Koncepce vzdělávání v energetice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce vzdělávání v energetice"

Transkript

1 Koncepce vzdělávání v energetice Zpráva z analytické činnosti Datum: Zakázka zpracována pro: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku Praha 1 Identifikační údaje zpracovatele: Sídlo, kancelář Brno: Palackého třída. 10, Brno IČ: Kancelář Praha: Lidická 1, Praha 5 Osoba oprávněná jednat za zpracovatele: Ing. Petr Volek, společník HOPE GROUP s.r.o.

2 2/57

3 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 7 2 VÝCHODISKA A PŘEDPOKLADY BUDOVANÉHO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ, POZICE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ V PERSONALISTICE OBECNĚ 8 3 POUŽITÁ METODIKA A METODOLOGIE DESK RESEARCH TERÉNNÍ ŠETŘENÍ DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ INDIVIDUÁLNÍ ROZHOVORY 13 4 VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY VZDĚLÁVÁNÍ 15 5 DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ IDENTIFIKACE RESPONDENTŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ROZDĚLENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO ZAMĚSTNAVATELE VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO ZAMĚSTNANCE 30 6 INDIVIDUÁLNÍ ROZHOVORY IDENTIFIKACE RESPONDENTŮ IDI VYHODNOCENÍ IDI 46 7 DOPORUČENÍ PRO SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V SEKTORU ENERGETIKY A JEHO ROZVOJ VÝCHOZÍ SITUACE DOPORUČENÍ K REALIZACI A ŘÍZENÍ VZDĚLÁVÁNÍ SYSTEMATIZACE VSTUPNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ADAPTAČNÍHO PROCESU, MENTORING ZAVEDENÍ (A NÁSLEDNÉ INTENZIVNÍ VYUŽITÍ) OSOBNÍCH PLÁNŮ ROZVOJE ZAVEDENÍ SYSTEMATICKÉHO MANAŽERSKÉHO REPORTINGU FORMA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KONTROLOVANÉ ZATÍŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ HORIZONT PLÁNOVÁNÍ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ICT PROSTŘEDKŮ VZDĚLÁVACÍ PORTÁL EX-POST TUTORING 52 3/57

4 7.2.9 DŮRAZ NA INTERAKTIVNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ E-LEARNING A BLENDED-LEARNING PŘÍSTUPNOST VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ V RÁMCI UDRŽITELNOSTI PROJEKTU MÍSTO KONÁNÍ AKCÍ ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ZPĚTNÁ VAZBA K VZDĚLÁVACÍM AKCÍM, HODNOCENÍ ZAVEDENÍ VARIABILNÍ SLOŽKY VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU VYUŽITÍ METODY DISTANCE TRAVELLED 54 8 INFORMAČNÍ ZDROJE 56 9 PŘÍLOHY TIŠTĚNÉ PŘÍLOHY ELEKTRONICKÉ PŘÍLOHY 57 Seznam tabulek TABULKA 1: PODPOROVANÉ CZ-NACE 11 TABULKA 2: ZDROJOVÁ DATA GRAFU 1 12 Seznam grafů GRAF 1: REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ RESPONDENTŮ V DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ 12 GRAF 2: KATEGORIE SPOLEČNOSTI RESPONDENTA DLE CZ-NACE 19 GRAF 3: SOUČASNÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI RESPONDENTA 20 GRAF 4: PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ 21 GRAF 5: ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 22 GRAF 6: HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU VZDĚLÁVÁNÍ 23 GRAF 7: REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ 23 GRAF 8: HODNOCENÍ NABÍDKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 25 GRAF 9: POČTY VOLNÝCH MÍST NA VZDĚLÁVACÍCH KURZECH 26 GRAF 11: HODNOCENÍ FOREM VZDĚLÁVÁNÍ 27 GRAF 12: ORGANIZACE PREZENČNÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 28 GRAF 13: VNÍMANÉ OBLASTI POTŘEBY VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 29 GRAF 14: OBOR ČINNOSTI SPOLEČNOSTI RESPONDENTA 30 GRAF 15: ZAŘAZENÍ RESPONDENTA V RÁMCI ORGANIZAČNÍ STRUKTURY 31 GRAF 16: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ RESPONDENTA 31 GRAF 17: POČET VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ABSOLVOVANÝCH V LOŇSKÉM ROCE 32 GRAF 18: HODNOCENÍ POČTU ABSOLVOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 33 GRAF 19: HODNOCENÍ PŘÍNOSŮ ABSOLVOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 35 GRAF 20: DŮVODY PRO NEGATIVNÍ HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE 36 GRAF 21: VNÍMÁNÍ PŘEKÁŽEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ 37 GRAF 22: IDENTIFIKOVANÉ PŘEKÁŽKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 38 4/57

5 GRAF 23: DÉLKA ABSOLVOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 38 GRAF 24: HODNOCENÍ VÍCEDENNÍ VARIANTY VZDĚLÁVACÍ AKCE 39 GRAF 25: ZPŮSOBY VOLBY VZDĚLÁVACÍ AKCE 40 GRAF 26: DŮVODY PRO POVINNÉ ABSOLVOVÁNÍ KURZŮ 41 GRAF 27: MOTIVACE K DOPLNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 42 GRAF 28: VNÍMÁNÍ POTŘEB DOPLNĚNÍ VZDĚLÁNÍ V KONKRÉTNÍCH OBLASTECH 43 GRAF 29: HODNOCENÍ NABÍDKY VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ 44 GRAF 30: POŽADOVANÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 45 5/57

6 Seznam zkratek BOZP CS ČR DOT EK ENERG. EU FS ICT IDI IS MONIT7+ IS PROFIN IT KO OFPF MPO ČR NP Odd. OP OPZ OŘLZ OZE RPIM ŘP TA Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Cílová skupina Česká republika Dotazníkové šetření Evropská komise Energetický Evropská Unie Fond soudržnosti Informační technologie Individuální řízené rozhovory Informační systém MONIT7+ Informační systém PROFIN Informační technologie Kontrolní oddělení odboru finančních příjmu fondu Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Národní programy Oddělení Operační program Operační program Zaměstnanost Oddělení řízení lidských zdrojů a mezd Obnovitelné zdroje energie Regionální poradenské a informační místo Řízení projektů Technické asistence 6/57

7 1 Manažerské shrnutí Analýza současného stavu vzdělávání v energetice je prvním krokem k nastavení systému vzdělávání zaměstnanců v oblasti energetického průmyslu a vypracování strategického dokumentu Koncepce vzdělávání v energetice. Po analýze současného stavu, potřeb i možností je v této zprávě navržen základ systému vzdělávání a nástroje k jeho zavedení, řízení a vyhodnocování. Analýza na základě poznatků získaných dotazníkovým šetřením u cílových skupin dává odpovědi na otázky, jak efektivně zvýšit kvalifikace stávajících zaměstnanců a jak maximálně využít potenciál znalostních školení a dovednostních trénování v rámci jednotlivých organizací sektoru energetiky. Analýza proběhla formou šetření o vzdělávání s využitím 2 základních nástrojů: 1. Analýza projektové dokumentace (desk research) byla provedena analýza vybraných dokumentů, které byly součástí projektu realizovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/ zejména se jednalo o evaluační dotazníky účastníků jednotlivých vzdělávacích kurzů. 2. Terénní šetření oslovení relevantního vzorku cílové skupiny zaměstnavatelů a zaměstnanců v sektoru energetiky formou dotazníkových šetření a individuálních polostrukturovaných rozhovorů. V rámci dotazníkového šetření odpovědělo 97 respondentů z řad CS zaměstnavatelé a 110 respondentů z řad CS zaměstnanci. Respondenti z CS zaměstnanci v rámci dotazníkového šetření hodnotili současnou nabídku vzdělávacích programů, nejvhodnější formy vzdělávacích akcí, důvody a motivace pro účast na vzdělávacích akcích, a úroveň kurzů, které již absolvovali. Dále měli respondenti identifikovat, jaké kurzy jim pro získání vyšší kvalifikace dosud chybí a které vzdělávací kurzy by v budoucnosti preferovali s ohledem na pracovní možnosti a přístup zaměstnavatele k účasti na vzdělávacích aktivitách. Osloveni zaměstnavatelé, respektive jejich zaměstnanci mající na starost vzdělávání či personální agendu (většinou se jednalo o pracovníky personálních odborů), tedy druhá CS, ve svých odpovědích hodnotili zejména stav vzdělávání v jejich společnosti, zkušenosti se vzděláváním a také silné a slabé stránky nabídky vzdělávání v oboru energetiky. Dotazník se také pokoušel identifikovat vzdělávací potřeby a jejich časování, formu a organizaci. Zástupci této cílové skupiny byli osloveni také k individuálním rozhovorům, a to v počtu 10 respondentů. 7/57

8 2 Východiska a předpoklady budovaného systému vzdělávání, pozice procesu vzdělávání v personalistice obecně Vzdělávání a rozvoj pracovníků má v oblasti personalistiky ve firmách, společnostech nebo na úřadech své důležité místo. Jde o významnou pozici v celém organizačním systému. Následující text uvádí jednotlivé složky řízení lidských zdrojů a vazbu na strategii organizace. Jde tedy o provázaný systém řízení lidských zdrojů s vazbou na strategii celé organizace, který má následující okruhy procesů: Personální plánování, tvorba a analýza pracovních míst Nábor, výběr, přijímání, adaptace zaměstnanců Zajišťování mobility pracovníků, ukončování pracovního poměru Odměňování, hodnocení zaměstnanců Vzdělávání a rozvoj pracovníků Řízení pracovních vztahů Péče o pracovníky Personální informační systém Každý z prvků řízení lidských zdrojů je integrální součástí uvedeného systému, pořadí jednotlivých činností má při tom určitou logiku: Vytváření a analýza pracovních míst, tj. definování, vytváření pracovních úkolů a s nimi spojených pravomocí a odpovědností a spojování těchto úkolů, pravomocí a odpovědností do pracovních míst pro jednotlivé pracovníky, dále pak zkoumání práce, pracovních úkolů a pracovních podmínek na jednotlivých pracovních místech a z toho vycházející zpracování popisů pracovních míst, specifikací pracovních míst. Personální plánování, tj. odhadování a plánování potřeby pracovníků v organizaci a jejího pokrytí a plánování personálního rozvoje pracovníků. Hlavním cílem je zajistit, aby organizace měla v potřebné kvantitě i kvalitě k dispozici lidské zdroje nezbytné pro dosahování její globální strategie. Získávání, výběr a následné přijímaní pracovníků, tj. činnosti, které mají zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci přilákala dostatečné množství odpovídajících 8/57

9 uchazečů o práci a aby z těchto uchazečů byli vybráni a přijati jedinci s nejlepšími předpoklady pro vykonávání práce na obsazovaných pracovních místech. Hodnocení pracovníků, tj. jak pracovník vykonává svou práci, jaké má pro ni předpoklady, jaký je jeho rozvojový potenciál. Rozmisťování pracovníků a ukončování pracovního poměru, tj. zařazování pracovníků na konkrétní pracovní místa či do konkrétních rolí, jejich povyšování, převádění na jinou práci, přeřazování na nižší funkci, penzionování a propouštění. Odměňování a další hmotné i nehmotné nástroje ovlivňování pracovního výkonu a motivování pracovníků, včetně organizace a poskytování zaměstnaneckých výhod. Vzdělávání a rozvoj pracovníků, tedy identifikace potřeb vzdělávání, plánování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacích programů, popřípadě vlastní organizace procesu vzdělávání. Pracovní vztahy, především organizace jednání mezi vedením organizace a představiteli pracovníků (např. odbory), pořizování a uchovávání zápisů z jednání, zpracování informací o tarifních jednáních, dohodách, zákonných ustanovení, zlepšování vztahů mezi organizací a pracovníky i mezi pracovníky navzájem. Péče o pracovníky, tj. činnosti zaměřené na pracovní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, otázky pracovní doby a pracovního režimu, záležitosti sociálních služeb pro pracovníky i jejich rodinné příslušníky, např. stravování, aktivit volného času, životních podmínek pracovníků. Personální informační systém, tj. zjišťování, uchovávání, zpracování a analýza informací týkajících se pracovníků, práce, mezd a sociálních záležitostí, popřípadě i personálních záležitostí v organizaci. Potřeby vzdělávání, návrhy a doporučení k budování systému vzdělávání zaměstnanců v energetice jsou tedy zkoumány a vytvářeny tak, aby bylo možné je aktualizovat v návaznosti na vývoj okolních procesů a též vývoj strategie samotné. 9/57

10 3 Použitá metodika a metodologie Při realizaci analytického šetření bylo několik metod a nástrojů. Ty byly vhodně nakombinovány dle cílových skupin a charakteru informace, které měly být získány či analyzovány. Základními technikami pro sběr a vyhodnocování dat byly desk research a kvantitativní a kvalitativní terénní šetření. 3.1 Desk research Metoda Desk research byla základní metodou pro získávání informací a údajů od stolu - všech relevantních dostupných materiálů vztahujících se k systému implementace a vzdělávání. Hlavním zdrojem informací pro analýzu cílové skupiny vzdělávání byla databáze podnikatelských subjektů, které se podílely na realizaci projektu MPO Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice. Seznam byl dodán pověřenými pracovníky oddělení podpory a řízení projektů MPO ČR dne a následně aktualizován k datu Díky metodě desk research byla vytvořena ucelená mapa problematiky, zmapovány probíhající procesy, přesně definovány tematické pole a vytvořeny podmínky pro provedení terénního šetření a vlastní analýzy vzdělávacích potřeb. 3.2 Terénní šetření Jedním ze zásadních zdrojů informací pro kvalitní zpracování analýzy vzdělávacích potřeb je terénní šetření. V rámci standardizovaného terénního šetření byly použity elektronické dotazníky a individuální rozhovory Dotazníková šetření Významným nástrojem pro sběr a vyhodnocování informací a údajů je kvalitativní a kvantitativní terénní šetření. V rámci terénního šetření byla zvolena vhodná kombinace sběru dat v podobě kvantitativní analýzy DOT (elektronické dotazníkové šetření) určené v jedné variantě zaměstnavatelům a v druhé variantě zaměstnancům a kvalitativní analýzy IDI (hloubkové individuální rozhovory se zaměstnanci zajišťujícími vzdělávání). Použitá metodika Kvantitativní analýza - dotazníková šetření - probíhala prostřednictvím webového rozhraní. Jednalo se tedy o elektronické dotazování, kdy byl osloven komplexní vzorek respondentů předaný zadavatelem představující společnosti vybraných průmyslových odvětví energetiky podle tabulky 1 Podporované CZ-NACE. 10/57

11 Tabulka 1: Podporované CZ-NACE Podporované sekce odvětví podle CZ-NACE Sekce B Těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Těžba a úprava černého uhlí Výroba koksárenských produktů Výroba, přenos a rozvod elektřiny Těžba černého uhlí 19.2 Výroba rafinovaných ropných produktů Výroba elektřiny Úprava černého uhlí Přenos elektřiny 05.2 Těžba a úprava hnědého uhlí Rozvod elektřiny Těžba hnědého uhlí, kromě lignitu Obchod s elektřinou Úprava hnědého uhlí, kromě lignitu 35.2 Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí Těžba lignitu Výroba plynu Úprava lignitu Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí Těžba ropy a zemního plynu Obchod s plynem prostřednictvím sítí Těžba ropy 35.3 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 06.2 Těžba zemního plynu Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu Výroba tepla Rozvod tepla Výroba klimatizovaného vzduchu Rozvod klimatizovaného vzduchu Výroba chladicí vody Rozvod chladicí vody Výroba ledu Forma elektronického dotazníku umožnila prostřednictvím tazatelského portálu respondentům přímý vstup do formuláře dotazníku na základě oslovovacího u. Odpovědi respondentů byly ukládány do databáze anonymně a není tedy možné zpětně identifikovat konkrétní odpovědi a jejich autora. V první vlně kvantitativní analýzy byli na základě kontaktů předaných zadavatelem osloveni zaměstnavatelé, respektive jejich zaměstnanci mající na starost vzdělávání či personální agendu se žádostí o vyplnění dotazníku zjišťujícího stav vzdělávání v jejich společnosti, zkušenosti se vzděláváním a také slabé stránky nabídky vzdělávání v oboru energetiky. Dotazník se také pokoušel identifikovat vzdělávací potřeby a jejich časování, formu a organizaci. V rámci tohoto šetření bylo rozesláno a doručeno celkem 365 pozvánek k dotazníku, z nichž bylo odevzdáno celkem 97 dotazníků. Návratnost dotazníků tak činila 26,6 %. Tuto návratnost zatím nepovažujeme za uspokojivou pro stanovování závěrů z dotazníkového šetření, nicméně dotazníkové šetření stále probíhá a očekáváme, že bude dosaženo dostatečného počtu odpovědí a finálně tak bude dotazníkové šetření vyhodnoceno v rámci aktualizace této zprávy. Detailní vyhodnocení aktuálně odevzdaných dotazníků je blíže rozpracováno v následujících podkapitolách. Následující graf ukazuje regionální rozložení respondentů podle sídla jejich společnosti. V grafu není uveden kraj Hlavní město Praha, neboť projekt Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice, v rámci nějž je zakázka na vytvoření Koncepce vzdělávání v energetice zadána, je určen všem krajům vyjma Hlavního města Prahy. 11/57

12 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský Graf 1: Regionální zastoupení respondentů v dotazníkovém šetření Jihočeský 6% 6% 8% 13% Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký 15% 3% Liberecký Moravskoslezský Olomoucký 12% 14% Pardubický Plzeňský 6% 1% 5% 10% 2% Středočeský Ústecký Vysočina Tabulka 2: Zdrojová data Grafu 1 8% 13% 3% 14% 2% 10% 5% 1% 6% 12% 15% 6% 6% V druhé vlně kvantitativního analytického šetření byli znovu kontaktováni stejní respondenti, jako v první vlně, tentokrát s žádostí o předání dotazníku zaměstnancům jejich společnosti, na které se může vztahovat vzdělávání. Z důvodu zajištění jednoduchosti při vyplňování nebyl tento dotazník spojen s individuálním pozváním respondenta, ale stačilo pouze zaměstnancům rozeslat internetový odkaz na dotazník, který následně zaměstnanci vyplnili. Nebylo tak nutné získávat ové adresy jednotlivých respondentů. Návratnost u tohoto dotazníku není relevantní měřit, neboť záleželo pouze na každém osloveném zaměstnanci personálního oddělení, kolika zaměstnancům internetový odkaz na dotazník předal. Nicméně po oslovení 365 společností bylo získáno celkem 110 zodpovězených dotazníků. Získaný počet vyplněných dotazníků považujeme za dostatečný pro stanovování hodnověrných závěrů v rámci vyhodnocení dotazníku. Detailní vyhodnocení tohoto dotazníku je také rozpracováno v následujících podkapitolách. 12/57

13 Dotazníkové šetření probíhalo v následujících krocích: Vytvořena předběžná verze dotazníku, připomínkována expertním týmem dodavatele Připomínky zapracovány do finální podoby dotazníku Pilotní studie (pre-test) dotazníku (předvýzkum) Realizace dotazníkového šetření Zpracována analýza a vyhodnocena získaná data Interpretace a prezentace výsledků dotazníkového šetření v rámci Zprávy z analytické činnosti. Vyhodnocení dotazníkového šetření je součástí následujících kapitol Individuální rozhovory Nedílnou součástí analýzy vzdělávacích potřeb je výzkum názorů a postojů managementu, který určuje mantinely a směřování celé analýzy i následného procesu vzdělávání. Zjišťování postojů managementu bylo provedeno formou kvalitativního šetření. Pro kvalitativní šetření byly využity polostrukturované individuální řízené rozhovory (IDI), které doplnily a zpřesnily kvantitativní šetření. Zatímco v případě kvantitativního výzkumu formou dotazníků bylo využito vyčerpávajícího šetření, tj. byl osloven celý základní soubor respondentů, v případě kvalitativních rozhovorů byl zvolen vzorek objektů výzkumu (respondentů IDI). Použitá metodika Pro tento typ interview byli osloveni vybraní pracovníci organizací, které se účastnily některé vzdělávací aktivity v rámci projektu MPO ČR Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice. Před spuštěním individuálních rozhovorů s vybranými pracovníky sektoru energetiky proběhl v rámci týmu řešitele zakázky pilotní rozhovor, jehož se účastnili všichni tazatelé z týmu řešitele. V rámci tohoto pilotního rozhovoru byly diskutovány jednotlivé otázky individuálního rozhovoru, stejně jako žádoucí podoba vedení rozhovoru s respondentem. V rámci realizace individuálních rozhovorů byli osloveni kompetentní zaměstnanci zodpovědní za vzdělávání zaměstnanců z organizací, jejichž aktivity spadají do projektem podporovaných vybraných sektorů energetiky. 13/57

14 Individuální rozhovory byly realizovány od do a celkem se jich zúčastnilo 14 pracovníků 11 oslovených organizací ze sektoru energetiky. Konkrétně se interview zúčastnili respondenti, pracující na následujících pozicích: vedoucí personálního oddělení, statutární zástupce společnosti. Individuální rozhovory měly následující strukturu: 1. Identifikační část - část interview věnována systémovému zařazení odpovědí (např. délka zaměstnání v organizaci a v sektoru energetiky, kompetence respondenta pro řízení procesu vzdělávání zaměstnanců organizace, tedy co je oprávněn/a dělat v oblasti rozvoje svých zaměstnanců). 2. Okruh otázek zjišťující aktuální stav identifikace potřeb rozvoje/vzdělávání a jeho plánování ve společnosti v této části se rozhovor zaměřil na hodnocení současného stavu v oblasti identifikace a plánování vzdělávání zaměstnanců v organizaci, zejména se hledaly odpovědi na otázky, jak se identifikuje potřeba vzdělávání/rozvoje zaměstnance, jestli jsou potřeby periodicky a systémově zkoumány a zaznamenávány a pokud ano, jakou mají formu a jestli jsou součástí nějakého IS, zda jsou využívány plány vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Dále se v této části zjišťovalo, jaký je režim určování jejich vzdělávacích potřeb a zdali jsou klíčoví pracovníci organizace využíváni k internímu lektorování. 3. Okruh otázek zjišťující aktuální stav rozvoje lidských zdrojů v oblasti vzdělávání přímo v dané organizační složce část interview věnována zjištění názoru respondenta na práci s lidmi a jejich rozvojem v dané organizaci a v celém sektoru energetiky ČR. Zde měli pracovníci možnost hodnotit své spolupracovníky dle typových pozic a mohli tak vyjádřit svůj osobní názor na věci, se kterými jsou spokojeni či naopak věci, kde by bylo v případě jednotlivých pracovníků na dané typové pozici potřeba konkrétní kompetence pracovníků vylepšit. Dále byl hodnocen formou komentářů aktuální stav vzdělávání a rozvoje pracovníků v dané organizaci. 14/57

15 4. Okruh otázek zjišťující stav identifikace potřeb vzdělávání zaměstnanců společnosti V této části bylo cílem se zjistit, které kompetence obecně u zaměstnanců organizace považuje respondent za nedostatečné a vnímá u nich potřebu systematického vzdělávání. Mezi jednotlivé skupiny kompetencí (např. manažerské, sociální, jazykové, IT, ) mel respondent rozdělit 100 bodů podle vnímané potřeby vzdělávání. Kompetence mohli respondenti následně doplnit o konkrétní oblasti vzdělávání. 5. V následném okruhu otázek se zjišťovala nabídka vzdělávání dostupného pro organizaci. Respondent měl odpovědět, jak hodnotí v obecné rovině nabídku vzdělávání dostupného pro svoji organizaci, jak hodnotí aktuální nabídku dostupného vzdělávání nabízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (včetně identifikace silných a slabých stránek) a jaké aktuálně dostupné vzdělávací aktivity postrádá. 6. V závěrečném okruhu otázek byl dán respondentovi prostor pro doporučení na podobu systému vzdělávání zaměstnanců energetického průmyslu a to zejména z pohledu: organizačního zajištění vzdělávání (volba mezi rezidenční, krátkodobou či týdenní formou školení), formy vzdělávání (e-learning, blended learning, coaching), možností využití nástrojů řízení lidských zdrojů. Jednotlivé individuální rozhovory trvaly průměrně minut. Znění individuálního rozhovoru je obsahem Přílohy 3. Vyhodnocení individuálních rozhovorů je obsahem následujících kapitol. 4 Vymezení cílové skupiny vzdělávání Analyzované cílové skupiny zaměstnavatelů a zaměstnanců se týkají výhradně energetického sektoru vybraných průmyslových odvětví energetiky podle následujícího výčtu dle specifikace CZ-NACE: Sekce B Těžba a dobývání 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 05.1 Těžba a úprava černého uhlí 15/57

16 Těžba černého uhlí Úprava černého uhlí 05.2 Těžba a úprava hnědého uhlí Těžba hnědého uhlí, kromě lignitu Úprava hnědého uhlí, kromě lignitu Těžba lignitu Úprava lignitu 06 Těžba ropy a zemního plynu 06.1 Těžba ropy 06.2 Těžba zemního plynu Sekce C - Zpracovatelský průmysl 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 19.1 Výroba koksárenských produktů 19.2 Výroba rafinovaných ropných produktů Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 35.1 Výroba, přenos a rozvod elektřiny Výroba elektřiny Přenos elektřiny Rozvod elektřiny Obchod s elektřinou 35.2 Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí Výroba plynu Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí Obchod s plynem prostřednictvím sítí 16/57

17 35.3 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu Výroba tepla Rozvod tepla Výroba klimatizovaného vzduchu Rozvod klimatizovaného vzduchu Výroba chladicí vody Rozvod chladicí vody Výroba ledu Zaměstnavatelé: realizují svoji činnost ve výše uvedených energetických odvětvích, činnost v rámci NACE může být realizována jako hlavní i jako vedlejší, podnikatelské subjekty právnická osoba založená za účelem podnikání, obchodní společnost veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, výrobní či spotřební družstvo OSVČ. Zaměstnanci těchto zaměstnavatelů spadají do kategorie: zaměstnanci jak dělnických a ostatních profesí, tak také nižší, střední a vrcholový management, specifické skupiny zaměstnanců, zejména ti, kteří mají z věkových důvodů ztížené podmínky na trhu práce (věkové skupiny nad 50 let a mladí do 25 let). 17/57

18 5 Dotazníková šetření 5.1 Identifikace respondentů dotazníkového šetření V dotazníkovém šetření byli osloveni zástupci identifikovaných cílových skupin na základě seznamů podnikatelských subjektů účastnících se projektu Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice, a dalších podniků sektoru energetiky, poskytnutého zadavatelem. Šetření se zúčastnilo: 1. z řad CS zaměstnavatelé - 45 respondentů z celkového počtu 365 oslovených, což znamená, že návratnost dotazníků činila 12,3 %. 2. z řad CS zaměstnanci - 92 respondentů z celkového počtu 451 oslovených, tedy návratnost dotazníků činila 20,4 %. Identifikační otázky elektronického dotazníkového šetření pro zaměstnavatele zjišťovaly zařazení respondentů dotazníkového šetření z hlediska specifikace dle CZ NACE, v případě dotazníkového šetření pro zaměstnance bylo zjišťováno, ve kterém z oborů sektoru energetiky respondent pracuje, v jakém zařazení v rámci organizační struktury pracuje a také jaký je nejvyšší dosažený stupeň vzdělání respondenta. 5.2 Rozdělení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na 2 identifikované cílové skupiny: 1. Zaměstnavatelé, kteří realizují svoji činnost v uvedených energetických odvětvích, a to jak obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, výrobní či spotřební družstvo), tak OSVČ. 2. Zaměstnanci těchto zaměstnavatelů, kteří spadají do kategorie zaměstnanci jak dělnických a ostatních profesí, tak také nižší, střední a vrcholový management. Dále se jedná o specifické skupiny zaměstnanců - zejména ty, kteří mají z věkových důvodů ztížené podmínky na trhu práce (věkové skupiny nad 50 let a mladí do 25 let). 18/57

19 5.3 Vyhodnocení dotazníku pro zaměstnavatele Dotazník pro zaměstnavatele, kteří jsou aktivní v podporovaných oborech energetiky specifikovaných tabulkou 1, respektive jejich zaměstnance, kteří mají v dané společnosti na starost vzdělávání či personální agendu, měl celkem 16 otázek. Z tohoto počtu však některé byly položeny podmíněně na základě odpovědi na předchozí otázku. Dotazník měl 3 pomyslné části nazvané Identifikační otázky (otázka č. 1), Aktuální stav vzdělávání (otázky č. 2 až 6) a Nabídka a forma vzdělávání (otázky č. 7 až 12). Otázka č. 1: Do jaké kategorie dle specifikace CZ-NACE patří vaše společnost? Graf 2: Kategorie společnosti respondenta dle CZ-NACE Z uvedených odpovědí vyplývá, že většina respondentů z řad zaměstnavatelů (celkem 80 %) spadá do oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, následovaná oblastí těžby a úpravy černého a hnědého uhlí (13 %) a oblasti výroby koksu a rafinovaných ropných produktů (5 %). Nejméně respondentů je pak ze společností patřících do kategorie těžby ropy a zemního plynu (pouze 3 %) bylo z oblasti. 19/57

20 Otázka č. 2: Jakou formou probíhá v současné době organizace a zajišťování vzdělávacích akcí a obecně zvyšování kvalifikací ve vaší společnosti? Graf 3: Současná forma vzdělávání ve společnosti respondenta Ve druhé otázce se u respondentů sledovala forma organizace a způsobu zajišťování vzdělávacích aktivit. Dotázaní nejčastěji uváděli, že mají vlastní plány vzdělávání, podle kterých pořádají vzdělávací akce (32 %), provádí se systematické zajišťování vzdělávacích potřeb zaměstnanců (21 %) nebo akce jsou v současnosti dostatečně vybírány a zaměřeny vzhledem k aktuálním potřebám zaměstnanců (14 %) či si zaměstnanci si sami zajišťují účast na vzdělávacích akcích (také 14 % respondentů). 7 % respondentů uvádí, by uvítalo lepší zaměření vzdělávacích aktivit, než je tomu v současnosti (s větším přihlédnutím k reálným potřebám). Téměř stejné procento respondentů (6 %) uvádí, že v jejich organizaci existuje společná nabídka vzdělávacích akcí, ze kterých si zaměstnanec může vybrat. Pouze 5 % dotazovaných uvádí, že možností vzdělávání je prozatím málo a že by uvítali rozšíření stávajících možností. 20/57

21 Otázka č. 3: Máte ve vaší společnosti plány vzdělávání a rozvoje zaměstnanců? Graf 4: Plány vzdělávání a rozvoje zaměstnanců Odpověď je z hlediska odpovědí vcelku jednoznačná celých 79 % procent respondentů, tedy organizací, vytváří vlastní plány vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Z hlediska vytváření Koncepce vzdělávání v energetice MPO ČR se jedná o důležitou skutečnost, protože může docházet k průmětu vzdělávacího procesu organizovaného ministerstvem se vzdělávacími plány jednotlivých organizací. V návaznosti na níže uvedenou podotázku je také důležité zjištění, že organizace nemají vzdělávací plány statické, ale průběžně (minimálně jednou ročně) je aktualizují dle reálných potřeb organizace i zaměstnanců. Podotázka: Jak často plány vzdělávání a rozvoje zaměstnanců aktualizujete? Tato otázka byla respondentům zpřístupněna tehdy, pokud v předchozí otázce vybrali možnost Ano. 1x ročně (tato odpověď se vyskytovala v drtivé většině), průběžně, dle aktuálních potřeb. 21/57

22 Otázka č. 4: Jak zajišťujete vzdělávání zaměstnanců vaší společnosti? Graf 5: Zajištění vzdělávání zaměstnanců Způsob zajištění vzdělávání zaměstnanců svých organizací popisují respondenti takto 31 % organizací zajišťuje vzdělávání nákupem vzdělávacích služeb na trhu, pouze 14 % zajišťuje vzdělávání vlastními silami, tedy vlastními lektory, a 15 % využívá možnosti, které jsou nabízeny v rámci kurzů, spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Největší část odpovědí celkem 38 % - však je kombinací všech výše uvedených možností. Jiným způsobem vzdělávání zajišťuje 1 % dotázaných organizací. Otázka č. 5: Jakým způsobem motivujete ve vaší společnosti zaměstnance k doplňování vzdělání? Tato otázka směřovala ke zjištění způsobu motivování vlastních zaměstnanců, aby kontinuálně zvyšovali svoje kompetence. Z odpovědí byly nejčastěji uváděny: není třeba, sami se chtějí vzdělávat / vzdělávání berou jako benefit 5x, perspektivou práce v naší společnosti 3x, kariérní postup 6x, mají to placené coby součást pracovní doby 4x, povinné (stanoveno interními předpisy) 3x, finanční motivace 9x, účastí na zajímavých projektech, zvyšování jejich ceny na trhu práce 4x, zajímavé kurzy a silná podpora vzdělávání 3x, 22/57

23 Otázka č. 6: Jak hodnotíte současný stav v oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikací zaměstnanců vaší společnosti? Graf 6: Hodnocení současného stavu vzdělávání Současný stav v oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikací zaměstnanců svých organizací hodnotí 75 % dotazovaných jako spíše uspokojivý. Celkem 18 % respondentů ještě zvyšuje stupeň na výborný. Na opačném konci hodnotové škály je 6 % odpovědí jako spíše neuspokojivý a pozitivním zjištěním je, že pouze 2 % respondentů hodnotí stav jako špatný. Otázka č. 7: Realizujete ve vašem podniku pro svoje zaměstnance také rekvalifikační kurzy? Graf 7: Realizace rekvalifikačních kurzů 23/57

24 V drtivé většině dotazovaných organizací nejsou rekvalifikační kurzy dosud organizovány. Pouze 13 % podniků tyto rekvalifikační kurzy pro svoje zaměstnance (případně další zájemce, získané např. prostřednictvím místně příslušných úřadů práce) organizuje. Toto nízké procento organizací, zapojených do systému rekvalifikací, by v budoucnu mohlo být cíleně navýšeno, minimálně z důvodu významnějších posunů na trhu práce a potřeby rychlejší adaptability zaměstnanců na nové podmínky trhu práce. Problematice rekvalifikací zaměstnanců, která je prováděna u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců, by měla být ve všech vzdělávacích plánech a to jak MPO ČR, tak samotných zaměstnavatelů dána mnohem větší pozornost, než tomu bylo doposud. Při řešení této problematiky je nutné úzce spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí, resp. S příslušnými úřady práce, které jsou (podle ( 110 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) připraveny plně nebo částečně hradit náklady spojené s rekvalifikací v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců. Podotázka: Jakým způsobem motivujete zaměstnance k účasti na těchto kurzech? Tato otázka byla respondentům zpřístupněna tehdy, pokud v předchozí otázce vybrali možnost Ano. Vzhledem k velmi malému počtu kladných odpovědí nemají odpovědi na tuto otázku větší vypovídající hodnotu. Jedinou zaznamenanou odpovědí je: jsou motivováni již při výběru kurzu. 24/57

25 Otázka č. 8: Vyhovuje Vám současná nabídka vzdělávacích programů v návaznosti na kvalifikační požadavky kladené na vaše pracovníky? Graf 8: Hodnocení nabídky vzdělávacích programů Podle odpovědí 88 % respondentů jim současná nabídka vzdělávacích programů, a to jak v rámci nabídky MPO ČR, tak komerčních kurzů na vzdělávacím trhu, a to v návaznosti na kvalifikační požadavky kladené na zaměstnance dotazovaných organizací, vyhovuje. Pouze 12 % dotazovaných má opačný názor. V návaznosti na dvě doplňující podotázky je možné vysledovat, že by zaměstnavatelé uvítali větší množství vzdělávacích kurzů, zaměřených specificky na oblast energetiky. Taktéž je možné vysledovat, že řada stávajících kurzů je zaměřena spíše na zaměstnance s vyšším vzděláním a vyšším pracovním postavením v rámci organizací. Typické jsou např. kurzy manažerských dovedností, kurzy zaměřené na jazykové nebo ICT kompetence, atd. Podotázka: Uveďte, proč Vám současná nabídka vzdělávacích kurzů nevyhovuje. Tato otázka a následující otázka byla respondentům zpřístupněna tehdy, pokud v předchozí otázce vybrali možnost Ne. Z uvedených odpovědí se opakovaly následující: málo kurzů zaměřených na energetiku - výrobu tepla, výrobu elektřiny, zaměření vzdělávacích programů neodpovídá našim vzdělávacím potřebám, 25/57

26 ocenili bychom více vzdělávání zaměřené na teplárenství, podobné jako byl současný projekt MPO. Podotázka: Jaké vzdělávací programy Vám v nabídce vzdělávání chybí? Vypište své náměty. Při odpovědi na tuto otázku dotazníkového šetření měli respondenti možnost vyjádřit konkrétní návrhy na doplnění stávající nabídky vzdělávacích aktivit. Podle jejich názoru chybí např. kurzy se zaměřením ne energetiku, cenová rozhodnutí, vzdělávací akce především pro dělnické profese, které se vyskytují na pracovištích uhelných lomů a souvisejících provozech, odborné kurzy zaměřené na teplárenství, chemie, potravinářství (legislativa, normy), celní problematika. Otázka č. 9: Považujete počet volných míst pro účastníky v jednotlivých vzdělávacích kurzech za dostatečný? Graf 9: Počty volných míst na vzdělávacích kurzech Celkem jednoznačná odpověď na otázku po dostatečnosti volných míst pro účastníky v jednotlivých vzdělávacích kurzech, kdy kladně odpovědělo 93 % respondentů, určuje správnost četnosti a struktury dosud pořádaných vzdělávacích akcí. Pouze 7 % 26/57

27 dotázaných konstatuje, že počet volných míst ve vzdělávacích kurzech je nedostatečný a měl by se zvýšit. Otázka č. 10: Jakou formu vzdělávání považujete za nejvhodnější pro své zaměstnance? Graf 10: Hodnocení forem vzdělávání Dle respondentů v rámci cílové skupiny zaměstnavatelů v oblasti energetiky je nejvhodnější forma vzdělávání pro vlastní zaměstnance praktické a názorné vyučování (takto odpovědělo 36 % dotázaných), následováno workshopem (za nejvhodnější formu takto označeno 19 % dotázaných). Na třetím místě respondenti uvedli formu vzdělávání přednášku (18 %). Méně než 10 procent získaly odpovědi mentoring (9 %), a pracovní porada (8 %), koučing (6 %). E-learningovou formu samostudia považují za vhodnou formu pouze 3 % respondentů a webináře dokonce pouhá 2 %. Při srovnání odpovědí na stejnou otázku u cílové skupiny zaměstnanců se obě skupiny respondentů shodli na nejvhodnějším způsobu vzdělávání, a to ve formě praktického a názorného vyučování, pouze na druhém místě preferují zaměstnanci před workshopem klasickou formu přednášky. U zbývajících vzdělávacích forem se již odpovědi obou cílových skupin příliš neliší. 27/57

28 Otázka č. 11: V případě, že by vzdělávání bylo realizováno formou prezenčních kurzů a seminářů, jak by měly být ideálně organizovány? Graf 11: Organizace prezenčních kurzů a seminářů Další otázka analýzy současného stavu vzdělávání v oblasti energetiky se zaměřila na nalezení optimální formy prezenčních kurzů a seminářů. V tomto případě se nejvíce respondentů (47 %) vyslovilo pro krátkodobé vzdělávací akce v pracovních dnech (1-2 dny soustředění) a pro vzdělávací akce na pracovišti (28 %). Méně respondentů by zvolilo podobu školících akcí mimo pracoviště (10 %) a opakované, maximálně dvouhodinové kurzy (8 %). U rezidenčních výjezdů celé skupiny se pro vyslovila 4 % respondentů. Dlouhodobé, tedy převážně týdenní kurzy a víkendové akce nezískaly u dotazovaných prakticky žádnou podporu (1 % resp. 0 %). Při stanovování vzdělávací strategie bude nutné přihlížet na výsledky těchto časových možností zaměstnanců a jejich preference z hlediska doby konání vzdělávacích aktivit. 28/57

29 Otázka č. 12: Z jaké oblasti by mělo být vzdělávání, které vnímáte, že by potřebovali doplnit Vaši podřízení zaměstnanci? Graf 12: Vnímané oblasti potřeby vzdělávání zaměstnanců Podle odpovědí respondentů z cílové skupiny zaměstnavatelů je průměrně nejvíce vnímaná potřebnost u obecné legislativy (21 %) a legislativy, vztahující se specificky k oblasti energetiky (18 %). Jako významné vnímají respondenti také potřeby vzdělávání ve specifických zaměřeních pro výkon jejich činnosti (14 %). U odborných kompetencí v oblasti energetiky označilo tuto potřebu 9 % dotazovaných) stejně jako oblast měkkých dovedností. Vzdělávání v oblasti týmové spolupráce a jazykových kompetencí uvedlo shodně po 8 % respondentů. Za méně potřebné jsou považovány respondenty specializované kurzy bezpečnosti práce ICT kompetence (v obou případech je hodnota odpovědí 6 %). V rámci výběru odpovědi Jiné (1 %) uvedli respondenti např. kurzy řízení speciální techniky, svářečské kurzy. 29/57

30 5.4 Vyhodnocení dotazníku pro zaměstnance Dotazník pro zaměstnance společností podnikajících v podporovaných oborech energetiky specifikovaných tabulkou 1 se skládal z celkem 20 otázek, z nichž také některé byly zobrazovány respondentovi podmíněně v závislosti a odpovědi na předchozí otázku. Dotazník měl dvě části Identifikační otázky (otázky č.1 až č. 3) a Vlastní zkušenosti se vzděláváním (otázky č. 4 až č. 13). Otázka č. 1: Ve kterém z uvedených oborů pracujete? Graf 13: Obor činnosti společnosti respondenta Z odpovědí uvedených v grafu vyplývá, že většina respondentů z řad zaměstnanců (celkem 74 %) spadá do oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, následovaná oblastí těžby a úpravy černého a hnědého uhlí (23 %). Nejméně respondentů (pouze 3 %) bylo z oblasti těžby ropy a zemního plynu. 30/57

31 Otázka č. 2: V jakém zařazení v rámci organizační struktury pracujete? Graf 14: Zařazení respondenta v rámci organizační struktury Nejvíce obdržených odpovědí (39 %) bylo od respondentů, kteří pracují v některé z řídících funkcí. 29 % bylo respondentů zastávajících v organizaci administrativní pozici a na místě třetím byli techničtí pracovníci (26 %). V menší míře byli mezi respondenty pracovníci mimo uvedené kategorie (6 %) ICT oblasti (1 %). Otázka č. 3: Uveďte dosažený stupeň vzdělání: Graf 15: Dosažené vzdělání respondenta 31/57

32 Nejvíce respondentů dotazníkového šetření (celkem 49 %) má vysokoškolské vzdělání, druhým nejčetnějším stupněm vzděláním bylo středoškolské s maturitou s celkem 43 % respondentů. Nejméně zastoupenými typy vzdělání bylo vyšší odborné vzdělání (4 %) a středoškolské vzdělání se 3. Pouze základní vzdělání nebo učební obor bez maturity neuvedl ani jeden z respondentů. Lze tedy konstatovat, že naprostá většina respondentů má vysoký stupeň dosaženého vzdělání. Otázka č. 4: Kolik vzdělávacích akcí spojených s vaším zaměstnáním jste absolvoval/a v loňském roce? Graf 16: Počet vzdělávacích akcí absolvovaných v loňském roce Odpovědi respondentů uvedené v grafu výše dávají odpovědi na otázku, kolik kurzů dotázaní absolvovali v uplynulém roce. Z výsledků šetření vyplývá, že celá řada respondentů absolvovala více než jeden či dva vzdělávací kurzy. Až 63 % dotázaných uvádí, že se zúčastnilo 1-3 vzdělávacích aktivit a 17 % dotázaných přiznalo, že se účastnilo 4-6 vzdělávacích aktivit. Menší počet respondentů (6 %) absolvoval dokonce 7-10 vzdělávacích aktivit. Na opačné straně hodnocení uvedlo pouze 13 % dotázaných, že se nezúčastnilo v loňském roce žádného kurzu. Počet respondentů, kteří absolvovali více kurzů je pozitivní informací a svědčí o dobře nastaveném trendu, který je vhodné udržovat, ovšem nejen co do kvantity, tedy počtu realizovaných vzdělávacích aktivit, ale zejména prohlubováním kvality zde předávaných informací. 32/57

33 Otázka č. 5: Považujete počet absolvovaných kurzů v loňském roce za dostatečný? Graf 17: Hodnocení počtu absolvovaných vzdělávacích akcí V případě této otázky byla odpověď více než jednoznačná, neboť celých 92 % odpovědí respondentů uvedlo, že považujete počet absolvovaných kurzů v loňském roce za dostatečný. Podotázka: Uveďte, z jakého důvodu nepovažujete počet Vámi absolvovaných kurzů za dostatečný. Tato otázka a následující otázka byla respondentům zpřístupněna tehdy, pokud v předchozí otázce vybrali možnost Ne. Na podotázku několik respondentů zodpovědělo v tom smyslu, že je počet absolvovaných vzdělávacích akcí neuspokojil, neboť mají zájem se dále vzdělávat, případně, že jsou si vědomi, že energetika je živý a neustále se vyvíjející obor a cítí tak potřebu se vzdělávat. Otázka č. 6: Pokuste se uvést názvy jednotlivých vzdělávacích akcí, kterých jste se v loňském roce zúčastnili a to, jakou formou probíhaly (názvy nemusí být přesné). Respondenti uvedli velké množství vzdělávacích kurzů, kterých se osobně zúčastnili. Z níže uvedeného seznamu je patrné, že převažovaly kurzy zaměřené na oblast obecných 33/57

34 ICT dovedností, právních a jazykových kompetencí, kurzů zaměřených na rozvoj manažerských dovedností a projektové řízení. Samozřejmě podstatná část vzdělávacích kurzů také směřovala do odborné oblasti energetiky. MS office,hp,it (2x), kurzy týkající se mzdové oblasti, Personalistika, Manažer pro vzdělávání a rozvoj, Diplom in Management, Oblast benefitů, Konference zaměřená na interní komunikaci, Konference motivace a odměňování, Cestovní náhrady, Nepustilova jazyková škola-angličtina, Trainee & Development Forum", Cena tepla, Školení měření spotřeby tepla, školení teplo v roce 2015, seminář ceny TE za 2014, Seminář k daním přednáška, Zákoník práce, Zdanění mezd v roce 2015 a roční zúčtování za rok 2014, Základy projektového řízení, Odškodňování PÚ a NzP semináře, Anglický jazyk pro začátečníky kurz, Plnění povinného podílu zaměstnavatelem, Projektové řízení, 6 sigma - yelow belt, Odborné semináře, Office Tvorba prezentací práce s vizí, Semináře AEM, SVSE, ČTP-SG, Nový občanský zákoník, Zákon o veřejných zakázkách seminář, konference, Školení revizních techniků vyhrazených plynových zařízení, Konference u výrobce turbín EKOL, Exkurze v teplárně, BOZP a PO, obsluhy MMV, Školení SIX Sigma, Základy managementu řízení, strategický management, ekonomika a finanční řízení, personální management, marketing a PR komunikace, IT management, Komunikace a managerské metody řízení, managerské a vůdcovské dovednosti. 34/57

35 Otázka č. 7: Uveďte alespoň jeden důvod, proč pro Vás byly některé kurzy přínosné (pokud pro Vás žádný kurz nebyl přínosný, nechte všechna pole prázdná). Graf 18: Hodnocení přínosů absolvovaných vzdělávacích akcí Z uvedeného grafu je patrné, že většina respondentů uvádí jako hlavní důvody, proč pro ně byly některé kurzy přínosné, zejména aktualizaci dosavadních znalostí (37%), získání zcela nových znalostí (26%) a diskuse s kolegy z oboru (23%). Z dalších zvolených možností přínosnosti vzdělávacích kurzů dotazovaní uvedli probuzení zájmu o další vzdělávání (6%), možnost získání osvědčení, resp. certifikátu, nutného k výkonu povolání (5 %) a na posledním místě příjemné narušení pracovního stereotypu. Optimistické je zjištění, že i v anonymním dotazníku získala tato možnost pouze 2% odpovědí. 35/57

36 Otázka č. 8: Uveďte alespoň jeden důvod, proč pro Vás byly některé kurzy nepřínosné (pokud pro Vás žádný kurz nebyl nepřínosný, nechte všechna pole prázdná). Graf 19: Důvody pro negativní hodnocení vzdělávací akce Téměř polovina dotazovaných na otázku, aby uvedla alespoň jeden důvod, proč byly některé kurzy nepřínosné, odpověděla, že náplň školení neodpovídala jejich očekávání. Přibližně čtvrtina všech odpovědí (27 %) uvádí jako důvod současně nedostatečnou kvalitu přednášejícího lektora a nevhodný termín konání školící aktivity. Oběma uvedeným důvodům je možné předejít kvalitnější přípravou kurzů a lepším výběrem přednášejících lektorů. Pozitivní zjištění je, že žádný z respondentů neuvedl jako důvod, proč byl kurz pro něj nepřínosný to, že by nezískal žádné nové informace. 36/57

37 Otázka č. 9: Vnímáte nějaké překážky při Vaší snaze o získání dalšího vzdělávání? Graf 20: Vnímání překážek pro vzdělávání Z odpovědí dotazovaných na tuto otázku vyplývá, že 84 % respondentů nevidí žádné překážky při své snaze o získání dalšího vzdělávání, opačného názoru je 16 % dotazovaných. Respondenti, kteří odpověděli negativně, měli dále možnost blíže specifikovat, které konkrétní překážky při získání následného vzdělávání vnímají. Nejvíce odpovědí (50 %) směřovalo do oblasti nedostatku času, způsobeném plněním pracovních povinností. Shodně po 10 % pak za překážku označili nedostatečnou nabídku vzdělávacích aktivit, neochotu zaměstnavatele vyslat pracovníka na vzdělávací kurz. Velká část respondentů (30 %), kterým byla tato otázka zpřístupněna, zvolila možnost jiné překážky, které však více nespecifikovali. 37/57

38 Podotázka: Jaké překážky identifikujete ve Vaší snaze o vzdělávání? Tato otázka a následující otázka byla respondentům zpřístupněna tehdy, pokud v předchozí otázce vybrali možnost Ano. Graf 21: Identifikované překážky pro vzdělávání Otázka č. 10: Byla některá ze vzdělávacích akcí vícedenní? Graf 22: Délka absolvovaných vzdělávacích akcí Ze všech získaných odpovědí celkem 71 % respondentů odpovědělo, že vzdělávací akce byly pouze jednodenní, pouze 29 % dotázaných odpovědělo, že se zúčastnili 38/57

39 vícedenních akcí. V této souvislosti byla respondentům položena podotázka, zda by jim případně vyhovovala forma vícedenního vzdělávacího kurzu. Na tuto otázku odpovědělo 89 % dotázaných kladně tedy při následujících plánech vzdělávacích aktivit je tedy možné zahrnout i vícedenní vzdělávací kurzy. Podotázka: Vyhovovala by vám forma vícedenního kurzu? Tato otázka a následující otázka byla respondentům zpřístupněna tehdy, pokud v předchozí otázce vybrali možnost Ano. Graf 23: Hodnocení vícedenní varianty vzdělávací akce 39/57

40 Otázka č. 11: Jakým způsobem jste si zvolil/a účast na vzdělávací akci? Graf 24: Způsoby volby vzdělávací akce V rámci analýzy současného stavu a historie vzdělávání měli respondenti dále možnost uvést, jakým způsobem si zvolili účast na vzdělávací akci. Největší procento respondentů (57 %) si vybralo vzdělávací kurz na základě vlastního rozhodnutí, vlastní iniciativy. Následujících 23 % respondentů odpovědělo, že vzdělávací akci absolvovalo na základě podnětu od nadřízeného pracovníka. Další odpovědi již měly méně než deset procent. Celkem 11 % zaměstnanců si vybírá kurzy na základě doporučení od kolegů, 4 % respondentů uvádí odpověď jiné podněty. Výsledky průzkumu tak prokazují vysokou míru vlastního rozhodování zaměstnanců, z čehož může vyplynout jako doporučení větší zacílení nabídky vzdělávacích kurzů přímo na zaměstnance, bez zprostředkující role zaměstnavatele. 40/57

41 Otázka č. 12: Uveďte skutečnosti, které jsou podnětem pro povinné absolvování kurzů. Graf 25: Důvody pro povinné absolvování kurzů Odpovědi respondentů na otázku číslo 12 ukazují, že hlavní skutečností, která je podnětem pro povinné absolvování kurzů je povinnost vzdělávání vyplývající přímo ze zákona (tuto skutečnost uvádí plných 53% dotazovaných) a 45 % respondentů uvádí, že se zúčastňují vzdělávacích kurzů na pokyn svého nadřízeného pracovníka. Pouze 2 % respondentů vnímá jiné, blíže nespecifikované skutečnosti. 41/57

42 Otázka č. 13: Jakou motivaci k doplnění vzdělání nebo zvýšení kvalifikace považujete za nejdůležitější? Graf 26: Motivace k doplnění vzdělávání Důležitým informačním zdrojem pro vytvoření nové koncepce vzdělávání pro pracovníky energetického sektoru je identifikace motivace zaměstnance k doplnění vzdělání nebo zvýšení kvalifikace. Z tohoto pohledu nejvíce respondentů (52 %) uvádí jako nejvyšší motivaci touhu po nových vědomostech nezbytných pro vykonávání aktuálních pracovních povinností, jen o něco méně (39 %) respondentů zmiňuje jako hlavní motivační faktor touhu po nových vědomostech mimo nebo nad rámec vykonávání aktuálních pracovních povinností. Jen 5 % respondentů uvádí jako motivující skutečnost možnost zvýšení platu nebo možnost pracovního postupu, povýšení ve funkci. Velmi blízké výsledky motivačních faktorů v rámci a nad rámec stávajících pracovních povinností ukazují i na touhu zaměstnanců po nových znalostech, které nejsou přímo dávány do souvislosti s aktuálním pracovním zařazením. 42/57

Dotazník pro získání podkladů ke tvorbě Koncepce vzdělávání v energetice - zaměstnavatelé

Dotazník pro získání podkladů ke tvorbě Koncepce vzdělávání v energetice - zaměstnavatelé 1 z 12 26.11.2015 11:41 Dotazník pro získání podkladů ke tvorbě Koncepce vzdělávání v energetice - zaměstnavatelé Dotazník je určen k získání podkladů od zaměstnavatelů pro zpracování analýzy současného

Více

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Příloha Metodiky pro evaluaci dopadů nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 2020 OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1 CÍL A

Více

Scénář individuálního rozhovoru

Scénář individuálního rozhovoru Scénář individuálního rozhovoru Vytvoření Vážená paní, Vážený pane, z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu (viz přiložený pověřovací dopis) jako nositele projektu zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice,

Více

NZZ2. Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů

NZZ2. Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů NZZ2 Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR Objednatel: Město Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 742 58 Poskytovatel:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Zpráva ze šetření zaměstnavatelů v technických odvětvích Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2013 OBSAH 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3

Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3 Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3 Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 1 Operační

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj 1 Zmapování

Více

METODIKA ZLEPŠOVÁNÍ SE SYSTÉMEM ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ

METODIKA ZLEPŠOVÁNÍ SE SYSTÉMEM ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Jakubec E-mail: jakubec@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na MěÚ Břeclav ČÁST A: Strategie rozvoje úřadu, informační strategie

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky malého rozsahu: Předmět zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název: Služba Model CAF Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010 Metodický pokyn evaluace komunikačních plánů OP 2007-2010 červenec 2010 Zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a společnost HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz - 1/35 Metodický pokyn evaluace komunikačních

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Únor 2014 Útvar vnějších vztahů VUT v Brně, zpracovala: Eva Kneblová Obsah 1. Úvod a metodologie... 3 2. Hledání zaměstnání... 4 2.1 Doba hledání

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.2 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ RESTRUKTURALIZOVANÝCH PODNIKŮ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo CZ.4.1.3/2.1.15.3 Unikátní kód žádosti Název žadatele Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě Název projektu Další profesní vzdělávání pečovatelek

Více

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Shrnutí Závěrečné zprávy

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Shrnutí Závěrečné zprávy Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 Shrnutí Závěrečné zprávy červen 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 1.1 Identifikace zadavatele a zhotovitele...

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Karlovarský kraj. Projekty pro podporu zaměstnanosti

Karlovarský kraj. Projekty pro podporu zaměstnanosti Karlovarský kraj Projekty pro podporu zaměstnanosti Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji Nestůj a pojď Cílová skupiny uchazeči o zaměstnání - mladí lidé do 20, resp.

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření

1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření EVALUACE (za období 1. - 8. měsíce projektu) Obsah 1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření... 1 2. Šetření respondenti... 2 3. Použité metody... 3 4. Sběr dat a jeho metoda... 5 5. Metoda analýzy

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu (VERZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST)

Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu (VERZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST) 4. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu (VERZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST) PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM Síť Enterprise Europe Network (EEN) působí v České republice

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Vzdělávací program RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Akreditace MSMT- 30149/2014-1-747 platí do 10.11.2017 Anotace V rámci vzdělávacího programu se účastník seznámí s metodami a nástroji

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Sektorová cena pod záštitou Rady kvality ČR KRÁL ČESKÉHO OBCHODU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sektorová cena pod záštitou Rady kvality ČR KRÁL ČESKÉHO OBCHODU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Sektorová cena pod záštitou Rady kvality ČR KRÁL ČESKÉHO OBCHODU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. MODEL PROGRAMU KRÁL ČESKÉHO OBCHODU... 4 2.1. STRUKTURA... 4 2.2. MODEL SEKTOROVÉ CENY KRÁL

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu OPTIMALIZACE A EFEKTIVIZACE KLÍČOVÝCH PROCESŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU PŘÍBOR VE VAZBĚ NA ELIMINACI DOPADŮ FINANČNÍ KRIZE 1 Identifikace případové studie 1.1 Identifikační

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA listopad 2011 Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 Zhotovitel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti nkt

Více

ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKŮ v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Domanský, s.r.o., na změny ekonomických podmínek.

ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKŮ v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Domanský, s.r.o., na změny ekonomických podmínek. Zadavatel: Domanský, s. r. o. Českobrodská 2 198 00 Praha 9 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKŮ v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v kvartérním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v kvartérním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v kvartérním sektoru Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2014 Obsah 1. Náhled do problematiky uplatnění absolventů škol... 3 2. Obsah a cíle výzkumu,

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO VZDĚLÁVACÍCH KAPACITÁCH PRO DOSPĚLÉ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

ANALÝZA POPTÁVKY PO VZDĚLÁVACÍCH KAPACITÁCH PRO DOSPĚLÉ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ANALÝZA POPTÁVKY PO VZDĚLÁVACÍCH KAPACITÁCH PRO DOSPĚLÉ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE Zpracoval: SVS consult, s.r.o. Řešitelský tým: Ing. Miroslav Červenka Prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. JUDr. Helena Kučerová,

Více

Komunikace v organizaci

Komunikace v organizaci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Komunikace v organizaci COMMUNICATION IN ORGANIZATION Vedoucí diplomové práce: PhDr. Pavla Rymešová

Více

1. Metodologie sběru dat

1. Metodologie sběru dat Sociální diskriminace pod lupou Metodika identifikace diskriminačního jednání a doprovodných negativních jevů v bydlení a zaměstnávání v Ústí nad Labem 1. Metodologie sběru dat Kvalitativní metodologie

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět Výsledky sledování indikátoru ECI B.6: Cesta dětí do školy a zpět Obsah Obsah 2 Úvod 3 Výsledky šetření 3 Způsob dopravy dětí do a ze školy (teplé měsíce a hezké počasí) 5 Způsob dopravy dětí do a ze školy

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Management kvality Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.13.2/2951 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace programů ESF vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně vyloučených

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 Hlavní město Praha hrazený

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2563/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 Jana

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2014 Obsah 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů... 3 2. Obsah a cíle výzkumu,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZE ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ FÁZE SBĚRU DAT SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ TŘÍDNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 1989-2009.

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZE ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ FÁZE SBĚRU DAT SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ TŘÍDNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 1989-2009. MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZE ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ FÁZE SBĚRU DAT SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ TŘÍDNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 1989-2009. VYPRACOVÁNO PRO: Masarykovu univerzitu

Více

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Objednatel: Ministerstvo

Více

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35.

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35. Výběr dodavatele vzdělávacích služeb pro zajištění zakázky s názvem Vzdělávání v MONIT plus v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo

Více

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel:

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel: Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Mgr.

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

8.3 Dotazníkové šetření

8.3 Dotazníkové šetření 8.3 Dotazníkové šetření SOUHRNNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Vznikly dvě sady otázek a byly identifikovány otázky, které se doplňují, vzájemně se ověřují a především slouží ke srovnání mezi jednotlivými

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2014 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B.

Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B. Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B. Plnění A: KA 2 - Strategie rozvoje úřadu a města Současný stav: Město má zpracovaný Strategický plán rozvoje města

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby Analýza

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k projektu firmy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Budování podniku světové třídy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Metodika použitá ve studii nebyla ani certifikována státní správou dle tuzemských pravidel a kritérií.

Metodika použitá ve studii nebyla ani certifikována státní správou dle tuzemských pravidel a kritérií. Věcné připomínky Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) ke studii Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích nákladů) z povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

Studie uživatelů modelu CAF

Studie uživatelů modelu CAF Studie uživatelů modelu CAF Úvod Vážené dámy, vážení pánové, Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, souvisejícího se Společným hodnotícím rámcem (model CAF). Cílem tohoto dotazníku

Více

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života GRANTIKA České spořitelny, a. s. Jakubské nám. 127/5 602 00 Brno Tel.: +420 542 210 148 Fax: +420 542 210 242 E-mail: info@grantikacs.com Vyřizuje: Ing. Roman Bielak V Brně dne 23. 8. 2012 Ke sp. zn.:

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

vyučující. Dopad projektu byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky

vyučující. Dopad projektu byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky 1. Evaluace projektu Cílem evaluace projektu bylo analyzovat a zhodnotit dopad projektu na účastníky žáky a vyučující. Dopad projektu byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky umožňovaly porovnat

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. Zadávací dokumentace zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. 1. Název zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Martin Lečbych Anotace: V tomto příspěvku se zabýváme výzkumem efektu

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Certifikovaná metodika MPSV Projekt TAČR, OMEGA: Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR (TD020381) VÚPSV, v. v. i. 2015 Obsah PREAMBULE 4 1. VYMEZENÍ

Více

Analýza vzdělávacích potřeb ve společnosti Wüstenrot. Dana Syslová

Analýza vzdělávacích potřeb ve společnosti Wüstenrot. Dana Syslová Analýza vzdělávacích potřeb ve společnosti Wüstenrot Dana Syslová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se věnuje analýze a identifikaci vzdělávacích potřeb ve společnosti Wüstenrot.

Více

Základní třídění dat

Základní třídění dat Dotazníkové šetření českých vědců a výzkumníků se zkušeností se zahraničním pobytem Základní třídění dat Řešitelský tým výzkumného projektu: Tomáš Kostelecký Josef Bernard Věra Patočková Sociologický Ústav

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PRO ROK 2016 Tato aktualizace plně vychází z Dlouhodobého záměru strategie rozvoje Ostravské univerzity v Ostravě 2016 2020 a rozpracovává

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor - Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor jinde neuvedený (subsekce DN) OBSAH 1. KONCEPT A CÍL ANALÝZY 1 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O RESPONDENTECH 2 3. PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 4 4. HODNOCENÍ

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062.

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Názory studentů a pracujícáích edagogů na Další vzdělávání pedagogických pracovníků (projekt je spolufinancován

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Čj.: ČŠIG-2412/12-G21 Název programu Registrační číslo projektu Název projektu Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Číslo zakázky 46/12/45 Č. ev. ISVZUS 228067 Druh a typ zakázky Předmět

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

3. Hodnocení učitelů žáky

3. Hodnocení učitelů žáky 3. Hodnocení učitelů žáky V následujícím textu je naznačena strategie vedení Gymnázia Nymburk při přípravě hodnocení učitelů studenty a jeho spuštění. Jsou zde dále ukázány možnosti Aplikace MONITOR při

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Veřejnost o energetice květen 2013 Technické parametry

Více

Závěrečná zpráva z projektu Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců Magistrátu města Přerova, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.

Závěrečná zpráva z projektu Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců Magistrátu města Přerova, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89. Závěrečná zpráva z projektu Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců Magistrátu města Přerova, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00154 spolufinancovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a obecního

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků K získání informací o spokojenosti zákazníků v restauraci CENTRUM Ropice bylo provedeno písemné dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo získat přehled o tom, jak jsou zákazníci spokojeni

Více