Úvodní slovo ředitelky Hodnocení roku 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitelky Hodnocení roku 2009"

Transkript

1 Úvodní slovo ředitelky Hodnocení roku 2009 Za nejpodstatnější zkušenosti roku povaţujeme přípravu, realizaci a vyúčtování mikroprojektu o příhraniční spolupráci Euroregion Glacensis s názvem Řemesla neznají hranic. Naším partnerem bylo Dzierżoniowské kulturní středisko se konal trh lidových a uměleckých řemesel s bohatým doprovodným kulturním programem a otevření výstavy Příbuzenstvo včelky Máji. Koncem srpna jsme uspořádali v našem partnerském městě výstavu s názvem Medový perníček do srdce chodníček, zaměřenou na historii pernikářství, doplněnou krajkovými variacemi Hany Kozubové a krajinnými a květinovými motivy Jiřiny Strakové. Medobraní v Dzierżoniowě se účastnilo 6 lidových a uměleckých řemeslníků z Lanškrounska, 7 včelařů a folklorní soubory. V rámci projektu jsme vydali publikaci Obrazový průvodce po sbírkách Městského muzea Lanškroun a Regionální jizby Dzierżoniowského střediska. Obdrţeli jsem finanční prostředky na LCD televizor a stojan, informační kiosek a 4 vitríny. Dodrţeny a splněny byly závazné ukazatele stanovené zřizovatelem. Do sbírkového fondu muzea jsme získali od města Lanškroun darem 13 obrazů Petra Špačka, olejomaleb s tematikou Lanškrouna a okolí, a další předměty od soukromých osob. Nejhodnotnější akvizici představuje nákup polychromovaného betlému orlické řezbářky Jarmily Haldové, který byl podpořen sponzorským darem částkou Kč. Lanškrounský betlém osobností byl doplněn o další čtyři figury řemeslníků a také betlém Aleny Tschöpové o 12 figur z kukuřičného šustí. Muzeum nemá vyřešenou otázku rozšíření depozitářů pro další sbírky a nemůţe dostatečně naplňovat svou nejdůleţitější sbírkotvornou činnost. Dosavadní depozitáře jsou malé a stísněné. Je připraven projekt úpravy podkroví hradebního domku na druhém nádvoří, na který bychom potřebovali částku Kč. Ve spolupráci s akademickým sochařem Zdeňkem Kolářským připravujeme rozšíření Kabinetu o další nově vytvořená díla, nainstalovaná do nových vitrín. Otevřeli jsme novou stálou expozici Císařský pokoj - sestavený z dochovaného a nově zrestaurovaného nábytku vyrobeného pro císaře Františka Josefa I. Fotoarchiv jsme obohatili o historické filmy o městě Lanškroun z let 1947 aţ 1972 zpracováním kotoučových filmů na nové nosiče DVD. Městské muzeum uspořádalo celkem 7 výstav s doprovodným programem, autorské Jana Vokálová, Radek Lepka (fotografie) a Jarmila Uhlířová (obrazy) a Bedřich Šilara (sochy) retrospektivu k padesátinám řezbáře. Uspořádáním vzpomínkového večera s koncertem jsme si připomněli 100. výročí narození hudebního skladatele Jindřicha Pravečka.Podíleli jsme se na přípravách oslav skladatele v rodných Výprachticích, včetně odhalení pamětní desky na rodném domě. K 91. výročí zaloţení republiky jsme uspořádali dokumentární večer námořního historika Borise Gola o osudech českých a moravských námořníků na rakousko-uherských lodích a Tomáš a Stanislav Zedníčkovi uvedli ukázky Z deníku Václava Jirečka. Uspořádali jsme IX. ročník Masopustního průvodu a veselice. Obnovili jsme v našem městě pořádání adventních trhů s hudebním programem a uvedení ţivého betlému. Nejnavštívenější výstava byla výstava betlémů s názvem Vánoce dříve a dnes (počet platících návštěvníků ). Vydali jsme vlastivědný sborník muzea Lanškrounsko č. 7, připravili jsme materiál ke včelařství na Lanškrounsku do sborníku polských kolegů. Pokračovali jsme v projektu Identifikace tradiční lidové kultury, jehoţ nositelem je Soubor lidových staveb Vysočina, tentokrát zaměřený na tematiku lidová stavba, doprava, obchod, trh a lidový oděv. Prováděli jsme všechny další odborné muzejní činnosti. Poskytovali jsme informační a průvodcovské sluţby po památkách města, zajišťovali jsme prodej knih, pohlednic a

2 uměleckých děl, vyřídili jsme 50 badatelských návštěv, zapůjčili jsme 49 sbírkových předmětů jiným institucím. Řešili jsme desítky badatelských dotazů prostřednictvím elektronické komunikace a po telefonu. Významně je také vyuţíván fotoarchiv, a to soukromníky, redakcemi novin a dalšími odborníky. Muzeum bylo prezentováno v Českém rozhlase Pardubického kraje, články v tisku, na vlastních webových stránkách. Pravidelně inzerujeme programy v odborných časopisech, vydáváme pozvánky a plakáty atd. Prováděli jsme běţnou údrţbu a nátěry dveří, pravidelné revize EZS, EPS, kamerového systému, elektrických přístrojů. Od pojišťovny jsme obdrţeli finanční částku Kč na opravu přenosového systému FAUTOR a časového spínače v ústředně EZ - na její základní desku, která byla znehodnocena zásahem blesku. Zúčastnili jsme se národní soutěţe Gloria musaealis o nejlepší knihu roku. Podali jsme 5 ţádostí o granty na MK ČR na restaurování historických hodin, FAUTOR, na Pardubický kraj Masopust, publikace Tajemství správce Riedera a restaurování hodin. Do majetku muzea jsme pořídili investici 5 uzamykatelných dřevěných stánků s pultem. V muzeu byla provedena finanční veřejnoprávní kontrola hospodaření organizace, dodrţování zákonu o účetnictví a kontrolního systému za rok 2008 a první čtvrtletí 2009, kontroly placení sociálního a zdravotního pojištění a inspekce Hasičského záchranného sboru Pk. Stávající počet pracovníků muzea je 5 (4 celé úvazky a 0,5 úvazku uklízečky). Zúčastnili jsme se metodického školení ředitelů (VMPa), školení zajištěné finančním odborem k novelám zákonů, řidičů BOZP a školení pro drţitele grantu a školení k novému programu na účetnictví. Děkujeme svému zřizovateli městu Lanškroun vedení, Radě města, Zastupitelstvu města, vedoucím odboru finančního, školství a kultury, investičního, externím spolupracovníkům a sponzorům za podporu a pomoc. PaedDr. Marie Borkovcová

3 FINANČNÍ PROSTŘEDKY Příjmy rok 2009 rok 2008 (pro srovnání) Příspěvek na provoz od zřizovatele Z toho: investice (stánky) půjčka (jiţ odečteno od dotace na rok 2010) Kč Kč Kč Mikroprojekt Euroregion Glacensis (fin. prostředky nám budou poukázány zpětně v květnu 2010) ( 9 434,82 EUR ) Kč Město Lanškroun na Lanškroun historický IV Kč Příspěvek KÚ Pardubice na restaurování Kč Příspěvek MK ČR na restaurování Kč Sponzorské dary Kč Kč Příjmy z vlastní činnosti Kč Kč Příjmy z doplňkové činnosti Kč Kč Vstupné celkem Kč Kč Celkem Kč Kč Další příjmy pro MÚ odvod za komisní prodej knih a CD a navracení dotace za prodané knihy Kč Kč NÁVŠTĚVNOST MUZEA A DALŠÍCH AKCÍ rok 2009 rok 2008 (pro srovnání) Celkem návštěvníků Platící: Návštěvníci expozic a galerie (dospělí, děti důchodci) Školní a hromadné výpravy Neplatící: Návštěvníci vernisáţí, zájezdy z partnerských měst a další delegace, děti z Dětského domova Dolní a Horní Čermné a chovanci Anenské Studánky, děti ze Speciální školy Lanškroun Návštěvníci výstavy Příbuzenstvo včelky Máji pozn. Podmínka europrojektu Návštěvníci masopustu Vybráno vstupné Vstupné dobrovolné

4 SPONZOŘI Jiřina Straková - Fotoateliér ALEMA Lanškroun a.s., INA s.r.o. Lanškroun, výlep plakátů pan V. Hejl, Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., PRACOVNÍCI MUZEA ŘEDITELKA PaedDr. Marie Borkovcová Zodpovídá za celkovou činnost, hospodaření, provoz a rozvoj organizace, provádí v muzeu odbornou činnost specializovanou na muzejnictví, muzikologii, etnografii a historii, ediční, vzdělávací, sbírkotvorné a výstavnické činnosti, propagace a spolupráce s médii. Zasluhuje se o bohatou publikační činnost muzea, zajišťuje odbornou praxi studentů, dohled nad seminárními a diplomovými pracemi. Poskytování průvodcovských sluţeb. Karel Uhlíř Zajišťuje odbornou správu sbírek uloţených v depozitáři a odbornou práci s nimi katalogizaci a odborný popis sbírek, realizace výstav a expozic, zabezpečuje také tvorbu a správu fotoarchivu, dále spravuje sklad publikací. Svou specializací se zaměřuje na filokartii, archeologii a militaria. Poskytuje průvodcovské sluţby. Hana Kozubová Administrativní a asistenční činnosti, realizace výstav po stránce aranţérské a výtvarné, inventarizace sbírek, odborná správa muzejní knihovny, vedení badatelské agendy, tvorba pozvánek a plakátů. Specializuje se na textilní techniky a výtvarné umění, konzervátorka textilií, předvádění textilních technik. Poskytuje průvodcovské sluţby. Jana Hajzlerová Vedení účetnictví a pokladny, daňové přiznání, tvorba rozpočtu a směrnic, zabezpečuje prodej publikací, zásobování muzea. Vypracovává přehledy a analýzy jednotlivých činností muzea. Pořizování evidence sbírkových předmětů včetně systematické evidence a fotografií do počítače. Evidence publikací, broţur, CD, videokazet, vyřizování komisního prodeje a prodeje na dobírku. Poskytuje průvodcovské sluţby. Eva Skalická Zajišťuje úklid všech prostor muzea, pomáhá při realizaci výstavní činnosti. SPOLUPRACOVNÍCI MUZEA Vedení města Lanškroun, vedoucí odborů a úředníci města, Městská knihovna, Kulturní centrum, ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun, TG TISK s.r.o. Lanškroun, redakce Listů Lanškrounska, Římskokatolické děkanství - farář Dr. Zbigniew Czendlik a administrátorka Michaela Vetišková, základní a střední školy v Lanškrouně, školky, místní spolky, lidoví a umělečtí řemeslníci, výtvarníci, Klub sběratelů, Lanškrounský fotoklub, Svaz chovatelů drobného zvířectva, Svaz včelařů, místní hudební sbory a hudební skupiny, Technické sluţby, Městská policie, Společnost česko-německého porozumění W. Hensela v Moravské Třebové, Hřebečské muzeum a archiv v Göppingenu, Fotoateliér paní Jiřiny Strakové, fotograf Radek Lepka, grafik Břetislav Dadák, PhDr. Jitka Boučková, Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., umělecký truhlář Jiří Knápek, Soňa Uhlířová, Karel Uhlíř sen., akademický sochař Zdeněk Kolářský a jeho syn Petr, Mgr. Petr Boček, Dagmar Tenenková, Tomáš Thun, Petr Vávra a další externí spolupracovníci.

5 Odborné instituce: Asociace muzeí a galerií (AMG), Východočeské muzeum v Pardubicích (oblastní muzeum), muzea a galerie v ČR a Evropě. VÝSTAVNÍ ČINNOST Stálé expozice: Historie města Lanškrouna a okolí Sklářství na pomezí Čech a Moravy Pamětní síň hudebního skladatele Jindřicha Pravečka Kabinet mincí, medailí a sochařských prací Zdeňka Kolářského Císařský pokoj Scénáře sezónních výstav Stěhování sbírek, výstavního fundusu a stavba a rozebírání stánků VÝSTAVY A AKCE NA ROK G: Andrea a Petr Staškovi, Sklo v barvách duhy (vánoční výstava) G: Jana Vokálová - Lanškroun jako na dlani, fotografie Cimbálová kapela ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a sólisté Roman a Sofie Berishvili M: Poštovní známky osobností, návrhy Vladislava Jurčáka Masopustní průvod a veselice Lanškrounský smíšený sbor a Komo/K/rák, folklórní soubor Jitřenka, soubor bicích nástrojů ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a soukromé bicí školy OR drums Petra Oravce a další program G: Radek Lepka, fotografie. Komo/K/rák ZUŠ J. Pravečka Lanškroun G: Výstava Příbuzenstvo Včelky Máji, Řemesla neznají hranic (řemeslnický trh ve spolupráci s partnerským městem Dzierzoniów), vystoupení souboru Zespól Piesni i Tanca, cimbálové muziky ZUŠ J. Pravečka a folklórního souboru Jitřenka M: Pane profesore, děkujeme ( J. Cibulka) Vydání Lanškrounska č Odhalení pamětní desky na rodném domě J. Pravečka ve Výprachticích k jeho 100.výročí narození, dechová hudba Letohrad a Bludovjanka Vzpomínkový večer s promítáním věnovaný 100. výročí narození Jindřicha Pravečka ve spolupráci se ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a KC Lanškroun G: Bedřich Šilar, plastiky, Jarmila Uhlířová, olejomalby M: Eva Roţenská, keramické reliéfy, uţitá keramika Táňa Stepasyuková, zpěv, ZUŠ J. Pravečka Lanškroun leden 2010 G: Vánoce dříve a dnes, ve spolupráci s muzei ČR Komorní soubor Pištci - koledy Adventní trhy ( ve spolupráci s KC Lanškroun) a ţivý betlém Pozn. výstavní plocha činí 749 m 2, výstavy jsou realizované v prostorách muzea a galerie jako jedinečný komunikační prostředek mezi muzeem a veřejností.

6 SBÍRKY MĚSTSKÉHO MUZEA Počet přírůstkových předmětů Počet přírůstkových předmětů v roce Poslední zápis do Centrální evidence MK ČR Organizace spravuje sbírky a sbírkové předměty ve vlastnictví města na základě zákona o ochraně sbírek 122/2000 Sb. a vyhlášky MK ČR pod evidenčním číslem MLA/ / ve vlastnictví města Lanškroun s názvem : Podsbírka 1, jiná - souhrnná. K bylo zapsáno sbírek a fotografií. Ke konci roku byly provedeny inventury části sbírkového fondu tak, aby za 10 let byla splněna inventura celého sbírkového fondu. Získané darem: 13 obrazů olejomaleb s tematikou městské architektury Lanškrouna a krajinných motivů Lanškrounska od Petra Špačka ( dar města Lanškroun ) Brusle, 50. léta 20. století ( Naděţda Kleinerová ) Sekera klínová, bronz, neolit Hasičská helma, 30. léta 20. století ( MUDr. Marta Hajznerová ) Sokolský kroj, 30. léta 20. století ( RNDr. Lada Sitová ) Kroj sokolky, 20. léta 20. století ( RNDr. Lada Sitová ) Psací stroj CONTINENTAL, 30. léta 20. století ( Dana Zedníčková) Medaile Svazu osvobozených politických vězňů Medaile Svazu bojovníků za svobodu s legitimací, 1947 ( Jiří Novotný) Získané koupí: Polychromovaný betlém Jarmily Haldové s řemeslnickými motivy a darovníky v hřebečských krojích, figury řemeslníků do Lanškrounského betlému osobností od řezbáře Bedřicha Šilara scéna ze zabijačky s řezníkem Františkem Kocourkem, kameník Christian Hahn, perníkář Jiří Maserle, švec František Hajnovič Skleněné vánoční ozdoby (1 sada) výrobce Slezské druţstvo Opava Selský stůl a 2 ks selské ţidle (repliky, výrobce umělecký truhlář Jiří Knápek) 12 figur z kukuřičného šustí do betlému Aleny Tschöpové Restaurování: Čalounění 2 intarzovaných křesel ze souboru nábytku pro císaře Františka Josefa I. Počet přírůstků videozáznamů 8 Počet přírůstků do archivu fotografií Počet nakoupených odborných knih 4 Fotoarchiv obsahuje skleněné fotodesky, historické a současné fotografie (portrétní, místopisné), plakáty, fotoalba, diapozitivy, dokumentární filmy z let 1947 aţ 2009, černobílé i barevné pohlednice ( staré i nové ) Lanškrouna i Lanškrounska a mapy, projekty, CD souborů, vyhlášky a restaurátorské zprávy. Dokumentární soubory obohacujeme průběţně o snímky zachycující urbanistický vývoj města, registrujeme nově vydané pohlednice Lanškrouna, plakáty, reklamy Pořizování výstřiţků z Orlického deníku a ostatních tiskovin Zkatalogizováno 234 sbírkových předmětů Zkatalogizováno fotografií PRÁCE SE SBÍRKOVÝM FONDEM

7 Zápůjčky sbírek a fotografií jiným osobám a institucím: Prapor České hasičské ţupy Lanškrounské (Ing.Jan Borovský, Lanškroun) Perníkové formy a fotografie Jiřiny Strakové (Dzierżoniowské středisko kultury) Odborná muzejní knihovna nabízí odborné publikace, kterých čítá 1874 svazků.jedná se o knihovnu volně přístupnou veřejnosti za účelem studia německá literatura, regionalistika, historie, umělecko-průmyslové sbírky, malířství, umění, památková péče, geografie, slovníky, lexikony, encyklopedie, pověsti a pohádky, kroniky, ročenky škol a periodika. Je průběţně doplňována. KULTURNĚ - VÝCHOVNÉ AKCE Průvodcovství po stalých expozicích a sezónních výstavách v muzeu pro školní výpravy a zájezdy, exkurze po památkách města, archeologické semináře pro ţáky základních škol Masopustní průvod a veselice Lanškrounský smíšený sbor a KomoKrák, skupina historického šermu Durabo Trutnov, dětský folklórní soubor Jitřenka, Soubor bicích nástrojů ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a soukromé bicí školy OR drums Petra Oravce Řemesla neznají hranic (lidový a umělecký řemeslnický trh ve spolupráci s Dzierżoniowským střediskem kultury) - Program na zámeckém nádvoří: Otevření lidových a uměleckých řemeslnických trhů spojených s ochutnávkou výrobků na bázi medu( ve spolupráci s Kulturním centrem Lanškroun), propagační výstava drobného zvířectva (pořadatel Český svaz chovatelů, ZO Lanškroun), vystoupení Šermířského spolku Šumperk, včelí pohádka nejen o medu Medunka a Brunďa, hry a soutěţe pro děti na druhém nádvoří ( Dům dětí a mládeţe Lanškroun), lukostřelba, hudební trio Š.O.K., oficiální zahájení přivítání hostů a proslovy, slavnostní otevření výstavy Příbuzenstvo včelky Máji a Pane profesore, děkujeme, průvod, obřad vybírání medu z úlu, vystoupení včelaře Żuromińského, křest obrazového průvodce po sbírkách muzea a Regionální jizby a Vlastivědného sborníku 7, vystoupení polského folklorního souboru z Dzierżioniówa Zespól Piesni i Tanca Slezanie, vystoupení folklorního souboru Jitřenka, Cimbálová muzika ZUŠ J. Pravečka Lanškroun, promítání historických filmů o Lanškrouně znovuobnovená premiéra ( galerie muzea), ohňová show Organizace oslav 100. výročí narození Jindřicha Pravečka, odhalení pamětní desky na rodném domě J. Pravečka ve Výprachticích a účinkování dechových hudeb, uspořádání vzpomínkového večera s koncertem ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a promítání DVD o skladateli Medobraní partnerský projekt účast lidových a uměleckých řemeslníků a včelařů z Lanškrounska a 2 folklorních tanečních skupin Adventní trhy, zajištění pěveckých vystoupení, řemeslníků a ţivý betlém PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST Partnerská Města Lanškrouna PaedDr. Marie Borkovcová, pro klub důchodců bývalých Východočeských papíren Vzpomínkový večer k 100. výročí narození J. Pravečka Dokumentární večer slovem a obrazem Za tajemstvím čínského copu ( Z deníku Václava Jirečka o cestě na R-U křiţníku S.M.S. Aspern a bojích v Číně v letech ) Tomáš a Stanislav Zedníčkovi

8 Osudy českých a moravských námořníků na rakousko-uherských lodích (O osudu námořníků, lodí a vraků Rakousko.Uherska) námořní historik Boris Gol Česko Polská konference, 20 let svobody, 10 let partnerství, referát Spolupráce Městského muzea Lanškroun a Dzierżoniowského kulturního střediska PaedDr. Marie Borkovcová ČINNOST PUBLIKAČNÍ Obrazový průvodce po sbírkách Městského muzea Lanškroun a Regionální jizby Dzierżoniowského kulturního střediska, počet stran 100, celobarevná tiskovina, formát A5. Tato publikace obrazovou formou zprostředkovává sbírkové předměty obou institucí, které se nacházejí ve stálých expozicích nebo v depozitářích. Spolufinancováním z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Sestavení a redakce PaedDr. Marie Borkovcová, Karel Uhlíř, grafická úprava Břetislav Dadák, fotografie Jiřina Straková, Radek Lepka, Taťána Binková, překlad Robert Miklas, tisk TG TISK s.r.o. Lanškroun Vlastivědný časopis Lanškrounsko č. 7, 60 stran. Sborník se věnuje historii i současnosti města Lanškroun a regionu Lanškrounsko. Obsahuje články z dějin, raného středověku, církevních dějin, dějin umění, lidové kultury, památkové péče, architektury a přírody. Mapuje činnost muzea za uplynulý rok ( restaurované sbírky, fotoarchiv, výstavy a významné dny). Důleţitou součástí je bohatý obrazový materiál. Spolupráce na přípravě informačních materiálů o městě Lanškroun Texty, příprava a popis fotografií, korektury, posuzování grafiky do broţury, skládačky a mapy o městě Lanškroun vydavatel město Lanškroun, fotografie JiřinaStraková, Radek Lepka, fotoarchiv Městského muzea, grafická úprava OFFAXIS, s.r.o., tisk tiskárna DOBEL s.r.o. Vydání tří pohlednic Zámek, Radnice, Muzeum ČINNOST BADATELSKÁ Počet badatelů, především studenti 50 Témata studia: Lidové hřebečské kroje a Hřebečko , lidové masky, studium díla akademického sochaře Zdeňka Kolářského a příprava dalšího katalogu jeho posledních prací, střelecké spolky, tabáková továrna, partitury, fotografie a deníky Jindřicha Pravečka, hudební ţivot na Lanškrounsku, středověké a raně novověké sklářství na severní Moravě, historie osídlení Lanškrounska, rekonstrukce a obnova památek, historická zástavba, historie mycích toaletních souprav, historie péče o seniory, vlastivědné časopisy Pardubického kraje, malovodní nádrţe Lanškrounska, mlýny, zaniklé obce, sametová revoluce, osobnosti, čestná občanství. Významnou roli v badatelských dotazech sehrála elektronická komunikace, celá řada studentů, institucí a soukromých badatelů dává přednost elektronické komunikaci před osobní návštěvou. Zasíláme fotografie a texty o sbírkách, našem městě do odborných časopisů, novin apod. Vyřízené dotazy em na historii pomníku u Zámečku, stavbu německé dálnice, elektrifikace Lanškrouna, Pifflovu vilu, sklárny, německé předky atd. Dotazy po telefonu německé názvy dřívějších obcí, lokalit a ulic, generál Laudon v Lanškrouně, pomník nebo hrob obětem prusko-rakouské války, regionální literatura

9 ČINNOST PROPAGAČNÍ Pozvánky a plakáty k výstavám a akcím v muzeu, články do Listů Lanškrounska k výstavám a historickým výročím, Inforočenky města Lanškrouna, do regionálního tisku (Orlický deník, Mladá fronta dnes), Ateliéru výstavy. Časopis Střelecká revue (100 s., výtisků) zbraně, militaria, památky střeleckých spolků ve stálé expozici v Městském muzeu Lanškroun. Info o muzeu a městě publikace Výletní atlas Text a foto do Mapy Pardubického kraje (Poznávejme kraje republiky ČR) Věstních Asociace muzeí a galerií Schönhengster Jahrbuch (vyd. Schönhengster Heimatbund) Rozhovory prezentace výstav a akcí muzea do Českého rozhlasu Pardubického kraje. Prezentace na webových stránkách muzea ČINNOST ODBORNÁ Příprava scénářů výstav včetně doprovodných textů a popisek, úvodních slov k autorským výstavám, výstavám z vlastních sbírek, výtvarného umění, řemesel, fotografií, starých pohlednic i víceoborových. Chronologická, systematická evidence sbírek (II. stupeň), uloţení sbírek, zajištění restaurování 4 sbírek, koncepce sbírkotvorné činnosti Odborný dohled nad seminárními a diplomovými pracemi Odborné články do Vlastivědného sborníku Lanškrounsko č. 7 - redakce, korektury textů Vyplnění grantů Průvodcovské činnosti s odborným výkladem po expozicích, předvádění textilních technik Psaní odborných posudků Realizace výstav práce aranţérské a výtvarné Výzkum současného folklóru (jiţ čtvrtý rok) na téma lidová stavba, doprava, obchod, trh a lidový oděv v 21 obcích regionu Lanškrounsko a v Lanškrouně (na základě dotazníků) pro Národní ústav lidové kultury ve Stráţnici Vyplnění výkazu o muzeu KULT (MK) za rok 2008 Přihláška do národní soutěţe muzeí a galerií Gloria musaealis 2008 o nejlepší vydanou knihu Kalendárium výstav Zapojení do spolupráce s jinými subjekty: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha Asociace muzeí a galerií Východočeské muzeum v Pardubicích Spolupráce se základními a středními školami regionu Lanškrounsko a školek (archeologický seminář, odborné výklady v expozicích, dětský koutek na výstavách) Spolupráce s obecními úřady Lanškrounska (odborná pomoc, distribuce sborníků, knih, zápůjčky na výstavy) Spolupráce s lidovými a uměleckými řemeslníky, výtvarníky, Lanškrounským fotoklubem, Klubem sběratelů Spolupráce s městskými spolky, včelaři, chovateli drobného zvířectva Spolupráce s Hřebečským krajanským spolkem a muzeem v Göppingenu, Svazem Němců v Čechách a partnerskými městy v Polské republice Ochranný svaz autorský ohlašovací povinnost hudební produkce

10 VÝZNAČNÉ OSOBNOSTI V MUZEU Akademický sochař Zdeněk Kolářský, Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., delegace z partnerského města Keţmarok, delegace z města Dzierzoniów, krajané ze SRN, Helena a Jaroslav Ţeníškovi, PhDr. Pavel Popelka, CSc, ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodu a další ODBORNÉ ČASOPISY A NOVINY Věstník českých a moravských muzeí, Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, Orlický deník, Listy Lanškrounska, Schönhengster Jahrbuch, Schönhengster Heimat. ÚDRŢBA OBJEKTU Pravidelné revize (elektrických přístrojů a elektroinstalace, zabezpečovacího a kamerového systému systému, hasicích přístrojů, poţární signalizace). Otevírací doba: Vstupné: ÚT- PÁ dospělí 30 Kč SO NE děti, důchodci, školní výpravy 20 Kč VÝSTAVY A AKCE NA ROK G: Historické kočárky ze sbírky Miloslavy Šormové Pěvecký sbor předškolních dětí Motýlek Masopustní průvod a veselice G: Bienále ZUŠ J. Pravečka Lanškroun Zaostřeno na detail G: Libuše Pilařová Kverková - obrazy - krajiny a zátiší M: Záviš z Falkenštejna a jeho doba Oslavy 725. výročí od první písemné zmínky o městě Lanškroun dobový průvod, historický šerm a scénické vystoupení o Záviši z Falkenštejna, raţba mincí, sokolnické ukázky, gotická hudba, pohádka a hry pro děti Řemeslnické trhy Řemesla neznají hranic Komorní soubor ZUŠ Lanškroun Propagační výstava drobného zvířectva ZO ČSCH Lanškroun Křest knihy Tajemství správce Riedera, autorka Marie Macková Lanškrounska č. 8 a knihy o Jindřichu Pravečkovi, sen. k jeho výročí, autoři Helena a Jaroslav Ţeníškovi G: Lanškrounský fotoklub fotografie Sudety kolem nás a v nás M: Práce ţáků Základní školy speciální Lanškroun a Základní školy speciální Dzierzoniów Ilja Michalec G: Pavel Popelka fotografie inspirace folklorem i přírodou Dudy G: Betlémy Čas vánoční, lidové zvyky z adventního a vánočního období - pol. ledna 2011 betlémy Lanškrounský smíšený sbor Adventní trhy Mikulášské trhy

11 Dodatek k výroční zprávě Městského muzea Lanškroun Zdůvodnění ke kapitole Finanční prostředky Příjmy z vlastní činnosti V roce 2009 došlo ve srovnání s rokem 2008 k poklesu z prodeje publikací z důvodu absence vydání obsáhlejší publikace určené k prodeji a zároveň zajištění jejího úplného rozprodání v tomtéţ roce. Rok 2009 vydání vlastivědného časopisu Lanškrounsko č. 7 a neprodejné publikace Obrazový průvodce po sbírkách (Mikroprojekt EU) Rok obsáhlá publikace Obce Lanškrounska na starých pohlednicích (á 550 Kč) byla vydána na základě předběţných objednávek obcí Lanškrounska a dalších obcí (tedy širšího regionu) a na základě finančních příspěvků dvou lanškrounských firem a v tomtéţ roce byl celý náklad (500 ks) během krátké doby vyprodán. M. Borkovcová

Městské muzeum Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun Městské muzeum Lanškroun Výroční zpráva 2012 Úvodní slovo ředitelky Museum jest sídlo Mus, kde v síních a sálech chovají se sbírky věcí vědeckých a uměleckých, obrovskému dílu podrobuje se musejník, práce

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011 1. Úvod Činnost Východočeského muzea (VČM) byla v roce 2011 nejpodstatnějším způsobem dotčena těmito událostmi a skutečnostmi: 1. Na původní

Více

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.: +420461532704 Vypracovala a předkládá: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka Městského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Rekapitulace nákladů a výnosů na jednotlivých pobočkách muzea:

Rekapitulace nákladů a výnosů na jednotlivých pobočkách muzea: PROVOZNÍ ČINNOST A) Hospodaření muzea Příjmy celkem Výdaje celkem Struktura příjmů (hlavní poloţky): příspěvek zřizovatele vlastní příjmy z toho: trţby za vstupné trţby za reklamu prodej zboţí Struktura

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2009

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2009 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2009 Ve Dvoře Králové nad Labem 30. 3. 2010 Vyhotovil: Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea Obsah: I. Základní údaje II. Odborná činnost

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Vypracoval: Mgr. Vlastimil Málek, ředitel Trutnov, 28. 2. 2014 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. PERSONÁLNÍ STAV 3. PORADNÍ

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

Roční zápis do kroniky

Roční zápis do kroniky Roční zápis do kroniky Rok 2010 1 Obsah Úvod... 2 Veřejné události... 2 Politický život ve městě Lanškroun... 3 Zprávy o činnosti některých odborů městského úřadu... 4 Partnerská města... 6 Chronologický

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2011

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2011 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2011 Ve Dvoře Králové nad Labem 27. 3. 2012 Vyhotovil: Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea Obsah: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel: 572 632 288, Fax: 572 634 078, e-mail: muzeum@mjakub.cz,

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Muzeum Vyškovska, Tel.: 517 348 040 příspěvková organizace IČ: 00092401 nám. Československé armády 475/2 mv@muzeum-vyskovska.cz 682

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2007 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2011

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2011 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2011 Kladno, únor 2012 Obsah 1. Základní údaje s. 1 2. Hospodaření SVMK s. 1 3. Stálé expozice, výstavy a akce pro veřejnost s. 2 4. Vzdělávací

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 2. Základní odborné úkoly muzea 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 2.2.1. Tvorba

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2010 (Originál zprávy s fotografiemi z akcí uložen v muzeu, kopie na MěÚ) Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav

Více