Disperzní soustavy a jejich vlastnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Disperzní soustavy a jejich vlastnosti"

Transkript

1 Disperzní soustavy a jejich vlastnosti

2 Disperzní soustavy Dispergované ástice Disperzní prost edí

3 Typy disperzních soustav Disperzní prost edí Tuhé Disperg. ástice Tuhé Kapalné Plynné Název soustavy Slitiny, sklo Tuhé emulse (máslo) Houby, frity Kapalné Tuhé Kapalné Plynné Suspenze, roztoky Emulze, roztoky ny, roztoky plyn Plynné Tuhé Kapalné Plynné Kou e, aerosoly Mlha, aerosoly Sm si plyn

4 Kapalné disperzní soustavy < 1 nm analytické soustavy, pravé roztoky nm koloidní soustavy > 500 nm hrubé disperze Rozdíly: viditelnost dispergovaných ástic, sedimentace, difuze, optické vlastnosti

5 Vlastnosti kapalných disperzních soustav Charakteristika Pravý roztok Koloidní disperze Hrubá disperze Velikost ástic < 1nm nm 500 nm Viditelnost ástic Ne Elektr.mikroskop Opt.mikroskop Sedimentace Ne i Ano Difuze Rychlá ultracentrifugaci Nemá význam Kolig. vlastnosti Významné Pomalá nevýznamané Transparentnost Ano Málo významné Ne (zákal) Ne (opalescence)

6 Pravé roztoky vznikají samovolným rozpoušt ním jedné látky v druhé schopnost látek rozpoušt t se v daném rozpoušt dle - rozpustnost rozpustnost závisí na chemické povaze rozpoušt né látky a rozpoušt dla, na teplot a u plyn též na tlaku p i rozpoušt ní se uplat ují nevazebné interakce Similia Similibus Solvuntur nej ast jším rozpoušt dlem je voda organická rozpoušt dla: nap. hexan, benzen, diethylether, tetrachlormethan

7 Molarita x Molalita

8 Molární koncentrace (molarita) - c c = n mol/l V rozt V rozt = objem roztoku n = po et mol (látkové množství)

9 Molální koncentrace (molalita) - c m m rozp = hmotnost rozpoušt dla n c = mol/kg m m rozp Hodnota molality nezávisí na teplot a udává konstantní pom r mezi po tem molekul solutu a rozpoušt dla (popisuje reálné vlastnosti roztoku)

10 Pro tedy více používáme molaritu? Protože zjišt ní molarity je snadn jší: zjiš ujeme navážku (p epo tenou na po et mol ) v objemu roztoku (objem roztoku snadno zm íme) U z ed ných vodných roztok, kdy hustota roztoku se blíží 1 kg.dm -3, je rozdíl mezi molalitou a molaritou zanedbatelný.

11 Kolik ml 66% kyseliny dusi né (hustota=1,4 g/ml) je pot eba na p ípravu 3000 ml jejího 5M roztoku?

12 Vyberte správnou odpov : K neutralizaci 16 ml roztoku kyseliny chlorovodíkové o látkové koncentraci c = 0,5 mol/l se spot ebuje práv a) 60 ml roztoku NaOH o c = 0,2 mol/l b) 40 ml roztoku NaOH o c = 0,25 mol/l c) 20 ml roztoku NaOH o c = 0,4 mol/l d) 16 ml roztoku NaOH o c = 0,25 mol/l

13 K neutralizaci 250 ml roztoku KOH (c = 0,2 mol/l) je zapot ebí: a) 250 ml roztoku kyseliny sírové o koncentraci c = 0,40 mol/l b) 200 ml roztoku kyseliny sírové o koncentraci c = 0,25 mol/l c) 400 ml roztoku kyseliny sírové o koncentraci c = 0,25 mol/l d) 250 ml roztoku kyseliny sírové o koncentraci c = 0,10 mol/l

14 Chování nízkomolekulárních látek p i rozpoušt ní nerozpoušt jí se rozpoušt jí a št pí se na ionty neelektrolyty št pí se áste slabé elektrolyty št pí se úpln silné elektrolyty

15 Elektrolyty Látky, které p i interakci s molekulami polárního rozpoušt dla disociují na ionty Silné elektrolyty: AB (s) " A + (aq) + B - (aq) Disociace je úplná Slabé elektrolyty: AB (s) D A + (aq) + B - (aq) + AB(aq) Disociace je áste ná H 2 O H 2 O

16 Srovnejte znaménko u rovnic disociace: Silný elektrolyt " Slabý elektrolyt D

17 Elektrolyty Silné silné kyseliny silné hydroxidy Slabé slabé kyseliny slabé zásady všechny soli

18 Chování silného elektrolytu

19 Chování slabého elektrolytu

20 Roztoky elektrolyt

21 Pojem kyseliny a zásady (podle Brønsteda) Kyselina: látka, která odšt puje H + HA " H + + A - kyselina konjugovaná báze Zásada (báze): látka, která váže H + B + H + " BH + báze konjugovaná kyselina

22 Konjugovaný pár konjugovaný pár HA + B " A - + BH konjugovaný pár

23 Výpo ty ph silných kyselin a zásad Silné kyseliny a silné hydroxidy jsou silnými elektrolyty. Ve zjednodušených výpo tech p edpokládáme, že ve vod zcela disociují HA + H 2 O H 3 O + + A - U jednosytné kyseliny je pak koncentrace H + stejná jako celková koncentrace c HA a ph lze po ítat jako ph = - log H 3 O + = - log c HA Obdobn platí pro silné zásady poh = - log OH - = - log c B 14 = ph + poh

24 Vypo ítejte ph kyseliny chlorovodíkové o látkové koncentraci 0,01 mol/l. Vypo ítejte ph roztoku Ca(OH) 2 o látkové koncentraci 0,01 mol/l.

25 Roztok kyseliny chlorovodíkové o koncentraci c = 0,01 mol/l byl z ed n dvakrát. Hodnota ph tohoto z ed ného roztoku je: a)1,7 b) 2,50 c) 2,30 d) 4,00

26 Vodný roztok kyseliny chlorovodíkové s hodnotou ph = 2,6 byl z ed n ty ikrát. Koncentrace vodíkových iont v takto ed ném roztoku je: a) 0,40 mol.dm -3 b) 0, mol.dm -3 c) 1, mol.dm -3 d) 2, mol.dm -3

27 ph slabých kyselin a zásad Jaké ph má ocet? Jaké ph má roztok kyseliny askorbové? Pro mohu pít roztok kyseliny uhli ité a ne roztok kyseliny chlorovodíkové?

28 Disociace slabých kyselin a zásad Slabá jednosytná kyselina Slabá jednosytná zásada HA + H 2 O H 3 O + + A - B + H 2 O BH + + OH - rovnovážná konstanta K c = [ H 3 [H 3 K A = O + ].[ A [ HA].[ H 2 O] O + ] [A [HA] ] ] K c K B = [ BH [ B].[ H 2 O] [BH ].[ OH disocia ní konstanta (protoniza ní konstanta) = + ] [OH [B] + ] ]

29 K A, K B disocia ní (protoniza ní) konstanty pk = - log K Co nám íká hodnota pk A (pk B )? síla kyseliny nebo zásady 1-3..st edn silná pk 4-8.slabé >8.velmi slabé

30 pk A hodnoty slabých kyselin Kyselina pk A1 pk A2 pk A3 (COOH) 2 1,25 4,29 HNO 2 3,39 H 3 PO 4 2,16 7,2 12,29 CH 3 COOH 4,76 H 2 CO 3 6,35 10,3 H 2 S 7,07 12,2 H 3 BO 3 9,24 12,7 askorbová 4,17 11,57

31 pk B hodnoty slabých zásad Báze pk B pk a konj. kys. guanidin 1,50 12,5 methylamin 3,36 10,64 amoniak 4,75 9,25 imidazol 6,90 7,1 pyridin 8,82 5,18 anilin 9,38 4,62 kofein 13,40 0,6 ím siln jší je báze, tím slabší je konjugovaná kyselina

32 Vztah K A a K B ( pk A a pk B ) K A. K B = K v = pk A + pk B = 14

33 Zjednodušené výpo ty ph slabých kyselin a zásad Slabá jednosytná kyselina o celkové koncentraci c HA HA + H 2 O H 3 O + + A - K A = [H + ] [A [HA] ]

34 K A = [H + ] [A [HA] ] Pro úpravu vztahu zavedeme 2 zjednodušení: 1. Koncentrace disociovaných molekul u slabé kyseliny je velmi malá ve srovnání s nedisociovanými: cha>> H + [HA] = (cha [H+]) [HA] cha 2. Z jedné molekuly vzniká disociací stejný po et kationt a aniont : [H+] = [A-] K A = [H [ c + ] HA 2 ]

35 K A = [H [c + HA ] 2 ] ph slabé kyseliny závisí na její H + = K A.c HA koncentraci a pk A hodnot ph = - log H + = - log K.c A HA ph = pk A 2 log c HA

36 Slabá jednosytná báze: B + H 2 O BH + + OH - K B = [BH ] [OH [B] + ] poh = p B 2 log K c B ph = p B 2 log K + c B

37 Disociace vícesytných slabých kyselin (nap. H 2 S, H 2 CO 3, H 3 PO 4 ) H 2 A + H 2 O HA - + H 3 O + K A1 = [H O 3 + [H ] 2 [HA A] ] HA - + H 2 O A 2- + H 3 O + [H O [H ] + 3 K = A 2 - A [A ] 2 ]

38 Hodnoty pk A se obvykle výrazn liší Kyselina pk A1 pk A2 pk A3 H 2 C 2 O 4 1,25 4,29 - H 3 PO 4 2,16 7,20 12,29 H 2 SO 4 silná 1,92 - askorbová 4,17 11,57 - Pokud koncentrace kyseliny není p íliš nízká a rozdíl v pk je v tší jak 3, ionizaci do dalšího stupn lze zanedbat a uvažovat, že ve vodném roztoku evažují ionty z disociace do 1. stupn (neplatí tedy pro kys. sírovou)

39 Vyberte z nabídnutých odpov dí takovou dvojici ástic, kterou lze podle Brönstedovy teorie považovat za konjugovaný pár: a) NH 4 +,OH - b) NH 3, H 3 O + c) H 2 0, H 3 O + d) H 2 O, NH 3 Vyberte z uvedených slou enin tu, jejíž vodný roztok má vlastnosti silného elektrolytu: a) NH 4 Cl b) NH 3 c) CH 3 COOH d) H 2 CO 3 Lze ozna it n kterou z nabídnutých zásad za siln jší než ostatní uvedené? a) amoniak, K b = 1, b) methylamin, K b = 4, c) dimethylamin, K b = 5, c) trimethylamin, K B = 5,

40 Ur ete mezi uvedenými kyselinami slabou kyselinu: a) HBr b) H 2 SO 4 c) HNO 3 d) H 3 BO 3 Která ze ty uvedených látek po rozpušt ní v destilované vod zp sobí, že roztok bude reagovat alkalicky? a) (NH 4 ) 2 SO 4 b) CH 3 OH c) Na 2 SO 4 d) NaHCO 3 Má n který ze ty vodných roztok nabídnutých látek (jejich látková koncentrace je stejná) slab kyselou reakci? a) CH 3 OH b) NaHCO 3 c) HCOONa d) C 6 H 5 OH

41 Tlumivé roztoky (pufry) Látky, pomocí kterých lze: nastavit p esnou hodnotu ph udržet dané ph v ur itých mezích tlumit výkyvy ph zp sobené omezeným ídavkem kyseliny i zásady.

42 Pufry jsou nej ast ji: sm s slabé kyseliny a její soli se silnou zásadou (kys. octová a octan sodný) sm s slabé zásady a její soli se silnou kyselinou (amoniak a chlorid amonný) sm s solí vícesytné kyseliny (hydrogenfosfore nan a dihydrogenfosfore nan sodný)

43 Hodnota ph pufru Pro kyselý pufr K A = + [H ] [A [HA] ] [H [H + + ] ] = = K K A A [HA] [A c c A S ] po úprav ph = pk + A log c c S A Hendersonova- Hasselbalchova rovnice

44 Pro zásaditý pufr poh = pk + B log c c S B ph = 14 pk B log c c S B Henderson-Hasselbalchova rovnice v obecném tvaru ph = pk + A log c c B A

45 Oxidace a redukce

46 Význam oxida -reduk ních reakcí Oxida -reduk ní (redoxní) reakce jsou sou ástí našeho každodenního života metabolismus živin fotosyntéza bun ná respirace spalování paliv koroze kov

47 Definice Oxidace A red -ne - A ox i oxidaci látka odevzdává elektrony Redukce B ox + ne - B red Oba d je probíhají vždy sou asn i redukci látka elektrony p ijímá

48 Oxidoreduk ní d j A red + B ox A ox + B red A ox /A red B ox /B red redoxní páry (srovnejte s acidobazickými d ji konjugované páry) Složky redoxního páru se mohou lišit nejen po tem elektron, ale i po tem atom vodíku, kyslíku p íp. jiných prvk

49 íklady redoxních pár MnO 4- /MnO 2 O 2 /H O Fe 3+ /Fe 2+ Cr 2 O 2-7 /Cr 3+ pyruvát/laktát chinon/difenol disulfid/thiol aldehyd/alkohol

50 Jak poznáme, zda reakce je oxida reduk ní? i oxidoreduk ní reakci se m ní oxida ní íslo prvku Oxida ní íslo - elektrický náboj, který by atom získal, kdybychom elektrony každé vazby vycházející z tohoto atomu id lili atomu elektronegativn jšímu

51 Pravidla pro ur ování oxida ních ísel volný atom, nebo atom v molekule prvku (nap.cu, O 2, P 4 ) má oxida ní íslo 0 a vazba mezi atomy téhož druhu nep ispívá k oxida nímu íslu oxida ní íslo jakéhokoliv jednoatomového iontu se rovná jeho náboji (nap. Fe 3+ má oxida ní íslo +III) které prvky mají ve všech nebo ve v tšin slou enin stejná oxida ní ísla: vodík má oxida ní íslo +I, pouze v hydridech kov je H -I, kyslík má ox. íslo II, jen v peroxidech je O -I, u alkalických kov je ox. íslo vždy +I, u kov alk.zemin +II

52 Oxida ní íslo síry v kyselin sírové H 2 SO 4 2x (+I) 4x (-II) X = +2 + (-8) = +6

53 Ze zkušenosti známe, že n které látky p sobí jako oxida ní inidla, jiné jako reduk ní inidla. Oxida ní inidla - KMnO 4, H 2 O 2, K 2 Cr 2 O 7, Cl 2,... Reduk ní inidla - C, H 2, Fe, Zn...

54 Typy oxida ních reakcí ztráta elektronu Zn + Cu 2+ Zn 2+ + Cu navázání kyslíku (oxygenace) C + O 2 CO 2 odšt pení 2H (dehydrogenace) H 3 C CH COOH -2H H 3 C C COOH OH O laktát pyruvát

55 Typy reduk ních reakcí dodání elektronu Zn + Cu 2+ Zn 2+ + Cu odšt pení kyslíku (deoxygenace) CO 2 CO + ½O 2 navázání 2H (hydrogenace) H 3 C C O COOH +2H H3 C CH OH COOH

56 a) Cu + HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + NO + H 2 O b) Cr 2 O Br - + H + Cr 3+ + Br 2 + H 2 O Vyberte správné tvrzení o oxida reduk ních reakcích: a)oxida ní inidlo v reakci snadno poskytuje elektrony b) Prvek inidlem redukovaný zvyšuje své oxida ní íslo c) Reduk ní inidlo v reakci p edává jiné látce své elektrony d) Oxidovaný prvek nabývá v reakci záporné oxida ní íslo

57 Který z následujících výrok o reakci zinku s dusi nanem st íbrným (vzniká v ní st íbro a dusi nan zine natý) je správný? a) Ag + je v reakci oxidován na kovové Ag b) Ag + má malou afinitu k elektron m c) Ag + je v reakci oxida ním inidlem d) zinek p ijímá snadno elektrony

58 Energetika chemických reakcí

59 Systém (soustava) ást prostoru odd lená od svého okolí izolovaný žádná komunikace s okolím uzav ený vým na energie možná otev ený vým na hmoty, energie (a informací) okolí systému okolí systému systém okolí systému okolí systému okolí systému

60 Energie schopnost systému konat práci systém = t leso, stroj, sm s reagujících slou enin (reak ní sm s), živý organismus fyzikální veli ina, jednotka joule (J) rozm r J = kg m 2 /s 2

61 Vnit ní energie (U) abstraktní veli ina, kterou v praxi neužíváme sou et kinetické i potenciální energie všech ástic systému nelze zjistit absolutní hodnotu, pouze zm nu ( U )

62 Jakým zp sobem m že systém m nit svoji vnit ní energii? U = energie tepelná + energie netepelná teplo práce U = Q + W

63 1. v ta termodynamická vyjad uje zákon zachování energie Sou et všech druh energie v izolovaném systému se nem ní, bez ohledu na procesy probíhající uvnit. Alternativní formulace: Energie nem že být vytvo ena ani zni ena, že být pouze p em na z jedné formy na druhou.

64 Práce p i chemických reakcích m že být objemová i konstantním tlaku: W = - p V V organismu jsou objemové zm ny p i biochemických em nách zanedbatelné

65 Entalpie* (H) vyjad uje tepelný obsah soustavy za konst. tlaku a objemu U = Q + W Systém koná obj. práci za konst. tlaku: U = Q -p V Vým na tepla s okolím: Q = H = U + p V i nekonání obj. práce: p V = 0 H = U * z tiny, en = do, thalpos = teplo

66 Zm na enthalpie p i chemické reakci odpovídá reak nímu teplu H = H 2 - H 1 = Q p Za b žných biochemických podmínek (konst. tlak a objem) žeme zm nu vnit ní energie soustavy ur it z množství uvoln ného nebo spot ebovaného tepla ( H = U)

67 H udává rozdíl mezi energií vazeb produkt a reaktant H <0 exotermní reakce, produkty jsou energeticky výhodn jší, mají nižší energii (vazby jsou v nich pevn jší než reaktanty) H > 0 endotermní reakce, produkty mají vyšší energii

68 Zm ny entalpie n kterých em n mají speciální názvy Standardní slu ovací teplo ( H 298 ) slu prvky 1 mol slou eniny Standardní spalné teplo ( H 298 ) spal 1 mol látky + n O 2 produkty spalování

69 Termochemické zákony 1. Laplace v-lavoisier v zákon Hodnota reak ního tepla p ímé nebo protism rné reakce je stejná, m ní se však hodnota jeho znaménka (+/-). 2. Hess v zákon Výsledná hodnota reak ního tepla nezáleží na pr hu chemické reakce, ale pouze na jeho po áte ním a kone ném stavu. V termochemických rovnicích je d ležité vyjad ovat skupenství všech látek, které se reakce zú astní, protože zm ny skupenství jsou spojeny s vým nou tepla. Skupenství látek: pevné = solidus (s), kapalné = liquidus (l), plynné = gasseus (g), vodný roztok = aquatic (aq) Standardní slu ovací teplo Teplo, p i kterém vzniká 1 mol látky p ímo z prvk, reak ní látky musí být ve standardním stavu. Standardní slu ovací tepla prvk a vody jsou rovna nule. Vzorec výpo tu reak ního tepla: Standardní spalné teplo Teplo, p i kterém se spálí 1 mol látky v nadbytku kyslíku. Vzorec výpo tu reak ního tepla:

70 Obsah energie v istých (100%) živinách Chemická energie živin odpovídá spalnému teplu Energetická hodnota Živina (kj/g) Tuky Sacharidy Biologická Fyzikální Bílkoviny* 17 * V kalorimetru spáleny na CO 2, H 2 O a N 2. V t le katabolizovány na CO 2,H 2 O a CO(NH 2 ) 2. 24

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza Soli Soli jsou iontové sloučeniny vzniklé neutralizační reakcí. Např. NaCl je sůl vzniklá reakcí kyseliny HCl a zásady NaOH. Př.: Napište neutralizační reakce jejichž produktem jsou CH 3 COONa, NaCN, NH

Více

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření Potenciometrie 1.Definice Rovnovážná potenciometrie je analytickou metodou, při níž se analyt stanovuje ze změřeného napětí elektrochemického článku, tvořeného indikační elektrodou ponořenou do analyzovaného

Více

Disperzní soustavy. Pravé roztoky (analytické disperze) Látková koncentrace (molarita) Molalita. Rozdělení disperzních soustav

Disperzní soustavy. Pravé roztoky (analytické disperze) Látková koncentrace (molarita) Molalita. Rozdělení disperzních soustav Rozdělení disperzních soustav Disperzní soustavy částice jedné nebo více látek rovnoěrně rozptýlené (dispergované) ve forě alých částeček v dispergující fázi podle počtu fází podle skupenského stavu jednofázové

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

J., HÁJEK B., VOTINSKÝ J.

J., HÁJEK B., VOTINSKÝ J. Kontakty a materiály J. Šedlbauer e-mail: josef.sedlbauer@tul.cz tel.: 48-535-3375 informace a materiály k Obecné chemii: www.fp.tul.cz/kch/sedlbauer (odkaz na předmět) konzultace: úterý odpoledne nebo

Více

Rovnovážná potenciometrie

Rovnovážná potenciometrie Rovnovážná potenciometrie koncentrace analytu se stanovuje z velikosti rovnovážného napětí elektrochemického článku tvořeného indikační elektrodou citlivou na množství (druh analytu referenční elektrodou

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY BIOKATALYZÁTORY I. Obecné pojmy - opakování: Katalyzátory látky, které ovlivňují průběh katalyzované reakce a samy se přitom nemění. Dělíme je na: pozitivní (aktivátory) urychlující reakce negativní (inhibitory)

Více

AGENDA. převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak

AGENDA. převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak AGENDA převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak PŘEVODY JEDNOTEK jednotky I. základní Fyzikální veličina Jednotka Značka Délka l metr m Hmotnost m kilogram kg Čas t sekunda s Termodynamická

Více

Soli. Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví

Soli. Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví Soli Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Autor: Rajsik www.nasprtej.cz Téma: Názvosloví anorganických sloučenin Ročník: 1. NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin

Autor: Rajsik www.nasprtej.cz Téma: Názvosloví anorganických sloučenin Ročník: 1. NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin n - založena na oxidačních číslech Oxidační číslo NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin - římskými číslicemi, pravý horní index - nesloučené prvky a molekuly jednoho prvku mají oxidační číslo 0 (např. O 3,S

Více

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ 5.1. Úvod V malých koncentrací je železo běžnou součástí vod. V povrchových vodách se železo vyskytuje obvykle v setinách až desetinách

Více

Fyzikální chemie Ch53 volitelný předmět pro 4. ročník

Fyzikální chemie Ch53 volitelný předmět pro 4. ročník Fyzikální chemie Ch53 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Navazuje na učivo

Více

2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady

2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady 2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady Chemickými rovnicemi vyjadřujeme chemické reakce, t.j. děje, při kterých spolu reagují a současně zanikají výchozí látky reaktanty a vznikají látky nové produkty

Více

SurTec 650 C chromital TCP

SurTec 650 C chromital TCP SurTec 650 C chromital TCP Vlastnosti Pasivace na hliník bez chromu(vi) Na bázi trojmocného chromu Kapalný koncentrát Zvyšuje korozní odolnost hliníkových slitin obsahujících měď Vhodné rovněž pro vysoce

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

11. Chemické reakce v roztocích

11. Chemické reakce v roztocích Roztok - simila similimbus solventur Typy reakcí elektrolytů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti roztok - simila similimbus solventur rozpouštědla (nečistoty vůči rozpuštěným

Více

Změny délky s teplotou

Změny délky s teplotou Termika Teplota t Dokážeme vnímat horko a zimu. Veličinu, kterou zavádíme pro popis, nazýváme teplota teplotu (horko-chlad) však nerozlišíme zcela přesně (líh, mentol, chilli, kapalný dusík) měříme empiricky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

Názvy slou enin. íslovkové p edpony

Názvy slou enin. íslovkové p edpony Názvy slou enin Název slou eniny se skládá z podstatného a p ídavného jména. Podstatné jméno udává druh chemické slou eniny. Název je bu obecný (kyselina, hydroxid,...), nebo je odvozen od elektronegativní

Více

SurTec 816 Bílý bronz

SurTec 816 Bílý bronz SurTec 816 Bílý bronz Vlastnosti vylučuje lesklé vrstvy bílého bronzu, také přímo na železe nahrazuje funkční a dekorativní vlastnosti niklu bez alergických reakcí kůže použitelný v závěsové i bubnové

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 28.1.2013

Více

Předmět: C H E M I E. 08-ŠVP-Chemie-1, 2, 3, 4 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014

Předmět: C H E M I E. 08-ŠVP-Chemie-1, 2, 3, 4 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014 08-ŠVP-Chemie-1, 2, 3, 4 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014 Předmět: C H E M I E Charakteristika předmětu: Chemie zahrnuje oblast Člověk a příroda. Studuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Umožňuje

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.2 CHEMIE, PRAKTICKÁ CHEMIE 5.6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie/Praktická chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vyučované na 2. stupni, jeho obsah

Více

Úvod do problematiky extrakčních metod

Úvod do problematiky extrakčních metod Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0063) Úvod do problematiky extrakčních metod RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Obsah definice, vymezení

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin.

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin. Soli Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

Strana č. 1 TECHNICKÝ MATERIÁLOVÝ LIST Datum tisku: 16. 10. 2010 Aktualizace: 12. 09. 2011 1 OBCHODNÍ NÁZEV VÝROBKU, VÝROBCE / DODAVATEL

Strana č. 1 TECHNICKÝ MATERIÁLOVÝ LIST Datum tisku: 16. 10. 2010 Aktualizace: 12. 09. 2011 1 OBCHODNÍ NÁZEV VÝROBKU, VÝROBCE / DODAVATEL Strana č. 1 1 OBCHODNÍ NÁZEV VÝROBKU, VÝROBCE / DODAVATEL MP ÖKO 700 ÖKOMATIC REAKČNÍ VLOČKUJÍCÍ PROSTŘEDEK - ULTRA AQUA Ú D A J E S P O L EČNOSTI S Í D L O S P O L EČNOSTI M e t P r o, s. r. o. HAJNÍ

Více

HYDROXIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013. Ročník: osmý

HYDROXIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková HYDROXIDY Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základními

Více

Zdravotnické předpisy. Předpisy pro ochranu životního prostředí. Požární předpisy

Zdravotnické předpisy. Předpisy pro ochranu životního prostředí. Požární předpisy Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vytištění: 22.10.2009 přepracováno dne: 22.10.2009 Strana 1 z 5 1. OZNAČENÍ LÁTKY, RESP. PŘÍPRAVKU A PODNIKU První příjemce: WINKLMANN spol s

Více

Typy chemických reakcí

Typy chemických reakcí Typy chemických reakcí přeměny přírody souvisejí s chemickými ději chemické reakce probíhají při přeměnách: živé přírody neživé přírody chemické reakce: výroba kovů plastů potravin léků stavebních materiálů

Více

ORGANICKÉ SLOUČENINY DUSÍKU

ORGANICKÉ SLOUČENINY DUSÍKU ORGANICKÉ SLOUČENINY DUSÍKU Aminy = deriváty amoniaku NH 3 Nitrosloučeniny = sloučeniny obsahující skupinu (odvozená od HNO 3 ) Nitrososloučeniny = sloučeniny obsahující NO skupinu (odvozená od H ) Diazoniové

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV CH 1/04/02/4 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Otázka: Atomy, molekuly, látky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Jirka. Základní chemické pojmy. Hmota

Otázka: Atomy, molekuly, látky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Jirka. Základní chemické pojmy. Hmota Otázka: Atomy, molekuly, látky Předmět: Chemie Přidal(a): Jirka Základní chemické pojmy Hmota dualistický charakter (vlnový a částicový) všechny objekty a jevy, které existují kolem nás a působí přímo

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 7

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 7 Téma: Sacharidy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 7 Úkol 1: Dokažte, že v sacharidech je přítomna karbonylová skupina -CO- Glukóza neboli hroznový cukr je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 26 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.010

Více

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma definice: Tekutá složka krve Nažloutlá, vazká tekutina Složení

Více

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018. 3. Reálná čísla Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 3. Reálná čísla RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA Význačnými množinami jsou číselné množiny. K nejvýznamnějším patří množina reálných čísel,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

(Logo AMI Agrolinz melanine International)

(Logo AMI Agrolinz melanine International) Strana 1/6 Datum tisku: 09.03.2006 *1 Název látky, úpravy a název firmy - Údaje k produktu. Obchodní název: Linzer Ware - Číslo artiklu - Použití látky/přípravku hnojiva - výrobce/dodavatel Výrobce: AMI

Více

1. ÚVOD, VODA. Úvod. terminologie potrava poživatiny potraviny pochutiny lahůdky nápoje

1. ÚVOD, VODA. Úvod. terminologie potrava poživatiny potraviny pochutiny lahůdky nápoje 1. ÚVOD, VODA Úvod věda o potravinách součásti chemie potravin statická část dynamická část technologie potravin (zpracování, skladování, distribuce) mikrobiologie výživa terminologie potrava poživatiny

Více

Chemické metody stabilizace kalů

Chemické metody stabilizace kalů Stabilizace vápnem Podmínky pro dosažení hygienizace kalu na úroveň třídy I. : - alkalizace vápnem nad ph 12 a dosažení teploty nad 55 o C a udržení těchto hodnot po dobu alespoň 2 hodin - alkalizace vápnem

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-M-1/1-10 Délka modulu 99 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton varianta A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton 2. Sodný kation Na + vznikne, jestliže atom

Více

Název: Šumivá tableta

Název: Šumivá tableta Název: Šumivá tableta Výukové materiály Téma: Anorganické plyny Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 15 17 let Doba

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výpočty ph roztoků kyselin a zásad ph silných jednosytných kyselin a zásad. Pro výpočty se uvažuje, že silné kyseliny a zásady jsou úplně disociovány.

Více

Příprava vrstev metodou sol-gel

Příprava vrstev metodou sol-gel Příprava vrstev metodou sol-gel Návody pro laboratorní práce oboru restaurování památek Specializace: Sklo a keramika Vedoucí práce: Ing. Diana Horkavcová, A07, tel.: 4175 Zastupuje: Dr. Ing. Dana Rohanová,

Více

Cytologie cvičení č. 6

Cytologie cvičení č. 6 Cytologie cvičení č. 6 Téma: Enzymy Úkol 1: Závislost aktivity enzymů na ph prostředí. Stanovte optimální ph amylázy Chemikálie a materiál: Destilovaná voda, 1% roztok škrobu, Lugolův roztok, 0,2 mol roztok

Více

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10 Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP Termodynamika Příklad 1 Stláčením ideálního plynu na 2/3 původního objemu vzrostl při stálé teplotě jeho tlak na 15 kpa.

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003 V souladu s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. a systémem EMS (ČSN EN ISO 14 001) uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2003. Termizo a.s.

Více

SurTec 832 Chemický nikl se středně vysokým obsahem fosforu

SurTec 832 Chemický nikl se středně vysokým obsahem fosforu SurTec 832 Chemický nikl se středně vysokým obsahem fosforu Vlastnosti bezproudový niklovací proces, vyhovuje požadavkům ELV a RoHS obsah fosforu ve vrstvě: 6-9 % tvrdost vrstvy (podle Vickerse) lze tepelnou

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

WAXOYL AG, BASEL / SWITZERLAND

WAXOYL AG, BASEL / SWITZERLAND TECHNICAL BULLETIN WAXOYL PROFESSIONAL 120-4 Využití: Dlouhodobá ochrana dutin osobních vozidel, dodávkových vozů, strojních zařízení, potrubních rozvodů, atd. Výrobek je založen na bázi upravených vosků

Více

SATUR BLESK 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

SATUR BLESK 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Datum vydání: 7.2.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další

Více

Kovy I. B a II. B skupiny

Kovy I. B a II. B skupiny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Kovy I. B a II. B skupiny V I. B skupině jsou kovy podobných vlastností měď, stříbro a zlato. Měď Výskyt Měď

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita(

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita( Iontové reakce Iontové reakce Reakce v roztocích elektrolytů Protolytické (acidobazické) reakce reaktanty si vyměňují Redoxní (oxidačně redukční) reakce reaktanty si vyměňují e Srážecí reakce ionty tvoří

Více

Chemie - 2. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 2. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 2. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 3.2., 4.1., 5.1., 7.1. 1. Redoxní reakce oxidace, redukce oxidačně-redukční

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_173 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Odstraňovač vápenných usazenin C 131

Odstraňovač vápenných usazenin C 131 1. Identifikace přípravku a firmy 1.1. Identifikace přípravku 1.2. Použití přípravku Odstraňovač vápenných usazenin pro průmyslové, ruční použití 1.3. Identifikace firmy DE: Winterhalter Gastronom GmbH,

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

PRVKY 16. (VI. A) SKUPINY

PRVKY 16. (VI. A) SKUPINY PRVKY 16. (VI. A) SKUPINY I. TEST Úvodní text Doplňte v textu chybějící výrazy: Prvky 16. skupiny periodické tabulky lze souhrnně nazývat chalkogeny. Ve valenční vrstvě mají 6 elektronů. Jejich elektronová

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Korozní odolnost titanu a jeho slitin

Korozní odolnost titanu a jeho slitin Korozní odolnost titanu a jeho slitin BIBUS s.r.o. Vídeňská 125, 639 27 Brno Kancelář Zlín: Tel.: 547 125 300 tel / fax: 577 242 037 Fax: 547 125 310 mobil: 603 895 927 E-mail: bibus@bibus.cz E-mail: maranek@centrum.cz

Více

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 ) Ponorka se potopí do 50 m. Na dně ponorky je výstupní tunel o průměru 70 cm a délce, m. Tunel je napojen na uzavřenou komoru o objemu 4 m. Po otevření vnějšího poklopu vnikne z části voda tunelem do komory.

Více

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva 1. Stavba atomu Modely atomu. Stavba atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotop, izobar, nuklid, stabilita atomového jádra,

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_355_S-prvky a jejich sloučeniny Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná

Více

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném

Více

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody

Více

VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO Zákon zachování mechanické energie E celk. = = konst. Míček, který se odráží od země putuje do stále menší výšky, kam se část energie ztrácí? VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA Vnitřní

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

Uhlovodíky s trojnými vazbami. Alkyny

Uhlovodíky s trojnými vazbami. Alkyny Uhlovodíky s trojnými vazbami alkyny právě jedna trojná vazba, necyklické... Obecné vlastnosti trojné vazby Skládá se z jedné vazby σ a dvou vazeb π. Učební text, Hb 2010 Maximální elektronová hustota

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 7 Vlastnosti solventů (rozpouštědel) Přehled organických rozpouštědel Tabulka níže shrnuje velký počet solventů v pořadí stoupající

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Bezpečnostní list podle Vyhlášky (EG) 1907/2006

Bezpečnostní list podle Vyhlášky (EG) 1907/2006 Datum výtisku 04.04.08 přepracováno 04.04.2008 strana 1/10 Bezpečnostní list podle Vyhlášky (EG) 1907/2006 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce a distributora Obchodní název přípravku: Použití přípravku:

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST Kyselina citronová - monohydrát

BEZPE NOSTNÍ LIST Kyselina citronová - monohydrát Datum vytvoření: 10. 7. 2007 Datum revize: listopad 2008,10.9.2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle čl. 31 a příl. II Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO

Více

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K.1. Úvod Doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro kraj Vysočina jsou v nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup Chemie Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 05 March 2013 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Názvosloví uhlovodíkù Významné anorganické kyseliny Významné oxidy Deriváty uhlovodíkù halogenderiváty Kyslíkaté

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 5

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 5 Téma: Deriváty karboxylových kyselin ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 5 Úkol 1: Dokažte přítomnost draslíku v rostlinném popelu prostřednictvím kyseliny vinné. Draslík patří k nejrozšířenějším prvkům

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Daniel Velek Optimalizace 2003/2004 IS1 KI/0033 LS PRAKTICKÝ PŘÍKLAD NA MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘI VÝROBĚ

Daniel Velek Optimalizace 2003/2004 IS1 KI/0033 LS PRAKTICKÝ PŘÍKLAD NA MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘI VÝROBĚ PRAKTICKÝ PŘÍKLAD NA MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘI VÝROBĚ - 1 - Firma zabývající se výrobou světlometů do aut dostala zakázku na výrobu 3 druhů světlometů do aut, respektive do Škody Fabia, Octavia a Superb.

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls176277/2011 a sp.zn. sukls129930/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Chlorid sodný 10% Braun koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více