Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 11 / 2009 :: vychází listopad 2009 neprodejné Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety Letos uplyne rovných 20 let od městem, ve kterém slavná minulost více než desetitisícový dav s vlajkami, politické školy OV KSČ. Navíc se převratných změn, označovaných navazuje na socialistickou současnost. transparenty i nezbytnými předpokládají pravidelné schůzky obvykle jako Sametová revoluce. vztyčenými prsty do písmene V, představitelů obou stran tak, aby Společenské proměny a události Po událostech na Národní třídě, jak naslouchá provoláním pražských pokračoval dialog oficiálních před- celostátního významu jsou v médiích brutálním zásahu pořádkových sil vysokoškoláků, projevům stavitelů města s občany. V radě po pravidelně připomínány a údaje proti pokojné studentské demon- zástupců stran i jednotlivců a se- předložení těchto informací vypu- k nim jsou bez problému dostupné. straci k 50. výročí 17. listopadu znamuje se s akčním programem ká vášnivá diskuse s nejrůznějšími Jak se však listopadové události odrážely 1939, se ale dávají do pohybu změ- OF. Lidé jsou v oknech, na balkonech názory, o nichž zápisy dodnes in- v menším okresním městě, ny i v našem městě. Především se jakým je Kutná Hora? Jak zachytily hlásí o slovo studenti gymnázia, průběh konce roku 1989 takové oficiální 23. listopadu se odpoledne scházeka prameny, jakými jsou kronijí pod Vlašským dvorem studenti města či zápisy z jednání městského i žáci učilišť. Vítají mezi sebou dva národního výboru? pražské vysokoškoláky, je tu i he- V září 1989 slavilo město 700 rec Realistického divadla z Prahy let názvu Kutná Hora. Městský Dalimil Klapka, informuje nás národní výbor při té příležitosti zápis v Kronice města Kutné Hory vydal pamětní listy a spolu s MV , uložené dnes v místním KSČ a MV Národní fronty uspořádal okresním archivu. Tehdejší kroni- slavnostní zasedání v Tylově kářka paní Vlasta Kmošková dále divadle i společenský večer v Lorci. pokračuje: Dozvídají se o událos- Zvláštní číslo Kutnohorského tech v Praze a stojí za požadavky zpravodaje tehdy ještě uvádělo, že studentů i herců. Scházejí se vedení léta mírového budování vytvořila i pracovníci různých podniků, to- z města jedinečný urbanistický váren, institucí, škol i politických celek, ve kterém se spojuje historie stran a ve velké většině, i když po Foto: SOkA Kutná Hora a současnost. Kutná Hora se stala četných a v prvních dnech i rozporných Manifestace na Palackého náměstí 27. listopadu Listujeme: hotelu Mědínek, dokonce formují, přesto nakonec rada sou- náhledech, se nakonec všichni vyjadřují kladně k současným požadavkům a postupům. V restauraci U Dušků je založeno místní spontánně strhávají rudé hvězdy, zákroku proti studentům v Praze. i na střechách domů. Ve městě se hlasí s odsouzením nepřiměřeného na straně 2 Zprávy z rady města Občanské fórum, o tři dny později, srpy a kladiva coby znaky minulého Podle přijatého usnesení se národ- na straně listopadu, se ale totéž ustavuje režimu. ní výbor v zásadě ztotožňuje s pro- Kongres OWHC také v sídle Čs. strany socialistické Na společenské změny reaguje gramovými zásadami Občanského a část členů z prvního OF do něj Rada MěstNV a schází se k mimořádnému fóra s tím, že budou konkretizo- na straně 4 přechází. Ještě týž den promlouvají zasedání. Na programu vány na podmínky města Kutné MŠ Benešova 149/I jeho mluvčí na Havlíčkově náměstí, má informování členů o jednání Hory. Funkcionáři výboru byli tradičním místě kutnohorských demonstrací se zástupci kutnohorského Občan- zmocněni k vedení dialogu se zá- na straně 5 při revolučních zvratech. ského fóra. Výsledkem je dohoda, stupci Občanského fóra. Otázky pro starostu Nejmasovější akcí v Kutné Hoře podle níž má dát národní výbor Dne 10. prosince přijíždí do Tylova divadla na besedu s občany je 27. listopadu generální stávka; představitelům OF k dispozici prostory na straně 7 začíná v poledne a trvá dvě hodiny. s telefonním spojením - jed- prof. Jiří Hájek, mluvčí Charty 77 Nová kavárna Dochované archivní fotografie při nalo se, jak uvádí kronika, o Sankturinovský dům, dosavadní sídlo pokračování na str. a někdejší československý ministr ní na Palackého náměstí zachycují 3

2 Zprávy z rady města Záležitosti odboru správy města Při projednávání záležitostí odboru správy majetku došla rada k závěru, že město zapůjčí bezplatně preghaus ve Vlašském dvoře pro účely vánoční výstavy Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje od do Zimní stadion bude provozován Technickými službami KH s. r. o. V Kutné Hoře bude natáčen dokument Rodinné zlato vzhledem k tomu, že jde o způsob propagace města, nebude natáčení zpoplatněno. V případě společnosti HC Kutná Hora a. s., doporučuje odbor správy majetku zrušit sídlo této společnosti v nemovitosti Havlíčkovo nám., č. p. 87, Kutná Hora, neboť Město Kutná Hora nemá s touto organizací žádný smluvní vztah a uvedený objekt se připravuje jako sídlo městské policie. Bylo projednáno právní posouzení JUDr. Prokopa ke smlouvě o převodu nemocnice a bylo rozhodnuto projednat v nejbližší době situaci s ministrem financí Janotou a hejtmanem Rathem. Na střeše domu č. p. 366 v ul. Masarykova byla povolena fotovoltaická elektrárna. K výrazné změně došlo novelizací zákona o zodpovědnosti obcí na údržbě chodníků v zimních měsících. Město bude zodpovídat za zimní údržbu 37 chodníků v Kutné Hoře, tento počet může být rozšířen podle možností technických služeb. listopad 2009 strana 2 Záležitosti odboru památkové péče, kultury, školství a Tv Město poskytne bezúročnou půjčku TJ Sokol Kutná Hora podmíněnou doložením hospodaření za poslední dva roky. Město také zapůjčí grafické podklady znaku pro Galerii Středočeského kraje sídlící v Jezuické koleji. Záležitosti odboru investic Rada města pověřila odbor investic zpracováním návrhu na revitalizaci sídliště Šipší (instalace informační tabule, rekonstrukce chodníků v ul. J. Palacha, odklizení kontejnerů). V předsálí obřadní síně ve Vlašském dvoře budou obnoveny elektrické rozvody. Bylo projednáno zadání stavebních prací pro dětské hřiště v Šipší a také prací na dokončení dětského hřiště v Poličanech. Bude podána žádost o grant na výměnu sedadel v kině Svět. Různé Rada projednala žádost Sparty ČKD Kutná Hora o poskytnutí příspěvku na realizaci závlahy travnaté plochy stadionu Lorec, který je ve vlastnictví města. Ekonomický odbor najde v rozpočtu příspěvek ,- Kč. Na přejezdu v Novomlýnské ulici bude instalována světelná signalizace a závora. Rada se zabývala také informací o nevhodném načasování koncertu Tři sestry a Ortenovy Kutné Hory. V budoucnu by mělo město předcházet kolizi termínů jednotlivých akcí, zejména pokud jsou to akce pravidelné a pro Kutnou Horu významné. Vladimír Zubov, člen RM I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora pokračuje Dne proběhla kolaudace povrchu komunikací v Ruthardské ulici, Dačického náměstí, spodní části Václavského náměstí a Šultysovy ulice. V současné době mění svou tvář Komenského náměstí, jehož výslednou podobu ovlivnili sami obyvatelé; stavební práce běží rovněž v Kollárově ulici. Oznámení Obec Kutná Hora oznamuje, že bude zahájeno řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory. Nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) bude v souladu s ustanovením 16 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyložen k veřejnému nahlédnutí v budově Městského úřadu v Kutné Hoře Vlašský dvůr, kancelář č. 15 (přízemí) v úředních hodinách, pondělí a středa od 8.00 do a od do hodin, v období od do Případné dotazy k obnovenému katastrálnímu operátu je možno zodpovědět v budově Katastrálního pracoviště, Rudní 432, Kutná Hora (zde lze do operátu taktéž nahlížet) v období vždy v pracovních dnech: Pondělí a Úterý a Středa a Čtvrtek a Pátek a Po celou dobu vyložení se mohou vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat s výsledky obnovy katastrálního operátu. Ve stejné době a ještě ve lhůtě 15 dnů od skončení vyložení obnoveného katastrálního operátu mohou proti jeho obsahu podat námitky. Námitky lze podat pouze písemně, a to u zaměstnanců katastrálního úřadu přítomných u řízení nebo u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora poštou nebo v podatelně. Upozorňujeme, že neúčast vlastníků a jiných oprávněných na řízení o námitkách a námitky, u nichž nebyla prokázána oprávněnost, nejsou překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného operátu. Platnost obnoveného katastrálního operátu a ukončení platnosti dosavadního katastrálního operátu bude vyhlášena Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora ke dni , pokud nebudou proti jeho obsahu ve stanovené lhůtě podány námitky nebo bude o námitkách pravomocně rozhodnuto. Nebude-li o některých námitkách pravomocně rozhodnuto, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. V průběhu řízení o námitkách lze ještě ohlásit případnou změnu osobních údajů vlastníka a jiného oprávněného doloženou průkazem totožnosti.

3 dokončení ze str. 1 zahraničních věcí, který v srpnu 1968 protestoval v OSN proti sovětské okupaci. Kutnohořany tíží v těchto dnech mnohá témata a chtějí o nich diskutovat, navíc o řadě z nich museli dlouhá léta mlčet. Nahlas se tak např. zvažuje znovuvztyčení památníku T. G. Masaryka před Vlašským dvorem či obnova časopisu Krásné město, zrušeného normalizací. Zajímavě působí výzva okresního archivu, aby se zachytila co nejbohatší dokumentace těchto dnů: Není to jednoduché, musí se konstatovat, vylepené plakáty si těžko někdo dovolí strhnout. Zásadní změny pro Kutnou Horu přicházejí v prosinci a lednu, kdy se v sále U Anděla schází plenární zasedání městského národního výboru. Sál je plný, vždyť přišlo nejen 77 poslanců (ze 101; desítka nepřítomných se ani neomluvila), ale především přes pět stovek hostů. Ačkoli dochází listopad 2009 strana 3 X. celosvětový kongres měst sdružených v UNESCO OWHC (Organization of World Heritage Cities) Ve dnech jsem se zúčastnil spolu se starostou města Ivo Šalátkem celosvětového kongresu měst zapsaných na listinu UNESCO v hlavním městě Ekvádoru Quito. Odlet byl v 6 hod. ráno a přes Frankfurt, Miami jsme přistáli v nočních hodinách v Quitu dopoledne probíhal workshop s panem starostou Quita a v podvečerních hodinách proběhlo slavnostní zahájení kongresu ve Zlaté katedrále za přítomnosti všech 260 účastníků kongresu, starostů, místostarostů a pracovníků jednotlivých měst. Kongres zahájil starosta města pan Dr. Augusto Barrera Guarderas probíhala prezentace některých měst při záchraně a rekonstrukci některých památek zapsaných na listinu UNESCO. Mě konkrétně velice zaujal druhý jednací den, kdy se probíraly problémy při výstavbě sportovních zařízení za účelem výstavby olympijských areálů v Číně a Vancouveru, kde došlo k nenahraditelným škodám na historickém majetku, a po prezentaci jsem měl jako sportovní fanoušek opravdu smíšené pocity. Při jednáních došlo na výměnu zkušeností především s účastníky evropské části a opět jsme se potkali s přáteli z okolních států proběhlo očekávané hlasování, které je velice prestižní, o dalším místě konání XI. kongresu za dva roky a po boji zvítězila portugalská Evora. 12. a 13. jsme měli volno, které jsme využili alespoň k částečnému poznání Quita a okolí, které je díky sopečné činnosti velice působivé, a přesto, že se nachází v nadmořské výšce 2900 m je zde velice příjemné klima. Snad největší dojem na mne udělal rovník, který se nachází 30 km od Quita a byli jsme přímo Evropské setkání mládeže Počátkem října se staly Gymnázium Jiřího Ortena a město Kutná Hora dějištěm setkání mládeže partnerských regionů Středočeského kraje. Týdenního setkání se kromě Středočechů účastnili studenti středních a vysokých škol z Burgundska, polského Opole a německé spolkové země Rheinland Pfalz. Programem, jenž přirozeně zahrnoval poznávání památek středních Čech, výtvarné a kulturní aktivity, se jako červená nit táhne téma Evropská unie. V Praze se studenti sešli s Jiřím Pehem, se kterým diskutovali o evropské demokracii, na půdě GJO pak s europoslancem Liborem Roučkem o euroskepticizmu. vs Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety k výměně některých radních, zůstávají nejzastoupenějšími komunisté. Především se však tajně hlasuje o důvěře městské radě jako takové a nadpoloviční většina přítomných poslanců se pro ni vysloví. Když pak Federální shromáždění ČSSR přijme zákon umožňující odvolání stávajících poslanců a jejich nahrazení podle návrhu OF, změní se v březnu 1990 alespoň složení kutnohorského zastupitelstva, mezi jehož členy se dostanou zástupci OF a s nimi i obnovované ČSSD a Strany zelených. To už jsme se ale pustili příliš daleko za Listopad Naši stručnou připomínku k 20. výročí snad nelze ukončit vhodněji než závěrečnou poznámkou opět z kroniky: A tak je si jen přát, aby naše listopadová revoluce něžná, sametová zapustila hluboké kořeny a byla začátkem nového, svobodného života pro nás pro všechny. Lukáš Provaz, kronikář města na místě, které bylo r označeno francouzskou expedicí za rovník. Ještě je třeba podotknout, že veškerý pobyt byl hrazen cca ze ¾ organizací OWHC a ¼ byla hrazena z rozpočtu města jsme ráno odlétali z Quita a po 37 hodinách letu a čekání v letištních halách jsme přistáli na Ruzyňském letišti. Václav Vančura, místostarosta

4 listopad 2009 strana 4 Seriál Mateřské školy v Kutné Hoře Mateřská škola U Sluníčka, Benešova 149/I, Kutná Hora Jsem už předškolák a proto dávno vím, že moje školka se jmenuje U Sluníčka. Na začátku jsem sice trochu plakal, protože se mi stýskalo po mamince, ale paní učitelka mě pochovala, pohladila a seznámila mě s novými kamarády. A teď tam chodím každý den. Hraju si, cvičím, učím se kreslit, malovat, modelovat, stavím veledíla ze stavebnic, umím už skládat puzzllíky, vyplňovat pracovní listy, chodím na vycházky, někdy i na delší výlety, těším se na divadlo, poslouchám pohádky každý den je něco nového a každý den se tam těším. Mateřská škola U Sluníčka v Benešově ulici je dvoupatrová účelová budova, opatřená novou střechou a okny a stojí uprostřed veliké zahrady. Najdete tu krásné vzrostlé stromy a pro děti čtyři pískoviště a spoustu dřevěných průlezek a skluzavek. V budově samotné jsou pak čtyři třídy. Každá je vybavena moderním a účelovým nábytkem, který plně vyhovuje potřebám dětí i učitelek, nechybí dětmi oblíbené velkoprvkové stavebnice a spousta her a hraček. Třídy jsou heterogenní, tzn. věkově smíšené. Velkou předností tohoto uspořádání je, že spolu mohou být umisťováni sourozenci a kamarádi. Nespornou výhodou je i to, že mladší děti se naučí něco nového od starších kamarádů, starší děti se učí pomáhat mladším a všichni se učí vzájemné spolupráci a toleranci. O to náročnější je práce učitelek zabavit všechny děti a sjednotit činnosti po celý den tak, aby to všem dětem vyhovovalo, je opravdu náročný úkol. Veškeré činnosti ve třídách se řídí školním vzdělávacím programem s názvem S kamarády poznávám svět. Ten si učitelky v jednotlivých třídách rozpracují na míru do třídních programů s různými tématickými celky, které vyhovují složení a rytmu třídy a postihují roční období i aktuální události. Kromě denních činností učitelky vymyslí a zorganizují mnoho dalších akcí. Patří k nim výšlapy do podzimní přírody, tradiční výroba skřítků Podzimníčků, do které se zapojují i rodiče. V adventním období školku pravidelně navštěvuje Mikuláš s roztomilým čertem a s nadílkou pro všechny děti. V lednu chodíme do 1. tříd základních škol děti se před zápisem podívají do svého budoucího prostředí a potkají tu i své bývalé kamarády ze školky. Únor je tradičně vyhrazen masopustnímu reji v maskách, blížící se velikonoce poznáte podle jarně vyzdobených prostor školy a v dubnu se na zahradě slétají čarodějnice a čarodějové. Květen patří poznávacím výletům po Kutné Hoře a okolí, ale také celoškolnímu výletu např. do hřebčína v Kladrubech, do Perníkové chaloupky, za bílými jeleny apod. Červen bývá ve znamení loučení každoročně odchází do 1. tříd 30 až 40 dětí. Připravíme tedy s dětmi pásmo her, písniček a veršů a pozveme rodiče, abychom se všichni navzájem naposledy setkali a své děti vypravili do světa. Naše mateřská škola se ne náhodou jmenuje U Sluníčka. Tým sedmi učitelek, asistentky pedagoga, dvou uklízeček a kolektiv kuchařek se velmi snaží o to, aby si děti ze školky nesly sluníčko i domů. Ve svých očích. A když se to daří, je to pro všechny obrovská odměna a motivace k další práci. Děkuji proto všem svým kolegyním za trpělivý a laskavý přístup k dětem, za skvěle odváděnou práci a dětem i jejich rodičům přeji, aby se jim u nás i nadále líbilo. Základní informace o provozu MŠ a o jejích aktivitách najdete na webových stránkách sekce MŠ Benešova 1. Hana Mokošínová, vedoucí učitelka

5 Otázky pro starostu města Ivo Šalátka Pane starosto, v souvislosti se z á d l a ž b o u historického jádra se některým občanům nelíbí v y d l á ž d ě n í prostoru kolem Morového sloupu v Šultysově ul. Vadí jim, že plocha není klasicky rozdělena na vozovku a chodníky, dále se jim nelíbí nadměrná prašnost a to i na dokončených úsecích? Celá Šultysova ulice je projektově koncipována jako ryze pěší zóna a z toho důvodu památkáři a projektanti nedoporučili realizaci chodníků. Dalším důvodem je, že bylo vytvořeno jakési přirozené koryto pro odtok dešťové vody. Předtím se stávalo, že voda protékala pod chodníky a docházelo k zaplavování sklepů přilehlých domů. I z estetického hlediska Morový sloup v tomto prostoru více vynikne. Mimo jiné toto řešení zároveň umožňuje využít této architektonicky unikátní ulice k pořádání pravidelných trhů. Trhy by neměly narušit ráz této části a mohly by být vhodným estetickým a praktickým doplňkem. Příčinou nadměrné prašnosti je drť, která se při dláždění používá. Blahopřejeme V měsíci říjnu 2009 oslavily svá životní jubilea naše spol u o b č a n k y paní Růžena Nováková, Jiřina Šandová, Marie Suchá, Milada Poláková, Jiřina Dolejšová, Marie Zavadilová, Jindřicha Majerová, Emilie Vintišková, Věra Nováková, Zdenka Zachařo- Vítání občánků V pondělí 21. září 2009 se ve velké zasedací síni Vlašského dvora uskutečnil slavnostní akt přivítání našich nejmenších občánků mezi občany města Kutná Hora. Členka Zastupitelstva města Kutná Hora paní Lenka Frankovicová popřála všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví a štěstí v celém jejich životě. Slavnostního aktu se zúčastnili se svými rodiči, prarodiči a přáteli Její množství je dáno technologickým postupem. Postupně vlivem provozu, deště a otřesů drť samovolně zapadne do dlažebních spár. Po určité době se může prach mechanicky uklízet. Jelikož se občané často ptají na osvětlení, chci na závěr dodat, že prakticky všechny ulice procházející rekonstrukcí budou osazeny buď dobovými historickými replikami osvětlení nebo moderními lampami. Ve sdělovacích prostředcích se objevily zprávy, že firmy Foxconn a Philip Morris budou rozšiřovat výrobu, což by alespoň částečně mohlo zbrzdit narůstající nezaměstnanost našeho regionu. Máte nějaké informace o záměrech těchto firem? Firma Foxconn chce do poloviny příštího roku postavit v průmyslové zóně na Karlově novou halu, s tím že má velké množství zakázek a potřebuje vykrýt objednávky, hlavně pro Hewlett Packard. Bylo řečeno, že bude navyšovat počet zaměstnanců v příštím roce o 800 a bude mít zájem o lidi z Kutné Hory a nejbližšího okolí. Rovněž Philip Morris bude v Sedlci zvedat výrobu zhruba o jednu třetinu s tím, že v Kutné Hoře je jedna z nejmodernějších továren v Evropě, čemuž tak bude i nadále. V roce 2010 chce přijmout 300 lidí a přistavovat další halu. vá, Božena Černá, Hana Kolcunová, Helena Hájková, Marie Lipská, Olga Hájová, Ludmila Delavosová, Marie Vrbenská, Otilie Urbanová a pánové Jan Kalčák, Jaroslav Stehlík, Vladislav Valterstein, Bohumír Finger, Stanislav Lázňovský, Jaroslav Kadlec a Hubert Obr. Město Kutná Hora jim předalo gratulace a popřálo pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Adam Kramář, Matěj Černý, Michal Šmejkal, Štěpán Holeček, Filip Šimůnek, Veronika Samandari, Jaroslav Paďouk, Ladislav Gabriel Janeček, Martin Chlumský, Zoe Aida Harvey, Kryštof Šlapák, Nicol Jeřábková, Jakub Judytka, Tomáš Kurtej, Eliška Koděrová, Klára Navrátilová, Štěpán Hadrovský, David Šklíba, Jan Dušek, Jan Halada, Jan Brich, Tomáš Kudyn, Štěpán Koníček, Veronika Sýkorová a Natálie Danielová. I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství. listopad 2009 strana 5 Na základě těchto informací se společnost Bouwfonds rozhodla rozhýbat bytovou výstavbu v areálu Lidky. Mělo by tam vzniknout 200 až 250 bytů, které by firma z části prodala do soukromého vlastnictví a z části pronajala. Celý projekt zahrnuje rovněž výstavbu doprovodných služeb včetně obchodů. V poslední době jsou v ulicích města vidět nesourodé skupinky uklízejících lidí, můžete vysvětlit o co se jedná? Město zaměstnává v průměru 10 až 15 lidí, kteří jsou nezaměstnaní. Jejich mzda je městu hrazena z úřadu práce. Další lidé, kteří jsou městem zaměstnávaní, si musí odpracovat soudem uložené veřejně Z ÚŘEDNÍ DESKY Prodeje a pronájmy majetku města Úřad práce informuje Na konci měsíce září tohoto roku evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 3496 uchazečů o zaměstnání. Na konci měsíce bylo tak evidováno o 90 uchazečů více něž v předchozím měsíci a o 1318 více než před rokem. Míra registrované nezaměstnanosti stoupla na 8,74 % (před rokem 5,40 %). Evidováno bylo 348 volných míst (před rokem 1057). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil 39,2 let. Průměr- prospěšné práce. Všichni tito lidé musí vykázat určitý počet hodin, aby jim mohly být vypláceny sociální dávky v plné výši. Jsou využíváni k sekání trávy na hůře dostupných místech, uklízejí nepořádek ve veřejné zeleni a podobně. Rovněž uvažujeme o jejich využití na zimní úklid. Byť se může zdát, že tato skupina zaměstnanců nejede na plné stoprocentní obrátky, tak jejich činnost je pro město prospěšná a viditelná. Je to vidět na příkladu městské části Neškaredice. Od doby, kdy místní nezaměstnaní tuto činnost provádí, obec viditelně prokoukla. Zároveň ti, kteří uklízejí, si následně svou práci hlídají, čímž fungují jako strážci pořádku. otázky pokládal Michal Beneš Kontakt: Odbor správy majetku - oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora tel.: ) Výběrové řízení č. SN 14/09 na pronájem nebytových prostorů v Kutné Hoře, ul. Benešova, č. p. 647 o výměře cca 21 m 2 (+ 13 m 2 sklad, šatna, WC). Vyhlašovací minimální cena nájemného je ,- Kč/rok. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 2) Výběrové řízení č. SN 15/09 na pronájem nebytových prostorů v Kutné Hoře, ul. Benešova, č. p. 635 o výměře cca 60 m 2 (+ 25 m 2 sklad, šatna, WC). Vyhlašovací minimální cena nájemného je ,- Kč/rok. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 3) Výběrové řízení č. SN 16/09 na pronájem nebytových prostorů v Kutné Hoře, Palackého nám., č. p. 379 (cca 195 m 2 ), včetně dvorního přístavku (cca 101 m m 2 sklepní prostory), dále parku U Tří pávů (cca 1230 m 2 ) a sklepních prostorů pod parkem (cca 200m 2 ). Minimální roční cena za pronájem nemovitostí není stanovena. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 4) Výběrové řízení č. SN 17/09 na pronájem nebytových prostorů v Kutné Hoře, ul. Benešova, č. p. 633 o výměře cca 63 m 2 (+ 25 m 2 sklad, šatna, WC). Vyhlašovací minimální cena nájemného je ,- Kč/rok. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 5) Záměr Města Kutná Hora prodat movité věci dle seznamu zveřejněného na úředních deskách Městského úřadu Kutná Hora. Celá znění záměru a výběrových řízení včetně zvláštních podmínek jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: ná délka evidence uchazečů 352 dnů. Průměrný měsíční nárok na podporu v nezaměstnanosti činil 5718 Kč. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 1359 uchazečů. V průběhu měsíce září se přihlásilo 644 uchazečů o zaměstnání. Celkem z evidence bylo vyřazeno 553 uchazečů. Úřad práce umístil celkem 50 osob. Nejvíce uchazečů přišlo do evidence z ČKD Kutná Hora, a.s. (44), Prádelna, čistírna spol. s r.o. (39), TPCA (7). Z města Kutná Hora bylo k evidováno 1016 uchazečů. Míra nezaměstnanosti 8,96 %.

6 listopad 2009 strana 6 Kremnica blýská se na lepší časy? Objevujeme nové světy Objevujeme nové světy tak se jmenuje projekt primární protidrogové prevence pro žáky šestého ročníku na ZŠ Žižkov Kutná Hora. Na přelomu září a října se žáci postupně vystřídali se svými třídními učiteli na dvoudenním pobytu ve Zbraslavicích. Pod vedením školního metodika prevence a za pomoci skupiny PEER aktivistů školy se děti pobavily při netradičních sportovních disciplínách a hrách, Měsíc říjen byl v knihovně ve znamení celonárodní ankety Kniha mého srdce. Protože tyto řádky píšeme v předstihu, nevíme na rozdíl od Vás, která knížka v sobotu byla vyhlášena Jaroslavem Duškem nejoblíbenější knihou Česka. Za to Vám ale můžeme říct, že v Kutné Hoře to vyhrála (a hlasovalo více než 1000 čtenářů) Babička Boženy Němcové, na druhém místě pak Stmívání Stephenie Meyer a pomyslný bronz obdržel Jirotkův Saturnin. Jsme opravdu zvědaví, jestli kutnohorští hlasující zvolili pořadí shodně s výsledky celého Česka. Každopádně si přijďte do knihovny některou z oceněných knížek přečíst nebo poslechnout. Ano, máme mnohé z knižních titulů i ve zvukové podobě na CD. Vždy počátkem října slaví české knihovny po celý jeden týden svůj svátek - Týden knihoven. I naše knihovna slavila, samozřejmě spolu se čtenáři při besedách s Arnoštem Vašíčkem (spisovatel, záhadolog) a Jarmilou Kratochvílovou, při výstavě mapující historii knihovny a v neposlední řadě při výstavě dobových svatebních fotografií, nazvanou Když si náš dědeček babičku bral, kterou připravila malínská pobočka knihovny. Dále jste si mohli vybrat Na letošní Svatováclavské slavnosti přijeli po delší době naši přátelé z partnerského města Kremnica. Dva členové zastupitelstva města, a zároveň na slovo vzatí odborníci ve svém oboru, přispěli také aktivně k tradičnímu kutnohorskému svátku. Pan Martin Varhaňovský, majitel vinotéky Biely Bocian, se prezentoval v klášteře sv. Voršily na setkání odborníků vinařů a odpolední degustaci. Pan Marián Vojtko, učitel na umělecké škole v Kremnici zase předvedl svůj um jako leader doprovodné kapely Lenky Ferenčíkové, která vystoupila v rámci odpoledního kulturního programu na Palackého náměstí. Naším dalším hostem byla ředitelka Informačního centra z Kremnice paní Zuzana Tileschová, se kterou jsme pak projednávali možnosti další vzájemné spolupráce partnerských měst. Chtěli bychom tak navázat na dobrou tradici společných setkávání občanů obou měst s kulturními, uměleckými, sportovními či propagačními novinkami nejbližších sousedů. Máme mnoho nápadů, které je ovšem nejprve potřeba projednat ve vedení obou měst, nalézt podporu morální i finanční a ochotné spolupracovníky. Pak bude možné přistoupit k vlastní realizaci. Vzájemná spolupráce by se měla začít opět rozvíjet nejprve na bázi spolupráce škol, kulturních a sportovních institucí a v neposlední řadě i navázáním užších kontaktů podnikatelů obou měst. Eva Hnátková učily se spolupráci a vzájemné pomoci, diskutovaly o škodlivosti kouření a alkoholu. Na projekt, který je finančně dotovaný z grantu Města Kutná Hora a rezervního fondu školy, navazují další aktivity během celého roku. Některé z nich zajišťují i pracovníci o. s. Prostor Kolín (škola je zapojená do tříletého projektu dlouhodobé primární prevence dotovaného z ESF). Monika Klečková Kutnohorská knihovna vám chce říct, že zdarma z nabídky našich vyřazených knižních titulů a časopisů, odpouštěli jsme v tomto týdnu upomínky zapomětlivým čtenářům, vařili jsme kávu zdarma pro návštěvníky na internetu, hráli, četli a povídali jsme si s maminkami a malými dětmi, zkoušeli jsme Vás ze znalostí o kutnohorské knihovně a známých knižních titulech prostřednictvím interaktivních kvízů na internetu. Opravdu hezké a motivující ceny dodalo nakladatelství Motto, děkujeme dárcům i čtenářům. Byl to hezký týden. A co připravujeme dále? Pro následující týdny chystáme: Přednášku Současná slovenská literatura, a to od hod. v Rytířském sále Vlašského dvora. Pokračujeme v projektu Za písmenky do knihovny spolu s prvňáčky kutnohorských škol. Přijede mezi nás oblíbený ilustrátor Adolf Dudek. Na sobotu jsme naplánovali pro všechny čtenáře i nečtenáře Den pro dětskou knihu. Přijďte nakoupit do knihovny svým dětem hezké a kvalitní knížky pod Vánoční stromeček a k tomu si ještě hrát, soutěžit, poslouchat nebo jen tak pobýt u šálku dobré kávy. Těší se na Vás Vaše knihovna Víno a vinařství v Krásném městě V listopadu se ke čtenářům dostává letošní třetí číslo časopisu Krásné město. Tématem většiny příspěvků se stalo víno a vinařství v Kutné Hoře a okolí. Jednotlivé příspěvky tak seznamují např. s vinařskou tradicí našeho kraje, sahající do středověku, s aktivitami společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, obnovou vinohradu pod Barborou či se soutěžní výstavou vín v našem městě. Autoři se také ohlížejí za uplynulými ročníky populárních Svatováclavských slavností či uvažují o obnově vinic na Kačině. Vedle hlavního tématu najdou čtenáři v novém čísle také rozsáhlý text o Kutnohorské bibli, vydané právě před 520 lety a vystavené v létě v Českém muzeu stříbra. Zájemci se rovněž blíže seznámí s aktivitami kulturně - vzdělávacího centra Barvířův dům či nahlédnou do osobního fondu básníka Jiřího Ostaše v kutnohorském archivu. Krásné město jako obvykle uzavírá Kronika, zaznamenávající převážně kulturní události posledních měsíců. Nové číslo časopisu, vydávaného Městem Kutná Hora, si lze koupit buď v Knihkupectví Kosmas na Komenského náměstí, nebo U Stříbrného groše. Lukáš Provaz Katalog sociálních a souvisejících služeb Pro všechny občany, kteří potřebují získat informace o aktuálních sociálních a souvisejících službách ve městě Kutná Hora, je na www. mu.kutnahora.cz (pod komunitní plán - dokumenty) k dispozici elektronický Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě Kutná Hora Do konce letošního roku bude aktuální katalog k dispozici i v tištěné podobě u všech poskytovatelů sociálních služeb a na MěÚ Kutná Hora odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Katalog vznikl v rámci projektu Komunitní plán za finanční podpory Města Kutná Hora. Barbora Nováková

7 listopad 2009 strana 7 Přijďte posedět Při procházce Kutnou Horou můžete v České ulici v domě č. p. 186 (bývalé podlahářství Tvrdík) objevit nově otevřené prostory. Jedná se o malou kavárničku s prodejní galerií. Určitě neváhejte a vstupte dovnitř. V klidu zde můžete posedět v nekuřáckém prostředí při dobré kávě, čaji nebo jiném nealkoholickém nápoji. Maminky s malými dětmi jistě přivítají dětský koutek plný hraček a pult na přebalování miminek. V galerii si můžete prohlédnout hezké výrobky z keramiky, proutí i jiných materiálů. Všechny vystavené předměty je možné za velmi příznivé ceny zakoupit a udělat tím někomu dalšímu radost. Jak jsem se dozvěděl od Hany Vetešníkové, ředitelky Centra U Bartoloměje, cílem je pomoci lidem s mentálním poškozením aktivně se zapojit do běžného života. Na zhotovování výrobků se podílejí klienti z celkem čtyř zařízení sociálních služeb sídlících v Kutné Hoře. V kavárně obsluhuje vždy jeden klient sociálního zařízení pod vedením terapeuta. Otevírací doba kavárny je každý všední den od 9 do 17 hodin, mimo pátku, kdy je otevřeno do 15 hodin. Podle slov paní Vetešníkové je v kavárně dále přítomna pracovnice občanského sdružení Digno, která dokáže všem zájemcům poradit v otázkách sociální problematiky. Občané se zde mohou v klidu zeptat na cokoliv z oblasti poskytování sociální péče, získat přehled o zařízeních poskytujících sociální služby apod. I když slavnostní otevření kavárny teprve proběhne, jste provozovatelem Centra U Bartoloměje prostřednictvím paní ředitelky již nyní srdečně zváni. Přijďte posedět. Při kávě rozmlouval Michal Beneš Škola hrou? Realita dostupná všem základním školám v regionu Také jste se těšili do školy na výtvarnou a hudební výchovu a na přestávky? Je to pochopitelné, ostatní předměty byly přísně sešněrovány osnovami, které se musely dodržet a pro samé biflování nezbýval čas na povídání. Dnes však mají pedagogové mnohem volnější ruce zejména díky Rámcovému vzdělávacímu programu. Mohou tak vyučování obohatit o mnoho nových rozvíjejících průřezových témat, jako je například Environmentální, Multikulturní nebo Mediální výchova reflektující problémy současného světa. Na poptávku po programech zaměřených na ekologickou výchovu reaguje širokou nabídkou vzdělávacích aktivit občanské sdružení Ekodomov, které má pobočku přímo v Kutné Hoře. Základní školy z regionu i širšího okolí mají mimo jiné možnost využít posledních volných míst v projektu Odpad z nebe nespad. Jedná se o unikátní vzdělávací program skládající se ze seminářů pro pedagogy, speciálně lektorovaných hodin pro žáky a metodického vedení v průběhu celého školního roku. Semináře pro pedagogy jsou zaměřené nejen na odbornou přípravu pro výuku Environmentální výchovy, ale i na průběh a hodnocení tohoto průřezového tématu, na využití metodických pomůcek a plánování vlastních školních miniprojektů. Součástí tohoto projektu je soubor didakticky propracovaných materiálů pro pedagogy a pracovních listů s atraktivním designem pro žáky. Při tvorbě programu Odpad z nebe nespad jsme kladli důraz na jeho snadné začlenění do vyučovacího procesu. Pedagogové budou mít v ruce praktický materiál, s nímž snadno vytvoří zajímavý školní miniprojekt, hravou vyučovací hodinu nebo vědecký experiment, vysvětlila koordinátorka projektu Mgr. Alžběta Šůstková. Ke každému pracovnímu listu jsme vytvořili podrobnou metodiku, která obsahuje cíle daného tématu, časový rozsah lekce, potřebné pomůcky. Součástí těchto metodických materiálů je odborný výklad pro učitele, popis jednotlivých aktivit a doplňkové hry a hříčky na odlehčení nebo doplnění tématu, upřesnila Šůstková a dodává: Projekt jsme realizovali již ve školním roce 2007/2008, kdy měl velký úspěch. Na některých školách dosáhly miniprojekty značné popularity i u širší veřejnosti. Do třídění odpadu se tak zapojila třeba celá obec. Pro školy zapojené do letošního ročníku projektu Odpad z nebe nespad připravilo o.s. Ekodomov řadu příjemných překvapení, počínaje úpravou grafiky a skladby pracovních listů, přes obsáhlé metodické návody pro výuku a hodnocení žáků až po řadu zajímavých bonusů v podobě her a dalších doplňků. Projekt Odpad z nebe nespad je realizován za podpory Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Díky této podpoře školy kromě metodických materiálů získají i nádoby na odpad, které jim umožní jeho jednoduchou a účelnou separaci. Jedním ze záměrů projektu je nejenom, aby se děti při výuce hravou formou seznámily s odpovědným nakládáním s odpady, ale aby měly zároveň možnost uskutečňovat praktické kroky vedoucí ke snížení množství produkovaných odpadů. To všechno přispívá k tomu, aby environmentální výchova nebyla jen suchopárným učivem, ale stala se praktickým nástrojem rozvoje znalostí, dovedností a především postojů mladých lidí, doplňuje odborná garantka projektu Ing. Iva Maršíková. Bližší informace o další nabídce o. s. Ekodomov získáte na pod záložkou Pro školy. Kontakt: Alžběta Šůstková, tel.: , alzbeta. Prosluněné Svatováclavské slavnosti tradičně ukončily letní sezonu Foto: L. Bečán, J. Procházka

8 listopad 2009 strana 8 Výstava z Japonska míří do Kutné Hory Společně s ředitelem Tarnogorského centra kultury a Mgr. Pavlem Ladrou připravujeme neobvyklou výstavu na arkádách Vlašského dvora. Neobvyklá je i svým konceptem otevřena bude od 4. listopadu v hodin bez obvyklé vernisáže a pak slavnostně zakončena 19. listopadu 2009 za účasti samotného umělce, který předvede umění japonské kaligrafie i v praktické ukázce po oficiálním ukončení výstavy. Japonský umělec Hiroshi Kato (1952), který studoval u předních japonských kaligrafů, uskutečnil řadu samostatných výstav doma i v zahraničí a získal mnohá ocenění, se věnuje kromě vlastní tvorby i činnostem podporujícím rozvoj kaligrafických znalostí a dovedností. Je prezidentem dvou kaligrafických společností Shogen-kai Setkání s papežem Je pondělí 28. září krátce před desátou hodinou dopoledne a na Proboštskou louku na okraji Staré Boleslavi, zaplněnou poutníky nejen z Čech, Moravy a Slezska, ale také ze Slovenska, Polska, Německa i z daleké Austrálie, přijíždí proslulý bílý papamobil. Zpoza jeho skel se svým trochu rozpačitým způsobem usmívá Svatý otec Benedikt XVI. Mezi přibližně padesáti tisíci přítomnými jsou i více než čtyři desítky studentů a profesorů Církevního gymnázia sv. Voršily v Kutné Hoře. Rozhodla jsem se přijet sem do Staré Boleslavi proto, abych něco silného prožila, svěřila se jedna z přítomných studentek a dodala, že vstávat v pět hodin ráno není právě příjemné. Slavnostní bohoslužba začíná. Poutníky zdraví papež česky. Odpovědí mu je bouřlivý aplaus. Po jeho doznění lze zažít jeden z malých zázraků. Tisíce převážně mladých lidí se jako na povel ztiší a desítky minut v soustředěném mlčení prožívají mši. V homílii tak mohou slyšet mimo jiné tato papežova slova: Opravdu nestačí působit zdáním a Chunichy, kurátorem výstavy Mainichi kaligrafie a profesorem Bukkyo University, která sídlí v části Kita-ku hlavního města Kyoto na ostrově Honshu. Právě kaligrafická společnost Shogen-kai je spolupořadatelem výstavy vznikla již v roce 1947 a od té doby se úspěšně snaží kombinovat klasickou kaligrafii s novými trendy, které přinesl začátek 20. století. Z mnoha děl vystavovaných po celém světě budete mít možnost shlédnout čtrnáct a na derniéře výstavy potkat i mnoho zajímavých osobností. Zveme vás tedy srdečně na prohlídku výstavy, která bude na arkádách Vlašského dvora otevřena každý den od 9 do 12 a od do 17 hodin ve výše uvedeném termínu. Eva Hnátková dobrého a čestného člověka; je třeba jím skutečně být. Pár minut po poledni bohoslužba končí a papež Benedikt opouští tentokrát už skryt za kouřovými skly černé limuzíny Proboštskou louku. Následujeme jeho příklad a pozvolna se, spolu s davem ostatních, přesouváme směrem k parkovišti. U autobusu nás čeká příjemné překvapení. Nejen, že se nikdo neztratil, ale cestujících dokonce přibylo. Někteří studenti odjeli do Staré Boleslavi už v neděli odpoledne, zúčastnili se nočního programu a přespali přímo na ploše. Taky jsem byl vzhůru už kolem páté, a to jsem nikam necestoval, reagoval na studentku jeden ze spolužáků, vybavený pouze tenkým spacím pytlem. O půldruhé hodiny později se v slunečném odpoledni svátečního dne pomalu rozcházíme do svých domovů. Nikdo slůvkem nezalituje, že s volným dnem nenaložil jinak. Jsem opravdu rád, že jsem jel, prohodí jeden ze studentů a po malé chvilce dodá. Bylo to fakt hustý. Pavel Tobek, spiritual Studenti soutěžili v Egeru V rámci partnerských vztahů s maďarským městem Eger se skupina studentů Gymnázia Jiřího Ortena zúčastnila festivalu Treasures of the Carpathian Basin, kde předvedli prezentaci Kutné Hory a spolu s vrstevníky z Maďarska, Slovenska, Rumunska, Polska a Ukrajiny soutěžili ve znalostech historie Egeru. Všichni byli též slavnostně přijati na radnici a památném egerském hradě. jb Plavecký stadión TJ Sparta Kutná Hora Bazén Sauna Fitness studio Pondělí a ženy Úterý a muži Středa a ženy (jen ženy) a Čtvrtek a muži Pátek ženy Sobota společná Neděle ženy a páry 8-17 zavřeno Vodní aerobik Út 20-21, Plavání s diabetiky St 9-10, Zdravotní cvičení ve vodě Čt 9-10, Plavání pro těhotné Čt Pořádámě kurzy: zdokonalovacího plavání, plavání pro neplavce, znaková řeč pro batolata - info na tel Vodníček - plavání dětí od 6 měsíců je podle aktuálního rozvrhu. Zdeněk Hadrovský

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Přítomni: p. Stroner tajemník. Program:

Přítomni: p. Stroner tajemník. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 32. jednání Rady města

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Ing. Jiřina

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005

Výroční zpráva. Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005 Výroční zpráva Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005 z přípravy na březnovou Noc s Andersenem 2005 Akce roku 2005 leden : 1. zahájen cyklus literárních přednášek POČÁTKY NAŠÍ LITERATURY DO 14. STOLETÍ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ.

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 3/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo ve úterý 12. května 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku od 15:00 1) Informace

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více