Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček"

Transkript

1 Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček Characterization and restoration of glazed historical pelvises Šárka Jonášová 1, Alexandra Kloužková 2, Ljuba Svobodová 3 1 Laboratoř anorganických materiálů, společné pracoviště Vysoké školy Chemicko-technologické v Praze Technická 5, Praha 6, a Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., V Holešovičkách 41, Praha 8 2 Ústav skla a keramiky, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6, Archeologických ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, Praha 1, Glazované keramické trojnožky neboli pánvičky se řadí mezi běžné kuchyňské nádobí užívané v období století. Příspěvek je zaměřen na restaurování a charakterizaci čtyř trojnožek. Tři pocházejí z archeologického výzkumu Salmovského paláce v Praze, čtvrtá pánvička byla nalezena v 70. letech minulého století při výzkumu Národního památkového ústavu na Novém Městě v Praze. Během restaurátorského průzkumu byly odebrány vzorky střepových hmot a glazur. Bylo hodnoceno mineralogické a chemické složení střepových hmot (XRF, XRD), chemické složení glazur (SEM/ EDS, XRF) a u jedné glazury bylo analyzováno i mineralogické složení (XRD). Všechny analyzované glazury se řadí mezi nízkotavné olovnaté, barvené oxidy kovů. Stanovené základní parametry střepových hmot (zejména hmotnostní nasákavost) dosahují hodnot běžných pro daný typ materiálu pórovitou keramiku hrnčinu. Na základě naměřených a vypočtených hodnot koeficientů teplotní roztažnosti KTR (měřeno dilatačně, výpočet z chemického složení programem SciGlass Professional 7. 5.) bylo prokázáno, že prvotní příčinou degradace glazur byl nesoulad KTR střepu a příslušné glazury už při výrobě. Ten byl prohlouben ještě následným působením půdní vlhkosti a vedl až k odlupování glazur. Trojnožky byly podle všech etických zásad zrestaurovány. Úvod The glazed ceramic tripods or pelvises belong to the common kitchen dishes that were used in the period of the 16 th 18 th century. This paper is focused on the restoration and characteristic of four tripods. Three of these tripods come from the archaeological research of Salma s Palace in Prague and the fourth was found during the research of the National Institute of the Care of Monuments in Prague (exactly in the town part called New Town) in the 70 th of the last century. Samples of fragments of the ceramics body and the glazes were taken during the restoration research. XRD, XRF and SEM/EDS analysis were used to evaluate: mineralogical and chemical composition of the fragments of the ceramics body (XRF, XRD) and chemical composition of the glazes (SEM/EDS, XRF).In one case mineralogical composition (XRD) of the glaze was analyzed. All of the analyzed glazes belong to the low-melting lead dyed oxides of the metals. The basic parameters of the fragments of the ceramics body (mass absorption in particular) achieve common rates for this type of the porous ceramics material pottery. On the bases of the measured and calculated rates of the coefficients of the thermal expansion CTE (calculated from the chemical composition by the program SciGlass Professional 7.5.), it was proved that the original cause of the degradation of the glazes was the disagreement of the CTE of the ceramics body and the relevant glaze already during the production. The degradation of the glazes was intensified by subsequent impacts of soil moisture and lead to the flaking of the glazes. All the tripods were restored in accordance with all ethical principles. Prvotní příčinou používání glazur pro užitnou keramiku byla snaha uzavřít otevřenou pórovitost keramického střepu. Skelné vrstvy na povrchu nádob měly zprvu ochranný charakter, zvyšovaly užitnost předmětu, resp. jeho odolnost proti prosákavosti tekutin, a tak byly zpočátku nanášeny pouze na vnitřní stěny nádob. Teprve později byly nádoby glazovány i z pohledové strany, popř. kombinovány s engobou apod. [1]. Glazovaná keramika se v Českých zemích začala používat cca ve 13. století, jednalo se především o keramickou dlažbu [2], počátky glazování keramických nádob byly patrně pozdější [3]. Užitná keramika resp. kuchyňské nádobí podléhalo velice často destrukci a obnovovalo se zhruba jednou až dvakrát za rok. Díky rozdílné dilataci střepové hmoty a glazury byly nejvíce poškozeny tepelným namáháním jednostranně glazované nádoby [4]. Naši předci vyráběli nádoby na vaření různých konstrukčních tvarů, které souvisely s příslušným typem ohřevu [5]. Trojnožky měly profil vhodný k spodnímu radiačnímu ohřevu (nad hrobcem žhavého popela) nebo k spodnímu kontaktnímu ohřevu (přímo v hrobci žhavého popela), zároveň bylo možné u těchto nádob uplatnit i boční ohřev. Kombinovaný (spodní a boční) ohřev se aplikoval u veškerých nízkých a širokých nádob, kde se vařivo lehce uvedlo do varu [4]. Soubor tří trojnožek byl nalezen při archeologickém výzkumu Salmovského paláce (2009), při němž byly odhaleny mezi Salmovským a Schwarzenberským palácem odpadní jímky (č. 22, 22 23, 23). V jímkách bylo ukryto velké množství glazovaných i neglazovaných keramických fragmentů, dále byly také objeveny skleněné, textilní a kovové nálezy [6]. Čtvrtá nádoba pochází z nálezů NPÚ Praha. 368 Sklář a keramik

2 Obr. 1 Pohled na zrestaurované nádoby č. 1 4 Obr. 2 Na snímku je zobrazeno popraskání glazury a chybějící glazura, vzorek č. 2 Experimentální část Cílem práce byla charakterizace historického materiálu jak střepových hmot, tak glazur a provedení restaurátorského a rekonzervačního zásahu. Nejprve byl realizován restaurátorský průzkum, ve kterém byla zjištěna, pomocí stereomikroskopu SZX 9 (fotoaparát Olympus E-520), míra poškození glazur. Chemické složení střepových hmot bylo analyzováno metodou XRF pomocí spektrometru ARL 9400 XP+ (Centrální laboratoře, VŠCHT Praha). U vzorku č. 1 a 2 bylo chemické složení glazury stanoveno pomocí elektronového mikroskopu Hitachi S 4700 s SDD (silicon drift detektor) detektorem fotonů. U vzorku č. 4 byl použit rentgenofluorescenční spektrometr AXIOS od firmy PANanalytical (měřeno z rovné plochy). Pro vyhodnocení byl použit semikvantitativní vyhodnocovací program OMNIAN. Pro stanovení mineralogického složení střepových hmot a glazury na vzorku č. 4 byl použit difraktometr X Pert PRO zářením CuK v rozsahu 5 60 Obr. 3 Na snímku je stav tyrkysové glazury vzorku č. 4 2 (ADS20) od firmy PANanalytical. Expozicí práškového vzorku na difraktometru byl získán odpovídající difraktogram, který byl v rámci práce vyhodnocen za použití softwaru X Pert HighScore Plus a příslušné databáze, (měření provedly Centrální laboratoře, VŠCHT Praha). Výbrusy vzorku byly pozorovány pomocí optického mikroskopu Olympus BX51 s fotoaparátem Canon EOS 500D. Pro záznam a vyhodnocení digitálního obrazu byl použit program NIS Elements AR Dilatační měření vzorků (délka 25 mm) střepových hmot byla provedena na dilatometru NETZSCH DIL 402C rychlostí ohřevu vzorku 5 C/min. Každý vzorek byl měřen dvakrát. První měření charakterizovalo střepovou hmotu včetně vlivů působení půdní vlhkosti po několika stoletém uložení v zemi. Druhé měření provedené následně po prvním vedlo k získání hodnot koeficientů délkové teplotní roztažnosti keramického materiálu, které odpovídalo jeho stavu hned po výrobě. Hodnoty koeficientů délkové teplotní roztažnosti glazur i střepových hmot byly vypočítány také na základě zjištěného chemického složení programem Sci- Glass Professional 7.5. Základní parametry střepových hmot, tj. nasákavost, objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost a zdánlivá hustota byly stanoveny tzv. Archimedovou metodou. U nádoby č. 4, která byla předmětem rekonzervačního zásahu byl analyzován vzorek lepidla pomocí infračervené mikrospektroskopie. Analýza byla provedena na FTIR spektrometru Nicolet 6700 (Thermo-Nicolet, USA) ve spojení s mikroskopem Continuum, reflektanční měření, detektor MCT, parametry měření: spektrální rozsah cm -1, rozlišení 8 cm -1, počet akumulací spekter 128. Tři nádoby ze Salmovského paláce byly kompletně zrestaurovány a u čtvrté byl proveden rekonzervační zásah. Popis restaurovaných předmětů Celkem byly restaurovány čtyři trojnožky (Obr. 1). Tyto předměty lze souhrnně popsat jako keramickou hrnčinu, která byla v dřívějších dobách používána jako kuchyňské nádobí. Trojnožka č. 1 vzorek č. 1 První trojnožka se dochovala až na jednu nožku a malé části celá (skládá se celkem z deseti střepů). Je glazovaná zelenou glazurou z obou stran. Má jednu rukojeť, která usnadňovala manipulaci. Vrchní okraj je jednoduchý a zaoblený. Trojnožka č. 2 vzorek č. 2 Druhá pánvička je složena z pěti fragmentů. Zelená glazura se nachází pouze ve vnitřní části nádoby. Z vnější stěny vybíhá šikmo rukojeť, která se nedochovala celá. Nádoba má okraj vodorovně vyklopený. Obr. 4 Závislost teplotní roztažnosti střepové hmoty a glazury na teplotě vzorek č. 1, vlevo; vzorek č. 2, uprostřed; vzorek č. 4, vpravo /

3 Tab. 1 Hodnoty KTR střepových hmot trojnožek Dilatační měření KTR ( C) [K-1 ] 1. trojnožka 2. trojnožka 4. trojnožka 1. měření 5, , , měření 6, , , Tab. 2 Chemické složení keramické hmoty-hlavní složky po přepočtu na 100 hmotn.% SiO 2 Al 2 Fe 2 CaO K 2 O MgO Na 2 O TiO 2 Vzorek č. 1 69,92 23,14 1,73 0,87 2,04 0,52 0,16 1,62 Vzorek č. 2S 64,48 24,59 3,16 0,86 2,04 0,67 0,21 3,98 Vzorek č. 2T 64,34 25,03 3,10 0,81 1,65 0,69 0,12 4,25 Vzorek č. 3S 64,64 23,85 3,86 1,32 3,86 1,01 0,60 0,87 Vzorek č. 3T 64,33 23,87 4,35 1,42 3,44 1,01 0,65 0,94 Vzorek č. 4 52,83 18,62 5,82 13,83 2,91 3,74 1,46 0,78 Trojnožka č. 3 vzorek č. 3 Tato nádoba se skládá pouze z dvou částí. Uvnitř pánvičky jsou patrné pouze pozůstatky hnědé glazury, což nasvědčuje častějšímu používání. Tato trojnožka je na rozdíl od ostatních opatřena výlevkou. Trojnožka č. 4 vzorek č. 4 Netypicky tyrkysově zbarvená nádoba se skládá celkem ze 14 fragmentů a byla již dříve restaurována. Dutá rukojeť vybíhá vodorovně z vnější strany a je dochována celá. Okraj nádoby je na vnější straně zesílen. Výše zmíněné restaurované nádoby byly popsány na základě Archeologického slovníku Keramika a sklo [7]. Restaurátorský zásah Keramický materiál byl stabilní, proto bylo přistoupeno k čistění pod proudem tekoucí vlažné vody za pomoci jemných kartáčků. Důraz byl kladen na čistotu lomových ploch, aby vlivem nečistot nedocházelo k zvětšení lepených spár. Po přemytí byly střepy ponechány volně k oschnutí. Lepení bylo provedeno reverzibilním polyvinylacetátovým disperzním lepidlem Dispecoll D2 ve směru ode dna k hornímu okraji. Na základě přání zadavatele bylo zrealizováno doplnění chybějících míst. Před případnými přetoky sádry byly nádoby opatřeny ochranným nátěrem separačního prostředku Lukopren Separátor. Během doplňování chybějících celků bylo postupováno ode dna k hornímu okraji, při opačném postupu by mohlo dojít k znehodnocení již zhotovené sádrové výplně. Horní okraje byly vytvořeny pomocí uzavřené formy z dentálního vosku, která kopírovala nejen vnitřní, ale i vnější část nádoby. Do nalévacího otvoru byla postupně nalita řidší dokonale rozmíchaná sádrová hmota. Po zatvrdnutí a vysušení sádrových doplňků bylo přistoupeno k retušování za sucha. Doplňky byly korigovány a uhlazovány smirkovým papírem, aby přesně kopírovaly původní tvar. Dále byly předměty očištěny pomocí vody od přetoků sádry a separačního prostředku. Po vyschnutí byly nádoby pečlivě prohlédnuty a popř. bylo provedeno dočišťování zbytků sádry vhodným zubařským náčiním nebo štětcem se skelným vláknem. Především z estetického hlediska se přistupuje k barevné retuši. Podkladovou barvou byl zvolen bílý univerzální latex a k tónování na požadovaný odstín byly vybrány temperové barvy značky Umpton různých odstínů. Bylo nutné namíchat mírně světlejší barvu, protože na některá místa byl následně aplikován nátěr imitující glazuru. Zkušenosti dokazují, že tato vrstva ještě více ztmaví barevnou retuš. Lesk glazury byl napodoben zředěným disperzním lepidlem Dispercoll D2 [15]. Rekonzervace trojnožky č. 4 U nádoby byl pomocí infračervené mikrospektroskopie analyzován reprezentativní vzorek lepidla. Z výsledků vyplývá, že v dřívějším restaurátorském zásahu bylo použito polyvinylacetátové lepidlo. Nádoba byla rozlepena pomocí vlažné vody a zbytky starého lepidla byly dokonale mechanicky očištěny [16]. Dále následoval stejný postup jako při samotném restaurování (viz. výše). Doporučené podmínky uložení Pro zpomalení procesu stárnutí zrestaurovaných keramických předmětů se doporučuje předměty uložit v prostředí s odpovídajícími stabilními klimatickými podmínkami. Relativní vlhkost vzduchu by měla být v rozmezí %, ideálem je 50 %. Teplota by se měla pohybovat v intervalu od C. Důraz je kladen na oparnou manipulaci a je nutné vyloučit jakékoliv otřesy, pády a vibrace [17]. Tab. 3 Chemické složení keramické hmoty- příměsi v hmotn. % P 2 S MnO ZnO ZrO 2 PbO CuO V 2 SrO Cr 2 BaO Nb 2 Vz.č. 1 1,3 0,04 0,014 0,013 0,14 0,37 0, ,04 - Vz. č. 2S 0,7 0,91 0,014 0,017 0,085 0,12-0,04 0,026 0,029 0,04 0,022 Vz.č. 2T 1,3 0,48 0,015 0,06 0,43 0,80 0,015 0,05 0,10 0,035 0,04 - Vz. č. 3S 1,0 0,016 0,030 0,029 0,08 0,07-0,019 0,015 0,013 0,07 - Vz.č. 3T 0,7 0,084 0,028 0,021 0,08 0,036-0,02 0,014 0,014 0,07 0,011 Vz.č. 4 2,4 0,22 0,071 0,021 0,033 0,74 0,09 0,021 0,041 0,018 0,04 - Tab. 4 Chemické složení glazury v hmotn. % Oxid PbO SiO 2 CuO Al 2 K 2 O Na 2 O Fe 2 CaO TiO 2 SnO 2 P 2 MgO Vz. č. 1* 64,80 25,45 4,64 3,47 0,48-0,44 0,42 0, Vz.č. 2* 61,92 28,47 1,54 3,81 0,40-2,35 0,46 0, ,15 Vz. č. 4** 40,15 34,46 5,47 0,49 0,94 1,56 0,37 2,04 1,6 12,43 0,97 0,37 *Stanoveno metodou SEM/EDS; **Stanoveno metodou XRF 370 Sklář a keramik

4 Obr. 5 Difraktogramy střepových hmot; označení: M-muskovit, K-křemen, A-anatas, Ž-draselné živce, Al - albit, H-hematit, D-diopsid Výsledky a diskuze Optické pozorování povrchů střepů Obr. 6 Difraktogram glazury vyskytující se na vzorku č. 4 Mikroskopický průzkum potvrdil popraskání glazur u všech čtyř glazovaných předmětů (Obr. 2 3), přičemž u zelených pánviček v některých místech glazura zcela chyběla. Popraskání glazury může být způsobeno nesouladem koeficientů teplotní roztažnosti střepové hmoty a glazury již při výrobě předmětu [8], nebo vlhkostní roztažností střepové hmoty v průběhu uložení v půdě, popř. kombinací obou dějů [9]. Výpočet KTR a dilatační měření Vypočtené hodnoty KTR (koeficient teplotní roztažnosti) na základě chemického složení glazur a střepových hmot jsou uvedeny na Obr. 4 v příslušných dvojicích glazura střep pro danou trojnožku. Vzhledem k tomu, že SciGlass je program, který byl sestaven k běžným výpočtům KTR skel, má jeho použití pro výpočet KTR střepové hmoty více orientační charakter. Například SiO 2 usměrňuje roztažnost skel a střepové hmoty odlišně. V případě skel a glazur se zvýšením obsahu SiO 2 roztažnost posunuje k nižším hodnotám. Naopak u střepové hmoty křemen prodlužuje střep resp. snižuje jeho snahu ke smršťování a je rozhodující fází, která ovlivňuje výslednou hodnotu teplotní roztažnosti (kritickým intervalem je pak oblast modifikační přeměny při 573 C) [8]. Z vypočtených hodnot vyplývá (i přes výše uvedené omezení), že ve všech případech je koeficient délkové teplotní roztažnosti střepu nižší než glazury ( s < g ). Lze předpokládat, že při jejich výrobě došlo při chlazení z teploty výpalu k většímu smrštění glazury oproti střepové hmotě a vrstvička glazury zůstala pod tahovým napětím. Vzhledem k tomu, že v případě 1. a 2. pánvičky je rozdíl KTR velmi výrazný, překročilo toto napětí pevnost glazur a pravděpodobně došlo k jejich trhlinkování nedlouho po výrobě. Odpovídá tomu i tvar a průběh trhlinek patrných na Obr. 2, následné působení půdní vlhkosti ještě tento proces urychlovalo. U vzorku č. 4 nebyl rozdíl hodnot KTR glazura střep bezprostředně po výrobě tak výrazný /

5 KTR střepové hmoty, která pozitivně ovlivnila relativně dobrý stav tyrkysové glazury oproti ostatním glazurám. Z pozorování výbrusu zhotoveného ze vzorku č. 1 (Obr. 7) a vzorku č. 4 (Obr. 8) je patrné, že přes trhlinky v glazuře, docházelo k pronikání sekundárních kontaminací střepové hmoty. U vzorku č. 4 lze pozorovat i zvýšené množství bublin (Obr. 8), které jsou pravděpodobně následkem uvolňování CO 2 při rozkladu CaC nacházejícího se ve střepové hmotě [12]. Na snímku (Obr. 9) je mezi glazurou o tloušťce cca 100 μm a střepovou hmotou znatelná mezivrstvička, která dosahuje tloušťky cca 15 μm. Tato mezivrstvička je výsledkem reakce glazury a střepové hmoty při dostatečně dlouhém výpalu. Ve všech výbrusech byla pozorována výrazná orientace střepové hmoty (příklad (Obr. 10)), která dokazuje použití rychlého hrnčířského kruhu. Stanovení základních parametrů střepové hmoty Z naměřených dat byly stanoveny základní parametry střepové hmoty: nasákavost E, objemová hmotnost OH, zdánlivá pórovitost P ap a zdánlivá hustota střepu d ap [8]. Nasákavost všech vzorků odpovídá typu historického pórovitému materiálu hrnčině. U střepu trojnožky č. 4 byly stanoveny poměrně vysoké hodnoty hmotnostní nasákavosti a zdánlivé pórovitosti, viz tabulka 5. To opět souvisí s přítomností uhličitanové složky v surovinové směsi, kdy v průběhu výpalu docházelo k jejímu rozkladu a uvolňující se oxid uhličitý výrazně zvětšil póry. Závěr V rámci restaurátorského a rekonzervačního zásahu čtyř glazovaných trojnožek byl proveden restaurátorský průzkum. Pomocí stereomikroskopu bylo identifikováno dosti výrazné poškození glazur. U tří trojnožek (č. 1 3, nálezy ze Salmovského paláce) byly glazury značně popraskané a na některých místech chyběly zcela. Vypočtené hodnoty koeficientů teplotní roztažnosti KTR glazur byly v těchto případech výrazně vyšší oproti vypočteným hodnotám KTR příslušných střepových hmot. Lze tedy předpokládat, že k trhlinkování glazur došlo již v krátké době po výrobě nádob. U trojnožky č. 4, která byla poškozena podstatně méně a vykazovala jiný typ trhlinek, nebyl rozdíl hodnot koeficientů teplotní roztažnosti tak vysoký (v intervalu C cca 0, K -1 ) a k mírnému poškození glazury mohlo dojít až při uložení v zemi. Dilatometrickým měřením bylo prokázáno, že vlivem půdní vlhkosti při několika staletém uložení střepů v zemině došlo ke stárnutí všech střepových hmot. Tento proces spojený s expanzí střepu, pak vedl k další degradaci glazur. Mineralogické a chemické složení analyzovaných střepových hmot ze dvou nálezových míst není prokazatelně stejné, proto je vyloučen jeden pražský dílenský okruh. Při charakterizaci střepových hmot pozorováním výbrusů byla zjištěna orientace střepové hmoty rovnoběžně s povrchem nádob, která vznikla použitím rychlého hrnčířského kruhu při vytváření nádob. K povrchovým úpravám byly použity nízkotavné olovnaté glazury s různým podílem barvicích složek. Glazura č. 4 obsahuje i krystalickou část kasiterit (SnO 2 ). Tato cíničitá glazura byla aplikována na vápenatý střep, přičemž vápenatá složka zajistila střepu vysoké hodnoty KTR, vysokou hmotnostní nasákavost a glazuře přítomnost bublinek (následkem uvolňování CO 2 při rozkladu uhličitanů). Na základě mineralogického složení, lze konstatovat, že teplota výpalu trojnožek nepřesáhla 950 C. Nádoby byly restaurovány dle etických zásad, tj. byly použity reverzibilní materiály, nebyly doplněny více jak dvě třetiny hmoty předmětů, barevné retuše mají o jeden odstín světlejší barvu než původní materiál. Při jejich následném umístění v depozitu či v expozici je nutné především zajistit doporučené podmínky uložení. Poděkování Tato práce byla financována z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT (rozhodnutí č.21/2012). Za poskytnutí keramického materiálu děkujeme Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. a Národnímu památkovému ústavu, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. LITERATURA: 1] Henderson J.: The science and archaeology of materials: an investigation of inorganic materials. London, Routledge, (2000). 2] Dragoun Z., Tryml M., Mjartan J.: Restaurování torz středověkých podlah z Dolních Chaber a Břevnovského kláštera. Staletá Praha 26, (2010), 2; s ] Juřina P. a kol.: Náměstí republiky Výzkum století, Archaia, o. s., Praha, (2009). 4] Štajnochr V: Hrnce pro tepelné zpracování pokrmů. Studia funkcí novověké keramiky. Archeologie ve středních Čechách 8, (2004), s ] Nelson K.: Environment, cooking strategies and containers. Journal of Anthropological Archaeology 29, (2010), s ] Chlustikova K.: ústní sdělení, (2010). 7] Sklenář K.: Archeologický slovník 3. Keramika a sklo, Národní muzeum Praha, Praha (1998). 8] Hanykýř V., Kutzendörfer J.: Technologie keramiky. 2.vyd., Silis (2008). 9] Vokáč M., Bouška P., Hanykýř V., Kloužková A.: Experimentální vyšetřování objemových změn keramiky. Objemové změny pórovité keramiky, Hevlín, Bouška, P., Kloužková,A., Eds.; (2009), s ] Borgia I., Brunetti B., Mariani I., Sgamellotti A., Cariati F., Fermo P., Mellini M., Viti C., Padeletti G.: Heterogeneous distribution of metal nanocrystals in glazes of historical pottery. Applied Surface Science 185, (2002), s ] Galli A., Martini M., Sibilia E., Fumagalli F.: The role of opacifiers in the luminescence of mosaic glass: Characterization of the optical properties of cassiterite (SnO2). Radiation Measurements 47, (2012), s ] Dome nech-carbo M. T., Dome nech-carbo A., Yusa -Marco D. J., Ahmadi H.: Characterization of Iranian Moarraque glazes by light microscopy, SEM-EDX and voltammetry of microparticles. Journal of Cultural Heritage 9, (2008), s. e50 e54. 13] Viti C., Borgia I., Brunetti B., Sgamellotti A., Mellini M.: Microtexture and microchemistry of glaze and pigments in Italian Renaissance pottery from Gubbio and Deruta. Journal of Cultural Heritage 4, (2003), s ] Molera J., Vendrell-Saz M.: Chemical and Textural Characterization of Tin Glazes in Islamic Ceramics from Eastern Spain. Journal of Archaeological Science 28, (2001), s ] Buys S., Oakley V.: The conservation and restoration of ceramics, 8 th ed.; Butterworth-Heinemann: Oxford, (2008). 16] Kališová L.: Semestrální práce IV, VŠCHT Praha, (2012). 17] Kolektiv autorů: Preventivní ochrana sbírkových předmětů, 2nd ed.; Národní muzeum: Praha, (2001). Lektor: František Oujiří /

Restaurování archeologické keramiky a porcelánu v souladu s etickými principy a s využitím moderní materiálové báze

Restaurování archeologické keramiky a porcelánu v souladu s etickými principy a s využitím moderní materiálové báze Restaurování archeologické keramiky a porcelánu v souladu s etickými principy a s využitím moderní materiálové báze Text + foto Ljuba Svobodová Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Oddělení záchranných

Více

Charakterizace a restaurování historických keramických dlažeb

Charakterizace a restaurování historických keramických dlažeb Charakterizace a restaurování historických keramických dlažeb Iva Fiškandlová, NPÚ, ÚOP v Praze Alexandra Kloužková, VŠCHT v Praze, FCHT Ústav skla a keramiky Ljuba Svobodová, Archeologický ústav AV ČR,

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06 Sklářské a bižuterní materiály 005/06 Cvičení 4 Výpočet parametru Y z hmotnostních a molárních % Vlastnosti skla a skloviny Viskozita. Viskozitní křivka. Výpočet pomocí Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice.

Více

KONZERVACE PŘEDMĚTŮ Z KERAMIKY

KONZERVACE PŘEDMĚTŮ Z KERAMIKY KONZERVACE PŘEDMĚTŮ Z KERAMIKY Klíčová slova hrubá keramika, jemná keramika, stavební keramika, hrnčina, majolika (fajáns), pórovina, kamenina, porcelán, užitková keramika, umělecká keramika, čištění,

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana; www.arup.cas.cz Oddělení záchranných výzkumů, pracoviště Restaurátorské laboratoře V Holešovičkách 41, 18000 Praha 8; tel.

Více

Rentgenová difrakce a spektrometrie

Rentgenová difrakce a spektrometrie Rentgenová difrakce a spektrometrie RNDr.Jaroslav Maixner, CSc. VŠCHT v Praze Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie Technická 5, 166 28 Praha 6 224354201, 24355023 Jaroslav.Maixner@vscht.cz

Více

Restaurování porcelánové soupravy z Březové

Restaurování porcelánové soupravy z Březové Restaurování porcelánové soupravy z Březové Lucie Kališová, Alexandra Kloužková, Magdalena Velebilová VŠCHT Praha, Ústav skla a keramiky ABSTRACT RESTORATION OF THE PORCELAIN SET FROM BŘEZOVÁ A porcelain

Více

Zpráva o materiálovém průzkumu. Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach. RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil

Zpráva o materiálovém průzkumu. Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach. RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil Zpráva o materiálovém průzkumu Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl - společné pracoviště

Více

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 ZPRÁVA O KONZERVACI MOTÁKŮ PPLK. MAŠÍNA sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 majitel: Vojenský historický ústav Praha 1. POPIS STAVU PŘED KONZERVACÍ Jedná

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Možnosti zkoumání složení a degradace historických malt a omítek

Možnosti zkoumání složení a degradace historických malt a omítek Možnosti zkoumání složení a degradace historických malt a omítek Pavla Rovnaníková FAST VUT v Brně Odborně metodický den NPÚ ÚOP v Brně 15.3.2007 Podíl restaurátora a technologa na stanovení způsobu oprav

Více

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické). PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 3 Téma: APLIKACE TENKÝCH VRSTEV NA OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJÍCH Lektor: Ing. Jiří Hodač Třída/y:

Více

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické

Více

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Keramika Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Tuhost a váha materiálů Keramika má největší tuhost z technických materiálů Keramika je lehčí než kovy, ale

Více

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech Akademie věd ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Evropské centrum excelence ARCCHIP Centrum Excelence Telč Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské

Více

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN 5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

Zpráva o analýze. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice. Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.

Zpráva o analýze. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice. Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice (+420) 608 002 454, www.mikroanalytika.cz ( mikroanalytika@firemni.cz) Čelákovice, Pro: Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.cz)

Více

PŘÍLOHA 1 Znalecký traseologický posudek ( autor: RNDr. Andrea Dušková Šajnerová)

PŘÍLOHA 1 Znalecký traseologický posudek ( autor: RNDr. Andrea Dušková Šajnerová) PŘÍLOHA 1 Znalecký traseologický posudek ( autor: RNDr. Andrea Dušková Šajnerová) 433 Protokol o analýze Zadavatel: Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková FF MU, Ústav archeologie a muzeologie Počet artefaktů

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Bc. Magda Sudková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TECHKE_0802

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Bc. Magda Sudková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TECHKE_0802 Suroviny pro výrobu glazur Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Kritéria výběru izolace Fyzikální vlastnosti Součinitel tepelné vodivosti,

Více

Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce budovy nádraží. Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D.

Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce budovy nádraží. Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D. Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D. 1. Úvod Analyzovány byly betony konstrukčních prvků železobetonového skeletu

Více

Praxe: konzervace a restaurování silikátů. Mgr. Zuzana Sedlářová

Praxe: konzervace a restaurování silikátů. Mgr. Zuzana Sedlářová Praxe: konzervace a restaurování silikátů Mgr. Zuzana Sedlářová Komplexní zásahy na předmětech kulturní hodnoty vyrobených z keramiky Průzkum - zjišťujeme aktuální stav a na jeho základě rozhodujeme o

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ ZRYCHLENÉHO MTP TESTU

PROTOKOL O PROVEDENÍ ZRYCHLENÉHO MTP TESTU strana 1/ celkem 12 1. ÚVOD 1. Záměr Nástřiky u nádobí jsou náchylné k opotřebení a poškození poškrábáním a proříznutím kovovým náčiním. Odolnost vůči tomuto druhu poškození se obvykle měří pomocí tzv.

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

Výroba tepelné energie v Centrální výtopně na spalování biomasy ve Žluticích

Výroba tepelné energie v Centrální výtopně na spalování biomasy ve Žluticích Výroba tepelné energie v Centrální výtopně na spalování biomasy ve Žluticích P. Volákov ková 1,M. MíkaM 2, B. Klápště 2, V. Verner 3 1 Žlutická teplárenská, a.s. 2 Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha 3

Více

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Ing. Petra Štefcová, CSc. Národní muzeum ZÁKLADNÍM M POSLÁNÍM M MUZEÍ (ale i další ších institucí obdobného charakteru, jako např.. galerie či i archivy)

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Pevnostní třída Dle normy Výrobce P5 EN 312 SPANO Použití Do vlhkého prostředí Konstrukce / podlahy Oblasti použití Vodovzdorná obkladová deska vhodná k pokládání

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

Pokládka tenkovrstvých obkladů a dlažeb

Pokládka tenkovrstvých obkladů a dlažeb Pokládka tenkovrstvých obkladů a dlažeb Pokládka tenkovrstvých obkladů a dlažeb V posledních letech se v oblasti výroby obkladů a dlažeb stále více uplatňují pokrokové metody, které umožňují výrobu tenkovrstvých

Více

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR

POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR Pavla Rovnaníková 1), Žaneta Průdková 2) 1) Stavební fakulta VUT v Brně 2)

Více

Doklady slévání barevných kovů ve středověkém Brně na základě nálezů tyglíků z náměstí Svobody 9

Doklady slévání barevných kovů ve středověkém Brně na základě nálezů tyglíků z náměstí Svobody 9 Doklady slévání barevných kovů ve středověkém Brně na základě nálezů tyglíků z náměstí Svobody 9 Martin Hložek, Petr Holub, Lenka Sedláčková, Tomáš Trojek Nedestruktivní rentgen fluorescenční analýze bylo

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu)

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla Sklo je vlastně tuhý roztok směsi solí alkalických kovů a kovů alkalických zemin s kyselinou

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

Oblasti průzkumu kovů

Oblasti průzkumu kovů Průzkum kovů Oblasti průzkumu kovů Identifikace kovů, složení slitin. Studium struktury kovu-technologie výroby, defektoskopie. Průzkum aktuálního stavu kovu, typu a stupně koroze. Průzkumy předchozích

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ PROTOKOL

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ PROTOKOL ZADAVATEL: NTM ODBĚR LOKALITA: SBÍRKY NTM, doprava, letadlo Anatra Č. AKCE / Č. VZORKU: /08/ 7, 76-8 POPIS VZORKŮ, MÍSTA ODBĚRU A POŽADOVANÉ STANOVENÍ: 7 lak pravý bok FTIR, stratigrafie 76 lak, pravé

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA restaurovala MgA. Petra Tušerová leden 2016 Restaurátorská zpráva 1. Údaje o díle název: Dáma s liščím šálem autor: Malva Schalek technika:

Více

198 00 Praha 9 - Kyje, Průmyslová 881 IČO 49614223 EN 13055-1 tel 272 701 281, fax 272 700 715 (PN 72 12 71) e-mail: perlit@perlitpraha.

198 00 Praha 9 - Kyje, Průmyslová 881 IČO 49614223 EN 13055-1 tel 272 701 281, fax 272 700 715 (PN 72 12 71) e-mail: perlit@perlitpraha. 198 00 Praha 9 - Kyje, Průmyslová 881 IČO 49614223 EN 13055-1 (PN 72 12 71) TECHNICKÝ LIST Vlastnosti: Expandovaný perlit je přírodní, jemně zrnitý prášek šedobílé barvy s vysokou tepelně izolační a zvukově

Více

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis č. j. / ze dne: 29. 5. 2009

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis č. j. / ze dne: 29. 5. 2009 002-10 SHaZ Bečov, západní parkán u Horního hradu podklad pro projektovou dokumentaci PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ Zadavatel: GIRSA AT s.r.o. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více)

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více) SKLO Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více) první písemná zmínka o skle na našem území pochází až z roku 1162

Více

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI Pavel Mašín - Dekonta, a.s Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, VŠCHT Praha Martin Kubal Jiří Sobek - ÚCHP AV ČR Inovativní sanační technologie

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ - PŘÍLOHA B NEPROPUSTNOST PODLOŽNÍHO MATERIÁLU PO NAMÁHÁNÍ POHYBEM - TAHOVÉ A SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ - PŘÍLOHA B NEPROPUSTNOST PODLOŽNÍHO MATERIÁLU PO NAMÁHÁNÍ POHYBEM - TAHOVÉ A SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí

Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí Drahomíra Janová, Jiří Merta, Karel Stránský Úvod Materiálovému rozboru byl podroben železný předmět pocházející z archeologického výzkumu z lokality

Více

Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku

Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku Jak se měří radon Jak se měří radon Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku Měřeným parametrem je objemová aktivita radonu 222 Rn v půdním vzduchu. Výsledek je udáván v jednotkách kbq/m 3.

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD.

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 1_Modelový příklad Krok 1, 2, 3 Modelový příklad průzkumu barevných vrstev iluminovaného rukopisu XIV A 13 je zaměřený na fyzický stav iluminací,

Více

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 Použití: Celulózová strukturální stěrka CMS 15 je dekorativní úprava povrchu, tvořená směsí buničiny a speciálních aditiv. Po aplikaci a důkladném vysušení v interiéru

Více

Kysličníková skla. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Kysličníková skla. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Kysličníková skla Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Druhy amorfních látek Přírodní skla Vulkanická skla : zásaditá 45 až 50 % SiO 2 sideromelan kyselá

Více

PŘÍPRAVA SORBENTŮ PRO ČIŠTĚNÍ GENERÁTOROVÉHO PLYNU

PŘÍPRAVA SORBENTŮ PRO ČIŠTĚNÍ GENERÁTOROVÉHO PLYNU PŘÍPRAVA SORBENTŮ PRO ČIŠTĚNÍ GENERÁTOROVÉHO PLYNU Kateřina Bradáčová, Pavel Machač, Václav Koza, Petr Pekárek Příspěvek se věnuje přípravě sorbetů pro odstraňování kyselých plynů, především HCl z generátorového

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9 OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRA JAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrát CaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou

Více

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla Výroba skla Sklo je amorfní (beztvará) průhledná nebo průsvitná látka s širokým uplatněním ve stavebnictví, průmyslu i umění. Je odolné vůči povětrnostním a chemickým vlivům (kromě kyseliny fluorovodíkové,

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

Adhezní síly v kompozitech

Adhezní síly v kompozitech Adhezní síly v kompozitech Nanokompozity Pro 5. ročník nanomateriály Fakulta mechatroniky Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Vazby na rozhraní

Více

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení: Konstrukční lepidla Pro náročné požadavky Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Sortiment konstrukčních lepidel společnosti Henkel zahrnuje širokou nabídku řešení pro různé požadavky a podmínky, které

Více

VLIV MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ HLINITOKŘEMIČITÝCH SUROVIN NA VYBRANÉ FUNKČNÍ PARAMETRY KERAMICKÝCH VÝROBKŮ

VLIV MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ HLINITOKŘEMIČITÝCH SUROVIN NA VYBRANÉ FUNKČNÍ PARAMETRY KERAMICKÝCH VÝROBKŮ VLIV MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ HLINITOKŘEMIČITÝCH SUROVIN NA VYBRANÉ FUNKČNÍ PARAMETRY KERAMICKÝCH VÝROBKŮ EFECT OF MINERALOGY COMPOSITION OF ALUMINOUS RAW MATERIALS ON SELECTED FUNCTIONAL PARAMETERS OF

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.

Více

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody:

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody: Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox R RH ROPOVODY, PLYNOVODY Nátěr na železné konstrukce, antikorozní základní i vrchní nátěr. Popis výrobku: Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově Zadavatel průzkumu: BcA. Pavla Perůtková Zadání průzkumu: Stratigrafie barevných vrstev Identifikace

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken VLASNOSI VLÁKEN 3. epelné vlastnosti vláken 3.. Úvod epelné vlastnosti vláken jsou velice důležité, neboť jsou rozhodující pro volbu vhodných parametrů zpracování i použití vláken. Závisí na chemickém

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS)

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) Fejgl 1,2, M., Černý 1,3, R., Světlík 1,2, I., Tomášková 1, L. 1 CRL ODZ ÚJF AV ČR, v.v.i., Na Truhlářce 39/64, 180 86 Praha 8 2 SÚRO,

Více

SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.

SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2. TEPLO TA1 419.0008 TEPLO 1 SEZNAM POKUSŮ MĚŘENÍ TEPLOT Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.) KALORIMETRIE Teplotní rovnováha. (2.1.) Studium kalorimetru. (2.2.) Křivka

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Sklo definice, vlastnosti, výroba. LF MU Brno Brýlová technologie

Sklo definice, vlastnosti, výroba. LF MU Brno Brýlová technologie Sklo definice, vlastnosti, výroba LF MU Brno Brýlová technologie Definice skla Sklo je tvrdý, křehký, špatně vodivý materiál, který praská, jestliže je vystaven prudkým teplotním změnám (např. ochlazení)

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM CO JE AKVATRON? Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své

Více

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY Posuzovaný objekt: Bytový dům Adresa: Široká č.p.87, Chrudim Zákazník: Ing. Patrik Boguaj Číslo zprávy: JS 1512 OBSAH 1. Popis objektu 2. Vlastní měření

Více