Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo. Bakalářská práce"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo Bakalářská práce Autor práce: Vendula Svobodová Vedoucí práce: JUDr. Lenka Valová Oponent práce: doc. Mgr. Jan Kolegar Brno 2014

2 Bibliografický záznam SVOBODOVÁ, Vendula. Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní Fakulta, Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie, rok s.[42] Vedoucí diplomové práce JUDr. Lenka Valová.

3 Anotace Bakalářská práce s názvem Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo pojednává o veřejně prospěšném dobrovolnictví a mapuje aktuální stav v brněnských divadlech. První část práce definuje základní pojmy a popisuje ukotvení dobrovolnictví v legislativě, teorii managementu dobrovolnictví a aktuální situaci v kultuře. Druhá část mapuje dobrovolnické aktivity v brněnských divadlech s předpokladem, že divadelní prostředí zcela nezná možnosti dobrovolnictví. Na závěr navrhuje, jak by v divadelním provozu mohly být využity teoretické metody a zkušenosti ze zavedené praxe v Moravské galerii a Divadelním ústavu. Annotation Bachelor thesis titled Volunteering in the cultural sector in the Czech Republic with a focus on theater deals with publicly beneficial (community) volunteering and conducts a survey of the current situation in the theater area (area) in Brno. The first part of work defines terms and key concepts and describes the application of volunteering in legislation as well as management theory of volunteering and current situation in culture. The second part of work discusses a volunteer activity in Brno theaters, with the assumption that the theatrical environment is not well acquainted with the possibilities of volunteering. In the conclusion, work suggests how theoretical methods and experience of the established practice in the Moravian Gallery or Theatre Institute could be applied in the theatre operation practice.

4 Klíčová slova dobrovolnictví, dobrovolný, neziskový sektor, legislativa, management dobrovolnictví, kultura, divadlo, Brno Keywords Voluntary, volunteering, non-profit sector, legislation, volunteer management, culture, theater, Brno

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 1. září 2014 Vendula Svobodová

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí práce JUDr. Lence Valové a všem brněnským divadlům.

7 Obsah Úvod... 1 A) Teoretická část Fenomén dobrovolnictví Definice a tradice Situace v České republice Legislativa Zákon 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů Legislativa v zahraničí Legislativa ve Velké Británii Formy a druhy dobrovolnictví Dělení z hlediska ve prospěch koho je dobrovolnická práce vykonávána Vzájemně prospěšné Dobrovolná služba Dobrovolná občanská výpomoc Veřejně prospěšné Expresivní dobrovolnictví Servisní dobrovolnictví Dělení z hlediska historického vývoje Evropský model Americký model Dobrovolnické centrum Dělení z hlediska role, kterou dobrovolníci hrají v organizacích Dělení z hlediska času Veřejně prospěšné dobrovolnictví v neziskových organizacích Potřebnost dobrovolníků v organizaci Mýty o dobrovolnictví Management dobrovolnictví Koordinátor dobrovolníků... 18

8 4.3.2 Začlenění dobrovolnického programu - příprava Výběr a školení Supervize Motivace a evaluace Financování dobrovolnického programu Smlouvy Pojištění dobrovolníků Oblasti dobrovolnictví Dobrovolnictví v kultuře Profesionálně řízené dobrovolnictví v kulturních organizacích Dobrovolnictví v jednotlivých kulturních odvětvích Péče o kulturní bohatství Veřejné knihovny Muzea a galerie Scénické umění B) Praktická část Případová studie Případová studie Moravská galerie Případová studie Institut umění Divadelní ústav Výzkum v oblasti dobrovolnictví v divadlech ve městě Brně Návrh většího využití teoretických metod a praktických zkušeností dobrovolnictví v divadelní oblasti Závěr Bibliografický záznam Seznam příloh... 44

9 Úvod Bakalářská práce se zabývá fenoménem dobrovolnictví v kulturní neziskové sféře v České republice s konkrétním výzkumem v divadelní oblasti v Brně. Vychází z hypotézy, že divadelní prostředí potenciál dobrovolnictví plně nevyužívá, a pokud ano, není činnost dobrovolníků v těchto organizacích nijak systematizována, profesionálně organizována a právně ošetřena. Tento stav dobrovolnictví se předpokládá nejen v kulturní sféře, ale i v další řadě oblastí. Proto se práce nejdříve zabývá otázkou, co je to dobrovolnictví, z jakých tradic vychází, jak jej vymezuje zákon a jaký je pohled na dobrovolnictví očima neziskové sféry a odborných dobrovolnických center, které se dlouhodobě snaží tento fenomén začlenit do běžného života lidí a organizací v demokratické společnosti. Vzhledem k těmto poznatkům je v práci zmapována míra dobrovolnických aktivit v kultuře s tím, že jsou vyzdvihnuty dva příklady úspěšných dobrovolnických programů v Moravské galerii v Brně a v Institutu umění Divadelním ústavu, které poslouží jako vzor pro navržení modelu většího využití dobrovolníků v divadlech. 1

10 A) Teoretická část Teoretické část v první polovině hledá definici a vymezení širokého pojmu dobrovolnictví a popisuje ukotvení dobrovolnictví v zákoně. Druhá polovina se věnuje dobrovolnictví v neziskovém sektoru. Je zde rozebrána problematika managementu dobrovolnictví a situace dobrovolnictví v kulturní oblasti se zaměřením na divadlo. Tyto poznatky jsou poté aplikovány v praktické části. 1. Fenomén dobrovolnictví První kapitola teoretické části se věnuje dobrovolnictví jako fenoménu lidské společnosti. Hledá různé pohledy na definici dobrovolnictví a dobrovolníka a dalších pojmů s tím souvisejících. Stručně popisuje tradici a vývoj dobrovolnické práce ve společnosti a její aktuální situaci v České republice. 1.1 Definice a tradice Neexistuje jednotná, daná definice dobrovolnictví. Tento pojem je široký a zahrnuje velké množství pohledů na to, co je to dobrovolnictví. Je zřejmé, že tento fenomén doprovází lidskou společnost od nepaměti. Müllerová (2011, str. 10) uvádí, že kořeny dobrovolnictví lze najít ve filantropii neboli dobročinnosti, altruismu neboli nesobectví. Filantropii slovník cizích slov definuje jako příležitostné pomáhání slabým, lidumilnost, lidumilství, dobročinnost a altruismus je podle něj nesobecký způsob myšlení, jednání ve prospěch druhých lidí (Klimeš, 2002). Počátky projevů veřejně prospěšné filantropie i altruismu v sociální a zdravotnické oblasti lze najít v charitě, dárcovství, ale také v zájmových spolcích, které začaly vznikat spolu s průmyslovou výrobou. Kulturní oblast a vědu vždy podporovali bohatí mecenáši. Na rozdíl od dárce nebo mecenáše, který podporuje potřebné finančními či věcnými dary, dobrovolník vykonává dobročinnou věc osobně, aktivně. Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bezplatně. Dobrovolník dává vědomě část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. (Müllerová, 2011, str. 10) Podobně definují dobrovolníka Tošner a Sozanská (2006, 2

11 str. 35). Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Frič (2010, str. 9) uvádí, že tři základní rysy dobrovolnictví jsou: nepovinnost, bez nároku na odměnu a ve prospěch druhých. Nepovinnost znamená, že k takovéto aktivitě se jedinec rozhodl sám, z vlastní vůle, nikým nedonucen. Ačkoli jsou v běžné praxi dobrovolníci určitou formou odměňováni, například dostávají za svou práci drobné dárky, proplacení cestovného, volné vstupy na akce apod., rozhodující je motiv dobrovolničení, ten by měl být nezištný, jedinec za své konání neočekává žádnou finanční kompenzaci. Ve prospěch druhých je diskutabilní, jelikož každý někdy dobrovolně poskytl pomoc osobě blízké. Dobrovolnické jednání by tedy mělo být obecně prospěšné a ve prospěch cizích, druhých osob. Je plánované, tzn. nejedná se o spontánní jednání a mělo by se mělo odehrávat se v rámci organizace (Frič, 2010). S dalším vymezením termínu dobrovolnictví přichází Tošner (dobrovolnik.cz, dostupné z Dobrovolnictví jako veřejně prospěšnou činnost chápeme jako ochotu člověka dát část svého času a sil ve prospěch potřebné organizace nebo člověka, aniž by s příjemcem pomoci byl vázán přátelskými či jinými vazbami. Z dobrovolné činnosti má přínos nejen její příjemce, ale i dobrovolník, kterému přináší nové přátelské vztahy, nové zkušenosti a dovednosti, někdy i částečné řešení problému nezaměstnanosti. Tato definice zmiňuje, že ač je dobrovolnictví chápáno jako činnost ve prospěch druhých, cizích osob, dobrovolníkovi také poskytuje užitek a prostor pro seberealizaci. Dobrovolnictví a jeho význam pro společnost vymezuje Všeobecná deklarace o dobrovolnictví, schválená na zasedání Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí v roce Dobrovolnictví je základním stavebním prvkem občanské společnosti. Uskutečňuje nejvznešenější aspirace lidstva touhu po míru, svobodě, příležitostech, bezpečí a spravedlnosti pro všechny. (dobrovolnik.cz, dostupné z Je zřejmé, že v moderní, demokratické společnosti se dobrovolná pomoc druhým stala nedílnou součástí občanského života. Podle Jiřího Tošnera z neziskové organizace Hestia, 3

12 o. s., stav dobrovolnictví odráží stav společnosti a obnovuje důvěru a přetrhané vazby mezi lidmi a zároveň rozvíjí města a kvalitu života v nich. Důkaz zvyšujícího se významu dobrovolnictví v dnešní době také dokládá, že Evropská unie vyhlásila rok 2011 Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. 1.2 Situace v České republice Úplné počátky dobrovolnictví v českých zemích lze najít v národním obrození, kdy vznikaly vlastenecké spolky, které měly za úkol obnovovat a rozvíjet českou kulturu, vzdělanost a vědeckou sféru. K největšímu rozmachu došlo až za samostatného Československa po první světové válce, rozšířila se forma i oblasti působnosti dobrovolnické činnosti (od soukromých spolků, politicky orientovaných až po náboženské). Omezení této bohaté nabídky dobrovolnictví přinesla až německá okupace a následné budování socialismu. V České republice se o pojmu dobrovolnictví (jak jej chápeme dnes) začalo opět veřejně hovořit až po roce 1989, po přechodu republiky na demokratickou, kapitalistickou společnost. Nedá se říci, že by zde před rokem 1989 dobrovolnictví neexistovalo. Kromě povolených, hlavně sportovních a turistických a jiných spolků, bylo zde veřejné dobrovolnictví spojeno s nucenou, politickou angažovaností. Bylo tedy nesvobodné, tzv. povinně dobrovolné. Po revoluci se vnímání dobrovolnictví proměnilo. Po otevření hranic bylo možné odcestovat na dobrovolnou službu do zahraničí. Došlo k oživení zájmových spolků a sdružení, které na našem území hojně fungovaly za první republiky. Tošner v Průvodci dobrovolnictvím pro neziskové organizace (hest.cz, dostupné z uvádí: Je třeba poznamenat, že dobrovolnictví má v českých zemích bohatou tradici. Jeho kořeny sahají až do národního obrození a následně i do období prvního československého státu po roce 1918, kdy dobrovolné organizace a spolky významně ovlivnily sociokulturní úroveň mladého českého státu. Zároveň ale platí, že v současnosti je částí naší společnosti dobrovolnictví chápáno jako něco, co mělo odejít spolu se socialismem. Vznik soukromého sektoru, tedy odklon od kolektivního zájmu k individuálním, a zkušenosti občanů se zmíněným politickým, ve své podstatě nedobrovolným dobrovolnictvím zapříčinily počáteční averzi občanů. Jeho význam a potřebnost společnost postupně začala chápat spolu s rozvojem nestátního, 4

13 neziskového sektoru, který z důvodu nedostatku finančních prostředků byl na dobrovolné práci zpočátku závislý, a vlivem zahraničních, západních modelů svobodné, občanské společnosti. Přes tento fakt, ve srovnání se západní Evropou a Spojenými státy, má česká společnost stále malé povědomí o důležitosti dobrovolnictví (Pospíšilová, 2011), (Tošner, Sozanská, 2006). 2. Legislativa V právním státě je také nutné dobrovolnictví chápat jako občanskoprávní vztah. Rozvoji dobrovolnictví po roce 1989 pomohla i legislativa. V roce 1990 byl Federálním shromážděním přijat zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Později byly přijaty i další potřebné zákony, jako č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. (Brzobohatá, 2011). V současné době jediný platný zákon, který ošetřuje pouze dobrovolnictví je zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. 2.1 Zákon 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů Popud k sepsání tohoto zákona přišel v roce 2001, který Organizace spojených národů vyhlásila Mezinárodním rokem dobrovolnictví. Zákon je platný od 1. ledna Dobrovolnictví je v České republice právně ošetřeno pouze tímto zákonem, který se nevztahuje na všechny způsoby dobrovolnictví v celé šíři, ale pouze na tzv. dobrovolnickou službu. Z důvodu přijetí nového občanského zákoníku, který platí od ledna 2014, byl zákon o dobrovolnické službě novelizován s platností od 5. června 2014 zákonem č. 86/2014 Sb. Zákon vymezuje následující pojmy. Dobrovolnická služba, podle zákona činnost, při níž dobrovolník poskytuje pomoc ( 2). a) lidem v tíživé životní situaci nebo lidem potřebným, (sociálně slabým, nezaměstnaným, postiženým, imigrantům, seniorům apod.), b) v ekologické a humanitární oblasti, c) v rámci mezinárodních, nevládních, neziskových organizací. 5

14 Důležité je citovat, že za dobrovolnickou službu se nepovažuje činnost týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti, anebo v pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru. Dále se dělí na krátkodobou a dlouhodobou (více jak 3 měsíce). Dobrovolník je fyzická osoba, které musí být více jak 15 let, pokud vykonává dobrovolnickou službu v ČR a více jak 18 let, pokud mimo území ČR. Dobrovolník musí mít s vysílající organizací podepsanou písemnou smlouvu, pokud je služba dlouhodobá nebo pokud ji vykonává v zahraničí (dlouhodobě či krátkodobě). Je zde opět zdůrazněno, že dobrovolník nesmí být členem, zaměstnancem ani ve služebním poměru s organizací, pro kterou dobrovolnickou službu vykonává. Dobrovolnická služba je pro dobrovolníky zprostředkována prostřednictvím vysílají a přijímající organizace. Vysílající organizace je veřejně prospěšná právnická osoba sídlící na území České republiky. Musí mít ke své činnosti akreditaci, udělenou akreditační komisí Ministerstva vnitra, akreditace se nově od června roku 2014 uděluje na dobu čtyř let. Akreditované dobrovolnictví podle tohoto zákona má na starosti konkrétně Oddělení prevence kriminality a dobrovolnické služby, které bylo zřízeno v roce 2003 za tímto účelem. Toto ministerstvo také organizaci kontroluje a v případě porušení zákona má právo akreditaci odebrat. Vysílající organizace pro dobrovolníky zprostředkovává jejich službu, kterou vyjednává s přijímající organizací. Nově má povinnost na vyžádání vystavit dobrovolníkovi osvědčení o službě, pokud se jedná o službu dlouhodobou. Formulář k tomuto osvědčení je součástí novely zákona. Vysílající organizace může mít následující formy (v souladu s novým občanským zákoníkem): spolek (dříve občanské sdružení), obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, ústav, sociální sdružení, církev, náboženská společnost. Dále musí být bezúhonná, to znamená, že nesmí být odsouzena za žádný úmyslný trestný čin ( 6). Vysílající organizace musí jednou ročně zveřejňovat o své činnosti zprávy. Vysílající organizace má právo zažádat Ministerstvo vnitra o dotace na krytí pojistných smluv (důchodových i zdravotních) pro dobrovolníky a na část své činnosti, výdaje spojené s evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon služby a se zajištěním výkonu 6

15 dobrovolnické služby ( 11). Vysílající organizace dostává od ministerstva tyto dotace ve formě zálohy a na konci kalendářního roku dojde k přesnému vyúčtování, výše dotace může být maximálně 70 % nákladů jednoho projektu dané organizace. Na tyto dotace nemá organizace nárok, pokud dostane finanční nebo jiný penězi ocenitelný příspěvek od přijímající organizace. Dotační řízení pro akreditované organizace je vyhlášeno dvakrát do roka. Přijímající organizace může být fyzická osoba nebo veřejně prospěšná právnická osoba, spadá sem nestátní neziskový sektor, státní správa, samospráva. Podle nového občanského zákoníku, může mít přijímající organizace jako hlavní činnost podnikání s právnickou formou a.s. nebo s.r.o., s podmínkou, že je veřejně prospěšná a dobrovolník nebude svou dobrovolnickou práci pro tuto organizaci vykonávat v rámci její podnikatelské činnosti. Smlouvu o podmínkách dobrovolnické služby uzavírá přijímající organizace s vysílající organizací, ale může uzavřít smlouvu o službě také s dobrovolníkem. Smlouva uzavřená mezi dobrovolníkem a vysílající organizací má následující povinné položky: základní informace o dobrovolníkovi a organizaci (jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalé bydliště, název a sídlo vysílající organizace), povaha služby (kde, jak dlouho a jaká činnost bude vykonávána, ubytování, způsob stravování dobrovolníka). Dále jsou vyžadovány údaje podle povahy vykonávané služby, například účast na předvstupní přípravě, výpis z rejstříku trestů, potvrzení o zdravotním stavu dobrovolníka apod. Ve smlouvě také musí být ošetřeno zrušení služby nebo předčasné ukončení služby ze strany dobrovolníka. Dobrovolník za výkon služby nemá nárok na odměnu, pouze na cestovní náhrady v rámci výkonu služby. Pokud je trvání služby dlouhodobé, vysílající organizace platí za dobrovolníka důchodové pojištění stanovené alespoň z minimálního vyměřovacího základu ( 5), má-li tato služba v průměru více jak 20 hodin týdně. Další smlouva, kterou je povinna vysílající organizace uzavřít, je pojistná smlouva, která kryje újmy na majetku či zdraví způsobené dobrovolníkem nebo dobrovolníku. Podstatné je zde, aby tato újma byla krytá, musí být v rámci vykonávané služby a nesmí být způsobena úmyslně dobrovolníkem. Při službě mimo ČR zajišťuje pro dobrovolníka vysílající organizace také zdravotní pojištění. Do třetice vysílající organizace 7

16 má službu smluvně zajištěnou s přijímající organizací, v této smlouvě jsou podrobně dohodnuty podmínky a povaha služby. Je zde také ošetřeno, aby předmět služby nebylo podnikání nebo aby dobrovolník v přijímající organizaci nezastupoval práci zaměstnance této organizace. Podle výzkumu Ministerstva vnitra má o akreditaci zájem čím dál více neziskových organizací pro své projekty. Podle statistického přehledu o udělených akreditacích vysílajícím organizacím, uvedeném na webu Ministerstva vnitra v období (aktuálnější informace k dispozici nejsou), získalo dotaci celkem 140 organizací na 205 projektů. Žádala nejvíce občanská sdružení na dlouhodobé projekty, týkající se zdravotně postižených a projektů pro péči o děti a rodinu. Zákon o dobrovolnické službě jistě umožnil další profesionalizaci dobrovolnictví, pomohl bořit mýtus, že dobrovolnictví znamená amatérismus. Zasloužil se o záruku určité standardní kvality v rámci dobrovolnické činnosti. Jeho nevýhoda spočívá v zaměření se pouze na jeden určitý typ dobrovolné činnosti, což je pro rozvoj dobrovolnictví mimo zahraniční i tuzemskou pomoc v zejména v humanitárních službách značně omezující. Na základě dotazníkového šetření mezi neziskovými organizacemi a vyhlášení roku 2011 evropským rokem dobrovolnictví začal Odbor prevence kriminality od roku 2008 připravovat zásadnější novelu zákona o dobrovolnické službě. Poslední novelizace byla schválena roku 2014, s platností od 5. června. Konečné znění zákona po novelizaci však není natolik radikální, jak bylo původně plánováno. Neziskové organizace se v dotaznících vyjádřily, že by uvítaly větší zobecnění pojmu dobrovolnictví v zákoně, ještě větší profesionalizaci dobrovolnické práce tak, aby dobrovolník mohl plně zastoupit odborníka zaměstnance, dobrovolnickou službu pro podnikatelské subjekty a umožnění členům dobrovolničit pro vlastní organizaci a nakonec prodloužení akreditací ze tří na pět let. Jak dále uvádí ve své zprávě Gjuričová (2008) původně Odbor prevence kriminality, který měl novelu na starosti, navrhnul rozdělit zákon na obecnou a speciální část. Obecná část by začínala preambulí, díky které by v očích zákona pojem dobrovolnictví dostal širší vymezení, a všechny zúčastněné strany by dostaly větší volnost pro dobrovolnickou praxi. Návrh preambule zněl: Dobrovolnictví je respektovaná, veřejně prospěšná činnost konaná 8

17 dobrovolníky svobodně a bez nároku na odměnu. Dobrovolník a příjemce veřejně prospěšné činnosti mohou po oboustranné dohodě vzájemně vymezit svá práva, povinnosti a míru ochrany s využitím ustanovení zákona o dobrovolnické službě a v souladu s dobrými mravy tak, aby bylo sníženo riziko újmy zúčastněných osob. (Gjuričová, 2008). Ve speciální části měla být zachována stávající zákonná úprava se zásadnějšími změnami. Důležité plánované změny, které úprava zákona nepřinesla, jsou: zrušení taxativního výčtu oblastí dobrovolnictví, povolení dobrovolnictví v zahraničí od 15 let, blíže definovat, jaké předpoklady musí dobrovolník splňovat pro výkon jednotlivých prací (tzn. míra odbornosti). 2.2 Legislativa v zahraničí Podle informací dostupných na webu Ministerstva vnitra kromě České republiky zákon o dobrovolnictví zatím přijaly tyto země: Belgie, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Makedonie. Další země, jako například Chorvatsko nebo Bosna a Hercegovina, na podobných zákonech pracují. Všechny zákony mají podobnou strukturu, liší se v jednotlivostech a v kladení důrazu na některé oblasti související s dobrovolnickou službou. Společným všem zákonům je důraz na oddělení a odlišení dobrovolnické služby od činností vykonávaných v rámci pracovního poměru. Podobná je také úprava náležitostí smluv uzavíraných mezi organizacemi a dobrovolníky. (Gjuričová, 2008) Legislativa ve Velké Británii Níže je zmíněna legislativní situace dobrovolnictví ve Velké Británii. Jelikož dobrovolnictví má v anglosaských zemích velkou tradici a je hluboce zakořeněno v občanském životě britské společnosti. Ve Velké Británii zatím nebyl přijat zákon o dobrovolnictví. V jednotlivých zemích (Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko) Spojeného království existují úmluvy mezi danou zemí a vládou o dobrovolnictví s názvem Úmluva o vztazích mezi vládou a dobrovolnickým a komunitním sektorem (Compact on Relations between Government and the Voluntary and Comunity sector ) uzavřené roku Podle zprávy Jana Němce 9

18 o právní úpravě dobrovolnictví v Evropské unii byly tyto dohody uzavřeny jako projev podpory dobrovolnických aktivit v neziskovém sektoru ze strany státu. Staly se jakýmsi rámcem pro rozvoj a fungování dobrovolnictví v zemi. Dobrovolnická praxe (např. uzavírání smluv, pojištění, bezpečnost práce apod.) se zde jinak řídí obecně platnými zákony. Například na uzavírání smluv mezi organizacemi a dobrovolníky se vztahuje zákoník práce. Pokud má dobrovolník s organizací uzavřenou smlouvu, je zde tedy v očích zákona v pozici zaměstnance, ač bez nároku na finanční odměnu. Z toho vyplývají práva a povinnosti organizace i dobrovolníka, například sjednání úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Mimo zákonnou úpravu se běžně dobrovolnictví řídí, jak je v Británii zvykem, podle nepsaných dobrých mravů a tradice, například je zvykem hradit dobrovolníkům náklady spojené s dobrovolnickou činností, které nejsou zatíženy daňovou povinností, pokud se jedná o rozumnou částku (cestovné apod.), nebo zajistit dobrovolníkovi bezpečnost práce. Tyto zvyky nejsou přímo vyžadovány zákonem pro dobrovolníky bez statutu zaměstnance. Pro působení cizinců jako dobrovolníků ve Velké Británii se rozlišuje mezi občany států Evropské unie (dále jen EU) a občany jiných států. Imigrační zákon platný z roku 1996 zakazuje práci cizincům bez pracovního povolení, proto zahraniční dobrovolníci ze států mimo EU musí požádat o pracovní povolení a tzv. dobrovolnické vízum. Poté mohou pracovat pouze v některých státem uznaných charitativních organizacích. To neplatí pro občany států patřících do EU, ti mohou být pouze vyzváni k prokázání finanční soběstačnosti jako důkaz, že nepřijeli do Británie za výdělkem (Jan Němec, 2007). 3. Formy a druhy dobrovolnictví Jelikož neexistuje shoda v jednotné definici pojmu dobrovolnictví, je zde i vícero pohledů na rozlišení jednotlivých druhů a forem dobrovolnictví, podle různých kritérií. Dle zvolené literatury, zabývající se touto tematikou, jsou níže vybrány některé z nich, pro tuto práci nejpříznačnější. 10

19 3.1 Dělení z hlediska ve prospěch koho je dobrovolnická práce vykonávána Müllerová (2011, str ) rozlišuje čtyři základní formy Vzájemně prospěšné Jedná se o typ dobrovolnictví uplatňovaný v různých spolcích, komunitách, sdruženích. Hlavním rysem je realizace svých vlastních cílů v rámci těch zájmových skupin a dobrovolnictví postavené na dobrovolné práci svých členů Dobrovolná služba Dobrovolná služba je závazek se dlouhodobě na dobu několika měsíců i let věnovat dobrovolné pomoci obvykle mimo svoji zemi. Tato služba probíhá buď krátkodobě ve formě workcampů, nebo v rámci dlouhodobých pobytů hlavně zahraničí, ale může být vykonávána i v tuzemsku, na zdravotnických a jiných misích. Na tuto formu dobrovolnictví se také vztahuje zákon o dobrovolné službě Dobrovolná občanská výpomoc Zde se jedná o základní spontánní jednání občanů. Motivací k dobrovolnictví je předpoklad reciproční pomoci. Do této formy patří sousedské výpomoci či okamžitá pomoc lidem v akutní nouzi Veřejně prospěšné Posledním formou je veřejně prospěšné dobrovolnictví. Oproti vzájemně prospěšnému dobrovolnictví, kde je obvykle počátečním impulsem příslušnost k zájmové skupině či spolku, u veřejně prospěšného dobrovolnictví je na prvním místě potřeba být užitečný svému okolí a své komunitě. Jedná se o dobrovolnictví, které se uplatňuje zejména v neziskovém nestátním sektoru v široké škále oblastí, od sociální, zdravotní, ekologické až po kulturní, a jeho význam a dopad je celospolečenský. Tošner (2014, hest.cz) uvedené čtyři formy dobrovolnictví dělí do dvou skupin Expresivní dobrovolnictví Jedná se o tzv. individualizované dobrovolnictví, je určeno spíše pro seberealizaci dobrovolníka. Je vykonáváno nejčastěji prostřednictvím epizodických, krátkodobých 11

20 výletů a členstvím v zájmových spolcích. Ze čtyř výše jmenovaných forem sem patří dobrovolnictví vzájemně prospěšné, dobrovolná občanská výpomoc a dobrovolná služba Servisní dobrovolnictví Zde se jedná o tzv. kolektivní dobrovolnictví, jeho účelem je spíše sounáležitost a je vykonáváno pravidelnou dlouhodobou spoluprací s institucemi. Patří sem dobrovolnictví veřejně prospěšné, popřípadě některé dlouhodobé dobrovolné služby. 3.2 Dělení z hlediska historického vývoje Tošner a Sozanská (2006, str. 38) dále rozlišují dvě podoby dobrovolnictví podle data a místa vzniku a jejich dnešního modelu fungování, do kterého v průběhu času dospěly Evropský model Evropský neboli komunitní model dobrovolnictví se objevil dříve než americký. Jak napovídá jeho název, tento model vznikl a funguje hlavně v Evropě. Je založen na vzájemných přátelských vztazích, osobních poutech zúčastněných a jejich konkrétním společném zájmu. Komunita těchto lidí se postupem času profesionalizovala a dnes se z nich také stávají dobrovolnické organizace specializované na jednu oblast, které se věnují. Nejčastějším příkladem jsou charitativní organizace při církvích Americký model Americký neboli manažerský model je vývojově mladší a jeho začátky najdeme ve Spojených státech. Je založen na odbornících, kteří prostřednictvím profesionálního centra zprostředkovávají dobrovolnickou pomoc v různých oblastech. Do České republiky se dostal až po roce 1989 s nestátním neziskovým sektorem. Dnes je tento model zastoupen nejčastěji spolky (dříve občanská sdružení), jinými slovy dobrovolnickými centry Dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum je nezisková organizace. Nejznámější a nejdéle působící u nás jsou Dobrovolnické centrum Hestia a Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem. Úkolem dobrovolnického centra je hlavně propagace a rozvoj dobrovolnictví. Informují veřejnost i organizace, které mají zájem o dobrovolné, neplacené pracovníky, pořádají 12

21 školení koordinátorů, provádějí výzkumy na poli dobrovolnictví a vytvářejí metodiky profesionální práce s dobrovolníky. Jsou také kontaktní institucí s médii a se státní správou a samosprávou ve věci dobrovolnictví (Tošner, 2003). 3.3 Dělení z hlediska role, kterou dobrovolníci hrají v organizacích Další zajímavé dělení přináší Frič a Pospíšilová (2010), rozdělují dobrovolnickou činnost na tři typy podle potřeby a míry využití dobrovolníků v organizaci. Fungování organizace je přímo závislé na dobrovolnické činnosti Pro organizaci jsou dobrovolníci zásadní složka. V podstatě plní poslání organizace, ta by se bez jejich účasti neobešla. Vedle stálých zaměstnanců tvoří dobrovolníci většinu členů organizace. Tento typ je nejčastěji zastoupen v humanitární a ekologické oblasti. V organizaci vedle sebe rovnocenně pracují dobrovolníci a zaměstnanci Dobrovolnictví je pro organizaci důležité, ale není elementární. Pro organizaci je finančně výhodnější na určité činnosti zaškolit dobrovolníka než platit zaměstnance. V praxi jsou to hlavně sociální a zdravotnická zařízení. Fungování organizace pracuje s dobrovolníky, ale není na nich závislá Zde dobrovolnická činnost nepředstavuje pro organizaci nepostradatelnou složku, mohla by bez větších finančních nákladů fungovat i bez nich. Dobrovolníci jsou pro organizaci jakýmsi zpestřením, popřípadě usnadňují některé její aktivity. Organizace si je mohou najímat, protože potřebují pro svůj další vývoj nové, svěží pohledy a inspiraci zvenčí, ale nejsou pro její chod nutností. 3.4 Dělení z hlediska času Dobrovolnictví je nutné dělit i z hlediska časového trvání, toto rozdělení platí pro všechny typy a formy dobrovolnické činnosti. Müllerová (2011) i Tošner a Sozanská (2006) rozlišují tři typy. Jednorázové, příležitostné dobrovolnictví Jedná se o aktivní zapojení jedince (nesplést si s dárcovstvím), například při benefičních koncertech, sbírkách. Jednorázovou dobrovolnickou pomoc není nutné 13

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Dobrovolnictví Role a hodnota ve společnosti. Marek Vyskočil 2014

Dobrovolnictví Role a hodnota ve společnosti. Marek Vyskočil 2014 Dobrovolnictví Role a hodnota ve společnosti Marek Vyskočil 2014 Obsah Úvod do problematiky dobrovolnictví Legislativní praxe Dobrovolnictví v ČR a ve Světě Hodnota dobrovolnické práce Práce s dobrovolníky

Více

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a)

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a) Zákon o dobrovolnické službě číslo 198/2002 Jiři Pstružina PROSPECTUS M2.1.1 Zákon o dobrovolnické službě 1 Dobrovolnická služba (a) Činnost v sociální oblasti (nezaměstnaní, sociálně slabí, zdravotně

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Dobrovolnictví a komerční firmy

Dobrovolnictví a komerční firmy Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 tel.: 224 872 075 e-mail: info@hest.cz http://www.hest.cz http://www.dobrovolnik.cz Dobrovolnictví a komerční firmy Jiří Tošner 2.6.2014 1 I. Mýty o dobrovolnictví Dobrovolnictví

Více

198/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. (zákon o dobrovolnické službě) ČÁST PRVNÍ

198/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. (zákon o dobrovolnické službě) ČÁST PRVNÍ 198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) Změna: 436/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 420/2011 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,

Více

Dobrovolníci ve veřejných knihovnách ČR

Dobrovolníci ve veřejných knihovnách ČR Dobrovolníci ve veřejných knihovnách ČR Rekvalifikační knihovnický kurz listopad 2016 Mgr. Zuzana Ježková Mýty o dobrovolnictví dobrovolnictví není amatérismus dobrovolnictví není zcela zadarmo dobrovolníci

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) 198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

198/2002 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

198/2002 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA Systém ASPI - stav k 25.6.2012 do částky 76/2012 Sb. a 33/2012 Sb.m.s. Obsah a text 198/2002 Sb. - stav k 31.12.2014 Změna: 436/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 420/2011 Sb. 198/2002 Sb. ZÁKON ze dne

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení)

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) 1 STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. 2) Sídlo sdružení: Olomouc, Rooseveltova 84,

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. Workshop, Brno

DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. Workshop, Brno DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Workshop, Brno 2. 5. 2017 Vypracovala: Mgr. Naděžda Krausová Legislativní ukotvení Mezníkem, přelomovým bodem, pro pomoc dobrovolníků v sociálních službách bylo přijetí

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

M A S H o l i c k o o. p. s.

M A S H o l i c k o o. p. s. M A S H o l i c k o o. p. s. Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice, IČ : 275 11 448 RÁMCOVÁ SMLOUVA O PARTNERSTVÍ A VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu Dotační programy

Více

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti Milena Černá Předsedkyně EAPN ČR Ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové 1 Občanská společnost Vytváří se v prostoru Mezi státem a jeho institucemi Mezi trhem

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

STANDARD 6 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

STANDARD 6 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ KRITÉRIUM 6A STANDARD 6 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

1. IDENTIFIKACE MAS. MAS Dolnobřežansko o.p.s. 5. května 78, Dolní Břežany IČ

1. IDENTIFIKACE MAS. MAS Dolnobřežansko o.p.s. 5. května 78, Dolní Břežany IČ MAS Dolnobřežansko o.p.s. vyhlašuje: Tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova ČR 1. IDENTIFIKACE MAS

Více

MAS Severní Chřiby a Pomoraví, o. s.

MAS Severní Chřiby a Pomoraví, o. s. MAS Severní Chřiby a Pomoraví, o. s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění 1. PLATNOST

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Odborné praktické vzdělávání aktuáln lní situace, výzvy a problémy 23.10.2013 Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce I. Úvod (význam

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Rozhodují jednotlivosti

Rozhodují jednotlivosti Rozhodují jednotlivosti Nelze vytvořit dobré profesně orientované studijní obory bez skutečné spolupráce VŠ s firmami 3.11.2016 PSP ČR Simona Weidnerová Co přináší novela vysokoškolského zákona a její

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

MUDr. Ivana Kořínkov. nková. Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů. MZČR, , Praha

MUDr. Ivana Kořínkov. nková. Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů. MZČR, , Praha MUDr. Ivana Kořínkov nková Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů MZČR, 24.11.2009, Praha OD KDY : 1999 Pilotní testovací začátky 2000 Počátky systémového rozvoje a tvorby základních

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více