Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo. Bakalářská práce"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo Bakalářská práce Autor práce: Vendula Svobodová Vedoucí práce: JUDr. Lenka Valová Oponent práce: doc. Mgr. Jan Kolegar Brno 2014

2 Bibliografický záznam SVOBODOVÁ, Vendula. Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní Fakulta, Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie, rok s.[42] Vedoucí diplomové práce JUDr. Lenka Valová.

3 Anotace Bakalářská práce s názvem Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo pojednává o veřejně prospěšném dobrovolnictví a mapuje aktuální stav v brněnských divadlech. První část práce definuje základní pojmy a popisuje ukotvení dobrovolnictví v legislativě, teorii managementu dobrovolnictví a aktuální situaci v kultuře. Druhá část mapuje dobrovolnické aktivity v brněnských divadlech s předpokladem, že divadelní prostředí zcela nezná možnosti dobrovolnictví. Na závěr navrhuje, jak by v divadelním provozu mohly být využity teoretické metody a zkušenosti ze zavedené praxe v Moravské galerii a Divadelním ústavu. Annotation Bachelor thesis titled Volunteering in the cultural sector in the Czech Republic with a focus on theater deals with publicly beneficial (community) volunteering and conducts a survey of the current situation in the theater area (area) in Brno. The first part of work defines terms and key concepts and describes the application of volunteering in legislation as well as management theory of volunteering and current situation in culture. The second part of work discusses a volunteer activity in Brno theaters, with the assumption that the theatrical environment is not well acquainted with the possibilities of volunteering. In the conclusion, work suggests how theoretical methods and experience of the established practice in the Moravian Gallery or Theatre Institute could be applied in the theatre operation practice.

4 Klíčová slova dobrovolnictví, dobrovolný, neziskový sektor, legislativa, management dobrovolnictví, kultura, divadlo, Brno Keywords Voluntary, volunteering, non-profit sector, legislation, volunteer management, culture, theater, Brno

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 1. září 2014 Vendula Svobodová

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí práce JUDr. Lence Valové a všem brněnským divadlům.

7 Obsah Úvod... 1 A) Teoretická část Fenomén dobrovolnictví Definice a tradice Situace v České republice Legislativa Zákon 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů Legislativa v zahraničí Legislativa ve Velké Británii Formy a druhy dobrovolnictví Dělení z hlediska ve prospěch koho je dobrovolnická práce vykonávána Vzájemně prospěšné Dobrovolná služba Dobrovolná občanská výpomoc Veřejně prospěšné Expresivní dobrovolnictví Servisní dobrovolnictví Dělení z hlediska historického vývoje Evropský model Americký model Dobrovolnické centrum Dělení z hlediska role, kterou dobrovolníci hrají v organizacích Dělení z hlediska času Veřejně prospěšné dobrovolnictví v neziskových organizacích Potřebnost dobrovolníků v organizaci Mýty o dobrovolnictví Management dobrovolnictví Koordinátor dobrovolníků... 18

8 4.3.2 Začlenění dobrovolnického programu - příprava Výběr a školení Supervize Motivace a evaluace Financování dobrovolnického programu Smlouvy Pojištění dobrovolníků Oblasti dobrovolnictví Dobrovolnictví v kultuře Profesionálně řízené dobrovolnictví v kulturních organizacích Dobrovolnictví v jednotlivých kulturních odvětvích Péče o kulturní bohatství Veřejné knihovny Muzea a galerie Scénické umění B) Praktická část Případová studie Případová studie Moravská galerie Případová studie Institut umění Divadelní ústav Výzkum v oblasti dobrovolnictví v divadlech ve městě Brně Návrh většího využití teoretických metod a praktických zkušeností dobrovolnictví v divadelní oblasti Závěr Bibliografický záznam Seznam příloh... 44

9 Úvod Bakalářská práce se zabývá fenoménem dobrovolnictví v kulturní neziskové sféře v České republice s konkrétním výzkumem v divadelní oblasti v Brně. Vychází z hypotézy, že divadelní prostředí potenciál dobrovolnictví plně nevyužívá, a pokud ano, není činnost dobrovolníků v těchto organizacích nijak systematizována, profesionálně organizována a právně ošetřena. Tento stav dobrovolnictví se předpokládá nejen v kulturní sféře, ale i v další řadě oblastí. Proto se práce nejdříve zabývá otázkou, co je to dobrovolnictví, z jakých tradic vychází, jak jej vymezuje zákon a jaký je pohled na dobrovolnictví očima neziskové sféry a odborných dobrovolnických center, které se dlouhodobě snaží tento fenomén začlenit do běžného života lidí a organizací v demokratické společnosti. Vzhledem k těmto poznatkům je v práci zmapována míra dobrovolnických aktivit v kultuře s tím, že jsou vyzdvihnuty dva příklady úspěšných dobrovolnických programů v Moravské galerii v Brně a v Institutu umění Divadelním ústavu, které poslouží jako vzor pro navržení modelu většího využití dobrovolníků v divadlech. 1

10 A) Teoretická část Teoretické část v první polovině hledá definici a vymezení širokého pojmu dobrovolnictví a popisuje ukotvení dobrovolnictví v zákoně. Druhá polovina se věnuje dobrovolnictví v neziskovém sektoru. Je zde rozebrána problematika managementu dobrovolnictví a situace dobrovolnictví v kulturní oblasti se zaměřením na divadlo. Tyto poznatky jsou poté aplikovány v praktické části. 1. Fenomén dobrovolnictví První kapitola teoretické části se věnuje dobrovolnictví jako fenoménu lidské společnosti. Hledá různé pohledy na definici dobrovolnictví a dobrovolníka a dalších pojmů s tím souvisejících. Stručně popisuje tradici a vývoj dobrovolnické práce ve společnosti a její aktuální situaci v České republice. 1.1 Definice a tradice Neexistuje jednotná, daná definice dobrovolnictví. Tento pojem je široký a zahrnuje velké množství pohledů na to, co je to dobrovolnictví. Je zřejmé, že tento fenomén doprovází lidskou společnost od nepaměti. Müllerová (2011, str. 10) uvádí, že kořeny dobrovolnictví lze najít ve filantropii neboli dobročinnosti, altruismu neboli nesobectví. Filantropii slovník cizích slov definuje jako příležitostné pomáhání slabým, lidumilnost, lidumilství, dobročinnost a altruismus je podle něj nesobecký způsob myšlení, jednání ve prospěch druhých lidí (Klimeš, 2002). Počátky projevů veřejně prospěšné filantropie i altruismu v sociální a zdravotnické oblasti lze najít v charitě, dárcovství, ale také v zájmových spolcích, které začaly vznikat spolu s průmyslovou výrobou. Kulturní oblast a vědu vždy podporovali bohatí mecenáši. Na rozdíl od dárce nebo mecenáše, který podporuje potřebné finančními či věcnými dary, dobrovolník vykonává dobročinnou věc osobně, aktivně. Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bezplatně. Dobrovolník dává vědomě část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. (Müllerová, 2011, str. 10) Podobně definují dobrovolníka Tošner a Sozanská (2006, 2

11 str. 35). Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Frič (2010, str. 9) uvádí, že tři základní rysy dobrovolnictví jsou: nepovinnost, bez nároku na odměnu a ve prospěch druhých. Nepovinnost znamená, že k takovéto aktivitě se jedinec rozhodl sám, z vlastní vůle, nikým nedonucen. Ačkoli jsou v běžné praxi dobrovolníci určitou formou odměňováni, například dostávají za svou práci drobné dárky, proplacení cestovného, volné vstupy na akce apod., rozhodující je motiv dobrovolničení, ten by měl být nezištný, jedinec za své konání neočekává žádnou finanční kompenzaci. Ve prospěch druhých je diskutabilní, jelikož každý někdy dobrovolně poskytl pomoc osobě blízké. Dobrovolnické jednání by tedy mělo být obecně prospěšné a ve prospěch cizích, druhých osob. Je plánované, tzn. nejedná se o spontánní jednání a mělo by se mělo odehrávat se v rámci organizace (Frič, 2010). S dalším vymezením termínu dobrovolnictví přichází Tošner (dobrovolnik.cz, dostupné z Dobrovolnictví jako veřejně prospěšnou činnost chápeme jako ochotu člověka dát část svého času a sil ve prospěch potřebné organizace nebo člověka, aniž by s příjemcem pomoci byl vázán přátelskými či jinými vazbami. Z dobrovolné činnosti má přínos nejen její příjemce, ale i dobrovolník, kterému přináší nové přátelské vztahy, nové zkušenosti a dovednosti, někdy i částečné řešení problému nezaměstnanosti. Tato definice zmiňuje, že ač je dobrovolnictví chápáno jako činnost ve prospěch druhých, cizích osob, dobrovolníkovi také poskytuje užitek a prostor pro seberealizaci. Dobrovolnictví a jeho význam pro společnost vymezuje Všeobecná deklarace o dobrovolnictví, schválená na zasedání Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí v roce Dobrovolnictví je základním stavebním prvkem občanské společnosti. Uskutečňuje nejvznešenější aspirace lidstva touhu po míru, svobodě, příležitostech, bezpečí a spravedlnosti pro všechny. (dobrovolnik.cz, dostupné z Je zřejmé, že v moderní, demokratické společnosti se dobrovolná pomoc druhým stala nedílnou součástí občanského života. Podle Jiřího Tošnera z neziskové organizace Hestia, 3

12 o. s., stav dobrovolnictví odráží stav společnosti a obnovuje důvěru a přetrhané vazby mezi lidmi a zároveň rozvíjí města a kvalitu života v nich. Důkaz zvyšujícího se významu dobrovolnictví v dnešní době také dokládá, že Evropská unie vyhlásila rok 2011 Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. 1.2 Situace v České republice Úplné počátky dobrovolnictví v českých zemích lze najít v národním obrození, kdy vznikaly vlastenecké spolky, které měly za úkol obnovovat a rozvíjet českou kulturu, vzdělanost a vědeckou sféru. K největšímu rozmachu došlo až za samostatného Československa po první světové válce, rozšířila se forma i oblasti působnosti dobrovolnické činnosti (od soukromých spolků, politicky orientovaných až po náboženské). Omezení této bohaté nabídky dobrovolnictví přinesla až německá okupace a následné budování socialismu. V České republice se o pojmu dobrovolnictví (jak jej chápeme dnes) začalo opět veřejně hovořit až po roce 1989, po přechodu republiky na demokratickou, kapitalistickou společnost. Nedá se říci, že by zde před rokem 1989 dobrovolnictví neexistovalo. Kromě povolených, hlavně sportovních a turistických a jiných spolků, bylo zde veřejné dobrovolnictví spojeno s nucenou, politickou angažovaností. Bylo tedy nesvobodné, tzv. povinně dobrovolné. Po revoluci se vnímání dobrovolnictví proměnilo. Po otevření hranic bylo možné odcestovat na dobrovolnou službu do zahraničí. Došlo k oživení zájmových spolků a sdružení, které na našem území hojně fungovaly za první republiky. Tošner v Průvodci dobrovolnictvím pro neziskové organizace (hest.cz, dostupné z uvádí: Je třeba poznamenat, že dobrovolnictví má v českých zemích bohatou tradici. Jeho kořeny sahají až do národního obrození a následně i do období prvního československého státu po roce 1918, kdy dobrovolné organizace a spolky významně ovlivnily sociokulturní úroveň mladého českého státu. Zároveň ale platí, že v současnosti je částí naší společnosti dobrovolnictví chápáno jako něco, co mělo odejít spolu se socialismem. Vznik soukromého sektoru, tedy odklon od kolektivního zájmu k individuálním, a zkušenosti občanů se zmíněným politickým, ve své podstatě nedobrovolným dobrovolnictvím zapříčinily počáteční averzi občanů. Jeho význam a potřebnost společnost postupně začala chápat spolu s rozvojem nestátního, 4

13 neziskového sektoru, který z důvodu nedostatku finančních prostředků byl na dobrovolné práci zpočátku závislý, a vlivem zahraničních, západních modelů svobodné, občanské společnosti. Přes tento fakt, ve srovnání se západní Evropou a Spojenými státy, má česká společnost stále malé povědomí o důležitosti dobrovolnictví (Pospíšilová, 2011), (Tošner, Sozanská, 2006). 2. Legislativa V právním státě je také nutné dobrovolnictví chápat jako občanskoprávní vztah. Rozvoji dobrovolnictví po roce 1989 pomohla i legislativa. V roce 1990 byl Federálním shromážděním přijat zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Později byly přijaty i další potřebné zákony, jako č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. (Brzobohatá, 2011). V současné době jediný platný zákon, který ošetřuje pouze dobrovolnictví je zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. 2.1 Zákon 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů Popud k sepsání tohoto zákona přišel v roce 2001, který Organizace spojených národů vyhlásila Mezinárodním rokem dobrovolnictví. Zákon je platný od 1. ledna Dobrovolnictví je v České republice právně ošetřeno pouze tímto zákonem, který se nevztahuje na všechny způsoby dobrovolnictví v celé šíři, ale pouze na tzv. dobrovolnickou službu. Z důvodu přijetí nového občanského zákoníku, který platí od ledna 2014, byl zákon o dobrovolnické službě novelizován s platností od 5. června 2014 zákonem č. 86/2014 Sb. Zákon vymezuje následující pojmy. Dobrovolnická služba, podle zákona činnost, při níž dobrovolník poskytuje pomoc ( 2). a) lidem v tíživé životní situaci nebo lidem potřebným, (sociálně slabým, nezaměstnaným, postiženým, imigrantům, seniorům apod.), b) v ekologické a humanitární oblasti, c) v rámci mezinárodních, nevládních, neziskových organizací. 5

14 Důležité je citovat, že za dobrovolnickou službu se nepovažuje činnost týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti, anebo v pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru. Dále se dělí na krátkodobou a dlouhodobou (více jak 3 měsíce). Dobrovolník je fyzická osoba, které musí být více jak 15 let, pokud vykonává dobrovolnickou službu v ČR a více jak 18 let, pokud mimo území ČR. Dobrovolník musí mít s vysílající organizací podepsanou písemnou smlouvu, pokud je služba dlouhodobá nebo pokud ji vykonává v zahraničí (dlouhodobě či krátkodobě). Je zde opět zdůrazněno, že dobrovolník nesmí být členem, zaměstnancem ani ve služebním poměru s organizací, pro kterou dobrovolnickou službu vykonává. Dobrovolnická služba je pro dobrovolníky zprostředkována prostřednictvím vysílají a přijímající organizace. Vysílající organizace je veřejně prospěšná právnická osoba sídlící na území České republiky. Musí mít ke své činnosti akreditaci, udělenou akreditační komisí Ministerstva vnitra, akreditace se nově od června roku 2014 uděluje na dobu čtyř let. Akreditované dobrovolnictví podle tohoto zákona má na starosti konkrétně Oddělení prevence kriminality a dobrovolnické služby, které bylo zřízeno v roce 2003 za tímto účelem. Toto ministerstvo také organizaci kontroluje a v případě porušení zákona má právo akreditaci odebrat. Vysílající organizace pro dobrovolníky zprostředkovává jejich službu, kterou vyjednává s přijímající organizací. Nově má povinnost na vyžádání vystavit dobrovolníkovi osvědčení o službě, pokud se jedná o službu dlouhodobou. Formulář k tomuto osvědčení je součástí novely zákona. Vysílající organizace může mít následující formy (v souladu s novým občanským zákoníkem): spolek (dříve občanské sdružení), obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, ústav, sociální sdružení, církev, náboženská společnost. Dále musí být bezúhonná, to znamená, že nesmí být odsouzena za žádný úmyslný trestný čin ( 6). Vysílající organizace musí jednou ročně zveřejňovat o své činnosti zprávy. Vysílající organizace má právo zažádat Ministerstvo vnitra o dotace na krytí pojistných smluv (důchodových i zdravotních) pro dobrovolníky a na část své činnosti, výdaje spojené s evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon služby a se zajištěním výkonu 6

15 dobrovolnické služby ( 11). Vysílající organizace dostává od ministerstva tyto dotace ve formě zálohy a na konci kalendářního roku dojde k přesnému vyúčtování, výše dotace může být maximálně 70 % nákladů jednoho projektu dané organizace. Na tyto dotace nemá organizace nárok, pokud dostane finanční nebo jiný penězi ocenitelný příspěvek od přijímající organizace. Dotační řízení pro akreditované organizace je vyhlášeno dvakrát do roka. Přijímající organizace může být fyzická osoba nebo veřejně prospěšná právnická osoba, spadá sem nestátní neziskový sektor, státní správa, samospráva. Podle nového občanského zákoníku, může mít přijímající organizace jako hlavní činnost podnikání s právnickou formou a.s. nebo s.r.o., s podmínkou, že je veřejně prospěšná a dobrovolník nebude svou dobrovolnickou práci pro tuto organizaci vykonávat v rámci její podnikatelské činnosti. Smlouvu o podmínkách dobrovolnické služby uzavírá přijímající organizace s vysílající organizací, ale může uzavřít smlouvu o službě také s dobrovolníkem. Smlouva uzavřená mezi dobrovolníkem a vysílající organizací má následující povinné položky: základní informace o dobrovolníkovi a organizaci (jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalé bydliště, název a sídlo vysílající organizace), povaha služby (kde, jak dlouho a jaká činnost bude vykonávána, ubytování, způsob stravování dobrovolníka). Dále jsou vyžadovány údaje podle povahy vykonávané služby, například účast na předvstupní přípravě, výpis z rejstříku trestů, potvrzení o zdravotním stavu dobrovolníka apod. Ve smlouvě také musí být ošetřeno zrušení služby nebo předčasné ukončení služby ze strany dobrovolníka. Dobrovolník za výkon služby nemá nárok na odměnu, pouze na cestovní náhrady v rámci výkonu služby. Pokud je trvání služby dlouhodobé, vysílající organizace platí za dobrovolníka důchodové pojištění stanovené alespoň z minimálního vyměřovacího základu ( 5), má-li tato služba v průměru více jak 20 hodin týdně. Další smlouva, kterou je povinna vysílající organizace uzavřít, je pojistná smlouva, která kryje újmy na majetku či zdraví způsobené dobrovolníkem nebo dobrovolníku. Podstatné je zde, aby tato újma byla krytá, musí být v rámci vykonávané služby a nesmí být způsobena úmyslně dobrovolníkem. Při službě mimo ČR zajišťuje pro dobrovolníka vysílající organizace také zdravotní pojištění. Do třetice vysílající organizace 7

16 má službu smluvně zajištěnou s přijímající organizací, v této smlouvě jsou podrobně dohodnuty podmínky a povaha služby. Je zde také ošetřeno, aby předmět služby nebylo podnikání nebo aby dobrovolník v přijímající organizaci nezastupoval práci zaměstnance této organizace. Podle výzkumu Ministerstva vnitra má o akreditaci zájem čím dál více neziskových organizací pro své projekty. Podle statistického přehledu o udělených akreditacích vysílajícím organizacím, uvedeném na webu Ministerstva vnitra v období (aktuálnější informace k dispozici nejsou), získalo dotaci celkem 140 organizací na 205 projektů. Žádala nejvíce občanská sdružení na dlouhodobé projekty, týkající se zdravotně postižených a projektů pro péči o děti a rodinu. Zákon o dobrovolnické službě jistě umožnil další profesionalizaci dobrovolnictví, pomohl bořit mýtus, že dobrovolnictví znamená amatérismus. Zasloužil se o záruku určité standardní kvality v rámci dobrovolnické činnosti. Jeho nevýhoda spočívá v zaměření se pouze na jeden určitý typ dobrovolné činnosti, což je pro rozvoj dobrovolnictví mimo zahraniční i tuzemskou pomoc v zejména v humanitárních službách značně omezující. Na základě dotazníkového šetření mezi neziskovými organizacemi a vyhlášení roku 2011 evropským rokem dobrovolnictví začal Odbor prevence kriminality od roku 2008 připravovat zásadnější novelu zákona o dobrovolnické službě. Poslední novelizace byla schválena roku 2014, s platností od 5. června. Konečné znění zákona po novelizaci však není natolik radikální, jak bylo původně plánováno. Neziskové organizace se v dotaznících vyjádřily, že by uvítaly větší zobecnění pojmu dobrovolnictví v zákoně, ještě větší profesionalizaci dobrovolnické práce tak, aby dobrovolník mohl plně zastoupit odborníka zaměstnance, dobrovolnickou službu pro podnikatelské subjekty a umožnění členům dobrovolničit pro vlastní organizaci a nakonec prodloužení akreditací ze tří na pět let. Jak dále uvádí ve své zprávě Gjuričová (2008) původně Odbor prevence kriminality, který měl novelu na starosti, navrhnul rozdělit zákon na obecnou a speciální část. Obecná část by začínala preambulí, díky které by v očích zákona pojem dobrovolnictví dostal širší vymezení, a všechny zúčastněné strany by dostaly větší volnost pro dobrovolnickou praxi. Návrh preambule zněl: Dobrovolnictví je respektovaná, veřejně prospěšná činnost konaná 8

17 dobrovolníky svobodně a bez nároku na odměnu. Dobrovolník a příjemce veřejně prospěšné činnosti mohou po oboustranné dohodě vzájemně vymezit svá práva, povinnosti a míru ochrany s využitím ustanovení zákona o dobrovolnické službě a v souladu s dobrými mravy tak, aby bylo sníženo riziko újmy zúčastněných osob. (Gjuričová, 2008). Ve speciální části měla být zachována stávající zákonná úprava se zásadnějšími změnami. Důležité plánované změny, které úprava zákona nepřinesla, jsou: zrušení taxativního výčtu oblastí dobrovolnictví, povolení dobrovolnictví v zahraničí od 15 let, blíže definovat, jaké předpoklady musí dobrovolník splňovat pro výkon jednotlivých prací (tzn. míra odbornosti). 2.2 Legislativa v zahraničí Podle informací dostupných na webu Ministerstva vnitra kromě České republiky zákon o dobrovolnictví zatím přijaly tyto země: Belgie, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Makedonie. Další země, jako například Chorvatsko nebo Bosna a Hercegovina, na podobných zákonech pracují. Všechny zákony mají podobnou strukturu, liší se v jednotlivostech a v kladení důrazu na některé oblasti související s dobrovolnickou službou. Společným všem zákonům je důraz na oddělení a odlišení dobrovolnické služby od činností vykonávaných v rámci pracovního poměru. Podobná je také úprava náležitostí smluv uzavíraných mezi organizacemi a dobrovolníky. (Gjuričová, 2008) Legislativa ve Velké Británii Níže je zmíněna legislativní situace dobrovolnictví ve Velké Británii. Jelikož dobrovolnictví má v anglosaských zemích velkou tradici a je hluboce zakořeněno v občanském životě britské společnosti. Ve Velké Británii zatím nebyl přijat zákon o dobrovolnictví. V jednotlivých zemích (Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko) Spojeného království existují úmluvy mezi danou zemí a vládou o dobrovolnictví s názvem Úmluva o vztazích mezi vládou a dobrovolnickým a komunitním sektorem (Compact on Relations between Government and the Voluntary and Comunity sector ) uzavřené roku Podle zprávy Jana Němce 9

18 o právní úpravě dobrovolnictví v Evropské unii byly tyto dohody uzavřeny jako projev podpory dobrovolnických aktivit v neziskovém sektoru ze strany státu. Staly se jakýmsi rámcem pro rozvoj a fungování dobrovolnictví v zemi. Dobrovolnická praxe (např. uzavírání smluv, pojištění, bezpečnost práce apod.) se zde jinak řídí obecně platnými zákony. Například na uzavírání smluv mezi organizacemi a dobrovolníky se vztahuje zákoník práce. Pokud má dobrovolník s organizací uzavřenou smlouvu, je zde tedy v očích zákona v pozici zaměstnance, ač bez nároku na finanční odměnu. Z toho vyplývají práva a povinnosti organizace i dobrovolníka, například sjednání úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Mimo zákonnou úpravu se běžně dobrovolnictví řídí, jak je v Británii zvykem, podle nepsaných dobrých mravů a tradice, například je zvykem hradit dobrovolníkům náklady spojené s dobrovolnickou činností, které nejsou zatíženy daňovou povinností, pokud se jedná o rozumnou částku (cestovné apod.), nebo zajistit dobrovolníkovi bezpečnost práce. Tyto zvyky nejsou přímo vyžadovány zákonem pro dobrovolníky bez statutu zaměstnance. Pro působení cizinců jako dobrovolníků ve Velké Británii se rozlišuje mezi občany států Evropské unie (dále jen EU) a občany jiných států. Imigrační zákon platný z roku 1996 zakazuje práci cizincům bez pracovního povolení, proto zahraniční dobrovolníci ze států mimo EU musí požádat o pracovní povolení a tzv. dobrovolnické vízum. Poté mohou pracovat pouze v některých státem uznaných charitativních organizacích. To neplatí pro občany států patřících do EU, ti mohou být pouze vyzváni k prokázání finanční soběstačnosti jako důkaz, že nepřijeli do Británie za výdělkem (Jan Němec, 2007). 3. Formy a druhy dobrovolnictví Jelikož neexistuje shoda v jednotné definici pojmu dobrovolnictví, je zde i vícero pohledů na rozlišení jednotlivých druhů a forem dobrovolnictví, podle různých kritérií. Dle zvolené literatury, zabývající se touto tematikou, jsou níže vybrány některé z nich, pro tuto práci nejpříznačnější. 10

19 3.1 Dělení z hlediska ve prospěch koho je dobrovolnická práce vykonávána Müllerová (2011, str ) rozlišuje čtyři základní formy Vzájemně prospěšné Jedná se o typ dobrovolnictví uplatňovaný v různých spolcích, komunitách, sdruženích. Hlavním rysem je realizace svých vlastních cílů v rámci těch zájmových skupin a dobrovolnictví postavené na dobrovolné práci svých členů Dobrovolná služba Dobrovolná služba je závazek se dlouhodobě na dobu několika měsíců i let věnovat dobrovolné pomoci obvykle mimo svoji zemi. Tato služba probíhá buď krátkodobě ve formě workcampů, nebo v rámci dlouhodobých pobytů hlavně zahraničí, ale může být vykonávána i v tuzemsku, na zdravotnických a jiných misích. Na tuto formu dobrovolnictví se také vztahuje zákon o dobrovolné službě Dobrovolná občanská výpomoc Zde se jedná o základní spontánní jednání občanů. Motivací k dobrovolnictví je předpoklad reciproční pomoci. Do této formy patří sousedské výpomoci či okamžitá pomoc lidem v akutní nouzi Veřejně prospěšné Posledním formou je veřejně prospěšné dobrovolnictví. Oproti vzájemně prospěšnému dobrovolnictví, kde je obvykle počátečním impulsem příslušnost k zájmové skupině či spolku, u veřejně prospěšného dobrovolnictví je na prvním místě potřeba být užitečný svému okolí a své komunitě. Jedná se o dobrovolnictví, které se uplatňuje zejména v neziskovém nestátním sektoru v široké škále oblastí, od sociální, zdravotní, ekologické až po kulturní, a jeho význam a dopad je celospolečenský. Tošner (2014, hest.cz) uvedené čtyři formy dobrovolnictví dělí do dvou skupin Expresivní dobrovolnictví Jedná se o tzv. individualizované dobrovolnictví, je určeno spíše pro seberealizaci dobrovolníka. Je vykonáváno nejčastěji prostřednictvím epizodických, krátkodobých 11

20 výletů a členstvím v zájmových spolcích. Ze čtyř výše jmenovaných forem sem patří dobrovolnictví vzájemně prospěšné, dobrovolná občanská výpomoc a dobrovolná služba Servisní dobrovolnictví Zde se jedná o tzv. kolektivní dobrovolnictví, jeho účelem je spíše sounáležitost a je vykonáváno pravidelnou dlouhodobou spoluprací s institucemi. Patří sem dobrovolnictví veřejně prospěšné, popřípadě některé dlouhodobé dobrovolné služby. 3.2 Dělení z hlediska historického vývoje Tošner a Sozanská (2006, str. 38) dále rozlišují dvě podoby dobrovolnictví podle data a místa vzniku a jejich dnešního modelu fungování, do kterého v průběhu času dospěly Evropský model Evropský neboli komunitní model dobrovolnictví se objevil dříve než americký. Jak napovídá jeho název, tento model vznikl a funguje hlavně v Evropě. Je založen na vzájemných přátelských vztazích, osobních poutech zúčastněných a jejich konkrétním společném zájmu. Komunita těchto lidí se postupem času profesionalizovala a dnes se z nich také stávají dobrovolnické organizace specializované na jednu oblast, které se věnují. Nejčastějším příkladem jsou charitativní organizace při církvích Americký model Americký neboli manažerský model je vývojově mladší a jeho začátky najdeme ve Spojených státech. Je založen na odbornících, kteří prostřednictvím profesionálního centra zprostředkovávají dobrovolnickou pomoc v různých oblastech. Do České republiky se dostal až po roce 1989 s nestátním neziskovým sektorem. Dnes je tento model zastoupen nejčastěji spolky (dříve občanská sdružení), jinými slovy dobrovolnickými centry Dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum je nezisková organizace. Nejznámější a nejdéle působící u nás jsou Dobrovolnické centrum Hestia a Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem. Úkolem dobrovolnického centra je hlavně propagace a rozvoj dobrovolnictví. Informují veřejnost i organizace, které mají zájem o dobrovolné, neplacené pracovníky, pořádají 12

21 školení koordinátorů, provádějí výzkumy na poli dobrovolnictví a vytvářejí metodiky profesionální práce s dobrovolníky. Jsou také kontaktní institucí s médii a se státní správou a samosprávou ve věci dobrovolnictví (Tošner, 2003). 3.3 Dělení z hlediska role, kterou dobrovolníci hrají v organizacích Další zajímavé dělení přináší Frič a Pospíšilová (2010), rozdělují dobrovolnickou činnost na tři typy podle potřeby a míry využití dobrovolníků v organizaci. Fungování organizace je přímo závislé na dobrovolnické činnosti Pro organizaci jsou dobrovolníci zásadní složka. V podstatě plní poslání organizace, ta by se bez jejich účasti neobešla. Vedle stálých zaměstnanců tvoří dobrovolníci většinu členů organizace. Tento typ je nejčastěji zastoupen v humanitární a ekologické oblasti. V organizaci vedle sebe rovnocenně pracují dobrovolníci a zaměstnanci Dobrovolnictví je pro organizaci důležité, ale není elementární. Pro organizaci je finančně výhodnější na určité činnosti zaškolit dobrovolníka než platit zaměstnance. V praxi jsou to hlavně sociální a zdravotnická zařízení. Fungování organizace pracuje s dobrovolníky, ale není na nich závislá Zde dobrovolnická činnost nepředstavuje pro organizaci nepostradatelnou složku, mohla by bez větších finančních nákladů fungovat i bez nich. Dobrovolníci jsou pro organizaci jakýmsi zpestřením, popřípadě usnadňují některé její aktivity. Organizace si je mohou najímat, protože potřebují pro svůj další vývoj nové, svěží pohledy a inspiraci zvenčí, ale nejsou pro její chod nutností. 3.4 Dělení z hlediska času Dobrovolnictví je nutné dělit i z hlediska časového trvání, toto rozdělení platí pro všechny typy a formy dobrovolnické činnosti. Müllerová (2011) i Tošner a Sozanská (2006) rozlišují tři typy. Jednorázové, příležitostné dobrovolnictví Jedná se o aktivní zapojení jedince (nesplést si s dárcovstvím), například při benefičních koncertech, sbírkách. Jednorázovou dobrovolnickou pomoc není nutné 13

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Studie o dobrovolnictví

Studie o dobrovolnictví Studie o dobrovolnictví (Koncepce politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020) 1) Vývoj a současnost dobrovolnictví jako jednoho z typologických znaků NNO 1.1 Kořeny lidské sounáležitosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY DOBROVOLNICTVÍ STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jana Stašková Sociální politika a sociální práce; obor Sociální

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity 9 Management dobrovolnictví

Více

Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora

Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora Univerzita Hradec Králové Ústav sociální práce Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Gabriela Macháčková B6731 Sociální politika

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra pedagogiky DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Lucie Hnízdová

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra pedagogiky DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Lucie Hnízdová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra pedagogiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Lucie Hnízdová Motivace k dobrovolnictví v programu sekundární prevence Motivation for Volunteering in the secondary

Více

Motivace k dobrovolnické činnosti v Dětském centru Zlín

Motivace k dobrovolnické činnosti v Dětském centru Zlín Motivace k dobrovolnické činnosti v Dětském centru Zlín Bc. Jiří Strnad Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Klícová slova ABSTRAKT Abstrakt v Anglině Keywords ABSTRAKT Cílem mé diplomové práce

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity

Více

NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku

NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika 2007 2013 vydalo

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví a dárcovství v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor: Adéla

Více

Vliv úrovně profesionalizace práce s dobrovolníky na jejich spokojenost s dobrovolnickou činností

Vliv úrovně profesionalizace práce s dobrovolníky na jejich spokojenost s dobrovolnickou činností UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ Štěpánka Peychlová Vliv úrovně profesionalizace práce s dobrovolníky na jejich spokojenost s dobrovolnickou činností

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU VÍTEJ! Ústecká zkušenost - uplatňování nezaměstnaných v rámci akreditované dobrovolnické služby.

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU VÍTEJ! Ústecká zkušenost - uplatňování nezaměstnaných v rámci akreditované dobrovolnické služby. ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU VÍTEJ! Ústecká zkušenost - uplatňování nezaměstnaných v rámci akreditované dobrovolnické služby. 1 Úvod str. 4 - Úvodní slovo vedoucí projektu Vítej! Mgr. Lenka Černá - Proč

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Firemní dobrovolnictví a dárcovství

Firemní dobrovolnictví a dárcovství VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE EXTERNÁ FORMA DETAŠOVANÉ PRACOVISKO ŢILINA II Firemní dobrovolnictví a dárcovství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Studijní program:

Více