Program Zdravá škola. Jana Brázdilová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Zdravá škola. Jana Brázdilová"

Transkript

1 Program Zdravá škola Jana Brázdilová Diplomová práce 2009

2

3

4

5

6 ABSTRAKT Hlavním tématem mé diplomové práce je program Zdravá škola na Základní škole Mysločovice a jeho hodnocení pedagogy, kteří na této škole vyučují. Ve svém dotazníkovém šetření zjišťuji, jak pedagogové hodnotí přínos programu pro žáky, jak se odráží program v jejich výukových metodách a ve vztazích mezi žáky a pedagogy. Klíčová slova: Program Zdravá škola, Základní škola Mysločovice, pedagog, zdraví, výchova, pohoda prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství. ABSTRACT The main topic of my thesis is a program Healthy school in a basic school Myslocovice and its evaluation by teachers on this school. In my questionaire I am trying to find out how teachers evaluate a contribution of this program for pupil and consequences in teachers educational methods and in a relationships between students and teachers. Keywords: Program Healthy school, Basic school Myslocovice, pedagogue, health, education, peace of environment, healthy education, open partnership.

7 Ráda bych poděkovala všem pedagogům Základní školy Mysločovice, kteří se podíleli na vyplnění dotazníku. Zvláštní poděkování patří PhDr. Pavlu Opatrnému za všechny poskytnuté informace a čas, který mé práci věnoval. Zdraví není vším, ale bez zdraví je vše ničím. (Schopenhauer Arthur)

8 OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ČÁST POJETÍ ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ CÍLE PROGRAMU ZDRAVÍ PŘÍPRAVA UČITELŮ NA VÝCHOVU KE ZDRAVÍ HISTORIE EVROPSKÁ HISTORIE PROGRAMU ZDRAVÁ ŠKOLA HISTORIE PROGRAMU V ČESKÉ REPUBLICE FILOSOFIE PROGRAMU ZDRAVÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ PILÍŘE PROGRAMU ZDRAVÁ ŠKOLA Pohoda prostředí Pohoda věcného prostředí Zdravé učení Smysluplnost Možnost výběru, přiměřenost Spoluúčast a spolupráce Motivující hodnocení Otevřené partnerství PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU ZDRAVÁ ŠKOLA KONKURZNÍ ŘÍZENÍ TVORBA PROJEKTU ŠKOLY Rámcový projekt Prováděcí plán Třídní kurikulum SOUČASNÁ SÍŤ ŠKOL V PROGRAMU ZDRAVÁ ŠKOLA DOTAČNÍ PROGRAM ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ II PRAKTICKÁ ČÁST VÝZKUM SPOKOJENOSTI S PROGRAMEM ZDRAVÁ ŠKOLA CÍLE VÝZKUMU VÝZKUMNÝ PROBLÉM VÝZKUMNÉ DÍLČÍ OTÁZKY VÝZKUMNÁ METODA Metoda dotazníku Likertovy škály Vlastní dotazník VÝZKUMNÝ VZOREK KOMPLEXNÍ ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ... 47

9 8.1 VZTAHY MEZI PEDAGOGY A ŽÁKY Vyhodnocení vztahů mezi pedagogy a žáky PŘÍPRAVA PEDAGOGŮ NA PROGRAM Vyhodnocení přípravy pedagogů na program GLOBÁLNÍ POHLED PEDAGOGŮ NA PROGRAM Hodnocení globálního pohledu na program Zdravá škola ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH DOTAZNÍKŮ PRŮMĚR HODNOCENÍ PROGRAMU ZDRAVÁ ŠKOLA PEDAGOGY ZŠ MYSLOČOVICE VZTAH PEDAGOGICKÉ PRAXE A ZMĚNOU VÝUKOVÝCH METOD NA ZÁKLADĚ PROGRAMU ZŠ ZÁVĚR Z VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 70

10 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 10 ÚVOD Téma své diplomové práce jsem si vybrala s ohledem na pedagogické zkušenosti na Základní škole Mysločovice, která v době mého působení vstupovala do systému českých škol podporujících zdraví. Tuto školu jsem navštěvovala jako žák před několika lety, kdy se škola podobnými projekty ještě vůbec nezabývala. Proto je pro mě velmi snadné porovnávat určité změny, které později nastaly. Jako pedagog jsem nastoupila právě v době přelomu těchto změn a ráda bych zjistila, jak se pedagogové, kteří zde učí již několik let adaptovali na změny, kterými škola procházela, zda je program Zdravá škola pro ně a pro jejich práci přínosem a jestli se to nějak odrazilo i v práci s dětmi. Díky ZŠ Mysločovice jsem se poprvé seznámila s termínem Zdravá škola. Ve své práci se chci blíže zaměřit na pohled pedagogů na program Zdravá škola, na změny, které program přinesl, ať už se týkaly změn materiálních nebo sociálních. Zajímám se také o jejich spokojenost s programem a také na osobní hodnocení a porovnání s předchozími lety, kdy Základní škola Mysločovice dětem ani zdaleka nenabízela takové nejen vzdělávací možnosti, ale také prostory, které dětem umožnila k pobytu na škole, k volné hře o přestávkách nebo pomůcky, které mohou často využívat nejen ve vyučování. První část mé práce tvoří teoretická část, která vychází zejména ze studia odborné literatury zaměřené na program Zdravá škola na základních školách, také ze studia odborných dokumentů Světové zdravotnické organizace, která se vyjadřuje ke vzniku celé myšlenky. V jednotlivých kapitolách se snažím podat ucelený náhled na problematiku, od pojetí zdraví, které vychází z dokumentu Zdraví 21. století, dále se zabývám historií programu ve světě a následně u nás v České republice, která prochází čtyřmi etapami, které od přijetí programu Českou republikou po sobě následují, až po hlavní myšlenky a pilíře celé problematiky. Těmto je věnována největší pozornost teoretické části vzhledem k jejich důležité roli v programu Zdravá škola. Součástí mé práce je také pohled na krajské sítě škol a to nejen základních, ale i mateřských škol a velmi okrajově zmiňuji jiný typ škol, které se účastní tohoto programu a které jsou také velmi důležitou součástí procesu přeměny našeho školství. Dále se zabývám celkovou tvorbou programu pro jednotlivé školy a kurikula, které je jejich nezbytnou součástí a pomůckou pro pedagogy.

11 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 11 Jádro mé práce tvoří praktická část, která vychází z kvantitativní výzkumné metody, dotazníkového šetření. Ten má za úkol podat zprávu o reflexi pedagogů programu Zdravá škola. Obecným cílem mé práce bylo zmapovat hodnocení programu Zdravá škola na Základní škole Mysločovice, dále jsem si stanovila tři dílčí cíle, které jsem formulovala: 1) Zmapování vztahů pedagogů k žákům a vztahům mezi pedagogy a žáky navzájem. 2) Analýza přípravy pedagogů na program Zdravá škola. 3) Celkové zhodnocení programu Zdravá škola. Hypotéza, kterou jsem si na začátku svého výzkumu stanovila zní: : Nejméně polovina pedagogů Základní školy Mysločovice je s programem Zdravá škola spokojeno v rovině rozhodně. Výzkumným vzorkem mi byli pedagogové Základní školy Mysločovice. Blíže se snažím rozebrat ve své praktické části nahlédnout do vztahů mezi pedagogy a žáky na škole, také na změny ve výukových metodách, pokud nějaké nastaly nebo se také zabývám prospěšností programu pro žáky školy. V přílohách přikládám dotazník, který jsem stanovila pro získání výzkumných dat a také vzor žádosti o dotaci pro školy, kterých se program Zdravá škola aktuálně týká.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 12 I. TEORETICKÁ ČÁST

13 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 13 1 POJETÍ ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ Pojetím zdraví v 21. století se zabývá Světová zdravotnická organizace (WHO), která zdraví definuje jako bio-psycho-sociální kategorii a klade důraz na souvislosti právě mezi zdravím tělesné, duševní a sociální stránky jedince. Teorií na výklad zdraví existuje celá řada, všechny však mají něco společné, tím je zdraví jako prostředek k uskutečňování svých cílů. Ve své bakalářské práci se Daniela Červinková zabývá 4 skupinami dělení zdraví podle Davida Seedhouse. 1. teorie, které považují zdraví za ideální stav člověka, jemuž je dobře (wellness); 2. teorie, které chápou zdraví jako fitness normální dobré fungování 3. teorie, které se dívají na zdraví jako na zboží; 4. teorie, které chápou zdraví jako určitý druh síly [online]. [cit ] URL:< Zdraví je hodnota, kterou v životě člověka každý staví na vysoké místo v žebříčku svých hodnot, a proto je nutné, jak si WHO klade za jeden ze svých cílů, jej stále chránit a rozvíjet po celý lidský život a snažit se o snížení výskytu nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem přinášejí. A právě toto můžeme vidět jako jeden z důvodů, proč myšlenka integrace nového pojetí zdraví zasáhla právě školy. Protože na zdraví člověka má vliv jeho chování a způsob člověka, je škola tím pravým působištěm. Jak uvádí Havlínová ve své knize Program podpory zdraví, můžeme chápat zdraví v těchto složkách: 1. individuální- to je zdraví spojeno se všemi složkami jedince, kterými jsou ( organismus, duševní zdraví, osobnost, čili sociální a duchovní zdraví); 2. komunitní-to je zdraví, které je spojeno se zdravím komunity, ve které jedinec žije nebo pracuje; 3. globální- zdraví, které je propojeno se zdravím společenství a je propojeno se zdravím světa.

14 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 14 Důvody, které vedly k zamyšlení nad společností a jejím zdravím v současnosti jsou mnohé, například: - snižování kvality životního prostředí; - vysoké nároky na dosažení a udržení kvality života jak jednotlivce, tak celého společenství (celoživotní stres); - přibývá osob s nadváhou a s diagnózou obezity, včetně malých dětí; - zvyšující se násilné jednání u jednotlivců i u skupin, které se může odehrávat na poli veřejném, školském, či rodinném; - konzum návykových látek nejen u dospělých, ale i u dětí se stále se snižující věkovou hranicí; - velmi odlišný přístup jedinců ke zdraví, života správě, nerovný přístup k edukaci ke zdraví a jeho podpoře, která by měla probíhat již od toho nejmladšího věku. 1.1 Cíle programu Zdraví 21 CÍL 1: SOLIDARITA VE ZDRAVÍ V EVROPSKÉM REGIONU Současný rozdíl ve zdravotním stavu mezi jednotlivými členskými státy evropského regionu by podle cíle 1. měl být snížen do roku 2020 alespoň o jednu třetinu. CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ Do roku 2020 snížit zdravotní rozdíly mezi socioekonomickými skupinami nejméně o jednu čtvrtinu zlepšením úrovně deprivovaných populačních skupin. CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA Do roku 2020 vytvořit takové podmínky, aby všechny narozené děti a děti předškolního věku měly lepší zdraví umožňující jim zdravý start do života. CÍL 4: ZDRAVÍ MLADÝCH Vytvořit podmínky, aby do roku 2020 mladí lidé byli zdravější a schopnější plnit svoji roli ve společnosti. CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

15 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 15 Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost plně využít svůj zdravotní potenciál a aktivně se podílet na životě společnosti. CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ Do roku 2020 zlepšit podmínky pro psychosociální pohodu lidí a pro lidi s duševními poruchami zajistit dostupnost komplexních služeb. CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ Podstatně snížit nepříznivé důsledky infekčních nemocí prostřednictvím systematicky realizovaných programů na vymýcení, eliminaci nebo zvládnutí infekčních nemocí, které významně ovlivňují zdraví veřejnosti. CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ Do roku 2020 by se měla snížit nemocnost, četnost zdravotních následků a předčasná úmrtnost v důsledku hlavních chronických nemocí na nejnižší možnou úroveň. CÍL 9: SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY Do roku 2020 zajistit, aby počty zranění, postižení a úmrtí, která jsou důsledkem nehod a násilných činů, trvale a výrazně poklesly. Cíl 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Do roku 2015 zajistit bezpečnější životní prostředí, v němž výskyt zdraví nebezpečných látek nebude přesahovat mezinárodně schválené normy. CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL Do roku 2015 by si lidé v celé společnosti měli osvojit zdravější životní styl. CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM Do roku 2015 výrazně snížit nepříznivé důsledky návykových látek, jako je tabák, alkohol a psychoaktivní drogy. CÍL 13: ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY Do roku 2015 by obyvatelé měli mít více příležitostí žít ve zdravých sociálních i ekonomických životních podmínkách doma, ve škole, na pracovišti i v místním společenství. CÍL 14: ZDRAVÍ, DŮLEŽITÉ HLEDISKO V ČINNOSTI VŠECH RESORTŮ

16 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 16 Do roku 2020 by si všechna odvětví měla uvědomit a přijmout svoji odpovědnost za zdraví. CÍL 15: INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ SEKTOR Do roku 2010 zajistit lepší přístup k základní zdravotní péči, která je orientována na rodinu a na místní společenství a opírá se o flexibilní a vhodně reagující nemocniční systém. CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE Do roku 2010 zajistit, aby řízení resortu zdravotnictví od zdravotních programů až po individuální péči o pacienta na klinické úrovni byla orientována na výsledek CÍL 17: FINANCOVANÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB A ROZDĚLOVÁNÍ ZDROJŮ Do roku 2010 zajistit takový mechanizmus financování a rozdělování zdrojů pro zdravotnictví, který bude spočívat na zásadách rovného přístupu, efektivity, solidarity a optimální kvality CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ Do roku 2010 zajistit, aby odborníci ve zdravotnictví i zaměstnanci dalších odvětví získali odpovídající vědomosti, postoje a dovednosti k ochraně a rozvoji zdraví. CÍL 19: VÝZKUM A ZNALOSTI V ZÁJMU ZDRAVÍ Do roku 2005 zavést takový zdravotní výzkum a informační i komunikační systém, který umožní využívat a předávat znalosti vedoucí k posilování a rozvoji zdraví všech lidí. CÍL 20: MOBILIZACE PARTNERŮ PRO ZDRAVÍ Do roku 2005 zapojit do naplňování strategie ZDRAVÍ 21 občany, jejich organizace, veřejný i soukromý sektor. CÍL 21: OPATŘENÍ A POSTUPY SMĚŘUJÍCÍ KE ZDRAVÍ PRO VŠECHNY [online].[cit ] URL: <http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name= News&file=article&sid=1669> Do roku 2010 přijmout a zavést postupy směřující k realizaci ZDRAVÍ 21, a to na celostátní, krajské a místní úrovni, které budou podporovány vhodnou institucionální infrastrukturou, řízením a novými metodami vedení.

17 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Příprava učitelů na výchovu ke zdraví Jeden z primárních požadavků na současných školách je realizovat systematickou a komplexní výchovu ke zdravému životu vzhledem k alarmujícím statistickým údajům o nárůstu výskytu civilizačních chorob. Školství může být právě jeden z elementů, které mohou na prevenci proti těmto burcujícím statistikám působit. Studium učitelství by mělo následovat potřeby škol a realizovat studijní obory v souladu se školským zákonem a zákonem o pedagogických pracovnících. Proto je nutné v souvislosti s výchovou ke zdraví zmínit učitelství rodinné výchovy, které bylo možné u nás studovat na Univerzitě v Brně, Praze a Olomouci. V roce 2001 byl vydána Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období , která zavedla do škol funkci metodika prevence, který se podílí na soustavném vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence, spolupracuje s dalšími metodiky prevence a podílí se na opatřeních proti výskytu patologických jevů na škole. Tito jsou vzděláváni v kurzech podle Národních osnov pro vzdělávání metodiků prevence škol a školských zařízení na pedagogických fakultách pod dohledem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 18 2 HISTORIE Historie programu Zdravá škola se váže k dokumentu Zdraví 21. století, který vznikl pod záštitou Světové zdravotnické organizace v květnu roku Myšlenka realizovat zdraví pro všechny vznikla na Světovém zdravotnickém shromáždění v roce 1977, na základě záměru umožnit všem, aby během svého života dosáhli maximálního zdravotního potenciálu později vznikl i program na podporu zdraví na školách. 2.1 Evropská historie programu Zdravá škola V roce 1985 byla skupina The Scottish health education group (SHEG), která byla spolupracujícím centrem pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), pověřena úkolem realizace Evropského symposia, pojmenovaného The Health Promoting School. Toto symposium se konalo v roce 1986 a bylo zde delegováno dvacet osm členských států. Při této příležitosti byl vytvořen a specifikován koncept zdravé školy health promoting school, ačkoli koncept, který byl vytvářen již léta před touto událostí nesl název A health promoting institution. Symposium bylo přínosem zejména proto, že přineslo Světové zdravotnické organizaci příležitost rozvoje teoretického modelu a jeho aplikaci do škol. Od roku 1992 tento program přijalo 43 zemí Evropy, vnesl do škol inovativní myšlenky a zcela nový přístup ke zdraví. Spojením těchto zemí programem zdravá škola vznikla Evropská síť podporující zdraví tzv. European network of health promoting schools (ENHPS). Její první konference proběhla v květnu roku 1997 v Řecku na Chalkidiki a byla zde stanovena tato základní pravidla: - Ministerstvo zdravotnictví a školství by mělo spolupracovat s organizací Health promotion school; - Health promotion school významně přispívá k sociálnímu a ekonomickému rozovji společnosti; - Health promotion school není normativní metodou, ačkoli její hodnoty a principy jsou velmi shodné všem podmínkám, je nutné respektovat kulturní odlišnosti, organizační a politické faktory;

19 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 19 - Studium by mělo být cíleně zaměřeno na Health promotion school. Výzvou pro pedagogy je rozvoj a aplikace nových inovačních výukových metod; - Mladí lidé a jejich rodiče by měli hrát významnou roli v určování studijních priorit jedince; - Školy jsou chápány jako hlavní zdroj dovedností, které jsou následně uplatnitelné v běžném životě, a další. Světová zdravotnická organizace stanovila pro oblast školství tyto základní úkoly: 1) výchovu člověka bychom měli směřovat k tomu, aby každý jedinec byl odpověden za své zdraví a způsob jakým jím nakládá; 2) do roku 2005 zahrnout do programu co nejvíce skupin, jednotlivců a organizací ze soukromého i veřejného sektoru; 3) proto, aby pedagogové mohli vést odpovědně své žáky k výchově o zdraví je nutno, aby oni sami byli dostatečně vědomostně vybaveni; 4) vést pedagogy ke zdravému životnímu stylu, který bude dětem příkladem; 5) prohlubovat vztah mezi pedagogem a rodiči dítěte a blíže poznávat jeho sociální okolí, ve kterém se dítě nachází. Dalšími garanty projektu je kromě WHO i Rada Evropy a Evropská Unie. 2.2 Historie programu v České republice České školství nemuselo nutně čekat na program podpory zdraví ve škole k tomu, aby nastala ozdravná etapa školských institucí. V letech 1986 až 1990 byl Státním zdravotním ústavem pracovníky oddělení hygieny dětí a dorostu vytvořen projekt Ozdravný program na ZŠ, který byl zaměřen na eliminaci stresu a napětí. Tento program byl předložen všem českým školám a přes sto škol jej praktikovalo. Program si nekladl za cíl dosáhnout systémových změn ve školství, ale snažil se kompenzovat negativní důsledky rizik, které školský systém do té doby produkoval. Do České republiky pak zamířil v roce 1991 mezi prvními sedmi zeměmi Evropy program podpory zdraví ve škole, kdy zvolením přípravné skupiny pedagogů, kteří se zabývali skotským vzorem schválili jeho přijetí i do našeho prostředí. Národní centrum pod-

20 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 20 pory zdraví následně vyhlásilo výběrové řízení, ve kterém bylo přihlášeno 90 škol, ne všechny však splnily podmínky, proto jedenáct škol bylo zařazeno do národní sítě a stali se tak základní sítí škol projektu a jedenáct škol bylo začleněno do evropských škol podporující zdraví. Tyto školy byly vybrány na základě zpracování vlastního projektu implementovaného na podmínky stávající školy. K tomu jim byl poskytnut překlad skotské brožury jako metodologický materiál. Od roku 1996 je institucí, která ručí za projekt v České republice Státní zdravotnický ústav, do této doby bylo garantem Národní centrum podpory zdraví. Od roku 1986 následovaly celkem tři etapy aplikace programu na české školství a to v těchto fázích: 1) Přípravná etapa Tuto etapu můžeme považovat za přípravu úrodné půdy pro program Zdravá škola. V roce 1986 skupina pro hygienu vzdělávacího procesu a podporu zdraví Státního zdravotního ústavu v Praze provedla výzkum, jehož výsledkem byly nejvýznamnější složky působící na lidské zdraví, jako je nedostatek pohybu, kouření, nadváha, nadměrná strava, apod. Ale další ukazatele hovořily o prostředí, kde bylo nutno zasáhnout a těmto faktorům pomáhat k nápravě. Na výzkumu se podílela také M. Havlínová se spolupracovníky, kteří identifikovali řadu stresových situacích ve školách a cílem bylo najít východiska jak ze školy, která zdraví spíše poškozuje vytvořit školu, která zdraví podporuje. 2) pilotní etapa - byla vytvářena síť programu zdravá škola a síť akreditovaných poradců v této problematice; - síť ŠPZ byla rozšířena o Mateřské školy; - byl vytvořen národní model podpory zdraví (manuály pro MŠ a ZŠ); 3) strategická etapa - byla zahájena tvorba metodik na školách;

21 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 21 - podpora zdraví a výchova ke zdraví se pomalu stává součástí rámcového vzdělávacího programu; - do sítě ŠPZ vstupují do ní zájemci; 4) integrační etapa - mělo by dojít na přesunutí koordinace na kraje; - kvalitu školy a integrovaný program podpory zdraví by měla kontrolovat Česká školní inspekce; - podpora zdraví bude součástí vzdělávání učitelů.

22 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 22 3 FILOSOFIE PROGRAMU ZDRAVÁ ŠKOLA V dnešní společnosti existuje řada definic zdraví, jedno mají však společné a to, že všechny vidí zdraví jako základní prostředek k naplnění lidského života, cílů a lidských potřeb. Filozofie podpory zdraví vzniká za předpokladu, že zdraví je v současné době jeden z nejdůležitějších aspektů, ovlivňující každou oblast dnešního života, tím neméně zejména oblast edukační. Program podporující zdraví se proto nejvíce přiblížil školství na úrovni mateřských a základních škol. Ve své práci se zabývám stupněm základním, proto i hlavní myšlenky jsou příkladně převáděny do prostředí základních škol. Na zdraví v současné době nepohlížíme pouze jako na stav tělesný, ale také jako na duševní stav a na jejich vzájemnou provázanost, která se stává hlavním tématem mnohých pedagogických diskuzí na základních školách, kdy naše myšlení a psychická zdatnost působí na celkovou tělesnou kondici člověka, v našem případě dítěte a obráceně. Z toho pak vyplývají dva základní principy celého programu a tím jsou: - respekt k přirozeným hodnotám a potřebám jedince, díky kterému škola učí své žáky postoji úcty k jedinci, k lidskému společenství a naší planetě; - a rozvíjení schopnosti komunikovat a spolupracovat, kdy si jedinec osvojuje základní dovednosti vedoucí k uspokojování potřeb jedince v kontextu celé společnosti a sama škola se tak stává modelem komunikace a spolupráce. Proto je nutné ve výchově zohledňovat individualitu, která se může stát vodítkem k řešení řady pedagogických problémů jedince. Jeden z hlavních důvodů, proč se program na podporu zdraví aplikoval na školské instituce je, že v době utváření osobnosti člověka patří škola k místu, kde jedinec tráví nejvíce svého času, pak jako jediná má nejvíce kompetencí na působení dítěte. Myšlenka zdraví také přesáhla hranice zdravotnictví zejména z důvodu preventivních, kde mateřské a základní školy na základně interakce výchovy a zdraví vytváří prostor pro zdravé hodnoty, jejich obnovu, vznik a kladné změny. Tyto návyky a postoje se nejtrvaleji vytváří právě v předškolních a školních aktivitách spontánně a přímou zkušeností dítěte tak, že jej vidí kolem sebe a žije ve zdravě utvářených životních podmínkách.

23 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 23 Program Škola podporující zdraví je ukázání směru školám, aby pomocí vzdělávání řídily také potřebu vychovat jedince odpovědné za zdraví své i za zdraví ostatních, současně je nástrojem primární prevence civilizačních chorob, antisociálního chování a závislostí. 3.1 Základní pilíře programu Zdravá škola Zdraví je spojeno se všemi složkami jedince, proto je nutno na jeho udržování, jeho zlepšování nahlížet ve všech rovinách naše běžného života.vztah zdraví a výchovy v programu podporující zdraví představují tyto základní tři pilíře, do kterých se promítají právě všechny důležité aspekty Pohoda prostředí Prostředí tvoří ve škole velmi důležitý faktor, který ovlivňuje výkony dětí i pedagogických pracovníků, proto je nutné věnovat mu dostatečnou pozornost. Snahou je vytvářet takové prostředí, které bude pozitivně působit na uspokojení jednotlivých požadavků, potřeb a zároveň je kladen důraz na bezpečnost nejen ve třídách, které společně sdílí pedagog s žákem. V tomto případě se zde zohledňuje rozložení nábytku, jeho funkčnost a účelnost, fyzikální a chemická nezávadnost. Pohodou sociálního prostředí chápeme atmosféru ve třídách, vzájemné chování a denní režim s obsahem dostatečné pohybové aktivity. Podle principů zdravé školy bychom měli žáky učit vzájemné sebeúctě, respektu vůči druhým a tolerance v případě jakéhokoli handicapu. Jaký vliv má prostředí na pedagogy, žáky, či ostatní pracovníky školy uvádím zde: 1. podporuje motivaci a zkvalitňuje neuropsychické předpoklady učitelů i žáků k dosažení jejich úkolů. Je velmi důležité pro aktuální průběh výuky a učení a z dlouhodobého hlediska pro kvalitu výsledků vzdělávání; 2. je důležitým aspektem pro pozitivní prožívání, snižuje riziko aktuálního stresu a úzkostných stavů, s tím i související doznívání negativních zážitků, které se mohou promítnout do aktuálních činností a výzev. Posiluje sebedůvěru a vyrovnané sebevědomí osobnosti, což je nutno vnímat jako základ zdravého vývoje a duševní odolnosti v dospělosti; 3. pedagogové i žáci si odnášejí do dalšího života a do jiných oblastí života vzorce chování pro svoje sociální a zdravotní chování;

24 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií zkvalitňuje otevřenost a spolupráci mezi žáky, rodiči a učiteli, jak uvnitř, tak vně školy a vytváří předpoklady pro to, aby škola dokázala řešit včas, adekvátně výskyt nežádoucích jevů mezi dětmi a mládeží. Rozumíme tím zdraví škodlivé návyky a sociálně patologické chování, jako je například šikanování Pohoda věcného prostředí Věcným prostředím rozumíme všechny budovy, venkovní i vnitřní prostory včetně jejich zařízení a vybavení. Přestože dopad vlastností prostředí je různý v závislosti na jedinci, který ho vnímá, je nutné v prostředí školy dodržovat základní požadavky, aby doházelo k žádanému uspokojení základních potřeb. K těmto požadavkům jak uvádí Miluše Havlínová v knize Program podpory zdraví ve škole, patří: - hygienická nezávadnost; - bezpečnost; - funkčnost a účelnost; - podnětnost ( motivace k činnostem v daném prostředí ); - estetičnost a zabydlenost; - dostupnost všech prostor školy k pohybu a užívání; - nabídka osobního prostoru. Nejmenší jednotkou věcného prostředí je učebna, která je společným prostorem pro pedagoga i žáky, proto si klade vysoké nároky na dodržování všech výše zmiňovaných požadavků, na velikost, rozmístění nábytku, hluk, akustiku, osvětlení, topení, rozmístění pomůcek apod. Třída by měla být ukázkou komunikace a kooperace žáků s učiteli, přitažlivým místem k vzájemné diskuzi a spolupráci. Příkladem učebny na Základní škole v Mysločovicích jsem si vybrala místnost druhé tříd, kde od zařazení do projektu nastala řada změn. Velký důraz byl kladen na osobní prostor a možnost trávení přestávky, proto škola začala snižovat počet žáků v ročníku a zbylý prostor ve třídách byl využit pro nové koberce, které děti mohly vnímat jako prostor pro hru nebo pro odpočinek. Podobně byl uzpůsoben i ochoz na chodbách, kde dětem byly kromě koberce poskytnuty molitanové panely. Výsledky práce z hodin výtvarné výchovy, z projektových vyučování nebo pomůcky do výuky jsou zveřejněny ve třídách tak, aby si je měl možnost každý prohlédnout, třída se tak stává pro děti

25 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 25 velkou nástěnkou, kde nejen ti nejlepší mohou prezentovat své výrobky a tím pádem i motivací pro lepší práci. Místnost se tak stává útulnějším a osobnějším prostorem pro každého žáka Pohoda sociálního prostředí Pohoda sociálního prostředí se naopak od věcného prostředí vyznačuje humanistickými postoji, tedy jak spolu lidé jednají, vzájemná spolupráce a spoluúcta, empatie či uznání. Abychom docílili předpokládaných pozitivních změn v chování jedince je nutno ohlížet se na jeho individualitu jako je například temperament, charakter a v ohledu na ně zvolit takovou pedagogickou metodu, která bude mít žádanou odezvu. Způsoby chování se totiž velmi odráží ve vztazích, na které je ve školním sociálním prostředí nejvíce zaměřena pozornost a to jsou vztahy učitel- žák, žák-žák, rodič-žák, rodič-učitel, učitel-učitel. Škola podporující zdraví by měla dbát na eliminaci možného zneužití mocenského postoje, proto je nutné chápat se vzájemně jako partneři bez ohledu na věk, pracovní postavení nebo pohlaví. Analyzovat sociální prostředí v jednotlivých školách, nebo na něm jakkoli pracovat je na rozdíl od organizačního nebo věcného prostředí nejkomplikovanější. Základní škola Mysločovice k pohodě sociálního prostředí přispívá společnými vzdělávacími semináři pro pedagogické pracovníky, časté porady, kde se mohou pracovníci vyjádřit k chodu školy a spolu s vedením pracovat na zlepšení kvality výuky, pro děti dětským parlamentem, přednáškami o drogách a alkoholu nebo preventivními programy proti šikaně. Ve třídách napomáhají pohodě sociálního prostředí pedagogové vytvořením funkční třídní samosprávy, kde žáci přebírají svůj podíl odpovědnosti za dění ve třídě a učí se při tom dialogu, kdy se musí umět s ostatními domluvit a najít kompromis a správně řešení. Na škole je také možno najít schránku důvěry.

26 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Pohoda organizačního prostředí Organizační prostředí sestává ze tří základních priorit, kterým je nutno klást velký důraz. Jsou jimi zdravá výživa, režim dne a aktivní pohyb. Režim dne představuje rozložení práce a odpočinku, způsoby a možnosti stravování, které školy realizují prostřednictvím bufetů a školních jídelen a ty musí splňovat základní předpoklady pro program zdravá škola. Každá škola k tomuto problému může přistupovat individuálně a sama si režim dne utvářet tak, aby vyhovoval jak žákům, tak pedagogickým pracovníkům. Začátek vyučování by měl respektovat možnost se obléknout, nasnídat a to všechno bez stresu a spěchu v ohledu na okolnosti, kde se škola nachází a na její dostupnosti. Dbát na odpočinek během školního vyučování, délku přestávek a způsob jejího trávení s tím související čas na oběd a délku vyučovacích hodin. Do pohody organizačního prostředí patří také veškerá mimoškolní činnost, kterou škola nabízí, jako je výuka cizích jazyků, hra na hudební nástroje, výuka počítačů nebo sportovní hry. ZŠ Mysločovice na kterou se ve své práci zaměřuji splňuje tyto požadavky organizačního prostředí velmi dobře. Dětem nabízí ve spolupráci se Základní uměleckou školou Malenovice hru na hudební nástroje, poskytuje škole prostory a pedagogové do Mysločovic dojíždí. Dále je dětem zprostředkována výtvarná výchova, kterou vyučují volnočasově přímo pedagogové školy, velký důraz a možnost výběru je také kladen na sportovní aktivity. Do těch se zapojují aktivně učitelé tělesné výchovy, nabízí předmět sportovní hry, kromě nich škola spolupracuje s Tělovýchovnou jednotou Sokol Mysločovice, která v prostorách školní tělocvičny nabízí dětem taneční kroužek a zejména chlapcům fotbal Zdravé učení Proces učení probíhá po celou dobu našeho života. Zdravé učení spočívá v respektování individuality jedince s ohledem na jeho současné znalosti, vědomosti a dovednosti, které by měly být výsledkem každého procesu učení. Program zdravá škola by měl klást důraz na smysluplnost učení a využitelnost poznatků v běžném životě, zároveň by měl svým žákům nabízet takovou škálu možnosti výběru informací a jejich rozsah tak, aby odpovídal jejich zájmu. Mělo by doházet k netradičním způsobům výuky jako jsou například skupinová vyučování, využití zpětné vazby, projektová vyučování, abychom žá-

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Co je program Škola podporující zdraví

Co je program Škola podporující zdraví Co je program Škola podporující zdraví Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, jedním z nich je evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Filozofie podpory zdraví vychází

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Prevence úrazů v NPZ PPZ v roce 2006 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., Mgr. Lenka Polanská Oddělení podpory veřejného zdraví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Úrazy současná situace

Více

MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav. Seminář NSZM 15.10.2009

MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav. Seminář NSZM 15.10.2009 MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav Seminář NSZM 15.10.2009 ze dne 22.1.2009 Podpory komunitních kampaní zaměřených na problematiku zdraví Systémovépodpory zdraví na místní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Centrum zdraví a životních podmínek Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit programu Zdraví 21 Cíl 11: zdravější

Více