Úvodní slovo ředitelky Hodnocení roku 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitelky Hodnocení roku 2009"

Transkript

1 Úvodní slovo ředitelky Hodnocení roku 2009 Za nejpodstatnější zkušenosti roku povaţujeme přípravu, realizaci a vyúčtování mikroprojektu o příhraniční spolupráci Euroregion Glacensis s názvem Řemesla neznají hranic. Naším partnerem bylo Dzierżoniowské kulturní středisko se konal trh lidových a uměleckých řemesel s bohatým doprovodným kulturním programem a otevření výstavy Příbuzenstvo včelky Máji. Koncem srpna jsme uspořádali v našem partnerském městě výstavu s názvem Medový perníček do srdce chodníček, zaměřenou na historii pernikářství, doplněnou krajkovými variacemi Hany Kozubové a krajinnými a květinovými motivy Jiřiny Strakové. Medobraní v Dzierżoniowě se účastnilo 6 lidových a uměleckých řemeslníků z Lanškrounska, 7 včelařů a folklorní soubory. V rámci projektu jsme vydali publikaci Obrazový průvodce po sbírkách Městského muzea Lanškroun a Regionální jizby Dzierżoniowského střediska. Obdrţeli jsem finanční prostředky na LCD televizor a stojan, informační kiosek a 4 vitríny. Dodrţeny a splněny byly závazné ukazatele stanovené zřizovatelem. Do sbírkového fondu muzea jsme získali od města Lanškroun darem 13 obrazů Petra Špačka, olejomaleb s tematikou Lanškrouna a okolí, a další předměty od soukromých osob. Nejhodnotnější akvizici představuje nákup polychromovaného betlému orlické řezbářky Jarmily Haldové, který byl podpořen sponzorským darem částkou Kč. Lanškrounský betlém osobností byl doplněn o další čtyři figury řemeslníků a také betlém Aleny Tschöpové o 12 figur z kukuřičného šustí. Muzeum nemá vyřešenou otázku rozšíření depozitářů pro další sbírky a nemůţe dostatečně naplňovat svou nejdůleţitější sbírkotvornou činnost. Dosavadní depozitáře jsou malé a stísněné. Je připraven projekt úpravy podkroví hradebního domku na druhém nádvoří, na který bychom potřebovali částku Kč. Ve spolupráci s akademickým sochařem Zdeňkem Kolářským připravujeme rozšíření Kabinetu o další nově vytvořená díla, nainstalovaná do nových vitrín. Otevřeli jsme novou stálou expozici Císařský pokoj - sestavený z dochovaného a nově zrestaurovaného nábytku vyrobeného pro císaře Františka Josefa I. Fotoarchiv jsme obohatili o historické filmy o městě Lanškroun z let 1947 aţ 1972 zpracováním kotoučových filmů na nové nosiče DVD. Městské muzeum uspořádalo celkem 7 výstav s doprovodným programem, autorské Jana Vokálová, Radek Lepka (fotografie) a Jarmila Uhlířová (obrazy) a Bedřich Šilara (sochy) retrospektivu k padesátinám řezbáře. Uspořádáním vzpomínkového večera s koncertem jsme si připomněli 100. výročí narození hudebního skladatele Jindřicha Pravečka.Podíleli jsme se na přípravách oslav skladatele v rodných Výprachticích, včetně odhalení pamětní desky na rodném domě. K 91. výročí zaloţení republiky jsme uspořádali dokumentární večer námořního historika Borise Gola o osudech českých a moravských námořníků na rakousko-uherských lodích a Tomáš a Stanislav Zedníčkovi uvedli ukázky Z deníku Václava Jirečka. Uspořádali jsme IX. ročník Masopustního průvodu a veselice. Obnovili jsme v našem městě pořádání adventních trhů s hudebním programem a uvedení ţivého betlému. Nejnavštívenější výstava byla výstava betlémů s názvem Vánoce dříve a dnes (počet platících návštěvníků ). Vydali jsme vlastivědný sborník muzea Lanškrounsko č. 7, připravili jsme materiál ke včelařství na Lanškrounsku do sborníku polských kolegů. Pokračovali jsme v projektu Identifikace tradiční lidové kultury, jehoţ nositelem je Soubor lidových staveb Vysočina, tentokrát zaměřený na tematiku lidová stavba, doprava, obchod, trh a lidový oděv. Prováděli jsme všechny další odborné muzejní činnosti. Poskytovali jsme informační a průvodcovské sluţby po památkách města, zajišťovali jsme prodej knih, pohlednic a

2 uměleckých děl, vyřídili jsme 50 badatelských návštěv, zapůjčili jsme 49 sbírkových předmětů jiným institucím. Řešili jsme desítky badatelských dotazů prostřednictvím elektronické komunikace a po telefonu. Významně je také vyuţíván fotoarchiv, a to soukromníky, redakcemi novin a dalšími odborníky. Muzeum bylo prezentováno v Českém rozhlase Pardubického kraje, články v tisku, na vlastních webových stránkách. Pravidelně inzerujeme programy v odborných časopisech, vydáváme pozvánky a plakáty atd. Prováděli jsme běţnou údrţbu a nátěry dveří, pravidelné revize EZS, EPS, kamerového systému, elektrických přístrojů. Od pojišťovny jsme obdrţeli finanční částku Kč na opravu přenosového systému FAUTOR a časového spínače v ústředně EZ - na její základní desku, která byla znehodnocena zásahem blesku. Zúčastnili jsme se národní soutěţe Gloria musaealis o nejlepší knihu roku. Podali jsme 5 ţádostí o granty na MK ČR na restaurování historických hodin, FAUTOR, na Pardubický kraj Masopust, publikace Tajemství správce Riedera a restaurování hodin. Do majetku muzea jsme pořídili investici 5 uzamykatelných dřevěných stánků s pultem. V muzeu byla provedena finanční veřejnoprávní kontrola hospodaření organizace, dodrţování zákonu o účetnictví a kontrolního systému za rok 2008 a první čtvrtletí 2009, kontroly placení sociálního a zdravotního pojištění a inspekce Hasičského záchranného sboru Pk. Stávající počet pracovníků muzea je 5 (4 celé úvazky a 0,5 úvazku uklízečky). Zúčastnili jsme se metodického školení ředitelů (VMPa), školení zajištěné finančním odborem k novelám zákonů, řidičů BOZP a školení pro drţitele grantu a školení k novému programu na účetnictví. Děkujeme svému zřizovateli městu Lanškroun vedení, Radě města, Zastupitelstvu města, vedoucím odboru finančního, školství a kultury, investičního, externím spolupracovníkům a sponzorům za podporu a pomoc. PaedDr. Marie Borkovcová

3 FINANČNÍ PROSTŘEDKY Příjmy rok 2009 rok 2008 (pro srovnání) Příspěvek na provoz od zřizovatele Z toho: investice (stánky) půjčka (jiţ odečteno od dotace na rok 2010) Kč Kč Kč Mikroprojekt Euroregion Glacensis (fin. prostředky nám budou poukázány zpětně v květnu 2010) ( 9 434,82 EUR ) Kč Město Lanškroun na Lanškroun historický IV Kč Příspěvek KÚ Pardubice na restaurování Kč Příspěvek MK ČR na restaurování Kč Sponzorské dary Kč Kč Příjmy z vlastní činnosti Kč Kč Příjmy z doplňkové činnosti Kč Kč Vstupné celkem Kč Kč Celkem Kč Kč Další příjmy pro MÚ odvod za komisní prodej knih a CD a navracení dotace za prodané knihy Kč Kč NÁVŠTĚVNOST MUZEA A DALŠÍCH AKCÍ rok 2009 rok 2008 (pro srovnání) Celkem návštěvníků Platící: Návštěvníci expozic a galerie (dospělí, děti důchodci) Školní a hromadné výpravy Neplatící: Návštěvníci vernisáţí, zájezdy z partnerských měst a další delegace, děti z Dětského domova Dolní a Horní Čermné a chovanci Anenské Studánky, děti ze Speciální školy Lanškroun Návštěvníci výstavy Příbuzenstvo včelky Máji pozn. Podmínka europrojektu Návštěvníci masopustu Vybráno vstupné Vstupné dobrovolné

4 SPONZOŘI Jiřina Straková - Fotoateliér ALEMA Lanškroun a.s., INA s.r.o. Lanškroun, výlep plakátů pan V. Hejl, Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., PRACOVNÍCI MUZEA ŘEDITELKA PaedDr. Marie Borkovcová Zodpovídá za celkovou činnost, hospodaření, provoz a rozvoj organizace, provádí v muzeu odbornou činnost specializovanou na muzejnictví, muzikologii, etnografii a historii, ediční, vzdělávací, sbírkotvorné a výstavnické činnosti, propagace a spolupráce s médii. Zasluhuje se o bohatou publikační činnost muzea, zajišťuje odbornou praxi studentů, dohled nad seminárními a diplomovými pracemi. Poskytování průvodcovských sluţeb. Karel Uhlíř Zajišťuje odbornou správu sbírek uloţených v depozitáři a odbornou práci s nimi katalogizaci a odborný popis sbírek, realizace výstav a expozic, zabezpečuje také tvorbu a správu fotoarchivu, dále spravuje sklad publikací. Svou specializací se zaměřuje na filokartii, archeologii a militaria. Poskytuje průvodcovské sluţby. Hana Kozubová Administrativní a asistenční činnosti, realizace výstav po stránce aranţérské a výtvarné, inventarizace sbírek, odborná správa muzejní knihovny, vedení badatelské agendy, tvorba pozvánek a plakátů. Specializuje se na textilní techniky a výtvarné umění, konzervátorka textilií, předvádění textilních technik. Poskytuje průvodcovské sluţby. Jana Hajzlerová Vedení účetnictví a pokladny, daňové přiznání, tvorba rozpočtu a směrnic, zabezpečuje prodej publikací, zásobování muzea. Vypracovává přehledy a analýzy jednotlivých činností muzea. Pořizování evidence sbírkových předmětů včetně systematické evidence a fotografií do počítače. Evidence publikací, broţur, CD, videokazet, vyřizování komisního prodeje a prodeje na dobírku. Poskytuje průvodcovské sluţby. Eva Skalická Zajišťuje úklid všech prostor muzea, pomáhá při realizaci výstavní činnosti. SPOLUPRACOVNÍCI MUZEA Vedení města Lanškroun, vedoucí odborů a úředníci města, Městská knihovna, Kulturní centrum, ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun, TG TISK s.r.o. Lanškroun, redakce Listů Lanškrounska, Římskokatolické děkanství - farář Dr. Zbigniew Czendlik a administrátorka Michaela Vetišková, základní a střední školy v Lanškrouně, školky, místní spolky, lidoví a umělečtí řemeslníci, výtvarníci, Klub sběratelů, Lanškrounský fotoklub, Svaz chovatelů drobného zvířectva, Svaz včelařů, místní hudební sbory a hudební skupiny, Technické sluţby, Městská policie, Společnost česko-německého porozumění W. Hensela v Moravské Třebové, Hřebečské muzeum a archiv v Göppingenu, Fotoateliér paní Jiřiny Strakové, fotograf Radek Lepka, grafik Břetislav Dadák, PhDr. Jitka Boučková, Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., umělecký truhlář Jiří Knápek, Soňa Uhlířová, Karel Uhlíř sen., akademický sochař Zdeněk Kolářský a jeho syn Petr, Mgr. Petr Boček, Dagmar Tenenková, Tomáš Thun, Petr Vávra a další externí spolupracovníci.

5 Odborné instituce: Asociace muzeí a galerií (AMG), Východočeské muzeum v Pardubicích (oblastní muzeum), muzea a galerie v ČR a Evropě. VÝSTAVNÍ ČINNOST Stálé expozice: Historie města Lanškrouna a okolí Sklářství na pomezí Čech a Moravy Pamětní síň hudebního skladatele Jindřicha Pravečka Kabinet mincí, medailí a sochařských prací Zdeňka Kolářského Císařský pokoj Scénáře sezónních výstav Stěhování sbírek, výstavního fundusu a stavba a rozebírání stánků VÝSTAVY A AKCE NA ROK G: Andrea a Petr Staškovi, Sklo v barvách duhy (vánoční výstava) G: Jana Vokálová - Lanškroun jako na dlani, fotografie Cimbálová kapela ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a sólisté Roman a Sofie Berishvili M: Poštovní známky osobností, návrhy Vladislava Jurčáka Masopustní průvod a veselice Lanškrounský smíšený sbor a Komo/K/rák, folklórní soubor Jitřenka, soubor bicích nástrojů ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a soukromé bicí školy OR drums Petra Oravce a další program G: Radek Lepka, fotografie. Komo/K/rák ZUŠ J. Pravečka Lanškroun G: Výstava Příbuzenstvo Včelky Máji, Řemesla neznají hranic (řemeslnický trh ve spolupráci s partnerským městem Dzierzoniów), vystoupení souboru Zespól Piesni i Tanca, cimbálové muziky ZUŠ J. Pravečka a folklórního souboru Jitřenka M: Pane profesore, děkujeme ( J. Cibulka) Vydání Lanškrounska č Odhalení pamětní desky na rodném domě J. Pravečka ve Výprachticích k jeho 100.výročí narození, dechová hudba Letohrad a Bludovjanka Vzpomínkový večer s promítáním věnovaný 100. výročí narození Jindřicha Pravečka ve spolupráci se ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a KC Lanškroun G: Bedřich Šilar, plastiky, Jarmila Uhlířová, olejomalby M: Eva Roţenská, keramické reliéfy, uţitá keramika Táňa Stepasyuková, zpěv, ZUŠ J. Pravečka Lanškroun leden 2010 G: Vánoce dříve a dnes, ve spolupráci s muzei ČR Komorní soubor Pištci - koledy Adventní trhy ( ve spolupráci s KC Lanškroun) a ţivý betlém Pozn. výstavní plocha činí 749 m 2, výstavy jsou realizované v prostorách muzea a galerie jako jedinečný komunikační prostředek mezi muzeem a veřejností.

6 SBÍRKY MĚSTSKÉHO MUZEA Počet přírůstkových předmětů Počet přírůstkových předmětů v roce Poslední zápis do Centrální evidence MK ČR Organizace spravuje sbírky a sbírkové předměty ve vlastnictví města na základě zákona o ochraně sbírek 122/2000 Sb. a vyhlášky MK ČR pod evidenčním číslem MLA/ / ve vlastnictví města Lanškroun s názvem : Podsbírka 1, jiná - souhrnná. K bylo zapsáno sbírek a fotografií. Ke konci roku byly provedeny inventury části sbírkového fondu tak, aby za 10 let byla splněna inventura celého sbírkového fondu. Získané darem: 13 obrazů olejomaleb s tematikou městské architektury Lanškrouna a krajinných motivů Lanškrounska od Petra Špačka ( dar města Lanškroun ) Brusle, 50. léta 20. století ( Naděţda Kleinerová ) Sekera klínová, bronz, neolit Hasičská helma, 30. léta 20. století ( MUDr. Marta Hajznerová ) Sokolský kroj, 30. léta 20. století ( RNDr. Lada Sitová ) Kroj sokolky, 20. léta 20. století ( RNDr. Lada Sitová ) Psací stroj CONTINENTAL, 30. léta 20. století ( Dana Zedníčková) Medaile Svazu osvobozených politických vězňů Medaile Svazu bojovníků za svobodu s legitimací, 1947 ( Jiří Novotný) Získané koupí: Polychromovaný betlém Jarmily Haldové s řemeslnickými motivy a darovníky v hřebečských krojích, figury řemeslníků do Lanškrounského betlému osobností od řezbáře Bedřicha Šilara scéna ze zabijačky s řezníkem Františkem Kocourkem, kameník Christian Hahn, perníkář Jiří Maserle, švec František Hajnovič Skleněné vánoční ozdoby (1 sada) výrobce Slezské druţstvo Opava Selský stůl a 2 ks selské ţidle (repliky, výrobce umělecký truhlář Jiří Knápek) 12 figur z kukuřičného šustí do betlému Aleny Tschöpové Restaurování: Čalounění 2 intarzovaných křesel ze souboru nábytku pro císaře Františka Josefa I. Počet přírůstků videozáznamů 8 Počet přírůstků do archivu fotografií Počet nakoupených odborných knih 4 Fotoarchiv obsahuje skleněné fotodesky, historické a současné fotografie (portrétní, místopisné), plakáty, fotoalba, diapozitivy, dokumentární filmy z let 1947 aţ 2009, černobílé i barevné pohlednice ( staré i nové ) Lanškrouna i Lanškrounska a mapy, projekty, CD souborů, vyhlášky a restaurátorské zprávy. Dokumentární soubory obohacujeme průběţně o snímky zachycující urbanistický vývoj města, registrujeme nově vydané pohlednice Lanškrouna, plakáty, reklamy Pořizování výstřiţků z Orlického deníku a ostatních tiskovin Zkatalogizováno 234 sbírkových předmětů Zkatalogizováno fotografií PRÁCE SE SBÍRKOVÝM FONDEM

7 Zápůjčky sbírek a fotografií jiným osobám a institucím: Prapor České hasičské ţupy Lanškrounské (Ing.Jan Borovský, Lanškroun) Perníkové formy a fotografie Jiřiny Strakové (Dzierżoniowské středisko kultury) Odborná muzejní knihovna nabízí odborné publikace, kterých čítá 1874 svazků.jedná se o knihovnu volně přístupnou veřejnosti za účelem studia německá literatura, regionalistika, historie, umělecko-průmyslové sbírky, malířství, umění, památková péče, geografie, slovníky, lexikony, encyklopedie, pověsti a pohádky, kroniky, ročenky škol a periodika. Je průběţně doplňována. KULTURNĚ - VÝCHOVNÉ AKCE Průvodcovství po stalých expozicích a sezónních výstavách v muzeu pro školní výpravy a zájezdy, exkurze po památkách města, archeologické semináře pro ţáky základních škol Masopustní průvod a veselice Lanškrounský smíšený sbor a KomoKrák, skupina historického šermu Durabo Trutnov, dětský folklórní soubor Jitřenka, Soubor bicích nástrojů ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a soukromé bicí školy OR drums Petra Oravce Řemesla neznají hranic (lidový a umělecký řemeslnický trh ve spolupráci s Dzierżoniowským střediskem kultury) - Program na zámeckém nádvoří: Otevření lidových a uměleckých řemeslnických trhů spojených s ochutnávkou výrobků na bázi medu( ve spolupráci s Kulturním centrem Lanškroun), propagační výstava drobného zvířectva (pořadatel Český svaz chovatelů, ZO Lanškroun), vystoupení Šermířského spolku Šumperk, včelí pohádka nejen o medu Medunka a Brunďa, hry a soutěţe pro děti na druhém nádvoří ( Dům dětí a mládeţe Lanškroun), lukostřelba, hudební trio Š.O.K., oficiální zahájení přivítání hostů a proslovy, slavnostní otevření výstavy Příbuzenstvo včelky Máji a Pane profesore, děkujeme, průvod, obřad vybírání medu z úlu, vystoupení včelaře Żuromińského, křest obrazového průvodce po sbírkách muzea a Regionální jizby a Vlastivědného sborníku 7, vystoupení polského folklorního souboru z Dzierżioniówa Zespól Piesni i Tanca Slezanie, vystoupení folklorního souboru Jitřenka, Cimbálová muzika ZUŠ J. Pravečka Lanškroun, promítání historických filmů o Lanškrouně znovuobnovená premiéra ( galerie muzea), ohňová show Organizace oslav 100. výročí narození Jindřicha Pravečka, odhalení pamětní desky na rodném domě J. Pravečka ve Výprachticích a účinkování dechových hudeb, uspořádání vzpomínkového večera s koncertem ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a promítání DVD o skladateli Medobraní partnerský projekt účast lidových a uměleckých řemeslníků a včelařů z Lanškrounska a 2 folklorních tanečních skupin Adventní trhy, zajištění pěveckých vystoupení, řemeslníků a ţivý betlém PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST Partnerská Města Lanškrouna PaedDr. Marie Borkovcová, pro klub důchodců bývalých Východočeských papíren Vzpomínkový večer k 100. výročí narození J. Pravečka Dokumentární večer slovem a obrazem Za tajemstvím čínského copu ( Z deníku Václava Jirečka o cestě na R-U křiţníku S.M.S. Aspern a bojích v Číně v letech ) Tomáš a Stanislav Zedníčkovi

8 Osudy českých a moravských námořníků na rakousko-uherských lodích (O osudu námořníků, lodí a vraků Rakousko.Uherska) námořní historik Boris Gol Česko Polská konference, 20 let svobody, 10 let partnerství, referát Spolupráce Městského muzea Lanškroun a Dzierżoniowského kulturního střediska PaedDr. Marie Borkovcová ČINNOST PUBLIKAČNÍ Obrazový průvodce po sbírkách Městského muzea Lanškroun a Regionální jizby Dzierżoniowského kulturního střediska, počet stran 100, celobarevná tiskovina, formát A5. Tato publikace obrazovou formou zprostředkovává sbírkové předměty obou institucí, které se nacházejí ve stálých expozicích nebo v depozitářích. Spolufinancováním z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Sestavení a redakce PaedDr. Marie Borkovcová, Karel Uhlíř, grafická úprava Břetislav Dadák, fotografie Jiřina Straková, Radek Lepka, Taťána Binková, překlad Robert Miklas, tisk TG TISK s.r.o. Lanškroun Vlastivědný časopis Lanškrounsko č. 7, 60 stran. Sborník se věnuje historii i současnosti města Lanškroun a regionu Lanškrounsko. Obsahuje články z dějin, raného středověku, církevních dějin, dějin umění, lidové kultury, památkové péče, architektury a přírody. Mapuje činnost muzea za uplynulý rok ( restaurované sbírky, fotoarchiv, výstavy a významné dny). Důleţitou součástí je bohatý obrazový materiál. Spolupráce na přípravě informačních materiálů o městě Lanškroun Texty, příprava a popis fotografií, korektury, posuzování grafiky do broţury, skládačky a mapy o městě Lanškroun vydavatel město Lanškroun, fotografie JiřinaStraková, Radek Lepka, fotoarchiv Městského muzea, grafická úprava OFFAXIS, s.r.o., tisk tiskárna DOBEL s.r.o. Vydání tří pohlednic Zámek, Radnice, Muzeum ČINNOST BADATELSKÁ Počet badatelů, především studenti 50 Témata studia: Lidové hřebečské kroje a Hřebečko , lidové masky, studium díla akademického sochaře Zdeňka Kolářského a příprava dalšího katalogu jeho posledních prací, střelecké spolky, tabáková továrna, partitury, fotografie a deníky Jindřicha Pravečka, hudební ţivot na Lanškrounsku, středověké a raně novověké sklářství na severní Moravě, historie osídlení Lanškrounska, rekonstrukce a obnova památek, historická zástavba, historie mycích toaletních souprav, historie péče o seniory, vlastivědné časopisy Pardubického kraje, malovodní nádrţe Lanškrounska, mlýny, zaniklé obce, sametová revoluce, osobnosti, čestná občanství. Významnou roli v badatelských dotazech sehrála elektronická komunikace, celá řada studentů, institucí a soukromých badatelů dává přednost elektronické komunikaci před osobní návštěvou. Zasíláme fotografie a texty o sbírkách, našem městě do odborných časopisů, novin apod. Vyřízené dotazy em na historii pomníku u Zámečku, stavbu německé dálnice, elektrifikace Lanškrouna, Pifflovu vilu, sklárny, německé předky atd. Dotazy po telefonu německé názvy dřívějších obcí, lokalit a ulic, generál Laudon v Lanškrouně, pomník nebo hrob obětem prusko-rakouské války, regionální literatura

9 ČINNOST PROPAGAČNÍ Pozvánky a plakáty k výstavám a akcím v muzeu, články do Listů Lanškrounska k výstavám a historickým výročím, Inforočenky města Lanškrouna, do regionálního tisku (Orlický deník, Mladá fronta dnes), Ateliéru výstavy. Časopis Střelecká revue (100 s., výtisků) zbraně, militaria, památky střeleckých spolků ve stálé expozici v Městském muzeu Lanškroun. Info o muzeu a městě publikace Výletní atlas Text a foto do Mapy Pardubického kraje (Poznávejme kraje republiky ČR) Věstních Asociace muzeí a galerií Schönhengster Jahrbuch (vyd. Schönhengster Heimatbund) Rozhovory prezentace výstav a akcí muzea do Českého rozhlasu Pardubického kraje. Prezentace na webových stránkách muzea ČINNOST ODBORNÁ Příprava scénářů výstav včetně doprovodných textů a popisek, úvodních slov k autorským výstavám, výstavám z vlastních sbírek, výtvarného umění, řemesel, fotografií, starých pohlednic i víceoborových. Chronologická, systematická evidence sbírek (II. stupeň), uloţení sbírek, zajištění restaurování 4 sbírek, koncepce sbírkotvorné činnosti Odborný dohled nad seminárními a diplomovými pracemi Odborné články do Vlastivědného sborníku Lanškrounsko č. 7 - redakce, korektury textů Vyplnění grantů Průvodcovské činnosti s odborným výkladem po expozicích, předvádění textilních technik Psaní odborných posudků Realizace výstav práce aranţérské a výtvarné Výzkum současného folklóru (jiţ čtvrtý rok) na téma lidová stavba, doprava, obchod, trh a lidový oděv v 21 obcích regionu Lanškrounsko a v Lanškrouně (na základě dotazníků) pro Národní ústav lidové kultury ve Stráţnici Vyplnění výkazu o muzeu KULT (MK) za rok 2008 Přihláška do národní soutěţe muzeí a galerií Gloria musaealis 2008 o nejlepší vydanou knihu Kalendárium výstav Zapojení do spolupráce s jinými subjekty: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha Asociace muzeí a galerií Východočeské muzeum v Pardubicích Spolupráce se základními a středními školami regionu Lanškrounsko a školek (archeologický seminář, odborné výklady v expozicích, dětský koutek na výstavách) Spolupráce s obecními úřady Lanškrounska (odborná pomoc, distribuce sborníků, knih, zápůjčky na výstavy) Spolupráce s lidovými a uměleckými řemeslníky, výtvarníky, Lanškrounským fotoklubem, Klubem sběratelů Spolupráce s městskými spolky, včelaři, chovateli drobného zvířectva Spolupráce s Hřebečským krajanským spolkem a muzeem v Göppingenu, Svazem Němců v Čechách a partnerskými městy v Polské republice Ochranný svaz autorský ohlašovací povinnost hudební produkce

10 VÝZNAČNÉ OSOBNOSTI V MUZEU Akademický sochař Zdeněk Kolářský, Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., delegace z partnerského města Keţmarok, delegace z města Dzierzoniów, krajané ze SRN, Helena a Jaroslav Ţeníškovi, PhDr. Pavel Popelka, CSc, ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodu a další ODBORNÉ ČASOPISY A NOVINY Věstník českých a moravských muzeí, Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, Orlický deník, Listy Lanškrounska, Schönhengster Jahrbuch, Schönhengster Heimat. ÚDRŢBA OBJEKTU Pravidelné revize (elektrických přístrojů a elektroinstalace, zabezpečovacího a kamerového systému systému, hasicích přístrojů, poţární signalizace). Otevírací doba: Vstupné: ÚT- PÁ dospělí 30 Kč SO NE děti, důchodci, školní výpravy 20 Kč VÝSTAVY A AKCE NA ROK G: Historické kočárky ze sbírky Miloslavy Šormové Pěvecký sbor předškolních dětí Motýlek Masopustní průvod a veselice G: Bienále ZUŠ J. Pravečka Lanškroun Zaostřeno na detail G: Libuše Pilařová Kverková - obrazy - krajiny a zátiší M: Záviš z Falkenštejna a jeho doba Oslavy 725. výročí od první písemné zmínky o městě Lanškroun dobový průvod, historický šerm a scénické vystoupení o Záviši z Falkenštejna, raţba mincí, sokolnické ukázky, gotická hudba, pohádka a hry pro děti Řemeslnické trhy Řemesla neznají hranic Komorní soubor ZUŠ Lanškroun Propagační výstava drobného zvířectva ZO ČSCH Lanškroun Křest knihy Tajemství správce Riedera, autorka Marie Macková Lanškrounska č. 8 a knihy o Jindřichu Pravečkovi, sen. k jeho výročí, autoři Helena a Jaroslav Ţeníškovi G: Lanškrounský fotoklub fotografie Sudety kolem nás a v nás M: Práce ţáků Základní školy speciální Lanškroun a Základní školy speciální Dzierzoniów Ilja Michalec G: Pavel Popelka fotografie inspirace folklorem i přírodou Dudy G: Betlémy Čas vánoční, lidové zvyky z adventního a vánočního období - pol. ledna 2011 betlémy Lanškrounský smíšený sbor Adventní trhy Mikulášské trhy

11 Dodatek k výroční zprávě Městského muzea Lanškroun Zdůvodnění ke kapitole Finanční prostředky Příjmy z vlastní činnosti V roce 2009 došlo ve srovnání s rokem 2008 k poklesu z prodeje publikací z důvodu absence vydání obsáhlejší publikace určené k prodeji a zároveň zajištění jejího úplného rozprodání v tomtéţ roce. Rok 2009 vydání vlastivědného časopisu Lanškrounsko č. 7 a neprodejné publikace Obrazový průvodce po sbírkách (Mikroprojekt EU) Rok obsáhlá publikace Obce Lanškrounska na starých pohlednicích (á 550 Kč) byla vydána na základě předběţných objednávek obcí Lanškrounska a dalších obcí (tedy širšího regionu) a na základě finančních příspěvků dvou lanškrounských firem a v tomtéţ roce byl celý náklad (500 ks) během krátké doby vyprodán. M. Borkovcová

Městské muzeum Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun Městské muzeum Lanškroun Výroční zpráva 2012 Úvodní slovo ředitelky Museum jest sídlo Mus, kde v síních a sálech chovají se sbírky věcí vědeckých a uměleckých, obrovskému dílu podrobuje se musejník, práce

Více

Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo ředitelky

Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo ředitelky Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo ředitelky Stojí, stojí v mlze dům, jmenuje se muzeum. V něm je plno zvířátek, památek a vědy. Jan Vodňanský Muzeum je stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Předkladatel : David Knápek, ředitel KC Obsah:Komentář, příloha Výkaz provozu, příloha Návštěvnost, příloha Přehled hospodaření Komentář k roku 2010 Kulturní centrum i v roce

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 1. Úvod Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 Za nejpodstatnější skutečnosti z průběhu r. 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČM) považujeme: 1. VČM dokončilo

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU HK) je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Galerie má své sídlo v Hradci Králové,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 1. Úvod Největším kladem činnosti VČM v r. 2006 je udržení poměrně velkého zájmu veřejnosti o prezentační aktivity muzea, zejména dosažení

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Organizační a pracovní řád Kanceláře České stomatologické komory

Organizační a pracovní řád Kanceláře České stomatologické komory Organizační a pracovní řád Kanceláře České stomatologické komory I. Úvodní ustanovení 1. Kancelář České stomatologické komory (dále jen "Kancelář") zajišťuje personální, organizační a materiální podmínky

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 1, Prezentace muzea: I, Výstavní projekty: A, Muzeum Mladoboleslavska hrad: Stálé expozice: Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

P A M Á T N Í K L I D I C E. Výroční zpráva za rok 2003

P A M Á T N Í K L I D I C E. Výroční zpráva za rok 2003 P A M Á T N Í K L I D I C E Výroční zpráva za rok 2003 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Památník Lidice a jeho činnost 3. Hospodářská činnost, dary a příspěvky 4. Technická a stavební činnost 5. Výhled na rok

Více

KONFERENCE TEXTIL V MUZEU STEJNOKROJE, VLAJKY A PRAPORY

KONFERENCE TEXTIL V MUZEU STEJNOKROJE, VLAJKY A PRAPORY KONFERENCE TEXTIL V MUZEU STEJNOKROJE, VLAJKY A PRAPORY 10. 11. ČERVNA 2014 KONFERENCE TEXTIL V MUZEU / STEJNOKROJE, VLAJKY A PRAPORY / BRNO 2014 PURKYŇOVA 105 / 612 00 BRNO / T +420 541 421 411 / F +420

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM ZA ROK 2011 1 Obsah I. Všeobecné informace o muzeu 2 II. Ekonomické údaje 4 III. Přehled akcí muzea za rok 2011 4 IV. Publikační činnost za rok 2011

Více

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 PROGRAM PODPORY PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL, PROFESIONÁLNÍCH SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ V ROCE 2005 SEZNAM PROJEKTŮ S NAVRHOVANOU VÝŠÍ DOTACE Pořad.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 11. 3. 2014 1 1. Rozpočet organizace v roce 2013 Provozní

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Název materiálu: bod č. 7 Synagoga Turnov

Název materiálu: bod č. 7 Synagoga Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 15. 12. 2011 Název materiálu: bod č. 7 Synagoga Turnov Předkládá: Ing. Eliška Gruberová Vypracoval: Ing. Eliška Gruberová Zúčastní se projednávání v RM: ano Předložení materiálu

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

Koncepce kultury města Lanškroun. prosinec 2011. Pro Radu města Lanškroun vypracoval David Knápek, Kulturní centrum Lanškroun

Koncepce kultury města Lanškroun. prosinec 2011. Pro Radu města Lanškroun vypracoval David Knápek, Kulturní centrum Lanškroun Koncepce kultury města Lanškroun prosinec 2011 Pro Radu města Lanškroun vypracoval David Knápek, Kulturní centrum Lanškroun Kultura je důležitou součástí života města a jeho obyvatel, zvyšuje kvalitu života,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více