Výroní zpráva za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva za rok 2009"

Transkript

1 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské vdecké knihovny a knihovna je tak denn otevena od 8.30 do hod.v hlavních budovách a rozšíena byla i výpjní doba na pobokách o pátení dopoledne. V souladu se strategií doplování knihovních fond byl nakupován knihovní fond jak v tištné podob, tak i v elektronických databázích dle poteb našich uživatel. Ti mohli využívat i nabídku na naší webové stránce a informovat nás o titulech, které v knihovn postrádají. Našimi tenái jsou obané všech vkových a vzdlanostních kategorií z celého Jihoeského kraje, kteí využívají rozsáhlé fondy naší knihovny pro svoje vzdlání, záliby, odpoinku a k odborným a vdeckým innostem. V oddlení nákupu a zpracování knihovních fond byla povena odborná knihovnice zajišováním revizí a kontrolou knihovního fondu v celé knihovn a tím jsme zabezpeili vyšší a soustavnou kontrolu tohoto majetku. Byl rozšíen poet dokument, dostupných v digitální knihovn. V rámci hudebního oddlení vzniklo speciální pracovišt pro nevidomé a slabozraké uživatele, digitální lupou byly vybavena studovna odd. periodik a ítárna Na Sadech, pokraovalo rovnž doplování dokument do zvukové knihovny pro uživatele se zdravotním postižením. Ve spolupráci s dodavatelem elektronického knihovnického systému jsme v r.2009 nadále konzultovali další možnosti zlepšení y rozšíení elektronických služeb uživatelm, což se projevilo ve spokojenosti našich uživatel, kteí ocenili komfortnjší služby systému (nap.možnost pedregistrace pro on-line služby) Výrazn jsme zvýšili poet akcí pro uživatele, zejména pro speciální skupiny (nap. matky na mateské dovolené, mládež ve vku let, besedy a akce pi poádání výstav se závažnými spoleenskými parametry, úspšná pednáška o hledání našich pedk v archivních dokumentech a na internetu, školení pro seniory o možnostech internetu) V budov Na Sadech byla v suterénu vybudována menší specializovaná studovna pro kolektivní využívání zájmových a odborných skupin tená na jejíž propagaci je nutno nadále pracovat. Ve virtuálním knihovnickém prostedí jsme zajišovali pro naše uživatele i meziknihovní výpjní služby V hlavních JVK a na pobokách nainstalován nový informan-orientaní systém. V roce 2009 byla navázána úzká spolupráce s Literárn historickým kruhem pi Historickém klubu, jejichž pednášky se poádaly 1x msín v pednáškovém sále Velmi kvalitní výstavy, jejichž seznam je v píloze, jsme uspoádali s adou neziskových organizací, z vlastních zdroj, ve spolupráci s regionálními institucemi a to v obou hlavních budovách knihovny Elektronická kniha Kohoutí kíž dosáhla koncem roku 2009 potu 991 zaznamenaných autor a je velmi cenna badateli, historiky a regionálními institucemi jako významný zdroj regionálních literárních informací Podle pokyn zizovatele jsme projednali s povenými knihovnami plnní regionálních funkcí v roce 2008 a podepsali jsme smlouvy na rok Kontrola plnní regionálních funkcí v jednotlivých regionech byla v prbhu roku fyzicky provádna pracovníky odboru knihovnictví a odborného vzdlávání

2 II. Nákup, zpracování a zpístupnní knihovních fond, revize Akvizice 1. Peníze na nákup knih: 2, nákup knih z regionálních funkcí : K 2. Celkový pírstek knih a map: sv. knih (10615 titul) Z netolické knihovny 1473 sv. knih (1239 titul) 232 sv. map (203 titul) 3. Dodavatelé vybíráni podle rabatu pohybuje se od 0 do 30 % ceny, bez rabatu pouze skripta a nkteré speciální dokumenty z nakladatelství, která rabat neposkytují a jejichž dokumenty nelze s rabatem získat ani od jiných dodavatel. 4. Neosvdila se spolupráce s firmou Pemic sice nabízela rabar až 33%, ale dodávky byly nespolehlivé, chyby v dodaných titulech i ve fakturách 5. Pi výbru se pihlíželo ke strategii doplování fondu JVK Krom novinek evidovány též dary, knihy z Pedagogického centra, povinné výtisky. Pokraovalo doplování zniených dokument (cca 150 titul), sledováno dodávání PV, urgence dodavatelm, atd. Rozbor pírstku knih podle poboek a akviziní metody: Lokace Dislokace Nákup DAR NHD PV Celkem sv. LI Celkem BIS STUD PULT SKL REG+pír KRA Ostatní NS DET DOS PDOS DK SV CD R Va ZK PRIR Celkem všichni

3 Katalogizace a zpracování fond 1. bžná katalogizace - nové pírstky v pevážné vtšin zpracovány a pedány pjovnám maximáln do 3 týdn výjimku tvoí konec roku, kdy se krom zvýšeného nákupu projevila hlavn dlouhodobá nemoc ve vcné katalogizaci, kde dochází ke zdržení katalogizace (délka zpracování u nkterých výtisk do 6 týdn) 2. pokraovala katalogizace fondu Netolická knihovna zkatalogizováno 1473 svazk (1275 titul) jmenn i vcn, nepodailo se úpln dokonit katalogizaci monografií z fondu Netolické knihovny, zbývá ale pouze okolo 100 svazk, bude dokoneno nejpozdji do konce února pokraovala retro-katalogizace fondu výtvarn pozoruhodných knih zpracováno 842 sv. jmenn i vcn vetn popisu vazeb, pokud se jednalo o autorské vazby. Pokraovalo zpracování knihovny KPC kolace cca 900 sv., do fondu zaazeno cca 120, zbytek nabídnut knihovnám. Zpracování fondu bude dokoneno v r Krom toho též retrokatalogizace knih se signaturou A velkých formát 334 sv. 4. katalogizace knih z píruky v oddlení rukopis a starých tisk ve Zlaté Korun zpracováno 440 sv., ásten retro-katalogizace, vtšinou nové pírstky, dokoneno cca 75%, bude hotovo v 1. pololetí 2010 Krom toho zakládání lístkových katalog, kolace dar a internetových nabídek, testování inovací v programu ARL, opravy a synchronizace pedmtových hesel z bývalého Tezauru s autoritami NK, atd. Zpracováno jmenn: nových titul tl. Netolic tl. retra Celkem: titul Vcn zpracováno: nových titul (vetn Netolic) tl. retra Celkem: titul (Z dvodu dlouhodobé nemoci jedné vcné katalogizátorky se ást retra vcn nezpracovávala, navíc zstalo cca 800 titul k dokonení v r. 2010) Seriály: Celkem v ARL souborných záznam periodik, z toho v r 2009 jich bylo vytvoeno (1.542 v rámci grantu a 572 nových) SZ = svázaných roník = holding Revize a odpisy, správa pírstkových seznam 1. Vybudováno nové pracovišt revizí úkolem je plánování, organizace, technické zabezpeení revizí fondu podle knihovnického zákona, dále jejich fyzické provádní s pomocí pracovník jednotlivých revidovaných oddlení, pomoc pi super-revizi, zpracování dokumentace, zajištní odpis, mimo to kontrola pírstkových seznam, katalogizace drobných tisk., píp. další innosti podle poteby. 2. Provedena revize fond v rozsahu knihovních jednotek v rámci celé knihovny. Poet ztrát: knihovních jednotek. K pehledání v roce 2010 zstalo 887 knihovních jednotek (podrobnjší zpráva k dispozici v oddlení) 3. Provedena kontrola všech ad pírstkových ísel chybjící pírstková ísla dohledána, vtšinou šlo o chyby zpsobené konverzí do ARL. Pírstkový seznam (výstup) byl upraven p. Houštm, doplnn o nkteré povinné údaje, vygenerován a uložen pro pípad kontroly. V prosinci 2009 další kontrola pírstk z r Dále bude provádno pravideln dvakrát ron erven a prosinec. 4. Odpisy v roce 2009: Bžný fond : odpis z r celkem 9156 Malý inventá: odpis z r celkem 7033

4 Celkem odpis: Katalogizace drobných tisk pro regionální oddlení: 390 sv. 6. V listopadu a prosinci 2009 kolace, nabídkové seznamy a další agenda spojená se zpracováním knihovny Pedagogického centra v. Budjovicích Fond výtvarn pozoruhodných knih Koupili jsme dv umlecké vazby od významných eských kniha Jana Soboty a Jeleny Jarmily Sobotové, 1 vazbu belgické knihaky Liliane Gérard, nkolik bibliofilií a obrazových publikací, celkem 15 sv. Píklady zajímavých akvizic: pjovna European architecture / Michelle Galindo = Jevropejskaja architektura / Mišel' Galindo = Evropská architektura / Michelle Galindová. -- 1st ed. -- Praha : Slovart ; Moskva : Magma, s. : il. (pevážn barev.), plány ; 30 cm. -- (Collection). -- Obsahuje rejstík. -- ISBN : Umní východní Asie / Gabriele Fahrová-Beckerová (ed.) ; s píspvky od Michaely Appelové... [et al.] ; [z nmeckého originálu... peložil Vladimír adský]. -- V Praze : Slovart, s. : il. -- ISBN : studovny Kindlers Literatur Lexikon / herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold , völlig neu bearbeitete Aufl. - - Stuttgart ; Weimar : J.B. Metzler, sv. oddlení periodik v rámci služby LibrarypresDisplay již 1060 titul novin ze 85 zemí v 41 jazycích rozšíení nabídky digitalizovaných periodik: Budivoj, eská mysl, Zvst od Nežárky a Ženské listy oddlení regionální Schwarzenbergové v eské a stedoevropské kulturní historii / [knihu koncipovali Zdenk Bezecný, Martin Gaži, Martin C. Putna ; uspoádal a edin upravil Martin Gaži] /. -- eské Budjovice : Národní památkový ústav. Územní odborné pracovišteské Budjovice, s. : il. -- (Collectiones ; sv. 2). -- ISBN : (váz.). Album vedut Království eského [grafika] = Malerisch-historisches Album des Königreichs Böhmen = A Pictorial Album of the Kingdom of Bohemia / August C. Haun ; text Jií Úlovec vyd. -- Praha : Argo, [48] obrazových list : barev. ; 29 x 37 cm + 1 brožura (50 s.). -- reprodukce litografií na volných listech. -- "Reprodukováno z díla Malerisch-historisches Album des Königreichs Böhmen vydaného Eduardem Hölzelem v roce 1864"--Tiráž. -- ISBN : Kulturraum Österreich : die Identität der Regionen in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts / Werner Telesko. -- Wien : Böhlau, c s. : il. ; 25 cm. -- ISBN : Mezi mšany a šlechtou : djiny rodu Daublebských ze Sternecku / Tomáš Sterneck. -- Brno : Statutární msto Brno : Archiv msta Brna, s. : il. (nkteré barev.), portréty, faksim. ; 24 cm + 5 genealog. píl. ([10] s.). -- ISBN : (váz.). Šumava : Alfred Kubin, Josef Váchal / [text Hana Klínková, Marie Rakušanová, Ivana Jonáková]. -- Vyd [Praha] : Arbor vitae a Západoeská galerie v Plzni ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze a Galerií výtvarného umní v Ostrav, s. : il. (nkteré barev.), portréty, faksim. ; 25 cm ISBN (Arbor vitae : brož.). -- ISBN (Zapadoeská galerie : brož.)

5 Zdná boží muka v jižních echách / Pavel Hájek. -- Vyd eské Budjovice : Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt v eských Budjovicích, s. : barev. il., mapy ; 31 cm. -- (Monumenta ; sv.. 1). -- ISBN : (váz.). Die Landespatrone der böhmischen Länder : Geschichte - Verehrung - Gegenwart / herausgegeben von Stefan Samerski in Zusammenarbeit mit dem Sozialwerk der Ackermann- Gemeinde/München. -- Paderborn : Ferdinand Schöningh, c s. : il., mapy ; 24 cm. -- ISBN : (brož.). hudební oddlení Zvukové náhravky s obsahem stedovké, renesanní a barokní hudby vydaných nakladatelstvím Alia Vox pod vedením Jordi Savalla. Kompletace zvukových nahrávek Händlových ( ) dl vydávaných k 250. výroí jeho úmrtí. Nákup Vivaldiho dl vydaných nakladatelstvím Naive v rámci ediní ady Tesori del Piemonte. Rozšíení nabídky eských film na DVD o dalších 37 titul CD komplety Woodstock, Presley, Doors, Beatles Faksimile Mozartových oper: Idomeneo, Cosi fan tutte, Die Entführung aus dem Serail, Le nozze di Figaro dtské oddlení Djiny : velký obrazový prvodce historií lidstva : od úsvitu lidské civilizace po souasnost / hlavní redakní konzultant Adam Hart-Davis ; [z anglického originálu... peložili Aleš Bíza... et al.]. -- Vyd Praha : Knižní klub, s. : il. -- Obsahuje rejstík. -- ISBN : Malá encyklopedie Universum : píruní encyklopedie pro 21. století. 5 sv. / [autorský kolektiv]. -- Vyd Praha : Knižní klub, 2009

6 asopisy v digitální knihovn Název Roky Architekt Archiv orientální Budivoj Czech Journal of Animal Science asopis pro moderní filologii eská mysl Filosofický asopis Geografie Hraka Kon Linguistica Pragensia Moderní obec Moderní ízení Národní listy Obec a finance Papír a celulóza Pedagogická orientace Philologica Pragensia Právník Právní praxe Právo a zákonnost 1992 Sborník eskoslovenské geografické spolenosti Sestra Sociální politika Soudní rozhledy Starožitnosti a užité umní Svtozor Svtozor Umní a emesla ,95,98 Vodní hospodáství Výtvarná výchova Výživa (lidu) Výživa a potraviny Zlatá Praha Zprávy památkové pée Zvst od Nežárky 1863 Ženské listy Živoišná výroba

7 III. Služby uživatelm Odbor služeb byly zajištny výpjní a informaní služby pro tenáe (viz statistické údaje) byla rozšíena výpjní doba ve všech oddleních (zahájení v 8,30 místo 9,00 každý všední den vetn pátku, v pátek dopoledne oteveno i na pobokách, výpjní doba v hudebním oddlení sjednocena s ostatními oddleními Celoknihovní statistické údaje (období ): poet tená s platnou registrací : celkový poet návštvník: z toho: Lidická, výpjní pult Lidická, odd. periodik 9416 Lidická, hudební odd Lidická, studovny 7192 Lidická, regionální odd Lidická, internet a el. zdroje Na Sadech, odd. pro dosplé Na Sadech, odd. pro dti poboka tyi Dvory poboka Rožnov 9588 poboka Suché Vrbné poboka Vltava 9183 Zlatá Koruna, historické fondy 26 v tom uživatelé internetu celkem: celkový poet výpjek: on-line služby (pepotený poet návštvník): webové stránky knihovny: IPAC (pihlášení do konta): (z toho mimo budovy JVK) Kohoutí kíž: MVS: 1335 rešerše: 93 rešerší / 3065 záznam databáze (ísla za názvem udávají poet pístup/poet zobrazených dokument): eské zahraniní ASPI (jen prostednictvím knihovníka) 1010 OCLC First Search (on-line) 1652/5271 SN databáze eských norem (jen prostednictvím EBSCO (on-line) 64/589 knihovníka) 90 eská národní bibliografie LibraryPressDisplay (on-line) 867/1329 Biblomedica Espace Preces (patenty, st. Evropa) Anopress (on-line) 569/3519 TK (on-line, jen prostednictvím knihovníka) 25/211 Další akce pro uživatele probíhaly akce na podporu tenáství v dtském oddlení (Svtový den knihy, burza petených dtských knih výmna knih mezi dtskými tenái, (Prváek), informatická

8 lekce pro žáky ZŠ, veejná tení, úast na Festivalu dtských knih a asopis v DK metropol pracovníci odboru se podíleli na píprav a realizaci besed a exkurzí pro žáky základních, stedních a vysokých škol probíhaly semináe pro studenty JU, odborná pomoc studentm (konkrétní bibliografické zdroje, informaní portály a elektronické zdroje, bibliografické citace) píprava podklad pro digitalizaci regionálních periodik provedli jsme školení internetu pro seniory v rámci akce Bezen msíc internetu píprava podklad pro výstavu fotografa Josefa Erharta (leden 2009) ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze a katedrou germanistiky Pedagogické fakulty Jihoeské univerzity jsme nainstalovali výstavu a umožnili jsme pednášky o život a díle spisovatelky Libuše Moníkové výstava eskoslovenské legie probhla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a Mstskou ástí Praha 7 podzimní cyklus výstav boje proti totalit: pevzaté výstavy Koncentraní tábory a III. odboj byly doplnny besedami s pamtníky pro školy a veejnost; vlastní výstava Sametová revoluce v tisku zahájení výstavek k hudebním výroím, na základ nov uzavené smlouvy s OSA doprovázeny hudební reprodukcí propagace nov nakoupeného fondu prostednictvím výstav

9 Vývoj hlavních statistických ukazatel ve službách v posledních 15 letech tenái návštvníci výpjky registrovaní tenái návštvníci výpjky

10 IV. Historické fondy Stžejní náplní práce v uvedeném období byl pevod bibliografických záznam z lístkového katalogu starých tisk do elektronické databáze MARC21 a píprava obrazových píloh pro tento elektronický katalog. Z 5500 plánovaných oprav záznam pro letošní rok byla opravena ca. polovina (i když siglou v poli 970 je uzaveno jen 220 záznam). V rámci projektu VISK5, který byl v 1. polovin roku schválen a je ped spuštním bude zpracováno dalších více než 2000 záznam (z toho 1500 záznam bylo revidováno externím spolupracovníkem). Protože nebyl projekt schválen v plné výši, bylo nutno ást práce na revizi záznam pevést do pracovní nápln zamstnance Obrazová dokumentace se uzavela ve fondu sign. NH a výbrov byly dokumentovány prvotisky focením celých text, nikoli jako u starých tisk z let pouze výbrem pedem definovaných markant (tit. strana, vazba, ilustrace, pípisky). Celkem bylo digitalizováno více než 2600 titul. V jarním období probíhaly exkurze v oddlení návštvami jak ve studovn, tak v trezoru rukopis a prvotisk. Konen se podailo prohloubit spolupráci s FF Jihoeské univerzity zejména zásluhou vedení FF a vytváet povdomí o bohatosti historického fondu JVK u tamních student a vbec tematizovat problematiku historických knižních fond, v eské republice již notoricky zanedbávanou. Pokud jde o prezentaci historického fondu JVK, je od letošního jara k dispozici tištný leták V roce 2009 se bohužel nepodailo pijmout plánovanou odbornou sílu pro katalogizaci starých tisk, která již byla vytipována Bhem digitalizace probíhá tukování vazebních usní u knih, které to vyžadují, stejn tak je pée vnována jinak degradovaným exemplám. Ojedinlý výskyt plísn u jedné knihy byl zastaven a kniha odborn restaurována (dosud však nejsou oznámeny výsledky). V. Ediní innost, propagace, ostatní práce: probíhal upgrade elektronické publikace Kohoutí kíž, píprava vydání publikací k jubileu spisovatele V. Mertla pokraování inností v knihovním systému ARL: krom výpjního modulu i a inventarizace (revize) píprava a vydání propaganích materiál o JVK a mapy knihoven s veejn pístupným internetem v kraji píprava a vydání nových propaganích materiál pro dtské tenáe píprava a realizace nového informaního a orientaního systému knihovny spolupráce s právníkem pi vymáhání nevrácených publikací bylo provádno pehledávání a navolování knihovních fond prezentace v médiích: celkem 320 záznam podle databáze Anopress, regionální periodika, TV a rádia vedli jsme odbornou praxi studentky Stední odborné školy knihovnické v Brn (kvten 2009) VI. Regionální funkce knihovny a jejich zajištní v okrese a kraji Regionální funkce (dále RF) jsou od r financovány z prostedk Jihoeského kraje a ze strany zizovatele je tato služba podporována. Tyto funkce jsou realizovány na úrovni celého Jihoeského kraje ty zajišuje Jihoeská vdecká knihovna a jí povené knihovny, a na úrovni eskobudjovického regionu ty obstarává pouze Jihoeská vdecká knihovna. Rozboru regionálních funkcí na úrovni celého kraje se vnujeme samostatn v materiálu: Výkon regionálních funkcí v knihovnách Jihoeského kraje

11 Regionální funkce krajská úrove Zajišování regionálních funkcí vyplývá ze zákona. 257/2001 a zahrnuje adu inností, mj.: Aktualizace smluv s knihovnami povenými zajišováním RF a jejich píloh Vypracování žádosti o dotaci na RF pro celý kraj, kontrola jejího naplování v povených knihovnách Koordinace RF vetn porad editelek a metodiek povených knihoven Kontrola výkonu regionálních funkcí v Mstské knihovn v eském Krumlov, Mstské knihovn Písek, Mstské knihovn Milevsko a Šmidingerov knihovn Strakonice. Evidence knihoven evidence knihoven v Jihoeském kraji i v regionu eské Budjovice ke konci r evidováno 653 knihoven, z toho v regionu B 140 (vetn poboek) Vedení knihovnické statistiky, vetn kontroly a metodické pomoci pi vyplování stat. výkaz pro NIPOS Zjištná statistická data jsou využívána pro další rozbory a analýzy innosti, jsou základní souástí Pehledu innosti veejných knihoven v kraji a Hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihoeském kraji, který JVK každoron vytváí Metodická pomoc knihovnám regionu B a kraje: o konzultace a poradenská innost pro povené knihovny Jihoeského kraje, základní knihovny a jejich zizovatele. Bylo poskytnuto 235 konzultací knihovníkm, zizovatelm i krajskému úadu jako zizovateli JVK. Bylo uskutenno 22 metodických návštv v knihovnách, z 6 knihoven pijely na metodickou návštvu do JVK. V 6 knihovnách byly provedeny spolen s pracovníky krajského úadu kontroly Projektu internetizace knihoven Jihoeského kraje o met. pomoc pi píprav a zpracování žádostí o dotace z program MK R Veejné informaní služby knihoven a Knihovna 21. století o zajištní grantu eská knihovna pro knihovny regionu B o zpracováno Kalendárium významných osobností jihoeského kraje pro r. 2009, vystavené na www stránce a vytištné pro vybrané knihovny kraje Bylo uskutenno 17 školení i seminá, z toho bylo 9 modul školení poítaové gramotnosti VISK. Další školení bylo Katalogizaní pravidla AACR2, RFID, Vcné zpracování dokument, Biblioterapie, seminá tvorby webu podle šablony, Knihovna : obývák msta, Aktuality AKS Clavius 21. íjna 2009 byl uspoádán seminá Informatická výchova v knihovnách, který nejen shrnul nabídky rzných kolektivních akcí, ale byly pedvedeny ukázky lekcí z jednotlivých knihoven. Seminá se setkal s dobrým ohlasem, vznikla skupina, která má zájem vymovat si nápady, besedy a spolupracovat pi píprav dalších akcí.

12 Foto ze semináe Informatická výchova v knihovnách aktualizace www stránky, týkající se regionálních funkcí knihovny v roce 2009 jsme se podíleli na akci Na kolech po knihovnách regionu, které organizovala Mstská knihovna v Prachaticích. Více o této akci na stránkach prachatické knihovny: a na stránkách JVK: Nkolik foto z této akce:

13

14 Pro JVK exkurze pro studenty 9. tíd ZŠ, stedních a vysokých škol, týkající se služeb knihovny (51 exkurzí). V roce 2009 byla školám nabídnuta nová forma návštvy v knihovn píprava podklad k tvorb projekt seznámení s informaními zdroji knihovny, konkrétní vyhledávání informací, knih, lánk vztahujících se k projektm zpracovávaných ve školách. Pro studenty VŠ a SŠ jsme pipravili pednášku Jak správn citovat Foto z pednášky Jak správn citovat

15 Regionální funkce úrove region eské Budjovice Region eské Budjovice má celkem 140 evidovaných knihoven Pro knihovny regionu B se uskutenilo 491 konzultací a 173 metodických návštv, týkaly se pomoci pi zpracování statistických výkaz, vypracování grantových projekt a dalších odborných knihovnických inností. Z výmnného fondu bylo rozvezeno 137 soubor s tém než svazky V r se metodiky vnovaly zapracování nových pracovník knihoven - pi výmn neprofesionálních knihovník byli noví knihovníci seznámeni se základy knihovnické práce (Hranice, Petíkov, Mladošovice, Velná, Radonice, Pelejovice, ížkrajíce, Vlkovice, ímov, Lipnice, ejkovice, Lhota pod Horami), v profesionální knihovn Týn nad Vltavou došlo ke zmn vedoucí pomoc pi aktualizaci fondu, vytídní dar od tená a roztídní knihovního fondu, tj. abecední azení nebo úprava tídní nauné literatury podle MDT (Vlkovice, Ledenice, Sedlec u Temelína, Všemyslice, Vrcov, Nové Hrady, Radonice, Žár, Tebe, Borovany, Srubec, Zborov, Modrá Hrka, Slave, Žabovesky, Hosín,ímov, Jílovice, Otvk, Roudné pracovnice poskytly knihovnám pomoc se servisem výpoetní techniky, zejména se stažením aktualizovaných verzí antivirového programu AVG (Hosín, Zvrkovice, Hosty, Modrá Hrka), provedly stažení voln šiitelných program (Modrá Hrka, Hosty, Radonice, Sedlec u Temelína, Díte) a další konzultace vyerpána ástka K, nakoupeno 3650 svazk. Stále probíhá aktualizace celého výmnného fondu bylo navrženo k odpisu více než 2700 knihovních jednotek byl vyešen a prakticky oven pevod záznam knih vypjených z JVK v systému ARL do systému Clavius, který využívají knihovny okresu (Borovany, Ledenice, Mydlovary, Dobrá Voda)

16 VII. Automatizace provoz, správa sít Zásadní inností byla údržba automatizovaného knihovního systému ARL vetn návrh na nové funkce systému (propojeni na digitální úložišt, obsahy dokument, ) V roce 2009 jsme se zejména vnovali tmto innostem: spolupráce s firmou Cosmotron na implementaci nových funkcí do ARL (peregistrace, sitemaps, zámky otevených záznam, Z39.50 upgrade) zmna pipojeni našich mstských poboek k centrální sítí, ešeno optickým vláknem nebo bezdrátovými spoji, rychlost pipojení upgradována z 2Mbit na Mbit údržba a aktualizace webových stránek knihovny v prbhu roku propojeni seznamu regionálních knihovn s Google Maps zveejnní nejastji vyhledávaných pojm v knihovní databázi pepracování databáze regionálních osobností Jihoeského kraje do databázového systému vetn kontroly dat, napojeni do knihovní databáze, na webových stránkách každodenní zobrazení aktuálních výroí výmna bezpenostních certifikátu pro naše webové servery nás poskytovatel, spolenost CESNET pešla k jinému vydavateli - TERENA SSL CA podpora regionálních knihoven v rámci regionálních funkcí (SW,HW, poradenství) píprava podklad pro výbrová ízení (poítae, LCD, podpora diskového pole, hardware, prezentaní TV ) digitální knihovna dostupná na adrese byla rozšíena o nové tituly úast na jednáních o digitalizaci projekt Národní digitální knihovny udržování a aktualizace multimediálního serveru UltraNet (uloženo celkem 261 titul, poet spuštných titul 2 857) implementace datových schránek do interních systém úprava SMS brány pro odesíláni zpráv tenám (odesláno SMS) optimalizace poítaové sít BUDLIN : o pravideln byla provádna údržba a aktualizace firewallu, aktivních prvku sít, docházkového systému, kamerového systému, o údržba a upgrade antispam systému o upgrade firewallu o zabezpeení provozu stávajícího technického vybavení jednotlivých pracoviš knihovny (PC, tiskárny, notebooky, ) o zálohování a archivace digitálních dokument a dat o ištní hardware o údržba rozšíení sít WIFI pro tenáe (82 aktivních uživatel) Sí BUDLIN zahrnuje: 201 poíta (32 je ureno tenám) 8 fyzických server (plus 7 virtuálních) 33 tiskáren 35 další síových zaízení Statistika návštvnosti www stránek knihovny za rok 2009 (zdroj toplist.cz): Poet návštv z unikátních IP adres:

17 Leden Únor Bezen Duben Kvten erven ervenec Srpen Záí íjen Listopad Prosinec Celkem Poet zobrazených stránek: Leden Únor Bezen Duben Kvten erven ervenec Srpen Záí íjen Listopad Prosinec Celkem Statistika návštvnosti projektu za rok 2009 (zdroj toplist.cz): Poet návštv z unikátních IP adres:

18 Leden 6658 Únor 6862 Bezen 7857 Duben 7319 Kvten 8185 erven 7615 ervenec 6845 Srpen 7123 Záí 7837 íjen 7927 Listopad 8118 Prosinec 7665 Celkem Poet zobrazených stránek: Leden Únor Bezen Duben Kvten erven ervenec Srpen Záí íjen Listopad Prosinec Celkem Statistika pihlášení do katalogu - katalog.cbvk.cz (zdroj knihovní systém): (interní pístupy z vnitní sít / externí pístupy z internetu)

19 Leden Únor Bezen Duben Kvten erven ervenec Srpen Záí íjen Listopad Prosinec Celkem 2395 int. / ext int. / ext int. / ext int. / ext int. / ext int. / ext int. / ext int. / ext int. / ext int. / ext int. / ext int. / ext int. / ext.

20 VIII. Systémové knihovnictví Zásadní a hlavní inností na úseku systémového knihovnictví je práce s AKS ARL - podrobnjší kontroly pevedených záznam, úpravy a pipomínkování k funkcím systému ARL Všechny záznamy bžného pírstku r (tj. monografie, kartografické dokumenty, hudebniny, zvukové dokumenty, elektronické zdroje, seriály) jsou prbžn kontrolovány, odpovídají pravidlm AACR2, formátu MARC21. Nadále lze na základ klíového slova vyhledat knihy jihoeských nakladatel, získaných do fondu za daný rok za rok 2009 to bylo 491 titul. Spolupráce se Souborným katalogem SK R V roce 2009 jsme zaslali do SK R záznam, využívali jeho služeb i pi stahování záznam, MVS, atd. Toto íslo obsahuje i ca 3000 záznam, zpracovaných retrokatalogizací za poslední 3 roky a které byly pedány do SK R. Katalog autority Práci s autoritami je možné rozdlit do dvou oblastí práce s autoritními záhlavími v bibliografických záznamech vzniklých pi katalogizaci monografií, seriál a lánk a dále práce s autoritními záhlavími u starých tisk, ešené v rámci projektu visk9, hrazených z prostedk MK R. V první oblasti se jedná o následující innosti - zjišování a odstraování chyb vzniklých konverzí (ve spolupráci regionálního oddlení a pracovník IT), prbžné ištní ásti autoritní báze bývalého rejstíku pedmtových kategorií, oprava rejstíku edic a unifikovaných názv Do SNA jsme pispívali záznamy osobních jmen, korporací a akcí, lokální supervizor JVK zajišuje formální správnost zápisu vetn kontroly vložených autorit, pípadný export nových autorit do SNA a v pípad nejasnosti dohledání a ovení správnosti zápisu. Tato práce pedstavuje kontrolu více než 17 tisíc autoritních záhlaví a export nových záhlaví (673) do SNA, aktualizaci 56 autoritních záhlaví v SNA. Granty a projekty JVK v roce 2009: VISK 2- Pokraování ve výuce informaních a komunikaních technologií v rozsahu ECDL ve výukovém centru JVK eské Budjovice Grant Ministerstva kultury R, požadavek na dotaci ,- K, z vlastních zdroj ,- K (40%) VISK 3 - Otevení služeb Jihoeské vdecké knihovny nevidomým a slabozrakým uživatelm Grant Ministerstva kultury R, požadavek na dotaci ,- K, z vlastních zdroj ,- K (30%) VISK5 Retrokatalogizace fondu periodik JVK s využitím naskenovaných záznam Generálního katalogu periodik Grant Ministerstva kultury R, požadavek na dotaci ,- K, z vlastních zdroj ,- K (30%) VISK5 - Zpístupnní záznam Generálního katalogu starých tisk Jihoeské vdecké knihovny na internetu Grant Ministerstva kultury R, požadavek na dotaci ,- K, z vlastních zdroj ,- K (50%) schváleno ve výši K VISK 9 Kooperativní tvorba a využívání souboru autorit v JVK eské Budjovice pro rok 2009 Grant Ministerstva kultury R, požadavek na dotaci ,- K, z vlastních zdroj ,- K (33%)

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Revoluce v knihovnách

Revoluce v knihovnách Knihovnicko-informaní zpravodaj U Nás Vyšlo: 12.10.2004 íslo: Roník 14 (2004), íslo 3 Sekce: Naše téma Název lánku: Revoluce v knihovnách Autor: Eva Semrádová Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=435

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Název projektu: INNOREF Název sub- projektu (postaí zkratka): Stra.S.S.E. Název organizace (projektového partnera): UP Olomouc Název vedoucího partnera projektu: Communita Montana

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006 ZPRÁVA O INNOSTI píspvkové organizace Domov penzion pro dchodce Vychodilova ZA ROK 2006 Brno, únor 2007 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Hlavní innost organizace str. 4 Rozbor innosti ošetovatelské

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Tabulka č. 1 e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Název funkčního místa Kvalifikační požadavky Platová třída Úvazek / FTE Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.)

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

PLÁN PRÁCE NA ROK 2009

PLÁN PRÁCE NA ROK 2009 PLÁN PRÁCE NA ROK 2009 Pro veřejnost zavřeno ve státech uznaných svátcích a ve dnech pracovního klidu a dne 31.12. V době letních prázdnin červenec srpen je pro veřejnost otevřeno v budovách Na Sadech

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Jak pomáháme našim klientům

Jak pomáháme našim klientům Jak pomáháme našim klientům Praha 6. 10. 2015 Bc. Ludmila Stuchlá Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Počet

Více

21. století a výmnné soubory???

21. století a výmnné soubory??? Knihovnicko-informaní zpravodaj U Nás Vyšlo: 15.12.2004 íslo: Roník 14 (2004), íslo 4 Sekce: Naše téma Název lánku: 21. století a výmnné soubory??? Autor: Kateina Hubertová, Dana Michlová, Vra Škraková,

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009 Pardubice 16-17. září 2009 Eva Svobodová - Danuše Vyorálková Národní

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

VE EJNÉ KNIHOVNY 1986

VE EJNÉ KNIHOVNY 1986 VÝSTAVBA KULTURNÍCH ZAÍZENÍ TYPIZANÍ SMRNICE STAVEBNÍHO OBJEKTU TSM SO VEEJNÉ KNIHOVNY 1986 íslo 2 Ministerstvo kultury SR Typizaní smrnice stavebního objektu /TSmSo/ VEEJNÉ KNIHOVNY Vypracoval: Projektová

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 26 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více