NEJVYŠŠÍ SOUD ESKÉ REPUBLIKY 29 Cdo 940/ U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEJVYŠŠÍ SOUD ESKÉ REPUBLIKY 29 Cdo 940/2013-1017 U S N E S E N Í"

Transkript

1 NEJVYŠŠÍ SOUD ESKÉ REPUBLIKY 29 Cdo 940/ U S N E S E N Í Nejvyšší soud eské republiky rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Petra Šuka a soudc JUDr. Filipa Cile ka a JUDr. Marka Doležala v právní v ci navrhovatel a) M sta Otrokovice, se sídlem v Otrokovicích, nám stí 3. kv tna 1340, PS , identifika ní íslo osoby , zastoupeného JUDr. Ing. Pavlem Schreiberem, advokátem, se sídlem v Brn, Jakubská 121/1, PS , a b) Compas Capital Consult, s. r. o., se sídlem ve Sviadnov, Na drahách 247, PS , identifika ní íslo osoby , zastoupeného Mgr. Bohdanou Šocovou, advokátkou, se sídlem v Olomouci, Palackého 641/11, PS , za ú asti spole nosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. se sídlem ve Zlín, t ída Tomáše Bati 383, PS , identifika ní íslo osoby , zastoupené JUDr. Petrem Tomanem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Trojanova 2022/12, PS , o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Krajského soudu v Brn pod sp. zn. 50 Cm 69/2005, 50 Cm 2/2007, o dovolání spole nosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a navrhovatele b) proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. zá í 2012,. j. 5 Cmo 108/ , takto: I. Dovolání navrhovatele b) se odmítá. II. V rozsahu, v n mž sm uje proti prvnímu výroku usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. zá í 2012,. j. 5 Cmo 108/ , v ásti, v níž odvolací soud zm nil usnesení Krajského soudu v Brn ze dne 19. prosince 2011,. j. 50 Cm 69/ , 50 Cm 2/2007, tak, že vyslovil neplatnost usnesení valné hromady spole nosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. konané dne 8. ervna 2005 o schválení návrhu na rozd lení zisku za rok 2004 v etn stanovení tantiém, a proti druhému výroku usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. zá í 2012,. j. 5 Cmo 108/ , se dovolání spole nosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. odmítá. III. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. zá í 2012,. j. 5 Cmo 108/ , se ve vztahu mezi navrhovatelem a) a spole ností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. ruší v prvním výroku, s výjimkou ásti, v níž odvolací soud zm nil usnesení Krajského soudu v Brn ze dne 19. prosince 2011,. j. 50 Cm 69/ , 50 Cm 2/2007, tak, že vyslovil neplatnost usnesení valné hromady spole nosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. konané dne 8. ervna 2005 o schválení návrhu na rozd lení zisku za rok 2004 v etn stanovení tantiém, a ve tvrtém a pátém výroku o nákladech ízení, a v c se v tomto rozsahu vrací odvolacímu soudu k dalšímu ízení.

2 2 IV. Ve vztahu mezi navrhovatelem b) a spole ností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. nemá žádný z ú astník právo na náhradu náklad dovolacího ízení. O d v o d n n í : Usnesením ze dne 19. prosince 2011,. j. 50 Cm 69/ , 50 Cm 2/2007, Krajský soud v Brn zamítl návrhy obou navrhovatel na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady spole nosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (dále jen spole nost ) konané dne 8. ervna 2005 (výrok I.) a rozhodl o nákladech ízení (výrok II.). Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 21. zá í 2012,. j. 5 Cmo 108/ , k odvolání navrhovatel rozhodnutí soudu prvního stupn zm nil ve vztahu k navrhovateli a) tak, že vyslovil neplatnost usnesení valné hromady p ijatých k bod m 4, 6, 7 a 8 programu, to je usnesení o schválení ádné ú etní záv rky za rok 2004 v etn seznámení se zprávou auditora a schválení návrhu na rozd lení zisku za rok 2004 v etn stanovení tantiém a rozhodnutí o odm ování len p edstavenstva a dozor í rady, schválení zm ny stanov spole nosti, volb len dozor í rady a volb lena p edstavenstva, nevyslovil neplatnost procedurálních usnesení p ijatých k bod m 1 a 2 programu (první výrok), potvrdil v rozsahu, v n mž Krajský soud v Brn zamítl návrh navrhovatele a) na vyslovení neplatnosti usnesení p ijatého pod bodem 9 programu kterým nebyl schválen návrh na pov ení p edstavenstva zvýšit základní kapitál spole nosti (druhý výrok), a v n mž zamítl návrh navrhovatele b) [t etí výrok], a rozhodl o nákladech ízení ve vztahu mezi navrhovatelem a) a spole ností ( tvrtý a pátý výrok) a ve vztahu mezi navrhovatelem b) a spole ností (šestý a sedmý výrok). Jde p itom o t etí rozhodnutí odvolacího soudu ve v ci samé, když usnesením ze dne 29. prosince 2009,. j. 5 Cmo 308/ , zrušil usnesení Krajského soudu v Brn ze dne 18. února 2009,. j. 50 Cm 69/ , 50Cm 2/2007 (kterým soud prvního stupn zamítl návrhy obou navrhovatel ), a usnesením ze dne 31. b ezna 2011,. j. 5 Cmo 343/ , zrušil usnesení Krajského soudu v Brn ze dne 9. ervna 2010,. j. 50 Cm 69/ , 50 Cm 2/2007 (kterým soud prvního stupn taktéž zamítl návrhy obou navrhovatel ). Odvolací soud vyšel zejména z toho, že: 1) Spole nost má od srpna 2000 zapsán v obchodním rejst íku zcela splacený základní kapitál ve výši K, rozd lený na akcií na jméno o jmenovité hodnot K, akcií na majitele o jmenovité hodnot K a jednu akcii na jméno se zvláštními právy o jmenovité hodnot K. Akcie spole nosti byly registrovány. 2) Podle lánku 13 stanov spole nosti jsou akcie na jméno p evoditelné pouze mezi obcemi, které jsou stávajícími akcioná i spole nosti a vlastní akcie na jméno, a pouze se souhlasem valné hromady spole nosti. 3) Statutární m sto Zlín nabylo akcie spole nosti v letech 1993 až 1995 a 1996 až V roce 2002 bylo vlastníkem akcií na jméno (p edstavujících 43,55% podíl na základním kapitálu spole nosti) a akcií na majitele (p edstavujících 3,86% podíl na základním kapitálu spole nosti). Celkem vlastnilo akcií spole nosti p edstavujících 47,41% podíl na základním kapitálu spole nosti. 4) eská spo itelna, a. s. nabídla Statutárnímu m stu Zlín dopisem ze dne 2. listopadu 2001 odkoupení akcií spole nosti, a to v rámci spole ného projektu se spole ností eská infrastrukturní, a. s., jehož cílem bylo nabýt podíly ve v tšin vodohospodá ských spole ností na Morav, tyto spole nosti konsolidovat a p ipravit na vstup strategického partnera. Další

3 Pokra ování 3 29 Cdo 940/2013 nabídku na odkoupení akcií spole nosti u inila Statutárnímu m stu Zlín dopisem ze dne 24. ledna ) Dne 8. íjna 2001 vyhlásilo Statutární m sto Zlín výb rové ízení na strategického partnera spole nosti. Vít zem se stala spole nost Jižní Vodárenská, a. s., jejíž ovládající osobou se posléze stala eská infrastrukturní, a. s. 6) Valná hromada spole nosti konaná dne 17. dubna 2002 neschválila vstup strategického investora. 7) Dne 26. dubna 2002 uzav elo Statutární m sto Zlín (jako budoucí prodávající) a eská spo itelna, a. s. (jako budoucí kupující) smlouvy o budoucích smlouvách o koupi akcií spole nosti, jimiž se budoucí prodávající zavázal prodat budoucímu kupujícímu a akcií na jméno emitovaných spole ností. Téhož dne uzav ely ob strany i p íkazní smlouvy, jimiž Statutární m sto Zlín jako p íkazce ud lilo eské spo iteln, a. s. jako p íkazníkovi p íkaz k výkonu akcioná ských práv ve spole nosti vyplývajících z vlastnictví výše uvedených akcií na jméno (dále též jen sporné smlouvy ). Na jejich základ byla eská spo itelna, a. s. zmocn na k zastupování Statutárního m sta Zlín na valných hromadách spole nosti, a to ve vztahu k akciím na jméno. 8) eská spo itelna, a. s. sice dne 2. kv tna 2002 oznámila nabytí 43,55 % hlasovacích práv ve spole nosti s tím, že je nebude vykonávat, avšak balíkem smluv obdobným smlouvám ze dne 26. dubna 2002 tato práva dne 16. ervence 2002 z ásti ( do výše 39,2 % hlasovacích práv ) postoupila spole nosti Jižní vodárenská, a. s. a ponechala si pouze práva k akciím p edstavujícím 4,35% podíl na základním kapitálu. 9) Obdobn eská spo itelna, a. s. postupovala i v i dalším m st m a obcím akcioná m spole nosti a obdobnými smlouvami získala hlasovací práva k jejich akciím p edstavujícím celkem 9.67% podíl na základním kapitálu spole nosti. 10) Dne 5. prosince 2002 byly akcie spole nosti vy azeny z obchodování na ve ejném trhu. 11) Dne 14. b ezna 2003 eská spo itelna, a. s. p evedla práva spojená s akciemi dalších m st a obcí (viz bod 9) a dále práva spojená se zbývajícími akciemi Statutárního m sta Zlín na Jižní Vodárenskou, a. s. 12) Dne 8. ervna 2005 se konala (napadená) valná hromada spole nosti, která p ijala procedurální usnesení (pod body 1 a 2 programu), a dále usnesení o schválení ádné ú etní záv rky za rok 2004, o schválení návrhu na rozd lení zisku za rok 2004 v etn stanovení tantiém, a o odm ování len p edstavenstva a dozor í rady (pod bodem 4 programu), usnesení o zm n stanov (pod bodem 6 programu), a usnesení o volb len dozor í rady a p edstavenstva (body 7 a 8 programu). Naopak valná hromada nep ijala usnesení o pov ení p edstavenstva ke zvýšení základního kapitálu (pod bodem 9 programu). Valné hromady se ú astnili akcioná i s akciemi o celkové jmenovité hodnot K, jež p edstavuje 85,26 % základního kapitálu spole nosti. Za Statutární m sto Zlín se valné hromady ú astnil jako zástupce Karel Dvorský, který disponoval s jeho akciemi o celkové jmenovité hodnot K. 13) Podíl na zisku byl ur en len m orgán spole nosti, dividendy mezi akcioná e rozd leny nebyly. 14) Dne 30. dubna 2004 schválila valná hromada spole nosti návrhy smluv o prodeji ásti podniku spole nosti a o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. Téhož dne byly smlouvy mezi spole ností a Zlínskou vodárenskou, a. s. uzav eny.

4 4 15) Dne 25. kv tna 2004 Statutární m sto Zlín a Jižní vodárenská, a. s. uzav ely dohodu o vypo ádání vzájemných vztah, jíž byly zrušeny smlouvy o smlouvách budoucích o koupi akcií, Statutární m sto Zlín vrátilo ást již zaplacené zálohy na kupní cenu ve výši K a zbylou ást ve výši K si ponechalo jako odm nu za umožn ní vykonávat akcioná ská práva. 16) Smlouvou o koupi akcií Jižní vodárenská, a. s. prodala Statutárnímu m stu Zlín akcií na majitele za cenu 95 K za jednu akcii (jde o akcie, které Statutární m sto Zlín prodalo Stredoeuropskému maklérskemu domu, a. s. a které posléze nabyla Jižní vodárenská, a. s.). 17) Návrh Compas Capital Consult, s. r. o. na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady spole nosti konané dne 8. ervna 2005 byl soudu prvního stupn doru en dne 9. zá í Na takto ustaveném základu odvolací soud dovodil, že navrhovatel b) podal návrh po uplynutí t ím sí ní prekluzivní lh ty upravené v 131 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále též jen obch. zák. ). Valná hromada se konala 8. ervna 2005, posledním dnem lh ty byl tudíž 8. zá í Navrhovatel b) však návrh podal až 9. zá í Ze spisu se p itom nepodává, že by tomuto návrhu p edcházelo faxové nebo jiné (elektronické) podání. Proto usnesení soudu prvního stupn v ásti, jíž byl zamítnut návrh navrhovatele b), potvrdil (t etí výrok napadeného usnesení), a dále se rozhodnutím soudu prvního stupn zabýval toliko ve vztahu mezi navrhovatelem a) a spole ností. Odvolací soud uzav el, že ke dni 26. dubna 2002 pozbylo Statutární m sto Zlín postavení ovládající osoby, nebo s hlasovacími právy spojenými s akciemi na jméno v jeho vlastnictví mohla disponovat eská spo itelna, a. s., která následn umožnila vykonávat tato hlasovací práva spole nosti Jižní vodárenská, a. s. eská spo itelna, a. s. hlasovací práva neobstarávala pro sebe, ale pro Jižní vodárenskou, a. s. Ob spole nosti jednaly s cílem nabýt hlasovací práva ve spole nosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., a to za ú elem prosazení tzv. provozního modelu (schválení smluv o prodeji ásti podniku a o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury). Stejný zájem prosadit provozní model m lo i Statutární m sto Zlín; proto p istoupilo na uzav ení sporných smluv a ztratilo postavení ovládající osoby, nebo hlasovací práva p enechalo eské spo iteln, a. s. a potažmo Jižní vodárenské, a. s. V této souvislosti odvolací soud zd raznil, že provozní model nepo ítal s tím, že by akcie spole nosti byly ve vlastnictví strategického partnera; naopak m ly z stat ve vlastnictví obcí jakožto ve ejnoprávních korporací tak, aby spole nost mohla žádat o dotace. Uzav ení sporných smluv nesm ovalo k prodeji akcií spole nosti, ale skute ným cílem bylo získání hlasovacích práv pro Jižní vodárenskou, a. s. za ú elem prosazení provozního modelu. eská spo itelna, a. s., Jižní vodárenská, a. s. a Statutární m sto Zlín tak jednáním ve shod ovládly ke dni 26. dubna 2002 spole nost, a vznikla jim povinnost u init nabídku p evzetí podle 183b obch. zák. Odvolací soud vyložil, že povinnost u init nabídku p evzetí zákon ukládá nikoliv pouze akcioná m, ale také osobám jednajícím s nimi ve shod, aniž by tyto osoby musely nutn být také akcioná i cílové spole nosti. Získáním podílu na hlasovacích právech se míní nejen p evod vlastnictví akcií, ale i faktická možnost vykonávat hlasovací práva na základ vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základ jakého právního d vodu jsou vykonávána, pop. ovliv ovat výkon hlasovacích práv jinou osobou ( 66a odst. 6 obch. zák.).

5 Pokra ování 5 29 Cdo 940/2013 Jelikož ani jedna z povinných osob ( eská spo itelna, a. s., Jižní vodárenská, a. s. a Statutární m sto Zlín) nabídku p evzetí neu inila, dostaly se všechny do prodlení se spln ním povinnosti podle 183b obch. zák. a nejsou oprávn ny vykonávat hlasovací práva na valných hromadách spole nosti ( 183g odst. 2 obch. zák.). Jelikož povinnost u init nabídku p evzetí trvá i poté, kdy dojde ke zrušení registrace, a do dne konání napadené valné hromady nebyla spln na, nebyly oprávn ny na napadené valné hromad hlasovat. V d sledku toho jsou usnesení p ijatá valnou hromadou neplatná. Usnesení, jímž byl schválen návrh na rozd lení zisku, je neplatné i pro rozpor s 178 odst. 1 obch. zák., nebo jím bylo rozhodnuto o podílech na zisku pro leny orgán spole nosti, aniž by sou asn bylo rozhodnuto o dividendách pro akcioná e. V této souvislosti odvolací soud odkázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. února 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009, uve ejn né pod íslem 13/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 13/2011 ), které je ve ejnosti dostupné, stejn jako ostatní rozhodnutí dovolacího soudu p ijatá po 1. lednu 2001, na webových stránkách Nejvyššího soudu. Neplatnost procedurálních usnesení p ijatých pod body 1 a 2 programu odvolací soud nevyslovil pouze proto, že porušení právních p edpis nem lo závažné právní následky [ 131 odst. 3 písm. a) obch. zák.]. Kone n jde-li o návrh navrhovatele a) na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady pod bodem 9 programu, odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupn, nebo valná hromada dot ené usnesení nep ijala (není zde tudíž usnesení, jehož neplatnost by soud mohl vyslovit). Proti usnesení odvolacího soudu podal dovolání navrhovatel b) [proti t etímu, šestému a sedmému výroku] a spole nost (proti prvnímu, druhému, tvrtému a pátému výroku). Navrhovatel b) opírá p ípustnost o 237 odst. 1 písm. c) zákona. 99/1963 Sb., ob anského soudního ádu, ve zn ní ú inném do 31. prosince 2012 (dále též jen o. s.. ), maje za to, že jsou napln ny dovolací d vody vymezené v 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s.. a navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu (v napadeném rozsahu) zrušil a v c mu vrátil k dalšímu ízení. Zásadní právní význam napadeného rozhodnutí navrhovatel b) spat uje v ešení otázky, zda lze s ohledem na právní jistotu a p edvídatelnost soudního rozhodnutí po více než sedmi letech trvání ízení zamítnout návrh pro opožd nost, pop. zda lze ztrátu dokumentu ze spisu (p vodní faxem odeslanou žalobu doru enou soudu dne 7. zá í 2005) p i ítat k tíži navrhovatele, a zda lze v situaci, kdy soud vyslovil neplatnost napadených usnesení valné hromady a výrok rozhodnutí je podle 131 odst. 7 obch. zák. závazný pro každého, uložit dovolateli povinnost hradit náklady ízení. Dovolatel tvrdí, že návrh odeslal dne 7. zá í 2005 faxem a sou asn p edal k poštovní p eprav podání shodného obsahu; návrh byl tak podán v as. Je tedy pravd podobné, že podání doru ené faxem se ze spisu ztratilo. Dovolatel poukazuje na to, že ve v ci rozhodoval t ikrát soud prvního stupn a dvakrát odvolací soud, a je velmi nepravd podobné, aby opožd nost návrhu byla opomenuta ve všech p ti soudních rozhodnutích. Zd raz uje, že s ohledem na dobu, která od podání návrhu uplynula, již není schopen p edložit d kaz o odeslání návrhu faxem, má však za to, že s ohledem na okolnosti by to nem lo být kladeno jemu k tíži. Spole nost opírá p ípustnost dovolání o 237 odst. 1 písm. a) o. s.., ohlašujíc napln ní dovolacích d vod vymezených v 241a odst. 2 písm. a) a b), odst. 3 o. s..

6 6 a navrhujíc, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu v napadeném rozsahu zrušil a v c mu vrátil k dalšímu ízení. Dovolatelka odvolacímu soudu p edn vytýká, že ízení zatížil vadami, jež mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve v ci, poukazujíc zejména na skute nost, že soudy vycházely z výpov di Ing. Soldána, jenž byl vyslechnut jako sv dek, a koliv byl v rozhodné dob p edsedou p edstavenstva spole nosti a m l být tudíž vyslechnut jako ú astník ízení. Odvolací soud sou asn u inil z n kterých d kaz (smluv z 26. dubna 2002) odlišná skutková zjišt ní než soud prvního stupn, aniž tyto d kazy provedl. Navíc od vodn ní rozhodnutí odvolacího soudu podle dovolatelky neodpovídá požadavk m 157 o. s.. a je nep ezkoumatelné. Odvolacímu soudu vytýká nep edvídatelnost jeho rozhodování, když odvolací soud v ad obdobných ízení mezi týmiž ú astníky d íve dosp l k opa ným právním záv r m. V rovin dovolacího d vodu vymezeného v 241a odst. 2 písm. b) o. s.. pak dovolatelka považuje p edevším za nesprávný záv r o vzniku povinnosti u init nabídku p evzetí. Podle názoru dovolatelky uzav ením výše popsaných smluv nedošlo ke zm n ovládající osoby; tou bylo po celou dobu Statutární m sto Zlín. Statutární m sto Zlín, Jižní vodárenskou, a. s. a eskou spo itelnu, a. s. nelze podle dovolatelky považovat za osoby jednající ve shod ; to by bylo teoreticky možné pouze pro jednání Jižní vodárenské, a. s. a eské spo itelny, a. s., které však nebyly akcioná i spole nosti. Navíc u zástupc akcioná nelze podle názoru dovolatelky pojmov hovo it o jednání ve shod. Ob posledn uvedené spole nosti na valných hromadách vystupovaly toliko jako zástupci akcioná, nikoliv jako osoby, které nabyly hlasovací práva. Odvolací soud dovodil, že Statutárnímu m stu Zlín, Jižní vodárenské, a. s. a eské spo iteln, a. s. vznikla povinnost u init nabídku p evzetí, aniž vzal v potaz, že Statutární m sto Zlín nabylo rozhodující podíl p esahující 40 % již v rámci privatizace v letech 1993 až 1995, a s ohledem na lánek VIII odst. 28 zákona. 370/2000 Sb. mu nevznikla povinnost u init nabídku p evzetí ani ke dni 1. ledna 2001, kdy nabyl ú innosti zákon. 370/2000 Sb. Tato povinnost mu nevznikla ani poté, do ukon ení registrace akcií, nebo m sto ani samo, ani (teoreticky) jednáním ve shod nezískalo v této dob podíl zakládající povinnost u init nabídku p evzetí. Jižní vodárenské, a. s. a eské spo iteln, a. s. pak tato povinnost nemohla vzniknout již proto, že nebyly akcioná i spole nosti, a ani jednáním ve shod s akcioná em spole nosti nezískaly podíl na hlasovacích právech, kterým by p edtím akcioná nedisponoval, v takové výši, která zakládá povinnost u init nabídku p evzetí. Statutární m sto Zlín jednáním Jižní vodárenské, a. s. a eské spo itelny, a. s. sv j podíl na akciích spole nosti nijak nezvýšilo. Kone n má dovolatelka za to, že zejména s ohledem na dobu, která uplynula od konání napadené valné hromady, je na míst postup podle 131 odst. 3 obch. zák., nebo vyslovením neplatnosti p ijatých usnesení by došlo k podstatnému zásahu do práv získaných t etími osobami v dobré ví e. Navrhovatel a) považuje napadené rozhodnutí za správné, dovolání spole nosti v rozsahu, v n mž sm uje do druhého výroku usnesení odvolacího soudu za nep ípustné, ve zbytku za ned vodné a navrhuje, aby je Nejvyšší soud áste n odmítl a ve zbytku zamítl. Navrhovatel b) má rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu napadeném spole ností za správné a dovolání spole nosti za ned vodné. Navrhuje, aby je Nejvyšší soud zamítl.

7 Pokra ování 7 29 Cdo 940/2013 Nejvyšší soud p edesílá, že rozhodné zn ní ob anského soudního ádu pro dovolací ízení (do 31. prosince 2012) se podává z ásti první, l. II bodu 7 zákona. 404/2012 Sb., kterým se m ní zákon. 99/1963 Sb., ob anský soudní ád, ve zn ní pozd jších p edpis, a n které další zákony. 1) K dovolání navrhovatele b): V rozsahu, ve kterém dovolání sm uje i proti šestému a sedmému výroku napadeného usnesení o nákladech ízení, je objektivn nep ípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uve ejn né pod íslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Dovolání proti t etímu výroku usnesení odvolacího soudu m že být p ípustné pouze podle 237 odst. 1 písm. c) o. s.. [o situaci p edvídanou v 237 odst. 1 písm. b) o. s.. nejde], tedy tak, že dovolací soud jsa p itom vázán uplatn nými dovolacími d vody v etn jejich obsahového vymezení ( 242 odst. 3 o. s..) dosp je k záv ru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam. Dovolatel však Nejvyššímu soudu žádnou otázku, jež by napadené rozhodnutí inila v této ásti zásadn právn významným, nep edkládá. Záv r odvolacího soudu, podle n hož je t ím sí ní lh ta k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové spole nosti, upravená v 131 odst. 1 v t druhé ve spojení s 183 odst. 1 obch. zák. lh tou hmotn právní, a návrh tudíž musí být v této lh t doru en soudu, a lh tou prekluzivní, v d sledku ehož navrhovateli zaniká právo podat návrh podle ozna ených ustanovení (a ztrácí tak aktivní v cnou legitimaci), je v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu (srov. rozsudek ze dne 13. ledna 1999, sp. zn. 1 Odon 101/97, uve ejn ný pod íslem 5/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení ze dne 9. kv tna 2000, sp. zn. 32 Cdo 4/2000, uve ejn né pod íslem 23/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, anebo usnesení ze dne 26. zá í 2000, sp. zn. 29 Cdo 703/2000, ze dne 11. dubna 2001, sp. zn. 32 Cdo 2516/2000, ze dne 2. kv tna 2001, sp. zn. 32 Cdo 2872/2000 i ze dne 19. b ezna 2003, sp. zn. 29 Odo 570/2002). Jakkoliv lze dovolateli p isv d it, že zánik jeho práva podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady spole nosti m l být d vodem zamítnutí jeho návrhu již v prvním rozhodnutí ve v ci samé, sama skute nost, že se tak nestalo a soudy (až do vydání napadeného rozhodnutí) posuzovaly návrh dovolatele tak, jako by mu aktivní v cná legitimace sv d ila, nem že p ivodit obnovení jeho prekluzí zaniklého práva. Tvrzení dovolatele, podle nichž návrh podal telefaxem již 7. zá í 2005 (tedy p ed uplynutím lh ty podle 131 odst. 1 obch. zák.), neodpovídá obsahu spisu. Ani ze samotného podání doru eného soudu v pátek 9. zá í 2005 neplyne, že by šlo o písemné dopln ní již telefaxem podaného návrhu. K výtkám dovolatele, že s ohledem na dobu, která od zahájení ízení již uplynula, není s to nyní prokázat odeslání návrhu v as telefaxem, Nejvyšší soud poukazuje na povinnost advokáta vést o poskytování právních služeb p im enou dokumentaci, z níž by m l být z ejmý jeho postup p i poskytování právních služeb ( 25 odst. 1 zákona. 85/1996 Sb., o advokacii, a lánky 1 a 3 usnesení p edstavenstva eské advokátní komory íslo 9/1999 ze dne 8. listopadu 1999, kterým se stanoví n které podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené p i poskytování právních služeb a o vedení evidence provedených konverzí). Podala-li zástupkyn dovolatele návrh telefaxem, m la by mít k dispozici doklad takový úkon prokazující. To platí tím spíše, bylo-li podání in no (dle tvrzení dovolatele) až t sn p ed uplynutím zákonné prekluzivní lh ty.

8 8 Dovolání navrhovatele b) tudíž p ípustné není a Nejvyšší soud je proto odmítl podle 243b odst. 5, 218 písm. c) o. s.. Výrok o nákladech ízení ve vztahu mezi spole ností a navrhovatelem b) se opírá o 243b odst. 5, 224 odst. 1 a a 146 odst. 3 o. s.., když dovolání navrhovatele b) bylo odmítnuto a spole nosti náklady dovolacího ízení podle obsahu spisu nevznikly. 2) K dovolání spole nosti: Zkoumání, zda dovolání je objektivn p ípustné, p edchází ve smyslu ustanovení 243b odst. 5, 240 odst. 1 a 218 odst. 1 písm. b) o. s.. posuzování tzv. subjektivní p ípustnosti dovolání. Je tomu tak proto, že k podání dovolání je oprávn n pouze ten ú astník, v jehož pom rech rozhodnutím odvolacího soudu nastala újma (jakkoli nepatrná) odstranitelná tím, že dovolací soud toto rozhodnutí zruší (srov. nap. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. ervence 1999, sp. zn. 20 Cdo 1760/98, uve ejn né v asopise Soudní judikatura íslo 1, ro ník 2000, pod íslem 7, ze dne 21. srpna 2003, sp. zn. 29 Cdo 2290/2000, uve ejn né pod íslem 38/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek i ze dne 30. ervna 2004, sp. zn. 29 Odo 198/2003). Brojí-li dovolatelka i proti druhému výroku napadeného usnesení, jímž odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupn v ásti zamítnutí návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady pod bodem 9, napadá výrok rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto v její prosp ch; dovolání tudíž není v tomto rozsahu subjektivn p ípustné. Nejvyšší soud proto dovolání v této ásti odmítl podle 243b odst. 5, 218 písm. b) o. s.. jako nep ípustné. V rozsahu, v n mž sm uje proti prvnímu výroku napadeného rozhodnutí v ásti, v níž odvolací soud zm nil rozhodnutí soudu prvního stupn tak, že vyslovil neplatnost usnesení valné hromady spole nosti konané dne 8. ervna 2005 o schválení návrhu na rozd lení zisku za rok 2004 v etn stanovení tantiém, Nejvyšší soud dovolání, které je p ípustné podle 237 odst. 1 písm. a) o. s.., odmítl podle 243b odst. 1 o. s.. jako zjevn bezd vodné. U inil tak proto, že záv r odvolacího soudu, podle n hož je dalším d vodem neplatnosti ozna eného usnesení valné hromady rozpor s 178 odst. 1 obch. zák. a judikaturou Nejvyššího soudu (R 13/2011), dovolatelka nenapadá a dovolacímu p ezkumu jej neotevírá. Uvedený záv r obstojí jako samostatný d vod neplatnosti usnesení valné hromady o rozd lení zisku. Nejvyšší soud je p itom vázán uplatn nými dovolacími d vody, v etn jejich obsahového vymezení, a z jiných než dovolatelkou uplatn ných d vod napadené rozhodnutí p ezkoumat nem že (srov. ustanovení 242 odst. 3 v ty první o. s.. a nap. d vody nálezu Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2009, sp. zn. IV. ÚS 560/08, uve ejn ného pod íslem 236/2009 Sbírky nález a usnesení Ústavního soudu). V cný p ezkum posouzení ostatních právních otázek za tohoto stavu výsledek sporu ovlivnit nem že. Proto Nejvyšší soud pokládá za nadbyte né zabývat se dovoláním v tomto rozsahu meritorn (k tomu srov. obdobn usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. kv tna 1999, sp. zn. 2 Cdon 808/97, uve ejn né pod íslem 27/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2002, sp. zn. 20 Cdo 910/2000, uve ejn né v asopise Soudní judikatura íslo 3, ro ník 2002, pod íslem 54, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. íjna 2005, sp. zn. 29 Odo 663/2003, uve ejn né pod íslem 48/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

9 Pokra ování 9 29 Cdo 940/2013 Ve zbývajícím rozsahu je dovolání p ípustné podle 237 odst. 1 písm. a) o. s.. a je i d vodné. Nejvyšší soud se nejprve v hranicích právních otázek vymezených dovoláním zabýval tím, zda je dán dovolací d vod vymezený v 241a odst. 2 písm. b) o. s.., tedy správností právního posouzení v ci odvolacím soudem. S ohledem na data uzav ení výše popsaných smluv mezi Statutárním m stem Zlín, dalšími obcemi akcioná i spole nosti, eskou spo itelnou, a. s. a Jižní vodárenskou, a. s., jakož i na datum vy azení akcií spole nosti z obchodování na ve ejném trhu, jsou pro další úvahy Nejvyššího soudu rozhodná níže citovaná ustanovení obchodního zákoníku ve zn ní ú inném do 31. b ezna 2003, tj. naposledy ve zn ní zákona. 308/2002 Sb. Ustanovení 183b odst. 1 obch. zák. ur ovalo: Jsou-li ú astnické cenné papíry cílové spole nosti registrované, je akcioná, který získá bu sám nebo spole n s jinými osobami jednáním ve shod ( 66b) podíl na hlasovacích právech ( 183d), který mu umož uje ovládnutí spole nosti ( 66a), povinen do 60 dn ode dne, který následuje po dnu, v n mž akcioná tento podíl získá nebo p ekro í, u init nabídku p evzetí všem majitel m ú astnických cenných papír cílové spole nosti. Podá-li tento akcioná žádost podle odstavce 8 nebo 11, prodlužuje se tato lh ta o dobu 20 pracovních dn. Stejnou povinnost má i akcioná a osoby jednající s ním ve shod, jejichž podíl na ú astnických cenných papírech nebo hlasovacích právech získaný podle první v ty dosáhne nebo p ekro í hranici dvou t etin a t í tvrtin hlasovacích práv. Povinnost u init nabídku p evzetí vzniká dnem následujícím po dnu, v n mž akcioná podíl, který tuto povinnost zakládá, získá nebo p ekro í. Podle 183b odst. 14 obch. zák. povinnost podle odstavce 1 má i osoba, jež sama nebo spole n s osobami, s nimiž jedná ve shod, ovládne akcioná e, který sám nebo spolu s osobami jednajícími ve shod má podíl na hlasovacích právech v cílové spole nosti v rozsahu stanoveném v odstavci 1. Podle 183g odst. 2 obch. zák. jestliže navrhovatel u inil nabídku p evzetí v rozporu se zákonem, není smlouva uzav ená na základ takové nabídky neplatná, navrhovatel však nem že vykonávat hlasovací práva v cílové spole nosti spojená s ú astnickými cennými papíry, jejichž nabytí založilo povinnost u init nabídku p evzetí. Je-li akcioná a osoby jednající s ním ve shod, jimž vznikla povinnost u init nabídku p evzetí, v prodlení s pln ním této povinnosti, nejsou oprávn ny vykonávat hlasovací práva v cílové spole nosti po dobu prodlení. Komise pro cenné papíry m že rozhodnout, že navrhovatel, který porušil zákon pouze nepodstatn, m že vykonávat hlasovací práva v cílové spole nosti za podmínek uvedených v rozhodnutí. Zákaz výkonu hlasovacích práv platí také v p ípad, kdy nebyla v rozporu se zákonem nabídka p evzetí u in na v bec. Odvolací soud dovodil, že eská spo itelna, a. s. a Jižní vodárenská, a. s. sledovaly spole n se Statutárním m stem Zlín stejný cíl i zám r, jednáním ve shod ovládly spole nost a vznikla jim proto povinnost u init podle 183b odst. 1 obch. zák. nabídku p evzetí. S tímto právním posouzením v ci Nejvyšší soud nesouhlasí. Odvolací soud p edevším p ehlédl, že povinnost u init nabídku p evzetí zákon ukládal pouze (s výjimkou dále uvedenou) akcioná i cílové spole nosti a osobám jednajícím s ním ve shod. Jakkoliv osoba jednající ve shod s akcioná em nemusí být také akcioná em cílové spole nosti (a p esto m že disponovat s hlasovacími právy ve spole nosti srov. zejm. 66a odst. 6 obch. zák.), primárn vzniká povinnost u init nabídku p evzetí podle 183b odst. 1 obch. zák. akcioná i cílové spole nosti. P i posuzování, zda akcioná získal rozhodný podíl

10 10 na hlasovacích právech, se p itom p ihlíží i k hlasovacím práv m, s nimiž mohou disponovat osoby jednající s ním ve shod. Výjimku z uvedeného pravidla, kdy zákon ukládá povinnost u init nabídku p evzetí podle 183b odst. 1 obch. zák. i jiné osob než akcioná i cílové spole nosti (a osobám jednajícím s ním ve shod ), p edstavuje 183b odst. 14 obch. zák. Podle posledn ozna eného ustanovení sv d í tato povinnost také osobám, které ovládly akcioná e majícího rozhodný podíl na hlasovacích právech v cílové spole nosti. Pouze na okraj Nejvyšší soud podotýká, že porušení povinnosti u init nabídku p evzetí osobami vypo tenými v 183b odst. 14 obch. zák. nevedlo ex lege k sistaci hlasovacích práv spojených s akciemi akcioná e, jehož povinné osoby ovládly (srov. 183g odst. 5 obch. zák.). V projednávané v ci Statutární m sto Zlín vlastnilo akcie spole nosti p edstavující 47,41% podíl na základním kapitálu již p ed uzav ením sporných smluv. Jejich uzav ením žádný podíl na hlasovacích právech nezískalo, a povinnost u init nabídku p evzetí podle 183b odst. 1 obch. zák. mu tudíž (v d sledku jejich uzav ení) nemohla vzniknout. eská spo itelna, a. s. a Jižní vodárenská, a. s. se v d sledku uzav ení sporných smluv nestaly akcioná i spole nosti, ani na jejich základ neovládly akcioná e spole nosti majícího rozhodný podíl na hlasovacích právech; povinnost u init nabídku p evzetí tudíž nevznikla ani jim. Za této situace je pak nadbyte né posuzovat, zda lze Statutární m sto Zlín, eskou spo itelnu, a. s., a Jižní vodárenskou, a. s. považovat za osoby jednající ve shod ve smyslu 66b obch. zák. Není-li zde akcioná e, který by (výše popsaným jednáním) získal rozhodný podíl na hlasovacích právech (a to p ípadn i s p ihlédnutím k hlas m, s nimiž mohou nakládat osoby jednající s ním ve shod ), nelze uvažovat o vzniku povinnosti u init nabídku p evzetí podle 183b odst. 1 obch. zák. Nevznikla-li Statutárnímu m stu Zlín, eské spo iteln, a. s. a Jižní vodárenské, a. s. povinnost u init nabídku p evzetí, nestíhá akcioná e ani zákaz výkonu hlasovacích práv podle 183g odst. 2 obch. zák. Statutární m sto Zlín, jehož zástupce se zú astnil napadené valné hromady, tudíž mohlo hlasovací práva spojená se svými akciemi vykonávat a k jeho ú asti bylo nutno p ihlédnout jak ve vztahu k usnášeníschopnosti valné hromady, tak p i po ítání v tšiny pot ebné pro p ijetí usnesení valné hromady. Jelikož právní posouzení v ci odvolacím soudem není správné a dovolací d vod podle ustanovení 241a odst. 2 písm. b) o. s.. byl uplatn n právem, Nejvyšší soud aniž se pro nadbyte nost zabýval dovolacími d vody podle 241a odst. 2 písm. a), odst. 3 o. s.. usnesení odvolacího soudu ve zbývající ásti zrušil ( 243b odst. 2 ást v ty za st edníkem o. s..), v c vrátil v tomto rozsahu odvolacímu soudu k dalšímu ízení ( 243b odst. 3 v ta první o. s..). Právní názor Nejvyššího soudu je pro odvolací soud závazný ( 243d odst. 1 ást v ty první za st edníkem, 226 odst. 1 o. s..). V novém rozhodnutí odvolací soud znovu rozhodne i o nákladech ízení, v etn ízení dovolacího ( 243d odst. 1 v ta druhá o. s..). Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek. V Brn dne 28. dubna 2015 Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS. JUDr. Petr Š u k, v. r. p edseda senátu

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 18/2011-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 62/2010-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18A 14/2014-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Úředníčkovou v právní věci žalobce A. K., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 62/2009-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 46/2004-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Miloslava Výborného o ústavní

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní

Více

NEJVYŠŠÍ SOUD ESKÉ REPUBLIKY 29 Cdo 519/2013-1361 U S N E S E N Í

NEJVYŠŠÍ SOUD ESKÉ REPUBLIKY 29 Cdo 519/2013-1361 U S N E S E N Í NEJVYŠŠÍ SOUD ESKÉ REPUBLIKY 29 Cdo 519/2013-1361 U S N E S E N Í Nejvyšší soud eské republiky rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Filipa Cile ka a soudc JUDr. Petra Šuka a JUDr. Marka Doležala

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 10/2009-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Bohuslava

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

V Táboře dne 14. 6. 2011

V Táboře dne 14. 6. 2011 HLAVNÍ SÍDLO: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ-390 01 TÁBOR POBOČKA A ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: PASÁŽ ATLANTIS, TŘ. 9. KVĚTNA 640, CZ-390 02 TÁBOR TEL.: +420 381 254 903, FAX: +420 381 254

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 137/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr.

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČO: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Č. j. S239/2008/VZ-24107/2008/530/Ra V Brně dne 28. listopadu 2008

Č. j. S239/2008/VZ-24107/2008/530/Ra V Brně dne 28. listopadu 2008 Č. j. S239/2008/VZ-24107/2008/530/Ra V Brně dne 28. listopadu 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 57/2013-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Evy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 12/2008-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 7/2013-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra

Více

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 Strana t etí Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 l. I Základní ustanovení 1) Spole enství vlastník (dále jen spole enství ) je právnickou osobou, která vznikla na základ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 68/2012-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 27/2011-110 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2001 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 51. schůze dne 3. října 2001

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2001 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 51. schůze dne 3. října 2001 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2001 rozpočtový výbor 519 USNESENÍ z 51. schůze dne 3. října 2001 k návrhu poslanců Karla Sehoře, Jaroslava Plachého a dalších na vydání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 127488/2012 Sp. zn.: S - JMK 34961/2011 OÚPSŘ Brno 09.11.2012 Vyvěšeno dne: VEŘEJNÁ

Více

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti za rok 2007

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti za rok 2007 Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

Ministerstvo životního prostředí 100 10 Praha 10 Vršovice, Vršovická 65

Ministerstvo životního prostředí 100 10 Praha 10 Vršovice, Vršovická 65 Ministerstvo životního prostředí 100 10 Praha 10 Vršovice, Vršovická 65 V Praze dne 13. června 2014 Č. j.: 42412/ENV/14 USNESENÍ Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2007-90 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 57/2004-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy jako soudce zpravodaje a soudců Jana Musila a Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti

Více

d) disciplinární řízení se zahajuje na návrh dozorčí rady. Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu soudu.

d) disciplinární řízení se zahajuje na návrh dozorčí rady. Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu soudu. Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komora) v souladu s ustanovením 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

II. ÚS 265/07 II.ÚS 265/07 ze dne 6. 6. 2007

II. ÚS 265/07 II.ÚS 265/07 ze dne 6. 6. 2007 II. ÚS 265/07 II.ÚS 265/07 ze dne 6. 6. 2007 U 7/45 SbNU 479 K oprávnění zastupitelstva obce podat ústavní stížnost proti trestnímu stíhání členů zastupitelstva v souvislosti s jeho rozhododováním a hlasováním

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: Stránka 1 z 5 U S N E S E N Í JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město se sídlem Bratislavská 73, 602 00 Brno-Město, Česká republika pověřený provedením exekuce, které vydal

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 40/2010-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2015, N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

Více

rozhodnutí: Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje.

rozhodnutí: Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje. Praha Čj. 33 398/2005-603/III. vyř. Na základě odvolání (rozkladu) podaného dne 2. 8. 2005, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 119/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr.

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 85/2011-170 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké, o ústavní stížnosti stěžovatele

Více

Č.j. VZ/S83/04-151/2798/04-RP V Brně dne 18. června 2004

Č.j. VZ/S83/04-151/2798/04-RP V Brně dne 18. června 2004 V Brně dne 18. června 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 21.5.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 149/2006-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl. Vládní návrh ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 142/2011-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 9/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ans 11/2012-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitostí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitostí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-8 Sberbank,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Rozdělení dividend na základě účetní závěrky po uplynutí šestiměsíční lhůty dané pro výplatu dividend stanovenou obchodním zákoníkem

Rozdělení dividend na základě účetní závěrky po uplynutí šestiměsíční lhůty dané pro výplatu dividend stanovenou obchodním zákoníkem Rozdělení dividend na základě účetní závěrky po uplynutí šestiměsíční lhůty dané pro výplatu dividend stanovenou obchodním zákoníkem (Tato problematika byla diskutována členy Výboru pro metodiku KA ČR

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 105/2002-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Lenky

Více

Obchodní podmínky 1. 2. 2016

Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky společnosti Celius CZ s.r.o, které platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.ultra-fit-slim.fast.cz a blíže specifikují práva i povinnosti prodávajícího

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 10. 3.

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Občanské sdružení Klidné Ivanovice se sídlem Hřebíčkova 12, 621 00 Brno, I Č: 269 82 765. Ing. Šumbera, předsedou sdružení a pan..

Občanské sdružení Klidné Ivanovice se sídlem Hřebíčkova 12, 621 00 Brno, I Č: 269 82 765. Ing. Šumbera, předsedou sdružení a pan.. 1 V Brn ě dne 21. listopadu 2006 Krajský soud v Brně Rooseveltova 16 Brno 601 62 Žalobce: zastoupen: Občanské sdružení Klidné Ivanovice se sídlem Hřebíčkova 12, 621 00 Brno, I Č: 269 82 765 Ing. Šumbera,

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U JUDr. Jiří Bulvas, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 1 sídlo: Jablonecká 322, 190 00 Praha 9 e-mail: podatelna@exekutorpraha1.cz tel.: 286 028 058 web: www.exekutorpraha1.cz č. ú. pro platby povinných

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 63/2012-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Revoluční 19, Trutnov ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. dne 8. června 2010 v sídle společnosti Valná hromada byla svolána oznámením

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

USNESENÍ. Další dražba

USNESENÍ. Další dražba Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,id

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Zadávací dokumentace je v elektronické podobě přístupná na profilu zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/starez Identifikátor profilu zadavatele: 60061027, po celou dobu trvání lhůty pro podání

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Ing. Josef Carda se sídlem Jakubské náměstí 109/1, 602 00 Brno na základě usnesení Krajského soudu v Brně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Ans 10/2013-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz Spisová značka: 134 EX 14996/13-167

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Usnesení. Č. j. 121 EX 13275/10-64

Usnesení. Č. j. 121 EX 13275/10-64 Usnesení Č. j. 121 EX 13275/10-64 Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 69/2012-47 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem 15.04.2013 Nejvyšší správní soud v Brně dne 24.04.2013 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Československá obchodní banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Č. j.: R136/2006/02-03255/2007/300-Hr V Brně dne 19. února 2007

Č. j.: R136/2006/02-03255/2007/300-Hr V Brně dne 19. února 2007 Č. j.: R136/2006/02-03255/2007/300-Hr V Brně dne 19. února 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 9.11.2006 Českou republikou, Ministerstvem obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více