8. Struktura údaj na LCD displeji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Struktura údaj na LCD displeji"

Transkript

1 Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor Struktura údaj na LCD displeji 8.1 Hlavní menu Hlavní menu je zobrazeno vždy po spušt ní nabíje e. Jsou zde prozatím dv volby a to Výb r profilu nabíjení a Práce s pam tí, viz obrázky 8.1 a 8.2. P epínaní mezi položkami je možné pomocí tla ítek + a. Volba je provedena tla ítkem Enter. Obr. 8.1 položka hlavní nabídky Obr. 8.2 položka hlavní nabídky 8.2 Nabídka volby profilu nabíjení Zde je možno vybrat profil práce nabíje e z p edem p ipravených. Pohyb po jednotlivých bodech je zajišt n tla ítky + a. Výb r profilu se provádí tla ítkem Enter a návrat do hlavního menu pomocí tla ítka Escape. Na obrázku 8.3 je popsána struktura zobrazovaných informací o profilu. Obr. 8.3 zobrazení výb ru profilu Potvrzení výb ru profilu a spušt ní innosti Po výb ru profilu je uživatel vyzván k p ipojení akumulátoru a odsouhlasení výb ru. Volba lze zrušit stiskem tla ítka Escape, což je návrat do menu výb ru profilu. Potvrzení výb ru se provede tla ítkem Enter, ímž se okamžit za ne provád t nastavený program. Nabídka je obrázku 8.4. Obr. 8.4 potvrzení p ipojení akumulátoru a spušt ní programu

2 Tomáš Tichý Nabídka práce s pam tí V této nabídce je možné odesílat nam ená data do PC, mazat data z pam ti nabíje e a zjiš ovat volnou kapacitu pam ti pro ukládání dat. Data jsou odesílána po stisknutí tla ítka Enter na nabídce z obrázku 8.5. Odesílání dat je asov náro né a b hem odesílání není nijak indikována innost nabíje e. Odesílání m že trvat (podle obsazení pam ti) až 4 minuty. Obr. 8.5 podnabídka odeslání hodnot do PC Data je možné taky kompletn smazat pomocí nabídky z obrázku 9.6 a pro zabrán ní necht ného smazání je nutné potvrdit ješt up es ující dotaz z obrázku 9.7. Mazání je relativn rychlé a trvá p i libovolném zapln ní pam ti stejn dlouho (cca 10 s). Obr. 8.6 podnabídka mazání pam ti Obr. 8.7 potvrzovací dotaz Zbývající volné místo v bajtech je možné zjistit v t etí podnabídce. Jeden záznam zabere 4 bajty. P íklad výpisu je na obrázku Zobrazované údaje p i práci Obr. 8.8 výpis volné pam ti P i práci nabíje e jsou na displeji zobrazovány veškeré provozní stavy. Aby bylo možné zobrazit veškeré informace, jsou jednotlivé údaje uspo ádány do 14 podoken s jednou podnabídkou. Zobrazení událostí a možností p erušení nebo ukon ení procesu. Jednotlivá podokna jsou popsáná na následujících obrázcích. Pohyb mezi jednotlivými podokny se provádí stisky tla ítek + a.

3 Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 58 Obr. 8.9 podokno 1 p i práci nabíje e Popis položek podokna 1 z obrázku 8.9 Typ aku zobrazuje typ použitého akumulátoru. Další možnosti jsou NiMH a LiPb Nab/vyb proud - zobrazuje aktuální skute ný proud z nebo do akumulátoru Nap tí aku aktuální skute né nap tí akumulátoru Režim práce + zbývající cykly ur uje aktuální režim práce. První písmeno zna í nabíjení (N) nebo vybíjení (V), druhé písmeno druh práce. Pro nabíjení jsou možnosti standardní nabíjení (M), automatické nabíjení (A), reflexní nabíjení (R) a nabíjení za diodou (D). Pro vybíjení zobrazuje bu stálý vybíjecí proud (M) nebo automatické snižování (A). Prodleva je signalizována písmeny (WW). íslo ur uje p i použití program vybít nabít nebo nabít vybít po et dalších cykl as zobrazuje as [mmm:ss] od po átku jednotlivých režim. P echodem mezi režimy se as nuluje. Pokud je režim práce prodleva je zobrazován as do konce prodlevy Dodaný/odebraný náboj zobrazuje dodaný nebo odebraný náboj z aktuálního režimu práce Obr podokno 2 p i práci nabíje e Popis položek podokna 2 z obrázku 8.10 Napájecí nap tí zobrazuje aktuální hodnotu napájecího nap tí nabíje e Teplota aku zobrazuje teplotu na externím teplotním idle pro akumulátor Teplota chladi e teplota na interním tepelném idlu umíst ném na chladícím profilu

4 Tomáš Tichý 59 Obr podokno 3 p i práci nabíje e Popis položek podokna 3 z obrázku 8.11 Po et lánk zobrazuje po et lánk nastavených v profilu nabíjení Cyklus x z y aktuální íslo cyklu je zapsáno v ísle x z celkového po tu y nastaveného v profilu nabíjení. Kapacita akumulátoru zobrazuje kapacitu akumulátoru nastavenou v profilu nabíjení Název profilu zobrazuje jméno aktuáln používaného profilu Obr podokno 4 p i práci nabíje e P es podokno 4 je možné získat informace o všech událostech, které nastaly b hem práce s aktuálním profilem. Do zobrazení událostí lze vstoupit tla ítkem Enter. Obr podokno 5 až 9 p i práci nabíje e Popis položek podoken 5 až 9 z obrázku 8.13 Cykl popisuje íslo cyklu v n mž byla nam ena následující hodnota. íslo cyklu nabývá hodnot 0-9

5 Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 60 Dodaný náboj velikost náboje dodaného v jednom cyklu. Náboj je udán v mah Odebraný náboj velikost náboje odebraného v jednom cyklu. Velikost náboje je v mah Podokna 5 až 9 se liší jen ísly cykl. Horní ádek je vždy dodaný náboj spodní odebraný. Sm r je odlišen i znaménkem za íslem cyklu. Obr podokno 10 až 14 p i práci nabíje e Popis položek podoken 10 až 14 z obrázku 8.14 Cykl popisuje íslo cyklu v n mž byl nam en následující údaj. íslo cyklu nabývá hodnotaažj,kdeaje0ajje9.písmena byly použity pro rozlišení údaj o náboji a práci Dodaná energie ur uje velikost dodané energie p i nabíjení. íslo je ve Wh Odebraná energie ur uje velikost odebrané energie p i vybíjení. íslo je ve Wh Rozdíly mezi následujícími okny jsou stejné jako u podoken 5 až Zobrazení událostí V této podnabídce je možné zjistit informace o událostech vzniklých b hem práce profilu. Do nabídky je možné vstoupit stisknutím tla ítka Enter v podokn 4. Pohyb mezi jednotlivými položkami je možný pomocí tla ítek + a. Opušt ní nabídky je možné pomocí tla ítka Escape. Vzhled výpisu je na obrázku Obr rozložení informací na displeji o událostech

6 Tomáš Tichý 61 Popis položek z obrázku 8.15 as je to as [mmm:ss] od spušt ní vybíjení, nabíjení nebo prodlevy. P i p echodu se as nuluje a tak zobrazovaný as není absolutní, ale relativní k aktuálnímu režimu. Po adové íslo zobrazuje celkový po et událostí, protože zapamatovatelných jich m že být jen 31 Zobrazovaná událost x z y zobrazuje aktuální pozici zobrazované události v bufferu událostí z celkového po tu. Vyšší íslo události je nov jší. Popis události popisuje nastalou událost. Možné popisy jsou: Start vybíjení, Prodleva, Start nabíjení, Konec vybíjení, Dosažen Dpeak, Uplynul as, Náboj byl dodán, Pod min. proud, Nab. teplota p es, Nab. teplota zp t, Vyb. teplota p es, Vyb. teplota zp t, Vadný akumulátor, Nizke U napajeci Nabídka ukon ení Tato nabídka je vyvolána stisknutím tla ítka Escape v libovolném míst zobrazovaných údaj. Pomocí této nabídky je možné úpln p erušit b h profilu a vysko it do nabídky výb ru profilu nebo p erušit aktuální režim profilu a pokra ovat následujícím. Vzhled nabídky je na obrázku Obr nabídka ukon ení programu Volba je realizována p íslušnými tla ítky pod popisy.

7 Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor Ovládací software pro PC Ovládací program pro PC byl napsán v prost edí Borland C++ Builder 5 s využitím p ídavného objektu pro vykreslení grafu. Program umož uje uživateli sledovat veškeré d je v nabíje i, sledovat aktuální hodnoty m ených veli in, prohlížet online data v grafu, kalibrovat m ící obvody a nastavovat pracovní p edvolby nabíje e. Program je koncipován jako ladící pomocník k vývoji a proto neobsahuje veškeré náležitosti k zp íjemn ní práce uživateli a obsahuje i n které nízkoúrov ové nastavení a ovládání. V prozatímní verzi softwaru mikropo íta e je nutné použití programu v PC k nastavení p edvoleb nabíjení. 9.1 Nastavení a ovládání Zde jsou základní ovládací prvky pro práci s informacemi z nabíje e, základní ovládání a nastavení p ipojení. Na obrázku 9.1 je sejmutá obrazovka programu. Obr. 9.1 vzhled stránky s nastavením a ovládáním nabíje e K propojení nabíje e a programu slouží blok s nastavením Spojení. Zde je nutné vybrat íslo sériového portu, na který je nabíje p ipojen a provést propojení stiskem tla ítka P ipojit Com. K zjišt ní kvality spojení slouží ást Test spojení. Test se spustí tla ítkem Start a ukon uje se tla ítkem Stop. Po stisknutí tla ítka Start se za nou vysílat kontrolní bloky dat,

8 Tomáš Tichý 63 jejichž po et je vypsán. Úsp šnost p enosu je signalizována progress barem. Blok Spojení také obsahuje výpis postupu komunikace s nabíje em. Blok Ru ní nastavení je nízkoúrov ová funkce k použití p i kalibraci p evodník nebo p i vývoji. Nastavení se okamžit p enese do mikropo íta e, kde se nastavené parametry aktivují. S touto funkcí by m l pracovat jen seznámený uživatel. Nulování je blok ur ený pro snadn jší orientaci v grafu p i ode ítání po ítaných veli in asu, náboje a práce. Je to op t blok používaný p i vývoji softwaru a lad ní výkonových algoritm nabíjení a vybíjení. Prvky bloku Ovládání grafu již jsou uživatelsky zajímav jší. Tla ítko Povol odes. hodnot povolí p epnutí posílání dat z textového formátu (viz 7.6.2) na binární formát (viz 7.6.1), pomocí n hož nabíje odesílá stavy svých nastavovaných a m ených funkcí. Ty jsou zobrazeny bu v oblasti Získaných hodnot a nebo n které v grafu. Ovládací prvek Zakaž odes. hodnot má opa ný význam. Tla ítkem Reset grafu se smaže graf a nastaví se aktuální as jako nulový bod v grafu. Pomocí tla ítek Ulož graf a Na ti graf je možné ukládat a na ítat nam ené grafy do souboru pro pozd jší zpracování. Tla ítky P eruš program a Zastav vše z bloku Ovládání pr b hu se nahrazuje nabídka nabíje e ukon it (viz 8.4.2). V bloku Získaných hodnot jsou vypsány jednotlivé parametry. as je zobrazován od spušt ní p ipojení nabíje e k napájení, hodnota CPV je popsána v ásti (7.11) a (7.12.3). Podbloky Data Register 1 a Data Register 2 vypisují stavy výstup posuvných registr 74HCT595 (viz 5.6.2). Tla ítko Na ti hodnoty slouží k vynucenému na tení stav nabíje e. 9.2 Graf V této sekci je vykreslován z p íchozích hodnot graf. Do grafu se vynáší nap tí, proud, náboj, práce, teplota akumulátoru a hodnota CPV. K vykreslování grafu je použita komponenta firmy Steema Software TeeChart Pro 5 Evaluation version [29]. Komponenta není úpln nejlepší možné ešení, je ovšem posta ující. K pohybu po grafu slouží pravé tla ítko myši a její posunování. Pomocí levého tla ítka a pomocí pohybu z levého horního rohu do pravého dolního rohu bude vybraná oblast p iblížena. Zobrazení celého grafu se provede stisknutím levého tla ítka myši a pohybem z pravého dolního rohu do levého horního rohu libovolné ásti grafu. Vzhled okna s grafem je na obrázku 9.2.

9 Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 64 Obr. 9.3 zobrazení graf 9.3 Kalibrace Pomocí této sekce je možné zkalibrovat m ící obvody nabíje e. Toto okno (obrázek 9.3) není ur ené pro b žnou práci a špatné nastavení m že zp sobit zni ení nabíje e nebo jeho okolí. Více v kapitole (7.7). K spušt ní kalibrace musí být povolené odesílání hodnot do nabíje e (viz 9.1). V okn kalibrace se tla ítkem Povol kalibraci z bloku Ovládání. Pokud se budou kalibrovat jen ur ité m icí rozsahy, je vhodné na íst sou asné konstanty z nabíje e pomocí tla ítka Na ti konstanty. Pro zkalibrování jednotlivých nap ových rozsah je nutné si je jednotliv zablokovat stisknutím tla ítka. Proudové rozsahy se p epnou automaticky zvolením proudu z vyššího rozsahu. Poté zvolit dv hodnoty z uvedeného rozsahu. Do polí ka AD se vyplní údaj z AktAD a do následujícího polí ka skute nou hodnotu nap tí i proudu. Jako první údaj se píše vždy vyšší hodnota. Stiskem p íslušného tla ítka Vypo ti dojde k vy íslení konstant. Ty je možné ješt ru n doeditovat v polí cích Kx a Ax. Konstanty se uloží do nabíje e tla ítkem Ulož konstanty.

10 Tomáš Tichý 65 Obr. 9.3 okno kalibra ního nastavení 9.4 P edvolby V tomto okn je umožn no uživateli p idávat, mazat a editovat p edvolby práce nabíje e. Jiným zp sobem zatím není možné nastavit práci nabíje e. P edvolby je možné ukládat a na ítat ze soubor pomocí tla ítek Ulož do souboru a Na ti ze souboru. P idání p edvolby se provádí tla ítkem P idat p edvolbu. Nová p edvolba se umístí za aktuáln zobrazenou p edvolbu. Tla ítkem Smazat p edvolbu se maže aktuáln zobrazená p edvolba. Na ítání a ukládání p edvoleb do nabíje e zajiš ují p íkazová tla ítka Na ti p edvolby a Odešli p edvolby. Provedené zm ny nastavení jsou akceptovány až po stisknutí tla ítka Ulož p edvolbu, kde dojde ke kontrole správnosti zadaných údaj. Pohyb mezi jednotlivými p edvolbami je umožn n naviga ními tla ítky u ísla p edvolby. Vzhled okna je na obrázku 9.4.

11 Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 66 Obr. 9.4 okno práce s p edvolbami nabíjení Popis nastavení v bloku Obecné: Název šestnáctiznakové ozna ení nabíjecí p edvolby Po et lánk udává po et sériov zapojených lánk v nabíjené akumulátorové sad (1 až 25) Max. nabíjecí teplota udává teplotu p i jejímž p ekro ení p eruší nabíje nabíjení (30-55 C) Max. vybíjecí teplota teplota, nad kterou nabíje p eruší vybíjecí proud (30-55 C) Kapacita akumulátoru kapacita jednoho (potažmo paralelní kombinace) lánku ( mah) Max. dodaný náboj ur uje maximální velikost dodaného náboje do akumulátor ( mah) p i ukon ení nabíjení pomocí Delta Peaku nebo podle dodaného náboje Po et cykl po et nabíjecích a vybíjecích cykl p i použití program Nabít vybít nebo Vybít nabít (1-10) Typ lánku ur uje jakého typu je nabíjený akumulátor Nastavení typu nabíjení vychází z popisu v bodu (7.12). Typ programu ur uje, jakým postupem bude nabíje pracovat. Možné volby jsou: Nabít, Vybít, Nabít vybít, Vybít nabít. Volba Ukládání vzork do pam ti po ur uje periodu zápisu informací o pr b hu nabíjení do pam ti nabíje e (viz bod 7.17).

12 Tomáš Tichý 67 V bloku Nabíjení se ur í Nabíjecí proud ( ma), Maximální nabíjecí proud ( ma) a Citlivost detekce Delta Peaku (1-10 mv na lánek). Volba Nabíjecí proud je využitá p i Standardním nabíjení, Reflexním nabíjení a Nabíjení za ochrannou diodou. Maximální nabíjecí proud ur uje limit regulace automatické volby nabíjecího proudu. Citlivost DP je požadována p i volb ukon ení nabíjení pomocí poklesu nap tí. Volby Vybíjení jsou Vybíjecí proud ( ma), Min. vybíjecí proud ( ma) a Automatické snižování proudu. P i vybíjení se nastaví proud z volby Vybíjecí proud a pokud je použitá volba Automatické snižování proudu, je proud snižován až na hranici Min. vybíjecího proudu. V bloku nastavení LiPol, LiIon, Pb je možné nastavit hodnotu Max. nabíjecího nap tí ( mv), která ur uje kone né nabíjecí nap tí, Min. vybíjecí nap tí ( mv), na které jsou akumulátory vybíjeny a hodnotu Min. nabíjecí proud ( ma), což je hranice, p i jejímž dosažení bude nabíjení ukon eno. V nabídce asy je možné nastavit Maximální as ( min), který ur uje maximální dobu nabíjení program s ukon ením pomocí detekce DP nebo ukon ených asem, mimo nabíjení LiPol, LiIon a Pb lánk. as p ed DP (0-600 s), který blokuje vyhledávání poklesu nap tí po uvedený as, a tím zabrání nalezení falešného poklesu starších akumulátor. Doba prodlevy mezi p echody mezi programy se nastavuje v položce Prodleva ( s). Poslední nabídkou Konec nabíjení se ur uje, podle jakého algoritmu má nabíje ukon it nabíjení. Pro NiCd a NiMH lánky jsou p ípustné všechny možnosti pro LiPol, LiIon a Pb pouze možnost Náboj. Volba DP má záložní možnosti ukon ení as a Náboj.

13 Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor Záv r Cílem bakalá ské práce bylo prostudovat nabíjecí algoritmy a možnosti vyhodnocení stavu akumulátor. Ze získaných poznatk byl následn navržen hardware nabíje e, do kterého byly jednotlivé algoritmy implementovány. Konstrukcí hardwaru se poda ilo splnit požadavky m ení a nastavování nabíjecích a vybíjecích algoritm. Ke konstrukci byly použity moderní b žn dostupné sou ástky vývodové i pro povrchovou montáž. Požadavek rychlého nabíjení je spln n výstupním výkonem 150 W (p edpokládaný ale nezkoušený výkon by mohl být více než 200 W) a proudy až 9,6 A. Vybíjecí proud je až 6,3 A s povoleným výkonem 60 W. Implementované algoritmy by m ly splnit nároky na provoz nejpoužívan jších druh akumulátor. Proti p vodnímu plánu byly p idány i algoritmy nabíjení LiIon, LiPol a Pb akumulátor. V sou asném stavu je nabíje schopen nabíjet pomocí n kolika algoritm lánky NiCd a NiMH, volit automaticky nabíjecí proudy pro lánky NiCd a jedním algoritmem lánky LiIon, LiPol a Pb. Vybíjení je možné pro všechny lánky bu konstantním proudem, nebo automaticky snižovaným proudem. Je možné ukládat data nabíjení vnit ní pam ti pro pozd jší zpracování na PC, nebo je možné je p ímo odesílat a nabíjecí proces sledovat na PC. Nastavovaní program je zatím možné jen p es PC, ale i tato možnost bude do nabíje e dopln na. V nabíje i mohou být uloženy profily nabíjených sad akumulátor, které je možné volit p es tla ítka a LCD displej nabíje e, ímž se zjednoduší obsluha p i používání stejných akumulátor. V pr b hu nabíjecího procesu je možné sledovat základní údaje na LCD displeji nabíje e, procházet si dosažené údaje a kontrolovat události vzniklé b hem práce nabíje e. Uživatel je také informován o stavech nabíjení zvukovými signály. Nabíje je odolný proti p epólování vstupu i výstupu, nesprávné volb parametr pomocí m ení teploty nabíjených akumulátor, p eh átí výkonových prvk a proti chyb ídicího programu. Výsledek spl uje zadání bakalá ské práce.

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

BEL2000 - univerzální nabíje akumulátor

BEL2000 - univerzální nabíje akumulátor BEL2000 - univerzální nabíje akumulátor Základní popis: (verze 2.1-24. 2. 2001) Nabíje získal ocen ní Výrobek roku na výstav Model Hobb 2000 Univerzální nabíje akumulátor BEL2000 je moderní p ístroj ízený

Více

Digitální tlakoměr PM 111

Digitální tlakoměr PM 111 Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip

Více

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin Aktivity s GPS 3 Měření některých fyzikálních veličin Autor: L. Dvořák Cílem materiálu je pomoci vyučujícím s přípravou a následně i s provedením terénního cvičení s využitím GPS přijímačů se žáky II.

Více

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač slouží ke komfortnímu ovládání napěťových LED pásků. Konstrukčně je řešen pro použití v hliníkových profilech určených pro montáž

Více

GEN 230-3u-3i-X-ADE-USB

GEN 230-3u-3i-X-ADE-USB Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR typ Tenz2174P 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s

Více

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech. Návod k instalaci a obsluze 1. Popis zařízení A Logger tlaku DRULO II 1A Displej 2A Optický komunikační senzor 3A Funkční tlačítka pohyb / potvrzení 4A Utahovací šrouby 5A Odvzdušňovací šroub 6A Odvzdušňovací

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : +420 596 627 097, tel : +420 596 616 729, mob : +420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz

Více

Specifikace regulátoru teploty UNIMA-KS ORT1 ORT3

Specifikace regulátoru teploty UNIMA-KS ORT1 ORT3 Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

D - ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH SCHÉMAT

D - ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH SCHÉMAT D - ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH SCHÉMAT P ipojení idel max 12V Sí ové nap tí 230V 50Hz propojka adové svorkovnice S- propojka adové svorkovnice N - Teplotní idla S1 S6 (polarita libovolná) - Volitelné

Více

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 EMC2399 Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 Uživatelská příručka EMPOS spol. s r.o. 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Určení programového

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

HMP - 164. Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 230V~ 6x relé 250V/8A + -

HMP - 164. Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 230V~ 6x relé 250V/8A + - HMP - 164 Regulátor odběru elektrické energie 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 12V= 1 2 3 + - 485 1 2 3 4 - + TX RX COM STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6 230V~ 6x relé 250V/8A L

Více

Návod k obsluze. Výrobce

Návod k obsluze. Výrobce Nabíječ SCD 300 Návod k obsluze Výrobce TEMA Technika pro měřeni a automatizaci spol. s r.o. Tehovská 1290/64 100 00 Praha 10 tel./fax 274 783 375 e-mail:tema_sro@iol.cz soft.verze 1.4 datum vydání 11.11.2003

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6.

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6. GIGAmatic Tenzometrický přetěžovací převodník OBSAH 1. Popis 2 2. Použití 2 3. Technické informace 2 4. Nastavení 3 5. Popis funkce 6 6. Zapojení 8 7. Údržba 9 Strana # 1 z 8 Revize: 1.8 Květen 2007 1.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

Digitální panelový měřicí přístroj MDM40

Digitální panelový měřicí přístroj MDM40 Digitální panelový měřicí přístroj MDM40 Kontrolér pulzních signal Digitální přístroj s mikroprocesorovým řízením 2 měřící kanály Pro měření jmenovité frekvence, periody a rychlosti Rozsahy od 0,001 Hz

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

ALFACO s.r.o. IR33S Carel str. 1 IR33S CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

ALFACO s.r.o. IR33S Carel str. 1 IR33S CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ ALFACO s.r.o. IR33S Carel str. 1 IR33S CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení se statickým výparníkem pro nadnulové teploty. Termostat ukazuje teplotu chlazeného

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Příloha č. 7 Technická specifikace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na realizaci inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé čítač počtu kusů 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DELK2115 je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

Indikátor gama záření v hodinkách PM 1208 / PM 1208M. Návod

Indikátor gama záření v hodinkách PM 1208 / PM 1208M. Návod Indikátor gama záření v hodinkách PM 1208 / PM 1208M Návod I. Účel zařízení PM 1208 / PM 1208M je indikátor určený pro obyvatelstvo ale i pracovníky atomových elektráren, dále pro pracovníky oddělení nukleární

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : +420 596 627 097, tel : +420 596 616 729, mob : +420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz

Více

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 4 Levá strana

Více

21. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488 (základní seznámení)

21. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488 (základní seznámení) 21. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488 1/5 21. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488 (základní seznámení) Úkol měření : 1. Seznamte se s propojením přístrojů při měření předloženého převodníku

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

M ení s p ístrojem PU195 v síti s adaptérem PD191.1

M ení s p ístrojem PU195 v síti s adaptérem PD191.1 26 M ení s p ístrojem PU195 v síti s adaptérem PD191.1 L1 L2 L3 PE START 25 P ístroj PU195 5 4 6 2 7 3 9 8 1 1 grafický displej 2 ovládací tla ítka 3 oto ný p epína 4 držák vidlice 5 vidlice p ístroje

Více

Centrum dopravního vzdělání s.r.o. Praha 10, Strašnice, Pod Altánem 9/105, PSČ 100 00 IČ:24750174, DIČ:CZ24750174 TACHOGRAF STONERIDGE

Centrum dopravního vzdělání s.r.o. Praha 10, Strašnice, Pod Altánem 9/105, PSČ 100 00 IČ:24750174, DIČ:CZ24750174 TACHOGRAF STONERIDGE Předání a vyzvednutí vozidla v servisu Při předávání vozidla do servisu si řidič provede výtisk řidiče při vyjmutí své karty, při převzetí vozidla ze servisu provede výtisk na vozidlo. Oba výtisky si nechá

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika: Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin Stručná charakteristika: je určen pro měření libovolné fyzikální veličiny, která je reprezentována napětím nebo ji lze na napětí převést. Zpětný převod

Více

Šicí stroje NX-400 NX-200

Šicí stroje NX-400 NX-200 Šicí stroje NX-400 Brother NX-400/200 NX-400/ Elektronické šicí stroje řady NX vynikají velmi snadnou obsluhou, širokou nabídkou stehů a množstvím komfortních funkcí NX-400 Vždy na vaší straně NX-400 S

Více

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC D V1.0 Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC Popisovaný elektronický modul simuluje činnost veřejného osvětlení pro různé druhy svítidel a osvětlení budov s nepravidelným rozsvěcením jednotlivých

Více

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Osciloskop měřicí přístroj umožňující sledování průběhů napětí nebo i jiných elektrických i neelektrických

Více

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ Kapitola: Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+, strana 1/5 Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE - termostat

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování)

Návod k obsluze řídící jednotky. 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování) Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování) OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek regulátoru... 3 3. Struktura uživatelského a servisního menu... 4

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. s automatickým zapalováním

Návod k obsluze řídící jednotky. s automatickým zapalováním Návod k obsluze řídící jednotky s automatickým zapalováním Verze programu: 2011-05-25 Benekov OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek regulátoru... 3 3. Struktura uživatelského a servisního menu... 4 4. Nastavení

Více

Specifikace obvodu elektronického zapalování OEZ4. pro kogenera ní jednotky TEDOM

Specifikace obvodu elektronického zapalování OEZ4. pro kogenera ní jednotky TEDOM Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Nová Ves 41 Okrajová 1356 675 21 OK ÍŠKY 674 01 T EBÍ - vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 0618-870982 Tel.: 0618-848179 - SW pro vizualizaci, m ení a regulaci

Více

Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření. 300 1100hPa

Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření. 300 1100hPa MVario je systém měřící atmosférický tlak, podle kterého vypočítává nadmořskou výšku, rychlost stoupání, klesání a dále provádí záznam extrému, signalizuje změny stoupání/klesání a upozorňuje na překročení

Více

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21 EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21 Ing. Markéta Bolková, Ing. Karel Hoder, Ing. Karel Spá il MEgA M ící Energetické Aparáty, a.s. V uplynulém období bylo vyvinuto komplexní ešení pro sb r a analýzu dat protikorozní

Více

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P. ZADÁNÍ: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-900P. 1) Pomocí vestavěného kalibrátoru zkontrolujte nastavení zesílení vertikálního zesilovače, eventuálně nastavte prvkem "Kalibrace citlivosti". Změřte

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší

Více

DMX DUO Návod k obsluze

DMX DUO Návod k obsluze DMX DUO Návod k obsluze Ovládací prvky (Str. 4) 1. Vypínač Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. V dolní poloze je zařízení vypnuté, v horní poloze je zařízení zapnuté. 2. LED diody časovače FX Zobrazují

Více

animeo Compact animeo Compact

animeo Compact animeo Compact animeo Compact řídicí systém pro sluneční a pohledové clony v komerčních budovách - 1 - Řídicí systém SOMFY animeo Compact představuje novou generaci řídicích systémů, která uživateli poskytuje bohaté

Více

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení 1. Začátek práce na projektu Nejprve je třeba pečlivě promyslet všechny detaily projektu. Pouze bezchybné zadání úkolů a ovládání aplikace nezaručuje úspěch projektu jako takového, proto je přípravná fáze,

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Kabelový ovlada (standardní vybavení)

Kabelový ovlada (standardní vybavení) Kabelový ovlada (standardní vybavení) 1. Displej asova e 2. Rychlost ventilátoru (Automatika (AU- TO), Vysoká, St ední, Nízká) 3. Indikace odmrazování (DEFROST) 4. Indikace úsporného režimu (SAVE) 5. Zobrazení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2016, kategorie A, B

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2016, kategorie A, B Doporučené hodnocení školního kola: Hodnotit mohou buď učitelé školy, tým rodičů nebo si žáci, kteří se zúčastní soutěže, mohou ohodnotit úlohy navzájem sami (v tomto případě doporučujeme, aby si žáci

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

ANA 954. ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů

ANA 954. ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů ANA 954 Anemometr pro měření rychlosti a směru větru v horizontální rovině, popis - návod k obsluze - 1 - OBSAH 1 TECHNICKÉ PARAMETRY 2 2 MĚŘICÍ

Více

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků 1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je změřit výkonové a V-A charakteristiky fotovoltaického článku při změně intenzity světelného záření.

Více

Digitální termohygrobarometr s externí sondou Návod k použití

Digitální termohygrobarometr s externí sondou Návod k použití COMMETER C4141 Digitální termohygrobarometr s externí sondou Návod k použití Návod na použití termohygrobarometru COMMETER C4141 Přístroj je určen pro měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu externí

Více

Hodnota URV (pf) (hladina 100%) Zvýšení URV. Snížit URV. Nastavit URV podle PV

Hodnota URV (pf) (hladina 100%) Zvýšení URV. Snížit URV. Nastavit URV podle PV Návod k obsluze Spuštění Uživatelské rozhraní přístroje LC 300 zahrnuje displej (kapalné krystaly), šestipolohový otočný spínač a dvě. Výběr nabídky realizujete otočným spínačem; tlačítky zvolíte a/nebo

Více

Semestrální práce Testování uživatelského rozhraní

Semestrální práce Testování uživatelského rozhraní Semestrální práce Testování uživatelského rozhraní Koudelka Lukáš A2 testování bez uživatele Stránka 1 Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy... 3 Kontingentní průchod... 4

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A Elektrické měření definice.: Poznávací proces jehož prvořadým cílem je zjištění: výskytu a velikosti (tzv. kvantifikace) měřené veličiny při využívání známých fyzikálních jevů a zákonů. MP - mpérmetr R

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Detektory typu GC20R jsou stacionární elektronické přístroje určené k detekci přítomnosti chladiva ve vzduchu Jejich úkolem je včasné vyslání signálu

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

SPARKER RACING 3 NÁVOD

SPARKER RACING 3 NÁVOD SPARKER RACING 3 NÁVOD SPARKER RACING3 je zapalování pro silniční motocykly. Princip zapalování je induktivní. Je programovatelné pomocí počítace. Zapalování je plně laditelné z hlediska timingu zápalu.

Více

DMS NÁVOD K POUŽITÍ MĚŘIDLA TLAKU CRESSTO. Návod k obsluze DMS

DMS NÁVOD K POUŽITÍ MĚŘIDLA TLAKU CRESSTO. Návod k obsluze DMS NÁVOD K POUŽITÍ MĚŘIDLA TLAKU DMS CRESSTO Hasičská 2643 756 61 ROŽNOV pod RADHOŠTĚM tel.: 571 843 162, 571 845 338 fax.: 571 842 616 e-mail : firma@cressto.cz http://www.cressto.cz OBSAH DMS...1 1. VŠEOBECNÉ...3

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

VPS1 1/5. POPIS SIGNALIZAČNÍCH LED Červená připraveno k provozu, nebo komunikaci s PC Zelená čip přiložen (nekomunikuje s PC)

VPS1 1/5. POPIS SIGNALIZAČNÍCH LED Červená připraveno k provozu, nebo komunikaci s PC Zelená čip přiložen (nekomunikuje s PC) VÝBĚR ZE TŘECH VERZÍ 8,16 A 24 PATER POHODLNÉ OVLÁDNÍ POMOCÍ DALLAS ČIPŮ MOŽNOST PŘIPOJIT AŽ 200 UŽIVATELŮ EDITACE KLÍČŮ POMOCÍ PC ZATÍŽITELNOST VÝSTUPNÍCH KONTAKTŮ 1A VPS1 ver 1.1 Univerzální přístupový

Více

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Obsah 1. První spuštění... 2 1.1 Hlavní (výchozí) stránka ovládací aplikace... 5 1.2 Světla... 8 1.3 - Přehled teplot (Climate)... 9 1.4 Scény (hromadné

Více

Zařízení má několik částí.

Zařízení má několik částí. Logická stavebnice, jak název napovídá je určena pro snadnou a efektivní práci s logickými obvody. Bez problémů se však dá použít i v analogové oblasti slaboproudé elektroniky. Mezi nesporné priority patří

Více

SimOS. Jakub Doležal Radek Hlaváček Michael Očenášek Marek Reimer

SimOS. Jakub Doležal Radek Hlaváček Michael Očenášek Marek Reimer SimOS Uživatelská příručka Jakub Doležal Radek Hlaváček Michael Očenášek Marek Reimer 1 Obsah 1 Úvodní obrazovka 3 2 Herní obrazovka 3 2.1 Tlačítka Spustit a Pozastavit............................... 3

Více

Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod

Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod 1. Úvod...2 1.1 O programu...2 1.1.1 Historie...2 1.1.2 Použití...2 1.1.3 Nezbytná konfigurace PC a verze operačního systému...2 2. Instalace...2 2.1

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V TTT-9V Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady TTT-9 Obsah Použití zařízení Princip

Více

Propark2000 OKO. Uživatelská příručka. Parkovací systém. Verze 2.0

Propark2000 OKO. Uživatelská příručka. Parkovací systém. Verze 2.0 Propark2000 OKO Parkovací systém Uživatelská příručka Verze 2.0 PROFI PARKING spol.s r.o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku

Více

Automatická regulace hoření Reg 200

Automatická regulace hoření Reg 200 Automatická regulace hoření Reg 200 Uživatelský manuál 1.0 Obecná ustanovení 2 1.1 Technické parametry 3 1.2 Mechanické údaje 3 2.0 Popis Automatické regulace Reg 200 4 3.0 Blokové schéma 6 4.0 Ovládání

Více

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 M ení p enosové funkce ve frekven ní oblasti

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 M ení p enosové funkce ve frekven ní oblasti Název a íslo úlohy #7 - Disperze v optických vláknech Datum m ení 14. 5. 2015 M ení provedli Tereza Schönfeldová, David Roesel Vypracoval David Roesel Datum 19. 5. 2015 Hodnocení 1 Úvod V této úloze jsme

Více

DUM 10 téma: Nástroje malování

DUM 10 téma: Nástroje malování DUM 10 téma: Nástroje malování ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Parkovací asistent PS8vdf

Parkovací asistent PS8vdf Parkovací asistent PS8vdf Uživatelská příručka Tento parkovací systém nabízí ideální řešení pro náročné řidiče, kteří se starají o své vozidlo a bezpečnost svých blízkých. Skryté překážky, jako jsou např.

Více

Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X

Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X Aby bylo možné se s modemem Axesstel MV110H připojit k internetu na počítači s operačním systémem Mac OS X, je potřeba nejdříve nainstalovat ovladač Axesstel

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Štícha Roman Tematická oblast

Více