Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005"

Transkript

1 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín

2 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský úad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem. editelem školy byl v r jmenován Mgr. Milan Šonka, statutární zástupkyní editele školy byla k témuž datu jmenována Mgr. Jitka Glöcknerová, která má na starosti veškeré záležitosti pedagogické, tedy výchovu, vzdlávání, dále pak styk s veejností, zárove zajišuje komunikaci se stavební firmou, provádjící rekonstrukci školy. Druhou zástupkyní editele školy byla jmenována Mgr. Zdeka Soukupová, zajišující provozn ekonomický úsek školy. Kontakt na zaízení: tel , tel. editel školy , web Informace lze získat u povených pracovník: Pavla Švábová (hospodáka školy), Mgr. Jitka Glöcknerová (zástupkyn editele školy) Škola byla v souasné podob zízena k.9.99, zaazena do sít , poslední aktualizace v síti byla provedena ke dni Podle Rozhodnutí o zaazení do sít škol má instituce jednu souást GYMNÁZIUM s kapacitou 550 žák. Škola nemá jako souást školní jídelnu ani domov mládeže. Studenti mohou využívat kapacity školní jídelny v Maroldov ulici, se kterou máme uzavenu smlouvu o dodávce obd pro žáky. Rada školy nebyla dosud zízena, pro školní rok bude zízena školská rada podle zák 56/2004 Sb. (školský zákon). Pro zajištní svého psobení využíváme následujících mimoškolních nebo obanských sdružení pi škole. S financováním ady akcí nám pomáhá Unie rodi, která je místní organizací pražské centrály, absolvovali jsme 4 schzky bhem školního roku, vedli prbžná jednání s pedsedou a hospodáem. Práci této složky výrazn zkomplikovalo pesthování bývalé hospodáky, za niž dosud hledáme plnohodnotnou náhradu. Pi škole funguje i Školní sportovní klub, na gymnáziu pracuje pedseda okresní rady ŠSK, do aktivit je zapojeno velké množství student.

3 Charakteristika školy Gymnázium v Dín je šu s více jak stoletou tradicí. Reálné gymnázium zde bylo založeno již v r. 899, dnešní podobu škola dostala v r. 990/99, kdy poprvé otevela víceleté studium (sedmileté), které od r. 995/996 probíhá nadále jako osmileté. Pibližn od této doby škola v rámci osmiletého studia nabízela výuku rozšíené hudební výchovy, která, protože již zájem opadl, již v tomto roce dobhla. Souasný systém studia svou nabídkou volitelných pedmt po druhém roníku umožuje i pímé zapojení do praktického života, kterého však naši studenti nemusejí píliš využívat. Ve statistikách Úadu práce v Dín se absolventi školy objevují velice sporadicky, proto Úad práce považuje existenci školy jako výraznou pomoc místnímu trhu práce. Do budoucna vedení školy uvažuje o rozšíení nabídky 4. volitelného pedmtu v posledním roce studia, úprava bude souviset s tvorbou školního vzdlávacího programu, na jehož tvorbu se vedení školy ve spolupráci s vyuujícími postupn a prbžn pipravuje. Prostupnost uebních plán tyletého a osmiletého studia umožní do budoucna pln využít kapacity školy tak, aby bylo možné vyhovt rzným žádostem o pestupy z dvodu sthování, což je prvodním jevem souasné doby. Pehledy úspšnosti pijetí na vysoké školy, píp. uplatnní student vykazují tradin dlouhodob skvlá ísla (kolem 80% z celkového potu hlásících se student), stejn tak se snad podailo v loském roce pozastavit klesající trend zájmu o školu, dotýkající se pedevším tyletého studia. Naopak o osmileté studium je tradin zájem veliký, škola by lehce naplnila i dva kvalitn obsazené první roníky nižšího stupn osmiletého studia. Od samotného závru školního roku 2002/2003 stojí v ele školy souasné vedení, které postupn zaalo pracovat nejen na naplování vlastní koncepce vývoje Gymnázia v Dín pedložené pedagogickému sboru, ale i na zvládnutí výjimené organizace vyuování. Chod školy byl i v uplynulém školním roce nepímo poznamenán probíhající náronou dlouhodobou investiní akcí, jejímž koneným cílem je rekonstrukce celého areálu školy. V rámci. etapy pestavby byl za plného provozu vybudován uprosted budovy výtah pro imobilní studenty a návštvníky budovy, nová kotelna a veškeré pípojky inženýrských sítí. Ve 2. etap, probíhající ve školním roce pak byla dostavna stávající budova, jejíž pvodní pdorys ve tvaru U byl uzaven propojovacím kídlem, takže budovou lze nyní v jednotlivých patrech procházet kolem dokola. Celá stavba je prosvtlována dvma atrii. V místech dostavby a stávající budovy byla vybudována nová úniková schodišt. Podailo se vyešit dlouhodobý problém s nevyhovujícími šatnami. Nové šatny byly vybudovány v pízemí stavby, dokonce se je podailo vybavit novými šatními skíkami, které se nakonec podailo vyešit tak, aby každý student získal svj odkládací prostor. V dostavném kídle budovy byly zízeny nové kabinety, které umožnily zkvalitnit zázemí pedagogického sboru, i když jejich obsazení kapacitn stále neodpovídá konenému zámru. Probíhající stavební úpravy pinesly zvýšenou náronost pi prbžné organizaci vyuování, a to jak pro vedení školy, tak pochopiteln pro vyuující i

4 studenty. Domnívám se, že se zatím vše dailo (i díky tolerantnímu pístupu všech zúastnných, za který je nutno podkovat) skloubit tak, aby škola po celý školní rok mohla plnit svoji funkci. Vedení školy se aktivn podílelo na píprav tetí a tvrté etapy, tedy vybudování pdní vestavby, která by mla pinést nejen výrazné ulehení provozních podmínek v budov samotné, ale pipravovanou poítaovou sítí v uvažovaných multimediálních uebnách i umožnit výrazn modernji pistupovat k vyuování. Píslibem do budoucna je i plánované vytvoení dvou podkrovních ateliér výtvarné výchovy s píslušným zázemím. Projekt samotný do budoucna v 5. etap poítá i s ešením technického stavu pvodní budovy (všechny prostory bude nezbytn nutné po dokonení všech stavebních úprav peštukovat, vymalovat, ve staré ást budovy dosud dožívají pvodní rozpadající se okna), což pinese zvýšené finanní nároky na investiní prostedky zizovatele školy, KÚ ÚK. Zárove se pipravuje i úprava areálu školního dvora, kde by mlo být vybudováno multifunkní sportovišt pro míové hry. Zatím má škola k dispozici pouze jedinou vlastní a zastaralou tlocvinu, ostatní prostory pro výuku TV škola musí najímat. Situace je snad podle návrhu vedení školy pro budoucnost ešitelná ve spolupráci s Mstským úadem v Dín (zizovatelem základních škol) vybudováním spolen užívaného sportovního areálu pi ZŠ Vrchlického, pípadn rekonstrukcí pvodní tlocviny. Podaí-li se zvládnout dokonení dalších pipravovaných etap dostavby areálu školy a postupn dsledn naplovat koncepci jejího vedení, pak má škola jist šanci stát se pední vzdlávací institucí nejen ve mst samotném, ale i v širším regionu. Pehled obor vzdlání Níže uvedená tabulka pehledn zachycuje obsazení v jednotlivých oborech studia ve školním roce Denní studium Typ školy Poet tíd *Poet žák ke dni Prmrný poet žák na tídu ke dni Pepotený poet pedagogických pedagogických pracovník Poet žák na pepoteného ped. pracovníka Gymnázium osmileté ,3 22,74 4,25 Gymnázium tyleté ,83 3,8 bez žák, kteí úspšn složili závrenou zkoušku, maturitní zkoušku Pehled vzdlávacích program Vyuované obory ve školním roce 2004/2005( názvy podle Rozhodnutí o zaazení do sít škol) Kód oboru (KKOV) Sou ást školy Poet žák Ukonilo ZZ Denní studium Ukonilo MZ Ukonilo absolutoriem tyleté všeobecné 79-4-K/ Osmileté všeobecné 79-4-K/

5 Údaje o pracovnících školy Interní pedagogití pracovníci školní rok Celkový poet odborn i pedagogicky zpsobilých uitel (fyzicky) Odborná a pedagog. zpsobilost uitel v % Celkový poet vyuovaných hodin na škole v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v % Externí pedagogití pracovníci - školní rok Celkový poet odborn i pedagogicky zpsobilých uitel (fyzicky) Odborná a pedagog. zpsobilost uitel v % Celkový poet vyuovaných hodin na škole v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v % ,4 Ve škole pracovalo 40 uitel, z nichž 95 % bylo odborn i pedagogicky zpsobilých. Dva pracovníci byli zamstnáni extern. V loském roce bylo odueno 94 % hodin odborn. Vková skladba pedagogických pracovník podle odborné a pedagogické zpsobilosti Odborná a pedagogická zpsobilost Do 35 let Nad 35 let do 45 let Nad 45 let do 55 let Nad 55 let do dchod. vku (vetn) Dchodci Celkový souhrn celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy úplná pouze odborná pouze pedagogická 2 2 nekvalifikovaní Celkem Výuku zajišuje stabilní a kvalitní pedagogický sbor. Piložená vková skladba dokládá postupné stárnutí sboru, v peddchodovém vku jsou ti pedagogití pracovníci, prmr vyrovnávají mladší uitelé do 35 let. Nejvíce pracovník patí do skupiny zkušených uitel s více jak desetiletou praxí. Zamstnaní dchodci pracují na ástené úvazky a pomáhají obsadit jednotlivé aprobace, pípadn dobírají hodiny za mateské dovolené.

6 Údaje o pijímacím ízení Žáci pihlášení ke studiu ve školním roce 2004/2005 : Z toho Název a kód oboru Celkem Ke studiu na gymnáziu K/ K/ Do uebních obor (ZZ). 2. Do studijních obor (MZ). 2. Do stud. obor VOŠ / VZŠ (absolutorium). 2. Celkem Žáci pijatí ke studiu ve školním roce 2004/2005 : Z toho Název a kód oboru Celkem Ke studiu na gymnáziu K/ K/ Do studijních obor (MZ). 2. Do uebních obor (ZZ). 2. Pijato mimo. a 2. pijímacího íz. Do stud. obor VOŠ / VZŠ (absolutorium). 2. Celkem Další doplující údaje k pijímacímu ízení (Kriteria pro pijetí ke studiu apod.) Ped samotnými pijímacími zkouškami a podáváním pihlášek škola tradin pipravila Den otevených dveí, jehož koncepci bychom chtli do budoucna zmnit tak, aby návštvníci byli mnohem aktivnji vtaženi do prezentace jednotlivých pedmtových komisí. V souladu s koncepcí editele školy a na základ pedchozích negativních zkušeností s testy SCIO byly zadány testy vypracované našimi zkušenými pedagogy. Zvolili jsme variantu testu z eského jazyka, matematiky o všeobecného pehledu. Již tradiním prvkem v práci školy se staly informaní schzky se zástupci základních škol pro jednotlivé pedmty, kde jsme spolen prodebatovali naši pedstavu o pijímacím ízení, požadavcích, podmínkách. Tato aktivita je kladn hodnocena ze strany vedení základních škol i zúastnných vyuujících. Vzhledem k nastaveným parametrm ochrany test ped zneužitím se neobjevila jediná výtka ze strany rodi zpochybující objektivnost pijímacího ízení Výbr z pedložené nabídky úloh provádí vedení školy aprobované ve všech zastoupených pedmtech. Pi zaazování do tíd se vedení školy snaží rozmístit budoucí studenty do skupin s odpovídající úrovní jazykové pípravy Odvolací ízení ve školním roce 2004/2005 : Odvolací ízení ve školním roce denní studium -. Poet pijatých na Poet pijatých na Poet odvolání Typ školy základ základ odvolání ke celkem autoremedury KÚ Gymnázium 0 2

7 Protokol o pijímacím ízení Pijímací zkoušky se uskutenily dne Všichni pihlášení konali písemné testy z všeobecného pehledu, z eského jazyka a z matematiky. Osmileté studium: bylo pihlášeno celkem 4 žák, zákonný zástupce jednoho žáka oznámil, že se jeho dcera ke zkoušce nedostaví, 3 pihlášení žáci se nedostavili ke zkoušce bez omluvy. Rozhodnutí o pijetí bylo zasláno zákonným zástupcm 28 žák. 2 místa byla ponechána pro odvolací ízení. tyleté studium: a) V. kole bylo pihlášeno a pijímacích zkoušek se zúastnilo 52 žák, rozhodnutí o pijetí bylo zasláno zákonným zástupcm všech 52 žák b) 2. pijímacího ízení se na naší škole po uskutenném. kole na jiných stedních školách nekonalo ( žáci byli pijati na školu uvedenou v pihláškách na. míst) lenové komise pijímacího ízení: Mgr. Milan Šonka - Mgr. Jitka Glöcknerová - Mgr. Zdeka Soukupová - PaedDr. Hana Brádková - Mgr. Hana Jirglová - editel školy zástupkyn editele školy zástupkyn editele školy, vedoucí katedry matematiky vedoucí katedry eského jazyka výchovná poradkyn

8 Výsledky výchovy a vzdlávání Škola se postupn zaala pipravovat na tvorbu školního vzdlávacího programu podle podklad, které byly dosud zveejnny. Vzdlávací programy jsou postupn smovány k výraznjšímu praktickému využití poznatk, což bylo zatím ešeno úpravou tematických plán v jednotlivých pedmtech. Tematické plány školy obsahují jasn vytyené výchovn-vzdlávací cíle, do znané míry odpovídající uvažovaným kompetencím v jednotlivých oborech. V nkterých pedmtech vyuující zkoušejí využívat nových, neotelých metod, pomrn asto se využívají miniprojekty, leckdy ešené ve skupin (djepis, publicistika a vybrané literární kapitoly v eském jazyce, miniprojekty v cizích jazycích, tradin v zempisu, ). I pes omezené množství finanních prostedk se nkteré pedmtové komise snaží maximáln využívat názornosti (chemie, biologie, fyzika, zempis, djepis, využívání videotechniky v naukových pedmtech). Nkteí vyuující se pokoušejí využít IVT nejen jako zdroje informací (internet), ale i jako nástroje výuky (chemie, biologie, eský jazyk, djepis, fyzika, ). Pevnou souástí plán pedmtových komisí je i rozpis exkurzí, které se ásten podailo koordinovat tak, aby byl pln využit asový prostor pi poádání akce s ohledem na schopnost student vstebávat pedávané Nabídka volitelných pedmt zatím umožuje využít dvou volitelných dvouhodinových pedmt na úrovni pedposledního roníku studia (konverzace v cizích jazycích, reálie anglicky mluvících zemí, seminá z eské lexigie, programování, aplikace poíta, latina, britská a americká literatura, matematický seminá, seminá biologie, seminá chemie, seminá fyziky, seminá estetické výchovy), v posledním roníku pak nabídka rozšíena o další dvouhodinový pedmt (literární, djepisný, zempisný, spoleenskovdní seminá, anglická gramatika, v ostatních lze pokraovat od tetího roníku). Byla již vyešena pekrývající se nabídka v semináích k anglitin, naopak zcela nov byl zaveden seminá pipravující studenty na zisk mezinárodn uznávaných certifikát, zaazena byla nabídka ruského jazyka jako nepovinného pedmtu, jako novinka byl zaveden seminá tvrího psaní vedený zkušeným externistou. 9 studentm se podailo splnit nároné požadavky test ECDL, které jsme finann zajistili ve spolupráci s Unií rodi, organizan ve spolupráci s místní fakultou VUT Úvod do svta práce je ešen v rámci spoleenských vd a zempisu, dsledn sledujeme jeho zapojení do jednotlivých kapitol v píslušných pedmtech (ekonomie, psychologie lovka, základy práva, obecná psychologie, psychologie innosti. Využili jsme i spolupráce s Úadem práce v Dín, studenti se zúastnili testovacího programu volba povolání. Podailo se vyešit zalenní problematiky Chování lovka za mimoádných situací (chemie, biologie, základy spoleenských vd, djepis, tlesná výchova), osvdil se souhrnný den s brannými prvky (zaazený na závr školního roku) umožující opakované procviení ady konkrétních situací. Zde výrazn pomohla spolupráce s SZŠ Dín. Pi píprav programu bylo použito výzkumu, který v této oblasti v pedchozím školním roce zorganizovali sami studenti spoleenskovdního semináe. Enviromentální problematika je zalenna do tematických plán biologie (egický pírodopis na nižším stupni víceletého gymnázia), chemie, djepisu. Ve školním roce byla zízena funkce koordinátora environmentální výchovy na škole, jehož cílem se stalo vypracování kompletního programu s touto problematikou. Cíle v této oblasti byly bezezbytku splnny, výborn se osvdilo projektové vyuování v biologickém seminái, jehož výstupy byly pravideln prezentovány na píslušných nástnkách.

9 Vedení školy si pravideln vymuje zkušenosti s ostatními gymnázii pes Asociaci editel gymnázií, velice dobe komunikuje s ostatními stedními školami v regionu, nkteí zamstnanci zárove pracují na PF UJEP, píp. VUT, což nám pomáhá udržovat kontakt s VŠ. Celkový prospch žák ve škole za I. pololetí školního roku : Škola Poet žák Prosplo k s vyznamenáním Prosplo Neprosplo Gymnázium osmileté Gymnázium tyleté VOŠ VZŠ Konzervato SOŠ SOU Odborné uilišt Praktická škola Uilišt Celkem RONÍK Celkový prospch žák ve škole za II. pololetí školního roku : Škola *Poet žák Prosplo k s vyznamenáním Prosplo Neprosplo Gymnázium víceleté Gymnázium tyleté VOŠ VZŠ Konzervato SOŠ SOU Odborné uilišt Praktická škola Uilišt Celkem zde jsou uvedeni všichni žáci od prvních do posledních roník studia cílem tabulky je zmapovat hodnocení všech žák za druhé pololetí Výsledky výchovy a vzdlávání za I. pololetí školního roku Poet žák celkem na zaátku šk.roku Poet žák k 3.. Poet žák s 2 st. z chování % z celk. potu Poet žák s 3.st. z chování % z celk. potu Zameškané hodiny % z oduených hodin Neoml. hodiny % ze zameškaných hodin , ,5 8 0, , ,2 0, ,8 20 0, ,8 6 0, , ,0 7 0, ,4 6 0,3 CELKEM , ,2 48 0,22

10 RONÍK Výsledky výchovy a vzdlávání za II. pololetí školního roku Poet žák celkem na zaátku šk.roku Poet žák k Poet žák s 2 st. z chování % z celk. potu Hodnocení ukonení studia maturitní zkouškou Poet žák, kteí úspšn ukonili poslední roník v ádném termínu Prosplo s vyznamenáním Prosplo Neprosplo Gymnázium Hodnocení ukonení studia maturitní zkouškou náhradní termíny Poet žák, kteí neukonili poslední roník v ádném termínu Poet žák s 3.st. z chování % z celk. potu Poet žák, kteí ukonili poslední roník v srpnu Zameškané hodiny Prosplo s vyznamenáním % z oduených hodin Prosplo Neoml. hodiny Neprosplo Gymnázium Poty žák, kteí budou konat opravné závrené nebo maturitní zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu % ze zameškaných hodin ,9 2 0, , , , , , , , ,9 0, , ,5 53 2,7 CELKEM ,2 2 0, ,3 56 0,2 Opravné závrené zkoušky - záí 2005 *Závrené zkoušky náhradní termín záí 2005 Opravné závrené zkoušky - prosinec 2005 Opravné závrené zkoušky v termínu stanoveném zkušeb. komisí Opravné maturitní zkoušky - záí 2005 Opravné maturitní zkoušky v píštím kalendáním roce **Maturitní zkoušky náhradní termín -záí Ve školním roce 2004/2005 došlo k mírnému zhoršení ve srovnání s rokem pedchozím (z,889 na,,923, což vnímáme jako nevelkou statistickou odchylku, nepoukazující na vývojový smr. Zmiované zhoršení je navíc relativní, nebo jsou ve stále menším potu zastoupeni studenti nižšího stupn víceletého gymnázia, jejichž výsledky vždy bývaly stabiln lepší. Ve druhém pololetí neprospli 4 studenti, po opravných zkouškách a dodatené klasifikaci pouze 2 žáci opakují roník, 2 žáci ukonili studium pro neprospch. Žádný pedmt nevykazuje výrazn nepíznivé výsledky, nejvyššího prmru tradin dosahují eský jazyk (povinn maturitní pedmt), nmecký jazyk 2 a matematika a fyzika. U maturitních zkoušek studenti pedvedli velice pkné výkony, o emž svdí nejen poet student maturujících s vyznamenáním (celkem 36), ale i 5 student, kteí obdrželi samé výborné. Odmnou studentm i ocenním pístupu rodi se stalo slavnostní pedání maturitních vysvdení v Zámecké kapli, jehož se zúastnili i pedstavitelé msta.

11 Hodnocení výsledk výchovného psobení Výchovné poradenství má trvale vysokou úrove, vedle poradenské innosti ( individuální pístup pi volb povolání, pomoc pi ešení kázeských a prospchových problém, konzultace osobních problém žák) je zameno i na plošné pedávání informací (schzky se studenty posledních roník, informace o nabídkách VŠ, VOŠ, pomoc pi vyplování pihlášek na VŠ, schzky se studenty pedposledních roník ( problematika profesní kariéry, možnosti budoucího zamení student). Vedle osobního pedávání informací je využíváno i dalších forem (nástnky, brožury, letáky ve tídách). Významnou pomocí školy je možnost pravidelných konzultací se školním psychologem Mgr. Vítem. Ve tídách se pimen pracuje i se studenty, u nichž byla indikována vývojová porucha uení, zvlášt v pípadech dyslexie, dysortografie volen individuální pístup v hodinách J, cizích jazyk. Vedení školy ve spolupráci s tídní profesorkou zorganizovalo týdenní seznamovací pobyt student primy, probhly i úvodní schzky s rodii nastupujících roník, bhem nichž jsou rodie upozornni na specifika studia na stední škole. Ve školním roce byl realizován Minimální program primární prevence, za který zodpovídá vyuující ve funkci preventistky. Program je rozprosten do prbhu celého školního roku, má podobu dílích akcí, jako nap.:prbžná spolupráce s K-centrem Dín, PPP Dín, s jednotlivými odbornými lékai, s Mstskou policií, s realizaním týmem S tebou o tob, pravidelné návštvy externího psychologa, pednášky o prevenci kriminality (2 lekce, podzim jaro) probhnuvší ve všech tídách, návštva soudního pelíení se studenty 4. ro., návštva Jurty (pracovní dílny pro tlesn a mentáln postižené), pednáška Drogy v praxi pro tetí roníky, beseda o sexuální výchov (plánované rodiovství, pohlavní choroby, antikoncepce), provádní sociometrického výzkumu, podíl na akci ervená stužka ( veejná sbírka ocenná oficiálním podkováním), spolupráce s organizacemi zajišujícími veejné sbírky.

12 Uplatnní student gymnázia maturujících ve školním roce 2004/2005 V8A V8B C4A C4B Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem VŠ VOŠ-vyšší odborné školy CELKEM Jednoletý pomaturitní kurz Zamstnání nultý roník VŠ stední škola au pair nezjištno V8A V8B C4A C4B CELKEM Celkem student Podalo pihlášku na VŠ Pijato na VŠ Pijato na VŠ v % (z potu student, kteí podali pihlášku) 8,8% 87,5% 70,4% 92,6% 82,6% Pijato na VŠ v % (z celkového potu student) 8,8% 77,8% 70,4% 92,6% 80,9%

13 PEHLED VYSOKÝCH ŠKOL, NA NICHŽ NAŠLI UPLATNNÍ ABSOLVENTI DÍNSKÉHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/2006 UK PRAHA VYSOKÁ ŠKOLA UK PLZE UK HRADEC KRÁLOVÉ MU BRNO JU ESKÉ BUDJOVICE ZU PLZE UJEP ÚSTÍ NAD LABEM VŠ BÁ SKÁ - TU OSTRAVA VŠE PRAHA VUT PRAHA VUT DÍN UNIVERZITA PARDUBICE TU LIBEREC ZU PRAHA UPa OLOMOUC VŠ APLIKOVANÉHO PRÁVA VŠ VEEJNÉ SPRÁVY A MEZ.VZTAH LITERÁRNÍ AKADEMIE FAKULTA.LÉKASKÁ FAKULTA 2.LÉKASKÁ FAKULTA F.FILOZOFICKÁ F.PEDAGOGICKÁ F.PRÁVNICKÁ F.PÍRODOVDECKÁ F.SOCIÁLNÍCH VD F.LÉKASKÁ F.LÉKASKÁ F.FARMACEUTICKÁ F.SOCIÁLNÍCH STUDIÍ F.FILOZOFICKÁ F.EKONOMICKO SPRÁVNÍ F.BIOLOGICKÁ F.ELEKTROTECHNICKÁ F.EKONOMICKÁ F.PEDAGOGICKÁ F.HUMANITNÍCH STUDIÍ F.PEDAGOGICKÁ F.SOCIÁLN EKONOMICKÁ F.ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ F.BEZPENOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ F.NÁRODOHOSPODÁSKÁ F.INFORMATIKY A STATISTIKY F.MEZINÁRODNÍCH VZTAH F.PODNIKOHOSPODÁSKÁ? F.DOPRAVNÍ F.STAVEBNÍ F.STROJNÍ F.JADERNÁ A FYZ. INŽENÝRSKÁ F.HUMANITNÍCH STUDIÍ F.CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ F.PEDAGOGICKÁ F.PROVOZN EKONOMICKÁ F.FILOZOFICKÁ POET STUD Pehled konkrétních VŠ, kde dosud našli naši studenti uplatnní, svdí o plném využití celé šíe nabízených pedmt, zastoupena je ada velice lukrativních obor.

14 VÝCHOVNÁ OPATENÍ ŠKOLNÍ ROK 2004 / 05. pololetí 2.pololetí POCHVALY Tídního uitele editele školy D TKY Tídního uitele 2 5 editele školy 5 PODMÍNENÉ VYLOUENÍ 3 Pochvaly byly udleny hlavn za: úspšnou reprezentaci školy v soutžích (olympiádách, sportovních a jiných), pomoc pi charitativních akcích, za organizaci školní akademie a maturitního plesu, pípravu vánoního pedstavení, dobrovolnickou aktivitu, za práci ve ŠTOSu Dtky byly udleny za porušování školního ádu hlavn za neomluvenou absenci, neukáznné i nevhodné chování Podmínené vylouení ve dvou pípadech za rozsáhlejší neomluvenou absenci, v jednom pípad za závažné porušení Zákona. 56 / 204 Sb., 2. odst.2 a 22 a školního ádu

15 Další vzdlávání pedagogických pracovník školní rok 2004 / 05 PEHLED Druh vzdlávací akce Poet Semináe jednodenní 3 Semináe vícedenní 4 Kurzy vícedenní 4 Funkní školení vícedenní Odborn vzdlávací akce jednodenní 54 Odborn vzdlávací akce vícedenní 26 KONKRÉTNÍ VZDLÁVACÍ AKCE Cesta od tradiního vyuování k efektivnímu uení 38 Kurz dalšího vzdlávání Geotest Pírodovd. fak. UK 2 Modelová píprava koordinaních tým RVP Inspekce ve škole 3 Správní ízení ve školách Školský zákon a související provádcí podzákonné normy pro stední vzdlávání Funkní studium II ídících pracovník ve školství Poíta ve škole Zelený balíek egická výchova Rozumt médiím XI. sympozium Sdružení uitel francouzštiny 2 Nekrvavé pitvy 2 Školení o chemických látkách Vánoní kouzlení s pírodninami Den geografie Zemdlství a potravináský prmysl R Populární hudba ve škole 2 Nové trendy ve výuce TV 2 Seminá TLO Praha 2 Promnlivá hranice styl a slohových útvar 5 Wortschatz und Gedächtnistraining Školení ICT SIPVZ 22

16 Metodikovi ICT a vedení školy se podailo maximáln využít píslušné akreditace pro školení SIPVZ ve vlastní budov. Škola zaala v rámci doplkové innosti nabízet školení SIPVZ zájemcm ze škol na Dínsku. O školení byl a stále je, i vzhledem k nabízené kvalit výuky, nebývalý zájem. Do budoucna je pipraven projekt nabízející získání základní gramotnosti v ICT technologiích i zájemcm z ad rodiovské veejnosti, pípadn hodláme využít zbývajících kapacit v rámci celoživotního vzdlávání zajišovaného naší šu. Prostor je do budoucna pro obdobnou nabídku ze strany jazyká. editel školy zaal studovat teorii a praxi školského managementu jako funkní studium II. Na KU UK. Pracovnice ekonomického oddlení si znalosti doplnily samostudiem i na centráln poádaných kurzech, zamením se stala pedevším doplková innost školy a další nové pedpisy. Nkteí zamstnanci školy navštvovali soukromé hodiny výuky cizích jazyk. Zde vidím prostor pro další vzdlávání pedagog (vedle ICT). Neznalost jazyka se stává zásadní komunikaní pekážkou, kterou vzhledem k situaci v EU budeme muset pekonávat.

17 Aktivity a prezentace školy PEDNÁŠKY A BESEDY PEHLED AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2004 / 05 Frankofonie - pednáška Cyriaque de Gonzaleze a Filipa Fischera Geografie - Nepálu, Aconcagua, Územní plán msta Dína a Strategický plán rozvoje Dína, Izrael v souasném svt židovství Sexuologická výchova - 4. roníky, MUDr. erná S tebou o tob a as promn (program pro. roníky a tercii) Protidrogová prevence - 3.roníky, K-centrum Prevence kriminalistiky cyklus pednášek spojených s besedou, Mstská policie Dín (všechny tídy) Besedy problematika postižených oban (film, agentura Osmý den, chránné dílny Jurta) vychovatelky a chovanky Nápravn výchovného ústavu v Kostomlatech filmová projekce (spolenost lovk v tísni) KULTURNÍ AKCE Pvecký sbor adventní koncert Jarní koncert pveckých sbor Smetanova Litomyšl vystoupení: zahájení výstavy SŠ, DOD, vernisáž výstavy, pedávání matur. vysvdení, zahájení celorep. Soutže výchov ústav Výtvarný podíl na tvorb kalendáe ÚP Dín (obrázky) Slavnostní recepce na Ministerstvu zahr. vcí v Praze student a pedagog Divadlo Ypsilonka Mozart v Praze (2. roník) Koncert barokní hudby (. roníky) Švandovo divadlo Kolier: Tartuff (2. roníky) Divadelní pedstavení v anglickém jazyce Pygmalion a Kniha džunglí Klub mladého diváka návštva 5ti divadelních pedstavení v divadlech v Praze EXKURZE Výtvarná výchova Dínský zámek (baroko), Mstské muzeum v Dín, galerie Hefaistos, kaple sv. Jana Nepomuského ZSV / OV správní budovy msta Dína (prima), Dínský zámek (sekunda), Parlament R (kvarta), Okresní soud (seminá) eský jazyk vyšší stupe : Národní galerie (2. roníky), Pražský hrad (.roník), a djepis Židovská Praha (3. roník) nižší stupe : eskolipsko (prima), Litomicko (sekunda), Teplicko (tercie)

18 Fyzika Alcan Dín, Rozvodna elektrické energie Dín, Planetárium a Technické muzeum Praha, Fyzikální ústav FJFI Praha, Jaderný reaktor MFF UK Praha Biologie eské stedohoí, NM Praha, ZOO Ústí n. L. a Liberec, Botanická zahrada Liberec výstava Libverda 2004, Saské Švýcarsko, istika odpadních vod Boletice n. L., Hrdlikovo muzeum Praha Veer s eckou kulturou Kulturn poznávací exkurze Víde (maturitní roníky) Drážany ( 2. a 3. roník) Zájezd do Velké Britanie (20 student) VÝCHOVN VZDLÁVACÍ AKCE Spolupráce s PF UJEP Ústí n. L. natoení instruktážních hodin djepisu, testy mapující znalosti nejnovjších djin Afrika multimediální program (sekunda, tercie) Nakládání s odpady Den otevených dveí v TS Junior Internet Praha ( 2 + ) Junior film Dvr Králové Vdecko-technická konference v Praze Adopce zvíat ZOO Dín Seznamovací kurz. roníky, prima Adaptaní seznamovací pobyt student primy v Srbské Kamenici Dotazníková akce My a odpady Projekty : Školní geografický projekt Trasa na výlet DOBROVOLNICKÁ AKTIVITA Dobrovolnická innost výcvikový kurz dobrovolník (0 student, Sloup v echách) Pedvánoní akce : ZŠ Staré Msto, Domov dchodc Dobrovolnické sbírky projekt ŠANCE Svátek s Emilem ervenobílé dny - LORM ervená stužka Den boje proti AIDS Píšalka PREZENTACE ŠKOLY Úast na výstav ŠKOLA 2004 Úast na Burze stedních škol v eské Kamenici Schzka se zástupci ZŠ (konzultace s uiteli.stupn a uiteli eského jazyka, matematiky)

19 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY Škola byla vybrána MŠMT jako garant výbrového ízení na bilinguální gymnázium Fr. Schillera v Pirn, které v dvoudenním bloku opt výborn zorganizovala. Vyuující nmeckého jazyka zajistila týdenní sportovn-jazykový kurz v Montabaur u Koblence. Škola je zapojena do projektu Domov v Evrop region (SRN, R, Polsko) výtvarné zamení, kde však dosud stále není doešena otázka financování (Freital). Škola se zapojila do projektu Comenius, díky nmuž získala finanní prostedky na spolupráci s partnerskými školami v Maarsku, Polsku, Nmecku a Španlsku) V projektu však dále nepokrauje vzhledem ke špatné komunikaci ze strany koordinátora projektu. Nov editel školy navázal spolupráci s partnerem v Katharini (ecko). Podntem byl zájem jednoho ze student o eckou kulturu, jazyk a historii. Vyuující zpracovali a úspšn podali projekt Sokrates / jazykové pobyty, na jehož základ získala škola grant na uskutenní projektu v následujícím školním roce. Úspšn pokraovala spolupráce s lyceem v Nantes. Francouzštináky uspoádaly výjezd skupiny student do partnerské školy v Nantes a navázali úzkou spolupráci s esko-francouzským klubem v Ústí nad Labem. Škola se zapojila do projektu Mezinárodní projekt etwinning. Na základ výmnné spolupráce s litevskou šu pak jedna ze dvou skupin student obsadila 3. místo v republikové soutži. Koordinátora celého projektu tento zpsob práce prezentovala na mezinárodní konferenci v Bruselu, v Opav a eských Budjovicích. Škola zajistila jazykov-poznávací zájezd do Velké Británie pro skupinu 20 student. Pedmtová komise TV zorganizovala sportovn-turistické kurzy v zahranií ( Chorvatsko, Slovensko), vzhledem k finanní náronosti byly upraveny podmínky pro organizování výjezd.

20 ŠKOLNÍ TELEVIZE OSLOVUJÍCÍ STUDENTY Náš tým už druhý rok pokrauje ve své aktivit. Je pravda, že v prvním pololetí se snížil poet veejných vysílání, ale urit narostla kvalita nových snímk. ŠTOS vytvoil fotomontáž s názvem Budeme si dlat legraci - Myslíme to upímn. Natoil do projektu EU, zastoupené spoleností (spolenost pro dialog vdy s umním), snímek Náš život. Tento projekt byl v Bruselu ocenn a ŠTOS byl požádán o práva na vysílání i v dalších evropských zemích. Martin Wenisch a Martin Pošta se na pozvání spolenosti zúastnili víkendového workshopu v eských Budjovicích, který se konal za úasti pedních filmových odborník. ŠTOS podal ve spolupráci s Unií rodi a vedením školy projekt s žádostí o dotaci na Krajský úad v rámci dotaního grantu pro mládež a práci s talentovanou mládeží, na jehož základ jsme získali finanní prostedky na novou techniku ve výši K. Zástupci ŠTOSu se prezentovali i starostovi msta Dín v rámci návštvy talentovaných student Gymnázia Dín na radnici. Starosta ing. Vladislav Raška obdržel jako dar DVD se všemi doposud natoenými snímky. eský rozhlas Sever odvysílal v rádiu obsáhlou reportáž o ŠTOSu. Karel Škopek navrhnul nové a mnohem modernjší logo ŠTOSu, které bylo poprvé užito pi vysílání na Akademii ŠTOS se úastnil se snímkem Jen Recese celorepublikové soutže Juniorfilm 2005 a vyhrál cenu za nejvtipnjší a nejhumornjší film (putovní cena Šaška ). Zatím nejvtší externí spoluprací s jiným subjektem (Technickými službami msta Dín a.s.) se stalo natáení snímku Zachrate m! aneb Kdo dív pijde, pracovn nazvaného Kelímek. Výsledkem byl humorný snímek s egickou tématikou. ŠTOS oplátkou za propjení techniky na natáení Kelímku natáí reportáž s názvem Den otevených dveí v Technických službách msta Dína. ŠTOS zajistil velmi dynamický, tém profesionální záznam Akademie 2005 a prezentoval se svými filmy na Akademii V dubnu 2005 Martin Pošta získal na Dtské filmové zahrad 2005 cenu za režii napí všemi kategoriemi za snímek Jen recese. ŠTOS vybojoval v krajském kole nejvyšší celorepublikové soutže amatérského filmu eský Lvíek v Ústí nad Labem v kategorii školních film druhé a tetí místo s pímým postupem do celorepublikového kola v Ústí nad Orlicí. V celostátním kole pak ŠTOS získal tetí místo kategorii školních snímk. Práv tato soutž je nejvtším a nejprestižnjším kláním amatérských filma v eské republice. ŠTOS se zúastnil Mezinárodního festivalu školní a studentské filmové tvorby Ostravský koníek 2005 a vyhrál druhou cenu v kategorii 4-7 let. Na televizi Lyra byl odvysílán blok snímk ŠTOSu prolínaný rozhovory s aktéry. Poad mohli diváci zhlédnout na kanálu televize Prima Snímky ŠTOSu byly prezentovány na tradiním plnoním vysílání v rámci Zámecké (Olešské) kramle Šéfredaktoi ŠTOSu (Martin Pošta a David Culek) poskytli interview do odborného magazínu VideoHobby, lánek o našem TV studiu vyšel v srpnovém ísle.

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Š K O L N Í Á D. l. 1

Š K O L N Í Á D. l. 1 ŠKOLNÍÁD l.1 1) Úelemtohotoškolníhoádujevytvoitpíznivépodmínkyprovzdlávánístudent 1,abysi vprbhustudiaosvojiliznalosti,dovednostiaetickézásadyformulovanévprofiluabsolventa školy. 2) StudentsedobrovolnýmrozhodnutímkestudiunaCARITASVOŠsociálníOlomouczavazuje

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Obsah výroní zprávy :

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Výroní zpráva o innosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2005/2006

Výroní zpráva o innosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2005/2006 1 Výroní zpráva o innosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2005/2006 Charakteristika školy: Název : Gymnázium,Rumburk,Komenského 10, píspvková organizace 2 Sídlo : Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 Výroní zpráva Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 za školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zaízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky školy

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy

VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti školy Gymnázium a Stední prmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštm, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti školy za školní rok 2014/2015 záí 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Výro ní zpráva o škole

Výro ní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2009/2010 SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon 224 262

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

Prbžná zpráva o projektu

Prbžná zpráva o projektu Grantový program Partnerství pro Kolínsko Prbžná zpráva o projektu íslo projektu 63-PK-041 Poadí zprávy 1 Název projektu Evropany už od mateské školy Název pedkladatele Obec Nmice Zpracoval Iveta Dudková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa: Demlova 32/4178, 586 06 Jihlava Identifikátor: 600 117 286 I: 47 366

Více

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Zápis. 7 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Pítomni: 17 len AS PF dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký vedoucí studijního oddlení

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Výro ní zpráva o škole

Výro ní zpráva o škole Výroní zpráva o škole za školní rok 2010/2011 SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon 224 262 286, 224 261 173 E mail: info@skvorecky.cz

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více