ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, okres Trutnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012 / 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, okres Trutnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012 / 2013"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, okres Trutnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012 / 2013 Každý začátek je těžký. Rozlišuj: chtěl bych - neznamená nic, chci - to dělá divy. Aktivita má být vlastností každého dobrého žáka. Každý má věřit ve své síly a schopnosti. Snaž se svou sebedůvěru podpořit i pečlivým studiem. Opravdu rozumný člověk se světu přizpůsobí, nerozumný se snaží přizpůsobit svět sobě. Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene. Obdiv je neskrývané uznání, ale je lepší ho skrývat. Škola základ života.

2 a) Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov Sídlo školy: Dolní Branná 193, Dolní Branná, Ředitelka školy: PaedDr. Jana Hrušková IČO: Redizo: Kontakty: Tel.: Tel. www stránky: ZŠ MŠ a ŠJ zsdolnibranna.cz Zřizovatel: Název: OBEC DOLNÍ BRANNÁ Adresa: DOLNÍ BRANNÁ Kontakty: Tel.:

3 Údaje o školské radě: Školskou radu zřídila při ZŠ a MŠ Dolní Branná Obec Dolní Branná dne Na základě 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Obec Dolní Branná tuto Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N U Š K O L S K É R A D Y Článek I. Název Školská rada při ZŠ Dolní Branná Článek II. Ostatní ustanovení 1. Školská rada má tři členy ( viz příloha ke zřizovací listině ). 2. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 3. Ve své činnosti se školská rada řídí 167 a 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady. 4. Školská rada se zřizuje ke dni Příloha : Seznam jmen a adres členů školské rady V Dolní Branné, Seznam jmen a adres členů školské rady při ZŠ a MŠ Dolní Branná ke dni Zákonný zástupce nezletilých žáků: Radek Kúřil, Dolní Branná 223 Zástupce pedagogických pracovníků školy : Mgr. Lucie Bucharová, Jilemnice 1186 Zástupce zřizovatele: Mgr. Miroslav Balog, Dolní Branná 291

4 Charakteristika školy Od jsme příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Dolní Branná. Základní škola jako právní subjekt má tyto čtyři složky: Základní školu Mateřskou školu Školní družinu Školní jídelnu Jsme málotřídní školou s ročníky prvního stupně. Převážná většina žáků je místních, někteří dojíždějí z okolních obcí. Ve školním roce navštěvovalo tuto školu celkem 40 žáků. Do první třídy nastoupilo 12 žáků, což bylo po několika letech slabých ročníků velmi milé. 1 BRZOBOHATÁ KLÁRA 2 FORBELSKÁ LENKA 3 KADLČÍKOVÁ SÁRA 4 KALLIONTZI SOPHIA 5 LEŠÁK LUKÁŠ 6 MIKOLÁŠOVÁ ELIŠKA 7 NOSKOVÁ KAROLÍNA 8 RADOŇOVÁ DENISA 9 ŘÍDILOVÁ KLÁRA 10 SRNOVÁ BARBORA 11 ŠEDOVÁ LUCIE 12 TEJCHMAN MAREK Naše nejdůležitější cíle jsou vyjádřeny ve školním vzdělávacím programu KRAKONOŠ. Vycházejí z místních přírodních podmínek a využívají krásného prostředí Krkonoš, ve kterém naše děti vyrůstají. Poznáváním přírody a sportovními aktivitami vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Zaměřujeme se na rozvoj pozitivního přístupu žáků ke škole. Zejména pomocí sportovních činností (např. běžecké lyžování, rozšířená výuka plavání, sportovní soutěže, dopravní výchova) a estetických činností (výtvarné a pracovní činnosti, hra na zobcovou flétnu, atd.). Využíváme naše okolí k rozvíjení vztahu žáků k domovu, přírodě a ekologii (turistika, ekologické kurzy).

5 Připravujeme žáky k bezproblémovému přechodu na 2. stupeň městské školy, přičemž využíváme výhod a předností práce na malotřídní škole tzn. samostatná a tvořivá práce dětí, práce ve skupinách, individuální přístup k dětem. Naši absolventi mají velmi dobré výsledky ve znalosti angličtiny. Každoročně odcházejí někteří naši žáci na osmileté gymnázium. Naše škola je dobře vybavena výpočetní technikou. V současné době pracují žáci s 22 PC s internetem a výukovými programy. Malý kolektiv dětí, klidné vesnické prostředí a množství speciálních pomůcek nám umožňují nadstandardní zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kulturní a mimoškolní činnost žáků je důležitou součástí života školy. Rodiče nám pomáhají zabezpečovat kulturní a sportovní akce i zájmové kroužky. Domácí prostředí a úzký vztah školy k obci a radě školy umožňuje individuální přístup k jednotlivým dětem a pomoc při řešení jejich problémů. b) Přehled oborů vzdělání Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání dětem, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Škola vzdělává žáky podle Školního vzdělávacího programu KRAKONOŠ, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Škola vzdělává žáky od prvního do pátého ročníku ZŠ. Celoroční a měsíční plány jsou zpracovávány podle těchto programů a jsou vyhotoveny pro všechny předměty. Pro tento školní rok jsme se zaměřili na nákup a vyzkoušení učebnic zpracovaných podle RVP. Většina z nich se osvědčila a dobře se s nimi pracuje. Výuka cizích jazyků: Angličtina Výuka volitelných předmětů: Školní družina Zpíváme pro radost Život v pohybu uskutečňuje zájmové vzdělávání podle 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školní jídelna Vydává jídla, která sama připravuje, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., zejména pak ustanovením 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

6 c) Rámcový rozpis personálního zabezpečení školy Pedagogický sbor ZŠ PaedDr. JanaHrušková ředitelka školy Mgr. Ivana Mejsnarová učitelka ZŠ (na MD) Mgr. Lucie Bucharová učitelka ZŠ Mgr. Marie Pólová učitelka ZŠ Jiřina Klinerová vychovatelka ŠD Jitka Pešinová učitelka ZŠ Pedagogický sbor MŠ Zdena Cejnarová vedoucí učitelka Martina Kobrlová učitelka MŠ Bc. Eva Kuželová učitelka MŠ Mgr. Ivana Šedová učitelka MŠ Provozní zaměstnanci Milena Pitrmanová Eva Hanušová Zdeňka Nosková Hana Pitrmucová vedoucí ŠJ kuchařka školnice ZŠ školnice MŠ Kvalifikace pedagogů ZŠ: jméno a příjmení aprobace Aprobovanost výuky Jana Hrušková VŠ PF učitelství 1.stupeň Výuka na 1. st. ano, 100% Lucie Bucharová VŠ PF učitelství 1. stupeň Výuka na 1. st. ano 100% Ivana Mejsnarová (do , potom MD) VŠ PF učitelství 1. stupeň Výuka na 1. st. ano 100% Marie Pólová VŠ PF učitelství 6-12 Výuka na 1. st. ne 100% Od ano Jiřina Klinerová SPGŠ Vychovatelství ano 100% Jiřina Klinerová SPGŠ Výuka na 1. st. ne 21% Jiřina Klinerová SPGŠ Asistent ne 25% Jitka Pešinová Studující - VŠ PF učitelství 1. stupeň Ne SŠ

7 d) Údaje o žácích (k ) Školní rok 2012/2013 III. Třídy a žáci podle ročníků - běžné třídy Číslo řádku Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci 1 z celku převedení do ) z celku žáci opakující vyššího ročníku z celku vzdělávající se podle 50 odst.3 celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky a b a 10b Celkem z toho 1.stupeň ročník X X ročník ročník ročník ročník v 6. ročník tom z toho 10letý VP 0309 X ročník ročník ročník z toho 10letý VP 0313 X ročník 0314 X Žáci učící se cizí jazyk Číslo řádku celkem Běžné třídy z toho navíc: povinné nepovinné předměty předměty celkem Speciální třídy z toho navíc: povinné nepovinné předměty předměty a b 2 3 3a Celkem anglický jazyk francouzský jazyk německý jazyk z ř. ruský jazyk španělský jazyk italský jazyk jiný evropský jazyk jiný jazyk Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 1 ) ze sl. 2. žáci vyžadující zvýšené výdaje Číslo Počet celkem z toho dívky 1.stupeň 2. stupeň řádku celkem dívek 79-01/B01 celkem dívek 79-01/B01 a b a Mentální postižení z středně těžce postižení 0901a toho těžce postižení Sluchově postižení z toho těžce postižení Zrakově postižení z toho těžce postižení S vadami řeči z toho těžce postižení 0908a Tělesně postižení z toho těžce postižení 0909a S více vadami z toho hluchoslepí S vývoj. poruchami učení S vývoj. poruchami chování Autisté Celkem

8 Věkové složení žáků Běžné třídy Speciální třídy z celku nově přijatí do 1. z celku nově přijatí do 1. Číslo řádku Počet z toho dívky ročníku Počet z toho dívky ročníku celkem celkem celkem z toho dívky celkem z toho dívky a b a později a dříve Součástí školy je i školní družina Pravidelná činnost k Číslo Počet řádku a b 2 Oddělení z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 Zapsaní účastníci z 1. stupně z toho z ročníku v tom z 2. stupně 2 ) z přípravné třídy ZŠ 0105a 0 z přípravného stupně ZŠ speciální 0105b 0 z ř. ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. postižením 0107a 0 z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b 0 Zájmové útvary Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku Mateřskou školu navštěvovalo 49 dětí Školní rok 2012/2013 III. Třídy a děti Číslo řádku Počet tříd celkem z toho dívky Běžné třídy Počet dětí ze sl. 3 s ze sl. 3. s omezenou polodenním délkou vzděl. doch. Počet tříd Speciální třídy Počet dětí celkem z toho dívky ze sl. 7 s ze sl. 7 s omezenou polodenním délkou vzděl. doch. a b a internátním z toho s asistentem 0301a celodenním Třídy s z toho s asistentem 0302a provozem polodenním z toho s asistentem 0303a celkem (ř ) z toho s asistentem 0304a český X X X X z ř slovenský X X X X vyučovací jazyk polský X X X X jiný X X X X z celku děti se zdrav. postižením 0309 X X

9 Přijímací řízení: K zápisu do 1. ročníku přišel v lednu 2013 rekordní počet žáků, a to 21. Do první třídy jich nastoupilo 16, pět dětí má odklad školní docházky. 1 Čejpa Marek 2 Forbelský Martin 3 Ježek Jakub 4 Kerhát Vojtěch 5 Kúřil Josef 6 Lukeš Jakub 7 Matoušková Pavlína 8 Mejsnarová Natálie 9 Plecháčová Ilona 10 Radoňová Vendula 11 Sajkršmíd Lukáš 12 Vaníček Viktor 13 Vejnarová Veronika 14 Vlasáková Lucie 15 Votočková Lenka 16 Zálabská Rozálie Dva žáci pátého ročníku se přihlásili na osmileté gymnázium do Vrchlabí. Tadeáš Muller i Markéta Balogová byli na gymnázium přijati.

10 e) Údaje o výsledcích chování a vzdělávání žáků: Prospěch a chování žáků Školní rok 2012/2013 byl bez kázeňských přestupků. Prospělo 100% (3 podle IVP). Testování žáků Ve školním roce 2012/2013 probíhalo druhým rokem testování žáků pátých ročníků. Testy žáci napsali z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Žákům i pedagogům se testy zdály mnohem jednodušší než v prvním roce. Již několikátým rokem se naši žáci účastnili celorepublikových testů KALIBRO. Žáci třetího ročníku byli testování z českého jazyka, matematiky a prvouky. Žáci pátého ročníku z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Největší problémy dělaly žákům logické úlohy v matematice. Speciální výchova a vzdělání Reedukaci žáků s vývojovými poruchami učení a poradenskou činnost pro rodiče zajišťuje PaedDr. Jana Hrušková. Žáci mají možnost individuálního doučování, mají k dispozici speciální učební pomůcky, mohou využívat počítačových výukových programů pro speciální výuku. Hodnocení těchto žáků probíhá s ohledem na tyto poruchy. Na žádost rodičů používá škola u některých žáků slovní hodnocení. Rodiče tří integrovaných žáků požádali o individuální vzdělávací plán. Bylo jim vyhověno a po konzultaci s pedagogicko-psychologickou poradnou se žáci podle tohoto plánu vzdělávali. Jeden z těchto žáků pracoval s pedagogickou asistentkou, a to především v hodinách matematiky. O žáky se speciálně vzdělávacími potřebami ve škole pečují speciálně vyškolení pedagogové, kteří zajišťují: poradenskou činnost pro rodiče spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou reedukaci (nápravu) poruch učení u žáků individuální přístup k žákovi speciální pomůcky pro tyto žáky tvorbu individuálních vzdělávacích programů využití speciálních výukových programů na počítačích odlišné hodnocení žáků s přihlédnutím k dané problematice Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením: individuální přístup učitele spolupráce s PPP pomoc pedagogického nebo osobního asistenta individuální plán reedukace dle pokynů PPP odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály speciální pomůcky a výukové programy Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním žákům je poskytována stejná péče jako žákům se zdravotním postižením

11 důraz je kladen na spolupráci s rodiči pravidelná komunikace a zpětná vazba s lékařem úprava účasti žáka v některých předmětech a náhradní výuka Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním individuální péče odpovídající metody a formy práce pravidelná komunikace s psychologem spolupráce se speciálním pedagogem a etopedem spolupráce se sociálním pracovníkem Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných individuální vzdělávací plány rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zapojení do projektů účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky účast na olympiádách a soutěžích možnost pracovat s různými zdroji informací individuální práce na libovolné téma (vlastní výběr) pomoc mladším spolužákům v roli asistenta Dopravní výchova V tomto roce jsme již poněkolikáté absolvovali výuku a zkoušky na DOPRAVNÍM HŘIŠTI V KOŠŤÁLOVĚ. Zde probíhá pravidelná příprava žáků 4. tříd pod vedením zkušených lektorů. Naší škole se již tradičně věnoval současný starosta Košťálova PaedDr. Miroslav Janata. Žáci 4. ročníku získali průkaz cyklisty. Díky projektu Život v pohybu, který bude popsán níže, je od ledna 2013 dopravní výchova podpořena ve sportovním kroužku a stává se klíčovou aktivitou naší školy v rámci organizovaných volnočasových aktivit.

12 Čtenářská gramotnost Čtenářskou gramotnost jsme v tomto roce podpořili tvorbou šablon učebních pomůcek v rámci projektu EU peníze do škol. Ve školním roce 2012/2013 byla dokončena sada výukových pomůcek rozšiřujících čtenářskou gramotnost v hodinách vlastivědy, přírodovědy a prvouky. Ty nejjednodušší šablony pro 1. třídu vypadají například takto: Pracovní list Zakroužkuj ANO nebo NE Žák: Předměty denní potřeby - čtení s porozuměním Kartáček je červený. ANO - NE Televize je rozbitá. ANO - NE Hrníček je prázdný. ANO - NE Auto nemá kolo. ANO - NE Leží tu pět pastelek. ANO - NE To je hřeben. ANO - NE Popelnice je prázdná. ANO NE

13 Průřezová témata Začlenění průřezových témat Průřezová témata představují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích předmětů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, integrujeme je do různých vyučovacích předmětů. Další formou realizace jsou celoškolní projekty, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. V tomto školním roce ustoupily jednotlivé projekty, neboť škola získala evropský grant na podporu celoškolního projektu ŽIVOT V POHYBU. Tento projekt zahrne všechna průřezová témata, ale vyplní také mnoho času, který mu musí učitelé věnovat. Průřezová témata: v tematických plánech všech předmětů občana (VDO) prolíná všemi předměty po celý školní rok a je zahrnuta Příklady realizace průřezových témat ve školním roce 2012/2013 VDO Navázání družby se ZŠ Batňovice - společné akce a výlety - exkurze v batňovické škole - spolupráce kolektivů - sportovní klání, škola fair play VMEG - vlastivědná výuka - svátky a tradice v jiných zemích (při výuce AJ) MV - přednáška R. Šolcové o výstupu na Kilimanjaro - vyprávění o Africe a jejich obyvatelích EV - je hlavní náplní projektu ŽIVOT V POHYBU - žáci absolvují soustředění environmentální výchovy - žáci jezdí poznávat a chránit přírodu - sportovní kroužek je taktéž zaměřen kromě sportu i na EVVO MDV - mediální výchova je vyústěním a výsledkem žákovských aktivit - o svých činnostech píší slohové práce - aktivity školy jsou prezentovány v místním tisku - maily především do batňovické školy, ale i mezi spolužáky podporují

14 PROJEKT Zdravé zuby Škola se každoročně účastní tohoto celonárodního projektu, výuka je zařazena do hodin prvouky a přírodovědy. Je pro nás kompletně připraven a škola ho realizuje formou besed a zpracováním pracovních listů. PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM Projekt byl ve škole realizován druhým rokem. Během trvání projektu bylo vytvořeno 2 x 36 výukových materiálů pro zvýšení čtenářské gramotnosti. První sada 36 materiálů je připravena do hodin českého jazyka, druhá do výuky prvouky, vlastivědy a přírodovědy. Pro výuku angličtiny bylo dokončeno 72 materiálů pro 3., 4. a 5. ročník obsahově zaměřených na jednotlivá probíraná témata, ale i gramatické jevy. Pro matematiku je připraveno 36 výukových materiálů. Převážnou většinu vytvořených materiálů, testů a pracovních listů lze použít spolu s interaktivními tabulemi, které byly pro tento účel zakoupeny. Tvorba zmíněných materiálů představuje značnou časovou i psychickou zátěž pro pedagogy, obzvlášť vzhledem k velikosti našeho pedagogického sboru. Vše tvoříme v počtu 4 pedagogů (Bucharová, Hrušková, Mejsnarová, Pólová). Druhou součástí projektu byla individualizace výuky, což nám umožňovalo dělit náročné hodiny spojených ročníků a učit v některých předmětech žáky odděleně. Dělili jsme 4 hodiny týdně. Dotaci na individualizaci hodin jsme vyčerpali v květnu Tím byla tato část projektu ukončena. V současné době je projekt před ukončením. Dotváříme ještě sadu 36 výukových materiálů na geometrii. Pedagogové budou proškoleni ve speciálním semináři v oblasti znalostí ITC (informační technologie). Příklad vytvořeného výukového materiálu: ZŠ DOLNÍ BRANNÁ OZNAČENÍ: VY_42_INOVACE_M_18 1. Jméno autora: JANA HRUŠKOVÁ 2. Datum vytvoření / OVĚŘENÍ / Vytvořeno pro ročník: Vzdělávací oblast: MATEMATIKA 5. Anotace: TÉMA: DOPRAVNÍ VÝCHOVA SLOVNÍ ÚLOHY V OBORU DO 10 ULOŽENO: šanon MA ZDROJ OBRÁZKŮ: word - klipart

15 Pracovní list pro počáteční počítání. Učitel spolupracuje s žáky a dává jim návodné otázky. Žáci vypráví o obrázku a přirozeně tvoří slovní úlohu. Ke každému obrázku nejprve udělají značku plus nebo mínus, podle obsahu vyprávění. Teprve nakonec zapíší příklad a výsledek Učitel předem neurčuje, zda budeme sčítat nebo odčítat. Necháme na dětech, co budou o obrázku vyprávět. Pokud je pracovní list promítnut na interaktivní tabuli, můžeme kroužkovat a dopisovat fixem. 1. Kolik koleček má tento dopravní prostředek? Které kolečko nevidíme? Sem kolo nesmí, ale 5 značek je zbytečných. 4 značky škrtni a vypočítej, kolik jich zůstane Kolik jich je dohromady? Zapiš číslem nebo příkladem Zkus přidávat po dvou Jak to bylo na závodech? Vyprávěj Utvoř slovní úlohu

16 PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Stručný obsah projektu: Projekt se zaměřuje na rozšiřování kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Hlavním cílem projektu je vytvoření systémového rámce vzdělávání zaměřeného na utváření zdravého životního stylu, způsobu života v souladu s přírodou a principy udržitelného rozvoje. K naplňování cíle projektu bude docházet realizací klíčových aktivit projektu. Vznikne zájmový útvar Život v pohybu, který bude nabízet žákům pravidelnou tělesnou aktivitu v průběhu celého roku. Hlavním tématem při letních činnostech bude dopravní výchova. Tuto aktivitu budou vhodně doplňovat tematické výjezdy do Krkonoš, které se budou zaměřovat nejen na fyzickou kondici, ale také na získávání praktických dovedností a znalostí přírody a života v horách. Důležitou klíčovou aktivitou jsou vícedenní soustředění ve středisku EVVO, kde bude probíhat integrovaná tematická výuka. Zároveň se budou během roku konat literární a přírodovědné exkurze. Cílovými skupinami jsou žáci tří škol královéhradeckého kraje a pedagogičtí pracovníci ZŠ Dolní Branná. Od ledna 2013 DO PROSINCE 2014 čerpá naše ZŠ finanční prostředky ve výši ,-Kč na tyto čtyři aktivity: 1. SPORTOVNÍ KROUŽEK PRO ŽÁKY 2. TERÉNNÍ VÝJEZDY 3. SOUSTŘEDĚNÍ EVVO 4. LITERÁRNÍ A VLASTIVĚDNÉ EXKURZE

17 AKTIVITA Č. 1 ZÁJMOVÝ ÚTVAR SPORTOVNÍ KROUŽEK Hlavním cílem klíčové aktivity je vytvoření zájmového útvaru, který nabídne žákům kvalitní volnočasové aktivity zaměřené na přírodu, životní prostředí s aktivním pobytem venku. Zájmový útvar se bude zaměřovat především na aktivní pobyt v přírodě a poznávání životního prostředí v okolí domova. Zájmový útvar bude realizován 2 hodiny týdně (celkem 10 hodin měsíčně) po celou dobu trvání projektu celkem 200 hodin výuky. Organizace bude uzpůsobena především plánovaným aktivitám (výjezdy na kole nebo na běžkách) buď 2 x 1 hodina nebo 1x 2 hodiny týdně. Každého výjezdu se bude účastnit max. 20 žáků a vždy dva pedagogičtí pracovníci. Během fungování zájmového útvaru se v něm vystřídají postupně všichni žáci školy (celkem 50) a dále 15 bývalých žáků školy, kteří v současnosti navštěvují Základní školu ve Vrchlabí. Zájmový útvar bude mít na jaře a na podzim cyklistické vyjížďky do okolí, které budou zaměřeny na zvyšování fyzické zdatnosti žáků a poznávání přírody a míst, kde děti žijí. Velice důležitou částí této aktivity bude i dopravní výchova (včetně teoretické části) a prevence. Budou probíhat i různé soutěže a žáci získají průkaz cyklisty. V zimním období se činnost zájmového útvaru zaměří na běžecké lyžování především v oblasti Krkonoš. Při přípravě a realizaci cyklistických a běžeckých vyjížděk budou zpracovávány mapy a fotodokumentace na téma příroda kolem nás, a ty budou nadále využitelné ve výuce. Realizace aktivity v prvním monitorovacím období: Evidence programu jednotlivých vyučovacích jednotek 20 žáků 1. až 3. třídy (viz prezenční listina) Program vyučovací jednotky: Žáci 1., 2., 3. tř. Organizace jednotlivých činností kroužku, seznámení s plánem činností kroužku, poučení o bezpečnosti v tělocvičně a při venkovních sportovních činnostech, sestavení stálých družstev z žáků 1., 2, 3. třídy na základě podobné zdatnosti a výkonnosti, sportovní činnost: štafetové pohybové hry ve družstvech, výběr pohybových her v tělocvičně, nástup na začátku a konci cvičení - pozdrav, zhodnocení žáků 1 žák ZŠ a 5 absolventů Schůzka s bývalými žáky školy - pozvánka do kroužku - hry v tělocvičně, stolní tenis 21 žáků 1. až 3. třídy Program vyučovací jednotky: Žáci 1., 2., 3. tř. Lyžařský výcvik na běžeckých lyžích: obouvání a zavazování lyžařských bot, zapínání a rozdělávání lyžařského vázání

18 formou hry, nasazení hůlek, úprava poutek, cvičení základní chůze na lyžích s přechodem do skluzu. Chůze na lyžích v zástupu. Využití nerovností školní zahrady překonávání drobných terénních nerovností. Otočení, změna směru. Pravidla osobní hygieny převléknutí do suchého oblečení, doplnění tekutin po aktivitě (čaj) 15 žáků 4. a 5. třída Program vyučovací jednotky: Výjezd se zdatnějšími žáky do terénu. Stoupání do kopce, sjezd, plužení, zdolávání terénních nerovností. Klasický styl a bruslení na běžkách. Pravidla předjíždění a slušného chování běžkařů. Žáci tř. Lyžařský výcvik na běžeckých lyžích: vyjetí cvičného kolečka, klasický způsob běhu, přenášení rovnováhy na lyžích, běh soupaž, výstup do kopce, oboustranný odvrat, jízda po spádnici, jízda šikmo svahem, odšlapy, jízda oboustranným přívratem, bezpečné zastavení. 6 žáků absolventi + 1 žák ZŠ Stolní tenis v kulturním době v Dolní Branné 21 žáků 1. až 3. třída Program vyučovací jednotky: Žáci 1., 2., 3. tř. Lyžařský výcvik na běžeckých lyžích: obouvání a zavazování lyžařských bot, zapínání a rozdělávání lyžařského vázání formou hry, nasazení hůlek, úprava poutek, cvičení základní chůze na lyžích s přechodem do skluzu. Obraty na místě, výstup do svahu po spádnici, oboustranným odvratem, bokem stranou. Chůze do kopce stromeček. Kam nasměrovat lyže, když se chceme zvednout po pádu. Důležitost hůlek při stoupání do kopce funkčnost poutek jako opěrek. Využití terénu za školou (u kostela) ke sjíždění a opětovnému vystoupání břehu na hranici školní zahrady. Soutěž ve sjetí kopečka. 15 žáků 1. až 3. třída Program vyučovací jednotky: Žáci 1., 2., 3. tř. Lyžařský výcvik na běžeckých lyžích: Všeobecná lyžařská průprava: držení holí, nasazování lyží, nošení, obraty (přednožením, zanožením, odvratem do protisvahu, přívratem po spádnici), ujasnění terminologie vyšší / nižší lyže, vnější / vnitřní lyže (hrana) L, P žáků 1. až 3. třída

19 Program vyučovací jednotky: Žáci 1., 2., 3. tř. Lyžařský výcvik na běžeckých lyžích: Specializovaná lyžařská průprava: základní postoj (nohy od sebe v šíři ramen), hole směřují šikmo vzad (podél stehen), snížený / nízký postoj (neopírat lokty o kolena) : na místě/ za jízdy, rovnovážná cvičení (dle terénu šikmo svahem/ po spádnici) : na obou lyžích (předozadní, vertikální, pravolevé), na jedné lyži (střídavé zvedání P, L) 19 žáků 1. až 5. třídy (viz prezenční listina) Program vyučovací jednotky: Bruslařské odpoledne na Zimním stadionu ve Vrchlabí K programu je zpracován samostatný dokument jako výstup z aktivity. 14 žáků 1. až 5. třídy (viz prezenční listina) Program vyučovací jednotky: Žáci 1., 2., 3. tř. Lyžařský výcvik na běžeckých lyžích: Specializovaná lyžařská průprava: zastavení (přívratem kombinace brzdivý/ klouzavý pluh; vzpříčením, sesouvání, odšlapování ke svahu, bruslení (dle terénu), přejezd nerovností, oblouk v pluhu ke svahu (nejdříve statické provedení, přenesení váhy na vnější nohu), oblouk v pluhu (navazované oblouky ve statickém provedení) 6 žáků absolventi + 1 žák ZŠ Program vyučovací jednotky: Stolní tenis v kulturním domě v Dolní Branné 16 žáků 1. až 5. třída Program vyučovací jednotky: Sjezdové lyžování K programu je zpracován samostatný dokument jako výstup z aktivity.

20 20 žáků1. až 3. třída Program vyučovací jednotky: Realizace hry "ŠIPKOVANÁ" žáci tř. - trasa 3 km, počet písemných zpráv - úkolů 10 ks z učiva tř., běh kombinovaný rychlou chůzí, žáci plní úkoly během trasy 19 žáků 1. až 3. třída Program vyučovací jednotky: "ŠIPKOVANÁ" žáci tř. obrácená družstva, další úkoly. Základy orientace v okolí školy, poznávání známých míst, orientace podle vyvýšených bodů. Směrové šipky, ukazatelé. 21 žáků 1 až 3. třída Program vyučovací jednotky: Realizace besedy pro žáky tř. : 100 let od tragédie B. Hanče a V. Vrbaty - využití témat: Horská služba, historie českého lyžování, pomoc kamarádovi. Zhlédnutí filmu SYNOVÉ HOR. 5 žáků - absolventi školy Program vyučovací jednotky: Hry v tělocvičně, stolní tenis družstev, vyřazovací soutěž. První návštěva mladších žáků zúčastnili se jako diváci. PŘÍKLADY Z REALIZACE: SPORTOVNÍ AKTIVITY V TĚLOCVIČNĚ

21 PRVNÍ KRŮČKY NA LYŽÍCH ŠKOLNÍ ZAHRADA OKOLÍ DOLNÍ BRANNÉ VÝJEZD DO TERÉNU Cíl: Bakov

22 SJEZDAŘSKÉ ODPOLEDNE AKTIVITA Č. 2 TERÉNNÍ VÝJEZDY Hlavním cílem této klíčové aktivity je aktivní poznávání přírody a podpora ekologické výchovy. V rámci této aktivity bude po celou dobu projektu realizováno celkem 8 dvoudenních výjezdů s cílem zvýšit znalosti žáků o Krkonoších, znalosti z oblasti topografie, podpořit poznáváním našich hor vlastenectví a lásku k domovu. Naučit se spolupracovat v kolektivu různých věkových skupin, zvládat těžké situace a překonávat překážky, pomoci kamarádovi. Realizace aktivity v prvním a druhém monitorovacím období: Zrealizovány byly dva výjezdy. Oba byly zaměřeny na řeku Labe a její začátky v Krkonoších. První výjezd byl k Malému Labi do Dolního Dvora a zúčastnila se ho smíšená skupina dolnobranských a batňovických žáků. Druhý mířil do Sedmidolí a k Bílému Labi opět pro smíšenou skupinu našich prvňáků a absolventů branské školy.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, okres Trutnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ROK 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KRAKONOŠ a) Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola a mateřská škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 1 SPOROTOVNÍ KROUŽEK ŽIVOT V POHYBU LEDEN BŘEZEN 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více