ZÁVĚREČNÁ PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH ROCE 2005/2006 KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH ROCE 2005/2006 KRAJI"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/2006 V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ROCE 2005/2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad, Moravskoslezský kraj Říjen 2006

2 OBSAH 1.ÚVOD 2 2.ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE REALIZOVANÉ ŠKOLAMI V ROCE 2005/ Školní preventivní strategie...3 Okres Zázemí školních metodiků prevence Specializované programy určené výchovně problémovým a sociálně handicapovaným jedincům a skupinám Formy spolupráce s rodiči v oblasti prevence sociálně patologických jevů Volnočasové aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů Výskyt sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních Dotační systém na podporu Školních preventivních strategií ve školách a ve školských zařízeních v oblasti prevence sociálně patologických jevů SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A VÝSTUPY ZJIŠTĚNÝCH DAT ZÁVĚR 12 PŘÍLOHA 1: VÝSKYT SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLÁCH PŘÍLOHA 2: PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBLAST PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Projekt Phare 2003 Management sociální práce pro učitele základních škol...18 Projekt: Komplexní výcvik preventistů zaměřený sebezkušenostně PŘÍLOHA 3: SCREENING VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V NĚKTERÝCH OKRESECH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Úvod V roce 2005 a 2006 byly na legislativním poli prevence sociálně patologických jevů (dále jen prevence) určité změny, které by měly ovlivnit kvalitu preventivních služeb nabízené nejen 2

3 neziskovými organizacemi, ale i školou samotnou prostřednictvím školních metodiků prevence, výchovných poradců, školních psychologů či školních speciálních pedagogů. Mezi legislativní změny patří: účinnost zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, kde 9a - cit.: Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši až Kč měsíčně. Tímto zákonem, účinným od se v současné chvíli přestává diskutovat o snížení přímé vyučovací povinnosti pro školní metodiky prevence, vyhláška č. 72/2005 Sb. ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, účinná od , která popisuje konkrétní standardní i nadstandardní činnosti škol a školských zařízení, vyhláška č. 317/2005 Sb. ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, s účinností od , která hovoří o 250 hodinovém specializačním studiu pro školní metodiky prevence, po jehož absolvování náleží školním metodikům prevence dle zákona 143/1992 ve znění pozdějších předpisů, 9a specializační příplatek v hodnotě 1000 až 2000 Kč měsíčně. vládní usnesení č. 693 ze , které upravuje povinnost certifikace programů primární prevence při čerpání finančních prostředků ze státní dotace od roku Změny byly v průběhu uplynulého školního roku zaznamenány také v rovině koncepční, kdy vznikly nové dokumenty, jak na národní úrovni, tak na úrovni krajské. Jedná se o: Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a v Moravskoslezském kraji na období včetně Akčního plánu realizace této strategie V roce 2006 došlo k navázání úzké spolupráce a komunikace s Ostravskou univerzitou. Od školního roku 2006/2007 bude probíhat pod Pedagogickou fakultou, Centrem dalšího vzdělávání, 250 hodinové specializační studium pro školní metodiky prevence, které na univerzitách v Moravskoslezském kraji zcela chybělo. 2. Školní preventivní strategie realizované školami v roce 2005/ Školní preventivní strategie 3

4 Základním nástrojem prevence ve školách a ve školských zařízeních jsou tzv. školní preventivní strategie, které jsou komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit. Jejich realizace je pro každou školu závazná a podléhá kontrole České školní inspekce. Mezi hlavní cíle těchto aktivit v rámci školní preventivní strategie patří: odpovědnost za systematické vzdělávání školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v metodikách preventivní výchovy, v netradičních technikách pedagogické preventivní práce s dětmi a mládeží (interaktivní techniky, nácviky praktických psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky apod.) a v řešení problémových situací souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů, systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a jiných oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých ji lze uplatnit, uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže zaměřené na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování, vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže, spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí a mládeže, průběžné sledování konkrétních podmínek a situace na škole nebo ve školském zařízení - z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých, diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže, poskytování poradenských služeb školního metodika prevence a výchovného poradce žákům a jejich rodičům a zajišťování poradenských služeb specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a učitele. Na základě metodického pokynu ministra MŠMT č.j / jsou školní preventivní strategie pravidelně jednou ročně vyhodnocovány. Je sledována celková účinnost (do jaké míry bylo dosaženo stanovených cílů) i jejich průběh. Měřena je také efektivita jednotlivých aktivit, které byly v rámci těchto strategií realizovány. 4

5 Školní preventivní strategie připravuje a koordinuje v jednotlivých školách a školských zařízeních školní metodik prevence. Podmínky pro realizaci preventivního programu a odpovědnost za něj nese ředitel školy nebo školského zařízení. Garantem jednotlivých preventivních programů a aktivit škol a školských zařízení v dané oblasti je oblastní metodik preventivních aktivit. Školní preventivní strategie (Minimální preventivní program) v Moravskoslezském kraji je realizována v 832 školách a školských zařízeních. Z toho jsou: Tabulka č. 1: Počet škol a školských zařízení (zdroj OŠMS) Školy Počet Typ školy Počet žáků/studentů Typ zařízení Školská zařízení: Mateřské školy Dětské domovy 18 Základní školy Střední školy Diagnostický a výchovný ústav Celkem Počet 6 Vyhodnocování Školních preventivních strategií probíhá pouze z dat ze základního a středního školství. V mateřských školách probíhá všeobecné systematické preventivní působení směřující ke zdravému životnímu stylu, proto nelze vykazovat data, která jsou pro účely této zprávy potřebná. Celkový počet škol, které jsou vyhodnocovány je 568. Následná tabulka znázorňuje celkový počet vyhodnocených zapojených škol ve školním roce 2005/2006. Pro srovnání je uveden také počet vyhodnocených škol v předchozím období. Tabulka č. 2.: Celkový počet škol - 1 škola = 1 závěrečná zpráva o plnění Minimálního preventivního programu (zdroj OŠMS) Okres Celkem škol 2005/2006 (ZŠ - SŠ) základní Počet žáků střední Ostrava Opava Karviná Bruntál Frýdek-Místek Nový Jičín Celkem Zázemí školních metodiků prevence 5

6 V letošní závěrečné zprávě jsme nově začali sledovat zázemí školních metodiků prevence. Počet školních metodiků na školách je vyšší z důvodů slučování škol a ponechání více než jedné funkce školního metodika prevence ve škole. Ve školách je stále 20 % školních metodiků prevence s kumulovanou funkcí výchovného poradce. Tendence systému prevence sociálně patologických jevů v ČR je tyto funkce rozdělovat, vzhledem k problematice postupů a řešení a vytvářet školní poradenské týmy. Na nabídku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje finančně podpořit funkci školního psychologa či školního speciálního pedagoga reagovalo v roce 2006 čtyřicet devět škol. V současné době je v 94 školách vytvořen školní poradenský tým, jehož záměrem je primární prevence a včasná intervence výskytu sociálně patologických jevů. Finanční ohodnocení školních metodiků by se měl do budoucna zlepšovat vzhledem k zákonu č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, který zaručuje školním metodikům příplatek za tuto funkci při splnění podmínek, které upravuje vyhláška č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, s účinností od Tab. č. 3 Zázemí školních metodiků prevence (zdroj OŠMS) Zázemí školních metodiků prevence počet % Celkem Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem Finanční ohodnocení ,5 Vlastní kabinet Sám S výchovným poradcem S jinými pedagogy Školské poradenské pracoviště tým 1) ) metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog, a další ped. pracovníci min. tři z těchto odborníků 2.3. Specializované programy určené výchovně problémovým a sociálně handicapovaným jedincům a skupinám Specializované programy jsou využívány zejména v práci s dětmi s diagnózou vývojové poruchy učení, se zdravotním postižením, s dětmi ze sociálně znevýhodněných a kulturně se odlišujících rodin a v práci s problematickými třídními kolektivy, ve kterých může díky těmto handicapům vznikat řada sociálních problémů. Z tohoto důvodu je třeba tyto jedince či skupiny zařazovat do rizikové cílové populace, vůči které by mělo být uplatňováno zvýšené preventivní působení. Tabulka č. 4: Nejčastěji využívané specializované programy, které jsou uplatňované směrem k výchovně a sociálně handicapovaným jedincům a skupinám (zdroj OŠMS) Název Přípravné třídy pro děti ze sociálně Počet programů ve školním roce 2005/2006 znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí Přímá práce asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí Jiné (např. návštěvy pedagogických pracovníků v rodinách žáků) Z tabulky je patrné, že dochází k mírnému poklesu, který je ale v rámci slučování škol zanedbatelný. Další programy, které jsou ve větší míře využívány: Individuální a skupinové programy reedukační péče pro integrované žáky Individuální plány zdravotně postiženým žákům Počet programů školním roce 2004/2005 6

7 2.4. Formy spolupráce s rodiči v oblasti prevence sociálně patologických jevů V určitém stupni vývoje dítěte se stejně důležitým sociálním prostředím jako rodina stává škola. V tomto období je pro výchovu dítěte, a tím i pro primární prevenci, velmi důležitá spolupráce mezi rodiči dítěte a školským zařízením. Spolupráci nelze navázat jen prostřednictvím třídních schůzek pro rodiče, proto řada škol pořádá pro rodiče i neformální akce (viz tabulka č. 5a., 5b.). Pro srovnání je uveden počet akcí s rodiči a pro rodiče v období 2004/2005. Nově jsme začali rozdělovat akce pro rodiče na téma prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a tzv. ostatní akce jako jsou tradiční Dny otevřených dveří, Dny matek, besedy s odborníky, plesy apod. Tabulka č. 5a: Přehled akcí pro rodiče 2005/2006 (zdroj OŠMS) Počet akcí pro rodiče přímo v oblasti prevence sociálně patologických jevů Počet akcí pro rodiče tzv. ostatní akce ZŠ SŠ Tabulka č. 5b: Přehled akcí pro rodiče a s rodiči 2004/2005 (zdroj OŠMS) Akce pro rodiče počet akcí Akce s rodiči počet akcí sdružení rodičů při škole ZŠ SŠ V letošním roce jsme již nesledovali aktivity sdružení rodičů při škole. Po sečtení všech akcí je na základním školství zaznamenán nárůst, na středním školství je znatelný pokles akcí pro rodiče či s rodiči Volnočasové aktivity Školy a školská zařízení v kraji organizují volnočasové aktivity pro své žáky ve školních družinách, klubech a kroužcích. V současné době pracuje ve školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji 314 školních družin a 120 školních kroužků a klubů. Nejčastěji jsou to kroužky sportovní (fotbal, floorbal, volejbal, gymnastika, aerobic, bojová umění, šachy), keramické, jazykové (zaměřené především na anglický jazyk), hudební, turistické, modelářské, taneční, hudební (sborový zpěv a flétna) a kroužky zaměřené na informatiku (práce s počítačem). Tabulka č. 6a: Volnočasové aktivity při základních školách (zdroj OŠMS) Základní školství Počet škol/šk. zařízení Počet zapojených žáků Procentuální zapojení žáků Školní družiny % Školní kluby a kroužky % Tabulka č. 6b: Volnočasové aktivity při středních školách (zdroj OŠMS) Střední školství Počet škol/šk. zařízení Počet zapojených žáků Procentuální zapojení žáků 7

8 Školní kluby % a kroužky Z celkového počtu žáků v základních a speciálních školách ( ) je do volnočasových aktivit nabízených školou zapojeno pouze 47 % žáků, což je opět pokles oproti loňským létům. Kromě volnočasových aktivit probíhajících v období školního roku, pořádají některé školy také prázdninové akce. Kolik škol pořádalo tyto akce je patrné z tabulky č. 7. Tabulka č. 7: Počet víkendových a prázdninových akcí pro děti (zdroj OŠMS) Počet škol/počet akcí o víkendech Počet zapojených žáků Počet škol/počet akcí o prázdninách Počet zapojených žáků Základní školství 332/ / Střední školství 76/ / % základních škol pořádá aktivity o víkendech, což je o 34 % více než ve školním roce 2004/2005, 25 % základních škol ve sledovaném roce pořádalo akce o prázdninách, což je také více než v předchozím školním roce. 50 % středních škol pořádalo víkendové akce a 19 % těchto škol uskutečnilo akce o prázdninách. Na základním školství je zaznamenán výrazný nárůst akcí. Na středním školství ve sledovaném období organizovalo víkendové aktivity o 10 % škol více Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů Na území Moravskoslezského kraje působí široké spektrum organizací, které vzdělávají v problematice specifické i nespecifické primární prevence sociálně patologických jevů. V tabulce č. 8 jsou uvedeny nejžádanější organizace zajišťující vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů a počty zúčastněných pedagogických pracovníků na vzdělávání. V návaznosti na vyhlášku č 317/2005 Sb. ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, s účinností od , která hovoří o 250 hodinovém specializačním studiu pro školní metodiky prevence, jsme začali sledovat hodinové dotace daného vzdělávání. Tabulka č 8.: Organizace zajišťující vzdělávání a počet zúčastněných pedagogů (zdroj OŠMS) Počet zúčastněných pedagogů, odborných pracovníků vzdělávání do 20h vzdělávání 21 h-50 h vzdělávání h vzdělávání h vzdělávání nad 250h postgraduální studium PPP KVIC NIDV VŠ NNO Poptávka zejména po vzdělávání s prvky praktické přípravy řešení sociálně patologických jevů, které se ve škole objevují, se ukazuje velmi výrazně. Ve sledovaném období se jednalo zejména o témata šikany, vandalství, poruchy příjmu potravy, agresivity dětí, krádeže, dále komunikační dovednosti a interaktivní skupinová práce s dětmi, nové formy a metody práce s problematickými dětmi, atd Výskyt sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních Důležitým sledovanými daty, nejen pro účely této závěrečné zprávy, je přímý výskyt sociálně patologických jevů. Na základě jejich četnosti výskytu (poklesu, stagnace či nárůstu) můžeme 8

9 posuzovat efektivitu prováděné cílené primární prevence. V tabulce č. 9. jsou uvedeny snížené stupně chování, což je vždy pedagogem sledováno jako výchovný důsledek určitého nežádoucího vybočení ze společenské normy, neomluvené hodiny, což můžeme kvalifikovat také jako záškoláctví, dále zneužívání alkoholických nápojů a návykových látek a výskyt šikany. Podrobnější rozklad tabulky č. 9 je uveden v příloze této zprávy. Tabulka č. 9: Společensky nežádoucí jevy u dětí a mládeže v MSK za školní rok 2005/2006 (zdroj OŠMS) Snížená známka Snížená známka Počet neomluvenýc Zneužití Zneužití ost. z chování 2. stupeň z chování 3. stupeň h hodin celkem alkoholu Kouření návykovýc h látek Agresivní formy chování, šikana Krádeže Žáci ZŠ Žáci SŠ Data z této tabulky jsou podrobněji rozpracována v Příloze tohoto dokumentu. Mezi další nejčastější sociálně patologické jevy, které školy musely řešit, patří: rasismus, agresivita, vandalismus, záškoláctví, podvody, gambling, poruchy příjmu potravy, vztahové problémy žák rodič, nedostatečná spolupráce a péče rodiny, vulgarita vůči učitelům Dotační systém na podporu Školních preventivních strategií ve školách a ve školských zařízeních v oblasti prevence sociálně patologických jevů Moravskoslezský kraj na podporu snižování výskytu sociálně patologických jevů ve školách a ve školských zařízeních každoročně vyhlašuje dotační programy. V roce 2006 byla oblast prevence sociálně patologických jevů ve školách a ve školských zařízeních v Moravskoslezském kraji finančně podpořena, podobně jako v roce 2005, ze dvou zdrojů: Finanční dotace ze státního rozpočtu jednalo se o celkovou částku Kč ,--, účelově vázanou na zkvalitňování Školních preventivních strategií ve školách a ve školských zařízeních. Podpořeno bylo 36 projektů. Finanční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje jednalo se o částku Kč ,- Tyto finanční prostředky byly určeny na Preventivní programy a dále na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů a nově také na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Podpořeno bylo 11 projektů. Tabulka č. 10.: Přehled škol žádajících o finanční dotaci v roce 2005 s akcentem na srovnání v minulých létech 2003 a 2004 (zdroj OŠMS) Celkem žadatelů Celková částka, o kterou bylo Získaná celková částka žádáno v tis. Kč v tis. Kč ZŠ SŠ celkem 130* * * V tabulce č 10. je znázorněn přehled počtu škol, které žádaly o dotaci na preventivní aktivity. Do údajů jsou zahrnuty nejen žádosti adresované krajskému úřadu, ale také žádosti adresované školami jiným subjektům (např. MŠMT, obcím, atd.). Pro srovnání jsou v tabulce uvedena i léta 2004 a 2005 * znamenají školská zařízení - DDM, PPP. 9

10 3. Shrnutí výsledků a výstupy zjištěných dat A. Zázemí školních metodiků prevence Sledováno nově k nejvýznamnějším výsledků patří, že: 20 % školních metodiků prevence vykonává současně i funkci výchovného poradce 78, 5 % školních metodiků je za výkon funkce finančně ohodnoceno na 15 % školách je sestaven školní poradenský tým Na nabídku finančně podpořit výkon školního psychologa či školního speciálního pedagoga reagovalo 49 škol. B. Specializované programy uplatněné směrem k výchovně problémovým a sociálně handicapovaným jedincům a skupinám Ve srovnání s předchozím školním rokem byl zaznamenán téměř stejný počet přípravných tříd pro děti ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.tento jev se považuje za velmi příznivý a pro tuto cílovou populaci velmi přínosný, přímá práce asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí se oproti loňskému období zanedbatelně snížila, návštěvy pedagogických pracovníků v rodinách žáků se snížily, tyto návštěvy se ale jeví jako velmi důležité, neboť také prostřednictvím těchto návštěv získává škola větší důvěru u rodičů, což se následně odráží v lepší spolupráci školy a rodičů. C. Formy spolupráce s rodiči Ve školním roce 2005/2006 byl na základním školství zaznamenán vyšší počet akcí pro rodiče oproti roku 2004/2005, na středním školství mírný pokles. Jde o velmi příznivý stav. Nově sledovány byly akce pro rodiče, které měly preventivní charakter. D. Volnočasové aktivity Do volnočasových aktivit, které nabízí základní škola se zapojilo 47 % žáků, jde o mírný pokles. 80 % základních škol pořádalo aktivity o víkendech, což je o 34 % více než ve školním roce 2004/2005, tento stav je velmi příznivý a hraje významnou roli ve zlepšování sociálního klimatu školy. Na středních školách je zaznamenán 10 % nárůst, což je příznivý stav. 25 % základních škol ve sledovaném roce pořádalo akce o prázdninách, jde o mírný nárůst. 50 % středních škol pořádalo víkendové akce, což je o 10 % vyšší počet škol než v loňském sledovaném období,19 % z těchto škol uskutečnilo akce o prázdninách, jde o nepatrný pokles. E. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů Stoupá poptávka po informacích o sociálně patologických jevech jako jsou gambling, vandalství, poruchy příjmu potravy, agresivita dětí, krádeže a jejich praktické postupy řešení. Stále se zvyšuje zájem o kurzy v oblastech: komunikačních dovedností a skupinové práce, o nové formy a metody práce s problematickými dětmi, atd. Velmi příznivá data jsou zaznamenána v počtu frekventantů v dlouhodobém vzdělávání pedagogických pracovníků v prevenci, což je stále jeden z hlavních cílů ve vykonávání preventivních aktivit nejen v MSK. Z přehledu také jasně vyplývá, že se stále jen ojediněle pedagogové dále vzdělávají postgraduálně. Na nejbližších univerzitách Ostravské a Slezské stále neprobíhá žádné specializační studium pro školní metodiky prevence, což se ale v roce 2006/2007 změní. 10

11 F. Výskyt sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních (rozklad v příloze) 1. Snížená známka z chování Z celkového počtu základních škol (+ZvŠ a SpecŠ - 411) v Moravskoslezském kraji vykázalo udělení snížených stupňů z chování 70 % škol. Ve školním roce 2004/2005 se tento jev týkal 68 % škol. Jde o mírný nárůst. Z celkového počtu středních škol (SOU, OU, Gymnázia, SŠ - 157) v Moravskoslezském kraji vykázalo udělení snížených stupňů z chování 80 % škol. Ve školním roce 2004/2005 se tento jev týkal 79 % škol. Jde o mírný nárůst. 2. Neomluvené hodiny Z celkového počtu základních škol (+ZvŠ a SpecŠ) v Moravskoslezském kraji vykázalo výskyt neomluvených hodin 65 % škol. Ve minulém sledovaném období se tento jev týkal 54,8 % škol. Byl zaznamenán nárůst škol, kde tento jev museli řešit. Z celkového počtu žáků má neomluvené hodiny 4,4 %, v loňském roce to bylo o 2 % méně. Z celkového počtu středních škol (SOU, OU, Gymnázia, SŠ) v Moravskoslezském kraji vykázalo neomluvené hodiny 80 % škol. Ve školním roce 2004/2005 se tento jev týkal 86 % škol. Jde o mírný pokles počtu škol, které byly nuceny řešit neomluvené hodiny. Z celkového počtu žáků má neomluvené hodiny 13,4 %, v loňském roce to bylo o 4 % více. Kritický se ale jeví stav počtu neomluvených hodin na vykázaného žáka, který je průměrně 14,43 neomluvených hodin. Nejohroženější oblastí je Karviná, kde tento počet dosahuje téměř 57 neomluvených hodin na jednoho vykázaného žáka. 3. Zneužití alkoholu Počet základních škol, které řešily případy výskytu zneužití alkoholických nápojů bylo 31 %. V loňském sledovaném období to bylo o 11 % škol méně. Početně se jednotlivé případy téměř zdvojnásobily, což je velmi výrazný nárůst a jde o rizikový stav. Středních škol, které řešily ve sledovaném období zneužívání alkoholu, bylo 49 %, v minulém sledovaném období jich bylo o 13,6 % méně. Početně se, opět stejně jako u základních škol, téměř zdvojnásobily případy, což je velmi výrazný nárůst a jde o rizikový stav. 4. Kouření Jev kouření jsme v letošním roce sledovali poprvé. Stav je: případy kouření na území školy nebo na školní akci bylo nuceno řešit 42 % základních škol a 54,7 % středních škol. Vzhledem k nedodání dat z okresu Bruntál nebyl tento okres zahrnut do výpočtů. 5. Zneužití návykových látek Výskyt zneužívání návykových látek se na základních školách zvýšil o 6 %, na středních školách se snížil o téměř 9 %. Případy zneužití návykových látek na území školy nebo na školní akci bylo nuceno řešit 16 % základních škol a 26,7 % středních škol. 6. Agresivní formy chování, šikana Případy agresivních forem chování, šikany na území školy nebo na školní akci bylo nuceno řešit 51 % základních škol a 43 % středních škol. Sledovaný jev byl rozšířen na jakékoliv formy agrese, tudíž v letošním roce nejsou kritéria pro srovnání, závěr proto nevyhodnocujeme. 7. Krádeže Případy krádeže bylo nuceno řešit 35,7 % základních škol o 2,5 % škol méně než v minulém sledovaném období a 31,8 % středních škol o 10 % méně. Na obou sledovaných úrovních vzdělávání jde o pokles a tedy o příznivý stav. 11

12 4. Závěr Preventivní programy jsou součástí vyučování i mimoškolních aktivit. Zřetelný posun se jeví v pohledu ostatních pedagogických pracovníků na význam primární prevence ve škole. Pozitivní je vzrůstající trend chápání preventivní práce jako podpory zdravého životního stylu, většího využití školských zařízení pro volnočasové aktivity i v odpoledních hodinách, větší zájem učitelů trávit volný čas s dětmi o víkendech a o prázdninách. Snížená vyučovací povinnost pro školní metodiky prevence je nahrazena možností příplatku za specializační činnost, kterou poskytuje dle zákona ředitel školy po splnění určitých podmínek vzdělávání minimálně 250 akreditovaných hodin v oblasti prevence. Nový školský zákon (561/2004) také, oproti předchozímu zákonu, upravuje předcházení sociálně patologickým jevům - cit.: 29, odst. 1, že školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů ovšem již neuvádí jakým způsobem. To se prozatím objevuje pouze v metodických pokynech MŠMT, což může být pro některé ředitele stále důvodem, proč se touto problematikou efektivně nezabývat. V příštím školním roce je hlavním cílem: - dotační podpora kvalitních školních preventivních strategií, - vytvoření fungujícího systému vzdělávacích institucí a jejich vzdělávacích aktivit, - další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních preventivních pracovníků, - další rozvoj dobré spolupráce na úrovni MŠMT, úseku prevence, s oblastními metodiky preventivních aktivit, řediteli škol a školských zařízení a školními metodiky prevence, - přenos aktuálních problémů, které se vyskytují na místní úrovni, na úroveň centrální, jehož výsledkem by bylo zkvalitnění práce školních metodiků preventivních aktivit. Závěrečná zpráva je v současné době jediný komplexní materiál, který se zabývá sociálně patologickými jevy a primární prevencí ve školách v Moravskoslezském kraji. Informace, které z této zprávy vyplývají, jsou dále využívány jako podklady pro krajské strategické a koncepční materiály: - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje, - Výroční zprávu o stavu školství v Moravskoslezském kraji, - Strategii prevence u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji včetně 1. akčního plánu realizace strategie prevence, dále pro vyhlašování výběrových řízení na podporu aktivit v oblasti specifické primární prevence porady s oblastními metodiky preventivních aktivit, a v neposlední řadě informace pro veřejnost prostřednictvím internetových stánek kraje. 12

13 V závěru uvádíme seznam škol, které vyhodnocení školní preventivní strategie neodevzdaly v řádném termínu nebo neodevzdaly vůbec: Okres Bruntál - dle závěrečné zprávy OMPA odevzdaly všechny školy Okres Frýdek-Místek ZŠ Horní Domaslavice VOŠ Goodwill FM ZŠ Nýdek PZŠ Vendryně DD bl.marie Antoníny Kratochvílové Řepiště Speciální škola Jablunkov,Sadová Okres Karviná ZŠ Těrlicko ZŠ gen. Svobody, Havířov SSOŠ OOM, s.r.o. Karviná Okres Nový Jičín ZŠ Jeseník nad Odrou ZŠ Kopřivnice Milady Horákové ZŠ Kopřivnice Náměstí ZŠ Lubojaty ZŠ Olbramice ZŠ Příbor Jičínská SŠ Přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín ZŠ Kujavy ZŠ Vražné SŠ Střední ekonomicko-podnikatelská škola Studénka SPŠ Elektrotechnická, OU Frenštát p.r. - dodala vyhodnocení ŠPS pouze formálně bez vyplnění převážné většiny bodů. Okres Opava dle závěrečné zprávy OMPA odevzdaly všechny školy Okres Ostrava dle závěrečné zprávy OMPA odevzdaly všechny školy 13

14 Příloha 1: Výskyt sociálně patologických jevů ve školách Rozklad: 1. Snížená známka z chování ZŠ (+ZvŠ a SpecŠ) Počet žáků ve škole celkem Počet žáků Se sníženým stupněm Počet škol Průměr (počet sn. známek na 1 žáka celkem) SŠ (SOU, OU, Gymnázia, SŠ-denní studium) Počet Průměr studentů Počet (počet sn. Počet škol známek na 1 ve škole studentů studenta celkem celkem) Bruntál , ,042 Frýdek- Místek , ,068 Karviná , ,079 Nový Jičín , ,031 Opava , ,042 Ostrava , ,048 Celkem , ,04 Interpretace: ZŠ (+ZvŠ, SpecŠ) V Moravskoslezském kraji bylo ve sledovaném období žáků, kteří byli zapojeni do školních preventivních strategií dané školy. Z tabulky Snížená známka z chování je možné vyhodnotit průměrný počet žáků se sníženým stupněm z chování na celkový počet žáků v dané oblasti. Nově jsme snížené známky vyhodnocovali i s rozdělením na 2. a 3. stupeň. V tabulce jsou ale uvedeny celkové snížené stupně. Jako nejvíce ohrožené okresy jsou nejvyššími průměry sníženého stupně z chování : Ostrava 0,027 Karviná 0,025 Okresy s nejmenším počtem dětí, které byly hodnoceny sníženým stupněm z chování : Frýdek-Místek 0,014 Opava 0,014 Přestože došlo k mírnému poklesu výskytu sníženého stupně z chování u jednotlivých žáků, jev se vyskytl na více zařízeních. Z celkového počtu 411 základních škol (+ZvŠ a SpecŠ) v Moravskoslezském kraji vykázalo udělení snížených stupňů z chování 70 % škol tedy o 2 % více než v minulém sledovaném období. SŠ (SOU, OU, Gymnázia, SŠ) Žáků zapojených do školních preventivních strategií dané školy je v kraji Na středních školách jsou dle tabulky Snížená známka z chování výsledná data tato: Karviná 7,9 % Frýdek-Místek 6,8 % Bruntál 4,2 % Opava 4, 2 % Z celkového počtu středních škol (SOU, OU, Gymnázia, SŠ) 157 v Moravskoslezském kraji vykázalo udělení snížených stupňů z chování 80 % škol, tedy o 1 % více než v loňském školním období. 14

15 2. Neomluvené hodiny ZŠ (+ZvŠ a SpecŠ) Počet žáků ve škole celkem Počet žáků Počet neoml. hod. Celkem Počet škol Průměr (počet neoml. hod na 1 žáka celkem) Počet studentů ve škole celkem SŠ (SOU, OU, Gymnázia, SŠ) Počet studentů Počet neoml. hod. celkem Počet škol Průměr (počet jevu na 1 žáka) Interpretace: ZŠ (+ZvŠ, SpecŠ) Dalším sledovaným jevem byly neomluvené hodiny žáků. Z tabulky je patrný průměrný počet neomluvených hodin na celkový počet žáků. Ostrava 0,87 Karviná 0,79 Frýdek-Místek 0,36 Nový Jičín Neomluvené hodiny měla na základních školách 4,4 % žáků, ve srovnání se školním rokem 2004/2005 se jev zvýšil o 2 %. Z celkového počtu základních škol (+ZvŠ a SpecŠ) 411 v Moravskoslezském kraji vykázalo výskyt neomluvených hodin 65 % škol, což je o 10 % více než v minulém sledovaném období. SŠ (SOU, OU, Gymnázia, SŠ) U studentů nebo učňů středních škol bylo zjištěno následující: Karviná 4,5 Frýdek-Místek 2,39 Bruntál 1,37 Nový Jičín 1,43 Z celkového počtu žáků středních škol mělo neomluvené hodiny 13,4 % studentů, což je více o 4 % než v loňském školním roce. Z celkového počtu středních škol (SOU, OU, Gymnázia, SŠ) 157 v Moravskoslezském kraji vykázalo neomluvené hodiny 80 % škol. V loňském roce bylo vykázáno o 6 % neomluvených hodin méně. 3. Zneužití alkoholu Počet žáků ve škole celkem ZŠ (+ZvŠ a SpecŠ) Počet řešených případů Počet škol SŠ (SOU, OU, Gymnázia, SŠ) Počet studentů Počet řešených ve škole celkem případů Počet škol Bruntál , ,37 Frýdek- Místek , ,7 Karviná , ,52 Nový Jičín , ,43 Opava , ,39 Ostrava , ,75 Celkem , ,55 Bruntál Frýdek- Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem Zneužívání alkoholických nápojů na základních školách, ve srovnání s minulým sledovaným obdobím, je ve fázi výrazného nárůstu jak u dětí a mládeže ve věku od 6-15 let, tak u středoškolské mládeže. Případy zneužití alkoholických nápojů na území školy nebo na školní akci bylo nuceno řešit 31 % základních škol a 49 % středních škol. 15

16 4. Kouření ZŠ (+ZvŠ a SpecŠ) SŠ (SOU, OU, Gymnázia, SŠ) Počet žáků ve škole celkem Počet řešených případů Počet škol Počet studentů Počet řešených ve škole celkem případů Počet škol 5. Zneužití návykových látek ZŠ (+ZvŠ a SpecŠ) Počet žáků ve škole celkem Počet řešených případů Počet škol SŠ (SOU, OU, Gymnázia, SŠ) Počet studentů Počet řešených ve škole celkem případů Počet škol 6. Agresivní formy chování, šikana ZŠ (+ZvŠ a SpecŠ) Počet žáků ve škole celkem Počet řešených případů Počet škol SŠ (SOU, OU, Gymnázia, SŠ) Počet studentů Počet řešených ve škole celkem případů Počet škol Bruntál nesledováno nesledováno nesledováno nesledováno Frýdek- Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem Jev kouření jsme v letošním roce sledovali poprvé. Stav je: případy Kouření na území školy nebo na školní akci bylo nuceno řešit 42 % základních škol a 54,7 % středních škol. Vzhledem k nedodání dat z okresu Bruntál, nebyl tento okres zahrnut do výpočtů. Bruntál Frýdek- Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem Výskyt zneužívání návykových látek se na základních školách zvýšil o 6 %, na středních školách se výrazně snížil o téměř 9 %. Případy zneužití návykových látek na území školy nebo na školní akci bylo nuceno řešit 16 % základních škol a 26,7 % středních škol. Bruntál Frýdek- Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem Případy agresivních forem chování, šikany na území školy nebo na školní akci bylo nuceno řešit 51 % základních škol a 43 % středních škol. Sledovaný jev byl rozšířen na jakékoliv formy agrese, tudíž závěr nevyhodnocujeme. 7. Krádeže 16

17 Počet žáků ve škole celkem ZŠ (+ZvŠ a SpecŠ) SŠ (SOU, OU, Gymnázia, SŠ) Počet řešených případů Počet škol Počet studentů Počet řešených ve škole celkem případů Počet škol Bruntál Frýdek- Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem Případy krádeže bylo nuceno řešit 35,7 % základních škol a 31,8 % středních škol. V obou sledovaných úrovních vzdělávání bylo méně škol nuceno řešit krádeže. 17

18 Příloha 2: Projekty zaměřené na dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků oblast prevence sociálně patologických jevů Projekt Phare 2003 Management sociální práce pro učitele základních škol MSK poskytl ,-Kč Seznam účastníků jednalo se o: - 50 hodinové vzdělávání - realizátorem byla Ostravská univerzita v Ostravě - počet frekventantů ukončeno v červenci 2006 KI ZŠ Petrovice u Karviné 7 ZŠ Masaryka, Trnková 280, Bohumín-Pudlov 3 ZŠ E. Beneše, Bohumín 4 ZŠ Školní 1600, Rychvald 1 ZŠ Petřvald 5 ZŠ Prameny Karviná-Ráj 1 ZŠ Mendelova 2871, Karviná-Hranice 2 ZŠ tř. Družby 1383, Karviná-Nové Město 3 Speciální škola, Vydmuchov 1835, Karviná-Fryštát, 1 ZŠ Bohumín Skřečoň 2 ZŠ Mládežnická, Havířov 1 celkem 30 OV ZŠ V Zálomu, Ostrava Zábřeh 13 ZŠ Porubská 831, Ostrava-Poruba 1 ZŠ Šeříková 33, Ostrava 2 ZŠ Matiční 5, Ostrava 2 ZŠ Klegova 29, Ostrava-Hrabůvka 5 Speciální škola pro děti s více vadami Aviatiků 462, 1 Ostrava-Hrabůvka ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava- Zábřeh 1 ZŠ Chrjukinova 12, Ostrava 2 ZŠ Rostislavova 7, Ostrava- Vítkovice 18 ZŠ Zelená 42, Ostrava 1 2 ZŠ Petřkovice, Ostrava 1 celkem 48 FM ZŠ Masarykova 1260, Frýdlant n. Ostravicí 1 ZŠ Fryčovice 2 ZŠ Dobrá 2 ZŠ Masarykovo nám. 192, Vratimov 5 ZŠ Záhuní 408, Frenštát pod Radhoštěm 4 ZŠ Hukvaldy

19 ZŠ Janovice 2 ZŠ Kaštanová, Třinec 2 ZŠ Kaštanová, Třinec 2 ZŠ Jamnická 270, Staré Město 1 celkem 21 OP ZŠ Tyršova Hlučín 3 ZŠ Hlučín- Rovniny 1 ZŠ Opavská 39, Pustá Polom 1 ZŠ B. Němcové, Opava 2 ZŠ Kobeřice, Opava 1 ZŠ Mírová 35, Opava 2 ZŠ Markvartovická 50, Ludgeřovice 1 ZŠ Opavická1, Město Albrechtice 2 ZŠ Na chromině 2, Hať 1 celkem 14 NJ ZŠ Jičínská 486, Příbor 1 ZŠ Jubilejní, Nový Jičín 2 ZŠ Dlouhá, Nový Jičín 1 ZŠ Komenského 66, Nový Jičín 2 ZŠ Školní 20, Šenov u Nového Jičína 1 ZŠ T.G.M. Fulnek 1 ZŠ Npor. Loma, Příbor 2 celkem 10 Projekt: Komplexní výcvik preventistů zaměřený sebezkušenostně Seznam účastníků - MSK poskytl dotaci ve výši ,-Kč jedná se o: hodinové vzdělávání - realizátorem byla o. s. Citadela, Bruntál a o.s. Život bez závislostí, Praha - počet frekventantů 34 - neukončeno (do 2007) KI PPP, Karviná 1 Gymnázium Bohumín 1 ZŠ U Lesa, Karviná 1 Celkem 3 OV ZŠ Dvorského, Ostrava 1 DD Ostrava 1 Soukromá střední umělecká škola Ostrava 1 ZŠ Komenského, Ostrava - Poruba 1 celkem 4 19

20 FM Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí 1 ZŠ Frýdek-Místek 1 ZŠ Vratimov 1 SŠGaS Frýdek-Místek 1 ZŠ Jablunkov 1 celkem 5 OP PPP Opava 2 Mendlovo gymnázium 1 Slezské gymnázium 1 ZvŠ Opava 1 VOŠ a HŠ Opava 1 OA a OAZPM Opava 1 celkem 7 NJ PPP, Nový Jičín 1 SOU Šenov 1 ZŠ J.A.K. Fulnek 1 celkem 3 BR PPP, Bruntál 1 SOŠ Krnov 1 SOU a OU Bruntál 1 SOU a OU Rýmařov 1 ZŠ Bruntál, Jesenická 1 SPŠ a SZŠ Krnov 1 DD Lichnov 1 ZŠ Krnov 1 DDM Bruntál 1 ZŠ a MOG Bruntál 1 SSOŠ Horní Benešov 1 Gymnázium Bruntál 1 celkem 13 20

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍCH PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH ROCE 2004/2005 KRAJI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍCH PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH ROCE 2004/2005 KRAJI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍCH PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ROCE 2004/2005 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský

Více

1. ÚVOD PREVENTIVNÍ PROGRAMY REALIZOVANÉ ŠKOLAMI A ŠKOLSKÝMI ZAŘÍZENÍMI V ROCE 2003/

1. ÚVOD PREVENTIVNÍ PROGRAMY REALIZOVANÉ ŠKOLAMI A ŠKOLSKÝMI ZAŘÍZENÍMI V ROCE 2003/ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍCH PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ NA ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2003/2004 V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad, Moravskoslezský

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Závěrečný účet za rok 2006 Tabulka č. 20. Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2006 v tis.

Závěrečný účet za rok 2006 Tabulka č. 20. Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2006 v tis. Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31.12.2006 1. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví školství: 1 00842761 Matiční gymnázium, Ostrava 296.66 33,304.17

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí a přidělení neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program "Hustota a Specifika" na rok 2011 1 45234604 Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 27/8 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava . Úvod

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ZÁVĚREČNÁ PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH ROCE 2007/2008

ZÁVĚREČNÁ PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH ROCE 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE ROCE 2007/2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, říjen

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍCH LETECH 21/22-211/212 Zpracoval: Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba, 7.listopadu, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 009/00 Rizika sociálně patologického chování žáků Vypracovala: Mgr. M. Janoušková

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Prevence online kriminality a podpora MŠMT

Prevence online kriminality a podpora MŠMT Prevence online kriminality a podpora MŠMT Konference Praha bezpečně online 2012 Ing. Radka Heřmánková odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji Finanční partneři: Cílové skupiny: především

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji Finanční partneři: Cílové skupiny: především Název projektu: Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247 Realizace: 1. 10. 2016 30. 9. 2019 Rozpočet projektu: 36.755.894,65 Kč Žadatel: Moravskoslezský

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Jesenická 10, 792 01 Bruntál Identifikátor: 600 131 793 Termín konání inspekce: 22. 23. květen 2007

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Seznam grantových projektů schválených k realizaci

Seznam grantových projektů schválených k realizaci Seznam grantových projektů schválených k realizaci Číslo kola výzvy: Název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): 1 CZ.1.07/1.1.24, Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Moravskoslezský

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více