Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005"

Transkript

1 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín

2 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský úad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem. editelem školy byl v r jmenován Mgr. Milan Šonka, statutární zástupkyní editele školy byla k témuž datu jmenována Mgr. Jitka Glöcknerová, která má na starosti veškeré záležitosti pedagogické, tedy výchovu, vzdlávání, dále pak styk s veejností, zárove zajišuje komunikaci se stavební firmou, provádjící rekonstrukci školy. Druhou zástupkyní editele školy byla jmenována Mgr. Zdeka Soukupová, zajišující provozn ekonomický úsek školy. Kontakt na zaízení: tel , tel. editel školy , web Informace lze získat u povených pracovník: Pavla Švábová (hospodáka školy), Mgr. Jitka Glöcknerová (zástupkyn editele školy) Škola byla v souasné podob zízena k.9.99, zaazena do sít , poslední aktualizace v síti byla provedena ke dni Podle Rozhodnutí o zaazení do sít škol má instituce jednu souást GYMNÁZIUM s kapacitou 550 žák. Škola nemá jako souást školní jídelnu ani domov mládeže. Studenti mohou využívat kapacity školní jídelny v Maroldov ulici, se kterou máme uzavenu smlouvu o dodávce obd pro žáky. Rada školy nebyla dosud zízena, pro školní rok bude zízena školská rada podle zák 56/2004 Sb. (školský zákon). Pro zajištní svého psobení využíváme následujících mimoškolních nebo obanských sdružení pi škole. S financováním ady akcí nám pomáhá Unie rodi, která je místní organizací pražské centrály, absolvovali jsme 4 schzky bhem školního roku, vedli prbžná jednání s pedsedou a hospodáem. Práci této složky výrazn zkomplikovalo pesthování bývalé hospodáky, za niž dosud hledáme plnohodnotnou náhradu. Pi škole funguje i Školní sportovní klub, na gymnáziu pracuje pedseda okresní rady ŠSK, do aktivit je zapojeno velké množství student.

3 Charakteristika školy Gymnázium v Dín je šu s více jak stoletou tradicí. Reálné gymnázium zde bylo založeno již v r. 899, dnešní podobu škola dostala v r. 990/99, kdy poprvé otevela víceleté studium (sedmileté), které od r. 995/996 probíhá nadále jako osmileté. Pibližn od této doby škola v rámci osmiletého studia nabízela výuku rozšíené hudební výchovy, která, protože již zájem opadl, již v tomto roce dobhla. Souasný systém studia svou nabídkou volitelných pedmt po druhém roníku umožuje i pímé zapojení do praktického života, kterého však naši studenti nemusejí píliš využívat. Ve statistikách Úadu práce v Dín se absolventi školy objevují velice sporadicky, proto Úad práce považuje existenci školy jako výraznou pomoc místnímu trhu práce. Do budoucna vedení školy uvažuje o rozšíení nabídky 4. volitelného pedmtu v posledním roce studia, úprava bude souviset s tvorbou školního vzdlávacího programu, na jehož tvorbu se vedení školy ve spolupráci s vyuujícími postupn a prbžn pipravuje. Prostupnost uebních plán tyletého a osmiletého studia umožní do budoucna pln využít kapacity školy tak, aby bylo možné vyhovt rzným žádostem o pestupy z dvodu sthování, což je prvodním jevem souasné doby. Pehledy úspšnosti pijetí na vysoké školy, píp. uplatnní student vykazují tradin dlouhodob skvlá ísla (kolem 80% z celkového potu hlásících se student), stejn tak se snad podailo v loském roce pozastavit klesající trend zájmu o školu, dotýkající se pedevším tyletého studia. Naopak o osmileté studium je tradin zájem veliký, škola by lehce naplnila i dva kvalitn obsazené první roníky nižšího stupn osmiletého studia. Od samotného závru školního roku 2002/2003 stojí v ele školy souasné vedení, které postupn zaalo pracovat nejen na naplování vlastní koncepce vývoje Gymnázia v Dín pedložené pedagogickému sboru, ale i na zvládnutí výjimené organizace vyuování. Chod školy byl i v uplynulém školním roce nepímo poznamenán probíhající náronou dlouhodobou investiní akcí, jejímž koneným cílem je rekonstrukce celého areálu školy. V rámci. etapy pestavby byl za plného provozu vybudován uprosted budovy výtah pro imobilní studenty a návštvníky budovy, nová kotelna a veškeré pípojky inženýrských sítí. Ve 2. etap, probíhající ve školním roce pak byla dostavna stávající budova, jejíž pvodní pdorys ve tvaru U byl uzaven propojovacím kídlem, takže budovou lze nyní v jednotlivých patrech procházet kolem dokola. Celá stavba je prosvtlována dvma atrii. V místech dostavby a stávající budovy byla vybudována nová úniková schodišt. Podailo se vyešit dlouhodobý problém s nevyhovujícími šatnami. Nové šatny byly vybudovány v pízemí stavby, dokonce se je podailo vybavit novými šatními skíkami, které se nakonec podailo vyešit tak, aby každý student získal svj odkládací prostor. V dostavném kídle budovy byly zízeny nové kabinety, které umožnily zkvalitnit zázemí pedagogického sboru, i když jejich obsazení kapacitn stále neodpovídá konenému zámru. Probíhající stavební úpravy pinesly zvýšenou náronost pi prbžné organizaci vyuování, a to jak pro vedení školy, tak pochopiteln pro vyuující i

4 studenty. Domnívám se, že se zatím vše dailo (i díky tolerantnímu pístupu všech zúastnných, za který je nutno podkovat) skloubit tak, aby škola po celý školní rok mohla plnit svoji funkci. Vedení školy se aktivn podílelo na píprav tetí a tvrté etapy, tedy vybudování pdní vestavby, která by mla pinést nejen výrazné ulehení provozních podmínek v budov samotné, ale pipravovanou poítaovou sítí v uvažovaných multimediálních uebnách i umožnit výrazn modernji pistupovat k vyuování. Píslibem do budoucna je i plánované vytvoení dvou podkrovních ateliér výtvarné výchovy s píslušným zázemím. Projekt samotný do budoucna v 5. etap poítá i s ešením technického stavu pvodní budovy (všechny prostory bude nezbytn nutné po dokonení všech stavebních úprav peštukovat, vymalovat, ve staré ást budovy dosud dožívají pvodní rozpadající se okna), což pinese zvýšené finanní nároky na investiní prostedky zizovatele školy, KÚ ÚK. Zárove se pipravuje i úprava areálu školního dvora, kde by mlo být vybudováno multifunkní sportovišt pro míové hry. Zatím má škola k dispozici pouze jedinou vlastní a zastaralou tlocvinu, ostatní prostory pro výuku TV škola musí najímat. Situace je snad podle návrhu vedení školy pro budoucnost ešitelná ve spolupráci s Mstským úadem v Dín (zizovatelem základních škol) vybudováním spolen užívaného sportovního areálu pi ZŠ Vrchlického, pípadn rekonstrukcí pvodní tlocviny. Podaí-li se zvládnout dokonení dalších pipravovaných etap dostavby areálu školy a postupn dsledn naplovat koncepci jejího vedení, pak má škola jist šanci stát se pední vzdlávací institucí nejen ve mst samotném, ale i v širším regionu. Pehled obor vzdlání Níže uvedená tabulka pehledn zachycuje obsazení v jednotlivých oborech studia ve školním roce Denní studium Typ školy Poet tíd *Poet žák ke dni Prmrný poet žák na tídu ke dni Pepotený poet pedagogických pedagogických pracovník Poet žák na pepoteného ped. pracovníka Gymnázium osmileté ,3 22,74 4,25 Gymnázium tyleté ,83 3,8 bez žák, kteí úspšn složili závrenou zkoušku, maturitní zkoušku Pehled vzdlávacích program Vyuované obory ve školním roce 2004/2005( názvy podle Rozhodnutí o zaazení do sít škol) Kód oboru (KKOV) Sou ást školy Poet žák Ukonilo ZZ Denní studium Ukonilo MZ Ukonilo absolutoriem tyleté všeobecné 79-4-K/ Osmileté všeobecné 79-4-K/

5 Údaje o pracovnících školy Interní pedagogití pracovníci školní rok Celkový poet odborn i pedagogicky zpsobilých uitel (fyzicky) Odborná a pedagog. zpsobilost uitel v % Celkový poet vyuovaných hodin na škole v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v % Externí pedagogití pracovníci - školní rok Celkový poet odborn i pedagogicky zpsobilých uitel (fyzicky) Odborná a pedagog. zpsobilost uitel v % Celkový poet vyuovaných hodin na škole v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v % ,4 Ve škole pracovalo 40 uitel, z nichž 95 % bylo odborn i pedagogicky zpsobilých. Dva pracovníci byli zamstnáni extern. V loském roce bylo odueno 94 % hodin odborn. Vková skladba pedagogických pracovník podle odborné a pedagogické zpsobilosti Odborná a pedagogická zpsobilost Do 35 let Nad 35 let do 45 let Nad 45 let do 55 let Nad 55 let do dchod. vku (vetn) Dchodci Celkový souhrn celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy úplná pouze odborná pouze pedagogická 2 2 nekvalifikovaní Celkem Výuku zajišuje stabilní a kvalitní pedagogický sbor. Piložená vková skladba dokládá postupné stárnutí sboru, v peddchodovém vku jsou ti pedagogití pracovníci, prmr vyrovnávají mladší uitelé do 35 let. Nejvíce pracovník patí do skupiny zkušených uitel s více jak desetiletou praxí. Zamstnaní dchodci pracují na ástené úvazky a pomáhají obsadit jednotlivé aprobace, pípadn dobírají hodiny za mateské dovolené.

6 Údaje o pijímacím ízení Žáci pihlášení ke studiu ve školním roce 2004/2005 : Z toho Název a kód oboru Celkem Ke studiu na gymnáziu K/ K/ Do uebních obor (ZZ). 2. Do studijních obor (MZ). 2. Do stud. obor VOŠ / VZŠ (absolutorium). 2. Celkem Žáci pijatí ke studiu ve školním roce 2004/2005 : Z toho Název a kód oboru Celkem Ke studiu na gymnáziu K/ K/ Do studijních obor (MZ). 2. Do uebních obor (ZZ). 2. Pijato mimo. a 2. pijímacího íz. Do stud. obor VOŠ / VZŠ (absolutorium). 2. Celkem Další doplující údaje k pijímacímu ízení (Kriteria pro pijetí ke studiu apod.) Ped samotnými pijímacími zkouškami a podáváním pihlášek škola tradin pipravila Den otevených dveí, jehož koncepci bychom chtli do budoucna zmnit tak, aby návštvníci byli mnohem aktivnji vtaženi do prezentace jednotlivých pedmtových komisí. V souladu s koncepcí editele školy a na základ pedchozích negativních zkušeností s testy SCIO byly zadány testy vypracované našimi zkušenými pedagogy. Zvolili jsme variantu testu z eského jazyka, matematiky o všeobecného pehledu. Již tradiním prvkem v práci školy se staly informaní schzky se zástupci základních škol pro jednotlivé pedmty, kde jsme spolen prodebatovali naši pedstavu o pijímacím ízení, požadavcích, podmínkách. Tato aktivita je kladn hodnocena ze strany vedení základních škol i zúastnných vyuujících. Vzhledem k nastaveným parametrm ochrany test ped zneužitím se neobjevila jediná výtka ze strany rodi zpochybující objektivnost pijímacího ízení Výbr z pedložené nabídky úloh provádí vedení školy aprobované ve všech zastoupených pedmtech. Pi zaazování do tíd se vedení školy snaží rozmístit budoucí studenty do skupin s odpovídající úrovní jazykové pípravy Odvolací ízení ve školním roce 2004/2005 : Odvolací ízení ve školním roce denní studium -. Poet pijatých na Poet pijatých na Poet odvolání Typ školy základ základ odvolání ke celkem autoremedury KÚ Gymnázium 0 2

7 Protokol o pijímacím ízení Pijímací zkoušky se uskutenily dne Všichni pihlášení konali písemné testy z všeobecného pehledu, z eského jazyka a z matematiky. Osmileté studium: bylo pihlášeno celkem 4 žák, zákonný zástupce jednoho žáka oznámil, že se jeho dcera ke zkoušce nedostaví, 3 pihlášení žáci se nedostavili ke zkoušce bez omluvy. Rozhodnutí o pijetí bylo zasláno zákonným zástupcm 28 žák. 2 místa byla ponechána pro odvolací ízení. tyleté studium: a) V. kole bylo pihlášeno a pijímacích zkoušek se zúastnilo 52 žák, rozhodnutí o pijetí bylo zasláno zákonným zástupcm všech 52 žák b) 2. pijímacího ízení se na naší škole po uskutenném. kole na jiných stedních školách nekonalo ( žáci byli pijati na školu uvedenou v pihláškách na. míst) lenové komise pijímacího ízení: Mgr. Milan Šonka - Mgr. Jitka Glöcknerová - Mgr. Zdeka Soukupová - PaedDr. Hana Brádková - Mgr. Hana Jirglová - editel školy zástupkyn editele školy zástupkyn editele školy, vedoucí katedry matematiky vedoucí katedry eského jazyka výchovná poradkyn

8 Výsledky výchovy a vzdlávání Škola se postupn zaala pipravovat na tvorbu školního vzdlávacího programu podle podklad, které byly dosud zveejnny. Vzdlávací programy jsou postupn smovány k výraznjšímu praktickému využití poznatk, což bylo zatím ešeno úpravou tematických plán v jednotlivých pedmtech. Tematické plány školy obsahují jasn vytyené výchovn-vzdlávací cíle, do znané míry odpovídající uvažovaným kompetencím v jednotlivých oborech. V nkterých pedmtech vyuující zkoušejí využívat nových, neotelých metod, pomrn asto se využívají miniprojekty, leckdy ešené ve skupin (djepis, publicistika a vybrané literární kapitoly v eském jazyce, miniprojekty v cizích jazycích, tradin v zempisu, ). I pes omezené množství finanních prostedk se nkteré pedmtové komise snaží maximáln využívat názornosti (chemie, biologie, fyzika, zempis, djepis, využívání videotechniky v naukových pedmtech). Nkteí vyuující se pokoušejí využít IVT nejen jako zdroje informací (internet), ale i jako nástroje výuky (chemie, biologie, eský jazyk, djepis, fyzika, ). Pevnou souástí plán pedmtových komisí je i rozpis exkurzí, které se ásten podailo koordinovat tak, aby byl pln využit asový prostor pi poádání akce s ohledem na schopnost student vstebávat pedávané Nabídka volitelných pedmt zatím umožuje využít dvou volitelných dvouhodinových pedmt na úrovni pedposledního roníku studia (konverzace v cizích jazycích, reálie anglicky mluvících zemí, seminá z eské lexigie, programování, aplikace poíta, latina, britská a americká literatura, matematický seminá, seminá biologie, seminá chemie, seminá fyziky, seminá estetické výchovy), v posledním roníku pak nabídka rozšíena o další dvouhodinový pedmt (literární, djepisný, zempisný, spoleenskovdní seminá, anglická gramatika, v ostatních lze pokraovat od tetího roníku). Byla již vyešena pekrývající se nabídka v semináích k anglitin, naopak zcela nov byl zaveden seminá pipravující studenty na zisk mezinárodn uznávaných certifikát, zaazena byla nabídka ruského jazyka jako nepovinného pedmtu, jako novinka byl zaveden seminá tvrího psaní vedený zkušeným externistou. 9 studentm se podailo splnit nároné požadavky test ECDL, které jsme finann zajistili ve spolupráci s Unií rodi, organizan ve spolupráci s místní fakultou VUT Úvod do svta práce je ešen v rámci spoleenských vd a zempisu, dsledn sledujeme jeho zapojení do jednotlivých kapitol v píslušných pedmtech (ekonomie, psychologie lovka, základy práva, obecná psychologie, psychologie innosti. Využili jsme i spolupráce s Úadem práce v Dín, studenti se zúastnili testovacího programu volba povolání. Podailo se vyešit zalenní problematiky Chování lovka za mimoádných situací (chemie, biologie, základy spoleenských vd, djepis, tlesná výchova), osvdil se souhrnný den s brannými prvky (zaazený na závr školního roku) umožující opakované procviení ady konkrétních situací. Zde výrazn pomohla spolupráce s SZŠ Dín. Pi píprav programu bylo použito výzkumu, který v této oblasti v pedchozím školním roce zorganizovali sami studenti spoleenskovdního semináe. Enviromentální problematika je zalenna do tematických plán biologie (egický pírodopis na nižším stupni víceletého gymnázia), chemie, djepisu. Ve školním roce byla zízena funkce koordinátora environmentální výchovy na škole, jehož cílem se stalo vypracování kompletního programu s touto problematikou. Cíle v této oblasti byly bezezbytku splnny, výborn se osvdilo projektové vyuování v biologickém seminái, jehož výstupy byly pravideln prezentovány na píslušných nástnkách.

9 Vedení školy si pravideln vymuje zkušenosti s ostatními gymnázii pes Asociaci editel gymnázií, velice dobe komunikuje s ostatními stedními školami v regionu, nkteí zamstnanci zárove pracují na PF UJEP, píp. VUT, což nám pomáhá udržovat kontakt s VŠ. Celkový prospch žák ve škole za I. pololetí školního roku : Škola Poet žák Prosplo k s vyznamenáním Prosplo Neprosplo Gymnázium osmileté Gymnázium tyleté VOŠ VZŠ Konzervato SOŠ SOU Odborné uilišt Praktická škola Uilišt Celkem RONÍK Celkový prospch žák ve škole za II. pololetí školního roku : Škola *Poet žák Prosplo k s vyznamenáním Prosplo Neprosplo Gymnázium víceleté Gymnázium tyleté VOŠ VZŠ Konzervato SOŠ SOU Odborné uilišt Praktická škola Uilišt Celkem zde jsou uvedeni všichni žáci od prvních do posledních roník studia cílem tabulky je zmapovat hodnocení všech žák za druhé pololetí Výsledky výchovy a vzdlávání za I. pololetí školního roku Poet žák celkem na zaátku šk.roku Poet žák k 3.. Poet žák s 2 st. z chování % z celk. potu Poet žák s 3.st. z chování % z celk. potu Zameškané hodiny % z oduených hodin Neoml. hodiny % ze zameškaných hodin , ,5 8 0, , ,2 0, ,8 20 0, ,8 6 0, , ,0 7 0, ,4 6 0,3 CELKEM , ,2 48 0,22

10 RONÍK Výsledky výchovy a vzdlávání za II. pololetí školního roku Poet žák celkem na zaátku šk.roku Poet žák k Poet žák s 2 st. z chování % z celk. potu Hodnocení ukonení studia maturitní zkouškou Poet žák, kteí úspšn ukonili poslední roník v ádném termínu Prosplo s vyznamenáním Prosplo Neprosplo Gymnázium Hodnocení ukonení studia maturitní zkouškou náhradní termíny Poet žák, kteí neukonili poslední roník v ádném termínu Poet žák s 3.st. z chování % z celk. potu Poet žák, kteí ukonili poslední roník v srpnu Zameškané hodiny Prosplo s vyznamenáním % z oduených hodin Prosplo Neoml. hodiny Neprosplo Gymnázium Poty žák, kteí budou konat opravné závrené nebo maturitní zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu % ze zameškaných hodin ,9 2 0, , , , , , , , ,9 0, , ,5 53 2,7 CELKEM ,2 2 0, ,3 56 0,2 Opravné závrené zkoušky - záí 2005 *Závrené zkoušky náhradní termín záí 2005 Opravné závrené zkoušky - prosinec 2005 Opravné závrené zkoušky v termínu stanoveném zkušeb. komisí Opravné maturitní zkoušky - záí 2005 Opravné maturitní zkoušky v píštím kalendáním roce **Maturitní zkoušky náhradní termín -záí Ve školním roce 2004/2005 došlo k mírnému zhoršení ve srovnání s rokem pedchozím (z,889 na,,923, což vnímáme jako nevelkou statistickou odchylku, nepoukazující na vývojový smr. Zmiované zhoršení je navíc relativní, nebo jsou ve stále menším potu zastoupeni studenti nižšího stupn víceletého gymnázia, jejichž výsledky vždy bývaly stabiln lepší. Ve druhém pololetí neprospli 4 studenti, po opravných zkouškách a dodatené klasifikaci pouze 2 žáci opakují roník, 2 žáci ukonili studium pro neprospch. Žádný pedmt nevykazuje výrazn nepíznivé výsledky, nejvyššího prmru tradin dosahují eský jazyk (povinn maturitní pedmt), nmecký jazyk 2 a matematika a fyzika. U maturitních zkoušek studenti pedvedli velice pkné výkony, o emž svdí nejen poet student maturujících s vyznamenáním (celkem 36), ale i 5 student, kteí obdrželi samé výborné. Odmnou studentm i ocenním pístupu rodi se stalo slavnostní pedání maturitních vysvdení v Zámecké kapli, jehož se zúastnili i pedstavitelé msta.

11 Hodnocení výsledk výchovného psobení Výchovné poradenství má trvale vysokou úrove, vedle poradenské innosti ( individuální pístup pi volb povolání, pomoc pi ešení kázeských a prospchových problém, konzultace osobních problém žák) je zameno i na plošné pedávání informací (schzky se studenty posledních roník, informace o nabídkách VŠ, VOŠ, pomoc pi vyplování pihlášek na VŠ, schzky se studenty pedposledních roník ( problematika profesní kariéry, možnosti budoucího zamení student). Vedle osobního pedávání informací je využíváno i dalších forem (nástnky, brožury, letáky ve tídách). Významnou pomocí školy je možnost pravidelných konzultací se školním psychologem Mgr. Vítem. Ve tídách se pimen pracuje i se studenty, u nichž byla indikována vývojová porucha uení, zvlášt v pípadech dyslexie, dysortografie volen individuální pístup v hodinách J, cizích jazyk. Vedení školy ve spolupráci s tídní profesorkou zorganizovalo týdenní seznamovací pobyt student primy, probhly i úvodní schzky s rodii nastupujících roník, bhem nichž jsou rodie upozornni na specifika studia na stední škole. Ve školním roce byl realizován Minimální program primární prevence, za který zodpovídá vyuující ve funkci preventistky. Program je rozprosten do prbhu celého školního roku, má podobu dílích akcí, jako nap.:prbžná spolupráce s K-centrem Dín, PPP Dín, s jednotlivými odbornými lékai, s Mstskou policií, s realizaním týmem S tebou o tob, pravidelné návštvy externího psychologa, pednášky o prevenci kriminality (2 lekce, podzim jaro) probhnuvší ve všech tídách, návštva soudního pelíení se studenty 4. ro., návštva Jurty (pracovní dílny pro tlesn a mentáln postižené), pednáška Drogy v praxi pro tetí roníky, beseda o sexuální výchov (plánované rodiovství, pohlavní choroby, antikoncepce), provádní sociometrického výzkumu, podíl na akci ervená stužka ( veejná sbírka ocenná oficiálním podkováním), spolupráce s organizacemi zajišujícími veejné sbírky.

12 Uplatnní student gymnázia maturujících ve školním roce 2004/2005 V8A V8B C4A C4B Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem VŠ VOŠ-vyšší odborné školy CELKEM Jednoletý pomaturitní kurz Zamstnání nultý roník VŠ stední škola au pair nezjištno V8A V8B C4A C4B CELKEM Celkem student Podalo pihlášku na VŠ Pijato na VŠ Pijato na VŠ v % (z potu student, kteí podali pihlášku) 8,8% 87,5% 70,4% 92,6% 82,6% Pijato na VŠ v % (z celkového potu student) 8,8% 77,8% 70,4% 92,6% 80,9%

13 PEHLED VYSOKÝCH ŠKOL, NA NICHŽ NAŠLI UPLATNNÍ ABSOLVENTI DÍNSKÉHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/2006 UK PRAHA VYSOKÁ ŠKOLA UK PLZE UK HRADEC KRÁLOVÉ MU BRNO JU ESKÉ BUDJOVICE ZU PLZE UJEP ÚSTÍ NAD LABEM VŠ BÁ SKÁ - TU OSTRAVA VŠE PRAHA VUT PRAHA VUT DÍN UNIVERZITA PARDUBICE TU LIBEREC ZU PRAHA UPa OLOMOUC VŠ APLIKOVANÉHO PRÁVA VŠ VEEJNÉ SPRÁVY A MEZ.VZTAH LITERÁRNÍ AKADEMIE FAKULTA.LÉKASKÁ FAKULTA 2.LÉKASKÁ FAKULTA F.FILOZOFICKÁ F.PEDAGOGICKÁ F.PRÁVNICKÁ F.PÍRODOVDECKÁ F.SOCIÁLNÍCH VD F.LÉKASKÁ F.LÉKASKÁ F.FARMACEUTICKÁ F.SOCIÁLNÍCH STUDIÍ F.FILOZOFICKÁ F.EKONOMICKO SPRÁVNÍ F.BIOLOGICKÁ F.ELEKTROTECHNICKÁ F.EKONOMICKÁ F.PEDAGOGICKÁ F.HUMANITNÍCH STUDIÍ F.PEDAGOGICKÁ F.SOCIÁLN EKONOMICKÁ F.ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ F.BEZPENOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ F.NÁRODOHOSPODÁSKÁ F.INFORMATIKY A STATISTIKY F.MEZINÁRODNÍCH VZTAH F.PODNIKOHOSPODÁSKÁ? F.DOPRAVNÍ F.STAVEBNÍ F.STROJNÍ F.JADERNÁ A FYZ. INŽENÝRSKÁ F.HUMANITNÍCH STUDIÍ F.CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ F.PEDAGOGICKÁ F.PROVOZN EKONOMICKÁ F.FILOZOFICKÁ POET STUD Pehled konkrétních VŠ, kde dosud našli naši studenti uplatnní, svdí o plném využití celé šíe nabízených pedmt, zastoupena je ada velice lukrativních obor.

14 VÝCHOVNÁ OPATENÍ ŠKOLNÍ ROK 2004 / 05. pololetí 2.pololetí POCHVALY Tídního uitele editele školy D TKY Tídního uitele 2 5 editele školy 5 PODMÍNENÉ VYLOUENÍ 3 Pochvaly byly udleny hlavn za: úspšnou reprezentaci školy v soutžích (olympiádách, sportovních a jiných), pomoc pi charitativních akcích, za organizaci školní akademie a maturitního plesu, pípravu vánoního pedstavení, dobrovolnickou aktivitu, za práci ve ŠTOSu Dtky byly udleny za porušování školního ádu hlavn za neomluvenou absenci, neukáznné i nevhodné chování Podmínené vylouení ve dvou pípadech za rozsáhlejší neomluvenou absenci, v jednom pípad za závažné porušení Zákona. 56 / 204 Sb., 2. odst.2 a 22 a školního ádu

15 Další vzdlávání pedagogických pracovník školní rok 2004 / 05 PEHLED Druh vzdlávací akce Poet Semináe jednodenní 3 Semináe vícedenní 4 Kurzy vícedenní 4 Funkní školení vícedenní Odborn vzdlávací akce jednodenní 54 Odborn vzdlávací akce vícedenní 26 KONKRÉTNÍ VZDLÁVACÍ AKCE Cesta od tradiního vyuování k efektivnímu uení 38 Kurz dalšího vzdlávání Geotest Pírodovd. fak. UK 2 Modelová píprava koordinaních tým RVP Inspekce ve škole 3 Správní ízení ve školách Školský zákon a související provádcí podzákonné normy pro stední vzdlávání Funkní studium II ídících pracovník ve školství Poíta ve škole Zelený balíek egická výchova Rozumt médiím XI. sympozium Sdružení uitel francouzštiny 2 Nekrvavé pitvy 2 Školení o chemických látkách Vánoní kouzlení s pírodninami Den geografie Zemdlství a potravináský prmysl R Populární hudba ve škole 2 Nové trendy ve výuce TV 2 Seminá TLO Praha 2 Promnlivá hranice styl a slohových útvar 5 Wortschatz und Gedächtnistraining Školení ICT SIPVZ 22

16 Metodikovi ICT a vedení školy se podailo maximáln využít píslušné akreditace pro školení SIPVZ ve vlastní budov. Škola zaala v rámci doplkové innosti nabízet školení SIPVZ zájemcm ze škol na Dínsku. O školení byl a stále je, i vzhledem k nabízené kvalit výuky, nebývalý zájem. Do budoucna je pipraven projekt nabízející získání základní gramotnosti v ICT technologiích i zájemcm z ad rodiovské veejnosti, pípadn hodláme využít zbývajících kapacit v rámci celoživotního vzdlávání zajišovaného naší šu. Prostor je do budoucna pro obdobnou nabídku ze strany jazyká. editel školy zaal studovat teorii a praxi školského managementu jako funkní studium II. Na KU UK. Pracovnice ekonomického oddlení si znalosti doplnily samostudiem i na centráln poádaných kurzech, zamením se stala pedevším doplková innost školy a další nové pedpisy. Nkteí zamstnanci školy navštvovali soukromé hodiny výuky cizích jazyk. Zde vidím prostor pro další vzdlávání pedagog (vedle ICT). Neznalost jazyka se stává zásadní komunikaní pekážkou, kterou vzhledem k situaci v EU budeme muset pekonávat.

17 Aktivity a prezentace školy PEDNÁŠKY A BESEDY PEHLED AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2004 / 05 Frankofonie - pednáška Cyriaque de Gonzaleze a Filipa Fischera Geografie - Nepálu, Aconcagua, Územní plán msta Dína a Strategický plán rozvoje Dína, Izrael v souasném svt židovství Sexuologická výchova - 4. roníky, MUDr. erná S tebou o tob a as promn (program pro. roníky a tercii) Protidrogová prevence - 3.roníky, K-centrum Prevence kriminalistiky cyklus pednášek spojených s besedou, Mstská policie Dín (všechny tídy) Besedy problematika postižených oban (film, agentura Osmý den, chránné dílny Jurta) vychovatelky a chovanky Nápravn výchovného ústavu v Kostomlatech filmová projekce (spolenost lovk v tísni) KULTURNÍ AKCE Pvecký sbor adventní koncert Jarní koncert pveckých sbor Smetanova Litomyšl vystoupení: zahájení výstavy SŠ, DOD, vernisáž výstavy, pedávání matur. vysvdení, zahájení celorep. Soutže výchov ústav Výtvarný podíl na tvorb kalendáe ÚP Dín (obrázky) Slavnostní recepce na Ministerstvu zahr. vcí v Praze student a pedagog Divadlo Ypsilonka Mozart v Praze (2. roník) Koncert barokní hudby (. roníky) Švandovo divadlo Kolier: Tartuff (2. roníky) Divadelní pedstavení v anglickém jazyce Pygmalion a Kniha džunglí Klub mladého diváka návštva 5ti divadelních pedstavení v divadlech v Praze EXKURZE Výtvarná výchova Dínský zámek (baroko), Mstské muzeum v Dín, galerie Hefaistos, kaple sv. Jana Nepomuského ZSV / OV správní budovy msta Dína (prima), Dínský zámek (sekunda), Parlament R (kvarta), Okresní soud (seminá) eský jazyk vyšší stupe : Národní galerie (2. roníky), Pražský hrad (.roník), a djepis Židovská Praha (3. roník) nižší stupe : eskolipsko (prima), Litomicko (sekunda), Teplicko (tercie)

18 Fyzika Alcan Dín, Rozvodna elektrické energie Dín, Planetárium a Technické muzeum Praha, Fyzikální ústav FJFI Praha, Jaderný reaktor MFF UK Praha Biologie eské stedohoí, NM Praha, ZOO Ústí n. L. a Liberec, Botanická zahrada Liberec výstava Libverda 2004, Saské Švýcarsko, istika odpadních vod Boletice n. L., Hrdlikovo muzeum Praha Veer s eckou kulturou Kulturn poznávací exkurze Víde (maturitní roníky) Drážany ( 2. a 3. roník) Zájezd do Velké Britanie (20 student) VÝCHOVN VZDLÁVACÍ AKCE Spolupráce s PF UJEP Ústí n. L. natoení instruktážních hodin djepisu, testy mapující znalosti nejnovjších djin Afrika multimediální program (sekunda, tercie) Nakládání s odpady Den otevených dveí v TS Junior Internet Praha ( 2 + ) Junior film Dvr Králové Vdecko-technická konference v Praze Adopce zvíat ZOO Dín Seznamovací kurz. roníky, prima Adaptaní seznamovací pobyt student primy v Srbské Kamenici Dotazníková akce My a odpady Projekty : Školní geografický projekt Trasa na výlet DOBROVOLNICKÁ AKTIVITA Dobrovolnická innost výcvikový kurz dobrovolník (0 student, Sloup v echách) Pedvánoní akce : ZŠ Staré Msto, Domov dchodc Dobrovolnické sbírky projekt ŠANCE Svátek s Emilem ervenobílé dny - LORM ervená stužka Den boje proti AIDS Píšalka PREZENTACE ŠKOLY Úast na výstav ŠKOLA 2004 Úast na Burze stedních škol v eské Kamenici Schzka se zástupci ZŠ (konzultace s uiteli.stupn a uiteli eského jazyka, matematiky)

19 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY Škola byla vybrána MŠMT jako garant výbrového ízení na bilinguální gymnázium Fr. Schillera v Pirn, které v dvoudenním bloku opt výborn zorganizovala. Vyuující nmeckého jazyka zajistila týdenní sportovn-jazykový kurz v Montabaur u Koblence. Škola je zapojena do projektu Domov v Evrop region (SRN, R, Polsko) výtvarné zamení, kde však dosud stále není doešena otázka financování (Freital). Škola se zapojila do projektu Comenius, díky nmuž získala finanní prostedky na spolupráci s partnerskými školami v Maarsku, Polsku, Nmecku a Španlsku) V projektu však dále nepokrauje vzhledem ke špatné komunikaci ze strany koordinátora projektu. Nov editel školy navázal spolupráci s partnerem v Katharini (ecko). Podntem byl zájem jednoho ze student o eckou kulturu, jazyk a historii. Vyuující zpracovali a úspšn podali projekt Sokrates / jazykové pobyty, na jehož základ získala škola grant na uskutenní projektu v následujícím školním roce. Úspšn pokraovala spolupráce s lyceem v Nantes. Francouzštináky uspoádaly výjezd skupiny student do partnerské školy v Nantes a navázali úzkou spolupráci s esko-francouzským klubem v Ústí nad Labem. Škola se zapojila do projektu Mezinárodní projekt etwinning. Na základ výmnné spolupráce s litevskou šu pak jedna ze dvou skupin student obsadila 3. místo v republikové soutži. Koordinátora celého projektu tento zpsob práce prezentovala na mezinárodní konferenci v Bruselu, v Opav a eských Budjovicích. Škola zajistila jazykov-poznávací zájezd do Velké Británie pro skupinu 20 student. Pedmtová komise TV zorganizovala sportovn-turistické kurzy v zahranií ( Chorvatsko, Slovensko), vzhledem k finanní náronosti byly upraveny podmínky pro organizování výjezd.

20 ŠKOLNÍ TELEVIZE OSLOVUJÍCÍ STUDENTY Náš tým už druhý rok pokrauje ve své aktivit. Je pravda, že v prvním pololetí se snížil poet veejných vysílání, ale urit narostla kvalita nových snímk. ŠTOS vytvoil fotomontáž s názvem Budeme si dlat legraci - Myslíme to upímn. Natoil do projektu EU, zastoupené spoleností (spolenost pro dialog vdy s umním), snímek Náš život. Tento projekt byl v Bruselu ocenn a ŠTOS byl požádán o práva na vysílání i v dalších evropských zemích. Martin Wenisch a Martin Pošta se na pozvání spolenosti zúastnili víkendového workshopu v eských Budjovicích, který se konal za úasti pedních filmových odborník. ŠTOS podal ve spolupráci s Unií rodi a vedením školy projekt s žádostí o dotaci na Krajský úad v rámci dotaního grantu pro mládež a práci s talentovanou mládeží, na jehož základ jsme získali finanní prostedky na novou techniku ve výši K. Zástupci ŠTOSu se prezentovali i starostovi msta Dín v rámci návštvy talentovaných student Gymnázia Dín na radnici. Starosta ing. Vladislav Raška obdržel jako dar DVD se všemi doposud natoenými snímky. eský rozhlas Sever odvysílal v rádiu obsáhlou reportáž o ŠTOSu. Karel Škopek navrhnul nové a mnohem modernjší logo ŠTOSu, které bylo poprvé užito pi vysílání na Akademii ŠTOS se úastnil se snímkem Jen Recese celorepublikové soutže Juniorfilm 2005 a vyhrál cenu za nejvtipnjší a nejhumornjší film (putovní cena Šaška ). Zatím nejvtší externí spoluprací s jiným subjektem (Technickými službami msta Dín a.s.) se stalo natáení snímku Zachrate m! aneb Kdo dív pijde, pracovn nazvaného Kelímek. Výsledkem byl humorný snímek s egickou tématikou. ŠTOS oplátkou za propjení techniky na natáení Kelímku natáí reportáž s názvem Den otevených dveí v Technických službách msta Dína. ŠTOS zajistil velmi dynamický, tém profesionální záznam Akademie 2005 a prezentoval se svými filmy na Akademii V dubnu 2005 Martin Pošta získal na Dtské filmové zahrad 2005 cenu za režii napí všemi kategoriemi za snímek Jen recese. ŠTOS vybojoval v krajském kole nejvyšší celorepublikové soutže amatérského filmu eský Lvíek v Ústí nad Labem v kategorii školních film druhé a tetí místo s pímým postupem do celorepublikového kola v Ústí nad Orlicí. V celostátním kole pak ŠTOS získal tetí místo kategorii školních snímk. Práv tato soutž je nejvtším a nejprestižnjším kláním amatérských filma v eské republice. ŠTOS se zúastnil Mezinárodního festivalu školní a studentské filmové tvorby Ostravský koníek 2005 a vyhrál druhou cenu v kategorii 4-7 let. Na televizi Lyra byl odvysílán blok snímk ŠTOSu prolínaný rozhovory s aktéry. Poad mohli diváci zhlédnout na kanálu televize Prima Snímky ŠTOSu byly prezentovány na tradiním plnoním vysílání v rámci Zámecké (Olešské) kramle Šéfredaktoi ŠTOSu (Martin Pošta a David Culek) poskytli interview do odborného magazínu VideoHobby, lánek o našem TV studiu vyšel v srpnovém ísle.

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O N Í Z P R Á V A O I N N O S T I Š K O L Y 2007 2008 Strana 1 (celkem 30) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky Vážení rodie, pedkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna. Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až tetím a v šestém až osmém roníku vyuuje podle Školního vzdlávacího programu

Více