AKTIVITY ZASTOUPENÍ PRAHY V BRUSELU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY ZASTOUPENÍ PRAHY V BRUSELU"

Transkript

1 AKTIVITY ZASTOUPENÍ PRAHY V BRUSELU

2 Obsah I. Pracovní program pro rok Servis Zastoupení Prahy v Bruselu Servis pro primátora HMP Servis pro členy české národní delegace Servis pro členy Rady HMP, Zastupitelstva HMP a zaměstnance HMP zařazených do MHMP Servis pro další české partnery Servis pro zahraniční partnery Služby pro návštěvníky Zastoupení Prahy 1.2. Evropské fondy Informační činnost Parametry kvality pro hodnocení činnosti pražského Zastoupení Prahy v oblasti Evropských fondů Informace Finanční přínos Komunikace a budování dobrých vztahů (networking) Operační programy HMP Přenos informací Kontakty 1.3. Komunitární projekty Výzvy Evropské komise Twinningové projekty s novými členskými a kandidátskými zeměmi 1.4. Semináře, konference 1.5. Kulturní akce II. Příprava na české Předsednictví 2.1. České Předsednictví rámcová informace 2.2. Plánované aktivity Zastoupení Prahy v rámci českého Předsednictví III. Organizace aktivit ve vztahu k MHMP 3.1. Strukturální stáže zaměstnanců HMP zařazených do MHMP (městských částí HMP zařazených do úřadů městských částí HMP) v Pražském domě Historie, zaměření a obecný přínos stáží Forma stáží Spolupráce s řediteli relevantních odborů MHMP 3.2. Zahraniční výbor Zastupitelstva HMP IV. Závěr 2

3 I. Pracovní program pro rok 2007 Pracovní program Zastoupení Prahy v Bruselu (dále jen Zastoupení Prahy ) v roce 2007 vychází ze zásad Koncepce zahraniční politiky hlavního města Prahy a ze stanovených priorit činnosti Zastoupení Prahy. Navazuje na aktivity z roku 2006, které se především orientovaly na konkrétní prosazování zájmů hlavního města Prahy (dále jen HMP, informační činnost, na pořádání seminářů, konferencí a pracovních setkání, na realizaci řady kulturnícha prezentačních akcí, na zapojení do Open Days a do dalších akcí Výboru regionů a na agendu spojenou s činností české národní delegace ve Výboru regionů. Oproti předchozím letům nyní Zastoupení Prahy předkládá strukturovaný materiál, který v plné šíři postihuje nejenom jeho výše uvedené činnosti, ale i aktivity organizačně-technické (servisní), úkoly v oblasti Evropských fondů, přípravnou činnost na české Předsednictví v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009 (dále jen české Předsednictví ) a úplný přehled relevantních aktivit vůči Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP ). Cílem činnosti Zastoupení Prahy je tedy nejenom kvalitně prezentovat zájmy HMP a zviditelnit Pražský dům jako dobrou adresu v konkurenci ostatních více než tří set regionálních zastoupení, ale také poskytovat vysoký standard organizačně technického servisu v evropských institucích, pro politickou reprezentaci HMP v čele s primátorem HMP a pro případné další partnery. Na tomto místě považujeme za vhodné zdůraznit, že Pražský dům za poslední dobu získal v Bruselu velmi dobré renomé, stal se mezi širokou veřejností nejznámější českou adresou v Bruselu, a tento trend chceme i nadále udržovat. V oblasti Evropských fondů bude Zastoupení Prahy přehledně vykazovat konkrétní výstupy, je nutné zejména lépe nastavit komunikační vazby s MHMP, a to nejen s odbory FEU MHMP a OZV MHMP, kde tyto vazby fungují na dobré úrovni, ale rovněž s ostatními relevantními odbory MHMP, zejména s Kanceláří primátora MHMP, a s náměstkyní primátora HMP pro zahraniční vztahy. Jednou z cest jak posílit vzájemnou komunikaci s odbory MHMP je pořádání strukturálních stáží pro zaměstnance HMP zařazené do MHMP, případně zaměstnance městských částí HMP, zařazené do úřadů městských částí HMP, aby se vytvořily fungující komunikační kanály nejen z Pražského domu do HMP, ale i zpětně. Pražský dům bude kromě toho nadále úzce spolupracovat se svými regionálními partnery, s přítomnými českými i zahraničními veřejnoprávními institucemi, s představiteli soukromého sektoru a neziskovými organizacemi. Zastoupení Prahy bude operativně reagovat na aktuální požadavky a skutečnosti v evropských institucích tak, aby HMP zajistilo kvalitní informovanost a možnost efektivního rozhodování. 1.1 Servis Zastoupení Prahy Jedním z hlavních úkolů Zastoupení Prahy je poskytování organizačně technického servisu, a to jak pro politické představitele HMP (v čele s primátorem HMP), tak pro zaměstnance HMP zařazené do MHMP, zaměstnance městských částí HMP zařazené do úřadů městských částí 3

4 HMP a rovněž pro další partnery z České republiky, Bruselu. Tímto servisem se rozumí především zajišťování rezervací ubytování, dopravy na místě, organizace schůzek s představiteli evropských a dalších institucí atd. Do organizačních činností spadá rovněž pořádání konferencí, seminářů či kulturních akcí, díky kterým je možno maximálně využít potenciálu Pražského domu Servis pro primátora HMP Primátor HMP je nejvyšším politickým představitelem HMP a současně také předsedou české národní delegace ve Výboru regionů, místopředsedou Výboru regionů a místopředsedou frakce Evropské lidové strany (dále jen EPP) ve Výboru regionů. Pražský dům zajišťuje zejména: - ubytování, dopravu a veškerou logistiku spojenou s pobytem primátora HMP v Bruselu včetně zajištění bilaterálních setkání a pracovních jednání primátora HMP - zpracování podkladů na plenární zasedání, zasedání Předsednictva Výboru regionů a EPP frakce Výboru regionů, včetně výjezdních zasedání ve spolupráci s OZV MHMP - zpracování podkladů na ostatní jednání a aktivity primátora HMP v Bruselu, zejména v evropských institucích - zpracování a průběžné projednávání koncepčních materiálů k činnosti Zastoupení HMP ve spolupráci s OZV MHMP termín: průběžně Servis pro členy české národní delegace Členové české národní delegace využívají služeb Pražského domu především v průběhu plenárních zasedání a zasedání jednotlivých komisí Výboru regionů. Konzultace probíhají ovšem celoročně, i mezi jednotlivými zasedáními. Pražský dům zajišťuje zejména: - organizaci pobytu členů české národní delegace při plenárních zasedáních (rezervace ubytování, organizace schůzky české národní delegace, organizační a technická pomoc v průběhu zasedání) - přípravu obsahových podkladů na jednotlivá zasedání v plénu i v komisích (podklady na zasedání Předsednictva, politických frakcí, plenární zasedání sumarizace jednacích bodů i návrhy pozměňovacích návrhů ve vybraných oblastech) - konzultace (telefonicky, em) v případě jakýchkoliv dotazů či problémů, které se vztahují k práci členů české delegace ve Výboru regionů (konzultace ohledně 4

5 vyplňování formulářů, zajišťování tlumočení na příslušných jednáních, pomoc v komunikaci s úředníky Výboru regionů, vyřizovaní vstupních karet (badgů), zajišťování podpory pro pozměňovací návrhy atd.) - předávání informací, které jako národní koordinátor obdržíme z Výboru regionů - Komunikaci s představiteli Stálého zastoupení ČR při EU, které je za českou delegaci odpovědné ve vztahu k Radě Evropské unie (především otázky nominací a rezignací členů) termín: průběžně Servis pro členy Rady HMP, Zastupitelstva HMP a zaměstnance HMP zařazených do MHMP Zastoupení Prahy je přímou součástí OZV MHMP a poskytuje proto plnou součinnost všem útvarům a zaměstnancům HMP, především pak politické reprezentaci HMP. Pražský dům zajišťuje zejména: - ubytování a dopravu spojenou s pobytem politických představitelů HMP v Bruselu včetně zajištění logistiky jejich pracovního programu - ubytování podle možností v Pražském domě a další součinnost (poradenství) pro úředníky jaké? na služební cestě v Bruselu - konzultace ohledně obsahu jednání (s cílem udržovat si přehled o aktivitách zaměstnanců HMP zařazených do MHMP a politických představitelů HMP v Bruselu) termín: průběžně Servis pro další české partnery Zastoupení Prahy v současné době pronajímá na základě uzavřené nájemní smlouvy jednu kancelář Karlovarskému kraji. Po předpokládaném odchodu karlovarského zastoupení do Českého domu v průběhu roku 2007 budou uvolněné prostory moci být nabízeny dalším vhodným zájemcům. Kromě toho trvá politika otevřených dveří Pražského domu pro všechny faktické i potenciální partnery HMP, a to zejména pro městské části HMP, pro české regiony a města a pro všechny české subjekty, jejichž činnost je HMP prospěšná. Na základě předložení a posouzení žádosti těchto subjektů poskytuje Pražský dům bezúplatně své reprezentativní a konferenční prostory a rovněž svoji součinnost k pořádání prezentačních, konferenčních, kulturních a vzdělávacích akcí. Zastoupení Prahy se aktivně zapojuje do činnosti Cercle Tcheque, kde se koordinují jednotlivé aktivity mezi českými subjekty v Bruselu a diskutují aktuální témata, která se jich dotýkají. 5

6 Pražský dům zajišťuje zejména: - nekomerční poskytování prostor Zastoupení Prahy a spolupráci při zajišťování technicko-organizačních, cateringových a dalších služeb českým partnerům HMP - spolupráci s krajanským sdružením Beseda, poskytování prostor Zastoupení Prahy pro schůzky krajanů a součinnost při jejich technicko-organizačním zabezpečování - spolupráci se všemi zapojenými českými subjekty v Bruselu v rámci Cercle Tcheque, především se Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii (dále SZ), poskytování prostorů Pražského domu k jednáním Cercle Tcheque a aktivní prosazování zájmů HMP na této úrovni - organizaci aktivit, pořádaných ve spolupráci s ostatními českými regionálními kancelářemi, a to zejména v případech, kdy Pražský dům má jako jediný odpovídající prostorovou kapacitu termín: průběžně Servis pro zahraniční partnery Za dobu své existence se Pražský dům stal známým a vyhledávaným místem konání bilaterálních i multilaterálních pracovních schůzek, prezentací, konferencí a dalších akcí rovněž pro zahraniční regionální zastoupení a další zahraniční instituce. Na základě předložení a posouzení žádosti těchto subjektů s přihlédnutím k zájmům HMP může Pražský dům poskytnout své reprezentativní a konferenční prostory a rovněž svoji součinnost k pořádání prezentačních, konferenčních, kulturních a vzdělávacích akcí. HMP je rovněž členem lobbistických sdružení Capital Cities a Cities for Cohesion, jejichž prostřednictvím prosazuje společné cíle hlavních měst a velkých urbánních oblastí v evropských institucích. Pražský dům zajišťuje zejména: - nekomerční poskytování prostor Zastoupení Prahy a spolupráci při zajišťování technicko-organizačních, cateringových a dalších služeb vybraným zahraničním partnerům HMP, především v rámci společných akcí a na základě recipročních vztahů - nekomerční poskytování prostor Zastoupení Prahy pro jednání Capital Cities a Cities for Cohesion a aktivní prosazování zájmů HMP v rámci tohoto uskupení termín: průběžně Služby pro návštěvníky Zastoupení Prahy Zastoupení Prahy nemůže z titulu svého poslání působit jako kulturní nebo informační centrum s pevnou otevírací dobou. Přesto je otevřeno všem zájemcům, kteří Zastoupení Prahy kontaktují s žádostí o prohlídku Pražského domu, onávštěvu expozice v galerii, popř. o podání informace o HMP a jeho aktivitách. 6

7 Pražský dům zajišťuje zejména propagaci HMP a podávání informací o HMP jednotlivým návštěvníkům Zastoupení Prahy ve spolupráci s CzechTouristem, CzechInvestem, CEBRE a dalšími českými institucemi v Bruselu, včetně telefonických a ových konzultací. Mezi tyto aktivity náleží i pořádání prezentací o HMP a České republice termín: průběžně Evropské fondy HMP je jakožto bohatý region (tj. region s cca 150 % průměrného HDP Evropské unie) příjemcem finančních prostředků z evropských fondů pouze v omezené míře. Na období je HMP zahrnuta do tzv. Cíle 2 (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost), má tedy oproti ostatním českým regionům velmi omezené finanční prostředky, které plynou z evropské regionální politiky (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond). Z toho důvodu je potřeba hledat finanční zdroje i jinde, byť strukturální fondy zůstanou prioritou. Pro budoucí období se proto nabízí především možnost čerpat finanční prostředky z tzv. komunitárních programů, tj. programů, které jsou řízeny přímo z Bruselu jednotlivými generálními ředitelstvími Evropské komise (dále jen DG ) Informační činnost Mezi hlavní úkoly Zastoupení Prahy patří předávání informací z Bruselu do HMP. V této oblasti je potřeba nastavit pravidelné mechanismy, neboť dosud probíhalo informování převážně způsobem ad hoc, a až na výjimky vždy s odbory FEU MHMP a OZV MHMP. Pro rychlejší tok informací je nutné nastavit přímé vazby i na ostatní odbory MHMP a městské části HMP. Informační činnost se dosud odvíjela především v oblasti přípravy operačních programů HMP, částečně i v oblasti informování o hledání partnerů pro spolupráci nad evropskými projekty. Součástí informačních aktivit musejí být i dobře fungující internetové stránky. V prvním pololetí roku 2007 proběhne nutná rekonstrukce internetových stránek Pražského domu (www.prazsky-dum.cz a s cílem tyto stránky zpřehlednit a zracionalizovat. Tato rekonstrukce se již začala připravovat. Negativním aspektem při přenosu informací je v současnosti také jazyková bariéra, neboť velká část informací je pouze v anglickém jazyce a kapacity Zastoupení Prahy zatím neumožňují všechny texty překládat do českého jazyka Parametry kvality pro hodnocení činnosti Zastoupení Prahy v oblasti Evropských fondů Informace 1) Pravidelně jedenkrát za dva měsíce, a to vždy s připravovanou zprávou pro Zahraniční výbor Zastupitelstva HMP, budou předávány v sumarizované podobě aktuální novinky z Bruselu. Bude se jednat zejména o informace, týkající se vypisovaných výzev Evropské 7

8 komise (podle bodu 1.3) a monitoringu vývoje ohledně operačních programů HMP, eventuálně situace ohledně příslušných projektů HMP, které se budou v Bruselu řešit. 2) Ad hoc bude nadále probíhat komunikace s řediteli FEU MHMP a OZV MHMP, a to v souvislosti s aktuálními potřebami HMP. 3) Průběžně se budou doplňovat aktuální informace na internetové stránky. Informace o aktualizaci internetových stránek se bude rovněž zasílat na vybrané ové adresy, jejichž seznam Zastoupení Prahy připraví ve spolupráci s řediteli FEU MHMP a OZV MHMP. 4) Důležité je i zajištění toku informací z HMP směrem do Bruselu které je zásadní podmínkou pro prezentování priorit HMP (např. během schůzek na Stálém zastoupení ČR při EU či na DG Regio), a prezentování projektů HMP v Bruselu. Toto bude vykonáváno průběžně, podle poptávky a zájmu HMP, významnou roli zde sehrají vybraní zaměstnanci jednotlivých odborů MHMP, kteří budou mít ve své gesci i evropskou problematiku (např. zaměstnanci MHMP, kteří absolvují stáž v Pražském domě) Finanční přínos Status Pražského domu v současné době neumožňuje, aby se Zastoupení Prahy přímo podílelo na přípravě projektů HMP. Pražský dům je v této věci pouze jednou z mnoha součástek mechanismu, který v konečné podobě generuje finanční přínos pro HMP; v rámci takového systému je v podstatě nemožné vyčíslit finanční podíly pražského Zastoupení Prahy. Můžeme definovat dvě oblasti, kde určité finanční aspekty vysledovat lze: 1) v případě problémů ohledně jakéhokoliv projektu HMP, který je ohrožen a o jehož realizaci se na bruselské půdě jedná (aktuálně např. projekt Prague wi-fi), sehrává Zastoupení Prahy důležitou roli v komunikaci s evropskými úřady a úředníky a může výraznou měrou pomoci při záchraně takového projektu. Přínos bude moci být vyčíslen z celkové hodnoty takového zachráněného projektu; 2) vyhledávání a zprostředkování (finančních) partnerů pro projekty, které v rámci operačních programů HMP podávají jednotlivé odbory MHMP (městské části HMP). Přínos rovněž může být vyčíslen určitým procentem, závisejícím na intenzitě Zastoupení Prahy na organizaci takové spolupráce (v současné době např. projekt na tvorbu a aplikaci školských vzdělávacích systémů, připravovaný SKU MHMP a holandskou nadací EDventure) Komunikace a budování dobrých vztahů (networking) V této oblasti Zastoupení Prahy dosud dosáhlo velmi dobrých výsledků. V současné době jsou na určité úrovni podchyceny kontakty na všech relevantních DG, mezi zahraničními partery z řad ostatních regionálních zastoupení, firem atd.; ovšem právě networking je činností, kterou je nutno provádět průběžně a jejíž zanedbání by znamenalo rychlou ztrátu dosud vložené energie a prostředků ( kontakt, který je půl roku neaktivní, ztrácíme ). Jako problematické se zatím jeví DG pro zaměstnanost, na které by mělo být soustředěno úsilí především. HMP je dále zastoupeno v několika mezinárodních organizacích měst a městských regionů, z nichž nejaktivnější jsou Eurocities a zde v Bruselu neformální síť Cities for Cohesion/Capital Cities. Pro budování dobrých vztahů je využíváno zejména: 8

9 a) zázemí Pražského domu (pořádání kulturně-společenských akcí, ale i seminářů a dalších odborných aktivit), b) účasti zaměstnanců Zastoupení Prahy na akcích, pořádaných ostatními partnery, c) systematické budování renomé spolehlivého a aktivního partnera, především účastí na větších projektech a organizací smysluplných konferencí a seminářů - pro rok 2007 např. účast na Open days (říjen 2007), den Evropské unie (květen 2007) či víkend otevřených dveří u příležitosti výročí Římských smluv ( ) podle bodu Operační programy HMP HMP by měla být řídícím orgánem pro operační programy Praha Adaptabilita (OPPA) a Praha Konkurenceschopnost (OPPK), a tedy rozhodovat o projektech, financovaných z těchto programů Přenos informací Přenos informací ohledně operačních programů HMP vyžaduje především permanentní vazbu mezi Zastoupením Prahy a FEU MHMP. Ačkoliv se o samotné podobě programů o kompetencích HMP rozhoduje v České republice, existuje prostor pro zapojení Zastoupení Prahy, a to zejména: předávání informací ohledně postojů jednotlivých DG Evropské komise k situaci v České republice a zjišťování pozic vůči operačním programům HMP termín: podle aktuálních potřeb, směrem do FEU MHMP a na vědomí primátorovi HMP a náměstkyni primátora HMP pro oblast zahraniční politiky; účast a reporting z pravidelných schůzek, pořádaných pro české regiony Stálým zastoupením ČR při EU termín: podle aktuálních potřeb, směrem do FEU MHMP a na vědomí primátorovi HMP a náměstkyni primátora HMP pro oblast zahraniční politiky přenos informací z HMP zpět do Bruselu (jak na jednotlivá DG, tak na SZ a do dalších relevantních institucí) termín: průběžně, po konzultaci s FEU MHMP, OZV MHMP, politickými představiteli HMP a odbory MHMP; předávání aktuálních informací, týkajících se příslušné evropské legislativy, souvisejících s operačními programy HMP (probíhalo především v minulém období) termín: podle aktuálních potřeb, směrem do FEU MHMP Kontakty Utvoření dobrých vztahů a kontaktů na potřebné činitele, především v Evropské komisi, je podmínkou pro získávání správných a včasných informací a pro možnost zajišťovat schůzky politických představitelů HMP s relevantními evropskými úředníky. V tomto směru budeme nadále pokračovat. Pražský dům je a bude místem, na které se mohou političtí představitelé HMP i zaměstnanci HMP zařazení do MHMP a zaměstnanci městských částí HMP zařazení 9

10 do úřadů městských částí HMP obrátit, kdykoliv budou potřebovat nalézt v evropských institucích správnou osobu na správném místě Komunitární programy Již v úvodu tohoto oddílu byla zmíněna nutnost hledat pro HMP i jiné zdroje než jsou strukturální fondy. Většina sektorových DG Evropské komise (věda a výzkum, kultura, doprava, sociální věci...) je odpovědna za přípravu a řízení tzv. komunitárních programů, týkajících se příslušného odvětví. V rámci těchto programů DG vypisují výzvy k předkládání projektů. Většina programů na období už byla schválena a některé výzvy (např. v oblasti kultury) již byly otevřeny. Výzvy bývají většinou jednou ročně, proto je potřeba být již předem připraven, neboť termíny k předkládání projektů jsou velmi krátké. Podmínkou pro to, aby město (městské části) mohlo (mohly) čerpat z příslušných programů, je spolupráce se zahraničními partnery (vždy nutná spolupráce partnerů z alespoň 3 až 4 zemí) na každém projektu. Dlouhodobé plánování je proto zásadní. Mnoho regionů/měst naopak má připraveny projekty, a hledá partnery, kteří by se do rozpracovaného programu připojili. Diskuze nad možným zapojením HMP do určitých komunitárních programů je ovšem možná pouze při zapojení příslušných odborů MHMP (v oblasti dopravy, životního prostředí, školství, informatiky ) Výzvy Evropské komise Nejdůležitější aktivity Zastoupení Prahy: analýzy programů, které budou jednotlivá DG vyhlašovat na daný rok a zaslání informací do patřičných odborů MHMP monitoring výzev měst a regionů, které hledají partnery do již připravených projektů; umisťování těchto výzev na internetové stránky Pražského domu a zasílání relevantním odborům MHMP (podle bodu 1.2.1). termín: průběžně Twinningové projekty s novými členskými a kandidátskými zeměmi V souvislosti s přístupem nových členských států (Rumunsko, Bulharsko) se rovněž otevírá možnost HMP zapojit se do tzv. twinningových projektů, v rámci nichž by HMP předávala své zkušenosti představitelům nových evropských zemí, resp. jejich hlavních měst, tj. Sofii a Bukurešti. Zastoupení Prahy bude kontaktovat Zastoupení Sofie a budoucí Zastoupení Bukurešti (zatím jen Asociace rumunských regionů) za účelem zjištění podrobnějších představ těchto měst. Zastoupení Prahy bude rovněž kontaktovat FEU MHMP a OZV MHMP a zjistí informace ohledně jejich případné dosavadní komunikace na toto téma. Town twinning lze charakterizovat širokým zapojením občanů, náleží mu důležitý podíl při podpoře občanské rovnosti a vzájemného porozumění lidí z celé Evropy a na rozvoji tzv. evropského občanství. Základním cílem partnerství je rozvíjení existujících kontaktů obyvatel členských 10

11 zemí, jejich znalostí o dalších evropských zemích a oblastech, kulturách a zvyklostech. Cestou k nim není jen spolupráce samospráv, ale i obyvatel samotných, příp. organizací, do nichž se sdružují. V první vlně partnerské spolupráce bývá zvykem, že se největší důraz klade především na vzdělávací, kulturní a sportovní výměny, při delším partnerství a s rostoucí úlohou a možnostmi samospráv se přistupuje ke sdílení know-how, zejména v sociální a ekonomické oblasti. Může se jednat např. o územní plánování, ochranu životního prostředí, zvyšování odbornosti zaměstnanců úřadů, integraci nepohyblivých občanů, prevenci sociálně - patologických jevů, boj proti drogám a nezaměstnanosti, aplikaci nových technologií, propagaci zemědělských, průmyslových či komerčních aktivit. Evropská komise pro rok uvolnila rozpočet 215 mil, pro období 2007 skončily výzvy , nicméně tyto výzvy se budou opakovat i v roce 2008 a je potřeba se na ně eventuálně v dostatečném předstihu připravit. Spolufinancování je 65 % uznatelných nákladů. Pro HMP by mohlo být zajímavé téma: thematic networking of twinned towns, v rámci nějž lze pořádat konference a semináře za spolupráce dalších evropských měst ze všech členských zemí Evropské unie Semináře, konference Zastoupení Prahy disponuje reprezentativními a konferenčními prostory, které se dají variabilně upravovat pro různé formáty akcí. Oproti prvním letům fungování Zastoupení Prahy, kdy byl kladen důraz především na prezentaci historie a kultury HMP, vzrůstá počet seminářů a konferencí organizovaných buď samostatně Zastoupením Prahy nebo ve spolupráci s dalšími regiony, institucemi a firmami. Mnoho z těchto aktivit nelze dopředu plánovat, neboť se objevují v souvislosti s aktuálním vývojem v Evropské unii i v České republice. Mezi nyní známé a již připravované aktivity v této oblasti patří: Termín Název akce Popis akce první pololetí 2007 Prague wi-fi aktivní zapojení HMP do projednávání stížnosti na DG Competition ve věci pražského projetku Prague wi-fi Širokopásmové připojení problematika velkých měst Plenární zasedání a zasedání předsednictva Výboru regionů v Bruselu Víkend otevřených dveří v Pražském domě Předsednictvo Výboru regionů organizace semináře ve spolupráci s Eurocities/Telecities na téma broadbandu a aktuálních trendů v Evropě; místo konání: Pražský dům, ve spolupráci s INF MHMP(J. Šolc) obsahově a organizačně-technické zajištění pobytu primátora HMP a dalších členů české národní delegac. účast HMP na koordinované akci z Regionu Brusel u příležitosti oslav 50. výročí podepsání Římských smlu; umožnění prohlídky Pražského domu a výstavy V. Boudníka bruselské veřejnosti s prezentací činnosti ZastoupeníPrahy 11

12 Inter-institutional Open Day Komise COTER Halle účast Zastoupení Prahy na jednodenní prezentační akcí všech evropských institucí připravení prezentačního stánku ve Výboru regionů formou společné prezentace HMP s dalšími českými regiony vystoupení v roli experta při tvorbě stanoviska člena české národní delegace p. Osvalda (Zelená kniha o aplikacích družicové navigace) obsahově a organizačně-technické zajištění pobytu primátora HMP a dalších členů české národní delegace. Organizace schůzky české národní delegace Plenární zasedání a zasedání předsednictva Výboru regionů v Bruselu první polovina června 2007 Organizace viz bod 3.2. výjezdního zasedání Zahraničního výboru červen 2007 Seminář PPP??? dlouhodoběji připravovaná akce několika českých zastoupení v Bruselu vysoce profilový seminář pro české hejtmany a jejich zástupce ohledně konkrétních možností fungování PPP? v daných regionec; akce pořádaná za účasti představitelů Evropské komise, zahraničních regionů a právně-poradenských firem Open Days nejvýznamnější akce evropských regionů ve spolupráci se Výborem regionů a DG Regio. Pražský dům bude v roli zástupce vedoucího konglomerátu: Capital Cities/Regions: fostering their sustainable CAPITAL a uspořádá tři semináře, zabývající se problematikou klastrů, Plenární zasedání azasedání předsednictva Výboru regionů v Bruselu Plenární zasedání azasedání předsednictva Výboru regionů životního prostředí a zaměstnanosti; jeden ze seminářů bude rovněž součástí strategie pro podporu české kandidatury na sídlo agentury Galileo; místo konání: Pražský dům a Londýnský dům obsahově a organizačně-technické zajištění pobytu primátora HMP a dalších členů české národní delegac; organizace schůzky české národní delegace obsahově a organizačně-technické zajištění pobytu primátora HMP a dalších členů české národní delegace; organizace schůzky české národní delegace v Bruselu průběžně rok 2007 Galileo V roce 2006 patřila mezi nejdůležitější akce Zastoupení Prahy prezentace kandidatury České republiky na sídlo agentury Galileo v HMP. Pražský dům ve spolupráci se SZ přispěl významnou měrou k úspěšnému zviditelnění této kandidatury v Radě Evropské unie i na veřejnosti a zapsal se jako jeden z kontaktních bodů Galileo pro bruselskou veřejnost. V roce 2007 plánujeme pokračovat v technickoorganizační podpoře české kandidatury,o níž se bude rozhodovat pravděpodobně na podzim roku

13 1.5. Kulturní akce Zastoupení Prahy chce v roce 2007 úžeji spolupracovat s kulturními institucemi HMP, zejména s Galerií hlavního města Prahy a s Muzeem hlavního města Prahy. Zaměří se dále na oslavu 650. výročí založení Karlova mostu Karlem IV. Celkový počet kulturních akcí, především výstav, by měl odpovídat dvouměsíčnímu cyklu trvání expozic. Zastoupení Prahy má ambici získat dlouhodobou zápůjčku uměleckých děl na zahradu Pražského domu poté, co odtud byly v lednu 2007 vráceny sochy Kurta Gebauera. V průběhu roku 2007 dále budeme spolupracovat na pořádání koncertů ve spolupráci s Českým centrem a dále pak na pořádání klubových snídaní pro vysoké představitele evropských institucí, vždy s pozvanou osobností z pole kulturního, vědeckého apod. Klubové snídaně by měly být pořádány ve spolupráci s ředitelem na DG životní prostředí L. Mikem Plán kulturních akcí: Termín Název akce Popis akce Výstava obrazů A. Borna pokračování výstavy zahájené na konci roku Vladimír Boudník něžný barbar explosionalismu Obrazy ak. mal. Zdeňka Prokopa výstava grafik Vladimíra Boudníka, vernisáž spojená s projekcí filmového zpracování povídky B. Hrabala Automat Svět výstava obrazů ve stylu op-art spojená s koncertem šansoniérky Jiřiny Nebesářové Koncert J. Schmitzera koncert pořádaný v Pražském domě ve spolupráci s Českou televizí Aleš Veselý sochy a interiér výstava soch slavného současného českého sochaře (v zahradě Pražského domu) a jeho výtvarných projektů v galerii PD; ve spolupráci s Gallery Art Factory Karlův most a doba Karla IV. uspořádání souboru akcí k 650. výročí Karla IV. a postavení Karlova mostu - seminář pro odborníky, seminář pro veřejnost, výstava fotografií (Olympus jako sponzor); akce je připravována ve spolupráci s kunsthistorikem Andrejem Šumberou a budou zde prezentovány výsledky vzdělávacího projektu, spolufinancovaného z JPD 3; nad akcí udělena záštita primátora HMP červenec 2007 Slovenské moderní umění druhá vernisáž a zkrácená výstava obrazů, kterými se bude Slovenská republika prezentovat v Bruselu a Lucemburku Paleta děti a Evropa uspořádání výstavy dětských kreseb a děl, jakožto prezentace projektu Paleta z Prahy 6 podzim 2007 Stefan Milkov - sochy uspořádání výstavy děl sochaře a výtvarníka Stefana Milkova s možností dlouhodobější expozice několika soch v zahradě Zastoupení Prahy; akce bude doplněna hudebním vystoupením, např. pražských jazzových instrumentalistů (Viklický, Dvorský, Šolc) 13

14 Umělecké předměty a design výstava světové designérky pražského původu Evy Eislerové prosinec 2007 Vánoční koncert spoluúčast na zajištění Vánočního koncertu v Bruselu ve spolupráci s ostatními českými regiony v Bruselu polovina prosince 2007/eventuálně leden 2008 Český bál v Bruselu spoluorganizace velké prestižní akce, která bude nultým ročníkem pro získání zkušeností před Českým bálem, kterým bude zahájeno české Předsednictví v lednu

15 II. Příprava na české Předsednictví 2.1. České Předsednictví rámcová informace Česká republika bude předsedat Radě Evropské unie v první polovině roku České Předsednictví je pro tu kterou zemi pravděpodobně nejefektivnějším nástrojem pro prezentaci národních zájmů na celounijní úrovni. Podobně české Předsednictví umožňuje také výrazné zviditelnění HMP. HMP by takové výzvy měla efektivně a aktivně využít. V tomto směru budou velice důležité vztahy s novou sekcí pro evropské záležitosti na Úřadu vlády České republiky, řízené místopředsedou vlády České republiky Alexandrem Vondrou, a vztahy s náměstkyní sekce pro předsednictví EU Janou Hendrichovou, jež bude hlavní koordinátorkou všech příprav. V současné době zatím neexistuje žádný ucelený aktuální vládní (ministerský) koncept, na nějž by mohly české regiony navázat a začít připravovat vlastní strategii.v souvislosti s novou vládou České republiky také zatím není jasné, jaké priority bude Česká republika v rámci českého Předsednictví prosazovat; i od toho se bude odvíjet scénář pořádaných akcí. HMP však na rozdíl od ostatních krajů sehraje v rámci českého Předsednictví specifickou roli. V první řadě lze předpokládat, že se v HMP bude konat největší množství akcí, což je spojeno nejen s popularitou HMP, ale i s jeho ideálními předpoklady pro kongresovou turistiku. Významnou roli by měl v období českého Předsednictví sehrát i Pražský dům, který bude vizitkou HMP v bruselském prostředí, a jehož potenciál umožňuje kvalitní a zajímavou reprezentaci HMP. Již od počátku roku 2007 je nutné budoucí aktivity HMP plánovat a koordinovat na bruselské půdě, především se SZ, ale i s ostatními partnery z českých regionálních zastoupení a dalších subjektů. Dále proběhnou konzultace z představiteli bruselských kanceláří hlavních měst ze zemí, které předsedaly Evropské unii v posledních letech. Zároveň se povede průběžná komunikace s MHMP, v současné době především s OZV MHMP, FEU MHMP a OKP MHMP,do budoucnosti pak především se zatím zvažovaným koordinátorem HMP pro české Předsednictví. Již bylo předjednáno, že veškeré aktivity Zastoupení Prahy budou součástí oficiálního kalendáře (tištěná kniha i elektronická verze) českého Předsednictví, který bude připravovat a vést SZ Plánované aktivity Zastoupení Prahy v rámci českého Předsednictví Plánované aktivity HMP budou do velké míry souviset s velkostí rozpočtu, který HMP na svou prezentaci v Bruselu uvolní. Pokud se aktivity mají vymykat z běžných celoročních standardů, je nutné počítat s navýšením finančních prostředků. V tabulce je uveden orientační seznam aktivit, které by mělo Zastoupení Prahy organizovat či spoluorganizovat. Některé z nich jsou již nyní v určitém stádiu příprav. V tabulce je předložen návrh aktivit HMP v průběhu českého Předsednictví. Z předkládaných aktivit budou vybrány pouze1 až 2 měsíčně, na organizaci aktivit bude muset být zajištěno dostatečné personální pokrytí (eventuálně spolupráce se specializovanými firmami). Další akce (především typu 15

16 konferencí a seminářů) budou připraveny a doplněny do seznamu na základě priorit českého Předsednictví, které dosud nejsou známy. Pro celý půlrok aktivit HMP v rámci českého Předsednictví předkládáme následující koncept: Hlavní téma prezentace HMP (bude na plakátech, elektronických i tištěných materiálech) Prague - Mother of Towns in European Family presents its children (Praha, matka měst, představuje své děti), přičemž každé dítě bude symbolizovat určitou významnou oblast, týkající se HMP, a jméno dítěte bude korespondovat se jménem slavné české osobnosti, která danou oblast představuje. Oblastí bude celkem šest, každé bude věnován jeden kalendářní měsíc (rozdělení do kalendářních měsíců souvisí s velkými akcemi v Bruselu, na které bude částečně navázáno). Měsíc Jméno dítěte Hlavní oblast Podoblasti, které budou zahrnuty Leden Karel (Karel IV.) Historie historie, architektura, památky, 20. výročí sametové revoluce, proměny města v čase, Únor Březen Duben Květen Milan (Milan Kundera) Magdalena (Magdalena D. Rettigová) Ema (Ema Destinová) Emil (Emil Zátopek) Literatura Regiony Hudba Sport židovské město literatura, film, animovaný film, pohádky představení českých regionů, jejich gastronomie, kultury, památek a významných výročí hudba a malířství sport a sportovní aktivity Červen Otto (Otto Wichterle) Objevy průmysl, objevy, investoři, business, doprava, technologie, bezpečnost Seznam konkrétních aktivit (rámcově bez hlubšího zpracování): 16

17 Leden (Karel) 1) výstava kopií korunovačních klenotů v Pražském domě, 2) prezentace (digitálního) modelu HMP v Pražském domě, eventuálně představení skutečného modelu ve vybraných vhodných prostorách, 3) seminář nizozemské rody v zemích Koruny české, spojený s prezentací revue Cour d honneur/ casteles, palaces, stately homes, věnovaný především vlámskému umění a Belgii (v Pražském domě ve spolupráci s Národním památkovým ústavem); 4) HMP v proměnách času fotografická výstava v Pražském domě, dokumentující architektonický vývoj území HMP; 5) výstava Pražská památková rezervace památka UNESCO (v Pražském domě ve spolupráci Národního památkového ústavu s MHMP), 6) Židovská Praha výstava fotografií židovského města a dalších doprovodných materiálů, možno spojit s osobností F. Kafky, eventuálně dalších židovských památek (v rozšířené verzi lze napojit na 70. výročí začátku 2. světové války); 7) organizace masopustního průvodu v Bruselu, 8) výstava a seminář ke 20. výročí sametové revoluce (Palachův týden v Praze) Únor (Milan) Březen (Magdalena) 1) zajištění účasti M. Kundery na veletrhu knih, který se v únoru pořádá v Bruselu a při té příležitosti setkání s ním v Pražském domě diskuze na téma Češi v exilu; 2) pořádání filmových týdnů (v Pražském domě nebo v Muzeu filmu) ve struktuře 1. pohádka, 2. nový český film, 3. pásmo loutkových filmů, 4. česká film, který dobyl svět (Forman, Menzel...); 3) Praha očima.: festival zahraničních filmů, ve kterých HMP představovalo ústřední kulisu (Mission impossible ); 4) Černé divadlo a Laterna magica představení unikátního českého umění v Pražském domě (ve formě přednášky a možné ukázky tvorby černého divadla), 5) Jiří Suchý a divadlo Semafor (vystoupení komorního představení v Pražském domě, spojené s vernisáží kreseb J. Suchého), 6) vystoupení V. Javorského přednesení známých českých textů ve francouzském jazyce 1) Měsíc českých regionů v Pražském domě: - prezentace regionálních památek, průmyslu, objevů, osobností atd.; - prezentace regionální gastronomie (ve spolupráci s DG AGRO představení produktů, které mají ochrannou evropskou známku, tj. produkty typu olomoucké syrečky, žatecký chmel, hořické trubičky atd.); - oslava zajímavých výročí, které by se v jednotlivých regionech mohly vyskytnout; - prezentace vinotéky českých a moravských vín 17

18 Duben (Ema) 1) úvodní koncert v Pražském domě před zahájením Pražského jara (propagační akce Pražského jara), 2) Pražská mobilní zvonkohra P. Manouška instalace na náměstí Schuman (lze po celou dobu českého Předsednicví) nebo instalace na náměsti Grand Place, 3) Tanec Praha vystoupení některého z umělců, spojené s prezentací tohoto pražského festivalu; 4) vernisáž výstavy Alfonse Muchy (jedná se o zcela novou výstavu, která byla objevena v depozitářích) místo bude vybráno podle objemu expozice, 5) výstava na téma Vztahy zemí Koruny české a Belgie - kulturní vazby vztahující se ke školení českých malířů v Belgii zejména ve 40. letech 19. století, kdy došlo k zformování belgické historické malby (v Pražském domě ve spolupráci s Národním památkovým ústavem); 6) koncert české klasické hudby (Dvořák, Martinů, Janáček...) v podání P. Šporcla v Pražském domě nebo ve větších prostorách, 7) hudební recitál vybrané české operní zpěvačky Květen (Emil) Červen (Otto) 1) prezentace Pražského mezinárodního maratónu u příležitosti bruselského půlmarathonu, který se běží cca v polovině května možnost předávání cen vítězům bruselského půlmarathonu primátorem HMP; 2) prezentace kandidatury HMP na pořádání Olympijských her, 3) organizace cyklistického závodu pro rodiny s dětmi: Pražský dům park Tervuren Pražský dům (20 km), 4) organizace výstavy (závodu) českých veteránů, 5) zapojení Pražského domu do Závodu míru 1) prezentace Praha očima velkých firem (seminář, ve spolupráci s CzechInvestem, týkající se podnikatelských možností, které HMP nabízí pro zahraniční i české firmy); 2) výstava České objevy, které změnily svět ; 3) seminář o dopravních řešení ve městech, o oblasti bezpečnosti, protipovodňových a záchranných systémech atd. (ve spolupráci s některými dalšími velkými městy), spojeno s výstavou fotografií a plánů ; 4) seminář na téma Střednědobé přehodnocení finanční perspektivy a cesta jak dál (vychází z kontextu, že se v této době bude zasedání Rady Evropské unie pravděpodobně věnovat tzv. mid-term review vyhodnocování nastavení finanční perspektivy V průběhu celého půl roku navíc poběží soutěž, která bude mít 6 kol (každé se bude vztahovat k jednomu kalendářdnímu měsíci a v každém kole budou soutěžící muset odpovědět na dvě otázky v první otázce budou muset odhalit jméno dítěte, druhá otázka se vždy bude k tomuto jménu - osobnosti pojit). Soutěž je potřeba dobře promyslet 18

19 a marketingově zvládnout tak, aby motivovala lidi k účasti na pořádaných akcích. Zároveň bude nutno zvážit možnost účasti občanů České republiky v takové soutěži. Jako atraktivní výhru doporučujeme např. možnost získat letenky do HMP spojené se vstupenkou na akci, spolupořádanou HMP. Další plánované aktivity mimo navrženou strukturu: 1) Český reprezentativní ples akce, jejímž hlavním organizátorem bude SZ, nicméně HMP by se na takové akci mohla velmi dobře prezentovat; počítáme s omezenou organizační spoluúčastí, finanční spoluúčast je na dalším zvážení; na prosinec 2007 nebo leden 2008 se předpokládá organizace nultého ročníku plesu tak, aby ples o rok později proběhl již za znalosti situace; rovněž se zvažuje, že ples jako takový bude zahajovací akcí českého Předsednictví ; 2) vystoupení 180-ti členného sboru European Chorus sbor sestává z lidí všech evropských národností, žijících a pracujících v Bruselu (především v institucích Evropské Unie), dosahuje ovšem úrovně profesionálních hudebních těles; může nastudovat české hudební dílo v českém jazyce (např. Oratorium sv. Ludmily); 3) výjezdní seminář Výboru regionů je již v podstatě pravidlem, že Výbor regionů při pořádání výjezdních seminářů či výjezdních zasedání pracovních skupin volí jako místo konání zemi, která předsedá Evropské unii. Určitě tak tomu bude i v našem případě; v tu dobu bude předsedou Výboru regionů pan Luc van de Brande, který má zájem o uspořádání semináři k tématu Mid term review (přehodnocení finanční perspektivy ) v HMP; v této věci je nutné začít konat již nyní, zájem jistě projeví i další české regiony; lze počítat i s více aktivitami, které bude mít Výbor regionů zájem v HMP uspořádat; 4) jinou mediálně zajímavou akci podle aktuálních možností/potřeb odlehčujícího charakteru na závěr českého Předsednictví s podtextem propagace HMP (návrhy budou předneseny ze strany Zastoupení Prahy, OZV MHMP, příp. OPR MHMP). 19

20 III. Organizace aktivit ve vztahu k MHMP 3.1. Strukturální stáže zaměstnanců HMP zařazených do MHMP (zaměstanců městských částí HMP zařazených do úřadů městských částí HMP) v Pražském domě Historie, zaměření a obecný přínos stáží V roce 2005 se v Pražském domě rozběhl systém dvoutýdenních stáží pro zaměstnance HMP zařazené do MHMP. Postupně se zde vystřídali: 1 stážista z OKP MHMP, 2 stážisté z OŽP MHMP (dnes OOP MHMP), 2 stážisté z DOP MHMP a 1 stážista z Kanceláře primátora MHMP. Pro stážisty byly Zastoupením Prahy organizovány schůzky napříč evropskými institucemi (Evropská komise, Evropský parlament, Výbor regionů, Hospodářský a sociální výbor), dále schůzky s příslušnými odborníky z radnice regionu Brusel a z dalších radnicí (Antverpy, Gent) a dále pak další individuální jednání podle zájmů a potřeb stážistů (např. v evropských organizacích Eurocities, Metrex atd.). Na tento systém bude v roce 2007 opět navázáno vzhledem k narůstající potřebě seznámit zaměstnance HMP zařazené do MHMP, popř. zaměstnance městských částí HMP zařazené do úřadů městských částí HMP, s problematikou Evropské unie a s bruselským prostředím. Stáže budou mít dva hlavní přínosy: 1) prohloubení orientace zaměstnancůhmp zařazených do MHMP, popř. zaměstnanců městských částí HMP zařazených do úřadů městských částí HMP v evropských otázkách, navázání kontaktů se zahraničními protějšky, možnost účastnit se vysoce profilových konferencí a seminářů, které se v Bruselu pořádají; 2) vytvoření přímé vazby MHMP a Zastoupení Prahy s cílem nalézt na každém odboru MHMP osobu schopnou vyhodnotit impulsy, přicházející z Bruselu Forma stáží Stáže budou jednoměsíční. Stážisté budou využívat ubytovacích kapacit Pražského domu, jejich vyslání a pobyt se bude řídit příslušnými vnitřními předpisy MHMP o vysílání do zahraničí. Stážista dostane k dispozici vlastní pracovní stůl, telefon a počítač s připojením do sítě MHMP. Hlavní náplní činnosti stážisty po úvodním seznámení s evropskými institucemi a bruselským prostředím bude: - získávání informací k financování relevantních projektů a vyhledávání potencionálních partnerů pro jejich realizaci, - návštěvy seminářů, konferencí a dalších akcí a vypracovávání zpráv, - poznání fungování Zastoupení Prahy, navázání osobních kontaktů i částečná pomoc s operativou a řešením aktuálních úkolů na místě (pomoc při organizování akcí atd.). O průběhu svého vyslání vypracuje každý stážista podrobnou zprávu. 20

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky Postará se o vás i v nejtěžší životní situaci. je otevřenou, stabilní a dynamickou zdravotní pojišťovnou kdykoli můžete využít služeb více než 24 000 smluvních zdravotnických zařízení zajišťuje péči na

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2012 3 Tento dokument zpracovala společnost PROCES

Více

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY Obsah I. Úvod II. Výchozí stav a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy b) forma a obsah aktivit orgánů státní správy c) činnost zahraničních

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 Zpracoval: odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPCE KULTURNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Připravili: Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Ministerstvo kultury. Kulturní politika

Ministerstvo kultury. Kulturní politika Ministerstvo kultury Kulturní politika Praha, únor 2001 Úvodní slovo ministra kultury Vážení čtenáři, usnesením ze dne 28. dubna 1999 č. 401 mi vláda mj. uložila předložit v termínu do 31. prosince 2000

Více