ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY"

Transkript

1

2

3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY Musím se přiznat, že i když jsem Čech, který navíc donedávna bydlel ve městě poblíž něhož se nachází jeden z nejvýznamnějších tuzemských pivovarů, pivo nepiji vůbec. Připadá mi totiž příliš hořké. Proto dávám přednost minerálkám a při slavnostních příležitostech vínu. Zároveň ale plně respektuji fakt, že drtivá většina našeho národa konzumuje pivo s chutí či přímo s radostí. Potvrzují to ostatně i statistiky, které hovoří jasnou řečí. Češi dlouhodobě patří k největším konzumentům zlatavého nápoje na světě. Je to dáno určitě zejména tím, že vaření piva má u nás staletou tradici, že to prostě umíme. Není také proto náhodou, že na nejrůznější druhy českých piv narazíme dnes nejen v restauracích ve všech evropských státech, ale i v řadě vyloženě exotických zemí. Nejde přitom zdaleka jen o světoznámé značky Plzeňský Prazdroj či Budvar, ale často jsou to i produkty z méně známých českých pivovarů. Přesto slyšíme od řady výrobců piva nejrůznější nářky. Zejména představitelé některých menších pivovarů si stěžují na fúze velkých pivovarnických společností, na investiční pobídky pro některé subjekty. Kritici přitom asi zapomínají, že tyto pobídky jsou v souladu s pravidly Evropské unie, s českými zákony. Mnozí zároveň také zapomínají na skutečnost, že tzv. malí výrobci piva s výstavem do 200 tisíc hektolitrů mají již řadu let slevu na spotřební dani. Českému pivovarnictví se v posledních letech mimořádně dobře daří, a to mne samozřejmě velice těší. Pevně věřím, že tomu tak bude v blízké a samozřejmě i v dlouhodobější perspektivě. Jsem přitom přesvědčen, že moje, z pohledu většiny příslušníků našeho národa politováníhodná pivní abstinence, určitě na tomto pozitivním trendu nic nezmění. Mám totiž naštěstí řadu přátel a známých, kteří tento můj výpadek lehce nahradí. Martin Pecina předseda ÚOHS 3

4 TRH PIVA KATASTROFICKÉ SCÉNÁŘE SE NENAPLNILY Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již zaujal pevné a stabilní místo v hierarchii ústředních orgánů státní správy v České republice. Za uplynulých 15 let své činnosti se zabýval sledováním konkurenčního prostředí na celé řadě trhů a svými rozhodnutími přispíval a přispívá k podpoře fungující soutěže. I když primárním cílem ochrany fungující soutěže není pouze blaho konečného spotřebitele, přesto jsou si pracovníci Úřadu vědomi, že svými zásahy, které mají ponejvíce podobu správních rozhodnutí, významně přispívají i ke spokojenosti na straně právě konečných spotřebitelů. Ne všechna rozhodnutí Úřadu jsou však vždy přijímána s pochopením, a to nejen ze strany spotřebitelů, ale mnohdy i ze strany podnikatelské veřejnosti. Jedním z rozhodnutí, které vyvolalo, do té doby nevídanou míru nevole, bylo povolení spojení pivovarů Radegast a Plzeňský Prazdroj. Vlastní rozhodování o propojení těchto dvou, v té době nezávislých pivovarů, procházelo různými peripetiemi a není důležité, že bylo povoleno v souvislosti s povolením spojení tehdejší Investiční a poštovní banky (IPB) a společností Nomura. Důležité je, jaké reakce toto spojení vyvolalo, jaké akce se konaly, jaké výroky, a to zejména z řad podnikatelů působících v odvětví pivovarnictví v této souvislosti padaly a konečně, k čemu na trhu ve skutečnosti došlo. Především byly vyslovovány obavy, že v důsledku tohoto spojení zaniknou mnohé malé pivovary, dojde k narušení konkurenčního prostředí, dojde ke zhoršení kvality piva. Tyto důsledky předpovídal například tehdejší šéf svazu malých pivovarů Stanislav Bernard v Lidových novinách a v časopisu Týden č. 21/99 označil fúzi za pivní Mnichov. Před budovou Úřadu se konaly v tomto duchu i poněkud komické protestní akce studentů, kteří zasvěceně hovořili o dopadech této fúze na malé a střední pivovary (tato obava byla nápadně podobná obavě vyslovené již zmíněným Stanislavem Bernardem). Do obrazu z té doby ovšem spadá i druhá strana mince. Úřad se situací na trhu piva před uskutečněním fúze pečlivě zabýval a zjistil, že existovaly významné překážky pro vstup menších pivovarů do restaurací, a to v podobě smluv o výhradních dodávkách piva ze strany Plzeňského Prazdroje i Radegastu. Jednalo se o smlouvy výhradní, které zavazovaly odběratele k odběru pouze jedné značky piva. Konkrétně měl Plzeňský Prazdroj takto zavázáno 34% a Radegast 20% ze všech svých smluvních partnerů. Zásahem Úřadu došlo k odstranění těchto bariér a tím i k významné pozitivní změně na trhu piva. Bez odstranění těchto protisoutěžních ustanovení by nebylo možné zmíněnou fúzi obou pivovarů umožnit. Tolik tedy k historii této, ve své době, velice pozorně sledované fúzi. A jaká je současnost? K žádnému kolapsu na trhu piva nedošlo. Právě naopak. V roce 2006 překonaly české pivovary i ty nejoptimističtější předpoklady a jejich produkce se přiblížila hranici dvaceti milionů hektolitrů za rok. Je sice pravda, že hlavní zásluhu na tomto trendu má vývoz, nicméně je to potvrzení předpokladů, z nichž Úřad vycházel při povolení fúze, že si totiž každý schopný pivovar najde místo na trhu, a to buď výrobou originalit nebo prostřednictvím exportu. A nejedná se pouze o velké pivovary; obrovský meziroční nárůst (téměř 100%) zaznamenal pivovar Vratislavice, o pětinu vzrostl například pivovar Jihlava, Klášter. Vývoz 80% své produkce zaznamenal 4

5 Lobkowiczký pivovar. Pokud hovoříme o nejrůznějších specialitách, i v této oblasti byl zaznamenán značný rozvoj v počtu speciálních piv. Tato piva tvoří významný podíl v nabídce, a to 16% u klasických pivovarů (tedy pivovarů tzv. průmyslových) a až 47% u tzv. mikropivovarů. Obecně se výrobou speciálních piv zabývá ve větší či menší míře většina producentů piva. Vstupem zahraničních silných společností do některých českých pivovarů došlo k významnému rozšíření nabídky značek a druhů piv, malé či menší pivovary se začaly orientovat na nejrůznější speciality a trh s pivem v současné době je plně funkční a z rozšířené nabídky profitují především spotřebitelé. Neznamená to však, že by Úřad i nadále tento trh nesledoval. Právě naopak. V nedávné minulosti provedl Úřad znovu šetření zaměřené na situaci na trhu piva a zjistil, že existují některé pivovary, které omezují své odběratele v možnosti exportovat pivo do zahraničí. Takové omezení však představuje nedovolené narušení soutěžního prostředí, a to nejen na českém trhu, ale dopady může mít i na obchod mezi členskými státy. Úřad proto kontaktoval ty pivovary, které takto smluvně omezily své odběratele a informoval je o možných důsledcích, které by následovaly, kdyby v této praxi pokračovaly i nadále. Je třeba poznamenat, že takto oslovené pivovary uznaly oprávněnost výhrad Úřadu a přijaly závazek odstranit protisoutěžní ujednání ze smluv uzavřených s jejich odběrateli. Jaký závěr z uvedeného plyne? Především všeobecně známý každý případ je třeba posuzovat samostatně, každý je zcela jiný. A konkrétně, pokud hovoříme o českém národním nápoji? Pivo se i nadále vaří, rozšiřuje se nabídka značek, existuje řada speciálních piv a nehrozí žádné nebezpečí, že by došlo k enormnímu zdražení piva, resp. že by docházelo ve větším počtu k ukončení činnosti pivovarů. Luděk Svoboda ředitel Sekce ochrany hospodářské soutěže I 5

6 INVESTIČNÍ POBÍDKA PRO PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, A.S. Obdobné obavy ohledně narušení trhu stejně jako v případě schválené fůze pivovarů Radegast a Plzeňský Prazdroj se vyskytly i v případě schválení investiční pobídky ve prospěch Plzeňského Prazdroje, a.s. Společnost o ně zažádala na základě zákona o investičních pobídkách za účelem realizace svého investičního projektu rozšíření výroby piva a sladu ve výrobním závodě v Plzni. V roce 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který působí i v oblasti posuzování slučitelnosti veřejných podpor s evropským právem, výjimku ze zákazu veřejné podpory nepovolil. Investiční projekt společnosti nebyl shledán na základě tehdy dostupných informací z hlediska regionálního rozvoje za přínosný. Nové informace ohledně vlivu investice na vytváření nepřímých pracovních míst, postavení společnosti na zahraničních trzích a zaměření investice na přidanou hodnotu však vedly k přehodnocení a udělení podmíněného souhlasu Úřadu. Byly přitom stanoveny následující podmínky: - veškerá produkce z podpořené výroby bude exportována mimo Českou republiku - společnost zajistí prostřednictvím svých zakázek vytvoření nepřímých pracovních míst (470 nových míst). Úřad dále navrhnul snížení stropu intenzity veřejné podpory o 20%. Společnost posléze získala veřejnou podporu v souladu s maximální mírou podpory uvedenou v regionální mapě. Celková výše veřejné podpory tak nesmí přesáhnout téměř 689 miliónů Kč. Nedávno však podal Český svaz malých nezávislých pivovarů stížnost u Evropské komise na poskytování veřejné podpory silným pivovarům, s odůvodněním, že na českém trhu zaujímají dominantní postavení a jejich podpora ohrožuje postavení malých výrobců piva. Svaz rovněž vyjádřil názor, že poskytnutí investiční pobídky Plzeňskému Prazdroji je v rozporu s pravidly EU pro oblast veřejné podpory. Evropská komise se k výše uvedené stížnosti vyjádřila v tom smyslu, že nepovažuje tvrzení stěžovatele o nezákonnosti poskytnuté podpory za relevantní. Investiční pobídka byla totiž poskytnuta v souladu a na základě schváleného programu podpory. Komise stížnost postoupila Generálnímu ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, které se jí bude zabývat z hlediska investicí dotčeného výrobku, tj. sladu. Kamil Rudolecký I. místopředseda ÚOHS 6

7 VÝVOJ TRHU S JEDNOTLIVÝMI ZÁSAHY ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se tímto významným trhem zabývá už od svého vzniku v roce Předem je třeba zdůraznit, že prioritou je zajištění fungující soutěže, nikoliv ochrana jednotlivých soutěžitelů před druhými. Proto například v roce 1994 v době, kdy žádný z pivovarů ještě nezískal na trhu dominantní postavení nepodporoval prosazení nižší spotřební daně pro malé pivovary. Přesto byla tato změna s platností od roku 1995 přijata. Postupná koncentrace trhu Co se týče počtu soutěžitelů na trhu, je tento stav v průběhu jednotlivých let v porovnání s některými jinými trhy poměrně konstantní. Činných je kolem 50 pivovarů a nic na tomto čísle významně nezměnily ani snahy o koncentraci, ke kterým postupně zejména v devadesátých letech docházelo. Například v roce 1995 koupila Pražské pivovary britská společnost Bass PLC, která získala majoritu i v pivovarech Vratislavice a Ostravar. Toto spojení přitom svým objemem ani nepodléhalo povolení antimonopolního úřadu. Naproti tomu v roce 1996 došlo k dekoncentraci ve skupině Moravskoslezské pivovary, kdy vznikly 4 nové firmy Pivovar Litovel, Pivovar Zubr Přerov, Pivovar Holba a Pivovar Zlatovar. Co se týče koncentrace trhu, klíčový je případ fúze společností Plzeňský Prazdroj a Pivovar Radegast. Tento případ Úřad řešil od roku 1997 a předložená žádost byla nejdříve zamítnuta. Ke schválení fúze však došlo v roce 1998, kdy vstoupila japonská společnost Nomura do české banky IPB a získala tak kontrolu nad oběma pivovary. Přesto na počátku roku 1997 bylo v ČR činných celkem 57 pivovarů. Došlo ale k základní změně struktury trhu, který má dnes svého dominantního hráče. Je jím společnost South African Breweries, která Plzeňský Prazdroj v roce 1999 získala, do té doby ovšem v ČR nepůsobila. ÚOHS spojení povolil s podmínkami. Jednou z nich bylo zachovat po dobu 5 let dostupnost značek spojených pivovarů Plzeňský Prazdroj, Radegast, Gambrinus a Velkopopovický Kozel na českém trhu. Uvedené pivovary se v té době staly součástí třetí největší pivovarnické skupiny (dnes 2. největší) na světě, čímž získaly přístup do jedné z největších mezinárodních distribučních a merketingových sítí s pivem, což se v následujících letech projevilo i na výstavu Plzeňského Prazdroje. Zhruba od konce 90. let pro pivovary v ČR až na výjimky platí, že ty velké se zaměřují zejména na dodávky do obchodních řetězců a na export, zatímco malé si budují své pozice v regionech. Skupina Plzeňského Prazdroje má v současnosti v ČR srovnatelný podíl jako největší společnosti v některých dalších členských státech EU (Interbrew v Belgii, Heineken v Nizozemsku nebo Carlsberg v Dánsku). 7

8 Vývoj počtu pivovarů v České republice ,24 18,65 18,29 17,86 Výstav piva (mil. hl) 17,92 17,88 18,17 18,54 18,75 19,07 19,79 7,90 7,70 7,74 7,96 8,48 8,59 8,57 8,43 8, celkem výstav skupiny Plzeňský Prazdroj Zdroj: Publikace výzkumného ústavu pivovarského a sladařského. Zavazování hostinských Velmi závažným problémem, který ÚOHS řešil již v druhé polovině 90. let, se stala problematika uzavírání velkého počtu smluv o výhradním nákupu a prodeji. V listopadu 1997 byl zaslán všem pivovarům dopis, jímž ÚOHS upozornil na možnou závadnost smluv o výhradním nákupu piva. Úřad doporučil pivovarům, aby ve smlouvách o dodávkách nezavazovaly provozovatele hostinských zařízení k výhradnímu odběru svého piva. Úřad má za to, že restauraci by mělo být umožněno nabízet zákazníkům současně několik značek. Ve stejném roce také někteří soutěžitelé předložili velký počet dohod o výhradním prodeji nebo nákupu nebo o obchodní spolupráci na různých relevantních trzích (např. Plzeňský Prazdroj uzavřel dohody o distribuci finských vodek a o výhradním prodeji Karlovarské Becherovky a whisky). ÚOHS některé postupy pivovarů také sankcionoval. V roce 1998 se jednalo především o zavazování provozovatelů restaurací ohledně odběru piva a jeho prodeje ze strany společností Pivovar Radegast (uložena sankce 100 tisíc korun), Plzeňský Prazdroj (450 tisíc) a Královský pivovar Krušovice (50 tisíc). Takto bylo rozhodnutím Úřadu odblokováno více než 10 tisíc provozoven. Narušení soutěže spatřoval ÚOHS 8

9 také v dohodě Plzeňského Prazdroje se společností Jan Becher, na jejímž základě pivovar převzal veškerou distribuci výrobků Karlovarské Becherovky. Z hlediska přístupu soutěžitelů na trh piva považuje Úřad stále za prioritní, aby nedocházelo k žádným formám vertikální integrace mezi výrobci a prodejci piva, zejména pak ze strany významných soutěžitelů. Proto tuto situaci ÚOHS průběžně stále sleduje. V roce 2002 ÚOHS vydal na základě provedených šetření rozhodnutí, jímž deklaroval porušení zákona ze strany společností Plzeňský Prazdroj a Pivovar RADEGAST, které ve svých smlouvách upravujících poskytování reklamy zavazovaly provozovatele pohostinských zařízení k odběru minimálního ročního množství piva, přičemž velikost těchto závazků ve vztahu k celkové spotřebě piva v daných provozovnách bránila přístupu konkurence do zavázaných provozoven po mnoho let (některé smlouvy byly i na 10 let). Za porušení zákona byla uložena pokuta ve výši 2,3 mil Kč. Proti tomuto rozhodnutí podala společnost Plzeňský Prazdroj žalobu, kterou později vzala zpět. Společnost také požádala ÚOHS o schválení výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž, která jí nakonec byla s podmínkami v prvním pololetí roku 2006 povolena. Plzeňský Prazdroj se konkrétně zavázal, že zašle svým odběratelům návrh dodatku smlouvy, v němž změní výši závazku minimálního ročního odběru tak, že tato výše bude činit maximálně 70 % objemu dodávek piva v průměru z let 2003 až To umožní provozovatelům restaurací, aby významné množství piva nakupovali od konkurence. V případech, kdy provozovatelé již za trvání stávajících smluv odebírali pivo od jiných firem, bude uvolněný prostor pro konkurenci ještě vyšší. Podle dalšího přijatého závazku bude v případě meziročního poklesu spotřeby piva o 10 % nabídnuto provozovatelům pohostinských zařízení adekvátní snížení existujícího závazku. Přijme-li zavázaný provozovatel uvedené změny smlouvy, získá možnost odběru piva od konkurenčních výrobců, aniž by ztratil ostatní výhody, jež mu ze smlouvy uzavřené s Plzeňským Prazdrojem plynou. Využije-li takové možnosti, nezaniká mu právo nakládat s finančními a věcnými prostředky, jež mu účastník řízení na základě smluv poskytl. Přijaté závazky modifikují rozsah protisoutěžních dopadů dohod pro něž byla původně výjimka žádána. Závazky o minimálním odběru kromě negativ pro hospodářskou soutěž přináší i některé výhody, které nezůstávají pouze u účastníků dohody, nýbrž mohou být přiměřeným dílem přeneseny na spotřebitele. Přispěl-li Plzeňský Prazdroj finančními prostředky provozovateli pohostinského zařízení např. na rekonstrukci provozovny, na zakoupení kvalitnějšího vybavení, resp. poskytl-li přímo takové vybavení, získávají spotřebitelé výhody v podobě konzumace piva v kulturním prostředí nebo ve vyšší kvalitě. Je přitom nepochybné, že provozovatel pohostinství by např. rekonstrukci provozovny nemohl v mnoha případech sám uskutečnit. Platí přitom, že závazky minimálního odběru jsou z pohledu hospodářské soutěže méně závažné než výhradní dohody. Jsou spojeny s nižší mírou uzavření trhu a ponechávají kupujícímu určitý prostor k nákupu konkurenčního zboží. 9

10 Situace na trhu po rozhodnutí ÚOHS Plzeňský Prazdroj Konkurence podpora zkvalitnění provozu odběr piva cca 70 % Pohostinství vázaná smlouvami o min. odběru odběr piva cca 30 % Spotřebitel lepší prostředí, vyšší kvalita, více značek piva ÚOHS se vertikálními vazbami na trhu s pivem zabývá dlouhodobě. V současné době přitom šetří celý trh. Objem vázaného objemu piva na základě smluv o výhradním, minimálním či určitém odběru přitom činí podle údajů ÚOHS v současné době cca 2,5 mil. hl, tj. zhruba 30 procent z celkového objemu piva dodávaného v České republice do on-trade kanálu. Z uvedeného zjištění lze konstatovat, že míra uzavřenosti trhu v ČR není ze soutěžního hlediska znepokojivá. Významnější problém ÚOHS shledává v zákazech exportů piv, které se objevují ve smlouvách jednotlivých pivovarů. Jedná se o smlouvy, kdy se kupující zavazuje nevyvážet zboží za hranice České republiky. Pro případ porušení těchto povinností se kupující vystavuje zejména významným peněžitým sankcím ze strany příslušných pivovarů. Tímto způsobem dochází k určité teritoriální ochraně výrobce piv a vytváření bariér účinné soutěže mezi státy. ÚOHS zákazy exportu shledal ve smlouvách necelé desítky pivovarů, případ je řešen soutěžní advokacií. 10

11 AKTUÁLNÍ ŠETŘENÍ ÚŘADU Uzavřenost on-trade trhu s pivem Smlouvy, jimiž si pivovary zavazují provozovatele restaurací k minimálnímu či výhradnímu odběru piva, mohou být z hlediska hospodářské soutěže zásadním problémem. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se jím v podstatě kontinuálně zabývá již od druhé poloviny 90. let minulého století a kromě toho, že vedl několik správních řízení, tento trh rovněž pozorně monitoruje. V minulém roce provedená analýza tzv. on-trade kanálu (prodej piva v pohostinských zařízeních) ukázala, že v roce 2005 činil objem piva dodaný do pohostinských zařízení v ČR hl, z čehož bylo dohodami o výhradním, minimálním či určitém odběru piva vázáno nejméně cca hl. Maximální zavázaný objem tedy činí přibližně 30% z celkového množství piva dodaného na sledovaný trh. Všeobecně poklesl objem vázaných dodávek piva, přičemž i do provozoven vázaných minimálními odběry jsou pravidelně možné dodávky z jiných pivovarů. Dohody o čistém výhradním odběru se týkají pouze tří pivovarů s méně než 1% podílem na trhu. Tyto dohody, přestože jsou považovány za tzv. soft-core kartel, jsou tolerovány, pokud jsou uzavírány soutěžitelem s menším než 30% podílem na trhu a nepřekročí dobu pěti let (vztahuje se na ně bloková výjimka). V případě dohod uzavíraných hráči s ještě větším podílem je třeba individuální posouzení (dle 3 odst. 4 zákona o ochraně hospodářské soutěže). Na trhu mohou nastat kumulativní uzavírací účinky, pokud je vertikálními dohodami pokryto více než 30% trhu, opravdu problematické by však z pohledu soutěžní politiky bylo až 50% pokrytí trhu těmito dohodami. Z výše uvedeného je tedy patrné, že vázanost trhu je v České republice v současné době hraniční a Úřad proto bude tuto oblast i nadále sledovat. Nepůjde pouze o monitorování jednání dominantního Plzeňského Prazdroje, ale i dalších pivovarů, které mají sjednané vysoké objemy minimálního odběru a jejich tržní podíly přitom nejsou zanedbatelné. Zákaz exportu odporuje zákonu Při prověřování smluv pivovarů s provozovateli pohostinských zařízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zjistil, že někteří z těchto soutěžitelů uzavírají se svými odběrateli zakázané dohody. Konkrétně se jednalo o smluvní ustanovení, které těmto odběratelům zakazuje vyvážet pivo do zahraničí. Přestože není pravděpodobné, že by jednotliví provozovatelé pohostinských zařízení usilovali o export piva do ciziny, jedná se o závažné porušení soutěžního práva. Úřad si následně vyžádal od dotčených pivovarů, mezi nimiž jsou např. Pivovary Staropramen a.s., Městský pivovar Platan, Bohemia Regent a další, vyjádření, proč tuto klauzuli ve svých smlouvách 11

12 uplatňují. Pivovary jako důvod uváděly především ochranu obalového konta, označení obalů či etiket, reklamační důvody či jakost zboží. Úřad je následně informoval o tom, že tyto smlouvy porušují národní i komunitární soutěžní právo, neboť se na ně nevztahuje bloková výjimka o vertikálních dohodách, která jasně stanovuje, že nepokrývá některé druhy omezení se závažným dopadem na hospodářskou soutěž, mezi něž řadí především stanovení nejnižších nebo pevných prodejních cen nebo některé typy územní ochrany. Tyto dohody jsou vždy zakázané, bez ohledu na tržní podíl daných soutěžitelů. Protože pivovary po tomto upozornění projevily vůli spolupracovat, rozhodl se Úřad, že nezahájí správní řízení, ale bude případ řešit pomocí tzv. soutěžní advokacie. Se soutěžiteli byly dohodnuty lhůty, během nichž mají pozměnit své smlouvy tak, aby byly slučitelné se soutěžním právem. V současné době již většina pivovarů požadované změny provádí, nejzazším termínem pro odstranění protisoutěžního ustanovení ze smluv je konec října Úřad průběžně kontroluje, zda byla nápravná opatření provedena skutečně v plném rozsahu. Úřad posuzuje spojení BRAU-UNION Aktiengesellschaft/Královský pivovar Krušovice a.s. Dne 4. července 2007 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě návrhu rakouské společnosti BRAU-UNION Aktiengesellschaft správní řízení. Ke spojení soutěžitelů má dojít tak, že navrhovatel má nabýt možnost vykonávat kontrolu nad společností Královský pivovar Krušovice a.s. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází především v oblasti výroby a distribuce piva. Kupující stranou je BRAU-UNION Aktiengesellschaft náležející do skupiny Heineken. Společnost Heineken v současnosti v České republice vlastní Starobrno a.s., jejíž výrobní provozy se nacházejí v Brně a Znojmě. Společnost vyrábí značky Starobrno, Hostan a Zlatý Bažant a importuje značku Heineken. Začleněním pivovaru Krušovice do skupiny dosáhne Heineken prodeje na českém trhu kolem 1,6 mil. hl piva a stane se trojkou na trhu. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno. Šetření Úřadu ve věci výkupu pivních lahví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na jaře 2006 obdržel celkem čtyři podněty ve věci výkupu klasických starých pivních lahví Plzeňským Prazdrojem, a.s. (typ NRW) poté, co tento pivovar začal plnit pivo Gambrinus do nového typu lahve. Podle názoru jednotlivých stěžovatelů jednání dominanta směřuje k vytlačení malých, konkurenčních pivovarů z trhu, a to tím způsobem, že malé pivovary budou muset nést náklady na výkup přebytečných klasických lahví z trhu. 12

13 Oblast nakládání s obaly je upravena především zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech. Dohled nad povinností zpětného odběru vratných zálohovaných obalů u všech osob, které je uvádějí na trh nebo do oběhu (s výjimkou posledních prodejců) vykonává Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Inspekce provedla dne kontrolu dodržování povinností vyplývajících ze zákona o obalech. Nebylo přitom prokázáno, že by se Plzeňský Prazdroj vyhýbal povinnosti vykoupit staré vratné lahve, resp. nezajistil dostatečné množství přepravek na staré typy obalů. Úřad se dále obrátil na společnost Plzeňský Prazdroj s žádostí, aby uvedla, jakým způsobem hodlá při zpětném odběru lahví postupovat. Z poskytnutých informací vyplynulo, že Prazdroj láhve starého typu nadále vykupuje a bude vykupovat tak, jak mu ukládají příslušná ustanovení zákona o obalech. Část vykoupených lahví je opětovně použita pro stáčení ostatních značek piv vyráběných Prazdrojem, část lahví je znehodnocována a část je exportována. ÚOHS dále prověřil informace stěžovatelů, že jejich obchodní partneři z důvodu přebytku starých lahví na trhu vyzývají k poskytování dalších prázdných přepravek. Z vlastního šetření ÚOHS ovšem vyplynulo následující: Situace ve výkupu starých pivních lahví NRW se po zavedení nového typu lahve zásadním způsobem nezměnila. Přebytek NRW lahví se v prodejnách ve větší míře neprojevil. Pokud se někdy projevil, byl řešen objednáním většího množství přepravek od Plzeňského Prazdroje. Plzeňský Prazdroj odebírá zpět lahve NRW i nové lahve. Plzeňský Prazdroj dodává dostatečné množství přepravek pro výkup lahví NRW. Pivovarům se obvykle vrací tolik lahví, kolik dodají. Nebývá časté, že by se pivovaru vracelo více prázdných lahví, než dodal plných. Pokud se v prodejně vykoupí více lahví najednou, obchod vrací lahve rovnoměrně tak, aby nezpůsobil problémy malým pivovarům. Informace poskytnuté reprezentativním vzorkem maloobchodů tedy nepotvrdily tvrzení o značném přebytku lahví NRW na trhu. Pokud se danému pivovaru vrací z maloobchodu více NRW lahví než dodal (resp. je vyzýván k poskytování prázdných přepravek), jde především o vztah mezi konkrétní pivovarskou společností a příslušnými maloobchodními prodejci, regulovaný zákonem o obalech. Z uvedeného vyplývá, že ÚOHS nezjistil žádné indicie, které by nasvědčovaly možnému porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ze strany společnosti Plzeňský Prazdroj. 13

14 ANKETA MEZI ZÁSTUPCI PIVOVARŮ 1. Jaký je podle Vašeho názoru stav konkurenčního prostředí na českém trhu? 2. Domníváte se, že došlo k významným změnám na trhu po schválení spojení Plzeňský Prazdroj/Radegast koncem 90. let? Alexej Bechtin, tiskový mluvčí společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. 1. Pivovarnické odvětví v České republice představuje podle našeho názoru vysoce konkurenční prostředí, kde cenou, servisem a vyrovnanou kvalitou soupeří několik desítek subjektů-průmyslových pivovarů s nabídkou téměř 400 značek piva. V poslední době výrazně - z hlediska pestrosti nabídky - doplňuje trh doslova boom restauračních, hotelových a domácích minipivovarů. Na českém trhu je totiž dostatek surovinových a výrobních kapacit, stejně jako lidských zdrojů, protože čeští sládkové patří k nejlepším na světě. Je evidentní, že si každá z kategorií pivovarů velké, střední, malé a mini našla své správné a přirozené místo na trhu. O pozitivním vývoji v odvětví svědčí také dobré ekonomické výsledky všech pivovarů, bez rozdílu velikosti či zaměření. Českému pivovarnictví výrazně pomáhá stále rostoucí export a dobré jméno českého piva ve světě. 2. Po schválení fúze tehdejších společností Plzeňský Prazdroj, a.s., Pivovar RADEGAST a.s. a Pivovar Velké Popovice, a.s. a po jejich definitivním sloučení v roce 2002 se český trh s pivem a celé odvětví pivovarnictví stabilizovalo. Působení silného hráče na trhu se zázemím významné mezinárodní pivovarnické společnosti SABMiller (2. na světě v objemu prodaného piva) stanovilo vysokou laťku a standardy kvality ve všech oblastech souvisejících s výrobou a prodejem piva: v nárocích na parametry surovin, ve špičkových technologických postupech, v distribuci, prodeji a marketingu. Vymezení současného Plzeňského Prazdroje jako nezpochybnitelného lídra trhu umožnilo ostatním soutěžitelům rozvíjet nabídku v řadě oblastí, které nejsou pro velké firmy typické speciální piva, různá balení, marketingové akce zaměřené na nejbližší okolí menších pivovarů. Plzeňský Prazdroj jako největší český exportér v tomto odvětví přispívá k propagaci českého piva v zahraničí a svým způsobem tam razí cestu ostatním výrobcům. Jako firma se špičkovým zázemím, tradicí a lidskými kapacitami rozvíjí Plzeňský Prazdroj vysoké standardy kvality výroby i péče o pivo, stejně jako unikátní českou pivní kulturu, jejímž je nejvýraznějším představitelem. 14

15 Jiří Fusek, prezident Českého svazu malých nezávislých pivovarů a předseda představenstva Pivovaru Černá Hora,a.s. 1. Současný vývoj konkurenčního prostředí na trhu má zhoršující se tendenci a to z toho důvodu, že dominantní hráči na pivovarském trhu využívají výhod svého postavení v řadě oblastí obchodu, služeb a cen. Příklady: Pokud se týká cen, tak skupina Plzeňského Prazdroje ve svých třech základnách rozdělila cenu piva na maximální a minimální relaci a využívá nástupu nízkých cen u značky Kozel nebo Radegast a tím znevýhodňuje menší dodavatele a vyvolává cenovou válku v restauracích. Vedle toho reklamním způsobem vyzdvihují značku Gambrinus a Pilsner Urquel, kde vyrovnávají cenové ztráty jiných výrobků. Nové vedení skupiny Prazdroj využilo svého dominantního postavení a v rámci reklamního tahu ruší postupně využívaní lahví NRW, které byly využívány všemi pivovary a byly i vynikající službou zákazníkovi, který láhev s pivem kdekoli nakoupil a mohl ji kdekoliv vrátit. K této hře se přidali i další velcí výrobci. Tímto krokem se omezuje vracení lahví, zvyšují se náklady na třídění a přepravu a hlavní důvod je ten, že malé a střední pivovary mají znesnadněn přístup do obchodních řetězců, protože se zvyšuje počet vratných obalů a protože skupinu Prazdroje potřebují, vyřazují malé pivovary a to zejména tlakem na cenu výrobku, kterou chtějí dostat zcela mimo ekonomickou výrobu. Tím se zvyšuje podíl dominantního hráče. V případě, že nastupují do obchodního jednání v restauracích, kde je malý nebo střední pivovar, využívají své ekonomické síly k přeplácení provozovatelů zase v kombinaci s nabídkou i levného zboží a zejména nedodržují ponechání 30% prostoru pro svou konkurenci a vždy trvají na tom, aby současný dodavatel ukončil ostatní dodávky a oni byly monopolní. V současné době ve spojení s pivovarem Staropramen mají snahu zastavit registraci Českého piva v Bruselu, což může v budoucnu ovlivnit rozvoj vysoce kvalitních produktů v oblasti piva. Může se stát, že nechráněné značky budou limitovány ekonomicky a může to dopadnout tak, že bude zastavena historická výroba piva v ČR. 2. Ano na trhu došlo k významným změnám. V této době se jednalo o akciovou společnost, kdy rozhodujícím akcionářem byly české banky a skupina Prazdroje jako dominantní výrobce spolupracoval s řadou menších výrobců při výrobě speciálů. Na základě tohoto postupného vývoje vyjádřil i Pivovar Černá Hora, a.s souhlas se spojením, protože jsme brali, že tento výrobce českého piva, který byl v minulosti vždy protěžován státními zdroji jako pivo ČR napomůže i nám k dalšímu rozvoji při zachování historické produkce. Výsledek však můžeme hodnotit zcela obráceně. Dnes má zájem tento producent stavět licenční výrobny v zahraničí pod značkou Pilsner Urquel. Tato strategie je výhodná pro vlastníka SAB Miller, ale není vhodná pro české pivovarnictví. V současné době bychom v žádném případě kladné stanovisko nedali, protože zejména při nevhodné investiční pobídce státu vůči této skupině jsou způsobovány další škody českému pivovarnictví, které patří mezi rozhodující atrakce českého státu v rámci turistiky a všechny tyto direktivní zásady způsobují nenahraditelné škody. 15

16 ANKETA MEZI OSOBNOSTMI Je podle Vašeho názoru na českém trhu dostatečný výběr piv různé kvality a rozdílných cenových relací? Pavel Ciprian ředitel Muzea města Brna Protože nejsem vyhraněným pivařem, zdá se mně, že mohu na anketní otázku odpovědět kladně. Většinou preferuji pivo dle lokality, v níž se nacházím: v Brně Starobrno, v Praze Staropramen, v Plzni Prazdroj a v ostatních místech pivo z místních pivovarů. Řekl bych, že na českém trhu je dostatečný výběr piv různé kvality - alespoň pro mne to stačí. Jiří Kekrt bývalý trenér házenkářské reprezentace mužů, současný kouč mistra České republiky HCB OKD Karviná Nemohu o sobě tvrdit, že jsem pivař, ale jsou samozřejmě okamžiky, kdy pivo s chutí vypiji. Vím, že v čase, kdy konkurence na pivním trhu neustále roste, je udržení životaschopnosti malých pivovarů stále obtížnější. Jsem rád, že se jim to daří. Tento fakt přispívá k různorodosti pivních produktů i jejich kvalitě. Jsem Čech, který hodně cestuje a může porovnat naše produkty s těmi zahraničními. Domnívám se, že stále patříme v porovnání s ostatním světem ke špičce a přál bych si, aby to tak zůstalo i nadále. Co se týká množství produktů v tomto oboru, domnívám se, že je dostatečný. Cenová různorodost od typů piv, které jimi snad ani nejsou v relaci několika korun, až po kvalitu ve vyšší ceně, je rovněž obstojná. Žiji nedaleko Nošovic, takže Radegast patří k tomu, co preferuji, ale neodmítnu ani kvalitní pivo jiné české produkce. Marcela Staňková šéfredaktorka časopisu Parlament, vláda, samospráva Ačkoliv nepatřím mezi milovníky piva, čas od času si sklenku piva ráda dám. Myslím, že výběr piv je u nás široký, jen bychom mohli zlepšit kulturu jeho podávání. Třeba v Belgii servírují každý druh piva v jiné sklenici a podávají k němu něco na zub - oříšky či sýr. Pokud se kvality piva týče, mysím, že máme špičková piva a úměrné cenové relace. Petr Halberstadt herec Národního divadla v Brně Na našem trhu je skutečně dostatečně široký výběr piv různé kvality, zdůrazňuji různé kvality, tím samozřejmě i ceny. Nicméně se domnívám, že v mnoha případech výslednou kvalitu výrazně negativně ovlivňují koncové pohostinské provozovny svojí neodbornou péčí a čepem. Osobně preferuji tradiční české značky Prazdroj nebo Budvar z malých pivovarů bych zmínil Lobkowicz. 16

17

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY. JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY. JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR Plzeňský prazdroj v srpnu letošního roku oznámil v médiích, že od října zvýší cenu svých výrobků o 3%. Nebylo oznámeno, že výrobci

Více

RADEGAST. Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com

RADEGAST. Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com RADEGAST Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com Obsah Představení společnosti Význam odpovědnosti Pro značku Pro firmu Radegast odpovědný

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.9.2001 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ze

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Vratislav Kozák, Věra Kozáková Radim Bačuvčík VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2 Vratislav Kozák, Věra Kozáková KATALOGIZACE

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 219/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Využití simulace při řešení výrobně-distribučního optimalizačního problému. Libor Inovecký

Využití simulace při řešení výrobně-distribučního optimalizačního problému. Libor Inovecký Využití simulace při řešení výrobně-distribučního optimalizačního problému Libor Inovecký Klient - Plzeňský Prazdroj, a.s. Velké množství různých výrobků (~100) Decentralizovaná výroba - 3 pivovary Rozsáhlá

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží Reklamační řád společnosti Tiskárna MV, p.o., se sídlem Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, IČ: 60498005, zapsané v živnostenském rejstříku pod č. j. 1036/95/prav (dále jen tmv.cz nebo Prodávající ). I.

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

S 85/06-8438/2006/620 V Brně dne 9. května 2006

S 85/06-8438/2006/620 V Brně dne 9. května 2006 S 85/06-8438/2006/620 V Brně dne 9. května 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 85/06, zahájeném dne 24. března 2006 podle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

V těchto případech Vám doporučujeme neukončovat smlouvu o sdruženém plnění a nadále plnit povinnosti k Vámi prodávanému balenému zboží/obalům.

V těchto případech Vám doporučujeme neukončovat smlouvu o sdruženém plnění a nadále plnit povinnosti k Vámi prodávanému balenému zboží/obalům. Výjimka ze zákona pouze pro producenty obalů do 300 kg Dle nového 15a zákona o obalech nemusí povinnosti podle 10-15 plnit osoba, která uvede na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o. Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti INGDATA s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto RŘ),

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě Ing. František Šámal, Ing. Jan Veselý, Ing. Richard Paulů České pivovarství základní fakta o celkové produkci

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.10.2000 na základě žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ze dne

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti.

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Ogroup s.r.o., se sídlem Rokelská 50, Družec, 273 62. od 1.1. 2014. Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. 1. Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek je zejména bližší úprava, vymezení a upřesnění smluvního vztahu mezi obchodní společností

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen "elektronický účet").

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen elektronický účet). Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnostního programu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnostní program"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100

Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100 svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM 46966234 D CZ46966234 543 537 217 Fax 543 210 631 Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100 D E-mail @ Z áva z n ě p ř i h l a š u j e m e d o s o u t ě ž e v k a t e

Více

Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček

Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček Obecné obchodní podmínky Maxicom Technologies s.r.o. IČ: 46352287, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeček 1. Působnost a platnost Obecných obchodních podmínek 1.1. Obecné obchodní podmínky společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více