Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 2/1993 Sb.) Hlava druhá: Lidská práva a základní svobod:oddíl druhý: Politická práva: čl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 2/1993 Sb.) Hlava druhá: Lidská práva a základní svobod:oddíl druhý: Politická práva: čl."

Transkript

1 Politická práva v Listině Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 2/1993 Sb.) Hlava druhá: Lidská práva a základní svobod:oddíl druhý: Politická práva: čl Obecná systematika úpravy v Listině Nejprve ústavodárce vymezí objekt, tj. stanoví, co se zaručuje (např. právo shromažďovat se), s tím, že může blíže upřesnit stanovený obsah práva (např. garantováno je právo pokojně se shromažďovat) Dále stanoví kdo je subjektem politických práv A nakonec jaké jsou ústavní podmínky omezení těchto práv Několik absolutních zákazů (např, cenzura je nepřípustná, peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu) Naopak charakter příkazu - čl. 21 odst. 2 (volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období) Obecná charakteristika politických práv Spjata s klíčovými istituty moderního demokratického státu (reprezentativní demokracie - volební právo, pluralitní politický režim - právo sdružovat se, shromažďovat se, svoboda projevu) Společným znakem politických práv a svobod je umožnit FO účast na správě věcí veřejných v celostátním i místním měřítku Na jedné straně tak představují oprávnění občanů státu účastnit se na formování státních orgánů a na uskutečňování státní moci, na druhé straně jsou politické svobody současně prostředkem k aktivní seberealizaci jednotlivce ve společnosti a ve státě (status activus) Musí být vykonávána osobně Individuální (např. svoboda projevu, právo na informace ) i kolektivní (shromažďovací a sdružovací právo) V oddílu druhém II. hlavy LPS použil ústavodárce pouze jednou pojem svoboda - v čl. 17, kde zakotvil způsobem odpovídajícím ústavní tradici svobodu projevu, ve všech ostatních přípdech pracoval s pojmem právo Pouze v čl. 17/4 LPS nacházíme výslovný odkaz na povinnost Žádné ze zakotvených politických práv se nenachází v režimu čl. 41/1 LPS a lze se jich proto v zásadě domáhat bezprostředně již na základě ústavní úpravy Bezvýhradně to platí u svobody projevu, petičního práva, práva na informace či práva shromažďovat se Z podstatay věci je ale situace složitější v případě práva volebního, které nelze efektivně realizovat izolovaně, ústavodárce navíc výslovně odkázal, pokud jde o podmínky výkonu volebního práva, na zákonnou úpravu Politická práva nelze chápat a interpretaovat izolovaně, neboť jsou jednou ze součástí spoluurčující právní status jednotlivce ve společnost i a ve státě Je třeba uvést návaznost politických práv na princip suverenity lidu (čl. 2 Ú) a ústavní charakteristiku ČR, která je obsažena v čl. 1 Ú Princip rovnosti (čl. 3 LPS) se promítá i do politických práv např. rovné podmínky pro přístup k veřejným funkcím (čl. 21 odst. 4). Svoboda projevu a právo na informace v ČR Hlava II., ddíl druhý: Politická práva - čl. 17 (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

2 (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. (3) Cenzura je nepřípustná. (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu,veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. Svoboda projevu zakotveno jako lidské právo v čl. 19 Všeobecné deklarace lidských práv a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech spadá pod politická práva zákonodárce zdůraznil svůj zvýšený zájem na garantování autonomní sféry jednotlivce a nezbytném minimu zásahů státu v této oblasti vyjadřování názorů na společensky významné problémy na veřejnosti; původně vystoupení na shromáždění lidu, později i sdělení učiněná prostřednictvím tisku, elektronických masových prostředků v souvislosti nutná ústavní ochrana práva na informace - aktivní účast jednotlivců na životě státu vyžaduje dostatečnou sumu informací, na základě kterých mohou lidé konfrontovat své názory s jinými a vytvářet si vlastní úsudek (pojmovým znakem každého projevu názoru je nutně určité množství informací) ústavní záruky spočívají jednak v ochraně před neoprávněnými zásahy státu a dalších subjektů do sféry těchto práv jednotlivce (status negativus), ale mají otevírat i dostatečný prostor k seberealizaci člověka ve společnosti a ve státě při účasti na správě věcí veřejných (status activus) způsoby, jakými lze vyjadřovat názory uvádí Listina pouze demonstrativně ( může se tak dít slovem, písmem, tiskem ) paragrafy trestního zákoníku omezující svobodu projevu např.: 178 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, 188a Šíření toxikomanie, 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení; 205 Šíření pornografie; 206 Pomluva; zároveň čl. 17 není jediným ústavním předpisem vyjadřujícím svobodu projevu - např. čl. 16 ochraňuje svobodu projevovat své náboženství a víru Právo na informace svobodně vyhledávat,přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu subjektem práv je každý, tj. každá fyzická osoba, bez ohledu na své občanství, pohlaví či svůj věk, ale i skupiny obyvatel, ať již vystupují s většinovým názorem nebo hájí stanovisko menšiny ve společnosti Cenzura je nepřípustná - čl.17 odst. 3, jeví se jako absolutní zákaz, ústavodárce však blíže neurčil, co je cenzura, pojem nevymezuje ani zákon z rozhodovací činnosti ES pro lidská práva však vyplývá, že účelem zákazu cenzury je ochrana proti činnosti každé osoby, jejíž právní postavení umožňuje omezit svobodu jiného podle prof. Pavlíčka se jedná se o cenzuru institucionální, a to jak předběžnou (preventivní), tak následnou; o cenzuru jakýchkoliv veřejných projevů v hromadných sdělovacích prostředcích, knih, veřejných mluvených projevů, provozovaných nebo vystavovaných uměleckých děl, výuky, kázání v kostelích apod. k omezení svobody projevu může dojít pouze za splnění stanovených ústavních předpokladů, případně z důvodů vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána z formálního hlediska musí být takové omezení vždy obsažené v zákonu; současně musí být přítomen některý z pěti věcných důvodů takového omezení (tj. ochrana práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejná bezpečnost, ochrana veřejného zdraví nebo mravnosti)

3 zvláštnosti svobody projevu - svoboda projevovat vlastní názory a šířit je nese s sebou jistá rizika, neboť za projevené názory je třeba nést i odpovědnost, případně v některých případech jsou s omezením svobody projevu spojovány i zvláštní povinnosti účelem práva na informace je zabezpečit dostupnost a šíření informací mezi obyvatelstvem státu jednotlivci mohou informace získávat jak pasivním způsobem, mimoděk a náhodou, tak je ale mohou i aktivně a účelově vyhledávat právo na informace i v jiných článcích, např. čl. 35 odst. 2 právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů, čl.25 odst 1 právo přijímat a rozšiřovat informace v mateřském jazyku (právo menšin) svoboda tisku podstatná součást obecné svobody projevu ochrana osobních údajů o fyzických osobách, které shromažďují a zpracovávají státní orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, ale i fyzické a právnické osoby, se řídí zvláštním zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Zákon o svobodném přístupu k informacím - č. 106/1999 Sb. Zákon, který upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky jejich poskytování. Povinnými subjekty, které mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou: státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti žádat může každá FO a PO Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy (zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne Pokud je požadovaná informace obchodním tajemnstvím, povinný subjekt ji neposkytne Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací ÚS často řeší konflikt dvou základních práv, svůj standartní postup v takovéto situaci popisuje např. tak, že při střetu základního politického práva na informace a jejich šíření s právem na ochranu osobnosti a soukromého života, tedy základních práv, která stojí na stejné úrovni, bude vždy věcí nezávislých soudů, aby s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu pečlivě zvážily, zda jednomu právu nebyla neodůvodněně dána přednost před druhým. Tak to ostatně stanoví i čl. 4/4 Listiny, když ukládá orgánům aplikujícím právo, aby při této aplikaci šetřily postatu a smysl základních práv. poměrně rozsáhlá je i judikatura ES pro lidská práva v oblasti svobody projevu, je obsažena v čl.10 Úmluvy v souvislosti se svobodou přijímat informace vyplývá z judikatury Soudu mimo jiné i to, že povinností státu je zdržet se vytváření překážek v přístupu k informacím, na druhé straně má ale stát i určitý pozitivní závazek, tj. informovat obyvatelstvo o otázkách veřejného zájmu

4 Petiční právo Z latinského slova petitio = žádat, Dříve náleželo jen úzké skupině lidí, kteří měli možnost pomocí petice oslovit panovníka, v průběhu 19. a 20. století se v mnoha státech stalo ústavně zaručeným právem občanů V průběhu doby se objevila různě obsáhlá a široká pojetí petičního práva, dnes máme opět zúžené chápání petičního práva především jako specifické varianty svobody projevu a nástroje k prosazení jiných práv a svobod Jedná se o možnost jedné či více osob (každý má právo, ne jen občan) podat žádost k jednomu z orgánů státní nebo veřejné moci, čímž se jim umožňuje přístup k ovlivňování státních orgánů a k tvorbě státní vůle Čl. 18 (1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu 2) má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy 3) s žádostmi, návrhy a stížnostmi. (2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. 4) (3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou. Další články LZPaS týkající se petičního práva = ústavodárce připustil zákonem omezenípráva petičního Hlava šestá - Ustanovení společná čl. 44 Zákon může omezit; příslušníkům bezpečnostních sborů a příslušníkům ozbrojených sil též práva uvedená v čl. 18, 19 a čl. 27 odst.1 až 3, pokud souvisí s výkonem služby. Ústava ČR z (1/1993) - ústavní právo je zakotveno prostřednictvím LZPaS, která je součástí ústavního pořádku (č.2/1993sb., o vyhlášení LZPaS jako součástiústavního pořádku ČR) Petiční právo je bezprostředně vymahatelné, ale zákonnou regulaci provádí Zákon o právu petičním Zákonná úprava v ČR V ČR je petiční právo jedním z ústavně zaručených práv občanů, patří do skupiny práv politických Součástí ústavního pořádku ČR je prostřednictvím Listiny základních práv a svobod, která byla po vzniku ČR znovu vyhlášená usnesením předsednictva ČNR dne a publikována ve Sbírce zákonů ČR jako z.č.2/1993 (ve znění z.č.162/1998 Sb.) Na čl. 18 Listiny navazuje zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním (jeden z tzv. politických zákonů), který blíže stanovuje podmínky výkonu petičního práva Tento zákon byl vydán před přijetím Listiny, tudíž je třeba ho vykládat v souladu s Listinou - podle čl. 42(3) LZPS se tedy pojem občan v tomto zákonu vykládá jako každý člověk, tedy platí i procizince Jsou jím upraveny i ty petice, které mohou vzejít ze shromáždění (z.č. 84/1990) Byl vyhlášen a tímto dnem také nabyl účinnosti Náležitosti petice a podpisových archů dle zákonů ČR Co petice musí obsahovat: 1. Požadavek (žádost, návrh, stížnost, prosba, podání, podnět text petice ) 2. Informace o tom, kdo petici sestavil

5 a) Petiční výbor - jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat b) Jednotlivec - jméno, příjmení a bydliště c) Nevládní organizace - název, sídlo, IČO a jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za organizaci jednat Co by petice měla obsahovat: 1. Adresáta petice, (není nutné, petice bude posléze předána adresátovi) 2. Datum sestavení petice (jeho absence však není důvodem k pomíjení petice adresátem jako neplatné) Co petice nesmí obsahovat: Výzvy podle 1 odst. 3 a 4 zákona o právu petičním (3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. (4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti. Co musí podpisové archy obsahovat 1. Jméno, příjmení a bydliště podepisujícího se občana a jeho podpis 2. Pokud není součástí petičního archu text petice pak: I. Označení, ze kterého je zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena musí být umožněno se s textem petice seznámit II. Jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat nebo jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za o.s., které petici sestavilo Petiční právo a ochrana osobních údajů Vzhledem k tomu, že při výkonu práva petičního je zacházeno s osobními údaji (jméno, příjmení a adresa signatářů petice), je nutno v souvislosti s peticemi upozornit na vztah zákona o právu petičním a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Obecně lze řící, že zákon o právu petičním je v poměru k zákonu č. 101/2000 Sb. zákonem zvláštním. Ten, kdo podpisy pod petici sbírá, resp. ten, kdo je předává úřadu,je povinen: Dodržovat povinnosti v zákoně o ochraně osobních údajů stanovené. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje pouze v souladu se stanoveným účelem tj. výkonem práva petičního - a v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění. Shromažďovat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu Uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, Není přípustné předávání získaných osobních údajů jiným osobám a subjektům než správnímu orgánu, jemuž je petice určena, využívat tyto údaje bez souhlasu signatářů k jiným účelům. Totéž platí i pro správní orgán, jemuž byly tyto osobní údaje svěřeny jako součást petice. Shromažďovací právo Čl 19: (1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.

6 (2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy. Zákon upravuje podmínky svolání shromáždění a stanoví oprávnění a povinnosti svolatele ( 3) Občan starší 18 let - pozor! tento zákon byl přijat před LZPS, musí se tedy vykládat v souladu s ní. Podle čl. 42(3) LZPS se pojem občan v tomto zákonu vykládá jako každý člověk, tedy platí i pro cizince (zdroj: Suchánek, seminář) PO se sídlem na území ČR Skupina osob Účastníci povinnost zdržet se všeho, co by mohlo narušit pokojný průběh shromáždění, dbát pokynů svolatele a pořadatelů, zákaz mít u sebe střelné zbraně nebo výbušniny, po skončení povinnost se rozejít V případě zásahu policie platí zákaz účastníků bránit své identifikaci ( 7) Až na výjimky ( 4 odst. 1) musí být shromáždění předem (ne dříve než 6 měsíců před konáním) písemně oznamována příslušnému úřadu Proti rozhodnutí o zákazu nebo rozpuštění se lze bránit u soudu (správní soudnictví) Zásahy do výkonu práva shromažďovacího Shromažďovací právo lze omezit a to způsobem přímo dle č. 19 LZPS a dále dle čl. 44 LZPS Možná omezení: Zákonem v případech shromáždění na veřejných místech Např. není možné uspořádat shromáždění v okolí místa kde sídlí nebo jednají zákonodárné sbory ( 1 zákona shromažďovacího) nebo ústavní soud ( 25 ZÚS) Takovéto shromáždění se formálně nezakazuje, protože ho není možné uspořádat už ze zákona Jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu Zákon shromažďovací vymezuje možnosti zakázání shromáždění v 10 Shromáždění lze zakázat pokud má jeho ohlášený účel směřovat k popírání a omezování osobních, politických a jiných práv občanů, k dopouštění se násilí nebo k jinému porušování zákonů Článek 44 LZPS omezuje právo shromažďovací Příslušníkům bezpečnostních zdrojů a ozbrojených sil může být zákonem omezeno právo shromažďovací, pokud souvisí s výkonem služby Omezení se týká příslušníků Policie ČR, Armády ČR, Vězeňské a Justiční stráže a zřejmě i BIS ČR 3) Právo shromažďovací tedy nelze omezit paušálně, ale pouze v nezbytných případech, kdy by mohlo kolidovat s řádným výkonem služby. 4) Např. vojákům je zakázáno ve vojenských objektech pořádat politická shromáždění ani provádět politickou agitaci ( 44 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání) Porušení předpisů o právu shromažďovacím Samotný zákon o právu shromažďovacím stanovuje náspedující přestupky ( 14): Pro pořadatele: Svolání shromáždění bez ohlášení Pořádání zakázaného shromáždění

7 Porušení povinnosti vydávat pokyny k zajištění řádného průběhu shromáždění Porušení povinnosti požádat bez zbytečného odkladu o potřebnou pomoc úřad nebo příslušný útvar Policie České republiky a vlastními prostředky vyzvat účastníky k obnovení pokojného průběhu shromáždění, nepodaří-li se svolavateli při narušení pokojného průběhu shromáždění zjednat nápravu. Pro účastníky: Neuposlechnutí pořádkových opatření svolavatele anebo určených pořadatelů shromáždění nebo těmto osobám brání v plnění jejich povinnosti Neoprávněné ztěžování účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo bránění v tom Pokud jako účastník shromáždění má u sebe střelnou zbraň nebo výbušninu anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, a lze-li z okolností nebo z jeho chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím Pokud jako účastník shromáždění má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci Neoprávněně vniknutí do shromáždění Bránění účastníkům ve splnění účelu shromáždění nepřístojným chováním Bránění účastníkům, aby se pokojně rozešli Neoprávněně úmyslně zabránění jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího. Chráněno i trestním právem Porušování svobody sdružování a shromažďování tr. zák. Výtržnictví tr. zák. Neohlášené shromáždění, není možné rozehnat, pokud by nebyl dán důvod k jeho zakázání při jeho řádném ohlášení. To samé platí, pokud se ohlášený účel shromáždění neshoduje se skutečným Sdružovací právo Ústavní východiska čl. 20 LZPS 1. Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. ( stát garantuje vytváření a existenci jak nefomálních spojení jednotlivců, tak i takových sdružení, kterým zákon za splnění určitých podmínek zaručuje zvláštní postavení, jež souvisí s tím, že je jim přiznávána právní subjektivita). Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích. 2. Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich. 3. Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo ochranu práv a svobod druhých. 4. Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny od státu. Zákon o sdružování občanů občané mají právo svobodně se sdružovat a k výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu - pozor! tento zákon byl přijat před LZPS, musí se tedy vykládat v souladu s ní. Podle čl. 42(3) LZPS se pojem občan v tomto zákonu vykládá jako každý člověk, tedy platí i pro cizince (zdroj: Suchánek, seminář)

8 občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace (dále jen sdružení ) a sdružovat se v nich sdružení jsou právnickými osobami, do jejich činnosi mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona nikdo nesmí být nucen ke sdružování, ze sdružení může každý svobodně vystoupit nikomu nesmí být občansky na újmu, že je členem sdružení práva a povinnosti sdružení upravují stanovy sdružení v souladu s cíly své činnosti mají sdružení právo obracet se na státní orgány s peticemi členy sdružení mohou být i právnické osoby Sdružením ve smyslu zákona o sdružování občanů není: politické strany a politická hnutí (upraveno v zákoně o sdružování v politických stranách a politických hnutích) organizace vzniklé k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání církve a náboženské společnosti (upraveno v zákoně č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech) Nejsou dovolena sdružení: jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a zákony; která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony; ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami; za taková se nepovažují sdružení, jejichž členové drží nebo užívají střelné zbraně pro sportovní účely nebo k výkonu práva myslivosti Registrace a vznik sdružení sdružení vzniká registrací návrh na registraci mohou podat nejméně 3 občané, alespoň jeden musí být starší 18 let, k návrhu připojí stanovy, v nichž musí být evedeny: název sdružení sídlo cíl jeho činnosti orgány sdružení, určení funkcionářů oprávněných jednta jménem sdružení zásady hospodaření návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra ČR ministerstvo vnitra vede evidenci sdružení Zánik sdružení dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jným sdružením pravomocným rozhodnutím ministrestva o jeho rozpuštění Odborové organizace čl. 27 LZPS čl.27 LPZS 1. Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.

9 2. Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví. 3. Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. 4. Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů. čl.27 zaručuje svobodu koaliční, přičemž koalicí se rozumí zejména sdružení buď zaměstnavatelů nebo zaměstnanců, jehož cílem a účelem je formulování a prosazování zájmů při utváření a stanovování pracovních, sociálních nebo hospodářských podmínek z koaliční svobody se vyvozuje zejména též právo na svobodné kolektivní vyjednávání sociálních partnerů, jakož i právo na použití prostředků pracovního boje, na straně zaměstnanců zejména právo na stávku, na straně zaměstnavatelů zejména právo na výluku čl. 27/4 - pojmově se stávka chápe jako zastavení či přerušení práce většího počtu zaměstnanců, provedené společně a plánovitě za účelem dosažení určitého cíle má nátlakovou povahu, tzn.jejím smyslem je vykonávat nátlak na zaměstnavatele nebo na veřejnou správu k vynucení určitého požadavku podle toho se pak rozlišují stávky jako prostředek uskutečňování svobody koaliční a stávky ostatní, zejména politické stávka jako prostředek pracovního boje vykonává vždy nátlak na zaměstnavatele, na nichž má přerušení práce vynutit určitý hospodářský nebo sociální požadavek naproti tomu jiná stávka, zejména politická, vykonává nátlak na veřejnost a na veřejnou správu, přičemž její cíle jsou zpravidla politické, kdy zastavením práce má být. např. omezeno uspokojování určitých důležitých potřeb obyvatelstva a tím i vynucováno určité rozhodnutí příslušného orgánu odborová organizace a organizace zaměstnavatelů se stává právnickou osobou dnem následujícím poté, kdy ministerstvu vnitra byl doručen návrh na její evidenci právo odborově se organizovat je upraveno též v: Sdružování v církvích a náboženských společnostech zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání nikdo nesmí být nucen ke vstupu do církve a náboženské společnosti ani k vystoupení z ní, k účasti nebo neúčasti na náboženských úkonech či úkonech církve a náboženské společnosti nikdo nesmí být omezen na svých právech proto, že se hlásí k církvi a náboženské společnosti, že se účastní její činnosti nebo že ji podporuje, anebo je bez vyznání církví a náboženskou společností se rozumí dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby církve a náboženská společnost vzniká dobrovolným sdružováním fyzických osob a svébytně rozhoduje o věcech spojených s vyznáváním víry, o organizaci náboženského společenství a o vytváření k tomu určených institucí Registrace církev a náboženská společnost se stává právnickou osobou registrací

10 návrh na registraci se podává ministerstvu kultury, podávají je nejméně 3 fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let návrh na registraci církve a náboženské společnosti musí obsahovat: základní charakteristiku církve a náboženské společnosti, jejího učení a poslání, zápis o založení církve a náboženské společnosti na území České republiky, v originále podpisy nejméně 300 zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti základní dokument - název, poslání církve a náboženské společnosti a základní články její víry, sídlo, oraganizační strukturu ministerstvo kultury vede Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností a Rejstřík svazu církví a náboženských společností Listina základních práva a svobod Čl. 20 odst. 2 Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí Poznámka: Politická hnutí tento institut byl zaveden do československého pr. řádu prvním zákonem o politických stranách (č. 15/1990 Sb., o politických stranách). Pol. hnutí nebyla založena na individuálním členství občanů, ale mohli se v nich sdružovat i pol. strany, organizace a občané. V aktuální právní úpravě se odlišují již jen svým názvem. Čl. 20 odst. 3 pravidla pro omezení výkonu těchto práv Čl. 20 odst. 4 vztah státu a pol. stran/hnutí - strany, hnutí i jiná sdružení jsou odděleny od státu Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (zák. č. 424/1991 Sb.) Subjektem těchto práv jsou výhradně občané ČR (což vyplývá již z čl. 20/2 LPS) Zákon dále definuje účel sdružování Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní samosprávy. Vztah státu k politickým stranám K výkonu není třeba povolení státního orgánu, avšak strany a hnutí podléhají registraci Strany a hnutí jsou právnickými osobami

11 Státní orgány mohou do jejich postavení a činnosti zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích Vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí: které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu, které nemají demokratické stanovy nebo nemají demokraticky ustanovené orgány, které směřují k uchopení a držení moci zamezujícímu druhým stranám a hnutím ucházet se, ústavními prostředky o moc nebo které směřují k potlačení rovnoprávnosti občanů, jejichž program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobodu občanů. Další omezení pro politické strany dle 5 zákona: Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy. Strany a hnutí nesmějí být ozbrojeny a nesmějí zřizovat ozbrojené složky. Strany a hnutí mohou být organizovány zásadně na územním principu. Zakládat a organizovat činnost stran a hnutí na pracovištích nebo v případech stanovených zvláštními zákony je nepřípustné. Vztah občana a politické strany Členem pol. strany se může stát pouze fyzická osoba, která je občanem ČR a je starší 18 let Každý může být členem pouze jedné strany, nicméně jedná se pouze o určitý morální apel příkaz není provázen sankcí Každý může své členství kdykoliv zrušit a ze strany svobodně vystoupit Členství/podpora anebo skutečnost, že někdo stojí mimo stranu nesmí vést v žádném případě k omezení práv občanů Vznik Pol. strany a hnutí vznikají registrací. Příslušným státním orgánem je Ministerstvo vnitra ČR. V případě rozhodnutí o odmítnutí registrace je možné se domáhat soudní ochrany (příslušný Nejvyšší soud ČR). Všechny registrované pol. strany/hnutí jsou vedeny v Rejstříku stran a hnutí, který má charakter veřejného seznamu. Poznámka: Stav k : Pol. stran 110, z toho pozastavená činnost 8, zrušeno 17, Pol. hnutí 75, pozastavená činnost 4, zrušeno 3 Zánik Okamžikem zániku je den, kdy ministerstvo provede výmaz z rejstříku stran a hnutí. K tomu dojde poté, co byla strana zrušena. Důvody pro zrušení strany jsou následující: vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou stranou a hnutím nebo přeměnou na občanské sdružení pokud do 1. dubna nepředloží Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu nebo rozhodnutím soudu o zrušení strany Mírnějším prostředkem vůči nezákonnému jednání strany může být pozastavení činnosti. To provede Nejvyšší správní soud na návrh vlády, případně prezidenta republiky. Těchto prostředků nelze užívat od okamžiku vyhlášení voleb do desátého dne po jejich ukončení. Soudní ochrany se může domáhat člen strany, v případě rozhodnutí orgánu strany, které se dotýká skutečností, které byly vyznačený v rejstříku stran a hnutí. Člen následně může požádat okresní soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami.

12 Ve vztahu k politickým stranám má pravomoc i Ústavní soud. Rozhoduje o tom, zda rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony ( čl. 87 odst. 1 písm. j) Hospodaření stran Stát se snaží zejména o větší transparentnost příjmů pol. stran a kontrolu nakládání s finančními prostředky. Zákonná úprava hospodaření stran je založena na těchto základních principech: Zákaz vlastním jménem podnikat Velmi omezené možnosti zakládat/být společníkem v obchodních společnostech a družstvech Taxativní vymezení legálních příjmů Zákaz vlastnit majetek mimo území ČR Limitovaná výše anonymních darů Zákaz přijímat bezplatná plnění a dary od stanovených subjektů Povinnost předkládat Poslanecké sněmovně každoročně výroční finanční zprávu Zákon upravuje i formy státního financování pol. stran, kterými jsou stálý příspěvek a příspěvek na mandát. Jejich přiznání je vázáno na volební výsledky a předložení úplné výroční finanční zprávy v uvedeném termínu. Pro stálý příspěvek je nutné překročit hranici 3% ve volbách do PS. Nárok na příspěvek na mandát vzniká, jestliže byl zvolen alespoň jeden poslanec, senátor, člen zastupitelstva kraje/hlavního města Prahy z kandidátní listiny strany. Právo občanů zakládat politické strany a hnutí a sdružovat se v nich je přípustné omezit podle čl. 44 Listiny. To se může dotýkat soudců, státních zástupců, zaměstnanců státní správy a územní samosprávy v určených funkcích, příslušníků bezpečnostních sborů a příslušníků ozbrojených sil. Takto je výkon fce soudce ÚS dle zákona o ústavním soudu neslučitelná s členstvím v politické straně nebo hnutí

84/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 27. března 1990. o právu shromažďovacím. Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb.

84/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 27. března 1990. o právu shromažďovacím. Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. 84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 o právu shromažďovacím Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. zákon o shromažď

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. zákon o shromažď Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, zákon z o sdružov, zákon o shromažď Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním Každý má právo sám, nebo společně s jinými, obracet se na státní orgány se

Více

Základy práva, 2. listopadu 2015

Základy práva, 2. listopadu 2015 a a principy ního státu a a principy ního státu a Koncept lidských Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy a, 2. listopadu 2015 Přehled přednášky a a principy ního státu a Koncept

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

INFORMAČNÍ PRÁVO. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. (vybraná ustanovení)

INFORMAČNÍ PRÁVO. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. (vybraná ustanovení) Stránka 1 INFORMAČNÍ PRÁVO Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (vybraná ustanovení) Listina základních práv a svobod byla schválena Federálním shromážděním ČSFR 9. 1. 1991 s účinností

Více

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku L871/RDZ/MSPH STANOVY SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL, z.s. Čl. 1 Název spolku: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. (dále též spolek ) Sídlo spolku: Hotel Legie, Sokolská 486/33, 120

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Spolek rodičů a přátel školy při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, z. s. I. Základní ustanovení I.1. Název spolku je: Spolek rodičů a přátel

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky.

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky. Stanovy občanského sdružení Petrov žije, o.s. I. Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Náležitosti petice. Činnost po podání petice. Právo shromažďovací

Náležitosti petice. Činnost po podání petice. Právo shromažďovací Politická práva v ČR JUDr. Tomáš Pezl pátek 20. března 2009 Program Právo petiční Právo shromažďovací Právo na odpor Právo sdružovací Petiční právo Čl. 18 LZPS Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,v

Více

Kdo je veřejný ochránce práv?

Kdo je veřejný ochránce práv? VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV Kdo je veřejný ochránce práv? Bratislava 2010 1 Veřejný ochránce práv je nezávislý orgán, jehož postavení a působnost upravuje Ústava Slovenské republiky a zákon č. 564/2001 Sb..

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Stránka č. 1 z 100 Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Citace

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 1. března 2015 Programové cíle Naším hlavním cílem je dobře fungující, stabilní a prosperující společnost, ve které demokratická

Více

561/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

561/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odbor... - znění dle 82/15 Sb. 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním,

Více

Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha. Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty

Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha. Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty Praha, únor 2006 aktualizováno v prosinci 2011 OBSAH: Část I. - Obecně

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění. ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění. Předsednictvo České národní rady vyhlašuje úplné znění zákona České národní

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy Strana 1/5 ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy článek 1 Název, sídlo a symbolika 1. Asociace plzeňského futsalu je občanským sdružením (dále jen APF), vytvořeným na spolkových demokratických zásadách,

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Stanovy České asociace sester, z. s.

Stanovy České asociace sester, z. s. Stanovy České asociace sester, z. s. Část první Obecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo 1. Česká asociace sester, z. s. (dále jen ČAS) je dobrovolná samosprávná, nepolitická a profesní organizace zdravotnických

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY PRO INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Více

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí OBSAH 1. Úvod...4 I. Koncepční část

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Pakultura o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Pakultura o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Pakultura o.s. Článek I. Název, sídlo, působnost a charakter sdružení 1.1 Název sdružení: Pakultura o.s. (dále jen sdružení ) 1.2 Sídlo sdružení: Truhlářská 574, Pacov 395 01

Více

S T A N O V Y. ZO OS PHGN Dolu ČSM, Stonava ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1

S T A N O V Y. ZO OS PHGN Dolu ČSM, Stonava ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 S T A N O V Y ZO OS PHGN Dolu ČSM, Stonava 1) Název odborové organizace je ZO OS PHGN Dolu ČSM, Stonava (dále jen organizace) 2) Sídlem organizace je Důl ČSM, Stonava č.p.1077 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Zákon o obcích : komentář / Martin Kopecký... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 344 s.

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Zákon o obcích : komentář / Martin Kopecký... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 344 s. 2/85 Vzor citace: Kopecký, M., Průcha, P., Havlan, P., Janeček, J. Zákon o obcích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. 344 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Zákon o obcích : komentář

Více

Ing. Ladislav Holub Ing. Ondøej Šimunek Mgr. Michael Pondìlíèek Bohuslav Krajšek

Ing. Ladislav Holub Ing. Ondøej Šimunek Mgr. Michael Pondìlíèek Bohuslav Krajšek Životní prostøedí, vìc veøejná Ing. Ladislav Holub Ing. Ondøej Šimunek Mgr. Michael Pondìlíèek Bohuslav Krajšek Tato publikace je urèena všem obèanùm a obèanským iniciativám, kterým není lhostejný stav

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká příspěvková organizace Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární

Více

Stanovy spolku Cesta Česka, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku Cesta Česka, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku Cesta Česka, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Spolek nese název Cesta Česka, z. s. (dále jen spolek) se sídlem na adrese: Vnoučkova 521/2, Praha 4, 142 00, a je dobrovolným a samosprávným

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení STANOVY ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ I. Úvodní ustanovení 1. Český svaz orientačních sportů (dále také jen ČSOS ) je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vyputěn

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vyputěn 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

Stanovy. Autoklubu České republiky. Článek 1 Název, působnost, sídlo a symboly

Stanovy. Autoklubu České republiky. Článek 1 Název, působnost, sídlo a symboly Stanovy Autoklubu České republiky Článek 1 Název, působnost, sídlo a symboly (1) Autoklub České republiky (AČR) je samostatným suverénním a dobrovolným občanským sdružením zájemců o motorismus a činnost

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000

Více

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu Otázka: Demokracie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Eli Demokracie = vláda lidu (z řečtiny demos lid, kratos vláda) politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu založena

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 07.04.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 07.04.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 31 PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

STANOVY České obce sokolské (úplné znění)

STANOVY České obce sokolské (úplné znění) Stanovy České obce sokolské přijaté 1. sjezdem Československé obce sokolské a schválené dne 21. února 1990 pod čj. OV-154/P-90, ve znění změn a doplňků, vzatých Ministerstvem vnitra České republiky na

Více

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy

ČÁST I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy Směrnice č. 6/2006 města Holešova, kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Rada města Holešova schválila dne 15. června 2006 podle ustanovení 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vydal: Schválil: Základní škola Šumperk, Šumavská 21, příspěvková organizace ředitel školy Mgr. Viktor Verner Účinnost: od 1. ledna 2012 Článek 1. Obecná ustanovení Na

Více

Návrh zákona o Restaurátorské komoře výtvarných umění

Návrh zákona o Restaurátorské komoře výtvarných umění Návrh zákona o Restaurátorské komoře výtvarných umění Asociace restaurátorů, 1992 Návrh zákona je bez jakýchkoli změn uveden v podobě, která vzešla z projednávání zásad a paragrafovaného znění ve vládě

Více

Golf Club Mstětice, z.s.

Golf Club Mstětice, z.s. STANOVY spolku Golf Club Mstětice, z.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1. Název a sídlo spolku 1.1. Spolek má název Golf Club Mstětice, z.s., dále též GCM. 1.2. Spolek má sídlo na adrese Mstětice 35,

Více

Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti

Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti Otázka: Právo a jeho vývoj Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kuba Vybíral Právo - soubor právních předpisů, norem a pravidel, kterými se organizuje život společnosti - dodržování předpisů je

Více

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku ČLÁNEK I. Název a sídlo 1.1 Česká tábornická unie o.s.( dále jen ČTU ) ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU

STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU Část I. Základní ustanovení 1 Klub sběratelů baleného cukru, z.s. (dále jen klub) je zapsaný spolek a jeho sídlo je: Olbramovická 712, 142 00 Praha 4 Kamýk. Odůvodnění:

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

Stanovy občanského sdružení ERA Česká republika

Stanovy občanského sdružení ERA Česká republika Stanovy občanského sdružení ERA Česká republika článek 1 Název sdružení Název občanského sdružení zní ERA Česká republika, ve zkratce ERA CZ. ERA je zkratkou slov Evropská Rogacionistická Asociace. článek

Více

73/2001 Sb. ZÁKON. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. Preambule

73/2001 Sb. ZÁKON. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. Preambule 73/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Preambule Parlament České republiky jako demokratického a právního státu,

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01 Strana 1 / 9 VYŘIVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení za dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník

Více

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 181/2007 Sb.,

Více

Z rozhodovací činnosti Úřadu

Z rozhodovací činnosti Úřadu Z rozhodovací činnosti Úřadu Sdělení úvodem: Úřad pro ochranu osobních údajů se prostřednictvím následující stručné charakteristiky vyjadřuje k některým problematickým okruhům případů porušování povinností

Více

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU ZÁKLADNÍ INFORMACE Základním právním předpisem upravujícím vzájemná práva a povinnosti stran pracovního poměru v systému polského pracovního práva je několikrát novelizovaný zákon

Více

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona 20/1987 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON Základní ustanovení České národní rady 1 [Komentář] ze dne 30. března 1987, Účel zákona o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna:

Více

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. (dále jen NK Bajda ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Aps 9/2013-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Tento Procesní řád FAČR (dále tento řád ) upravuje řízení před orgány Fotbalové asociace České republiky

Více

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím.

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. JUDr. Štěpán KALAMÁR, doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. Úvod Prudký nástup výpočetní techniky do všech oblastí společenského života způsobil,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit. Zákon č. 83/1990 Sb., ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů Page 1 of 47 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ IV. PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 2/1969 SB., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÉHO DOPLNĚNÍ (1) V České republice působí tyto další

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

Aktuální průlomy do ochrany informací a nový zákon o registru smluv. Mgr. František KORBEL, Ph.D. advokát, partner

Aktuální průlomy do ochrany informací a nový zákon o registru smluv. Mgr. František KORBEL, Ph.D. advokát, partner Aktuální průlomy do ochrany informací a nový zákon o registru smluv Mgr. František KORBEL, Ph.D. advokát, partner Stávající stav 1. 147a ZVZ: Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů

Více

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze Stanovy AVZO TSČ ČR Preambule Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky je spolek, který má

Více

STANOVY Sdružení hasi čů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech

STANOVY Sdružení hasi čů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech STANOVY Sdružení hasi čů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 IČ: 259 098 Směrnice č. 29/2011 Rada obce Strašice vydává v souladu s ustanovením 102, odst.2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle 175

Více

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů 83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů Změna: 300/1990 Sb. Změna: 513/1991 Sb. Změna: 68/1993 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

Právní záruky ve veřejné správě. K. Frumarová

Právní záruky ve veřejné správě. K. Frumarová Právní záruky ve veřejné správě K. Frumarová Právními zárukami largo sensu: úkony příslušných státních orgánů, způsobilé zabezpečit jednak tvorbu práva, jednak jeho realizaci. Právními zárukami v širším

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

24.5.2015. Veřejný pořádek a právo shromažďovací

24.5.2015. Veřejný pořádek a právo shromažďovací Veřejný pořádek a právo shromažďovací Spravované území Obvodních oddělení PČR 2014 OOP Litvínov Hamr (PS Nová Ves v Horách) OOP Litvínov (PS Lom, PS Meziboří) OOP Obrnice OOP PS (policejní stanice) OOP

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost OPS

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost OPS B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 13 Organizační řád odborné pracovní skupiny Ústředního krizového štábu pro koordinaci

Více

M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010

M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 tel.: 577 341 875, fax: 577 343 833, e-mail: info@obzor-sbd.cz M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010 o jednání a rozhodování ve

Více