ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY"

Transkript

1

2

3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY Musím se přiznat, že i když jsem Čech, který navíc donedávna bydlel ve městě poblíž něhož se nachází jeden z nejvýznamnějších tuzemských pivovarů, pivo nepiji vůbec. Připadá mi totiž příliš hořké. Proto dávám přednost minerálkám a při slavnostních příležitostech vínu. Zároveň ale plně respektuji fakt, že drtivá většina našeho národa konzumuje pivo s chutí či přímo s radostí. Potvrzují to ostatně i statistiky, které hovoří jasnou řečí. Češi dlouhodobě patří k největším konzumentům zlatavého nápoje na světě. Je to dáno určitě zejména tím, že vaření piva má u nás staletou tradici, že to prostě umíme. Není také proto náhodou, že na nejrůznější druhy českých piv narazíme dnes nejen v restauracích ve všech evropských státech, ale i v řadě vyloženě exotických zemí. Nejde přitom zdaleka jen o světoznámé značky Plzeňský Prazdroj či Budvar, ale často jsou to i produkty z méně známých českých pivovarů. Přesto slyšíme od řady výrobců piva nejrůznější nářky. Zejména představitelé některých menších pivovarů si stěžují na fúze velkých pivovarnických společností, na investiční pobídky pro některé subjekty. Kritici přitom asi zapomínají, že tyto pobídky jsou v souladu s pravidly Evropské unie, s českými zákony. Mnozí zároveň také zapomínají na skutečnost, že tzv. malí výrobci piva s výstavem do 200 tisíc hektolitrů mají již řadu let slevu na spotřební dani. Českému pivovarnictví se v posledních letech mimořádně dobře daří, a to mne samozřejmě velice těší. Pevně věřím, že tomu tak bude v blízké a samozřejmě i v dlouhodobější perspektivě. Jsem přitom přesvědčen, že moje, z pohledu většiny příslušníků našeho národa politováníhodná pivní abstinence, určitě na tomto pozitivním trendu nic nezmění. Mám totiž naštěstí řadu přátel a známých, kteří tento můj výpadek lehce nahradí. Martin Pecina předseda ÚOHS 3

4 TRH PIVA KATASTROFICKÉ SCÉNÁŘE SE NENAPLNILY Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již zaujal pevné a stabilní místo v hierarchii ústředních orgánů státní správy v České republice. Za uplynulých 15 let své činnosti se zabýval sledováním konkurenčního prostředí na celé řadě trhů a svými rozhodnutími přispíval a přispívá k podpoře fungující soutěže. I když primárním cílem ochrany fungující soutěže není pouze blaho konečného spotřebitele, přesto jsou si pracovníci Úřadu vědomi, že svými zásahy, které mají ponejvíce podobu správních rozhodnutí, významně přispívají i ke spokojenosti na straně právě konečných spotřebitelů. Ne všechna rozhodnutí Úřadu jsou však vždy přijímána s pochopením, a to nejen ze strany spotřebitelů, ale mnohdy i ze strany podnikatelské veřejnosti. Jedním z rozhodnutí, které vyvolalo, do té doby nevídanou míru nevole, bylo povolení spojení pivovarů Radegast a Plzeňský Prazdroj. Vlastní rozhodování o propojení těchto dvou, v té době nezávislých pivovarů, procházelo různými peripetiemi a není důležité, že bylo povoleno v souvislosti s povolením spojení tehdejší Investiční a poštovní banky (IPB) a společností Nomura. Důležité je, jaké reakce toto spojení vyvolalo, jaké akce se konaly, jaké výroky, a to zejména z řad podnikatelů působících v odvětví pivovarnictví v této souvislosti padaly a konečně, k čemu na trhu ve skutečnosti došlo. Především byly vyslovovány obavy, že v důsledku tohoto spojení zaniknou mnohé malé pivovary, dojde k narušení konkurenčního prostředí, dojde ke zhoršení kvality piva. Tyto důsledky předpovídal například tehdejší šéf svazu malých pivovarů Stanislav Bernard v Lidových novinách a v časopisu Týden č. 21/99 označil fúzi za pivní Mnichov. Před budovou Úřadu se konaly v tomto duchu i poněkud komické protestní akce studentů, kteří zasvěceně hovořili o dopadech této fúze na malé a střední pivovary (tato obava byla nápadně podobná obavě vyslovené již zmíněným Stanislavem Bernardem). Do obrazu z té doby ovšem spadá i druhá strana mince. Úřad se situací na trhu piva před uskutečněním fúze pečlivě zabýval a zjistil, že existovaly významné překážky pro vstup menších pivovarů do restaurací, a to v podobě smluv o výhradních dodávkách piva ze strany Plzeňského Prazdroje i Radegastu. Jednalo se o smlouvy výhradní, které zavazovaly odběratele k odběru pouze jedné značky piva. Konkrétně měl Plzeňský Prazdroj takto zavázáno 34% a Radegast 20% ze všech svých smluvních partnerů. Zásahem Úřadu došlo k odstranění těchto bariér a tím i k významné pozitivní změně na trhu piva. Bez odstranění těchto protisoutěžních ustanovení by nebylo možné zmíněnou fúzi obou pivovarů umožnit. Tolik tedy k historii této, ve své době, velice pozorně sledované fúzi. A jaká je současnost? K žádnému kolapsu na trhu piva nedošlo. Právě naopak. V roce 2006 překonaly české pivovary i ty nejoptimističtější předpoklady a jejich produkce se přiblížila hranici dvaceti milionů hektolitrů za rok. Je sice pravda, že hlavní zásluhu na tomto trendu má vývoz, nicméně je to potvrzení předpokladů, z nichž Úřad vycházel při povolení fúze, že si totiž každý schopný pivovar najde místo na trhu, a to buď výrobou originalit nebo prostřednictvím exportu. A nejedná se pouze o velké pivovary; obrovský meziroční nárůst (téměř 100%) zaznamenal pivovar Vratislavice, o pětinu vzrostl například pivovar Jihlava, Klášter. Vývoz 80% své produkce zaznamenal 4

5 Lobkowiczký pivovar. Pokud hovoříme o nejrůznějších specialitách, i v této oblasti byl zaznamenán značný rozvoj v počtu speciálních piv. Tato piva tvoří významný podíl v nabídce, a to 16% u klasických pivovarů (tedy pivovarů tzv. průmyslových) a až 47% u tzv. mikropivovarů. Obecně se výrobou speciálních piv zabývá ve větší či menší míře většina producentů piva. Vstupem zahraničních silných společností do některých českých pivovarů došlo k významnému rozšíření nabídky značek a druhů piv, malé či menší pivovary se začaly orientovat na nejrůznější speciality a trh s pivem v současné době je plně funkční a z rozšířené nabídky profitují především spotřebitelé. Neznamená to však, že by Úřad i nadále tento trh nesledoval. Právě naopak. V nedávné minulosti provedl Úřad znovu šetření zaměřené na situaci na trhu piva a zjistil, že existují některé pivovary, které omezují své odběratele v možnosti exportovat pivo do zahraničí. Takové omezení však představuje nedovolené narušení soutěžního prostředí, a to nejen na českém trhu, ale dopady může mít i na obchod mezi členskými státy. Úřad proto kontaktoval ty pivovary, které takto smluvně omezily své odběratele a informoval je o možných důsledcích, které by následovaly, kdyby v této praxi pokračovaly i nadále. Je třeba poznamenat, že takto oslovené pivovary uznaly oprávněnost výhrad Úřadu a přijaly závazek odstranit protisoutěžní ujednání ze smluv uzavřených s jejich odběrateli. Jaký závěr z uvedeného plyne? Především všeobecně známý každý případ je třeba posuzovat samostatně, každý je zcela jiný. A konkrétně, pokud hovoříme o českém národním nápoji? Pivo se i nadále vaří, rozšiřuje se nabídka značek, existuje řada speciálních piv a nehrozí žádné nebezpečí, že by došlo k enormnímu zdražení piva, resp. že by docházelo ve větším počtu k ukončení činnosti pivovarů. Luděk Svoboda ředitel Sekce ochrany hospodářské soutěže I 5

6 INVESTIČNÍ POBÍDKA PRO PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, A.S. Obdobné obavy ohledně narušení trhu stejně jako v případě schválené fůze pivovarů Radegast a Plzeňský Prazdroj se vyskytly i v případě schválení investiční pobídky ve prospěch Plzeňského Prazdroje, a.s. Společnost o ně zažádala na základě zákona o investičních pobídkách za účelem realizace svého investičního projektu rozšíření výroby piva a sladu ve výrobním závodě v Plzni. V roce 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který působí i v oblasti posuzování slučitelnosti veřejných podpor s evropským právem, výjimku ze zákazu veřejné podpory nepovolil. Investiční projekt společnosti nebyl shledán na základě tehdy dostupných informací z hlediska regionálního rozvoje za přínosný. Nové informace ohledně vlivu investice na vytváření nepřímých pracovních míst, postavení společnosti na zahraničních trzích a zaměření investice na přidanou hodnotu však vedly k přehodnocení a udělení podmíněného souhlasu Úřadu. Byly přitom stanoveny následující podmínky: - veškerá produkce z podpořené výroby bude exportována mimo Českou republiku - společnost zajistí prostřednictvím svých zakázek vytvoření nepřímých pracovních míst (470 nových míst). Úřad dále navrhnul snížení stropu intenzity veřejné podpory o 20%. Společnost posléze získala veřejnou podporu v souladu s maximální mírou podpory uvedenou v regionální mapě. Celková výše veřejné podpory tak nesmí přesáhnout téměř 689 miliónů Kč. Nedávno však podal Český svaz malých nezávislých pivovarů stížnost u Evropské komise na poskytování veřejné podpory silným pivovarům, s odůvodněním, že na českém trhu zaujímají dominantní postavení a jejich podpora ohrožuje postavení malých výrobců piva. Svaz rovněž vyjádřil názor, že poskytnutí investiční pobídky Plzeňskému Prazdroji je v rozporu s pravidly EU pro oblast veřejné podpory. Evropská komise se k výše uvedené stížnosti vyjádřila v tom smyslu, že nepovažuje tvrzení stěžovatele o nezákonnosti poskytnuté podpory za relevantní. Investiční pobídka byla totiž poskytnuta v souladu a na základě schváleného programu podpory. Komise stížnost postoupila Generálnímu ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, které se jí bude zabývat z hlediska investicí dotčeného výrobku, tj. sladu. Kamil Rudolecký I. místopředseda ÚOHS 6

7 VÝVOJ TRHU S JEDNOTLIVÝMI ZÁSAHY ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se tímto významným trhem zabývá už od svého vzniku v roce Předem je třeba zdůraznit, že prioritou je zajištění fungující soutěže, nikoliv ochrana jednotlivých soutěžitelů před druhými. Proto například v roce 1994 v době, kdy žádný z pivovarů ještě nezískal na trhu dominantní postavení nepodporoval prosazení nižší spotřební daně pro malé pivovary. Přesto byla tato změna s platností od roku 1995 přijata. Postupná koncentrace trhu Co se týče počtu soutěžitelů na trhu, je tento stav v průběhu jednotlivých let v porovnání s některými jinými trhy poměrně konstantní. Činných je kolem 50 pivovarů a nic na tomto čísle významně nezměnily ani snahy o koncentraci, ke kterým postupně zejména v devadesátých letech docházelo. Například v roce 1995 koupila Pražské pivovary britská společnost Bass PLC, která získala majoritu i v pivovarech Vratislavice a Ostravar. Toto spojení přitom svým objemem ani nepodléhalo povolení antimonopolního úřadu. Naproti tomu v roce 1996 došlo k dekoncentraci ve skupině Moravskoslezské pivovary, kdy vznikly 4 nové firmy Pivovar Litovel, Pivovar Zubr Přerov, Pivovar Holba a Pivovar Zlatovar. Co se týče koncentrace trhu, klíčový je případ fúze společností Plzeňský Prazdroj a Pivovar Radegast. Tento případ Úřad řešil od roku 1997 a předložená žádost byla nejdříve zamítnuta. Ke schválení fúze však došlo v roce 1998, kdy vstoupila japonská společnost Nomura do české banky IPB a získala tak kontrolu nad oběma pivovary. Přesto na počátku roku 1997 bylo v ČR činných celkem 57 pivovarů. Došlo ale k základní změně struktury trhu, který má dnes svého dominantního hráče. Je jím společnost South African Breweries, která Plzeňský Prazdroj v roce 1999 získala, do té doby ovšem v ČR nepůsobila. ÚOHS spojení povolil s podmínkami. Jednou z nich bylo zachovat po dobu 5 let dostupnost značek spojených pivovarů Plzeňský Prazdroj, Radegast, Gambrinus a Velkopopovický Kozel na českém trhu. Uvedené pivovary se v té době staly součástí třetí největší pivovarnické skupiny (dnes 2. největší) na světě, čímž získaly přístup do jedné z největších mezinárodních distribučních a merketingových sítí s pivem, což se v následujících letech projevilo i na výstavu Plzeňského Prazdroje. Zhruba od konce 90. let pro pivovary v ČR až na výjimky platí, že ty velké se zaměřují zejména na dodávky do obchodních řetězců a na export, zatímco malé si budují své pozice v regionech. Skupina Plzeňského Prazdroje má v současnosti v ČR srovnatelný podíl jako největší společnosti v některých dalších členských státech EU (Interbrew v Belgii, Heineken v Nizozemsku nebo Carlsberg v Dánsku). 7

8 Vývoj počtu pivovarů v České republice ,24 18,65 18,29 17,86 Výstav piva (mil. hl) 17,92 17,88 18,17 18,54 18,75 19,07 19,79 7,90 7,70 7,74 7,96 8,48 8,59 8,57 8,43 8, celkem výstav skupiny Plzeňský Prazdroj Zdroj: Publikace výzkumného ústavu pivovarského a sladařského. Zavazování hostinských Velmi závažným problémem, který ÚOHS řešil již v druhé polovině 90. let, se stala problematika uzavírání velkého počtu smluv o výhradním nákupu a prodeji. V listopadu 1997 byl zaslán všem pivovarům dopis, jímž ÚOHS upozornil na možnou závadnost smluv o výhradním nákupu piva. Úřad doporučil pivovarům, aby ve smlouvách o dodávkách nezavazovaly provozovatele hostinských zařízení k výhradnímu odběru svého piva. Úřad má za to, že restauraci by mělo být umožněno nabízet zákazníkům současně několik značek. Ve stejném roce také někteří soutěžitelé předložili velký počet dohod o výhradním prodeji nebo nákupu nebo o obchodní spolupráci na různých relevantních trzích (např. Plzeňský Prazdroj uzavřel dohody o distribuci finských vodek a o výhradním prodeji Karlovarské Becherovky a whisky). ÚOHS některé postupy pivovarů také sankcionoval. V roce 1998 se jednalo především o zavazování provozovatelů restaurací ohledně odběru piva a jeho prodeje ze strany společností Pivovar Radegast (uložena sankce 100 tisíc korun), Plzeňský Prazdroj (450 tisíc) a Královský pivovar Krušovice (50 tisíc). Takto bylo rozhodnutím Úřadu odblokováno více než 10 tisíc provozoven. Narušení soutěže spatřoval ÚOHS 8

9 také v dohodě Plzeňského Prazdroje se společností Jan Becher, na jejímž základě pivovar převzal veškerou distribuci výrobků Karlovarské Becherovky. Z hlediska přístupu soutěžitelů na trh piva považuje Úřad stále za prioritní, aby nedocházelo k žádným formám vertikální integrace mezi výrobci a prodejci piva, zejména pak ze strany významných soutěžitelů. Proto tuto situaci ÚOHS průběžně stále sleduje. V roce 2002 ÚOHS vydal na základě provedených šetření rozhodnutí, jímž deklaroval porušení zákona ze strany společností Plzeňský Prazdroj a Pivovar RADEGAST, které ve svých smlouvách upravujících poskytování reklamy zavazovaly provozovatele pohostinských zařízení k odběru minimálního ročního množství piva, přičemž velikost těchto závazků ve vztahu k celkové spotřebě piva v daných provozovnách bránila přístupu konkurence do zavázaných provozoven po mnoho let (některé smlouvy byly i na 10 let). Za porušení zákona byla uložena pokuta ve výši 2,3 mil Kč. Proti tomuto rozhodnutí podala společnost Plzeňský Prazdroj žalobu, kterou později vzala zpět. Společnost také požádala ÚOHS o schválení výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž, která jí nakonec byla s podmínkami v prvním pololetí roku 2006 povolena. Plzeňský Prazdroj se konkrétně zavázal, že zašle svým odběratelům návrh dodatku smlouvy, v němž změní výši závazku minimálního ročního odběru tak, že tato výše bude činit maximálně 70 % objemu dodávek piva v průměru z let 2003 až To umožní provozovatelům restaurací, aby významné množství piva nakupovali od konkurence. V případech, kdy provozovatelé již za trvání stávajících smluv odebírali pivo od jiných firem, bude uvolněný prostor pro konkurenci ještě vyšší. Podle dalšího přijatého závazku bude v případě meziročního poklesu spotřeby piva o 10 % nabídnuto provozovatelům pohostinských zařízení adekvátní snížení existujícího závazku. Přijme-li zavázaný provozovatel uvedené změny smlouvy, získá možnost odběru piva od konkurenčních výrobců, aniž by ztratil ostatní výhody, jež mu ze smlouvy uzavřené s Plzeňským Prazdrojem plynou. Využije-li takové možnosti, nezaniká mu právo nakládat s finančními a věcnými prostředky, jež mu účastník řízení na základě smluv poskytl. Přijaté závazky modifikují rozsah protisoutěžních dopadů dohod pro něž byla původně výjimka žádána. Závazky o minimálním odběru kromě negativ pro hospodářskou soutěž přináší i některé výhody, které nezůstávají pouze u účastníků dohody, nýbrž mohou být přiměřeným dílem přeneseny na spotřebitele. Přispěl-li Plzeňský Prazdroj finančními prostředky provozovateli pohostinského zařízení např. na rekonstrukci provozovny, na zakoupení kvalitnějšího vybavení, resp. poskytl-li přímo takové vybavení, získávají spotřebitelé výhody v podobě konzumace piva v kulturním prostředí nebo ve vyšší kvalitě. Je přitom nepochybné, že provozovatel pohostinství by např. rekonstrukci provozovny nemohl v mnoha případech sám uskutečnit. Platí přitom, že závazky minimálního odběru jsou z pohledu hospodářské soutěže méně závažné než výhradní dohody. Jsou spojeny s nižší mírou uzavření trhu a ponechávají kupujícímu určitý prostor k nákupu konkurenčního zboží. 9

10 Situace na trhu po rozhodnutí ÚOHS Plzeňský Prazdroj Konkurence podpora zkvalitnění provozu odběr piva cca 70 % Pohostinství vázaná smlouvami o min. odběru odběr piva cca 30 % Spotřebitel lepší prostředí, vyšší kvalita, více značek piva ÚOHS se vertikálními vazbami na trhu s pivem zabývá dlouhodobě. V současné době přitom šetří celý trh. Objem vázaného objemu piva na základě smluv o výhradním, minimálním či určitém odběru přitom činí podle údajů ÚOHS v současné době cca 2,5 mil. hl, tj. zhruba 30 procent z celkového objemu piva dodávaného v České republice do on-trade kanálu. Z uvedeného zjištění lze konstatovat, že míra uzavřenosti trhu v ČR není ze soutěžního hlediska znepokojivá. Významnější problém ÚOHS shledává v zákazech exportů piv, které se objevují ve smlouvách jednotlivých pivovarů. Jedná se o smlouvy, kdy se kupující zavazuje nevyvážet zboží za hranice České republiky. Pro případ porušení těchto povinností se kupující vystavuje zejména významným peněžitým sankcím ze strany příslušných pivovarů. Tímto způsobem dochází k určité teritoriální ochraně výrobce piv a vytváření bariér účinné soutěže mezi státy. ÚOHS zákazy exportu shledal ve smlouvách necelé desítky pivovarů, případ je řešen soutěžní advokacií. 10

11 AKTUÁLNÍ ŠETŘENÍ ÚŘADU Uzavřenost on-trade trhu s pivem Smlouvy, jimiž si pivovary zavazují provozovatele restaurací k minimálnímu či výhradnímu odběru piva, mohou být z hlediska hospodářské soutěže zásadním problémem. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se jím v podstatě kontinuálně zabývá již od druhé poloviny 90. let minulého století a kromě toho, že vedl několik správních řízení, tento trh rovněž pozorně monitoruje. V minulém roce provedená analýza tzv. on-trade kanálu (prodej piva v pohostinských zařízeních) ukázala, že v roce 2005 činil objem piva dodaný do pohostinských zařízení v ČR hl, z čehož bylo dohodami o výhradním, minimálním či určitém odběru piva vázáno nejméně cca hl. Maximální zavázaný objem tedy činí přibližně 30% z celkového množství piva dodaného na sledovaný trh. Všeobecně poklesl objem vázaných dodávek piva, přičemž i do provozoven vázaných minimálními odběry jsou pravidelně možné dodávky z jiných pivovarů. Dohody o čistém výhradním odběru se týkají pouze tří pivovarů s méně než 1% podílem na trhu. Tyto dohody, přestože jsou považovány za tzv. soft-core kartel, jsou tolerovány, pokud jsou uzavírány soutěžitelem s menším než 30% podílem na trhu a nepřekročí dobu pěti let (vztahuje se na ně bloková výjimka). V případě dohod uzavíraných hráči s ještě větším podílem je třeba individuální posouzení (dle 3 odst. 4 zákona o ochraně hospodářské soutěže). Na trhu mohou nastat kumulativní uzavírací účinky, pokud je vertikálními dohodami pokryto více než 30% trhu, opravdu problematické by však z pohledu soutěžní politiky bylo až 50% pokrytí trhu těmito dohodami. Z výše uvedeného je tedy patrné, že vázanost trhu je v České republice v současné době hraniční a Úřad proto bude tuto oblast i nadále sledovat. Nepůjde pouze o monitorování jednání dominantního Plzeňského Prazdroje, ale i dalších pivovarů, které mají sjednané vysoké objemy minimálního odběru a jejich tržní podíly přitom nejsou zanedbatelné. Zákaz exportu odporuje zákonu Při prověřování smluv pivovarů s provozovateli pohostinských zařízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zjistil, že někteří z těchto soutěžitelů uzavírají se svými odběrateli zakázané dohody. Konkrétně se jednalo o smluvní ustanovení, které těmto odběratelům zakazuje vyvážet pivo do zahraničí. Přestože není pravděpodobné, že by jednotliví provozovatelé pohostinských zařízení usilovali o export piva do ciziny, jedná se o závažné porušení soutěžního práva. Úřad si následně vyžádal od dotčených pivovarů, mezi nimiž jsou např. Pivovary Staropramen a.s., Městský pivovar Platan, Bohemia Regent a další, vyjádření, proč tuto klauzuli ve svých smlouvách 11

12 uplatňují. Pivovary jako důvod uváděly především ochranu obalového konta, označení obalů či etiket, reklamační důvody či jakost zboží. Úřad je následně informoval o tom, že tyto smlouvy porušují národní i komunitární soutěžní právo, neboť se na ně nevztahuje bloková výjimka o vertikálních dohodách, která jasně stanovuje, že nepokrývá některé druhy omezení se závažným dopadem na hospodářskou soutěž, mezi něž řadí především stanovení nejnižších nebo pevných prodejních cen nebo některé typy územní ochrany. Tyto dohody jsou vždy zakázané, bez ohledu na tržní podíl daných soutěžitelů. Protože pivovary po tomto upozornění projevily vůli spolupracovat, rozhodl se Úřad, že nezahájí správní řízení, ale bude případ řešit pomocí tzv. soutěžní advokacie. Se soutěžiteli byly dohodnuty lhůty, během nichž mají pozměnit své smlouvy tak, aby byly slučitelné se soutěžním právem. V současné době již většina pivovarů požadované změny provádí, nejzazším termínem pro odstranění protisoutěžního ustanovení ze smluv je konec října Úřad průběžně kontroluje, zda byla nápravná opatření provedena skutečně v plném rozsahu. Úřad posuzuje spojení BRAU-UNION Aktiengesellschaft/Královský pivovar Krušovice a.s. Dne 4. července 2007 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě návrhu rakouské společnosti BRAU-UNION Aktiengesellschaft správní řízení. Ke spojení soutěžitelů má dojít tak, že navrhovatel má nabýt možnost vykonávat kontrolu nad společností Královský pivovar Krušovice a.s. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází především v oblasti výroby a distribuce piva. Kupující stranou je BRAU-UNION Aktiengesellschaft náležející do skupiny Heineken. Společnost Heineken v současnosti v České republice vlastní Starobrno a.s., jejíž výrobní provozy se nacházejí v Brně a Znojmě. Společnost vyrábí značky Starobrno, Hostan a Zlatý Bažant a importuje značku Heineken. Začleněním pivovaru Krušovice do skupiny dosáhne Heineken prodeje na českém trhu kolem 1,6 mil. hl piva a stane se trojkou na trhu. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno. Šetření Úřadu ve věci výkupu pivních lahví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na jaře 2006 obdržel celkem čtyři podněty ve věci výkupu klasických starých pivních lahví Plzeňským Prazdrojem, a.s. (typ NRW) poté, co tento pivovar začal plnit pivo Gambrinus do nového typu lahve. Podle názoru jednotlivých stěžovatelů jednání dominanta směřuje k vytlačení malých, konkurenčních pivovarů z trhu, a to tím způsobem, že malé pivovary budou muset nést náklady na výkup přebytečných klasických lahví z trhu. 12

13 Oblast nakládání s obaly je upravena především zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech. Dohled nad povinností zpětného odběru vratných zálohovaných obalů u všech osob, které je uvádějí na trh nebo do oběhu (s výjimkou posledních prodejců) vykonává Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Inspekce provedla dne kontrolu dodržování povinností vyplývajících ze zákona o obalech. Nebylo přitom prokázáno, že by se Plzeňský Prazdroj vyhýbal povinnosti vykoupit staré vratné lahve, resp. nezajistil dostatečné množství přepravek na staré typy obalů. Úřad se dále obrátil na společnost Plzeňský Prazdroj s žádostí, aby uvedla, jakým způsobem hodlá při zpětném odběru lahví postupovat. Z poskytnutých informací vyplynulo, že Prazdroj láhve starého typu nadále vykupuje a bude vykupovat tak, jak mu ukládají příslušná ustanovení zákona o obalech. Část vykoupených lahví je opětovně použita pro stáčení ostatních značek piv vyráběných Prazdrojem, část lahví je znehodnocována a část je exportována. ÚOHS dále prověřil informace stěžovatelů, že jejich obchodní partneři z důvodu přebytku starých lahví na trhu vyzývají k poskytování dalších prázdných přepravek. Z vlastního šetření ÚOHS ovšem vyplynulo následující: Situace ve výkupu starých pivních lahví NRW se po zavedení nového typu lahve zásadním způsobem nezměnila. Přebytek NRW lahví se v prodejnách ve větší míře neprojevil. Pokud se někdy projevil, byl řešen objednáním většího množství přepravek od Plzeňského Prazdroje. Plzeňský Prazdroj odebírá zpět lahve NRW i nové lahve. Plzeňský Prazdroj dodává dostatečné množství přepravek pro výkup lahví NRW. Pivovarům se obvykle vrací tolik lahví, kolik dodají. Nebývá časté, že by se pivovaru vracelo více prázdných lahví, než dodal plných. Pokud se v prodejně vykoupí více lahví najednou, obchod vrací lahve rovnoměrně tak, aby nezpůsobil problémy malým pivovarům. Informace poskytnuté reprezentativním vzorkem maloobchodů tedy nepotvrdily tvrzení o značném přebytku lahví NRW na trhu. Pokud se danému pivovaru vrací z maloobchodu více NRW lahví než dodal (resp. je vyzýván k poskytování prázdných přepravek), jde především o vztah mezi konkrétní pivovarskou společností a příslušnými maloobchodními prodejci, regulovaný zákonem o obalech. Z uvedeného vyplývá, že ÚOHS nezjistil žádné indicie, které by nasvědčovaly možnému porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ze strany společnosti Plzeňský Prazdroj. 13

14 ANKETA MEZI ZÁSTUPCI PIVOVARŮ 1. Jaký je podle Vašeho názoru stav konkurenčního prostředí na českém trhu? 2. Domníváte se, že došlo k významným změnám na trhu po schválení spojení Plzeňský Prazdroj/Radegast koncem 90. let? Alexej Bechtin, tiskový mluvčí společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. 1. Pivovarnické odvětví v České republice představuje podle našeho názoru vysoce konkurenční prostředí, kde cenou, servisem a vyrovnanou kvalitou soupeří několik desítek subjektů-průmyslových pivovarů s nabídkou téměř 400 značek piva. V poslední době výrazně - z hlediska pestrosti nabídky - doplňuje trh doslova boom restauračních, hotelových a domácích minipivovarů. Na českém trhu je totiž dostatek surovinových a výrobních kapacit, stejně jako lidských zdrojů, protože čeští sládkové patří k nejlepším na světě. Je evidentní, že si každá z kategorií pivovarů velké, střední, malé a mini našla své správné a přirozené místo na trhu. O pozitivním vývoji v odvětví svědčí také dobré ekonomické výsledky všech pivovarů, bez rozdílu velikosti či zaměření. Českému pivovarnictví výrazně pomáhá stále rostoucí export a dobré jméno českého piva ve světě. 2. Po schválení fúze tehdejších společností Plzeňský Prazdroj, a.s., Pivovar RADEGAST a.s. a Pivovar Velké Popovice, a.s. a po jejich definitivním sloučení v roce 2002 se český trh s pivem a celé odvětví pivovarnictví stabilizovalo. Působení silného hráče na trhu se zázemím významné mezinárodní pivovarnické společnosti SABMiller (2. na světě v objemu prodaného piva) stanovilo vysokou laťku a standardy kvality ve všech oblastech souvisejících s výrobou a prodejem piva: v nárocích na parametry surovin, ve špičkových technologických postupech, v distribuci, prodeji a marketingu. Vymezení současného Plzeňského Prazdroje jako nezpochybnitelného lídra trhu umožnilo ostatním soutěžitelům rozvíjet nabídku v řadě oblastí, které nejsou pro velké firmy typické speciální piva, různá balení, marketingové akce zaměřené na nejbližší okolí menších pivovarů. Plzeňský Prazdroj jako největší český exportér v tomto odvětví přispívá k propagaci českého piva v zahraničí a svým způsobem tam razí cestu ostatním výrobcům. Jako firma se špičkovým zázemím, tradicí a lidskými kapacitami rozvíjí Plzeňský Prazdroj vysoké standardy kvality výroby i péče o pivo, stejně jako unikátní českou pivní kulturu, jejímž je nejvýraznějším představitelem. 14

15 Jiří Fusek, prezident Českého svazu malých nezávislých pivovarů a předseda představenstva Pivovaru Černá Hora,a.s. 1. Současný vývoj konkurenčního prostředí na trhu má zhoršující se tendenci a to z toho důvodu, že dominantní hráči na pivovarském trhu využívají výhod svého postavení v řadě oblastí obchodu, služeb a cen. Příklady: Pokud se týká cen, tak skupina Plzeňského Prazdroje ve svých třech základnách rozdělila cenu piva na maximální a minimální relaci a využívá nástupu nízkých cen u značky Kozel nebo Radegast a tím znevýhodňuje menší dodavatele a vyvolává cenovou válku v restauracích. Vedle toho reklamním způsobem vyzdvihují značku Gambrinus a Pilsner Urquel, kde vyrovnávají cenové ztráty jiných výrobků. Nové vedení skupiny Prazdroj využilo svého dominantního postavení a v rámci reklamního tahu ruší postupně využívaní lahví NRW, které byly využívány všemi pivovary a byly i vynikající službou zákazníkovi, který láhev s pivem kdekoli nakoupil a mohl ji kdekoliv vrátit. K této hře se přidali i další velcí výrobci. Tímto krokem se omezuje vracení lahví, zvyšují se náklady na třídění a přepravu a hlavní důvod je ten, že malé a střední pivovary mají znesnadněn přístup do obchodních řetězců, protože se zvyšuje počet vratných obalů a protože skupinu Prazdroje potřebují, vyřazují malé pivovary a to zejména tlakem na cenu výrobku, kterou chtějí dostat zcela mimo ekonomickou výrobu. Tím se zvyšuje podíl dominantního hráče. V případě, že nastupují do obchodního jednání v restauracích, kde je malý nebo střední pivovar, využívají své ekonomické síly k přeplácení provozovatelů zase v kombinaci s nabídkou i levného zboží a zejména nedodržují ponechání 30% prostoru pro svou konkurenci a vždy trvají na tom, aby současný dodavatel ukončil ostatní dodávky a oni byly monopolní. V současné době ve spojení s pivovarem Staropramen mají snahu zastavit registraci Českého piva v Bruselu, což může v budoucnu ovlivnit rozvoj vysoce kvalitních produktů v oblasti piva. Může se stát, že nechráněné značky budou limitovány ekonomicky a může to dopadnout tak, že bude zastavena historická výroba piva v ČR. 2. Ano na trhu došlo k významným změnám. V této době se jednalo o akciovou společnost, kdy rozhodujícím akcionářem byly české banky a skupina Prazdroje jako dominantní výrobce spolupracoval s řadou menších výrobců při výrobě speciálů. Na základě tohoto postupného vývoje vyjádřil i Pivovar Černá Hora, a.s souhlas se spojením, protože jsme brali, že tento výrobce českého piva, který byl v minulosti vždy protěžován státními zdroji jako pivo ČR napomůže i nám k dalšímu rozvoji při zachování historické produkce. Výsledek však můžeme hodnotit zcela obráceně. Dnes má zájem tento producent stavět licenční výrobny v zahraničí pod značkou Pilsner Urquel. Tato strategie je výhodná pro vlastníka SAB Miller, ale není vhodná pro české pivovarnictví. V současné době bychom v žádném případě kladné stanovisko nedali, protože zejména při nevhodné investiční pobídce státu vůči této skupině jsou způsobovány další škody českému pivovarnictví, které patří mezi rozhodující atrakce českého státu v rámci turistiky a všechny tyto direktivní zásady způsobují nenahraditelné škody. 15

16 ANKETA MEZI OSOBNOSTMI Je podle Vašeho názoru na českém trhu dostatečný výběr piv různé kvality a rozdílných cenových relací? Pavel Ciprian ředitel Muzea města Brna Protože nejsem vyhraněným pivařem, zdá se mně, že mohu na anketní otázku odpovědět kladně. Většinou preferuji pivo dle lokality, v níž se nacházím: v Brně Starobrno, v Praze Staropramen, v Plzni Prazdroj a v ostatních místech pivo z místních pivovarů. Řekl bych, že na českém trhu je dostatečný výběr piv různé kvality - alespoň pro mne to stačí. Jiří Kekrt bývalý trenér házenkářské reprezentace mužů, současný kouč mistra České republiky HCB OKD Karviná Nemohu o sobě tvrdit, že jsem pivař, ale jsou samozřejmě okamžiky, kdy pivo s chutí vypiji. Vím, že v čase, kdy konkurence na pivním trhu neustále roste, je udržení životaschopnosti malých pivovarů stále obtížnější. Jsem rád, že se jim to daří. Tento fakt přispívá k různorodosti pivních produktů i jejich kvalitě. Jsem Čech, který hodně cestuje a může porovnat naše produkty s těmi zahraničními. Domnívám se, že stále patříme v porovnání s ostatním světem ke špičce a přál bych si, aby to tak zůstalo i nadále. Co se týká množství produktů v tomto oboru, domnívám se, že je dostatečný. Cenová různorodost od typů piv, které jimi snad ani nejsou v relaci několika korun, až po kvalitu ve vyšší ceně, je rovněž obstojná. Žiji nedaleko Nošovic, takže Radegast patří k tomu, co preferuji, ale neodmítnu ani kvalitní pivo jiné české produkce. Marcela Staňková šéfredaktorka časopisu Parlament, vláda, samospráva Ačkoliv nepatřím mezi milovníky piva, čas od času si sklenku piva ráda dám. Myslím, že výběr piv je u nás široký, jen bychom mohli zlepšit kulturu jeho podávání. Třeba v Belgii servírují každý druh piva v jiné sklenici a podávají k němu něco na zub - oříšky či sýr. Pokud se kvality piva týče, mysím, že máme špičková piva a úměrné cenové relace. Petr Halberstadt herec Národního divadla v Brně Na našem trhu je skutečně dostatečně široký výběr piv různé kvality, zdůrazňuji různé kvality, tím samozřejmě i ceny. Nicméně se domnívám, že v mnoha případech výslednou kvalitu výrazně negativně ovlivňují koncové pohostinské provozovny svojí neodbornou péčí a čepem. Osobně preferuji tradiční české značky Prazdroj nebo Budvar z malých pivovarů bych zmínil Lobkowicz. 16

17

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva V Praze, listopad 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 10 Resumé V rámci pravidelného reprezentativního

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Č.j. VP/S 52/ V Brně dne 28. listopadu 2000

Č.j. VP/S 52/ V Brně dne 28. listopadu 2000 Č.j. VP/S 52/00-160 V Brně dne 28. listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4.10.2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

Č.j. S 63/01-549 /02 Brně dne 25.3.2002

Č.j. S 63/01-549 /02 Brně dne 25.3.2002 Č.j. S 63/01-549 /02 Brně dne 25.3.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 31. 7. 2001 z vlastního podnětu podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění

Více

Č.j. R 6/2004 V Brně dne 30. května 2005

Č.j. R 6/2004 V Brně dne 30. května 2005 Č.j. R 6/2004 V Brně dne 30. května 2005 V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30. ledna 2004 č.j. S 197/03-680/04-ORP ve věci porušení ustanovení 3 odst.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci na téma: Zpracování marketingové studie zvoleného sortimentu zboží Vypracovala: Klára Levá Vedoucí diplomové práce:

Více

Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002

Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002 Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 29. dubna 2002 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,

Více

*uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z

*uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 23.9.2009 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í *uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z Č.j. R 1/2004-12078/2009/600/IKr

Více

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001 Č.j. VP/S 36/01-160 V Brně dne 14. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Č.j.: S 245/02-400/03 OK V Brně dne 3.2.2003

Č.j.: S 245/02-400/03 OK V Brně dne 3.2.2003 Toto rozhodnutí nabylo právní moci 11.2.2003 Č.j.: S 245/02-400/03 OK V Brně dne 3.2.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 6.12.2002 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY. JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY. JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR Plzeňský prazdroj v srpnu letošního roku oznámil v médiích, že od října zvýší cenu svých výrobků o 3%. Nebylo oznámeno, že výrobci

Více

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002 Č.j.: VP/S 12/02-160 V Brně dne 26. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 1. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

S 173/2007/KS-14232/2007/610 V Brně dne 3. srpna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/07, zahájeném dne 4.

S 173/2007/KS-14232/2007/610 V Brně dne 3. srpna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/07, zahájeném dne 4. S 173/2007/KS-14232/2007/610 V Brně dne 3. srpna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/07, zahájeném dne 4. července 2007 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Č.j.: S 4/00-627/00-240 V Brně dne 31. 3. 2000

Č.j.: S 4/00-627/00-240 V Brně dne 31. 3. 2000 Č.j.: S 4/00-627/00-240 V Brně dne 31. 3. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 2. 2. 2000 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s 12 zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0087QLG* UOHSX0087QLG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0127/2016/VZ-11305/2016/533/HKu Brno: 18. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

153 USNESENÍ hospodářského výboru z 31. schůze dne 12. ledna 2000

153 USNESENÍ hospodářského výboru z 31. schůze dne 12. ledna 2000 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období 153 USNESENÍ hospodářského výboru z 31. schůze dne 12. ledna 2000 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 37/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.4.2010 SEK(2010) 414 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. / o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o

Více

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 6.9.2005 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti PROPEC spol. s r.o., se sídlem Pražská 691, Úvaly u Prahy, PSČ: 250 82, IČ: 489 51 609, společnost

Více

(dále jen Obchodní podmínky )

(dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky společnosti nazvané:akuma-motors, v.o.s., se sídlem: Nelešovice - Nelešovice 55 - okr. Přerov 751 03, IČ: 29442061, DIČ: CZ 29442061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015. Ing. František Šámal

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015. Ing. František Šámal Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015 Ing. František Šámal České pivovarství v roce 2015 Poprvé výroba v ČR překročila hranici 20 mil. hl, tato hranice však byla překonána rekordním

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

PŘEDLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ]

PŘEDLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu xxx C(2009) yyy PŘEDLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví

Více

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 59 ZÁKON ze dne 24. února 2000 o veřejné podpoře (zákon byl zrušen ke dni 1. května 2004 zákonem č. 215/2004 Sb.) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok Ing. František Šámal, Ing. Dušan Falge

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok Ing. František Šámal, Ing. Dušan Falge Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2014 Ing. František Šámal, Ing. Dušan Falge České pivovarství v roce 2014 Po hlubokém propadu v roce 2010 produkce mírně stoupá, ale nedosahuje úrovně

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

S 54/ /03 V Brně dne 2. června 2003

S 54/ /03 V Brně dne 2. června 2003 S 54/03-1887/03 V Brně dne 2. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 54/03, zahájeném dne 1. dubna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění:

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění: Pokud poskytovatel služeb elektronických komunikací uzavírá se spotřebitelem smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací na dobu určitou, nesmí tato doba při prvním uzavření smlouvy pro danou

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

S 246/ /03 Brně dne 22. prosince 2003

S 246/ /03 Brně dne 22. prosince 2003 S 246/03-4740/03 Brně dne 22. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 246/03, zahájeném dne 27. listopadu 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost.

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost. REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré movité věci (dále jen zboží ) zakoupené v internetovém obchodě společnosti UNI HOBBY, a.s. Kde se v tomto reklamačním

Více

Č.j. VP/S 65/ V Brně dne 26. července 2001

Č.j. VP/S 65/ V Brně dne 26. července 2001 Č.j. VP/S 65/01-160 V Brně dne 26. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 24.5.2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 21.5.2001 č.j. 25651/00/2040/1199

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Úvodní ustanovení Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností MÁM TALENT

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne. 2015 kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce Zahraniční obchod České republiky s vínem (XIV. listopad 29) V listopadu 29 bylo dovezeno do ČR 148 tis. hl vína (o 3 tisíc hl více než v říjnu) za 356 mil. Kč (o 97 mil. Kč více), z toho 71 tis. hl lahvového

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. ledna 2014 (OR. en) 5080/14 Interinstitucionální spis: 2013/0446 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 1 UD 4 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Judikatura soudů Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Autor příspěvku: Ing. Petr Háp Vysoká nad Labem Žaloba na zaplacení cca

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

S 108/ /03 V Brně dne 14. července 2003

S 108/ /03 V Brně dne 14. července 2003 S 108/03-2451/03 V Brně dne 14. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 108/03, zahájeném dne 13. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ing. Tomáš Machalínek Sídlo společnosti: Zlín - Prštné, Kútíky 637, 76001 Zlín IČO:

Více

Č.j. VP/S 66/ V Brně dne 13. srpna 2001

Č.j. VP/S 66/ V Brně dne 13. srpna 2001 Č.j. VP/S 66/01-160 V Brně dne 13. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30.5.2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 28.5.2001 č.j. 26266/01/2040/1220-BH

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S754/2012/KS-799/2013/840/ASm Brno 14. 1. 2013 ROZHODNUTÍ:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S754/2012/KS-799/2013/840/ASm Brno 14. 1. 2013 ROZHODNUTÍ: *UOHSX004SRUB* UOHSX004SRUB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S754/2012/KS-799/2013/840/ASm Brno 14. 1. 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S754/2012/KS,

Více

POST DANMARK (2012) A INTEL (2014)

POST DANMARK (2012) A INTEL (2014) Svatomartinská konference Nové trendy více ekonomického přístupu POST DANMARK (2012) A INTEL (2014) Daniel Donath* 11. listopadu 2014 * Tato prezentace vyjadřuje výhradně můj vlastní názor, který se nemusí

Více

RADEGAST. Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com

RADEGAST. Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com RADEGAST Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com Obsah Představení společnosti Význam odpovědnosti Pro značku Pro firmu Radegast odpovědný

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006 R063 ze dne 4. 12. 2006 nabylo právní moci dne 7. prosince 2006 - změna - zrušeno, Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. května 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 4. 2017 do 30.

Více

Čj.: S 54/99-1215/99-210 V Brně dne 30. 6. 1999

Čj.: S 54/99-1215/99-210 V Brně dne 30. 6. 1999 Čj.: S 54/99-1215/99-210 V Brně dne 30. 6. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 11 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb.

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. března 2017 V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 dodáno

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Č. j.: 2R 61/04 Hr V Brně dne 17. ledna 2005

Č. j.: 2R 61/04 Hr V Brně dne 17. ledna 2005 Č. j.: 2R 61/04 Hr V Brně dne 17. ledna 2005 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 20.8.2004 společností KAROSA a. s., se sídlem Dobrovského 74/II., 566 03 Vysoké Mýto, zast. předsedou představenstva

Více

Novinky v soutěžním právu. Svatomartinská konference Brno 9.listopadu místopředseda ÚOHS JUDr. Hynek Brom

Novinky v soutěžním právu. Svatomartinská konference Brno 9.listopadu místopředseda ÚOHS JUDr. Hynek Brom Novinky v soutěžním právu Svatomartinská konference Brno 9.listopadu 2016 1. místopředseda ÚOHS JUDr. Hynek Brom Obsah prezentace 1. Významné případy 2. Judikatura a správní řízení 3. Legislativa 1. Významné

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53 Provozovatel obchodu: Monika Urbanová Sídlo společnosti: Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČO: 04141482 nejsme plátci DPH email: feng-shui-shop@seznam.cz Před nákupem v našem internetovém

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R351/2014/VZ-26747/2014/322/DRu Brno 19. prosince 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R351/2014/VZ-26747/2014/322/DRu Brno 19. prosince 2014 *UOHSX006I6F5* UOHSX006I6F5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R351/2014/VZ-26747/2014/322/DRu Brno 19. prosince 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 3. 10. 2014,

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.1.2009. Č. j.: R172/2008/02-25891/2008/310-AS V Brně dne 22. prosince 2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.1.2009. Č. j.: R172/2008/02-25891/2008/310-AS V Brně dne 22. prosince 2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.1.2009 Č. j.: R172/2008/02-25891/2008/310-AS V Brně dne 22. prosince 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 22. 9. 2008 zadavatelem VOP 026 Šternberk, s. p.,

Více

Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. O čem se budeme bavit? Vybrané povinnosti mobilních operátorů jako součást výběrového

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a 2015. GHS OTÁZKA: Co to

Více