čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství"

Transkript

1 Dokonalá pomůcka při výuce NJ ve sféře dnešního terciárního vzdělávání u oborů nefilologického směru Mgr. Tomáš Pozler (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové) Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je vytvořit přehled o nabízených učebnicích německého jazyka na českém knižním trhu, podle kterých je v naší republice tento jazyk vyučován. Hlavní důraz je přitom kladen nejen na názory vyučujících, ale i studentů. Účelem tohoto výzkumu je tedy zjistit, zda se představy vyučujících a studentů shodují nebo naopak liší, a v takovém případě v čem. Důležitou součástí příspěvku je také zmapování toho, zda je nabídka učebnic na našem trhu dostačující, zda jsou ve výuce preferovány spíše učebnice našich nakladatelství nebo naopak nakladatelství zahraničních a proč. 1. Úvod Sametová revoluce nezpůsobila v naší republice pouze změnu politického systému, ale bezesporu napomohla i novému stylu výuky cizích jazyků. Určitý společný rys si však socialistické vs. demokratické zřízení zachovalo jistá nesvoboda ve výběru jazyka. Nebo si dokážete představit, že bychom se v dnešní společnosti neučili... Doplnění nechám na Vás. Cílem tohoto příspěvku však není hodnotit dnešní společnost, ale pokusit se vytvořit přehled o nabízených učebnicích německého jazyka na našem knižním trhu, podle kterých je tento jazyk u nás většinou vyučován. Nabídka učebnic německého jazyka je v každém případě pestrá. Ve srovnání s knižním trhem bývalé socialistické společnosti až neuvěřitelná. Jestli je však tato pestrost pouze business nebo opravdový pokus o nalezení ideální učebnice cizího, v tomto případě německého jazyka, lze jen těžko posoudit. Mezi nejproduktivnější nakladatelství, která se zabývají produkcí učebnic německého jazyka na našem knižním trhu patří nakladatelství Fraus, Klett, Hueber a Langenscheidt. Zastánci přísných pravidel mi jistě odpustí vyjmenování těchto nakladatelství, ale mohu je ujistit, že reklama opravdu není podstatou tohoto příspěvku. Součástí této prezentace jsou mj. i jednotlivé učebnice německého jazyka a bez uvedení jejich názvů by jistě nastal zmatek. 2. Vlastní nabídka učebnic a jejich hodnocení Jak jsem už uvedl v úvodu, náš knižní trh je velmi dobře zásobován učebnicemi německého jazyka. Nabízí se však otázka, jestli kvantita nezastiňuje kvalitu. Odpověď jistě ukáže nejen čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství

2 2.1.1 Direkt Nejběžnějšími učebnicemi, podle kterých je na většině našich středních škol vyučován německý jazyk, jsou učebnice řady Direkt. Jedná se totiž o učebnice zohledňující požadavky nové maturity. Celý kurz (3 díly) zahrnuje úrovně A1, A2 a B1 podle Společného evropského referenčního rámce a připravuje studenty na společnou část maturitní zkoušky. Studenti jsou totiž již od první lekce cíleně připravováni na její ústní i písemnou část. Každý díl se skládá z učebnice a pracovního sešitu s vloženým žákovským CD k fonetice a pracovnímu sešitu, dvou CD s audio nahrávkami a metodické příručky pro učitele. Struktura jednotlivých lekcí je prakticky shodná: aktuální témata, která jsou blízká mladým lidem (tato učebnice je určena především pro mladé lidi studenty středních škol). Na vstupní straně každé lekce jsou pod označením V této lekci se naučíš shrnuty cíle dané lekce a dále ještě informace o maturitních tématech a typech úloh, které se vyskytují u nové maturity Připravuješ-li se na maturitu. Důležitou součástí každé lekce je také oddíl označený Blitz-Grammatik, ve kterém jsou česky popsány gramatické jevy, se kterými se student v dané lekci seznámí. Ohromnou výhodou této řady učebnic jsou oddíly označené Wie weit bist du jetzt? a Abi- Fertigkeitstraining. Tyto oddíly se objevují po každých pěti lekcích a slouží studentům k vlastnímu sebehodnocení a k již zmíněné přípravě na maturitu, tedy mluvení, psaní, čtení a poslech. Aby studenti mohli sledovat svůj vědomostní postup příp. pokles (což by je snad mohlo motivovat k intenzivnější práci), je do učebnice také zařazeno tzv. Portfolio určitý typ dotazníku rozdělený na několik částí ústní interakce, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní a písemný projev. V každé této části student nalezne popis toho, co by už měl v daném okamžiku zvládnout. V závorce je pak kurzívou uvedena konkrétní situace, se kterou se v učebnici setkal. V případě, že by danou situaci dokázal vyřešit, označí ji křížkem. Pokud vyplní všechny položky, dosáhl znalostní úrovně, pro kterou je daný díl učebnice určen, tedy A1, A2 nebo B1 podle SERR. Součástí učebnice je již výše zmíněné vložené žákovské CD k pracovnímu sešitu a fonetice. Toto CD by studentům mělo sloužit k samostatné práci a opakování. Nabízí se však otázka, jak intenzivně a extenzivně je právě toto CD využíváno Hodnocení učebnice A nyní se dostáváme k vlastnímu hodnocení učebnice učiteli, kteří s touto učebnicí ve svých hodinách pracují, a studenty, kteří se podle ní učí. Dotazovaní učitelé (9) se prakticky všichni shodují v tom, že jim tato učebnice zpříjemnila práci ve výuce německého jazyka. Obzvlášť starší generace je s tímto souborem učebnic

3 velmi spokojena, protože neustále srovnává dnešní možnosti výuky německého jazyka s výukou v době ještě před sametovou revolucí. Učitelé zdůrazňují, že se jedná o materiál, který je koncipován především praktickým směrem. Studenti nejsou příliš zatěžováni gramatikou, tzn. na jednom místě se neučí příliš mnoho nových gramatických jevů. Někteří učitelé ale s tímto názorem nesouhlasí, protože zastávají názor, že orientace v gramatice je základem zvládnutí jazyka, a to nejen cizího. Názor zabývající se touto problematikou však není podstatou tohoto příspěvku. Učitelům, alespoň dotazovaným, vyhovuje barevnost, množství ilustrací. Ty totiž poměrně snadno umožňují zahájit diskuzi, a tak vlastní procvičování mluvení. V této souvislosti zmiňují také možnost tréninku fonetické stránky jazyka. V každé lekci je zdůrazněno určité fonetické pravidlo, které je pak procvičováno prostřednictvím cvičení a především specifické nahrávky, která je navíc nahrána na žákovském CD součást učebnice, tzn. je studentovi kdykoliv k dispozici. Dotazovaným učitelům, především již zmíněné starší generaci, nevyhovuje určitá roztříštěnost jak to sami nazývají gramatiky. Jako příklad uvádějí třeba časování pravidelných sloves. Studenti se s tímto gramatickým jevem setkávají v přehledu gramatiky ve více lekcích. Zmínění učitelé totiž preferují kompletní vysvětlení určitého gramatického jevu na jednom místě. V souvislosti s časováním sloves ještě také uvádějí například vykání studenti dokáží prakticky hned časovat slovesa, ale teprve ve 3. lekci jim je vysvětleno vykání, jehož český tvar odpovídá v němčině 3. osobě množného čísla a osobní zájmeno se píše s velkým písmenem. Jedná se tedy o součást časování sloves. Vyučující, kteří pracují s těmito učebnicemi, jsou navíc přesvědčeni, že by na studenty mohly být kladeny vyšší nároky. Učebnici často považují za poněkud zdlouhavou a nemotivující. Dotazovaní studenti (26) jsou prakticky spokojeni líbí se jim grafické řešení, prakticky všichni považují za výhodu spojení učebnice s pracovním sešitem ( nemusíme nosit dvě učebnice ), líbí se jim podkapitola Připravuješ-li se na maturitu. Doma však pracují s učebnicí v podstatě jenom tehdy, když z ní mají domácí úkol Německy s úsměvem nově Další, v dnešní době poměrně hojně používanou učebnicí německého jazyka, je učebnice Německy s úsměvem nově z nakladatelství Fraus. Její původní verze Německy s úsměvem byla napsána na konci totalitního systému našeho státu a v polistopadovém období byla jedinou učebnicí českých autorů, která mohla být používána bez žádných úprav. Politický a hospodářský vývoj naší země však postupuje dál, a proto si důležité změny v naší společnosti

4 vyžádaly určité úpravy. Mimo jiné došlo také k podstatným změnám, které se týkají celé Evropy sloučením Německé spolkové republiky a Německé demokratické republiky vznikl jednotný německý stát, Evropské společenství se přetransformovalo v Evropskou unii to mělo mj. za důsledek, že v Německu a Rakousku přestaly platit marky a šilinky a začala se používat jednotná měna euro. Další významnou událostí v souvislosti s německým jazykem bylo schválení dlouho a pečlivě připravované reformy německého pravopisu (platný od 1. srpna 1998). Z mapy Evropy zmizelo Československo a ve střední Evropě tak vznikly dva nové samostatné státy. Podobná situace nastala se Sovětským svazem. A najdeme ještě mnoho dalších např. politických, ekonomických nebo hospodářských změn, které musely být do této učebnice nějakým způsobem zakomponovány. Nová verze učebnice byla tedy znovu přepsána a zmodernizována podstatně se změnil její celkový vzhled. Grafická úprava je přehlednější a mnohotvárnější a hlavně také přibyly obrázky a fotografie, které jsou důležitým impulzem k zahájení diskuze. Silnou stránkou učebnice je velké množství cvičení nejrůznějšího stupně obtížnosti. Do nové verze učebnice byla zařazena část věnovaná porozumění psanému textu, tzv. Leseverstehen. Zde se setkáváme s autentickými neupravovanými německými texty stoupající úrovně. Tyto texty jsou určeny nejen pro samostatnou práci studentů se slovníkem, ale učí je také odhadnout snadno odvoditelné výrazy na základě dosavadních znalostí nebo podle kontextu. Autorky také nezapomínají na trénink zvukové stránky jazyka, a proto je část každé lekce vždycky věnována fonetice. Studentovi je ještě navíc k dispozici vložené CD s úvodními texty. Zajímavou součástí učebnice tzv. Doplňkový sešit, který obsahuje různé doplňkové úlohy, transkripci poslechových textů, klíč k vybraným cvičením z učebnice a také testy k jednotlivým lekcím, které mohou studentovi sloužit jako určitý typ autoevaluace Hodnocení učebnice Co se týká hodnocení učebnice ze strany učitelů a studentů, názory se přirozeně liší. Studenti (21) mají na koncepci učebnice poměrně pesimistický názor. Na studenty totiž působí učebnice, i přes její nové zpracování, zastarale a nudně. Obzvlášť úvodní texty považují za naprosto nezajímavé. Dále jim nevyhovuje množství gramatiky na jednom místě. Studenti připravující se na maturitní zkoušku z německého jazyka (současné 4. ročníky) jsou ale s touto učebnicí převážně spokojeni jako pozitivum vidí právě to, co studenti nižších ročníků označují za její negativní stránku, tedy gramatiku.

5 Dotazovaní učitelé (9) hodnotí pozitivně převážně zpracování gramatiky. Pravidla vysvětlující gramatiku považují za stručná, ale srozumitelná, a to je velmi důležité. Naprosté většině učitelů vyhovuje kombinace českého a německého jazyka a jsou přesvědčeni, že tak to vidí i jejich studenti. Někteří učitelé tuto učebnici však používají jen jako doplnění (gramatická pravidla a cvičení) jiné učebnice. Jako její určitou nevýhodu totiž považují, stejně jako studenti, obsahovou stránku úvodních textů. K tomu ale většinou dodávají, že s tím se dá vždycky něco dělat. 2.2 Zahraniční nakladatelství K nejpreferovanějším zahraničním nakladatelstvím, jejichž učebnice jsou dnes používány, patří již zmíněná nakladatelství Hueber a Langenscheidt. V našich školách se v současnosti relativně hodně, ať už jako s hlavním nebo jenom doplňkovým výukovým materiálem, pracuje s učebnicemi Delfin (Hueber) nebo Berliner Platz NEU (Langenscheidt) Delfin Delfin umožňuje studentovi snadnou orientaci v učebnici, protože její struktura je jasná. Každá lekce je již tradičním způsobem zaměřena na jedno tématické hledisko a skládá se z 10 stran, které jsou rozděleny do pěti dvoustran označených jako Eintauchen, Lesen, Hören, Sprechen a Schreiben: Eintauchen ( ponoření se ) tak začíná každá lekce a úkolem této části je seznámení se s tématem, které je základem dané lekce, a gramatikou. Lesen ( čtení/porozumění psanému textu ) tady najdeme zajímavé texty nejrůznějších druhů. Součástí této sekce je množství cvičení, která studentovi pomáhají porozumět a hlavně pochopit obsah textu. Hören ( porozumění mluvenému textu ) v této části lekce se setkáváme s nejběžnějšími denními situacemi ve formě poslechu. Cvičení, která jsou součástí této části lekce, jsou vytvořena cíleně, a to tak, abychom jejich prostřednictvím mohli relativně snadno cvičit všechny možné situace, do kterých se v běžném životě můžeme dostat. Sprechen ( mluvení ) pomocí zábavných cvičení můžeme trénovat výslovnost, a kromě toho nám modelové dialogy nabízí seznámení se s jazykovými prostředky, které bezesporu využijeme v každodenních situacích. Součástí učebnice jsou přirozeně nahrávky na CD. Tato učebnice nezapomíná ani na trénink psaní v části Schreiben, a to nejčastěji pomocí různých předloh. Od 4. lekce se zde pravidelně setkáváme s krátkým diktátem, který se především zaměřuje na novou slovní zásobu Hodnocení učebnice

6 Co se týká hodnocení této učebnice z pohledu učitelů (6) na jedné straně a studentů (18) na straně druhé, setkáváme se zde s relativně shodnými názory. Učebnice je relativně zajímavě graficky řešena, což umožňuje poměrně snadno vyvolat u studentů diskuzi. Vlastní témata (každá lekce je specificky zaměřena) pomáhají studentům v přípravě na maturitu to studenti hodnotí jako velké plus. Doplňujícím materiálem jsou pracovní sešity, které se zaměřují na intenzivní procvičování gramatiky a práci s textem. Systém zorientování se v pracovním sešitě je velmi snadný a přehledný, protože jsou zde vždy u každého cvičení uvedeny odkazy na stránky učebnice, na kterých se s touto problematikou setkáváme. Součástí každé lekce v pracovním sešitu je mj. i část nazvaná Vorbereitung auf das Abitur ( Příprava na maturitu ), ve které se studenti dovědí různé zajímavosti (reálie, literatura), které by jim mohly pomoci při skládání této zkoušky. Za pozitivum studenti i učitelé považují německo-český slovník za každou lekcí Berliner Platz NEU Soubor učebnic Berliner Platz NEU (obsahuje 3 díly 1. díl připravuje studenty na úroveň A1 podle SERR, 2. díl A2, 3. díl B1) je určený pro dospělé studenty (cca. od 16 let) bez nebo jen s malými znalostmi německého jazyka. Autoři těchto učebnic zdůrazňují, že se pokusili vytvořit učebnice pro výuku rozmanitých skupin. Právě výzva dokázat učit studenty různých kultur, všech možných mateřských jazyků, rozdílných cílů a očekávání stála ve středu koncepce tohoto výukového materiálu. Každý díl tohoto souboru se skládá z 12 kapitol po 10 stranách, které jsou vytvořeny principem tzv. dvoustran. První dvoustrana vždycky představuje hlavní téma lekce a seznamuje studenta se slovní zásobou a důležitými hovorovými obraty. Prostřednictvím fotografií, obrázků a různých grafických elementů na této dvoustraně jsou studenti vlastně také motivováni k aktivními přístupu k práci s jazykem a rozšiřováním především slovní zásoby se připravují na úkoly spojené s poslechem. Těžištěm druhé a třetí dvoustrany jsou gramatické a lexikální záležitosti a nadále jsou zde procvičovány čtyři základní dovednosti Sprechen, Hörvestehen, Leseverstehen a Schreiben. Součástí této dvoustrany jsou tedy krátké texty určené k poslechu nebo čtení s úkoly zaměřenými na globální, selektivní nebo detailní porozumění podněty ke komunikativní proměně studentů ve vyučování úkoly k rozvoji a systematizování znalostí gramatických pravidel úkoly spojené s tvůrčím psaním a v neposlední řadě také cvičení určená na procvičování fonetické stránky jazyka. Čtvrtá dvoustrana je nazvána Deutsch verstehen a zaměřuje se na systematické procvičování delších autentických textů určených pro poslech nebo čtení. Prostřednictvím takových cvičení se studenti učí porozumět textům, se kterými se mohou

7 setkat v běžném životě. Poslední dvoustrana Auf einen Blick už svým příznačným pojmenováním prozrazuje vlastní záměr shrnutí a zopakování naučených jevů (fonetických, morfologických, lexikálních i syntaktických). Postupně se tady také seznamujeme s reáliemi německy mluvících zemí. Součástí učebnice je ještě pracovní sešit, ve kterém se student už neseznamuje s novou slovní zásobou, ale pracuje s různými cvičeními. Ta jsou rozmanitá a zaměřují se nejen na prohloubení a upevňování znalostí z oblasti slovní zásoby a gramatiky, ale také na trénování komunikativních dovedností, výslovnost a porozumění mluvenému textu Hodnocení učebnice Dotazovaným učitelům (4), kteří s tímto souborem ve svých hodinách pracují, vyhovuje, jako už tradičně u učebnic zahraničních nakladatelství, pestrost jednotlivých lekcí obrázky, tabulky, grafy, přehledným způsobem zpracovaná gramatika a mj. také již zmíněná dvoustrana Deutsch verstehen, kde se studenti seznamují s reáliemi německy mluvících zemí a perličkami současného života převážně mladých Němců. Všichni dotazovaní učitelé se ale shodují v tom, že by na studenty mohly být kladeny vyšší nároky to je ale problém celého dnešního školského systému. Studenti (14) prakticky nedokážou konkrétně uvést pozitiva a negativa této učebnice (s učebnicí pracují totiž zatím pouze studenti 1. ročníků, což může být určitým důvodem). Často ji srovnávají s učebnicemi anglického jazyka a jsou tedy zvyklí pracovat s takovým typem učebnic. Asi proto ji nepovažuji, dovolte mi citovat, za nic extrémně zvláštního. 3. Závěr Výhodou dnešní nabídky učebnic německého jazyka na našem knižním trhu je bezesporu její rozmanitost, uplatnění i zahraničních nakladatelství a možnosti výběru podle vlastních představ a nároků. Toho dnešní učitelé hojně využívají a je proto naprosto běžné, že se ve školách k výuce německého jazyka používají různé učebnice. To navíc dovoluje projekt výuky podle SERR. Podle názoru jednotlivých vyučujících a studentů má každá učebnice své výhody i nevýhody, v některých je srozumitelněji vysvětlena gramatika, v jiných se setkáváme se zajímavějšími tématy, která snadněji motivují studenty ke komunikaci ústní i písemný projev, v jiných jsou zase lépe uspořádány jednotlivé lekce a jistě bychom našli mnoho dalších příkladů.

8 Nejideálnější učebnice podle názoru učitelů a studentů tedy zatím neexistuje. A i kdyby se v budoucnu objevila, bude i nadále kvalitní výuka cizího jazyka představovat velmi náročnou práci, a to jak pro učitele, tak i pro studenty. Jednoduše řečeno: Nic není zadarmo. 4. Použitá literatura G. Motta, B. Cwikovska, O. Vomáčková: Direkt, nakl. Klett, Praha, 2008 D. Drmlová, B. Homolková, D. Kettnerová, L. Tesařová: Německy s úsměvem NOVĚ, nakl. Fraus, Plzeň, 2009 H. Aufderstraße, J. Müller, T. Storz: Delfin, nakl. Hueber, Ismaning, 2009 Ch. Lemke, L. Rohrmann, T. Scherling: Berliner Platz NEU, nakl. Langenscheidt, 2009

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG NOVINKY Novinka vyjde v srpnu 2012 Novinka vyjde v květnu 2012 Novinka vyšla v březnu 2012 KATALOG 2012 OBSAH KATALOGU Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG NOVINKY Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG 2010/2011 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály francouzského, španělského a latinského jazyka

Více

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vydáno v rámci projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ Kraje Vysočina (CZ.1.07/1.3.02/02.0004,

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LENKA HRICOVÁ 3. ročník program celoživotního vzdělávání Program: Speciální pedagogika surdopedie se zaměřením na

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com brno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 713000

Více

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

Poezie na prvním stupni ZŠ

Poezie na prvním stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Poezie na prvním stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. Vypracovala: Gabriela

Více

CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ Kateřina Jeřábková, Jana Hatašová Anotace: V pojednání se zabýváme problematikou výuky cizích jazyků u žáků a studentů se sluchovým postižením. Toto téma se

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

výběr z edičního programu

výběr z edičního programu Hueber 2015 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk www.hueber.cz t ř í d a v ě Přehled učebnic a jejich užití Základní škola 1. třída 2. třída

Více

Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Systém Čapek ve školní praxi: pilotní studie

Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Systém Čapek ve školní praxi: pilotní studie JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Systém Čapek ve školní praxi: pilotní studie Vedoucí práce: Mgr. Lucie Medová, MPhil.,

Více

REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR úrovně A1, A2. Jitka Cvejnová a kol. autorů

REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR úrovně A1, A2. Jitka Cvejnová a kol. autorů REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR úrovně A1, A2 Jitka Cvejnová a kol. autorů REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů německého jazyka Regionální skupina SEVER Kolektiv

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky VÝUKOVÉ METODY V HODINÁCH NĚMECKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce OLOMOUC 2012 Vedoucí diplomové práce

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce ETICKÁ VÝCHOVA V PROSTŘEDÍ SOŠ A SOU Petr Lansdorf Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 2008 2012

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Výuka češtiny jako cizího jazyka na Ústavu bohemistických studií Filosofické fakulty University Karlovy v Praze. PhDr.

Výuka češtiny jako cizího jazyka na Ústavu bohemistických studií Filosofické fakulty University Karlovy v Praze. PhDr. Výuka češtiny jako cizího jazyka na Ústavu bohemistických studií Filosofické fakulty University Karlovy v Praze PhDr. Jitka Kramářová Několik poznámek o metodách práce se zaměřením na učební materiály

Více