LISTOAD PROSINEC 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOAD PROSINEC 2009"

Transkript

1 LISTOAD PROSINEC 2009 "...Prostě jim to navrhnu. Havel bude prezident..." hm no když myslíš

2 Akce na prosinec a leden! Datum Den Třída Akce, místo Pá Q O Evropská unie, setkání s V. Špidlou Po Út O Prezentace ZMP St P O Besídka v kině od 16, Pá P O Sportovní den Po Ředitelské volno Út Ředitelské volno Sobota všichni běžkaři novoroční přechod Jizerek Už je to tady zase! Blíţí se začátek nového roku 2010 a všichni milovníci Jizerských hor se těší na tradiční novoroční přechod Jizerek. Tentokrát půjdeme opačným směrem. Nejprve se svezeme vlakem do Harachova a pak se svezeme na běţkách aţ na Smědavu nebo aţ do Nového Města podrobnosti budou na nástěnce školy. Těšte se Stále je vypsán konkurz na místa v časopise GF BOD. Záleţí jen na Vás, co byste chtěli pro časopis dělat. (sportovního redaktora, grafiku, psát články, starat se o webovou podobu stránek, tvořit kříţovky, psát kritiku, básničky, písničky, psát o tom co se vám líbí nebo naopak nelíbí, napsat kam se poděli absolventi naší školy, atd. moţností je mnoho a záleţí jen na vás na studentech, jak bude časopis vypadat teď a jak v budoucnu) Všichni zájemci se hlaste u šéfredaktorky Luisy Pavlíkové (kvinta) 2

3 Turnaj (nejen)pedagogických pracovníků ve VOLEJBALE. I letos pořádala Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlnat turnaj pedagogických pracovníků, přátel školy a přátel volejbalu v odbíjené, tedy ve VOLEJBALU. A na to, ţe se turnaj hrál 13. v pátek, nikdo ohledy nebral. Nám (profesorům) toto datum pomohlo v losu do skupiny B, která byla pro nás poněkud výhodnější. Za GF startovala hned tři druţstva: GF A - Absolventi GF (Mates Drechsler a spol.) Krošlíci - Současní studenti GF (Petr Melka, Jan Harcuba, Jarda Ullmann, Martin Čuba a student SŠHaL Martin Krošlák) 3

4 GF B - Profesoři GF (Lucie Šímová, Petra Lţičařová, Zuzana Likavcová (absolventka), Jan Drechsler (absolvent), Dušan Šoltys, Pavel Čumpelík, Pavel Štryncl, Nikolaj Kirakosjan, Milan Schleider) Všichni hráli dobře a nebýt toho, ţe GF studenti si vlastně sami prohráli souboj s GF profesory, dopadlo vše jinak. Profesoři ovšem prestiţní zápas zvládli a tím si zadělali na vítězství ve skupině B. Nutno říci, ţe skupina A byla mnohem silnější a zápasy byly o to dramatičtější. Nakonec však tuto skupinu vyhráli favorité absolventi GF. Vítězové obou skupin se utkali o celkové vítězství v turnaji. A vy uţ jistě tušíte, kdo to byl! Ano opět Gymnázium Frýdlant. Samozřejmě absolventi. Profesoři gymnázia, podpořeni také dvěma skvělými absolventy, skončili na druhém místě. Druzí ze skupin se utkali o třetí a čtvrté místo. Na všechny pak čekaly krásné ceny velké koláče, které hladoví volejbalisté hned snědli. 4

5 Týden vědy a techniky Akademie věd (skupina paní prof. Šímové) Ve čtvrtý listopadový den několik studentů kvinty a sexty vyrazilo do hlavního města. Počasí jim moc nepřálo, z Černého mostu jeli metrem a neţ stihli projít Národní třídu a dojít aţ k Akademii věd České republiky, byli jiţ značně promočení. K hezkému výletu nám moc nepřispívalo ani to, ţe někteří z nás byli pověřeni zodpovědným úkolem dopravit se na místo sami, a navíc, být tam na čas. Tuším, ţe bylo udáno čtvrt na jedenáct a pět minut, nicméně ne úplně zdraví jedinci ještě ve čtvrt s beznadějí v očích obcházeli Národní divadlo a matně tápali v paměti, kudy, ţe se to minule dalo obejít. Znáte to, výlet jako kaţdý jiný. Prostě burani z vesnice v Praze! Focení a návštěvy luxusních a zrovna tak luxusně předraţených kaváren, nákupy oblečení (nutno podotknout, ţe výletu se účastnily především dívky). Při čekání na opozdilce jsme si v AV prošli výstavu o Charlesu Darwinovi, známé osobnosti lidských dějin, o které ví snad kaţdý. Vsadím se ale, ţe o něm nikdo neví tolik, jako tvůrce výstavy. Čtrnáct obrovských pláten popsaných textem. Postupovali jsme od desky k desce a pečlivě pročítali Darwinův ţivotopis. Prošli jsme si několik dalších výstav, mimo jiné výstavu o osvětlení, která znázorňovala hlavní důvody toho, proč uţ hvězdy nikdy neuvidíme tak krásné jako naši předkové. Nejvíce z exponátů nás, gympláky, zaujala skleněná vitrína s modelem města. Strávili jsme u ní snad hodinu. Hlavní program nás čekal v jednu hodinu. Přednáška Mgr. Lukáše Číţka, doktora filosofie z biologického centra Akademie věd s názvem Les krásných zombií: kolaps biologické rozmanitosti jihomoravské Amazonie. Povídal nám o ohroţených druzích motýlů. A my se těšili na zombíky. Domů se vracíme kolem sedmé. Kateřina Mauerová 9. Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky Ve středu 4.listopadu se několik studentů Gymnázia Frýdlant v doprovodu paní profesorky Flecknové vydalo do Prahy. Cílem cesty byla návštěva ústavů Akademie věd České republiky (AV ČR) a Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT). První naše zastávka byla na Mikrobiologickém ústavu AV v Krči. Ukázali nám různé druhy elektronových mikroskopů např. rastrující, který zobrazuje morfologii nebo přístroj na molekulární spektrometrii. Ten se pouţívá k identifikaci látek a obsahuje 200dm 3 dusíku a 5

6 300dm 3 helia. Pokud by došlo k úniku těchto látek z přístroje, byla by laboratoř do několika sekund plná těchto plynů a obsluha by se mohla maximálně 2x nadýchnout, neţ by zmrzla. Pak jsme si vyslechli krátkou přednášku o činnosti ústavu a jeho úspěších. Druhou zastávkou byla exkurze na VŠCHT v Dejvicích. Ještě před školou se k nám připojili bývalí studenti našeho gymnázia, Monika Hubková a Standa Staněk, kteří nyní studují na VŠCHT. Paní profesorka nám dohodla návštěvu ústavu Kvasné chemie a malého pivovaru. Všemi místnostmi nás provedl Dr. Štrba, ukázal vše zajímavé a zodpověděl naše dotazy. V analytické laboratoři nám ukázali chromatografy potřebné k rozboru piv. Mě osobně zaujalo, ţe škola spolupracuje s budějovickým pivovarem Budvar, pro který kaţdý měsíc analyzuje piva a zjišťuje, zda mají správný obsah i chuť. Návštěva malého školního pivovaru byla opravdu velmi zajímavá. Ujal se nás sládek, který nejdříve hovořil o třicetileté historii pivovaru. Pivovárek patří k unikátům v Evropě především kvůli své malé velikosti. Dále pak jsme si vyslechli, z jakých surovin se pivo vyrábí a co ovlivňuje jeho 6

7 chuť, barvu, hořkost a procento alkoholu. Ukázal nám vzorky sladu. Popsal, jak dlouho pivo musí zrát, aby bylo opravdu dobré, a které pivovary zkracují proces kvašení. Piva pak chutnají podobně a rozdíl mezi nimi dokáţe rozpoznat jen opravdový znalec. Zajímavé byly i informace o zbytcích z výroby piva jako je např.: mláto. Poslední místnost byla spilka, kde pivo kvasí a dozrává. Jen pro zajímavost, kaţdý student 5. ročníku oboru kvasná chemie musí při závěrečné zkoušce vyrobit své pivo (asi 70 dm 3 ). Poslední zastávka byla na Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Poprvé jsme zavítali do místnosti, kde se zabývají obranou rostlin. Jak vůbec vysvětlit obranu rostlin? Kaţdá rostlina, pokud ji napadne ať uţ houba nebo třeba plíseň, se začne proti nim bránit a trvá i několik týdnů neţ vůbec poznáme, ţe s rostlinkou něco není v pořádku, ale to uţ je většinou pozdě a rostlinka zahyne. Proto vědci zjišťují, jak předejít tomu, aby rostlinka nezahynula. A jak to vůbec zjišťují? Nechají rostlinky napadnout různými houbami a sledují její chování. Měří třeba mnoţství chlorofylu v listech. Velice zajímavé bylo místo, kde se zabývají stresy rostlin. Na rostlinu působí několik nepříznivých vlivů (sucho, nedostatek světla, zvířata, která ji poţírají, vlivy působení člověka ) rostlina má také velkou nevýhodu, ţe je zakořeněna do půdy. Rostlina se nemůţe aktivně pohybovat, a tak se vědci zajímají o to, jak problém vyřeší. Také nám ukázali své skleníky, kde si pěstují modelové rostlinky a předvedli nám, jak se o takové rostliny musejí starat. V těchto sklenících uţ nenajdeme půdu, ale pouze počítače, které vše řídí (intenzitu světla, teplotu apod.). Na památku kaţdý z nás dostal semínka tabáku připravená na vyklíčení ve skleněné nádobě. Akce v Praze se povedla a uţ se těšíme na další exkurze na odborná pracoviště AV ČR. Jan Ramzer (septima Muchomůrka svítí na počest Edisona Aneta Čabová a Zdeňka Javůrková, obě ze sexty, se zúčastnily, se svým svítidlem Muchomůrka, projektu pro děti a mládeţ nazvaného "Budiţ světlo ", který se konal v Liberci u příleţitosti odhalení lampy Edison od Jaroslava Róny Muchomůrka bude ještě v prosinci vystavena v Oblastní galerii a bude tak přispívat k vánoční atmosféře Zdena Hrdinová 7

8 Harmonizační kurz. DIKTÁT (Kvinta 2009/2010) Nedaleko Josefova Dolu v Jizerských horách leţí malá osada, jeţ se nazývá Mariánskohorské boudy. Jedna z dřevěných bud nabídla útočiště 25studentům Gymnázia Frýdlant a jejich učitelům. Luxusní ubytování čítalo nejen pohodlná lůţka ve třech pokojích, ale i vlastní vytápění, hygienický záchod, výkonné osvětlení a, zejména po vydatnějším dešti, tekoucí vodu. Zájemci si mohli téţ připlatit za výtečnou polopenzi v podobě uzeninového guláše, dej mu pánbů věčnou slávu, Hanuše. Kromě různých her a aktivit hrála nejvýznamnější roli ergoterapie, jeţ nenápadnou formou rozvíjí průřezové téma osobnostní a sociální výchova. Šli jsme tedy s dobou a zcela vyhověli nejpřísnějším poţadavkům Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky. Zlatým hřebem měl být orientační závod po jizerských kopcích. Záhy se však pro většinu účastníků změnil v závod desorientační. Snad navţdy mi v paměti uvízla legendární věta: Špidla říkal, ţe máme jít po lesní cestě. Je milé, ţe mi mí studenti věří více neţ mapě. A cíl? Jestli bylo cílem kurzu zharmonizovat kolektiv, nemůţu říci, ţe by se vše vydařilo tak, jak jsem si představoval. Myslím, ţe cíl byl z větší části splněn, ale na druhou stranu ještě bude třeba s vámi pracovat. Dobře vám tak. 8

9 Zdravotnický kurz pedagogických pracovníků GF. Listopadové ředitelské volno pro studenty a ještě další dva dny navíc jsme vyuţili k proškolení učitelů gymnázia ve zdravovědě. Kurz byl odborně veden pracovníky Červeného kříţe (manţely Němcovými), kteří kladli důraz zejména na praktické dovednosti, coţ se nám všem líbilo. Ovšem ani v teorii jsme nemohli zaostat a tak jsme na konci školení byli otestování z obého, teorie i praxe. O testování jsme věděli uţ dopředu, přesto test nebyl tou hlavní motivací k učení a získávání základních zdravotnických dovedností. Hlavním motorem byla skutečnost, ţe si všichni uvědomujeme důleţitost zdravotnické osvěty mezi lidmi, zejména mezi pracovníky ve školství. Vţdyť různá zranění jsou bohuţel nedílnou součástí sportovních aktivit, školních výletů, ale i obyčejných přestávek. Ráno - v pondělí jsme učebnu č. 24 proměnili v polní lazaret a učili se mnoho uţitečných věcí: Jak zabezpečit místo dopravní nehody, jak správně telefonovat na tísňovou linku (lépe volat 155), jak diagnostikovat poranění, jak zastavit krvácení, jak uloţit člověka do zotavovací polohy, jak provádět protišoková opatření, jak provádět oţivování, co dělat při poranění hrudníku, pánve, hlavy, jak ošetřit popáleniny, ale také neúrazové stavy jako jsou angina pectoris, astmatický či epileptický záchvat. Prostě paráda! Určitě byste si uţili všichni. Uţ jen sledovat učitele, jak se snaţí poradit si se zadaným úkolem. 9

10 Rozhovor Martin Mejstřík V roce 1989 jste byl zdánlivě obyčejný sedmadvacetiletý student, osvětlete nám tedy, co Vás vedlo k významné účasti v demonstracích? Byla nějaká událost poslední kapkou? Za prvé nás komunisti hodně štvali a určitě mně pomohl osobní střet s mocí. Jedna z věcí, o kterých jsem tady mluvil, je, ţe jsem se nedostal na gymnázium do Liberce a musel jsem jít na učiliště. To mně sice svým způsobem nevadilo, protoţe si myslím, ţe ne všichni lidi musí být študovaní, prostě máme dvě ruce, i já se uţivím. Ale na druhou stranu to člověka mrzelo, chtěl jsem studovat. Druhá věc byla, kdyţ mě vyhodili z pedagogické fakulty. Já chtěl opravdu moc učit. Člověk se rozhodne pro nějakou profesi, sní o tom, ţe se stane tím, co si zvolí a ono to nejde kvůli komunistům. Vyhodili mě a strašně mně tím zkomplikovali ţivot. Pak to byly kaţdodenní absurdity. Nemohli jsme cestovat na západ, nebyly tady kloudné noviny, chyběly nám informace, byly zakázané kníţky, filmy, určití autoři. Nebyl zde vůbec kontakt se svobodným světem, ţili jsme opravdu za ţeleznou zadrátovanou oponou nabitou proudem, který vţdy, kdyţ jsme se pokusili prorazit, nás spálil nebo seţehl. Také nás rovnou mohli zastřelit na hranicích. Čili kdo ţil v tom systému, touţil po něčem jiném. K naší nespokojenosti přispívala i reakce komunistické moci v době, kdy uţ všude ve světě, tedy v tom východním bloku, probíhaly změny po vzoru tehdejšího Sovětského svazu, nastartované Gorbačovem. Tady se pořád nic nehýbalo a my jsme se snaţili s mocí vést nějaký dialog, ale vţdycky to končilo pendreky a rozbitými hlavami. A posledním impulzem byl samozřejmě zásah na Národní třídě. Tam jsme pochopili, ţe uţ tu moc musíme porazit, ţe uţ s ní ţádný dialog vést nechceme. Působil jste v Občanském fóru, můžete nám jmenovat vaše politické požadavky? Bylo jich sedm, já si je všechny nepamatuji, ale určitě tam bylo vyšetření masakru na Národní třídě. Chtěli jsme vědět podrobnosti o těch zraněných a případně zabitých lidech a chtěli jsme potrestání viníků. Důleţité bylo, ţe jsme poţadovali, aby to byla parlamentní vyšetřovací komise, nicméně aby tam byli zástupci studentů i Občanského fóra. Dále tam byly ryze politické poţadavky: odstoupení tehdejšího politbyra, které bylo vedené Milošem Jakešem, zrušení čtvrtého ústavního článku o vedoucí úloze KSČ, vyhlášení svobodných voleb a zároveň jsme svolávali generální stávku na 27. listopad, coţ bylo podstatné, protoţe jsme potřebovali získat podporu dělníků. Co jste si od svých zásahů, tedy všech stávek a demonstrací, slibovali? Čeho jste chtěli docílit a jak si myslíte, že to bylo úspěšné? Účastníci těch prvních demonstrací určitě nepřemýšleli o tom, ţe změní reţim. Dokonce si myslím, ţe ani na Albertov, jsme 17. listopadu nešli s tím, ţe ho změníme. My jsme chtěli jenom tu domluvu, chtěli jsme se bavit o tom, kudy tato země půjde dál, protoţe všechny okolní země uţ nastoupily na cestu k demokracii. Tato země byla neuvěřitelně ekonomicky, morálně a ekologicky zhuntovaná. Ekologie tam hrála obrovskou roli. Chtěli jsme se s těmi, kteří vládnou bavit o tom, jak chtějí zemi z krize vyvést. Chtěli jsme, aby odešli staří. Ti, kteří nastoupili po roce 68. Všichni jsme věděli, ţe byli dosazeni ruskými tanky, které převálcovaly Praţské jaro. Ţádali jsme, aby byli nahrazeni mladší generací, byť jsme věděli, ţe to budou komunisti. Mladší byli přece jenom více nakloněni reformám. Moţná s tímto jsme šli na ten Albertov, ale nikdo z nás netušil, ţe 17. listopadu zahájíme proces, který skončí rozbitím komunistické moci. I kdyţ v pondělí 20. listopadu uţ jsme věděli, ţe ano. Jak lidé vnímali, když se začalo veřejně diskutovat o autorech jako Václav Havel, kteří byli předtím zakázáni, nebo třeba o Chartě 77? Já jsem byl šéfem stávkového výboru, který se scházel jednou denně v našem fakultním divadle Disk. Bylo to, co se týče Prahy, asi čtyřicet, padesát lidí. Pak se ještě jednou nebo dvakrát za týden scházel celostátní výbor, zástupci všech vysokých škol z Československa. Ale byli jsme mladí a revolučně naladění. Avšak kdyţ jsem tam přišel s poţadavkem, aby byl Václav Havel prezident, rozpoutala se debata, která trvala asi deset hodin. Ani ti mladí lidé nebyli schopni to připustit, protoţe všichni měli Václava Havla za 10

11 nepřítele lidu. Tou komunistickou propagandou byli opravdu tak infiltrovaní, ţe ani ta mladá generace si to nedokázala připustit. Nakonec se mi podařilo je zlomit, ale byl to opravdu obrovský boj. Třeba naše divadelní škola, nebo AMU - film a hudba, jsme s Václavem Havlem jako autorem přišli do styku častěji a znali jsme ho jako dramatika, spisovatele, ne jako disidenta. I přes to, ţe jej ti lidé takto neznali, poměrně rychle ho přijali jako vůdce, osobnost, které si váţili. Přesvědčil lidi, vyzařovala z něj upřímnost a důvěryhodnost. Postupem doby k němu lidé získali důvěru. I kdyţ moţná potom národ vkládal přílišné naděje do těch lidí, včetně mě, a byli pak bohuţel zklamáni. Vy jste se od roku 1988 účastnil protikomunistických demonstrací, které jste také fotografoval a potkával jste se tam s lidmi jako Tomki Němec nebo Jan Šibík. Vídáte se s nimi i dnes? S Honzou Šibíkem ne. Honza Šibík je trošku starší a odjinud. Pracoval pro Mladý svět, byl takový přirozeně zdrţenlivý. Potom začal létat po celém světě a fotit masakry. Kde se co semele, tak tam je Šibík. Fotí války a tak. S Tomki Němcem se stýkám, jsme přátelé. Jak vzpomínáte na společné okamžiky? Tomki Němec studoval FAMU, ale studoval ji dálkově, je taky starší. Ale byl mně blíţ, protoţe dělal FAMU a Šibík uţ byl pryč, v novém světě, jako pracující člověk. Kdeţto Tomki dělal naši školu, taky je takový trošku otevřenější. Vzpomínám si na jeden zajímavý moment. Šli jsme z Albertova průvodem po nábřeţí a zahýbali jsme na Národní třídu. Byli jsme plní euforie a já mu říkal: Hele, Tomki, končej prostě, komáči uţ prostě nemaj šanci se udrţet, protoţe těch lidí je tolik. Třicet, padesát tisíc... A Tomki mi tenkrát říkal: Hele, já cejtim v kostech nějakej průser. Stáli jsme na rohu Národního divadla, tam, kde průvod zahýbal do Národní. Já ho přesvědčoval: Tomki, neblbni, maluješ čerta na zeď, tohle uţ nezastavěj, prostě těch lidí je tolik. Trvalo to deset minut, neţ nás tam pak zavřeli. Měl pravdu. Co třeba společně výstavy fotografií, neproběhly, neplánujete? Já jsem nebyl profík, já fotil jako fotograf amatér. Jen jsem chtěl dokumentovat dobu. Já nejsem člověk do davu, nejsem vlastně ţádný vůdce, to ze mě udělali oni. Jsem poměrně plachý člověk a nemám rád dav. Necítím se v něm dobře. Taky nejsem ţádný táborový řečník. Musím říct, ţe jsem tím docela trpěl. Bylo v podstatě shodou náhod, ţe jsem musel stanout v čele tolika lidí a mít takovou zodpovědnost. 11

12 Je pravda, ţe pár fotek jsem poslal přes kamaráda, který ţil v Paříţi. Tak pár mých fotek vyšlo v nějakých francouzských novinách. Ale to byla spíš náhoda. Dělal jsem to pro lidi, protoţe jsem jim to chtěl ukázat, co se děje v Praze, aby pochopili, ţe komunisté lţou. Jak jste spokojen s tím dvacetiletým demokratickým vývojem? Kam myslíte, že to dospělo a jaký je v tom rozdíl v porovnání s minulostí? Bezesporu je to lepší. Ať je demokracie, jaká je. Myslím, ţe jsme taková poloviční, nebo dvoutřetinová demokracie. Určitě nefunguje dobře, ale pořád je to samozřejmě lepší neţ ta diktatura. Já jsem velký kritik toho, co se tady děje. Jsem hodně zklamaný tím, co se stalo v devadesátých letech a děje teď. Na druhou stranu, to, ţe jsme svrhli komunismus a vstoupili do Evropské unie, je naše obrovská šance, v tom jsem obrovský optimista. Naše generace uţ toho moc dobrého nebo lepšího neudělá. Nyní začíná vládnout a určitě není lepší neţ generace osmašedesátníků, kteří vládli v devadesátých letech. Co mě naplňuje optimismem je vaše generace, těším se na to, ţe se toho doţiji, ţe vy to konečně dotáhnete do správného konce a začne to fungovat. Jak myslíte, že by se na vaši situaci dívali dnešní středoškolští a vysokoškolští studenti? Máte pocit, že kdyby byli na vašem místě, udělali by to, co vy, možná by byli ještě odvážnější, šli by do toho s větší vervou, nebo by naopak zašli do ústraní a raději by se od té věci distancovali a přenechali ji jiným? To je zajímavá otázka. Nedávno jsem měl povídání na mojí škole, na AMU, s vysokoškolskými studenty. Hodně jsme se bavili o tom, jak stávka probíhala, co jsme chtěli, proč jsme byli tak naštvaní a tvrdí a musím říct, ţe tím byli trošku zaskočeni. Pojem Sametová revoluce totiţ všechno překryl. Zejména v těch prvních dnech jsme opravdu nevěděli, jestli nás nezabijí, jestli fakulty nerozstřílí jako v Číně. A byli takoví šílenci, kteří to chtěli udělat. Z tohoto byli studenti trochu vyděšení a sami pro sebe si řešili, jestli by byli schopni do toho jít. Já si myslím, ţe ano. Protoţe studenti jsou vţdy revoltující. A jenom v české historii, kdyţ se podíváte do roku 1848, tak to byli studenti, kteří začali revoluční kvas. Sice byl potlačený, ale v roce 1939 se studenti pokusili postavit nacistům a v roce 1948, to byli opět studenti, kteří vyšli do ulic a které zmlátili cestou za Edvardem Benešem těsně před tím, neţ se komunisté chopili moci. Chtěli Beneše varovat a dostali nařezáno od jednotek Ministerstva vnitra, protoţe vnitro uţ měli v nadvládě komunisti. Katka reaguje: Nedovedu si představit, že bychom něco takového udělali, ale to je dáno patrně tím, v jaké společnosti žijeme. Pokud byste ţila v tom reţimu, tak to dokáţete. Autoritativní reţimy jdou proti lidské přirozenosti. Jsou to reţimy, které svobodu potlačují, a kaţdý mladý člověk je toho plný. Má plno ideálů a první je, ţe chce mít křídla, chovat se svobodně a ne být pod nějakou botou zadupaný do země. Já si myslím, ţe mladí lidé se vţdy vzepřou nebo se o to pokusí. Proto mám pocit, ţe i Charta byla zaskočená, protoţe tady dvacet let vytvářela odboj, jediná skupina mající několik set, moţná tisíc lidí, kterých však kaţdopádně bylo dosti málo. Vydrţeli 12

13 dvacet let stát v opozici vůči reţimu je obdivuhodné, ale byli to mladí lidé, kteří nakonec udělali změnu, převrat. Starší se před mladé potom přehoupli a zasedli do ministerských křesel, coţ je však přirozené, starší mají zkušenosti. Ale zkrátka mladí lidé budou vţdy potencionální rozbuškou. Na jakého z profesorů, na frýdlantském gymnáziu, nejraději vzpomínáte? Určitě Dušan Šoltys a Antonín Sedláček, který uţ před deseti lety zemřel, učil českou literaturu a dějepis a Dušan zeměpis a tělocvik. Oni byli, jak dvojčata. Nerozlučná dvojice, která nám byla nejblíţe. Nebáli se komunistů a nebáli se s námi mluvit otevřeně, coţ v té době nikdo nedělal. Všichni říkali něco jiného navenek, oficiálně a něco jiného doma v soukromí. Kdyţto tito dva profesoři dokázali říct leccos, co nám otvíralo oči. A byl mezi nimi také rozhodně pan profesor Holas. Máte pocit, že pokud jsou ve vládě dvě hlavní a dvě menší politické strany, má vůbec nezávislý senátor šanci se prosadit? Má. Já jsem to na sobě vyzkoušel. Pokud máte dobrou motivaci, hodně energie, chuti, zkušeností, tak se dá mnoho. Myslím, ţe jsem za těch šest let udělal obrovský kus práce. Opravdu jsem se snaţil napravit to, co pokazily politické elity v roce 1990 a v letech následujících a to, co jim podle mě naprostá většina národa vyčítá, ţe se nevyrovnaly s komunismem, nepotrestaly ţádné komunistické špičky, které měly na svědomí devastaci země. Dokonce nedokázaly odsoudit ani vlastizrádce z roku Na nepodmíněné tresty bylo dosouzeno asi osm lidí za dvacet let. Já si zvolil jako klíč k uzdravení společnosti právě toto. Myslím, ţe to je základ, protoţe my jsme nikdy nedokázali pojmenovat zlo, odsoudit ho a postavit komunistickou ideologii mimo zákon. A kaţdý zločinec a zločinecká ideologie musí stanout mimo zákon, jinak se společnost nemá šanci uzdravit. Bohuţel Václav Havel, Václav Klaus toto neudělali. Myslím si, ţe zneuţili naše heslo Nejsme jako oni. Na demonstraci jsme sice volali Nejsme jako oni, ale nemysleli jsme tím, ţe nebudou potrestáni komunističtí zločinci. Jako nezávislý senátor, zastupitel nebo poslanec, máte obrovskou výhodu, ţe můţete říkat, co si myslíte, ţe je správné a pravda. Na druhou stranu to má obrovskou nevýhodu. Pokud chcete něco prosadit, tak za sebou nemáte tu partaj. Chybí vám finanční prostředky, experti, zázemí, které partaj poskytuje. Navzdory tomu, ač to nemohu generalizovat, si stále myslím, ţe jsou určité typy lidí jako já, kteří nemůţou vstoupit do ţádné politické strany. Asi bychom to nevydrţeli ani jeden. Ani ta strana, ani já. Jediným řešením zůstává být nezávislým. Já nejsem stádový člověk, svým způsobem jsem spíš vţdy byl solitér, i kdyţ dokáţu postavit tým a dokáţu lidi řídit a spolupracovat s nimi. Naopak jsou lidé, kteří potřebují to stádo, potřebují být obklopeni ostatními a ubezpečovat se, ţe jejich názor je správný, protoţe to Franta říká taky. Já jsem měl vţdycky svoji hlavu a co říká Franta, mě nikdy moc nezajímalo. Luisa Pavlíková & Kateřina Mauerová 13

14 Workshop aneb Poláczek ve třídě kvinta 2008/2009 (letošní rok sexta) V pátek se třída sexta zúčastnila česko-polského příhraničního projektu Poláczek. Prvního Workshopu na naší škole, který předcházel i workshopu divadelního projektu Neissepiraten zveřejněného v minulém čísle školních novin. A jaké to bylo? Takže, co se týká zítřka, zúčastníte se jako třída Workshopu. Jde o to, že přijdou Poláci a Češi, nějak si vás rozdělí, asi ve stylu Projektového dne. Mluvení bude více na vás, než na nich, odpověděla paní profesorka Flecknová na naše nechápavé dotazy, které před začátkem samotné hodiny šuměly ve třídě. My budeme mluvit? Cože? No to zase bude. My jsme tak neuvěřitelně nekomunikativní třída, že když se někdo zeptá: Nějaké dotazy? najednou je po celé hodině ve třídě konečně hrobový ticho. A ještě budeme rozdělený? Supeeer, takhle jsem měla šanci, že si mě třeba nevšimnou, ozvalo se nakvašeně v lavici za mnou. A skutečnost? Skvělé, zábavné a zajímavé. Nadšení všech z toho, ţe se nebudou učit, vzápětí vystřídalo nadšení ze samotného projektu. Po třetí vyučovací hodině se před dveřmi naší třídy objevila skupina mladých lidí a začaly přípravy učebny vedle nás. Se zvoněním došlo k rozdělení podle hodin IVT a my se se zvědavostí přemístili o učebnu dál. Přivítaly nás milé úsměvy dvou slečen součastně se záblesky fotoaparátu a samotný program začal. Čeština a polština může být často matoucí, protože si jsou některá slova dosti podobná, aniž by byl podobný i význam. Například, když vám nějaký Polák řekne, že szukać <šukáš>, tak ve skutečnosti nesouloží, ale něco hledá, proto si zahrajeme takovou hru. Zatímco jedna z nás bude ukazovat polsky napsaná slova, vzadu budou slova českého významu. Vy se vždy postavíte k tomu slovu, u kterého myslíte, že daný význam znamená. Ale náš program pokračoval. Nebo jsem snad jen já nevěděla, ţe stolica znamená česky hlavní město, sklep znamená obchod či, ţe se cesta řekne droga? Pokračovali jsme přes povídání, s čím máme spjaté Polsko my samotní, kreslili jsme plakáty a hráli hry. Pověděli jsme si, proč se samotná polština od češtiny tak odlišila, kdyţ i my původně pouţívali místo háčků sz, cz a další. Na tabuli pomalu rostlo schéma vývoje jazyků ve světě a třídu plnil smích a přátelská atmosféra. Crrrrrr, ozvalo se a nejeden člověk ve třídě s sebou nečekaně trhl. Uteklo to. Pomalu se náš Workshop chýlí ke konci a my musíme všem poděkovat. Spolupracovalo se s vámi moc krásně a bylo vidět, že se nad danými otázkami zamýšlíte. O to nás to potěšilo víc a kdoví? Třeba se ještě uvidíme. Naše organizace pořádá pro mladé lidi mnoho takovýchto programů, stejně jako cesty a kurzy do zahraničí, různé dobrovolné akce a každý, kdo by měl zájem, se může přidat. Mějte se moc krásně a zase někdy příště, poslední úsměv, rozloučení a my, leč neradi, odcházeli domů. Jenţe já sama nemůţu mluvit za všechny, protoţe i po měsících, které jiţ od samotné akce uběhly, ze mě mluví nadšení. Pár názorů a připomínek ostatních se mi však nasbírat podařilo, ačkoli jsou vesměs podobné. Klára Bernatová Bylo to super, moc se mi to líbilo. Bála jsem se, ţe to bude nějaká hloupost, a ţe se budu nudit, ale bylo to fajn, vtipný a umím aspoň něco polsky. Klidně bych si dala repete 14

15 Marek Baborák Jo byl pěknej myslím si, ţe byl...pěknej...a bylo by pěkný, kdyby se uskutečnil znovu. Jitka Babcová Workshop předčil jak očekávání moje, tak si myslím, ţe i ostatních. Probíhal v přátelském duchu a zábavném stylu. Myslím, ţe jsme si to všichni patřičně uţili a rozhodně bych si ho dala znovu. Zajímavé informace a odkazy Tato akce na naší škole není ojedinělá a kaţdý, kdo má zájem se můţe připojit, zúčastnit a stát se samotnou součástí mnoha podobných programů. Společnost LOS Liberecká občanská společnost je nevládní nezisková organizace, jejíţ hlavním cílem je netradiční vzdělání mladých lidí převáţně v oblasti interkulturního vzdělávání, výchovy k občanství a osobního rozvoje. Mezi hlavní cíle však patří i spolupráce mezi jednotlivými školami či národy. Jsou tu pro všechny mladé lidi ve věkové hranici 13 aţ 30 let, ale i pro pracovníky s mládeţí, školitele a učitele či celá vzdělávací zařízení a školy. Zprostředkovává různé výměnné pobyty a projekty, které napomáhají k rozvití osobnosti ve společnosti a veřejném ţivotě. Časté jsou i mezinárodní projekty neformálního vzdělávání podobně jako jiţ proběhlý workshop. Nabízí však mnoho dalšího od vzdělávacích kurzů interkulturního učení, výchovy k občanství či řízení projektů a komunikačních dovedností. Podívejte se sami. Nejenţe se dozvíte daleko více, ale moţnost je i aktivního zapojení: O samotném projektu PoláCzek se můţete dozvědět mnoho a ještě více zde: Kateřina Václavková Přejeme všem hodně štěstí v novém roce 2010! 15

16 SNADNÉ SUDOKU TĚŢKÉ STŘEDNÍ OBTÍŢNOST STŘEDNÍ OBTÍŢNOST ŘEŠENÍ 16

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list práce s interaktivní tabulí - výchovné styly, vliv rodiny na vývoj osobnosti námět k diskusi - výchovné styly Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří by se svými mateřskými jazyky ani nebyli schopni domluvit.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

KAŽDODENNÍ ŽIVOT V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU

KAŽDODENNÍ ŽIVOT V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU KAŽDODENNÍ ŽIVOT V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU Projekt 9. ročníku ve školním roce 2010/2011 Koordinátor: Mgr. David Mikoláš CÍLE 1) Hlavní cíl: Žák na základě řízeného rozhovoru s pamětníkem, konzultace

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Tipněte si, kde se stala chyba? Tady jsou ty texty. Co jim říkáte? No, váš text

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

18. dubna 1. května 2011

18. dubna 1. května 2011 školní rok 2010/2011 16. číslo 18. dubna 1. května 2011 Aktuální vydání pro vás připravili: Lucie Ješátková, Matěj Boháček, Vladislav Sibal a David Žák ÚVODNÍK Vítáme vás u dalšího čísla Deváťáckých novin,

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

POHLEDY NA AG LETOS POSLEDNÍ SKAUTI NA AG GENIUS LOCI AG STUDENTI POZDRAV RA- DOST A DOBRO JSTE SPOKOJENÍ NA AG? VAŠE ODPOVĚDI

POHLEDY NA AG LETOS POSLEDNÍ SKAUTI NA AG GENIUS LOCI AG STUDENTI POZDRAV RA- DOST A DOBRO JSTE SPOKOJENÍ NA AG? VAŠE ODPOVĚDI DM-AG reportáž SKAUTI NA AG AG reportáž POZDRAV RA- DOST A DOBRO Fotoreportáž GENIUS LOCI AG STUDENTI Ankety JSTE SPOKOJENÍ NA AG? VAŠE ODPOVĚDI AG reportáž AG ZVENČÍ Absolventi JAKUB HLADKÝ (PO SVOJEM)

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Přílohy. Příloha č. 1: Hloubkový rozhovor s Matějem Stránským 1 (rozhovor)

Přílohy. Příloha č. 1: Hloubkový rozhovor s Matějem Stránským 1 (rozhovor) Přílohy Příloha č. 1: Hloubkový rozhovor s Matějem Stránským 1 (rozhovor) Matěj Stránský spolupracuje s časopisem Respekt od roku 2001. Po změně formátu se stal stálým fotografem časopisu. V následujícím

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Předem nezbývá nic jiného, než poděkovat vedení našeho SC, že mi a mým kamarádům tento výjezd umožnili a zprostředkovali nám lupeny.

Předem nezbývá nic jiného, než poděkovat vedení našeho SC, že mi a mým kamarádům tento výjezd umožnili a zprostředkovali nám lupeny. Předem nezbývá nic jiného, než poděkovat vedení našeho SC, že mi a mým kamarádům tento výjezd umožnili a zprostředkovali nám lupeny. Děkuju :-) Už je tomu asi 5 let co jsem začal snít tenhle sen. Kdysi

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog!

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! 16 ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2006 Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! No vidíš, Vonásku, a takhle pěkně jsi mě kdysi vytáčel v každé vyučovací hodině! Vonásek

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Hana Kuklíková Česká Tábornická Unie D.T.K. POUTNÍCI Praha Plackování 2014 Úvod Volný čas dětí by neměl být pouze výplní mezi školou a dětskými

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková Předškoláci ve skautském oddíle Eva Dvořáková 6. oddíl vodních skautů Šestka Třebíč Přístav VS,,Žlutá ponorka Třebíč Třebíč 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak vůbec předškoláky získat aneb nábor... 4 3. Co

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 16 752/2004-51 Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Více

Sedlčanské psaní na klávesnici PC

Sedlčanské psaní na klávesnici PC Vážení přátelé, začal nový školní rok a s ním přichází další ročník školního časopisu Isšáček. V tomto úvodním čísle se setkáte s informacemi, které je třeba sdělit na začátku. Představíme vám nové učitele,

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Rostliny stavba těla Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rostliny stavba těla Stručná anotace učební jednotky Ţáci se seznamují

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny Bezpečně nejen do školy Hurá do školy Beseda s Policií ČR Jedeme na výlet Školní akademie Výtvarka trochu jinak Dušíkoviny Jaké byly? O tom nám napsali naši žáci. Tak se podívejte. Prázdniny v kempu u

Více