Smlouva o poskytování služeb č. CTU/2014_063

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování služeb č. CTU/2014_063"

Transkript

1 Smlouva o poskytování služeb č. CTU/2014_063 Media Tenor, spol. s r. o. (spisová značka C vedená u Krajského soudu v Ostravě) se sídlem: Nádražní 923/118, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ , IČO: DIČ: CZ jednající: Ing. Pavlem Herotem, Ph.D., jednatelem bankovní spojení: vedený u ČSOB Ostrava, pobočka Nádražní - Přívoz číslo účtu: /0300 (dále jen "poskytovatel") a Česká republika - Český telekomunikační úřad se sídlem: adresa pro doručování: IČO: DIČ: jejímž jménem jedná: Sokolovská 58/219, Praha 9 - Vysočany poštovní přihrádka 02, Praha CZ (osoba registrovaná k dani) Ing. Mgr. Jaromírem Novákem, předseda Rady ČTÚ (dále jen.objednatel") uzavírají níže uvedeného dne na níže uvedeném místě podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen "smlouva"). I. Účel Účelem této smlouvy je poskytování služby spočívající v informování o vybraných zprávách poskytovatelem objednateli. Poskytovatel pro objednatele zajistí předplatné, případně využije stávajícího předplatného od objednatele, objednatelem zvolených informačních zdrojů a dále bude pro objednatele zpracovávat seznam vybraných zpráv opatřený komentářem; vybranou zprávou se rozumí taková zpráva ze zdroje uvedeného v přílohách č. 1 a 2, která obsahuje jedno či více klíčových slov dle přílohy č. 3. II. Předmět 11.1 Poskytovatel se zavazuje opatřit pro objednatele oprávnění k přístupu ke zdrojům informací, a to za podmínek podle či. III smlouvy Poskytovatel se dále zavazuje pravidelně pro objednatele zpracovávat výpis relevantních zpráv, a to za podmínek podle či. IV smlouvy Objednatel se zavazuje hradit poskytovateli za poskytnuté služby sjednanou cenu za podmínek podle či. V smlouvy. Strana 1 z 4

2 III. Přístup ke zdrojům informací Poskytovatel se zavazuje pro objednatele na jeho účet uzavřít licenční smlouvy potřebné k tomu, aby mohl objednatel přistupovat ke zdrojům informací, jejichž seznam je přílohou č.1 smlouvy, a aby mohl poskytovatel objednateli poskytovat služby podle či. IV smlouvy Přístupové údaje ke zdrojům podle přílohy Č. 2 této smlouvy, k nimž je přístup zpoplatněn, zajistí objednatel a tyto údaje předá poskytovateli za účelem řádného plnění předmětu smlouvy. IV. Výpis vybraných zpráv IV.1 Poskytovatel je povinen' na základě požadavků objednatele, jejichž specifikace je přílohou Č. 3 smlouvy, zpracovávat zdroje informací, jejichž seznam je přílohami Č. 1 a 2 smlouvy. IV.2 Na základě činnosti podle bodu IV.1 smlouvy se poskytovatel pro objednatele zavazuje pravidelně (každý pracovní den) vyhotovovat dokument obsahující seznam relevantních zpráv, a to ve tvaru: název zprávy, stěžejní pasáže s relevancí ke klíčovému slovu, a též odkaz na původní zprávu. V případě zpráv pocházejících z audiovizuálních zdrojů zajistí poskytovatel rovněž přepis audionahrávky do textové podoby. IV.3 Poskytovatel se zavazuje elektronickou verzi dokumentu dle bodu IV.2 smlouvy pravidelně každý pracovní den nejpozději do hod. zasílat na zaregistrované e- mailové adresy poskytovatele a vystavovat v online aplikaci, která je chráněná jménem a heslem pro přístup z IP adresy mimo rozsah přístupového bodu objednatele; v rámci tohoto rozsahu adres nebudou přihlašovací údaje vyžadovány. Aplikace umožní objednateli další editaci zpráv pro vlastní účely. IVA V případě, že objednatel do 3 dnů poté, co obdrží elektronickou verzi dokumentu postupem dle bodu IV.3 smlouvy písemně namítne poskytovateli, že tato nevznikla na základě specifikací obsažených v příloze Č. 3 smlouvy anebo nepochází ze zdrojů, jejichž seznam je přílohou Č. 1 či 2 smlouvy, je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu vytčenou závadu odstranit, ukáže-ii se, že jí elektronický dokument skutečně trpí. V. Cena V.1 Objednatel se zavazuje poskytovateli uhradit za řádné a včasné poskytování služeb podle smlouvy odměnu ve výši Kč bez DPH. (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý kalendářní měsíc, a to na základě vystaveného daňového dokladu. K uvedené ceně bude připočtena DPH v aktuální výši ke dni zdanitelného plnění. V.2 Poskytovatel vystaví a doručí daňový doklad (fakturu) objednateli do desátého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly služby poskytnuty. V.3 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doruční daňového dokladu objednateli. Strana 2 z 4

3 VI. Trvání smlouvy VI. 1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. VI.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí doručenou druhé stráně. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně doručena. Obchodní VII. podmínky a smluvní sankce VI1.1 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny poskytovaných služeb, je poskytovatel oprávněn požadovat a objednatel povinen v takovém případně zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,03% (tři setiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. VI1.2 Bude-li poskytovatel v prodlení s řádným poskytnutím služeb, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den, v rámci kterého bude v prodlení s řádným a včasným poskytnutím služeb. Mlčenlivost VIII. a nakládání s informacemi VII1.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany, této smlouvy, jejího plnění a veškerých souvisejících skutečností. VII1.2 Poskytovatel i objednatel se zavazují nepředávat dokument dle bodu IV.2 smlouvy třetím osobám, jimiž se rozumí veškeré osoby mimo organizační strukturu poskytovatele a objednatele. IX. Závěrečná ujednání IX.1 Není-Ii některá otázka v této smlouvě výslovně upravena, řídí se vztahy mezi objednatelem a zpracovatelem příslušnými ustanoveními IX.2 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran, účinnosti pak dnem IX.3 Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy přecházejí v plném rozsahu i na právní nástupce smluvních stran. IX.4 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, vzestupně číslovány a stanou se nedílnou součástí smlouvy. Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy. IX.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží zadavatel a jeden dodavatel. IX.6 Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou Strana 3 z 4

4 součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane. PŘílOHY: Příloha Č. 1: Příloha Č. 1: Seznam tištěných a audiovizuálních médií a zpravodajských agentur Příloha Č. 2: Seznam internetových zdrojů Příloha Č. 3: Specifikace monitoringu médií 29 t! v lej/}:, V Ostrave dne. z Z V Praze dne.... ~1:. I g. Pavel erot, Ph.D. edia Te r, spol. s r. o. poskytovatel,,.r;iateno~,dni 923/118 'Itl Ostrava 1.' '.~I fax: Ing. Mgr. Jaromír Novák předseda Rady Českého telekomunikační úřadu objednatel Strana 4 z 4

5 Příloha č. 1: Seznam tištěných a audiovizuálních médií a zpravodajských agentur Tištěná média celostátní média 5plus2 (celostátní); Aha!; Blesk; Deník; E15; Haló noviny; Hospodářské noviny; Hospodářské noviny (In magazín); Hospodářské noviny (Bankovnictví); Lidové noviny; MF Dnes; MF Dnes (Ona dnes); Právo; Právo (Dům a bydlení); Právo (Magazín); Právo (Styl pro ženy); Sport regionální média 5plus2 (Benešovsko); 5plus2 (Berounsko); 5plus2 (Břeclavsko); 5plus2 (Brněnsko); 5plus2 (Bruntálsko); 5plus2 (Českobudějovicko); 5plus2 (Českokrumlovsko); 5plus2 (Českolipsko); 5plus2 (Chebsko); 5plus2 (Chrudimsko); 5plus2 (Děčínsko); 5plus2 (Domažlicko); 5Plus2 (Havlíčkobrodsko); 5plus2 (Hodonínsko); 5plus2 (Hradecko); 5plus2 (Jablonecko); 5plus2 (Jičínsko); 5plus2 (Jihlavsko); 5plus2 (Jindřichohradecko); 5plus2 (Karlovarsko); 5plus2 (Karvinsko); 5plus2 (Kladensko); 5plus2 (Kroměřížsko); 5plus2 (Krumlovsko); 5plus2 (Liberecko); 5plus2 (Litoměřicko); 5plus2 (Lounsko a Žatecko); 5plus2 (Mělnicko); 5plus2 (Mladoboleslavsko); 5plus2 (Morava); 5plus2 (Mostecko); 5plus2 (Náchodsko); 5plus2 (Nymbursko); 5plus2 (Olomoucký kraj); 5plus2 (Orlicko a Rychnovsko); 5plus2 (Ostravsko); 5plus2 (Pardubicko); 5plus2 (Pelhřimovsko); 5plus2 (Písecko); 5plus2 (Plzeňsko); 5plus2 (Prachaticko); 5plus2 (Praha); 5plus2 (Praha západ a východ); 5plus2 (Přerovsko a Hranicko); 5plus2 (Příbramsko); 5plus2 (Prostějovsko); 5plus2 (Rakovnicko); 5plus2 (Rokycansko); 5plus2 (Semilsko a Turnovsko); 5plus2 (Severní Čechy); 5plus2 (Strakonicko); 5plus2 (Střední Čechy); 5plus2 (Šumpersko a Jesenicko); 5plus2 (Svitavsko); 5plus2 (Táborsko); 5plus2 (Tachovsko); 5plus2 (Teplicko); 5plus2 (Třebíčsko); 5plus2 (Trutnovsko); 5plus2 (Uherskohradišťsko); 5plus2 (Ústecký kraj); 5plus2 (Vsetínsko); 5plus2 (Vyškovsko); 5plus2 (Žďársko); 5plus2 (Zlínsko); 5plus2 (Zlínský kraj); 5plus2 (Znojemsko); 5plus2(Písecko); 5plus2(Semilsko a Trutnovsko); Benešovský deník; Berounský deník; Blanenský deník; Boleslavský deník; Břeclavský deník; Brněnský deník; Brněnský Metropolitan; Brněnský nos; Bruntálský a Krnovský deník; Centrum news; Českobudějovický deník; Českokrumlovský deník; Českolipský deník; Chebský deník; Chomutovský deník; Chrudimský deník; Děčínský deník; Deník (Jižní Čechy); Deník (Jižní Morava); Deník (Liberecko); Deník (Severní Čechy); Deník (Severní Morava); Deník (Střední Čechy); Deník (Střední Morava); Deník (Východní Čechy); Deník (Vysočina); Deník (Západní Čechy); Dlouhoveské listy; Domažlický deník; Frýdeckomístecký a Třinecký deník; Havířovský deník; Havlíčkobrodský deník; Hodonínský deník; Hodonínský deník Slovácko; Horácké noviny; Hradecký deník; Hranický deník; Jablonecký deník; Jak se žije v Okříškách; Jičínský deník; Jihlavské listy; Jihlavský deník; Jindřichohradecký deník; Jižní listy; Karlovarský deník; Karvinský deník; Kladenský deník; Klatovský deník; Kolínský deník; Krkonošský deník; Kroměřížský deník; Kutnohorský deník; Liberecký deník; Litoměřický deník; Mělnický deník; Metro; Metro (Men/Women); Mf Dnes (Brno); MF Dnes (Hradecký kraj); MF Dnes (jihozápadní Čechy); MF Dnes (Jižní Čechy); MF Dnes (Jižní Morava); MF Dnes (Karlovarský kraj); MF Dnes (Liberecký kraj); MF Dnes (Moravskoslezský); MF Dnes (Olomoucký kraj); MF Dnes (Pardubický kraj); MF Dnes (Plzeňský kraj); MF Dnes (Praha); MF Dnes (Severní Čechy); MF Dnes (Střední Čechy); MF Dnes (Východní Morava); MF Dnes (Vysočina); MF Dnes (Zlínský kraj); Moravskoslezský deník; Mostecký deník; Náchodský deník; New Express; Novojičínský deník; Nymburský deník; Olomoucký deník; Opavský a Hlučínský deník; Orlický deník; Ostravská radnice; Pardubický deník; Pelhřimovský deník; Písecký deník; Plzeňský deník; Plzeňský deník město; Prachatický deník; Právo (Jihozápadní Čechy); Právo (jižní Morava Vysočina); Právo (Praha Střední Čechy); Právo Strana 1 z 8

6 (Severní Morava a Slezsko); Právo (Severovýchodní Čechy); Právo (severozápadní Čechy); Právo (střední a východní Morava); Pražský deník; Přerovský a Hranický deník; Přerovský deník; Příbramský deník; Prostějovský deník; Rakovnický deník; Region Opavsko; Rokycanský deník; Rychnovský deník; Slovácko; Slovácký deník; Sokolovský deník; Strakonický deník; Šumperský a Jesenický deník; Svitavský deník; Svobodný hlas; Táborský deník; Tachovský deník; Teplický deník; Třebíčské noviny; Třebíčský deník; Týdeník Pernštejn; Ústecký deník; Valašský deník; Váš region Olomoucko; Vyškovský deník; Žatecký a Lounský deník; Žďárský deník; Zlínský deník; Znojemský deník časopisy zahraniční zajímavost; 1x2tip; 21. století; Alarm Focus; All for power; Apetit; Autohit; Autorevue; Báječná žena; Báječné recepty; Bankovnictvi; Bar life; Beauty & Woman; Betynka; Beverage&Gastronomy; Bezpečnost s profesionály; Blesk Vaše recepty; Blesk hobby; Blesk pro ženy; Bravo; Brno Business & Style; BusinessIT; Bydlení; Bydlení & stavba; Bydlení stavby reality; cargrovák; Channel World; ChannelWorld; Chatař chalupář; Chip; Chuť a styl; CIO business world; Computer; Computer World; Connect; Cosmopolitan; Daně; Design & Home; Doktorka; Dolce Vita; Doma Dnes; Domov; Doprava a silnice; Dotyk; Dřevo a Stavby; dtest; Dům & Bydlení; Dům a zahrada; Ekonom; Elle; Esquire; Euro; Exclusive; F.O.O.D.; Facility Manager; FeedIT; Finanční management; Firestarter; Forbes; ForMen; FP news; Glanc; Harper s Bazaar; HD World; History; Home; Horeka; Hospodářské noviny Finanční poradce; Hospodářské noviny Technik; Inside OBSERVER; Instinkt; InStyle; Jackie; Katalog Edumenu; Katka; KomoraZT; Konstruktér; Květy; Literární noviny; Logistika; Magazín Šíp; Maminka; Marianne; Marianne bydlení; Marie Claire; Marketing & Media; MarketingSalesMedia; Materiály pro stavbu; Maxim; Moderní byt; Moderní obec; Moderní řízení; Moderní řízení HRM a CSR; Moje Psychologie; Moje šťastná hvězda; Moje zdraví; Můj dům; Náš útulný byt; Náš Zlín; Naše krásná zahrada; Naše Ostrava; Naše zahrádka; Nedělní Aha!; Nedělní Blesk; Nedělní Sport; New; Odpady; Olympijské listy; Paní domu; PC Revue; Pěkné bydlení; Periskop; Pestrý svět; Pivo, Bier & Ale; Pixel; Pošli recept; Postgraduální medicína; Praktik; Právní rádce; Prio; ProBrno; Profi PORADENSTVÍ & FINANCE; Profit; Realizace staveb; Reflex; Reseller Magazine; Respekt; Retail Info Plus; Rock magazín SPARK; Rodinný dům; Sdělovací technika; Security Magazín; Security world; Sestra; Šíp plus; Ski magazín; Speed; Sport magazín; Spy; Stavitel; Strategie; Svět motorů; Svět ženy; T3; Tax, Legal & Business News; Techmagazín; Technický týdeník; Technik; Tina bydlíme; Trade News; Tribune; Truck Racing Magazine; Tučňák; TV Pohoda; TV Program; TVpohoda; TVstar; Týden; Udělej si sám; Úspěch; Venkov a Styl; Veřejná správa; Vlasta; Xantypa; Zdraví; Zdravotnické noviny; Zdravotnictví a medicína; Železničář; ZEN; Žena a život televizní a rozhlasová média Česká televize; ČT (168 hodin); ČT ČT (BBV); ČT (Černé ovce); ČT (Ekonomika); ČT (Horizont ČT24); ČT (Hyde Park); ČT (Interview ČT24); ČT (Máte slovo); ČT (ostatní pořady); ČT (Otázky Václava Moravce); ČT (Reportéři ČT); ČT (Sportovní zpávy); ČT (Studio 6); ČT (Studio ČT24); ČT (Týden v regionech); ČT (Události v kultuře); ČT (Události v regionech); ČT (Události); ČT (Události, komentáře); ČT (Z metropole); ČT (Zprávy ČT24); ČT (Zprávy v 16); ČT (Zprávy ve 12); ČT (Zprávy ve 23); Český rozhlas; ČRo (Zprávy); ČRo (Ozvěny dne); ČRo (20 minut Radiožurnálu); Evropa 2, Rádio Impuls (Impulsy Václava Moravce) FTV Prima; FTV PRIMA (Receptář prima nápadů); FTV Prima (Zprávy); Grip TV; Metropol; Praha TV; Prima (VIP zprávy); TV Nova (Sportovní zprávy); TV Barrandov; TV Nova; TV Nova (Televizní noviny); TV Nova (Odpolední Televizní noviny); TV Nova (Rady ptáka Loskutáka ); TV Nova (Sportovní noviny); TV Nova (Fanda TV) Strana 2 z 8

7 agenturní zpravodajství na objednání ČTK; ČIA; tnbiz.cz, cianews.cz Příloha č. 2: Seznam internetových zdrojů 1 zpravy.cz; 123slov.cz; 3dscena.cz; 5plus2.cz; a giga.cz; abeceda zahrada.cz; abis.cz; abradio.cz; ac24.cz; accpr.cz; acra mk.cz; acvegas.cz; ado.cz; adrenalincup.cz; adrex.com; adsl.cz; advojka.cz; aeroinfo.cz; afo.cz; agris.cz; agronavigator.cz; agroweb.cz; ahaonline.cz; Airbank.cz; akce.sovinec.cz; akcenta.eu; akcie.cz; akciecz.cz; aktuality.sk; aktualizovano.cz; aktualne.centrum.cz; aktualne.cz; aktualnizpravy.cz; albert.cz; alesrazym.cz; alfabet.cz; alive.cz; alkoholia.cz; alkoholium.cz; allforpower.cz; allik.cz; alltraining.cz; altec.cz; amenity extremsport.cz; amic.cz; amk.cz; amo.cz; androidmarket.cz; anexperson.cz; anifest.cz; anobudelip.cz; apemobile.cz; applenovinky.cz; applikace.cz; apra.cz; Aprovak.cz; aquainfo.cz; archiweb.cz; armadninoviny.cz; army.cz; armyweb.cz; art.ihned.cz; artalk.cz; asio.cz; asis.cz; asociaceaplus.cz; atletika.cz; atletikaprodeti.cz; audrey.cz; aukro.cz; autofox.cz; automakers.cz; autoroku.cz; autoweb.cz; avatar07.cz; azcasopis.cz; babinet.cz; banka pobocky.cz; bankovni pujcka.eu; bankovnipoplatky.com; banky.cz/; barovenoviny.cz; bartavoj.cz; bbarak.cz; bbc.co.uk; bbraun.cz; bcas.cz; bcpp.cz; beastorbeauty.wordpress.com; beautyinyourface.blogspot.cz; beers.cz; behdovrchu.cz; behej.com; beinmag.com; beskydyinfo.cz; beskydy.cz; beskydyhost.cz; beskydyportal.cz; best4man.cz; bety.cz; bezeckaskola.cz; bezecny.eu; bezlepkovadieta.cz; bezpecnostni zpravodaj.cz; bezvabeh.cz; bezvabezky.cz; bhs.cz; bic.cz; bigbloger.lidovky.cz; Bike forum.cz; bike2000.cz; bike3000.cz; bikeandride.cz; bikeceladna.cz; bikeracing.cz; bikomatic.cz; biofrux.cz; biom.cz; bizinet.cz; bizit.cz; blansko.cz; blesk.cz; blisty.cz; bloc.cz; blog.akcednes.cz; blog.avast.cz; blog.cz; blog.greenhousing.cz; blog.ihned.cz; blog.o2.cz; blog.ozdravotnictvi.cz; blog.parfums.cz; blogerky.cz; blogspot.cz; blueevents.eu; bmpr.cz; bmw.machmotors.cz; bmxbohnice.cz; bookfishing.cz; borovan.cz; boskovice.cz; bozpprofi.cz; bpk.cz; brandyske noviny.cz; bravoweb.cz; brezineves.cz; briklis.cz; brnenskadrbna.cz; brno.cz; bruntal.net; bruselska spojka.cz; budejckadrbna.cz; buildingnews.cz; bulovka.cz; businessinfo.cz; businesskorea.co.kr; businessleader.cz; businesswire.com; businessworld.cz; businesszoom.cz; busportal.cz; buzzmag.cz; bydleni.cz; bydleniprokazdeho.cz; bydletezadarmo.cz; bystrcnik.cz; bystricoviny.sk; byznys.ihned.cz; byznysplac.cz; bzova.cz; cad.cz; caes.cz; careerjet.cz; careermarket.cz; cas.cz; casopis roubenky.cz; cbvk.cz; ccom.cz; cd.cz; cdr.cz; ceec.eu; cekia.cz; celebritytime.cz; cenapr.cz; cenduro.cz; centriozone.cz; centrumbrna.cz; centrumfiltru.cz; centrumnews.cz; cenyenergie.cz; ceps.cz; cernahora.cz; cervenykoberec.cz; cervenykostelec.cz; ceska kamenice.cz; ceskamedia.cz; ceskapozice.cz; ceskatelevize.cz; ceske banky.cz; ceske banky.info; ceske pivo.cz; ceskefirmy.cz; ceskenoviny.cz; ceskestavby.cz; cesky mobil.cz; cesky prumysl.cz; cestadomu.cz; cestomila.cz; cestovniruch.praha.eu; cez.cz; cfoworld.cz; channelworld.cz; charitahk.cz; chatarchalupar.cz; chemievjidle.cz; chip.cz; chlmf.cz; chrante zemi.cz; chrudimka.cz; chrudimskenoviny.cz; chuchle.cz; chytej.cz; chytrazena.cz; cianews.cz; citybee.cz; citymobile.cz; citysprint.cz; ckds.cz; clanky pr.info; clanky.kecteni.cz; clankyzpravy.cz; clovekvtisni.cz; cms.kmo.cz; cnews.cz; computerworld.cz; connect.cz; connect.zive.cz; coremusic.cz; corporategovernance.cz; corporateict.cz; cot.cz; cotnews.com; crdm.cz; criticmusic.cz; crowneplaza.cz; csad.cz; csas.cz; csob.cz; cssd.cz; ct 24.cz; ctk.cz; ctusi.info; cuni.cz; cvut.cz; cyklistikakrnov.com; cykloserver.cz; cyrrus.cz; cz.newshub.org; czechproperties.cz; Czech ski.com; czech.cri.cn; czech.ruvr.ru; czechbowling.cz; czechfreepress.cz; czechinvest.cz; czechinvest.org; czechmarketplace.cz; Strana 3 z 8

8 czechrealestates.com; czechsportguru.cz; czechsuperbrands.com; czechtourism.cz; czecot.cz; czskolka.cz; czsluzby.com; czso.cz; dalekop.com; dama.cz; damynakole.cz; danovenovinky.cz; darcovskasms.cz; databaze firem.eu; datamobil.cz; ddceladna.cz; ddnahrazi.cz; decin.cz; defencecatalogue.cz; demagog.cz; denik.cz; denik.obce.cz; denikinsider.cz; deniklegie.cz; denikreferendum.cz; denni cteni.cz; denprotirakovine.cz; dfens cz.com; dialtelecom.cz; diamonds lbc.cz; dietapodle.cz; digiprijem.cz; digitalnidomacnost.cz; digizone.cz; diktovani.cz; diskuteri.eu; dnoviny.cz; dobrezpravy.cz; dobrezpravy.eu; dobrovolnik.cz; dokonalazena.cz; dolnioblastvitkovice.cz; doma.cz; doma.nova.cz; domecekzkaret.cz; dotaceonline.cz; dotekomanie.cz; dox.cz; dpchj.cz; dpo.cz; dpp.cz; drevmag.com; drimalka.com; drogy info.cz; droidik.cz; dsl.cz; dtest.cz; duben.org; dubnadmoravou.cz; dumachalupa.cz; dumazahrada.cz; dumfinanci.cz; dvs.cz; e mostecko.cz; e sondy.cz; e sportfoto.cz; e teplicko.cz; e15.cz; eagri.cz; echo24.cz; edb.cz; ejeseniky.com; ejo online.eu; ekolist.cz; ekonom.ihned.cz; ekonomickesoftwary.cz; ekontech.cz; ekopodebrady.cz; elections2014.eu; electropiknik.cz; elle.cz; elspeedo.cz; emerite.cz; emimino.cz; emos.cz; enduromotosport.com; energetickymanagement.cz; energy drinks.cz; eno.cz; enviweb.cz; epolitics.cz; epravo.cz; eprofil.cz; erefinancovani.cz; erp systemy.cz; erpmag.cz; erpy.cz; esoz.cz; etnetera.cz; etrend.sk; euractiv.cz; euro profit.com; euro.e15.cz; eurofoam sport.com; eurofotbal.cz; eurogamer.cz; eurogrant.cz; europa.eu; europages.cz; euroskop.cz; eurotyden.com; eurozpravy.cz; evanyvltova.cz; evropa2.cz; evropskehodnoty.cz; eweek.com; ewita.cz; ewrc.cz; excelentnitriky.com; expats.cz; extra.cz; extrememag.cz; extremnizavody.cz; f1news.autoroad.cz; f1sport.autorevue.cz; facebook.com; facilitymanager.cz; fajnradio.cz; familyfreshnews.cz; fan tom.cz; fanda.nova.cz; fayn.cz; fcpanther.cz; fcslovanliberec.cz; feedit.cz; femina.cz; festivalguide.cz; Finance; finance.cz; financednes.cz; financnimoznosti.eu; financninoviny.cz; finarea.cz; finestrino.cz; finexpert.e15.cz; finparada.cz; fio.cz; firebrno.cz; firemniakce.cz; firststyle.cz; fitplan.cz; fitstyl.cz; fleetawards.cz; fleishman.cz; florence.cz; fmx.cz; fnmotol.cz; focus age.cz; fokus praha.cz; fonky.cz; font.cz; fony.sk; foodnet.cz; forum.avmania.e15.cz; forum.viry.cz; fotbal.guru.cz; fotbal.hattrick.cz; fotbalportal.cz; foto report.cz; fotonmag.cz; franchising.cz; franzkafkasoc.cz; freeglobe.parlamentnilisty.cz; freepub.cz; freeradio.cz; freeride.cz; freestylemondays.cz; freshfilmfest.net; frmdrk.cz; frydecko mistecko.cz; fsdays.cz; fsfinalword.cz; fullmoonzine.cz; gagapleny.cz; galeriereklamy.mediar.cz; gambrinusliga.cz; gastroplus.cz; gastroprofesor.cz; genusplus.cz; geobusiness.cz; geodis.cz; giant bicycles.cz; glassglobal.com; gloria.tv; golemmusicclub.cz; golfinfo.cz; gotobrno.cz; grada.cz; grafen.cz; greenpeace.org; gurufans.com; gush.cz; halonoviny.cz; handicraft.cz; hardyn.cz; hattrick.cz; havasworldwide.cz; havirov city.cz; havirovskenoviny.eu; hc kometa.cz; hcolomouc.cz; hcbilitygri.cz; hcdukla.cz; hcmotor.cz; hcocelari.cz; hdworld.cz; heberger.cz; hedvabnastezka.cz; helas ladies club.cz; helax.cz; hezkevecicky.eu; hillandknowlton.cz; hiphopkemp.cz; hitradiofm.cz; hitradioorion.cz; hknmpsm.cz; hkp.cz; hkstrategies.cz; hledamoperatora.cz; hlucin.cz; hnonline.sk; hnutiduha.cz; hokej litvinov.cz; hokej.zlin.cz; homerlive.cz; horydoly.cz; Hospodářské noviny HRM; hotinvestor.cz; houser.cz; hparts.cz; hradeckralove.cz; hradeckralove.org; hrm.ihned.cz; hudebniknihovna.cz; hugodemartini.cz; humpolak.cz; hustopece city.cz; hybrid.cz; hydromagazin.cz; hypoindex.cz; hypotekas.cz; hypotekyfinancniporadenstvi.cz; hzscr.cz; i klik.cz; i noviny.cz; i spigl.blogspot.cz; i vysocina.cz; i60.cz; ibrno.cz; icmn.cz; iconiq.cz; ictmanazer.cz; ictsecurity.cz; idirekt.cz; idnes.cz; Idnes.org; idobryden.cz; ieclub.cz; ifma.cz; ifotovideo.cz; iglanc.cz; ihned.cz; ihonem.cz; ihot.cz; ihub.cz; ikaros.cz; ilist.cz; imtb.cz; in bydleni.cz; inagist.com; inbohemia.cz; inbudovy.cz; incheba.cz; indeegames.cz; info sumava..cz; info.mbank.cz; info.ricany.cz; infoek.cz; infoportaly.cz; infoprostor.cz; ing21.cz; inkospor.cz; insidecor.cz; Insider; inspo.cz; integracentrum.cz; internetprovsechny.cz; intuitivnimarketing.cz; investia.cz; investice.finance.cz; investicniweb.cz; investujeme.cz; investujeme.sk; invogue.cz; Strana 4 z 8

9 ioutdoor.cz; ipdap.sk; ipodnikatel.cz; ipoint.cz; iposobnosti.eu; iprima.cz; iprosperita.cz; iprostejov.cz; ireceptar.cz; ireport.cz; irockshock.net; isoutok.cz; ispigl.blogspot.cz; ispigl.cz; isport.blesk.cz; isport.cz; iss.cz; itbiz.cz; iteplice.cz; itneverends.cz; itnews.sk; itpoint.cz; itydenik.cz; izdoprava.cz; izun.eu; jablickar.cz; jacr.cz; jaip.cz; jaknainternet.cz; janhysek.eu; janie.jestrab.net; jarodic.cz; jaromer josefov.cz; jaromersko.cz; jccorrect.com; jcnews.cz; jcted.cz; jcu.cz; jdipracovat.cz; jenproholky.cz; jenprozeny.cz; jenzeny.cz; jh.cz; jicinskozpravy.cz; jidlo piti ziti.cz; jihlava.cz; jihlavske listy.cz; jimejinak.cz; jiproch.wordpress.com; jiskra benesov.cz; jma.as; jnews.cz; jobs.cz; josefov.eu; joyonline.cz; jtbank.cz; justbeyourself.cz; justit.cz; kabris.net; kafe.cz; kajakklub.webnode.cz; kalendarakci.cz; kamdomesta.cz; kamelot.cz; kamenicenl.cz; kaminvestovat.cz; kamsdetmi.cz; kapkanadeje.cz; kapriola.cz; kariera.ihned.cz; karlovyvary.cz; katalogmobilu.cz; katyd.cz; kav plzenec.cz; kb.cz; kbm2013.cz; kdojsiodjinud.cz; kdykde.cz; keywordresearchinc.com; khsstc.cz; kiss98.cz; kladenskelisty.cz; kladnozive.cz; klickuspechu.cz; klimky.eu; klistova encefalitida.cz; klubinvestoru.com; klubpevnehozdravi.cz; klubzamestnavatelu.cz; knihovna radotin.cz; knihovna.brandysnl.cz; knihovnaslany.cz; knihovnatabor.cz; know how klub.cz; kolin.pres.cz; kolinskenoviny.cz; komodity.cz; komora.cz; koncelik.eu; kondice.cz; konference.3d tisk.cz/; konzervativnilisty.cz; koreaittimes.com; kosice.sk; kostnidren.cz; koule.cz; kozomin.cz; kpkbcr.cz; kr moravskoslezsky.cz; kr olomoucky.cz; krstredocesky.cz; kr ustecky.cz; kr zlinsky.cz; kraj lbc.cz; krajskelisty.cz; kralovehradeckenovinky.cz; krasna.nova.cz; kravare.cz; kreditni karty.com; krize cr.cz; krnov.cz; kromeriz.cz; krystofkryzl.cz; ksn.cz; kudyznudy.cz; kult.cz; kultura morava.cz; kultura.eurozpravy.cz; kultura21.cz; kulturninoviny.cz; kurim.cz; kurzy.cz; kviff.com; kvkli.cz; kyberbezpecnost.cz; kyocera.cz; lady in.cz; lady.cz; ladybox.cz; ladynet.cz; lajfik.cz; lanskroun.eu; leadersmagazine.cz; lecbarany.cz; leovlaky.cz; lepidla tmely.cz; letemsvetemapplem.eu; letisteodbory.cz; letnifestivaly.info; liberec me bavi.cz; liberec.cz; libereckadrbna.cz; libereckenovinky.cz; lidovky.cz; life4us.cz; linkedin.com; literarky.cz; litomerice.cz; litomericko24.cz; litovel.eu; livecars.cz; livemusic.sk; loadeer.com; louc.cz; lucerna.musicbar.cz; luciekrizkova.cz; lukaskabon.cz; lunchtime.cz; lupa.cz; lysahora.cz; m journal.cz; m2c.cz; magazin.cz; magazinrodina.cz; mail.val mez.cz; majorus.cz; makro nd.cz/; malakopana.eu; malakopanabrno.cz; malostranskadrbna.cz; mam.ihned.cz; maminka.cz; mamnapad.cz; mansweek.cz; marastmusic.com; markbbdo.cz; markething.cz; marketingovenoviny.cz; marketingsales.tyden.cz; marketup.cz; masmedialne.info; maxstream.cz; mb net.cz; mbaction.cz; mbnoviny.cz; mcpraha16.cz; me.sere.eu; medi.sk; mediafaxnews.cz; mediaguru.cz; mediainfo.cz; medialni studia.cz; mediamania.tyden.cz; mediapropictures.cz; mediar.cz; mediashow.cz; mediatenor.cz; medicin.cz; mednes.cz; mednews.cz; melnik.cz; memosfera.cz; mercedesclassic.cz; mesec.cz; mesta.obce.cz; mestanska beseda.cz; mesto bohumin.cz; mestohorovice.eu; mesto hranice.cz; mesto kadan.cz; mesto senov.cz; mestojablonec.cz; mestokralupy.cz; mestoprelouc.cz; mestopv.cz; mestovm.cz; mestovsetin.cz; mestysbobrova.cz; metalshop.cz; metro.cz; metropol.cz; mezizenami.cz; mhdinfo.cz; mhdzive.cz; michle.cz; milujipivo.cz; mistnikultura.cz; mistoprodeje.cz; mkc.cz; mkjihlava.cz; mlmf.cz; mmdecin.cz; mmister.com; mmportal.cz; mmreality.cz; mmspektrum.com; mngsocial.com; mnof.cz; mnves.cz; mobil effect.cz; mobil.azport.cz; mobil.idnes.cz; mobilar.cz; mobilenet.cz; mobilizujeme.cz; mobilmania.cz; mobilmania.sk; mobilni operatori.eu; mobilnivoip.cz; mobinfo.cz; modernibrno.cz; modernibyt.dumabyt.cz; moderniobec.cz; modniweb.cz; modrenoviny.cz; mojebetynka.cz; mojecelebrity.cz; mojestarosti.cz; momento.cz; moneymag.cz; monstermusic.cz; moravskehospodarstvi.cz; moravskykalendar.cz; motejlek.com; mothersinprague.cz/; motohouse.cz; motolevel.cz; motoride.cz; motorinfo.cz; motorkari.cz; motormix.cz; mpsv.cz; msfmx.cz; msline.cz; msmt.cz; msregion.cz; mtbs.cz; mtrebova.cz; mubruntal.cz; mucl.cz; muhradec.cz; muj ipad.cz; mulitvinov.cz; muml.cz; Strana 5 z 8

10 muni.cz; munimedia.cz; music zone.eu; musicserver.cz; musicweb.cz; muzes.cz; muzi.cz; muzikus.cz; mvk.cz; mvso.cz; my development.cz; mynokia.cz; mywp.cz; mzcr.cz; nachodskyswing.cz; nadacepah.cz; nadacetm.cz; nadacevia.cz; nadacnifondalbert.cz; najnovsie.sk; nakluky.cz; nase voda.cz; nase.broumovsko.cz; nasedecinsko.cz; nasejablonecko.cz; nasepenize.cz; nasepojizeri.cz; natic.cz; natoaktual.cz; natocvideo.cz; nazeleno.cz; ndm.cz; nearfield.cz; nedanim.cz; nejbanka.cz; nejenojidle.cz; nejlepsiadresa.cz; nejlevnejsiroaming.cz; nepijubrecky.cz; nepomuk.cz; netguru.cz; netovinky.cz; netzin.cz; news.branyvnimani.cz; news.e republika.cz; news.sk; newsbbc.com; newshub.org; newswithtags.com; newsy.cz; newtonmedia.cz; nextreality.cz; nezvedavec.org; nfa.cz; nivnice.cz; nkp.cz; noodls.com; nova ves.cz; novambank.cz; novemestonm.cz; novina.cz; novinarskacena.cz; novinkovnik.cz; novinky.cz; novinyprostor.cz; novinyvm.cz; novyjicin.cz; nsmascr.cz; nss.cz; nutrend.cz; o2active.cz; obec drinov.cz; obec krenovice.cz; obec vyprachtice.cz; obec.sumava.eu; obecvaletice.cz; objevit.cz; oceneniceskychpodnikatelek.cz; odhaleno.cz; odmaminky.cz; odmenazadobiti.cz; odpovedi.cz; odr.cz; ods.cz; offlinenews.com; ohremedia.cz; oik.cz; oko24.cz; okoun.cz; okrisky.cz; oksystem.cz; olesnice.cz; olomouc.cz; olomouc.eu; olomouckenoviny.eu; olympiada.sportakce.cz; omediach.com; omlazeni.cz; ona.idnes.cz; ondrejmarek.poradci sobe.cz; onko.cz; onlinezena.cz; onwar.eu; opensolution.cz; opojisteni.cz; orlicky.net; orlickytydenik.cz; orsec.cz; osa projekt.cz; osf.cz; osh.cz; ostravamesto.eu; ostrava online.cz; ostrava.cz; ostrava.in; ostravablog.cz; ostravamestosportu.cz; ostravatv.cz; ostravice.cz; ostravskenoviny.eu; osu.cz; outsidermedia.cz; ovirtualech.cz; ovkscmfm.estranky.cz; ozp; palmknihy.cz; palmserver.cz; pametnaroda.cz; pamprofi.cz; panacek.com; pandatron.cz; parabola.cz; pardubice.eu; pardubickenovinky.cz; parlament vlada.eu; parlamentnilisty.cz; parlamentnimagazin.cz; paroplavba.cz; patria.cz; paulczynski.cz; pc help.cz; pc.poradna.cz; pcdays.cz; pctuning.tyden.cz; pcworld.com; pcworld.cz; pdasoft.cz; penize.cz; penizenavic.cz; permazahrada.cz; pernikova chaloupka.cz; personalista.com; petr trnka.cz; petrol.cz; peugeot.cz; pilotinfo.cz; pinvents.com; piratichomutov.cz; pistovskemokrady.cz; pivni.info; pivniagentura.cz; pivnirecenze.cz; pivovar protivin.cz; pivovary staropramen.cz; pivovary.info; pkfl.eu; plus.google.com; pluska.sk; plzen.cz; plzen.eu; plzenskenovinky.cz; plzensky kraj.cz; pocernice.cz; pod.cz; podbrdskenoviny.cz; podebradskenoviny.cz; podnikatel.cz; podnikovyzpravodaj.cz; pohankovi.cz; pohora.cz; pojisteni vozidel.cz; pokerarena.cz; pokrok.cz; polabskenoviny.cz; polar.cz; policie.cz; politicke listy.cz; polskodnes.cz; pomoztedetem.cz; pooh.cz; poplatkozrout.cz; portalfinanci.cz; pozary.cz; pozri.sk; ppcnovinky.cz; ppf.cz; ppfbanka.cz; pr clankuj.cz; praceubrna.cz; prachatickonews.cz; pragerzeitung.cz; pragoalarm.cz; pragosmart.cz; pragueeventscalendar.com; pragueout.cz; praguewelcome.cz; praha*.cz (městské části); praha.cz; praha.eu; praha6.cz; prahavolnocasova.cz; pram.cz; pravda.sk; pravdu.cz; pravednes.info; pravniradce.ihned.cz; pravo.cz; pravybreh.cz; pravyprostor.cz; prazdroj.cz; prazskenovinky.cz; prazskypatriot.cz; prcom.cz; prehlednepujcky.cz; prehrada zermanice.cz; prekon.cz; prerov.eu; press report.cz; press.aspen.pr; presseurop.eu; pressexpress.eu; pressonline.cz; prestigeweb.cz; pribram city.cz; pribram.cz; pribramsko.eu; primator.cz; priroda.cz; prklub.cz; pro bio.cz; pro kraj.cz; proalt.cz; probyznysinfo.cz; probyznysinfo.ihned.cz; prochlapa.cz; produktovelisty.cz; proelektrotechniky.cz; profimoda.cz; profirelax.cz; proglas.cz; proinstalcb.cz; propagandista.cz; prosportazdravi.cz; prostejov.eu; protiproud.cz; protisedi.cz; prozeny.cz; prumysl.cz; prumyslovaautomatizace.com; prvnizpravy.cz; ptejteseknihovny.cz; pujcka.co; pussynky.cz; pvk.cz; pvnovinky.cz; pwc.cz; qap.cz; quote.cz; r1morava.cz; radce.cz; radek velicka.cz; radekvymazal.cz; radio relax.cz; radio.cz; radiobrod.cz; radiocity.cz; radiogothic.net; radiojizera.cz; radiopetrov.com; radiotv.cz; radyvnouzi.cz; rajce.net; rbproduction.cz; re play.cz; re.vu; reality show.eu; realtoppraha; Redbull.com; refinancovat hypoteku.cz; reflex.cz; reformapsychiatrie.cz; Strana 6 z 8

11 reformy.cz; regionalninovinky.cz; regionplzen.cz; regionpodlupou.cz; regionpoodri.cz; regionpress.cz; regionvalassko.cz; regiony.impuls.cz; regiony24.cz; resite.cz; respekt.ihned.cz; results.cz; retailinfo.cz; revmaticke nemoci.cz; rfch.cz; rhkpk.cz; ricansko.info; rko era.cz; rmsystem.cz; rockandpop.cz; rockmag.cz; rockstarenergydrink.com; romea.cz; root.cz; rozhlas.cz; rozjezdyroku.cz; roztoky.com; rrtv.cz; runczech.com; ruzovychroust.cz; s2bportal.cz; salony krasy.cz; samsung.com; samsunggalaxys5.cz; samsungmagazine.eu; samsungmagazineeu.cz; sanep.cz; satcentrum.cz; sazeni.cz; sazka.cz; sblog.cz; scienceworld.cz; scok.cz; scribbler.cz; scribd.com; sdh metylovice.info; sds.cz; searchengineland.com; searchenginewatch.com; seberov.cz; securitymagazin.cz; sedlcany info.cz; sekuritaci.cz; send.cz; senkel.cz; sestricka.com; severnimorava.cz; seznam.cz; seznam.name; seznamdiet.cz; shekel.cz; shop.leki.cz; showbiz.cz; sidonie casopis.cz; signaltrade.cz; silvarium.cz; simindr.cz; sinagl.cz; skaterock.cz; skinordic.cz; skipcr.cz; skokplus.com; skpz.cz; skrblik.cz; skslavia2005.estranky.cz; skutecnosti.cz; slavia.cz; slideshare.net; smartforum.cz; smartmania.cz; smartworld.cz; sme.sk; sms as.eu; sms.cz; snadnefinance.cz; snizujeme.cz; socialnidialog.cz; sokol dk.cz; sokolska33.cz; sosvsetin.cz; souhrn24.cz; soutezaci.cz; soutezplus.cz; spark rockmagazine.cz; sparta.cz; spcr.cz; spolecnost parkinson.cz; sport.aktualne.cz; sport.cz; sport.eurozpravy.cz; sport.synottip.cz/; sport5.cz; sportave.com; sportcentral.cz; sportgym ostrava.cz; sportkoncept.cz; sportovninoviny.cz; sportovniturnaj.cz; sportrevue.cz; spotrebitel.net; spravyzpresova.sk; srazy.info; sreality.cz; stamgastagurman.cz; starostove nezavisli.cz; startel.cz; stavebniklub.cz; stavtekoupelny.cz; stoplusjednicka.cz; stramberk.cz; stranky sos unas.cz; strategie.e15.cz; stream.cz; studentpoint.cz; studio sta.cz; stylemagazin.cz; sue ryder.cz; sunitka.cz; Super.cz; superapple.cz; superiorbikes.eu; superspy.cz; supriders.cz; supteam.cz; svarov.eu; svet potravin.cz; svetandroida.cz; svetkolemnas.info; svetmobilne.cz; svetmotocyklov.sk; svetoutdooru.cz; svetprumyslu.cz; svetzeny.cz; svihak horsky.cz; svkul.cz; svoboda.info; svobodnenoviny.eu; svobodni.cz; svtp.cz; systemonline.cz; t base.cz; t mobile.cz; t music.cz; t press.cz; tabletinfo.cz; tanecpraha.cz; tarifon.cz; tech.ihned.cz; techlib.cz; technikaatrh.cz; techno.cz; techportal.cz; telefonica.cz; telegraph.co.uk; temelinky.cz; tenisportal.cz; teraz.sk; terezahurikova.com; terezin.cz; theodor pistek.cz; theregister.co.uk; tipmag.cz; tiscali.cz; TN.cz; tn.nova.cz; top09.cz; topdrive.cz; topky.sk; topsrovnani.cz; topvip.cz; totalfilm.cz; tovarapredaj.sk; toyotadolakmtb.cz; transparency.cz; trebic.cz; trebocnow.cz; treking.cz; trendybydleni.cz; trendyzdravi.cz; tretiruka.cz; tricet.cz; trnd.com; trubnisystemy.cz; trutnovskovakci.cz; tssgroup.cz; ttg.cz; tubrnoracing.cz; tuesday.cz; turnov.cz; turnovskovakci.cz; TV Nova (Televizní noviny); tv.nova.cz; tvbeskyd.cz; tvcon.tv; tvml.cz; tvportaly.cz; tvprerov.cz; tvrtm.cz; tvspoty.cz; twoelements.cz; tyden.cz; tydeniky.cz; tydenmesta.cz; tydenvlk.cz; tyinternety.cz; tzb info.cz; uhostroh.cz; ujep.cz; ulekare.cz; unijobs.cz; uniplex.cz; upmedia.cz; upol.cz; ustavprava.cz; usteckatv.cz; utb.cz; vakinfo.cz; valasskemezirici.cz; vase diare.cz; vasevec.cz; vbeskydech.cz; vcelarstvi.cz; vecernikpv.cz; velehrad.eu; velshop.cz; verejna politika.cz; veslavkove.cz; vevalmezu.cz; vfn.cz; vice.com; vicezakazniku.cz; videomaniak.cz; vilemhoracek.zenfolio.com; vimcojim.cz; vimeo.com; vimperk.eu; virivky sauny.cz; virtuallly.cz; virtualni operator.net; virtualni operatori.cz; virtualtarify.cz; vitalia.cz; vitalnisenior.cz; vitbarta.cz; vitkovice.cz; vlada.cz; vlastnihlavou.cz; vodafone.cz; vodainfo.cz; vodarenstvi.com; vodarenstvi.cz; volksgruppen.orf.at; volnepenize.cz; votocvohoz.cz; vozickar.com; vresina.cz; vsb.cz; vse.cz; vsenamobil.cz; vseovareni.cz; vsetin info.cz; vsfs.cz; vstupenky.bazos.cz; vychodnimorava.cz; vysocina news.cz; vystrcil.cz; vyuka excelu.cz; vz24.cz; vzp.cz; walmark.eu; web.volny.cz; webmagazin.cz; webnoviny; webozdravi.cz; webtrh.cz; wgz.cz; wherevent.com; wigym.cz; wmmania.cz; wn.com; wolfberry.eu; wordpress.com; wpextra.cz; x pyr.cz; x store.cz; xnovinky.cz; yax.mx; youtube.com; zachranny kruh.cz; zahradniparket.cz; zaspas.cz; zdarskevrchy.cz; zdarskypruvodce.cz; Strana 7 z 8

12 zdarskysach.webnode.cz; zdravapotravina.cz; zdravi info.cz; zdravi.doktorka.cz; zdravka.cz; zdravky.cz; zdrojak.cz; zelencup.cz; zeleznicar.cd.cz; zeleznybrod.cz; zena in.cz; zenavaute.cz; zenskyweb.cz; zet.cz; zive beskydy.cz; zive.cz; zivot.vysoke myto.cz; zizkovnejensobe.net; zlatakoruna.info; zlatapecka.cz; zlin.cz; zlin.eu; zlinskenovinky.cz; zlutelazne.cz; znojemsko.cz; znojmocity.cz; zpovednice.cz; zpravodajnm.cz; zpravy proneslysici.cz; zpravy.e15.cz; zpravy.idnes.cz; zpravyzprava.cz; zs.velke pavlovice.cz; zvedavec.org; apod.. Pozn.: seznam zdrojů bude pro potřeby monitoringu médií dynamicky rozšiřován Strana 8 z 8

13 Příloha č. 3: Specifikace monitoringu médií Doporučené kategorie pro monitoring: ČTÚ Český telekomunikační úřad Telekomunikace Elektronické komunikace O2 T Mobile Vodafone Virtuální operátoři Bleskmobil Air Telecom Bonerix M7 Group Česká pošta Telekomunikační regulátor Rada ČTÚ Regulace poštovních služeb Regulace sítí a služeb elektronických komunikací Marek Ebert Jaromír Novák Martin Drtina Tereza Špinková Nikola Šedová Ondřej Malý Pavel Dvořák Jan Duben Josef Bednář reklamace telekomunikací roaming ZEK zákon 127/2005 Sb. Regulace elektronické sítě Regulace elektronických služeb plánování sítě Kmitočet kmitočtové pásmo kmitočtové spektrum kmitočtová tabulka plán využití rádiového spektra číslovací plán využití čísel přenositelnost čísel správa čísel rádiová zařízení koncová zařízení radiokomunikační služby radiokomunikace radioamatér Strana 1 z 3

14 rádiové spektrum telekomunikační věstník univerzální služba analýza relevantních trhů telekomunikační operátor mobilní operátor kontrola telekomunikací kontrola elektronických komunikací reklamace služeb elektronických komunikací reklamace elektronických komunikací Česká pošta cpost.cz pošta zákon o poštovních službách zákon č. 29/2000 Sb. poštovní poštovní služby poštovní věstník poštovní poukázka poukázka pošty poštovní zásilka zásilka pošty poštovní známka známka pošty Digitalizace Digitální vysílání Digitalizace televize Digitalizace rozhlasu digitální televize digitální rozhlas digitální licence digitální kmitočet licence RRTV licence Rady rozhlasového a televizního vysílání analogové vysílání set top box set top box Technický plán přechodu rozhlas televize televizní vysílání zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 321/2001 Sb multiplex DVB DVBC DVBH DVBT DVBS DVBRCT HDTV IPTV Strana 2 z 3

15 IP TV RRTV Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Světová poštovní unie UPU Rada EU pro dopravu Rada EU pro telekomunikace Rada EU pro energetiku IRG ERG The Independent Regulator Group Mezinárodní telekomunikační unie ITU ECC Electronic Communications Committee Evropský výbor pro elektronické komunikace výbor pro elektronické komunikace OECD ERO European Radiocommunications Office Evropský radiokomunikační úřad COCOM The Communications Committee Komunikační výbor EK/Evropské komise RSCOM Radio Spektrum Committee Výbor pro radiospektrum Evropské komise Výbor pro radiospektrum EK CEPT The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations Evropská konference pro poštovní správu Evropská konference pro telekomunikační správu ČAKK Česká asociace kompetitivních komunikací apod. Termín plnění: Denní monitoring médií, vystavovaný v pracovní dny do aplikace do 08:30h. Přístup do aplikace: chráněn jménem a heslem; z vnitřní sítě objednatel přístupný bez přihlašovacích údajů Distribuce ranního monitoringu: na aktuální seznam, který bude veden v aplikaci Strana 3 z 3

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 PROSINCOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Legislativní novinky 2015: nižší platby v hotovosti, administrativní úlevy,

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2010 3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2010 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 3. čtvrtletí 2010 a 4. čtvrtletí 2010 Odhady čtenosti časopisů za 3. čtvrtletí 2010

Více

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Příloha č. 4 zadávací dokumentace Příloha č. 4 zadávací dokumentace S M L O U VA O V Ý RO B Ě A D I S T R I B U C I B U L L E T I N U K V Ý S L E D K Ů M P RO G R A M OV É H O O B D O B Í 2 0 0 4-2 0 0 6 A J E J I C H V L I V U NA P RO

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Na základě této žádosti poskytujeme

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami SM//XXXXX kde XXXXX je č. smlouvy BruntálNet o.s., se sídlem U Rybníka

Více

Analysis of media presentation processed for ISSS

Analysis of media presentation processed for ISSS Analysis of media presentation processed for ISSS Period: 000 00 NEWTON Information Technology, s.r.o. Politických vězňů 0,0 00 Praha E-mail: sales@newtonit.cz Web: http://www.newtonit.cz Tel.: +0 9 0

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 3 zadávací dokumentace k VZ s názvem Antivirové a antispamové řešení v resortu MŽP po dobu 4 let část 2 Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv:.-. Česká republika Ministerstvo

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami OpavaNet a.s., se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami Institut komunikačního vzdělávání, se sídlem Příčná 2828/10, 746

Více

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společnost Tlapnet s.r.o., se Praha 9 - Hrdlořezy,

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více