Zastupitelstvo zvolilo starostu a městskou radu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo zvolilo starostu a městskou radu"

Transkript

1 21/2014 Aktuálně z radnice Ve dnech 11. a 12. listopadu proběhl na zámku Hrádek seminář Asociace bazénů a saun ČR. Semináře se zúčastnilo 68 členů z celé republiky. Součástí programu byla i prohlídka nového bazénu v Sušici. Účastníky přivítala místostarostka Věra Marešová a vedoucí organizace Sportoviště města Sušice je provedli po areálu krytého bazénu, zimního stadionu a koupaliště. 17. listopadu se uskutečnilo na náměstí pod lípou Svobody vzpomínkové setkání u příležitosti 25. výročí událostí z roku 1989 a 75. výročí událostí z roku Podrobnosti přineseme v příštím čísle. Na radnici proběhlo 20. listopadu jednání se zástupci ministerstva vnitra ohledně aktualizací a právních úprav obecně závazných vyhlášek, z důvodu udržení souladu s aktuálně platnou legislativou. Bc. Petr Mottl a Ing. Věra Marešová se 4. prosince zúčastní tradičního setkání starostů a místostarostů obcí Plzeňského kraje v Plzni. Informativní setkání proběhne za účasti hejtmana a dalších představitelů kraje. Rada města jmenovala jednatelem společnosti SULES Ing. Josefa Zemena. Odstupujícímu jednateli Petru Málkovi děkuji za odvedenou práci a v jeho nové funkci starosty Kašperských Hor mu přeji mnoho úspěchů, dodává starosta Sušice Petr Mottl. 25. ročník Cena 7,00 Kč Zastupitelstvo zvolilo starostu a městskou radu Uvnitř čísla najdete Přes tři stovky žáků se zúčastnilo prezentace studijních a učebních oborů SOŠ a SOU Sušice ve škole i v sokolovně str. 2 Jak to vidí radní v miniseriálu představujeme nové členy rady města str. 3 Škrtněte si, prosím bylo svatomartinské a saxofonové str. 4 První jednání nového zastupitelstva zleva: Mgr. Radovan Sloup (ČSSD), Ing. Milena Stárková (ČSSD), Mgr. Dagmar Karlíková (ČSSD), Mgr. Zdeňka Řezníčková (ČSSD), Mgr. Božena Kudová (KSČM), František Kůs (KSČM), Ing. Andrea Staňková (TOP 09), MUDr. Jiří Choc (Sušičtí), Mgr. Milena Naglmüllerová (Sušičtí), Ing. Věra Marešová (Sušičtí), tajemník Mgr. Petr Novák předčítající slib, Ing. Jan Staněk (ODS), Ing. Tomáš Zelený Ph.D. (ODS), Bc. Petr Mottl (ODS), PhDr. Jan Lhoták (ODS), Daniel Čámský (ODS), Mgr. Jana Švelchová (ODS), Věra Fornousová (ODS), František Jelínek (ANO 2011), Pavel Javorský (ANO 2011), Mgr. Čestmír Kříž (Strana zdravého rozumu), MUDr. Rudolf Voldřich (KDU-ČSL). První zasedání nového Zastupitelstva města Sušice, které vzešlo z říjnových komunálních voleb, se uskutečnilo dne 5. listopadu 2014 v 16 hodin v sále budovy kina. Na programu byla volba starosty, místostarosty a rady města. Zasedání se zúčastnila přibližně stovka občanů z řad veřejnosti. Zastupitelé seděli u dlouhého stolu na pódiu kinosálu. Jednání zahájil starosta města Bc. Petr Mottl. Všechny přivítal a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města, proto je schopno přijímat usnesení ke všem bodům programu. Program jednání byl schválen všemi 21 hlasy. vá komise (předseda: Mgr. Čestmír Kříž, členové: Mgr. Božena Kudová a MUDr. Jiří Choc), která ověřila platnost volby členů zastupitelstva. Pan starosta požádal jmenované, aby se ujali své funkce a přerušil jednání po dobu ověření mandátu. Předseda mandátové komise pak přednesl zprávu o ověření platnosti volby všech členů zastupitelstva města bez připomínek a zastupitelstvo města tuto zprávu vzalo na vědomí a všemi 21 hlasy ji schválilo. Složení slibu členů nového zastupitelstva města Zákonem předepsaný slib přednesl pan tajemník Mgr. Petr Novák: Slibuji věrnost České Volba mandátové komise republice. Slibuji na svou čest a ověření platnosti voleb a svědomí, že svoji funkci budu Nejprve byla zvolena mandáto- vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Jako první složil slib pan Mgr. Radovan Sloup a dále všichni ostatní členové zastupitelstva města. Slib složili pronesením slova slibuji a podpisem. Volba volební a návrhové komise Pan starosta navrhl, aby volba volební a návrhové komise, počet místostarostů, počet členů rady byly provedeny aklamací (veřejným projevem souhlasu) a volba starosty, jeho místostarosty a členů rady tajným hlasováním, a aby v tomto volebním období byl zvolen uvolněný starosta, 1 uvolněný místostarosta a 7 členů rady. Návrhy byly schváleny 21 hlasy. Pro volbu starosty, místostarosty, členů rady města a pro návrh usnesení byla zvolena volební a návrhová komise ve složení: Předseda: František Kůs a členové: Mgr. Jana Švelchová a Mgr. Dagmar Karlíková. Volba starosty Pan starosta vyzval zástupce jednotlivých stran, aby přednesli návrh kandidáta na funkci starosty města. Ing. Tomáš Zelený, PhD. za stranu ODS navrhl Bc. Petra Mottla. Ostatní strany Sušičtí, KDU-ČSL, Strana zdravého rozumu, ČSSD, KSČM, TOP 09, ANO 2011 nenavrhli žádného kandidáta na funkci starosty. Pan starosta Bc. Petr Mottl prohlásil, že s kandidaturou souhlasí. Požádal volební komisi, aby se ujala své práce a předal slovo předsedovi komise panu Františku Kůsovi. Ten vysvětlil způsob volby, jednání po dobu volby přerušil a po té oznámil její výsledek: Pan Bc. Petr Mottl získal 15 hlasů, 1 hlas byl neplatný a 5 členů se zdrželo hlasování. Bc. Petr Mottl je zvolen na další čtyřleté volební období starostou města Sušice. Pan starosta všem poděkoval za projevenou důvěru a slíbil, že funkci starosty bude vykonávat poctivě a zodpovědně. prohlásil, že paní Ing. Věra Marešová získala 20 hlasů a 1 hlas byl neplatný. Ing. Věra Marešová je zvolena na další čtyřleté volební období místostarostkou města Sušice. Paní místostarostka všem poděkovala za projevenou důvěru a slíbila, že funkci bude vykonávat smysluplně a zodpovědně. Studentský vůdce z listopadu 1989 besedoval o sametové revoluci i dalším vývoji ve státě str. 4 Další cestovatelská přednáška zavedla diváky do Albánie str. 4 Posledním kolem byl zakončen letošní ročník Sušické volejbalové soutěže str. 4 Petr Krčmář: Pajdající karibu ukázka z knihy dopisovatele SN str. 8 SOŠ a SOU Sušice uspořávolba členů rady města daly v sokolovně již 10. ročpan starosta vyzval zástupce ník kadeřnické soutěže Glajednotlivých stran, aby přednesmour str. 12 li návrh na členy rady města. Bc. Petr Mottl za stranu ODS navrwohnout v sokolovně předhl Ing. Tomáše Zeleného Ph.D. stavil nové album Laskona PhDr. Jana Lhotáka. Ing. Maky a Kremrole str. 12 rešová za stranu Sušičtí navrhla Mgr. Milenu Naglmüllerovou. V sokolovně se také uskukdu-čsl nenavrhla žádného tečnilo 4. setkání harmokandidáta. Strana zdravého rozunikářů str. 12 mu nenavrhla žádného kandidáta. Ing. Milena Stárková za strapředstavujeme města DOUnu ČSSD navrhla Mgr. Zdeňku ZELAGE 22. je rumunský Řezníčkovou. KSČM nenavrhsiret str. 12 la žádného kandidáta. Bc. Petr Mottl za stranu TOP 09 navrhl Ing. Andreu Staňkovou. Pavel Javorský za stranu ANO 2011 navrhl Františka Jelínka. Po dobu volby bylo jednání krátce přerušeno. Pan František Kůs po krátké přestávce oznámil výsledek hlasování: Ing. Tomáš Zelený, Ph.D. získal 20 hlasů, PhDr. Jan Lhoták získal 15 hlasů, Mgr. Milena Naglmüllerová získala 15 hlasů, Ing. Andrea Staňková získala 20 hlasů, František Jelínek získal 12 hlasů, Mgr. Zdeňka Řezníčková získala 9 hlasů, Ing. Jaroslav Staněk získal 1 hlas a Ing. Věra Marešová získala 1 hlas. Sedmičlenná rada bude tedy cena balíčku v příštích čtyřech letech pracovat v tomto složení: Bc. Petr Mottl, Ing. Věra Marešová, Ing. Tomáš Kč/měsíčně Zelený Ph.D., Mgr. Milena Naglmüllerová, Ing. Andrea StaňkoBezplatná infolinka: vá, PhDr. Jan Lhoták a František Jelínek. Zasedání rady města se koná podle potřeby zpravidla 1x za 14 dní a je neveřejné. 21 Na závěr pan starosta poděkoval všem za účast a ukončil jednání. -mv, red- foto ED MOBIL 4 4x x SIM 100 minut Volba místostarosty Pan starosta v yz val zástupce jednotlivých stran, aby přednesli návrh na funkci místostarosty. Mgr. Milena Naglmüllerová za stranu Sušičtí navrhla Ing. Věru Marešovou. Ostatní strany ODS, KDU-ČSL, Strana zdravého rozumu, ČSSD, KSČM, TOP 09, ANO 2011 nenavrhly žádného kandidáta na funkci místostarosty. Paní Ing. Věra Marešová uvedla, že s kandidaturou souhlasí. Předseda volební komise pan František Kůs opět jednání po dobu volby přerušil a po té 100 SMS 486,

2 strana 2 Bavorsko-český školní rok Kaleidoskop Sušické noviny 21/2014 MĚSTEČKO PLNÉ NAŠICH SLUŽEB JIŽ POTŘETÍ Mezinárodní SPORTFEST Od úterý do středy se na naší škole konal SPORTFEST. Jednalo se o další akci, která měla za úkol sblížit české a německé studenty v rámci projektu spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreisch Cham, e. V. V úterý jsme studenty z Chamu přivítali workshopem, kde jsme jim ukázali jednu z mnoha českých tradic zdobení hnětynek. Každý z 50 hostů si svou hnětynku ozdobil a mohl odvézt domů. Po obědě jsme se všichni přesunuli do tělocvičny, kde jsme začali volejbalem. Nejprve se nikomu moc do sportu nechtělo, ale postupně se atmosféra uvolnila a myslím si, že si všichni den užili. Hráli jsme další zábavné hry jako je pantomima, fotbal Před devatenácti lety se studentům gymnázií ze západních a jižních Čech poprvé otevřela možnost stát se na jeden rok účastníkem projektu Bavorsko-český školní rok. Co to pro studenty znamená? Opustit svou domovskou školu a vydat se na dlouhých deset měsíců do cizího prostředí, mezi nové spolužáky i učitele, někdy i do hostitelské rodiny, kde mohou být kromě internátu také ubytováni. Naši studenti se zapojují do tohoto projektu už patnáct let. Využívají příležitosti strávit školní rok v zahraničí, seznámit se se společenským, politickým a hospodářským děním v Bavorsku, zdokonalit se v němčině a načerpat nové životní zkušenosti. Nejúspěšnější z nich tam složí dokonce maturitní zkoušku a pokračují ve studiu na vysoké škole. Bavorsko-český školní rok je každoročně oficiálně zahajován na jednom z 22 gymnázií, které jsou do projektu zapojeny mělo tu čest přivítat 22 českých studentů Gymnázium Roberta Kocha v Deggendorfu. Ke studentům, jejich rodičům, hostitelským rodinám i zástupcům škol, odkud žáci do Bavorska přišli, promluvil na úvod slavnostního shromáždění p. Heinz-Peter Meidinger, ředitel Gymnázia Roberta Kocha. Další krátké pozdravy připojili bavorský zemský rada p. Christian Bernreiter, starosta města p. Günter Pammer, obchodní ředitel společnosti EUREGIO Bayrischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn (EUROREGION Bavorský les Šumava Dolní Inn) p. Kaspar Sammer a projektový koordinátor v Bavorsku p. Dr. Rudolf Segl. Za sušické gymnázium se slavnostního zahájení školního roku zúčastnili vyučující německého jazyka. Z našeho gymnázia se letos na zkušenou do Bavorska vydala žákyně sexty A Zuzana Šperlová. Přejeme jí mnoho úspěchů ve studiu. Viel Glück, Zuzana! Alena Hánová, Gymnázium Sušice a transport, soutěžili jsme ve stolním tenisu, kulečníku, přetahování lanem a podobně. Program pro své německé přátele přichystali naši učitelé se žáky oborů cestovní ruch a sociální činnost. Další den jsme opět hráli volejbal, a věnovali se turistice. V poledne nás čekal oběd a vyhlášení výsledků. A protože se obě školy snažily, velký pohár drželi v rukách jak studenti ze Sušice, tak studenti z Chamu. Těšíme na další naše setkání na jaře Na dva dny pojedeme do Chamu a studenty z Chamu opět přivítáme i u nás. Eva Pletlová, 3. ročník cestovního ruchu Prezentace studijních a učebních oborů patří ke každoročním podzimním aktivitám SOŠ a SOU Sušice. Letos jsme zvolili stejný název jako v předchozích dvou letech Městečko plné našich služeb. Tentokrát jsme ale tuto akci zorganizovali v poněkud rozšířeném vydání, obohatili jsme ji totiž o další událost Zemědělský den. Potěšilo nás, že ve srovnání s loňským rokem se počet návštěvníků zvýšil téměř na dvojnásobek naše pozvání přijalo 377 žáků devátých tříd ze základních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Prezentace oborů je pro nás vždy příležitostí k tomu, abychom informovali o studiu na naší škole trochu jinou, neformální cestou. Nechceme nikoho poučovat o tom, kdo jsme a čím se zabýváme, chceme spíše pozvat naše hosty, aby se sami porozhlédli a vyzkoušeli si spolu s námi nejrůznější praktické činnosti. A tak tomu bylo i tento rok v úterý 4. listopadu. Opět se zcela zaplnily jak prostory a areál naší školy, tak sušická sokolovna. U stánků zastupujících jednotlivé obory předváděli naši žáci např. zapojování elektrické soustavy, svařování na simulátoru, hoblování, programování robotů a CNC strojů, přípravu míchaných nápojů, zdobení perníčků, vytváření účesů, měření fyziologických funkcí a mnoho dalšího. Bylo pak na našich hostech, zda se spolu s námi do těchto aktivit zapojí, a přesvědčí se tak na vlastní kůži, jak věci fungují. Každý měl možnost dozvědět se více informací o jednotlivých oborech a také o projektech, na kterých pracujeme. Pro studenty je v současné době obzvláště atraktivní projekt přeshraniční spolupráce s VHS Cham. Zkušenosti a zážitky ze 14denní pracovní stáže v Německu byly tedy jedním z hlavních témat prezentace oborů Cestovní ruch a Sociální činnost. Spolu s námi měly příležitost prezentovat svoji činnost i firmy, se kterými již delší dobu úzce spolupracujeme. O tom, že zdaleka nejde o spolupráci formální, svědčí konkrétní nabídky těchto firem: naši žáci mohou během studia získat stipendia, trávit své odborné praxe smysluplnou prací ve firmě a otevřena je jim i cesta profesionálního uplatnění po ukončení studia. Byli jsme proto velmi potěšeni, že jsme mezi sebou opět mohli přivítat zástupce firmy Solodoor a. s., Bögl a Krýsl, k. s., Systherm s. r. o., Compo Tech PLUS, spol. s. r. o, a Galasport, s. r. o. Den otevřených dveří na Základní škole T. G. Masaryka v Sušici Vážení rodiče, bývalí žáci, přátelé školy a další zájemci, dovolujeme si vás pozvat na den otevřených dveří, který se uskuteční v objektech ZŠ T. G. Masaryka Sušice v ul. Komenského 59 a v ul. Dr. E. Beneše 129, a to v úterý dne 2. prosince 2014 od hod. do hod. Budete-li mít zájem, rádi vás po škole provedeme a povíme vám, co můžeme vašim dětem nabídnout, jaké jsou naše priority, na jaké hodnoty klademe důraz. Bývalí žáci zase mohou zavzpomínat společně se svými bývalými učiteli na léta minulá, která strávili ve škamnách Základní školy T. G. Masaryka Sušice. Přijďte, rádi vás u nás uvidíme. PaedDr. Richard Smola, ředitel ZŠ V rámci prezentace naší školy proběhl také již čtvrtý ročník soutěže Studujeme cestovní ruch 2014 pro žáky tříd základních škol. Přihlášeno bylo celkem 20 tříčlenných týmů ze sedmi základních škol. Soutěž obsahovala dvě části. Nejdříve žáci vyplňovali test zaměřený na zeměpisné a dějepisné znalosti. Ve druhé části si pak vyzkoušeli práci s výukovým programem na slepé mapy. Vítězství zaslouženě patřilo týmu ze ZŠ Sušice, Lerchova ulice. Na druhém místě se umístilo družstvo ze ZŠ Nýrsko, Školní ulice. A na místě třetím pak žáci ze ZŠ a MŠ Kolinec. Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a budeme se těšit na shledání při dalším ročníku. Žáci základních škol a jejich pedagogové měli možnost prožít svůj běžný školní den trochu jinak. A jak známo, každé vybočení ze stereotypu otvírá nový pohled, v případě našich hostů možná pohled do jejich budoucího profesionálního nasměrování. Nám, hostitelům, ubíhal čas velmi rychle, bylo stále co řešit, ukazovat, vysvětlovat. Máme radost z toho, že se této role ujali i naši žáci a že v ní obstáli na jedničku. Zcela samostatnou kapitolu tvořil již výše zmíněný Zemědělský den. O jeho organizaci jsme se podělili se Zemědělským svazem, územní organizace Klatovy, a Agenturou pro zemědělství a venkov Plzeň. Opět jsme byli rádi, že jsme mohli v prostorách naší školy přivítat další firmy: firmu ARBO, spol. s. r. o., Klatovy, Agrowest a. s., Klatovy, Some Sušice, U+M Servis s. r. o., Třeboň, AD Technik, s. r. o., Plzeň a firmu J Plus Velká Bíteš. Jejich přítomnost u nás byla viditelná hned na první Tento rok se 2. třída MŠ Tylova Sušice zapojila do projektu s názvem Mezi námi, který spojuje generaci seniorů a dětí předškolního věku. Jde o navázání kontaktu mezi těmito dvěma generacemi, o společné trávení času a prožití hezkých chvil. Rozhodli jsme se udělat babičkám a dědečkům v penzionu radost, proto přibližně jednou za 6 týdnů je budeme navštěvovat a společně si třeba zazpíváme, něco namalujeme či vytvoříme, před Vánocemi upečeme perníčky. Prostřednictvím tohoto projektu chceme umožnit dětem setkávání se staršími lidmi, poznávat, kde a jak žijí. Senioři se zase mohou s námi vrátit do dětských let, zavzpomínat na to, když byli oni malí a vyprávět nám své zážitky a životní zkušenosti. pohled v areálu školy byly totiž vystaveny traktory, obraceče píce, žací stroje, vysokotlaký lis, hloubkový kypřič a komunální technika. V rámci této akce proběhl jednak workshop pro žáky oboru Opravář zemědělských strojů, jednak prezentace jednotlivých zemědělských firem. Obojí spojovalo ústřední téma Zemědělství, venkov a mládež. Workshop byl skvělou příležitostí, jak se dozvědět o problematice zemědělství od osob nanejvýš povolaných od ředitelů obchodních a výrobních družstev. Pestrá prezentace zemědělské techniky pak přinesla konkrétní zajímavé podněty. Firmy AD Technik z Plzně a J Plus z Velké Bíteše předvedly ukázky měření geometrie přední nápravy traktoru a diagnostiky motoru. A nutno říci, že tím doslova nadchly mužskou polovinu našich návštěvníků. Žáci základních škol spolu s našimi žáky měli pak dále možnost získat mnoho cenných informací přímo od zástupců jednotlivých firem a také si vyzkoušet a poměřit své znalosti ze zemědělství v připravené naučné stezce s osmi zastaveními. Zemědělský den všechny zúčastněné doslova vtáhl do této zajímavé oblasti života a zároveň všem ukázal, že obstát v této oblasti není zrovna jednoduché. K tomu, abychom Mezi námi... První návštěva proběhla poslední říjnový týden a rozhodli jsme se zahájit jednoduchou seznamovací zábavou. Na velký arch papíru jsme obtiskovali naše ruce a porovnávali, jak velké jsou ruce babiček a dědečků a ty dětské. Práce nám šla od ruky a vůbec nám nepřipadalo, tu něčeho dosáhli, musíme spojit velké vnitřní nasazení s vysokou odborností. Opět nás to tedy vrací k tomu, co je naším nejdůležitějším posláním zkvalitňovat výuku natolik, aby jejím výstupem byli opravdoví odborníci připravení do života. Úterý 4. listopadu byl vskutku rušný den. Pracovně pro nás skončil ve 13.00, ale v každém z nás, kdo se na realizaci Městečka podílel, dozníval ještě mnohem déle. Doufáme, že jsme své hosty nezklamali a že od nás odcházeli s novými podněty. Věříme, že tato setkání jsou smysluplná, možná smysluplnější než sezení v lavicích. A možná, že se v jejich kontextu rýsuje i něco hlubšího tolik potřebná kontinuita mezi základním a středním vzděláváním. Další společné setkání proto na sebe nenechá dlouho čekat. Chtěli bychom vás tedy už teď pozvat na naši další akci na Den foto ED otevřených dveří, který se uskuteční od 9.00 do hodin přímo v prostorách naší školy (v hlavní budově, U Kapličky 761 v Sušici) a dále na našich odborných pracovištích. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si areál školy a přijmout pozvání na okružní jízdu s průvodcem po odloučených pracovištích školy. Nahlédnou do kavárny U školy, kadeřnictví, domova mládeže, školních dílen, nově vybudovaných laboratoří a autoservisu. Dveře tříd budou otevřené. Bude v nich probíhat interaktivní výuka různých předmětů a zapojit se bude moci každý, kdo bude mít zájem. Srdečně vás tedy zveme! -ekže se neznáme, bylo to opravdu jako na návštěvě u babičky. Celou tu hodinu bylo veselo a náš první společný obraz jsme v Penzionu nechali na výstavu. Už teď se těšíme na další setkání. Berušky a p. učitelky ze 2. třídy MŠ Tylova Sušice

3 Sušické noviny 21/2014 Aktuality strana 3 Zasedání rady města Usnesení ze zasedání rady města ze dne 3. listopadu 2014 Rada města neschválila žádost zhotovitele PROTOM Strakonice s. r. o., Písecká 290, Strakonice o předčasné uvolnění pozastávky na akci Sušice R.O.P. (Rekreační otavský park) podle smlouvy o dílo. Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí podmíněně návratného příspěvku na rok 2015 příjemci Nemocnice Sušice, o.p.s., Pod Nemocnicí 116, , Sušice, IČ: , a to ve znění podle přílohy. Rada města schválila dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. A ze dne , který řeší změnu stavby R.O.P. Rekreační Otavský Park, Stavební úpravy letního koupaliště v Sušici před dokončením a pověřuje starostu jeho podpisem za podmínky, že do jeho znění, zpracovaného na základě předloženého konceptu, budou zapracovány veškeré požadavky odboru výstavby a územního plánování a splněny zákonné podmínky, vyplývající ze stavebního zákona. Rada města uložila odboru majetku a rozvoje města objednat na základě předloženého rozpočtu u firmy CORRECT BC, s. r. o., Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem, práce spojené se závěrečným vyúčtováním stavby a to do doby ukončení této činnosti. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci akce Domov pro seniory stavební úpravy čp. 131 firmy Aldast, spol. s r. o., Heydukova 152, Strakonice, s nabídkovou cenou ,00 Kč bez DPH ( ,75 Kč včetně DPH). Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem při dodržení požadavků 82 zák. č. 137/2066 Sb. o veřejných zakázkách a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města schválila příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora při provádění stavby Domov pro seniory stavební úpravy čp. 131 s firmou ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o., Újezd 19/409, Praha 1, ve výši ,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Usnesení ze zasedání rady města ze dne 10. listopadu 2014 Rada města neschválila žádost pana Přemysla Písaře, Hlávkova 761, Klatovy, o obnovení průchodu mezi areálem zahradnictví a hřbitova. Rada města schválila záměr prodeje částí pozemkové parcely č. 398/6 o výměře 225 m 2, č. 542/55 o výměře 25 m 2 a 398/3 o výměře 400 m 2, vše k.ú. Sušice nad Otavou, a jeho zveřejnění na úřední desce. Rada města schválila dodatek č. 7 ke smlouvě mezi městem Sušice a firmou Rengl s. r. o. za předpokladu vyjmutí stanoviště č. 18 (nábř. K. Houry) bez náhrady. Rada města vzala na vědomí informaci o kupní ceně za pozemky p. č. 147/4, 154/1 a 154/2 k. ú. Divišov u Sušice, o celkové výměře 6378 m 2, nesouhlasí s touto cenou a pověřuje odbor majetku a rozvoje města jednáním se Státním statkem Jeneč, st. p. v likvidaci o nižší ceně. Rada města schválila uzavření podnájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Sportoviště města Sušice a TJ Sušice, z.s., na objekt sportovní haly čp. 119/II se stavební parcelou č k. ú. Sušice nad Otavou, a to na období do konce roku 2014, za podnájemné ve výši 815 Kč měsíčně. Rada města rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na akci: Dům č. p. 48 Stará lékárna, Sušice I zaměření stávajícího stavu a vypracování dokumentace skutečného stavu objektu společnosti APRIS 3MP s.r.o., Baarova 231/36, Praha 4-Michle, IČ s nabídkovou cenou Kč bez DPH, tj Kč včetně DPH. Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušické lesy a služby, s. r. o., Na Hrázi 270, Sušice, IČ , rozhodla o odvolání pana Petra Málka, Zahradní 351, Kašperské Hory, datum narození , z funkce jednatele společnosti Sušické lesy a služby, s. r. o., ke dni Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušické lesy a služby, s. r. o., Na Hrázi 270, Sušice, IČ , rozhodla o jmenování pana Ing. Josefa Zemena, Pod Stráží 395, Sušice, datum narození , jednatelem společnosti Sušické lesy a služby, s. r. o., ode dne , a uložila jednateli společnosti zajistit řádné předání funkce a zapsání změn do obchodního rejstříku. Kompletní zápis z jednání rady města najdete na Další jednání rady města rozšířené o členy zastupitelstva se bude konat v pondělí dne 24. listopadu Zasedání zastupitelstva města bude v hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Sušici. Jak to vidí radní V sedmičlenné Radě města Sušice se po říjnových komunálních volbách vyměnili tři zastupitelé. Jak se chtějí noví členové v místní politice angažovat, se jich postupně zeptáme na stránkách SN. V dnešním vydání na otázky odpovídá: PhDr. Jan Lhoták Narodil se v roce 1982 pouze zásahem osudu v Klatovech (sušická porodnice se tehdy zrovna malovala), jeho kořeny jsou pevně spjaty se Sušicí a Sušickem. Po maturitě na sušickém gymnáziu vystudoval archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK, kde dosud pokračuje v doktorském studiu. Od roku 2009 pracuje v Muzeu Šumavy jako historik a archivář. Kromě regionálních dějin se zabývá staršími českými dějinami a na toto téma publikoval několik studií v podobných časopisech a sbornících. V těchto dnech vydává ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR Historický atlas měst Sušice. Máte za sebou první jednání nové rady města. Co si od této práce slibujete? Nejprve bych chtěl srdečně poděkovat všem voličům a voličkám, kteří podpořili sušickou ODS a s ní také mou osobu. Velmi si toho vážím. Jelikož jsem v obecní politice dosud aktivně nefiguroval, budou pro mě první schůze městské rady i zastupitelstva především léty učňovskými a vandrovními, ale věřím, že se brzy zorientuji natolik, abych mohl vystupovat více aktivně a dějiny nejen objevovat a rekonstruovat, ale svou malou troškou do mlýna i spoluvytvářet. Jaký směr rozvoje města budete podporovat? Tato otázka je trochu záludná, každý zastupitel z titulu své funkce musí podporovat jakýkoliv směr, který povede k rozvoji města, neboť rozvoj obecně je synonymem pro pozitivní proces. Asi by spíše bylo lépe ptát se po prostředcích, jak rozvoje dosáhnout. Do určité míry lze vycházet ze zeměpisné polohy Sušice: odlehlost od hlavních dopravních tras znemožňuje nějakým podstatnějším způsobem rozvíjet průmyslovou výrobu (jedině s využitím toho, čeho má náš kraj dostatek) a asi jen obtížně lze do budoucna očekávat zvrat příchodem nějakého megainvestora (jinou otázkou by potom bylo, na kolik by ovlivnil běžný život obyvatel). Budoucnost je tudíž ve vytváření pozitivního prostředí pro menší a více specializované výrobní provozy, které poskytnou pracovní příležitosti a současně nebudou podstatněji handicapovány odlehlostí Sušice. Odlehlost od dopravních tepen, nota bene v podhůří Šumavy, však přináší i podstatnou výhodu atraktivitu pro turistický ruch. Není to rozhodně nová myšlenka, našli byste ji již v koncepci prvorepublikového starosty Jana Seitze. Soudím, že Sušice má v této oblasti potenciál větší, než jak ho dosud využívá. Jaké oblasti se budete jako radní věnovat? S ohledem na své zaměření se samozřejmě nejkompetentněji budu moci vyjadřovat k oblastem, k nimž mám nejblíže díky svému vzdělání tzn. kultura s širokými přesahy k cestovnímu ruchu. Ale jako správný zastupitel a radní se pochopitelně budu snažit působit jako poučený laik i v ostatních sférách dění v Sušici. Máte nějaký cíl, kterého byste chtěl během tohoto volebního období dosáhnout? Nad rámec předvolebního programu bych ve vedení města znovu rád otevřel diskusi o některých úpravách dopravy a parkování v historickém jádře města. Ideální by v tomto smyslu bylo prohlásit některou z ulic vedoucí z náměstí za pěší zónu. Současný stav je po mém soudu neuspokojivý a velmi nepřátelský k obyčejnému chodci. Nemyslím, že by živnostníci utrpěli poklesem zákazníků, konečně nikdo z nás nenakupuje z auta a již jednoduchým výpočtem není reálné, že by živnostnictvo bylo živo pouze z aut, která zaparkují u chodníků. Kupř. v Klatovech je velmi rušná ulice Kapitána Jaroše (z náměstí Míru k budově bývalého okresního úřadu) již dlouhou dobu jen pro pěší a není tu žádný problém s nezájmem zákazníků ulice se naopak zklidnila, zpříjemnila a korzování po obchodech je pro živnostníky jistě podstatně přínosnější než jedinec, který zaparkuje přímo před vstupem do příslušného obchodu. Děkuji za rozhovor. Eduard Lískovec Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 4+1 Byt č. 10, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. kat.), ul. Kaštanová, čp. 1165, Sušice. Byt se nachází v pátém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9,30 m 2, 1. pokoj 19,32 m 2, 2. pokoj 13,26 m 2, 3. pokoj 10,09 m 2, 4. pokoj 9,28 m 2, předsíň 12,13 m 2, WC 1,03 m 2, koupelna 2,88 m 2, komora 2,28 m 2, balkon 4,39 m 2, sklep 5,76 m 2. Celková rozloha bytu 89,72 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.00 do 9.10 hod. Byt č. 4, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. kat.), ul. Nerudova, čp. 1055, Sušice. Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 8,10 m 2, 1. pokoj 18,00 m 2, 2. pokoj 13,02 m 2, 3. pokoj 11,05 m 2, 4. pokoj 8,99 m 2, předsíň 7,67 m 2, WC 1,43 m 2, koupelna 2,63 m 2, spíž 1,30 m 2, balkon 6,08 m 2, sklep 14,49 m 2. Celková rozloha bytu 94,17 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.30 do 9.40 hod. Žadatel musí splnit tyto podmínky: musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům nesmí být dlužníkem města nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena) musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti musí uvést výši navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m 2 /měsíc) Nabídka musí být podána nejpozději: v zalepené obálce s nápisem neotvírat nabídka na pronájem bytu + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů. Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle Sportovci roku 2014 se budou vyhlašovat v Sušici Představitelé města se 12. listopadu setkali s výkonným výborem Pošumavského sportovního sdružení, který Sušici navštívil za účelem výběru lokality pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu roku Zástupci Pošumavského sportovního sdružení ocenili navštívená nová sušická sportoviště a rozhodli se tuto prestižní akci uspořádat v sušickém kině 23. února red- A nezapomeňte zvonečky! Ano, v sobotu třináctého v pět a v půl osmé si přijďte do Smetanova sálu pro vánoční nadílku. První polovinu koncertu začneme zcela světsky radostným zpěvem vesničanů z opery Jakobín a šumavskou Domovinou Karla Polaty, Obě skladby nám připomenou trojí výročí Rok české hudby, 45. výročí SDS a sto let od narození Karla Polaty. Duchovní poselství Vánoc vložil do svých skladeb především barokní skladatel a básník A. Michna z Otradovic. Po přestávce nastoupí Svatoborský orchestr složený tradičně z učitelů a žáků sušické zušky a jejich kamarádů z plzeňského divadla či filharmonie. Provedou Mši č. 4 současného skladatele Jaroslava Krčka, který shodou okolností vystoupí v Sušici se svým věhlasným souborem Muzica Bohemica Na závěr koncertu si společně zazpíváme koledy a Narodil se Kristus Pán v úpravě Jana Hanuše. A nezapomeňte zvonečky! -JB- Rezervace a předprodej vstupenek od v KD Sokolovna. ODBĚRY KRVE DO KONCE ROKU 2014: VELHARTICE SUŠICE NALŽOVSKÉ HORY Transfuzní oddělení Klatovy Důležitá telefonní čísla Sušice Nemocnice Městská policie Městský úřad Úřad práce SULES České dráhy ČSAD (7 15 h.) Sběrný dvůr (provozní doba: út, čt hod., so 8 12 a hod.) VÁNOČNÍ KONCERTY SDS Tradiční vánoční koncerty dětského sboru budou letos v pátek a v sobotu Vstupenky na tyto koncerty lze zakoupit v předprodeji výhradně na od Včelky, Dívčí i Smíšený SDS, Chlapi SDS a 5. ročník TO ZUŠ vystoupí v pátek i v sobotu od hodin, kdežto přípravky SDS Broučci a Sluníčka, Klubíčko MŠ Tylova a mladší oddělení TO ZUŠ se představí v sobotu od 15 a 17 hodin. Rodiče a děti vystoupí na koncertech sobotních. Všichni jste srdečně zváni! SPSDS Divadlo Schody Darujete nám někdo do divadla 4 staré židle? Nejlépe kulaté, ale budeme rádi i za klasické. Mohou být i ve špatném stavu. A nenašel by se někde u vás malý gauč nebo sofa? Moc děkujeme, přijedeme, odvezeme Zuzana Navrátilová

4 strana 4 Albánie, země moře, hor a (schovaných) orlů Tak zněl název dalšího dílu seriálu cestovatelských přednášek pořádaných Sušickým kulturním centrem v kině. Do standardní charakteristiky cestovních kanceláří vložil autor přednášky fotograf Stanislav Švíka výše uvedenou závorku. Žádného orla totiž během cesty nespatřil. Za to pozoruhodných staveb, krajin i obyvatel ukázal na svých fotkách nepočítaně. Rozmanitost přednášky byla dána i skutečností, že dvacetičlenná výprava vedená zkušeným průvodcem procestovala též i okolní země. První obrázky zavedly početné sušické diváky do jižního Srbska, u města Novi Pazar dominovala nejvýznamnější srbská křesťanská památka kostel sv. Petra z 9. století. Další cesta vedla na horkou půdu Kosova. Srbsko tento nedávno odtržený stát neuznalo a stále ho považuje za své území. Mnoho Srbů ze země odešlo, někde ale, jako např. ve městě Péc, zůstala jejich významná menšina. Na obrázcích tak byly na jedné straně vidět opuštěné chátrající domy i vypálená osada, na straně druhé nádherné kláštery a pravoslavné chrámy chráněné vysokými ostnatými ploty a vojáky OSN. V Kosovu žijí Albánci a to jsou většinou muslimové. Dále autor přednášky představil památník na Kosově poli nedaleko Prištiny, kde se v roce 1389 odehrála slavná bitva tří armád (Osmanská říše versus Srbsko a Bosna). Obě strany tvrdí, že zvítězily, přitom tam na obou stranách zahynulo tisíce bojovníků i vrchní velitelé, dodává cestovatel Švíka. Cestu po Albánii zahájila výprava plavbou trajektem po přehradě v úzkém kaňonu vysokých hor. Impozantní zastávkou při cestě na jih se stala pobořená starobylá pevnost Rozafat s nádhernými výhledy na řekou i město. Zcela jiný svět poutníky přivítal v rozvíjejícím se hlavním městě Tiraně, které se zhlédlo v americkém stylu. Další kapitolou byla cesta přes pusté, vápencové a špičaté Proklaté hory. Neuvěřitelně pak působily obrázky blešího trhu jednoho zapadlého městečka, kde se na ulici prodávalo harampádí od drátků po ledničky Albánie byla za diktatury Hodžova režimu do roku 1990 zcela izolována, obyčejný smrtelník nesměl vlastnit ani mapu. Pozůstatky této vlády Kulturní aktuality jsou patrné v podobě betonových bunkrů po celé zemi. Dnes už ovšem po nových silnicích sviští mercedesy a chrámy dříve používané jako sýpky znovu slouží svému účelu. Nezávisle na lidském pachtění zde ale po tisíce let stále ze země vyvěrá řeka a vytváří kouzelné jezírko zvané Modré oko. Stejně obdivuhodné je panenské pobřeží s nekonečnými písčitými a pustými plážemi, kde autor nocoval přímo u teplého moře. Z letoviska Saranda, které leží zcela na jihu naproti řeckému ostrovu Korfu a kde se nedaleko nachází zachovalé antické město Butrint se výprava vracela na sever podél moře. Navštívili ještě některé z mnohých klášterů a ukázky z putování byly zakončeny Černou Horou. ED, foto Stanislav Švíka Živá symfonie zněla kinosálem Ve čtvrtek 6. listopadu zavítala do Sušice Pošumavská komorní filharmonie. Slyšet opravdový velký symfonický orchestr tedy filharmonii z předních řad je výjimečným, nezapomenutelným zážitkem. Takové těleso by se ovšem do sušického kina nevešlo. Jak ale název souboru napovídá, v Sušici zahrálo menší těleso, aktuálně ještě zeštíhlené na dvacet hráčů (housle, violy, violoncello, kontrabasy, klarinety, flétna, hoboje, fagot a bicí), zpěvačku a dirigenta. Přesto jejich hudba příjemně zaplnila sál a potěšila obecenstvo autentickým provedením klasických velkých děl vážné hudby. Jednotlivé skladby uvedl dirigent orchestru Karel Haymann: Vodní hudba (G. F. Händel), Kánon (J. Pachelbel), Stabat Mater č. 2 a 4 (G. B. Pergolesi) soprán Libuše Voběrková, Pastorale (A. Dvořák), po přestávce Symfonie č. 104 D dur (J. Haydn) a na závěr Hallelujah od W. A. Mozarta se zpěvem L. Voběrkové. Pošumavská komorní filharmonie vznikla před 15 lety jako sdružení amatérských muzikantů a učitelů hudby z Prachaticka, Vimperska, Krumlovska a Strakonicka. Za dobu svého trvání vystoupila na mnoha koncertech doma i v zahraničí. text a foto ED Neobvyklý Vinesong zpestřil místní scénu V novém sále Muzea Šumavy se v pátek 14. listopadu uskutečnil koncert mezinárodní vokální skupiny Vinesong. Sušice byla první zastávkou jejího turné po celé republice. Tato misionářská hudební čtveřice putuje 11 měsíců v roce po celém světě. Před týdnem vystupovala v Nigérii a předchozí turné měla v Brazílii. Podle slov zakladatele Johna Watsona ze Zimbabwe soubor koncertoval v palácích, věznicích a několikrát také v sídle OSN v New Yorku. Další členové jsou z Jihoafrické republiky a z Velké Británie. Ve zcela zaplněném sále skupinu uvedl vedoucí kazatelské stanice Církve bratrské v Sušici Jan Spěváček. Na pódiu se představili dva zpěváci a dvě zpěvačky, přičemž pastor Watson hrál ještě na klávesy. Uprostřed dominovalo plátno, na kterém byly promítány tématické obrázky a zpívané texty. Prvním překvapením pro nezasvěcené byl zpěv většiny písní v češtině. Námětem byla pomoc a chvála Boha. Vystoupení bylo založeno na pocitech a emocích. Hudebně to byly přímočaré, silně zpívané písničky v popovém stylu. Vedoucí a autor skladeb Watson řekl, že nedávno hráli v křesťanském státě Zambii a nyní v ČR, o které se naopak říká, že je nejvíce ateistická, a že by chtěli pomoci to změnit. Během produkce ale dost lidí odešlo. Vinesong vyzýval ke společné modlitbě zpěvu, nakonec i vestoje. Na závěr byla představena CD skupiny (dokonce také v češtině), které si mohli přítomní zakoupit. text a foto ED Větší divácká návštěvnost zahnala další talkshow Radka Nakládala opět z kavárny do kina. Společný jmenovatel tohoto svatomartinského dílu ( ) se celou dobu vyjímal na jevišti ve dvou variantách. Velký zlatý tenor a menší nenápadný altsaxofon byly připraveny ožít v rukách svých krotitelů. Prvním hostem byl proslulý špičkový český saxofonista a světoběžník Ivan Myslikovjan. Jako druhý se představil hudebník a učitel, t. č. vedoucí saxofonového oddělení sušické ZUŠ Vladimír Kratochvíl. První host se uvedl náladovou skladbou, která evokovala západ slunce nad Ibizou, kde část roku působí. Ivan Myslikovjan pochází z Ostravy, kde na konzervatoři vystudoval hru na klarinet. Už v šesti letech ale v cirkuse uviděl klauna hrát na saxofon a prohlásil: Mami to je to, na co chci hrát! Ke zvolenému nástroji se pak dostal až v kapele na konzervatoři a pokračoval studiem jazzové improvizace u Karla Velebného. Po té působil jako učitel a intenzivně cvičil. Později začal hrát s kapelou Buty, a když vyhráli hudební soutěž, zlanařilo ho Etc... Vladimíra Mišíka. Po revoluci přijal nabídku hrát v orchestru Karla Gotta. Po několika letech odešel do skupiny Laura a její tygři v té době s úspěchem působící ve Francii.Tam si také našel manželku, která mu pak pomohla nastartovat sólovou kariéru. Díky tomu, že začal hrát s DJ s taneční hudbu, zakotvil v posledních letech na Ibize. Během čtyř měsíců roku tam hraje 12 koncertů týdně a letos přes zimu se chystá v Čechách natočit čtyři nová CD. Své vyprávění zakončil opět působivou hrou. Vladimír Kratochvíl přišel do Sušice z Českých Budějovic v roce Jeho cesta z jihočeské metropole vedla přes Brno, kde vystudoval konzervatoř a Tábor, kde si odkroutil vojnu v posádkové hudbě. Jeho osudovým nástrojem se stal hoboj, na který se rozhodl hrát už ve 12 letech. Hobojistů je málo, hra je poměrně obtížná a mnoho času zabere výroba vlastních strojků do nástroje. Málokdo ví, že muzikant Kratochvíl Sušické noviny 21/2014 V kině plakaly do noci saxy Deník řekněte jim že sametová To je název knihy, kterou Martin Mejstřík napsal, aby předal své zážitky z totality a polistopadových let nejen pamětníkům revoluce. Chce oslovit i mladé lidi, kteří možná právě díky otevřenému osobnímu příběhu lépe pochopí tragiku a bezvýchodnost komunistické ideologie, co reálný socialismus skutečně znamenal a jak se v něm žilo. (tolik zkrácená anotace Deníku). Už název knihy napovídá, že názor svědka událostí z centra formování nového zřízení, není úplně shodný se zprávami z televize. Besedu 14. listopadu v kavárně sušického kina autor zahájil přečtením prologu knihy, který pojednává o tristních důsledcích bývalého totalitního režimu, proto, aby vysvětlil motivaci ke své angažovanosti nejen v období sametové revoluce. (Do studentského hnutí vstoupil několik let před revolucí, v období revoluce byl studentským vůdcem, v roce 1998 se stal zastupitelem Prahy 1 a od roku 2002 působil šest let jako senátor.) Sušickým posluchačům nejprve přiblížil jaká byla situace ve studentském hnutí před listopadovými událostmi. Hovořil o pokusech zavést s režimem dialog a reflektovat aktuální dění ve společnosti (např. založením časopisu Kavárna AFFA). Dále se zmínil o událostech, které bezprostředně předcházely vyhlášení studentské stávky. Situace byla tehdy dlouho nejistá, ale po odstoupení politbyra 24. listopadu už věřil ve vítězství. Rozhodně si ale nemyslel, že je vyhráno a proto i přes naléhání Občanského fóra studenti stávku neodvolali. Učinili tak až 29. prosince po jmenování Václava Havla prezidentem. (Na AMU ho dobře znali zejména jako zakázaného dramatika už dlouho předtím, ale dlouho se diskutovalo, než ho nakonec podpořilo celé studentské hnutí. Martin Mejstřík upřímně odpovídal na dotazy posluchačů a netajil se svými názory ohledně tehdejšího předání moci ve státě: Po 15 letech od revoluce jsem dospěl k názoru, že to bylo předem připravené. Člověka to zamrzí, že hrál figurku v nějakém scénáři, ale na druhou stranu se vůbec nestydím za to, jak jsme to sehráli. O to kritičtější jsem ovšem k těm politickým elitám, které se na tom podílely. Vyjádřil přesvědčení, že vše začalo už domluvou Gorbačova s Reaganem. Připomněl také jedinečnost a důležitost role Václava Havla, který už tehdy mnohé věci věděl a sám se rozhodl tuto roli přijmout. Považoval ho za vizionáře, který viděl dlouho dopředu a proto také prosazoval nepolitickou politiku. Jako příklad domluveného předávání moci uvedl Martin Mejstřík Prognostický ústav, kdy se z jednoho místa v Česku vytvořilo základní politické spektrum stylem ty budeš levice, ty pravice a ty střed. Dalším důkazem je pro něj privatizace bez byl také vrcholovým dorosteneckým sportovcem hrál 1. hokejovou ligu za budějovický Motor a v létě závodil na kole. Zranění z hokeje pak ovlivnila jeho rozhodnutí věnovat se hudbě. V Sušici vyučoval na místní LŠU, na hoboj jezdil hrát do klatovského symfonického orchestru a založil i žesťové kvinteto. Po revoluci vyučoval hru na hoboj v Německu. Jeho současné zdejší saxofonové žáky Ester Kostkovou a Lucii Ptáčkovou zradil před vystoupením nástroj, ale další žák Štěpán Potužák vystřihl v kině dvě skladby na zmíněný tenorsaxofon. Vladimír Kratochvíl také v Sušici dlouhá léta vedl Kruh přátel hudby, v rámci kterého zde vystoupil např. Josef Suk a Václav Hudeček. Na závěr své žáky pochválil a dodal, že muzika se musí dělat s láskou. text a foto Eduard Lískovec V předvečer 25. výročí 17. listopadu besedoval v Sušici Martin Mejstřík zákonů zhaslo se a soudruzi co urvete, bude vaše. Z totality přešla také většina soudců a nebylo možné dohledat jejich profesní minulost. Pozdější události kolem opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS v roce 1999 ho utvrdily v jeho přesvědčení. Na situaci tehdy reagoval spolu s dalšími bývalými studenty výzvou Děkujeme, odejděte!, kterou podepsalo na lidí. Nejnovějším důkazem je pak pro něj rozporuplná amnestie prezidenta Klause, kdy po letech konečně spravedlností dostižení aktéři spojení s jednáním bývalé moci byli propuštěni. Martin Mejstřík je přesvědčen, že od roku 1999 není co slavit (delegace politiků by k pomníku na Národní třídu vůbec nepouštěl), ale je stále důležité si tyto události připomínat. Besedu končil pozitivně Masarykovým citátem ve smyslu K tomu, aby demokracie dobře fungovala potřebujeme 50 let. A tedy máme ještě šanci. Martin Mejstřík se již předtím představil studentům sušického gymnázia v kině, kde zhlédli film o listopadových událostech roku 1989 s názvem Z deníku Ivany A. text a foto Eduard Lískovec

5 Sušické noviny 21/2014 strana 5 Sušice 21. listopadu od 17 hod. KD Sokolovna Strašidlo s kozou loutkové představení 22. listopadu od hod. KD Sokolovna Maturitní ples 4.A gymnázia 24. listopadu od 18 hod. Kino Sušice Petr Nazarov Jihozápad USA další díl seriálu cestovatelských přednášek 25. listopadu od 18 hod. Galerie SIRKUS 25. listopadu od kino Sušice 2. prosince od hod. Zimní stadion Sušice Čertovské bruslení s mikulášskou nadílkou SMS vás zvou na speciální bruslení se soutěžemi. 2. prosince od 19 hod. Kino Sušice Škrtněte, si prosím talkshow Radka Nakládala s Blankou Milfaitovou, koledy zazpívá sbor Faux pas. 3. prosince od 16 hod. náměstí Sušice Vánoční kamion Coca-cola Santa a skřítci naučí děti speciální vánoční tance. 5. prosince od 17 hod. KD Sokolovna Honza kovář a čert loutkové představení 5. prosince od 17 hod. Sušické náměstí 5. prosince od 19 hod. Kino Sušice 6. prosince od 14 a 19 hod. Kino Sušice Přehled akcí 9. prosince od a 20 hod. KD Sokolovna Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, Příkopy 178, Sušice: po pá 8 16 hod., so ne hod. ředitel kino pokladna předprodej vstupenek pondělí, středa , hod. úterý, čtvrtek , hod. pátek , hod. POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice pondělí neděle hod GALERIE SIRKUS po pá 8 16 hod., so ne hod. KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, předprodej vstupenek redakce SN pondělí, středa , hod. úterý , hod. čtvrtek , hod. Městská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp tel , provoz oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 12 a hod. veřejný internet út, čt 8 12 hod. oddělení pro mládež po, st, pá hod. Kašperské Hory Městské kulturní a info. středisko po pá 9 12 hod. a hod., tel Muzeum Šumavy galerie úterý sobota Žihobce MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA tel po pá: hod. ne: a hod. Prohlídkové okruhy denně Naučná stezka Netopýřím parkem 10 12, hod. do 26. listopadu Václav Burle: Fotografická výstava hub do 19. ledna 2015 Výstava fotografií a batiky GALERIE NETOPÝR Kulturní centrum Finska STELLA POLARIS Prezentace finské kultury ve fotografiích, předmětech a v akvarelech Pekka Vehviläinena. 29. listopadu od 18 hod. kostel Žihobce Bety, Nina and batik Boys Adventní koncert v žihobeckém kostele Proměnění Páně. Dlouhá Ves 29. listopadu od 15 hod. Vánoční jarmark a od 17 hod. rozsvícení vánočního stromečku V hasičárně bude hrát Solovačka. Těší se na vás škola a hasiči z Dlouhé Vsi. 28. listopadu od 17 hod. KD Sokolovna Princezna Rozmařilka loutkové představení 28. listopadu od 18 hod. kino Sušice Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax po: zavřeno, út so: 9 12, , ne: 9 12 hod. Městské informační centrum budova radnice tel , otevřeno po pá , přestávka Radnice Sušice 6. patro po pá: 9 16 hod. P. Večeřa Chráněná květena Šumavy do PŘIPRAVUJEME: 16. prosince od hod. Kino Sušice Volšovy 28. listopadu od 17 hod. zámek Volšovy Vázání adventních věnců a vánoční výzdoby Předvánoční setkání na zámku ve Volšovech s tradičním vázáním adventních věnců. V rámci projektu Advent a Vánoce charity 2014 pořádá Oblastní charita Sušice. 4. prosince od 17 hod. Zámek Volšovy Adventní koncert charity 2014 V rámci projektu Advent a vánoce charity 2014 pořádá Oblastní charita Sušice. Hrady 6. prosince od 9 hod. Komunitní centrum Tvořivá sobota Perníková chaloupka Výroba a výzdoba perníkové chaloupky. přihlášení nutné do na tel prosince od 10 hod KD Sokolovna RABÍ tel , 6. prosince od 14 hod. Nebíčko a peklíčko Přijďte oslavit svátek svatého Mikuláše na hrad Rabí. V nebi plném andílků si pohrajete a zasoutěžíte. Za odměnu si odnesete sladký vánoční perníček. Pro zlobivce a odvážné je připraveno peklo v hradním sklepení. Již nyní si Lucifer s čerty připravuje malé překvapení pro návštěvníky hradu. Občerstvení zajištěno. info: 28. listopadu od 19 hod. Muzeum Šumavy Sušice Adventní koncert Petr Minář Zaznějí adventní a autorské písně Petra Mináře. 29. listopadu od 9 hod. Komunitní centrum Tvořivá sobota Adventní věnce výroba a zdobení adventních věnců přihlášení nutné do na tel listopadu od 20 hod. KD Sokolovna Maturitní ples Oktáva A 30. listopadu od 16 hod. náměstí Sušice Rozsvícení vánočního stromečku Doprovodný program si pro vás připravila Zuzana Navrátilová a další. viz. str. 1 Region Hartmanice HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice otevřeno so ne 9 17 hod. do tel , DOBRÁ VODA u Hartmanic Muzeum Dr. Šimona Adlera kromě po 9 12 a hod. tel KAŠPERK tel VELHARTICE tel Nové prodejní místo v budově Sušického kina

6 strana 6 Inzerce Sušické noviny 21/2014 Obec Podmokly nabízí k pronájmu nebytové prostory: Část budovy č. p. 2 Restaurace Jedná se o prostory restaurace s příslušenstvím. Zájemci se mohou hlásit písemně na adrese obecního úřadu, popř. u: nejpozději do Informace na tel Rodinná farma hledá k pronájmu ornou půdu a louky v k.ú. Sušice nad Otavou a jejím okolí. Zaplatím nájemné ve výši 2500kč/ha/rok Vyřeším za Vás i výpověď ze současného nájmu. Kontakt: Konečně máme Štěstí i u nás. Přijměte, prosím, srdečné pozvání do Klostermannovy ulice čp. 4 v době od 9.00 do a v sobotu od 9.00 do Těší se na Vás příjemné prodavačky a široký sortiment zboží.

7 Sušické noviny 21/2014 strana 7 MÁME SE ČÍM POCHLUBIT Hotel Šumava v malebném údolí pod Kašperskými Horami už dávno není nepřístupný a jen pro vyvolené. Stále patří Ministerstvu vnitra ČR, ale před několika lety se, kompletní nabídkou služeb, otevřel široké veřejnosti. A byl to krok správným směrem. Stal se vyhledávaným místem pro aktivní odpočinek, nerušený relax i rodinnou dovolenou. Podobně jako další hotely, prochází i Šumava neustálými změnami. Některé jsou viditelné na první pohled, jiné hosté ocení v době pobytu. Tou hlavní novinkou v letošním roce je ale nový management hotelu. O to, aby se tu hosté cítili vždy spokojeni, hotel měl stále dobré jméno a jeho služby byly na špičkové úrovni se stará ředitel Ing. Jaroslav Hranička, MIM a jeho tým: Ing. Andrea Staňková (manažer hotelového provozu), Oldřich Pítra (provozní, špičkový kuchař, člen AKC a držitel Zlaté medaile Magdaleny Dobromily Rettigové), Nataša Círková (vedoucí recepce). Obměnou prošlo také personální složení kuchyně a restaurace. Nový šéfkuchař, kuchařky, barman... Nejzásadnější změnou byl příchod Ing. Andrey Staňkové, která přinesla nový pohled, zkušenosti, také řadu zajímavých nápadů pro další projekty a možnosti financování, například prostřednictvím evropských fondů a jiných zdrojů. Mimo povinnosti spojené s řízením každodenního provozu se zaměří právě na tyto aktivity. Kredit hotelové kuchyně posílil díky předávaným zkušenostem od mistra kuchaře Oldy Pítry. Jeho kuchyni měli možnost, v podobě fantastických pochoutek, ocenit degustátoři na tuzemských i zahraničních kulinářských soutěžích a olympiádách, z nichž si domů přivezl hezkou řádku medailí a ocenění. Nové trendy v gastronomii budou postupně zařazovány do menu a věřím, že naši hosté budou nadšeni. Stoupající obsazenost hotelu si vyžádala samostatné vedení Ředitel ÚOOZ plk. Mgr. Robert Šlachta si pobyt v Šumavě pochvaloval. Hotel je častým místem setkání vedení speciálních útvarů při pracovních akcích a konferencích. a delegování některých pravomocí na recepci, proto jsme tuto část pojali jako samostatný úsek s vlastním vedením. Vedoucí recepce Nataša Círková, která zná hotelový provoz za léta své praxe dokonale i pozpátku, se významně podílí na bezproblémovém chodu a provázanosti celého provozu a služeb.. Musím říci, že jsem na současné vedení hotelu i všechny jeho zaměstnance pyšný. Podařilo se mi kolem sebe soustředit tým, který ví co chce a proč tu je, a zároveň je hotel pro ně, stejně jako pro mě, srdeční záležitostí. Všichni pracují tak, aby ve prospěch Šumavy zúročili své zkušenosti i znalosti a stále hotel drželi na výsluní. Možná to vyzní neskromně, ale z reakcí a hodnocení našich hostů vyplývá, že změny byly k lepšímu a mají ten správný dopad, říká s úsměvem ředitel, který v letošním roce pořádně zapracoval i sám na sobě podařilo se mu s výbornými výsledky ukončit hned dvě vysokoškolská studia. Jeho slova potvrzuje i fakt, že hotel má na příští rok kapacitu z větší části již obsazenou. Šumavu vyhledávají špičky české politiky, sportu i bezpečnostních složek. Nejedna z návštěv, které se na Šumavu a do Šumavy opakovaně rády vracejí, patří do kategorie VIP. Vážíme si toho, že můžeme poskytovat zázemí osobnostem veřejného i sportovního života. Ať už jsou to vrcholoví sportovci, olympionici, kterým fandí celý svět, nebo špičky českých bezpečnostních složek a justice. Jsme poctěni, pokud si náš hotel vyberou jako místo prezentace svých úspěchů ředitelé a manažeři významných společností působících u nás i v zahraničí. Pokud bych měl zmínit někoho konkrétně, pak z českých sportovních es je to samozřejmě Martina Sáblíková a reprezentační tým, Kateřina Emmons, paralympionik Jiří Ježek. Jednáme s českou biatlonovou reprezentací, trenérem Ondřejem Rybářem. Na (a v ) Šumavě bychom rádi přivítali medailisty ze Soči Ondřeje Moravce, Jaroslava Soukupa a samozřejmě Gábinu Soukalovou. Těšíme se také na mistryni světa skifařku Miroslavu Knapkovou, nebo mistryni světa a olympijskou bronzovou medailistku, královnu bílé stopy, Šárku Strachovou Záhrobskou. A proč se k nám vracejí? Je to jednoduché najdou tu vše, co potřebují ve výborné kvalitě od zázemí, přes služby, až po naprostou loajalitu, diskrétnost a soukromí, jmenuje ředitel Ing. Jaroslav Hranička, MIM. Velkým oceněním pro nás je i to, že hotel Šumava je opakovaně místem, kde se odehrávají tak významné události, jako ocenění těch nejlepších z útvarů policie a hasičů. Osobně si pak zcela jinak uvědomuji osobnosti politické i policejní špičky, které člověk znal dříve jen z novin a z televize, a které dnes potkávám i mimo služební akce, při přátelských setkáních. Patří k nim například plk. Mgr. Robert Šlachta (ředitel ÚOOZ), plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild (ředitel ÚOKFK), plk. JUDr. Jiří Komorous, dnes už legendární jméno české policie, stejně jako bývalý prezident JUDr. Vladimír Husák, brig. gen. Drahoslav Ryba (GŘ HZS), plk. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc. (náměstek GŘ pro ekonomiku) a mnoho dalších. Potěšila nás i nedávná návštěva vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D. Máme radost, a zároveň nás to motivuje a do budoucna zavazuje, z toho, že jsme si dokázali vybudovat takovou důvěru ze strany resortu, že jsme mohli hostit i tak významné mezinárodní akce, jakou byly konference složek FBI, speciálního útvaru protijaderné obrany a další. Scházejí se tu špičky české policie, speciální týmy, i vrcholní představitelé generálního ředitelství HZS při konferencích, konala se zde např. porada v současnosti velice úspěšného útvaru daňové Kobry. Pod vedením zkušených lektorů z policejní akademie zde pravidelně plní náročné teambuildingové aktivity a získává další manažerské dovednosti TOP management policie. Hotel čekají další novinky. Jaké a kdy? Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby to bylo co nejdříve, děláme pro to maximum. A co konkrétního máme v plánu? Asi největší investicí je zakrytí a úprava bazénu. Po rekonstrukci vznikne krytý vyhřívaný plavecký bazén, jedna z částí rekonstruovaných prostor bude věnována novému bowlingu se zázemím, jmenuje Jaroslav Hranička alespoň něco z plánovaných vylepšení. Určitě nezanedbáme ani ostatní oblasti, budeme investovat i do dalšího rozvoje služeb s využitím lokálních možností na bázi partnerství, realizovat některé formy vhodné moderní propagace, více komunikovat s klienty stávajícími i potenciálními, oslovovat další cílové skupiny. Máme vynikající předpoklady k využití samotného místa a potenciálu šikovných lidí, kteří zde žijí a pracují. Ale víc už teď prozrazovat nebudu. O Amálce, jak se tady hotelu běžně říká, určitě uslyšíte, doplňuje Andrea Staňková. (-PR-) I přesto, že v Šumavě pobyla jen krátce a byla velmi pracovně vytížená, našla si JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. čas na přátelské popovídání. Zajímala se o budoucí projekty a s ředitelem hotelu Ing. Jaroslavem Hraničkou diskutovala o vylepšeních, které v Šumavě připravuje. Společné foto na závěr vzdělávacího semináře top managementu Policie ČR, pod vedením lektorů z Policejní akademie. Závěrečného vyhodnocení se zúčastnil i rektor Policejní akademie doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph. D.

8 strana 8 Dřevaři si spletli brouka V tělocvičnách Modré školy se v sobotu 8. listopadu odehrálo finále Sušické volejbalové soutěže a hned v prvním zápase 1. ligy proti sobě nastoupili odvěcí rivalové. S takovou razancí s jakou vyrukovali Dřevaři proti Trilobitům jsme se u nich však dříve setkávali jen při útocích na běsnícího kůrovce. Tentokrát byla ofenzíva nekompromisní i proti nebohým dávno zkamenělým fosíliím a výsledek 2:0 na sety se nakonec stal rozhodujícím pro celkové prvenství Dřevařů v letošním ročníku soutěže. Třetím favoritem na vítězství byl totiž Kankrteam, který Dřevaře porazil 2:1, ale Trilobitům podlehl 0:2. Na čtvrtém místě 1. ligy skončili dlouhovesští Ďáblíci, kteří neukořistili ani set. Líté boje probíhaly též ve 2. lize. Všechna družstva měla dobrou úroveň a většina zápasů se rozhodovala až ve třetím setu. Vítěze nakonec určil až úplně poslední set turnaje, v němž prokázala pevnější nervy horažďovická Stará škola a sušické Malé tygry porazila. Oba týmy se předtím vypořádaly s Untrvasrmany 2:1. Nadějný tým Mládežníků toto družstvo porazil 2:0, ale další zápasy prohrál a skončili třetí. V posledním kole každého ročníku soutěže se nehraje baráž, týmy už nepostupují REPUBLIKOVÝ ÚSPĚCH JUDISTEK Poslední říjnovou sobotu bylo nebývale rušno na nově zrekonstruované střelnici Sportovně střeleckého klubu Sušice v Podmoklech, neboť se zde konal první ročník akce s názvem Den otevřených dveří. K vidění, ale i k vyzkoušení, připravili členové sportovně střeleckého klubu rozsáhlou sbírku téměř všech druhů zbraní, od samonabíjecí pušky Kalašnikov AK47, přes civilní verzi armádního samopalu vz. 58, až po revolvery a pistole různých ráží. Každý tak měl jedinečnou možnost si střelbu, pod dohledem zkušených instruktorů, vyzkoušet. Zaslouženě největšímu zájmu se těšila ukázka střelby z velkorážní odstřelovačské pušky Sako TRG ráže.338 Lapua Dorostenky Eva Marešová a Veronika Heberleinová reprezentovaly Sušici na m0istrovství České republiky. Mistrovství se konalo v sobotu 1. listopadu v Plzni. Obě dorostenky zde vybojovaly pátá místa. Letošního mistrovství se zúčastnilo 105 dorostenců a 74 dorostenek, kteří se na mistrovství kvalifikovali z pěti kol Českého poháru. Eva Marešová se kvalifikovala ve své váze z šestého místa ranking listu, stejně tak i Veronika Heberleinová. Ve váze do 57 kg startovalo spolu s Marešovou dvacet dorostenek. Marešová hladce prošla prvním vyřazovacím kolem, kde před časovým limitem porazila Andreu Prokorátorovou z TSC Turnov. V druhém kole čekala Marešovou Tamara Jiráňová z Judo Neratovice, se kterou se ještě nikdy předtím nesetkala, zápas s přehledem vyhrála. Ve třetím vyřazovacím kole svedla vyčerpávající bitvu se Žanetou Kropáčovou ze Sport Judo Litoměřice, kterou vyhrála až těsně před koncem časového limitu a postoupila do semifinále. O postup do finále se utkala s Nikolou Štěpánkovou z TJ Sokolu Jihlava. Zápas probíhal až do konce časového limitu. Marešové v druhé polovině zápasu rychle ubývaly síly. Zápas však nechtěla vzdát a bojovala až Magnum, na vzdálenost 100 metrů. Počasí nám přálo a celý průběh akce provázela dobrá nálada. Všem návštěvníkům střelnice děkujeme za účast a těšíme se příští rok opět na viděnou. -KPani nesestupují a pořadí je konečné. Vyhlášení výsledků proběhlo v restauraci Na pekárně a oceněná družstva dostala hodnotné ceny. Pořadatel soutěže Čestmír Kříž st. pak pochválil týmy 2. ligy a konstatoval, že se úroveň obou skupin vyrovnává. Většina účastníků se proto už nyní těší na další ročník soutěže SUVOSO ED na hranici vyčerpání. Na soupeřku však nestačila a prohrála. Finálový blok repasáže se konal až za dvě hodiny. Marešová měla dostatek času na znovu nabytí sil avšak ani to nestačilo, v boji o třetí místo podlehla soupeřce Zuzaně Eliášové ze Spartaku Hulín a skončila na pátém místě. O poznání snazší postup soutěží měla Veronika Heberleinová, se kterou ve váze do 48 kg startovalo jen osm dorostenek. Po prvním vyřazovacím kole, ve kterém Heberleinová vyhrála nad Andreou Maršíčkovu z SKP Benešov, postoupila rovnou do semifinále. Maršíčkovou ještě nikdy předtím neporazila, proto výhra nad ní byla příjemným začátkem soutěže. V semifinále po skvělém boji prohrála se svojí soupeřkou Petrou Stachovou z SKP Judo Ostrava a v následném boji o třetí místo podlehla i Marice Vopálkové z JK DDM Chlumec nad Cidlinou. Heberleinová se umístila celkově na pátém místě. Gratulujeme! JCS Den otevřených dveří na střelnici SSK Sušice Sport Sušické noviny 21/2014 ZPACKANÉ DERBY Fotbalisté zakončili podzim debaklem v Klatovech Právě vychází: Petr Krčmář Pajdající karibu Pravá víra Vypadalo to snadně. Skoro jako lineární matematická funkce. Čím víc kilometrů v tréninku naběhám, tím lepší čas v maratónu zaběhnu. Následující rok na jaře přišel druhý maratón, tentokrát v Děčíně. Zlepšení o víc než deset minut. Život mám před sebou, je třeba jít dál a neztrácet čas! Třetí maratón jsem si naplánoval na začátek října do Košic s neskromným přáním prolomit hranici 2:40 hodin. Všechno nasvědčovalo tomu, že jsem na nejlepší cestě zdolat další hranici. Maratón není lineární matematická funkce, do které bych jednoduše dosadil natrénované kilometry. Potřeboval jsem lekci, tak jsem ji dostal. První polovina trati z Košic do Seni nebyla příliš rychlá, ale bolela přiměřeně. Mezičas nasvědčoval, že to není rozběhnuté na plánovaný čas, ani na osobák. Pak začala přibývat únava a bolest, soupeři mě míjeli jako telegrafní sloup. Pořád další a další záda. Ambice se rozplývaly, až se rozplynuly úplně a zbyla jen touha, aby to všechno už skončilo. Na konci velkého trápení byl první čas, který začínal potupnou trojkou. V cíli mě vojáci zabalili do deky. Přejít stadion do šatny mi trvalo skoro hodinu. Při zpáteční cestě do Prahy jsem ve vlaku při pokusu dojít na záchod omdlel. Byl jsem na počátku cesty. Bylo třeba podívat se na druhou stranu mince. Kde se stala chyba? Dnes každý běhá na svou odpovědnost. Tenkrát bylo nutné prokázat se zdravotní prohlídkou ne starší než jeden Tři zápasy, devatenáct obdržených branek. Sušičtí fotbalisté se s podzimem v divizi loučili ve značných rozpacích. Zápasy s Hořovickem, Českým Krumlovem a Klatovy tým vůbec nezvládl a ještě víc se propadl v divizní tabulce. Po patnácti kolech je Sušice poslední a na jaře bude muset hodně zabrat, aby čtvrtou nejvyšší soutěž v Česku uhájila. Sušice zakončila podzim na hřišti Klatov. V napjatě očekávaném okresním derby se víc dařilo domácímu týmu, který si před zraky více jak čtyř stovek diváků došel pro pohodlné vítězství. Sušický gólman Ludvar lovil míč ze sítě už ve třetí minutě, během prvního poločasu domácí udeřili ještě dvakrát a velmi brzy rozhodli o vysoké výhře. Při konečném výsledku 5:0 Klatovským pomohly i dva pokutové kopy, od 67. minuty navíc Sušice hrála bez vyloučeného Fusche. Mladý tým z Pošumaví prohrou v Klatovech završil nevydařený podzim, druhý ročník po návratu do divize po první polovině nevypadá vůbec dobře. Sušice si připsala jedinou výhru v normální hrací době, na kontě má jedenáct porážek. S osmi získanými body je s dvoubodovou ztrátou na Mariánské Lázně jasně poslední. V týmu přitom bublá nesmírný potenciál, mladý kolektiv dokáže předvádět kvalitní, útočný fotbal a hrát vyrovnané partie i s velice kvalitními celky. V čem je tedy problém? Sušici vůbec nefunguje defenziva, což je jedna z hlavních příčin mizerných výsledků. Padesát obdržených branek v 15 zápasech je velkým zklamáním a je evidentní, kde mužstvo nejvíc tlačí bota. Především závěr podzimu mužstvo zastihl ve špatné formě, výsledkově se vůbec nedařilo Devět gólů od Hořovicka a pětky s Českým Krumlovem i Klatovy hovoří za vše. Mladému celku v posledních zápasech chybělo několik důležitých hráčů, v brance kvůli kartám a zraněním chytal až třetí brankář Ludvar. S přibývajícími špatnými výsledky navíc na fotbalisty padla velká psychická deka. Málokdo už věřil tomu, že na hřišti dokáže uspět a během zápasů se to projevovalo. Laciné chyby, špatná práce stoperů a celkově defenzivní činnost. Trenér Voříšek, který před sezonou nahradil na sušické lavičce Jana Staňka, má na čem pracovat. Nezbývá než doufat, že se mužstvo přes s podtitulem ZPOVĚĎ MUŽE V PŘECHODU. Příběh sušického atleta, který se vlivem zranění musel zastavit a v nastalé situaci se rozhodl ohlédnout se za svou bohatou sportovní kariérou. Svižné a upřímné vyprávění se netýká jen sportu, ale je celkovým pohledem na život očima zoceleného vytrvalostního běžce. Níže uvádíme alespoň krátkou kapitolu jako malou ochutnávku. Knihu si můžete koupit v sušických knihkupectvích. (ED) měsíc. U důkladné prohlídky sportovního lékaře jsem neuspěl. Říkal jsem si, že si doktor vymýšlí. Sám nejlíp vím, jak jsem na tom. Dva týdny před závodem jsem v tréninku zaběhl třicítku pod 1:55 hodin. Prostě fazóna na osobák. Zašel jsem za obvodním doktorem, který mě prohlédl za pět minut. Rázem jsem měl v kapse razítko, které jsem pro start v Košicích potřeboval. Možná, že tenkrát něco nebylo v pořádku. Možná to byla nezbytná lekce pokory. Maratón je především záležitost trpělivosti a pokory. Není to bezstarostná jízda na tobogánu. Bylo třeba, abych to pochopil. Neúspěch je někdy užitečnější než úspěch. Měl jsem hodně vrstevníků, kteří byli mnohem úspěšnější a šikovnější než já. Říkali jsme jim příroďáci. Všechno jim šlo od přírody. Samo a snadno. Vítězství, medaile. Bez velkého úsilí, bez tvrdého tréninku. Rychle si zvykli na úspěch. Na snadný úspěch. Na úspěch zadarmo. Se sportem skončili brzy. Po patnácti letech věku bylo třeba zabrat. Talent nestačil. Najednou tu byli další a další, kteří je poráželi. Příroďáci to většinou zabalili a začali hledat endorfiny místo na stadionu v hospodě. Já jsem určitě příroďák nebyl, ale lekci jsem moc potřeboval. Měsíc po Košicích jsem běžel znovu maratón, tentokrát v pražské Stromovce. Osobák jsem zlepšil o půl minutky, ale na vytouženou hranici 2:40 hodin jsem si zase nesáhl. Musel jsem počkat do příští zimu dá dohromady a po kvalitní přípravě budou jarní výsledky vypadat úplně jinak. Sušičtí fotbalisté totiž mají předpoklady k tomu, aby v divizi hráli mnohem důstojnější roli -jon- Klatovy TJ Sušice 5:0 (3:0) Branky: 3., 30. Krejčí, 40. (PK) Janda, 67. (PK) Kadlec, 84. Toman. Rozhodčí: Paták. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 67. Fuchs. Diváků: 450. Sestavy Klatovy: Rojík, Veselka, Žáček, Jůda (76. Toman), Janda, Mészáros, Lukeš, Procházka (60. Sýkora), Butnaru (60. Matějka), Krejčí (81. Páleník), Kadlec (76. Vítovec) Sušice: Ludvar, Skrbek (71. Kodýdek), Krejčí, Jech, Vrhel (76. Budil), Hrach, Skála, Kočí (72. Farták), Szedmák (86. Hubáček), Fuchs, Matějka ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ pá pá so ne út st pá pá so so ne út st pá pá čertovské br. s nadílkou Při je možné si zapůjčit hrazdičku. Broušení bruslí vždy v úterý a čtvrtek od 17 do 19 hodin. sezony. Střádal jsem další a další stovky kilometrů. Dlouhé hodiny běhání mě pořád víc a víc ponořovaly do mého vlastního světa. Společné tréninky a dril nového trenéra, který byl ve Spartě velkou autoritou, mi přestaly vyhovovat. Běh pro mě nebyl jen touhou po lepších a lepších časech, ale také touhou po vlastní svobodě. V dalším roce jsem dokázal naběhat sedm a půl tisíce. Takové přesilovce naběhaných kilometrů už vytoužená hranice neudolala. Dva roky po svém debutu jsem si na trati domažlického maratónu doběhl pro čas 2:37 hodin. Čas, pro který jsem musel hodně udělat. Čas, který znamenal něco v krajských poměrech. V republikových tabulkách to bylo sotva místo v první stovce. Petr Krčmář

9 Sušické noviny 21/2014 Kultura strana 9 GALERIE SIRKUS SUŠICE Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178 po pá 8 16 hod., so ne hod. Do konce roku probíhá výstava obrazů a soch Milana Doubravy s názvem Posel podzimu. V ÚTERÝ OD 18 HODIN VÁS ZVEME NA KOMENTO- VANOU PROHLÍDKU PŘÍMO S MILANEM DOUBRAVOU Příkopy 178, Sušice pokladna kina (otevřena hodinu před začátkem představení) KNIHOVNA LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 5. ÚKOL A je to tady. Naše Velká literární soutěž dospěla posledním úkolem do svého konce. Jste výborní soutěžící, musím vás pochválit. Úkoly se snažíte plnit poctivě, s vervou. Ale při plnění úkolů se vám moc nechce číst. Proto jsem se rozhodl, že pátý úkol nebude úplně jednoduchý, abyste si soutěžení pořádně užili. Bude trochu o hledání, o čtení a hlavně o přemýšlení ;-) A pak už vás čeká VVV (Velký Vánoční Večírek) s překvapením. Zapište si do kalendáře večírek bude ve čtvrtek 11. prosince od hodin v dětském oddělení. Podívejte se, co vás čeká v posledním úkolu. (mladší věková kategorie 6 10 let) Nejprve si vyzvedněte lístek s nářečím. Znáte časopis Junior? A víte, kde ho v knihovně najdete? Vaším úkolem je najít Junior č. 7, rok 2010 nebo č. 7, rok V časopisech bude ukryté slovo. Až ho najdete, hledejte další nápovědu ve žlutém oddělení. Napoví vám knihy Teta to zase plete, Panáček Paneláček a Dárek pro Sáru. Tyto knihy napsala Ivona Březinová. Nápovědu si pozorně přečtěte. Pak už jen odpovíte na otázky od paní knihovnice a úkol máte splněný. (starší věková kategorie 11 ) Vyzvedněte si lístek s nářečím. Protože k předkům patří pranostiky, bude pro vás jedna ukrytá v knihách. Aby to nebylo tak jednoduché, bude rozstříhaná po slovech. Vy si jednotlivá slova zapisujte budou přeházená, pranostiku si musíte správně složit. V poslední knížce naleznete ukryté slovo spolu s textem. Ten si pozorně přečtěte a pak už jen zbývá odpovědět na otázky paní knihovnice. Stále platí upozornění! Kdo se chce zúčastnit VVV a získat cenu, musí mít splněné všechny úkoly!!! Těším se na viděnou se všemi soutěžícími ve čtvrtek 11. prosince. Večírek si rozhodně nenechte ujít :-) Váš KIDD pátek 21 sobota 22 neděle 23 pondělí 24 úterý 25 středa 26 čtvrtek 27 pátek 28 sobota 29 neděle 30 pondělí 1 úterý 2 čtvrtek 4 pátek Get On Up Příběh Jamese Browna USA, 138 min., 110 Kč, tit Magické stříbro Hledání kouzelného rohu (3D) NOR, 84 min., 130 Kč,dab Cyklus cestovních přednášek Jihozápadní Amerika 90 min., 50 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část USA, 120 min., 120 Kč, tit Tučňáci z Madagaskaru (3D) USA, 140/120 Kč, dab. Hunger Games: Síla vzdoru 1. část USA, 120 min., 120 Kč, titulky Hunger Games: Síla vzdoru 1. část USA, 120 min., 120 Kč, titulky Včelka Mája USA, 79 min., 100 Kč, dab. Boj sněžného pluhu s mafií NOR, 115 min., 100 Kč, tit. Pohádkář ČR, 90 min., 120 Kč Jaroslav Hutka koncert 100 min., předprodej 120/150 Kč na místě Get On Up Příběh Jamese Browna USA, 138 min., 110 Kč, titulky Divoké historky ARG/ESP, 122 min., 100/80 Kč, titulky Snow Film Fest 220 min., 100 Kč Železná srdce USA, 135 min., 110 Kč, titulky Magické stříbro Hledání kouzelného rohu NOR, 84 min., 100 Kč,dab. Falešní poldové USA, 104 min., 110 Kč, tit. Železná srdce USA, 135 min., 110 Kč, titulky Škrtněte si, prosím 120 minut, 100 Kč Konkurz na rodiče ČR, 75 min., 100/80 Kč pro členy FK Nebe na zemi ochotnický divadelní spolek SušDivOch 130 min., 110 Kč Hunger Games: Síla vzdoru 1. část Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry dvakrát, ale ani poté nemá klid. V zemi Panem vypuklo povstání. Kapitol je naštvaný a chce pomstu. Kdo by měl za nepokoje zaplatit? Katniss. A co je nejhorší? Prezident Snow dal jasně najevo, že v bezpečí není vůbec nikdo. Bude připravovaná revoluce v čele s Katniss úspěšná? Cena může být hodně vysoká. Get On Up Příběh Jamese Browna Film věnovaný životu a osudu zpěváka a hudebního skladatele Jamese Browna, který měl zásadní vliv na vývoj soulové a funkové hudby. Jeho skladby zásadně ovlivnily i zvuk současného rapu a hip hopu. James Brown získal přezdívky Mr. Please Please Please, Mr. Dynamite, nejčastěji ale The Godfather of Soul. Jeho život byl pestrý a kontroverzní. Na jednu stranu byl uznávaným umělcem, na druhou stranu byl obviňován z týrání žen, přechovávání drog a byl i několikrát odsouzen do vězení. Magické stříbro Hledání kouzelného rohu (3D) Po nekonečně dlouhém podzimním spánku se modří skřítci probudili do té nejchladnější zimy, jakou kdy zažili. Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí červení skřítci, je ohroženo obrovským ledovcem. Lidé už údolí opustili a červení skřítci budou muset brzy udělat totéž. Dokáže královna Fjellrose pomoci Drengovi, králi červených skřítků? Královna Fjellrose věří dávné pověsti o magickém modrém rohu, který dokáže změnit počasí. Včelka Mája (3D) Nové příběhy včelky Máji v novém kabátě. Boj sněžného pluhu s mafií Příběh spravedlivé pomsty s lavinou mrtvých těl vypráví režisér s pořádnou dávkou černého humoru, překvapivých zvratů i elegancí a výsledkem je zábavný a inteligentní akční thriller z prostředí zasněžených drsných norských hor. Jaroslav Hutka koncert Jaroslav Hutka je český folkový hudebník, skladatel a písničkář, který vystoupí v Sušici přesně po 25 letech, kdy vystoupil na pražské demonstraci na Letenské pláni. Přijďte s ním zavzpomínat na tento den. Divoké historky Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice zákona či dobrých mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš. V různých situacích se hrdinové filmu dostanou do bodu, kdy už jim dojde trpělivost. Vezmou věci do svých rukou a s lidskou malostí, byrokracií či vypočítavostí si to vyřídí s intenzitou rozzuřeného zvířete. Železná srdce Duben Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. Tváří v tvář přesile početní i palebné a v doprovodu naprostého zelenáče, který se v jejich četě souhrou okolností ocitl, je Wardaddy se svými muži nucen získat navzdory veškeré pravděpodobnosti štěstí na svou stranu a dovést do úspěšného konce své hrdinské pokusy zaútočit na samotné srdce nacistického Německa. Tučňáci z Madagaskaru Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů. Jsou připravení kdykoliv a kdekoliv zasáhnout i při sebemenším ohrožení světa. Nebezpečí se objeví v podobě doktora Octaviuse Brinea, výstředního génia a velice úspěšného vědce. Jak už to tak u zlosynů tohoto typu bývá, má za sebou strašlivou tajemnou minulost a hodně nesnáší všechny tučňáky. Navíc je to chobotnice, takže je padouchem opravdu dostatečně slizkým. Škrtněte si, prosím Zábavná a poučná talkshow Radka Nakládala a jeho hostů. Tentokrát v předvánočním duchu. Povídat se bude o marmeládách a všem sladkém. Konkurz na rodiče V rámci festivalu dokumentárního filmu v Jihlavě bylo oceněno několik snímků, které vám přinášíme do vašeho kina jako speciální projekt. Jedná se o vybrané snímky ze soutěžní sekce Česká radost. Prvním filmem je snímek Alice Nelis, která zjišťuje, co dělá rodinu rodnou. Propletené geny, nebo láska? Je proces osvojení, plný byrokratických komplikací, návalů prudkých emocí podobný těhotenství? Nebe na zemi ochotnický spolek SušDivOch Klasická divadelní hudební komedie pánů Voskovce a Wericha s písněmi Jaroslava Ježka v nastudování ochotnického spolku SušDivOch. Falešní poldové Byla by to dokonalá akční krimikomedie o dvou policajtech a velkých parťácích, až na jednu maličkost: naši hlavní hrdinové vůbec nejsou poldové. Do služeb zákona se totiž kamarádi Justin a Ryan dostali tak trochu nelegálně a to jen díky tomu, že se oblékli do policejních kostýmů a vyrazili na jednu párty. Jenže už cestou na mejdan rychle zjistili, že jim policejní uniforma nabízí i jiné zajímavé možnosti. Třeba trochu pobuzerovat pár lidí na ulici, zabavit mladejm jointa, dostat zadara panáka nebo mnohem úspěšněji balit holky. OKÉNKO POMOCI Program Fokusu Pobočka Sušice Nuželická 60 (Občanské sdružení Fokus sdružení pro péči o duševně nemocné) Sociálně terapeutická dílna denní aktivity (bez objednání) Pátek Keramika ve Strakonicích (sraz na nábřeží v 7.45) Pondělí Fimo hmota Úterý Bowlingový turnaj ve Strakonicích (sraz na nábřeží v 9.45) Čtvrtek Koně ve Volenicích (odjezd od Fokusu v 11.30) Pátek Posezení u kávy společná tvorba programu Kontakty: mob.: , pracovník v sociálních službách: Martina Věnečková Otevírací doba: Po: hod., út a čt: 9 12 a hod., pá: 9 12 h. Projekt STD Sušice pro duševně nemocné je realizován za podpory Plzeňského kraje a města Sušice Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách nebo v pokladně kina na tel Pokladna otevřena vždy hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. OTEVÍRACÍ DOBA předprodej vstupenek: Po Út St Čt Pá pokladna kina: denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem představení. Poté budou zrušeny! Dětská představení Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek, či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi. Filmový klub Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky. Dokumentární film Do 15 let nepřístupné Vzdělávací pořady Představení v 3D Do 12 let nevhodné Koncert Seniorská projekce Cestovatelské přednášky Divadelní a umělecká představení Snow Film Fest Tradiční podzimní festival těch nejlepších filmů se zimní tématikou Snow opět zahrnuje Film Fest filmy, které byly v předchozím roce oceněny na nejprestižnějších podzimní světových festival festivalech. těch nejlepších Vybrané filmů filmy se zimní jistě zaujmou tématikou Tradiční opět každého zahrnuje milovníka filmy, sněhu, které byly ledu v a předchozím zimních sportů roce obecně. oceněny Promítat na nejprestižnějších se bude během světových dvou měsíců festivalech. na 200 místech Vybrané v filmy Česku jistě a Slovensku. zaujmou každého Snímky, které milovníka uvidíte sněhu, jsou ledu ARSLANBOB; a zimních sportů malé městečko obecně. Promítat v Kyrgyzstánu, bude během které má dvou potenciál měsíců na stát 200 se věhlasným místech v Česku zimním a Slovensku. středis- se Snímky, kem. HIGH které TENSION; uvidíte jsou svědectví ARSLANBOB; o incidentu malé mezi městečko šerpy a dvěma v Kyrgyzstánu, horolezci, kteří které chtěli má potenciál slézt Mount stát Everest se věhlasným jinou cestou. zimním POLÁRNÍK; střediskem. portrét HIGH Petra TENSION; Valušiaka, svědectví ve světe o uznávaného incidentu mezi polárníka, šerpy a kterého dvěma horolezci, u nás zná málokdo. kteří chtěli SUPERVENTION; slézt Mount Everest Freeskiing jinou cestou. a freeride POLÁRNÍK; kam portrét až sahají Petra hranice Valušiaka, nemožného? ve světe HUEVO; uznávaného Brněnské polárníka, trio extrémních kterého u lyžařů nás zná se snaží málokdo. pokořit SUPERVENTION; co nejvíce šestitisícových Freeskiing a sjezdů. freeride VAYA kam A LA CUMBRE; až sahají hranice jak se vlastně nemožného? žije v horách HUEVO; v Brněnské Chile? Z A trio DO extrémních K A ZASE ZPÁTKY; lyžařů se Aljaška snaží pokořit a Britská co nejvíce Kolumbie šestitisícových jako hlavní scéna sjezdů. pro VAYA snahu A LA CUMBRE; o freeride. jak se vlastně žije v horách v Chile? Z A DO K A ZASE ZPÁTKY; Součástí Aljaška festivalu a je Britská i anketní Kolumbie hlasování jako o hlavní nejlepší scéna dokument pro snahu a následném freeride. slosování hlasujících s možností vyhrát velmi zajímavé o Součástí ceny. Festival festivalu bude je rozdělen i anketní na hlasování dvě poloviny. o nejlepší Na hlavní dokument snímky a následném doprovodné slosování a celkově hlasujících má divák s možností vyhrát shlédnout velmi 200 zajímavé minut a nádherných ceny. Festival a bude nebezpečných rozdělen na záběrů. dvě poloviny. Na hlavní snímky a doprovodné a celkově má divák možnost shlédnout 200 minut nádherných a nebezpečných záběrů.

10 strana 10 Společenská kronika Sušické noviny 21/2014 Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl práci, život a nás. Jen dobro a lásku rozdával, proto v naších srdcích žije dál. Kdo tě znal vzpomene. Kdo tě měl rád nezapomene. Dne 23. října jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí paní Jarmily Janouškové ze Sušice. S láskou vzpomínají a za vzpomínku děkují manžel, syn s rodinou, vnoučata, pravnoučata, ostatní příbuzní a známí. Dne 14. listopadu uplynul pátý smutný rok, kdy nás navždy opustil pan Karel Toman ze Zbynic. Stále vzpomínají manželka Miloslava, dcera Jana a syn Pavel s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dne 16. listopadu uplynulo pět let od úmrtí pana Martina Dryka ze Sušice. Stále vzpomínají rodiče a sestra. Dne 17. listopadu jsme vzpomněli pátého smutného výročí, co nás navždy opustil pan Felix Frána. S láskou stále vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami. Čas plyne jako voda... Dne 20. listopadu tomu bylo již 18 let, co nás opustil pan Karel Malý. Všem přátelům za vzpomínku děkuje manželka Marie s rodinou. Léta plynou a vzpomínka za vzpomínkou se vrací. Dne 17. listopadu by se dožil 90 let pan František Hess z Volšov. S láskou vzpomíná manželka a dcera s rodinou. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. V neznámý svět odešla jsi spát, zaplakal každý, kdo měl tě rád. Ta rána v srdci bolí a zapomenout nedovolí. Dne 21. listopadu vzpomeneme druhého výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní Zdeňky Podlešákové ze Sušice. Stále vzpomínají děti Zdeňka, Miluš a Karel s rodinou. Dne 21. listopadu vzpomeneme nedožitých 85 let pana Bohumila Prchala ze Sušice a 26. prosince uplyne již 30 let, co nás navždy opustil. Vzpomínají manželka, děti s rodinami a ostatní příbuzní. Odešla jsi maminko, neznámo kam, vzpomínka po tobě zůstane nám, vzpomínka krásná, maminko milá, ty že jsi pro nás vždycky jen žila. Dne 22. listopadu uplyne čtvrtý smutný rok od úmrtí paní Jany Pfeiferové ze Sušice. Všem, kteří vzpomenou společně s námi, děkují manžel, syn a dcera s rodinami. Vzpomínky Už nám nikdo nevrátí, co zlý osud vzal, ale v našich srdcích žiješ neustále dál. Dne 29. listopadu uplyne dvanáct smutných let, co nám navždy odešel pan Stanislav Železný ze Sušice. Vzpomíná celá rodina a příbuzní. Kdo s námi vzpomene, tomu děkujeme. Kdo vás znal, ten vzpomene, kdo vás měl rád, nezapomene. Dne 30. listopadu uplyne sedm smutných let, co nás navždy opustil pan Jan Zelený Kdo žije v našich srdcích, žije navždy v našich vzpomínkách. Dne 24. listopadu vzpomeneme nedožitých 70 let pana Jána Fedáka. S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomínají manželka Marie, syn Jan s rodinou, dcera Lenka s rodinou a sestry s rodinami. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme. Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez tebe žít, láska však smrtí nekončí, v srdci tě stále budeme mít. Dne 29. listopadu uplyne 5 let, kdy zemřel pan Josef Vaněk z Dlouhé Vsi. ( ) Stále s láskou vzpomínají manželka, syn a dcery s rodinami. a 13. prosince uplyne již devatenáct let, co odešla paní Emilie Zelená z Kolince. Pokud jste je znali, vzpomeňte s námi, dcera Alena a syn Jan s rodinami. Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl práci, život i nás. Dne 2. prosince uplyne 14 let, kdy nás navždy opustil pan Jan Jarošík z Cihelny. S láskou vzpomínají manželka, děti s rodinami a všichni jeho blízcí. Dne 2. prosince vzpomeneme pátého smutného výročí úmrtí pana Františka Koppa ze Sušice. S láskou vzpomíná manželka, dcery Veronika a Jitka s rodinami a ostatní příbuzní. Dne 4. prosince uplyne jeden rok, co nás opustila paní Marie Čechová. S láskou vzpomínají manžel, dcery, matka a sestra s rodinou. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Opustili nás... František Šíma r. 1933, František Frána r. 1944, Jan Půrok r. 1925, Jana Dardová r. 1942, Ladislav Kurinec r. 1930, Jaroslav Červený r. 1920, Marie Kučerová r. 1933, Karel Kellermann r. 1971, Zdeňka Šašková r Poděkování Je již tradicí, že městské zastupitelstvo v čele se starostou panem Petrem Mottlem vždy v den památky zemřelých, dává umístit věnečky na hroby zasloužilých občanů města Sušice. Jsem povděčen, že místem, kam je každoročně umístěn věneček s nápisem Město Sušice, je i místo posledního odpočinku mého předka primáře a ředitele Okresní nemocnice v Sušici MUDr. Jakuba Skály. Za takto vyjádřenou poctu jménem rodiny i jménem svým vyslovuji vděčnost. Jiří Skála Blahopřání Dne 23. listopadu oslaví kulatiny Pavlína Zinková, milá kolegyně a kamarádka. Do dalších let hodně štěstí a lásky přeje kolektiv drogerie U Jarky. Letošních 85 let Prof. Dr. Ing. Jiřího Pavla, DrSc. Uvedeného životního jubilea se 18. listopadu tohoto roku dožívá tento významný pootavský rodák, který přišel na svět na předměstí Horažďovic jako druhý syn významného pošumavského spisovatele Josefa Pavla. Změny otcova působení ovlivňovaly jubilantovo mládí, charakterizované častými změnami míst jeho vzdělání, což se stalo do jisté míry jeho osudem. Prošel řadou našich měst, přičemž tím posledním se stala moravská metropole Brno, kde místní Mendelova zemědělská univerzita se stala místem jeho celoživotního odborného působení. Na této univerzitě jubilant vybudoval zcela nové odborné pracoviště, a to katedru biochemie, jejíž činnost se dlouhodobě zaměřovala na objasňování řady významných problémů našeho zemědelství a lesnictví. Stejně závažnou oblastí jubilantem prováděného výzkumu byla tzv. ekologická biochemie, věnovaná otázce kumulace škodlivin (především těžkých kovů) v bioorganismech. Získávané poznatky jubilant zveřejňoval jak v domácím odborném tisku, tak i v zahraničních vědeckých časopisech, v Německu, Dánsku, Anglii, Kanadě aj. Zájem o dané poznatky vedl navíc k jejich zveřejňování i na celoevropských vědeckých konferencích, uskutečněných např. ve Frankfurtu nad Mohanem, v Amsterdamu, v Římě aj. Toto krátké zamyšlení o jubilantově životě by však nebylo úplné bez konstatování, že Prof. Jiří Pavel významně přispěl k odborné výchově tisíců absolventů Mendelovy univerzity, mnoha diplomantů, aspirantů aj. Jeho přednášky byly náročné, ale pro svou obsahovou bohatost a dokonalý přednes byly u studentů vždy oblíbené. Závěrem lze ještě vyslovit přání, aby si jubilant zachoval duševní svěžest, životní energii a zdraví i do dalších roků svého života. Anna Chadtová Základní organizace Svazu zdravotně postižených v Sušici pořádá ČLENSKOU SCHŮZI která se koná od 14 hod. v restauraci Zlatá Otava. Po večeři bohatá tombola. Srdečně zve výbor ZO SZP. Myslivecké sdružení Volšovy pořádá tradiční Myslivecký bál v sobotu 6. prosince od 20 hod. v restauraci Volšovka Vstupné 100 Kč. Myslivecké štěstí. K poslechu a tanci zahraje hudební skupina Compact. Srdečně vás zveme! Adventní koncert KYTAROVÉHO VIRTUOSA ŠTĚPÁNA RAKA Vážení přátelé, zveme vás na Adventní koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka do kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic. Koncert připravujeme pro vás a vaše blízké na pátek večer 5. prosince 2014 od hodin. Čeká vás malé překvapení. Předprodej vstupenek za 220 Kč od poloviny listopadu v Městském informačním středisku v Hartmanicích, Informačním turistickém centru v Železné Rudě nebo v Městském kulturním a informačním středisku v Kašperských Horách a na naší ové adrese: sumavske. nebo tel. č a Poklidný čas Adventu vám přejí Šumavské cesty, z.s.

11 Sušické noviny 21/2014 Inzerce strana 11 BAZAR DUHA Rabí NÁBYTEK Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně, postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek, bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny. Kontakt paní Tučková, tel , Náměstí Rabí. Otevírací doba: po pá , so po telefonické domluvě i v jiném čase Těšíme se na Vaší návštěvu SUŠICE PARTNER CK EXIM TOURS ZAHÁJILI JSME PRODEJ ZÁJEZDU NA LÉTO 2015 ZÁJEZDY NA MUZIKÁLY ODJEZD ZE SUŠICE: FANTOM OPERY , MAMMA MIA MAMMA MIA a VYPRODÁNO NÁKUP A PRODEJ EUR za výhodný kurz a bez poplatku! NÁBYTEK HOLÍK prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy, židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny, bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela zdarma ), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích! máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý Prodejna po rekonstrukci tel , Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory OVOCE ZELENINA NOVĚ OTEVŘENO ul. Americké armády 85 Prodejna zařízena v selském stylu. Bohatý sortiment rozmístěn v koších a ošatkách. Po domluvě předvánoční rozvoz ovoce a zeleniny až do domu. Irena Krákorová Prodej a pronájem domů, bytů a pozemků Řádková inzerce PRODEJ Prodám stolovou vrtačku na 380V, cena podle dohody. Tel Prodám králíky malé, berany divoce zbarvené, vše je tetováno, očkováno, oceněno. Holuby moravské, pštrosy červené, mladé andulky různých barev z venkovní voliéry. Tel Prodám rotoped, plno funkcí, černá barva, krásný, málo používaný. Dřívější cena Kč, nyní Kč. Tel Prodám pokojový pětiramenný lustr kombinace žlutý kov-dřevo, kornouty bílé. Cena 800 Kč. Bavlnky na vyšívání různé barvy za poloviční cenu. Tel Prodám 4 ks zimní pneumatiky Barum Polaris 155/70 R 13, včetně plechových disků, pneumatiky používané 1 sezonu. Cena celkem Kč. Tel Prodám 4 ks zimního pneu Firestone na discích, 185/60 R 14, výška dezénu 7 mm, jeté jednu zimu. Cena za celý komplet Kč. Tel Prodám náhradní díly na Opel Astra Combi včetně motoru obsah 1600 ccm typ X 16 SZ. Tel Prodám 8 ks pneu s disky Škoda 105/120 levně. Tel Prodám akvárium o obsahu 30 l, modré pozadí, neteče! + filtrační zařízení, cena 300 Kč. Tel Prodám pánské brusle zn. Crypton, vel. 42, neodřené, vypadají jako nové. Cena Kč. Tel Prodám vlek za osobní automobil na malých kolech tovární výroby, hliníkové disky, 2+2 tlumiče. Zadní čelo výklopné. Rozměr cm. Zachovalý. Tel Prodám 4 ary zahrady, smrková prkna 6 m 3 a eternit šedý nepoužitý. Dohodou. Tel Prodám čtyři palety broušených cihelných bloků THERMOPOR šíře 36,5 cm, cena 25 Kč za kus, pětikomorovou polykarbonátovou desku 2,1 2,2 m, žulové velké žlaby 4 ks, přípojné dětské kolo. Tel Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry , 2 svěrka, odkládací plocha, běžná cena Kč, moje cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena Kč, nyní Kč. Tel KOUPĚ Koupím starou motorku veterána vhodného do sbírky (Jawa speciál, robot, pérák, či jinou zajímavou motorku). Tel Koupím auto k ekologické likvidaci, PŘENECHÁM (od prosince) zavedený SECOND HAND (třídírna u gymplu) rodinné důvody Tel VÝPRODEJ BUDE bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte na tel Koupím pařák na brambory. Tel Koupím kamna Petry v pěkném stavu. Tel Koupím levně, rozkládací sedací soupravu, zachovalou, ne rohovou. Děkuji. Tel , Koupím vzduchovku české nebo německé výroby i poškozenou. Tel Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltované cedule, staré zápalkové nálepky a krabičky. Přijedu! Tel Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel BYTY NEMOVITOSTI Prodám byt v OV 56 m 2 zvýšené přízemí v panelovém domě v Klatovech, cena dohodou. R.K. nevolat! Tel Vyměním byt 3+1 v Sušici za 1+1 nebo garsonku také v Sušici. Tel Pronájem: nový moderně zrekonstruovaný nebytový prostor 72 m 2 v historickém centru Sušice. Nájem: 9000 Kč/měs. Tel Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude ve 12 hod. Pronajmu garsonku 21 m 2 v Sušici, 1. kat. blízko centra v panelovém domě u krytého bazénu. Tel Nabízím k pronájmu hostinec v Žihobcích. Informace tel Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. kvalitně a rychle. I. Drábková, Sušice. Tel RŮZNÉ Kočičky hledají nový domov u hodných lidí. Jsou kastrované, čistotné, vhodné domů i ven. Zatím bydlí v Žíkově 5 km od Sušice vpravo za Františ. Vsí. Tel , Přijďte se podívat! Nabízím soukromou výuku německého jazyka pro začátečníky, pokročilé. Státní zkouška v SRN. Tel Doučování matematiky a českého jazyka. Příprava na přijímací a opravné zkoušky. Individuální přístup pro děti s poruchami učení a ADHD. Tel Kurz přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Opakování učiva z Čj a Mat. Příprava na testy SCIO. Průběžné ověřování znalostí. Předpokládaný termín zahájení listopad. Tel Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice. Tel Důchodce hledá přivýdělek podzim zima. Tel Další díl seriálu Sušičtí děkani a kaplani přineseme v příštím vydání SN. Zajistíme pro Vás: služby hypotečního makléře, odhad nemovitosti, bezpečný převod peněz, daňové přiznání, pojištění nemovitosti Individuální přístup a konzultace ZDARMA Náměstí Svobody 169, Sušice (vchod přes kavárnu Koruna - Illy) tel.:

12 Sušické noviny 21/2014 Zajímavosti strana 12 SIRET KRÁSA UKRYTÁ V BUKOVINĚ Město Siret se nachází v severovýchodní části Rumunska, v oblasti Suceava, na pravém břehu řeky Siret. Je vzdáleno 3 km od hranic s Ukrajinou. Ve městě žije okolo 9400 obyvatel různých národností rumunské, ukrajinské, polské a německé. Dříve zde bylo také židovské obyvatelstvo. V roce 1880 Židé tvořili 43 % celkové populace v Siretu. Ješ- hem jeho formace jako feudálního státu ( ). Zároveň byl prvním městským středověkým centrem v Moldavsku. V roce 1774 město přešlo spolu s oblastí Bukoviny pod nadvládu Habsburského impéria. Na počátku 19. století byl ve městě vybudován římskokatolický kostel a radnice. O pár let později byla postavena židovská synagoga. V roce 1876 byla ote- tě na začátku 20. století žila ve městě velká komunita Židů. Bohužel druhá světová válka zasáhla velkou část tohoto obyvatelstva. Zbývající Židé se odstěhovali do Izraele. Současní obyvatelé se hlásí k církvi pravoslavné, římskokatolické a protestantské. Ačkoliv velikostí je město Siret malé, mělo velmi důležitou roli v historii celého Rumunska. Prvně město zaznamenal v roce 1339 kartograf Angelio Dulcert ve své mapě. První nezpochybnitelná zmínka o městě pochází ze zápisu ve františkánské kronice a datuje se do roku Siret byl hlavním městem Moldavska bě- vřena budova školy, která je zde dodnes. Na přelomu 19. a 20. století došlo k velkému rozvoji města. Byla vybudována železniční stanice, otevřen soudní dvůr (v dnešní době je zde městská nemocnice), dále byl zprovozněn městský vodovod a zaveden elektrický proud. V listopadu 1918 vstoupilo do Siretu rumunské vojsko a město přešlo pod správu Rumunska. Po okupaci severní oblasti Bukoviny ruskými vojsky v roce 1940 byly stanoveny hranice s Ruskem 3 km od města. V roce 1947 vznikla Rumunská lidová republika, jejíž součástí byl i Siret. V prosinci 1989 vypukla v Rumunsku revoluce a nastala transformace komunistického státu na stát demokratický. Díky této bohaté historii můžeme dnes ve městě najít několik pamětihodností, které jednotlivá období připomínají. Nejstarší památkou je kostel Nejsvětější trojice, který pochází z poloviny 14. století a kostel sv. Jana Křtitele z téhož století. Období habsburské nadvlády připomíná římskokatolický kostel (1826) a stará radnice (1828, v dnešní době poliklinika). Na přítomnost židovské komunity upomíná židovská synagoga (1840) a středověký židovský hřbitov. Tento hřbitov má zvláštní význam pro Židy nejen v Rumunsku. Na hřbitově je mnoho náhrobků, které jsou ozdobeny tradičními uměleckými hebrejskými motivy. Za zmínku určitě stojí i Siretské muzeum historie, které bylo založeno v roce 1895 a je v něm zaznamenána historie Bukoviny a města Siret. V Siretu najdou vyžití jak příznivci sportu, tak i kultury. Na řece Siret bylo vybudováno umělé jezero Rogojesti, jehož rozloha je 850 ha. Průměrná hloubka jezera je 1,5 m a v nejhlubším místě dosahuje 8 m. V jezeře žije několik druhů ryb jako např. kapr, štika, okoun. Díky přítomnosti těchto ryb se zde několikrát do roka pořádají závody v rybaření. Kromě rybaření je jezero rovněž využíváno pro rekreační účely. Kolem jezera je několik stezek, které využívají pěší turisté i cyklisté. V blízkosti jezera je také fotbalový stadión, o který se stará místní sportovní asociace. V centru města je multifunkční sportovní hřiště. V průběhu roku se ve městě koná několik kulturních akcí. Největší z nich jsou Dny Siretu. Tato akce trvá 3 dny a koná se vždy kolem 24. června, kdy římskokatolická církev slaví svátek sv. Jana Křtitele. Pověst praví, že když Bůh tvořil svět, roztrhl se mu pytel plný krásy přímo nad Bukovinou. O tom, jestli je pověst pravdivá, se budeme moci přesvědčit příští rok, kdy se ve městě Siret koná další konference Douzelage. Olga Melkusová Douzelage Sušice Glamour obdiv patřil nejen účesům SOŠ a SOU Sušice uspořádala ve středu 5. listopadu desátý ročník kadeřnické soutěže Glamour Kouzlo krásy v sušické sokolovně na téma TANEČNÍ PÁR VE STYLU TANGA. Soutěžní týmy měly za úkol připravit za devadesát minut originální dámský a pánský účes pro taneční styl TANGO. V letošním jubilejním ročníku se představilo celkem dvanáct soutěžních družstev z devíti českých škol (Chomutov, Domažlice, Dačice, Plzeň, Lanškroun, Neratovice, České Budějovice, Strakonice a Sušice). Za SOŠ a SOU Sušice soutěžil tým č. 9 Tereza Brejchová a Štěpánka Šintlerová a tým č. 14 Monika Hermannová a Kristýna Pelzerová. Soutěžící vytvářeli složité a výrazně zdobené dámské účesy, dbali na preciznost, čistotu a uhlazení. U pánských účesů se budoucí kadeřnice zaměřili především na perfektní střih s konečnou úpravou. Odborná porota posuzovala nejen vlasovou úpravu, ale i celkový dojem, originalitu a slušivost. První místo obsadila Petra Halamková a Andrea Váňová ze SOU Domažlice místo poskytovaného vzdělávání Stod. Cena poroty za ima- foto ED foto Zdeněk Kříž ge byla udělena Martině Šťastné a Anně Puškárové z ISŠŽ Plzeň a za nejlepší pánský střih Lukáši VU ze Soukromé SŠ a JŠ s právem jazykové zkoušky České Budějovice. Pro oceněná družstva byly při- praveny hodnotné ceny od sponzorů, které předávali senátor Jan Látka, Ing. Josef Vacikar za odbor školství Krajského úřadu Plzeňského kraje, ředitel školy Ing. Jiří Kolář a vyučující z oboru. -PS- foto ED 4. sušické setkání harmonikářů V neděli 9. listopadu odpoledne se již počtvrté sešli v sušické sokolovně příznivci hry na harmoniku, aby strávili příjemné chvíle s amatérskými muzikanty všech věkových kategorií. Většinu známých lidovek si zanotovali i mnozí návštěvníci, kteří byli mile potěšeni hrou nejen známých harmonikářů ze Sušice a okolí, ale také dvou skupin kytara, zpěv, Jiří Zemánek muzikantů z Bavorska. baskytara, zpěv a Fenek Steiner bicí, hrála v podstatné míře skladby ze svého nového alba Laskonky a Kremrole (Barbíno, Vltavo, Nářadí na dobrou...) a do publika vypustila i starší kusy (Ganga). Wohnout v Sušici vystoupil úspěšně již poněkolikáté a tentokrát jeho členové ocenili i nový bazén se saunou a skatepark. text a foto ED to má i v sousedním Bavorsku. Poděkování patří pochopitelně všem muzikantům, kteří přijeli, zahráli a potěšili. V tomto, již čtvrtém harmoni- kářském maratonu se představilo 18 jednotlivců i skupin a náš obdiv patří všem, kteří s námi vydrželi až do večerních hodin. Hana Krousová, foto AS U Wohnoutů došlo i na Banány Ačkoliv člen skupiny Wohnout Honza Homola před koncertem v sušické sokolovně sliboval, že Banány asi nebudou (viz. SN č. 20), přece jen se nakonec nezachovali jako bývalý režim a Banány dali. Proslulou píseň zahráli samozřejmě až v rámci přídavků, které si vyžádalo nadšené publikum v zaplněném sále sokolovny. Koncert se uskutečnil 15. listopadu a odstartovala ho brněnská kapela ŇuŇu. Jak název napovídá bylo to vystoupení mladých hráčů (baskytara, bicí, kytara). Po té se již sál naplno rozezněl typickým zvukem Wohnoutů. Valící se spodek sochaný bicími a baskytarou obletovaly tóny dvou neklidných kytar a dotvářel specifický zpěv. Kapela ve složení Matěj Homola kytara, zpěv, Jan Homola Odtud dorazil i jedenáctiletý Lukas Hartl, který svou půvabnou malinkou harmoniku, se kterou tu vystupoval poprvé před 4 roky, již vyměnil za větší a svým vystoupením nás ujistil, že harmonika patří nejen k Šumavě, ale své mísjako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178, Sušice, IČ Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: , , Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 27. listopadu 2014 ve hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne 3. 11. 2014 v 18.00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar (Bar), doc. PhDr. Stanislav Balík (Bak), Ph.D.,

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Nových Hradů konaného dne 12. listopadu 2010

ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Nových Hradů konaného dne 12. listopadu 2010 ZÁPIS z ustavujícího veřejného zadání Zastupitelstva města Nových Hradů konaného dne 12. listopadu 2010 Zahájení zadání zastupitelstva Zadání Zastupitelstva města Nové Hrady bylo zahájeno v 19.00 hodin

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 10. 12. 2014 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Věra Doležalová, Lukáš Pavliš Přítomni: Ing. Josef Racek, Milena Jilgová, Ing. Vladimír

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne ve společenském domě Orlovna Šitbořice

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne ve společenském domě Orlovna Šitbořice Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne 03.11.2014 ve společenském domě Orlovna Šitbořice 1. Přestavení nově zvolených zastupitelů a složení slibu Ustavující zasedání ZO

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 7/2014 ze dne

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne , od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne , od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne 10.11. 2010, od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání Zastupitelstva obce Žatčany bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, konaného dne 7.11.2014 od 19 hodin v zasedací síni města Rabí čp.57. Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva města Rabí bylo zahájeno

Více

USNESENÍ. z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

USNESENÍ. z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 6.11.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková,

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného 3. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Žernov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 25. ledna 2016 od 18:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Romana Jiráková,

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2.

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2. č.j.oo/320/16 STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁPIS z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se konalo dne 2. června 2016 od 17:00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského

Více

Přítomni: p. Stroner tajemník. Program:

Přítomni: p. Stroner tajemník. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 32. jednání Rady města

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Velenice Zastupitelstvo obce Velenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITLSTVA Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Prasklice Zastupitelstvo obce Prasklice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne 8.11.2010, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 21. února 2011 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 10 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 1 Ing. Otp Potluka

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Lhota obce Lhota Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 9.4 2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Lhota (dále též

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S

Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 05. listopadu 2014 od 17.00 hodin v sále Městského kulturního střediska v Horním Slavkově Přítomni:

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.11.2014 od 18.00 hod Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis. z 15. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Schůze byla zahájena v hodin.

Zápis. z 15. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Schůze byla zahájena v hodin. Přítomni: - Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. - Ing. Vladimír Elšík - Lenka Hostýnková - Mgr. Miroslav Králík - Ing. Alexander Krejčí - Radek Matěj - Radoslav Němeček Zapisovatelka: L. Hostýnková Omluven: - Zápis

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Martin Rak, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová,

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Martin Rak, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS z 8. zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 05. 11. 2014 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p. Zdeněk

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 17. 12. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní -

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Tisková informace Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. dne 28.dubna 2016

Tisková informace Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. dne 28.dubna 2016 Tisková informace Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. dne 28.dubna 2016 Ve více než zcela zaplněném sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích se v pondělí 25. dubna

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů)

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů) Zápis č. 16/2016 (35) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 21. listopadu 2016 v zasedací místnosti 311, v budově U1, Vavrečkova 275, Zlín Přítomni: Dr. Staněk, Dr.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 17. prosince 2012

Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 17. prosince 2012 Obec Stružnice Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 17. prosince 2012 Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, Brejchová Darja, Hančín Milan, Kotek Robert, Mečíř Jan, Schneiderová Alena,

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 5. 11. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při

Více