách - na Gottwaldově náměstí. V 19 hod vystoupil v Hankově domě v poutavém pořadu k významným májovým výročím Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého s názvem Pro tuto zemi. 1. května konala se na Gottwaldově náměstí mohutná májová manifestace pracujících a mládeže, již předcházel prvomájový průvod dvou větví, které se na Gottwaldově náměstí spojily. Po projevech zástupců MěstNV, ONV, Vč-KNV a zástupce trutnovské posádky Sovětské armády následovala tradiční přehlídka alegorických vozů, na nichž podniky, závody textilního průmyslu, n.p. Strojtex, ČSAO, ČSAD, STS předvedly ve výrazné úpravě ukázky své výrobkové inovace a využití výsledků vědy a techniky ve výrobní praxi. Počínaje budíčkem v 6.30 hod., průvodem až po koncert po ukončení manifestace hrály hudby ZK 9. květen, jež přispěly k radostné náladě manifestujících se konalo Prvomájové odpoledne, v přírodním divadle ve Vč-ZOO, na němž vystoupil známý zpěvák Pavel Novák se skupinou PROTO. 5. května v 8.00 hod. se konal tradiční pietní akt u pomníku pionýrů před ZŠ 5. květen, jímž každoročně uctíváme památku padlých našich občanů za Květnového povstání, kteří položili život v boji za naší svobodu. Ve hod. se kona pietní akt položení věnců k památníků padlých na městském hřbitově, po němž následovala manifestace našich občanů a organizací NF položením věnců u památníku Osvobození na Wolkerově nábřeží. 8. května se odebral lampiónový průvod pionýrů a mládeže z nábřeží Dukelských bojovníků na Tyršovo koupaliště, mezitím zcela zaplněné diváky, kteří od sledovali mohutný ohňostroj, odpálený jednotkou ČSLA. Vyvrcholením májových oslav 40. výročí osvobození Československa byla dne 9.5. okrsková spartakiáda, kterou uspořádala Tělovýchovná jednota Dvůr Králové n.l. na počest ČSS Ve se konal průvod cvičenců spartakiády městem a ve bylo zahájeno cvičení žactva, dorostu, mužů a žen na stadiónu 20. výročí osvobození jež vzorně připravili cvičitelé a cvičitelky odboru ZRTV a oddílu atletiky TJ. Ani v tento slavnostní den nepřálo cvičencům počasí, aniž by tím ubralo na úrovni předvedených spartakiádních skladeb, nacvičovaných pečlivě již od podzimu 1984, byly Ohňovým poselstvím na Zvičině zahájeny všechny akce ČSS Ostatní akce, pořádané v rámci oslav 40. výročí osvobození ČSSR viz oddíly III. a IV. městské kroniky Organizace NF a Kulturní a osvětové instituce. Postup prací na Domově penziónu důchodců akce Z Vlastní výstavba byla zahájena podle prováděcího projektu Stavoprojektu Hradec Králové v prosinci Do konce r byly provedeny příčné základové pasy pod celým objektem. Do konce 1983 byla celá stavba vybetonována, včetně obložení vnějších panelů. Montáž stavby byla dokončena ve 2. čtvrtletí 1984, ve 3. čtvrtletí provedlo středisko akce Z přípravu a dopravu materiálu na zastřešení a instalaci elektrického vedení, kanalizaci a montáž schodiště. Ve 4. čtvrtletí byla osázena bytová jádra a zahájena výstavba výměníkové stanice. V r.1985 pokračovaly práce na montáži vodovodní instalace a kanalizace, zasazení ocelového kesonu a obetonování pro výtahovou šachtu. Domov penzión důchodců je 5 podlažní objet řešený jako dispoziční trojtrakt. 1. podlaží je určeno pro technické účely, 4. podlaží jsou obytná, tj. 40 malobytů se 66 lůžky, z toho jednolůžkové byty pro 14 osob, dvoulůžkové jednopokoje pro 46 osob a 6 osob ve dvoulůžkových dvoupokojových buňkách. Bude-li výstavba plynule pokračovat včetně výstavby společenské místnosti viz, žádost MěstNV na ONV o zařazení této akce Z do plánu na rok 1985 podle jednostupňového projektu Stavoprojektu Hradec Králové a ústavu Orgalen Dvůr Králové n.l., 10

11 což představuje přízemí objektu ve stavebních prvků MS 71 s obezděním, měl by být celý areál dokončen v 2. čtvrtletí Do obdržel odbor ŠKSVZ MěstNV 31 žádostí o přijetí. Předpokladem kladného vyřízení žádostí bude soběstačnost žadatele v době kladného vyřízení jeho žádostí. V Domově penziónu důchodců budou poskytovány pečovatelské služby jak pro jeho obyvatelé, tak pro další důchodce ve spádové oblasti. Projekt neuvažuje vyvařování obědů. Obědy budou dováženy, přehřívány a rozdělovny. Proto je bezpodmínečně nutné vybudovat v našem městě vývařovnu pro důchodce. V průběhu výstavby objektu Domova penziónu důchodce provedli pracovníci akce Z i výstavbu parovodní přípojky v délce 320 bm do výměníkové stanice a přípojku teplovodu v délce 500 bm pro okolní rodinné domky. Do konce roku 1985 byly též vyřešeny otázky vybavení objektu nábytkem. Výstavba vodojemu u nemocnice Přípravná dokumentace pro 324 bytové jednotky v areálu Zálabí-sever. S. ing. Šolc, vedoucí odboru výstavby MěstNV informoval radu MěstNV o stavu těchto akcí. Výstavby nových bytových jednotek podle citované připravené dokumentace je závislá na vybudování čističky odpadních vod. S hlediska celoměstského zásobování pitnou vodou je nezbytné, aby plynule pokračovala výstavba centrální úpravny vody, centrální čerpací stanice v prostoru Černé louky a výtlačného řádu do vodojemu u nemocnice, který bude mít kapacitu/objem 5400 m3. Kromě již dokončovaného vodojemu, má být výstavba ostatních jmenovaných zařízení, zahájená v letošním roce, dokončena v r Teprve realizace výše uvedených investic umožní příliv nových pracovních sil do produktivní i neproduktivní sféry v našem městě, jak se o tom zmiňuji na str. 5. zápisu Hospodaření s byty. O tíživé situaci ve zdravotnictví hovořil na zasedání rady MěstNV poslanec MěstNV s. M8Dr. Jiří Bludský, ředitel nemocnice s poliklinikou OÚNZ. Lékaři odcházejí do důchodu a nové lékaře lze získat jen s příslibem přidělení odpovídajícího bytu. Péče o veřejnou zeleň Technické služby města Dvora Králové n.l. provedly práce na údržbě stromořadí, průklest a tvarování zelených ploch. Podle jichž zmíněného projektu Stavoprojektu a následného návrhu Technických služeb města byla v Schuzových sadech vykácena část již odumřelých stromů a byla uzavřena smlouva s MěstV SSM o převzetí péče nad Schulzovými sady. Pracovníci TS města upravili záhony v obvodu města a provedli jarní dosadbu záhonů. V obvodu města vysázeli 180 růží a 200 různých stromků a posekali dvakrát travnaté plochy. V rámci úpravy stadiónu 20. výročí osvobození byla pokácena vnitřní řada stromoví obklopujícího podél Wolkerova nábřeží atletický stadión, čímž se získal prostor a zlepšil vzhled stadiónu pro okrskovou spartakiádu a budoucí akce. Na základě stížnosti občanů byl od pověřen jeden pracovník TS města pravidelnou drobnou údržbou a pořádkem v Schulzových sadech, čímž byla 1. etapa rekonstrukce sadů včetně opravy besídky v letošním roce splněna. TS města vyměnily resp. Opravily poškozené lavičky (viz vandalismus) doplnily nové koše pro odpadky na veřejných prostranstvích a natřely stožáry veřejného osvětlení. Obnovené fasády barokních domů, významné secesní budovy spořitelny a všech ostatních domů na Gottwaldově náměstí vyjma Staré radnice zkrášlily vzhled centra našeho města. Péči o vzhled města vyžadují však i okrajové čtvrti města od nádraží ČSD až po nemocnici a od Lužanek až po sídliště Zálabí jih a sever. O hezké životní prostředí sídliště Baierům kopec pečují nejen TS, nýbrž i četní majitelé dvoudomků a vil, kteří vynaložili značné úsilí na vybudování zahrádek a jejich oplocení kolem svého bydliště. Pro Technické služby města vznikl úkol výsadby zeleně v areálu mateřské školy Slunečná a v okolí Smuteční obřadní síně u městského hřbitova. Zde ještě zbylo dost práce i na rok TS města udržují 44,7 ha veřejné zeleně. Podle platných výkonových norem pro tuto profesi připadá na jednoho pracovníka údržba veřejné zeleně ve výměře 2,5 ha, což znamená potřebu 17,6 pracovních sil. Plynulé a jakostní péče 11

12 o svěřenou výměru veřejné zeleně vyžaduji kromě pracovních sil též moderní mechanizační prostředky, kterých se vzdor některým účelným investicím v poslední době stále ještě TS města nedostává. Strojní vybavení je na úrovni I. Generace o nízké výkonnosti. Je proto nutné v zájmu plnění úkolů TS města zlepšit technickou vybavenost jejich středisek ale též zdokonalit organizaci práce a využívání pracovní doby. Řešení obtížné situace se nabízí v prováděném rozdělení veřejné zeleně na podniky, závody, organizace vnitřního obchodů, LSD Jednota a RaJ atd., školy obou cyklů a občanské výbory, jež by podle uzavřené dohody s TS převzaly své úseky do trvalé péče. Úprava poplatků za svatební obřady Rada MěstNV schválila zrušení poplatků za uzavření manželství pro občany našeho města, konají-li se svatební obřady v soboru. Pro ostatní dny a pro občany jiných obcí platí dosavadní sazby. Tato úprava vstoupila v platnost dnem Připravenost na turistickou sezónu 1985 Jako každoročně řešil i letos odbor KHSaO MěstNV (vedoucí s. Jaroslav Týč) ve spolupráci se zástupci n.p. RaJ, LSD Jednota a maloobchodní sítě zabezpečení služeb pro obyvatelstvo a návštěvníky našeho města, zejména vč-zoo, v době turistické sezóny. Rozbor situace ukázal, že se výrazně nezlepšilo veřejné stravování, tj. podávání obědů při hromadných autobusových zájezdech cestovních kanceláří a ZV ROH podniků a závodů z celé republiky. Místy byla nedostatečně uspokojena poptávka po zelenině a ovoce včetně jižního. Naproti tomu bylo dostatek mražených výrobků. Drobné provozovny MěstNV, které od 2.1. převzaly od TS města provoz Tyršova koupaliště, městských lázní a ubytovny MěstNV Regina, provedly před zahájením turistické sezóny nutné opravy zařízení a úpravy areálu Tyršova koupaliště a vnitřního vybavení ubytovny Regina. Jak restaurace RaJ ve Vč-ZOO, tak stánky občerstvení pod Vč-ZOO u parkoviště zahájily provoz již 1.5. Je škoda, že pro nedostatek ubytovací kapacity nelze využít četných hromadných zájezdů do Vč-ZOO k hlubšímu poznání historických památek a současného života v našem městě i jeho na památky mezinárodního významu bohatého okolí (Betlém, Kuks, Hrad Pecka, Galerie antického umění v Hostinném aj.). Tyto zájezdy, ale i individuální návštěvníci po návštěvě Vč-ZOO obvykle týž den naše město opustí. Obrat k lepšímu by nastal výstavbou ubytovacích kapacit (hotel kategorie B, chatová osady, kempink apod.). Zvýšily by se tím podstatně tržby za poskytované služby, pokud by se též zvýšila jejich úroveň. Místní průmyslové podniky ubytovávají své zahraniční obchodní partnery nejčastěji v hotelu Černigov v Hradci Králové, aby poskytly svým hostům ubytování mezinárodní úrovně. Stížnosti a oznámení občanů v 1. pololetí 1985 Odbor pro vnitřní věci MěstNV obdržel v 1. pololetí 16 stížností a oznámení, z nichž vyřídil 8 stížností a oznámení a 8 postoupil příslušným organizacím podle jejich působnosti. Oprávněnost stížností činila 71%, proti roku 1984 se zvýšila o 13%. Stížnosti se týkaly hlavně vodního hospodářství (podmáčení domu, přerušení dodávek pitné vody v letních období), služeb obyvatelstvu, oprav a údržby bytů a domovního fondu. Doplnění akcí Z Na základě žádosti MěstNV na ONV Trutnov o začazení dalších akcí Z do volební programu NF, byl doplněn program investičních akcí Z o tyto objekty: Výstavba garáží pro Český svaz chovatelů Žireč v hodnotě díla 108 tisíc Kčs Letištní řídicí (dispečerská) věž pro Aeroklub Svazarmu v hodnotě 93 tisíc Kčs 12

13 Využití školních prázdnin pro přípravu škol na nový školní rok 1985/86 Odbor ŠKSVZ MěstNV využil školních prázdnin k provedení plánovaných rekonstrukcí a oprav ZŠ: Rekonstrukce ústředního topení v ZŠ Komenského u. Elektrická a vodní instalace, vymalování a nátěr těles ústředního topení v ZŠ 5. květen, Podharť a Schulzovy sady Vymalování učeben a kabinetů v ZŠ Koněvova Rozšíření školní jídelny ZŠ ř. květen o rekonstruovanou budovu čp na nároží ulice 5. května a Smetanovy ulice Vymalování všech školních jídelen Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Schulzovy sady byla dokončena k 1.9. Zasedání rady MěstNV Z programu zasedání rady MěstNV vyjímám: Zhodnocení aktivu předsedů občanských výborů, konaného Vydáno 25 dekretů na podnikové byty K 4.7. evidoval odbor KHSaO 28 bytovek, z nichž bylo 12 bytovek opraveno a připraveno k předání uživatelům Akce Z : 1. a 2. etapa výstavby Smuteční obřadní síně byla dokončena a zkolaudována. Dosud však není zabezpečeno plynulé zásobování vodou. Mateřská škola Slunečná: Byly provedeny vnitřní dokončovací práce. Dosud není vyřešena otázka vytápění a zatékání vody. Domov penzión důchodců hrubá stavba dokončena. Společenská místnost je ve výstavbě. Tělocvična TJ Dvůr Králové n.l. : až do zimního období probíhaly práce na výměníkové stanici a parovodu. Podle vyjádření vedoucího akce Z s. Vladimíra Markla jsou dodávky materiálu v r stále obtížnější, ježto akce Z nemají celostátně prioritu v dodávkách materiálu. Většina potřebného materiálu je celostátně bilancována. Jedná se o úzkoprofilové materiály s neúměrně dlouhou dodací lhůtou, což brzdí plynulý průběh výstavby akcí Z. Odbor výstavby MěstNV vyhlásil seznam pozemků pro výstavbu rodinných domků. Uchazeči o výstavbu RD obdrželi souhlas odboru výstavby MěstNV k zřízení práva osobního užívání stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domků. Úkolem odboru výstavby MěstNV je zabezpečit v předstihu vybudování inženýrských sítí a přístupových komunikací. Rada MěstNV doporučila návrh seznamu pro výstavbu rodinných domků ve Strži ke schválení. Schválen projektový úkol pro stavbu skládky tuhých komunálních odpadků. Náklady budu činit 70 tisíc Kčs, dokončení do Zahájení nového školního roku 1985/86 Zahájení nového školního roku si vždy vyžádá opravy a úpravy vnitřního zařízení školních budov, čimž však starost o dobrý začátek nekončí. Je třeba se postarat též o dostatek vrchního ošacení a prádla,obuvi, školních potřeb pro žactvo. Proto provedl odbor KHSaO MěstNV s předstihem rozbor situace v zásobování těmito druhy zboží s tímto výsledkem: Textil Pardubice: zabezpečen dostatek pleteného vrchního ošacení, bavlněných a vlněných výrobků pro děti, tepláků, bund. Nedostatky z tuzemských dodávek byly nahrazeny dodávkami z dovozu. Zásobování uspokojivé. Obuv n.p.: dostatek dětské celoroční usňové obuvi, nadbytek punčochového zboží v potřebném sortimentu. Drobné zboží: zásobování školními potřebami bylo dostatečné 13

14 Nedostatečná je však trvale kapacita prodejny v Horově ulici, kde se každoročně před začátkem školního roku a v průběhu roku často tísní kupující, kteří vytvářejí fronty, Jak prodejní tak skladové prostory této prodejny jsou naprosto nedostatečné a zbytečně prodlužují nákupní dobu spotřebitelů, Přemístěním prodejny Sport z Revoluční ulice do nové prodejny v Husově ulici uvolnila se prodejna ve středu města, jež by usnadnila řešení této otázky.. Je třeba, aby uvolněné prodejny byly v nejkratším čase obět obnoveny a předány pro služby obyvatelstvu. Dne se konal zápis žactva do základních škol. K 1.9. bylo v mateřských školách 127 volných míst. Všechny žádosti o umístní dětí byly vyřízeny kladně, ježto při zápisu přihlásili rodiče pouze 96 dětí. Provoz na mateřských školách byl zahájen 2.9. Opačná situace byla a trvá dosud při umístění dětí v jeslích. Odbor ŠKSVZ MěstNV obdržel 49 žádostí, ale mohl umístit pouze 35 dětí, kdežto 14 dětí zůstalo zatím neumístěno. Všechny ZŠ byly řádně připraveny k zahájení školního roku. Byla ustavena komise péče o rodiny a děti jako správní komise při MěstNV. Předsedkyní byla zvolena s. Jarmila Brokešová, tajemnicí s. M. Mědílková. Komise má dalších 5 členů-aktivistů. Činnost spolupráce MěstNV a Občanských výborů s domovními komisemi a domovním důvěrníkem. Usnesením vlády ČSR č. 39/77 byly schváleny Zásady pro zřizování a činnost občanských výborů a spolupráce občanských výborů s domovními komisemi a domovním důvěrníkem, jako dalšími aktivisty MěstNV. Poslání komisí a důvěrníků (u menších objektů) je nejen řešit otázky správy, údržby, opravy a užívání bytů, ale též účast na řešení současných úkolů MěstNV, vyplývajících z usnesení stranických orgánů. Činnost domovních komisí a důvěrníků řídí MěstNV prostřednictvím občanských výborů. Domovní komise se zřizují v domech s věším počtem bytů, domy s menším potem bytů spravuje obvykle domovní důvěrník. Členy domovních komisí (důvěrníky) volí uživatelé bytů na dva roky. V listopadu 1985 proběhlo školení všech členů domovních komisí a důvěrníků. Vhledem k tomu, že tyto orgány spravují značné celospolečenské hodnoty, je jejich činnost velmi odpovědná. Hodnocení průběhu akcí Z v r akcí Z, zahrnutých do volebního programu NF na rok 1985, vytvořilo hodnotu díla 4,340 tisíc Kčs při nákladech 2,819 tisíc Kčs, což představuje 85%ní podíl nákladů k hodnotě díla. K bylo vynaloženo na technickou vybyvenost rodinných domků 2,883 tisíc Kčs. Průběh výstavby jednotlivých akcí Z : Společenská místnost pro Domov penzión důchodců stavba přechází rozestavěna do roku 1986, kdy bude dokončena. Kolumbárium a stavba Smuteční obřadní síně byla zkolaudována etapa výstavby pokračuje a zahrnuje tyto práce: Oplocení, terénní a sadové úpravy, komunikace, parkoviště a kolumbárium dokončení k Dispečerská věž na letišti Aeroklubu Svazarmu v Žirči stavby nebyla zahájena, ježto nebyla finančně zajištěna. Stavba garáží pro Český svaz chovatelů v Žirči ČSCH vzdor četným urgencím stavbu nezahájil. Rada MěstNV ve své schůzi dne 31.10, schválila žádosti o přidělení pozemků na stavbu 13 řadových garáží v ulici 5. května a další 2 pozemky v Rokycanově ulici a v Žirči. Zároveň schválila přidělení pozemků pro stavbu 4 rodinných domků. Kromě výstavby rodinných domků pokračovala zdárně výstavba bytovek Stavebního bytového družstva svépomocí dokončením hrubé stavby 3. bloku v Libušině ulici. Družstevníci dokončili 14

15 u dvou bloků, obývaných již v letech 83-84, zelené plochy, což přispělo ke zlepšení vzhledu jinak nevzhledné Sladkovského ulice. Stav městských komunikací a chodníků v ulicích: Havlíčkova, Tylova, Fügnerova a Sladkovského je trvale neuspokojivý a vyžaduji radikální nápravu. Nejsouli dodavatelé inženýrských sítí a Vč-vak schopni uvést vozovky a chodníky do původního stavu vlastními silami, jsou povinni provést tyto úpravy na svůj náklad jinými organizacemi, např. TS města. Úprava pohledového průčelí Gottwaldova náměstí Ač úprava pohledového průčelí Gottwaldova náměstí byla úspěšně+ dokončena v 1984, zůstává ve výhledu rekonstrukce přilehlých ulice, kde zejména dolní část Revoluční ulice působí žalostným dojmem. Chvála vhledu Gottwaldova náměstí jako celku se však netýká vzhledu Staré radnice, jejíž sgrafitovou fasádu měly obnovit stavební čety Vč-ZOO. Zjednodušená sgrafitová fasáda byla obnovena v r současně s rekonstrukcí celé budovy, zřízením konšelské obřadní síně a denní a noční vinárny. Nutno pochválit závod 22. n.p. TIBA Slovany, který ve vzorné jakosti obnovil pohledová průčelí České státní spořitelny, vzácné budovy v secesním slohu. Zbývá ještě velký kus práce, aby se naše město líbilo nejen nám, ale i četným návštěvníkům z domova i ze zahraničí. Týká se to zejména těchto objektů: Úprava Mariánského sousoší na Gottwaldově náměstí, významné dílo barokního sochařství od Františka Procházky z r. 1753, sochaře z okruhu Matyáše B. Brauna. Rekonstrukce obou podloubí a již zmíněných ulic podle dokumentace, ktrou provedl ústav Orgalen Úprava Památníku odboje na náměstí Od boje, dílo sochařů Horejse a Bílka a architekta Kvasničky, postavené v r Zub času na toto památném sousoší vykonal své. Není dobrou vizitkou péče o umělecké památky, je-li toto sousoší podpíráno dvěma břevny, místo aby se mu dostavo zasloužené odborné úpravy. Přemístění poprsí Václava Hanky ze Schulzových sadů do prostoru před Hankovým domem, který se stal nehlídaným parkovištěm pro kino Svět a ZK ROH 9. květen aj. Požární ochrana a prevence V průběhu letošního roku byli vyškoleni členové všech občanských výborů v protipožární ochraně a prevenci, jako pomocné orgány Veřejného požárního sboru ve Dvoře Králové n.l., který nemůže sám 100% zabezpečit protipožární kontrolu preventivními prohlídkami vybraných objektů. Z plánovaných 1461 domů, které měly být do konce roku 1985 prohlédnuty, provedli členové občanských výborů 148 preventivních prohlídek. Týká se to 12ti občanských výborů. Ostatní občanské výbory dosud s prohlídkami nezačaly. Oslavy 68. výročí VŘSR a zahájení Měsíce ČSP Oslava 68. výročí VŘSR byla zahájena slavnostním shromážděním v Hankově domě za účasti zástupců MěstNV, MěstV KSČ a MěstV NF. Téhož dne se konala manifestace pracujících a položení věnce u hrobu Rudoarmějce na městském hřbitově a u památníku padlých občanů města. Dne se konalo v Hankově domě slavnostní plenární zasedání MěstNV, a MěstV NF, na němž bylo vyhodnoceno plnění volebního programu NF a celoměstského závazku na počest 40. výročí osvobození ČSSR a vzpomenuto 68. výročí VŘSR. Během Měsíce ČSP uspořádalo kino Svět festival sovětských filmů a dětský filmový festival (viz kino Svět). Účast MěstV SČSP MV SČSP, a dalších organizací NF. Oslavy 68. výročí VŘSR byly zakončeny slavnostním pořadem Měsíce ČSP v Hankově domě za účasti zástupců MěstNV, MV KSČ a MV NF. 15

16 Zásobování obyvatel palivy Špatná situace v zásobování palivy byla způsobena nižší těžbou a s tím souvisejícími problémy v dodávce fosilních palic. Nebyl dodržen termín vykrývky všech domácností palivy do konce listopadu K tomu datu zbývalo 70 nevyřízených objednávek na uhlí a 30 objednávek na brikety. MěstNV, odbor KHSaO požádal n.p. Uhelné sklady Vrchlabí o splnění objednávek do konce r B) Průmysl Místní podniky a závody, vstoupily do posledního roku 7. 5LP s vědomím, že tento rok je výchozí základnou pro start do 8. 5LP a splnění všech ukazatelů státního prováděcího plánu roku 1985 je základní podmínkou pro celkovou bilanci 7. 5LP, a splnění závěru XVI. Sjezdu KSČ. Nezbytným pomocníkem hospodářského vedení ZO KSČ a ZV ROH, ZO SSM v každém podniku a závodu jsou již tradiční kolektivy BSP a KRB (komplexní racionalizační brigády). Promyšlená činnost těchto kolektivů a odboček ČSVTS přinesla své ovoce i letos ve výrobkové inovaci, úsporách surovin, energie a paliv. Jak se se svými úkoly vypořádaly jednotlivé podniky, o tom svědčí následující velmi stručný výčet dosažených úspěchů: Strojtex strojírny textilního průmyslu n.p., Dvůr Králové n.l. Podnik, založený zakládací listinou býv. Ministerstva spotřebního průmyslu dne 5l4.1958, vyrábí v 8 závodech v Čechách a na Moravě speciální stroje pro textilní průmysl, náhradní díly k textilním strojům umrtvených typů tuzemské výroby a z dovozu, vzduchotechnická zařízení pro textilní průmysl, zdvojené podlahy pro výpočetní střediska, výlisky z umělých hmot, proplétací stroje na kabely pro elektrotechnický průmysl, paličkovací stroje na výrobu prýmek, oplétaní kabelů, odlitky z šedé a tvárné litiny a z barevných kovů (hliník, bronz). V letošním roce obohatili pracující Strojtexu svou výrobkovou inovaci o: Stroj na příčné útkové řezání kapesníků. Výsledek zvýšení produktivit práce a jakosti, úsporu pracovních sil, odstranění jednotvárné práce. V konstrukci stroje byly uplatněny prvky elektroniky. Intersekting s posukovací hlavou GN 5, úspora deviz, náhradou za dovoz z NSR, výsledek spolupráce konstruktéra a dělníka. Vývoj rekuperátorů odpadního tepla, výsledek úspora 68 t ročně měrného paliva. TIBA bavlnářské závody n.p., Dvůr Králové n.l. V průběhu roku 1985 byly v rámci inovační činnosti vyhodnoceny následující druhy ve spolupráci se Státním výzkumným ústavem Textilním v Liberci: Druh Kabír 90 cm šatovka 100% bavlna, krepová vazba speciální úrpava Perilex Druh Dancy 90 cm šatovka 100% viskoza, v kooperaci řezného zboží s n.p. Slezan, Frdek- Místek pro exportní účely. Vyvzorována kvalita MEDINA 140 cm, režná tkanina z pletenotkacích strojů METAP (výrobce: Zbrojovka n.p. Vsetín), jež jsou v provozu v závodě 11 Pecka barvení v závodě 18 Červený Kostelec. Účast národního podniku TIBA na soutěžích 1985: Brno Mezinárodní veletrh spotřebního zboží Trenčín Trenčín město módy České Budějovice Jihočeské textilní trhy Plzeň Móda, domov, domácnost Hradec Králové soutěž VHJ Bavlnářský průmysl GŘ Praha soutěž ministerstva průmyslu ČSR nejlepší výrobek roku

17 Ocenění, medaile, diplomy: Čestné znání vlády ČSSR a ÚRO ( ) Trenčín Zlatá FATIMA TMM za druh Kavala Netinex- šatovka České Budějovice Bronzový kolovrat JTT za druh Lukava Hradec Králové Nejlepší výrobek VHJ Bavlnářský průmysl GŘ za druh Ariana šatovka, Kavala_nerinex-šatovka Praha Ocenění Ústavu bytové a oděvní kultury CID Praha Nejlepší výrobek ministerstva průmyslu ČSR za druh ARIANA 90 cm šatovka, speciální úprava OMASIL Národní podnik TIBA pořádá již několik let velmi přitažlivou akci pro naši veřejnost pod názvem Vánoce s Tibou za účasti pracovníků vývoje a poskytuje návštěvníkům výstavy svých výrobků poradenskou službu, spojenou s prodejem prosinec Ve spolupráci s výzkumným ústavem textilního zušlechťování, použitím jeho produktu APRE- TON BA vyvinul n.p. TIBA technologii barvení a stabilizace krepového efektu na indickém plátně, vhodném pro dámské šatovky, halenky. JUTA národní podnik, Dvůr Králové n.l. Je nositelem těchto stáních vyznamenání: Podnik 25. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou Podnik socialistické práce Podnik 30. výročí SNP Vyrábí ve 14 závodech v ČSR: Jutové koberce Papírové motouzy, konopné motouzy Lodní a horolezecká lana (konopí, polyamid) Netkané textilie POLINET Netkané textilie PETEX Autolana Prsní úvaz pro horolezce Manipulační pásy Závody n.p. JUTA jsou vybaveny špičkovou technologií a úspěšně soutěží na světových trzích využíváním umělých hmot (polypropylen, polyamid) náhradou za drahou Jutu. Naše průmyslové závody se dobře vyrovnaly s úkoly 7. 5LP a mohou proto směle vykročit k plnění ještě náročnějších úkolů 8. 5LP. III. Organizace Národní fronty Vzorná Tělovýchovná jednota Dvůr Králové n.l. Rok 1985 byl rokem 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a rokem ČSS Proto se veškeré úsilí funkcionářů a členů TJ soustředilo na zdárný průběh všech spartakiádních tělovýchovných, turistických a sportovních akcí. Hlavní akci byla okrsková spartakiáda, uspořádaná pod záštitou MěstV KSČ, MěstV NF a MěstNV dne 9. května na stadiónu 20. výročí osvobození. Ve 13 hod. byl zahájen spartakiádní průvod městem na stadión. Ve 14 hod. byl pořad zahájen předvedením spartakiádních skladeb: Rodiče s dětmi Nejmladší žactvo Mladší žáci a žákyně 17

18 Starší žáci a žákyně Dorostenky a ženy Muži a ženy Cvičení se zúčastnilo cvičenců a skladbám přihlíželo diváků, vzdor velmi nepříznivému počasí. Okrskové spartakiády ve Vrchlabí se za TJ Dvůr Králové n.l. zúčastnilo dne členů, okresní spartakiády v Trutnově dne členů a ČSS 1985 V Praze na Strahově 111 členů. Pro veřejnost bylo uspořádáno 19 tělovýchovných akcí za účastí 3100 diváků. V zimní sezóně se rekreačnímu lyžování v areálu zdraví na Zvičině věnovalo téměř 20 tisíc občanů našeho města a okolí. Tradičního dětského karnevalu na ledě se zúčastnilo 300 dětí a dospělých. Vysokou sportovní úroveň měl i letos Běh Safari, pořádaný oddílem atletiky za účasti 104 závodníků. Dne byly uspořádání mezinárodní atletické závody mládeže za účasti družebního družstva BSG Grevesmühlen v NDR uspořádal odbor turistiky 13. ročník dálkového pochodu Safari-Sněžka na obtížné trase 55 km za účasti 100 startujících a Safari-Zvičina 35 a 25 km za účasti 42 osob. Nutno zdůraznit obětavou práci členů TJ na úpravě stadiónu 20. výročí osvobození pro okrskovou spartakiádu. Pro nedostatek finančních prostředků bylo nutno úpravu stadiónu a jeho stráně provést brigádnicky. Na této akci bylo odpracováno 2600 hodin. Za obětavou pomoc zaslouží uznání MěstNV a TJ podniky n.p. TIBA, JUTA, STROJTEX, STS, Technické služby města, ZSS a Orgalen. MěstV a ZO Svazarmu Členové MěstV a ZO Svazarmu se zapojili do všech významných akcí letošního roku. Jednou z nejúspěšnějších akcí byl Memoriál Jusefa Nuna u Památníků v Choustníkově Hradišti branná soutěž na paměť obětem pochodu hladu a smrti z koncentračního tábora Gross Rosen za účasti 200 závodníků. Další akcí byla tradiční hvězdicová štafeta k památníků v Odolově, Dukelský závod branné zdatnosti pro ZO, školy, závody (účast 910 závodníků), přebor AMK ve spolupráci s Autoškolou, 4 branné akce, besedy a táboráky pro děti v letních pionýrských táborech a v ZO. Soutěž leteckých modelářů a nábor do kroužku letců a parašutistů přinesla rovněž klasné výsledky. ZO Svazarmu uspořádala i letos tradiční soutěže ve střelbě malorážkou Cena Safari a další soutěž v této disciplině Velká cena TIBY. MěstV SČSP MěstV SČSP uskutečnil v místních a závodních odbočkách SČSP 2 leninské besedy, zaměřené na vědeckotechnický rozvoj a sovětskou kulturu bojovníka za mír a socialismus. Spolupracoval s Klubem přátel sovětského filmu, zejména při získávání členů (186 průkazek). Pro žáky základních a středních škol zabezpečil v dubnu besedu s plk. Tyrkem, přímým účastníkem bojů o Duklu. Dne 5.5. uspořádal MěstV SČSP Večer sborového zpěvu a recitace z tvorby sovětských skladatelů a básníků za účasti více než 400 osob. Ve spolupráce s kinem Svět zorganizoval v MČSP Festival sovětských filmů a výstavu sovětského plakátu z doby Velké vlastenecké války SSSR, kterou navštívilo 3521 občanů. Dne byli na slavnostním plenárním zasedání MěstV SČSP vyhodnocení nejúspěšnější jednotlivci a kolektivy. Český svaz žen MO ČSŽ rozvíjel jako každoročně obětavostí svých členek mnohostrannou a obecně prospěšnou činnost, např. ve spolupráci s komisí obchodu MěstNV zorganizoval soutěž Kytička za ochotu a úsměv. Vyhodnocené prodavačky naší maloobchodní sítě byly na závěr soutěže přijaty v přá- 18

19 telském rozhovoru předsedou MěstNV s ing. Jan Kubcem, který jim poděkoval na vzorné plnění jejich povinností, jež navíc našim spotřebitelům při nákupu zpříjemní vzájemný styk. Během roku probíhaly cykly o dietním stravování, recepty, zavařování, pletení a háčkování, jež rovněž přispěly k účelné zájmové činnosti ve prospěch zdraví a sebeuplatnění, žen různého věku. Členky ČSŽ navštěvovaly během roku své starší členky u příležitosti jejich životních jubileí a podílely se na oslavách MDŽ a MDD. Mimo plán se uskutečnila návštěva členek v Domě pečovatelské služby 2 celovečerní besedy s hudbou, zpěvem. Ve spolupráci s vedením Dětského domova zorganizoval ČSŽ pro děti výlety do ZOO a do přírody. ČSZ je trvale platnou organizací Národní fronty v našem městě. MěstV ČČK Významná je činnost kolektivu MěstV Československého Červeného kříže, jehož předsedou je primář urologického oddělení nemocnice OÚNZ ve Dvoře Králové n.l., MUDr. Ladislav Rymeš. Během roku zabezpečovaly hlídky ČČK všechny větší oslavy a sportovní a tělovýchovné akce v našem městě. Členové získávali bezpříspěvkové dárce krve, zorganizovali na školách 1. stupně soutěž Mladý zdravotník, pro veřejnost uspořádali 5 přenášek se zdravotnickou tématikou, provedli školení zdravotnických hlídek s praktickým cvičením v terénu, dále v závodě n.p. ČSAO, n.p. Strojtex, Juta 1 a Velkosklad Drogerie. Pamatovali i na společenskou činnost uspořádáním společných večírků s taneční zábavou a jedním výletem. Městský výbor SSM MěstV SSM, jehož předsedkyní je s. Rejlová, řídí metodicky činnost 31 ZO SSM na školách obou cyklů, v podnicích, závodech, výzkumných ústavech a obchodech. Záslužnou akcí bylo převzetí patronátu nad údržbou a pořádkem v Schulzových sadech. Pro neorganizovanou mládež uspořádal MěstV SSM nealkoholické taneční zábyvy s diskotékou, kulturní a sportovní pořady dobré úrovně. Podílel se významně na akcích v rámci oslav 40. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou, na programu oblíbených večerů ZK ROH Klubu mladých. Významnou akcí byla účast na celostátní štafetě Paměť ve dnech : a uspořádání 12. ročníku dálkového pochodu Podzvičinskem za účasti 350 mladých lidí. Členové se zúčastnili běhu Mladé fronty a Směny a postupových soutěží v kopané a nohejbalu, zorganizovali diskotéku na ledě ve Vrchlabí a společenský večer v Trutnově. CZV SSM n.p. TIBA PŘ CTV SSM n.p. TIBA, jehož předsedkyni je s. Libuše Grohová, pokračovala v úspěšných tzv. miniklubech ve společenském sále n.p. Teplárna na nichž vystupují v poutavém pořadu přední umělci a sportovci, kteří mají naší mládeži co říci. Dne uspořádal CZV SSM besedu s čs. horolezcem St. Zemanem z Chomutova o přírodě a lidech v USA, dále folkový klubový pořad skupiny Kolaps ze Smiřic se uskutečnila víkendová akce Babské hry za účasti 40 osob z celé republiky. Program vyplnily sportovní soutěže, hry, písničky a večer s kulturním pořadem, který si účastníci sami připravili. Dne se konal tradiční dálkový pochod Za Tibou za účastí 296 startujících. Vedení národního podniku Tiba a PV ROH vyhlásily soutěž O Rudý karafiát pro mladé pracovníky do 30 let a členy CZV SSM na základě uzavření dvouletého socialistického závazku. Soutěž o Rudý karafiát je jednou z ucelených forem socialistické výchovy mladých lidí, přispívá k jejich třídnímu uvědomění, k socialistickému vztahu k práci, ke kolektivu a odpovědnosti za celospolečenské výsledky práce a pomáhá pěstovat u mládeže socialistické morální a charakterové vlastnosti. 19

20 Odznaky Rudý karafiát a Čestné uznání uděluje podnikový ředitel a PV ROH jednou ročně při slavnostních příležitostech. Přejeme soutěžícím z CZV SSM mnoho úspěchů při plnění svých závazků. Družstvo n.pl TIBA, složené s členů ZV SSM, Jitky Pušové a Jaroslava Jurčíka získalo 3. místo v celostátní soutěži ve zručnosti programátorů 1985 v kategorii hromadného zpracování dat. Blahopřejeme k tomuto významnému úspěchu v silné konkurenci. Významnou činností CZV SSM je již několik let práce Rady mladých odborníků (RMO), která se zabývá zapojením mladých lidí do vědeckotechnického rozvoje. Letos byly vyhlášeny tyto akce: Vyhledávací akce pro získávání úspor paliv, energie, textilních pomocných prostředků (TPP) a chemikálií, zlepšení technologického procesu a životního prostředí apod. Podnikové kolo ZENIT 1985, jehož vyvrcholením byla říjnová výstava prací v saloncích Hankova domu. Podnikové kolo soutěže zručnosti úpravářů v závodě 14 Vorlech pro učně i dospělé Soutěž zručnosti přadlen a tkadlen ZO Českého svazu chovatelů Žireč Dvůr Králové n.l. ZO ŠCH má 235 členů, z toho Žireč 133 členů. Největší akcí je každoročně výstava v Žirči: 19 Podkrkonošská výstava drobného zvířectva, květin a kaktusů, Žireč 1985, která se konala ve dnech za účasti 27 tisíc návštěvníků z celé ČSSR. Součástí výstavy je vždy vystoupení ZO kynologického oddílu SVAZARMU, jehož členové předvedli vzorné ukázky cvičených psů. TJ SOKOL, oddíl jezdectví předvedl na závodišti v Žirči za zámkem dvoudenní jezdecké závody, sestávající z parkurové drezúry koní a z překážkových dostihů. ZO ČSCH Žireč uzavřel na počest 40. výr očí osvobození Československa Sovětskou armádou a IV. sjezdu ČSCH na rok 1985 hodnotný závazek, který byl ve všech ukazatelích vysoce překročen. Na závazek odpracovat na akcích ČSCH 4000 hodin bylo odpracováno 9836 hodin = 246%, na plnění volebního programu NV: závazek 100 hodin plnění 1252 hodin = 1252%. Rovněž závazky na dodávky masa, vajec, angorské srsti, ovčí vlny, králičích, ovčích, kozích kožek byly splněny nebo vysoce překročeny, což platí též o závazku vyprodukovat pro další chov chovná a plemenná zvířata. Jako jediný výkupce v ČSR vykoupil živé králíky pro Drůbežářské závody n.p. Kolín. Úspěšná je též umělá líheň drůbeže. IV. Kulturní a osvětové instituce Závodní klub ROH 9. květen Činnost Závodního klubu ROH 9. květen ve Dvoře Králové n.l. se vyvíjela v souladu s plánem Hlavních úkolů kulturně výchovné činnosti na rok Na této činnosti se podílí 24 socialistických organizací a ZV ROH zdejších podniků a závodů. ZK ROH plní trvale funkci střediskového kulturního zařízení města Dvora Králové n.l. Byly splněny všechny kulturně politické akce plánu na rok Kromě plánovaných akcí podařilo se kolektivu ZK ROH realizovat programy a úkoly podle požadavků sdružených organizací a ZV ROH. Rok 1985 byl ve znamení oslav 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Pořady a koncerty byly proto programově zaměřeny k tomuto významnému výročí v novodobých dějinách našeho státu. Výchovně vzdělávací akce ZK ROH navštívilo více než 83 tisíc posluchačů a diváků. ZK ROH uspořádal pořady k 37. výročí Vítězného února, pořad v předvečer 1. máje, na němž vystoupil Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého v pořadu Pro tuto zem, slavnostní 20

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace ROK 1983 Úvod V tomto roce se pokračovalo v odpovědné a náročné práci na úkolech XVI. sjezdu KSČ a dalším rozvoji československé vzdělávací soustavy. Charakter a průběh roku ovlivňovaly mimořádně důležitá

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období 108 Vládní návrh ZÁKON ze dne prosince 1980 o státním rozpočtu československé federace na rok 1981 Federální shromáždění

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 27.4.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Počet obyvatel k 1. lednu 1979 18 451 osob.

Počet obyvatel k 1. lednu 1979 18 451 osob. 1979 I. Stav obce Počet obyvatel k 1. lednu 1979 18 451 osob. K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 II. Politický, hospodářský, sociální a kulturní rozvoj města.

Více

Kronika města Dvora Králové n.l. za rok 1983

Kronika města Dvora Králové n.l. za rok 1983 Kronika města Dvora Králové n.l. za rok 1983 I. Stav obce: k 1.1. 1983 mělo město 17 693 obyvatel -1982 17 726 k 31.12. 83 mělo město 17 652 obyvatel - 1982 17 697 II. Politický, hospodářský a společenský

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ČI. 1 Základní ustanovení

ČI. 1 Základní ustanovení S00RP00LA8NE Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na vymezených veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Břeclav se na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017 Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová vedoucí ekonomického odboru Odůvodnění:

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k 31.12.2016 1 Seznam platných vyhlášek 1991 žádná platná vyhláška 1992 č. 1 1993 žádná platná vyhláška 1994 žádná platná

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

227/17/2007 vzala na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1 3/2007 ve znění zprávy č. 3/17

227/17/2007 vzala na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1 3/2007 ve znění zprávy č. 3/17 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 17/2007 konané dne 4. června 2007 Rada města Slatiňany: 224/17/2007 schválila rozšířený program jednání 225/17/2007 schválila 6. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 3/2015 Účinnost od 1. května 2015 Směrnice ČAS ze dne 8. dubna 2015 o článcích péče o talentovanou mládež Předsednictvo Českého atletického

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Město Dvůr Králové n. L. mělo k 1. lednu 1980 17 796 obyvatel

Město Dvůr Králové n. L. mělo k 1. lednu 1980 17 796 obyvatel 1980 I. Stav obce: Město Dvůr Králové n. L. mělo k 1. lednu 1980 17 796 obyvatel městská čtvrť Lipnice 496 obyvatel městská čtvrť Verdek 193 obyvatel Celkem 18 485 obyvatel II. Politický, hospodářský a

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 116 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. června 1988, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová,Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic I. Město Domažlice dle 36a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení) může ocenit významné životní události svých občanů.

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s.

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. STANOVY Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. (zapsaný spolek) je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov OCEŇOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 14/2013 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 22. listopadu 2015 Účinnost

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Obyvatelstvo 1. lednu 1973 mělo město Dvůr Králové n. Labem 16 516 obyvatel

Obyvatelstvo 1. lednu 1973 mělo město Dvůr Králové n. Labem 16 516 obyvatel 1973 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Obyvatelstvo 1. lednu 1973 mělo město Dvůr Králové n. Labem 16 516 obyvatel K Politický a veřejný život Výstavba Nových

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více