Úvodní slovo ředitelky Hodnocení roku 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitelky Hodnocení roku 2009"

Transkript

1 Úvodní slovo ředitelky Hodnocení roku 2009 Za nejpodstatnější zkušenosti roku povaţujeme přípravu, realizaci a vyúčtování mikroprojektu o příhraniční spolupráci Euroregion Glacensis s názvem Řemesla neznají hranic. Naším partnerem bylo Dzierżoniowské kulturní středisko se konal trh lidových a uměleckých řemesel s bohatým doprovodným kulturním programem a otevření výstavy Příbuzenstvo včelky Máji. Koncem srpna jsme uspořádali v našem partnerském městě výstavu s názvem Medový perníček do srdce chodníček, zaměřenou na historii pernikářství, doplněnou krajkovými variacemi Hany Kozubové a krajinnými a květinovými motivy Jiřiny Strakové. Medobraní v Dzierżoniowě se účastnilo 6 lidových a uměleckých řemeslníků z Lanškrounska, 7 včelařů a folklorní soubory. V rámci projektu jsme vydali publikaci Obrazový průvodce po sbírkách Městského muzea Lanškroun a Regionální jizby Dzierżoniowského střediska. Obdrţeli jsem finanční prostředky na LCD televizor a stojan, informační kiosek a 4 vitríny. Dodrţeny a splněny byly závazné ukazatele stanovené zřizovatelem. Do sbírkového fondu muzea jsme získali od města Lanškroun darem 13 obrazů Petra Špačka, olejomaleb s tematikou Lanškrouna a okolí, a další předměty od soukromých osob. Nejhodnotnější akvizici představuje nákup polychromovaného betlému orlické řezbářky Jarmily Haldové, který byl podpořen sponzorským darem částkou Kč. Lanškrounský betlém osobností byl doplněn o další čtyři figury řemeslníků a také betlém Aleny Tschöpové o 12 figur z kukuřičného šustí. Muzeum nemá vyřešenou otázku rozšíření depozitářů pro další sbírky a nemůţe dostatečně naplňovat svou nejdůleţitější sbírkotvornou činnost. Dosavadní depozitáře jsou malé a stísněné. Je připraven projekt úpravy podkroví hradebního domku na druhém nádvoří, na který bychom potřebovali částku Kč. Ve spolupráci s akademickým sochařem Zdeňkem Kolářským připravujeme rozšíření Kabinetu o další nově vytvořená díla, nainstalovaná do nových vitrín. Otevřeli jsme novou stálou expozici Císařský pokoj - sestavený z dochovaného a nově zrestaurovaného nábytku vyrobeného pro císaře Františka Josefa I. Fotoarchiv jsme obohatili o historické filmy o městě Lanškroun z let 1947 aţ 1972 zpracováním kotoučových filmů na nové nosiče DVD. Městské muzeum uspořádalo celkem 7 výstav s doprovodným programem, autorské Jana Vokálová, Radek Lepka (fotografie) a Jarmila Uhlířová (obrazy) a Bedřich Šilara (sochy) retrospektivu k padesátinám řezbáře. Uspořádáním vzpomínkového večera s koncertem jsme si připomněli 100. výročí narození hudebního skladatele Jindřicha Pravečka.Podíleli jsme se na přípravách oslav skladatele v rodných Výprachticích, včetně odhalení pamětní desky na rodném domě. K 91. výročí zaloţení republiky jsme uspořádali dokumentární večer námořního historika Borise Gola o osudech českých a moravských námořníků na rakousko-uherských lodích a Tomáš a Stanislav Zedníčkovi uvedli ukázky Z deníku Václava Jirečka. Uspořádali jsme IX. ročník Masopustního průvodu a veselice. Obnovili jsme v našem městě pořádání adventních trhů s hudebním programem a uvedení ţivého betlému. Nejnavštívenější výstava byla výstava betlémů s názvem Vánoce dříve a dnes (počet platících návštěvníků ). Vydali jsme vlastivědný sborník muzea Lanškrounsko č. 7, připravili jsme materiál ke včelařství na Lanškrounsku do sborníku polských kolegů. Pokračovali jsme v projektu Identifikace tradiční lidové kultury, jehoţ nositelem je Soubor lidových staveb Vysočina, tentokrát zaměřený na tematiku lidová stavba, doprava, obchod, trh a lidový oděv. Prováděli jsme všechny další odborné muzejní činnosti. Poskytovali jsme informační a průvodcovské sluţby po památkách města, zajišťovali jsme prodej knih, pohlednic a

2 uměleckých děl, vyřídili jsme 50 badatelských návštěv, zapůjčili jsme 49 sbírkových předmětů jiným institucím. Řešili jsme desítky badatelských dotazů prostřednictvím elektronické komunikace a po telefonu. Významně je také vyuţíván fotoarchiv, a to soukromníky, redakcemi novin a dalšími odborníky. Muzeum bylo prezentováno v Českém rozhlase Pardubického kraje, články v tisku, na vlastních webových stránkách. Pravidelně inzerujeme programy v odborných časopisech, vydáváme pozvánky a plakáty atd. Prováděli jsme běţnou údrţbu a nátěry dveří, pravidelné revize EZS, EPS, kamerového systému, elektrických přístrojů. Od pojišťovny jsme obdrţeli finanční částku Kč na opravu přenosového systému FAUTOR a časového spínače v ústředně EZ - na její základní desku, která byla znehodnocena zásahem blesku. Zúčastnili jsme se národní soutěţe Gloria musaealis o nejlepší knihu roku. Podali jsme 5 ţádostí o granty na MK ČR na restaurování historických hodin, FAUTOR, na Pardubický kraj Masopust, publikace Tajemství správce Riedera a restaurování hodin. Do majetku muzea jsme pořídili investici 5 uzamykatelných dřevěných stánků s pultem. V muzeu byla provedena finanční veřejnoprávní kontrola hospodaření organizace, dodrţování zákonu o účetnictví a kontrolního systému za rok 2008 a první čtvrtletí 2009, kontroly placení sociálního a zdravotního pojištění a inspekce Hasičského záchranného sboru Pk. Stávající počet pracovníků muzea je 5 (4 celé úvazky a 0,5 úvazku uklízečky). Zúčastnili jsme se metodického školení ředitelů (VMPa), školení zajištěné finančním odborem k novelám zákonů, řidičů BOZP a školení pro drţitele grantu a školení k novému programu na účetnictví. Děkujeme svému zřizovateli městu Lanškroun vedení, Radě města, Zastupitelstvu města, vedoucím odboru finančního, školství a kultury, investičního, externím spolupracovníkům a sponzorům za podporu a pomoc. PaedDr. Marie Borkovcová

3 FINANČNÍ PROSTŘEDKY Příjmy rok 2009 rok 2008 (pro srovnání) Příspěvek na provoz od zřizovatele Z toho: investice (stánky) půjčka (jiţ odečteno od dotace na rok 2010) Kč Kč Kč Mikroprojekt Euroregion Glacensis (fin. prostředky nám budou poukázány zpětně v květnu 2010) ( 9 434,82 EUR ) Kč Město Lanškroun na Lanškroun historický IV Kč Příspěvek KÚ Pardubice na restaurování Kč Příspěvek MK ČR na restaurování Kč Sponzorské dary Kč Kč Příjmy z vlastní činnosti Kč Kč Příjmy z doplňkové činnosti Kč Kč Vstupné celkem Kč Kč Celkem Kč Kč Další příjmy pro MÚ odvod za komisní prodej knih a CD a navracení dotace za prodané knihy Kč Kč NÁVŠTĚVNOST MUZEA A DALŠÍCH AKCÍ rok 2009 rok 2008 (pro srovnání) Celkem návštěvníků Platící: Návštěvníci expozic a galerie (dospělí, děti důchodci) Školní a hromadné výpravy Neplatící: Návštěvníci vernisáţí, zájezdy z partnerských měst a další delegace, děti z Dětského domova Dolní a Horní Čermné a chovanci Anenské Studánky, děti ze Speciální školy Lanškroun Návštěvníci výstavy Příbuzenstvo včelky Máji pozn. Podmínka europrojektu Návštěvníci masopustu Vybráno vstupné Vstupné dobrovolné

4 SPONZOŘI Jiřina Straková - Fotoateliér ALEMA Lanškroun a.s., INA s.r.o. Lanškroun, výlep plakátů pan V. Hejl, Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., PRACOVNÍCI MUZEA ŘEDITELKA PaedDr. Marie Borkovcová Zodpovídá za celkovou činnost, hospodaření, provoz a rozvoj organizace, provádí v muzeu odbornou činnost specializovanou na muzejnictví, muzikologii, etnografii a historii, ediční, vzdělávací, sbírkotvorné a výstavnické činnosti, propagace a spolupráce s médii. Zasluhuje se o bohatou publikační činnost muzea, zajišťuje odbornou praxi studentů, dohled nad seminárními a diplomovými pracemi. Poskytování průvodcovských sluţeb. Karel Uhlíř Zajišťuje odbornou správu sbírek uloţených v depozitáři a odbornou práci s nimi katalogizaci a odborný popis sbírek, realizace výstav a expozic, zabezpečuje také tvorbu a správu fotoarchivu, dále spravuje sklad publikací. Svou specializací se zaměřuje na filokartii, archeologii a militaria. Poskytuje průvodcovské sluţby. Hana Kozubová Administrativní a asistenční činnosti, realizace výstav po stránce aranţérské a výtvarné, inventarizace sbírek, odborná správa muzejní knihovny, vedení badatelské agendy, tvorba pozvánek a plakátů. Specializuje se na textilní techniky a výtvarné umění, konzervátorka textilií, předvádění textilních technik. Poskytuje průvodcovské sluţby. Jana Hajzlerová Vedení účetnictví a pokladny, daňové přiznání, tvorba rozpočtu a směrnic, zabezpečuje prodej publikací, zásobování muzea. Vypracovává přehledy a analýzy jednotlivých činností muzea. Pořizování evidence sbírkových předmětů včetně systematické evidence a fotografií do počítače. Evidence publikací, broţur, CD, videokazet, vyřizování komisního prodeje a prodeje na dobírku. Poskytuje průvodcovské sluţby. Eva Skalická Zajišťuje úklid všech prostor muzea, pomáhá při realizaci výstavní činnosti. SPOLUPRACOVNÍCI MUZEA Vedení města Lanškroun, vedoucí odborů a úředníci města, Městská knihovna, Kulturní centrum, ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun, TG TISK s.r.o. Lanškroun, redakce Listů Lanškrounska, Římskokatolické děkanství - farář Dr. Zbigniew Czendlik a administrátorka Michaela Vetišková, základní a střední školy v Lanškrouně, školky, místní spolky, lidoví a umělečtí řemeslníci, výtvarníci, Klub sběratelů, Lanškrounský fotoklub, Svaz chovatelů drobného zvířectva, Svaz včelařů, místní hudební sbory a hudební skupiny, Technické sluţby, Městská policie, Společnost česko-německého porozumění W. Hensela v Moravské Třebové, Hřebečské muzeum a archiv v Göppingenu, Fotoateliér paní Jiřiny Strakové, fotograf Radek Lepka, grafik Břetislav Dadák, PhDr. Jitka Boučková, Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., umělecký truhlář Jiří Knápek, Soňa Uhlířová, Karel Uhlíř sen., akademický sochař Zdeněk Kolářský a jeho syn Petr, Mgr. Petr Boček, Dagmar Tenenková, Tomáš Thun, Petr Vávra a další externí spolupracovníci.

5 Odborné instituce: Asociace muzeí a galerií (AMG), Východočeské muzeum v Pardubicích (oblastní muzeum), muzea a galerie v ČR a Evropě. VÝSTAVNÍ ČINNOST Stálé expozice: Historie města Lanškrouna a okolí Sklářství na pomezí Čech a Moravy Pamětní síň hudebního skladatele Jindřicha Pravečka Kabinet mincí, medailí a sochařských prací Zdeňka Kolářského Císařský pokoj Scénáře sezónních výstav Stěhování sbírek, výstavního fundusu a stavba a rozebírání stánků VÝSTAVY A AKCE NA ROK G: Andrea a Petr Staškovi, Sklo v barvách duhy (vánoční výstava) G: Jana Vokálová - Lanškroun jako na dlani, fotografie Cimbálová kapela ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a sólisté Roman a Sofie Berishvili M: Poštovní známky osobností, návrhy Vladislava Jurčáka Masopustní průvod a veselice Lanškrounský smíšený sbor a Komo/K/rák, folklórní soubor Jitřenka, soubor bicích nástrojů ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a soukromé bicí školy OR drums Petra Oravce a další program G: Radek Lepka, fotografie. Komo/K/rák ZUŠ J. Pravečka Lanškroun G: Výstava Příbuzenstvo Včelky Máji, Řemesla neznají hranic (řemeslnický trh ve spolupráci s partnerským městem Dzierzoniów), vystoupení souboru Zespól Piesni i Tanca, cimbálové muziky ZUŠ J. Pravečka a folklórního souboru Jitřenka M: Pane profesore, děkujeme ( J. Cibulka) Vydání Lanškrounska č Odhalení pamětní desky na rodném domě J. Pravečka ve Výprachticích k jeho 100.výročí narození, dechová hudba Letohrad a Bludovjanka Vzpomínkový večer s promítáním věnovaný 100. výročí narození Jindřicha Pravečka ve spolupráci se ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a KC Lanškroun G: Bedřich Šilar, plastiky, Jarmila Uhlířová, olejomalby M: Eva Roţenská, keramické reliéfy, uţitá keramika Táňa Stepasyuková, zpěv, ZUŠ J. Pravečka Lanškroun leden 2010 G: Vánoce dříve a dnes, ve spolupráci s muzei ČR Komorní soubor Pištci - koledy Adventní trhy ( ve spolupráci s KC Lanškroun) a ţivý betlém Pozn. výstavní plocha činí 749 m 2, výstavy jsou realizované v prostorách muzea a galerie jako jedinečný komunikační prostředek mezi muzeem a veřejností.

6 SBÍRKY MĚSTSKÉHO MUZEA Počet přírůstkových předmětů Počet přírůstkových předmětů v roce Poslední zápis do Centrální evidence MK ČR Organizace spravuje sbírky a sbírkové předměty ve vlastnictví města na základě zákona o ochraně sbírek 122/2000 Sb. a vyhlášky MK ČR pod evidenčním číslem MLA/ / ve vlastnictví města Lanškroun s názvem : Podsbírka 1, jiná - souhrnná. K bylo zapsáno sbírek a fotografií. Ke konci roku byly provedeny inventury části sbírkového fondu tak, aby za 10 let byla splněna inventura celého sbírkového fondu. Získané darem: 13 obrazů olejomaleb s tematikou městské architektury Lanškrouna a krajinných motivů Lanškrounska od Petra Špačka ( dar města Lanškroun ) Brusle, 50. léta 20. století ( Naděţda Kleinerová ) Sekera klínová, bronz, neolit Hasičská helma, 30. léta 20. století ( MUDr. Marta Hajznerová ) Sokolský kroj, 30. léta 20. století ( RNDr. Lada Sitová ) Kroj sokolky, 20. léta 20. století ( RNDr. Lada Sitová ) Psací stroj CONTINENTAL, 30. léta 20. století ( Dana Zedníčková) Medaile Svazu osvobozených politických vězňů Medaile Svazu bojovníků za svobodu s legitimací, 1947 ( Jiří Novotný) Získané koupí: Polychromovaný betlém Jarmily Haldové s řemeslnickými motivy a darovníky v hřebečských krojích, figury řemeslníků do Lanškrounského betlému osobností od řezbáře Bedřicha Šilara scéna ze zabijačky s řezníkem Františkem Kocourkem, kameník Christian Hahn, perníkář Jiří Maserle, švec František Hajnovič Skleněné vánoční ozdoby (1 sada) výrobce Slezské druţstvo Opava Selský stůl a 2 ks selské ţidle (repliky, výrobce umělecký truhlář Jiří Knápek) 12 figur z kukuřičného šustí do betlému Aleny Tschöpové Restaurování: Čalounění 2 intarzovaných křesel ze souboru nábytku pro císaře Františka Josefa I. Počet přírůstků videozáznamů 8 Počet přírůstků do archivu fotografií Počet nakoupených odborných knih 4 Fotoarchiv obsahuje skleněné fotodesky, historické a současné fotografie (portrétní, místopisné), plakáty, fotoalba, diapozitivy, dokumentární filmy z let 1947 aţ 2009, černobílé i barevné pohlednice ( staré i nové ) Lanškrouna i Lanškrounska a mapy, projekty, CD souborů, vyhlášky a restaurátorské zprávy. Dokumentární soubory obohacujeme průběţně o snímky zachycující urbanistický vývoj města, registrujeme nově vydané pohlednice Lanškrouna, plakáty, reklamy Pořizování výstřiţků z Orlického deníku a ostatních tiskovin Zkatalogizováno 234 sbírkových předmětů Zkatalogizováno fotografií PRÁCE SE SBÍRKOVÝM FONDEM

7 Zápůjčky sbírek a fotografií jiným osobám a institucím: Prapor České hasičské ţupy Lanškrounské (Ing.Jan Borovský, Lanškroun) Perníkové formy a fotografie Jiřiny Strakové (Dzierżoniowské středisko kultury) Odborná muzejní knihovna nabízí odborné publikace, kterých čítá 1874 svazků.jedná se o knihovnu volně přístupnou veřejnosti za účelem studia německá literatura, regionalistika, historie, umělecko-průmyslové sbírky, malířství, umění, památková péče, geografie, slovníky, lexikony, encyklopedie, pověsti a pohádky, kroniky, ročenky škol a periodika. Je průběţně doplňována. KULTURNĚ - VÝCHOVNÉ AKCE Průvodcovství po stalých expozicích a sezónních výstavách v muzeu pro školní výpravy a zájezdy, exkurze po památkách města, archeologické semináře pro ţáky základních škol Masopustní průvod a veselice Lanškrounský smíšený sbor a KomoKrák, skupina historického šermu Durabo Trutnov, dětský folklórní soubor Jitřenka, Soubor bicích nástrojů ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a soukromé bicí školy OR drums Petra Oravce Řemesla neznají hranic (lidový a umělecký řemeslnický trh ve spolupráci s Dzierżoniowským střediskem kultury) - Program na zámeckém nádvoří: Otevření lidových a uměleckých řemeslnických trhů spojených s ochutnávkou výrobků na bázi medu( ve spolupráci s Kulturním centrem Lanškroun), propagační výstava drobného zvířectva (pořadatel Český svaz chovatelů, ZO Lanškroun), vystoupení Šermířského spolku Šumperk, včelí pohádka nejen o medu Medunka a Brunďa, hry a soutěţe pro děti na druhém nádvoří ( Dům dětí a mládeţe Lanškroun), lukostřelba, hudební trio Š.O.K., oficiální zahájení přivítání hostů a proslovy, slavnostní otevření výstavy Příbuzenstvo včelky Máji a Pane profesore, děkujeme, průvod, obřad vybírání medu z úlu, vystoupení včelaře Żuromińského, křest obrazového průvodce po sbírkách muzea a Regionální jizby a Vlastivědného sborníku 7, vystoupení polského folklorního souboru z Dzierżioniówa Zespól Piesni i Tanca Slezanie, vystoupení folklorního souboru Jitřenka, Cimbálová muzika ZUŠ J. Pravečka Lanškroun, promítání historických filmů o Lanškrouně znovuobnovená premiéra ( galerie muzea), ohňová show Organizace oslav 100. výročí narození Jindřicha Pravečka, odhalení pamětní desky na rodném domě J. Pravečka ve Výprachticích a účinkování dechových hudeb, uspořádání vzpomínkového večera s koncertem ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a promítání DVD o skladateli Medobraní partnerský projekt účast lidových a uměleckých řemeslníků a včelařů z Lanškrounska a 2 folklorních tanečních skupin Adventní trhy, zajištění pěveckých vystoupení, řemeslníků a ţivý betlém PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST Partnerská Města Lanškrouna PaedDr. Marie Borkovcová, pro klub důchodců bývalých Východočeských papíren Vzpomínkový večer k 100. výročí narození J. Pravečka Dokumentární večer slovem a obrazem Za tajemstvím čínského copu ( Z deníku Václava Jirečka o cestě na R-U křiţníku S.M.S. Aspern a bojích v Číně v letech ) Tomáš a Stanislav Zedníčkovi

8 Osudy českých a moravských námořníků na rakousko-uherských lodích (O osudu námořníků, lodí a vraků Rakousko.Uherska) námořní historik Boris Gol Česko Polská konference, 20 let svobody, 10 let partnerství, referát Spolupráce Městského muzea Lanškroun a Dzierżoniowského kulturního střediska PaedDr. Marie Borkovcová ČINNOST PUBLIKAČNÍ Obrazový průvodce po sbírkách Městského muzea Lanškroun a Regionální jizby Dzierżoniowského kulturního střediska, počet stran 100, celobarevná tiskovina, formát A5. Tato publikace obrazovou formou zprostředkovává sbírkové předměty obou institucí, které se nacházejí ve stálých expozicích nebo v depozitářích. Spolufinancováním z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Sestavení a redakce PaedDr. Marie Borkovcová, Karel Uhlíř, grafická úprava Břetislav Dadák, fotografie Jiřina Straková, Radek Lepka, Taťána Binková, překlad Robert Miklas, tisk TG TISK s.r.o. Lanškroun Vlastivědný časopis Lanškrounsko č. 7, 60 stran. Sborník se věnuje historii i současnosti města Lanškroun a regionu Lanškrounsko. Obsahuje články z dějin, raného středověku, církevních dějin, dějin umění, lidové kultury, památkové péče, architektury a přírody. Mapuje činnost muzea za uplynulý rok ( restaurované sbírky, fotoarchiv, výstavy a významné dny). Důleţitou součástí je bohatý obrazový materiál. Spolupráce na přípravě informačních materiálů o městě Lanškroun Texty, příprava a popis fotografií, korektury, posuzování grafiky do broţury, skládačky a mapy o městě Lanškroun vydavatel město Lanškroun, fotografie JiřinaStraková, Radek Lepka, fotoarchiv Městského muzea, grafická úprava OFFAXIS, s.r.o., tisk tiskárna DOBEL s.r.o. Vydání tří pohlednic Zámek, Radnice, Muzeum ČINNOST BADATELSKÁ Počet badatelů, především studenti 50 Témata studia: Lidové hřebečské kroje a Hřebečko , lidové masky, studium díla akademického sochaře Zdeňka Kolářského a příprava dalšího katalogu jeho posledních prací, střelecké spolky, tabáková továrna, partitury, fotografie a deníky Jindřicha Pravečka, hudební ţivot na Lanškrounsku, středověké a raně novověké sklářství na severní Moravě, historie osídlení Lanškrounska, rekonstrukce a obnova památek, historická zástavba, historie mycích toaletních souprav, historie péče o seniory, vlastivědné časopisy Pardubického kraje, malovodní nádrţe Lanškrounska, mlýny, zaniklé obce, sametová revoluce, osobnosti, čestná občanství. Významnou roli v badatelských dotazech sehrála elektronická komunikace, celá řada studentů, institucí a soukromých badatelů dává přednost elektronické komunikaci před osobní návštěvou. Zasíláme fotografie a texty o sbírkách, našem městě do odborných časopisů, novin apod. Vyřízené dotazy em na historii pomníku u Zámečku, stavbu německé dálnice, elektrifikace Lanškrouna, Pifflovu vilu, sklárny, německé předky atd. Dotazy po telefonu německé názvy dřívějších obcí, lokalit a ulic, generál Laudon v Lanškrouně, pomník nebo hrob obětem prusko-rakouské války, regionální literatura

9 ČINNOST PROPAGAČNÍ Pozvánky a plakáty k výstavám a akcím v muzeu, články do Listů Lanškrounska k výstavám a historickým výročím, Inforočenky města Lanškrouna, do regionálního tisku (Orlický deník, Mladá fronta dnes), Ateliéru výstavy. Časopis Střelecká revue (100 s., výtisků) zbraně, militaria, památky střeleckých spolků ve stálé expozici v Městském muzeu Lanškroun. Info o muzeu a městě publikace Výletní atlas Text a foto do Mapy Pardubického kraje (Poznávejme kraje republiky ČR) Věstních Asociace muzeí a galerií Schönhengster Jahrbuch (vyd. Schönhengster Heimatbund) Rozhovory prezentace výstav a akcí muzea do Českého rozhlasu Pardubického kraje. Prezentace na webových stránkách muzea ČINNOST ODBORNÁ Příprava scénářů výstav včetně doprovodných textů a popisek, úvodních slov k autorským výstavám, výstavám z vlastních sbírek, výtvarného umění, řemesel, fotografií, starých pohlednic i víceoborových. Chronologická, systematická evidence sbírek (II. stupeň), uloţení sbírek, zajištění restaurování 4 sbírek, koncepce sbírkotvorné činnosti Odborný dohled nad seminárními a diplomovými pracemi Odborné články do Vlastivědného sborníku Lanškrounsko č. 7 - redakce, korektury textů Vyplnění grantů Průvodcovské činnosti s odborným výkladem po expozicích, předvádění textilních technik Psaní odborných posudků Realizace výstav práce aranţérské a výtvarné Výzkum současného folklóru (jiţ čtvrtý rok) na téma lidová stavba, doprava, obchod, trh a lidový oděv v 21 obcích regionu Lanškrounsko a v Lanškrouně (na základě dotazníků) pro Národní ústav lidové kultury ve Stráţnici Vyplnění výkazu o muzeu KULT (MK) za rok 2008 Přihláška do národní soutěţe muzeí a galerií Gloria musaealis 2008 o nejlepší vydanou knihu Kalendárium výstav Zapojení do spolupráce s jinými subjekty: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha Asociace muzeí a galerií Východočeské muzeum v Pardubicích Spolupráce se základními a středními školami regionu Lanškrounsko a školek (archeologický seminář, odborné výklady v expozicích, dětský koutek na výstavách) Spolupráce s obecními úřady Lanškrounska (odborná pomoc, distribuce sborníků, knih, zápůjčky na výstavy) Spolupráce s lidovými a uměleckými řemeslníky, výtvarníky, Lanškrounským fotoklubem, Klubem sběratelů Spolupráce s městskými spolky, včelaři, chovateli drobného zvířectva Spolupráce s Hřebečským krajanským spolkem a muzeem v Göppingenu, Svazem Němců v Čechách a partnerskými městy v Polské republice Ochranný svaz autorský ohlašovací povinnost hudební produkce

10 VÝZNAČNÉ OSOBNOSTI V MUZEU Akademický sochař Zdeněk Kolářský, Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., delegace z partnerského města Keţmarok, delegace z města Dzierzoniów, krajané ze SRN, Helena a Jaroslav Ţeníškovi, PhDr. Pavel Popelka, CSc, ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodu a další ODBORNÉ ČASOPISY A NOVINY Věstník českých a moravských muzeí, Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, Orlický deník, Listy Lanškrounska, Schönhengster Jahrbuch, Schönhengster Heimat. ÚDRŢBA OBJEKTU Pravidelné revize (elektrických přístrojů a elektroinstalace, zabezpečovacího a kamerového systému systému, hasicích přístrojů, poţární signalizace). Otevírací doba: Vstupné: ÚT- PÁ dospělí 30 Kč SO NE děti, důchodci, školní výpravy 20 Kč VÝSTAVY A AKCE NA ROK G: Historické kočárky ze sbírky Miloslavy Šormové Pěvecký sbor předškolních dětí Motýlek Masopustní průvod a veselice G: Bienále ZUŠ J. Pravečka Lanškroun Zaostřeno na detail G: Libuše Pilařová Kverková - obrazy - krajiny a zátiší M: Záviš z Falkenštejna a jeho doba Oslavy 725. výročí od první písemné zmínky o městě Lanškroun dobový průvod, historický šerm a scénické vystoupení o Záviši z Falkenštejna, raţba mincí, sokolnické ukázky, gotická hudba, pohádka a hry pro děti Řemeslnické trhy Řemesla neznají hranic Komorní soubor ZUŠ Lanškroun Propagační výstava drobného zvířectva ZO ČSCH Lanškroun Křest knihy Tajemství správce Riedera, autorka Marie Macková Lanškrounska č. 8 a knihy o Jindřichu Pravečkovi, sen. k jeho výročí, autoři Helena a Jaroslav Ţeníškovi G: Lanškrounský fotoklub fotografie Sudety kolem nás a v nás M: Práce ţáků Základní školy speciální Lanškroun a Základní školy speciální Dzierzoniów Ilja Michalec G: Pavel Popelka fotografie inspirace folklorem i přírodou Dudy G: Betlémy Čas vánoční, lidové zvyky z adventního a vánočního období - pol. ledna 2011 betlémy Lanškrounský smíšený sbor Adventní trhy Mikulášské trhy

11 Dodatek k výroční zprávě Městského muzea Lanškroun Zdůvodnění ke kapitole Finanční prostředky Příjmy z vlastní činnosti V roce 2009 došlo ve srovnání s rokem 2008 k poklesu z prodeje publikací z důvodu absence vydání obsáhlejší publikace určené k prodeji a zároveň zajištění jejího úplného rozprodání v tomtéţ roce. Rok 2009 vydání vlastivědného časopisu Lanškrounsko č. 7 a neprodejné publikace Obrazový průvodce po sbírkách (Mikroprojekt EU) Rok obsáhlá publikace Obce Lanškrounska na starých pohlednicích (á 550 Kč) byla vydána na základě předběţných objednávek obcí Lanškrounska a dalších obcí (tedy širšího regionu) a na základě finančních příspěvků dvou lanškrounských firem a v tomtéţ roce byl celý náklad (500 ks) během krátké doby vyprodán. M. Borkovcová

Městské muzeum Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun Městské muzeum Lanškroun Výroční zpráva 2012 Úvodní slovo ředitelky Museum jest sídlo Mus, kde v síních a sálech chovají se sbírky věcí vědeckých a uměleckých, obrovskému dílu podrobuje se musejník, práce

Více

Městské muzeum Lanškroun. Výroční zpráva 2013. Úvodní slovo ředitelky Muzeum je místem vzdělávání a potěšení.

Městské muzeum Lanškroun. Výroční zpráva 2013. Úvodní slovo ředitelky Muzeum je místem vzdělávání a potěšení. Městské muzeum Lanškroun Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky Muzeum je místem vzdělávání a potěšení. Rok 2013 byl úspěšný především z hlediska výborné návštěvnosti muzea, která byla ovlivněna uspořádáním

Více

Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo ředitelky

Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo ředitelky Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo ředitelky Stojí, stojí v mlze dům, jmenuje se muzeum. V něm je plno zvířátek, památek a vědy. Jan Vodňanský Muzeum je stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Nepřítomen: Bc. Tomáš Tvrdík (omluven) Mgr. Martin Drahovzal Zdeněk Hejduk Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Pavel Kárník

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 Městské muzeum a galerie Hustopeče (dále jen MMG) je organizační složkou Města Hustopeče a v roce 2007 disponovalo třemi stálými expozicemi

Více

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC Dotační program MK ČR pro spolky M INISTERSTVO KULTURY NOSTICKÝ PALÁC 2 0. 10. 2016 Dotační program pro spolky pro spolky a pobočné spolky ve smyslu ustanovení 214 a násl. a 3045 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) 1 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 2 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 3 Platan (2014) 4 Tahové zkoušky (2014)

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy

Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Vizuální styl Muzea hl. m. Prahy Muzeum hl. m. Prahy je příspěvková organizace zřizovaná městem Praha, jejíž ředitelkou je PhDr. Zuzana Strnadová. Muzeum má zrhruba 1 milion sbírkových předmětů a spravuje

Více

Výše požadované dotace. Celkové náklady akce. v Kč v Kč v Kč. září - říjen 2007 31 500 22 500 15 000 září - říjen 2007 honoráře, autorská práva filmu

Výše požadované dotace. Celkové náklady akce. v Kč v Kč v Kč. září - říjen 2007 31 500 22 500 15 000 září - říjen 2007 honoráře, autorská práva filmu Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 3. kolo roku na akce zahájené v období od 1. října do 31. března (příjem žádostí do 31. srpna do 14:00 hodin) Č. Žadatel Název akce Termín akce 1 2 3 4

Více

Program adventu v Lanškrouně

Program adventu v Lanškrouně I. ADVENTNÍ TÝDEN NEDĚLE 27.11. Program adventu v Lanškrouně 14:00 Nám. J. M. Marků Lanškrounský smíšený sbor, Komo/K/rák ZUŠ J. Pravečka Lanškroun pod vedením V. Jetmarové I. adventní koncert - žáci hudebního

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 24. 2. 2017 1 1. Rozpočet organizace

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální

Více

M U Z E U M P O L I C I E Č R

M U Z E U M P O L I C I E Č R Titul, jméno a příjmení: PhDr. Marcela Machutová Datum narození: 1951 vysokoškolské FF UK Praxe: - 41 let muzejnictví 1992 současnost ředitelka muzea - 1983 1992 zástupce ředitele muzea - 1975 1983 odborný

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Slovácké muzeum hlavní budova, Uherské Hradiště (kulturní památka majetek Zlínského kraje).

Slovácké muzeum hlavní budova, Uherské Hradiště (kulturní památka majetek Zlínského kraje). ÚVOD CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Slovácké muzeum patří mezi nejvýraznější regionální muzea v České republice. Instituce byla založena v roce 1914. Jejím hlavním posláním je činnost sbírkotvorná a péče o

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava GLASS X MASS Skleněné vánoční ozdoby pro zámoří do 29. března 2015, Galerie Belveder Výstava ZEMĚ ORNAMENTU Spínadla a šperky z Balkánského poloostrova

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Oddělení Pracovník Instituce Popis metodické pomoci Časová náročnost (hod.) historické Mgr. Ivo Křen Regionální muzeum Vysoké člen nákupní komise 8

Oddělení Pracovník Instituce Popis metodické pomoci Časová náročnost (hod.) historické Mgr. Ivo Křen Regionální muzeum Vysoké člen nákupní komise 8 Výkaz metodické a restaurátorské pomoci Východočeského muzea v Pardubicích za první pololetí roku 2017 (1. 1. 30. 6. 2017) Oddělení Pracovník Instituce Popis metodické pomoci Časová náročnost (hod.) historické

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2012

REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2012 REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2012 Rekonstrukce stálé expozice zlata z 80. let minulého století byla zahájena v roce 2011 celkovou rekonstrukcí místnosti věnované

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-29-011-14

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-29-011-14 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-29-011-14 Přehled finančních příspěvků poskytnutých jednotlivým žadatelům o grant v oblasti kultury na rok 2014 Poř. č. 1. 2. Předkladatel Sdružení

Více

Archiv Českého rozhlasu se představuje

Archiv Českého rozhlasu se představuje Archiv Českého rozhlasu se představuje Archiv ČRo je podle zákona č. 499/2004 Sb. specializovaným archivem. Akreditace udělena na základě rozhodnutí Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Úvod Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen vydavatelství) je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Vážení čtenáři, návštěvníci a příznivci našeho muzea,

Vážení čtenáři, návštěvníci a příznivci našeho muzea, m měsíčník BULLETIN REGIONÁLNÍHO MUZEA V Č. KRUMLOVĚ E verze číslo 3 / Ročník XV. Květen 2006 REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ 1891 115. výročí muzejních snah ve městě 1916 90 let od zpřístupnění německého

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Muzea by měla ukazovat historii. Nejdůležitější hodnotou je interakce diváka s autentickým uměleckým dílem. Obyvatelé daného místa by měli chápat muzeum jako své vlastní. ÚVODNÍ

Více

Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 288/2009

Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 288/2009 Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 288/2009 Výběrové řízení na podporu projektů v oblasti kultury na území MČ Praha 12 pro rok 2009 čís. předkladatel název cíl použití fin. prostředků

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

Pravidla. získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace

Pravidla. získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice: Informační servis č. 29 Pravidla získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích v roce 2013 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích stanoví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více