Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005"

Transkript

1 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín

2 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský úad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem. editelem školy byl v r jmenován Mgr. Milan Šonka, statutární zástupkyní editele školy byla k témuž datu jmenována Mgr. Jitka Glöcknerová, která má na starosti veškeré záležitosti pedagogické, tedy výchovu, vzdlávání, dále pak styk s veejností, zárove zajišuje komunikaci se stavební firmou, provádjící rekonstrukci školy. Druhou zástupkyní editele školy byla jmenována Mgr. Zdeka Soukupová, zajišující provozn ekonomický úsek školy. Kontakt na zaízení: tel , tel. editel školy , web Informace lze získat u povených pracovník: Pavla Švábová (hospodáka školy), Mgr. Jitka Glöcknerová (zástupkyn editele školy) Škola byla v souasné podob zízena k.9.99, zaazena do sít , poslední aktualizace v síti byla provedena ke dni Podle Rozhodnutí o zaazení do sít škol má instituce jednu souást GYMNÁZIUM s kapacitou 550 žák. Škola nemá jako souást školní jídelnu ani domov mládeže. Studenti mohou využívat kapacity školní jídelny v Maroldov ulici, se kterou máme uzavenu smlouvu o dodávce obd pro žáky. Rada školy nebyla dosud zízena, pro školní rok bude zízena školská rada podle zák 56/2004 Sb. (školský zákon). Pro zajištní svého psobení využíváme následujících mimoškolních nebo obanských sdružení pi škole. S financováním ady akcí nám pomáhá Unie rodi, která je místní organizací pražské centrály, absolvovali jsme 4 schzky bhem školního roku, vedli prbžná jednání s pedsedou a hospodáem. Práci této složky výrazn zkomplikovalo pesthování bývalé hospodáky, za niž dosud hledáme plnohodnotnou náhradu. Pi škole funguje i Školní sportovní klub, na gymnáziu pracuje pedseda okresní rady ŠSK, do aktivit je zapojeno velké množství student.

3 Charakteristika školy Gymnázium v Dín je šu s více jak stoletou tradicí. Reálné gymnázium zde bylo založeno již v r. 899, dnešní podobu škola dostala v r. 990/99, kdy poprvé otevela víceleté studium (sedmileté), které od r. 995/996 probíhá nadále jako osmileté. Pibližn od této doby škola v rámci osmiletého studia nabízela výuku rozšíené hudební výchovy, která, protože již zájem opadl, již v tomto roce dobhla. Souasný systém studia svou nabídkou volitelných pedmt po druhém roníku umožuje i pímé zapojení do praktického života, kterého však naši studenti nemusejí píliš využívat. Ve statistikách Úadu práce v Dín se absolventi školy objevují velice sporadicky, proto Úad práce považuje existenci školy jako výraznou pomoc místnímu trhu práce. Do budoucna vedení školy uvažuje o rozšíení nabídky 4. volitelného pedmtu v posledním roce studia, úprava bude souviset s tvorbou školního vzdlávacího programu, na jehož tvorbu se vedení školy ve spolupráci s vyuujícími postupn a prbžn pipravuje. Prostupnost uebních plán tyletého a osmiletého studia umožní do budoucna pln využít kapacity školy tak, aby bylo možné vyhovt rzným žádostem o pestupy z dvodu sthování, což je prvodním jevem souasné doby. Pehledy úspšnosti pijetí na vysoké školy, píp. uplatnní student vykazují tradin dlouhodob skvlá ísla (kolem 80% z celkového potu hlásících se student), stejn tak se snad podailo v loském roce pozastavit klesající trend zájmu o školu, dotýkající se pedevším tyletého studia. Naopak o osmileté studium je tradin zájem veliký, škola by lehce naplnila i dva kvalitn obsazené první roníky nižšího stupn osmiletého studia. Od samotného závru školního roku 2002/2003 stojí v ele školy souasné vedení, které postupn zaalo pracovat nejen na naplování vlastní koncepce vývoje Gymnázia v Dín pedložené pedagogickému sboru, ale i na zvládnutí výjimené organizace vyuování. Chod školy byl i v uplynulém školním roce nepímo poznamenán probíhající náronou dlouhodobou investiní akcí, jejímž koneným cílem je rekonstrukce celého areálu školy. V rámci. etapy pestavby byl za plného provozu vybudován uprosted budovy výtah pro imobilní studenty a návštvníky budovy, nová kotelna a veškeré pípojky inženýrských sítí. Ve 2. etap, probíhající ve školním roce pak byla dostavna stávající budova, jejíž pvodní pdorys ve tvaru U byl uzaven propojovacím kídlem, takže budovou lze nyní v jednotlivých patrech procházet kolem dokola. Celá stavba je prosvtlována dvma atrii. V místech dostavby a stávající budovy byla vybudována nová úniková schodišt. Podailo se vyešit dlouhodobý problém s nevyhovujícími šatnami. Nové šatny byly vybudovány v pízemí stavby, dokonce se je podailo vybavit novými šatními skíkami, které se nakonec podailo vyešit tak, aby každý student získal svj odkládací prostor. V dostavném kídle budovy byly zízeny nové kabinety, které umožnily zkvalitnit zázemí pedagogického sboru, i když jejich obsazení kapacitn stále neodpovídá konenému zámru. Probíhající stavební úpravy pinesly zvýšenou náronost pi prbžné organizaci vyuování, a to jak pro vedení školy, tak pochopiteln pro vyuující i

4 studenty. Domnívám se, že se zatím vše dailo (i díky tolerantnímu pístupu všech zúastnných, za který je nutno podkovat) skloubit tak, aby škola po celý školní rok mohla plnit svoji funkci. Vedení školy se aktivn podílelo na píprav tetí a tvrté etapy, tedy vybudování pdní vestavby, která by mla pinést nejen výrazné ulehení provozních podmínek v budov samotné, ale pipravovanou poítaovou sítí v uvažovaných multimediálních uebnách i umožnit výrazn modernji pistupovat k vyuování. Píslibem do budoucna je i plánované vytvoení dvou podkrovních ateliér výtvarné výchovy s píslušným zázemím. Projekt samotný do budoucna v 5. etap poítá i s ešením technického stavu pvodní budovy (všechny prostory bude nezbytn nutné po dokonení všech stavebních úprav peštukovat, vymalovat, ve staré ást budovy dosud dožívají pvodní rozpadající se okna), což pinese zvýšené finanní nároky na investiní prostedky zizovatele školy, KÚ ÚK. Zárove se pipravuje i úprava areálu školního dvora, kde by mlo být vybudováno multifunkní sportovišt pro míové hry. Zatím má škola k dispozici pouze jedinou vlastní a zastaralou tlocvinu, ostatní prostory pro výuku TV škola musí najímat. Situace je snad podle návrhu vedení školy pro budoucnost ešitelná ve spolupráci s Mstským úadem v Dín (zizovatelem základních škol) vybudováním spolen užívaného sportovního areálu pi ZŠ Vrchlického, pípadn rekonstrukcí pvodní tlocviny. Podaí-li se zvládnout dokonení dalších pipravovaných etap dostavby areálu školy a postupn dsledn naplovat koncepci jejího vedení, pak má škola jist šanci stát se pední vzdlávací institucí nejen ve mst samotném, ale i v širším regionu. Pehled obor vzdlání Níže uvedená tabulka pehledn zachycuje obsazení v jednotlivých oborech studia ve školním roce Denní studium Typ školy Poet tíd *Poet žák ke dni Prmrný poet žák na tídu ke dni Pepotený poet pedagogických pedagogických pracovník Poet žák na pepoteného ped. pracovníka Gymnázium osmileté ,3 22,74 4,25 Gymnázium tyleté ,83 3,8 bez žák, kteí úspšn složili závrenou zkoušku, maturitní zkoušku Pehled vzdlávacích program Vyuované obory ve školním roce 2004/2005( názvy podle Rozhodnutí o zaazení do sít škol) Kód oboru (KKOV) Sou ást školy Poet žák Ukonilo ZZ Denní studium Ukonilo MZ Ukonilo absolutoriem tyleté všeobecné 79-4-K/ Osmileté všeobecné 79-4-K/

5 Údaje o pracovnících školy Interní pedagogití pracovníci školní rok Celkový poet odborn i pedagogicky zpsobilých uitel (fyzicky) Odborná a pedagog. zpsobilost uitel v % Celkový poet vyuovaných hodin na škole v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v % Externí pedagogití pracovníci - školní rok Celkový poet odborn i pedagogicky zpsobilých uitel (fyzicky) Odborná a pedagog. zpsobilost uitel v % Celkový poet vyuovaných hodin na škole v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v týdenním úvazku Poet hodin oduených odborn v % ,4 Ve škole pracovalo 40 uitel, z nichž 95 % bylo odborn i pedagogicky zpsobilých. Dva pracovníci byli zamstnáni extern. V loském roce bylo odueno 94 % hodin odborn. Vková skladba pedagogických pracovník podle odborné a pedagogické zpsobilosti Odborná a pedagogická zpsobilost Do 35 let Nad 35 let do 45 let Nad 45 let do 55 let Nad 55 let do dchod. vku (vetn) Dchodci Celkový souhrn celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy úplná pouze odborná pouze pedagogická 2 2 nekvalifikovaní Celkem Výuku zajišuje stabilní a kvalitní pedagogický sbor. Piložená vková skladba dokládá postupné stárnutí sboru, v peddchodovém vku jsou ti pedagogití pracovníci, prmr vyrovnávají mladší uitelé do 35 let. Nejvíce pracovník patí do skupiny zkušených uitel s více jak desetiletou praxí. Zamstnaní dchodci pracují na ástené úvazky a pomáhají obsadit jednotlivé aprobace, pípadn dobírají hodiny za mateské dovolené.

6 Údaje o pijímacím ízení Žáci pihlášení ke studiu ve školním roce 2004/2005 : Z toho Název a kód oboru Celkem Ke studiu na gymnáziu K/ K/ Do uebních obor (ZZ). 2. Do studijních obor (MZ). 2. Do stud. obor VOŠ / VZŠ (absolutorium). 2. Celkem Žáci pijatí ke studiu ve školním roce 2004/2005 : Z toho Název a kód oboru Celkem Ke studiu na gymnáziu K/ K/ Do studijních obor (MZ). 2. Do uebních obor (ZZ). 2. Pijato mimo. a 2. pijímacího íz. Do stud. obor VOŠ / VZŠ (absolutorium). 2. Celkem Další doplující údaje k pijímacímu ízení (Kriteria pro pijetí ke studiu apod.) Ped samotnými pijímacími zkouškami a podáváním pihlášek škola tradin pipravila Den otevených dveí, jehož koncepci bychom chtli do budoucna zmnit tak, aby návštvníci byli mnohem aktivnji vtaženi do prezentace jednotlivých pedmtových komisí. V souladu s koncepcí editele školy a na základ pedchozích negativních zkušeností s testy SCIO byly zadány testy vypracované našimi zkušenými pedagogy. Zvolili jsme variantu testu z eského jazyka, matematiky o všeobecného pehledu. Již tradiním prvkem v práci školy se staly informaní schzky se zástupci základních škol pro jednotlivé pedmty, kde jsme spolen prodebatovali naši pedstavu o pijímacím ízení, požadavcích, podmínkách. Tato aktivita je kladn hodnocena ze strany vedení základních škol i zúastnných vyuujících. Vzhledem k nastaveným parametrm ochrany test ped zneužitím se neobjevila jediná výtka ze strany rodi zpochybující objektivnost pijímacího ízení Výbr z pedložené nabídky úloh provádí vedení školy aprobované ve všech zastoupených pedmtech. Pi zaazování do tíd se vedení školy snaží rozmístit budoucí studenty do skupin s odpovídající úrovní jazykové pípravy Odvolací ízení ve školním roce 2004/2005 : Odvolací ízení ve školním roce denní studium -. Poet pijatých na Poet pijatých na Poet odvolání Typ školy základ základ odvolání ke celkem autoremedury KÚ Gymnázium 0 2

7 Protokol o pijímacím ízení Pijímací zkoušky se uskutenily dne Všichni pihlášení konali písemné testy z všeobecného pehledu, z eského jazyka a z matematiky. Osmileté studium: bylo pihlášeno celkem 4 žák, zákonný zástupce jednoho žáka oznámil, že se jeho dcera ke zkoušce nedostaví, 3 pihlášení žáci se nedostavili ke zkoušce bez omluvy. Rozhodnutí o pijetí bylo zasláno zákonným zástupcm 28 žák. 2 místa byla ponechána pro odvolací ízení. tyleté studium: a) V. kole bylo pihlášeno a pijímacích zkoušek se zúastnilo 52 žák, rozhodnutí o pijetí bylo zasláno zákonným zástupcm všech 52 žák b) 2. pijímacího ízení se na naší škole po uskutenném. kole na jiných stedních školách nekonalo ( žáci byli pijati na školu uvedenou v pihláškách na. míst) lenové komise pijímacího ízení: Mgr. Milan Šonka - Mgr. Jitka Glöcknerová - Mgr. Zdeka Soukupová - PaedDr. Hana Brádková - Mgr. Hana Jirglová - editel školy zástupkyn editele školy zástupkyn editele školy, vedoucí katedry matematiky vedoucí katedry eského jazyka výchovná poradkyn

8 Výsledky výchovy a vzdlávání Škola se postupn zaala pipravovat na tvorbu školního vzdlávacího programu podle podklad, které byly dosud zveejnny. Vzdlávací programy jsou postupn smovány k výraznjšímu praktickému využití poznatk, což bylo zatím ešeno úpravou tematických plán v jednotlivých pedmtech. Tematické plány školy obsahují jasn vytyené výchovn-vzdlávací cíle, do znané míry odpovídající uvažovaným kompetencím v jednotlivých oborech. V nkterých pedmtech vyuující zkoušejí využívat nových, neotelých metod, pomrn asto se využívají miniprojekty, leckdy ešené ve skupin (djepis, publicistika a vybrané literární kapitoly v eském jazyce, miniprojekty v cizích jazycích, tradin v zempisu, ). I pes omezené množství finanních prostedk se nkteré pedmtové komise snaží maximáln využívat názornosti (chemie, biologie, fyzika, zempis, djepis, využívání videotechniky v naukových pedmtech). Nkteí vyuující se pokoušejí využít IVT nejen jako zdroje informací (internet), ale i jako nástroje výuky (chemie, biologie, eský jazyk, djepis, fyzika, ). Pevnou souástí plán pedmtových komisí je i rozpis exkurzí, které se ásten podailo koordinovat tak, aby byl pln využit asový prostor pi poádání akce s ohledem na schopnost student vstebávat pedávané Nabídka volitelných pedmt zatím umožuje využít dvou volitelných dvouhodinových pedmt na úrovni pedposledního roníku studia (konverzace v cizích jazycích, reálie anglicky mluvících zemí, seminá z eské lexigie, programování, aplikace poíta, latina, britská a americká literatura, matematický seminá, seminá biologie, seminá chemie, seminá fyziky, seminá estetické výchovy), v posledním roníku pak nabídka rozšíena o další dvouhodinový pedmt (literární, djepisný, zempisný, spoleenskovdní seminá, anglická gramatika, v ostatních lze pokraovat od tetího roníku). Byla již vyešena pekrývající se nabídka v semináích k anglitin, naopak zcela nov byl zaveden seminá pipravující studenty na zisk mezinárodn uznávaných certifikát, zaazena byla nabídka ruského jazyka jako nepovinného pedmtu, jako novinka byl zaveden seminá tvrího psaní vedený zkušeným externistou. 9 studentm se podailo splnit nároné požadavky test ECDL, které jsme finann zajistili ve spolupráci s Unií rodi, organizan ve spolupráci s místní fakultou VUT Úvod do svta práce je ešen v rámci spoleenských vd a zempisu, dsledn sledujeme jeho zapojení do jednotlivých kapitol v píslušných pedmtech (ekonomie, psychologie lovka, základy práva, obecná psychologie, psychologie innosti. Využili jsme i spolupráce s Úadem práce v Dín, studenti se zúastnili testovacího programu volba povolání. Podailo se vyešit zalenní problematiky Chování lovka za mimoádných situací (chemie, biologie, základy spoleenských vd, djepis, tlesná výchova), osvdil se souhrnný den s brannými prvky (zaazený na závr školního roku) umožující opakované procviení ady konkrétních situací. Zde výrazn pomohla spolupráce s SZŠ Dín. Pi píprav programu bylo použito výzkumu, který v této oblasti v pedchozím školním roce zorganizovali sami studenti spoleenskovdního semináe. Enviromentální problematika je zalenna do tematických plán biologie (egický pírodopis na nižším stupni víceletého gymnázia), chemie, djepisu. Ve školním roce byla zízena funkce koordinátora environmentální výchovy na škole, jehož cílem se stalo vypracování kompletního programu s touto problematikou. Cíle v této oblasti byly bezezbytku splnny, výborn se osvdilo projektové vyuování v biologickém seminái, jehož výstupy byly pravideln prezentovány na píslušných nástnkách.

9 Vedení školy si pravideln vymuje zkušenosti s ostatními gymnázii pes Asociaci editel gymnázií, velice dobe komunikuje s ostatními stedními školami v regionu, nkteí zamstnanci zárove pracují na PF UJEP, píp. VUT, což nám pomáhá udržovat kontakt s VŠ. Celkový prospch žák ve škole za I. pololetí školního roku : Škola Poet žák Prosplo k s vyznamenáním Prosplo Neprosplo Gymnázium osmileté Gymnázium tyleté VOŠ VZŠ Konzervato SOŠ SOU Odborné uilišt Praktická škola Uilišt Celkem RONÍK Celkový prospch žák ve škole za II. pololetí školního roku : Škola *Poet žák Prosplo k s vyznamenáním Prosplo Neprosplo Gymnázium víceleté Gymnázium tyleté VOŠ VZŠ Konzervato SOŠ SOU Odborné uilišt Praktická škola Uilišt Celkem zde jsou uvedeni všichni žáci od prvních do posledních roník studia cílem tabulky je zmapovat hodnocení všech žák za druhé pololetí Výsledky výchovy a vzdlávání za I. pololetí školního roku Poet žák celkem na zaátku šk.roku Poet žák k 3.. Poet žák s 2 st. z chování % z celk. potu Poet žák s 3.st. z chování % z celk. potu Zameškané hodiny % z oduených hodin Neoml. hodiny % ze zameškaných hodin , ,5 8 0, , ,2 0, ,8 20 0, ,8 6 0, , ,0 7 0, ,4 6 0,3 CELKEM , ,2 48 0,22

10 RONÍK Výsledky výchovy a vzdlávání za II. pololetí školního roku Poet žák celkem na zaátku šk.roku Poet žák k Poet žák s 2 st. z chování % z celk. potu Hodnocení ukonení studia maturitní zkouškou Poet žák, kteí úspšn ukonili poslední roník v ádném termínu Prosplo s vyznamenáním Prosplo Neprosplo Gymnázium Hodnocení ukonení studia maturitní zkouškou náhradní termíny Poet žák, kteí neukonili poslední roník v ádném termínu Poet žák s 3.st. z chování % z celk. potu Poet žák, kteí ukonili poslední roník v srpnu Zameškané hodiny Prosplo s vyznamenáním % z oduených hodin Prosplo Neoml. hodiny Neprosplo Gymnázium Poty žák, kteí budou konat opravné závrené nebo maturitní zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu % ze zameškaných hodin ,9 2 0, , , , , , , , ,9 0, , ,5 53 2,7 CELKEM ,2 2 0, ,3 56 0,2 Opravné závrené zkoušky - záí 2005 *Závrené zkoušky náhradní termín záí 2005 Opravné závrené zkoušky - prosinec 2005 Opravné závrené zkoušky v termínu stanoveném zkušeb. komisí Opravné maturitní zkoušky - záí 2005 Opravné maturitní zkoušky v píštím kalendáním roce **Maturitní zkoušky náhradní termín -záí Ve školním roce 2004/2005 došlo k mírnému zhoršení ve srovnání s rokem pedchozím (z,889 na,,923, což vnímáme jako nevelkou statistickou odchylku, nepoukazující na vývojový smr. Zmiované zhoršení je navíc relativní, nebo jsou ve stále menším potu zastoupeni studenti nižšího stupn víceletého gymnázia, jejichž výsledky vždy bývaly stabiln lepší. Ve druhém pololetí neprospli 4 studenti, po opravných zkouškách a dodatené klasifikaci pouze 2 žáci opakují roník, 2 žáci ukonili studium pro neprospch. Žádný pedmt nevykazuje výrazn nepíznivé výsledky, nejvyššího prmru tradin dosahují eský jazyk (povinn maturitní pedmt), nmecký jazyk 2 a matematika a fyzika. U maturitních zkoušek studenti pedvedli velice pkné výkony, o emž svdí nejen poet student maturujících s vyznamenáním (celkem 36), ale i 5 student, kteí obdrželi samé výborné. Odmnou studentm i ocenním pístupu rodi se stalo slavnostní pedání maturitních vysvdení v Zámecké kapli, jehož se zúastnili i pedstavitelé msta.

11 Hodnocení výsledk výchovného psobení Výchovné poradenství má trvale vysokou úrove, vedle poradenské innosti ( individuální pístup pi volb povolání, pomoc pi ešení kázeských a prospchových problém, konzultace osobních problém žák) je zameno i na plošné pedávání informací (schzky se studenty posledních roník, informace o nabídkách VŠ, VOŠ, pomoc pi vyplování pihlášek na VŠ, schzky se studenty pedposledních roník ( problematika profesní kariéry, možnosti budoucího zamení student). Vedle osobního pedávání informací je využíváno i dalších forem (nástnky, brožury, letáky ve tídách). Významnou pomocí školy je možnost pravidelných konzultací se školním psychologem Mgr. Vítem. Ve tídách se pimen pracuje i se studenty, u nichž byla indikována vývojová porucha uení, zvlášt v pípadech dyslexie, dysortografie volen individuální pístup v hodinách J, cizích jazyk. Vedení školy ve spolupráci s tídní profesorkou zorganizovalo týdenní seznamovací pobyt student primy, probhly i úvodní schzky s rodii nastupujících roník, bhem nichž jsou rodie upozornni na specifika studia na stední škole. Ve školním roce byl realizován Minimální program primární prevence, za který zodpovídá vyuující ve funkci preventistky. Program je rozprosten do prbhu celého školního roku, má podobu dílích akcí, jako nap.:prbžná spolupráce s K-centrem Dín, PPP Dín, s jednotlivými odbornými lékai, s Mstskou policií, s realizaním týmem S tebou o tob, pravidelné návštvy externího psychologa, pednášky o prevenci kriminality (2 lekce, podzim jaro) probhnuvší ve všech tídách, návštva soudního pelíení se studenty 4. ro., návštva Jurty (pracovní dílny pro tlesn a mentáln postižené), pednáška Drogy v praxi pro tetí roníky, beseda o sexuální výchov (plánované rodiovství, pohlavní choroby, antikoncepce), provádní sociometrického výzkumu, podíl na akci ervená stužka ( veejná sbírka ocenná oficiálním podkováním), spolupráce s organizacemi zajišujícími veejné sbírky.

12 Uplatnní student gymnázia maturujících ve školním roce 2004/2005 V8A V8B C4A C4B Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem VŠ VOŠ-vyšší odborné školy CELKEM Jednoletý pomaturitní kurz Zamstnání nultý roník VŠ stední škola au pair nezjištno V8A V8B C4A C4B CELKEM Celkem student Podalo pihlášku na VŠ Pijato na VŠ Pijato na VŠ v % (z potu student, kteí podali pihlášku) 8,8% 87,5% 70,4% 92,6% 82,6% Pijato na VŠ v % (z celkového potu student) 8,8% 77,8% 70,4% 92,6% 80,9%

13 PEHLED VYSOKÝCH ŠKOL, NA NICHŽ NAŠLI UPLATNNÍ ABSOLVENTI DÍNSKÉHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/2006 UK PRAHA VYSOKÁ ŠKOLA UK PLZE UK HRADEC KRÁLOVÉ MU BRNO JU ESKÉ BUDJOVICE ZU PLZE UJEP ÚSTÍ NAD LABEM VŠ BÁ SKÁ - TU OSTRAVA VŠE PRAHA VUT PRAHA VUT DÍN UNIVERZITA PARDUBICE TU LIBEREC ZU PRAHA UPa OLOMOUC VŠ APLIKOVANÉHO PRÁVA VŠ VEEJNÉ SPRÁVY A MEZ.VZTAH LITERÁRNÍ AKADEMIE FAKULTA.LÉKASKÁ FAKULTA 2.LÉKASKÁ FAKULTA F.FILOZOFICKÁ F.PEDAGOGICKÁ F.PRÁVNICKÁ F.PÍRODOVDECKÁ F.SOCIÁLNÍCH VD F.LÉKASKÁ F.LÉKASKÁ F.FARMACEUTICKÁ F.SOCIÁLNÍCH STUDIÍ F.FILOZOFICKÁ F.EKONOMICKO SPRÁVNÍ F.BIOLOGICKÁ F.ELEKTROTECHNICKÁ F.EKONOMICKÁ F.PEDAGOGICKÁ F.HUMANITNÍCH STUDIÍ F.PEDAGOGICKÁ F.SOCIÁLN EKONOMICKÁ F.ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ F.BEZPENOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ F.NÁRODOHOSPODÁSKÁ F.INFORMATIKY A STATISTIKY F.MEZINÁRODNÍCH VZTAH F.PODNIKOHOSPODÁSKÁ? F.DOPRAVNÍ F.STAVEBNÍ F.STROJNÍ F.JADERNÁ A FYZ. INŽENÝRSKÁ F.HUMANITNÍCH STUDIÍ F.CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ F.PEDAGOGICKÁ F.PROVOZN EKONOMICKÁ F.FILOZOFICKÁ POET STUD Pehled konkrétních VŠ, kde dosud našli naši studenti uplatnní, svdí o plném využití celé šíe nabízených pedmt, zastoupena je ada velice lukrativních obor.

14 VÝCHOVNÁ OPATENÍ ŠKOLNÍ ROK 2004 / 05. pololetí 2.pololetí POCHVALY Tídního uitele editele školy D TKY Tídního uitele 2 5 editele školy 5 PODMÍNENÉ VYLOUENÍ 3 Pochvaly byly udleny hlavn za: úspšnou reprezentaci školy v soutžích (olympiádách, sportovních a jiných), pomoc pi charitativních akcích, za organizaci školní akademie a maturitního plesu, pípravu vánoního pedstavení, dobrovolnickou aktivitu, za práci ve ŠTOSu Dtky byly udleny za porušování školního ádu hlavn za neomluvenou absenci, neukáznné i nevhodné chování Podmínené vylouení ve dvou pípadech za rozsáhlejší neomluvenou absenci, v jednom pípad za závažné porušení Zákona. 56 / 204 Sb., 2. odst.2 a 22 a školního ádu

15 Další vzdlávání pedagogických pracovník školní rok 2004 / 05 PEHLED Druh vzdlávací akce Poet Semináe jednodenní 3 Semináe vícedenní 4 Kurzy vícedenní 4 Funkní školení vícedenní Odborn vzdlávací akce jednodenní 54 Odborn vzdlávací akce vícedenní 26 KONKRÉTNÍ VZDLÁVACÍ AKCE Cesta od tradiního vyuování k efektivnímu uení 38 Kurz dalšího vzdlávání Geotest Pírodovd. fak. UK 2 Modelová píprava koordinaních tým RVP Inspekce ve škole 3 Správní ízení ve školách Školský zákon a související provádcí podzákonné normy pro stední vzdlávání Funkní studium II ídících pracovník ve školství Poíta ve škole Zelený balíek egická výchova Rozumt médiím XI. sympozium Sdružení uitel francouzštiny 2 Nekrvavé pitvy 2 Školení o chemických látkách Vánoní kouzlení s pírodninami Den geografie Zemdlství a potravináský prmysl R Populární hudba ve škole 2 Nové trendy ve výuce TV 2 Seminá TLO Praha 2 Promnlivá hranice styl a slohových útvar 5 Wortschatz und Gedächtnistraining Školení ICT SIPVZ 22

16 Metodikovi ICT a vedení školy se podailo maximáln využít píslušné akreditace pro školení SIPVZ ve vlastní budov. Škola zaala v rámci doplkové innosti nabízet školení SIPVZ zájemcm ze škol na Dínsku. O školení byl a stále je, i vzhledem k nabízené kvalit výuky, nebývalý zájem. Do budoucna je pipraven projekt nabízející získání základní gramotnosti v ICT technologiích i zájemcm z ad rodiovské veejnosti, pípadn hodláme využít zbývajících kapacit v rámci celoživotního vzdlávání zajišovaného naší šu. Prostor je do budoucna pro obdobnou nabídku ze strany jazyká. editel školy zaal studovat teorii a praxi školského managementu jako funkní studium II. Na KU UK. Pracovnice ekonomického oddlení si znalosti doplnily samostudiem i na centráln poádaných kurzech, zamením se stala pedevším doplková innost školy a další nové pedpisy. Nkteí zamstnanci školy navštvovali soukromé hodiny výuky cizích jazyk. Zde vidím prostor pro další vzdlávání pedagog (vedle ICT). Neznalost jazyka se stává zásadní komunikaní pekážkou, kterou vzhledem k situaci v EU budeme muset pekonávat.

17 Aktivity a prezentace školy PEDNÁŠKY A BESEDY PEHLED AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2004 / 05 Frankofonie - pednáška Cyriaque de Gonzaleze a Filipa Fischera Geografie - Nepálu, Aconcagua, Územní plán msta Dína a Strategický plán rozvoje Dína, Izrael v souasném svt židovství Sexuologická výchova - 4. roníky, MUDr. erná S tebou o tob a as promn (program pro. roníky a tercii) Protidrogová prevence - 3.roníky, K-centrum Prevence kriminalistiky cyklus pednášek spojených s besedou, Mstská policie Dín (všechny tídy) Besedy problematika postižených oban (film, agentura Osmý den, chránné dílny Jurta) vychovatelky a chovanky Nápravn výchovného ústavu v Kostomlatech filmová projekce (spolenost lovk v tísni) KULTURNÍ AKCE Pvecký sbor adventní koncert Jarní koncert pveckých sbor Smetanova Litomyšl vystoupení: zahájení výstavy SŠ, DOD, vernisáž výstavy, pedávání matur. vysvdení, zahájení celorep. Soutže výchov ústav Výtvarný podíl na tvorb kalendáe ÚP Dín (obrázky) Slavnostní recepce na Ministerstvu zahr. vcí v Praze student a pedagog Divadlo Ypsilonka Mozart v Praze (2. roník) Koncert barokní hudby (. roníky) Švandovo divadlo Kolier: Tartuff (2. roníky) Divadelní pedstavení v anglickém jazyce Pygmalion a Kniha džunglí Klub mladého diváka návštva 5ti divadelních pedstavení v divadlech v Praze EXKURZE Výtvarná výchova Dínský zámek (baroko), Mstské muzeum v Dín, galerie Hefaistos, kaple sv. Jana Nepomuského ZSV / OV správní budovy msta Dína (prima), Dínský zámek (sekunda), Parlament R (kvarta), Okresní soud (seminá) eský jazyk vyšší stupe : Národní galerie (2. roníky), Pražský hrad (.roník), a djepis Židovská Praha (3. roník) nižší stupe : eskolipsko (prima), Litomicko (sekunda), Teplicko (tercie)

18 Fyzika Alcan Dín, Rozvodna elektrické energie Dín, Planetárium a Technické muzeum Praha, Fyzikální ústav FJFI Praha, Jaderný reaktor MFF UK Praha Biologie eské stedohoí, NM Praha, ZOO Ústí n. L. a Liberec, Botanická zahrada Liberec výstava Libverda 2004, Saské Švýcarsko, istika odpadních vod Boletice n. L., Hrdlikovo muzeum Praha Veer s eckou kulturou Kulturn poznávací exkurze Víde (maturitní roníky) Drážany ( 2. a 3. roník) Zájezd do Velké Britanie (20 student) VÝCHOVN VZDLÁVACÍ AKCE Spolupráce s PF UJEP Ústí n. L. natoení instruktážních hodin djepisu, testy mapující znalosti nejnovjších djin Afrika multimediální program (sekunda, tercie) Nakládání s odpady Den otevených dveí v TS Junior Internet Praha ( 2 + ) Junior film Dvr Králové Vdecko-technická konference v Praze Adopce zvíat ZOO Dín Seznamovací kurz. roníky, prima Adaptaní seznamovací pobyt student primy v Srbské Kamenici Dotazníková akce My a odpady Projekty : Školní geografický projekt Trasa na výlet DOBROVOLNICKÁ AKTIVITA Dobrovolnická innost výcvikový kurz dobrovolník (0 student, Sloup v echách) Pedvánoní akce : ZŠ Staré Msto, Domov dchodc Dobrovolnické sbírky projekt ŠANCE Svátek s Emilem ervenobílé dny - LORM ervená stužka Den boje proti AIDS Píšalka PREZENTACE ŠKOLY Úast na výstav ŠKOLA 2004 Úast na Burze stedních škol v eské Kamenici Schzka se zástupci ZŠ (konzultace s uiteli.stupn a uiteli eského jazyka, matematiky)

19 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY Škola byla vybrána MŠMT jako garant výbrového ízení na bilinguální gymnázium Fr. Schillera v Pirn, které v dvoudenním bloku opt výborn zorganizovala. Vyuující nmeckého jazyka zajistila týdenní sportovn-jazykový kurz v Montabaur u Koblence. Škola je zapojena do projektu Domov v Evrop region (SRN, R, Polsko) výtvarné zamení, kde však dosud stále není doešena otázka financování (Freital). Škola se zapojila do projektu Comenius, díky nmuž získala finanní prostedky na spolupráci s partnerskými školami v Maarsku, Polsku, Nmecku a Španlsku) V projektu však dále nepokrauje vzhledem ke špatné komunikaci ze strany koordinátora projektu. Nov editel školy navázal spolupráci s partnerem v Katharini (ecko). Podntem byl zájem jednoho ze student o eckou kulturu, jazyk a historii. Vyuující zpracovali a úspšn podali projekt Sokrates / jazykové pobyty, na jehož základ získala škola grant na uskutenní projektu v následujícím školním roce. Úspšn pokraovala spolupráce s lyceem v Nantes. Francouzštináky uspoádaly výjezd skupiny student do partnerské školy v Nantes a navázali úzkou spolupráci s esko-francouzským klubem v Ústí nad Labem. Škola se zapojila do projektu Mezinárodní projekt etwinning. Na základ výmnné spolupráce s litevskou šu pak jedna ze dvou skupin student obsadila 3. místo v republikové soutži. Koordinátora celého projektu tento zpsob práce prezentovala na mezinárodní konferenci v Bruselu, v Opav a eských Budjovicích. Škola zajistila jazykov-poznávací zájezd do Velké Británie pro skupinu 20 student. Pedmtová komise TV zorganizovala sportovn-turistické kurzy v zahranií ( Chorvatsko, Slovensko), vzhledem k finanní náronosti byly upraveny podmínky pro organizování výjezd.

20 ŠKOLNÍ TELEVIZE OSLOVUJÍCÍ STUDENTY Náš tým už druhý rok pokrauje ve své aktivit. Je pravda, že v prvním pololetí se snížil poet veejných vysílání, ale urit narostla kvalita nových snímk. ŠTOS vytvoil fotomontáž s názvem Budeme si dlat legraci - Myslíme to upímn. Natoil do projektu EU, zastoupené spoleností (spolenost pro dialog vdy s umním), snímek Náš život. Tento projekt byl v Bruselu ocenn a ŠTOS byl požádán o práva na vysílání i v dalších evropských zemích. Martin Wenisch a Martin Pošta se na pozvání spolenosti zúastnili víkendového workshopu v eských Budjovicích, který se konal za úasti pedních filmových odborník. ŠTOS podal ve spolupráci s Unií rodi a vedením školy projekt s žádostí o dotaci na Krajský úad v rámci dotaního grantu pro mládež a práci s talentovanou mládeží, na jehož základ jsme získali finanní prostedky na novou techniku ve výši K. Zástupci ŠTOSu se prezentovali i starostovi msta Dín v rámci návštvy talentovaných student Gymnázia Dín na radnici. Starosta ing. Vladislav Raška obdržel jako dar DVD se všemi doposud natoenými snímky. eský rozhlas Sever odvysílal v rádiu obsáhlou reportáž o ŠTOSu. Karel Škopek navrhnul nové a mnohem modernjší logo ŠTOSu, které bylo poprvé užito pi vysílání na Akademii ŠTOS se úastnil se snímkem Jen Recese celorepublikové soutže Juniorfilm 2005 a vyhrál cenu za nejvtipnjší a nejhumornjší film (putovní cena Šaška ). Zatím nejvtší externí spoluprací s jiným subjektem (Technickými službami msta Dín a.s.) se stalo natáení snímku Zachrate m! aneb Kdo dív pijde, pracovn nazvaného Kelímek. Výsledkem byl humorný snímek s egickou tématikou. ŠTOS oplátkou za propjení techniky na natáení Kelímku natáí reportáž s názvem Den otevených dveí v Technických službách msta Dína. ŠTOS zajistil velmi dynamický, tém profesionální záznam Akademie 2005 a prezentoval se svými filmy na Akademii V dubnu 2005 Martin Pošta získal na Dtské filmové zahrad 2005 cenu za režii napí všemi kategoriemi za snímek Jen recese. ŠTOS vybojoval v krajském kole nejvyšší celorepublikové soutže amatérského filmu eský Lvíek v Ústí nad Labem v kategorii školních film druhé a tetí místo s pímým postupem do celorepublikového kola v Ústí nad Orlicí. V celostátním kole pak ŠTOS získal tetí místo kategorii školních snímk. Práv tato soutž je nejvtším a nejprestižnjším kláním amatérských filma v eské republice. ŠTOS se zúastnil Mezinárodního festivalu školní a studentské filmové tvorby Ostravský koníek 2005 a vyhrál druhou cenu v kategorii 4-7 let. Na televizi Lyra byl odvysílán blok snímk ŠTOSu prolínaný rozhovory s aktéry. Poad mohli diváci zhlédnout na kanálu televize Prima Snímky ŠTOSu byly prezentovány na tradiním plnoním vysílání v rámci Zámecké (Olešské) kramle Šéfredaktoi ŠTOSu (Martin Pošta a David Culek) poskytli interview do odborného magazínu VideoHobby, lánek o našem TV studiu vyšel v srpnovém ísle.

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více