Koncertní turné po Austrálii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncertní turné po Austrálii"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Koncertní turné po Austrálii Bakalářský projekt Autor práce: Adam Procházka Vedoucí práce: Ing. Tomáš Frňka Brno 2015

2 Bibliografický záznam PROCHÁZKA, Adam. Koncertní turné po Austrálii. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební Fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, rok. 2015, s. Vedoucí práce Ing. Tomáš Frňka. Anotace Tato práce Koncertní turné po Austrálii pojednává o australském turné cimbálové muziky Radegast. Popisuje motivaci k tomuto projektu, jeho přípravu, průběh a dokončování projektu po návratu kapely z Austrálie. Rozebírá SWOT analýzu projektu, jeho finanční stránku, naplnění jeho cílů a nakonec doporučuje některé změny pro příští ročník, případně pro další podobné projekty. Anotation This thesis Concert tour in Australia deals with issue of dulcimer band Radegast s tour in Australia. Describes motivation for this project, it s preparations, situation during band s stay in Australia and finishing work after it s return. Deals with SWOT analysis of the project, financial issue, fulfilling it s aims and on the end suggest some improvements for next year s tour or for other similar projects. Klíčová slova Cimbálová muzika, Austrálie, SWOT analýza, fáze projektu, rozpočet Keywords Dulcimer band, Australia, SWOT analysis, project phases, budget

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracoval samostatně s použitím uvedených informačních zdrojů. V Brně, dne Adam Procházka

4 Obsah Obsah... 4 Úvod Obecný popis projektu Souhrn základních informací o projektu Popis projektu Cíle projektu SWOT analýza projektu Silné stránky Příležitosti Slabé stránky Hrozby Realizační tým Osobnosti hudebníků Petr Střalka Tomáš Frňka Radomír Golas Adam Procházka Předprojektová fáze Předprojektová fáze v datech: Taktika příprav Komunikace v rámci týmu Předběžná rozvaha rozpočtu Projektová fáze Projektová fáze v datech: Navázání kontaktu s krajanskými spolky Zainteresované strany Stručná analýza zainteresovaných stran Plánování turné Logistika Přeprava lidí Problematika materiálu Logistika ubytování kapely Propagace Propagace australských pořadatelů Propagace tour v České republice Program turné: koncerty Popis míst konání koncertů Komentář k programu turné Poprojektová fáze Poprojektová fáze v datech:... 28

5 5.2 Finanční vyhodnocení tour Rozpočet Vývoj rozpočtu Faktické příjmy a výdaje turné a vyhodnocení odchylky Příjmy Prodej cimbálu Výdaje Finanční výsledek Záložní finanční plán v případě nezdaru turné Hodnocení role autora v projektu a jeho výkonu Doporučení pro příští ročníky Závěr Internetové zdroje Seznam příloh Seznam zkratek Příloha č. 1: Facebooková stránka CM Radegast Příloha č. 2: Článek z webu konzulátu v Sydney Příloha č. 3: Článek z oficiální stránky Vodafestu Příloha. č. 4: Online rozhovor z australského rádia SBS Příloha č. 5: Pozvánka na vystoupení CM Radegast v Sokolu Melbourne Příloha č. 6: Příspěvek z Facebooku Vodafestu o příletu CM Radegast Příloha č. 7: Rozhovor z krajanského časopisu Klokan Příloha č. 8: Článek o Vodafestu z online deníku Herald Sun... 45

6 Úvod V září roku 2014 dostala Cimbálová muzika Radegast z Frenštátu pod Radhoštěm nabídku k vystoupení na českém krajanském festivalu Vodafest v australském Melbourne. Muzika této nabídky využila a vyjednala si prostřednictvím vykonavatele projektu Adama Procházky několik dalších koncertů v Austrálii. Od do proběhlo několik koncertů cimbálové muziky Radegast napříč celým kontinentem. Řešitel projektu Adam Procházka byl osloven vedoucím CM Radegast Radomírem Golasem, aby působil jakožto manažer, potažmo řešitel celého turné. Práce popisuje fáze projektu od jeho zahájení v České republice až po dokončovací práce. Analyzuje projekt, rozebírá jeho rozpočet, naplnění jeho cílů a na konci doporučuje některé změny v přípravách pro příští ročníky nebo pro projekty podobného typu. Tato práce by mohla pomoci dalším lidem, kteří by něco podobného, jako bylo tour cimbálové muziky Radegast po Austrálii, chtěli uspořádat. 6

7 1. Obecný popis projektu 1.1 Souhrn základních informací o projektu Název: Koncertní turné CM Radegast po Austrálii Typ projektu: Turné lidové kapely Termín realizace: až Příprava projektu: Září až listopad 2014 Místa konání koncertů: Melbourne, Sydney, Perth 1.2 Popis projektu Cimbálová muzika Radegast přijala pozvání Českého krajanského spolku z Melbourne v Austrálii, aby přijela podpořit místní českou organizaci svým hraním na krajanském festivalu Vodafest. Jednalo se o projekt, který i přes velkou a častou zkušenost participujících muzikantů se zahraničními zájezdy členové kapely shledali velmi zajímavým, a to i svým obsahem i posláním. Cílem účinkování Radegastu na Vodafestu bylo znovu přiblížit Čechům, již desítky let žijícím mimo svou domovinu, kulturu, kterou byli nuceni z různých důvodů opustit. Z počátku se tedy jednalo pouze o jednodenní záležitost v podobě vystoupení na festivalu. Verze přijet do Austrálie a po jednom koncertu opět odletět byla opuštěna, jelikož kapela pochybovala o hlubším významu celé akce. Řešitel tedy navázal kontakt s ostatními českými spolky a sdruženími napříč Austrálii s nabídkou vystoupení české kapely ve spolcích těchto sdružení. Nabídka se ne ve všech případech setkala s kladnou odezvou, ovšem potřebné množství koncertů bylo domluveno. Vedoucí projektu kontaktoval 36 spolků a organizací, z nichž od osmi dostal kladnou odpověď. 12 kontaktovaných subjektů spolupráci odmítlo z organizačních nebo časových důvodů (jiná paralelně probíhající akce nesouvisející s Českou republikou, do které by cimbálová muzika typově nezapadala, organizační, potažmo časové důvody nepřítomnost klíčových členů spolku v době, kdy by se CM Radegast nacházela v blízkosti města apod., nedostatek finančních prostředků na zajištění dopravy). 16 kontaktovaných subjektů na zprávu neodpovědělo. Finančním cílem tour bylo pokrýt zejména náklady na letenky, které organizátoři Vodafestu nehradili. Proto bylo potřebné podniknout kroky, které napomohly vyřešit situaci. 7

8 Těmito kroky byl náhradní plán, kdy CM Radegast plánovala buskovat 1 v australských ulicích, aby si vydělala alespoň na náklady. Dalším opatřením byla finanční rezerva ve výši Kč, kterou členové CM Radegast složili dohromady z vlastních finančních prostředků. O těchto opatřeních pojednává samostatná podkapitola v kapitole věnující se rozpočtu. Dalšími kroky byly domluvený prodej cimbálu Sokolu Melbourne a plánovaný prodej CD kapely. Díky vstřícnosti krajanů se však vše zdárně vyřešilo a CM Radegast odletěla do Melbourne. Celkově bylo vyjednáno osm koncertů napříč Austrálií. Kapela na tour 2 odjela ve složení Petr Střalka housle, Tomáš Frňka klarinet, Radomír Golas cimbál a Adam Procházka kontrabas. 1.3 Cíle projektu Cílem projektu bylo posílení národního sebeurčení krajanů, kteří ať už dlouhodobě nebo krátkodobě přebývají v Austrálii. Tento cíl měl být naplněn pomocí osmi koncertů pro krajany na území celé Austrálie. Přidruženým cílem akce bylo prohloubení kontaktů s místními krajany s potenciálem uspořádání dalšího turné v budoucnu. Posledním cílem bylo neskončit rozpočtově v mínusu. Posílení sebeurčení krajanů se velmi špatně měří, lze jej tedy posuzovat pouze ze subjektivního pohledu. Podle autora tento cíl alespoň částečně došel naplnění. Australští Češi a Slováci se pokaždé ve slušném počtu sešli, aby si připomněli českou muziku, která bezesporu tvoří důležitou část české a slovenské kultury (a i když je cimbálová muzika pouze jednou z mnoha různých druhů muziky, rozhodně patří k naší historii). Při koncertech panovala veselá atmosféra, mnoho lidí si zpívalo alespoň ty nejznámější písně (a často marně vzpomínali na texty, v možnosti se je doučit vidí autor symbolicky právě možnost dále posilovat národní identitu), často se tancovalo a následný prodej CD potvrdil, že je mezi krajany o cimbálovou muziku zájem a že vystoupení CM Radegast neupadne v zapomnění, ale zanechá v australských Češích a Slovácích dlouhodobější dosah. O tom svědčí i žádost Sokolu Meulbourne o zakoupení cimbálu i přísliby budoucí spolupráce. Ty už jsou také součástí druhého cíle, a to prohloubení kontaktu s australskými krajany. Ten už se dá změřit lépe, z 8 míst, na kterých CM Radegast hrála 5 vyjádřilo ochotu k další spolupráci a opakování koncertu. To svědčí o úspěšném splnění tohoto cíle, neboť 1 Buskovat znamená hrát na ulici a doufat, že kolemjdoucí přispějí drobnými 2 Tour nebo turné, česky slangově šňůra, řada koncertů za sebou s přejezdy mezi nimi 8

9 více než polovina místních subjektů nadšeně domlouvala budoucí návštěvu CM Radegast nebo jiné kapely. O tomto cíli svědčí i ová konverzace s různými subjekty v poprojektové fázi. Naplnění tohoto cíle se pojí s cílem prvním, pravidelné návštěvy českých subjektů v Austrálii mohou dále posílit českou národní identitu místního českého etnika. Posledním, a nejlépe změřitelným, cílem bylo neskončit v mínusu. Tento cíl nakonec byl naplněn, více o něm autor píše v kapitole o rozpočtu. 1.4 SWOT analýza projektu 3 4 Takto náročný projekt bylo potřeba dostatečně dopředu plánovat a dopodrobna analyzovat, aby se mohly využít všechny pozitivní faktory a aby se dalo předejít nepříznivým situacím. Proto byla pro nastínění všech stránek projektu řešitelem vybrána analýza SWOT, díky které lze rozpoznat silné (Strengths) a Slabé (Weaknesses) stránky projektu. Dále je díky SWOT možno rozpoznat příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), které hrají zásadní roli v řešení projektu Silné stránky Silné stránky projektu jsou podpora ze strany krajanů, výhoda téměř domácího prostředí, sounáležitost participantů, další silnou stránkou byly již smluvně vyjednané koncerty. K tomuto došlo v předprojektové fázi plánování projektu. Osobní zkušenost hudebníků, kteří byli účastníky již mnoha podobných tour byla také silnou stránkou projektu. Především proto, že hudebníci již znali problémy, se kterými se lze na akci tohoto druhu potkat. Další silnou stránkou byla podpora velvyslanectví České republiky, na jejichž adresu byl cimbál transportem z ČR dopraven. O nástroj se také starali, tím myšlen převoz cimbálu z Canberry do Melbourne na místo konání Vodafestu. Kontakt, který řešitel navazoval při vyjednávání o provedení dílčích koncertů v Austrálii, těžil z velmi lidského přístupu organizátorů. Ten byl podporován častými hovory. Dalo se říct, že již před odletem do Austrálie bylo navázáno přátelství. 3 Analýza Silných stránek (Strenghts), slabých stránek (Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). 4 Tato SWOT analýza není prvotní analýzou projektu ale vychází z jeho pokročilejší fáze, kdy bylo řešiteli známo více informací 9

10 1.4.2 Příležitosti Příležitostí pro projekt bylo jednoznačně pozvání ze strany pořadatelů Vodafestu, díky kterému vlastně celý projekt vznikl. Další příležitostí byla ochota místních pomoci při jakémkoli problému, který by mohl nastat, která vyplývala z konverzací projektu předcházejících. Další příležitostí byla ochota českého velvyslanectví vyjednat dopravu cimbálu z České republiky do Austrálie, neboť jejich vyjednávací pozice je podstatně silnější než například Vodafestu. Stejně tak se ambasáda postarala o dopravu cimbálu do Melbourne. Další příležitostí byla nabídka odkupu cimbálu od Sokol Melbourne, což nejen že odstranilo nutnost řešit jeho dopravu zpátky do České republiky ale v případě finančního neúspěchu projektu by vydělané peníze zajistily pokrytí nákladů Slabé stránky Slabou stránkou byla přeprava nástrojů, kterou jsme nemohli nijak ovlivnit v případě, kdy by vznikl nějaký problém. Jednalo se především o dobu před příjezdem do Austrálie. Ovšem těžko říct, zda-li by se tento logistický úkon dal vyřešit lépe. Komunikace s některými spolky a problémy na straně organizátorů nebo špatný servis z jejich strany, to byly také slabé stránky projektu. Tento problém se vyskytoval především v předprojektové fázi, kdy se navazoval kontakt s ostatními spolky. Špatná komunikace s některými spolky automaticky odfiltrovala spolky, u kterých řešitel předpokládal možný vznik problémů. Nedostatečná komunikace byla předzvěstí možných neblahých následků v případě ujednání koncertu. Slabou stránkou byl také fakt, že mezi jednotlivými koncerty mnohdy nebyl dostatečný časový odstup. Například cesta mohla zabrat více času, než se předpokládalo a podobně. Rozhodně bylo třeba plánovat celou tour s dostatečnými časovými rezervami. Důležitá byl také dialog mezi kapelou a místními při řešení dopravních situací, které mnohdy zabíraly daleko víc čas, než bylo v původním plánu. Problémy se zapůjčením náhradního nástroje (cimbál v Austrálii) byly další slabou stránkou. Případný problém s cimbálem by byl řešen zapůjčením náhradního od Slovenského spolku Melbourne. Cimbálů v Austrálii není mnoho. V předprojektové fázi se podařilo zjistit, že jeden nástroj má slovenská komunita, ovšem dle slov majitelů se nejednalo o nástroj ve velmi dobré kondici a v případě problému se stávajícím cimbálem by bylo možno nahradit 10

11 nástroj CM Radegast za slovenský, ale se zvýšenou péčí především o ladění nástroje (nástroj neměl stabilní ladění) Hrozby Hrozeb bylo v průběhu řešení toho projektu několik. Především vzdálenost, na kterou se formální věci vyřizovaly, byla obrovská. Například smlouvy a zvací dopisy z komunit a jejich doručení trvalo i tři týdny. Nedoručení důležitých dokument mohlo celý projekt výrazně ohrozit. Zapůjčení automobilu bylo samo o sobě hrozbou. V případě poruchy uprostřed cesty na koncerty by nebylo možné dorazit včas. Proto si kapela vyčlenila časové rezervy, které měly prodlevy při přesunech vyřešit. Ovšem v případě závažnějšího problému by nebylo možné dorazit na plánovanou akci včas. Přespávání u rodin organizátorů bylo také hrozbou. V případě neuspořádání se sjednaného koncertu mohlo dojít i k vypovězení smluveného noclehu. Tento problém byl řešen rezervním fondem v rozpočtu. Další hrozbou byl zapůjčený kontrabas od organizátorů Vodafestu. V případě ztráty, nebo poškození se CM Radegast zavázala škody uhradit. Na štěstí se jednalo o kontrabas nevalné kvality, takže případná úhrady by nebyla takovým problémem. Problém by nastal až ve chvíli, kdy by kontrabasista neměl nástroj, na který by mohl hrát. 11

12 2. Realizační tým Jelikož byl tento projekt co do velikosti tělesa a celkového počtu účastníků, kteří se turné účastnili, malý, bylo třeba rozdělit týmové role uvnitř skupiny hudebníků tak, aby byl umožněn další průběh turné i v případě, že například vedoucí týmu nebude moci v daný čas být na daném místě pro řešení aktuálního problému. Jistá autonomie vyjednávání pro členy kapely byla samozřejmostí. Každodenní problémy a záležitosti k řešení na další dny turné se řešily formou týmových porad, které probíhaly každý večer po dobu celého turné. I když se realizační tým projektu zpravidla řeší až v projektové fázi, v tomto projektu byl od začátku jasný (standardní složení CM Radegast se nemění), proto ho autor uvádí už v předprojektové části. 2.1 Osobnosti hudebníků Jelikož hudebníci, kteří se účastnili australského projektu, jsou muzikanty cimbálové muziky, která je na svém domácím trhu dobře známá, věnuje se autor v následující části popisu osobností muzikantů, kteří se turné účastnili Petr Střalka Interpret lidových písní, houslista a baskytarista původem z Rožnova pod Radhoštěm má na svém kontě několik vydaných CD nosičů se svou druhou kapelou Poštár, ale podílel se také na natočení profilového CD CM Radegast. Petr Střalka byl na tour v pozici primáše kapely, to znamená, že hrál první housle. Skládá a také upravuje písně pro několik valašských cimbálových muzik. Petr Střalka měl na starosti v předprojektové fázi komunikaci s možnými sponzory. Ve fázi realizace měl na starosti vedení kapely po stránce umělecké. Jeho další činností bylo řízení zapůjčeného vozu Tomáš Frňka Tomáš Frňka, který je při běžném provozu kapely organizačním vedoucím CM Radegast, zastával v projektu post klarinetisty. Hru na tento nástroj vystudoval na Konzervatoři v Kroměříži. Po dobu studií se věnoval také klasické hudbě, ale po skončení působení v Kroměříži ji opustil a vrátil se zpět ke hře v lidové kapele. Tomáš je zakládajícím členem CM Radegast. Také má na kontě několik úprav písní pro svou muziku. 12

13 Stejně tak, jako Petr Střalka, měl Tomáš Frňka v předprojektové fázi na starosti kontakt se sponzory. V průběhu realizace projektu se Tomáš specializoval na pořizování fotodukomentace a videozáznamů Radomír Golas Radomír Golas se hudbou živí od svých šestnácti let. Narodil se ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde se také začal věnovat folkloru a hudbě. Začínal jako busker 5 v evropských městech jako například Norinberk, Stuttgart, Berlín, Curych a podobně. Hostoval v mnohých valašských cimbálových muzikách. Byl iniciátorem založení CM Radegast, kde působí bez přestávky od jejího založení. Radomír se podílí na společném fungování CM Radegast především jako umělecký vedoucí. Často také upravuje lidové písně do jazzového hávu. V předprojektové bylo třeba zajistit přepravu cimbálu do cílové destinace. Radomír Golas zajišťoval a organizoval přepravu v rámci České republiky. Ve fázi projektu zastával post druhého řidiče Adam Procházka Adam Procházka je kontrabasista původem ze Ždánic, který se aktivně věnuje lidové hudbě od šesti let. Vystřídal velké množství lidových muzik, v současné době je kontrabasistou ve Vojenském uměleckém souboru Ondráš v Brně. Na tour byl v pozici kontrabasisty a hlavně řešitele, potažmo manažera celého projektu. Adam Procházka byl po celou dobu trvání projektu, tedy od předprojektové do poprojektové fáze, vedoucím týmu a plánovačem turné. Ve fázi předprojektové měl na starost navázat komunikaci s krajanskými spolky, zajistit přepravu členů do místa určení a celkově zabezpečit fázi před realizací. V projektové fázi zajišťoval chod celého turné. Byl hlavním vedoucím projektu. 5 Pouliční hráč, spoléhající na to, že mu kolemjdoucí dají drobné 13

14 3. Předprojektová fáze Za předprojektovou fázi považuje řešitel dobu před započetím tour, tedy před odletem kapely do Austrálie. Předprojektová fáze začala 1. září 2014 obdržením u z australské strany od prezidentky Vodafestu Lenky Allen. V této fázi šlo to zjistit, zda-li má projekt šanci na úspěch. Docházelo k řešení různých scénářů průběhu projektu a podobně. Bylo zapotřebí důkladně promyslet a dát do souvislosti mnoho aspektů projektu, porovnat klady a zápory. Bylo také třeba vyhodnotit rizika, která by mohla celou akci ohrozit. 3.1 Předprojektová fáze v datech: Navázání kontaktu s australskou stranou, řešení důsledků problémů, které by mohly přijetím pozvání vystoupit nastat, SWOT analýza 3.2 Taktika příprav Prvek letenek, které nebyly ze strany pořadatelů pokryty, byl klíčový v plánování celé tour. Cílem akce nebyl ani tak celkový zisk, jako pokrytí nákladů. Kvůli tomu, že se jednalo o neobyčejnou nabídku, se členové sestavy muzikantů dohodli cíli dopravit českou kulturu za Čechy. Celé řešení jednotlivých vystoupení se lišilo koncert od koncertu, spolek od spolku. Celou českou komunitu v Austrálii nezastřešuje jedna organizace, která by mohla být nápomocna realizátorovi v jeho snažení zajistit dostatečný počet vystoupení k pokrytí nákladů tour. Níže jsou sepsána specifika vyjednávání koncertů v krajanských spolcích v Austrálii: Krajanské spolky nesdružuje žádná nadřazená organizace, která by byla schopna zprostředkovat kontakty, které by mohly být využity jako prostředek ke kontaktování možné protistrany. Existují však lokální uskupení jako jsou například Češi ve východní Austrálii, Češi v západní Austrálii a podobně. Ovšem ne celé spektrum všech existujících krajanských spolků byl zahrnut pod křídly těchto organizací. Některé spolky totiž nebyly členy ani jedné z nadřazených organizací. 3.3 Komunikace v rámci týmu Komunikace členů týmu mezi sebou probíhala v předprojektové fázi pomocí především ové komunikace. Další formou byly SMS a telefonní hovory, které zaručovaly 14

15 úsporu času a aktuálnost řešení záležitostí potřebných pro realizaci. Další komunikace probíhala formou sdílených Google dokumentů, které mohli všichni členové komentovat a doplňovat Předběžná rozvaha rozpočtu Ještě, než začal řešitel projektu domlouvat koncerty v Austrálii, bylo potřeba zvážit, kolik koncertů s jakým finančním výtěžkem je potřeba navštívit, aby se turné finančně vyplatilo. Jakožto hlavní výdaje řešitel počítal zpáteční letenky pro členy kapely a cimbál, dále výdaje na pohyb po Austrálii. Vedlejší byly výdaje na ubytování a stravu, vzhledem k povaze členů kapely řešitel věděl, že ubytování i v provizornějších podmínkách nebude problém. Dalším výdajem (i když ne výdajem jako takovým) byla finanční rezerva použitelná v případě nějakého problému. Zjistit průměrnou cenu letenek na internetu nebyl problém, co se týče stěhování cimbálu, zjistil přibližnou cenu od svých známých z CM Slovácko mladší, která v Austrálii koncertovala měsíc před CM Radegast. Cenu za pronájem automobilu, který dokáže pojmout celou kapelu, jeho spotřebu a průměrnou cenu benzínu také nebyl problém zjistit. Ve výsledku se kvůli proměnlivosti těchto výdajů rozhodl použít zaokrouhlené částky. Co se týče příjmů, řešitel počítal s průměrným výdělkem na deset koncertů (cenu nastavil tak, aby se turné vyplatilo) a prodejem CD. Již v této fázi zvažoval oslovení sponzorů, vzhledem k nejasnému výsledku ale raději možnost sponzorského daru v rozvaze neuváděl. Ve výsledku řešiteli vyšla lehce plusová bilance, hlavní přínos projektu ale viděl hlavně v jeho nefinančních cílích a rozhodl se proto v projektu pokračovat. Příjmy Předběžná rozvaha vypadala tedy následovně: Kč ( Kč) Výdaje Kč Koncerty 10 x Kč Letenky pro členy CM Radegast Kč Prodej CD Kč Letenka pro Cimbál Kč Případně nevyužitá rezerva ( Kč) Výdaje na automobil v Austrálii Kč Bilance projektu Tabulka č. 1 předběžná rozvaha projektu Finanční rezerva Kč ( Kč) Kč 15

16 4. Projektová fáze Fází nadcházející předprojektové má autor na mysli dobu od počátku navazování kontaktu s australskými spolky (vyjma Vodafestu) po návrat do České republiky. V projektové fázi se jednalo především o naplánování celé tour a dodržení podmínek, které byly ujednány s organizátory koncertů. 4.1 Projektová fáze v datech: počátek navazování kontaktů s jinými krajanskými spolky v Austrálii. Snaha o zajištění dalších koncertů, definitivní ujednání koncertů nad rámec Vodafestu a jejich přesné zanesení do kalendáře tour, potvrzení účasti CM Radegast na Vodafestu v Melbourne Odlet z Prahy směr Dubai, Kuala Lumpur, Melbourne Přílet do Melbourne a ubytování se, čas na aklimatizaci Melbourne, krajanský festival Vodafest, koncert Česká národní škola v Sydney, koncert Česká restaurace Prague Sydney, koncert Restaurace Heart Of Europe, Melbourne, koncert Maďarský klub, Perth, koncert Česká škola, Perth, koncert Rodinná oslava Perth, koncert Místní tělovýchovná jednota Sokol Melbourne, Melbourne, koncert Prodej cimbálu CM Radegast Přílet přes Melbourne, Kuala Lumpur, Dubai do Prahy Ukončení projektové fáze 4.2 Navázání kontaktu s krajanskými spolky Při navazování kontaktu s možnými pořadateli našich koncertů byl navázán kontakt nejprve em, v pozdější fázi především přes komunikační službu poskytovanou prostřednictvím programu Skype (tedy videotelefonáty). Spolky nám v našem časovém plánu vycházely vstříc a byly schopné i přesunout termín koncertu tak, aby lépe zapadal do časového plánu CM Radegast. 16

17 Taktickou záležitostí byly požadavky kapely. CM Radegast měla v požadavcích zaplacení honoráře za každý jednotlivý koncert a zajištění ubytování na dobu nezbytně nutnou. Jednalo se většinou a den před koncertem a den po koncertu, nebo na dobu nezbytně nutnou do dalšího koncertu. Další položkou byla strava, kterou ve větší míře také zajišťoval pořadatel. Díky semknutosti české komunity se podařilo plnit tyto požadavky bez výjimky. V mnoha případech přístup ze strany organizátorů předčil v dobrém slova smyslu očekávání kapely Vyjednávání o ceně za koncert se odvíjelo od nákladů, které vznikly transportem kapely do Austrálie a také pohybem po Austrálii. K cestování mezi koncerty bylo zapotřebí pronájmu vozu schopného pojmout 4 muzikanty a rozměrné nástroje (kontrabas, cimbál) a zavazadla (osobní věci muzikantů na 3 týdny tour). Velmi pozitivní na celé organizaci byl fakt, že ve většině případů mohlo vyjednávání probíhat v českém jazyce, což rozhodně usnadnilo celé předprojektové řízení. Díky tomuto faktu, který dozajista ovlivnil celou tour, se podařilo navázat mnoho nových přátelství a kontaktů, které dávají tušit další možné budoucí spolupráci. 4.3 Zainteresované strany Pod pojmem zainteresované strany má autor namysli skupiny, které se podílely na průběhu projektu od začátku po jeho ukončení. Interními zainteresovanými stranami byli členové CM Radegast, místní komunita Čechoslováků, organizátoři Vodafestu, Česká národní škola v Sydney, Česká restaurace Prague v Sydney, Česká škola v Perthu, Sokol Sydney a Sokol Melbourne, Restaurace Heart Of Europe v Melbourne a Maďarský klub v Perthu. Za externí zainteresované strany se dá považovat Australské společenství a Česká republika, potažmo velvyslanectví České republiky v Cambeře Stručná analýza zainteresovaných stran Zde autor provede analýzu zainteresovaných stran. Kvůli specifickému typu projektu ovšem nepovažuje za vhodné přidělovat zainteresovaným stranám identifikátory důležitosti a spíše se rozhodl strany analyzovat odpověďmi na otázky, než je zapisovat do tabulky a zjednodušovat je na číselná data a jednoslovné popisy. Vzhledem k povaze projektu, jež v případě úspěchu nezpůsobuje nikomu přímou škodu, se autor rozhodl z analýzy vynechat otázku Přeje tato strana projektu úspěch?, 17

18 protože je předem jasné, že všechny interní zainteresované strany projektu přejí úspěch a externími stranami jsou oba státy, které mezi sebou nemají vážnějších konfliktů. Otázkami jsou tedy následující: 1. Co je tato zainteresovaná strana strana? 2. Jak je v projektu zainteresovaná (přínosy a náklady)? 3. Jaký je její cíl v projektu a co z něj získá? CM Radegast Co je tato zainteresovaná strana? CM Radegast je cimbálová muzika pocházející z Frenštátu pod Radhoštěm. Aktivně hraje jak na folklórních akcích, tak na soukromých oslavách či firemních večírcích, což členům kapely přináší převážně finanční zisk. CM Radegast se snaží o vyvážený poměr hraní kvůli zisku a hraní kvůli zachování folklórního kulturního dědictví. Jak je v projektu zainteresovaná (přínosy a náklady)? CM Radegast celý projekt vymýšlí a pořádá, jejím přínosem je tudíž organizace projektu a poskytnutí služby (koncertu). Náklady na její provoz (letenky, benzín na cestu, strava a ubytování) hradí (v případě úspěšnosti projektu) další zainteresované strany. Jaký je její cíl v projektu a co z něj získá? Cíle CM Radegast jsou popsány v podkapitole věnující se cílům projektu. CM Radegast v případě úspěšnosti projektu získá kontakty na australské krajany, zkušenost s turné v zahraničí a případně i finance Australská komunita Čechoslováků Co je tato zainteresovaná strana? Podle údajů českého ministerstva zahraničí žije v Austrálii přibližně Čechů 6 a podle velvyslanectví Slovenské republiky v Cambeře žije v Austrálii kolem Slováků 7. Jejich zájmem je nejenom se integrovat do australské společnosti, ale i nezapomenout na 6 Podle oficiálních stránek ministerstva zahraničí, zveřejněno 2014 (http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane_v_zahranici/krajane_ve_svete/adresare/adresareaustralie_adresar_krajanskych_spolku.html) 7 Podle oficiálních stránek slovenského velvyslanectví v Cambeře, zveřejněno 2014 https://www.mzv.sk/servlet/canberrazu?mt=/app/wcm/zu/canberrazu/main.nsf/vw_byid/id_621f5291ae4 A5FD4C125715B004FFE51_SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/ZU/CanberraZU/main.nsf/vw_ByID/ID_FEB 4C03C556BE982C12578E00048F3B7_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&HM=60-XXX&OB=0 18

19 svoji národní identitu. Tu podporují pomocí mnoha různých spolků, tělovýchovných jednot Sokol, českých škol, restaurací a podobně. Jak je v projektu zainteresovaná (přínosy a náklady)? Přínosem této zainteresované strany je jejich zázemí pro pořádání etnicky zaměřených akcí, kterými se snaží podpořit svoji národní identitu. Dále jejich ochota spolupracovat a udělat vše pro to, aby projekt zdárně dopadl. Finanční náklady na tuto zainteresovanou stranu ze strany organizátorů projektu nejsou v případě dostatečné návštěvnosti koncertů žádné, jde pouze o investovaný čas. Jaký je její cíl v projektu a co získá? Cíl československé komunity v Austrálii je prohloubit národní cítění a etnickou pospolitost, díky které zůstane jejich kulturní dědictví i přes pobyt v cizí zemi co nejvíce zachováno. Z projektu tedy získají službu (koncert), která následně může prohlubovat jejich smysl pro komunitu. Také získají kontakt s Českou republikou, který mohou využít při pořádání dalších podobných akcí Organizátoři Vodafestu Co je tato zainteresovaná strana? Vodafest je jednodenní československý festival v Melbourne, který se snaží Čechům a Slovákům připomenout kulturu našich zemí, stejně tak jako jí předvést místním. Organizátoři Vodafestu podali první impuls ke vzniku celého projektu pozvali na svůj festival CM Radegast. Jak je v projektu zainteresovaná (přínosy a náklady)? Přínosem zainteresované strany je její pozvání CM Radegast na Vodafest, jejich organizační a komunikační schopnosti, díky kterým se podařilo komunikovat s českou ambasádou, zajistit pořadatelskou činnost kolem koncertu, zajistit ubytování, dopravu a pokrýt část finančních nákladů nezbytných k úspěšné realizaci projektu. Jaký je její cíl v projektu a co získá? Cílem organizátorů Vodafestu bylo zajistit koncert CM Radegast a tím získat pro svůj festival další kapelu a ukázku české kultury. Dále také získala kontakt, který může dále využívat. 19

20 Česká národní škola v Sydney a Česká škola v Perthu 8 Co je tato zainteresovaná strana? Obě školy jsou organizace zaměřující se na výuku českého jazyka, české historie a kultury. Zároveň slouží jako jedny z center setkávání české komunity. Jak je v projektu zainteresovaná (přínosy a náklady)? Stejně jako ostatní subjekty, které zajišťovaly koncerty CM Radegast Česká národní škola v Sydney a Česká škola v Perthu zajišťovaly finance potřebné k realizaci části projektu, která se jich týkala, stravu a ubytování pro hudebníky, organizační záležitosti kolem koncertu. Náklady ze strany CM Radegast nebyly žádné. Jaký je její cíl v projektu a co získá? Cíl České národní školy v Sydney a České školy v Perthu byl (poté, co byly CM Radegast osloveny) zajistit koncert této kapely. Tím organizace získaly náplň další akce, kterou mohla podpořit udržení české národní identity a důvod k setkání. Dalším ziskem je další kontakt do České republiky Česká restaurace Prague v Sydney a Restaurace Heart Of Europe v Melbourne 9 Co je tato zainteresovaná strana? Obě restaurace jsou setkávací centra československé komunity v Austrálii. Jinak samozřejmě fungují jako klasické restaurace, ovšem se zaměřením na českou a slovenskou kuchyni a nápoje. Jak je v projektu zainteresovaná (přínosy a náklady)? V obou restauracích se konaly koncerty a obě poskytly potřebný servis (ubytování, strava, finance na pokrytí nákladů, pořadatelské záležitosti). Pro organizátory projektu opět neplynuly žádné nepokryté náklady. Jaký je její cíl v projektu a co získá? Cíle obou restaurací vychází z jejich povahy coby podnikatelských subjektů a setkávacích míst; jejich cílem tedy bylo generovat zisk vycházející z účasti většího počtu místních krajanů než obvykle a také podpořit jejich image setkávacích míst československé komunity. 8 Autor se rozhodl obě školy v analýze zainteresovaných stran spojit, neboť by odpovědi na otázky byly prakticky stejné. 9 Autor se rozhodl obě restaurace v analýze zainteresovaných stran spojit, neboť by odpovědi na otázky byly prakticky stejné. 20

21 Maďarský klub v Perthu Co je tato zainteresovaná strana? Maďarský klub v Perthu zajišťuje setkávání Maďarů v australském Perthu a pořádá různé akce za účelem prezentace a zachování maďarské kultury. Jak je v projektu zainteresovaná (přínosy a náklady)? Jelikož maďarská kultura má ke kultuře české a slovenské podstatně blíže než k australské, přijal Maďarský klub nabídku koncertu. Poskytl stejný servis jako ostatní zainteresované strany a náklady ze strany organizátorů projektu opět nebyly žádné. Jaký je její cíl v projektu a co získá? Cílem Maďarského klubu bylo vytvořit zajímavou akci pro nejen maďarskou komunitu v Perthu, klub tím získal další program také kontakt do České republiky Sokol Melbourne a Sokol Sydney 10 Co je tato zainteresovaná strana? Oba spolky se starají o československé kulturní dědictví v Austrálii a slouží nejen coby tělovýchovná jednota ale i jako organizátor setkávacích akcí a nese stmelovací funkci v komunitě. Jak je v projektu zainteresovaná (přínosy a náklady)? Oba spolky se staraly o pořadatelskou činnost kolem koncertů, zajistily ubytování, stranu a pokryly potřebné finanční náklady. Náklady ze strany organizátorů projektu opět nevznikly. Jaký je její cíl v projektu a co získá? Oba spolky se dlouhodobě snaží o udržení československé komunity v Austrálii a hledají náplň a příležitosti pro kulturní akce, na kterých by se komunita sešla. Spolky tedy získaly autentický program, kontakt do České republiky a v případě Sokol Melbourne i cimbál, který by je v případě dopravy tohoto nástroje do Austrálie vyšel mnohem dráž. 10 Autor se rozhodl oba spolky v analýze zainteresovaných stran spojit, neboť by odpovědi na otázky byly prakticky stejné. 21

22 Česká republika a Australské společenství (externí zainteresovaná strany) Co je tato zainteresovaná strana? Oba státy jsou spíše příčinami celého projektu (a jeho okolnostmi), než jeho přímými participanty. Ovšem z hlediska analýzy zainteresovaných stran mohou hrát důležitou roli. Jak je v projektu zainteresovaná (přínosy a náklady)? Největší vliv měl vztah obou států co se týče potřebných dokladů, administrativních záležitostí a různých organizačních věcí. V tomto měla velký vliv česká ambasáda v Camberře, se kterou i díky ochotě místních Čechoslováků pomoci s domlouváním nebyl žádný problém. V opačném případě by ovšem oba státy mohly celý projekt podstatně zesložitit, ne-li jeho provedení zamezit. Jaký je její cíl v projektu a co získá? Oba státy získají další vzájemnou spolupráci, která dále může napomáhat přátelství mezi oběma státy. Australská strana navíc získala zajímavé kulturní vyžití pro své občany. 4.4 Plánování turné Plán tour se začal řešit hned po obdržení nabídky výstupu CM Radegast v Austrálii ze strany Vodafestu v září Před definitivním vyřčením souhlasu s nabídkou bylo nutné prozkoumat možnosti, které by tour mohlo muzice nabídnout. Proběhla tedy vlna navazování kontaktů s možnými protistranami z řad jiných organizátorů, než byli pořadatelé Vodafestu. Po přislíbení a dojednání všech ostatních nabídek z jiných klubů po celé Austrálii přislíbila CM Radegast svou účast na Vodafestu, jakožto na nosném prvku celé tour. Ostatní koncerty v době přijetí a dojednání nabídky na vystoupení na Vodafestu již byly dojednány. 4.5 Logistika V této podkapitole shrnuje řešitel logistické kroky, které bylo potřeba vyřešit před započetím tour. Jedná se především o přesuny lidí (muzikantů) a materiálu (hudební nástroje a osobní věci muzikantů) Přeprava lidí Prvotní činností v této oblasti bylo obstarání co nejlevnějších letenek v co nejpřijatelnější čas (tak aby doba přestupů a čekání na navazující spoje nepřesahovala 10 hodin). Nejlépe požadavkům kapely vyhovovaly spoje společnosti Fly Emirates, které byly 22

23 nejlevnější, a zároveň doba čekání na další spoj nepřesahovala deset hodin. Po příletu bylo zapotřebí vyzvednout auto z půjčovny, které bylo s dostatečným měsíčním předstihem rezervováno u společnosti Herz. Jejich pobočka se nachází přímo před letištěm v Melbourne. V problematice zapůjčení auta bylo důležité, aby se byla schopna cimbálová muzika do automobilu vejít i s objemnými zavazadly včetně nástrojů. Tento problém byl vyřešen zapůjčením automobilu Nissan X-Trail, který vyhovoval podmínkám pro transport materiálu a osazenstva dokonale. O úložných prostorech vozu byla CM Radegast přesvědčena díky tomu, že Radomír Golas (cimbalista a účastník tour) má stejný automobil ve vlastnictví a používá ho ke stejným potřebám (přesun nástrojů zavazadel a muzikantů) v České republice. Vozidlo bylo zapůjčeno na celou dobu trvání tour a sloužilo ke všem jízdám, kromě letů a kromě pohybu kapely v Perthu (vzdálenost 4000 kilometrů byla překonána letecky). V případě koncertů v Perthu byl přesun realizován pomocí vozů pořadatele Problematika materiálu Jedná se především hudební nástroje větších rozměrů, jako je cimbál a kontrabas. Kontrabas byl na celou dobu zájezdu zapůjčen od organizátorů Vodafestu, kteří mají kontrabas ve svém vlastnictví. Cimbál byl z České republiky zaslán na Velvyslanectví ČR do Canberry. Účast velvyslanectví byla vyjednána vedením Vodafestu. Cimbál byl zaslán touto cestou, protože vyjednávací schopnosti této instituce v případě vzniku možných problémů byla vyšší, než v případě Vodafestu. O přepravu do Melbourne se postaralo velvyslanectví České republiky v Cambeře. Cimbál byl umístěn čtyři dny před příjezdem v domě prezidentky festivalu Vodafest Lenky Allen. Po příjezdu kapely byl cimbalistou Radomírem Golasem naladěn a byla zkontrolována jeho funkčnost. Záložním plánem v případě neúspěchu a např. zničení nástroje bylo zapůjčení cimbálu od Slovenského národního spolku v Melbourne, který měl v době konání svůj vlastní cimbál. Tento nástroj však nebyl ve vhodné kondici, ale v případě, že by se mělo jednat o náhradní nástroj, by stačil pokrýt požadavky CM Radegast Logistika ubytování kapely Nocování kapely během celé tour bylo zajišťováno v rodinách organizátorů akce. Toto byl také požadavek, po jehož naplnění bylo možno koncert v dané lokalitě naplánovat. V průběhu realizace nedošlo k problémům, které by souvisely s ubytováním. 23

24 4.6 Propagace V předprojektové fázi bylo samozřejmě potřeba projekt zpropagovat, aby na koncerty přišli návštěvníci a byl dodržen finanční cíl projektu, a to neskončit v mínusu Propagace australských pořadatelů Australská strana prováděla propagaci především po sociálních sítích, mailingem 11 a osobním doporučením a letáky. Důležité byly také zmínky o koncertech CM Radegast v občasnících vydávaných jednotlivými krajanskými spolky. Osobní doporučení (a to nejen ve smyslu osobního setkání ale cíleného telefonátu nebo u či jiného spojení s obsahem Přijď do *místo+, bude tam hrát cimbálka ) se ve výsledku ukázalo jako nejsilnější nástroj, československá komunita v Austrálii je poměrně provázaná a krajané si o koncertech dali vědět (což se nakonec projevilo na přátelské atmosféře při koncertech, bylo poznat, že se většina účastníků nějakým způsobem zná). Každá zainteresovaná strana projektu propagovala koncert podle svých možností. Všechny zúčastněné spolky vlastnící stránku na sociálních sítích (zejména na Facebooku) projekt propagovaly podle svých zkušeností a možností 12. V restauracích, ve kterých CM Radegast hrála, se v předstihu objevily letáky a podomácku vyrobené plakáty. Po účasti na Vodafestu místní české rádio udělalo s představiteli CM Radegast rozhovor 13, který upozorňoval i na jejich návrat do Melbourne. Na ten upozorňoval místní Sokol formou letáků 14. Vodafest propagoval koncert v rámci propagace svého celého programu a přímo se o něm zmiňoval ve svých PR článcích 15 a o koncertu se zmiňoval i místní krajanský časopis Klokan 16. O koncertu psal i český konzulát Sydney 17. Obě školy na svých nástěnkách uveřejnily jimi vyrobené letáky a stejně se zachoval i Maďarský klub Propagace tour v České republice Propagace koncertního turné CM Radegast po Austrálii nebyla nijak náročná, jelikož nebyl požadován žádný výsledek, který by měl být propagací docílen v České republice. 11 Rozesílání pozvánek pomocí u 12 Viz například příloha č Viz příloha č Viz obrázek č Viz příloha č Viz příloha č Viz příloha č. 2 24

25 Jednalo se o příspěvky na profilech CM Radegast na sociálních sítích a na webových stránkách Program turné: koncerty Níže autor popisuje časový harmonogram turné. Zastávky tour se odehráli v osmi místech, jak už bylo výše zmíněno. Koncerty se odehrály v těchto destinacích: Melbourne, krajanský festival Vodafest Česká národní škola v Sydney česká restaurace Prague Sydney restaurace Heart Of Europe, Melbourne Maďarský klub, Perth Česká škola, Perth rodinná oslava, Perth Místní tělovýchovná jednota Sokol Melbourne v Melbourne Popis míst konání koncertů 19 Pozn. Řešení honoráře za koncert a pokrytí výdajů na všech místech probíhalo formou darovací smlouvy mezi pořadatelem a CM Radegast, která byla podepsána na místě, tam byla i předána smluvená hotovost Melbourne, krajanský festival Vodafest Vodafest je festivalem České komunity v Melbourne. Koná se jednou ročně a je oslavou českých zvyků a tradic. Na festivalu se představují umělci z řad Čechů žijících v Melbourne, místní folklorní skupiny atd. Nedílnou součástí festivalu jsou také výstavy krojů, výstavy z historie Vodafestu a podobně. Vzhledem k povaze festivalu je kapacita koncertu téměř neomezena, podle prodaných lístků, pozvánek a volných vstupenek organizátoři odhadují účast na cca 1200 návštěvníků Česká národní škola v Sydney, koncert V Sydney fungující česká škola je dějištěm mnohých kulturních aktivit podporujících českou kulturu a její vliv na děti emigrantů. Je významným hráčem v udržování české kultury 18 Viz příloha č Informace o kapacitě a návštěvnosti poskytli pořadatelé koncertů. Podotýkali, že kapacita sálů vzhledem k povaze jimi pořádaných akcí zpravidla zdaleka nebývá využita. 25

26 v Sydney. Na koncert v téměř naplněném sále dorazilo 132 návštěvníků (celkovou kapacitu organizátoři odhadují na přibližně 150 lidí) Česká restaurace Prague Sydney, koncert Restaurace provozovaná českými majiteli v Sydney je dějištěm kulturních aktivit, jako jsou koncerty českých kapel, divadelních představení, tanečních zábav a podobně. Kapacita restaurace, v případě, že se bude počítat i místo na stání (potažmo tanec) je kolem padesáti lidí, vstupenek se prodalo Restaurace Heart Of Europe, Melbourne, koncert Československá restaurace v Melbourne s názvem Heart Of Europe je místem setkávání české menšiny v Melbourne. Konají se zde koncerty českých kapel, místních folklorních skupin a podobně. Kapacita restaurace s případným místem na stání nebo tanec je kolem sedmdesáti lidí, na koncert se prodalo 42 vstupenek Maďarský klub, Perth, koncert Pro potřeby české menšiny v Perthu je pronajímán Maďarský klub v Perthu pro organizování kulturních akcí. Běžně slouží Maďarské komunitě. Do sálu využívaného Maďarským klubem Perth se standardně vejde kolem dvou set lidí, prodalo se 145 vstupenek Česká škola, Perth, koncert V Perthu funguje česká škola, jako je tomu i v Melbourne. Mimo školní vyučování je dějištěm kulturních aktivit nejen dětské populace, ale slouží také jako místo setkávání pro zbytek komunity. Na koncert se prodalo 64 vstupenek, odhadovaná kapacita sálu je kolem sta lidí Rodinná oslava Perth, koncert Koncert se odehrál na zahradě rodinného domu v Perthu. Dům majitelky je využíván k setkávání české komunity. Na zahradu rodinného domu by se sice vešlo kolem padesáti lidí, kapacita z hlediska sousedské slušnosti ovšem není zdaleka taková, proto autor považuje počet 25 návštěvníků za téměř maximální možný. 26

27 Místní tělovýchovná jednota Sokol Melbourne, Melbourne, koncert V Melbourne funguje od padesátých let tělovýchovná jednota Sokol. Má vlastní budovu se sálem a restaurací. Sokol Melbourne je organizací, která pořádá jak kulturní, tak pohybové aktivity. Mezi kulturní akce patří oslavy narozenin členů komunity, pořádání koncertů atd. Kapacita koncertu byla odhadnuta na 150 lidí, dostavilo se 68 návštěvníků Komentář k programu turné Místa a data konání koncertů nebyla vybrána náhodně. Díky vstřícnosti pořadatelů bylo možné zasadit jednotlivé koncerty do našeho harmonogramu tak, aby toto zařazení jednotlivých koncertů nekolidovalo s jinými a vždy zůstávala dostatečně dlouhá doba na přesun za dalším koncertem. To se týkalo také jisté časové rezervy, která se ovšem nedá přesně definovat, avšak v případě přesunu z Melbourne do Sydney bylo třeba stanovit delší časovou rezervu v rozmezí deset až dvacet hodin. V případě přejezdu v rámci jednoho města bylo třeba počítat se zdržením na trase kvůli například zhoršené dopravní situaci, poruše automobilu a podobně. Takto bylo nutné kalkulovat s rezervou času kolem dvou hodin. Takto bylo třeba z časem nakládat, aby nebylo ohrožen plán turné a aby se uskutečnily všechny koncerty ve stanovený čas na určeném místě produkce. Koncert Přibližná kapacita Počet návštěvníků Melbourne, krajanský festival Vodafest neomezeno 1200 Česká národní škola v Sydney Česká restaurace Prague Sydney Restaurace Heart Of Europe Maďarský klub Česká škola v Perthu Rodinná oslava 50/25 25 Sokol Melbourne Tabulka č. 1 Kapacita a návštěvnost koncertů 27

28 5. Poprojektová fáze Za fázi post projektovou označuje autor dobu po skončení tour, tedy dobu od do doby uzavření a vyřešení všech náležitostí spojených s realizací projektu. 5.1 Poprojektová fáze v datech: Začátek řešení formálních záležitostí vyplývajících z ukončení projektu (finanční analýza) Ukončení finanční analýzy, vyúčtování všech položek, definitivní ukončení projektu 5.2 Finanční vyhodnocení tour Na projekt nebyl použit žádný z veřejných zdrojů financí (dotace, granty a podobně). Vše se tedy odehrávalo z privátních zdrojů. Finančním cílem tour bylo neskončit v mínusu. To se nakonec podařilo Rozpočet Rozpočet počítal s průměrnými cenami jednotlivých služeb. V případě jakéhokoliv finančního nezdaru byl rozpočet kryt rezervou na dokrytí všech případných problémů, které mohly v průběhu akce nastat, dále byl vypracován náhradní plán na získání potřebných zdrojů, který je popsán v samostatné podkapitole Vývoj rozpočtu Řešitel oslovil celkem 36 spolků a nakonec se s osmi z nich domluvil na koncertech. Sice za menší průměrnou cenu, než předtím předpokládal, ale zato získal důležitou informaci, a to že tělovýchovná jednota Sokol Melbourne by ráda zakoupila cimbál kapely CM Radegast. To ušetřilo výdaje za zpáteční letenku pro cimbál a navíc poskytlo další finance, díky kterým mohl projekt skončit v zelených číslech. Další výraznou změnou bylo nalezení sponzora, který poskytl CM Radegast na projekt Kč výměnou za příslib hraní na firemním večírku. Díky těmto dvěma nečekaným příjmovým položkám mohl řešitel s místními pořadateli ve výsledku dohodnout cenu koncertu a zaplacení nákladů na přepravu tak, aby výsledná dohoda vždy vyhovovala oběma zúčastněným stranám. 28

29 5.3 Faktické příjmy a výdaje turné 20 a vyhodnocení odchylky Příjmy Kč Výdaje Kč krajanský festival Vodafest Kč Letenky 4 x Kč Česká národní škola v Sydney Kč Půjčovné auta Kč Česká restaurace Prague Sydney Kč Benzín 6192 Kč Česká restaurace Heart of Europe Kč Přeprava cimbálu v ČR 5457 Kč Maďarský klub Perth Kč Přeprava cimbálu do Austrálie Kč Česká škola v Perthu Kč Rodinná oslava Perth Kč Sokol Melbourne Kč Prodej cimbálu Kč Prodej CD Kč Sponzoring Kč Celkový finanční výsledek projektu Kč Tabulka č. 2 Tabulka příjmů a výdajů Co se týče výdajů, odchylka dosahuje Kč, kdy výdaje ve skutečnosti byly menší, než řešitel na začátku projektu předpokládal. To je dáno zejména tím, že nebylo nutné přepravovat cimbál zpátky do České republiky. V případě příjmů je odchylka větší ( Kč nebo Kč v případě využití rezervy), a to nejen kvůli sponzorskému daru, ale opět díky prodeji cimbálu, který příjmy projektu zásadně podpořil. Menší byl oproti původnímu plánu výdělek za koncerty, naopak se vydělalo více peněz prodejem CD. Nejpatrnější rozdíl je v bilanci, kdy v ideálním případě byl původně předpokládaný výdělek projektu Kč a skutečný výdělek činil Kč, tedy rozdíl dosáhl Kč Příjmy Na společné konto cimbálové muziky Radegast vložili účastnící tour vklad, který pokryl letenky, zapůjčení automobilu, a další režijní náklady. Bylo zde počítáno s velkou rezervou na případné vzniklé problémy. Dalším zdrojem financí byl sponzorský dar od firmy Quatum s.r.o., která předala Kč formou daru pro CM Radegast. CM Radegast se na oplátku zavázala zadarmo zahrát na jejich firemním večírku. Za tímto účelem byla sepsána smlouva o smlouvě budoucí. Honoráře za koncerty tvořily také velkou část příjmů. V příjmech se také počítalo s prodáním cimbálu ve vlastnictví CM Radegast místní organizaci Sokolu Melbourne. Nástroj byl předán Sokolu jako dar a požadovaný obnos převeden taktéž formou daru na účet CM Radegast. 20 Příjmy prostředků z australské strany jsou přepočtem v době projektu aktuálního kurzu 19,40 Kč za AUD 29

30 Příjmy Sponzoring Koncerty v Austrálii Prodej cimbálu Prodej CD Celkem Tabulka č. 3: Příjmy Kč Kč Kč Kč Kč Prodej cimbálu Sokol Melbourne v období předprojektové fáze nabídl CM Radegast odkup cimbálu. K prodeji došlo sedmého prosince v Melbourne v sídle Sokola Melbourne. Prodej cimbálu byl klíčový pro dofinancování celého projektu. Cimbálů je v Austrálii nedostatek. Sokol Melbourne měl zájem uchovat hodnoty lidové kultury pro krajany do budoucna. To byl hlavní důvod koupi cimbálu ze strany Sokola. Prodej byl obstarán formou finančního daru Sokola Melbourne Cimbálové muzice Radegast z Frenštátu pod Radhoštěm, jakožto registrovanému spolku a CM Radegast cimbál Sokolu taktéž darovala. Odůvodnění pro prodej cimbálu je cena, kterou protistrana nabídla. Ta byla mnohonásobně větší, než tržní hodnota v České republice. Čili se prodej vyplatil i při započtení ceny přepravy na místo určení Výdaje Největší položkou na straně výdajů bylo obstarání letenek, dále pak zajištění pronájmu automobilu. Nemalou částí se podílelo na výdajích zajištění převozu cimbálu do cílové destinace (Melbourne). Ostatní náklady na pobyt byly hrazeny ze zdrojů Australských pořadatelů. Mezi tyto náklady patří ubytování CM Radegast, které probíhalo v rodinách pořadatelů (tudíž prakticky bez výdajů), strava pro kapelu, kterou vzhledem k objemu financí v projektu můžeme zanedbat a poté náklady na organizaci jednotlivých koncertů, což v podstatě znamenalo vytisknutí letáků, případně domluvení člověka, který hlídá vstup. To zajišťovali přátelé pořadatelů, tudíž opět bez dalších nákladů. Výdaje Letenky Půjčený automobil Přeprava nástroje celkem Tabulka č. 4: Výdaje Kč Kč Kč Kč 30

31 5.3.4 Finanční výsledek Rozpočet byl dodržen a výdaje nepřevýšily příjmy, celková bilance projektu je plus Kč. Čili byl naplněn finanční cíl projektu, který pro kapelu znamenal především nedostat se do záporných čísel v konečném vyúčtování. Pro případ finančního nezdaru turné byl vypracován náhradní plán Záložní finanční plán v případě nezdaru turné Pro případný nezdar bylo třeba vypracovat plán dokrytí finančních nákladů, který autor popisuje níže. Zálohou v případě totálního selhání akce byl busking, tedy hraní na ulici. V předprojektové fázi bylo důkladně zmapováno prostředí vhodné pro busking po celé Austrálii. Z webů, které se problematikou buskingu zaobírají, byla zjištěna rizika a příležitosti z buskingu v Austrálii vyplývající. Pro busking byla vybrána místa, kde není zapotřebí povolení a je na nich dostatečný pohyb lidí. Na to je v případě Melbourne (pokud nevyužíváte nějaké nebezpečné pomůcky) potřeba vyplnit jednoduchý internetový formulář 21, poté se zaregistrovat na informační pohovor, na který se musíte dostavit. Cena povolení na tři měsíce je 10 australských dolarů, v případě prodeje merchantdisingu dolarů. V Sydney systém funguje velmi podobně, jen cena tříměsíčního povolení činí 12 dolarů a prodej CD (ale ne jiného merchantdisingu, který se prodávat nesmí) je zdarma. Další prostředek pro případné dokrytí nákladů spojených s nezdarem akce byl prodej CD kapely. Radegast vezl s sebou 300 CD, které všechna prodal. Cena jednoho CD byla stanovena po domluvě členů kapely na 10 dolarů (194 českých korun) za kus. Dá se říct, že prodej CD zajistil větší část celkových zisků z tour. 5.4 Hodnocení role autora v projektu a jeho výkonu Hlavní rolí autora v projektu byla jeho celková příprava a organizace, zajištění hladkého průběhu příprav, komunikace se zúčastněnými spolky, českou ambasádou a správa finančních záležitostí, dále pak zpracování projektu po jeho ukončení a rekapitulace. Další rolí autora bylo hrát na kontrabas v CM Radegast. 21 https://eservices.melbourne.vic.gov.au/epathway/production/web/licensing/licencenames.aspx?licenceid= 53213&js= Tematické materiály CD, trička, odznaky atd. 31

32 Vzhledem k tomu, že byly všechny cíle projektu naplněny, hodnotí autor svůj výkon povětšinou kladně. V předprojektové fázi se mu povedlo kontaktovat dostatek spolků, aby z nich nakonec kladně odpovědělo množství, které bylo potřeba k realizaci projektu. S nimi vykomunikoval finanční a organizační stránku projektu tak, že nakonec vše víceméně hladce proběhlo. Během projektové fáze na sebe většinu organizace braly jednotlivé spolky, ale i tak bylo potřeba plánovat příští kroky, dodržovat rezervy a dodržovat smluvené podmínky spolupráce s jednotlivými spolky. Na tom se ovšem podílela celá kapela. V poprojektové fázi autor dokončoval konverzace se spolky a navazoval spolupráci na možný příští ročník akce, často úspěšně. Za nejslabší stránku svého výkonu autor považuje nedostatečnou časovou rezervu pro organizaci a komunikaci celého projektu, i když vše podstatné nakonec vyšlo, často nastávaly stresové situace, které sice neměly neblahý vliv na funkci CM Radegast, ale obecně nejsou žádoucím jevem. Také si uvědomuje, že s větším nasazením do propagace na české straně by se dalo na projekt sehnat více sponzorů, na australské straně naopak najít více účastníků koncertů, potažmo příležitostí k hraní. 5.5 Doporučení pro příští ročníky V této kapitole by autor projektu rád popsal doporučení pro možné další ročníky tour. V průběhu příprav každého projektu dojde k objevení mnoha problémů, jejichž napravení by mělo být motorem dalších ročníků. Důležité je vzít si ponaučení z chyb, které se staly, a nedopustit jejich opakování v případných dalších ročnících projektu. V prvé řadě by měl být dbán zvýšený důraz na plánování, které by mělo začínat daleko dříve před samotnou realizací. Autor projektu připouští, že na plánování tohoto projektu nebyl vyčleněn dostatečně dlouhý časový úsek, ale dále dodává, že kdyby nebylo možné naplánovat projekt v tak krátkém čase, tak by se nemohl vůbec uskutečnit. V případě tak ojedinělého projektu, kterým dle názorů autora turné po Austrálii je, by bylo velkou ztrátou pro CM Radegast takový projekt nedokončit. Proto by bylo vhodné v možných příštích ročnících komunikovat s organizátory koncertů v Austrálii daleko dříve tak, aby nenastaly možné organizační problémy způsobené nedostatkem času na předprojektovou fázi. 32

33 Dalším doporučením pro následující ročníky projektu by bylo zefektivnění propagace turné cimbálové muziky Radegast na území České republiky. Tím myšleno využít turné a jeho výstupy jako potenciál pro propagaci sebe sama v prostředí České republiky. Toto v prvním ročníku nebylo využito dostatečně z důvodů zkrácené doby příprav na realizaci projektu. Projekt tohoto turné nebude mít do budoucna patrně ambice stát se větším a významnějším. Důvodem je omezená velikost českých komunit v Austrálii. Ale potenciál pro další rozvoj v menším měřítku rozhodně má. Už i fakt, že na místě se již nachází český cimbál, který je tedy k dispozici a nemusí se složitě převážet z České republiky, značně zjednodušuje možnou realizaci dalších ročníků. 33

34 Závěr Projekt koncertního turné cimbálové muziky Radegast po Austrálii bez větších problémů proběhl v listopadu a prosinci roku Ohlasy australských médií na přítomnost cimbálové muziky z České republiky byly dobré. Cíle formulované na začátku projektu byly dodrženy a turné neskončilo finančním fiaskem, ba naopak, zůstalo v zisku. Dále byly navázány důležité kontakty, které se budou hodit při možném dalším turné v Austrálii. Pro řešitele znamenal projekt příležitost jak zužitkovat znalosti, které mu byly předány prostřednictvím studia hudebního managementu na JAMU v Brně. Díky řešení tohoto projektu získal autor mnoho cenných zkušeností a navázal množství důležitých kontaktů, které mu mohou pomoci v jeho další praxi. Turné cimbálové muziky Radegast po Austrálii tedy dopadlo nad očekávání dobře. 34

35 Internetové zdroje Rozhovor pro časopis Klokan [online]. [cit Dostupné z: Rozhovor pro časopis Kvart [online]. [cit Dostupné z: Rozhovor pro rádio SBS [online]. [cit Dostupné z: Facebookové stránky Vodafestu [online]. [cit Dostupné z: https://www.facebook.com/vodafest 35

36 Seznam příloh Příloha č. 1: Facebooková stránka CM Radegast Příloha č. 2: Článek z webu konzulátu v Sydney Příloha č. 3: PR Článek z oficiální stránky Vodafestu Příloha č. 4: Online rozhovor z australského rádia SBS Příloha č. 5: Pozvánka na vystoupení CM Radegast v Sokolu Melbourne Příloha č. 6: Příspěvek z Facebooku Vodafestu o příletu CM Radegast Příloha č. 7: Rozhovor z krajanského časopisu Klokan Příloha č. 8: Článek o Vodafestu z online deníku Herald Sun 36

37 Seznam zkratek SWOT Analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb CM Cimbálová muzika JAMU Janáčkova akademie múzických umění PR Public relations vztahy s veřejností, používáno ve smyslu propagace AUD Australský dolar 37

38 Přílohy Příloha č. 1: Facebooková stránka CM Radegast 38

39 Příloha č. 2: Článek z webu konzulátu v Sydney 39

40 Příloha č. 3: Článek z oficiální stránky Vodafestu 40

41 Příloha. č. 4: Online rozhovor z australského rádia SBS 41

42 Příloha č. 5: Pozvánka na vystoupení CM Radegast v Sokolu Melbourne 42

43 Příloha č. 6: Příspěvek z Facebooku Vodafestu o příletu CM Radegast 43

44 Příloha č. 7: Rozhovor z krajanského časopisu Klokan 44

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta Absolventský projekt

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Jan Řezníček Komunitní práce na příkadu organizace Český západ Bakalářská

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek Iva Honzková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neziskového sektoru, popis neziskové organizace

Více

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Arts management Nový model kulturního centra Vypracoval: Ondřej Kašpárek

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka Ideální platforma pro organizování filmového festivalu Martin Čtvrtečka Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve

Více

Komunitní sociální práce na malé obci

Komunitní sociální práce na malé obci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Komunitní sociální práce na malé obci Marie Jiroušková Katedra: Sociální práce Vedoucí práce: PaedDr. Marie Vorlová Studijní program:

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Pasivita, břemeno, nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pasivita, břemeno, nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 2 3 Pasivita, břemeno, nebo výzva? INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5 Editor: Jaroslav Šotola Na textu spolupracovali: Jan Černý Miloš Hrubý Daniel Hůle Petra Klingerová Vít Kučera Jan Musil Jan Němeček

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice.

Více

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu

Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mgr. Michal Veselý

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin

Více