Seminární práce. Předmět: Sociální struktura ČR II. Téma: Význam a podoby pravolevé osy v českých zemích v době transformující se společnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminární práce. Předmět: Sociální struktura ČR II. Téma: Význam a podoby pravolevé osy v českých zemích v době transformující se společnosti."

Transkript

1 Seminární práce Předmět: Sociální struktura ČR II Téma: Význam a podoby pravolevé osy v českých zemích v době transformující se společnosti. Jan Cholt FSV UK Strana 1/11

2 Úvod: Téma vlády a politické moci bylo jedním z nejdiskutovanějších témat české sociologie (Vohralíková, ) a to také do jisté míry reflektoval soubor přednášek a seminářů Sociální struktury I, II. Samotné téma je rozsáhlé, což brzy zjistíme letmým pohledem na počet příspěvků k tomuto tématu. Jako specificky zaměřený a zajímavý problém se mi jeví téma pravolevé politické osy. Ta má v našich končinách oproti západním zemím specifický význam, jenž pramení jak z historické perspektivy žitého socialismu a následných transformačních procesů, tak z hlediska krystalizace politických stran a jejich voličů. Harberlová [Haberlová, 1997] nabízí historicky zaměřený pohled porevolučních fází, Brokl [Brokl, 199] se soustředí na mapování politického spektra před a kolem voleb 199, Šanderová [Šanderová, 1993] zpochybňuje adekvátnost pravolevé osy při srovnávání české a slovenské populace a navrhuje spíše osu liberalismus paternalismus. Již zde můžeme identifikovat několik rovin, do kterých se tato specifika promítají obecné pravolevé hodnoty se (sebe)prezentací politickými subjekty a masmédii postupně dostávají k voliči, který se (nejen podle nich) rozhoduje pro tu či onu volbu. Činí tak nejen ze svého hodnotového předsvědčení, ale také pod vlivem své momentální osobní sociálně ekonomické situace, pod vlivem současného politického klimatu a dalších faktorů. Nelze zde uplatnit pouze kriterium sociální struktury např. schématem pravici volí bohatí, byť s přihlédnutím k politické tradici, ale jak poznamená Brokl [Brokl, 199], figurují zde také situační faktory, konjunkturní vlivy i volební systém. Dělí voliče osa levice a pravice? Nebo je přímo štěpí? Na kolik voliči zapadají do pohledu pravolevé politické osy? Bylo by vhodnější najít jinou osu nebo používat osy dvě například ekonomickou a demokratickou? Pomocí zmíněné literatury a případně dalších pramenů se hodlám formou komparace nebo komplice věnovat nastíněnému tématu a některým z uvedených otázek. Předmětem zájmu bude spíše otázka levopravé osy než volebního chování. Metodologické poznámky na úvod: Existuje jeden z problémů, se kterým je třeba se nějak vypořádat. Jedná se o skutečnost, že uvedené prameny jsou z různého období a nutně se tedy vztahují k jiné (historické) době, popisují odlišné politické klima a různé významy např. na poli levice-pravice. Jako kompromisní řešení jsem zvolil připomenutí etapového vývoje názorů veřejnosti do roku 199 s použitím článku Haberlové (a případně dalších) a nastínění konstrukce škály levice-pravice s použitím dalších autorů. Po roce 199, tedy době, kdy občané měli možnost zúčastnit se několikerých demokratických voleb, považuji politickou situaci za sice jistě ne zcela vykrystalizovanou, nicméně již relativně čitelnou jak z hlediska prezentace politických stran i z hlediska sebezařazení voličů na ose levice-pravice. Poznámka tedy poukazuje na to, že podoba pravolevé politické osy i sami její konstitucionální prvky mohou být v čase proměnlivé; navíc každý autor definuje a operacionalizuje pojmy jako pravice, levice, liberalismus, konzervatismus, paternalismus atp. ve specifickém kontextu. Druhá poznámka se týká samotného pojmu pravo-levá politická osa, jehož přiblížení bude následovat později. Při konstrukci osy je možné vycházet z existence obecných sociálně-politických hodnot. Ty jsou pak naplňovány konkrétními strategiemi a názory aktérů. Jistý problém spatřuji právě v asymetrii aktérů. Na jednu stranu můžeme zařadit opinion leaders vystupující v roli učitelů, kteří jsou tvůrci veřejného mínění a kreativním způsobem ovlivňují podobu osy. Mezi tyto institucionální aktéry patří politické strany, státní instituce, média a jejich reprezentanti. Na druhou stranu můžeme zařadit (dospělé) občany obecnou populaci. Institucionální aktéry v podobě majoritních politických stran a jejich vrcholných představitelů a řadové občany jako ideální typy v praxi doplňují kategorie jako lokální názorový vůdci (oproti kosmopolitním), politika na komunální úrovni, zájmová sdružení s různým stupněm politické angažovanosti atp. Třetí poznámka se týká způsobu empirického zjišťování naplnění (umístění se) na ose. Z hlediska aktérů institucionálních může jít o veřejná prohlášení, sebeprezentaci nebo konkrétní aplikovaná opatření, z hlediska aktérů obecné populace o výsledky voleb nebo názorové spektrum získávané zpravidla z reprezentativních Jan Cholt FSV UK Strana /11

3 kvantitativních sociologických šetření. Je zřejmé, že jednotlivé vstupy budou generovat ne vždy stejné výstupy. 1 Máme zde tedy vzájemně se prostupující časový rozměr, spektrum kategorie aktérů a zdroj empirických dat. Tato práce si neklade za cíl pojednávat problém ve všech jeho vzájemně se ovlivňujících dimenzích však této identifikace jednotlivých aktérů a jejich představ o pravolevé politické ose by si vyžádalo samostatné pojednání. Polistopadový vývoj názorů veřejnosti: Velké společenské změny často přivolávají pozornost mnoha badatelů. Jedná se o výjimečné situace, které můžeme přirovnat k přirozenému experimentu. Ačkoli se však jedná o události jedinečné revoluce se nekoná každý den jsou i tací, kteří se snaží v takových procesech najít pravidelnosti. Revoluce je zcela jistě ojedinělým procesem, zvláště, má-li dovětek sametová. P.A. Sokorin se zabýval sociologii revolucí. Jeho snaha mj. vyústila v rozlišení tří obecných fázi revoluce, které nazval jako radikální (vzestupná), anarchistická (vrcholová fáze) a terminální fáze, která opět dění přibližuje normálu. Dále se hodláme soustředit pouze na poslední fázi. Mimochodem, nezodpovězenou otázkou v našem případě zůstává Sorokinova teze, že revoluce nic neřeší, resp. že neřeší příčiny, kvůli kterým revoluce začala. Vraťme se však z obecné roviny zpět do našich reálií. Haberlová rozlišuje tři fáze, kterými charakterizuje polistopadový vývoj společenských změn a to především v rovině hodnocení společenské situace. Všechny fáze se snaží dokumentovat daty z výzkumů a pro účely této práce budeme částečně vycházet z jejích hodnocení a závěrů. První etapa je charakteristická emociálním odmítnutím minulosti. V názorech se to projevuje tak, že minulost (zcela zjevně levicově orientovaná) byla odmítnuta ne však na základě racionální volby, ale emocionálně (tedy bez promyšlených důsledků). Společenské klima se tedy zásadně proměnilo a sympatizovalo s pravicovými myšlenkami tak smýšlelo % lidí cca rok po listopadových událostech. Pro většinu společnosti bylo přijatelné vše označované jako pravicové, levicové bylo z převážné části odmítáno. Společenské hodnocení bylo během druhé etapy nasměrováno do budoucnosti. Kriteriem hodnocení byly obecně vyjadřované hodnoty (svoboda slova, tisku, vyznání atp.) se stále převažující obecnou podporou pro změny a zájmem o politiku. Zde bychom zhruba mohli udělat další mezník, vytyčený volbami v roce 199 kde získaly převahu pravicově orientované strany. Třetí etapa do jisté míry stírá rozdíl mezi minulostí a budoucností a pozornost je opět (tedy jako před revolucí) směřována do přítomnosti. Původní nadšení, umožňující překlenout současné nedostatky ve prospěch slibných zítřků, postupně vyprchává v momentě, kdy se střetávají původní očekávání a žitá realita. Obecné hodnoty laděné značně pravicovém a liberálním duchu ustupují a začínají se vynořovat různé dílčí zájmy. Politické strany je začínají z obecně deklarovaných hodnot profilovat tím, jaký kladou důraz na jednotlivé problémy; stále zde jaksi chybí jasně vymezený program specifikovaný různými tématy. Kriterium hodnocení společenské situace pak v nemalé míře podléhá těmto zájmům. Tabulka 1: Souhrnné schéma vývoje veřejného mínění a jeho hodnocení 3 Etapa Podpora Časový horizont hodnocení spol. situace Východisko hodnocení spol. situace I do H/9 % minulost emotivní II do Q3/9 7% budoucnost hodnotové III od '93 % přítomnost zájmové Nechceme zde řešit otázku, nakolik je společenské klima ovlivněno výraznými osobnostmi a nakolik jde o typický průběh velkých společenských změn, které prochází demokratizačními principy. Jelikož zde byly již několikráte použity termíny levice, pravicové hodnoty atp., bude více na místě se pozastavit nad jejich významem. 1 Názory občanů pokrývají potencionálně celé politické spektrum; politické strany se umísťují diskrétněji. Pod pojmem revoluce se míní náhlý a zásadní společenskopolitická změna nebo převrat. 3 Zdroj: Tuček M. (199). "Zastoupení obecných sociálně politických strategií v populaci České a Slovenské republiky v průběhu transformace společnosti ( )", s. 3. Jan Cholt FSV UK Strana 3/11

4 Pravo-levá politická osa Používání konceptu pravolevého politického spektra má v politologii a sociologii jistou tradici. Je v podstatě založeno na předpokladu univerzálnějšího významu hodnot pravice a levice. Zároveň zde v určité míře figuruje předpoklad, že si každý pod tímto konceptem představuje stejné nebo alespoň velmi podobné hodnoty a strategie. Je však zřejmé, že díky změnám po roce 199, které v podstatě otevřeli cestu pravolevému politickému spektru, došlo ke změnám jak na politické scéně, tak ve vnímaní a krystalizaci občanů. Tyto předpoklady se mimo jiné v různé míře odráží v metodách, kterými se zjišťuje umístění aktérů na škále levice-pravice. Kromě metodologických obtíží s výše uvedenými předpoklady se v literatuře setkáváme i s diskusí kolem vlastní smysluplnosti tohoto konceptu. Někteří autoři existenci osy nepopírají, avšak nedávají jí přílišný význam vzhledem k reálné neexistenci pravo-levého politického spektra, již každodenně zakoušely dvě generace. Spor o význam pravo-levé osy se však vede i mimo naše reálie. Argumentem již není stagnace a monopolizace politického spektra, nýbrž jeho novodobé proměny nová levice, která se rekrutuje i ze středních a vyšších tříd a růst postmaterialistických hodnot. Kitschelt naopak prosazuje model dvou os. První je klasická osa levice-pravice, která reprezentuje sociálně-ekonomický rozměr (konflikt mezi tržním rozdělováním a státním přerozdělováním). Druhou osu nazývá liberalisně-autoritářskou, kde jde o problém svobody a nesvobody. Dále tvrdí a toto tvrzení nám může sloužit jako hypotéza pro ověření v datech že v západních zemích. století se lidé umísťují do kvadrantu leviceliberalismus a pravice-autoritáři a na proti tomu jsou to ve východoevropských zemích levice-autoritářství a pravice-liberalismus; navíc podle stupně industrializace. Majoritní názor se však přiklání k tomu, že pro demokratické země se systémem více politických stran osa levice-pravice smysl má. V Českých zemích má dokonce větší význam než na západě, na Slovensku je naopak její význam pro určení názorového spektra nižší zde by se spíše hodila osa liberalismus-paternalismus. Jak je z výše uvedeného patrné, ke konceptu levice-pravice se pojí další významná témata jako názory na sociální nerovnost, sociální spravedlnost, role trhu a státu, genderové, náboženské a jiné otázky. Následující tabulka, ačkoli svým obsahem pokrývá spíše oblast ekonomické strategie, v sobě zahrnuje také časový horizont: do minulosti směrovanou první položku (ačkoli pro některé respondenty představuje i možnost žádoucího vývoje) a současnost či možnosti budoucího směrování v ostatních dvou položkách. Osa levice-středpravice je v jisté míře v předkládaných strategiích také zastoupena. Můžeme zde také vysledovat určitou souvislost s volebními preferencemi v té době dvou nejsilnějších politických stran. Výsledky ilustrující propojenost politických preferencí s výběrem ekonomické strategie i časovou podmíněnost názorového spektra (tzv. odklon doleva). Dostáváme se tak i k problému mezinárodního srovnávání, neboť, jak je z ukázky patrné, předkládané stimuly na různé úrovni abstrakce či konkretizace nacházejí nejen odlišné představy u dotazované populace, ale také odlišné významy a konotace v rámci mezinárodního srovnávání. Jinak řečeno pojmy levice a pravice dostávají v každé jednotlivé demokracii specifický obsah. 7 Tabulka 3: Dáváte celkově přednost ekonomice: (v %) Socialistické, jaká u nás byla do roku 199 3,3,7,7,9 Sociálně tržní, kde stát do značné míry ovlivňuje ekonomiku,,,,3 Ekonomice volného trhu, s min. zásahy státu 1,1, 3,9, Viz např. Večerník [1999, kapitola 11]. Brokl [199, 39-]. Šanderová J. (1993). Vnímání důsledků transformace českou a slovenskou populací. Sociologický časopis, Vol. 9, (No. 1: 7). 7 Sani a Sartori, 193 in Večerník [1999, s. 9]. Zdroj: Ekonomické očekávání a postoje [199-9]. Jan Cholt FSV UK Strana /11

5 Metody zjišťování a konstrukce pravo-levé polické osy Tato kapitola se klade za cíl ilustrovat některé z metod používaných při zjišťování podoby pravo-levé politické osy na obecné populaci. Rozhodně není záměrem uvést vyčerpávající výčet, spíše jde o ilustraci možných přístupů navíc kvantitativních. Uvedené metody mohou být v rámci výzkumných šetření používány samostatně nebo kombinovaně. 1. subjektivní sebezařazení na škále Vychází z toho, že pojmy levice a pravice jsou ustálené, a voliči (respondenti) je používají k usnadnění orientace a politické strany k vzájemnému vymezení. Na otázku typu V politice se často užívají pojmy levice a pravice; kam by jste se Vy sám(a) zařadil(a) a následuje předložení škály nebo stimulů. Škála může být reprezentována vizuální nebo verbální podobou. 9 a) vizuální Levice Pravice b) verbální škála 1. jasná levice. spíše levice (levý střed) 3. střed. spíše pravice (pravý střed). jasná pravice Vizuální škála je pro respondenty přijatelná (u nás se na ní není schopno zařadit % lidí), verbální škála činí problémy při zařazení % lidí. Skutečnost, že respondent je schopen při otázce Kam by jste se na této škále zařadil odpovědět, ještě neznamená, že je schopen přiřadit různá témata levici nebo pravici či tyto pojmy vymezit. Tabulka : Sebezařazení dospělého obyvatelstva ČR na škále levice-pravice (v %) 11 Rok Levice Levý střed Střed Pravý střed Pravice 1991,3 1,3 9,,, , 1, 37,7 3, 1,1 199,7 11,,1,,. podle míry souhlasu či nesouhlasu s výroky Levo-pravá osa je určena (zkonstruována) na základě míry souhlasu či nesouhlasu s předloženou baterií výroků. Následuje příklad takových výroků: 1 Vláda by měla přerozdělovat příjmy od těch, kteří jsou na tom lépe, k těm, kteří jsou na tom hůře. Vlastníci podniků bohatnou na úkor dělníků. Obyčejní pracující nedostávají spravedlivý podíl z národního bohatství. Existuje jedno právo pro bohaté a druhé pro chudé. Vedení podniků se bude vždy snažit vyzrát na zaměstnance, pokud dostane šanci. Tato metoda se používá nejen při posuzování škály levice-pravice, ale i dalších os reprezentujících politické postoje jako je autoritářství-liberalismus. Výběr položek je volen podle výzkumného záměru a bývá zpravidla předmětem diskuse výzkumného týmu. V kvantitativních šetřeních jsou položky konstruovány shora politiky, politologii či výzkumníky respondent má možnost s výrokem souhlasit či nesouhlasit. 3. pomocí identifikace, sympatizace či důvěry respondenta v politické strany 9 Večerník [1999, s. 9]. Večerník [1999, s. 9]. 11 Zdroj: Ekonomické očekávání a postoje [199-9] 1 Večerník [1999, s. 1]. Jan Cholt FSV UK Strana /11

6 Abstraktní pojmy levice a pravice jsou zde nahrazeny konkrétními politickými subjekty. Tento přístup má jisté výhody a nevýhody od předchozího. Za pozitivum bychom mohli pokládat to, že pod politickými subjekty si respondenti vybavují vcelku podobné věci reflektovat mohou čelní představitele politických stran, jejich společnou politiku či program, mediální obraz atd. Nevýhoda spočívá ve zpětné interpretaci pro respondenta předpřipravená politická škála existujícími subjekty a pro čtenáře textu nutnost si vybavit obraz politické scény v době, kdy byl prováděn výzkum. Tato nevýhoda je v jisté míře vlastní všem uvedeným metodám, nicméně zde asi nejvíce patrná. Otázkou zůstává jak pevná je vazba mezi respondentem a politickou stranou a na čem se zakládá. Jde o sympatizaci, důvěru nebo přímo identifikaci? Ve výzkumech se zpravidla pracuje s konceptem důvěry v politické subjekty. Důvěra k jednotlivým politickým stranám jen částečně vypovídá o tom, kterou strategii společenské transformace (změny) lidé upřednostňují, protože důvody, proč člověk důvěřuje či nedůvěřuje té či oné politické straně mohou být různé: od volebních programů přes image strany, sympatie či antipatie k jejich představitelům, až po důvody zcela iracionální. 1 Podobné jistě platí pro důvěru obecně, tedy nejen v souvislosti s transformačními procesy. Metoda je v opozici k subjektivnímu sebezařazení označována jako objektivní politická orientace. 1 Metodologickou otázku možnosti srovnání výsledků, ať již mezinárodního nebo časového v rámci jednoho politického systému, které jsou získávány různými způsoby, nelze uspokojivě vyřešit. Můžeme se dostat do situace, kdy na pozadí dlouholetého stabilního rozložení voličů na levopravé spektru však dochází k proměnám volebních preferencí a politických postojů.. 1 Konkrétně: osa získaná první metodou je ve sledovaném období relativně stabilní, avšak preference majoritních představitelů (vládních stran) pravého a levého spektra, tedy důvěra v politické strany, se poměňuje zásadním způsobem. 17. typologie: Demokrat, Liberál, Konzervativec, Socialista atp. Následující metoda může být vnímána jako snaha vymanit se z konceptu pravolevé osy a na konkrétní místo a historickou dobu fixovanou politickou scénu. Nevýhodou je opět problém komparace a dobově/místně podmíněného vztahu k ose levice-pravice (viz poznámka Kitschelt). Respondentům je dána možnost výběru jednoho s uvedených typů spolu s krátkým vysvětlením pojmu: 1 Konzervativní zdůrazňující odpovědnost jednotlivce a význam řádu i tradičních hodnot. Liberální zdůrazňující svobodu jedince a volný trh Sociálně demokratický spojující demokracii se sociálně tržním hospodářstvím Socialistický zdůrazňující sociální jistoty garantované státem. Komunistický připomínající úspěchy předchozího období a možnost jeho reformy Radikální až anarchistický zásadně kritizuje současnou společnost a její nešvary Jiný Je zřejmé, že tato metoda klade větší nároky na respondenta už jen z toho důvodu, že nabízí větší množství stimulů. Výhodou této metody je, že pokrývá bohatší spektrum politických postojů. 19. Paternalismus Liberalismus, Materialismus Postmaterialismus, Liberalismus Konzervatismus, Výše uvedené koncepty v různé míře odkazují na roli státu a jedince. Jedni zdůrazňují úlohu státu jako garanta určitého standardu životní úrovně (paternalismus), jiní zdůrazňují zodpovědnost a svobodu jedince za svůj osud (liberalismus), čímž vzniká osa paternalismus-liberalismus. Můžeme se také dotazovat, obdobně jako Inglehart v 7. letech, na hodnoty materialistické a postmaterialistické (svobodná seberealizace individua, participace na politických rozhodnutích, účast na správě Nevýhoda předem daných možností a přílišné strukturovanosti je dána kvantitativními metodami zjišťování, které principielně vymezují prostor pro respondenta. 1 Zdroj: Tuček M. (199). "Zastoupení obecných sociálně politických strategií v populaci České a Slovenské republiky v průběhu transformace společnosti ( )", s. 3 1 Lux [199, s. ]. 1 Večerník [1999, s.1]. 17 Srov. Večerník [1999, s.-1], stabilní deklarovaná levopravá politická orientace v letech a vývoj preference ODS a ČSSD mezi volbami 199 a Zdroj: Tuček M. (199). "Zastoupení obecných sociálně politických strategií v populaci České a Slovenské republiky v průběhu transformace společnosti ( )", s Radikální až anarchistický tip může v rámci levo-pravé osy patřit jak k pravicovému, tak k levicovému extremismu. Jan Cholt FSV UK Strana /11

7 věcí a kvalita života v kvalitním životním prostředí) a dostaneme škálu materialismus-postmaterialismus. Kozervatismus má v českých zemích specifičtější význam (např. oproti Anglii) a je nejprve nutné je konceptualizovat. 1 Volba konkrétní metody zjišťování pravolevé osy, či případně některé jiné, se odvíjí zpravidla od výzkumného záměru, dostupnosti dat atp. Přihlédnout je také třeba ke kulturním podmínkám co je dotazovaným srozumitelné (kolektivní symboly), stupeň angažovanosti (součást politické kultury), politická tradice dané země a některé situační faktory. Opět zde figurují škálové stimuly nebo míra souhlasu či nesouhlasu s výroky. Metoda zůstává stejná, pouze obsah osy se mění. V některých případech se volí i metoda sumovaných odhadů (Lickertovo škálování). 3 Metodologickou otázkou zůstává, nakolik jsou uvedené a další možné osy, chápány jako alternativa ke klasické pravolevé politické ose, v té či oné zemi a době paralelní koncepty nebo je můžeme vynést na kříž jako dvě proti sobě se vymezující osy. Otázku validity uvedených indikátorů necháváme pro tentokrát plně stranou. Pohled na data Zkusme se podívat ilustrativně na data z vybraného výzkumu. Náš pohled se zaměří na osu levice-pravice. Datovou základnu tvoří reprezentativní data z výzkumu Deset let společenské transformace v České a Slovenské republice, jež byla sebrána na podzim v roce Výzkum provedl tým sociální transformace a modernizace v Sociologickém ústavu AV ČR pod vedením Milana Tučka. Oporou výběru byl registr bytů ČR. Stratifikovaný náhodný výběr proběhl tak, že bylo nejprve vybráno sčítacích obvodů tím způsobem, aby se jednotlivé obvody vyskytovaly ve shlucích (ekonomické a časové důvody) a přitom byla zachována reprezentativita regionální i podle velikosti obcí. V obvodech pak bylo náhodně vybráno 1 adres a na každé adrese byl tazatelem náhodně vybrán respondent. 3stránkový dotazník po překódování obsahuje cca 7 zjišťovaných proměnných. V našich analýzách je vyšetřený soubor 7 jednotlivců omezen na ekonomicky aktivní část čítající dotazovaných osob ve věku 1-9 let. Dotazovaní se na podzim roku 1999 měli vymezit na škále levice-pravice. Z grafu je patrných % respondentů nezařazených. Celkově pozorujeme stabilní rozložení na ose s majoritou ve středu a mírným vychýlením vpravo Missing Umirnena levice Krajni levice Levy stred Stred Umirnena pravice Pravy stred Krajni pravice Sebezarazeni levice - pravice Cases weighted by VAHAIND Kdybychom chtěli toto subjektivní sebezařazení porovnat s politickou scénou, máme dvě možnosti. První možností je volená strana ve volbách 199 ve vzorku cca 7% účast ve volbách ( u 7% respondentů známe volenou politickou stranu). Druhou možností jsou aktuální volební preference v době výzkumu ve vzorku zamýšlí cca % účast ve volbách (u % respondentů známe jejich momentální volební preferenci). Rabušic [, 3]. 1 Lux [199, an.] Brokl [199, 39-]. 3 Lux [199, 1 an.] Jan Cholt FSV UK Strana 7/11

8 CSSD ODS KSCM KDU-CSL US CSSD ODS KSCM KDU-CSL US Volena strana 199 Cases weighted by VAHAIND Volebni preference zari-rijen 1999 Cases weighted by VAHAIND V grafech jsou zobrazeny pouze strany, které splňují % volební hranici. Uvedená procenta nezobrazují volební preference jednotlivých stran (tedy celé politické spektrum), ale pouze poměry v rámci vybraných stran (parlamentní strany). Je třeba zdůraznit, že jde spíše o metodologickou ilustraci, ze které není možno dělat závažné závěry. Jedná se pouze o ekonomicky aktivní populaci zúženou navíc s výše uvedeným procentuálním zastoupením. Z výše uvedených grafů je patrné, ze česká politická scéna na přelomu tisíciletí nebyla bipolární, ale spíše kontinuální. Odlišný pohled na data se nabízí při užití výsledků výzkumu z roku 199 (ISSP 199 Role vlády). Jde o pohled na názory a volební chování cca 1 respondentů často formou míry souhlasu s předloženou baterií otázek. Opět byl použit filtr % hranice pro politické strany (% respondentů). 3 3 CSSD ODS ODA 1 KDU-CSL 9 KSCM VOLENA STRANA VE VOLBACH Obdobná zjištění a závěry na datech z roku 199 viz např. Brokl [199, 3]. Bližší informace viz archiv.soc.cas.cz Jan Cholt FSV UK Strana /11

9 jasna levice stred jasna pravice bez odpovedi spise nalevo spise napravo nevi bez odpovedi LEVICE - PRAVICE LEVICE - PRAVICE STUPNICE V obou případech, tedy jak při zjišťování verbální i visuální škálou se odpovědi typu neví či bez odpovědi pohybuje kolem %, resp. %. Novější data z roku 1999 (viz výše) naznačují úbytek krajně vyhraněných stoupenců levice i pravice, což koresponduje s úbytkem příznivců krajně vyhraněných stran (v obou případech pod % hranicí). Data z výzkumu role vlády užívala v hojné míře metodu zjišťování postojů formou míry souhlasu s výroky. Pro ilustraci uvádíme následující výroky představující osy levice-pravice a autoritářství-liberalismus. Osa levice-pravice byla zkonstruována pomocí míry souhlasu s následujícími výroky a) Vláda by měla přerozdělovat příjem od těch, co jsou na tom lépe, těm, co jsou na tom hůře b) Vlastníci velkých podniků bohatnou na úkor dělníků c) Obyčejní pracující lidé nedostávají spravedlivý podíl z národního bohatství d) Existuje jedno právo pro bohaté a druhé pro chudé e) Vedení podniku se bude vždy snažit vyzrát na zaměstnance, pokud dostane šanci Osa autoritářství-liberalismus byla zkonstruována pomocí míry souhlasu s následujícími výroky f) Mladí lidé dnes neuznávají tradiční hodnoty g) Za některé zločiny je nejvhodnějším trestem trest smrti h) Školy by měly učit děti uznávat autoritu i) Právem je třeba řídit se vždy, dokonce i když určitý zákon je špatný j) Cenzura filmů a časopisů je nutná pro udržení morálních norem k) Lidé, kteří porušují právo, by měli dostat přísné tresty Vyroky Levice-Pravice Vyroky Liberalismus-Autoritářství Jan Cholt FSV UK Strana 9/11

10 A B C D E F G H I J K Pozn.: rozdílný rozsah os není dán pouze rozmístěním respondentů na ose, ale také faktem, že osa souhlasu výroků autoritářství-liberalismus byla konstruována součtem více položek. Vlastní proměnné jsou konstruovány součtem jednotlivých položek (-: určitě nesouhlasím, -1: spíše nesouhlasím, 1: spíše souhlasím, : určitě souhlasím, pro neví, nevyjádřil se atp.) Z grafů se na první pohled zdá, že lidé mají spíše levicové a spíše autoritářské názory. Obdobné výsledky nabízí tabulka zobrazující míru souhlasu s výroky (vždy zaokrouhleno na celých %). Jinak řečeno: výroky a), i) a j) nemají silnou podporu, zbylé výroky generují levicové a autoritářské názory. Jako první nás napadá otázka validity co vlastně tyto výroky představují. Jedná se opravdu o levicové a pravicové hodnoty (resp. autoritářské a liberální) nebo se respondenti vyjadřují spíše k tématům fungování práva v našich reáliích a reálné distributivní spravedlnosti? Metodologická skepse nad výsledky dat nás neopustí ani při pohledu na korelační tabulku subjektivního vyjádření příslušnosti k levici-pravici (Osa L_P) spolu s výše zmíněnými osami získanými pomocí výroků (Výroky L_P a Výroky L_A). Výroky L_P Výroky L_A Osa L_P Výroky L_P PC Significant ** ** Výroky L_A PC Significant ** * Osa L_P PC Significant ** * ** Correlation is significant at the.1 level (-tailed). * Correlation is significant at the. level (-tailed). Ilustrovanými výsledky rozhodně nechceme dokazovat, že by uvedené metodologické postupy zjišťování pravolevé politické osy či osy autoritářství-liberalismu nebyly nosné. Účelem je poukázat na problém, na který nutně narážíme v momentně, kdy chceme porovnávat výsledky různých výzkumů (zde navíc v různém čase) za použití různých metodik. Závěr Teoretická východiska pravolevé osy, osy paternaslimu-liberalismu, osy liberalismu-konzervativismu či typologií demokrat, liberál, konzervativec, socialista atp. nebývají problematické. Obtíže nastávají v momentě jejich operacionalizace. Samotná data z výzkumů také nebývají problematická nebo alespoň en do té míry, jako jejich správná interpretace. Rozmístění politických stran na naší politické scéně nemusí vždy odpovídat klasickým pravolevým hodnotám. Sympatizanti sociální demokracie jsou však současně výrazně slabšími podporovateli modernizačních procesů než sympatizanti pravicových občanských stran. Je to paradoxní situace: ti, kdo deklarují promoderní postoje, nemají k jejich prosazování jednoznačně rozhodnou sociální podporu, neboť v jejich elektorátu jsou silně zastoupeny skupiny obyvatelstva preferující sociální solidaritu až rovnostářství. Na druhé straně ti, kdo by získali podporu pro modernizaci od vzdělanějších, kompetentnějších a podnikavějších lidí, nejsou z ideologických důvodů ochotni modernizaci formulovat jako svůj program a v praktické politice ji často z fiskálních důvodů brzdí omezováním prostředků pro rozpočtovou sféru a pro realizaci v úvahu připadajících promodernizačních opatření (např. nepřímé finanční podpory proinvestiční a proexportní politiky). 7. Nebo jinak a kratčeji: Oba prostory se však neliší natolik, aby předseda opoziční levicové strany nemohl např. předsedu pravicové vládnoucí strany veřejně obvinit ze zcizení opozičního stranického programu.. Schéma umístění politických stran v ploše vymezené pravolevým kontinuem a oso autorianismus-libertarianismus bylo u nás pravděpodobně poprvé použito v článku [Tymowski a Petrusek 199] bez výzkumného matematického zázemí jako ilustrace hodnocení politické scény autory., Brokl [199, 397-]. 7 Machonin [1997]. Brokl [199, 3]. Jan Cholt FSV UK Strana /11

11 Literatura: Brokl L. (199). "Parlamentní volby 199." Sociologický časopis 3: 39-. Šanderová J. (1993). Vnímání důsledků transformace českou a slovenskou populací. Sociologický časopis, Vol. 9, (No. 1: 7-7). Haberlová V. (1997). Období v datech výzkumů veřejného mínění. Sociologický časopis, Vol. 33. No. 1: 7-9. Lux M. (199). Konzervatismus a liberalismus na pozadí percepce sociálního státu. Working Papers 9:. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Machonin P. (1997). Sociální transformace a modernizace. K výstavbě teorie společenských změn v evropských postkomunistických zemích. Praha: Slon. Rabušic L. (). "Je česká společnost postmaterialistická?", Sociologický časopis,, Vol. 3 (No. 1: 3-). Řeháková B. (1999). "Předčasné volby 199: Volební chování různých skupin voličů", Sociologický časopis, Vol. 3, No. 3: Tuček M. (199). "Zastoupení obecných sociálně politických strategií v populaci České a Slovenské republiky v průběhu transformace společnosti ( )" Večerník J. (199). "Vnímání transformace v souvislosti s osobní situací.", Pp. 31-, in Večerník, J. Občan a tržní ekonomika. Večerník J., Matějů, P. (eds.). Zpráva o vývoji české společnosti , zejména kapitoly 9,,11. Vohralíková L. (). O čem psali a bádali čeští sociologové v devadesátých letech. století. Sociologický časopis, Vol. 3, No. 1-: Pozn. Do literatury nebyla smyslněna zařazena publikace Matějů P., Vlachová K. a kol. (). Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika Praha: Slon. Jan Cholt FSV UK Strana 11/11

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012)

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Popularita politiků TISKOVÁ ZPRÁVA

Popularita politiků TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA Popularita politiků Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 84 129, 13 E-mail: glasova@soc.cas.cz Technické parametry Výzkum:

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2014

Sněmovní volební model MEDIAN KVĚTEN 2014 Sněmovní volební model MEDIAN VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Sněmovní volební model MEDIAN. DUBEN 2014 (sběr 8. DUBNA 8. KVĚTNA 2014)

Sněmovní volební model MEDIAN. DUBEN 2014 (sběr 8. DUBNA 8. KVĚTNA 2014) Sněmovní volební model MEDIAN (sběr 8. DUBNA 8. KVĚTNA 2014) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Sněmovní volební model MEDIAN. (červenec-srpen 2013) 23. srpna 2013

Sněmovní volební model MEDIAN. (červenec-srpen 2013) 23. srpna 2013 Sněmovní volební model MEDIAN (červenec-srpen 2013) 23. srpna 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail:

Více

Zpráva z bleskového výzkumu

Zpráva z bleskového výzkumu STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 0 02 Praha 3 Zpráva z bleskového výzkumu STEM pro Friedrich Naumann Stiftung V Praze dne 15. dubna 0 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový reprezentativní

Více

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Obsah bloku Co to je systém politických stran vymezení a kritéria pro třídění Faktory ovlivňující podobu stranického systému Technické ústavní

Více

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR Hana Huntová výkonná ředitelka Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR V Praze, 22.7.2015 Věc: informace k projektu Bořislavka Vážená paní ředitelko, reaguji bezprostředně na Vaše otázky

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015

Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015 Sněmovní volební model MEDIAN ÚNOR 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Srovnání současné situace s poměry před listopadem 1989 z pohledu veřejnosti

Srovnání současné situace s poměry před listopadem 1989 z pohledu veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Srovnání současné situace s poměry před listopadem

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN Období sběru dat: 26. 9. 2014-2. 10. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2 EUROREGION Datamining zápočtová analýza č. 2 Zpracovali: Robert Poch, Pavel Petřek Cvičící: Mgr. Tomáš Karban Zdrojová data: http://www.kolej.mff.cuni.cz/~tkar6261/dbi022/download/euroregion.zip Použitý

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ,

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/12 VYDÁNO DNE 7. 6. 12 VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, ŢE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT TAKOVÉ, ABY LIDÉ NEZTRÁCELI MOTIVACI HLEDAT SI PRÁCI. Více neţ

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Nastolování agendy- souvislosti a procesy. Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy

Nastolování agendy- souvislosti a procesy. Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy Nastolování agendy- souvislosti a procesy Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy Vývoj problematiky Schopnost médií nastolovat důležité problémy

Více

Sociální nerovnosti a spravedlnost

Sociální nerovnosti a spravedlnost Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Sociální nerovnosti a spravedlnost A 1 Podstatné 2 Velmi důležité 3 Důležité

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje veřejnosti k vyrovnání se s minulostí

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Populace (základní soubor) Soubor jednotek, o nichž předpokládáme, že jsou pro ně závěry výzkumu platné Někdy se rozlišuje: Cílová populace - všechny jednotky

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 2015

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 6 8 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 05 Od září

Více

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009 Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Ústav pro informace ve vzdělávání Senovážné nám. 26, P.O. Box 1, 06 Praha 1 Tato výzkumná zpráva předkládá výsledky mezinárodní

Více

Volební model MEDIAN (květen-červen 2012)

Volební model MEDIAN (květen-červen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2014/2015 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více