VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH"

Transkript

1 METAL , Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION OF SULFIDE INCLUSIONS IN STEELS Hana Francová a Jana Dobrovská a Karel Stránský b Ľudovít Dobrovský a a VŠB-TU, 17.listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, ČR, b VUT- Brno, Technická 2, Brno, ČR, Abstrakt Příspěvek pojednává o vlivu chemického složení (rozdílný obsah uhlíku, manganu, síry a titanu) ocelí a kinetiky krystalizace (rozdílná rychlost tuhnutí) na tvorbu sulfidů v těchto ocelích. K experimentálnímu hodnocení mikročistoty byl použit obrazový analyzátor Olympus CUE4, dále metalografický mikroskop Neophot 32 a digitální fotoaparát Olympus C3. Získané experimentální výsledky byly konfrontovány s výsledky z původního termodynamického modelu tvorby vměstků v ocelích. Abstract The paper deals with the influence of steel chemical composition (different content of carbon, manganese, sulfur and titanium) and kinetics of crystallization (different cooling rate) on sulfide origination in these steels. An image analyzer Olympus CUE4, metallographic microscope Neophot 32 and digital camera Olympus C3 have been used for experimental evaluation of samples micropurity. Obtained experimental results have been compared with results obtained from original thermodynamic model of inclusions origination in steels. 1. ÚVOD Nekovové vměstky v nelegovaných až vysokolegovaných ocelích jsou všeobecně produktem metalurgické fáze výroby oceli. Může jít o vměstky exogenního původu, pocházející například ze strusky, která se dostává do oceli z pánve při odlévání, anebo o vměstky původu endogenního, které vznikají chemicko-fyzikálními reakcemi prvků rozpuštěných v oceli [1]. Vměstky exogenního původu lze do značné míry zachytit průchodem oceli přes keramický filtr zařazený do vtokového systému. Naproti tomu endogenní vměstky se tvoří v tavenině po jejím odlití z prvků, které se v ní nacházejí rozpuštěny ve formě kapalného roztoku. U těchto prvků postupně, s klesající teplotou taveniny, klesá jejich rozpustnost a roste jejich termodynamická aktivita. Podle afinity spolu jednotlivé prvky navzájem reagují. Těchto reakcí se z prvků přítomných v oceli zúčastňují především kyslík, síra a dusík, které reagují v tavenině oceli s konstitutivními, doprovodnými a příměsovými prvky, přičemž vznikají oxidy, sulfidy a nitridy, popřípadě i jejich vzájemné kombinace. Nekovové vměstky tvořené oxidy, sulfidy a nitridy mohou během chladnutí oceli vznikat přímo v tavenině bez přítomnosti pevné fáze, tj. nad teplotou likvidu. Velká část těchto vměstků může vyplavat podle Stokesova zákona do strusky. Dále se mohou tvořit mezi 1

2 METAL , Hradec nad Moravicí teplotou likvidu a solidu, tyto nekovové vměstky vzniklé ve zbylé mezidendritické tavenině zůstávají po krystalizaci, ztuhnutí a ochlazení oceli uzavřeny ve struktuře pevné fáze a mohou mít velmi škodlivý vliv na vlastnosti oceli. Jistý podíl vměstků se může tvořit ještě pod teplotou solidu. V těchto případech může jejich výskyt vést například ke křehkému interkrystalickému lomu oceli (oxidy), ke kamenitému lomu probíhajícímu po hranicích sekundárních austenitických zrn (sulfidy) a k lasturovému lomu po hranicích primárních zrn (nitridy). Nepříznivý vliv vměstků uvedeného typu na vlastnosti oceli lze však do určité míry kompenzovat tepelným zpracováním. Studium nekovových vměstků se znovu dostává do popředí zájmu mnoha vědeckých týmů po celém světě, a to z různých hledisek: tvorba (vznik) nekovových vměstků, jejich typ, morfologie, velikost, rozložení ve struktuře aj. Oikawa et al. [2] studují pomocí metod optické a elektronové mikroskopie morfologii vměstků MnS vznikajících v oceli během tuhnutí, dále vliv přídavku legujících prvků Al, Si, C a Ti na tuto morfologii a rozložení vměstků ve struktuře oceli. Klasifikaci sulfidů do tří typů podle dnes již klasické práce Simse a Dahleho [5] doplňují o tzv. "dendritický" MnS, tvořený primární krystalizací v silně přesycené tavenině. Mechanismus tvorby rozdílných MnS morfologií je diskutován na základě fázových diagramů. Wakoh et al. [6] provedli řadu experimentů při výzkumu vzniku MnS, jeho velikosti a rozložení v modelových ocelích, které měly rozdílný obsah síry a byly desoxidovány různými prvky (Mn-Si, Mn-Ti, Al, Zr). Pro popis tvorby MnS využili matematický model odvozený Ueshimou et al. [7], který předpokládá hexagonální tvar dendritu, pro rozdělení příměsi mezi likvidem a solidem během tuhnutí se uvažuje zpětná difúze prvků v solidu, tvorba MnS začíná v okamžiku rovnovážného součinu rozpustnosti obou prvků. Matsumiya et al. [8] mj. provedli matematickou analýzu změn složení nekovových vměstků při tuhnutí korozivzdorné oceli na základě tzv. spojeného precipitačního modelu, který dává do souvislosti tvorbu různých typů sloučenin s odměšováním prvků do zbytkové mezidendritické taveniny. Miettinen et al. [9] termodynamicky zhodnotili systém Fe-FeS-MnS-Mn pomocí původních termodynamických modelů pro popis vlastností (např. Gibbsovy energie) jednotlivých fází systému. Lze tedy konstatovat, že v oblasti výzkumu vměstků v ocelích bylo již provedeno množství experimentů a různých teoretických přístupů. Ale pouze malá část tohoto úsilí přinesla obecný pohled vysvětlující skutečný mechanismus tvorby nekovových vměstků. A jen několik z těchto prací využívá již odvozených mikrosegregačních teorií, či modelů pro studium tuhnutí nebo precipitace [1]. V oceli je precipitační mechanismus vměstků s nízkým bodem tání neoddělitelnou součástí procesu její krystalizace a tuhnutí. Utuhlá struktura většiny ocelí, jejichž mechanické vlastnosti jsou značně ovlivňovány (ať už pozitivně či negativně) sulfidickými nebo oxidickými vměstky, je dendritická. Tedy je nezbytné objasnit, jak vměstky vznikají a rostou do svého konečného tvaru, velikosti a rozložení ve struktuře oceli, v součinnosti s dendritickou mikrosegregací a se zbytkovou taveninou uchycenou mezi větve dendritů [1]. Předkládaný článek uvádí vybrané výsledky pilotní experimentální studie hodnocení mikročistoty a chemického složení nekovových vměstků v laboratorně připravených vzorcích ocelí s rozdílným chemickým složením (rozdílný obsah uhlíku, manganu, síry a titanu) ocelí a rozdílnou kinetikou krystalizace (rozdílná rychlost tuhnutí). Tyto výsledky jsou uvedeny do souvislosti s výsledky získanými z původního termodynamického modelu tvorby vměstků v ocelích [11 až 13]. 2. EXPERIMENT Pro experiment byly připraveny vzorky oceli o původním chemickém složení uvedeném v tabulce 1 (hmotnost cca 3 až 4 g). Tyto vzorky byly v korundových kelímcích roztaveny v indukční peci a poté dolegovány na předem stanovené koncentrace uhlíku, manganu, titanu 2

3 METAL , Hradec nad Moravicí a síry (značeno tavby A a B) [14]. Po ochlazení byly vzorky opracovány a přetaveny s rozdílným režimem ochlazování v Tammanově peci (značeno tavby A1, A2, B1 a B2, viz tabulka 2). Výsledky spektrometrické analýzy prvkového složení jednotlivých taveb jsou uvedeny v tabulce 3. Tab. 1 Chemické složení původní oceli (hm.%) Table 1 Chemical composition of original steel (wt%) C Mn Si P Ti S Cr Ni Cu Al,23 1,2,3,19,6,31,25,43,64,4 Tab. 2 Značení odebraných vzorků Table 2 Samples marking and cooling regime Tavba Režim Místo odběru vzorků (osa Z) ochlazování 1mm 2mm 3mm A1 Řízené A11 A21 A2 Rychlé A21 A22 A23 B1 Řízené B11 B21 B2 Rychlé B21 B22 B23 Tab. 3 Chemického složení jednotlivých taveb (hm.%) Table 3 Chemical composition of individual heats (wt%) Tavba Chemické složení oceli C Mn Si P S Cr Ni Mo W Cu Ti Fe A1,27 1,213,54,21,37,86,47,9,12,66,121 97,7 A2,315 1,194,47,18,27,83,42,11,22,63,258 97,6 B1,62,713,7,21,47,77,42,7,7,66,1 98,9 B2,85,999,19,2,32,84,4,7,1,65,13 98,6 K dalšímu výzkumu byly ze čtyř taveb (A1, A2, B1 a B2) odebrány vzorky dle níže uvedeného schéma, přičemž rozměry jsou pouze orientační. Odlitky byly mírně kónického tvaru, o výšce cca 5 až 8 mm. Z každého odlitku byly odebrány 2 nebo 3 vzorky: odlitek A1-2 vzorky, odlitek A2-3 vzorky, odlitek B1 2 vzorky a odlitek B2 3 vzorky, celkem tedy 1 vzorků. Značení odebraných vzorků je uvedeno v tabulce 2. 1 mm 1 mm 1 mm 3 mm 3

4 METAL , Hradec nad Moravicí Takto označené vzorky byly zalisovány do plastické hmoty, poté vybroušeny a vyleštěny. K pozorování a fotodokumentaci byl použit metalografický mikroskop Neochot 32 a digitální fotoaparát Olympus C3. Mikročistota byla hodnocena na obrazovém analyzátoru Olympus CUE4 při zvětšení 2x. U silně znečištěných vzorků z tavby A bylo proměřováno po 25 zorných polí na vzorku (cca 3 mm 2 ); u vzorků z tavby B, s menším počtem vměstků, pak byl proměřen dvojnásobek zorných polí. Z důvodu přesnějšího určení tvaru vměstku byly jeho délkové rozměry proměřovány ve 12 průmětech (po 3 ). Za vměstky byly považovány objekty s plochou nad 2µm 2 a naměřená data byla statisticky vyhodnocena. Měření bylo provedeno na ploše řezu v blízké oblasti vnějšímu povrchu vzorku, protože ve středových oblastech vzorku se vyskytovaly makro a mikrostaženiny. Je dále nutno poznamenat, že i při použití 2x zvětšení nebyly spolehlivě detekovány drobnější či světlejší vměstky. Tato experimentální měření byla prováděna ve spolupráci s VTÚO Brno, podrobné výsledky zaměřené na hodnocení mikročistoty ocelí s odlišným obsahem uhlíku, manganu, síry, a titanu, jsou uvedeny ve zprávě [15]. Následně byla také na stejném pracovišti prováděna mikroanalytická měření ke stanovení složení jednotlivých vměstků a okolní matrice [14]. V předkládaném článku jsou využity výsledky ze zprávy [15], ve které bylo provedeno kvalitativní a kvantitativní hodnocení mikročistoty odebraných vzorků. 3. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUSE 3.1 Experimentální výsledky Z vizuálního hodnocení mikročistoty vyplynulo [15], že u řízeně (pomaleji) ochlazovaných vzorků z tavby A (tj. tavba A1) se vyskytují 3 hlavní typy vměstků sulfidy manganu 2.typu (podélně či příčně říznuté), polyedrické vměstky na bázi Ti a v malém množství oxidy. U rychle ochlazovaných vzorků z tavby A (tj. tavba A2) se nevyskytují oxidy, vměstky na bázi Ti mají často sulfidické obálky a kromě sulfidů 2. typu lze pozorovat světlejší vměstky s vyloučením a tvarem sulfidů 2.typu patrně na bázi Ti. U řízeně (pomaleji) ochlazovaných vzorků z tavby B (tj. tavba B1) se vyskytují zejména komplexní oxysulfidy 1.typu, převážně kulovitého tvaru s bodovým či shlukovým vyloučením. U rychle ochlazovaných vzorků z tavby B (tj. tavba B2) lze pozorovat kromě komplexních oxysulfidů i sulfidy vyloučené kolem oxidického jádra, které mají většinou kulovitý tvar a jsou částečně vyloučené jako řetízky na hranicích buněk či zrn. Vybrané struktury jsou uvedeny na obr.1. Z kvantitativního hodnocení mikročistoty vyplynuly [15] následující základní skutečnosti. Ve vzorcích z taveb A je cca o řád vyšší počet vměstků než ve vzorcích z taveb B. U řízeně (pomaleji) ochlazovaných vzorků z tavby A (tj. A1) je výrazně vyšší počet vměstků než u rychle ochlazovaných vzorků z tavby A (tj. A2), u tavby B tato skutečnost zaznamenána nebyla. Znečištění vzorků z taveb A je cca o půl řádu vyšší než ve vzorcích z taveb B. U řízeně (pomaleji) ochlazovaných vzorků z tavby A (tj. A1) je výrazně vyšší znečištění než u rychle ochlazovaných vzorků z tavby A (tj. A2), u tavby B se tato tendence vyskytuje také, ale není tak zjevná. Průměrná plocha vměstku ve vzorcích z řízeně (pomaleji) ochlazovaných taveb A (tj. A1) je poloviční než ve vzorcích z taveb B; i u rychle ochlazovaných vzorků sady A (tj. A2) jsou plochy vměstků menší než u sady B (rozdíl však není tak výrazný). Průměrné velikosti vměstku nejsou příliš rozdílné v sadě A i B (vměstky v sadě B jsou mírně větší). Vměstky ve vzorcích ze sady B mají více kulovitý tvar než ve vzorcích ze sady A. 4

5 METAL , Hradec nad Moravicí Obr. 1 Struktury vybraných vzorků pro tavby A1 až B2 Fig.1 Structures of selected samples for heats A1 to B1 3.2 Výsledky z termodynamického modelu Chemické složení jednotlivých analyzovaných vzorků uvedené v tabulce 3 bylo použito jako vstupní data do původního termodynamického modelu tvorby vměstků v ocelích. Tento model byl podrobně představen např. v [11 až 13]. Základní myšlenka modelu tvorby nekovového vměstku určitého typu v mezidendritické tavenině je poměrně jednoduchá: Zbylá mezidendritická tavenina je v závislosti na jejím klesajícím podílu g l (popřípadě rostoucím podílu tuhé fáze g s, platí g l + g s = 1) obohacována prvky odměšujícími v souladu s jejich rozdělovacími koeficienty k i. V okamžiku, kdy se v této zbylé tavenině zvýší natolik koncentrace některých z odměšujících prvků (například síry S a manganu Mn), že vznikne přesycený roztok, dojde mezi prvky k chemické reakci (například k tvorbě sulfidu MnS). Vznikne vměstek, který zůstává v této zbylé tavenině uzavřen. Množství zbylé taveniny se sice sníží, avšak tuhnutí pokračuje dále a na již vzniklý vměstek se mohou superponovat ještě další nekovové částice. Podíl mezidendritické taveniny g l tak představuje veličinu, která jako hlavní parametr určuje, spolu s dalšími termodynamickými, difúzními a kinetickými parametry tuhnutí oceli, které typy vměstků budou vznikat v pásmu teplot mezi likvidem a solidem a jaké bude jejich chemické složení. Základní verze modelu předpokládá odměšovaní daných prvků do mezidendritické taveniny pomocí Scheilova modelu, který neuvažuje zpětnou difúzi prvků v tuhé fázi, tzn. předpokládá jejich maximální odmíšení. Lze však využít i dalších mikrosegregačních modelů (Brody-Flemings, Clyne-Kurz, aj. [16])., jak to bylo uvedeno např. na minulé konferenci METAL 25 [13]. Na obr. 2 a 3 jsou dle tohoto původního termodynamického modelu vykresleny podmínky pro vznik MnS a TiS pro koncentrace prvků dané tabulkou 3 (tj. vždy pro všechny vzorky A1, A2, B1 a B2). Další vstupní data, tj. Gibbsovy energie vzniku sulfidu, aktivitní koeficienty a rozdělovací koeficienty byly převzaty z práce [11]. Průsečíky křivek na obrázcích udávají 5

6 METAL , Hradec nad Moravicí podíl mezidendritické taveniny, při kterém je termodynamicky možný vznik příslušného sulfidu, jeho tvorba je pravděpodobná napravo od průsečíku. log K a, log A (MnS) -5 A1 Ka (MnS) A (MnS) = a Mn a S log K a, log A (MnS) -5 A2 K a (MnS) A (MnS) = a Mn a S log K a, log A (MnS) -5 B1 K a (MnS) log K a, log A (MnS) -5 B2 K a (MnS) log gl A (MnS) = a Mn a S A (MnS) = a Mn a S Obr.2 Tvorba MnS dle termodynamického modelu pro vzorky A1 až B2 Fig. 2 Origination of MnS according to the thermodynamical model for samples A1 to B2 A1 A2 log K a, log A (TiS) K a (TiS) log K a, log A (TiS) K a (TiS) -8 A (TiS) = a Ti a S -8 A (TiS) = a Ti a S B1 B2 K a (TiS) K a (TiS) log K a, log A (TiS) A (TiS) = a Ti a S log K a, log A (TiS) A (TiS) = a Ti a S -8-8 Obr.3 Tvorba TiS dle termodynamického modelu pro vzorky A1 až B2 Fig. 3 Origination of TiS according to the thermodynamical model for samples A1 to B2 6

7 METAL , Hradec nad Moravicí 3.3 Diskuse výsledků Z grafů na obr.2 a 3 vyplývá několik následujících poznatků. Tvorba MnS bude v těchto ocelích při krystalizaci vždy předcházet tvorbě TiS. U řízeně (pomaleji) ochlazovaných vzorků tavby A1 je termodynamická pravděpodobnost počátku tvorby MnS v oblasti s vyšším podílem mezidendritické taveniny ve srovnání s tavbou A2. U vzorků tavby B tento rozdíl není patrný. Z porovnání tohoto poznatku s tabulkou 2 vyplývá, že na počátek tvorby MnS má vliv jak množství (koncentrace) daných prvků, tak rychlost ochlazování. U řízeně (pomaleji) ochlazovaných vzorků tavby A1 je termodynamická pravděpodobnost počátku tvorby TiS v oblasti s nižším podílem mezidendritické taveniny ve srovnání s tavbou A2. U vzorků tavby B by dle grafů na obr.3 došlo ke vzniku TiS pouze při uvažování maximálního odmíšení při krystalizaci, tj. při aplikaci Scheilova modelu. Výše uvedené závěry vyplývající z termodynamického modelu jsou v souladu s experimentálně zjištěnými výsledky uvedenými v kapitole 3.1. Lze konstatovat, že v obou případech se zvýšené obsahy prvků manganu, síry a titanu a do značné míry také rychlost ochlazování se výrazně odrazily v mikročistotě vzorků. Vliv rychlosti ochlazování vzorků není tak významný jako vliv zvýšeného obsahu Mn, S a Ti, avšak u taveb A se uplatňuje taktéž, u taveb B se tento vliv uplatňuje méně. Z pilotního experimentu lze soudit, že rozdíly v rychlostech ochlazování odlitků nebyly natolik rozdílné, aby se odrazily ve velikosti nekovových vměstků. Lze pozorovat pouze tendenci, projevující se v tom, že rychleji chladnoucí odlitky mají za jinak stejných podmínek sklon k menšímu plošnému znečištění a k vylučování menšího počtu vměstků. Na základě těchto poznatků bude v následných experimentech uplatněna řízená rychlost ochlazování taková, aby byl řádový rozdíl v místní době tuhnutí u vzorků. Závěrem lze konstatovat, že nový přístup k predikci tvorby nekovových vměstků pomocí původního termodynamického modelu s implementovanými mikrosegregačními modely simulujícími různé podmínky krystalizace se v porovnání s pilotními experimenty jeví jako velmi perspektivní. 4. ZÁVĚR V článku byla provedena konfrontace výsledku tvorby sulfidů (MnS a TiS) podle původního termodynamického modelu a pilotní experimentální studie. Bylo zjištěno, že závěry vyplývající z termodynamického modelu jsou v souladu s experimentálně zjištěnými výsledky. Nový přístup k predikci tvorby nekovových vměstků pomocí původního termodynamického modelu s implementovanými mikrosegregačními modely simulujícími různé podmínky krystalizace je tedy perspektivní. Článek vznikl díky finanční podpoře GAČR, reg. č. 16/6/1225 a 16/4/24. LITERATURA [1] MITURA, K., LANDOVÁ, S. Vměstky v oceli a jejich vliv na užitné vlastnosti oceli. SNTL, Praha 1986, 16 s. [2] OIKAWA, K., OHTANI, H., ISHIDA, K., NISHIZAWA, T. ISIJ Int., 35, 1995, p. 42 [3] OIKAWA, K., ISHIDA, K., NISHIZAWA, T. ISIJ Int., 37, 1997, p. 332 [4] OIKAWA, K., SUMI, S., ISHIDA, K. Z. Metallkd. 9, 1999, p.13 [5] SIMS, C.E., DAHLE, F.B. Trans. Am. Foundarymen's Ass., 46, 1938, p.65 [6] WAKOH, M., SAWAI, T., MIZOGUCHI, S. ISIJ Int., 36, 1996, p. 114 [7] UESHIMA, Y., SAWADA, Y., MIZOGUCHI, S., KAJIOKA, H. Metall. Trans. A, 2A, 1989, p

8 METAL , Hradec nad Moravicí [8] MATSUMIYA, T., YAMADA, W., KOSEKI, T., UESHIMA, Y. Nippon Steel Technical Report, No.57, 1993, p.5 [9] MIETTINEN, J., HALLSTEDT, B. Calphad, 22, 1998, p.257 [1] IMAGUMBAI, M., KAJIOKA, H. ISIJ Int. 36, 1996, p.122 [11] STRÁNSKÝ,K. Thermodynamics of formation of sulphides at solidification. Hutnické listy, 38, 1983, s.768 [12] DOBROVSKÁ, J. aj. Příspěvek k fyzikálněchemickému modelu tvorby sulfidů v ocelích. Mechanika z. 57, Nr. 246/98, Politechnika Opolska, 1998, s. 179 [13] FRANCOVÁ, H. aj. Vliv kinetiky krystalizace na tvorbu sulfidů v ocelích. In: Mezinárodní konference METAL 25, Tanger, s.r.o., Ostrava, 25 [14] REK, A., STRÁNSKÝ, K. Chemické složení nekovových vměstků. Výzkumná zpráva 85/6111/1. VTÚO Brno, říjen 25. [15] BELKO, J., STRÁNSKÝ, K. Hodnocení mikročistoty ocelí s odlišným obsahem uhlíku, manganu, síry a titanu. Výzkumná zpráva, VTÚO Brno, listopad 25. [16] STEFANESCU, D.M. ISIJ Int., 1995, No. 35, pp

K MODELOVÁNÍ TVORBY SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V ZÁVISLOSTI NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ A PODMÍNKÁCH TUHNUTÍ

K MODELOVÁNÍ TVORBY SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V ZÁVISLOSTI NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ A PODMÍNKÁCH TUHNUTÍ K MODELOVÁNÍ TVORBY SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V ZÁVISLOSTI NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ A PODMÍNKÁCH TUHNUTÍ CONTRIBUTION TO MODELING OF SULPHIDE INCLUSIONS FORMATION IN DEPENDENCE ON CHEMICAL COMPOSITION AND SOLIDIFICATION

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

PŘÍSPĚVEK KE VLIVU TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELI

PŘÍSPĚVEK KE VLIVU TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELI PŘÍSPĚVEK KE VLIVU TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELI ON THE EFFECT OF SOLIDUS AND LIQUIDUS TEMPERATURES ON SULPHIDES INCLUSIONS FORMATION IN STEEL Hana Francová a Jana Dobrovská

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH Jaroslav ŠENBERGER a, Antonín ZÁDĚRA a, Zdeněk CARBOL b a) Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2,

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU MEAN EQUIVALENT STRESS VALUES DURING HOT FORMING OF STEELS - INFLUENCE OF CHEMICAL AND STRUCTURE STATE

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a a VŠB Technická

Více

VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al. THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.

VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al. THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at. VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.% Al V. Vodičková *1, P. Kratochvíl 1 1 Technical university of Liberec, Faculty

Více

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa. 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa. 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků 4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 4.1 Technické slitiny železa 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků Železo je přechodový kov s atomovým číslem 26, atomovou hmotností 55,85, měrnou

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON PROPERTIES OF FINE-GRAINED WELDABLE STEELS FOR THIN-WALLED CASTINGS Jiří Cejp

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

ZVLÁŠTNOSTI VÝROBY TVÁRNÉ LITINY V ELEKTRICKÝCH PECÍCH SE ZŘETELEM NA CHOVÁNÍ KYSLÍKU PO MODIFIKACI, OČKOVÁNÍ A BĚHEM TUHNUTÍ

ZVLÁŠTNOSTI VÝROBY TVÁRNÉ LITINY V ELEKTRICKÝCH PECÍCH SE ZŘETELEM NA CHOVÁNÍ KYSLÍKU PO MODIFIKACI, OČKOVÁNÍ A BĚHEM TUHNUTÍ ZVLÁŠNOSI VÝROBY VÁRNÉ LIINY V ELEKRIKÝH PEÍH SE ZŘEELEM NA HOVÁNÍ KYSLÍKU PO MODIFIKAI, OČKOVÁNÍ A BĚHEM UHNUÍ Jaroslav Šenberger, Jaromír Roučka, Ladislav Zemčík Vysoké učení technické v Brně, ÚMI Abstrakt

Více

MODELY TUHNUTÍ A HETEROGENITY PLYNULE LITÉ BRAMY A JEJICH APLIKACE

MODELY TUHNUTÍ A HETEROGENITY PLYNULE LITÉ BRAMY A JEJICH APLIKACE MODELY TUHNUTÍ A HETEROGENITY PLYNULE LITÉ BRAMY A JEJICH APLIKACE Jana Dobrovská a) František Kavička b) Věra Dobrovská a) Karel Stránský b) Josef Štětina b) a) VŠB Technická univerzita Ostrava, 17.listopadu

Více

VLIV DEZOXIDACE VÁPNÍKEM NA ODSÍŘENÍ OCELI V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ NA SEKUNDÁRNÍ METALURGII

VLIV DEZOXIDACE VÁPNÍKEM NA ODSÍŘENÍ OCELI V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ NA SEKUNDÁRNÍ METALURGII VLIV DEZOXIDACE VÁPNÍKEM NA ODSÍŘENÍ OCELI V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ NA SEKUNDÁRNÍ METALURGII INFLUENCE DESOXIDATION CA ON REDUCTION FO S DURING PROCESSES TO AGGREGATES OF SECONDARY METALLURGY Jakub Jurča EVRAZ

Více

VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W

VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W EFFECT OF THE DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION ON THE MICROSTRUCTURE OF ALLOY Ti-46Al-5Nb-1W Vítězslav Smíšek a Miroslav Kursa a a VŠB-TU Ostrava,

Více

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Obsah Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Rovnaníková P. Stavební fakulta VUT v Brně Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

TEPELNÉ A OBJEMOVÉ POMĚRY PŘI LITÍ A TUHNUTÍ KORUNDO- BADDELEYITOVÉHO MATERIÁLU - EUKOR.

TEPELNÉ A OBJEMOVÉ POMĚRY PŘI LITÍ A TUHNUTÍ KORUNDO- BADDELEYITOVÉHO MATERIÁLU - EUKOR. TEPELNÉ A OBJEMOVÉ POMĚRY PŘI LITÍ A TUHNUTÍ KORUNDO- BADDELEYITOVÉHO MATERIÁLU - EUKOR. Jiří Ticha Vlastimil Spousta Petr Motyčka Škoda Výzkum s.r..o., Tylova 7, 316 Plzeň ÚVOD Odlitky kamenů pro vyzdívky

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

Hledání závislostí technologických a nákladových charakteristik při tavení oceli na elektrických obloukových pecích

Hledání závislostí technologických a nákladových charakteristik při tavení oceli na elektrických obloukových pecích Hledání závislostí technologických a nákladových charakteristik při tavení oceli na elektrických obloukových pecích Firková, L. 1), Kafka, V. 2), Figala, V. 3), Herzán, M. 4), Nykodýmová, V. 5) 1) VŠB

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ APPLICATION OF DYNAMIC MODELS OF STEELS IN SIMULATION SOFTWARE FOR MATAL FORMING Milan Forejt a, Zbyněk Pernica b, Dalibor Krásny c Brno

Více

K CHEMICKÉ MIKROHETEROGENITĚ NIKLOVÉ SUPERSLITINY ON CHEMICAL MICROHETEROGENEITY OF A NICKEL SUPERALLOY

K CHEMICKÉ MIKROHETEROGENITĚ NIKLOVÉ SUPERSLITINY ON CHEMICAL MICROHETEROGENEITY OF A NICKEL SUPERALLOY K CHEMICKÉ MIKROHETEROGENITĚ NIKLOVÉ SUPERSLITINY ON CHEMICAL MICROHETEROGENEITY OF A NICKEL SUPERALLOY Jana Dobrovská a Věra Dobrovská a Karel Stránský b a VŠB-TU, 7.listopadu 5, 708 33 Ostrava - Poruba,

Více

VYBRANÉ POZNATKY Z VÝROBY BRAM DYNAMO OCELÍ SELECTED KNOWLEDGE S FROM PRODUCING SLABS OF GRAIN NON ORIENTED STEELS. Ladislav Válek a Luděk Mokroš b

VYBRANÉ POZNATKY Z VÝROBY BRAM DYNAMO OCELÍ SELECTED KNOWLEDGE S FROM PRODUCING SLABS OF GRAIN NON ORIENTED STEELS. Ladislav Válek a Luděk Mokroš b VYBRANÉ POZNATKY Z VÝROBY BRAM DYNAMO OCELÍ SELECTED KNOWLEDGE S FROM PRODUCING SLABS OF GRAIN NON ORIENTED STEELS Ladislav Válek a Luděk Mokroš b Mittal Steel Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava

Více

PEVNOST V OHYBU KOVANÝCH PROFILŮ VE SROVNÁNÍ S PROFILY TŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÝMI

PEVNOST V OHYBU KOVANÝCH PROFILŮ VE SROVNÁNÍ S PROFILY TŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÝMI PEVNOST V OHYBU KOVANÝCH PROFILŮ VE SROVNÁNÍ S PROFILY TŘÍSKOVĚ OBRÁBĚNÝMI Pavel ŠVANDA A), Petr SVOBODA B) A Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů,

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA HOUŽEVNATOST LITÝCH MIKROLEGOVANÝCH NÍZKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA HOUŽEVNATOST LITÝCH MIKROLEGOVANÝCH NÍZKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA HOUŽEVNATOST LITÝCH MIKROLEGOVANÝCH NÍZKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ EFFECT OF HEAT TREATMENT ON TOUGHNESS OF CAST MICROALLOYED LOW-CARBON STEELS Jiří Cejp Karel Macek ČVUT v Praze, Fakulta

Více

Bylo selhání materiálu příčinou potopení Titaniku?

Bylo selhání materiálu příčinou potopení Titaniku? Bylo selhání materiálu příčinou potopení Titaniku? Tomáš Harnoch, Michal Talík TS Plzeň a.s. Katedra materiálů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze 15. 12.2010, Praha,

Více

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ Marie KOLAŘÍKOVÁ, Ladislav KOLAŘÍK ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 628, email:

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI

POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI COMPARISON OF RESISTANCE TO PITTING CORROSION OF WELD JOINTS OF CrNiMo 17-12-2 STEEL PIPINGS Stanislav Lasek,

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

VLIV MĚDI A MANGANU NA PARAMETRY GRAFITU A MIKROSTRUKTURU TVÁRNÉ LITINY (LKG)

VLIV MĚDI A MANGANU NA PARAMETRY GRAFITU A MIKROSTRUKTURU TVÁRNÉ LITINY (LKG) VLIV MĚDI A MANGANU NA PARAMETRY GRAFITU A MIKROSTRUKTURU TVÁRNÉ LITINY (LKG) THE COPPER AND MANGANESE INFLUENCE ON THE GRAPHITE PARAMETERS AND MICROSTRUCTURE OF DUCTILE CAST IRON Karel Stránský a Jiří

Více

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM Bc. Jiří Hodač Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Hubáčková Jiřina a), Čížek Lubomír a), Konečná Radomila b) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta

Více

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2010 þÿ V l i v v o d í k

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu

Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu Bc. Jan Krčil Vedoucí práce: Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou tvorby a charakterizace tenké oxidické vrstvy

Více

VLIV LEGUJÍCÍCH PRVKŮ A GRAFITIZAČNÍHO OČKOVÁNÍ NA STRUKTURNÍ CHARAKTERISTIKY LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

VLIV LEGUJÍCÍCH PRVKŮ A GRAFITIZAČNÍHO OČKOVÁNÍ NA STRUKTURNÍ CHARAKTERISTIKY LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM VLIV LEGUJÍCÍCH PRVKŮ A GRAFITIZAČNÍHO OČKOVÁNÍ NA STRUKTURNÍ CHARAKTERISTIKY LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM INFLUENCE OF ALLOYING ELEMENTS AND GRAPHITE INOCULATION ON STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF DUCTILE

Více

Tváření,tepelné zpracování

Tváření,tepelné zpracování tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu

Více

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová VLIV TEPELNÉHO PŘEPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ A ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI TENKÝCH PLECHŮ Z AL-SLITIN INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS Ivo Černý Dagmar

Více

Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli

Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli Ing. David Bocek a), Ing. Lubomír Lacina a), Ing. Pavel Střasák Ph.D. b), Ing. Antonín Tuček CSc. b), Ing. Ladislav Socha c), Prof. Ing.

Více

VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU. Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2)

VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU. Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2) VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2) 1) New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region, ZČU-Plzeň, Univerzitní 8,

Více

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika Něktteré ttechnollogiicko mettallurgiické ssouviissllossttii na ellekttriických iindukčníích ssttředoffrekvenčníích pecíích ss kyssellou,, neuttrállníí a zássadiittou výdusskou Čamek, L. 1), Jelen, L.

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 3 Téma: APLIKACE TENKÝCH VRSTEV NA OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJÍCH Lektor: Ing. Jiří Hodač Třída/y:

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr BIOLOGICKÁ STABILITA ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ, JEJÍ STANOVENÍ A POUŽITÍ V PRAXI Biological Stability of organic materials its Determination and Practical Application Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav,

Více

VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM

VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch a Pavel Stolař, Peter Jurči b a) Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha, Technická

Více

10. Experimentální část

10. Experimentální část 68 10. Experimentální část Výsledná jakost odlitku se skládá z mnoha činitelů. Jedním z nich je i dosažení požadovaných mechanických vlastností, které jsou určovány jak výslednou mikrostrukturou (tvar

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS Jiří Cejp Karel Macek Ganwarich Pluphrach ČVUT v Praze,Fakulta strojní,ústav

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

MOŽNOSTI ELEKTROLYTICKÉ PIPETY ELYANA 230 V METALOGRAFII POSSIBILITIES OF ELECTROLYTIC POLISHER ELYANA 230 FOR UTILIZATION IN METALLOGRAPHY

MOŽNOSTI ELEKTROLYTICKÉ PIPETY ELYANA 230 V METALOGRAFII POSSIBILITIES OF ELECTROLYTIC POLISHER ELYANA 230 FOR UTILIZATION IN METALLOGRAPHY MOŽNOSTI ELEKTROLYTICKÉ PIPETY ELYANA 230 V METALOGRAFII POSSIBILITIES OF ELECTROLYTIC POLISHER ELYANA 230 FOR UTILIZATION IN METALLOGRAPHY Abstrakt D. Jandová 1, F. Jandoš 2, J. Kasl 1 1 ŠKODA VÝZKUM,

Více

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu POROVNÁNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P92 PROVEDENÝCH RUČNÍM A ORBITÁLNÍM SVAŘOVÁNÍM Doc. Ing. Jiří Janovec 1, CSc., Ing. Daniela Poláchová 2, Ing. Marie Svobodová 2, Ph.D., Ing. Radko Verner 3 1) ČVUT v Praze,

Více

výroba oceli Proudění oceli v keramickém filtru a jeho vliv na mikročistotu oceli 1. Cíl práce 2. Použitá metodika

výroba oceli Proudění oceli v keramickém filtru a jeho vliv na mikročistotu oceli 1. Cíl práce 2. Použitá metodika Výroba oceli Hutnické listy č.1/2008 výroba oceli Proudění oceli v keramickém filtru a jeho vliv na mikročistotu oceli Prof.Ing. Jiří Bažan, CSc., a), Prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., b), Prof. Ing. Jana

Více

SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION. Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b

SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION. Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b ZMĚNY GRANULOMETRIE SYPKÉ HMOTY NA DOPRAVNÍCH TRASÁCH V APLIKACI NA DOPRAVU PÍSKU SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b a

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů

Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů Iveta Cholovová 1 a Josef Mazáč 2 Utilizationof processing mathematic data on gas air mixtures

Více

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu

Více

VLIV MĚDI A MANGANU NA ROZLOŽENÍ KONCENTRACE PRVKŮ V BUŇCE GRAFITU TVÁRNÉ LITINY LKG

VLIV MĚDI A MANGANU NA ROZLOŽENÍ KONCENTRACE PRVKŮ V BUŇCE GRAFITU TVÁRNÉ LITINY LKG METAL 6 23.-25.5.6, Hradec nad Moravicí VLIV MĚDI A MANGANU NA ROZLOŽENÍ KONENTRAE PRVKŮ V BUŇE GRAFITU TVÁRNÉ LITINY LKG UPRUM AND MANGANEE INFLUENE ON THE DITRIBUTION OF ELEMENT ONENTRATION IN THE GRAPHITE

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY NÁSTROJE

Více

SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO. Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina

SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO. Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 78 33 Ostrava Poruba, ČR, E mail: miroslav.prihoda@vsb.cz

Více

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. 1,2 Ing. Martin Sondel, Ph.D. 1,2 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. 1,2 1 VŠB-TU Ostrava 2 Český svářečský ústav

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS Filipová Marcela 1, Podjuklová Jitka 2, Siostrzonek René 3

Více

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU . 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00

Více

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH. Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH. Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c a) VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství, 17. listopadu 15, 708

Více

Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití

Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití Luděk Ptáček Ústav materiálového inženýrství, FSI VUT v Brně Technická 2, 616 69 Brno Abstract Present state of magnesium production and its prospects. Prduction

Více

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, 706 02 Ostrava

Více

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b) OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS Rudolf Foret a Petr Matušek b a FSI-VUT v Brne,Technická

Více

Optimalizace aeračních účinků na kaskádách Ing. Tomáš Adler VODING HRANICE, spol. s r.o.

Optimalizace aeračních účinků na kaskádách Ing. Tomáš Adler VODING HRANICE, spol. s r.o. Optimalizace aeračních účinků na kaskádách Ing. Tomáš Adler VODING HRANICE, spol. s r.o. V rámci rekonstrukce úpravny vody Tlumačov, probíhající v letech 199 1997 došlo k radikální změně typu aeračního

Více

NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Peter Jurči

NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Peter Jurči NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Peter Jurči ČVUT, Fakulta strojní, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2, p.jurci @seznam.cz ABSTRACT Selection of suitable material for

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA DODÁVANÉ VODY Ing. Jaroslav Blažík, Ing. Václav Mergl, CSc. Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno, blazik@vasgr.cz, mergl@vasgr.cz Úvod Při řešení provozních

Více

Atom je základní částice hmoty dále chemicky nedělitelná. Z hlediska strojírenské technologie je důležitá, protože určuje vlastnosti hmoty.

Atom je základní částice hmoty dále chemicky nedělitelná. Z hlediska strojírenské technologie je důležitá, protože určuje vlastnosti hmoty. NAUKA O MATERIÁLU Obsah: 1) Atom základní stavební prvek hmoty 2) Druhy chemických vazeb 3) Krystalové mřížky 4) Vady mřížek 5) Difuze 6) Základní termodynamické a kinetické pojmy 7) Gibbsův zákon fází

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE VÝROBY SUPER FERITICKÉ OCELI SUPER FERRITIC STAINLESS STEEL PRODUCTION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

VÝVOJ TECHNOLOGIE VÝROBY SUPER FERITICKÉ OCELI SUPER FERRITIC STAINLESS STEEL PRODUCTION TECHNOLOGY DEVELOPMENT VÝVOJ TECHNOLOGIE VÝROBY SUPER FERITICKÉ OCELI SUPER FERRITIC STAINLESS STEEL PRODUCTION TECHNOLOGY DEVELOPMENT Martin BALCAR 1), Ludvík MARTÍNEK 1), Pavel FILA, 1), Václav VAIDIŠ 2), Jiří MALINA 2), Radovan

Více

ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ

ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ František Kristofory, Miroslav Mohyla, Petr Kania a Jaromír Vítek b a VŠB-TU Ostrava,

Více

Vliv pórovitosti žárovzdorných materiálů na erozi a korozi keramických filtrů při působení roztavené oceli Effect of Refractory Materials Porosity on Erosion and Corrosion of Ceramic Filters by Molten

Více