VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. bakalářská práce Jan Pekař

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. bakalářská práce. 2011 Jan Pekař"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ bakalářská práce 2011 Jan Pekař

2 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Obor: FINANCE Mikrofinance a mikroúvěry v rozvojových zemích bakalářská práce Autor: Jan Pekař Vedoucí práce: Ing. Pavel Zetek

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a vyznačil veškeré citace z pramenů. V praze dne _

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěl co nejsrdečněji poděkovat vedoucímu práce Ing. Pavlu Zetkovi za trpělivé odborné vedení mé práce. Rovněţ děkuji Tomáši Hesovi a Danielu Valčíkovi ze společnosti MyElen za obohacující informace, které mi ochotně poskytli.

5 Obsah ÚVOD HISTORIE MIKROFINANCE Investor Investor neorientovaný na zisk Zisk hledající investor Zprostředkovatel Mikrofinanční instituce Klient Village bankers Vztah s klientem Charakteristické znaky mikroúvěrů Zásadně podnikatelské úvěry Zajištění Podpora mikroúvěrů Rok 2005, rok mikroúvěru Peněţní podpora Dotované mikroúvěry Zajištění třetí stranou GRAMEEN BANK Historie Ideje Credit Delivery System Modus Operandi MyELEN Vznik... 24

6 4.2. Princip fungování ÚSKALÍ MIKROFINANCÍ Nerovnoměrný rozvoj zemí spotřeby Regulace Problémy se zaváděním regulace Co jsou ještě mikrofinance? Úroková míra Cena kapitálu Další faktory ovlivňující úrokovou míru Neinformovanost Případ Gramín Nízká efektivita MF Regulační autorita budoucnost mikrofinancí? ZÁVĚR Bibliografie: OBRÁZKY: GRAFY:... 46

7 ÚVOD Mikrofinancování představuje zcela specifickou oblast bankovních produktů. Jejich nejpodstatnější diametrální odlišení oproti klasickým bankovním institucím spočívá v cílové skupině ţadatelů o úvěr a samotné postatě úvěrové sloţky. Pokud abstrahujeme od zástavy (zajištění), která v tomto případě neexistuje, je zde častokrát moţno vidět riziko pro MFI v nesrovnatelné výši v porovnání s klasickým klientem kdekoliv u nás na pobočce. Dalším často charakteristickým rysem těchto institucí je výše úvěru. Jedna se zpravidla o půjčky v objemu několika dolarů. Záleţí vţdy na geografické působnosti dané instituce a na zdrojích financování dané MFI. Oblasti působnosti mikrofinančních institucí musíme tedy hledat v místech, kde jsou drahé peníze, jinými slovy v ekonomikách, kde je extrémně vysoká cena kapitálu, zatímco další klíčové faktory, práce a půda, neznamenají překáţku. V současnosti MFI působí zejména v jiţní a jihovýchodní Asii, Africe, na Blízkém východě a střední Americe, konkrétně v Mexiku, Indii a Bangladéši. Odtud pochází zakladatel mikrofinančnictví v podobě, jaké ho známe dnes, profesor ekonomie Muhammad Yunus, laureát Nobelovy ceny míru. Jak napovídá ocenění profesora Yunuse, mikrofinancování má neopomenutelný sociální rozměr. Lidem, kterým byl mikroúvěr přidělen, se často pomalu daří uniknout spárům chudoby a hladu. Dá se tedy říct, ţe investicí do mikrofinancí můţe investor získat nejen procentuální zisk, ale také jakýsi dobrý pocit z vykonaného dobrého skutku. Některé MFI dokonce byly zaloţeny a fungují jako neziskové. Během doby se odlišily přístupy komerční a humanistické, nicméně tak, jak v současnosti fungují, představují mikrofinance jakousi ne zcela nezištnou formu humanitární pomoci, kterou můţe poskytnout kdokoli a to s nepříliš velkými náklady a dostačující moţností kontroly vynaloţení úvěru. Komentář [z1]: To nemusí být pravda, záleží zda je ta instuce založena na účelem dostažení zisku je zisková, nebo nezisková Ve své práci se pokusím nahlédnout na mikrofinancování z několika úhlů. Popíši účastníky procesu i pravidla, jimiţ se řídí. Jako příklady z praxe poslouţí banka Gramín a portál myelen.com. Nastíním téţ nuance mezi mikrofinančními procesy v závislosti na geopolitických podmínkách. Zmíním problémy, které sniţují efektivitu mikrofinancí a brání jejich dalšímu rozvoji, přičemţ se pokusím navrhnout dílčí řešení. 6

8 1. HISTORIE Bankovnictví, ve smyslu úschovy, transferů či půjčování peněz bylo známo jiţ v dobách následujících křiţácké výpravy. Původní bankéři jsou opředeni tajemstvími, ať uţ to byli potomci maltézských rytířů, ilumináti, nebo svobodní zednáři. Zmínky o bankovních sluţbách se nám podaří najít i v řadě klasických románů, například v úchvatné knize Alexandra Dumase, Hrabě Monte Christo. Veškeré bankovní sluţby ale byly soustředěny na extrémně bonitní klientelu, jako rejdaře Morella ve zmíněném románu. Počátky mikrofinančnictví se datují k sedmdesátým letům 20. století. Finančníci zaujali nový postoj, který hlásal, ţe I chudí lidé dokáţou splatit úvěr 1. Rozvinutím této teze by přijat názor, ţe finanční sluţby je chudým lidem moţno poskytovat i na základě čistě trţních mechanismů, s vyloučením jakékoli státní intervence či subvenční politiky. Vývoj mikrofinančního sektoru byl bezesporu formován geopolitickými vlivy. Za první datovanou mikrofinanční instituci lze pokládat německou venkovskou banku, kterou zaloţil roku 1864 Friedrich Wilhelm Reiffeisen. Banka se dokázala brilantně přizpůsobit tehdy panujícím poměrům. Po zrušení nevolnictví se na trhu objevilo mnoho svobodných farmářů, kteří byli ochotni pracovat, nechybělo jim úsilí ani schopnosti, ale nedisponovali ţádným majetkem. Jelikoţ tito, nyní potenciální klienti, po generace trpěli pod jařmem svých pánů, chyběl jim byť ten nejzákladnější přehled o moţnostech získání kapitálu a financování svého případného podnikání, ba ani svého ţivobytí. Tato početná nově vzniknuvší skupina se stala snadnou kořistí protřelých lichvářů, kteří vyuţívali příleţitosti na extrémně vysoký úrok osvobozených farmářům půjčovali. Reiffeisenova banka zvýšila finanční gramotnost rolnictva a sama jim nabídla reálně splatitelné úvěry. Je logické, ţe u lidí s takřka nulovými úsporami šlo zpočátku o velmi malé částky. A právě v malých částkách tkví podstata mikrofinancí. Tato německá instituce zaznamenala velký úspěch. V roce 1901 uspokojila poţadavky více neţ dvou milionů klientů z řad venkovských farmářů. K plnému docenění výsledků Reiffeisen banky je třeba si uvědomit, ţe na celé planetě ţilo v té době přibliţně jeden a půl miliardy lidí a marketingové moţnosti byly značně omezené, o reklamě na internetu či v masmédiích ani nemluvě. K původním mikrofinančním projektům se nezřídka váţe notná dávka zápalu a sebeobětování. V roce 1900 zaloţil Alphons Desjardins spolu se svou manţelkou úvěrovou společnost v Quebecu. Aţ do roku 1906, kdy vešla v platnost příslušná právní úprava, ručili 1 Raiffeisen, FW (translated from the German by Konrad Engelmann). The Credit Unions. The Raiffeisen Printing & Publishing Company, Neuwied on the Rhine, Germany,

9 manţelé Desjardinsovi za závazky banky svým vlastním majetkem. Desjardin riskoval velmi mnoho, nelze se divit, ţe úměrně velká byla I jeho averze vůči lichvářství, které v té době vzkvétalo I v Quebecu. Pracoval jako parlamentní zpravodaj a upozorňoval na případy vydřidušství a lichvářské praktiky. Je vidno, ţe sociální prvek je součástí mikrofinancí od jejich prvopočátku. 2 Jelikoţ je sociální cítění nepříliš často provázeno finanční ziskovostí, muselo dříve nebo později dojít ke kolizi a vydělení dvou přístupů. Sociálně cítící bankéři se zaměřili na úvěrování chudých (poverty lending) 3, formujíc takzvaný proud sociální pomoci (welfarist approach) 4. Finanční sluţby u nich stále hrály prim, byly však doplňovány programy pro rozvoj zdravotnictví či školství. Oproti tomu ekonomicky orientovaný proud budování institucí (institution building approach) téţ známý jako proud finančního systému (financial system approach). Ten se řídil třemi základními pravidly. Lidem je nutno nabídnout odpovídající protihodnotu, pokud jsou ochotni za pouţívání institucí platit Zajištění finanční udrţitelnosti je stěţejní pro nasycení obrovské poptávky po penězích Sluţby mimo střed zájmu, školství, zdravotnictví, mají být financovány neziskovým sektorem Koncept mikrofinancí, vnímaný jako naděje pro obyvatelstvo rozvojových zemí postupem času narazil na aplikační problém. Zatímco ve městech fungoval skvěle podnikaví obyvatelé mohli po zpřístupnění peněz zaměstnat méně podnikavé sousedy čímţ výrazně zvyšovali celkový ekonomický výkon země na vesnicích, kde jsou lidé po generace zvyklí pracovat zejména na svých zahradách či polích, selhal. Bohuţel většina nejchudších lidí ţije právě na venkově a peníze jsou často tak vzácné, ţe jsou v běţném ţivotě nahrazovány středověkým směnným obchodem. 2 DESJARDINS: Alphonse Desjardins timeline, (2005) dostupné z: 3 LEDGERWOOD, JOANNA (1998): The Microfinance Handbook : World Bank Publications. ISBN LEDGERWOOD, JOANNA (1998): The Microfinance Handbook: World Bank Publications. ISBN

10 Mikrofinanční programy se musejí přizspůsobovat venkovské realitě. Je logické, ţe pokud jakýsi farmář hospodaří v malebném údolí čtyři dny cesty od nejbliţší banky, pravděpodobně si nepoběţí uloţit kaţdé ušetřené peso či rupii. Dle známého rčení o Mohammedovi a hoře začali finanční instituce vyuţívat takzvaných venkovských zprostředkovatelů, kteří přivádějí banky za rolníky, přičemţ jim otvírají flexibilní účty, na kterých jsou často jen velmi malé částky. Uţ otevírání účtů ale znamená částečnou institucionalizaci venkova, která je nutná pro organizaci a efektivní realizaci mikroúvěrů. Muhammad Yunus 5 Otcem mikrofinancí tak jak je známe dnes je bezesporu profesor ekonomie Muhammad Yunus, o kterém se traduje, ţe v roce 1974 poskytl v Bangladéši první mikroúvěr. K rozkvětu společnosti v jihoasijských státu přispěl takovou měrou, ţe mu byla v roce 2006 udělena Nobelovou cena míru 6. Doktor Muhammad Yunus se narodil 28. června 1940 ve bangladéšské vesnici Bathua v oblasti Chittagong ţeně jménem Sufia Khatun. Ve vesnici, kde se narodil, strávil první roky svého ţivota. V roce 1944 se s rodinou přestěhoval do Chittagongu, kde měl jeho otec, Hazi Dula Mia Shoudagar, klenotnictví. Doktor Yunus měl bezesporu štěstí, ţe jeho rodině záleţelo na vzdělání jejich syna. Chodil jak do vesnické, tak posléze do městské školy. Ve škole Muhammad vynikal. Ekvivalent maturity sloţil s šestnáctým nejlepším výsledkem z studentů. Nezajímal se pouze o matematiku či ekonomii, byl činný v divadle a zejména skautském oddíle, díky němuţ se jako reprezentant Pákistánu měl moţnost podívat i do Kanady. V roce 1957 se zapsal na katedru ekonomie na Dhácké univerzitě, kterou roku 1961 opustil s magisterským diplomem. V témţe roce začal sám přednášet na Chittagong University. Vroce 1969 získal doktorský titul na Vanderbiltově Univerzitě ve Spojených Státech. Finance na jeho studium poskytla Fullbrightova nadace. Následně se vrátil do zpět do Bangladéše, kde pokračoval ve svém působení na Univesity of Chittagong. 5 YUNUS, MUHAMMAD (WITH ALAN JOLIS) (1999): Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty. New York : PublicAffairs. ISBN NOBEL PRIZE(2002): Muhammad Yunus..( ) dostupné z 9

11 V roce 1974 se vydal se svými studenty na terénní studii na venkov v okolí školy. Narazil na ţenu, která z bambusových stonků splétala nábytek. Z jeho hovoru s touto ţenou vyplynulo, ţe aby nakoupila bambusové tyče, musí si od lichvářů půjčit na velmi vysoký úrok, takţe i kdyţ prodá všechno vyrobené zboţí, nebude mít dostatek prostředků, aby uţivila svou rodinu. Doktor Yunus ji ze svých vlastních peněz sumu odpovídající 17 britským librám. Přišlo mu nemyslitelné, ţe ţena, která umí vyrábět drobný nábytek a má ochotu pracovat nemůţe důstojně ţít z důvodu nedostupnosti kapitálu. Svým činem, který pravděpodobně pramenil spíše v soucítícím srdci neţ ekonomickém mozku, poskytl první mikroúvěr v podobě, jak je známe dnes. Věřil, ţe půjčit i tak minimální sumu má význam a můţe danou ţenu a její rodinu vysvobodit ze zajetí chudoby. Nelze opomenout ani fakt, ţe čím více se lidé starají sami o sebe, tím méně se o ně musí starat stát. Muhammad Yunus nedbal rad vlády ani ekonomických učenců a rozvíjel systém mikropůjček. V roce 1983 zaloţil banku Grameen, která sama sebe nazývala vesnickou bankou 7. 94% procent klientů banky jsou ţeny a 98% úvěrů je bez problémů spláceno. Tento model se stal záhy vzorem pro financování chudých venkovských provincií v latinské Americe, avšak v určité podobě byl přejat i rozvinutými státy jako Francie či Norsko. Muhammada Yunuse lze směle povaţovat za vizionáře. Jeho cílem je vymýtit chudobu a zvednout ţivotní úroveň těch nejchudších. On sám říká: Grameen je poslem naděje, program na vypuzení chudoby a sociální izolace do muzea, do kterého jednou přijdou naše děti a budou se divit, jak jsme mohli kdysi dopustit, aby něco tak hrozného existovalo tak dlouhou dobu 8. Svou prací se snaţí sladit svět bohatých a chudých tak, ţe se snaţi všechny přinutit uvědomit si, jaká jsou jejich práva, jejich moţnosti a také jejich závazky. Světová banka ve svém prohlášení uvedla, ţe přístup k úvěrům, který je vlastní bance Gramín, vyvedl z chudoby miliony lidí. Dá se říct, ţe doktor Yunus je v jakési rovnováze mezi ekonomickým a sociálním proudem. Působí zejména ve finanční sféře rozvoje venkova, avšak je silně ovlivněn humanitním smýšlením. Právo na úvěr povaţuje dokonce za jedno ze základních lidských práv. Z toho 7 GRAMEEN BANK: Short history of Grameen Bank [on line] [cit ] dostupné z 8 GRAMEEN BANK: Breaking the vicious circle of poverty through microcredit [on line] cit [ ] dostupné z 10

12 vyplývá, ţe kritéria pro přidělení úvěrů byla vţdy nastavena tak, aby nikdo nebyl předem z výběrového procesu vyloučen. V roce 2006 byla Muhammadu Yunusovi udělena prestiţní Nobelova cena z mír za jeho zásluhy v oblasti zvedání ţivotní úrovně a rozvoje venkova. Komise toho roku rozhodla o rozdělení Nobelovy ceny napůl mezi Muhammada Yunuse a banku Gramín. Zpráva komise vyzdvihuje pozitivní efekt činnosti obou na široké vrstvy obyvatel: Banka Gramín v čele s Muhammadem Yunusem umoţňuje úspěšný rozvoj zdola. Chcemeli se dobrat trvajícímu míru, nelze neţ umoţnit co nejširším vrstvám najít cestu z chudoby. Rozvoj zdola rovněţ velmi výrazně podporuje demokracii a dodrţování základních lidských práv. Muhammad Yunus dokázal přeměnit vize ve skutečnost, ku prospěchu milionů lidí nejen v Bangladéši. Úvěry pro chudé bez finančního zajištění bývaly pouhou idejí. Před třemi dekádami dokázal Yunus prostřednictvím banky Gramín udělat z mikroúvěrů jeden z nejdůleţitějších prostředků v boji proti chudobě. Dále vzniknuvší MFI čerpaly inspiraci a základní funkční modely právě z banky Gramín. Každý jedinec má právo i schopnost žít slušný život. Yunus a Gramín ukázali, že všude na světě, napříč kulturami, se mohou i ti nejchudší z chudých dopracovat k životu na snesitelné úrovni. Mikroúvěry se rovněž ukázaly být důležitou osvobozující silou ve společnostech, kde ženy často čelí předsudkům a znevýhodňujícím tradicím a socioekonomickým strukturám. Těžko lze dosáhnout rozkvětu a demokracie, je-li utlačována ženská polovina lidu. Dlouhodobým cílem Mohammada Yunuse je vymýtit chudobu z povrchu zemského. Mikrofinance samotné toho nemohou dosáhnout. Yunus a Gramín ale ukazují, že v trvalém snažení musí mikroúvěry hrát hlavní roli. 9 Profesor Yunus by rovněţ rád zamířil do politických vod, kde by mohl i nadále rozvíjet své ideje a sny. 9 THE NORWEGIAN NOBEL PRIZE COMITEE: Microcredit. [on line] cit ( ) dostupné z 11

13 2. MIKROFINANCE Na mikrofinanční sluţby lze nahlíţet ze dvou úhlů. Jako na klasické bankovní produkty, které se ale týkají pouze minimálních částek - MFI nepohrdne ani půjčkou v řádu desítek amerických dolarů a jako na humanitární program. MFI jsou pouţívány jako nástroj pro rozvoj nejchudších oblastí. Co se týče projektů nadnárodních humanitárních organizací proti boji s chudobou, pohlíţí se na mikrofinance reprezentované neziskovými MFI jako na velmi efektivní zbraň. Plní se tak vize Muhammada Yunuse o tom, ţe kaţdý člověk má dostat šanci prorazit začarovaný kruh chudoby a uţ nikdy netrpět hladem či zimou 10. Komentář [z2]: Tady by to ale chtělo upřesnit, protože efektivní zbraň představují jen nevydělečné MFIs, ty výdělečné ziskové takový efekt nemají. Definujme si účastníky procesu mikrofinancování 2.1. Investor Typově můţe být subjektů investujících do MF celá řada. Liší se motivací, způsobem i objemem investice Investor neorientovaný na zisk Jedná se o subjekt, kterého nemotivuje zisk, ale dobročinnost. Jedná se o vládní nebo nevládní organizaci humanitárního či charitativního charakteru. Často sdruţují drobné investory, především jednotlivce, kteří rovněţ neočekávají zisk. Tyto instituce či sdruţení investují středně velké, či velké částky přímo do MFI. Při výběru MFI se nesoustřeďují na ekonomické moţnosti, které tato MFI skýtá, ale například na místo působení MFI. Vyberou si pak MFI, která operuje v co nejchudší oblasti, aby investované prostředky přinesly kýţený, byť špatně měřitelný, sociální uţitek Zisk hledající investor Hojněji zastoupená skupina investorů. Jedná se o velké investiční fondy vytvořené bankami, podílové fondy či veřejné fondy, soukromými subjekty, firmami i jednotlivci. U investic malého objemu jsou vyuţíváni zprostředkovatelé, kteří shromaţďují peníze a následně je investují prostřednictvím MFI. Nejdůleţitějším parametrem investice je její ziskovost. 10 GRAMEEN BANK: Breaking the vicious circle of poverty through microcredit [on line] cit [ ] dostupné z 12

14 Poţadovaná výše zisku je proměnlivá případ o případu a nepřímo úměrná charitativním tendencím daného investora. Někteří se orientují čistě na zisk, jiní chtějí získat rovněţ pocit z vykonaného dobrého skutku Zprostředkovatel Společnost, která sama úvěry neposkytuje, ani nevyhledává klienty. Zjednodušeně lze říci, ţe jádro její činnosti spočívá spíše v administrativě. Realizováním úspor z rozsahu a zhodnocením oborového know-how zprostředkovatelé velmi výrazně sniţují transakční náklady na jeden investovaný dolar. Pracují s malou marţí, zaměřují se proto na aktivní rozšiřování portfolia investorů. Jako příklad je moţno uvést český portál myelen.com Mikrofinanční instituce Banka působící přímo v oblasti spotřeby mikroúvěru. Přijímá peníze od investorů či zprostředkovatelů a následně je rozděluje mezi ţadatele o úvěr. Při přidělování úvěrů se řídí jasnými pravidly. Stejně tak parametry jednotlivých úvěrů jsou silně šablonovité. Procesy společné všem bankám musejí být u MFI upravovány a měněny, kvůli nutnosti přizspůsobit se místním podmínkám a specifikům mikrofinančnictví. První MFI je bangladěšká Gramín bank Klient Běţné banky důkladně zkoumají zázemí ţadatele o úvěr. Vytvoří jakýsi jeho finanční profil. Na základě charakteristik tohoto profilu pak ţadateli půjčí nebo nepůjčí peníze. Od jeho profilu se rovněţ odvíjí nastavení výše splátek, výše úroků, doba splatnosti a další. Lze říci, ţe nejlepší profil a z něj vyplývající nejlepší podmínky bude mít ten ţadatel, který vlastně úvěr vůbec nepotřebuje, tzn má velký pravidelný příjem, rozsáhlý majetek, kterým je schopen ručit za úvěr. Přihlédnuto bývá rovněţ k rizikovým faktorům. Manţelství znamená riziko rozvodu. U starého člověka se špatným zdravotním stavem hrozí, ţe v případě jeho úmrtí odmítnou jeho dědicové (pokud vůbec nějací budou) pozůstalost a banka přijde zkrátka. Cílem běţného bankéře je tedy přidělit výhodný úvěr nejlépe jen takovému ţadateli, který jiţ nyní disponuje majetkem a rizikové faktory nesplácení jsou co nejmenší Dá se říci, ţe MFI přidělují úvěry na přesně opačném principu. Mikroúvěry jsou totiţ určeny těm nejchudším z chudých.. Je jasné, ţe jde-li o poraţení chudoby, je třeba ji najít a čelit jí na 13

15 jejím vlastním území. Pokud bychom chtěli přehánět, mohli bychom říct, ţe MFI sama chudému rolníkovi mikroúvěr vnutí. V klientském portfoliu MFI mají vysadní postavení ţeny. Půjčky plní jednak obecnou funkci mikroúvěru, navíc ale přispívají rovnoprávnosti, neboť ţeny se často nedostanou k rodinou nahromaděným prostředkům, vzhledem k převládajícím patriarchálním tradicím. Graf 1: Podíl ţen mezi dluţníky Zdroj: ŠVECOVÁ, Jana. Mikrofinance - efektivní nástroj řešení chudoby, ano či ne?. Praha, s. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze Village bankers 11 Člověk ţijící na odlehlém venkově nemá šanci dostat se k ţádným informacím. Nejbliţší banka můţe být vzdálena několik dní cesty. Banka tedy musí přijet za klientem. Ke slovu se dostávají village bankers, tedy vesničtí bankéři. Jde v podstatě o jakési terénní pracovníky MFI. Přicházejí, aby informovali o moţnostech mikroúvěru. Přicházejí mikroúvěry sjednávat. Rovněţ řesí případné problémy. Jsou to tedy bankovní poradci, kteří místo ve své kanceláři pracují v autě, v Mexiku dokonce čas od času i v sedle. Bohuţel právě sloţitá dostupnost poznamenává mikroúvěry obrovskými transakčními náklady. 11 GRAMEEN BANK: Credit Lending Models [on line] [cit ]. dostupné z 14

16 Vztah s klientem Kdyţ MFI přiřkne ţadateli mikroúvěr, pevně věří, ţe tento nebude poslední. Mějme stále na paměti hlavní cíl mikrofinancí, tedy rozvoj chudých oblastí a pomoc lidem na cestě z bludného kruhu chudoby. MFI se snaţí stát se v přeneseném slova smyslu partnerem ţadatelů. Snaţí se jim nabídnout soustavnou asistenci ve finanční oblasti. Důvěra je pro vztah klient MFI nenahraditelná 12. Prvoţadatel se musí vţdy spokojit s půjčkou velmi malého rozsahu. Avšak v momentě, kdy splatí své závazky tak, jak bylo dohodnuto, otevírají se mu rázem dveře k mnohem většímu úvěru. Po několika letech mohou úvěry dosáhnout výše statisíců. Bylo by na místě nepouţívat uţ předponu mikro. Na další straně, pokud by se jednalo o přidělení úvěru v takové výši, velmi přísně by se hodnotil přínos realizace zamýšlené investice. Neupouštějme od podmínky, ţe se jedná o podnikatelský úvěr, který má pomoci nejen samotnému ţadateli, ale celé komunitě. Je tedy jasné, ţe pokud by ţadatel plánoval zřízení automatické výrobní linky, která by mu umoţnila sníţit náklady a počet zaměstnanců, čímţ by výrazně stouply jeho zisky, jeho šance na získání úvěru jsou minimální. Oproti tomu, pokud by se ţadatel s doboru kreditní historií, který jiţ dokázal, ţe půjčený kapitál dokáţe přetavit v obchodní úspěch, ucházel o peníze na stavbu rukodílné výrobní haly, čímţ by vytvořil 100 pracovních míst, jistě by se na něho bankéři MFI nedívali skrz prsty. Dlouhodobý vztah banky a klienta je prospěšný pro obě strany. MFI ví, ţe s největší pravděpodobností bude přidělený úvěr splacen bez jakýchkoli komplikací. Na druhou stranu klient můţe mít jistotu, ţe můţe spoléhat na silného ekonomického partnera, který bude vţdy otevřen jeho poţadavkům, pokud tyto budou splňovat předem jasně daná kritéria o prospěšnosti pro komunitu. Měla-li by si MFI vybrat mezi čtyřiceti mikroúvěry, nebo jedním větším úvěrem, díky němuţ budou vytvořena pracovní místa pro všech čtyřicet potenciálních ţadatelů, nepochybně zvolí druhou moţnost. 12 MYELEN: Mikrofinance: Principy mikrofinancování(2007) [on line] [cit ] dostupné z: 15

17 2.5. Charakteristické znaky mikroúvěrů Některé společné rysy, které mikroúvěry vykazují Zásadně podnikatelské úvěry Celý koncept mikrofinancí pracuje s předpokladem, ţe na chudém venkově ţijí schopní lidé, kteří ale z objektivních důvodů, ať uţ nedostatku kapitálu, malé informovanosti či sociální nebo místní odloučenosti, nemohli svépomocí rozvíjet svůj talent 13. Je nutno vzít v potaz také fakt, ţe mikrofinančníci si kladou za cíl zlepšit ţivotní úroveň svých klientů, jakoţ i ţivotní standard lidí v jejich společenství. Podmínění úvěru existencí jakéhosi business v plánu by mělo v praxi vést k tomu, ţe daný talentovaný ţadatel rozvine svůj podnikatelský záměr, čímţ sám sebe zaměstná. Budeme-li vycházet z optimistického předpokladu, ţe nově vzniknuvší ţivnost bude úspěšná, dostane se podnikatel dříve nebo později do situace, kdy uţ nebude sám stačit na vykonávání veškeré práce a začne se poohlíţet po pomocné pracovní síle. Stejně jako všude na světě, ani v Mexiku či Indii není společnost tvořena pouze lidmi s obchodním talentem a podnikavou povahou. Vytvoření pracovního místa je tedy v konečném důsledku stejně důleţité, jako prvotní zaměstnání sama sebe. Jelikoţ lze důvodně předpokládat, ţe rozvoj nového podniku neskončí zaměstnáním jednoho jediného pracovníka, můţeme říci, ţe jeden mikroúvěr můţe vytvořit několik, třeba i několik desítek pracovních míst 14. Jelikoţ jsou mikroúvěry zpřístupňovány i obyvatelům těch nejmenších osad, není přehnané říct, ţe jeden takový, na naše poměry velmi malý, podnik můţe v podstatě udrţet při ţivotě vesnickou ekonomiku. Nelze opomenout ani fakt, ţe nic nepomůţe hospodářství tak, jako spotřeba a výdaje domácností a obyvatel. Je jasné, ţe pokud bude někdo z vesnice úspěšný, častěji vyuţije místní restaurační zařízení, častěji vyuţije krátkodobé námezdní síly na sklizení úrody ze svého pole, čímţ opět zajišťuje příjem dalším vesničanům. Z čistě ekonomického pohledu je moţno namítnout, ţe pro věřitele je nejvýhodnější poskytovat právě spotřební úvěry, k jejichţ překlenutí by pak byl potřeba další a další úvěr. Přesně tak vyuţívají situace místní lichváři proti nimţ MFI bojují. Některé mikrofinančníky uţ jistě napadlo lichváře vytlačit a následně se uchýlit k jejich praktikám. Legitimní MFI ale 13 HANYKOVÁ, L. (2008).: Mikrofinance příležitosti a rizika, aneb startování mikroekonomikytortilami [on line] [cit ],dostupné z: 14 MYELEN: Proces poskytování mikrofinančního úvěru (2007) [on line] [cit ], dostupné z: 16

18 podléhají kontrole místních autorit. Zkazit si reputaci by mělo pro MFI katastrofální náslekdy hned ze dvou důvodů. Odebrání licence k provozování bankovní činnosti regulatorním orgánem by na sebe jistě nenechalo dlouho čekat. MFI se navíc často dostává podpory ze strany vládních či nevládních organizací, musí proto dbát o dobré jméno u svých mecenášů Zajištění Za mikroúvěry je ztěţí někdo schopen ručit svým majetkem. Zajištění tedy zásadně funguje na kolektivním principu. Všichni členové komunity ručí za své úvěry navzájem. Zodpovědná osoba vţdy v určenou dobu vybírá splátky od ostatních členů společenství. Potenciální neplatič tedy čelí něčemu mnohem horšímu, neţ případné právní sankce. Hanba, zesměšnění, potaţmo sociální vyloučení z komunity funguje velmi dobře jako záruka splácení. Je nutno si uvědomit, ţe v chudých venkovských oblastech je ţivot mnohem více svázán tradicemi a spoléhání se jednoho na druhého je nevyhnutelné. Efekt veřejné ostudy je tedy nesrovnatelně větší neţ by byl například u nás, v mnohem anonymnějším prostředí. V některých případech je mikroúvěr zajištěný třetí stranou, nejčastěji vládní či nevládní humanitární organizací. Toto schéma se častěji uplatňuje ve větších městech, kde soudrţnost komunity není tak silná a tedy ani hrozba vyloučení z ní nemá tak stimulující efekt Podpora mikroúvěrů Jak jiţ bylo zmíněno, mikrofinance poţívají velký respekt na poli humanitárních a dobročinných programů 15, coţ samo o sobě je pro finanční instituci přinejmenším netypické. Na poskytování mikrofinanční sluţeb je nahlíţeno jako na velmi efektivní cestu k rozvoji chudého venkova. Proto jej podporují jak státní, tak nevládní organizace zabývající se zvyšováním kvality ţivota obyvatel odlehlých, málo rozvinutých oblastí. 15 WORLD HEALTH ORGANIZATION: Protecting Health thinking small (2010) [on line] [cit ]. dostupné z 17

19 Rok 2005, rok mikroúvěru 16 Role mikrofinancí je při rozvoji chudého venkova vnímána jako stěţejní, coţ dala na velmi jasně najevo Organizace Spojených Národů, kdyţ vyhlásila rok 2005 rokem mikroúvěru. 18. prosince 2004 zdůraznil tehdejší generální tajemník OSN Kofi Annan ve svém projevu mimo jiné následující: Mikrofinance prokázaly svůj význam jakoţto zbraň proti chudobě a hladu. Skutečně umoţňují lidem změnit své ţivoty k lepšímu. A to zejména těm, kteří to potřebují nejnaléhavěji..pro rodinu s nízkým příjmem mohou i tak samozřejmé věci jako malý úvěr, spořící konto či schopnost převádět své prostředky znamenat výraznou změnu. Jsou-li jim zpřístupněny mikrofinanční sluţby, mohou více vydělat, nastřádat více peněz a lépe odolávat neočekávaným situacím a ztrátám. Mohou se odpoutat od ţivoření ze dne na den a soustředit se na budoucnost. Mohou prolomit začarovaný kruh chudoby. Nic si nenalhávejme, mikrofinance nejsou charita. Je to cesta, jak zpřístupnit práva a sluţby chudým lidem v takové míře, jako komukoli jinému. Je to poznání, ţe chudí lidé jsou řešením, ne problémem. Je to cesta jak realizovat jejich sny, umocňovat jejich energii, rozvíjet jejich vize. Je to cesta k vybudování úspěšných podniků, coţ přinese komunitám spokojenost a prosperitu. Země, ve kterých nelze podnikat, nemohou vzkvétat. Nechť Mezinárodní Rok Mikroúvěrů umoţní milionům rodin vydat se na cestu k prosperitě Peněţní podpora Kdyţ odlehlou komunitu navštíví humanitární pracovník, určitě v rámci zlepšování informovanosti rolníků zmíní mimo moţností očkování, kontrolování plodnosti a dalšího také dostupnosti mikrofinančních sluţeb. Jak uţ tomu ale bývá, nejvděčnější jsou MFI za finanční podporu. Špatná informovanost, nefungující infrastruktura a velké vzdálenosti v místech působnosti MFI výrazně zvyšují transakční náklady mikroúvěru. Uţ v případě, ţe by MFI 16 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ, KOFI ANNAN, Video message (2004). [on line] [cit ] dostupné z 18

20 poţadovala pouze pokrytí skutešných nákladů, by musel klient zaplatit mnohem větší částku oproti výši půjčky. Tím by se úvěr opět stal nedostupným Dotované mikroúvěry Jak zmínil Kofi Anann ve svém projevu, mikrofinance nejsou charita. Navíc si MFI kladou za cíl nejen zprostředkovat venkovanům finanční prostředky, ale rovněţ zajistit jejich finanční gramotnost. Mezi výchovné prvky mikroúvěrů patří mimo jiné to, ţe kaţdý úvěr má své úročení a svůj splátkový kalendář. Panuje všeobecná shoda, ţe peníze ve smyslu likvidity mají nezpochybnitelně svou cenu. Proto by přístup k prostředkům, navíc tak ojedinělý v dotyčných oblastech, měl mít v očích klienta patřičnou hodnotu. Skutečná úroková míra mikroúvěrů po zohlednění transakčních nákladů by se lišila v závislosti na zemi, přírodních i sociálních podmínkách a podobně od 10% aţ po 60%. Dotace mikroúvěru spočívá v pokrytí rozdílu mezi částkou nutnou k pokrytí skutečných nákladů (v případě ziskových MFI včetně poţadovaného zisku) a částkou, která odpovídá zmíněnému výchovnému úroku. V důsledku by měly být peníze dostupné chudým po celém světě bez rozdílu. Stejně tak MFI by neměly naráţet na ekonomické bariéry při působení v různých zemích Zajištění třetí stranou MFI mají vlastní postupy, jak docílit, aby klienti své dluhy patřičně spláceli. Řádná platební morálka je vlastní více neţ 90ti % dluţníků. I přesto MFI rády vyuţijí zajištění úvěru vládní či nevládní organizací. Ta pro MFI vytváří jakýsi nárazník proti nesplácení úvěrů. Jinými slovy, třetí strana se finančně zaručí za poskytnutý úvěr. MFI tedy můţe mnohem lépe predikovat cashflow a nemusí si dělat starosti s rezervami a opravnými poloţkami. Některé MFI byly zaloţeny jako komerční a spravují peníze soukromých investorů, jiné jsou od začátku pod kontrolou státu či nevládní organizace. Komerčním MFI se výše zmíněné pomoci dostává na základě smluv (moţnost vypovězení smlouvy je silný motivační faktor, aby se MFI chovala tak, jak se od ní očekává), zatímco u vládních MFI má integrovaný charakter. Vysvětlili jsme si, na jakém principu mikrofinance fungují. Definovali jsme si rovněţ profil typického klienta. Do kontaktu s tímto klientem přicházi pracovnící MFI. Vezměme si jako příklad jiţ zmiňovanou banku Gramín. 19

21 3. GRAMEEN BANK 3.1. Historie 17 Jak jiţ bylo zmíněno, zaloţena byla banka roku Faktické zaloţení bylo důsledkem výzkumného projektu, jenţ tehdy Muhammad Yunus vedl. Projekt měl za cíl nalézt nové moţnosti, jak dostat finanční prostředky k chudým bangladéšským venkovanům. Aktivita banky směřovala k těmto cílům 18 : Rozšířit bankovní sluţby natolik, aby obsáhly i odlehlé chudé oblasti Zamezit zneuţívání chudých lichváři Umoţnit početným venkovanům bez práce, aby si vydělávali sami na sebe Ukázat znevýhodněným lidem, zejména ţenám z těch nejchudších domácností takový model organizace ţivota, kterému by rozuměly a díky němuţ by se v důsledku dokázaly samy o sebe dobře postarat Otočit starodávný začarovaný kruh malý příjem malé úspory malé investice, na naději dávájící cyklus malý příjem finanční injekce investice větší příjem větší úspory větší investice- větší příjem Šťastnou vesnicí, kde Yunus testoval svou teorii, byla Jobra, chudá, nepříliš vzdálená vesnice. Následně byla, s podporou národní banky a znárodněných komerčních bank, působnost projektu rozšířena do dalších okresů. V roce 1983 byl projekt Gramín legislativně přeměněn na nezávislou banku. V současné době patří banka těm, kterým slouţí. Z 90-ti procent je vlastněna svými klienty, zbylých 10% kontroluje vláda 17 GRAMEEN BANK: Short history of Grameen bank (2011) [on line] [cit ] dostupné z 18 GRAMEEN BANK: Short history of Grameen bank (2011) [on line] [cit ] dostupné z 20

22 3.2. Ideje Gramín si napříč desetiletími uchoval důraz kladený na sociální rozměr svého působení. Ačkoliv funguje jako banka, drţí se idejí Muhammada Yunuse a boj proti chudobě staví nad svůj vlastní ekonomický zisk. Zůstává věrná svým heslům a zásadám 19 Začněme problémem a ne jeho řešením. MFI musí ustavit svůj systém fungování na výsledcích průzkumu sociální situace klientů a ne na zaběhnutých principech bankovnictví Zaujměme aktivní přístup. Výsledné polepšení si venkovanů je dlouhý proces a je přímo úměrné nasazení ekonomických operátorů Ujistěme se, ţe systém slouţí svým klientům a nikdy naopak. Lidé MFI navštěvují vesnice, aby rolníci poznali své věřitele Upravujme případ od případu naše metody tak, abychom pomáhali cílové skupině obyvatel chudobou postiţené lidi, kteří nemají ţádný přístup k finančním prostředkům Vaţme zpočátku úvěry pouze a jenom na peníze přinášející projekty dle svobodného výběru klienta. Nastavme podmínky tak, aby bylo moţné úvěr řádně splatit. Budujme vztah zaloţený na důvěře. Spoléhejme na skupiny ručící navzájem za své úvěry. Vyuţijme tak i vzájemnou důvěru klientů. Nechť vlastní úspory ţadatele nejsou podmínkou poskytnutí úvěru Snaţme se zkloubit podrobný dohled nad klienty se zavedením systému, který by byl co nejjednodušší a standardizovaný. Čiňme vše, co je v našich silách, aby byl celý systém v finanční rovnováze 19 GRAMEEN BANK: Method of action (2011). [on line] [cit ] dostupné z 21

23 Investujme do osobního rozvoje. Venkov dosáhne rozkvětu tehdy, pokud ho k němu povedou informovaní, kreativní lidé z řad jeho obyvatel Yunusovy teze mohou být pro středoevropana samoţřejmé a banální, uvědomme si ale, kolik lidí ţije ve světě pod hranicí chudoby. Obrázek 1: Procento populace žijící za méně než 1 USD na den Zdroj: UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA): Country Profiles for Population and Reproductive Health, (2005), [on line] dostupné z: Credit Delivery System 21 Gramín se od počátku zaměřovala na ty nejchudší lidi v nejodloučenějších oblastech, tedy na lidi, pro něţ je dostupnost běţného úvěru limitně blízká nule. Aby dostála svým předsevzetím, respetkuje základní interní pravidla pro přidělování a realizaci mikroúvěrů. Sociální postavení ţadatelů je bráno jako určující faktor. Cílovou skupinou jsou ti nejchudší z chudých, oslovuje potenciální klienty a vyřazuje ty, jeţ měli v ţivotě větší štěstí neţ ostatní. Vědomi si sociálních tradičních postojů, bankéři z Gramínu přidělují úvěry prioritně ţenám.. 20 ŠVECOVÁ, J. Mikrofinance - efektivní nástroj řešení chudoby, ano či ne?. Praha, s. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze 21 GRAMEEN BANK : Credit delivery system (2011). [on line] [cit ] dostupné z 22

24 Mikroúvěry jsou určeny chudým klientům. Působí také jako výchovný stimulant. Pro začátek jsou novým klientům poskytovány úvěry malé velikosti. Splátky jsou roztaţeny na celý rok, aby se jednalo o minimální sumy a nebyly tak pro klienta příliš zatěţující. Další úvěr je podmíněn splacením úvěru původního. Samozřejmě platí, ţe úvěry nejsou spotřební, ale musí být vyuţity k zavedení výdělečné činnosti. Je na invenci ţadatele, jakým způsobem bude peníze získávat. Obecně se předpokládá, ţe daný budoucí podnikatel má potřebné dovednosti a absence vstupního kapitálu je pro něj poslední překáţka. Vyuţívání prostředků je při jejich čerpání pod bedlivým dozorem jak skupiny, tak pracovníků banky. Včasné a řádné splácení je základní předpoklad budoucí spolupráce banky a klienta. Svou roli opět sehrává skupina dluţníků, kde se klienti navzájem kontrolují moţná ještě důsledněji. Banka věří, ţe úvěr pomůţe vesničanům k trvalému příjmu. Myslí také na to, jak budou v důsledku s těmito příjmy nakládat. Jde-li vše podle plánu, klienti přestanou ţít ze dne na den a začnou být schopni vytvářet úspory. Gramín nabízí moţnost uloţení prostředků a to zejména proto, aby se rolníci vyvarovali pochybných investic a aby neuvázli v tenatech podvodníků. Systém je postaven tak, aby mu dokázal laik co nejlépe porozumět. Apelujíce na kolektivní smýšlení, všechny transakce jsou prováděny veřejně ve vesnicích. Pro nově vzniklé skupiny jsou připraveny rozvojové programy. Vzdělání v oblasti základní finanční gramotnosti, důleţité informace pro podnikatele a základy mikromanagementu se tak stávají dostupnými v oblastech, které byly aţ do doby mikrofinancí suţovány negramotností a neinformovaností. Portfolio nabízených úvěrů se neustále rozšiřuje. Věří se, ţe potom, co se vyuţitím a splacením základního úvěru klienti seznámí s principy úvěrování a pochopí fungování vztahu banky a klientů, budou schopni vybrat si takový úvěr, který by jim vyhovoval ze všech nejvíc a byl tak nejefektivnější. Postupně jsou tedy seznamováni s dalšími a dalšími moţnostmi a dalšími typy úvěrů Modus Operandi 22 Poté, co banka určí lokality, ve které chce začít nově nabízet své sluţby, postupuje následovně. Pro oblast pokrývající asi vesnic je zaloţena filiálka, té je přiřazen ředitel a několik niţších manaţerů, kteří budou mít následně za úkol navštěvovat vesnice a spolu s dalšími 22 GRAMEEN BANK : Credit delivery system (2011). [on line] [cit ] dostupné z 23

25 pracovníky působit v terénu. Jako první vyrazí do všech vesnic a seznámí se s místními specifiky a následně vzhledem k nim upraví svůj operační program. V rámci pobytu v terénu rovněţ vytipují potenciální perspektivní klienty a ty informují o moţnostech, které spolu s bankou přinášejí. Jsou formovány skupiny po pěti potenciálních klientech. V první fázi je úvěr přiřknut pouze dvěma z nich. Po dobu jednoho měsíce je skupina těsně sledována. Zjišťuje se, zda všichni její členové rozumějí pravidlům banky a jsou schopni se jimi řídit. Zbylí tři členové skupiny mohou ţádat o úvěr pouze v případě, ţe první dva dluţníci začnou splácet své závazky do šesti týdnů po jejich vzniku. Zde se poprvé ukazuje jiţ tolirát zmiňovaný princip kolektivní odpovědnosti. Skupina ohlídá jednotlivce. Odpovědnost skupiny tedy plní roli ručitele. Úvěry jsou sice malé, avšak postačují k financování malých podniků vedených klienty. Rýţová políčka, opravny strojů, rikšy, dojné krávy, kozy, oblečení, hrnčířské dílny a další, to vše je moţno mikroúvěrem pokrýt. Úroková míra je u všech úvěrů stejná 16%. Pouze 5% klientů má problémy se splácením a to díky tlaku skupiny a silné motivaci kaţdého jedince. Ačkoli banka rovněţ spravuje vklady svých klientů, drtivá většina peněz, které poskytuje, bývá získána na základě obchodních smluv od centrální banky, jiných finančních institucí, na volném trhu a od spřátelených organizací zaměřených na potírání chudoby. Jako modelový příklad instituce, která shromaţďuje kapitál a investuje jej do MFI, můţeme pouţít český zprostředkovatelský portál Myelen.com. 4. MyELEN 4.1. Vznik V roce 2007 uvedla skupina podnikatelů v chod mikrofinanční portál s názvem myelen.com (My Electronic Loan Exchange Network). Jedná se o portál, který zprostředkovává investice, tedy vybírá peníze od investorů a následně je vkládá do MFI v místě působnosti, kterým bylo ponejvíce Mexiko. Princip fungování firmy byl naplánován velmi jednoduše. Znalost konceptu mikrofinancí a zejména projektu Gramín dala vzniknout stovkám MFI po celém světě. Lidé z MyElen působili přímo v Mexiku, dohlíţeli na investice a vyhlíţeli nové investiční příleţitosti. 24

26 4.2. Princip fungování 23 Elen funguje od začátku jako internetový portál. Vklady přijímá elektronicky, lidé mohou investovat z pohodlí svého domova. Jeden z bodů marketingu elen je moţnost věřitele sledovat své peníze aţ ke konkrétnímu spotřebiteli. Elen skutečně umoţňuje kontrolovat stav uloţených peněz, dokonce zobrazovat profil spotřebitele úvěru. Mechanismy, které při vybírání klientů vhodných pro poskytnutí půjčky pouţívají partnerské MFI jsou stejné nebo podobné těm uplatňovaným v bance Gramín. Opět se jedná pouze o podnikatelské úvěry, jejichţ příjemci jsou z větší části ţeny, zajištěné na principu kolektivního ručení. Vzhledem k nerozvinuté infrastruktuře a velkým vzdálenostem musí tamnější bankéři rovněţ fungovat na základě rčení o Mohammedovi a hoře. Banky chodí za lidmi. Peníze putují z konta investora do rukou spotřebitele dle následujícího schématu. Obrázek 2: Schéma fungování myelen Zdroj:myelen.com dostupné z 23 MYELEN: Princip fungování mikrofinancí (2007) [on line] [cit ] dostupné z 25

27 Činnost Elen je tedy rozdílná oproti práci Gramínu. Jsou ve vertikálním vztahu, tedy Elen by teoreticky mohla jako shromaţďovatel kapitálu investovat peníze do banky Gramín, jako MFI. Stejně jako Gramín, i Elen hraje při lákání investorů na sociální notu. Podporu jí poskytují populární osobnosti, které se věnují nadačním, či charitativním činnostem. Ačkoli Elen z principu nepůsobí přímo v lokalitě konečného spotřebitele úvěru, snaţí se v co největší míře přispívat rozvoji daného regionu. Hovoříme-li o Mexiku, mluvíme o zemi, která sousedí s bohatými Spojenými státy, avšak je kulturně velmi odlišná, bohatá a pro obchodníky či turisty ze severu velmi zajímavá. Podnikatelské úvěry umoţní mexičanům mnohé vyrobit, zásadní problém ale posléze tkví v nemoţnosti komunikace a neexistujících distribučních kanálech. Elen proto uvedla do chodu projekt community inspiration. Jedná se o dobrovolnou, neziskovou činnost, jejichţ náplní je prosté vyučování angličtiny. Dobrovolníci samozřejmě nepobírají plat, působí za byt a stravu. Zejména pro mladé čechy a češky se jedná o fascinující moţnost vycestovat do zcela neznámého prostředí, avšak nebýt zcela odtrţen a bez zázemí. Netřeba mluvit o osobním uspokojení, které tato dobrovolnická činnost přináší. Elen se tedy nesnaţí o pouhou finanční stimulaci, ale o vytvoření prostředí, které by umoţňovalo realizovat plány a uvádět ve skutečnost sny. 5. ÚSKALÍ MIKROFINANCÍ 5.1. Nerovnoměrný rozvoj zemí spotřeby Mikrofinancování mělo od počátku slouţit především jako nástroj rozvoje. Institucím činným v této oblasti jde tedy primárně o tvorbu hodnot, nikoli zisku. Jelikoţ jsou nicméně mikrofinanční investiční nástroje velmi lákavé, celé odvětví zaţilo boom a zájem o ně neopadl a neopadá. MF jsou ale pouhým prostředkem k rozvoji, nejsou indikátorem rozvoje samotného. Ba právě naopak, překotný rozvoj mikrofinančního sektoru nenásledovaný budováním infrastruktury či zlepšením finanční gramotnosti můţe být nakonec kontraproduktivní a sám sobě nebezpečný. Mexiko je nyní v situaci, kdy na trhu působí vlemi mnoho MFI. V zemi je sice velmi mnoho lidí, kteří zoufale potřebují úvěr, avšak vzdálenost a neexistující infrastruktura je odsouvá na okraj zorného pole MFI. Ty soustřeďují svou činnost zejména do okolí velkých měst, odpadají tak těţkosti s logistikou i další výdaje. Jelikoţ MFI vzniklo obrovské mnoţství, dá se říci, ţe v některých lokalitách převaţuje nabídka peněz poptávku po nich, přesněji nabídka 26

28 peněz přesahuje poptávku vytvářenou klienty, kteří profilově zapadají do konceptu MFI a u nichţ operační riziko nesplacení úvěru nepřesahuje stanovenou tolerovatelnou hranici. Dalším negativním dopadem přesycenosti trhu MFI je přetahování zaměstnanců mezi institucemi. Dominantní hráč na trhu se snaţí nabízet nejlepším bankéřům konkurence co nejlepší platební podmínky. Prázdné místo musí následně původní zaměstnavatel zaplnit jiných pracovníkem. Důsledkem mikrofinančního boomu ale dochází často k situaci, ţe nejsou k dispozici kvalifikovaní a zkušení lidé, kteří by mohli na pozici nastoupit. K velkým pravomocem a zodpovědnosti se pak dostanou lidé s neodpovídajícími schopnostmi a kvalifikací. Poklesne tedy kvalita analýzy úvěru rizika. Větší mnoţství úvěrů pak můţe skončit ztrátově, nezřídkakdy takový opakovaný proces vede k zániku MFI. Neúspěch kaţdé jednotlivé instituce, byť jasně zaviněný nekvalitně odvedenou prací, vede k poškození mikrofinancí jako celku v očích veřejnosti, tedy v očích potenciálních investorů. Jak uţ bylo několikrát řečeno, MFI poskytují zásadně podnikatelské úvěry. Projekty jsou z drtivé většiny zaměřeny na výrobu, pouze minimum má jako předmět podnikání poskytování sluţeb. MF tedy podnikateli zprostředkují peníze, čímţ mu umoţní realizovat první krok, tedy zakoupit vybavení či zařídit dílnu a vyrobit produkt. Jenţe aby se stala celá činnost rentabilní, musí se výrobky rovněţ prodat. Právě zde se ukazuje nepoměr mezi rozvojem MF a zbylých, pro podnikání důleţitých, oblastí jako velký problém. Kaţdý ekonom si z hodin marketingu pamatuje pro úspěch podnikání klíčovou teorii 4P, tedy Product, Package, Price, Placement. Řekněme, ţe se řemeslníkovi povedlo vyrobit geniální věc, která se hodí úplně kaţdému a byla by po ní obrovská poptávka. Dovolím si v této hypotéze vynechat parametr Package tedy balení jelikoţ ho povaţuji za produkt blahobytné společnosti. Jsem si jist, ţe podvyţivenému mexičanovi na barvě pytle mouky nesejde. Zbývá tedy cena a místo prodeje výrobku. Neexistující infrastruktura, ať uţ co se týče dopravních cest, nebo moţnosti informačních toků, zasazuje podnikateli smrtelnou ránu. Buď se totiţ k potenciálním zákazníkům vůbec nedostane, nebo bude muset na dopravu vynaloţit prostředky ve výši, která výrobek po promítnutí se do jeho celkové ceny učiní nekonkurenceschopným a neprodejným. Základní odbyt je samozřejmě stále moţno nalézt v bezprostředním okolí, v komunitě, v blízkém sousedství atd. V důsledku jsou ale vyloučeny jakékoli plány zahrnující masivní produkci. Mezi mnoţstvím výroby a potřebou pracovní síly je samozřejmě přímá úměra. Ačkoli by MFI poskytly prostředky k výstavbě velkého podniku s desítkami pracovních míst, další podmínky dají vzniknout pouze malé dílničce. To, ţe 27

29 podnikavci nemohou rozjet výrobu ve velkém pak vede ke vzniku tzv dětské ekonomiky. Nikdo se nevěnuje výrobě ve velkém, neprovozuje továrny, kaţdý se raději stará o svůj vlastní malý stánek na ulici. To se promítá do portfolia vyrobených statků v dané oblasti. Tímto způsobem lze totiţ produkovat a prodávat jen omezený sortiment výrobků. S rostoucím počtem výrobců pak roste konkurence, která tlačí ceny dolů a sniţuje rentabilitu pracovní činnosti a tedy i rentabilitu přijatého úvěru. Pokud by se popsaná situace dostala do extrému, dalo by se předpokládat, ţe úspěch mikrofinancí nakonec povede k jejich zkáze Regulace Důvodem nevídaného rozmachu MF je, mimo atraktivní ziskovosti, která jiţ byla zmíněna, také minimální, nebo omezená regulace tohoto odvětví. Regulace je nutná hned z několika důvodů. Některé instituce se nechávají natolik unést svým dravčím instinktem, ţe překročí úrokový Rubicon a jejich přínos pro společnost se stane záporným.(únosná, správná, či spravedlivá úroková míra není stanovena, dostaneme se k ní posléze). Jasná regulatorní opatření by tomu pochopitelně byla schopná bránit. Dalším problémem je neprůhledné účetnictví MFI. Ze zkušeností vyplývá, ţe prezentovaná data jsou velmi často upravená a zavádějící, někdy dokonce vůbec neodpovídají skutečnosti. MFI se ohýbáním dat snaţí zvýšit svou atraktivitu pro investory. Zejména v případě, kdy má MFI v důsledku špatného hospodaření, nebo jakéhokoli jiného důvodu závazky, které není schopna splatit, ze včech sil se snaţí najít nového investora. Prostředy určené k rozprostření pomocí mikroúvěrů pak vyuţije pouze k zacelení stávající díry v rozpočtu.. Komentář [z3]: To zaleží na geografické působnosti a na typu MFIs Problémy se zaváděním regulace Vytváření regulatorních opatření je ovšem problematické. Vláda spotřebitelské země totiţ hledí na mikrofinance jako na nástroj rozvoje, tedy jako na věc velmi prospěšnou. Nemůţe tedy regulacemi příliš ztěţovat jejich působení či zvyšovat jejich náklady, aby instituce nezačaly zvaţovat přesun do méně regulovaných krajin. Cílem regulace ale zůstává ochrana občanů. Musí tedy limitovat úrokovou míru, reálné náklady spojené s půjčkou a všemoţně činit mikroúvěry consumer friendly. Navíc je třeba řešit problémy se zaostalostí jiných sektorů potřebných pro rozvoj podnikání. Stanovená pravidla musí v neposlední řadě chránit investory. Autority si uvědomují, ţe MF jsou ţivotně závislé na ochotě investorů vkládat peníze. Musí tedy vytvářet co 28

30 nejtransparentnější prostředí a snaţit se zamezit podvodům, tunelování, falešnému vykazování a podobně. Z výše uvedeného vyplývá, ţe regulátoři stojí před velmi těţkým úkolem. Musí vţdy postupovat vyváţeně a snaţit se prospět společnosti, co nejméně přitom poškodit MFI a zvyšovat svými kroky jistotu investorů. Je moţno tvrdit, ţe kaţdý subjekt vládu pochválí za opatření zvyšující transparentnost. Důsledná pravidelná kontrola výkazů či standardizované smlouvy by jistě nepřiměly ţádnou seriózní MFI protestovat. Mnohem obtíţnější ale je implementovat do regulace poţadavky na investice do oblastí, které s MF bezprostředně nesouvisí. Vezměme v potaz například vzdělání. Autority nemohou dost dobře nařídit MFI, aby postavily školu či organizovaly výukové semináře. Takové nařízení by jim zvyšovalo náklady. Můţe je však subvencovat. Jednoduchá subvence by byla například benevolentnější regulace. Regulace ale není ţádná, nelze ji tedy ani jako pobídku přizpůsobit. V tomto ojedinělém případě přichazí regulace do jiţ rozvinutého sektoru. Standardně jsou dána pravidla a hráči postupně vstupují do hry. Na základě dalšího vývoje mohou být pravidla upravována tak, aby byla schopna reagovat na proběhnuvší, ale i předpokládaný vývoj v odvětví. Oproti tomu za současné situace vstupují regulátoři do jiţ zralého, ne-li přezrálého trhu. Uţ na svém počátku tedy musí regulace počítat se všemi eventualitami a musí reflektovat dlouhé období vývoje. Regulace musí být funkční, účinná a v nejlepším případě by měla vládě či centrální bance dávat rovněţ nástroj a moc ovlivňovat situaci v daném sektoru. Dá se tedy říci, ţe vláda chce převzít moc nad odvětvím, avšak nemůţe se jí zmocnit silou, neboť by mohla porušit rovnováhu tří subjektů zmíněných dříve. Musí tedy vymyslet tak propracovaný systém, aby se dal za pochodu implementovat, vyhovoval všem poctivým účastníkům mikrofinančního trhu a byl zároveň plně funkční a neztrácel smysl. Jasná pravidla hry by nepochybně uvítali všichni zúčastnění. Ekonomie se zabývá čisly, nabízí se tedy jednoduché určení poţadavků a limitů jako intervalů absolutních čísel. Hovoříme však o velmi komplexním odvětví. MF se musí přizspůsobovat globálním i lokálním situacím. Na jedné straně jsou komunity spotřebitelů, na straně druhé investoři, příslušníci úplně jiných kultur. Jelikoţ je pouze na vůli investorů, zda do MF vloţí své úspory, nebo nikoli, musí se MFI i zprostředkovatelské portály do značné míry starat o svou image a to, jak jsou vnímáni veřejností. Musí tedy jednat tak, aby ve spotřebitelské zemi byli hospodářsky efektivní, zároveň se ale v zemi původu kapitálu nesmí znelíbit tamnější 29

31 veřejnosti. Z kulturních rozdílů, neinformovanosti či neschopnosti představit si odlišnou realitu pak vyplývají značné problémy. Kamenem úrazu je uţ vytyčení hranice mezi dobročinným mikroúvěrováním a lichvou. V tomto momentě se začíná ekonomie prolínat s filosofií. Proto je velmi obtíţné nastavit následující kritéria jak provozně uvnitř instituce, tak regulatorně z pohledu místních autorit Co jsou ještě mikrofinance? V předešlých kapitolách jsme pojednali o mikrofinancích. Řekněme, ţe kaţdý děj je moţno úspěšně popsat, definujeme-li jeho účastníky (investor, zprostředkovatel, MFI, klient) a algoritmus jejich vzájemných interakcí (způsob vybírání klientů, modus operandi, credit delivery system). Mělo by být tedy jednoduché podle určitých kritérií rozhodnout, co mikrofinance jsou a co ne. Je ale třeba vzít v potaz, ţe na stejnou věc existuje několik pohledů. Základním prvkem mikrofinancí je navíc motivace být přínosem pro společnost. Jeli cíl špatně měřitelný, jak hodnotit, kdo ho dosahuje a kdo ne? Na přetřes se navíc dostávají etické otázky a aspekt dobrých mravů. Z jasného ekonomického popisu mikrofinancí se záhy stává aktuální společenská otázka. Investor vládní, nebo nevládní nezisková organizace, banka se státní účastí, nebo bez ní, komerční finanční instituce, firma, jednotlivec Co se týče investičního procesu, tkví největší rozdíl nikoli ve statusu investora, ale v objemu investované částky. Zatímco velké sumy mohou být investovány přímo do MFI, u malých častek se vyuţívá sluţeb zprostředkovatele, který spojuje malé investice a tak sniţuje transakční náklady na jednotku peněz. Je ale v pořádku, ţe se do mikrofinancování na začátku řetězce zapojují subjekty, které mohou mít a mají i jiné, neţ čistě humanitární úmysly? Mikrofinance slouţí k rozvoji společnosti. Pokud počáteční investoři touţí po zisku, povede to nutně k tomu, ţe zprostředkovatelé a MFI budou jednat tak, aby zisku dosáhli a mohli investory uspokojit. Rentabilita jejich činnosti se tedy stane ukazatelem číslo jedna a odsune do pozadí povinnost pomáhat. Bankéři se sice pokusí dodrţovat základní principy dobročinného úvěrování, ale to vše jen v případě, ţe budou splňovat podmínku o zisku. 30

32 Přínosový potenciál peněz, které do rozvojové země přitečou, tak nebude plně vyuţit. Bohatí budou ještě bohatší, ale chudí zůstanou chudí. Proto by měly do mikrofinančního procesu vstupovat z pozice investora pouze neziskové organizace, které sice budou investici realizující MFI důkladně kontrolovat, nebudou se však soustředit na ekonomické ukazatele, ale na to, zda jsou peníze opravdovým přínosem pro tamnější komunitu. Chtějí li takto přispět soukromé firmy či jednotlivci, ať své prostředky poukáţí neziskové organizaci, která je za prostřednictvím MFI investuje. Pokud uţ by se nemělo jednat o charitativní činnost, dojde ke splacení jistiny. A i kdyby se investice nevrátila, nejdůleţitější je pomoc a pocit z darování budoucnosti a naděje. Zprostředkovatel (myelen.com) shromaţďuje peníze od investorů a investuje prostřednictvím MFI Role zprostředkovatele by měla být plně nahrazena nevládní organizací, která bude spravovat investiční portfolio investorů. MFI (Gramín) mikrofinanční instituce, rozděluje přijaté investice prostřednictvím mikroúvěrů mezi chudý lid. Při posuzování ţadatelů se řídí danými pravidly. (jen podnikatelský úvěr atd.) Skutečná mikrofinanční instituce není orientovaná na zisk. Neposuzuje ţadatele o úvěr ppodle ekonomických ukazatelů, ale podle urgence jeho potřeb. Velkou vzdálenost a odloučení od okolního světa nesmí MFI vnímat jako předzvěst velkých transakčních nákladů, ale jako další důvod pomoci. Soustřeďování se pouze na začínající podnikatele není dobré, nejdůleţitější je dopřát lidem důstojné ţivotní podmínky, jako kanalizaci, přístup k pitné vodě a podobně. Ze shromáţděných peněz by se měly financovat školy a nemocnice, právě tak se co nejvíce zvedne ţivotní úroveň chudých a sociální přínos bude maximální. Klient Je chybou kategorizovat ţadatele o úvěr. Peníze potřebují všichni, nejen ti, kteří uţ mají vizi, co s penězi udělají. O úvěr by lidé neměli ani ţádat, měl by jim být poskytován plošně. Klientem by tedy měl být kaţdý obyvatel cílové oblasti. Výše zmíněné myšlenky a teze působí, jako by byly vyhnané do extrému. Jsem si však jist, ţe leckterý stoupenec proudu welfare, sociolog, či humanista by se pod uvedené výroky s hrdostí podepsali. 31

33 Stálo mě mnoho empatie podívat se na věc z pro mě nepochopitelného pseudohumanistického hlediska. Dá se říct, ţe já sám reprezentuji pro-komerční, logický pohled na věc: Není důleţité, z jakého zdroje peníze pochází. Klient má nepochybně větší uţitek z úvěru, ze kterého musí splácet úrok, neţ z úvěru, který nedostal, protoţe není dostatek peněz k investování. Nejdůleţitější je zajistit kontinuální cashflow z rozvinutých zemí do zemí chudých. Motivace investorů je irelevantní. Navíc ziskem motivované instituce jsou zpravidla mnohem efektivnější neţ ty neziskové. Nebál bych se tvrdit, ţe v některých případech je rozdíl v efektivitě vyuţívání investic větší, neţ procentuální úrok, který musí klient zaplatit. MFI musí udrţovat ziskovost, je totiţ logické, ţe po první úspěšné investici se investor vrátí a zainvestuje znovu a pravděpodobně více neţ prvně. Aby MFI zůstala zisková, musí si pečlivě vybírat své klienty. Kritérium podnikatelského úvěru je naprosto klíčové. Úvěr musí zajistit stálý příjem peněz. Protoţe právě stálý příjem je klíčem k pozvednutí ţivotní úrovně daného člověka. Se stabilním příjmem si pak můţe různě zpříjemňovat ţivot, nemluvě o tom, ţe tím bude do místní ekonomiky stabilně přilévat vydělané peníze. V potaz je nutno vzít i fakt, ţe při podnikatelské činnosti vznikají pracovní místa, která mohou zaplnil méně podnikaví sousedé a tím si zajistit i své ţivobytí. Právě podpora podnikání přivádí společenství na cestu k lepšímu ţivotu. Povinnost platit úrok ronvěţ učí spotřebitele, ţe v ţivotě není nic zadarmo a musí se postarat sami o sebe. Jednorázové poskytování plošné finanční podpory na úkor subvencí sofistikovaných podnikatelských aktivit povaţuji všeobecně za krátkozraké a populistické. Nelze si nevšimnout společných rysů se socialismem, který za pouhých 40 let dokázal ze světové velmoci udělat ekonomicky bezvýznamného trpaslíka z východního bloku. V této podkapitole jsem uvedl jen dva z mnoha rozličných pohledů a názorových směrů, které je na věc moţno mít. Nekladu si za cíl nikoho přesvědčit, ani mu jeho názor vyvrátit. Pokouším se jen ilustrovat, ţe hranice mezi neziskovou MFI, komerční MFI a lichvou jsou přinejmenším rozmazané. Nemluvě ani o kulturních rozdílech napříč světem. Funkční soustava regulatorních opatření pro svět mikrofinancí zůstane i proto nadlouho utopickou představou Úroková míra Jistě se shodneme na tom, ţe nejjednodušší a nejkomplexnější ukazatel investice na ose charita-lichva je roční procentní sazba nákladů (RPSN). Jenţe naráţíme na další problém. V rozvinutých zemích je kapitálu dostatek, proto se ostatně prostřednictvím MF vyváţí. Ve velkých městech rozvojových zemí je jistě kapitálu více, neţ v odlehlých vesnicích. Dle 32

34 ekonomických pravidel se cena určuje průnikem nabídky a poptávky. Čím niţší nabídka, tím vyšší cena. Měli by tedy klienti z venkova platit vyšší úrok neţ ti z města? Má-li MFI působnost jak ve městech, tak na venkově, podle čeho posuzovat přiměřenost sazeb? Určovat a následně kontrolovat sazbu případ od případu je nemoţné. I v případě, ţe by došlo ke shodě, ţe MFI mohou zůstat ziskové, naráţíme opět na etický problém. Měla by přiměřená výše úroku reagovat na ekonomické ukazatele, jako transakční náklady, nebo by měla být spravedlivá, i kdyţ by to znamenalo, ţe část nákladů ponesou jiní klienti tak, aby výsledná statistika MFI splňovala poţadovaná kritéria? Evropského drobného investora při první analýze nabídek MFI ve světě zarazí značné rozdíly v úrokových měrách poskytovaných úvěrů v různých zemích. Celosvětový průměr se pohybuje okolo 35%. Klienti na Srí Lance mohou spotřebovávat úvěry s úrokovou měrou niţší neţ 20%. To v Mexiku musí ţadatel počítač s více neţ 60-ti procentním úrokem. Graf 2: Výše úrokové míry v závislosti na poměru úvěru a příjmu na obyvatele Zdroj: Richard Rosenberg, Why do microcredit interest rates vary so much around the world?, (2008)[on line] dostupné z 33

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Co je to startup? Financování

Co je to startup? Financování Co je to startup? Pojem startup se stal velmi populární kolem roku 2000, kdy došlo k rozkvětu internetového podnikání. Tento pojem se také stal synonymem pro nové technologické nebo internetové projekty,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

NITSCHOVÁ, Lucie. Kdo pomůže zadluženým. Ekonom, 2002, roč. XLVI, č. 33, s. 39 41. ISSN 1210-0714.

NITSCHOVÁ, Lucie. Kdo pomůže zadluženým. Ekonom, 2002, roč. XLVI, č. 33, s. 39 41. ISSN 1210-0714. NITSCHOVÁ, Lucie. Kdo pomůže zadluženým. Ekonom, 2002, roč. XLVI, č. 33, s. 39 41. ISSN 1210-0714. Právo a daně Bankroty obcí Kdo pomůţe zadluţeným Ve Spojených státech existují obecní bankroty více neţ

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Rozpočty územních samosprávných celků Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Fiskální federalismus zkoumání finančních vztahů mezi ústřední vládou a niţšími správními

Více

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ HLAVNÍ CÍL STUDIA OBORU: znalost právního rámce regulujícího počínání ekonoma OJEDINĚLOST OBORU: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava jako první ekonomická

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Základy, fungování a výstavba. regionálního finančního poolu pro energie. Posouzení možnosti aplikace na českou část ERN-

Základy, fungování a výstavba. regionálního finančního poolu pro energie. Posouzení možnosti aplikace na českou část ERN- Základy, fungování a výstavba regionálního finančního poolu pro energie Posouzení možnosti aplikace na českou část ERN- Zpracovatel - Ing. Jaromír Pekař Okruhy posouzení: 1) Možnosti rozšíření v rámci

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Sociální vyloučení osoba, rodina, domácnost, společenství

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Řízení dluhů ve veřejném sektoru Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit SAN de SENART

Řízení dluhů ve veřejném sektoru Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit SAN de SENART Řízení dluhů ve veřejném sektoru Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit SAN de SENART Praha, 9. červen 2011 Agenda Řízení dluhů v rámci francouzských místních úřadů SAN de SENART krátká prezentace

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky. Praha, 9. června 2011

Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky. Praha, 9. června 2011 Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky Praha, 9. června 2011 Možnosti dlouhodobého financování Úvěr EIB + Není třeba vypisovat veřejné výběrové řízení + Pravděpodobně výrazně

Více

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha, Fakulta Vysoká škola ekonomická podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky Nová teorie ekonomiky

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Důvody odlišných požadavků na financování z pohledu FKI jako investora. 18.1.2011 Pavel Doležal AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.

Důvody odlišných požadavků na financování z pohledu FKI jako investora. 18.1.2011 Pavel Doležal AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. Důvody odlišných požadavků na financování z pohledu FKI jako investora 18.1.2011 Pavel Doležal AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. Overview Zájmy klienta investora FKI Zájmy financující banky

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 Obsah Inovace je šťastná náhoda? Jak se inovuje? Inovační ekosystém jsou inovace úkolem i pro vládu? Financování inovací výsledky našich projektů

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více