Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 11 / 2009 :: vychází listopad 2009 neprodejné Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety Letos uplyne rovných 20 let od městem, ve kterém slavná minulost více než desetitisícový dav s vlajkami, politické školy OV KSČ. Navíc se převratných změn, označovaných navazuje na socialistickou současnost. transparenty i nezbytnými předpokládají pravidelné schůzky obvykle jako Sametová revoluce. vztyčenými prsty do písmene V, představitelů obou stran tak, aby Společenské proměny a události Po událostech na Národní třídě, jak naslouchá provoláním pražských pokračoval dialog oficiálních před- celostátního významu jsou v médiích brutálním zásahu pořádkových sil vysokoškoláků, projevům stavitelů města s občany. V radě po pravidelně připomínány a údaje proti pokojné studentské demon- zástupců stran i jednotlivců a se- předložení těchto informací vypu- k nim jsou bez problému dostupné. straci k 50. výročí 17. listopadu znamuje se s akčním programem ká vášnivá diskuse s nejrůznějšími Jak se však listopadové události odrážely 1939, se ale dávají do pohybu změ- OF. Lidé jsou v oknech, na balkonech názory, o nichž zápisy dodnes in- v menším okresním městě, ny i v našem městě. Především se jakým je Kutná Hora? Jak zachytily hlásí o slovo studenti gymnázia, průběh konce roku 1989 takové oficiální 23. listopadu se odpoledne scházeka prameny, jakými jsou kronijí pod Vlašským dvorem studenti města či zápisy z jednání městského i žáci učilišť. Vítají mezi sebou dva národního výboru? pražské vysokoškoláky, je tu i he- V září 1989 slavilo město 700 rec Realistického divadla z Prahy let názvu Kutná Hora. Městský Dalimil Klapka, informuje nás národní výbor při té příležitosti zápis v Kronice města Kutné Hory vydal pamětní listy a spolu s MV , uložené dnes v místním KSČ a MV Národní fronty uspořádal okresním archivu. Tehdejší kroni- slavnostní zasedání v Tylově kářka paní Vlasta Kmošková dále divadle i společenský večer v Lorci. pokračuje: Dozvídají se o událos- Zvláštní číslo Kutnohorského tech v Praze a stojí za požadavky zpravodaje tehdy ještě uvádělo, že studentů i herců. Scházejí se vedení léta mírového budování vytvořila i pracovníci různých podniků, to- z města jedinečný urbanistický váren, institucí, škol i politických celek, ve kterém se spojuje historie stran a ve velké většině, i když po Foto: SOkA Kutná Hora a současnost. Kutná Hora se stala četných a v prvních dnech i rozporných Manifestace na Palackého náměstí 27. listopadu Listujeme: hotelu Mědínek, dokonce formují, přesto nakonec rada sou- náhledech, se nakonec všichni vyjadřují kladně k současným požadavkům a postupům. V restauraci U Dušků je založeno místní spontánně strhávají rudé hvězdy, zákroku proti studentům v Praze. i na střechách domů. Ve městě se hlasí s odsouzením nepřiměřeného na straně 2 Zprávy z rady města Občanské fórum, o tři dny později, srpy a kladiva coby znaky minulého Podle přijatého usnesení se národ- na straně listopadu, se ale totéž ustavuje režimu. ní výbor v zásadě ztotožňuje s pro- Kongres OWHC také v sídle Čs. strany socialistické Na společenské změny reaguje gramovými zásadami Občanského a část členů z prvního OF do něj Rada MěstNV a schází se k mimořádnému fóra s tím, že budou konkretizo- na straně 4 přechází. Ještě týž den promlouvají zasedání. Na programu vány na podmínky města Kutné MŠ Benešova 149/I jeho mluvčí na Havlíčkově náměstí, má informování členů o jednání Hory. Funkcionáři výboru byli tradičním místě kutnohorských demonstrací se zástupci kutnohorského Občan- zmocněni k vedení dialogu se zá- na straně 5 při revolučních zvratech. ského fóra. Výsledkem je dohoda, stupci Občanského fóra. Otázky pro starostu Nejmasovější akcí v Kutné Hoře podle níž má dát národní výbor Dne 10. prosince přijíždí do Tylova divadla na besedu s občany je 27. listopadu generální stávka; představitelům OF k dispozici prostory na straně 7 začíná v poledne a trvá dvě hodiny. s telefonním spojením - jed- prof. Jiří Hájek, mluvčí Charty 77 Nová kavárna Dochované archivní fotografie při nalo se, jak uvádí kronika, o Sankturinovský dům, dosavadní sídlo pokračování na str. a někdejší československý ministr ní na Palackého náměstí zachycují 3

2 Zprávy z rady města Záležitosti odboru správy města Při projednávání záležitostí odboru správy majetku došla rada k závěru, že město zapůjčí bezplatně preghaus ve Vlašském dvoře pro účely vánoční výstavy Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje od do Zimní stadion bude provozován Technickými službami KH s. r. o. V Kutné Hoře bude natáčen dokument Rodinné zlato vzhledem k tomu, že jde o způsob propagace města, nebude natáčení zpoplatněno. V případě společnosti HC Kutná Hora a. s., doporučuje odbor správy majetku zrušit sídlo této společnosti v nemovitosti Havlíčkovo nám., č. p. 87, Kutná Hora, neboť Město Kutná Hora nemá s touto organizací žádný smluvní vztah a uvedený objekt se připravuje jako sídlo městské policie. Bylo projednáno právní posouzení JUDr. Prokopa ke smlouvě o převodu nemocnice a bylo rozhodnuto projednat v nejbližší době situaci s ministrem financí Janotou a hejtmanem Rathem. Na střeše domu č. p. 366 v ul. Masarykova byla povolena fotovoltaická elektrárna. K výrazné změně došlo novelizací zákona o zodpovědnosti obcí na údržbě chodníků v zimních měsících. Město bude zodpovídat za zimní údržbu 37 chodníků v Kutné Hoře, tento počet může být rozšířen podle možností technických služeb. listopad 2009 strana 2 Záležitosti odboru památkové péče, kultury, školství a Tv Město poskytne bezúročnou půjčku TJ Sokol Kutná Hora podmíněnou doložením hospodaření za poslední dva roky. Město také zapůjčí grafické podklady znaku pro Galerii Středočeského kraje sídlící v Jezuické koleji. Záležitosti odboru investic Rada města pověřila odbor investic zpracováním návrhu na revitalizaci sídliště Šipší (instalace informační tabule, rekonstrukce chodníků v ul. J. Palacha, odklizení kontejnerů). V předsálí obřadní síně ve Vlašském dvoře budou obnoveny elektrické rozvody. Bylo projednáno zadání stavebních prací pro dětské hřiště v Šipší a také prací na dokončení dětského hřiště v Poličanech. Bude podána žádost o grant na výměnu sedadel v kině Svět. Různé Rada projednala žádost Sparty ČKD Kutná Hora o poskytnutí příspěvku na realizaci závlahy travnaté plochy stadionu Lorec, který je ve vlastnictví města. Ekonomický odbor najde v rozpočtu příspěvek ,- Kč. Na přejezdu v Novomlýnské ulici bude instalována světelná signalizace a závora. Rada se zabývala také informací o nevhodném načasování koncertu Tři sestry a Ortenovy Kutné Hory. V budoucnu by mělo město předcházet kolizi termínů jednotlivých akcí, zejména pokud jsou to akce pravidelné a pro Kutnou Horu významné. Vladimír Zubov, člen RM I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora pokračuje Dne proběhla kolaudace povrchu komunikací v Ruthardské ulici, Dačického náměstí, spodní části Václavského náměstí a Šultysovy ulice. V současné době mění svou tvář Komenského náměstí, jehož výslednou podobu ovlivnili sami obyvatelé; stavební práce běží rovněž v Kollárově ulici. Oznámení Obec Kutná Hora oznamuje, že bude zahájeno řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory. Nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) bude v souladu s ustanovením 16 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyložen k veřejnému nahlédnutí v budově Městského úřadu v Kutné Hoře Vlašský dvůr, kancelář č. 15 (přízemí) v úředních hodinách, pondělí a středa od 8.00 do a od do hodin, v období od do Případné dotazy k obnovenému katastrálnímu operátu je možno zodpovědět v budově Katastrálního pracoviště, Rudní 432, Kutná Hora (zde lze do operátu taktéž nahlížet) v období vždy v pracovních dnech: Pondělí a Úterý a Středa a Čtvrtek a Pátek a Po celou dobu vyložení se mohou vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat s výsledky obnovy katastrálního operátu. Ve stejné době a ještě ve lhůtě 15 dnů od skončení vyložení obnoveného katastrálního operátu mohou proti jeho obsahu podat námitky. Námitky lze podat pouze písemně, a to u zaměstnanců katastrálního úřadu přítomných u řízení nebo u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora poštou nebo v podatelně. Upozorňujeme, že neúčast vlastníků a jiných oprávněných na řízení o námitkách a námitky, u nichž nebyla prokázána oprávněnost, nejsou překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného operátu. Platnost obnoveného katastrálního operátu a ukončení platnosti dosavadního katastrálního operátu bude vyhlášena Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora ke dni , pokud nebudou proti jeho obsahu ve stanovené lhůtě podány námitky nebo bude o námitkách pravomocně rozhodnuto. Nebude-li o některých námitkách pravomocně rozhodnuto, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. V průběhu řízení o námitkách lze ještě ohlásit případnou změnu osobních údajů vlastníka a jiného oprávněného doloženou průkazem totožnosti.

3 dokončení ze str. 1 zahraničních věcí, který v srpnu 1968 protestoval v OSN proti sovětské okupaci. Kutnohořany tíží v těchto dnech mnohá témata a chtějí o nich diskutovat, navíc o řadě z nich museli dlouhá léta mlčet. Nahlas se tak např. zvažuje znovuvztyčení památníku T. G. Masaryka před Vlašským dvorem či obnova časopisu Krásné město, zrušeného normalizací. Zajímavě působí výzva okresního archivu, aby se zachytila co nejbohatší dokumentace těchto dnů: Není to jednoduché, musí se konstatovat, vylepené plakáty si těžko někdo dovolí strhnout. Zásadní změny pro Kutnou Horu přicházejí v prosinci a lednu, kdy se v sále U Anděla schází plenární zasedání městského národního výboru. Sál je plný, vždyť přišlo nejen 77 poslanců (ze 101; desítka nepřítomných se ani neomluvila), ale především přes pět stovek hostů. Ačkoli dochází listopad 2009 strana 3 X. celosvětový kongres měst sdružených v UNESCO OWHC (Organization of World Heritage Cities) Ve dnech jsem se zúčastnil spolu se starostou města Ivo Šalátkem celosvětového kongresu měst zapsaných na listinu UNESCO v hlavním městě Ekvádoru Quito. Odlet byl v 6 hod. ráno a přes Frankfurt, Miami jsme přistáli v nočních hodinách v Quitu dopoledne probíhal workshop s panem starostou Quita a v podvečerních hodinách proběhlo slavnostní zahájení kongresu ve Zlaté katedrále za přítomnosti všech 260 účastníků kongresu, starostů, místostarostů a pracovníků jednotlivých měst. Kongres zahájil starosta města pan Dr. Augusto Barrera Guarderas probíhala prezentace některých měst při záchraně a rekonstrukci některých památek zapsaných na listinu UNESCO. Mě konkrétně velice zaujal druhý jednací den, kdy se probíraly problémy při výstavbě sportovních zařízení za účelem výstavby olympijských areálů v Číně a Vancouveru, kde došlo k nenahraditelným škodám na historickém majetku, a po prezentaci jsem měl jako sportovní fanoušek opravdu smíšené pocity. Při jednáních došlo na výměnu zkušeností především s účastníky evropské části a opět jsme se potkali s přáteli z okolních států proběhlo očekávané hlasování, které je velice prestižní, o dalším místě konání XI. kongresu za dva roky a po boji zvítězila portugalská Evora. 12. a 13. jsme měli volno, které jsme využili alespoň k částečnému poznání Quita a okolí, které je díky sopečné činnosti velice působivé, a přesto, že se nachází v nadmořské výšce 2900 m je zde velice příjemné klima. Snad největší dojem na mne udělal rovník, který se nachází 30 km od Quita a byli jsme přímo Evropské setkání mládeže Počátkem října se staly Gymnázium Jiřího Ortena a město Kutná Hora dějištěm setkání mládeže partnerských regionů Středočeského kraje. Týdenního setkání se kromě Středočechů účastnili studenti středních a vysokých škol z Burgundska, polského Opole a německé spolkové země Rheinland Pfalz. Programem, jenž přirozeně zahrnoval poznávání památek středních Čech, výtvarné a kulturní aktivity, se jako červená nit táhne téma Evropská unie. V Praze se studenti sešli s Jiřím Pehem, se kterým diskutovali o evropské demokracii, na půdě GJO pak s europoslancem Liborem Roučkem o euroskepticizmu. vs Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety k výměně některých radních, zůstávají nejzastoupenějšími komunisté. Především se však tajně hlasuje o důvěře městské radě jako takové a nadpoloviční většina přítomných poslanců se pro ni vysloví. Když pak Federální shromáždění ČSSR přijme zákon umožňující odvolání stávajících poslanců a jejich nahrazení podle návrhu OF, změní se v březnu 1990 alespoň složení kutnohorského zastupitelstva, mezi jehož členy se dostanou zástupci OF a s nimi i obnovované ČSSD a Strany zelených. To už jsme se ale pustili příliš daleko za Listopad Naši stručnou připomínku k 20. výročí snad nelze ukončit vhodněji než závěrečnou poznámkou opět z kroniky: A tak je si jen přát, aby naše listopadová revoluce něžná, sametová zapustila hluboké kořeny a byla začátkem nového, svobodného života pro nás pro všechny. Lukáš Provaz, kronikář města na místě, které bylo r označeno francouzskou expedicí za rovník. Ještě je třeba podotknout, že veškerý pobyt byl hrazen cca ze ¾ organizací OWHC a ¼ byla hrazena z rozpočtu města jsme ráno odlétali z Quita a po 37 hodinách letu a čekání v letištních halách jsme přistáli na Ruzyňském letišti. Václav Vančura, místostarosta

4 listopad 2009 strana 4 Seriál Mateřské školy v Kutné Hoře Mateřská škola U Sluníčka, Benešova 149/I, Kutná Hora Jsem už předškolák a proto dávno vím, že moje školka se jmenuje U Sluníčka. Na začátku jsem sice trochu plakal, protože se mi stýskalo po mamince, ale paní učitelka mě pochovala, pohladila a seznámila mě s novými kamarády. A teď tam chodím každý den. Hraju si, cvičím, učím se kreslit, malovat, modelovat, stavím veledíla ze stavebnic, umím už skládat puzzllíky, vyplňovat pracovní listy, chodím na vycházky, někdy i na delší výlety, těším se na divadlo, poslouchám pohádky každý den je něco nového a každý den se tam těším. Mateřská škola U Sluníčka v Benešově ulici je dvoupatrová účelová budova, opatřená novou střechou a okny a stojí uprostřed veliké zahrady. Najdete tu krásné vzrostlé stromy a pro děti čtyři pískoviště a spoustu dřevěných průlezek a skluzavek. V budově samotné jsou pak čtyři třídy. Každá je vybavena moderním a účelovým nábytkem, který plně vyhovuje potřebám dětí i učitelek, nechybí dětmi oblíbené velkoprvkové stavebnice a spousta her a hraček. Třídy jsou heterogenní, tzn. věkově smíšené. Velkou předností tohoto uspořádání je, že spolu mohou být umisťováni sourozenci a kamarádi. Nespornou výhodou je i to, že mladší děti se naučí něco nového od starších kamarádů, starší děti se učí pomáhat mladším a všichni se učí vzájemné spolupráci a toleranci. O to náročnější je práce učitelek zabavit všechny děti a sjednotit činnosti po celý den tak, aby to všem dětem vyhovovalo, je opravdu náročný úkol. Veškeré činnosti ve třídách se řídí školním vzdělávacím programem s názvem S kamarády poznávám svět. Ten si učitelky v jednotlivých třídách rozpracují na míru do třídních programů s různými tématickými celky, které vyhovují složení a rytmu třídy a postihují roční období i aktuální události. Kromě denních činností učitelky vymyslí a zorganizují mnoho dalších akcí. Patří k nim výšlapy do podzimní přírody, tradiční výroba skřítků Podzimníčků, do které se zapojují i rodiče. V adventním období školku pravidelně navštěvuje Mikuláš s roztomilým čertem a s nadílkou pro všechny děti. V lednu chodíme do 1. tříd základních škol děti se před zápisem podívají do svého budoucího prostředí a potkají tu i své bývalé kamarády ze školky. Únor je tradičně vyhrazen masopustnímu reji v maskách, blížící se velikonoce poznáte podle jarně vyzdobených prostor školy a v dubnu se na zahradě slétají čarodějnice a čarodějové. Květen patří poznávacím výletům po Kutné Hoře a okolí, ale také celoškolnímu výletu např. do hřebčína v Kladrubech, do Perníkové chaloupky, za bílými jeleny apod. Červen bývá ve znamení loučení každoročně odchází do 1. tříd 30 až 40 dětí. Připravíme tedy s dětmi pásmo her, písniček a veršů a pozveme rodiče, abychom se všichni navzájem naposledy setkali a své děti vypravili do světa. Naše mateřská škola se ne náhodou jmenuje U Sluníčka. Tým sedmi učitelek, asistentky pedagoga, dvou uklízeček a kolektiv kuchařek se velmi snaží o to, aby si děti ze školky nesly sluníčko i domů. Ve svých očích. A když se to daří, je to pro všechny obrovská odměna a motivace k další práci. Děkuji proto všem svým kolegyním za trpělivý a laskavý přístup k dětem, za skvěle odváděnou práci a dětem i jejich rodičům přeji, aby se jim u nás i nadále líbilo. Základní informace o provozu MŠ a o jejích aktivitách najdete na webových stránkách sekce MŠ Benešova 1. Hana Mokošínová, vedoucí učitelka

5 Otázky pro starostu města Ivo Šalátka Pane starosto, v souvislosti se z á d l a ž b o u historického jádra se některým občanům nelíbí v y d l á ž d ě n í prostoru kolem Morového sloupu v Šultysově ul. Vadí jim, že plocha není klasicky rozdělena na vozovku a chodníky, dále se jim nelíbí nadměrná prašnost a to i na dokončených úsecích? Celá Šultysova ulice je projektově koncipována jako ryze pěší zóna a z toho důvodu památkáři a projektanti nedoporučili realizaci chodníků. Dalším důvodem je, že bylo vytvořeno jakési přirozené koryto pro odtok dešťové vody. Předtím se stávalo, že voda protékala pod chodníky a docházelo k zaplavování sklepů přilehlých domů. I z estetického hlediska Morový sloup v tomto prostoru více vynikne. Mimo jiné toto řešení zároveň umožňuje využít této architektonicky unikátní ulice k pořádání pravidelných trhů. Trhy by neměly narušit ráz této části a mohly by být vhodným estetickým a praktickým doplňkem. Příčinou nadměrné prašnosti je drť, která se při dláždění používá. Blahopřejeme V měsíci říjnu 2009 oslavily svá životní jubilea naše spol u o b č a n k y paní Růžena Nováková, Jiřina Šandová, Marie Suchá, Milada Poláková, Jiřina Dolejšová, Marie Zavadilová, Jindřicha Majerová, Emilie Vintišková, Věra Nováková, Zdenka Zachařo- Vítání občánků V pondělí 21. září 2009 se ve velké zasedací síni Vlašského dvora uskutečnil slavnostní akt přivítání našich nejmenších občánků mezi občany města Kutná Hora. Členka Zastupitelstva města Kutná Hora paní Lenka Frankovicová popřála všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví a štěstí v celém jejich životě. Slavnostního aktu se zúčastnili se svými rodiči, prarodiči a přáteli Její množství je dáno technologickým postupem. Postupně vlivem provozu, deště a otřesů drť samovolně zapadne do dlažebních spár. Po určité době se může prach mechanicky uklízet. Jelikož se občané často ptají na osvětlení, chci na závěr dodat, že prakticky všechny ulice procházející rekonstrukcí budou osazeny buď dobovými historickými replikami osvětlení nebo moderními lampami. Ve sdělovacích prostředcích se objevily zprávy, že firmy Foxconn a Philip Morris budou rozšiřovat výrobu, což by alespoň částečně mohlo zbrzdit narůstající nezaměstnanost našeho regionu. Máte nějaké informace o záměrech těchto firem? Firma Foxconn chce do poloviny příštího roku postavit v průmyslové zóně na Karlově novou halu, s tím že má velké množství zakázek a potřebuje vykrýt objednávky, hlavně pro Hewlett Packard. Bylo řečeno, že bude navyšovat počet zaměstnanců v příštím roce o 800 a bude mít zájem o lidi z Kutné Hory a nejbližšího okolí. Rovněž Philip Morris bude v Sedlci zvedat výrobu zhruba o jednu třetinu s tím, že v Kutné Hoře je jedna z nejmodernějších továren v Evropě, čemuž tak bude i nadále. V roce 2010 chce přijmout 300 lidí a přistavovat další halu. vá, Božena Černá, Hana Kolcunová, Helena Hájková, Marie Lipská, Olga Hájová, Ludmila Delavosová, Marie Vrbenská, Otilie Urbanová a pánové Jan Kalčák, Jaroslav Stehlík, Vladislav Valterstein, Bohumír Finger, Stanislav Lázňovský, Jaroslav Kadlec a Hubert Obr. Město Kutná Hora jim předalo gratulace a popřálo pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Adam Kramář, Matěj Černý, Michal Šmejkal, Štěpán Holeček, Filip Šimůnek, Veronika Samandari, Jaroslav Paďouk, Ladislav Gabriel Janeček, Martin Chlumský, Zoe Aida Harvey, Kryštof Šlapák, Nicol Jeřábková, Jakub Judytka, Tomáš Kurtej, Eliška Koděrová, Klára Navrátilová, Štěpán Hadrovský, David Šklíba, Jan Dušek, Jan Halada, Jan Brich, Tomáš Kudyn, Štěpán Koníček, Veronika Sýkorová a Natálie Danielová. I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství. listopad 2009 strana 5 Na základě těchto informací se společnost Bouwfonds rozhodla rozhýbat bytovou výstavbu v areálu Lidky. Mělo by tam vzniknout 200 až 250 bytů, které by firma z části prodala do soukromého vlastnictví a z části pronajala. Celý projekt zahrnuje rovněž výstavbu doprovodných služeb včetně obchodů. V poslední době jsou v ulicích města vidět nesourodé skupinky uklízejících lidí, můžete vysvětlit o co se jedná? Město zaměstnává v průměru 10 až 15 lidí, kteří jsou nezaměstnaní. Jejich mzda je městu hrazena z úřadu práce. Další lidé, kteří jsou městem zaměstnávaní, si musí odpracovat soudem uložené veřejně Z ÚŘEDNÍ DESKY Prodeje a pronájmy majetku města Úřad práce informuje Na konci měsíce září tohoto roku evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 3496 uchazečů o zaměstnání. Na konci měsíce bylo tak evidováno o 90 uchazečů více něž v předchozím měsíci a o 1318 více než před rokem. Míra registrované nezaměstnanosti stoupla na 8,74 % (před rokem 5,40 %). Evidováno bylo 348 volných míst (před rokem 1057). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil 39,2 let. Průměr- prospěšné práce. Všichni tito lidé musí vykázat určitý počet hodin, aby jim mohly být vypláceny sociální dávky v plné výši. Jsou využíváni k sekání trávy na hůře dostupných místech, uklízejí nepořádek ve veřejné zeleni a podobně. Rovněž uvažujeme o jejich využití na zimní úklid. Byť se může zdát, že tato skupina zaměstnanců nejede na plné stoprocentní obrátky, tak jejich činnost je pro město prospěšná a viditelná. Je to vidět na příkladu městské části Neškaredice. Od doby, kdy místní nezaměstnaní tuto činnost provádí, obec viditelně prokoukla. Zároveň ti, kteří uklízejí, si následně svou práci hlídají, čímž fungují jako strážci pořádku. otázky pokládal Michal Beneš Kontakt: Odbor správy majetku - oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora tel.: ) Výběrové řízení č. SN 14/09 na pronájem nebytových prostorů v Kutné Hoře, ul. Benešova, č. p. 647 o výměře cca 21 m 2 (+ 13 m 2 sklad, šatna, WC). Vyhlašovací minimální cena nájemného je ,- Kč/rok. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 2) Výběrové řízení č. SN 15/09 na pronájem nebytových prostorů v Kutné Hoře, ul. Benešova, č. p. 635 o výměře cca 60 m 2 (+ 25 m 2 sklad, šatna, WC). Vyhlašovací minimální cena nájemného je ,- Kč/rok. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 3) Výběrové řízení č. SN 16/09 na pronájem nebytových prostorů v Kutné Hoře, Palackého nám., č. p. 379 (cca 195 m 2 ), včetně dvorního přístavku (cca 101 m m 2 sklepní prostory), dále parku U Tří pávů (cca 1230 m 2 ) a sklepních prostorů pod parkem (cca 200m 2 ). Minimální roční cena za pronájem nemovitostí není stanovena. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 4) Výběrové řízení č. SN 17/09 na pronájem nebytových prostorů v Kutné Hoře, ul. Benešova, č. p. 633 o výměře cca 63 m 2 (+ 25 m 2 sklad, šatna, WC). Vyhlašovací minimální cena nájemného je ,- Kč/rok. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 5) Záměr Města Kutná Hora prodat movité věci dle seznamu zveřejněného na úředních deskách Městského úřadu Kutná Hora. Celá znění záměru a výběrových řízení včetně zvláštních podmínek jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: ná délka evidence uchazečů 352 dnů. Průměrný měsíční nárok na podporu v nezaměstnanosti činil 5718 Kč. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 1359 uchazečů. V průběhu měsíce září se přihlásilo 644 uchazečů o zaměstnání. Celkem z evidence bylo vyřazeno 553 uchazečů. Úřad práce umístil celkem 50 osob. Nejvíce uchazečů přišlo do evidence z ČKD Kutná Hora, a.s. (44), Prádelna, čistírna spol. s r.o. (39), TPCA (7). Z města Kutná Hora bylo k evidováno 1016 uchazečů. Míra nezaměstnanosti 8,96 %.

6 listopad 2009 strana 6 Kremnica blýská se na lepší časy? Objevujeme nové světy Objevujeme nové světy tak se jmenuje projekt primární protidrogové prevence pro žáky šestého ročníku na ZŠ Žižkov Kutná Hora. Na přelomu září a října se žáci postupně vystřídali se svými třídními učiteli na dvoudenním pobytu ve Zbraslavicích. Pod vedením školního metodika prevence a za pomoci skupiny PEER aktivistů školy se děti pobavily při netradičních sportovních disciplínách a hrách, Měsíc říjen byl v knihovně ve znamení celonárodní ankety Kniha mého srdce. Protože tyto řádky píšeme v předstihu, nevíme na rozdíl od Vás, která knížka v sobotu byla vyhlášena Jaroslavem Duškem nejoblíbenější knihou Česka. Za to Vám ale můžeme říct, že v Kutné Hoře to vyhrála (a hlasovalo více než 1000 čtenářů) Babička Boženy Němcové, na druhém místě pak Stmívání Stephenie Meyer a pomyslný bronz obdržel Jirotkův Saturnin. Jsme opravdu zvědaví, jestli kutnohorští hlasující zvolili pořadí shodně s výsledky celého Česka. Každopádně si přijďte do knihovny některou z oceněných knížek přečíst nebo poslechnout. Ano, máme mnohé z knižních titulů i ve zvukové podobě na CD. Vždy počátkem října slaví české knihovny po celý jeden týden svůj svátek - Týden knihoven. I naše knihovna slavila, samozřejmě spolu se čtenáři při besedách s Arnoštem Vašíčkem (spisovatel, záhadolog) a Jarmilou Kratochvílovou, při výstavě mapující historii knihovny a v neposlední řadě při výstavě dobových svatebních fotografií, nazvanou Když si náš dědeček babičku bral, kterou připravila malínská pobočka knihovny. Dále jste si mohli vybrat Na letošní Svatováclavské slavnosti přijeli po delší době naši přátelé z partnerského města Kremnica. Dva členové zastupitelstva města, a zároveň na slovo vzatí odborníci ve svém oboru, přispěli také aktivně k tradičnímu kutnohorskému svátku. Pan Martin Varhaňovský, majitel vinotéky Biely Bocian, se prezentoval v klášteře sv. Voršily na setkání odborníků vinařů a odpolední degustaci. Pan Marián Vojtko, učitel na umělecké škole v Kremnici zase předvedl svůj um jako leader doprovodné kapely Lenky Ferenčíkové, která vystoupila v rámci odpoledního kulturního programu na Palackého náměstí. Naším dalším hostem byla ředitelka Informačního centra z Kremnice paní Zuzana Tileschová, se kterou jsme pak projednávali možnosti další vzájemné spolupráce partnerských měst. Chtěli bychom tak navázat na dobrou tradici společných setkávání občanů obou měst s kulturními, uměleckými, sportovními či propagačními novinkami nejbližších sousedů. Máme mnoho nápadů, které je ovšem nejprve potřeba projednat ve vedení obou měst, nalézt podporu morální i finanční a ochotné spolupracovníky. Pak bude možné přistoupit k vlastní realizaci. Vzájemná spolupráce by se měla začít opět rozvíjet nejprve na bázi spolupráce škol, kulturních a sportovních institucí a v neposlední řadě i navázáním užších kontaktů podnikatelů obou měst. Eva Hnátková učily se spolupráci a vzájemné pomoci, diskutovaly o škodlivosti kouření a alkoholu. Na projekt, který je finančně dotovaný z grantu Města Kutná Hora a rezervního fondu školy, navazují další aktivity během celého roku. Některé z nich zajišťují i pracovníci o. s. Prostor Kolín (škola je zapojená do tříletého projektu dlouhodobé primární prevence dotovaného z ESF). Monika Klečková Kutnohorská knihovna vám chce říct, že zdarma z nabídky našich vyřazených knižních titulů a časopisů, odpouštěli jsme v tomto týdnu upomínky zapomětlivým čtenářům, vařili jsme kávu zdarma pro návštěvníky na internetu, hráli, četli a povídali jsme si s maminkami a malými dětmi, zkoušeli jsme Vás ze znalostí o kutnohorské knihovně a známých knižních titulech prostřednictvím interaktivních kvízů na internetu. Opravdu hezké a motivující ceny dodalo nakladatelství Motto, děkujeme dárcům i čtenářům. Byl to hezký týden. A co připravujeme dále? Pro následující týdny chystáme: Přednášku Současná slovenská literatura, a to od hod. v Rytířském sále Vlašského dvora. Pokračujeme v projektu Za písmenky do knihovny spolu s prvňáčky kutnohorských škol. Přijede mezi nás oblíbený ilustrátor Adolf Dudek. Na sobotu jsme naplánovali pro všechny čtenáře i nečtenáře Den pro dětskou knihu. Přijďte nakoupit do knihovny svým dětem hezké a kvalitní knížky pod Vánoční stromeček a k tomu si ještě hrát, soutěžit, poslouchat nebo jen tak pobýt u šálku dobré kávy. Těší se na Vás Vaše knihovna Víno a vinařství v Krásném městě V listopadu se ke čtenářům dostává letošní třetí číslo časopisu Krásné město. Tématem většiny příspěvků se stalo víno a vinařství v Kutné Hoře a okolí. Jednotlivé příspěvky tak seznamují např. s vinařskou tradicí našeho kraje, sahající do středověku, s aktivitami společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, obnovou vinohradu pod Barborou či se soutěžní výstavou vín v našem městě. Autoři se také ohlížejí za uplynulými ročníky populárních Svatováclavských slavností či uvažují o obnově vinic na Kačině. Vedle hlavního tématu najdou čtenáři v novém čísle také rozsáhlý text o Kutnohorské bibli, vydané právě před 520 lety a vystavené v létě v Českém muzeu stříbra. Zájemci se rovněž blíže seznámí s aktivitami kulturně - vzdělávacího centra Barvířův dům či nahlédnou do osobního fondu básníka Jiřího Ostaše v kutnohorském archivu. Krásné město jako obvykle uzavírá Kronika, zaznamenávající převážně kulturní události posledních měsíců. Nové číslo časopisu, vydávaného Městem Kutná Hora, si lze koupit buď v Knihkupectví Kosmas na Komenského náměstí, nebo U Stříbrného groše. Lukáš Provaz Katalog sociálních a souvisejících služeb Pro všechny občany, kteří potřebují získat informace o aktuálních sociálních a souvisejících službách ve městě Kutná Hora, je na www. mu.kutnahora.cz (pod komunitní plán - dokumenty) k dispozici elektronický Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě Kutná Hora Do konce letošního roku bude aktuální katalog k dispozici i v tištěné podobě u všech poskytovatelů sociálních služeb a na MěÚ Kutná Hora odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Katalog vznikl v rámci projektu Komunitní plán za finanční podpory Města Kutná Hora. Barbora Nováková

7 listopad 2009 strana 7 Přijďte posedět Při procházce Kutnou Horou můžete v České ulici v domě č. p. 186 (bývalé podlahářství Tvrdík) objevit nově otevřené prostory. Jedná se o malou kavárničku s prodejní galerií. Určitě neváhejte a vstupte dovnitř. V klidu zde můžete posedět v nekuřáckém prostředí při dobré kávě, čaji nebo jiném nealkoholickém nápoji. Maminky s malými dětmi jistě přivítají dětský koutek plný hraček a pult na přebalování miminek. V galerii si můžete prohlédnout hezké výrobky z keramiky, proutí i jiných materiálů. Všechny vystavené předměty je možné za velmi příznivé ceny zakoupit a udělat tím někomu dalšímu radost. Jak jsem se dozvěděl od Hany Vetešníkové, ředitelky Centra U Bartoloměje, cílem je pomoci lidem s mentálním poškozením aktivně se zapojit do běžného života. Na zhotovování výrobků se podílejí klienti z celkem čtyř zařízení sociálních služeb sídlících v Kutné Hoře. V kavárně obsluhuje vždy jeden klient sociálního zařízení pod vedením terapeuta. Otevírací doba kavárny je každý všední den od 9 do 17 hodin, mimo pátku, kdy je otevřeno do 15 hodin. Podle slov paní Vetešníkové je v kavárně dále přítomna pracovnice občanského sdružení Digno, která dokáže všem zájemcům poradit v otázkách sociální problematiky. Občané se zde mohou v klidu zeptat na cokoliv z oblasti poskytování sociální péče, získat přehled o zařízeních poskytujících sociální služby apod. I když slavnostní otevření kavárny teprve proběhne, jste provozovatelem Centra U Bartoloměje prostřednictvím paní ředitelky již nyní srdečně zváni. Přijďte posedět. Při kávě rozmlouval Michal Beneš Škola hrou? Realita dostupná všem základním školám v regionu Také jste se těšili do školy na výtvarnou a hudební výchovu a na přestávky? Je to pochopitelné, ostatní předměty byly přísně sešněrovány osnovami, které se musely dodržet a pro samé biflování nezbýval čas na povídání. Dnes však mají pedagogové mnohem volnější ruce zejména díky Rámcovému vzdělávacímu programu. Mohou tak vyučování obohatit o mnoho nových rozvíjejících průřezových témat, jako je například Environmentální, Multikulturní nebo Mediální výchova reflektující problémy současného světa. Na poptávku po programech zaměřených na ekologickou výchovu reaguje širokou nabídkou vzdělávacích aktivit občanské sdružení Ekodomov, které má pobočku přímo v Kutné Hoře. Základní školy z regionu i širšího okolí mají mimo jiné možnost využít posledních volných míst v projektu Odpad z nebe nespad. Jedná se o unikátní vzdělávací program skládající se ze seminářů pro pedagogy, speciálně lektorovaných hodin pro žáky a metodického vedení v průběhu celého školního roku. Semináře pro pedagogy jsou zaměřené nejen na odbornou přípravu pro výuku Environmentální výchovy, ale i na průběh a hodnocení tohoto průřezového tématu, na využití metodických pomůcek a plánování vlastních školních miniprojektů. Součástí tohoto projektu je soubor didakticky propracovaných materiálů pro pedagogy a pracovních listů s atraktivním designem pro žáky. Při tvorbě programu Odpad z nebe nespad jsme kladli důraz na jeho snadné začlenění do vyučovacího procesu. Pedagogové budou mít v ruce praktický materiál, s nímž snadno vytvoří zajímavý školní miniprojekt, hravou vyučovací hodinu nebo vědecký experiment, vysvětlila koordinátorka projektu Mgr. Alžběta Šůstková. Ke každému pracovnímu listu jsme vytvořili podrobnou metodiku, která obsahuje cíle daného tématu, časový rozsah lekce, potřebné pomůcky. Součástí těchto metodických materiálů je odborný výklad pro učitele, popis jednotlivých aktivit a doplňkové hry a hříčky na odlehčení nebo doplnění tématu, upřesnila Šůstková a dodává: Projekt jsme realizovali již ve školním roce 2007/2008, kdy měl velký úspěch. Na některých školách dosáhly miniprojekty značné popularity i u širší veřejnosti. Do třídění odpadu se tak zapojila třeba celá obec. Pro školy zapojené do letošního ročníku projektu Odpad z nebe nespad připravilo o.s. Ekodomov řadu příjemných překvapení, počínaje úpravou grafiky a skladby pracovních listů, přes obsáhlé metodické návody pro výuku a hodnocení žáků až po řadu zajímavých bonusů v podobě her a dalších doplňků. Projekt Odpad z nebe nespad je realizován za podpory Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Díky této podpoře školy kromě metodických materiálů získají i nádoby na odpad, které jim umožní jeho jednoduchou a účelnou separaci. Jedním ze záměrů projektu je nejenom, aby se děti při výuce hravou formou seznámily s odpovědným nakládáním s odpady, ale aby měly zároveň možnost uskutečňovat praktické kroky vedoucí ke snížení množství produkovaných odpadů. To všechno přispívá k tomu, aby environmentální výchova nebyla jen suchopárným učivem, ale stala se praktickým nástrojem rozvoje znalostí, dovedností a především postojů mladých lidí, doplňuje odborná garantka projektu Ing. Iva Maršíková. Bližší informace o další nabídce o. s. Ekodomov získáte na pod záložkou Pro školy. Kontakt: Alžběta Šůstková, tel.: , alzbeta. Prosluněné Svatováclavské slavnosti tradičně ukončily letní sezonu Foto: L. Bečán, J. Procházka

8 listopad 2009 strana 8 Výstava z Japonska míří do Kutné Hory Společně s ředitelem Tarnogorského centra kultury a Mgr. Pavlem Ladrou připravujeme neobvyklou výstavu na arkádách Vlašského dvora. Neobvyklá je i svým konceptem otevřena bude od 4. listopadu v hodin bez obvyklé vernisáže a pak slavnostně zakončena 19. listopadu 2009 za účasti samotného umělce, který předvede umění japonské kaligrafie i v praktické ukázce po oficiálním ukončení výstavy. Japonský umělec Hiroshi Kato (1952), který studoval u předních japonských kaligrafů, uskutečnil řadu samostatných výstav doma i v zahraničí a získal mnohá ocenění, se věnuje kromě vlastní tvorby i činnostem podporujícím rozvoj kaligrafických znalostí a dovedností. Je prezidentem dvou kaligrafických společností Shogen-kai Setkání s papežem Je pondělí 28. září krátce před desátou hodinou dopoledne a na Proboštskou louku na okraji Staré Boleslavi, zaplněnou poutníky nejen z Čech, Moravy a Slezska, ale také ze Slovenska, Polska, Německa i z daleké Austrálie, přijíždí proslulý bílý papamobil. Zpoza jeho skel se svým trochu rozpačitým způsobem usmívá Svatý otec Benedikt XVI. Mezi přibližně padesáti tisíci přítomnými jsou i více než čtyři desítky studentů a profesorů Církevního gymnázia sv. Voršily v Kutné Hoře. Rozhodla jsem se přijet sem do Staré Boleslavi proto, abych něco silného prožila, svěřila se jedna z přítomných studentek a dodala, že vstávat v pět hodin ráno není právě příjemné. Slavnostní bohoslužba začíná. Poutníky zdraví papež česky. Odpovědí mu je bouřlivý aplaus. Po jeho doznění lze zažít jeden z malých zázraků. Tisíce převážně mladých lidí se jako na povel ztiší a desítky minut v soustředěném mlčení prožívají mši. V homílii tak mohou slyšet mimo jiné tato papežova slova: Opravdu nestačí působit zdáním a Chunichy, kurátorem výstavy Mainichi kaligrafie a profesorem Bukkyo University, která sídlí v části Kita-ku hlavního města Kyoto na ostrově Honshu. Právě kaligrafická společnost Shogen-kai je spolupořadatelem výstavy vznikla již v roce 1947 a od té doby se úspěšně snaží kombinovat klasickou kaligrafii s novými trendy, které přinesl začátek 20. století. Z mnoha děl vystavovaných po celém světě budete mít možnost shlédnout čtrnáct a na derniéře výstavy potkat i mnoho zajímavých osobností. Zveme vás tedy srdečně na prohlídku výstavy, která bude na arkádách Vlašského dvora otevřena každý den od 9 do 12 a od do 17 hodin ve výše uvedeném termínu. Eva Hnátková dobrého a čestného člověka; je třeba jím skutečně být. Pár minut po poledni bohoslužba končí a papež Benedikt opouští tentokrát už skryt za kouřovými skly černé limuzíny Proboštskou louku. Následujeme jeho příklad a pozvolna se, spolu s davem ostatních, přesouváme směrem k parkovišti. U autobusu nás čeká příjemné překvapení. Nejen, že se nikdo neztratil, ale cestujících dokonce přibylo. Někteří studenti odjeli do Staré Boleslavi už v neděli odpoledne, zúčastnili se nočního programu a přespali přímo na ploše. Taky jsem byl vzhůru už kolem páté, a to jsem nikam necestoval, reagoval na studentku jeden ze spolužáků, vybavený pouze tenkým spacím pytlem. O půldruhé hodiny později se v slunečném odpoledni svátečního dne pomalu rozcházíme do svých domovů. Nikdo slůvkem nezalituje, že s volným dnem nenaložil jinak. Jsem opravdu rád, že jsem jel, prohodí jeden ze studentů a po malé chvilce dodá. Bylo to fakt hustý. Pavel Tobek, spiritual Studenti soutěžili v Egeru V rámci partnerských vztahů s maďarským městem Eger se skupina studentů Gymnázia Jiřího Ortena zúčastnila festivalu Treasures of the Carpathian Basin, kde předvedli prezentaci Kutné Hory a spolu s vrstevníky z Maďarska, Slovenska, Rumunska, Polska a Ukrajiny soutěžili ve znalostech historie Egeru. Všichni byli též slavnostně přijati na radnici a památném egerském hradě. jb Plavecký stadión TJ Sparta Kutná Hora Bazén Sauna Fitness studio Pondělí a ženy Úterý a muži Středa a ženy (jen ženy) a Čtvrtek a muži Pátek ženy Sobota společná Neděle ženy a páry 8-17 zavřeno Vodní aerobik Út 20-21, Plavání s diabetiky St 9-10, Zdravotní cvičení ve vodě Čt 9-10, Plavání pro těhotné Čt Pořádámě kurzy: zdokonalovacího plavání, plavání pro neplavce, znaková řeč pro batolata - info na tel Vodníček - plavání dětí od 6 měsíců je podle aktuálního rozvrhu. Zdeněk Hadrovský

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Obec Hrádek. Hrádek 352

Obec Hrádek. Hrádek 352 Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec Oldřichovice č.p. 869, 739 61 Třinec tel.: 558340350, fax: 558340359, e-mail: kp.trinec@cuzk.cz, ID dat. schránky: 8a4hvah Obec

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Zápis č. 13. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 13. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 13 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 11. 4. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Mgr. Petr Kouba Mgr. Ivana Grigárková Mgr. Bc. Věra Václavíčková

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 14. 10. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 713/2015/OUNE Celkem přítomno: 12 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ):

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Zápis ze zasedání VV MK

Zápis ze zasedání VV MK Zápis ze zasedání VV MK Místo a čas: Hlavní kancelář MK, 19. dubna 2012, 19.00 hod. Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Matěj Trávníček, Tomáš Kroupa, Filip Klouda, Martin Dytrych, Jakub Čermák, Jan Tecl,

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 5. U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 75/2010 RM s c h v a l u j e Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zajištění sběru, svozu, třídění, využití a odstranění

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluven: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř Tomáš Háp

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (21. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5 JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Přítomni: Zápis č. 04/07 ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně konaného dne 14. února 2007 v 19,00 hod. na RADNICI Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 19.02.2007

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více