Seminární práce. Předmět: Sociální struktura ČR II. Téma: Význam a podoby pravolevé osy v českých zemích v době transformující se společnosti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminární práce. Předmět: Sociální struktura ČR II. Téma: Význam a podoby pravolevé osy v českých zemích v době transformující se společnosti."

Transkript

1 Seminární práce Předmět: Sociální struktura ČR II Téma: Význam a podoby pravolevé osy v českých zemích v době transformující se společnosti. Jan Cholt FSV UK Strana 1/11

2 Úvod: Téma vlády a politické moci bylo jedním z nejdiskutovanějších témat české sociologie (Vohralíková, ) a to také do jisté míry reflektoval soubor přednášek a seminářů Sociální struktury I, II. Samotné téma je rozsáhlé, což brzy zjistíme letmým pohledem na počet příspěvků k tomuto tématu. Jako specificky zaměřený a zajímavý problém se mi jeví téma pravolevé politické osy. Ta má v našich končinách oproti západním zemím specifický význam, jenž pramení jak z historické perspektivy žitého socialismu a následných transformačních procesů, tak z hlediska krystalizace politických stran a jejich voličů. Harberlová [Haberlová, 1997] nabízí historicky zaměřený pohled porevolučních fází, Brokl [Brokl, 199] se soustředí na mapování politického spektra před a kolem voleb 199, Šanderová [Šanderová, 1993] zpochybňuje adekvátnost pravolevé osy při srovnávání české a slovenské populace a navrhuje spíše osu liberalismus paternalismus. Již zde můžeme identifikovat několik rovin, do kterých se tato specifika promítají obecné pravolevé hodnoty se (sebe)prezentací politickými subjekty a masmédii postupně dostávají k voliči, který se (nejen podle nich) rozhoduje pro tu či onu volbu. Činí tak nejen ze svého hodnotového předsvědčení, ale také pod vlivem své momentální osobní sociálně ekonomické situace, pod vlivem současného politického klimatu a dalších faktorů. Nelze zde uplatnit pouze kriterium sociální struktury např. schématem pravici volí bohatí, byť s přihlédnutím k politické tradici, ale jak poznamená Brokl [Brokl, 199], figurují zde také situační faktory, konjunkturní vlivy i volební systém. Dělí voliče osa levice a pravice? Nebo je přímo štěpí? Na kolik voliči zapadají do pohledu pravolevé politické osy? Bylo by vhodnější najít jinou osu nebo používat osy dvě například ekonomickou a demokratickou? Pomocí zmíněné literatury a případně dalších pramenů se hodlám formou komparace nebo komplice věnovat nastíněnému tématu a některým z uvedených otázek. Předmětem zájmu bude spíše otázka levopravé osy než volebního chování. Metodologické poznámky na úvod: Existuje jeden z problémů, se kterým je třeba se nějak vypořádat. Jedná se o skutečnost, že uvedené prameny jsou z různého období a nutně se tedy vztahují k jiné (historické) době, popisují odlišné politické klima a různé významy např. na poli levice-pravice. Jako kompromisní řešení jsem zvolil připomenutí etapového vývoje názorů veřejnosti do roku 199 s použitím článku Haberlové (a případně dalších) a nastínění konstrukce škály levice-pravice s použitím dalších autorů. Po roce 199, tedy době, kdy občané měli možnost zúčastnit se několikerých demokratických voleb, považuji politickou situaci za sice jistě ne zcela vykrystalizovanou, nicméně již relativně čitelnou jak z hlediska prezentace politických stran i z hlediska sebezařazení voličů na ose levice-pravice. Poznámka tedy poukazuje na to, že podoba pravolevé politické osy i sami její konstitucionální prvky mohou být v čase proměnlivé; navíc každý autor definuje a operacionalizuje pojmy jako pravice, levice, liberalismus, konzervatismus, paternalismus atp. ve specifickém kontextu. Druhá poznámka se týká samotného pojmu pravo-levá politická osa, jehož přiblížení bude následovat později. Při konstrukci osy je možné vycházet z existence obecných sociálně-politických hodnot. Ty jsou pak naplňovány konkrétními strategiemi a názory aktérů. Jistý problém spatřuji právě v asymetrii aktérů. Na jednu stranu můžeme zařadit opinion leaders vystupující v roli učitelů, kteří jsou tvůrci veřejného mínění a kreativním způsobem ovlivňují podobu osy. Mezi tyto institucionální aktéry patří politické strany, státní instituce, média a jejich reprezentanti. Na druhou stranu můžeme zařadit (dospělé) občany obecnou populaci. Institucionální aktéry v podobě majoritních politických stran a jejich vrcholných představitelů a řadové občany jako ideální typy v praxi doplňují kategorie jako lokální názorový vůdci (oproti kosmopolitním), politika na komunální úrovni, zájmová sdružení s různým stupněm politické angažovanosti atp. Třetí poznámka se týká způsobu empirického zjišťování naplnění (umístění se) na ose. Z hlediska aktérů institucionálních může jít o veřejná prohlášení, sebeprezentaci nebo konkrétní aplikovaná opatření, z hlediska aktérů obecné populace o výsledky voleb nebo názorové spektrum získávané zpravidla z reprezentativních Jan Cholt FSV UK Strana /11

3 kvantitativních sociologických šetření. Je zřejmé, že jednotlivé vstupy budou generovat ne vždy stejné výstupy. 1 Máme zde tedy vzájemně se prostupující časový rozměr, spektrum kategorie aktérů a zdroj empirických dat. Tato práce si neklade za cíl pojednávat problém ve všech jeho vzájemně se ovlivňujících dimenzích však této identifikace jednotlivých aktérů a jejich představ o pravolevé politické ose by si vyžádalo samostatné pojednání. Polistopadový vývoj názorů veřejnosti: Velké společenské změny často přivolávají pozornost mnoha badatelů. Jedná se o výjimečné situace, které můžeme přirovnat k přirozenému experimentu. Ačkoli se však jedná o události jedinečné revoluce se nekoná každý den jsou i tací, kteří se snaží v takových procesech najít pravidelnosti. Revoluce je zcela jistě ojedinělým procesem, zvláště, má-li dovětek sametová. P.A. Sokorin se zabýval sociologii revolucí. Jeho snaha mj. vyústila v rozlišení tří obecných fázi revoluce, které nazval jako radikální (vzestupná), anarchistická (vrcholová fáze) a terminální fáze, která opět dění přibližuje normálu. Dále se hodláme soustředit pouze na poslední fázi. Mimochodem, nezodpovězenou otázkou v našem případě zůstává Sorokinova teze, že revoluce nic neřeší, resp. že neřeší příčiny, kvůli kterým revoluce začala. Vraťme se však z obecné roviny zpět do našich reálií. Haberlová rozlišuje tři fáze, kterými charakterizuje polistopadový vývoj společenských změn a to především v rovině hodnocení společenské situace. Všechny fáze se snaží dokumentovat daty z výzkumů a pro účely této práce budeme částečně vycházet z jejích hodnocení a závěrů. První etapa je charakteristická emociálním odmítnutím minulosti. V názorech se to projevuje tak, že minulost (zcela zjevně levicově orientovaná) byla odmítnuta ne však na základě racionální volby, ale emocionálně (tedy bez promyšlených důsledků). Společenské klima se tedy zásadně proměnilo a sympatizovalo s pravicovými myšlenkami tak smýšlelo % lidí cca rok po listopadových událostech. Pro většinu společnosti bylo přijatelné vše označované jako pravicové, levicové bylo z převážné části odmítáno. Společenské hodnocení bylo během druhé etapy nasměrováno do budoucnosti. Kriteriem hodnocení byly obecně vyjadřované hodnoty (svoboda slova, tisku, vyznání atp.) se stále převažující obecnou podporou pro změny a zájmem o politiku. Zde bychom zhruba mohli udělat další mezník, vytyčený volbami v roce 199 kde získaly převahu pravicově orientované strany. Třetí etapa do jisté míry stírá rozdíl mezi minulostí a budoucností a pozornost je opět (tedy jako před revolucí) směřována do přítomnosti. Původní nadšení, umožňující překlenout současné nedostatky ve prospěch slibných zítřků, postupně vyprchává v momentě, kdy se střetávají původní očekávání a žitá realita. Obecné hodnoty laděné značně pravicovém a liberálním duchu ustupují a začínají se vynořovat různé dílčí zájmy. Politické strany je začínají z obecně deklarovaných hodnot profilovat tím, jaký kladou důraz na jednotlivé problémy; stále zde jaksi chybí jasně vymezený program specifikovaný různými tématy. Kriterium hodnocení společenské situace pak v nemalé míře podléhá těmto zájmům. Tabulka 1: Souhrnné schéma vývoje veřejného mínění a jeho hodnocení 3 Etapa Podpora Časový horizont hodnocení spol. situace Východisko hodnocení spol. situace I do H/9 % minulost emotivní II do Q3/9 7% budoucnost hodnotové III od '93 % přítomnost zájmové Nechceme zde řešit otázku, nakolik je společenské klima ovlivněno výraznými osobnostmi a nakolik jde o typický průběh velkých společenských změn, které prochází demokratizačními principy. Jelikož zde byly již několikráte použity termíny levice, pravicové hodnoty atp., bude více na místě se pozastavit nad jejich významem. 1 Názory občanů pokrývají potencionálně celé politické spektrum; politické strany se umísťují diskrétněji. Pod pojmem revoluce se míní náhlý a zásadní společenskopolitická změna nebo převrat. 3 Zdroj: Tuček M. (199). "Zastoupení obecných sociálně politických strategií v populaci České a Slovenské republiky v průběhu transformace společnosti ( )", s. 3. Jan Cholt FSV UK Strana 3/11

4 Pravo-levá politická osa Používání konceptu pravolevého politického spektra má v politologii a sociologii jistou tradici. Je v podstatě založeno na předpokladu univerzálnějšího významu hodnot pravice a levice. Zároveň zde v určité míře figuruje předpoklad, že si každý pod tímto konceptem představuje stejné nebo alespoň velmi podobné hodnoty a strategie. Je však zřejmé, že díky změnám po roce 199, které v podstatě otevřeli cestu pravolevému politickému spektru, došlo ke změnám jak na politické scéně, tak ve vnímaní a krystalizaci občanů. Tyto předpoklady se mimo jiné v různé míře odráží v metodách, kterými se zjišťuje umístění aktérů na škále levice-pravice. Kromě metodologických obtíží s výše uvedenými předpoklady se v literatuře setkáváme i s diskusí kolem vlastní smysluplnosti tohoto konceptu. Někteří autoři existenci osy nepopírají, avšak nedávají jí přílišný význam vzhledem k reálné neexistenci pravo-levého politického spektra, již každodenně zakoušely dvě generace. Spor o význam pravo-levé osy se však vede i mimo naše reálie. Argumentem již není stagnace a monopolizace politického spektra, nýbrž jeho novodobé proměny nová levice, která se rekrutuje i ze středních a vyšších tříd a růst postmaterialistických hodnot. Kitschelt naopak prosazuje model dvou os. První je klasická osa levice-pravice, která reprezentuje sociálně-ekonomický rozměr (konflikt mezi tržním rozdělováním a státním přerozdělováním). Druhou osu nazývá liberalisně-autoritářskou, kde jde o problém svobody a nesvobody. Dále tvrdí a toto tvrzení nám může sloužit jako hypotéza pro ověření v datech že v západních zemích. století se lidé umísťují do kvadrantu leviceliberalismus a pravice-autoritáři a na proti tomu jsou to ve východoevropských zemích levice-autoritářství a pravice-liberalismus; navíc podle stupně industrializace. Majoritní názor se však přiklání k tomu, že pro demokratické země se systémem více politických stran osa levice-pravice smysl má. V Českých zemích má dokonce větší význam než na západě, na Slovensku je naopak její význam pro určení názorového spektra nižší zde by se spíše hodila osa liberalismus-paternalismus. Jak je z výše uvedeného patrné, ke konceptu levice-pravice se pojí další významná témata jako názory na sociální nerovnost, sociální spravedlnost, role trhu a státu, genderové, náboženské a jiné otázky. Následující tabulka, ačkoli svým obsahem pokrývá spíše oblast ekonomické strategie, v sobě zahrnuje také časový horizont: do minulosti směrovanou první položku (ačkoli pro některé respondenty představuje i možnost žádoucího vývoje) a současnost či možnosti budoucího směrování v ostatních dvou položkách. Osa levice-středpravice je v jisté míře v předkládaných strategiích také zastoupena. Můžeme zde také vysledovat určitou souvislost s volebními preferencemi v té době dvou nejsilnějších politických stran. Výsledky ilustrující propojenost politických preferencí s výběrem ekonomické strategie i časovou podmíněnost názorového spektra (tzv. odklon doleva). Dostáváme se tak i k problému mezinárodního srovnávání, neboť, jak je z ukázky patrné, předkládané stimuly na různé úrovni abstrakce či konkretizace nacházejí nejen odlišné představy u dotazované populace, ale také odlišné významy a konotace v rámci mezinárodního srovnávání. Jinak řečeno pojmy levice a pravice dostávají v každé jednotlivé demokracii specifický obsah. 7 Tabulka 3: Dáváte celkově přednost ekonomice: (v %) Socialistické, jaká u nás byla do roku 199 3,3,7,7,9 Sociálně tržní, kde stát do značné míry ovlivňuje ekonomiku,,,,3 Ekonomice volného trhu, s min. zásahy státu 1,1, 3,9, Viz např. Večerník [1999, kapitola 11]. Brokl [199, 39-]. Šanderová J. (1993). Vnímání důsledků transformace českou a slovenskou populací. Sociologický časopis, Vol. 9, (No. 1: 7). 7 Sani a Sartori, 193 in Večerník [1999, s. 9]. Zdroj: Ekonomické očekávání a postoje [199-9]. Jan Cholt FSV UK Strana /11

5 Metody zjišťování a konstrukce pravo-levé polické osy Tato kapitola se klade za cíl ilustrovat některé z metod používaných při zjišťování podoby pravo-levé politické osy na obecné populaci. Rozhodně není záměrem uvést vyčerpávající výčet, spíše jde o ilustraci možných přístupů navíc kvantitativních. Uvedené metody mohou být v rámci výzkumných šetření používány samostatně nebo kombinovaně. 1. subjektivní sebezařazení na škále Vychází z toho, že pojmy levice a pravice jsou ustálené, a voliči (respondenti) je používají k usnadnění orientace a politické strany k vzájemnému vymezení. Na otázku typu V politice se často užívají pojmy levice a pravice; kam by jste se Vy sám(a) zařadil(a) a následuje předložení škály nebo stimulů. Škála může být reprezentována vizuální nebo verbální podobou. 9 a) vizuální Levice Pravice b) verbální škála 1. jasná levice. spíše levice (levý střed) 3. střed. spíše pravice (pravý střed). jasná pravice Vizuální škála je pro respondenty přijatelná (u nás se na ní není schopno zařadit % lidí), verbální škála činí problémy při zařazení % lidí. Skutečnost, že respondent je schopen při otázce Kam by jste se na této škále zařadil odpovědět, ještě neznamená, že je schopen přiřadit různá témata levici nebo pravici či tyto pojmy vymezit. Tabulka : Sebezařazení dospělého obyvatelstva ČR na škále levice-pravice (v %) 11 Rok Levice Levý střed Střed Pravý střed Pravice 1991,3 1,3 9,,, , 1, 37,7 3, 1,1 199,7 11,,1,,. podle míry souhlasu či nesouhlasu s výroky Levo-pravá osa je určena (zkonstruována) na základě míry souhlasu či nesouhlasu s předloženou baterií výroků. Následuje příklad takových výroků: 1 Vláda by měla přerozdělovat příjmy od těch, kteří jsou na tom lépe, k těm, kteří jsou na tom hůře. Vlastníci podniků bohatnou na úkor dělníků. Obyčejní pracující nedostávají spravedlivý podíl z národního bohatství. Existuje jedno právo pro bohaté a druhé pro chudé. Vedení podniků se bude vždy snažit vyzrát na zaměstnance, pokud dostane šanci. Tato metoda se používá nejen při posuzování škály levice-pravice, ale i dalších os reprezentujících politické postoje jako je autoritářství-liberalismus. Výběr položek je volen podle výzkumného záměru a bývá zpravidla předmětem diskuse výzkumného týmu. V kvantitativních šetřeních jsou položky konstruovány shora politiky, politologii či výzkumníky respondent má možnost s výrokem souhlasit či nesouhlasit. 3. pomocí identifikace, sympatizace či důvěry respondenta v politické strany 9 Večerník [1999, s. 9]. Večerník [1999, s. 9]. 11 Zdroj: Ekonomické očekávání a postoje [199-9] 1 Večerník [1999, s. 1]. Jan Cholt FSV UK Strana /11

6 Abstraktní pojmy levice a pravice jsou zde nahrazeny konkrétními politickými subjekty. Tento přístup má jisté výhody a nevýhody od předchozího. Za pozitivum bychom mohli pokládat to, že pod politickými subjekty si respondenti vybavují vcelku podobné věci reflektovat mohou čelní představitele politických stran, jejich společnou politiku či program, mediální obraz atd. Nevýhoda spočívá ve zpětné interpretaci pro respondenta předpřipravená politická škála existujícími subjekty a pro čtenáře textu nutnost si vybavit obraz politické scény v době, kdy byl prováděn výzkum. Tato nevýhoda je v jisté míře vlastní všem uvedeným metodám, nicméně zde asi nejvíce patrná. Otázkou zůstává jak pevná je vazba mezi respondentem a politickou stranou a na čem se zakládá. Jde o sympatizaci, důvěru nebo přímo identifikaci? Ve výzkumech se zpravidla pracuje s konceptem důvěry v politické subjekty. Důvěra k jednotlivým politickým stranám jen částečně vypovídá o tom, kterou strategii společenské transformace (změny) lidé upřednostňují, protože důvody, proč člověk důvěřuje či nedůvěřuje té či oné politické straně mohou být různé: od volebních programů přes image strany, sympatie či antipatie k jejich představitelům, až po důvody zcela iracionální. 1 Podobné jistě platí pro důvěru obecně, tedy nejen v souvislosti s transformačními procesy. Metoda je v opozici k subjektivnímu sebezařazení označována jako objektivní politická orientace. 1 Metodologickou otázku možnosti srovnání výsledků, ať již mezinárodního nebo časového v rámci jednoho politického systému, které jsou získávány různými způsoby, nelze uspokojivě vyřešit. Můžeme se dostat do situace, kdy na pozadí dlouholetého stabilního rozložení voličů na levopravé spektru však dochází k proměnám volebních preferencí a politických postojů.. 1 Konkrétně: osa získaná první metodou je ve sledovaném období relativně stabilní, avšak preference majoritních představitelů (vládních stran) pravého a levého spektra, tedy důvěra v politické strany, se poměňuje zásadním způsobem. 17. typologie: Demokrat, Liberál, Konzervativec, Socialista atp. Následující metoda může být vnímána jako snaha vymanit se z konceptu pravolevé osy a na konkrétní místo a historickou dobu fixovanou politickou scénu. Nevýhodou je opět problém komparace a dobově/místně podmíněného vztahu k ose levice-pravice (viz poznámka Kitschelt). Respondentům je dána možnost výběru jednoho s uvedených typů spolu s krátkým vysvětlením pojmu: 1 Konzervativní zdůrazňující odpovědnost jednotlivce a význam řádu i tradičních hodnot. Liberální zdůrazňující svobodu jedince a volný trh Sociálně demokratický spojující demokracii se sociálně tržním hospodářstvím Socialistický zdůrazňující sociální jistoty garantované státem. Komunistický připomínající úspěchy předchozího období a možnost jeho reformy Radikální až anarchistický zásadně kritizuje současnou společnost a její nešvary Jiný Je zřejmé, že tato metoda klade větší nároky na respondenta už jen z toho důvodu, že nabízí větší množství stimulů. Výhodou této metody je, že pokrývá bohatší spektrum politických postojů. 19. Paternalismus Liberalismus, Materialismus Postmaterialismus, Liberalismus Konzervatismus, Výše uvedené koncepty v různé míře odkazují na roli státu a jedince. Jedni zdůrazňují úlohu státu jako garanta určitého standardu životní úrovně (paternalismus), jiní zdůrazňují zodpovědnost a svobodu jedince za svůj osud (liberalismus), čímž vzniká osa paternalismus-liberalismus. Můžeme se také dotazovat, obdobně jako Inglehart v 7. letech, na hodnoty materialistické a postmaterialistické (svobodná seberealizace individua, participace na politických rozhodnutích, účast na správě Nevýhoda předem daných možností a přílišné strukturovanosti je dána kvantitativními metodami zjišťování, které principielně vymezují prostor pro respondenta. 1 Zdroj: Tuček M. (199). "Zastoupení obecných sociálně politických strategií v populaci České a Slovenské republiky v průběhu transformace společnosti ( )", s. 3 1 Lux [199, s. ]. 1 Večerník [1999, s.1]. 17 Srov. Večerník [1999, s.-1], stabilní deklarovaná levopravá politická orientace v letech a vývoj preference ODS a ČSSD mezi volbami 199 a Zdroj: Tuček M. (199). "Zastoupení obecných sociálně politických strategií v populaci České a Slovenské republiky v průběhu transformace společnosti ( )", s Radikální až anarchistický tip může v rámci levo-pravé osy patřit jak k pravicovému, tak k levicovému extremismu. Jan Cholt FSV UK Strana /11

7 věcí a kvalita života v kvalitním životním prostředí) a dostaneme škálu materialismus-postmaterialismus. Kozervatismus má v českých zemích specifičtější význam (např. oproti Anglii) a je nejprve nutné je konceptualizovat. 1 Volba konkrétní metody zjišťování pravolevé osy, či případně některé jiné, se odvíjí zpravidla od výzkumného záměru, dostupnosti dat atp. Přihlédnout je také třeba ke kulturním podmínkám co je dotazovaným srozumitelné (kolektivní symboly), stupeň angažovanosti (součást politické kultury), politická tradice dané země a některé situační faktory. Opět zde figurují škálové stimuly nebo míra souhlasu či nesouhlasu s výroky. Metoda zůstává stejná, pouze obsah osy se mění. V některých případech se volí i metoda sumovaných odhadů (Lickertovo škálování). 3 Metodologickou otázkou zůstává, nakolik jsou uvedené a další možné osy, chápány jako alternativa ke klasické pravolevé politické ose, v té či oné zemi a době paralelní koncepty nebo je můžeme vynést na kříž jako dvě proti sobě se vymezující osy. Otázku validity uvedených indikátorů necháváme pro tentokrát plně stranou. Pohled na data Zkusme se podívat ilustrativně na data z vybraného výzkumu. Náš pohled se zaměří na osu levice-pravice. Datovou základnu tvoří reprezentativní data z výzkumu Deset let společenské transformace v České a Slovenské republice, jež byla sebrána na podzim v roce Výzkum provedl tým sociální transformace a modernizace v Sociologickém ústavu AV ČR pod vedením Milana Tučka. Oporou výběru byl registr bytů ČR. Stratifikovaný náhodný výběr proběhl tak, že bylo nejprve vybráno sčítacích obvodů tím způsobem, aby se jednotlivé obvody vyskytovaly ve shlucích (ekonomické a časové důvody) a přitom byla zachována reprezentativita regionální i podle velikosti obcí. V obvodech pak bylo náhodně vybráno 1 adres a na každé adrese byl tazatelem náhodně vybrán respondent. 3stránkový dotazník po překódování obsahuje cca 7 zjišťovaných proměnných. V našich analýzách je vyšetřený soubor 7 jednotlivců omezen na ekonomicky aktivní část čítající dotazovaných osob ve věku 1-9 let. Dotazovaní se na podzim roku 1999 měli vymezit na škále levice-pravice. Z grafu je patrných % respondentů nezařazených. Celkově pozorujeme stabilní rozložení na ose s majoritou ve středu a mírným vychýlením vpravo Missing Umirnena levice Krajni levice Levy stred Stred Umirnena pravice Pravy stred Krajni pravice Sebezarazeni levice - pravice Cases weighted by VAHAIND Kdybychom chtěli toto subjektivní sebezařazení porovnat s politickou scénou, máme dvě možnosti. První možností je volená strana ve volbách 199 ve vzorku cca 7% účast ve volbách ( u 7% respondentů známe volenou politickou stranu). Druhou možností jsou aktuální volební preference v době výzkumu ve vzorku zamýšlí cca % účast ve volbách (u % respondentů známe jejich momentální volební preferenci). Rabušic [, 3]. 1 Lux [199, an.] Brokl [199, 39-]. 3 Lux [199, 1 an.] Jan Cholt FSV UK Strana 7/11

8 CSSD ODS KSCM KDU-CSL US CSSD ODS KSCM KDU-CSL US Volena strana 199 Cases weighted by VAHAIND Volebni preference zari-rijen 1999 Cases weighted by VAHAIND V grafech jsou zobrazeny pouze strany, které splňují % volební hranici. Uvedená procenta nezobrazují volební preference jednotlivých stran (tedy celé politické spektrum), ale pouze poměry v rámci vybraných stran (parlamentní strany). Je třeba zdůraznit, že jde spíše o metodologickou ilustraci, ze které není možno dělat závažné závěry. Jedná se pouze o ekonomicky aktivní populaci zúženou navíc s výše uvedeným procentuálním zastoupením. Z výše uvedených grafů je patrné, ze česká politická scéna na přelomu tisíciletí nebyla bipolární, ale spíše kontinuální. Odlišný pohled na data se nabízí při užití výsledků výzkumu z roku 199 (ISSP 199 Role vlády). Jde o pohled na názory a volební chování cca 1 respondentů často formou míry souhlasu s předloženou baterií otázek. Opět byl použit filtr % hranice pro politické strany (% respondentů). 3 3 CSSD ODS ODA 1 KDU-CSL 9 KSCM VOLENA STRANA VE VOLBACH Obdobná zjištění a závěry na datech z roku 199 viz např. Brokl [199, 3]. Bližší informace viz archiv.soc.cas.cz Jan Cholt FSV UK Strana /11

9 jasna levice stred jasna pravice bez odpovedi spise nalevo spise napravo nevi bez odpovedi LEVICE - PRAVICE LEVICE - PRAVICE STUPNICE V obou případech, tedy jak při zjišťování verbální i visuální škálou se odpovědi typu neví či bez odpovědi pohybuje kolem %, resp. %. Novější data z roku 1999 (viz výše) naznačují úbytek krajně vyhraněných stoupenců levice i pravice, což koresponduje s úbytkem příznivců krajně vyhraněných stran (v obou případech pod % hranicí). Data z výzkumu role vlády užívala v hojné míře metodu zjišťování postojů formou míry souhlasu s výroky. Pro ilustraci uvádíme následující výroky představující osy levice-pravice a autoritářství-liberalismus. Osa levice-pravice byla zkonstruována pomocí míry souhlasu s následujícími výroky a) Vláda by měla přerozdělovat příjem od těch, co jsou na tom lépe, těm, co jsou na tom hůře b) Vlastníci velkých podniků bohatnou na úkor dělníků c) Obyčejní pracující lidé nedostávají spravedlivý podíl z národního bohatství d) Existuje jedno právo pro bohaté a druhé pro chudé e) Vedení podniku se bude vždy snažit vyzrát na zaměstnance, pokud dostane šanci Osa autoritářství-liberalismus byla zkonstruována pomocí míry souhlasu s následujícími výroky f) Mladí lidé dnes neuznávají tradiční hodnoty g) Za některé zločiny je nejvhodnějším trestem trest smrti h) Školy by měly učit děti uznávat autoritu i) Právem je třeba řídit se vždy, dokonce i když určitý zákon je špatný j) Cenzura filmů a časopisů je nutná pro udržení morálních norem k) Lidé, kteří porušují právo, by měli dostat přísné tresty Vyroky Levice-Pravice Vyroky Liberalismus-Autoritářství Jan Cholt FSV UK Strana 9/11

10 A B C D E F G H I J K Pozn.: rozdílný rozsah os není dán pouze rozmístěním respondentů na ose, ale také faktem, že osa souhlasu výroků autoritářství-liberalismus byla konstruována součtem více položek. Vlastní proměnné jsou konstruovány součtem jednotlivých položek (-: určitě nesouhlasím, -1: spíše nesouhlasím, 1: spíše souhlasím, : určitě souhlasím, pro neví, nevyjádřil se atp.) Z grafů se na první pohled zdá, že lidé mají spíše levicové a spíše autoritářské názory. Obdobné výsledky nabízí tabulka zobrazující míru souhlasu s výroky (vždy zaokrouhleno na celých %). Jinak řečeno: výroky a), i) a j) nemají silnou podporu, zbylé výroky generují levicové a autoritářské názory. Jako první nás napadá otázka validity co vlastně tyto výroky představují. Jedná se opravdu o levicové a pravicové hodnoty (resp. autoritářské a liberální) nebo se respondenti vyjadřují spíše k tématům fungování práva v našich reáliích a reálné distributivní spravedlnosti? Metodologická skepse nad výsledky dat nás neopustí ani při pohledu na korelační tabulku subjektivního vyjádření příslušnosti k levici-pravici (Osa L_P) spolu s výše zmíněnými osami získanými pomocí výroků (Výroky L_P a Výroky L_A). Výroky L_P Výroky L_A Osa L_P Výroky L_P PC Significant ** ** Výroky L_A PC Significant ** * Osa L_P PC Significant ** * ** Correlation is significant at the.1 level (-tailed). * Correlation is significant at the. level (-tailed). Ilustrovanými výsledky rozhodně nechceme dokazovat, že by uvedené metodologické postupy zjišťování pravolevé politické osy či osy autoritářství-liberalismu nebyly nosné. Účelem je poukázat na problém, na který nutně narážíme v momentně, kdy chceme porovnávat výsledky různých výzkumů (zde navíc v různém čase) za použití různých metodik. Závěr Teoretická východiska pravolevé osy, osy paternaslimu-liberalismu, osy liberalismu-konzervativismu či typologií demokrat, liberál, konzervativec, socialista atp. nebývají problematické. Obtíže nastávají v momentě jejich operacionalizace. Samotná data z výzkumů také nebývají problematická nebo alespoň en do té míry, jako jejich správná interpretace. Rozmístění politických stran na naší politické scéně nemusí vždy odpovídat klasickým pravolevým hodnotám. Sympatizanti sociální demokracie jsou však současně výrazně slabšími podporovateli modernizačních procesů než sympatizanti pravicových občanských stran. Je to paradoxní situace: ti, kdo deklarují promoderní postoje, nemají k jejich prosazování jednoznačně rozhodnou sociální podporu, neboť v jejich elektorátu jsou silně zastoupeny skupiny obyvatelstva preferující sociální solidaritu až rovnostářství. Na druhé straně ti, kdo by získali podporu pro modernizaci od vzdělanějších, kompetentnějších a podnikavějších lidí, nejsou z ideologických důvodů ochotni modernizaci formulovat jako svůj program a v praktické politice ji často z fiskálních důvodů brzdí omezováním prostředků pro rozpočtovou sféru a pro realizaci v úvahu připadajících promodernizačních opatření (např. nepřímé finanční podpory proinvestiční a proexportní politiky). 7. Nebo jinak a kratčeji: Oba prostory se však neliší natolik, aby předseda opoziční levicové strany nemohl např. předsedu pravicové vládnoucí strany veřejně obvinit ze zcizení opozičního stranického programu.. Schéma umístění politických stran v ploše vymezené pravolevým kontinuem a oso autorianismus-libertarianismus bylo u nás pravděpodobně poprvé použito v článku [Tymowski a Petrusek 199] bez výzkumného matematického zázemí jako ilustrace hodnocení politické scény autory., Brokl [199, 397-]. 7 Machonin [1997]. Brokl [199, 3]. Jan Cholt FSV UK Strana /11

11 Literatura: Brokl L. (199). "Parlamentní volby 199." Sociologický časopis 3: 39-. Šanderová J. (1993). Vnímání důsledků transformace českou a slovenskou populací. Sociologický časopis, Vol. 9, (No. 1: 7-7). Haberlová V. (1997). Období v datech výzkumů veřejného mínění. Sociologický časopis, Vol. 33. No. 1: 7-9. Lux M. (199). Konzervatismus a liberalismus na pozadí percepce sociálního státu. Working Papers 9:. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Machonin P. (1997). Sociální transformace a modernizace. K výstavbě teorie společenských změn v evropských postkomunistických zemích. Praha: Slon. Rabušic L. (). "Je česká společnost postmaterialistická?", Sociologický časopis,, Vol. 3 (No. 1: 3-). Řeháková B. (1999). "Předčasné volby 199: Volební chování různých skupin voličů", Sociologický časopis, Vol. 3, No. 3: Tuček M. (199). "Zastoupení obecných sociálně politických strategií v populaci České a Slovenské republiky v průběhu transformace společnosti ( )" Večerník J. (199). "Vnímání transformace v souvislosti s osobní situací.", Pp. 31-, in Večerník, J. Občan a tržní ekonomika. Večerník J., Matějů, P. (eds.). Zpráva o vývoji české společnosti , zejména kapitoly 9,,11. Vohralíková L. (). O čem psali a bádali čeští sociologové v devadesátých letech. století. Sociologický časopis, Vol. 3, No. 1-: Pozn. Do literatury nebyla smyslněna zařazena publikace Matějů P., Vlachová K. a kol. (). Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika Praha: Slon. Jan Cholt FSV UK Strana 11/11

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám září 216 Majorita obyvatel České republiky si myslí, že se o ně politické strany zajímají pouze v době voleb. Mladí lidé ve věku 15

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

Sněmovní volební model MEDIAN (září-říjen 2012)

Sněmovní volební model MEDIAN (září-říjen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Transparentní financování jako faktor stranické důvěry

Transparentní financování jako faktor stranické důvěry Transparentní financování jako faktor stranické důvěry 24. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail:

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010 VYDÁNO DNE 2. 12. 2010 VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI VŠAK MÉNĚ RADIKÁLNĚ NEŽ PŘED PŮL ROKEM. Většina lidí je přesvědčena, že

Více

Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2014

Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2014 Sněmovní volební model MEDIAN VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko ev13 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016 ov0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 0 1 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

Více

Voliči populistických stran ve volbách 2013: základní charakteristiky a užívání nových médií

Voliči populistických stran ve volbách 2013: základní charakteristiky a užívání nových médií Voliči populistických stran ve volbách 2013: základní charakteristiky a užívání nových médií Zpráva z výzkumu Květen 2015 Mgr. Jaromír Mazák http://www.polcore.cz Tato výzkumná zpráva 1 přináší základní

Více

"Důvěřujete následujícím institucím?" (%)

Důvěřujete následujícím institucím? (%) INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 09/2004 A 10/2004 DŮVĚRA V NEJVYŠŠÍ SOUDNÍ A KONTROLNÍ INSTITUCE JE TRVALE VYSOKÁ. ZNAČNÝ KREDIT V OČÍCH OBČANŮ MÁ I ÚŘAD OMBUDSMANA. Uváděné výsledky vycházejí ze dvou

Více

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012)

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Strany a voliči září 2015

Strany a voliči září 2015 Pv1516 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: daniel.kunstat@soc.cas.cz Strany a voliči září 2015 Technické parametry

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2013

Více

Názory veřejnosti na členství v Evropské unii duben 2014

Názory veřejnosti na členství v Evropské unii duben 2014 pm0a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na členství v Evropské unii duben

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET INFORMACE Z VÝZKUM TRENDY 1/23 ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET Zpráva vychází z dat, které sesbírala společnost STEM v říjnu 23. Výzkumný vzorek o velikosti

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka V mezinárodní spolupráci na bázi CEORG 1 již několik let probíhají paralelně v České

Více

Sněmovní volební model MEDIAN. DUBEN 2014 (sběr 8. DUBNA 8. KVĚTNA 2014)

Sněmovní volební model MEDIAN. DUBEN 2014 (sběr 8. DUBNA 8. KVĚTNA 2014) Sněmovní volební model MEDIAN (sběr 8. DUBNA 8. KVĚTNA 2014) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V HLAVNÍ POLITICKÉ INSTITUCE POSILUJE

DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V HLAVNÍ POLITICKÉ INSTITUCE POSILUJE INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/14 vydáno dne 3. 1. 14 DŮVĚRA VEŘEJNOSTI V HLAVNÍ POLITICKÉ INSTITUCE POSILUJE Z hlavních politických institucí naší země má nejvyšší míru důvěry veřejnosti prezident

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

PODLE VĚTŠINY LIDÍ BY STÁT MĚL ZAJISTIT PRÁCI KAŽDÉMU, ALE

PODLE VĚTŠINY LIDÍ BY STÁT MĚL ZAJISTIT PRÁCI KAŽDÉMU, ALE TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/1 vydáno dne 3.12.1 PODLE VĚTŠINY LIDÍ BY STÁT MĚL ZAJISTIT PRÁCI KAŽDÉMU, ALE NE ZA CENU ZACHOVÁVÁNÍ ZBYTEČNÝCH PRACOVNÍCH MÍST Výrazná většina občanů ČR (69

Více

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007 VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR ZLEPŠÍ NEBO ZŮSTANE STEJNÁ Ekonomickou situaci za posledních dvanáct měsíců hodnotí občané relativně dobře.

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Popularita politiků TISKOVÁ ZPRÁVA

Popularita politiků TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA Popularita politiků Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 84 129, 13 E-mail: glasova@soc.cas.cz Technické parametry Výzkum:

Více

Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 2016

Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 2016 pm1002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na členství České republiky

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Občané o daních červen 2011

Občané o daních červen 2011 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o daních červen 2011 Technické parametry

Více

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps1607 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +40 86 840 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

es /[6] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

es /[6] Jilská 1, Praha 1 Tel.: es17 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 0 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení listopad

Více

Sněmovní volební model MEDIAN. (červenec-srpen 2013) 23. srpna 2013

Sněmovní volební model MEDIAN. (červenec-srpen 2013) 23. srpna 2013 Sněmovní volební model MEDIAN (červenec-srpen 2013) 23. srpna 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail:

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Tabulka 1: Souhlas s vyloučením KSČM z jednání o závažných společenských otázkách (v %)

Tabulka 1: Souhlas s vyloučením KSČM z jednání o závažných společenských otázkách (v %) TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 84 9 E-mail: daniel.kunstat@soc.cas.cz Názory na KSČM Technické parametry Výzkum: Naše

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Sněmovní volební model MEDIAN (listopad-prosinec 2012)

Sněmovní volební model MEDIAN (listopad-prosinec 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

Zpráva z bleskového výzkumu

Zpráva z bleskového výzkumu STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 0 02 Praha 3 Zpráva z bleskového výzkumu STEM pro Friedrich Naumann Stiftung V Praze dne 15. dubna 0 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový reprezentativní

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický po12 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 40 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Politická orientace českých občanů říjen 1 Technické

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám září 201 Většina opatření schválených novelou zákona o českém školství se

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku únor 2015

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE PROSINEC 2016

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE PROSINEC 2016 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE PROSINEC 2016 V říjnu preference odrážely emotivně vzepjatou situaci těsně po volbách. Obraz počátku prosince ukazuje určité zklidnění. Sociální demokracie si dílčím způsobem polepšila,

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Občané o chudobě březen 2012

Občané o chudobě březen 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 19 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o chudobě březen 01 Technické parametry Výzkum:

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

s těmi se špatnou životní úrovní. V posledně jmenované skupině je podíl spokojených a nespokojených v podstatě vyrovnaný. Z hlediska stranických prefe

s těmi se špatnou životní úrovní. V posledně jmenované skupině je podíl spokojených a nespokojených v podstatě vyrovnaný. Z hlediska stranických prefe TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Občané o členství v NATO a obraně ČR leden 2013

Více

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR Hana Huntová výkonná ředitelka Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR V Praze, 22.7.2015 Věc: informace k projektu Bořislavka Vážená paní ředitelko, reaguji bezprostředně na Vaše otázky

Více

Graf 1: Důvěra/nedůvěra obyvatel ústavním institucím (%) PI rozhodně důvěřuje spíše důvěřuje spíše nedůvěřuje rozhodně nedůvěřuje neví Prezident

Graf 1: Důvěra/nedůvěra obyvatel ústavním institucím (%) PI rozhodně důvěřuje spíše důvěřuje spíše nedůvěřuje rozhodně nedůvěřuje neví Prezident TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Technické parametry Důvěra ústavním institucím v březnu

Více

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Postoje občanů k prezidentskému úřadu - Technické

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013 Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám Srpen 01 Hlavní zjištění Těsná většina (56 %) věří, že se najde potřebných 10 poslanců k rozpuštění sněmovny, výrazněji levicoví voliči a senioři. Pokud by měly

Více

Česká společnost a onemocnění AIDS červen 2016

Česká společnost a onemocnění AIDS červen 2016 oz16080 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 10 10 86 E-mail: ondrej.malina@soc.cas.cz Česká společnost a onemocnění AIDS červen 016

Více

Graf 1: Důvěra/nedůvěra obyvatel ústavním institucím (%) PI rozhodně důvěřuje spíše důvěřuje spíše nedůvěřuje rozhodně nedůvěřuje neví Prezident

Graf 1: Důvěra/nedůvěra obyvatel ústavním institucím (%) PI rozhodně důvěřuje spíše důvěřuje spíše nedůvěřuje rozhodně nedůvěřuje neví Prezident TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Technické parametry Důvěra ústavním institucím v dubnu

Více

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině říjen O vývoj situace na Ukrajině se v současnosti zajímá již jen necelá třetina českých občanů. Aktuální zájem o dění na Ukrajině je nejnižší za celé

Více

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps150305 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o událostech na Blízkém východě a v severní

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 8 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen

Více

Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015

Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015 Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více