Smlouva o poskytování služeb č. CTU/2014_063

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování služeb č. CTU/2014_063"

Transkript

1 Smlouva o poskytování služeb č. CTU/2014_063 Media Tenor, spol. s r. o. (spisová značka C vedená u Krajského soudu v Ostravě) se sídlem: Nádražní 923/118, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ , IČO: DIČ: CZ jednající: Ing. Pavlem Herotem, Ph.D., jednatelem bankovní spojení: vedený u ČSOB Ostrava, pobočka Nádražní - Přívoz číslo účtu: /0300 (dále jen "poskytovatel") a Česká republika - Český telekomunikační úřad se sídlem: adresa pro doručování: IČO: DIČ: jejímž jménem jedná: Sokolovská 58/219, Praha 9 - Vysočany poštovní přihrádka 02, Praha CZ (osoba registrovaná k dani) Ing. Mgr. Jaromírem Novákem, předseda Rady ČTÚ (dále jen.objednatel") uzavírají níže uvedeného dne na níže uvedeném místě podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen "smlouva"). I. Účel Účelem této smlouvy je poskytování služby spočívající v informování o vybraných zprávách poskytovatelem objednateli. Poskytovatel pro objednatele zajistí předplatné, případně využije stávajícího předplatného od objednatele, objednatelem zvolených informačních zdrojů a dále bude pro objednatele zpracovávat seznam vybraných zpráv opatřený komentářem; vybranou zprávou se rozumí taková zpráva ze zdroje uvedeného v přílohách č. 1 a 2, která obsahuje jedno či více klíčových slov dle přílohy č. 3. II. Předmět 11.1 Poskytovatel se zavazuje opatřit pro objednatele oprávnění k přístupu ke zdrojům informací, a to za podmínek podle či. III smlouvy Poskytovatel se dále zavazuje pravidelně pro objednatele zpracovávat výpis relevantních zpráv, a to za podmínek podle či. IV smlouvy Objednatel se zavazuje hradit poskytovateli za poskytnuté služby sjednanou cenu za podmínek podle či. V smlouvy. Strana 1 z 4

2 III. Přístup ke zdrojům informací Poskytovatel se zavazuje pro objednatele na jeho účet uzavřít licenční smlouvy potřebné k tomu, aby mohl objednatel přistupovat ke zdrojům informací, jejichž seznam je přílohou č.1 smlouvy, a aby mohl poskytovatel objednateli poskytovat služby podle či. IV smlouvy Přístupové údaje ke zdrojům podle přílohy Č. 2 této smlouvy, k nimž je přístup zpoplatněn, zajistí objednatel a tyto údaje předá poskytovateli za účelem řádného plnění předmětu smlouvy. IV. Výpis vybraných zpráv IV.1 Poskytovatel je povinen' na základě požadavků objednatele, jejichž specifikace je přílohou Č. 3 smlouvy, zpracovávat zdroje informací, jejichž seznam je přílohami Č. 1 a 2 smlouvy. IV.2 Na základě činnosti podle bodu IV.1 smlouvy se poskytovatel pro objednatele zavazuje pravidelně (každý pracovní den) vyhotovovat dokument obsahující seznam relevantních zpráv, a to ve tvaru: název zprávy, stěžejní pasáže s relevancí ke klíčovému slovu, a též odkaz na původní zprávu. V případě zpráv pocházejících z audiovizuálních zdrojů zajistí poskytovatel rovněž přepis audionahrávky do textové podoby. IV.3 Poskytovatel se zavazuje elektronickou verzi dokumentu dle bodu IV.2 smlouvy pravidelně každý pracovní den nejpozději do hod. zasílat na zaregistrované e- mailové adresy poskytovatele a vystavovat v online aplikaci, která je chráněná jménem a heslem pro přístup z IP adresy mimo rozsah přístupového bodu objednatele; v rámci tohoto rozsahu adres nebudou přihlašovací údaje vyžadovány. Aplikace umožní objednateli další editaci zpráv pro vlastní účely. IVA V případě, že objednatel do 3 dnů poté, co obdrží elektronickou verzi dokumentu postupem dle bodu IV.3 smlouvy písemně namítne poskytovateli, že tato nevznikla na základě specifikací obsažených v příloze Č. 3 smlouvy anebo nepochází ze zdrojů, jejichž seznam je přílohou Č. 1 či 2 smlouvy, je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu vytčenou závadu odstranit, ukáže-ii se, že jí elektronický dokument skutečně trpí. V. Cena V.1 Objednatel se zavazuje poskytovateli uhradit za řádné a včasné poskytování služeb podle smlouvy odměnu ve výši Kč bez DPH. (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý kalendářní měsíc, a to na základě vystaveného daňového dokladu. K uvedené ceně bude připočtena DPH v aktuální výši ke dni zdanitelného plnění. V.2 Poskytovatel vystaví a doručí daňový doklad (fakturu) objednateli do desátého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly služby poskytnuty. V.3 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doruční daňového dokladu objednateli. Strana 2 z 4

3 VI. Trvání smlouvy VI. 1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. VI.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí doručenou druhé stráně. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně doručena. Obchodní VII. podmínky a smluvní sankce VI1.1 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny poskytovaných služeb, je poskytovatel oprávněn požadovat a objednatel povinen v takovém případně zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,03% (tři setiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. VI1.2 Bude-li poskytovatel v prodlení s řádným poskytnutím služeb, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den, v rámci kterého bude v prodlení s řádným a včasným poskytnutím služeb. Mlčenlivost VIII. a nakládání s informacemi VII1.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany, této smlouvy, jejího plnění a veškerých souvisejících skutečností. VII1.2 Poskytovatel i objednatel se zavazují nepředávat dokument dle bodu IV.2 smlouvy třetím osobám, jimiž se rozumí veškeré osoby mimo organizační strukturu poskytovatele a objednatele. IX. Závěrečná ujednání IX.1 Není-Ii některá otázka v této smlouvě výslovně upravena, řídí se vztahy mezi objednatelem a zpracovatelem příslušnými ustanoveními IX.2 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran, účinnosti pak dnem IX.3 Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy přecházejí v plném rozsahu i na právní nástupce smluvních stran. IX.4 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, vzestupně číslovány a stanou se nedílnou součástí smlouvy. Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy. IX.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží zadavatel a jeden dodavatel. IX.6 Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou Strana 3 z 4

4 součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane. PŘílOHY: Příloha Č. 1: Příloha Č. 1: Seznam tištěných a audiovizuálních médií a zpravodajských agentur Příloha Č. 2: Seznam internetových zdrojů Příloha Č. 3: Specifikace monitoringu médií 29 t! v lej/}:, V Ostrave dne. z Z V Praze dne.... ~1:. I g. Pavel erot, Ph.D. edia Te r, spol. s r. o. poskytovatel,,.r;iateno~,dni 923/118 'Itl Ostrava 1.' '.~I fax: Ing. Mgr. Jaromír Novák předseda Rady Českého telekomunikační úřadu objednatel Strana 4 z 4

5 Příloha č. 1: Seznam tištěných a audiovizuálních médií a zpravodajských agentur Tištěná média celostátní média 5plus2 (celostátní); Aha!; Blesk; Deník; E15; Haló noviny; Hospodářské noviny; Hospodářské noviny (In magazín); Hospodářské noviny (Bankovnictví); Lidové noviny; MF Dnes; MF Dnes (Ona dnes); Právo; Právo (Dům a bydlení); Právo (Magazín); Právo (Styl pro ženy); Sport regionální média 5plus2 (Benešovsko); 5plus2 (Berounsko); 5plus2 (Břeclavsko); 5plus2 (Brněnsko); 5plus2 (Bruntálsko); 5plus2 (Českobudějovicko); 5plus2 (Českokrumlovsko); 5plus2 (Českolipsko); 5plus2 (Chebsko); 5plus2 (Chrudimsko); 5plus2 (Děčínsko); 5plus2 (Domažlicko); 5Plus2 (Havlíčkobrodsko); 5plus2 (Hodonínsko); 5plus2 (Hradecko); 5plus2 (Jablonecko); 5plus2 (Jičínsko); 5plus2 (Jihlavsko); 5plus2 (Jindřichohradecko); 5plus2 (Karlovarsko); 5plus2 (Karvinsko); 5plus2 (Kladensko); 5plus2 (Kroměřížsko); 5plus2 (Krumlovsko); 5plus2 (Liberecko); 5plus2 (Litoměřicko); 5plus2 (Lounsko a Žatecko); 5plus2 (Mělnicko); 5plus2 (Mladoboleslavsko); 5plus2 (Morava); 5plus2 (Mostecko); 5plus2 (Náchodsko); 5plus2 (Nymbursko); 5plus2 (Olomoucký kraj); 5plus2 (Orlicko a Rychnovsko); 5plus2 (Ostravsko); 5plus2 (Pardubicko); 5plus2 (Pelhřimovsko); 5plus2 (Písecko); 5plus2 (Plzeňsko); 5plus2 (Prachaticko); 5plus2 (Praha); 5plus2 (Praha západ a východ); 5plus2 (Přerovsko a Hranicko); 5plus2 (Příbramsko); 5plus2 (Prostějovsko); 5plus2 (Rakovnicko); 5plus2 (Rokycansko); 5plus2 (Semilsko a Turnovsko); 5plus2 (Severní Čechy); 5plus2 (Strakonicko); 5plus2 (Střední Čechy); 5plus2 (Šumpersko a Jesenicko); 5plus2 (Svitavsko); 5plus2 (Táborsko); 5plus2 (Tachovsko); 5plus2 (Teplicko); 5plus2 (Třebíčsko); 5plus2 (Trutnovsko); 5plus2 (Uherskohradišťsko); 5plus2 (Ústecký kraj); 5plus2 (Vsetínsko); 5plus2 (Vyškovsko); 5plus2 (Žďársko); 5plus2 (Zlínsko); 5plus2 (Zlínský kraj); 5plus2 (Znojemsko); 5plus2(Písecko); 5plus2(Semilsko a Trutnovsko); Benešovský deník; Berounský deník; Blanenský deník; Boleslavský deník; Břeclavský deník; Brněnský deník; Brněnský Metropolitan; Brněnský nos; Bruntálský a Krnovský deník; Centrum news; Českobudějovický deník; Českokrumlovský deník; Českolipský deník; Chebský deník; Chomutovský deník; Chrudimský deník; Děčínský deník; Deník (Jižní Čechy); Deník (Jižní Morava); Deník (Liberecko); Deník (Severní Čechy); Deník (Severní Morava); Deník (Střední Čechy); Deník (Střední Morava); Deník (Východní Čechy); Deník (Vysočina); Deník (Západní Čechy); Dlouhoveské listy; Domažlický deník; Frýdeckomístecký a Třinecký deník; Havířovský deník; Havlíčkobrodský deník; Hodonínský deník; Hodonínský deník Slovácko; Horácké noviny; Hradecký deník; Hranický deník; Jablonecký deník; Jak se žije v Okříškách; Jičínský deník; Jihlavské listy; Jihlavský deník; Jindřichohradecký deník; Jižní listy; Karlovarský deník; Karvinský deník; Kladenský deník; Klatovský deník; Kolínský deník; Krkonošský deník; Kroměřížský deník; Kutnohorský deník; Liberecký deník; Litoměřický deník; Mělnický deník; Metro; Metro (Men/Women); Mf Dnes (Brno); MF Dnes (Hradecký kraj); MF Dnes (jihozápadní Čechy); MF Dnes (Jižní Čechy); MF Dnes (Jižní Morava); MF Dnes (Karlovarský kraj); MF Dnes (Liberecký kraj); MF Dnes (Moravskoslezský); MF Dnes (Olomoucký kraj); MF Dnes (Pardubický kraj); MF Dnes (Plzeňský kraj); MF Dnes (Praha); MF Dnes (Severní Čechy); MF Dnes (Střední Čechy); MF Dnes (Východní Morava); MF Dnes (Vysočina); MF Dnes (Zlínský kraj); Moravskoslezský deník; Mostecký deník; Náchodský deník; New Express; Novojičínský deník; Nymburský deník; Olomoucký deník; Opavský a Hlučínský deník; Orlický deník; Ostravská radnice; Pardubický deník; Pelhřimovský deník; Písecký deník; Plzeňský deník; Plzeňský deník město; Prachatický deník; Právo (Jihozápadní Čechy); Právo (jižní Morava Vysočina); Právo (Praha Střední Čechy); Právo Strana 1 z 8

6 (Severní Morava a Slezsko); Právo (Severovýchodní Čechy); Právo (severozápadní Čechy); Právo (střední a východní Morava); Pražský deník; Přerovský a Hranický deník; Přerovský deník; Příbramský deník; Prostějovský deník; Rakovnický deník; Region Opavsko; Rokycanský deník; Rychnovský deník; Slovácko; Slovácký deník; Sokolovský deník; Strakonický deník; Šumperský a Jesenický deník; Svitavský deník; Svobodný hlas; Táborský deník; Tachovský deník; Teplický deník; Třebíčské noviny; Třebíčský deník; Týdeník Pernštejn; Ústecký deník; Valašský deník; Váš region Olomoucko; Vyškovský deník; Žatecký a Lounský deník; Žďárský deník; Zlínský deník; Znojemský deník časopisy zahraniční zajímavost; 1x2tip; 21. století; Alarm Focus; All for power; Apetit; Autohit; Autorevue; Báječná žena; Báječné recepty; Bankovnictvi; Bar life; Beauty & Woman; Betynka; Beverage&Gastronomy; Bezpečnost s profesionály; Blesk Vaše recepty; Blesk hobby; Blesk pro ženy; Bravo; Brno Business & Style; BusinessIT; Bydlení; Bydlení & stavba; Bydlení stavby reality; cargrovák; Channel World; ChannelWorld; Chatař chalupář; Chip; Chuť a styl; CIO business world; Computer; Computer World; Connect; Cosmopolitan; Daně; Design & Home; Doktorka; Dolce Vita; Doma Dnes; Domov; Doprava a silnice; Dotyk; Dřevo a Stavby; dtest; Dům & Bydlení; Dům a zahrada; Ekonom; Elle; Esquire; Euro; Exclusive; F.O.O.D.; Facility Manager; FeedIT; Finanční management; Firestarter; Forbes; ForMen; FP news; Glanc; Harper s Bazaar; HD World; History; Home; Horeka; Hospodářské noviny Finanční poradce; Hospodářské noviny Technik; Inside OBSERVER; Instinkt; InStyle; Jackie; Katalog Edumenu; Katka; KomoraZT; Konstruktér; Květy; Literární noviny; Logistika; Magazín Šíp; Maminka; Marianne; Marianne bydlení; Marie Claire; Marketing & Media; MarketingSalesMedia; Materiály pro stavbu; Maxim; Moderní byt; Moderní obec; Moderní řízení; Moderní řízení HRM a CSR; Moje Psychologie; Moje šťastná hvězda; Moje zdraví; Můj dům; Náš útulný byt; Náš Zlín; Naše krásná zahrada; Naše Ostrava; Naše zahrádka; Nedělní Aha!; Nedělní Blesk; Nedělní Sport; New; Odpady; Olympijské listy; Paní domu; PC Revue; Pěkné bydlení; Periskop; Pestrý svět; Pivo, Bier & Ale; Pixel; Pošli recept; Postgraduální medicína; Praktik; Právní rádce; Prio; ProBrno; Profi PORADENSTVÍ & FINANCE; Profit; Realizace staveb; Reflex; Reseller Magazine; Respekt; Retail Info Plus; Rock magazín SPARK; Rodinný dům; Sdělovací technika; Security Magazín; Security world; Sestra; Šíp plus; Ski magazín; Speed; Sport magazín; Spy; Stavitel; Strategie; Svět motorů; Svět ženy; T3; Tax, Legal & Business News; Techmagazín; Technický týdeník; Technik; Tina bydlíme; Trade News; Tribune; Truck Racing Magazine; Tučňák; TV Pohoda; TV Program; TVpohoda; TVstar; Týden; Udělej si sám; Úspěch; Venkov a Styl; Veřejná správa; Vlasta; Xantypa; Zdraví; Zdravotnické noviny; Zdravotnictví a medicína; Železničář; ZEN; Žena a život televizní a rozhlasová média Česká televize; ČT (168 hodin); ČT ČT (BBV); ČT (Černé ovce); ČT (Ekonomika); ČT (Horizont ČT24); ČT (Hyde Park); ČT (Interview ČT24); ČT (Máte slovo); ČT (ostatní pořady); ČT (Otázky Václava Moravce); ČT (Reportéři ČT); ČT (Sportovní zpávy); ČT (Studio 6); ČT (Studio ČT24); ČT (Týden v regionech); ČT (Události v kultuře); ČT (Události v regionech); ČT (Události); ČT (Události, komentáře); ČT (Z metropole); ČT (Zprávy ČT24); ČT (Zprávy v 16); ČT (Zprávy ve 12); ČT (Zprávy ve 23); Český rozhlas; ČRo (Zprávy); ČRo (Ozvěny dne); ČRo (20 minut Radiožurnálu); Evropa 2, Rádio Impuls (Impulsy Václava Moravce) FTV Prima; FTV PRIMA (Receptář prima nápadů); FTV Prima (Zprávy); Grip TV; Metropol; Praha TV; Prima (VIP zprávy); TV Nova (Sportovní zprávy); TV Barrandov; TV Nova; TV Nova (Televizní noviny); TV Nova (Odpolední Televizní noviny); TV Nova (Rady ptáka Loskutáka ); TV Nova (Sportovní noviny); TV Nova (Fanda TV) Strana 2 z 8

7 agenturní zpravodajství na objednání ČTK; ČIA; tnbiz.cz, cianews.cz Příloha č. 2: Seznam internetových zdrojů 1 zpravy.cz; 123slov.cz; 3dscena.cz; 5plus2.cz; a giga.cz; abeceda zahrada.cz; abis.cz; abradio.cz; ac24.cz; accpr.cz; acra mk.cz; acvegas.cz; ado.cz; adrenalincup.cz; adrex.com; adsl.cz; advojka.cz; aeroinfo.cz; afo.cz; agris.cz; agronavigator.cz; agroweb.cz; ahaonline.cz; Airbank.cz; akce.sovinec.cz; akcenta.eu; akcie.cz; akciecz.cz; aktuality.sk; aktualizovano.cz; aktualne.centrum.cz; aktualne.cz; aktualnizpravy.cz; albert.cz; alesrazym.cz; alfabet.cz; alive.cz; alkoholia.cz; alkoholium.cz; allforpower.cz; allik.cz; alltraining.cz; altec.cz; amenity extremsport.cz; amic.cz; amk.cz; amo.cz; androidmarket.cz; anexperson.cz; anifest.cz; anobudelip.cz; apemobile.cz; applenovinky.cz; applikace.cz; apra.cz; Aprovak.cz; aquainfo.cz; archiweb.cz; armadninoviny.cz; army.cz; armyweb.cz; art.ihned.cz; artalk.cz; asio.cz; asis.cz; asociaceaplus.cz; atletika.cz; atletikaprodeti.cz; audrey.cz; aukro.cz; autofox.cz; automakers.cz; autoroku.cz; autoweb.cz; avatar07.cz; azcasopis.cz; babinet.cz; banka pobocky.cz; bankovni pujcka.eu; bankovnipoplatky.com; banky.cz/; barovenoviny.cz; bartavoj.cz; bbarak.cz; bbc.co.uk; bbraun.cz; bcas.cz; bcpp.cz; beastorbeauty.wordpress.com; beautyinyourface.blogspot.cz; beers.cz; behdovrchu.cz; behej.com; beinmag.com; beskydyinfo.cz; beskydy.cz; beskydyhost.cz; beskydyportal.cz; best4man.cz; bety.cz; bezeckaskola.cz; bezecny.eu; bezlepkovadieta.cz; bezpecnostni zpravodaj.cz; bezvabeh.cz; bezvabezky.cz; bhs.cz; bic.cz; bigbloger.lidovky.cz; Bike forum.cz; bike2000.cz; bike3000.cz; bikeandride.cz; bikeceladna.cz; bikeracing.cz; bikomatic.cz; biofrux.cz; biom.cz; bizinet.cz; bizit.cz; blansko.cz; blesk.cz; blisty.cz; bloc.cz; blog.akcednes.cz; blog.avast.cz; blog.cz; blog.greenhousing.cz; blog.ihned.cz; blog.o2.cz; blog.ozdravotnictvi.cz; blog.parfums.cz; blogerky.cz; blogspot.cz; blueevents.eu; bmpr.cz; bmw.machmotors.cz; bmxbohnice.cz; bookfishing.cz; borovan.cz; boskovice.cz; bozpprofi.cz; bpk.cz; brandyske noviny.cz; bravoweb.cz; brezineves.cz; briklis.cz; brnenskadrbna.cz; brno.cz; bruntal.net; bruselska spojka.cz; budejckadrbna.cz; buildingnews.cz; bulovka.cz; businessinfo.cz; businesskorea.co.kr; businessleader.cz; businesswire.com; businessworld.cz; businesszoom.cz; busportal.cz; buzzmag.cz; bydleni.cz; bydleniprokazdeho.cz; bydletezadarmo.cz; bystrcnik.cz; bystricoviny.sk; byznys.ihned.cz; byznysplac.cz; bzova.cz; cad.cz; caes.cz; careerjet.cz; careermarket.cz; cas.cz; casopis roubenky.cz; cbvk.cz; ccom.cz; cd.cz; cdr.cz; ceec.eu; cekia.cz; celebritytime.cz; cenapr.cz; cenduro.cz; centriozone.cz; centrumbrna.cz; centrumfiltru.cz; centrumnews.cz; cenyenergie.cz; ceps.cz; cernahora.cz; cervenykoberec.cz; cervenykostelec.cz; ceska kamenice.cz; ceskamedia.cz; ceskapozice.cz; ceskatelevize.cz; ceske banky.cz; ceske banky.info; ceske pivo.cz; ceskefirmy.cz; ceskenoviny.cz; ceskestavby.cz; cesky mobil.cz; cesky prumysl.cz; cestadomu.cz; cestomila.cz; cestovniruch.praha.eu; cez.cz; cfoworld.cz; channelworld.cz; charitahk.cz; chatarchalupar.cz; chemievjidle.cz; chip.cz; chlmf.cz; chrante zemi.cz; chrudimka.cz; chrudimskenoviny.cz; chuchle.cz; chytej.cz; chytrazena.cz; cianews.cz; citybee.cz; citymobile.cz; citysprint.cz; ckds.cz; clanky pr.info; clanky.kecteni.cz; clankyzpravy.cz; clovekvtisni.cz; cms.kmo.cz; cnews.cz; computerworld.cz; connect.cz; connect.zive.cz; coremusic.cz; corporategovernance.cz; corporateict.cz; cot.cz; cotnews.com; crdm.cz; criticmusic.cz; crowneplaza.cz; csad.cz; csas.cz; csob.cz; cssd.cz; ct 24.cz; ctk.cz; ctusi.info; cuni.cz; cvut.cz; cyklistikakrnov.com; cykloserver.cz; cyrrus.cz; cz.newshub.org; czechproperties.cz; Czech ski.com; czech.cri.cn; czech.ruvr.ru; czechbowling.cz; czechfreepress.cz; czechinvest.cz; czechinvest.org; czechmarketplace.cz; Strana 3 z 8

8 czechrealestates.com; czechsportguru.cz; czechsuperbrands.com; czechtourism.cz; czecot.cz; czskolka.cz; czsluzby.com; czso.cz; dalekop.com; dama.cz; damynakole.cz; danovenovinky.cz; darcovskasms.cz; databaze firem.eu; datamobil.cz; ddceladna.cz; ddnahrazi.cz; decin.cz; defencecatalogue.cz; demagog.cz; denik.cz; denik.obce.cz; denikinsider.cz; deniklegie.cz; denikreferendum.cz; denni cteni.cz; denprotirakovine.cz; dfens cz.com; dialtelecom.cz; diamonds lbc.cz; dietapodle.cz; digiprijem.cz; digitalnidomacnost.cz; digizone.cz; diktovani.cz; diskuteri.eu; dnoviny.cz; dobrezpravy.cz; dobrezpravy.eu; dobrovolnik.cz; dokonalazena.cz; dolnioblastvitkovice.cz; doma.cz; doma.nova.cz; domecekzkaret.cz; dotaceonline.cz; dotekomanie.cz; dox.cz; dpchj.cz; dpo.cz; dpp.cz; drevmag.com; drimalka.com; drogy info.cz; droidik.cz; dsl.cz; dtest.cz; duben.org; dubnadmoravou.cz; dumachalupa.cz; dumazahrada.cz; dumfinanci.cz; dvs.cz; e mostecko.cz; e sondy.cz; e sportfoto.cz; e teplicko.cz; e15.cz; eagri.cz; echo24.cz; edb.cz; ejeseniky.com; ejo online.eu; ekolist.cz; ekonom.ihned.cz; ekonomickesoftwary.cz; ekontech.cz; ekopodebrady.cz; elections2014.eu; electropiknik.cz; elle.cz; elspeedo.cz; emerite.cz; emimino.cz; emos.cz; enduromotosport.com; energetickymanagement.cz; energy drinks.cz; eno.cz; enviweb.cz; epolitics.cz; epravo.cz; eprofil.cz; erefinancovani.cz; erp systemy.cz; erpmag.cz; erpy.cz; esoz.cz; etnetera.cz; etrend.sk; euractiv.cz; euro profit.com; euro.e15.cz; eurofoam sport.com; eurofotbal.cz; eurogamer.cz; eurogrant.cz; europa.eu; europages.cz; euroskop.cz; eurotyden.com; eurozpravy.cz; evanyvltova.cz; evropa2.cz; evropskehodnoty.cz; eweek.com; ewita.cz; ewrc.cz; excelentnitriky.com; expats.cz; extra.cz; extrememag.cz; extremnizavody.cz; f1news.autoroad.cz; f1sport.autorevue.cz; facebook.com; facilitymanager.cz; fajnradio.cz; familyfreshnews.cz; fan tom.cz; fanda.nova.cz; fayn.cz; fcpanther.cz; fcslovanliberec.cz; feedit.cz; femina.cz; festivalguide.cz; Finance; finance.cz; financednes.cz; financnimoznosti.eu; financninoviny.cz; finarea.cz; finestrino.cz; finexpert.e15.cz; finparada.cz; fio.cz; firebrno.cz; firemniakce.cz; firststyle.cz; fitplan.cz; fitstyl.cz; fleetawards.cz; fleishman.cz; florence.cz; fmx.cz; fnmotol.cz; focus age.cz; fokus praha.cz; fonky.cz; font.cz; fony.sk; foodnet.cz; forum.avmania.e15.cz; forum.viry.cz; fotbal.guru.cz; fotbal.hattrick.cz; fotbalportal.cz; foto report.cz; fotonmag.cz; franchising.cz; franzkafkasoc.cz; freeglobe.parlamentnilisty.cz; freepub.cz; freeradio.cz; freeride.cz; freestylemondays.cz; freshfilmfest.net; frmdrk.cz; frydecko mistecko.cz; fsdays.cz; fsfinalword.cz; fullmoonzine.cz; gagapleny.cz; galeriereklamy.mediar.cz; gambrinusliga.cz; gastroplus.cz; gastroprofesor.cz; genusplus.cz; geobusiness.cz; geodis.cz; giant bicycles.cz; glassglobal.com; gloria.tv; golemmusicclub.cz; golfinfo.cz; gotobrno.cz; grada.cz; grafen.cz; greenpeace.org; gurufans.com; gush.cz; halonoviny.cz; handicraft.cz; hardyn.cz; hattrick.cz; havasworldwide.cz; havirov city.cz; havirovskenoviny.eu; hc kometa.cz; hcolomouc.cz; hcbilitygri.cz; hcdukla.cz; hcmotor.cz; hcocelari.cz; hdworld.cz; heberger.cz; hedvabnastezka.cz; helas ladies club.cz; helax.cz; hezkevecicky.eu; hillandknowlton.cz; hiphopkemp.cz; hitradiofm.cz; hitradioorion.cz; hknmpsm.cz; hkp.cz; hkstrategies.cz; hledamoperatora.cz; hlucin.cz; hnonline.sk; hnutiduha.cz; hokej litvinov.cz; hokej.zlin.cz; homerlive.cz; horydoly.cz; Hospodářské noviny HRM; hotinvestor.cz; houser.cz; hparts.cz; hradeckralove.cz; hradeckralove.org; hrm.ihned.cz; hudebniknihovna.cz; hugodemartini.cz; humpolak.cz; hustopece city.cz; hybrid.cz; hydromagazin.cz; hypoindex.cz; hypotekas.cz; hypotekyfinancniporadenstvi.cz; hzscr.cz; i klik.cz; i noviny.cz; i spigl.blogspot.cz; i vysocina.cz; i60.cz; ibrno.cz; icmn.cz; iconiq.cz; ictmanazer.cz; ictsecurity.cz; idirekt.cz; idnes.cz; Idnes.org; idobryden.cz; ieclub.cz; ifma.cz; ifotovideo.cz; iglanc.cz; ihned.cz; ihonem.cz; ihot.cz; ihub.cz; ikaros.cz; ilist.cz; imtb.cz; in bydleni.cz; inagist.com; inbohemia.cz; inbudovy.cz; incheba.cz; indeegames.cz; info sumava..cz; info.mbank.cz; info.ricany.cz; infoek.cz; infoportaly.cz; infoprostor.cz; ing21.cz; inkospor.cz; insidecor.cz; Insider; inspo.cz; integracentrum.cz; internetprovsechny.cz; intuitivnimarketing.cz; investia.cz; investice.finance.cz; investicniweb.cz; investujeme.cz; investujeme.sk; invogue.cz; Strana 4 z 8

9 ioutdoor.cz; ipdap.sk; ipodnikatel.cz; ipoint.cz; iposobnosti.eu; iprima.cz; iprosperita.cz; iprostejov.cz; ireceptar.cz; ireport.cz; irockshock.net; isoutok.cz; ispigl.blogspot.cz; ispigl.cz; isport.blesk.cz; isport.cz; iss.cz; itbiz.cz; iteplice.cz; itneverends.cz; itnews.sk; itpoint.cz; itydenik.cz; izdoprava.cz; izun.eu; jablickar.cz; jacr.cz; jaip.cz; jaknainternet.cz; janhysek.eu; janie.jestrab.net; jarodic.cz; jaromer josefov.cz; jaromersko.cz; jccorrect.com; jcnews.cz; jcted.cz; jcu.cz; jdipracovat.cz; jenproholky.cz; jenprozeny.cz; jenzeny.cz; jh.cz; jicinskozpravy.cz; jidlo piti ziti.cz; jihlava.cz; jihlavske listy.cz; jimejinak.cz; jiproch.wordpress.com; jiskra benesov.cz; jma.as; jnews.cz; jobs.cz; josefov.eu; joyonline.cz; jtbank.cz; justbeyourself.cz; justit.cz; kabris.net; kafe.cz; kajakklub.webnode.cz; kalendarakci.cz; kamdomesta.cz; kamelot.cz; kamenicenl.cz; kaminvestovat.cz; kamsdetmi.cz; kapkanadeje.cz; kapriola.cz; kariera.ihned.cz; karlovyvary.cz; katalogmobilu.cz; katyd.cz; kav plzenec.cz; kb.cz; kbm2013.cz; kdojsiodjinud.cz; kdykde.cz; keywordresearchinc.com; khsstc.cz; kiss98.cz; kladenskelisty.cz; kladnozive.cz; klickuspechu.cz; klimky.eu; klistova encefalitida.cz; klubinvestoru.com; klubpevnehozdravi.cz; klubzamestnavatelu.cz; knihovna radotin.cz; knihovna.brandysnl.cz; knihovnaslany.cz; knihovnatabor.cz; know how klub.cz; kolin.pres.cz; kolinskenoviny.cz; komodity.cz; komora.cz; koncelik.eu; kondice.cz; konference.3d tisk.cz/; konzervativnilisty.cz; koreaittimes.com; kosice.sk; kostnidren.cz; koule.cz; kozomin.cz; kpkbcr.cz; kr moravskoslezsky.cz; kr olomoucky.cz; krstredocesky.cz; kr ustecky.cz; kr zlinsky.cz; kraj lbc.cz; krajskelisty.cz; kralovehradeckenovinky.cz; krasna.nova.cz; kravare.cz; kreditni karty.com; krize cr.cz; krnov.cz; kromeriz.cz; krystofkryzl.cz; ksn.cz; kudyznudy.cz; kult.cz; kultura morava.cz; kultura.eurozpravy.cz; kultura21.cz; kulturninoviny.cz; kurim.cz; kurzy.cz; kviff.com; kvkli.cz; kyberbezpecnost.cz; kyocera.cz; lady in.cz; lady.cz; ladybox.cz; ladynet.cz; lajfik.cz; lanskroun.eu; leadersmagazine.cz; lecbarany.cz; leovlaky.cz; lepidla tmely.cz; letemsvetemapplem.eu; letisteodbory.cz; letnifestivaly.info; liberec me bavi.cz; liberec.cz; libereckadrbna.cz; libereckenovinky.cz; lidovky.cz; life4us.cz; linkedin.com; literarky.cz; litomerice.cz; litomericko24.cz; litovel.eu; livecars.cz; livemusic.sk; loadeer.com; louc.cz; lucerna.musicbar.cz; luciekrizkova.cz; lukaskabon.cz; lunchtime.cz; lupa.cz; lysahora.cz; m journal.cz; m2c.cz; magazin.cz; magazinrodina.cz; mail.val mez.cz; majorus.cz; makro nd.cz/; malakopana.eu; malakopanabrno.cz; malostranskadrbna.cz; mam.ihned.cz; maminka.cz; mamnapad.cz; mansweek.cz; marastmusic.com; markbbdo.cz; markething.cz; marketingovenoviny.cz; marketingsales.tyden.cz; marketup.cz; masmedialne.info; maxstream.cz; mb net.cz; mbaction.cz; mbnoviny.cz; mcpraha16.cz; me.sere.eu; medi.sk; mediafaxnews.cz; mediaguru.cz; mediainfo.cz; medialni studia.cz; mediamania.tyden.cz; mediapropictures.cz; mediar.cz; mediashow.cz; mediatenor.cz; medicin.cz; mednes.cz; mednews.cz; melnik.cz; memosfera.cz; mercedesclassic.cz; mesec.cz; mesta.obce.cz; mestanska beseda.cz; mesto bohumin.cz; mestohorovice.eu; mesto hranice.cz; mesto kadan.cz; mesto senov.cz; mestojablonec.cz; mestokralupy.cz; mestoprelouc.cz; mestopv.cz; mestovm.cz; mestovsetin.cz; mestysbobrova.cz; metalshop.cz; metro.cz; metropol.cz; mezizenami.cz; mhdinfo.cz; mhdzive.cz; michle.cz; milujipivo.cz; mistnikultura.cz; mistoprodeje.cz; mkc.cz; mkjihlava.cz; mlmf.cz; mmdecin.cz; mmister.com; mmportal.cz; mmreality.cz; mmspektrum.com; mngsocial.com; mnof.cz; mnves.cz; mobil effect.cz; mobil.azport.cz; mobil.idnes.cz; mobilar.cz; mobilenet.cz; mobilizujeme.cz; mobilmania.cz; mobilmania.sk; mobilni operatori.eu; mobilnivoip.cz; mobinfo.cz; modernibrno.cz; modernibyt.dumabyt.cz; moderniobec.cz; modniweb.cz; modrenoviny.cz; mojebetynka.cz; mojecelebrity.cz; mojestarosti.cz; momento.cz; moneymag.cz; monstermusic.cz; moravskehospodarstvi.cz; moravskykalendar.cz; motejlek.com; mothersinprague.cz/; motohouse.cz; motolevel.cz; motoride.cz; motorinfo.cz; motorkari.cz; motormix.cz; mpsv.cz; msfmx.cz; msline.cz; msmt.cz; msregion.cz; mtbs.cz; mtrebova.cz; mubruntal.cz; mucl.cz; muhradec.cz; muj ipad.cz; mulitvinov.cz; muml.cz; Strana 5 z 8

10 muni.cz; munimedia.cz; music zone.eu; musicserver.cz; musicweb.cz; muzes.cz; muzi.cz; muzikus.cz; mvk.cz; mvso.cz; my development.cz; mynokia.cz; mywp.cz; mzcr.cz; nachodskyswing.cz; nadacepah.cz; nadacetm.cz; nadacevia.cz; nadacnifondalbert.cz; najnovsie.sk; nakluky.cz; nase voda.cz; nase.broumovsko.cz; nasedecinsko.cz; nasejablonecko.cz; nasepenize.cz; nasepojizeri.cz; natic.cz; natoaktual.cz; natocvideo.cz; nazeleno.cz; ndm.cz; nearfield.cz; nedanim.cz; nejbanka.cz; nejenojidle.cz; nejlepsiadresa.cz; nejlevnejsiroaming.cz; nepijubrecky.cz; nepomuk.cz; netguru.cz; netovinky.cz; netzin.cz; news.branyvnimani.cz; news.e republika.cz; news.sk; newsbbc.com; newshub.org; newswithtags.com; newsy.cz; newtonmedia.cz; nextreality.cz; nezvedavec.org; nfa.cz; nivnice.cz; nkp.cz; noodls.com; nova ves.cz; novambank.cz; novemestonm.cz; novina.cz; novinarskacena.cz; novinkovnik.cz; novinky.cz; novinyprostor.cz; novinyvm.cz; novyjicin.cz; nsmascr.cz; nss.cz; nutrend.cz; o2active.cz; obec drinov.cz; obec krenovice.cz; obec vyprachtice.cz; obec.sumava.eu; obecvaletice.cz; objevit.cz; oceneniceskychpodnikatelek.cz; odhaleno.cz; odmaminky.cz; odmenazadobiti.cz; odpovedi.cz; odr.cz; ods.cz; offlinenews.com; ohremedia.cz; oik.cz; oko24.cz; okoun.cz; okrisky.cz; oksystem.cz; olesnice.cz; olomouc.cz; olomouc.eu; olomouckenoviny.eu; olympiada.sportakce.cz; omediach.com; omlazeni.cz; ona.idnes.cz; ondrejmarek.poradci sobe.cz; onko.cz; onlinezena.cz; onwar.eu; opensolution.cz; opojisteni.cz; orlicky.net; orlickytydenik.cz; orsec.cz; osa projekt.cz; osf.cz; osh.cz; ostravamesto.eu; ostrava online.cz; ostrava.cz; ostrava.in; ostravablog.cz; ostravamestosportu.cz; ostravatv.cz; ostravice.cz; ostravskenoviny.eu; osu.cz; outsidermedia.cz; ovirtualech.cz; ovkscmfm.estranky.cz; ozp; palmknihy.cz; palmserver.cz; pametnaroda.cz; pamprofi.cz; panacek.com; pandatron.cz; parabola.cz; pardubice.eu; pardubickenovinky.cz; parlament vlada.eu; parlamentnilisty.cz; parlamentnimagazin.cz; paroplavba.cz; patria.cz; paulczynski.cz; pc help.cz; pc.poradna.cz; pcdays.cz; pctuning.tyden.cz; pcworld.com; pcworld.cz; pdasoft.cz; penize.cz; penizenavic.cz; permazahrada.cz; pernikova chaloupka.cz; personalista.com; petr trnka.cz; petrol.cz; peugeot.cz; pilotinfo.cz; pinvents.com; piratichomutov.cz; pistovskemokrady.cz; pivni.info; pivniagentura.cz; pivnirecenze.cz; pivovar protivin.cz; pivovary staropramen.cz; pivovary.info; pkfl.eu; plus.google.com; pluska.sk; plzen.cz; plzen.eu; plzenskenovinky.cz; plzensky kraj.cz; pocernice.cz; pod.cz; podbrdskenoviny.cz; podebradskenoviny.cz; podnikatel.cz; podnikovyzpravodaj.cz; pohankovi.cz; pohora.cz; pojisteni vozidel.cz; pokerarena.cz; pokrok.cz; polabskenoviny.cz; polar.cz; policie.cz; politicke listy.cz; polskodnes.cz; pomoztedetem.cz; pooh.cz; poplatkozrout.cz; portalfinanci.cz; pozary.cz; pozri.sk; ppcnovinky.cz; ppf.cz; ppfbanka.cz; pr clankuj.cz; praceubrna.cz; prachatickonews.cz; pragerzeitung.cz; pragoalarm.cz; pragosmart.cz; pragueeventscalendar.com; pragueout.cz; praguewelcome.cz; praha*.cz (městské části); praha.cz; praha.eu; praha6.cz; prahavolnocasova.cz; pram.cz; pravda.sk; pravdu.cz; pravednes.info; pravniradce.ihned.cz; pravo.cz; pravybreh.cz; pravyprostor.cz; prazdroj.cz; prazskenovinky.cz; prazskypatriot.cz; prcom.cz; prehlednepujcky.cz; prehrada zermanice.cz; prekon.cz; prerov.eu; press report.cz; press.aspen.pr; presseurop.eu; pressexpress.eu; pressonline.cz; prestigeweb.cz; pribram city.cz; pribram.cz; pribramsko.eu; primator.cz; priroda.cz; prklub.cz; pro bio.cz; pro kraj.cz; proalt.cz; probyznysinfo.cz; probyznysinfo.ihned.cz; prochlapa.cz; produktovelisty.cz; proelektrotechniky.cz; profimoda.cz; profirelax.cz; proglas.cz; proinstalcb.cz; propagandista.cz; prosportazdravi.cz; prostejov.eu; protiproud.cz; protisedi.cz; prozeny.cz; prumysl.cz; prumyslovaautomatizace.com; prvnizpravy.cz; ptejteseknihovny.cz; pujcka.co; pussynky.cz; pvk.cz; pvnovinky.cz; pwc.cz; qap.cz; quote.cz; r1morava.cz; radce.cz; radek velicka.cz; radekvymazal.cz; radio relax.cz; radio.cz; radiobrod.cz; radiocity.cz; radiogothic.net; radiojizera.cz; radiopetrov.com; radiotv.cz; radyvnouzi.cz; rajce.net; rbproduction.cz; re play.cz; re.vu; reality show.eu; realtoppraha; Redbull.com; refinancovat hypoteku.cz; reflex.cz; reformapsychiatrie.cz; Strana 6 z 8

11 reformy.cz; regionalninovinky.cz; regionplzen.cz; regionpodlupou.cz; regionpoodri.cz; regionpress.cz; regionvalassko.cz; regiony.impuls.cz; regiony24.cz; resite.cz; respekt.ihned.cz; results.cz; retailinfo.cz; revmaticke nemoci.cz; rfch.cz; rhkpk.cz; ricansko.info; rko era.cz; rmsystem.cz; rockandpop.cz; rockmag.cz; rockstarenergydrink.com; romea.cz; root.cz; rozhlas.cz; rozjezdyroku.cz; roztoky.com; rrtv.cz; runczech.com; ruzovychroust.cz; s2bportal.cz; salony krasy.cz; samsung.com; samsunggalaxys5.cz; samsungmagazine.eu; samsungmagazineeu.cz; sanep.cz; satcentrum.cz; sazeni.cz; sazka.cz; sblog.cz; scienceworld.cz; scok.cz; scribbler.cz; scribd.com; sdh metylovice.info; sds.cz; searchengineland.com; searchenginewatch.com; seberov.cz; securitymagazin.cz; sedlcany info.cz; sekuritaci.cz; send.cz; senkel.cz; sestricka.com; severnimorava.cz; seznam.cz; seznam.name; seznamdiet.cz; shekel.cz; shop.leki.cz; showbiz.cz; sidonie casopis.cz; signaltrade.cz; silvarium.cz; simindr.cz; sinagl.cz; skaterock.cz; skinordic.cz; skipcr.cz; skokplus.com; skpz.cz; skrblik.cz; skslavia2005.estranky.cz; skutecnosti.cz; slavia.cz; slideshare.net; smartforum.cz; smartmania.cz; smartworld.cz; sme.sk; sms as.eu; sms.cz; snadnefinance.cz; snizujeme.cz; socialnidialog.cz; sokol dk.cz; sokolska33.cz; sosvsetin.cz; souhrn24.cz; soutezaci.cz; soutezplus.cz; spark rockmagazine.cz; sparta.cz; spcr.cz; spolecnost parkinson.cz; sport.aktualne.cz; sport.cz; sport.eurozpravy.cz; sport.synottip.cz/; sport5.cz; sportave.com; sportcentral.cz; sportgym ostrava.cz; sportkoncept.cz; sportovninoviny.cz; sportovniturnaj.cz; sportrevue.cz; spotrebitel.net; spravyzpresova.sk; srazy.info; sreality.cz; stamgastagurman.cz; starostove nezavisli.cz; startel.cz; stavebniklub.cz; stavtekoupelny.cz; stoplusjednicka.cz; stramberk.cz; stranky sos unas.cz; strategie.e15.cz; stream.cz; studentpoint.cz; studio sta.cz; stylemagazin.cz; sue ryder.cz; sunitka.cz; Super.cz; superapple.cz; superiorbikes.eu; superspy.cz; supriders.cz; supteam.cz; svarov.eu; svet potravin.cz; svetandroida.cz; svetkolemnas.info; svetmobilne.cz; svetmotocyklov.sk; svetoutdooru.cz; svetprumyslu.cz; svetzeny.cz; svihak horsky.cz; svkul.cz; svoboda.info; svobodnenoviny.eu; svobodni.cz; svtp.cz; systemonline.cz; t base.cz; t mobile.cz; t music.cz; t press.cz; tabletinfo.cz; tanecpraha.cz; tarifon.cz; tech.ihned.cz; techlib.cz; technikaatrh.cz; techno.cz; techportal.cz; telefonica.cz; telegraph.co.uk; temelinky.cz; tenisportal.cz; teraz.sk; terezahurikova.com; terezin.cz; theodor pistek.cz; theregister.co.uk; tipmag.cz; tiscali.cz; TN.cz; tn.nova.cz; top09.cz; topdrive.cz; topky.sk; topsrovnani.cz; topvip.cz; totalfilm.cz; tovarapredaj.sk; toyotadolakmtb.cz; transparency.cz; trebic.cz; trebocnow.cz; treking.cz; trendybydleni.cz; trendyzdravi.cz; tretiruka.cz; tricet.cz; trnd.com; trubnisystemy.cz; trutnovskovakci.cz; tssgroup.cz; ttg.cz; tubrnoracing.cz; tuesday.cz; turnov.cz; turnovskovakci.cz; TV Nova (Televizní noviny); tv.nova.cz; tvbeskyd.cz; tvcon.tv; tvml.cz; tvportaly.cz; tvprerov.cz; tvrtm.cz; tvspoty.cz; twoelements.cz; tyden.cz; tydeniky.cz; tydenmesta.cz; tydenvlk.cz; tyinternety.cz; tzb info.cz; uhostroh.cz; ujep.cz; ulekare.cz; unijobs.cz; uniplex.cz; upmedia.cz; upol.cz; ustavprava.cz; usteckatv.cz; utb.cz; vakinfo.cz; valasskemezirici.cz; vase diare.cz; vasevec.cz; vbeskydech.cz; vcelarstvi.cz; vecernikpv.cz; velehrad.eu; velshop.cz; verejna politika.cz; veslavkove.cz; vevalmezu.cz; vfn.cz; vice.com; vicezakazniku.cz; videomaniak.cz; vilemhoracek.zenfolio.com; vimcojim.cz; vimeo.com; vimperk.eu; virivky sauny.cz; virtuallly.cz; virtualni operator.net; virtualni operatori.cz; virtualtarify.cz; vitalia.cz; vitalnisenior.cz; vitbarta.cz; vitkovice.cz; vlada.cz; vlastnihlavou.cz; vodafone.cz; vodainfo.cz; vodarenstvi.com; vodarenstvi.cz; volksgruppen.orf.at; volnepenize.cz; votocvohoz.cz; vozickar.com; vresina.cz; vsb.cz; vse.cz; vsenamobil.cz; vseovareni.cz; vsetin info.cz; vsfs.cz; vstupenky.bazos.cz; vychodnimorava.cz; vysocina news.cz; vystrcil.cz; vyuka excelu.cz; vz24.cz; vzp.cz; walmark.eu; web.volny.cz; webmagazin.cz; webnoviny; webozdravi.cz; webtrh.cz; wgz.cz; wherevent.com; wigym.cz; wmmania.cz; wn.com; wolfberry.eu; wordpress.com; wpextra.cz; x pyr.cz; x store.cz; xnovinky.cz; yax.mx; youtube.com; zachranny kruh.cz; zahradniparket.cz; zaspas.cz; zdarskevrchy.cz; zdarskypruvodce.cz; Strana 7 z 8

12 zdarskysach.webnode.cz; zdravapotravina.cz; zdravi info.cz; zdravi.doktorka.cz; zdravka.cz; zdravky.cz; zdrojak.cz; zelencup.cz; zeleznicar.cd.cz; zeleznybrod.cz; zena in.cz; zenavaute.cz; zenskyweb.cz; zet.cz; zive beskydy.cz; zive.cz; zivot.vysoke myto.cz; zizkovnejensobe.net; zlatakoruna.info; zlatapecka.cz; zlin.cz; zlin.eu; zlinskenovinky.cz; zlutelazne.cz; znojemsko.cz; znojmocity.cz; zpovednice.cz; zpravodajnm.cz; zpravy proneslysici.cz; zpravy.e15.cz; zpravy.idnes.cz; zpravyzprava.cz; zs.velke pavlovice.cz; zvedavec.org; apod.. Pozn.: seznam zdrojů bude pro potřeby monitoringu médií dynamicky rozšiřován Strana 8 z 8

13 Příloha č. 3: Specifikace monitoringu médií Doporučené kategorie pro monitoring: ČTÚ Český telekomunikační úřad Telekomunikace Elektronické komunikace O2 T Mobile Vodafone Virtuální operátoři Bleskmobil Air Telecom Bonerix M7 Group Česká pošta Telekomunikační regulátor Rada ČTÚ Regulace poštovních služeb Regulace sítí a služeb elektronických komunikací Marek Ebert Jaromír Novák Martin Drtina Tereza Špinková Nikola Šedová Ondřej Malý Pavel Dvořák Jan Duben Josef Bednář reklamace telekomunikací roaming ZEK zákon 127/2005 Sb. Regulace elektronické sítě Regulace elektronických služeb plánování sítě Kmitočet kmitočtové pásmo kmitočtové spektrum kmitočtová tabulka plán využití rádiového spektra číslovací plán využití čísel přenositelnost čísel správa čísel rádiová zařízení koncová zařízení radiokomunikační služby radiokomunikace radioamatér Strana 1 z 3

14 rádiové spektrum telekomunikační věstník univerzální služba analýza relevantních trhů telekomunikační operátor mobilní operátor kontrola telekomunikací kontrola elektronických komunikací reklamace služeb elektronických komunikací reklamace elektronických komunikací Česká pošta cpost.cz pošta zákon o poštovních službách zákon č. 29/2000 Sb. poštovní poštovní služby poštovní věstník poštovní poukázka poukázka pošty poštovní zásilka zásilka pošty poštovní známka známka pošty Digitalizace Digitální vysílání Digitalizace televize Digitalizace rozhlasu digitální televize digitální rozhlas digitální licence digitální kmitočet licence RRTV licence Rady rozhlasového a televizního vysílání analogové vysílání set top box set top box Technický plán přechodu rozhlas televize televizní vysílání zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 321/2001 Sb multiplex DVB DVBC DVBH DVBT DVBS DVBRCT HDTV IPTV Strana 2 z 3

15 IP TV RRTV Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Světová poštovní unie UPU Rada EU pro dopravu Rada EU pro telekomunikace Rada EU pro energetiku IRG ERG The Independent Regulator Group Mezinárodní telekomunikační unie ITU ECC Electronic Communications Committee Evropský výbor pro elektronické komunikace výbor pro elektronické komunikace OECD ERO European Radiocommunications Office Evropský radiokomunikační úřad COCOM The Communications Committee Komunikační výbor EK/Evropské komise RSCOM Radio Spektrum Committee Výbor pro radiospektrum Evropské komise Výbor pro radiospektrum EK CEPT The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations Evropská konference pro poštovní správu Evropská konference pro telekomunikační správu ČAKK Česká asociace kompetitivních komunikací apod. Termín plnění: Denní monitoring médií, vystavovaný v pracovní dny do aplikace do 08:30h. Přístup do aplikace: chráněn jménem a heslem; z vnitřní sítě objednatel přístupný bez přihlašovacích údajů Distribuce ranního monitoringu: na aktuální seznam, který bude veden v aplikaci Strana 3 z 3

Czech Republic Distribution Points

Czech Republic Distribution Points Czech Republic Distribution Points Distribution to major consumer, business and trade press, news agencies, magazines, newspapers, television and radio stations, and websites in the Czech Republic. Marketwired

Více

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

Březen měsíc čtenářů

Březen měsíc čtenářů Březen měsíc čtenářů Mediální analýza 1. 31. 3. 2011 Anopress IT, a. s., Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8., Tel.: +420 255 729 672, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová

Více

Týden knihoven až Mediální analýza. IČ: , DIČ: CZ , Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven až Mediální analýza. IČ: , DIČ: CZ , Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 0. 9. 00 až 7. 0. 00 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 8 00 Praha 8 Tel.: +0 79 7, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 98, DIČ: CZ98, Spisová značka B. 7, Městský

Více

24 hodin Deník Směr Listy hlavního města Prahy Pátek Lidových novin Slovo. Auditor Denní Telegraf Listy Jindřichohradecka Pelhřimovský deník SME

24 hodin Deník Směr Listy hlavního města Prahy Pátek Lidových novin Slovo. Auditor Denní Telegraf Listy Jindřichohradecka Pelhřimovský deník SME Příloha 1 24 hodin Deník Směr Listy hlavního města Prahy Pátek Lidových novin Slovo Auditor Denní Telegraf Listy Jindřichohradecka Pelhřimovský SME Bankovnictví DHK - Daňová a Hospodářská Kartotéka Listy

Více

Březen měsíc čtenářů

Březen měsíc čtenářů Březen měsíc čtenářů Mediální analýza.. až.. Anopress IT, a.s., Prvního pluku a, 86 Praha 8, Tel.: + 55 79 67, www.anopress.cz, anopress@anopress.cz OBSAH Úvod... 3 Zdroje... 3 Časové období... Hodnota

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ÚNOR 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ÚNOR 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ÚNOR 2015 ÚNOROVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Pokuty v MHD: vyplatí se zaplatit okamžitě. V případě nejasností naopak počkat! PRAHA,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MONITORING MÉDIÍ

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MONITORING MÉDIÍ Č.j.: 18/2016-072-ORG Ev.č.: S-178-072/2016 Výtisk č.: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MONITORING MÉDIÍ uzavřená na základě ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma: Dovolená na horách Lednová tisková zpráva byla distribuována 30. ledna 2013

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Ev id.č. objednatele: S/20 ISN/O 16 Evid.č. smlouvy po) Smlouva o poskytování služeb Níže uvedené strany Media Tenor, spot s r.o. se sídlem: Nádražní 118. Ostrava.- Moravská Ostrava. PSČ 702 00, IČ> 259

Více

Dodávka služeb monitoringu médií. Druh plnění veřejné zakázky: služba

Dodávka služeb monitoringu médií. Druh plnění veřejné zakázky: služba ERl1 Masarykovo náměstí 91/5,58601 Jihlava e-mail: podatelna@em.cz www.eru.cz Jihlava dne: 17.03.2015 Č.j. spisu: 0093212015-ERU Systémové číslo VZ: P15V00000009 Č,j.: 00932-1/2015-ERU Počet stran: 4 Počet

Více

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2012 1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2012 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 1. čtvrtletí 2012 a 2. čtvrtletí 2012 Odhady čtenosti časopisů za 1. čtvrtletí 2012

Více

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2010 3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2010 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 3. čtvrtletí 2010 a 4. čtvrtletí 2010 Odhady čtenosti časopisů za 3. čtvrtletí 2010

Více

MEDIA PROJEKT. 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů Celostátní deníky Blesk (bez neděle) 1 370 382 1 343 367 1 379 352,3 1 404 347,0 25-5,3 1 426 385,3-22 -38,3 Mladá fronta DNES 819 237,4 816 231 834 224,1 791 221,2-43

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku

Více

2010-2011. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

2010-2011. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2010-2011 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2011 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2010 a 1. čtvrtletí 2011 Odhady čtenosti časopisů za 4. čtvrtletí

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2012 3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2012 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 3. čtvrtletí 2012 a 4. čtvrtletí 2012 Odhady čtenosti časopisů za 3. čtvrtletí 2012

Více

Seznam monitorovaných médií databanky TamTam (pro knihovny)

Seznam monitorovaných médií databanky TamTam (pro knihovny) Seznam monitorovaných médií databanky TamTam (pro knihovny) Aktuální zdroje Celostátní média Celostátní deníky Blesk Impuls Haló noviny Slovo Hospodářské noviny Super Sport Telegraf Mladá fronta Dnes Zemědělské

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2015 LEDNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Počet osobních bankrotů loni klesl. Od nástupu krize je ale dvojnásobek důchodců s

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2013

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2013 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2013 PROSINCOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Legislativní novinky 2014: Česko čekají zásadní změny. Dotknou se prakticky všech občanů PRAHA,

Více

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE PREZENTACE MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Program prezentace Metodika Media Projektu 2008 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Odhady čtenosti

Více

Objem inzerce v periodickém tisku v lednu 2014 podle monitoringu Admosphere

Objem inzerce v periodickém tisku v lednu 2014 podle monitoringu Admosphere Objem inzerce v periodickém tisku v lednu 2014 podle monitoringu Admosphere Titul Leden 2014 Inzerce v Kč Počet inzerátů Počet inz. stran 100+1 zahraniční zajímavost 1,630,000 15 10.0 21. Století 1,658,448

Více

září 2012 Médium* Cena Počet Plocha

září 2012 Médium* Cena Počet Plocha září 2012 Médium* Cena Počet Plocha TOTAL 1,679,219,765 Kč 66604 19721.07 100+1 zahraniční zajímavost 3,183,728 Kč 33 18.5 21. Století 2,024,100 Kč 22 8.67 21. Století EXTRA 21. STOLETÍ JUNIOR 1,227,600

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2016

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2016 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením face to face dotazování s využitím

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2016-17.12.2016 bylo dotazováno celkem 25 232 náhodně vybraných

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2013 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2013

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2017

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2017 2. a 3. čtvrtletí 2017 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením face to

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2016 a 1. čtvrtletí 2017

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2016 a 1. čtvrtletí 2017 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením face to face dotazování s využitím

Více

Měsíční zpráva - Říjen 2013

Měsíční zpráva - Říjen 2013 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Říjen 2013 Základní informace o českém internetu Velikost internetové populace ČR Počet uživatelů na českém internetu

Více

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4. 30. 9. 200 a 1. 4. 30. 9. 2006 V následujících tabulkách a grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu

Více

Zhodnocení mediálního obrazu Bílého kruhu bezpečí

Zhodnocení mediálního obrazu Bílého kruhu bezpečí Zhodnocení mediálního obrazu Bílého kruhu bezpečí Zadavatel analýzy Bílý kruh bezpečí Zpracovatel analýzy In Media Veritas Kontaktní osoba (vymazáno tutorkou) Základní informace o zadavateli analýzy Občanské

Více

Měsíční zpráva - Říjen 2014

Měsíční zpráva - Říjen 2014 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Říjen 2014 Základní informace o českém internetu Velikost internetové populace ČR 7 021 766 Počet uživatelů na českém

Více

Měsíční zpráva - Prosinec 2012

Měsíční zpráva - Prosinec 2012 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Prosinec 2012 Základní informace Velikost internetové populace ČR TOTAL (počet) (všichni návštěvníci) TOTAL (počet) (návštěvníci

Více

Měsíční zpráva - Leden 2013

Měsíční zpráva - Leden 2013 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Le 2013 Základní informace Velikost internetové populace ČR TOTAL (počet) (všichni návštěvníci) TOTAL (počet) (návštěvníci

Více

SMLOUVA O DODÁVÁNÍ MONITORINGU MÉDIÍ 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DODÁVÁNÍ MONITORINGU MÉDIÍ 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DODÁVÁNÍ MONITORINGU MÉDIÍ 1. SMLUVNÍ STRANY Odběratel: Statutární město Karlovy Vary Zastoupeno: Alenou Pokornou, pověřenou řízením odboru kancelář primátora Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20

Více

Měsíční zpráva - Únor 2014

Měsíční zpráva - Únor 2014 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Únor 2014 Základní informace o českém internetu Velikost internetové populace ČR Počet uživatelů na českém internetu celkem

Více

Měsíční zpráva - Červenec 2013

Měsíční zpráva - Červenec 2013 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Červenec 2013 Základní informace o českém internetu Velikost internetové populace ČR Počet uživatelů na českém internetu

Více

Měsíční zpráva - Říjen 2012

Měsíční zpráva - Říjen 2012 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Říjen 2012 Základní informace Velikost internetové populace ČR TOTAL (počet) (všichni návštěvníci) TOTAL (počet) (návštěvníci

Více

Měsíční zpráva - Únor 2013

Měsíční zpráva - Únor 2013 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Únor 2013 Základní informace o českém internetu Velikost internetové populace ČR 6 507 570 Počet uživatelů na českém internetu

Více

Měsíční zpráva - červenec 2015 - Všechny platformy

Měsíční zpráva - červenec 2015 - Všechny platformy SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - červenec 2015 - Všechny platformy NetMonitor: údaje za veřejně auditovaná média Všichni návštěvníci Návštěvníci z ČR Shlédnuté

Více

Měsíční zpráva - Srpen 2014

Měsíční zpráva - Srpen 2014 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Srpen 2014 Základní informace o českém internetu Velikost internetové populace ČR Počet uživatelů na českém internetu

Více

Měsíční zpráva - Březen 2013

Měsíční zpráva - Březen 2013 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Březen 2013 Základní informace o českém internetu Velikost internetové populace ČR 6 677 407 Počet uživatelů na českém

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2016-30.9.2016 bylo dotazováno celkem 12 622 náhodně vybraných respondentů

Více

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 8. února 2007 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7.2006-17.12.2006

Více

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2014

Více

Měsíční zpráva - Červen 2013

Měsíční zpráva - Červen 2013 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Červen 2013 Základní informace o českém internetu Velikost internetové populace ČR Počet uživatelů na českém internetu

Více

Měsíční zpráva - Září 2015 - tablety

Měsíční zpráva - Září 2015 - tablety SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Září 2015 - tablety Základní informace o českém internetu Velikost internetové populace ČR 1 225 895 NetMonitor: údaje

Více

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2015 30.9.2015 bylo dotazováno celkem

Více

Media Monitoring. 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE

Media Monitoring. 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci MONITOROVANÉ ZDROJE VYHOTOVENO 15.7.2008 OBDOBÍ Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství

Více

Měsíční zpráva - Září 2012

Měsíční zpráva - Září 2012 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Září 2012 Základní informace Velikost internetové populace ČR TOTAL (počet) (všichni návštěvníci) TOTAL (počet) (návštěvníci

Více

Měsíční zpráva - Listopad 2012

Měsíční zpráva - Listopad 2012 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Listopad 2012 Základní informace Velikost internetové populace ČR TOTAL (počet) (všichni návštěvníci) TOTAL (počet) (návštěvníci

Více

Dodatek Č. 2. uzavřené mezi. Jankovcova 63, 17004 Praha 7 49370227 ČNB Praha I, Č. Ú. 30027-00110710 Radkou Burketovou, ředitelkou odboru komunikace

Dodatek Č. 2. uzavřené mezi. Jankovcova 63, 17004 Praha 7 49370227 ČNB Praha I, Č. Ú. 30027-00110710 Radkou Burketovou, ředitelkou odboru komunikace Dodatek Č. 2 ke smlouvě o poskytování a využívání infonnací ze dne I. 8.2000 uzavřené mezi NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADEM se sídlem: IČO: bankovní spojení: zastoupeným: Jankovcova 63, 17004 Praha 7 49370227

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2017 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.10.2016-31.3.2017 bylo dotazováno celkem 12 598 náhodně vybraných

Více

MEDIA PROJEKT 2014/2015 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2014/2015 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014/2015 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.10.2014 31.3.2015 bylo dotazováno

Více

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů Celostátní deníky Blesk (bez neděle) 1 426 385,3 1 370 382 1 343 367 1 379 352,3 36-14,7 1 420 388-41 -35,7 Mladá fronta DNES 874 241,7 819 237,4 816 231 834 224,1

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2015 a 1. čtvrtletí 2016

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2015 a 1. čtvrtletí 2016 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2015 a 1. čtvrtletí 2016 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 PROSINCOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Legislativní novinky 2015: nižší platby v hotovosti, administrativní úlevy,

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2017 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2017-30.9.2017 bylo dotazováno celkem 12 483 náhodně vybraných respondentů

Více

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů Celostátní deníky Blesk (bez neděle) 1 369 399,1 1 420 388 1 426 385,3 1 370 382-56 -3,3 1 390 407,6-20 -25,6 Mladá fronta DNES 892 244 874 241,9 874 241,7 819 237,4-55

Více

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2012/2013 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN GfK STEM/MARK. V období od 1.10.2012 31.3.2013 bylo dotazováno

Více

Měsíční zpráva - Leden 2012

Měsíční zpráva - Leden 2012 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Le 2012 Základní informace Velikost internetové populace ČR TOTAL (počet) (všichni návštěvníci) TOTAL (počet) (návštěvníci

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.7. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.7.2016-17.12.2016 bylo dotazováno celkem 12 567 náhodně vybraných

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.1. - 30.6. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2014

Více

Monthly Report - July 2015 - PC

Monthly Report - July 2015 - PC SPIR - NetMonitor Czech Republic Internet Attendance Research Monthly Report - July 2015 - PC Basic Information about Internet Audience CR internet population size Total ors (including forign) Total generated

Více

7. srpna 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2008

7. srpna 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2008 7. srpna 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2008 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1. 1. 2008-30.

Více

Měsíční zpráva - Prosinec 2011

Měsíční zpráva - Prosinec 2011 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Prosinec 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR TOTAL (počet) (všichni návštěvníci) TOTAL (počet) (návštěvníci

Více

MEDIA PROJEKT 1.7. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.7. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.7. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.7.2014 17.12.2014 bylo dotazováno celkem

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2014 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY V Česku vznikla nová společnost Vše pro insolvenci. Řešit dokáže i insolvence nad

Více

Deníky zdarma. Celostátní suplementy

Deníky zdarma. Celostátní suplementy 8. listopadu 2007 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.4. 2007-30.9.2007

Více

MEDIA PROJEKT 2007 roční

MEDIA PROJEKT 2007 roční 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 roční Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.1.

Více

Měsíční zpráva - Duben 2013

Měsíční zpráva - Duben 2013 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Duben 2013 Základní informace o českém internetu Velikost internetové populace ČR 6 573 653 Počet uživatelů na českém

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Dodatek č. 1 ke smlouvě o vytváření mediálních analýz ev. č. 14/193-1 uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Strany: Česká republika - Úřad vlády České

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.1. - 30.6. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2016-30.6.2016 bylo dotazováno celkem 12 665 náhodně vybraných respondentů

Více

leden-září 2004 Inzerce 1.-9. Titul Inzerce Podíl (tis. Kč)

leden-září 2004 Inzerce 1.-9. Titul Inzerce Podíl (tis. Kč) Top 20 titulů podle inzerce v komoditě bydlení, zahrada, domácí hobby (100% = 640713 tis. Kč) Top 20 titulů podle inzerce v komoditě cestovní ruch, hotely, pohostinství (100% = 222574 tis. Kč) 1 MF DNES

Více

Analýza mediální prezentace zpracovaná pro ISSS

Analýza mediální prezentace zpracovaná pro ISSS Analýza mediální prezentace zpracovaná pro ISSS za období březen a duben 000 00 NEWTON Information Technology, s.r.o. Politických vězňů 0,0 00 Praha E-mail: obchodni@newtonit.cz Web: http://www.newtonit.cz

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ SRPEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ SRPEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ SRPEN 2014 SRPNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Při rozvodu usnadní majetkové vypořádání předmanželská smlouva. V případě úmrtí jednoho

Více

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob)

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob) VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4.. 9. 00 V následujících grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu Media projekt za. a 3. čtvrtletí

Více

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7. 2007-17.12.2007

Více

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2014 17.12.2014 bylo dotazováno celkem

Více

2011/2012. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

2011/2012. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2011/2012 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2012 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012 Odhady čtenosti časopisů za 4. čtvrtletí

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.1. - 30.6. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2015 30.6.2015 bylo dotazováno celkem

Více

Měsíční zpráva - Listopad 2011

Měsíční zpráva - Listopad 2011 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Listopad 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR TOTAL (počet) (všichni návštěvníci) TOTAL (počet) (návštěvníci

Více

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2013 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2013/2014 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od

Více

Monthly Report - September 2015 - PC

Monthly Report - September 2015 - PC SPIR - NetMonitor Czech Republic Internet Attendance Research Monthly Report - September 2015 - PC Basic Information about Internet Audience CR internet population size Total ors (including forign) Total

Více

2. listopadu 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005

2. listopadu 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 2. listopadu 2005 strana 1 GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.4.2005-30.09.2005 bylo dotazováno celkem 14 972 náhodn ě vybraných

Více

Přehled adres redakcí (z http://www.ea.cz/opustit_ghetto/redakce) název časopisu - novin Lidové noviny. adresa telefon e-mail www stránky

Přehled adres redakcí (z http://www.ea.cz/opustit_ghetto/redakce) název časopisu - novin Lidové noviny. adresa telefon e-mail www stránky název časopisu - novin Lidové noviny Mladá fronta adresa telefon e-mail www stránky Anděl Media Centrum Karla Engliše 519/11 150 00, Praha 5 - Smíchov Mladá fronta a.s. Mezi Vodami 1952/9 143 00 Praha

Více

Měsíční zpráva - Srpen 2011

Měsíční zpráva - Srpen 2011 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Srpen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR TOTAL (počet) (všichni návštěvníci) TOTAL (počet) (návštěvníci

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2016

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2016 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě s kvótním zakončením face to face dotazování s využitím

Více

Monthly Report - April 2013

Monthly Report - April 2013 SPIR - NetMonitor Czech Republic Internet Attendance Research Monthly Report - April 2013 Basic Information about Internet Audience CR internet population size Total ors (including forign) Total generated

Více

MEDIA PROJEKT 1.1. - 30.6. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.1. - 30.6. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 1.1. - 30.6. 2012 MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO Media Projekt je realizován společnostmi GfK Czech Median. V období od 1.1.2012 30.6.2012 bylo dotazováno celkem

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.7. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.7.2015 17.12.2015 bylo dotazováno celkem

Více

Měsíční zpráva - Říjen 2011

Měsíční zpráva - Říjen 2011 SPIR - NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice Měsíční zpráva - Říjen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR TOTAL (počet) (všichni návštěvníci) TOTAL (počet) (návštěvníci

Více

Monthly Report - May 2015

Monthly Report - May 2015 SPIR - NetMonitor Czech Republic Internet Attendance Research Monthly Report - May 2015 Basic Information about Internet Audience CR internet population size Total ors (including forign) Total generated

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

Smlouva o poskytování

Smlouva o poskytování Evid.č. smlouvy objednatele:..s/2.o1e:. /1::../00 t Evid.č. smlouvy poskytovatele: ERU+C 16 Smlouva o poskytování služeb Níže uvedené strany KPMG Česká republika, s.r.o. se sídlem: Pobřežní 648/1a, 186

Více

Nákup drahých souprav? Šlo zvolit i levnější řešení 31.3.2014 Českobudějovický deník str. 15 Zpravodajství

Nákup drahých souprav? Šlo zvolit i levnější řešení 31.3.2014 Českobudějovický deník str. 15 Zpravodajství Brněnský deník 31.3.2014 Brněnský deník str. 14 Česká republika Cempírka nákup souprav stále vyvolává pochybnosti. Vzhledem ke konkurenci, která na našich železnicích již reálně existuje, by měly postupovat

Více