AKTIVITY ZASTOUPENÍ PRAHY V BRUSELU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY ZASTOUPENÍ PRAHY V BRUSELU"

Transkript

1 AKTIVITY ZASTOUPENÍ PRAHY V BRUSELU

2 Obsah I. Pracovní program pro rok Servis Zastoupení Prahy v Bruselu Servis pro primátora HMP Servis pro členy české národní delegace Servis pro členy Rady HMP, Zastupitelstva HMP a zaměstnance HMP zařazených do MHMP Servis pro další české partnery Servis pro zahraniční partnery Služby pro návštěvníky Zastoupení Prahy 1.2. Evropské fondy Informační činnost Parametry kvality pro hodnocení činnosti pražského Zastoupení Prahy v oblasti Evropských fondů Informace Finanční přínos Komunikace a budování dobrých vztahů (networking) Operační programy HMP Přenos informací Kontakty 1.3. Komunitární projekty Výzvy Evropské komise Twinningové projekty s novými členskými a kandidátskými zeměmi 1.4. Semináře, konference 1.5. Kulturní akce II. Příprava na české Předsednictví 2.1. České Předsednictví rámcová informace 2.2. Plánované aktivity Zastoupení Prahy v rámci českého Předsednictví III. Organizace aktivit ve vztahu k MHMP 3.1. Strukturální stáže zaměstnanců HMP zařazených do MHMP (městských částí HMP zařazených do úřadů městských částí HMP) v Pražském domě Historie, zaměření a obecný přínos stáží Forma stáží Spolupráce s řediteli relevantních odborů MHMP 3.2. Zahraniční výbor Zastupitelstva HMP IV. Závěr 2

3 I. Pracovní program pro rok 2007 Pracovní program Zastoupení Prahy v Bruselu (dále jen Zastoupení Prahy ) v roce 2007 vychází ze zásad Koncepce zahraniční politiky hlavního města Prahy a ze stanovených priorit činnosti Zastoupení Prahy. Navazuje na aktivity z roku 2006, které se především orientovaly na konkrétní prosazování zájmů hlavního města Prahy (dále jen HMP, informační činnost, na pořádání seminářů, konferencí a pracovních setkání, na realizaci řady kulturnícha prezentačních akcí, na zapojení do Open Days a do dalších akcí Výboru regionů a na agendu spojenou s činností české národní delegace ve Výboru regionů. Oproti předchozím letům nyní Zastoupení Prahy předkládá strukturovaný materiál, který v plné šíři postihuje nejenom jeho výše uvedené činnosti, ale i aktivity organizačně-technické (servisní), úkoly v oblasti Evropských fondů, přípravnou činnost na české Předsednictví v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009 (dále jen české Předsednictví ) a úplný přehled relevantních aktivit vůči Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP ). Cílem činnosti Zastoupení Prahy je tedy nejenom kvalitně prezentovat zájmy HMP a zviditelnit Pražský dům jako dobrou adresu v konkurenci ostatních více než tří set regionálních zastoupení, ale také poskytovat vysoký standard organizačně technického servisu v evropských institucích, pro politickou reprezentaci HMP v čele s primátorem HMP a pro případné další partnery. Na tomto místě považujeme za vhodné zdůraznit, že Pražský dům za poslední dobu získal v Bruselu velmi dobré renomé, stal se mezi širokou veřejností nejznámější českou adresou v Bruselu, a tento trend chceme i nadále udržovat. V oblasti Evropských fondů bude Zastoupení Prahy přehledně vykazovat konkrétní výstupy, je nutné zejména lépe nastavit komunikační vazby s MHMP, a to nejen s odbory FEU MHMP a OZV MHMP, kde tyto vazby fungují na dobré úrovni, ale rovněž s ostatními relevantními odbory MHMP, zejména s Kanceláří primátora MHMP, a s náměstkyní primátora HMP pro zahraniční vztahy. Jednou z cest jak posílit vzájemnou komunikaci s odbory MHMP je pořádání strukturálních stáží pro zaměstnance HMP zařazené do MHMP, případně zaměstnance městských částí HMP, zařazené do úřadů městských částí HMP, aby se vytvořily fungující komunikační kanály nejen z Pražského domu do HMP, ale i zpětně. Pražský dům bude kromě toho nadále úzce spolupracovat se svými regionálními partnery, s přítomnými českými i zahraničními veřejnoprávními institucemi, s představiteli soukromého sektoru a neziskovými organizacemi. Zastoupení Prahy bude operativně reagovat na aktuální požadavky a skutečnosti v evropských institucích tak, aby HMP zajistilo kvalitní informovanost a možnost efektivního rozhodování. 1.1 Servis Zastoupení Prahy Jedním z hlavních úkolů Zastoupení Prahy je poskytování organizačně technického servisu, a to jak pro politické představitele HMP (v čele s primátorem HMP), tak pro zaměstnance HMP zařazené do MHMP, zaměstnance městských částí HMP zařazené do úřadů městských částí 3

4 HMP a rovněž pro další partnery z České republiky, Bruselu. Tímto servisem se rozumí především zajišťování rezervací ubytování, dopravy na místě, organizace schůzek s představiteli evropských a dalších institucí atd. Do organizačních činností spadá rovněž pořádání konferencí, seminářů či kulturních akcí, díky kterým je možno maximálně využít potenciálu Pražského domu Servis pro primátora HMP Primátor HMP je nejvyšším politickým představitelem HMP a současně také předsedou české národní delegace ve Výboru regionů, místopředsedou Výboru regionů a místopředsedou frakce Evropské lidové strany (dále jen EPP) ve Výboru regionů. Pražský dům zajišťuje zejména: - ubytování, dopravu a veškerou logistiku spojenou s pobytem primátora HMP v Bruselu včetně zajištění bilaterálních setkání a pracovních jednání primátora HMP - zpracování podkladů na plenární zasedání, zasedání Předsednictva Výboru regionů a EPP frakce Výboru regionů, včetně výjezdních zasedání ve spolupráci s OZV MHMP - zpracování podkladů na ostatní jednání a aktivity primátora HMP v Bruselu, zejména v evropských institucích - zpracování a průběžné projednávání koncepčních materiálů k činnosti Zastoupení HMP ve spolupráci s OZV MHMP termín: průběžně Servis pro členy české národní delegace Členové české národní delegace využívají služeb Pražského domu především v průběhu plenárních zasedání a zasedání jednotlivých komisí Výboru regionů. Konzultace probíhají ovšem celoročně, i mezi jednotlivými zasedáními. Pražský dům zajišťuje zejména: - organizaci pobytu členů české národní delegace při plenárních zasedáních (rezervace ubytování, organizace schůzky české národní delegace, organizační a technická pomoc v průběhu zasedání) - přípravu obsahových podkladů na jednotlivá zasedání v plénu i v komisích (podklady na zasedání Předsednictva, politických frakcí, plenární zasedání sumarizace jednacích bodů i návrhy pozměňovacích návrhů ve vybraných oblastech) - konzultace (telefonicky, em) v případě jakýchkoliv dotazů či problémů, které se vztahují k práci členů české delegace ve Výboru regionů (konzultace ohledně 4

5 vyplňování formulářů, zajišťování tlumočení na příslušných jednáních, pomoc v komunikaci s úředníky Výboru regionů, vyřizovaní vstupních karet (badgů), zajišťování podpory pro pozměňovací návrhy atd.) - předávání informací, které jako národní koordinátor obdržíme z Výboru regionů - Komunikaci s představiteli Stálého zastoupení ČR při EU, které je za českou delegaci odpovědné ve vztahu k Radě Evropské unie (především otázky nominací a rezignací členů) termín: průběžně Servis pro členy Rady HMP, Zastupitelstva HMP a zaměstnance HMP zařazených do MHMP Zastoupení Prahy je přímou součástí OZV MHMP a poskytuje proto plnou součinnost všem útvarům a zaměstnancům HMP, především pak politické reprezentaci HMP. Pražský dům zajišťuje zejména: - ubytování a dopravu spojenou s pobytem politických představitelů HMP v Bruselu včetně zajištění logistiky jejich pracovního programu - ubytování podle možností v Pražském domě a další součinnost (poradenství) pro úředníky jaké? na služební cestě v Bruselu - konzultace ohledně obsahu jednání (s cílem udržovat si přehled o aktivitách zaměstnanců HMP zařazených do MHMP a politických představitelů HMP v Bruselu) termín: průběžně Servis pro další české partnery Zastoupení Prahy v současné době pronajímá na základě uzavřené nájemní smlouvy jednu kancelář Karlovarskému kraji. Po předpokládaném odchodu karlovarského zastoupení do Českého domu v průběhu roku 2007 budou uvolněné prostory moci být nabízeny dalším vhodným zájemcům. Kromě toho trvá politika otevřených dveří Pražského domu pro všechny faktické i potenciální partnery HMP, a to zejména pro městské části HMP, pro české regiony a města a pro všechny české subjekty, jejichž činnost je HMP prospěšná. Na základě předložení a posouzení žádosti těchto subjektů poskytuje Pražský dům bezúplatně své reprezentativní a konferenční prostory a rovněž svoji součinnost k pořádání prezentačních, konferenčních, kulturních a vzdělávacích akcí. Zastoupení Prahy se aktivně zapojuje do činnosti Cercle Tcheque, kde se koordinují jednotlivé aktivity mezi českými subjekty v Bruselu a diskutují aktuální témata, která se jich dotýkají. 5

6 Pražský dům zajišťuje zejména: - nekomerční poskytování prostor Zastoupení Prahy a spolupráci při zajišťování technicko-organizačních, cateringových a dalších služeb českým partnerům HMP - spolupráci s krajanským sdružením Beseda, poskytování prostor Zastoupení Prahy pro schůzky krajanů a součinnost při jejich technicko-organizačním zabezpečování - spolupráci se všemi zapojenými českými subjekty v Bruselu v rámci Cercle Tcheque, především se Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii (dále SZ), poskytování prostorů Pražského domu k jednáním Cercle Tcheque a aktivní prosazování zájmů HMP na této úrovni - organizaci aktivit, pořádaných ve spolupráci s ostatními českými regionálními kancelářemi, a to zejména v případech, kdy Pražský dům má jako jediný odpovídající prostorovou kapacitu termín: průběžně Servis pro zahraniční partnery Za dobu své existence se Pražský dům stal známým a vyhledávaným místem konání bilaterálních i multilaterálních pracovních schůzek, prezentací, konferencí a dalších akcí rovněž pro zahraniční regionální zastoupení a další zahraniční instituce. Na základě předložení a posouzení žádosti těchto subjektů s přihlédnutím k zájmům HMP může Pražský dům poskytnout své reprezentativní a konferenční prostory a rovněž svoji součinnost k pořádání prezentačních, konferenčních, kulturních a vzdělávacích akcí. HMP je rovněž členem lobbistických sdružení Capital Cities a Cities for Cohesion, jejichž prostřednictvím prosazuje společné cíle hlavních měst a velkých urbánních oblastí v evropských institucích. Pražský dům zajišťuje zejména: - nekomerční poskytování prostor Zastoupení Prahy a spolupráci při zajišťování technicko-organizačních, cateringových a dalších služeb vybraným zahraničním partnerům HMP, především v rámci společných akcí a na základě recipročních vztahů - nekomerční poskytování prostor Zastoupení Prahy pro jednání Capital Cities a Cities for Cohesion a aktivní prosazování zájmů HMP v rámci tohoto uskupení termín: průběžně Služby pro návštěvníky Zastoupení Prahy Zastoupení Prahy nemůže z titulu svého poslání působit jako kulturní nebo informační centrum s pevnou otevírací dobou. Přesto je otevřeno všem zájemcům, kteří Zastoupení Prahy kontaktují s žádostí o prohlídku Pražského domu, onávštěvu expozice v galerii, popř. o podání informace o HMP a jeho aktivitách. 6

7 Pražský dům zajišťuje zejména propagaci HMP a podávání informací o HMP jednotlivým návštěvníkům Zastoupení Prahy ve spolupráci s CzechTouristem, CzechInvestem, CEBRE a dalšími českými institucemi v Bruselu, včetně telefonických a ových konzultací. Mezi tyto aktivity náleží i pořádání prezentací o HMP a České republice termín: průběžně Evropské fondy HMP je jakožto bohatý region (tj. region s cca 150 % průměrného HDP Evropské unie) příjemcem finančních prostředků z evropských fondů pouze v omezené míře. Na období je HMP zahrnuta do tzv. Cíle 2 (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost), má tedy oproti ostatním českým regionům velmi omezené finanční prostředky, které plynou z evropské regionální politiky (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond). Z toho důvodu je potřeba hledat finanční zdroje i jinde, byť strukturální fondy zůstanou prioritou. Pro budoucí období se proto nabízí především možnost čerpat finanční prostředky z tzv. komunitárních programů, tj. programů, které jsou řízeny přímo z Bruselu jednotlivými generálními ředitelstvími Evropské komise (dále jen DG ) Informační činnost Mezi hlavní úkoly Zastoupení Prahy patří předávání informací z Bruselu do HMP. V této oblasti je potřeba nastavit pravidelné mechanismy, neboť dosud probíhalo informování převážně způsobem ad hoc, a až na výjimky vždy s odbory FEU MHMP a OZV MHMP. Pro rychlejší tok informací je nutné nastavit přímé vazby i na ostatní odbory MHMP a městské části HMP. Informační činnost se dosud odvíjela především v oblasti přípravy operačních programů HMP, částečně i v oblasti informování o hledání partnerů pro spolupráci nad evropskými projekty. Součástí informačních aktivit musejí být i dobře fungující internetové stránky. V prvním pololetí roku 2007 proběhne nutná rekonstrukce internetových stránek Pražského domu (www.prazsky-dum.cz a s cílem tyto stránky zpřehlednit a zracionalizovat. Tato rekonstrukce se již začala připravovat. Negativním aspektem při přenosu informací je v současnosti také jazyková bariéra, neboť velká část informací je pouze v anglickém jazyce a kapacity Zastoupení Prahy zatím neumožňují všechny texty překládat do českého jazyka Parametry kvality pro hodnocení činnosti Zastoupení Prahy v oblasti Evropských fondů Informace 1) Pravidelně jedenkrát za dva měsíce, a to vždy s připravovanou zprávou pro Zahraniční výbor Zastupitelstva HMP, budou předávány v sumarizované podobě aktuální novinky z Bruselu. Bude se jednat zejména o informace, týkající se vypisovaných výzev Evropské 7

8 komise (podle bodu 1.3) a monitoringu vývoje ohledně operačních programů HMP, eventuálně situace ohledně příslušných projektů HMP, které se budou v Bruselu řešit. 2) Ad hoc bude nadále probíhat komunikace s řediteli FEU MHMP a OZV MHMP, a to v souvislosti s aktuálními potřebami HMP. 3) Průběžně se budou doplňovat aktuální informace na internetové stránky. Informace o aktualizaci internetových stránek se bude rovněž zasílat na vybrané ové adresy, jejichž seznam Zastoupení Prahy připraví ve spolupráci s řediteli FEU MHMP a OZV MHMP. 4) Důležité je i zajištění toku informací z HMP směrem do Bruselu které je zásadní podmínkou pro prezentování priorit HMP (např. během schůzek na Stálém zastoupení ČR při EU či na DG Regio), a prezentování projektů HMP v Bruselu. Toto bude vykonáváno průběžně, podle poptávky a zájmu HMP, významnou roli zde sehrají vybraní zaměstnanci jednotlivých odborů MHMP, kteří budou mít ve své gesci i evropskou problematiku (např. zaměstnanci MHMP, kteří absolvují stáž v Pražském domě) Finanční přínos Status Pražského domu v současné době neumožňuje, aby se Zastoupení Prahy přímo podílelo na přípravě projektů HMP. Pražský dům je v této věci pouze jednou z mnoha součástek mechanismu, který v konečné podobě generuje finanční přínos pro HMP; v rámci takového systému je v podstatě nemožné vyčíslit finanční podíly pražského Zastoupení Prahy. Můžeme definovat dvě oblasti, kde určité finanční aspekty vysledovat lze: 1) v případě problémů ohledně jakéhokoliv projektu HMP, který je ohrožen a o jehož realizaci se na bruselské půdě jedná (aktuálně např. projekt Prague wi-fi), sehrává Zastoupení Prahy důležitou roli v komunikaci s evropskými úřady a úředníky a může výraznou měrou pomoci při záchraně takového projektu. Přínos bude moci být vyčíslen z celkové hodnoty takového zachráněného projektu; 2) vyhledávání a zprostředkování (finančních) partnerů pro projekty, které v rámci operačních programů HMP podávají jednotlivé odbory MHMP (městské části HMP). Přínos rovněž může být vyčíslen určitým procentem, závisejícím na intenzitě Zastoupení Prahy na organizaci takové spolupráce (v současné době např. projekt na tvorbu a aplikaci školských vzdělávacích systémů, připravovaný SKU MHMP a holandskou nadací EDventure) Komunikace a budování dobrých vztahů (networking) V této oblasti Zastoupení Prahy dosud dosáhlo velmi dobrých výsledků. V současné době jsou na určité úrovni podchyceny kontakty na všech relevantních DG, mezi zahraničními partery z řad ostatních regionálních zastoupení, firem atd.; ovšem právě networking je činností, kterou je nutno provádět průběžně a jejíž zanedbání by znamenalo rychlou ztrátu dosud vložené energie a prostředků ( kontakt, který je půl roku neaktivní, ztrácíme ). Jako problematické se zatím jeví DG pro zaměstnanost, na které by mělo být soustředěno úsilí především. HMP je dále zastoupeno v několika mezinárodních organizacích měst a městských regionů, z nichž nejaktivnější jsou Eurocities a zde v Bruselu neformální síť Cities for Cohesion/Capital Cities. Pro budování dobrých vztahů je využíváno zejména: 8

9 a) zázemí Pražského domu (pořádání kulturně-společenských akcí, ale i seminářů a dalších odborných aktivit), b) účasti zaměstnanců Zastoupení Prahy na akcích, pořádaných ostatními partnery, c) systematické budování renomé spolehlivého a aktivního partnera, především účastí na větších projektech a organizací smysluplných konferencí a seminářů - pro rok 2007 např. účast na Open days (říjen 2007), den Evropské unie (květen 2007) či víkend otevřených dveří u příležitosti výročí Římských smluv ( ) podle bodu Operační programy HMP HMP by měla být řídícím orgánem pro operační programy Praha Adaptabilita (OPPA) a Praha Konkurenceschopnost (OPPK), a tedy rozhodovat o projektech, financovaných z těchto programů Přenos informací Přenos informací ohledně operačních programů HMP vyžaduje především permanentní vazbu mezi Zastoupením Prahy a FEU MHMP. Ačkoliv se o samotné podobě programů o kompetencích HMP rozhoduje v České republice, existuje prostor pro zapojení Zastoupení Prahy, a to zejména: předávání informací ohledně postojů jednotlivých DG Evropské komise k situaci v České republice a zjišťování pozic vůči operačním programům HMP termín: podle aktuálních potřeb, směrem do FEU MHMP a na vědomí primátorovi HMP a náměstkyni primátora HMP pro oblast zahraniční politiky; účast a reporting z pravidelných schůzek, pořádaných pro české regiony Stálým zastoupením ČR při EU termín: podle aktuálních potřeb, směrem do FEU MHMP a na vědomí primátorovi HMP a náměstkyni primátora HMP pro oblast zahraniční politiky přenos informací z HMP zpět do Bruselu (jak na jednotlivá DG, tak na SZ a do dalších relevantních institucí) termín: průběžně, po konzultaci s FEU MHMP, OZV MHMP, politickými představiteli HMP a odbory MHMP; předávání aktuálních informací, týkajících se příslušné evropské legislativy, souvisejících s operačními programy HMP (probíhalo především v minulém období) termín: podle aktuálních potřeb, směrem do FEU MHMP Kontakty Utvoření dobrých vztahů a kontaktů na potřebné činitele, především v Evropské komisi, je podmínkou pro získávání správných a včasných informací a pro možnost zajišťovat schůzky politických představitelů HMP s relevantními evropskými úředníky. V tomto směru budeme nadále pokračovat. Pražský dům je a bude místem, na které se mohou političtí představitelé HMP i zaměstnanci HMP zařazení do MHMP a zaměstnanci městských částí HMP zařazení 9

10 do úřadů městských částí HMP obrátit, kdykoliv budou potřebovat nalézt v evropských institucích správnou osobu na správném místě Komunitární programy Již v úvodu tohoto oddílu byla zmíněna nutnost hledat pro HMP i jiné zdroje než jsou strukturální fondy. Většina sektorových DG Evropské komise (věda a výzkum, kultura, doprava, sociální věci...) je odpovědna za přípravu a řízení tzv. komunitárních programů, týkajících se příslušného odvětví. V rámci těchto programů DG vypisují výzvy k předkládání projektů. Většina programů na období už byla schválena a některé výzvy (např. v oblasti kultury) již byly otevřeny. Výzvy bývají většinou jednou ročně, proto je potřeba být již předem připraven, neboť termíny k předkládání projektů jsou velmi krátké. Podmínkou pro to, aby město (městské části) mohlo (mohly) čerpat z příslušných programů, je spolupráce se zahraničními partnery (vždy nutná spolupráce partnerů z alespoň 3 až 4 zemí) na každém projektu. Dlouhodobé plánování je proto zásadní. Mnoho regionů/měst naopak má připraveny projekty, a hledá partnery, kteří by se do rozpracovaného programu připojili. Diskuze nad možným zapojením HMP do určitých komunitárních programů je ovšem možná pouze při zapojení příslušných odborů MHMP (v oblasti dopravy, životního prostředí, školství, informatiky ) Výzvy Evropské komise Nejdůležitější aktivity Zastoupení Prahy: analýzy programů, které budou jednotlivá DG vyhlašovat na daný rok a zaslání informací do patřičných odborů MHMP monitoring výzev měst a regionů, které hledají partnery do již připravených projektů; umisťování těchto výzev na internetové stránky Pražského domu a zasílání relevantním odborům MHMP (podle bodu 1.2.1). termín: průběžně Twinningové projekty s novými členskými a kandidátskými zeměmi V souvislosti s přístupem nových členských států (Rumunsko, Bulharsko) se rovněž otevírá možnost HMP zapojit se do tzv. twinningových projektů, v rámci nichž by HMP předávala své zkušenosti představitelům nových evropských zemí, resp. jejich hlavních měst, tj. Sofii a Bukurešti. Zastoupení Prahy bude kontaktovat Zastoupení Sofie a budoucí Zastoupení Bukurešti (zatím jen Asociace rumunských regionů) za účelem zjištění podrobnějších představ těchto měst. Zastoupení Prahy bude rovněž kontaktovat FEU MHMP a OZV MHMP a zjistí informace ohledně jejich případné dosavadní komunikace na toto téma. Town twinning lze charakterizovat širokým zapojením občanů, náleží mu důležitý podíl při podpoře občanské rovnosti a vzájemného porozumění lidí z celé Evropy a na rozvoji tzv. evropského občanství. Základním cílem partnerství je rozvíjení existujících kontaktů obyvatel členských 10

11 zemí, jejich znalostí o dalších evropských zemích a oblastech, kulturách a zvyklostech. Cestou k nim není jen spolupráce samospráv, ale i obyvatel samotných, příp. organizací, do nichž se sdružují. V první vlně partnerské spolupráce bývá zvykem, že se největší důraz klade především na vzdělávací, kulturní a sportovní výměny, při delším partnerství a s rostoucí úlohou a možnostmi samospráv se přistupuje ke sdílení know-how, zejména v sociální a ekonomické oblasti. Může se jednat např. o územní plánování, ochranu životního prostředí, zvyšování odbornosti zaměstnanců úřadů, integraci nepohyblivých občanů, prevenci sociálně - patologických jevů, boj proti drogám a nezaměstnanosti, aplikaci nových technologií, propagaci zemědělských, průmyslových či komerčních aktivit. Evropská komise pro rok uvolnila rozpočet 215 mil, pro období 2007 skončily výzvy , nicméně tyto výzvy se budou opakovat i v roce 2008 a je potřeba se na ně eventuálně v dostatečném předstihu připravit. Spolufinancování je 65 % uznatelných nákladů. Pro HMP by mohlo být zajímavé téma: thematic networking of twinned towns, v rámci nějž lze pořádat konference a semináře za spolupráce dalších evropských měst ze všech členských zemí Evropské unie Semináře, konference Zastoupení Prahy disponuje reprezentativními a konferenčními prostory, které se dají variabilně upravovat pro různé formáty akcí. Oproti prvním letům fungování Zastoupení Prahy, kdy byl kladen důraz především na prezentaci historie a kultury HMP, vzrůstá počet seminářů a konferencí organizovaných buď samostatně Zastoupením Prahy nebo ve spolupráci s dalšími regiony, institucemi a firmami. Mnoho z těchto aktivit nelze dopředu plánovat, neboť se objevují v souvislosti s aktuálním vývojem v Evropské unii i v České republice. Mezi nyní známé a již připravované aktivity v této oblasti patří: Termín Název akce Popis akce první pololetí 2007 Prague wi-fi aktivní zapojení HMP do projednávání stížnosti na DG Competition ve věci pražského projetku Prague wi-fi Širokopásmové připojení problematika velkých měst Plenární zasedání a zasedání předsednictva Výboru regionů v Bruselu Víkend otevřených dveří v Pražském domě Předsednictvo Výboru regionů organizace semináře ve spolupráci s Eurocities/Telecities na téma broadbandu a aktuálních trendů v Evropě; místo konání: Pražský dům, ve spolupráci s INF MHMP(J. Šolc) obsahově a organizačně-technické zajištění pobytu primátora HMP a dalších členů české národní delegac. účast HMP na koordinované akci z Regionu Brusel u příležitosti oslav 50. výročí podepsání Římských smlu; umožnění prohlídky Pražského domu a výstavy V. Boudníka bruselské veřejnosti s prezentací činnosti ZastoupeníPrahy 11

12 Inter-institutional Open Day Komise COTER Halle účast Zastoupení Prahy na jednodenní prezentační akcí všech evropských institucí připravení prezentačního stánku ve Výboru regionů formou společné prezentace HMP s dalšími českými regiony vystoupení v roli experta při tvorbě stanoviska člena české národní delegace p. Osvalda (Zelená kniha o aplikacích družicové navigace) obsahově a organizačně-technické zajištění pobytu primátora HMP a dalších členů české národní delegace. Organizace schůzky české národní delegace Plenární zasedání a zasedání předsednictva Výboru regionů v Bruselu první polovina června 2007 Organizace viz bod 3.2. výjezdního zasedání Zahraničního výboru červen 2007 Seminář PPP??? dlouhodoběji připravovaná akce několika českých zastoupení v Bruselu vysoce profilový seminář pro české hejtmany a jejich zástupce ohledně konkrétních možností fungování PPP? v daných regionec; akce pořádaná za účasti představitelů Evropské komise, zahraničních regionů a právně-poradenských firem Open Days nejvýznamnější akce evropských regionů ve spolupráci se Výborem regionů a DG Regio. Pražský dům bude v roli zástupce vedoucího konglomerátu: Capital Cities/Regions: fostering their sustainable CAPITAL a uspořádá tři semináře, zabývající se problematikou klastrů, Plenární zasedání azasedání předsednictva Výboru regionů v Bruselu Plenární zasedání azasedání předsednictva Výboru regionů životního prostředí a zaměstnanosti; jeden ze seminářů bude rovněž součástí strategie pro podporu české kandidatury na sídlo agentury Galileo; místo konání: Pražský dům a Londýnský dům obsahově a organizačně-technické zajištění pobytu primátora HMP a dalších členů české národní delegac; organizace schůzky české národní delegace obsahově a organizačně-technické zajištění pobytu primátora HMP a dalších členů české národní delegace; organizace schůzky české národní delegace v Bruselu průběžně rok 2007 Galileo V roce 2006 patřila mezi nejdůležitější akce Zastoupení Prahy prezentace kandidatury České republiky na sídlo agentury Galileo v HMP. Pražský dům ve spolupráci se SZ přispěl významnou měrou k úspěšnému zviditelnění této kandidatury v Radě Evropské unie i na veřejnosti a zapsal se jako jeden z kontaktních bodů Galileo pro bruselskou veřejnost. V roce 2007 plánujeme pokračovat v technickoorganizační podpoře české kandidatury,o níž se bude rozhodovat pravděpodobně na podzim roku

13 1.5. Kulturní akce Zastoupení Prahy chce v roce 2007 úžeji spolupracovat s kulturními institucemi HMP, zejména s Galerií hlavního města Prahy a s Muzeem hlavního města Prahy. Zaměří se dále na oslavu 650. výročí založení Karlova mostu Karlem IV. Celkový počet kulturních akcí, především výstav, by měl odpovídat dvouměsíčnímu cyklu trvání expozic. Zastoupení Prahy má ambici získat dlouhodobou zápůjčku uměleckých děl na zahradu Pražského domu poté, co odtud byly v lednu 2007 vráceny sochy Kurta Gebauera. V průběhu roku 2007 dále budeme spolupracovat na pořádání koncertů ve spolupráci s Českým centrem a dále pak na pořádání klubových snídaní pro vysoké představitele evropských institucí, vždy s pozvanou osobností z pole kulturního, vědeckého apod. Klubové snídaně by měly být pořádány ve spolupráci s ředitelem na DG životní prostředí L. Mikem Plán kulturních akcí: Termín Název akce Popis akce Výstava obrazů A. Borna pokračování výstavy zahájené na konci roku Vladimír Boudník něžný barbar explosionalismu Obrazy ak. mal. Zdeňka Prokopa výstava grafik Vladimíra Boudníka, vernisáž spojená s projekcí filmového zpracování povídky B. Hrabala Automat Svět výstava obrazů ve stylu op-art spojená s koncertem šansoniérky Jiřiny Nebesářové Koncert J. Schmitzera koncert pořádaný v Pražském domě ve spolupráci s Českou televizí Aleš Veselý sochy a interiér výstava soch slavného současného českého sochaře (v zahradě Pražského domu) a jeho výtvarných projektů v galerii PD; ve spolupráci s Gallery Art Factory Karlův most a doba Karla IV. uspořádání souboru akcí k 650. výročí Karla IV. a postavení Karlova mostu - seminář pro odborníky, seminář pro veřejnost, výstava fotografií (Olympus jako sponzor); akce je připravována ve spolupráci s kunsthistorikem Andrejem Šumberou a budou zde prezentovány výsledky vzdělávacího projektu, spolufinancovaného z JPD 3; nad akcí udělena záštita primátora HMP červenec 2007 Slovenské moderní umění druhá vernisáž a zkrácená výstava obrazů, kterými se bude Slovenská republika prezentovat v Bruselu a Lucemburku Paleta děti a Evropa uspořádání výstavy dětských kreseb a děl, jakožto prezentace projektu Paleta z Prahy 6 podzim 2007 Stefan Milkov - sochy uspořádání výstavy děl sochaře a výtvarníka Stefana Milkova s možností dlouhodobější expozice několika soch v zahradě Zastoupení Prahy; akce bude doplněna hudebním vystoupením, např. pražských jazzových instrumentalistů (Viklický, Dvorský, Šolc) 13

14 Umělecké předměty a design výstava světové designérky pražského původu Evy Eislerové prosinec 2007 Vánoční koncert spoluúčast na zajištění Vánočního koncertu v Bruselu ve spolupráci s ostatními českými regiony v Bruselu polovina prosince 2007/eventuálně leden 2008 Český bál v Bruselu spoluorganizace velké prestižní akce, která bude nultým ročníkem pro získání zkušeností před Českým bálem, kterým bude zahájeno české Předsednictví v lednu

15 II. Příprava na české Předsednictví 2.1. České Předsednictví rámcová informace Česká republika bude předsedat Radě Evropské unie v první polovině roku České Předsednictví je pro tu kterou zemi pravděpodobně nejefektivnějším nástrojem pro prezentaci národních zájmů na celounijní úrovni. Podobně české Předsednictví umožňuje také výrazné zviditelnění HMP. HMP by takové výzvy měla efektivně a aktivně využít. V tomto směru budou velice důležité vztahy s novou sekcí pro evropské záležitosti na Úřadu vlády České republiky, řízené místopředsedou vlády České republiky Alexandrem Vondrou, a vztahy s náměstkyní sekce pro předsednictví EU Janou Hendrichovou, jež bude hlavní koordinátorkou všech příprav. V současné době zatím neexistuje žádný ucelený aktuální vládní (ministerský) koncept, na nějž by mohly české regiony navázat a začít připravovat vlastní strategii.v souvislosti s novou vládou České republiky také zatím není jasné, jaké priority bude Česká republika v rámci českého Předsednictví prosazovat; i od toho se bude odvíjet scénář pořádaných akcí. HMP však na rozdíl od ostatních krajů sehraje v rámci českého Předsednictví specifickou roli. V první řadě lze předpokládat, že se v HMP bude konat největší množství akcí, což je spojeno nejen s popularitou HMP, ale i s jeho ideálními předpoklady pro kongresovou turistiku. Významnou roli by měl v období českého Předsednictví sehrát i Pražský dům, který bude vizitkou HMP v bruselském prostředí, a jehož potenciál umožňuje kvalitní a zajímavou reprezentaci HMP. Již od počátku roku 2007 je nutné budoucí aktivity HMP plánovat a koordinovat na bruselské půdě, především se SZ, ale i s ostatními partnery z českých regionálních zastoupení a dalších subjektů. Dále proběhnou konzultace z představiteli bruselských kanceláří hlavních měst ze zemí, které předsedaly Evropské unii v posledních letech. Zároveň se povede průběžná komunikace s MHMP, v současné době především s OZV MHMP, FEU MHMP a OKP MHMP,do budoucnosti pak především se zatím zvažovaným koordinátorem HMP pro české Předsednictví. Již bylo předjednáno, že veškeré aktivity Zastoupení Prahy budou součástí oficiálního kalendáře (tištěná kniha i elektronická verze) českého Předsednictví, který bude připravovat a vést SZ Plánované aktivity Zastoupení Prahy v rámci českého Předsednictví Plánované aktivity HMP budou do velké míry souviset s velkostí rozpočtu, který HMP na svou prezentaci v Bruselu uvolní. Pokud se aktivity mají vymykat z běžných celoročních standardů, je nutné počítat s navýšením finančních prostředků. V tabulce je uveden orientační seznam aktivit, které by mělo Zastoupení Prahy organizovat či spoluorganizovat. Některé z nich jsou již nyní v určitém stádiu příprav. V tabulce je předložen návrh aktivit HMP v průběhu českého Předsednictví. Z předkládaných aktivit budou vybrány pouze1 až 2 měsíčně, na organizaci aktivit bude muset být zajištěno dostatečné personální pokrytí (eventuálně spolupráce se specializovanými firmami). Další akce (především typu 15

16 konferencí a seminářů) budou připraveny a doplněny do seznamu na základě priorit českého Předsednictví, které dosud nejsou známy. Pro celý půlrok aktivit HMP v rámci českého Předsednictví předkládáme následující koncept: Hlavní téma prezentace HMP (bude na plakátech, elektronických i tištěných materiálech) Prague - Mother of Towns in European Family presents its children (Praha, matka měst, představuje své děti), přičemž každé dítě bude symbolizovat určitou významnou oblast, týkající se HMP, a jméno dítěte bude korespondovat se jménem slavné české osobnosti, která danou oblast představuje. Oblastí bude celkem šest, každé bude věnován jeden kalendářní měsíc (rozdělení do kalendářních měsíců souvisí s velkými akcemi v Bruselu, na které bude částečně navázáno). Měsíc Jméno dítěte Hlavní oblast Podoblasti, které budou zahrnuty Leden Karel (Karel IV.) Historie historie, architektura, památky, 20. výročí sametové revoluce, proměny města v čase, Únor Březen Duben Květen Milan (Milan Kundera) Magdalena (Magdalena D. Rettigová) Ema (Ema Destinová) Emil (Emil Zátopek) Literatura Regiony Hudba Sport židovské město literatura, film, animovaný film, pohádky představení českých regionů, jejich gastronomie, kultury, památek a významných výročí hudba a malířství sport a sportovní aktivity Červen Otto (Otto Wichterle) Objevy průmysl, objevy, investoři, business, doprava, technologie, bezpečnost Seznam konkrétních aktivit (rámcově bez hlubšího zpracování): 16

17 Leden (Karel) 1) výstava kopií korunovačních klenotů v Pražském domě, 2) prezentace (digitálního) modelu HMP v Pražském domě, eventuálně představení skutečného modelu ve vybraných vhodných prostorách, 3) seminář nizozemské rody v zemích Koruny české, spojený s prezentací revue Cour d honneur/ casteles, palaces, stately homes, věnovaný především vlámskému umění a Belgii (v Pražském domě ve spolupráci s Národním památkovým ústavem); 4) HMP v proměnách času fotografická výstava v Pražském domě, dokumentující architektonický vývoj území HMP; 5) výstava Pražská památková rezervace památka UNESCO (v Pražském domě ve spolupráci Národního památkového ústavu s MHMP), 6) Židovská Praha výstava fotografií židovského města a dalších doprovodných materiálů, možno spojit s osobností F. Kafky, eventuálně dalších židovských památek (v rozšířené verzi lze napojit na 70. výročí začátku 2. světové války); 7) organizace masopustního průvodu v Bruselu, 8) výstava a seminář ke 20. výročí sametové revoluce (Palachův týden v Praze) Únor (Milan) Březen (Magdalena) 1) zajištění účasti M. Kundery na veletrhu knih, který se v únoru pořádá v Bruselu a při té příležitosti setkání s ním v Pražském domě diskuze na téma Češi v exilu; 2) pořádání filmových týdnů (v Pražském domě nebo v Muzeu filmu) ve struktuře 1. pohádka, 2. nový český film, 3. pásmo loutkových filmů, 4. česká film, který dobyl svět (Forman, Menzel...); 3) Praha očima.: festival zahraničních filmů, ve kterých HMP představovalo ústřední kulisu (Mission impossible ); 4) Černé divadlo a Laterna magica představení unikátního českého umění v Pražském domě (ve formě přednášky a možné ukázky tvorby černého divadla), 5) Jiří Suchý a divadlo Semafor (vystoupení komorního představení v Pražském domě, spojené s vernisáží kreseb J. Suchého), 6) vystoupení V. Javorského přednesení známých českých textů ve francouzském jazyce 1) Měsíc českých regionů v Pražském domě: - prezentace regionálních památek, průmyslu, objevů, osobností atd.; - prezentace regionální gastronomie (ve spolupráci s DG AGRO představení produktů, které mají ochrannou evropskou známku, tj. produkty typu olomoucké syrečky, žatecký chmel, hořické trubičky atd.); - oslava zajímavých výročí, které by se v jednotlivých regionech mohly vyskytnout; - prezentace vinotéky českých a moravských vín 17

18 Duben (Ema) 1) úvodní koncert v Pražském domě před zahájením Pražského jara (propagační akce Pražského jara), 2) Pražská mobilní zvonkohra P. Manouška instalace na náměstí Schuman (lze po celou dobu českého Předsednicví) nebo instalace na náměsti Grand Place, 3) Tanec Praha vystoupení některého z umělců, spojené s prezentací tohoto pražského festivalu; 4) vernisáž výstavy Alfonse Muchy (jedná se o zcela novou výstavu, která byla objevena v depozitářích) místo bude vybráno podle objemu expozice, 5) výstava na téma Vztahy zemí Koruny české a Belgie - kulturní vazby vztahující se ke školení českých malířů v Belgii zejména ve 40. letech 19. století, kdy došlo k zformování belgické historické malby (v Pražském domě ve spolupráci s Národním památkovým ústavem); 6) koncert české klasické hudby (Dvořák, Martinů, Janáček...) v podání P. Šporcla v Pražském domě nebo ve větších prostorách, 7) hudební recitál vybrané české operní zpěvačky Květen (Emil) Červen (Otto) 1) prezentace Pražského mezinárodního maratónu u příležitosti bruselského půlmarathonu, který se běží cca v polovině května možnost předávání cen vítězům bruselského půlmarathonu primátorem HMP; 2) prezentace kandidatury HMP na pořádání Olympijských her, 3) organizace cyklistického závodu pro rodiny s dětmi: Pražský dům park Tervuren Pražský dům (20 km), 4) organizace výstavy (závodu) českých veteránů, 5) zapojení Pražského domu do Závodu míru 1) prezentace Praha očima velkých firem (seminář, ve spolupráci s CzechInvestem, týkající se podnikatelských možností, které HMP nabízí pro zahraniční i české firmy); 2) výstava České objevy, které změnily svět ; 3) seminář o dopravních řešení ve městech, o oblasti bezpečnosti, protipovodňových a záchranných systémech atd. (ve spolupráci s některými dalšími velkými městy), spojeno s výstavou fotografií a plánů ; 4) seminář na téma Střednědobé přehodnocení finanční perspektivy a cesta jak dál (vychází z kontextu, že se v této době bude zasedání Rady Evropské unie pravděpodobně věnovat tzv. mid-term review vyhodnocování nastavení finanční perspektivy V průběhu celého půl roku navíc poběží soutěž, která bude mít 6 kol (každé se bude vztahovat k jednomu kalendářdnímu měsíci a v každém kole budou soutěžící muset odpovědět na dvě otázky v první otázce budou muset odhalit jméno dítěte, druhá otázka se vždy bude k tomuto jménu - osobnosti pojit). Soutěž je potřeba dobře promyslet 18

19 a marketingově zvládnout tak, aby motivovala lidi k účasti na pořádaných akcích. Zároveň bude nutno zvážit možnost účasti občanů České republiky v takové soutěži. Jako atraktivní výhru doporučujeme např. možnost získat letenky do HMP spojené se vstupenkou na akci, spolupořádanou HMP. Další plánované aktivity mimo navrženou strukturu: 1) Český reprezentativní ples akce, jejímž hlavním organizátorem bude SZ, nicméně HMP by se na takové akci mohla velmi dobře prezentovat; počítáme s omezenou organizační spoluúčastí, finanční spoluúčast je na dalším zvážení; na prosinec 2007 nebo leden 2008 se předpokládá organizace nultého ročníku plesu tak, aby ples o rok později proběhl již za znalosti situace; rovněž se zvažuje, že ples jako takový bude zahajovací akcí českého Předsednictví ; 2) vystoupení 180-ti členného sboru European Chorus sbor sestává z lidí všech evropských národností, žijících a pracujících v Bruselu (především v institucích Evropské Unie), dosahuje ovšem úrovně profesionálních hudebních těles; může nastudovat české hudební dílo v českém jazyce (např. Oratorium sv. Ludmily); 3) výjezdní seminář Výboru regionů je již v podstatě pravidlem, že Výbor regionů při pořádání výjezdních seminářů či výjezdních zasedání pracovních skupin volí jako místo konání zemi, která předsedá Evropské unii. Určitě tak tomu bude i v našem případě; v tu dobu bude předsedou Výboru regionů pan Luc van de Brande, který má zájem o uspořádání semináři k tématu Mid term review (přehodnocení finanční perspektivy ) v HMP; v této věci je nutné začít konat již nyní, zájem jistě projeví i další české regiony; lze počítat i s více aktivitami, které bude mít Výbor regionů zájem v HMP uspořádat; 4) jinou mediálně zajímavou akci podle aktuálních možností/potřeb odlehčujícího charakteru na závěr českého Předsednictví s podtextem propagace HMP (návrhy budou předneseny ze strany Zastoupení Prahy, OZV MHMP, příp. OPR MHMP). 19

20 III. Organizace aktivit ve vztahu k MHMP 3.1. Strukturální stáže zaměstnanců HMP zařazených do MHMP (zaměstanců městských částí HMP zařazených do úřadů městských částí HMP) v Pražském domě Historie, zaměření a obecný přínos stáží V roce 2005 se v Pražském domě rozběhl systém dvoutýdenních stáží pro zaměstnance HMP zařazené do MHMP. Postupně se zde vystřídali: 1 stážista z OKP MHMP, 2 stážisté z OŽP MHMP (dnes OOP MHMP), 2 stážisté z DOP MHMP a 1 stážista z Kanceláře primátora MHMP. Pro stážisty byly Zastoupením Prahy organizovány schůzky napříč evropskými institucemi (Evropská komise, Evropský parlament, Výbor regionů, Hospodářský a sociální výbor), dále schůzky s příslušnými odborníky z radnice regionu Brusel a z dalších radnicí (Antverpy, Gent) a dále pak další individuální jednání podle zájmů a potřeb stážistů (např. v evropských organizacích Eurocities, Metrex atd.). Na tento systém bude v roce 2007 opět navázáno vzhledem k narůstající potřebě seznámit zaměstnance HMP zařazené do MHMP, popř. zaměstnance městských částí HMP zařazené do úřadů městských částí HMP, s problematikou Evropské unie a s bruselským prostředím. Stáže budou mít dva hlavní přínosy: 1) prohloubení orientace zaměstnancůhmp zařazených do MHMP, popř. zaměstnanců městských částí HMP zařazených do úřadů městských částí HMP v evropských otázkách, navázání kontaktů se zahraničními protějšky, možnost účastnit se vysoce profilových konferencí a seminářů, které se v Bruselu pořádají; 2) vytvoření přímé vazby MHMP a Zastoupení Prahy s cílem nalézt na každém odboru MHMP osobu schopnou vyhodnotit impulsy, přicházející z Bruselu Forma stáží Stáže budou jednoměsíční. Stážisté budou využívat ubytovacích kapacit Pražského domu, jejich vyslání a pobyt se bude řídit příslušnými vnitřními předpisy MHMP o vysílání do zahraničí. Stážista dostane k dispozici vlastní pracovní stůl, telefon a počítač s připojením do sítě MHMP. Hlavní náplní činnosti stážisty po úvodním seznámení s evropskými institucemi a bruselským prostředím bude: - získávání informací k financování relevantních projektů a vyhledávání potencionálních partnerů pro jejich realizaci, - návštěvy seminářů, konferencí a dalších akcí a vypracovávání zpráv, - poznání fungování Zastoupení Prahy, navázání osobních kontaktů i částečná pomoc s operativou a řešením aktuálních úkolů na místě (pomoc při organizování akcí atd.). O průběhu svého vyslání vypracuje každý stážista podrobnou zprávu. 20

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Aktuality z regionální a urbánní politiky. PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území

Aktuality z regionální a urbánní politiky. PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Aktuality z regionální a urbánní politiky PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 12. 5. 2016, Praha Národní stálá konference - 4. zasedání Komora regionální Řídicí orgány zohledňují územní dimenzi

Více

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners Staň se Instruktorem pro projekty z komunitárních programů EU ve svém regionu! Proč je dobré znát Brusel? Hlavním cílem tohoto projektu je vyškolení 13-ti instruktorů, kteří díky projektu získají schopnost

Více

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň Praktické aspekty příprav p prav českého předsednictvp edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň 21. října 2008 Kabinet místopředsedy vlády Antonín Berdych ředitel Útvar místopm stopředsedy vlády

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2017

Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2017 Projednal a schválil SV ATOK dne 8. 11. 2016 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Mgr.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu leden 2015 Ivan Černý Motivující starosta - hlavní aktivity v území a) rozšiřovat povědomí o přínosech meziobecní. b) zprostředkovávat vzájemnou

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Komunikační strategie MAS

Komunikační strategie MAS Komunikační strategie MAS Obsah komunikační strategie: Cíle komunikace Mezi cíle komunikace obvykle patří informovat relevantní zainteresované strany o podstatě a harmonogramu projektu, přesvědčit je o

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Již 25 let Česká manažerská asociace (ČMA) kultivuje manažerské prostředí a navazuje na odkaz největších manažerských osobností z naší

Více

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice,

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 Setkání se starosty v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, 6. 9. 2016

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH 2010 PLOVDIV, Bulharsko

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH 2010 PLOVDIV, Bulharsko Zahraniční zastoupení CzechTrade Bulharsko připravuje prezentaci českých společností za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Místo konání: Web: International Fair Plovdiv, Bulharsko

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu 1 Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu Pavel Bobek Ministerstvo zahraničních věcí ČR PROEXPORTNÍ SEMINÁŘ 24. srpna 2017 Výstaviště České Budějovice, veletrh Země živitelka Nástroje ekonomické

Více

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji 10. června 2014, Olomouc Struktura prezentace Olomoucký kraj v číslech Podpora podnikání Podpora zaměstnanosti Olomoucký kraj v číslech Olomoucký kraj

Více

Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE.

Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE. Podpora START-UPŮ MENTORING AKCELERACE MATCHMAKING PREZENTACE www.podporastartupu.cz CzechStarter Nastartujte svůj business! CzechStarter podporuje české start-upy při rozjezdu jejich podnikání. Vytěžte

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost (dále jen statut ) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pracovní výbor pro Architekturu a strategii (dále jen pracovní

Více

VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ

VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ GENERALNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ SHRNUTÍ Abstrakt

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Síť pro podporu nových a inovačních firem Ing. Daniela Váchová Seminář Podniková inkubace 8. prosince 2008 Evropská síť podnikatelských služeb Celoevropská síť služeb pro podporu

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PŘI EU. Zájmové sdružení právnických osob OK4EU

ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PŘI EU. Zájmové sdružení právnických osob OK4EU ZASTOUPENÍ Zájmové sdružení právnických osob OK4EU OLOMOUCKÉHO KRAJE PŘI EU ČLENOVÉ SDRUŽENÍ OK4EU Olomoucký kraj Statutární město Olomouc Statutární město Přerov Město Jeseník Město Šumperk Město Prostějov

Více

AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI PODPORY ROZVOJE PRŮMYSLU 4.0 V ČR

AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI PODPORY ROZVOJE PRŮMYSLU 4.0 V ČR AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI PODPORY ROZVOJE PRŮMYSLU 4.0 V ČR PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH WWW.SPCR.CZ PRIORITY PRACOVNÍ SKUPINY 1.Sledovat a zapojovat se

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více