čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství"

Transkript

1 Dokonalá pomůcka při výuce NJ ve sféře dnešního terciárního vzdělávání u oborů nefilologického směru Mgr. Tomáš Pozler (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové) Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je vytvořit přehled o nabízených učebnicích německého jazyka na českém knižním trhu, podle kterých je v naší republice tento jazyk vyučován. Hlavní důraz je přitom kladen nejen na názory vyučujících, ale i studentů. Účelem tohoto výzkumu je tedy zjistit, zda se představy vyučujících a studentů shodují nebo naopak liší, a v takovém případě v čem. Důležitou součástí příspěvku je také zmapování toho, zda je nabídka učebnic na našem trhu dostačující, zda jsou ve výuce preferovány spíše učebnice našich nakladatelství nebo naopak nakladatelství zahraničních a proč. 1. Úvod Sametová revoluce nezpůsobila v naší republice pouze změnu politického systému, ale bezesporu napomohla i novému stylu výuky cizích jazyků. Určitý společný rys si však socialistické vs. demokratické zřízení zachovalo jistá nesvoboda ve výběru jazyka. Nebo si dokážete představit, že bychom se v dnešní společnosti neučili... Doplnění nechám na Vás. Cílem tohoto příspěvku však není hodnotit dnešní společnost, ale pokusit se vytvořit přehled o nabízených učebnicích německého jazyka na našem knižním trhu, podle kterých je tento jazyk u nás většinou vyučován. Nabídka učebnic německého jazyka je v každém případě pestrá. Ve srovnání s knižním trhem bývalé socialistické společnosti až neuvěřitelná. Jestli je však tato pestrost pouze business nebo opravdový pokus o nalezení ideální učebnice cizího, v tomto případě německého jazyka, lze jen těžko posoudit. Mezi nejproduktivnější nakladatelství, která se zabývají produkcí učebnic německého jazyka na našem knižním trhu patří nakladatelství Fraus, Klett, Hueber a Langenscheidt. Zastánci přísných pravidel mi jistě odpustí vyjmenování těchto nakladatelství, ale mohu je ujistit, že reklama opravdu není podstatou tohoto příspěvku. Součástí této prezentace jsou mj. i jednotlivé učebnice německého jazyka a bez uvedení jejich názvů by jistě nastal zmatek. 2. Vlastní nabídka učebnic a jejich hodnocení Jak jsem už uvedl v úvodu, náš knižní trh je velmi dobře zásobován učebnicemi německého jazyka. Nabízí se však otázka, jestli kvantita nezastiňuje kvalitu. Odpověď jistě ukáže nejen čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství

2 2.1.1 Direkt Nejběžnějšími učebnicemi, podle kterých je na většině našich středních škol vyučován německý jazyk, jsou učebnice řady Direkt. Jedná se totiž o učebnice zohledňující požadavky nové maturity. Celý kurz (3 díly) zahrnuje úrovně A1, A2 a B1 podle Společného evropského referenčního rámce a připravuje studenty na společnou část maturitní zkoušky. Studenti jsou totiž již od první lekce cíleně připravováni na její ústní i písemnou část. Každý díl se skládá z učebnice a pracovního sešitu s vloženým žákovským CD k fonetice a pracovnímu sešitu, dvou CD s audio nahrávkami a metodické příručky pro učitele. Struktura jednotlivých lekcí je prakticky shodná: aktuální témata, která jsou blízká mladým lidem (tato učebnice je určena především pro mladé lidi studenty středních škol). Na vstupní straně každé lekce jsou pod označením V této lekci se naučíš shrnuty cíle dané lekce a dále ještě informace o maturitních tématech a typech úloh, které se vyskytují u nové maturity Připravuješ-li se na maturitu. Důležitou součástí každé lekce je také oddíl označený Blitz-Grammatik, ve kterém jsou česky popsány gramatické jevy, se kterými se student v dané lekci seznámí. Ohromnou výhodou této řady učebnic jsou oddíly označené Wie weit bist du jetzt? a Abi- Fertigkeitstraining. Tyto oddíly se objevují po každých pěti lekcích a slouží studentům k vlastnímu sebehodnocení a k již zmíněné přípravě na maturitu, tedy mluvení, psaní, čtení a poslech. Aby studenti mohli sledovat svůj vědomostní postup příp. pokles (což by je snad mohlo motivovat k intenzivnější práci), je do učebnice také zařazeno tzv. Portfolio určitý typ dotazníku rozdělený na několik částí ústní interakce, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní a písemný projev. V každé této části student nalezne popis toho, co by už měl v daném okamžiku zvládnout. V závorce je pak kurzívou uvedena konkrétní situace, se kterou se v učebnici setkal. V případě, že by danou situaci dokázal vyřešit, označí ji křížkem. Pokud vyplní všechny položky, dosáhl znalostní úrovně, pro kterou je daný díl učebnice určen, tedy A1, A2 nebo B1 podle SERR. Součástí učebnice je již výše zmíněné vložené žákovské CD k pracovnímu sešitu a fonetice. Toto CD by studentům mělo sloužit k samostatné práci a opakování. Nabízí se však otázka, jak intenzivně a extenzivně je právě toto CD využíváno Hodnocení učebnice A nyní se dostáváme k vlastnímu hodnocení učebnice učiteli, kteří s touto učebnicí ve svých hodinách pracují, a studenty, kteří se podle ní učí. Dotazovaní učitelé (9) se prakticky všichni shodují v tom, že jim tato učebnice zpříjemnila práci ve výuce německého jazyka. Obzvlášť starší generace je s tímto souborem učebnic

3 velmi spokojena, protože neustále srovnává dnešní možnosti výuky německého jazyka s výukou v době ještě před sametovou revolucí. Učitelé zdůrazňují, že se jedná o materiál, který je koncipován především praktickým směrem. Studenti nejsou příliš zatěžováni gramatikou, tzn. na jednom místě se neučí příliš mnoho nových gramatických jevů. Někteří učitelé ale s tímto názorem nesouhlasí, protože zastávají názor, že orientace v gramatice je základem zvládnutí jazyka, a to nejen cizího. Názor zabývající se touto problematikou však není podstatou tohoto příspěvku. Učitelům, alespoň dotazovaným, vyhovuje barevnost, množství ilustrací. Ty totiž poměrně snadno umožňují zahájit diskuzi, a tak vlastní procvičování mluvení. V této souvislosti zmiňují také možnost tréninku fonetické stránky jazyka. V každé lekci je zdůrazněno určité fonetické pravidlo, které je pak procvičováno prostřednictvím cvičení a především specifické nahrávky, která je navíc nahrána na žákovském CD součást učebnice, tzn. je studentovi kdykoliv k dispozici. Dotazovaným učitelům, především již zmíněné starší generaci, nevyhovuje určitá roztříštěnost jak to sami nazývají gramatiky. Jako příklad uvádějí třeba časování pravidelných sloves. Studenti se s tímto gramatickým jevem setkávají v přehledu gramatiky ve více lekcích. Zmínění učitelé totiž preferují kompletní vysvětlení určitého gramatického jevu na jednom místě. V souvislosti s časováním sloves ještě také uvádějí například vykání studenti dokáží prakticky hned časovat slovesa, ale teprve ve 3. lekci jim je vysvětleno vykání, jehož český tvar odpovídá v němčině 3. osobě množného čísla a osobní zájmeno se píše s velkým písmenem. Jedná se tedy o součást časování sloves. Vyučující, kteří pracují s těmito učebnicemi, jsou navíc přesvědčeni, že by na studenty mohly být kladeny vyšší nároky. Učebnici často považují za poněkud zdlouhavou a nemotivující. Dotazovaní studenti (26) jsou prakticky spokojeni líbí se jim grafické řešení, prakticky všichni považují za výhodu spojení učebnice s pracovním sešitem ( nemusíme nosit dvě učebnice ), líbí se jim podkapitola Připravuješ-li se na maturitu. Doma však pracují s učebnicí v podstatě jenom tehdy, když z ní mají domácí úkol Německy s úsměvem nově Další, v dnešní době poměrně hojně používanou učebnicí německého jazyka, je učebnice Německy s úsměvem nově z nakladatelství Fraus. Její původní verze Německy s úsměvem byla napsána na konci totalitního systému našeho státu a v polistopadovém období byla jedinou učebnicí českých autorů, která mohla být používána bez žádných úprav. Politický a hospodářský vývoj naší země však postupuje dál, a proto si důležité změny v naší společnosti

4 vyžádaly určité úpravy. Mimo jiné došlo také k podstatným změnám, které se týkají celé Evropy sloučením Německé spolkové republiky a Německé demokratické republiky vznikl jednotný německý stát, Evropské společenství se přetransformovalo v Evropskou unii to mělo mj. za důsledek, že v Německu a Rakousku přestaly platit marky a šilinky a začala se používat jednotná měna euro. Další významnou událostí v souvislosti s německým jazykem bylo schválení dlouho a pečlivě připravované reformy německého pravopisu (platný od 1. srpna 1998). Z mapy Evropy zmizelo Československo a ve střední Evropě tak vznikly dva nové samostatné státy. Podobná situace nastala se Sovětským svazem. A najdeme ještě mnoho dalších např. politických, ekonomických nebo hospodářských změn, které musely být do této učebnice nějakým způsobem zakomponovány. Nová verze učebnice byla tedy znovu přepsána a zmodernizována podstatně se změnil její celkový vzhled. Grafická úprava je přehlednější a mnohotvárnější a hlavně také přibyly obrázky a fotografie, které jsou důležitým impulzem k zahájení diskuze. Silnou stránkou učebnice je velké množství cvičení nejrůznějšího stupně obtížnosti. Do nové verze učebnice byla zařazena část věnovaná porozumění psanému textu, tzv. Leseverstehen. Zde se setkáváme s autentickými neupravovanými německými texty stoupající úrovně. Tyto texty jsou určeny nejen pro samostatnou práci studentů se slovníkem, ale učí je také odhadnout snadno odvoditelné výrazy na základě dosavadních znalostí nebo podle kontextu. Autorky také nezapomínají na trénink zvukové stránky jazyka, a proto je část každé lekce vždycky věnována fonetice. Studentovi je ještě navíc k dispozici vložené CD s úvodními texty. Zajímavou součástí učebnice tzv. Doplňkový sešit, který obsahuje různé doplňkové úlohy, transkripci poslechových textů, klíč k vybraným cvičením z učebnice a také testy k jednotlivým lekcím, které mohou studentovi sloužit jako určitý typ autoevaluace Hodnocení učebnice Co se týká hodnocení učebnice ze strany učitelů a studentů, názory se přirozeně liší. Studenti (21) mají na koncepci učebnice poměrně pesimistický názor. Na studenty totiž působí učebnice, i přes její nové zpracování, zastarale a nudně. Obzvlášť úvodní texty považují za naprosto nezajímavé. Dále jim nevyhovuje množství gramatiky na jednom místě. Studenti připravující se na maturitní zkoušku z německého jazyka (současné 4. ročníky) jsou ale s touto učebnicí převážně spokojeni jako pozitivum vidí právě to, co studenti nižších ročníků označují za její negativní stránku, tedy gramatiku.

5 Dotazovaní učitelé (9) hodnotí pozitivně převážně zpracování gramatiky. Pravidla vysvětlující gramatiku považují za stručná, ale srozumitelná, a to je velmi důležité. Naprosté většině učitelů vyhovuje kombinace českého a německého jazyka a jsou přesvědčeni, že tak to vidí i jejich studenti. Někteří učitelé tuto učebnici však používají jen jako doplnění (gramatická pravidla a cvičení) jiné učebnice. Jako její určitou nevýhodu totiž považují, stejně jako studenti, obsahovou stránku úvodních textů. K tomu ale většinou dodávají, že s tím se dá vždycky něco dělat. 2.2 Zahraniční nakladatelství K nejpreferovanějším zahraničním nakladatelstvím, jejichž učebnice jsou dnes používány, patří již zmíněná nakladatelství Hueber a Langenscheidt. V našich školách se v současnosti relativně hodně, ať už jako s hlavním nebo jenom doplňkovým výukovým materiálem, pracuje s učebnicemi Delfin (Hueber) nebo Berliner Platz NEU (Langenscheidt) Delfin Delfin umožňuje studentovi snadnou orientaci v učebnici, protože její struktura je jasná. Každá lekce je již tradičním způsobem zaměřena na jedno tématické hledisko a skládá se z 10 stran, které jsou rozděleny do pěti dvoustran označených jako Eintauchen, Lesen, Hören, Sprechen a Schreiben: Eintauchen ( ponoření se ) tak začíná každá lekce a úkolem této části je seznámení se s tématem, které je základem dané lekce, a gramatikou. Lesen ( čtení/porozumění psanému textu ) tady najdeme zajímavé texty nejrůznějších druhů. Součástí této sekce je množství cvičení, která studentovi pomáhají porozumět a hlavně pochopit obsah textu. Hören ( porozumění mluvenému textu ) v této části lekce se setkáváme s nejběžnějšími denními situacemi ve formě poslechu. Cvičení, která jsou součástí této části lekce, jsou vytvořena cíleně, a to tak, abychom jejich prostřednictvím mohli relativně snadno cvičit všechny možné situace, do kterých se v běžném životě můžeme dostat. Sprechen ( mluvení ) pomocí zábavných cvičení můžeme trénovat výslovnost, a kromě toho nám modelové dialogy nabízí seznámení se s jazykovými prostředky, které bezesporu využijeme v každodenních situacích. Součástí učebnice jsou přirozeně nahrávky na CD. Tato učebnice nezapomíná ani na trénink psaní v části Schreiben, a to nejčastěji pomocí různých předloh. Od 4. lekce se zde pravidelně setkáváme s krátkým diktátem, který se především zaměřuje na novou slovní zásobu Hodnocení učebnice

6 Co se týká hodnocení této učebnice z pohledu učitelů (6) na jedné straně a studentů (18) na straně druhé, setkáváme se zde s relativně shodnými názory. Učebnice je relativně zajímavě graficky řešena, což umožňuje poměrně snadno vyvolat u studentů diskuzi. Vlastní témata (každá lekce je specificky zaměřena) pomáhají studentům v přípravě na maturitu to studenti hodnotí jako velké plus. Doplňujícím materiálem jsou pracovní sešity, které se zaměřují na intenzivní procvičování gramatiky a práci s textem. Systém zorientování se v pracovním sešitě je velmi snadný a přehledný, protože jsou zde vždy u každého cvičení uvedeny odkazy na stránky učebnice, na kterých se s touto problematikou setkáváme. Součástí každé lekce v pracovním sešitu je mj. i část nazvaná Vorbereitung auf das Abitur ( Příprava na maturitu ), ve které se studenti dovědí různé zajímavosti (reálie, literatura), které by jim mohly pomoci při skládání této zkoušky. Za pozitivum studenti i učitelé považují německo-český slovník za každou lekcí Berliner Platz NEU Soubor učebnic Berliner Platz NEU (obsahuje 3 díly 1. díl připravuje studenty na úroveň A1 podle SERR, 2. díl A2, 3. díl B1) je určený pro dospělé studenty (cca. od 16 let) bez nebo jen s malými znalostmi německého jazyka. Autoři těchto učebnic zdůrazňují, že se pokusili vytvořit učebnice pro výuku rozmanitých skupin. Právě výzva dokázat učit studenty různých kultur, všech možných mateřských jazyků, rozdílných cílů a očekávání stála ve středu koncepce tohoto výukového materiálu. Každý díl tohoto souboru se skládá z 12 kapitol po 10 stranách, které jsou vytvořeny principem tzv. dvoustran. První dvoustrana vždycky představuje hlavní téma lekce a seznamuje studenta se slovní zásobou a důležitými hovorovými obraty. Prostřednictvím fotografií, obrázků a různých grafických elementů na této dvoustraně jsou studenti vlastně také motivováni k aktivními přístupu k práci s jazykem a rozšiřováním především slovní zásoby se připravují na úkoly spojené s poslechem. Těžištěm druhé a třetí dvoustrany jsou gramatické a lexikální záležitosti a nadále jsou zde procvičovány čtyři základní dovednosti Sprechen, Hörvestehen, Leseverstehen a Schreiben. Součástí této dvoustrany jsou tedy krátké texty určené k poslechu nebo čtení s úkoly zaměřenými na globální, selektivní nebo detailní porozumění podněty ke komunikativní proměně studentů ve vyučování úkoly k rozvoji a systematizování znalostí gramatických pravidel úkoly spojené s tvůrčím psaním a v neposlední řadě také cvičení určená na procvičování fonetické stránky jazyka. Čtvrtá dvoustrana je nazvána Deutsch verstehen a zaměřuje se na systematické procvičování delších autentických textů určených pro poslech nebo čtení. Prostřednictvím takových cvičení se studenti učí porozumět textům, se kterými se mohou

7 setkat v běžném životě. Poslední dvoustrana Auf einen Blick už svým příznačným pojmenováním prozrazuje vlastní záměr shrnutí a zopakování naučených jevů (fonetických, morfologických, lexikálních i syntaktických). Postupně se tady také seznamujeme s reáliemi německy mluvících zemí. Součástí učebnice je ještě pracovní sešit, ve kterém se student už neseznamuje s novou slovní zásobou, ale pracuje s různými cvičeními. Ta jsou rozmanitá a zaměřují se nejen na prohloubení a upevňování znalostí z oblasti slovní zásoby a gramatiky, ale také na trénování komunikativních dovedností, výslovnost a porozumění mluvenému textu Hodnocení učebnice Dotazovaným učitelům (4), kteří s tímto souborem ve svých hodinách pracují, vyhovuje, jako už tradičně u učebnic zahraničních nakladatelství, pestrost jednotlivých lekcí obrázky, tabulky, grafy, přehledným způsobem zpracovaná gramatika a mj. také již zmíněná dvoustrana Deutsch verstehen, kde se studenti seznamují s reáliemi německy mluvících zemí a perličkami současného života převážně mladých Němců. Všichni dotazovaní učitelé se ale shodují v tom, že by na studenty mohly být kladeny vyšší nároky to je ale problém celého dnešního školského systému. Studenti (14) prakticky nedokážou konkrétně uvést pozitiva a negativa této učebnice (s učebnicí pracují totiž zatím pouze studenti 1. ročníků, což může být určitým důvodem). Často ji srovnávají s učebnicemi anglického jazyka a jsou tedy zvyklí pracovat s takovým typem učebnic. Asi proto ji nepovažuji, dovolte mi citovat, za nic extrémně zvláštního. 3. Závěr Výhodou dnešní nabídky učebnic německého jazyka na našem knižním trhu je bezesporu její rozmanitost, uplatnění i zahraničních nakladatelství a možnosti výběru podle vlastních představ a nároků. Toho dnešní učitelé hojně využívají a je proto naprosto běžné, že se ve školách k výuce německého jazyka používají různé učebnice. To navíc dovoluje projekt výuky podle SERR. Podle názoru jednotlivých vyučujících a studentů má každá učebnice své výhody i nevýhody, v některých je srozumitelněji vysvětlena gramatika, v jiných se setkáváme se zajímavějšími tématy, která snadněji motivují studenty ke komunikaci ústní i písemný projev, v jiných jsou zase lépe uspořádány jednotlivé lekce a jistě bychom našli mnoho dalších příkladů.

8 Nejideálnější učebnice podle názoru učitelů a studentů tedy zatím neexistuje. A i kdyby se v budoucnu objevila, bude i nadále kvalitní výuka cizího jazyka představovat velmi náročnou práci, a to jak pro učitele, tak i pro studenty. Jednoduše řečeno: Nic není zadarmo. 4. Použitá literatura G. Motta, B. Cwikovska, O. Vomáčková: Direkt, nakl. Klett, Praha, 2008 D. Drmlová, B. Homolková, D. Kettnerová, L. Tesařová: Německy s úsměvem NOVĚ, nakl. Fraus, Plzeň, 2009 H. Aufderstraße, J. Müller, T. Storz: Delfin, nakl. Hueber, Ismaning, 2009 Ch. Lemke, L. Rohrmann, T. Scherling: Berliner Platz NEU, nakl. Langenscheidt, 2009

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Učebnice Němčina pro zdravotnické profese vznikla v rámci projektu

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Příručka pro uživatele verze Online

Příručka pro uživatele verze Online Deutsch im Maschinenbau Němčina ve strojírenství Příručka pro uživatele verze Online česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení Příručka pro uživatele verze Online - česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Domluvíme se ve

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň Francouzštinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě francouzštiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také němčinu. Studenti jsou připravováni

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

EasyLearn PC. Uživatelská příručka. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz

EasyLearn PC. Uživatelská příručka. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz EasyLearn PC Uživatelská příručka Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz 1 Obsah strana Seznámení s EasyLearn PC 3 Licence 3 Instalace 3 Vzhled aplikace 4 Ovládání a funkce Nastavení 5 Mód 7

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012 3 3 v 1 Angličtina - maturitní minimum 9788072406388 269.00 A Alles klar 1a - učebnice + cvičebnice 9788072406593 179.00 Alles klar 1a+b - metodika 9788072406616 269.00 Alles klar 1b - učebnice + cvičebnice

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět ruský jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Jsme ve škole sami? Metodický list

Jsme ve škole sami? Metodický list Jsme ve škole sami? Metodický list práce s interaktivní tabulí - činnosti ve škole práce s interaktivní tabulí a sešitem - lidé ve škole, povinnosti žáků práce s interaktivní tabulí a sešitem, se školním

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Výchovné a vzdělávací strategie: Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků:

Výchovné a vzdělávací strategie: Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků: 6.5 Ruský jazyk 6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk se vyučuje jako Další cizí jazyk z RVP v posledních dvou ročnících nižšího gymnázia.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) 5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny

Více