Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 11 / 2009 :: vychází listopad 2009 neprodejné Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety Letos uplyne rovných 20 let od městem, ve kterém slavná minulost více než desetitisícový dav s vlajkami, politické školy OV KSČ. Navíc se převratných změn, označovaných navazuje na socialistickou současnost. transparenty i nezbytnými předpokládají pravidelné schůzky obvykle jako Sametová revoluce. vztyčenými prsty do písmene V, představitelů obou stran tak, aby Společenské proměny a události Po událostech na Národní třídě, jak naslouchá provoláním pražských pokračoval dialog oficiálních před- celostátního významu jsou v médiích brutálním zásahu pořádkových sil vysokoškoláků, projevům stavitelů města s občany. V radě po pravidelně připomínány a údaje proti pokojné studentské demon- zástupců stran i jednotlivců a se- předložení těchto informací vypu- k nim jsou bez problému dostupné. straci k 50. výročí 17. listopadu znamuje se s akčním programem ká vášnivá diskuse s nejrůznějšími Jak se však listopadové události odrážely 1939, se ale dávají do pohybu změ- OF. Lidé jsou v oknech, na balkonech názory, o nichž zápisy dodnes in- v menším okresním městě, ny i v našem městě. Především se jakým je Kutná Hora? Jak zachytily hlásí o slovo studenti gymnázia, průběh konce roku 1989 takové oficiální 23. listopadu se odpoledne scházeka prameny, jakými jsou kronijí pod Vlašským dvorem studenti města či zápisy z jednání městského i žáci učilišť. Vítají mezi sebou dva národního výboru? pražské vysokoškoláky, je tu i he- V září 1989 slavilo město 700 rec Realistického divadla z Prahy let názvu Kutná Hora. Městský Dalimil Klapka, informuje nás národní výbor při té příležitosti zápis v Kronice města Kutné Hory vydal pamětní listy a spolu s MV , uložené dnes v místním KSČ a MV Národní fronty uspořádal okresním archivu. Tehdejší kroni- slavnostní zasedání v Tylově kářka paní Vlasta Kmošková dále divadle i společenský večer v Lorci. pokračuje: Dozvídají se o událos- Zvláštní číslo Kutnohorského tech v Praze a stojí za požadavky zpravodaje tehdy ještě uvádělo, že studentů i herců. Scházejí se vedení léta mírového budování vytvořila i pracovníci různých podniků, to- z města jedinečný urbanistický váren, institucí, škol i politických celek, ve kterém se spojuje historie stran a ve velké většině, i když po Foto: SOkA Kutná Hora a současnost. Kutná Hora se stala četných a v prvních dnech i rozporných Manifestace na Palackého náměstí 27. listopadu Listujeme: hotelu Mědínek, dokonce formují, přesto nakonec rada sou- náhledech, se nakonec všichni vyjadřují kladně k současným požadavkům a postupům. V restauraci U Dušků je založeno místní spontánně strhávají rudé hvězdy, zákroku proti studentům v Praze. i na střechách domů. Ve městě se hlasí s odsouzením nepřiměřeného na straně 2 Zprávy z rady města Občanské fórum, o tři dny později, srpy a kladiva coby znaky minulého Podle přijatého usnesení se národ- na straně listopadu, se ale totéž ustavuje režimu. ní výbor v zásadě ztotožňuje s pro- Kongres OWHC také v sídle Čs. strany socialistické Na společenské změny reaguje gramovými zásadami Občanského a část členů z prvního OF do něj Rada MěstNV a schází se k mimořádnému fóra s tím, že budou konkretizo- na straně 4 přechází. Ještě týž den promlouvají zasedání. Na programu vány na podmínky města Kutné MŠ Benešova 149/I jeho mluvčí na Havlíčkově náměstí, má informování členů o jednání Hory. Funkcionáři výboru byli tradičním místě kutnohorských demonstrací se zástupci kutnohorského Občan- zmocněni k vedení dialogu se zá- na straně 5 při revolučních zvratech. ského fóra. Výsledkem je dohoda, stupci Občanského fóra. Otázky pro starostu Nejmasovější akcí v Kutné Hoře podle níž má dát národní výbor Dne 10. prosince přijíždí do Tylova divadla na besedu s občany je 27. listopadu generální stávka; představitelům OF k dispozici prostory na straně 7 začíná v poledne a trvá dvě hodiny. s telefonním spojením - jed- prof. Jiří Hájek, mluvčí Charty 77 Nová kavárna Dochované archivní fotografie při nalo se, jak uvádí kronika, o Sankturinovský dům, dosavadní sídlo pokračování na str. a někdejší československý ministr ní na Palackého náměstí zachycují 3

2 Zprávy z rady města Záležitosti odboru správy města Při projednávání záležitostí odboru správy majetku došla rada k závěru, že město zapůjčí bezplatně preghaus ve Vlašském dvoře pro účely vánoční výstavy Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje od do Zimní stadion bude provozován Technickými službami KH s. r. o. V Kutné Hoře bude natáčen dokument Rodinné zlato vzhledem k tomu, že jde o způsob propagace města, nebude natáčení zpoplatněno. V případě společnosti HC Kutná Hora a. s., doporučuje odbor správy majetku zrušit sídlo této společnosti v nemovitosti Havlíčkovo nám., č. p. 87, Kutná Hora, neboť Město Kutná Hora nemá s touto organizací žádný smluvní vztah a uvedený objekt se připravuje jako sídlo městské policie. Bylo projednáno právní posouzení JUDr. Prokopa ke smlouvě o převodu nemocnice a bylo rozhodnuto projednat v nejbližší době situaci s ministrem financí Janotou a hejtmanem Rathem. Na střeše domu č. p. 366 v ul. Masarykova byla povolena fotovoltaická elektrárna. K výrazné změně došlo novelizací zákona o zodpovědnosti obcí na údržbě chodníků v zimních měsících. Město bude zodpovídat za zimní údržbu 37 chodníků v Kutné Hoře, tento počet může být rozšířen podle možností technických služeb. listopad 2009 strana 2 Záležitosti odboru památkové péče, kultury, školství a Tv Město poskytne bezúročnou půjčku TJ Sokol Kutná Hora podmíněnou doložením hospodaření za poslední dva roky. Město také zapůjčí grafické podklady znaku pro Galerii Středočeského kraje sídlící v Jezuické koleji. Záležitosti odboru investic Rada města pověřila odbor investic zpracováním návrhu na revitalizaci sídliště Šipší (instalace informační tabule, rekonstrukce chodníků v ul. J. Palacha, odklizení kontejnerů). V předsálí obřadní síně ve Vlašském dvoře budou obnoveny elektrické rozvody. Bylo projednáno zadání stavebních prací pro dětské hřiště v Šipší a také prací na dokončení dětského hřiště v Poličanech. Bude podána žádost o grant na výměnu sedadel v kině Svět. Různé Rada projednala žádost Sparty ČKD Kutná Hora o poskytnutí příspěvku na realizaci závlahy travnaté plochy stadionu Lorec, který je ve vlastnictví města. Ekonomický odbor najde v rozpočtu příspěvek ,- Kč. Na přejezdu v Novomlýnské ulici bude instalována světelná signalizace a závora. Rada se zabývala také informací o nevhodném načasování koncertu Tři sestry a Ortenovy Kutné Hory. V budoucnu by mělo město předcházet kolizi termínů jednotlivých akcí, zejména pokud jsou to akce pravidelné a pro Kutnou Horu významné. Vladimír Zubov, člen RM I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora pokračuje Dne proběhla kolaudace povrchu komunikací v Ruthardské ulici, Dačického náměstí, spodní části Václavského náměstí a Šultysovy ulice. V současné době mění svou tvář Komenského náměstí, jehož výslednou podobu ovlivnili sami obyvatelé; stavební práce běží rovněž v Kollárově ulici. Oznámení Obec Kutná Hora oznamuje, že bude zahájeno řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory. Nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) bude v souladu s ustanovením 16 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyložen k veřejnému nahlédnutí v budově Městského úřadu v Kutné Hoře Vlašský dvůr, kancelář č. 15 (přízemí) v úředních hodinách, pondělí a středa od 8.00 do a od do hodin, v období od do Případné dotazy k obnovenému katastrálnímu operátu je možno zodpovědět v budově Katastrálního pracoviště, Rudní 432, Kutná Hora (zde lze do operátu taktéž nahlížet) v období vždy v pracovních dnech: Pondělí a Úterý a Středa a Čtvrtek a Pátek a Po celou dobu vyložení se mohou vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat s výsledky obnovy katastrálního operátu. Ve stejné době a ještě ve lhůtě 15 dnů od skončení vyložení obnoveného katastrálního operátu mohou proti jeho obsahu podat námitky. Námitky lze podat pouze písemně, a to u zaměstnanců katastrálního úřadu přítomných u řízení nebo u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora poštou nebo v podatelně. Upozorňujeme, že neúčast vlastníků a jiných oprávněných na řízení o námitkách a námitky, u nichž nebyla prokázána oprávněnost, nejsou překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného operátu. Platnost obnoveného katastrálního operátu a ukončení platnosti dosavadního katastrálního operátu bude vyhlášena Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora ke dni , pokud nebudou proti jeho obsahu ve stanovené lhůtě podány námitky nebo bude o námitkách pravomocně rozhodnuto. Nebude-li o některých námitkách pravomocně rozhodnuto, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. V průběhu řízení o námitkách lze ještě ohlásit případnou změnu osobních údajů vlastníka a jiného oprávněného doloženou průkazem totožnosti.

3 dokončení ze str. 1 zahraničních věcí, který v srpnu 1968 protestoval v OSN proti sovětské okupaci. Kutnohořany tíží v těchto dnech mnohá témata a chtějí o nich diskutovat, navíc o řadě z nich museli dlouhá léta mlčet. Nahlas se tak např. zvažuje znovuvztyčení památníku T. G. Masaryka před Vlašským dvorem či obnova časopisu Krásné město, zrušeného normalizací. Zajímavě působí výzva okresního archivu, aby se zachytila co nejbohatší dokumentace těchto dnů: Není to jednoduché, musí se konstatovat, vylepené plakáty si těžko někdo dovolí strhnout. Zásadní změny pro Kutnou Horu přicházejí v prosinci a lednu, kdy se v sále U Anděla schází plenární zasedání městského národního výboru. Sál je plný, vždyť přišlo nejen 77 poslanců (ze 101; desítka nepřítomných se ani neomluvila), ale především přes pět stovek hostů. Ačkoli dochází listopad 2009 strana 3 X. celosvětový kongres měst sdružených v UNESCO OWHC (Organization of World Heritage Cities) Ve dnech jsem se zúčastnil spolu se starostou města Ivo Šalátkem celosvětového kongresu měst zapsaných na listinu UNESCO v hlavním městě Ekvádoru Quito. Odlet byl v 6 hod. ráno a přes Frankfurt, Miami jsme přistáli v nočních hodinách v Quitu dopoledne probíhal workshop s panem starostou Quita a v podvečerních hodinách proběhlo slavnostní zahájení kongresu ve Zlaté katedrále za přítomnosti všech 260 účastníků kongresu, starostů, místostarostů a pracovníků jednotlivých měst. Kongres zahájil starosta města pan Dr. Augusto Barrera Guarderas probíhala prezentace některých měst při záchraně a rekonstrukci některých památek zapsaných na listinu UNESCO. Mě konkrétně velice zaujal druhý jednací den, kdy se probíraly problémy při výstavbě sportovních zařízení za účelem výstavby olympijských areálů v Číně a Vancouveru, kde došlo k nenahraditelným škodám na historickém majetku, a po prezentaci jsem měl jako sportovní fanoušek opravdu smíšené pocity. Při jednáních došlo na výměnu zkušeností především s účastníky evropské části a opět jsme se potkali s přáteli z okolních států proběhlo očekávané hlasování, které je velice prestižní, o dalším místě konání XI. kongresu za dva roky a po boji zvítězila portugalská Evora. 12. a 13. jsme měli volno, které jsme využili alespoň k částečnému poznání Quita a okolí, které je díky sopečné činnosti velice působivé, a přesto, že se nachází v nadmořské výšce 2900 m je zde velice příjemné klima. Snad největší dojem na mne udělal rovník, který se nachází 30 km od Quita a byli jsme přímo Evropské setkání mládeže Počátkem října se staly Gymnázium Jiřího Ortena a město Kutná Hora dějištěm setkání mládeže partnerských regionů Středočeského kraje. Týdenního setkání se kromě Středočechů účastnili studenti středních a vysokých škol z Burgundska, polského Opole a německé spolkové země Rheinland Pfalz. Programem, jenž přirozeně zahrnoval poznávání památek středních Čech, výtvarné a kulturní aktivity, se jako červená nit táhne téma Evropská unie. V Praze se studenti sešli s Jiřím Pehem, se kterým diskutovali o evropské demokracii, na půdě GJO pak s europoslancem Liborem Roučkem o euroskepticizmu. vs Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety k výměně některých radních, zůstávají nejzastoupenějšími komunisté. Především se však tajně hlasuje o důvěře městské radě jako takové a nadpoloviční většina přítomných poslanců se pro ni vysloví. Když pak Federální shromáždění ČSSR přijme zákon umožňující odvolání stávajících poslanců a jejich nahrazení podle návrhu OF, změní se v březnu 1990 alespoň složení kutnohorského zastupitelstva, mezi jehož členy se dostanou zástupci OF a s nimi i obnovované ČSSD a Strany zelených. To už jsme se ale pustili příliš daleko za Listopad Naši stručnou připomínku k 20. výročí snad nelze ukončit vhodněji než závěrečnou poznámkou opět z kroniky: A tak je si jen přát, aby naše listopadová revoluce něžná, sametová zapustila hluboké kořeny a byla začátkem nového, svobodného života pro nás pro všechny. Lukáš Provaz, kronikář města na místě, které bylo r označeno francouzskou expedicí za rovník. Ještě je třeba podotknout, že veškerý pobyt byl hrazen cca ze ¾ organizací OWHC a ¼ byla hrazena z rozpočtu města jsme ráno odlétali z Quita a po 37 hodinách letu a čekání v letištních halách jsme přistáli na Ruzyňském letišti. Václav Vančura, místostarosta

4 listopad 2009 strana 4 Seriál Mateřské školy v Kutné Hoře Mateřská škola U Sluníčka, Benešova 149/I, Kutná Hora Jsem už předškolák a proto dávno vím, že moje školka se jmenuje U Sluníčka. Na začátku jsem sice trochu plakal, protože se mi stýskalo po mamince, ale paní učitelka mě pochovala, pohladila a seznámila mě s novými kamarády. A teď tam chodím každý den. Hraju si, cvičím, učím se kreslit, malovat, modelovat, stavím veledíla ze stavebnic, umím už skládat puzzllíky, vyplňovat pracovní listy, chodím na vycházky, někdy i na delší výlety, těším se na divadlo, poslouchám pohádky každý den je něco nového a každý den se tam těším. Mateřská škola U Sluníčka v Benešově ulici je dvoupatrová účelová budova, opatřená novou střechou a okny a stojí uprostřed veliké zahrady. Najdete tu krásné vzrostlé stromy a pro děti čtyři pískoviště a spoustu dřevěných průlezek a skluzavek. V budově samotné jsou pak čtyři třídy. Každá je vybavena moderním a účelovým nábytkem, který plně vyhovuje potřebám dětí i učitelek, nechybí dětmi oblíbené velkoprvkové stavebnice a spousta her a hraček. Třídy jsou heterogenní, tzn. věkově smíšené. Velkou předností tohoto uspořádání je, že spolu mohou být umisťováni sourozenci a kamarádi. Nespornou výhodou je i to, že mladší děti se naučí něco nového od starších kamarádů, starší děti se učí pomáhat mladším a všichni se učí vzájemné spolupráci a toleranci. O to náročnější je práce učitelek zabavit všechny děti a sjednotit činnosti po celý den tak, aby to všem dětem vyhovovalo, je opravdu náročný úkol. Veškeré činnosti ve třídách se řídí školním vzdělávacím programem s názvem S kamarády poznávám svět. Ten si učitelky v jednotlivých třídách rozpracují na míru do třídních programů s různými tématickými celky, které vyhovují složení a rytmu třídy a postihují roční období i aktuální události. Kromě denních činností učitelky vymyslí a zorganizují mnoho dalších akcí. Patří k nim výšlapy do podzimní přírody, tradiční výroba skřítků Podzimníčků, do které se zapojují i rodiče. V adventním období školku pravidelně navštěvuje Mikuláš s roztomilým čertem a s nadílkou pro všechny děti. V lednu chodíme do 1. tříd základních škol děti se před zápisem podívají do svého budoucího prostředí a potkají tu i své bývalé kamarády ze školky. Únor je tradičně vyhrazen masopustnímu reji v maskách, blížící se velikonoce poznáte podle jarně vyzdobených prostor školy a v dubnu se na zahradě slétají čarodějnice a čarodějové. Květen patří poznávacím výletům po Kutné Hoře a okolí, ale také celoškolnímu výletu např. do hřebčína v Kladrubech, do Perníkové chaloupky, za bílými jeleny apod. Červen bývá ve znamení loučení každoročně odchází do 1. tříd 30 až 40 dětí. Připravíme tedy s dětmi pásmo her, písniček a veršů a pozveme rodiče, abychom se všichni navzájem naposledy setkali a své děti vypravili do světa. Naše mateřská škola se ne náhodou jmenuje U Sluníčka. Tým sedmi učitelek, asistentky pedagoga, dvou uklízeček a kolektiv kuchařek se velmi snaží o to, aby si děti ze školky nesly sluníčko i domů. Ve svých očích. A když se to daří, je to pro všechny obrovská odměna a motivace k další práci. Děkuji proto všem svým kolegyním za trpělivý a laskavý přístup k dětem, za skvěle odváděnou práci a dětem i jejich rodičům přeji, aby se jim u nás i nadále líbilo. Základní informace o provozu MŠ a o jejích aktivitách najdete na webových stránkách sekce MŠ Benešova 1. Hana Mokošínová, vedoucí učitelka

5 Otázky pro starostu města Ivo Šalátka Pane starosto, v souvislosti se z á d l a ž b o u historického jádra se některým občanům nelíbí v y d l á ž d ě n í prostoru kolem Morového sloupu v Šultysově ul. Vadí jim, že plocha není klasicky rozdělena na vozovku a chodníky, dále se jim nelíbí nadměrná prašnost a to i na dokončených úsecích? Celá Šultysova ulice je projektově koncipována jako ryze pěší zóna a z toho důvodu památkáři a projektanti nedoporučili realizaci chodníků. Dalším důvodem je, že bylo vytvořeno jakési přirozené koryto pro odtok dešťové vody. Předtím se stávalo, že voda protékala pod chodníky a docházelo k zaplavování sklepů přilehlých domů. I z estetického hlediska Morový sloup v tomto prostoru více vynikne. Mimo jiné toto řešení zároveň umožňuje využít této architektonicky unikátní ulice k pořádání pravidelných trhů. Trhy by neměly narušit ráz této části a mohly by být vhodným estetickým a praktickým doplňkem. Příčinou nadměrné prašnosti je drť, která se při dláždění používá. Blahopřejeme V měsíci říjnu 2009 oslavily svá životní jubilea naše spol u o b č a n k y paní Růžena Nováková, Jiřina Šandová, Marie Suchá, Milada Poláková, Jiřina Dolejšová, Marie Zavadilová, Jindřicha Majerová, Emilie Vintišková, Věra Nováková, Zdenka Zachařo- Vítání občánků V pondělí 21. září 2009 se ve velké zasedací síni Vlašského dvora uskutečnil slavnostní akt přivítání našich nejmenších občánků mezi občany města Kutná Hora. Členka Zastupitelstva města Kutná Hora paní Lenka Frankovicová popřála všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví a štěstí v celém jejich životě. Slavnostního aktu se zúčastnili se svými rodiči, prarodiči a přáteli Její množství je dáno technologickým postupem. Postupně vlivem provozu, deště a otřesů drť samovolně zapadne do dlažebních spár. Po určité době se může prach mechanicky uklízet. Jelikož se občané často ptají na osvětlení, chci na závěr dodat, že prakticky všechny ulice procházející rekonstrukcí budou osazeny buď dobovými historickými replikami osvětlení nebo moderními lampami. Ve sdělovacích prostředcích se objevily zprávy, že firmy Foxconn a Philip Morris budou rozšiřovat výrobu, což by alespoň částečně mohlo zbrzdit narůstající nezaměstnanost našeho regionu. Máte nějaké informace o záměrech těchto firem? Firma Foxconn chce do poloviny příštího roku postavit v průmyslové zóně na Karlově novou halu, s tím že má velké množství zakázek a potřebuje vykrýt objednávky, hlavně pro Hewlett Packard. Bylo řečeno, že bude navyšovat počet zaměstnanců v příštím roce o 800 a bude mít zájem o lidi z Kutné Hory a nejbližšího okolí. Rovněž Philip Morris bude v Sedlci zvedat výrobu zhruba o jednu třetinu s tím, že v Kutné Hoře je jedna z nejmodernějších továren v Evropě, čemuž tak bude i nadále. V roce 2010 chce přijmout 300 lidí a přistavovat další halu. vá, Božena Černá, Hana Kolcunová, Helena Hájková, Marie Lipská, Olga Hájová, Ludmila Delavosová, Marie Vrbenská, Otilie Urbanová a pánové Jan Kalčák, Jaroslav Stehlík, Vladislav Valterstein, Bohumír Finger, Stanislav Lázňovský, Jaroslav Kadlec a Hubert Obr. Město Kutná Hora jim předalo gratulace a popřálo pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Adam Kramář, Matěj Černý, Michal Šmejkal, Štěpán Holeček, Filip Šimůnek, Veronika Samandari, Jaroslav Paďouk, Ladislav Gabriel Janeček, Martin Chlumský, Zoe Aida Harvey, Kryštof Šlapák, Nicol Jeřábková, Jakub Judytka, Tomáš Kurtej, Eliška Koděrová, Klára Navrátilová, Štěpán Hadrovský, David Šklíba, Jan Dušek, Jan Halada, Jan Brich, Tomáš Kudyn, Štěpán Koníček, Veronika Sýkorová a Natálie Danielová. I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství. listopad 2009 strana 5 Na základě těchto informací se společnost Bouwfonds rozhodla rozhýbat bytovou výstavbu v areálu Lidky. Mělo by tam vzniknout 200 až 250 bytů, které by firma z části prodala do soukromého vlastnictví a z části pronajala. Celý projekt zahrnuje rovněž výstavbu doprovodných služeb včetně obchodů. V poslední době jsou v ulicích města vidět nesourodé skupinky uklízejících lidí, můžete vysvětlit o co se jedná? Město zaměstnává v průměru 10 až 15 lidí, kteří jsou nezaměstnaní. Jejich mzda je městu hrazena z úřadu práce. Další lidé, kteří jsou městem zaměstnávaní, si musí odpracovat soudem uložené veřejně Z ÚŘEDNÍ DESKY Prodeje a pronájmy majetku města Úřad práce informuje Na konci měsíce září tohoto roku evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 3496 uchazečů o zaměstnání. Na konci měsíce bylo tak evidováno o 90 uchazečů více něž v předchozím měsíci a o 1318 více než před rokem. Míra registrované nezaměstnanosti stoupla na 8,74 % (před rokem 5,40 %). Evidováno bylo 348 volných míst (před rokem 1057). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil 39,2 let. Průměr- prospěšné práce. Všichni tito lidé musí vykázat určitý počet hodin, aby jim mohly být vypláceny sociální dávky v plné výši. Jsou využíváni k sekání trávy na hůře dostupných místech, uklízejí nepořádek ve veřejné zeleni a podobně. Rovněž uvažujeme o jejich využití na zimní úklid. Byť se může zdát, že tato skupina zaměstnanců nejede na plné stoprocentní obrátky, tak jejich činnost je pro město prospěšná a viditelná. Je to vidět na příkladu městské části Neškaredice. Od doby, kdy místní nezaměstnaní tuto činnost provádí, obec viditelně prokoukla. Zároveň ti, kteří uklízejí, si následně svou práci hlídají, čímž fungují jako strážci pořádku. otázky pokládal Michal Beneš Kontakt: Odbor správy majetku - oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora tel.: ) Výběrové řízení č. SN 14/09 na pronájem nebytových prostorů v Kutné Hoře, ul. Benešova, č. p. 647 o výměře cca 21 m 2 (+ 13 m 2 sklad, šatna, WC). Vyhlašovací minimální cena nájemného je ,- Kč/rok. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 2) Výběrové řízení č. SN 15/09 na pronájem nebytových prostorů v Kutné Hoře, ul. Benešova, č. p. 635 o výměře cca 60 m 2 (+ 25 m 2 sklad, šatna, WC). Vyhlašovací minimální cena nájemného je ,- Kč/rok. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 3) Výběrové řízení č. SN 16/09 na pronájem nebytových prostorů v Kutné Hoře, Palackého nám., č. p. 379 (cca 195 m 2 ), včetně dvorního přístavku (cca 101 m m 2 sklepní prostory), dále parku U Tří pávů (cca 1230 m 2 ) a sklepních prostorů pod parkem (cca 200m 2 ). Minimální roční cena za pronájem nemovitostí není stanovena. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 4) Výběrové řízení č. SN 17/09 na pronájem nebytových prostorů v Kutné Hoře, ul. Benešova, č. p. 633 o výměře cca 63 m 2 (+ 25 m 2 sklad, šatna, WC). Vyhlašovací minimální cena nájemného je ,- Kč/rok. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 5) Záměr Města Kutná Hora prodat movité věci dle seznamu zveřejněného na úředních deskách Městského úřadu Kutná Hora. Celá znění záměru a výběrových řízení včetně zvláštních podmínek jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: ná délka evidence uchazečů 352 dnů. Průměrný měsíční nárok na podporu v nezaměstnanosti činil 5718 Kč. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 1359 uchazečů. V průběhu měsíce září se přihlásilo 644 uchazečů o zaměstnání. Celkem z evidence bylo vyřazeno 553 uchazečů. Úřad práce umístil celkem 50 osob. Nejvíce uchazečů přišlo do evidence z ČKD Kutná Hora, a.s. (44), Prádelna, čistírna spol. s r.o. (39), TPCA (7). Z města Kutná Hora bylo k evidováno 1016 uchazečů. Míra nezaměstnanosti 8,96 %.

6 listopad 2009 strana 6 Kremnica blýská se na lepší časy? Objevujeme nové světy Objevujeme nové světy tak se jmenuje projekt primární protidrogové prevence pro žáky šestého ročníku na ZŠ Žižkov Kutná Hora. Na přelomu září a října se žáci postupně vystřídali se svými třídními učiteli na dvoudenním pobytu ve Zbraslavicích. Pod vedením školního metodika prevence a za pomoci skupiny PEER aktivistů školy se děti pobavily při netradičních sportovních disciplínách a hrách, Měsíc říjen byl v knihovně ve znamení celonárodní ankety Kniha mého srdce. Protože tyto řádky píšeme v předstihu, nevíme na rozdíl od Vás, která knížka v sobotu byla vyhlášena Jaroslavem Duškem nejoblíbenější knihou Česka. Za to Vám ale můžeme říct, že v Kutné Hoře to vyhrála (a hlasovalo více než 1000 čtenářů) Babička Boženy Němcové, na druhém místě pak Stmívání Stephenie Meyer a pomyslný bronz obdržel Jirotkův Saturnin. Jsme opravdu zvědaví, jestli kutnohorští hlasující zvolili pořadí shodně s výsledky celého Česka. Každopádně si přijďte do knihovny některou z oceněných knížek přečíst nebo poslechnout. Ano, máme mnohé z knižních titulů i ve zvukové podobě na CD. Vždy počátkem října slaví české knihovny po celý jeden týden svůj svátek - Týden knihoven. I naše knihovna slavila, samozřejmě spolu se čtenáři při besedách s Arnoštem Vašíčkem (spisovatel, záhadolog) a Jarmilou Kratochvílovou, při výstavě mapující historii knihovny a v neposlední řadě při výstavě dobových svatebních fotografií, nazvanou Když si náš dědeček babičku bral, kterou připravila malínská pobočka knihovny. Dále jste si mohli vybrat Na letošní Svatováclavské slavnosti přijeli po delší době naši přátelé z partnerského města Kremnica. Dva členové zastupitelstva města, a zároveň na slovo vzatí odborníci ve svém oboru, přispěli také aktivně k tradičnímu kutnohorskému svátku. Pan Martin Varhaňovský, majitel vinotéky Biely Bocian, se prezentoval v klášteře sv. Voršily na setkání odborníků vinařů a odpolední degustaci. Pan Marián Vojtko, učitel na umělecké škole v Kremnici zase předvedl svůj um jako leader doprovodné kapely Lenky Ferenčíkové, která vystoupila v rámci odpoledního kulturního programu na Palackého náměstí. Naším dalším hostem byla ředitelka Informačního centra z Kremnice paní Zuzana Tileschová, se kterou jsme pak projednávali možnosti další vzájemné spolupráce partnerských měst. Chtěli bychom tak navázat na dobrou tradici společných setkávání občanů obou měst s kulturními, uměleckými, sportovními či propagačními novinkami nejbližších sousedů. Máme mnoho nápadů, které je ovšem nejprve potřeba projednat ve vedení obou měst, nalézt podporu morální i finanční a ochotné spolupracovníky. Pak bude možné přistoupit k vlastní realizaci. Vzájemná spolupráce by se měla začít opět rozvíjet nejprve na bázi spolupráce škol, kulturních a sportovních institucí a v neposlední řadě i navázáním užších kontaktů podnikatelů obou měst. Eva Hnátková učily se spolupráci a vzájemné pomoci, diskutovaly o škodlivosti kouření a alkoholu. Na projekt, který je finančně dotovaný z grantu Města Kutná Hora a rezervního fondu školy, navazují další aktivity během celého roku. Některé z nich zajišťují i pracovníci o. s. Prostor Kolín (škola je zapojená do tříletého projektu dlouhodobé primární prevence dotovaného z ESF). Monika Klečková Kutnohorská knihovna vám chce říct, že zdarma z nabídky našich vyřazených knižních titulů a časopisů, odpouštěli jsme v tomto týdnu upomínky zapomětlivým čtenářům, vařili jsme kávu zdarma pro návštěvníky na internetu, hráli, četli a povídali jsme si s maminkami a malými dětmi, zkoušeli jsme Vás ze znalostí o kutnohorské knihovně a známých knižních titulech prostřednictvím interaktivních kvízů na internetu. Opravdu hezké a motivující ceny dodalo nakladatelství Motto, děkujeme dárcům i čtenářům. Byl to hezký týden. A co připravujeme dále? Pro následující týdny chystáme: Přednášku Současná slovenská literatura, a to od hod. v Rytířském sále Vlašského dvora. Pokračujeme v projektu Za písmenky do knihovny spolu s prvňáčky kutnohorských škol. Přijede mezi nás oblíbený ilustrátor Adolf Dudek. Na sobotu jsme naplánovali pro všechny čtenáře i nečtenáře Den pro dětskou knihu. Přijďte nakoupit do knihovny svým dětem hezké a kvalitní knížky pod Vánoční stromeček a k tomu si ještě hrát, soutěžit, poslouchat nebo jen tak pobýt u šálku dobré kávy. Těší se na Vás Vaše knihovna Víno a vinařství v Krásném městě V listopadu se ke čtenářům dostává letošní třetí číslo časopisu Krásné město. Tématem většiny příspěvků se stalo víno a vinařství v Kutné Hoře a okolí. Jednotlivé příspěvky tak seznamují např. s vinařskou tradicí našeho kraje, sahající do středověku, s aktivitami společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, obnovou vinohradu pod Barborou či se soutěžní výstavou vín v našem městě. Autoři se také ohlížejí za uplynulými ročníky populárních Svatováclavských slavností či uvažují o obnově vinic na Kačině. Vedle hlavního tématu najdou čtenáři v novém čísle také rozsáhlý text o Kutnohorské bibli, vydané právě před 520 lety a vystavené v létě v Českém muzeu stříbra. Zájemci se rovněž blíže seznámí s aktivitami kulturně - vzdělávacího centra Barvířův dům či nahlédnou do osobního fondu básníka Jiřího Ostaše v kutnohorském archivu. Krásné město jako obvykle uzavírá Kronika, zaznamenávající převážně kulturní události posledních měsíců. Nové číslo časopisu, vydávaného Městem Kutná Hora, si lze koupit buď v Knihkupectví Kosmas na Komenského náměstí, nebo U Stříbrného groše. Lukáš Provaz Katalog sociálních a souvisejících služeb Pro všechny občany, kteří potřebují získat informace o aktuálních sociálních a souvisejících službách ve městě Kutná Hora, je na www. mu.kutnahora.cz (pod komunitní plán - dokumenty) k dispozici elektronický Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě Kutná Hora Do konce letošního roku bude aktuální katalog k dispozici i v tištěné podobě u všech poskytovatelů sociálních služeb a na MěÚ Kutná Hora odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Katalog vznikl v rámci projektu Komunitní plán za finanční podpory Města Kutná Hora. Barbora Nováková

7 listopad 2009 strana 7 Přijďte posedět Při procházce Kutnou Horou můžete v České ulici v domě č. p. 186 (bývalé podlahářství Tvrdík) objevit nově otevřené prostory. Jedná se o malou kavárničku s prodejní galerií. Určitě neváhejte a vstupte dovnitř. V klidu zde můžete posedět v nekuřáckém prostředí při dobré kávě, čaji nebo jiném nealkoholickém nápoji. Maminky s malými dětmi jistě přivítají dětský koutek plný hraček a pult na přebalování miminek. V galerii si můžete prohlédnout hezké výrobky z keramiky, proutí i jiných materiálů. Všechny vystavené předměty je možné za velmi příznivé ceny zakoupit a udělat tím někomu dalšímu radost. Jak jsem se dozvěděl od Hany Vetešníkové, ředitelky Centra U Bartoloměje, cílem je pomoci lidem s mentálním poškozením aktivně se zapojit do běžného života. Na zhotovování výrobků se podílejí klienti z celkem čtyř zařízení sociálních služeb sídlících v Kutné Hoře. V kavárně obsluhuje vždy jeden klient sociálního zařízení pod vedením terapeuta. Otevírací doba kavárny je každý všední den od 9 do 17 hodin, mimo pátku, kdy je otevřeno do 15 hodin. Podle slov paní Vetešníkové je v kavárně dále přítomna pracovnice občanského sdružení Digno, která dokáže všem zájemcům poradit v otázkách sociální problematiky. Občané se zde mohou v klidu zeptat na cokoliv z oblasti poskytování sociální péče, získat přehled o zařízeních poskytujících sociální služby apod. I když slavnostní otevření kavárny teprve proběhne, jste provozovatelem Centra U Bartoloměje prostřednictvím paní ředitelky již nyní srdečně zváni. Přijďte posedět. Při kávě rozmlouval Michal Beneš Škola hrou? Realita dostupná všem základním školám v regionu Také jste se těšili do školy na výtvarnou a hudební výchovu a na přestávky? Je to pochopitelné, ostatní předměty byly přísně sešněrovány osnovami, které se musely dodržet a pro samé biflování nezbýval čas na povídání. Dnes však mají pedagogové mnohem volnější ruce zejména díky Rámcovému vzdělávacímu programu. Mohou tak vyučování obohatit o mnoho nových rozvíjejících průřezových témat, jako je například Environmentální, Multikulturní nebo Mediální výchova reflektující problémy současného světa. Na poptávku po programech zaměřených na ekologickou výchovu reaguje širokou nabídkou vzdělávacích aktivit občanské sdružení Ekodomov, které má pobočku přímo v Kutné Hoře. Základní školy z regionu i širšího okolí mají mimo jiné možnost využít posledních volných míst v projektu Odpad z nebe nespad. Jedná se o unikátní vzdělávací program skládající se ze seminářů pro pedagogy, speciálně lektorovaných hodin pro žáky a metodického vedení v průběhu celého školního roku. Semináře pro pedagogy jsou zaměřené nejen na odbornou přípravu pro výuku Environmentální výchovy, ale i na průběh a hodnocení tohoto průřezového tématu, na využití metodických pomůcek a plánování vlastních školních miniprojektů. Součástí tohoto projektu je soubor didakticky propracovaných materiálů pro pedagogy a pracovních listů s atraktivním designem pro žáky. Při tvorbě programu Odpad z nebe nespad jsme kladli důraz na jeho snadné začlenění do vyučovacího procesu. Pedagogové budou mít v ruce praktický materiál, s nímž snadno vytvoří zajímavý školní miniprojekt, hravou vyučovací hodinu nebo vědecký experiment, vysvětlila koordinátorka projektu Mgr. Alžběta Šůstková. Ke každému pracovnímu listu jsme vytvořili podrobnou metodiku, která obsahuje cíle daného tématu, časový rozsah lekce, potřebné pomůcky. Součástí těchto metodických materiálů je odborný výklad pro učitele, popis jednotlivých aktivit a doplňkové hry a hříčky na odlehčení nebo doplnění tématu, upřesnila Šůstková a dodává: Projekt jsme realizovali již ve školním roce 2007/2008, kdy měl velký úspěch. Na některých školách dosáhly miniprojekty značné popularity i u širší veřejnosti. Do třídění odpadu se tak zapojila třeba celá obec. Pro školy zapojené do letošního ročníku projektu Odpad z nebe nespad připravilo o.s. Ekodomov řadu příjemných překvapení, počínaje úpravou grafiky a skladby pracovních listů, přes obsáhlé metodické návody pro výuku a hodnocení žáků až po řadu zajímavých bonusů v podobě her a dalších doplňků. Projekt Odpad z nebe nespad je realizován za podpory Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Díky této podpoře školy kromě metodických materiálů získají i nádoby na odpad, které jim umožní jeho jednoduchou a účelnou separaci. Jedním ze záměrů projektu je nejenom, aby se děti při výuce hravou formou seznámily s odpovědným nakládáním s odpady, ale aby měly zároveň možnost uskutečňovat praktické kroky vedoucí ke snížení množství produkovaných odpadů. To všechno přispívá k tomu, aby environmentální výchova nebyla jen suchopárným učivem, ale stala se praktickým nástrojem rozvoje znalostí, dovedností a především postojů mladých lidí, doplňuje odborná garantka projektu Ing. Iva Maršíková. Bližší informace o další nabídce o. s. Ekodomov získáte na pod záložkou Pro školy. Kontakt: Alžběta Šůstková, tel.: , alzbeta. Prosluněné Svatováclavské slavnosti tradičně ukončily letní sezonu Foto: L. Bečán, J. Procházka

8 listopad 2009 strana 8 Výstava z Japonska míří do Kutné Hory Společně s ředitelem Tarnogorského centra kultury a Mgr. Pavlem Ladrou připravujeme neobvyklou výstavu na arkádách Vlašského dvora. Neobvyklá je i svým konceptem otevřena bude od 4. listopadu v hodin bez obvyklé vernisáže a pak slavnostně zakončena 19. listopadu 2009 za účasti samotného umělce, který předvede umění japonské kaligrafie i v praktické ukázce po oficiálním ukončení výstavy. Japonský umělec Hiroshi Kato (1952), který studoval u předních japonských kaligrafů, uskutečnil řadu samostatných výstav doma i v zahraničí a získal mnohá ocenění, se věnuje kromě vlastní tvorby i činnostem podporujícím rozvoj kaligrafických znalostí a dovedností. Je prezidentem dvou kaligrafických společností Shogen-kai Setkání s papežem Je pondělí 28. září krátce před desátou hodinou dopoledne a na Proboštskou louku na okraji Staré Boleslavi, zaplněnou poutníky nejen z Čech, Moravy a Slezska, ale také ze Slovenska, Polska, Německa i z daleké Austrálie, přijíždí proslulý bílý papamobil. Zpoza jeho skel se svým trochu rozpačitým způsobem usmívá Svatý otec Benedikt XVI. Mezi přibližně padesáti tisíci přítomnými jsou i více než čtyři desítky studentů a profesorů Církevního gymnázia sv. Voršily v Kutné Hoře. Rozhodla jsem se přijet sem do Staré Boleslavi proto, abych něco silného prožila, svěřila se jedna z přítomných studentek a dodala, že vstávat v pět hodin ráno není právě příjemné. Slavnostní bohoslužba začíná. Poutníky zdraví papež česky. Odpovědí mu je bouřlivý aplaus. Po jeho doznění lze zažít jeden z malých zázraků. Tisíce převážně mladých lidí se jako na povel ztiší a desítky minut v soustředěném mlčení prožívají mši. V homílii tak mohou slyšet mimo jiné tato papežova slova: Opravdu nestačí působit zdáním a Chunichy, kurátorem výstavy Mainichi kaligrafie a profesorem Bukkyo University, která sídlí v části Kita-ku hlavního města Kyoto na ostrově Honshu. Právě kaligrafická společnost Shogen-kai je spolupořadatelem výstavy vznikla již v roce 1947 a od té doby se úspěšně snaží kombinovat klasickou kaligrafii s novými trendy, které přinesl začátek 20. století. Z mnoha děl vystavovaných po celém světě budete mít možnost shlédnout čtrnáct a na derniéře výstavy potkat i mnoho zajímavých osobností. Zveme vás tedy srdečně na prohlídku výstavy, která bude na arkádách Vlašského dvora otevřena každý den od 9 do 12 a od do 17 hodin ve výše uvedeném termínu. Eva Hnátková dobrého a čestného člověka; je třeba jím skutečně být. Pár minut po poledni bohoslužba končí a papež Benedikt opouští tentokrát už skryt za kouřovými skly černé limuzíny Proboštskou louku. Následujeme jeho příklad a pozvolna se, spolu s davem ostatních, přesouváme směrem k parkovišti. U autobusu nás čeká příjemné překvapení. Nejen, že se nikdo neztratil, ale cestujících dokonce přibylo. Někteří studenti odjeli do Staré Boleslavi už v neděli odpoledne, zúčastnili se nočního programu a přespali přímo na ploše. Taky jsem byl vzhůru už kolem páté, a to jsem nikam necestoval, reagoval na studentku jeden ze spolužáků, vybavený pouze tenkým spacím pytlem. O půldruhé hodiny později se v slunečném odpoledni svátečního dne pomalu rozcházíme do svých domovů. Nikdo slůvkem nezalituje, že s volným dnem nenaložil jinak. Jsem opravdu rád, že jsem jel, prohodí jeden ze studentů a po malé chvilce dodá. Bylo to fakt hustý. Pavel Tobek, spiritual Studenti soutěžili v Egeru V rámci partnerských vztahů s maďarským městem Eger se skupina studentů Gymnázia Jiřího Ortena zúčastnila festivalu Treasures of the Carpathian Basin, kde předvedli prezentaci Kutné Hory a spolu s vrstevníky z Maďarska, Slovenska, Rumunska, Polska a Ukrajiny soutěžili ve znalostech historie Egeru. Všichni byli též slavnostně přijati na radnici a památném egerském hradě. jb Plavecký stadión TJ Sparta Kutná Hora Bazén Sauna Fitness studio Pondělí a ženy Úterý a muži Středa a ženy (jen ženy) a Čtvrtek a muži Pátek ženy Sobota společná Neděle ženy a páry 8-17 zavřeno Vodní aerobik Út 20-21, Plavání s diabetiky St 9-10, Zdravotní cvičení ve vodě Čt 9-10, Plavání pro těhotné Čt Pořádámě kurzy: zdokonalovacího plavání, plavání pro neplavce, znaková řeč pro batolata - info na tel Vodníček - plavání dětí od 6 měsíců je podle aktuálního rozvrhu. Zdeněk Hadrovský

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností 1. KANCELÁŘE s četností úklidu 5x týdně Denní práce : 2. KANCELÁŘE s četností úklidu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.12.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.12.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.12.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Jana

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

N Á V R H Y N A S C H V Á L E N Í

N Á V R H Y N A S C H V Á L E N Í Výsledky projednání Rady města Kolína ze 125. schůze konané dne 18.11.2013. Usnesení č. 125/2074/2013 125/2077/2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více