Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Roèník 14 Èíslo 1/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Roèník 14 Èíslo 1/2006"

Transkript

1 dru stevn k błezen.qxd :26 StrÆnka 1 Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Roèník 14 Èíslo 1/2006 Družstevní ples Bytové družstvo DRUŽBA poøádalo dne opìt tradièní družstevní ples ve vyprodaném sále SETUZY. Po zahájení plesu místopøedsedou pøedstavenstva JUDr. Machalou vystoupily minimažoretky skupiny "MOTÝLEK" pod vedením paní Hany Faltové a Jarmily Králové. Za své vystoupení sklidily od pøítomných hostù zasloužený potlesk. K tanci a poslechu nám až do 3:00 hodin velmi dobøe hrála již po nìkolikáté kapela ALTERNATIVA II pod vedením Pavla Šùly. Plný parket signalizoval spokojenost hostù. Ples, a zejména bohatá tombola, se mohl uskuteènit za aktivního pøispìní našich sponzorù: ALPSTAV, PROGRES s.r.o., DELMAX - PRVNÍ DRUŽSTEVNÍ s.r.o., TERMO+, TERMO CON, MEZAS, INFOsystem, IZOLACE BERAN, SARTO RK, THMÚ s.r.o., ŠIREL, VOREL, TEMPOSTAV, HAVLÍÈEK, RÙŽIÈKA a INPEKO. Tímto jim velmi dìkujeme. Vìøme, že se nám opìt pøíští družstevní ples podaøí zorganizovat pøinejmenším stejnì (nebo ještì lépe) jako byl ten letošní. Tìšíme se na Vás. Josef Dyrynk Blíží se Obvodové konference a Shromáždìní delegátù Vážení delegáti, dovoluji si Vám pøipomenout termíny konání obvodových konferencí: (støeda) Støekov, hod. restaurace "Pohoda", (ètvrtek) Kr. Bøezno, hod. sál SIŠ stavební, (úterý) Bukov, hod. ZŠ pod vodojemem, (støeda) Dobìtice, hod (ètvrtek) Sev. Terasa hod. kino U Františka. Jarní Shromáždìní delegátù BD Družba se koná 11. kvìtna 2006 (ètvrtek) v sále Corsa v Krásném Bøeznì. Na programu jednání bude kromì jiného kontrola úkolù z posledního SD, zpráva o èinnosti BD za rok 2005, zpráva o hospodaøení BD za rok 2005 a úpravy Stanov BD. Jistì budeme všichni pøistupovat ke konferencím a SD zodpovìdnì. Následnì budou svolávány èlenské schùze, kde budou delegáti informovat o prùbìhu SD a seznámí èleny s usnesením z tohoto SD. Ing. Zdenìk Vais èlen pøedstavenstva Z obsahu 1. èísla l Družstevní ples l Obvodové konference a Shromáždìní delegátù strana 1 l Informace z jednání pøedstavenstva strana 2 l Slova starostù strana 3 l Pøehled dlužníkù strana 3 l Požární ochrana strana 4 l Smìrnice strana 5 a 6 l Èistota pùl zdraví strana 6

2 dru stevn k błezen.qxd :26 StrÆnka 2 Družstevník bøezen Informace z jednání pøedstavenstva Na 1. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vìdomí: a) splnìní úkolù ze zápisu PD è. 17/05, b) usnesení z podzimních OK delegátù, ze kterých neplynou žádné úkoly pro PD, c) informace o postupu zavádìní IS Integri, d) zhodnocení èinnosti redakèní rady za rok 2005, e) informace P-OR, zhodnocení èinnosti jednotlivých OR, f) rekapitulaci stížností za rok 2005, g) informace z jednání svè. Rady BD, pøevody èlenských práv vèetnì vzájemného majetkového vypoøádání na základì 230 Obch. zákoníku, h) zmìny v evidenci bydlících družstevníkù. PD projednalo a schválilo: a) plány práce obvodových rad na I. pololetí 2006, b) složení hodnotitelské komise na I. pololetí 2006: pøedseda Ing. Vais, èlenové Ing. Shýbal, Mgr. Šabata, c) organizaèní zajištìní plesu konaného dne , d) obsahové zamìøení èasopisu Družstevník na rok 2006, e) plán práce spoleèných porad se zástupci PD na I. pololetí 2006, f) navýšení fondu provozu domu s úèinností od HS 609, 17. listopadu 1-5, o 5.-Kè/m 2, g) prominutí poplatku z prodlení z nájmu ve výši 176.-Kè Ouøedník Václav, Marvanova 2757/6, h) Smìrnici è. 1/06 pro odmìòování zamìstnancù, i) provedení ratingu BD Družba, j) øešení sporu s firmou Koncept Fast formou mimosoudního vyrovnání, k) objednání èasopisu "Družstevní bydlení" na rok 2006 pro pøedsedy VS s distribucí pøímo od vydavatele za 111.-Kè/rok/HS, l) sponzorský pøíspìvek ve výši Kè pro obèanské sdružení KULT na 8. roèník divadelního festivalu, m) konání jarního SD dne v sále CORSA v Kr. Bøeznì, n) pronájem èásti pozemku èíslo parcely 526 v Kr. Bøeznì o výmìøe 270 m 2 za úèelem zøízení zahrádky - Tadeusz Wojtowicz, U piv. zahrady 336/2, o) pøíjem nových èlenù s požadavkem na byt po neplatièích, p) znovupøijetí za èlena BD po úhradì dlužné pohledávky a zápisného, q) podnájmy družstevních bytù, r) výmìnu bytu vè. pøevodu èlenských práv a povinností a vzájemného majetkového vypoøádání. PD ukládá: a) P-PD provést kontrolu na internetových stránkách BD v záležitosti èasopisu Družstevník, event. zajistit doplnìní do , b) èlenu PD Ing. Vaisovi projednat v redakèní radì a následnì zajistit vytištìní vybraných Smìrnic v èasopise Družstevník v prùbìhu roku 2006 do , c) P-PD po schválení Stanov provést kontrolu vnitrodružstevních norem a zajistit jejich soulad - do záøí 2006, d) P-OR a P-PD na 1. jednání PD v 9/06 zhodnotit zájem VS o èasopis "Družstevní bydlení" s tím, zda-li bude objednán i na rok 2007, event. jeho zrušení. PD zamítá: a) žádost o možnost uzavøení 3. dohody o uznání dluhu za 11/ Kováøová Kamila, Rozcestí 755/15, b) žádost o prominutí poplatku z prodlení z dlužné èástky za nájem Štichauer Ladislav, Keplerova 709/24. Na 2. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vìdomí: a) splnìní úkolù ze zápisu PD è. 1/06, b) informace o aktualizaci internetových stránek, c) informace o pøevodech bytù do osobního vlastnictví, d) informace o stavu podání a vyøizování žalob na vyklizení bytu, e) informace o postupu projednávání pøipomínek k návrhu stanov komisí na úpravu stanov, f) zprávu o kontrolní èinnosti BD za II. pololetí roku 2005, g) informace o soudním jednání u Vrchního soudu v øešení sporu se Spolchemie, a.s., SBD Dobìtice, h) pøevody èlenských práv a povinností, vèetnì vzájemného majetkového vypoøádání na základì 230 Obch. zákoníku, i) zmìny v evidenci bydlících družstevníkù, j) zmìny vlastníkù bytù - prodeje bytù. PD projednalo a schválilo: a) plán kontrolní èinnosti BD na rok 2006, b) zaøazení objektù samospráv , 449, 450, 451, 456, 120, 124, , 628 na odstranìní VPV pro rok 2006/2007, c) navýšení fondu provozu domu s úèinností od : - HS 114, Jizerská 1-17 o 1,50 Kè/m 2, -HS 102, Svojsíkova 2-12 na èástku 18,-Kè/m 2, d) prominutí 50% poplatku z prodlení z nájmu ve výši 4 144,-Kè, Beníšková Gabriela, Žukovova 77, e) vylouèení èlenù z BD pro porušení Stanov èl. 22, odst.1, písm. b, f) podnájmy družstevních bytù. PD ukládá: a) P-PD, MP-PD nadále jednat ve sporu se Spolchemií a. s., SBD Dobìtice, b) P-PD, MP-PD zahájit jednání ve smyslu rozsudku se zástupcem Spolchemie a.s., spoleènì s advokátní kanceláøí. Na 3. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vìdomí: a) splnìní úkolù ze zápisu PD è. 2/06, b) zprávu o PO a BOZP vè. informace o preventivních zdravotních prohlídkách zamìstnancù, c) informaci MP-KK, že zpráva bude projednána na jednání PD dne , d) druhý návrh rozpoètu BD na rok 2006, e) informace o spolupráci se SÆMBD a Radou svè. oblasti BD, f) informace z projednávání pøipomínek k návrhu Stanov BD s jejich navrhovateli, g) pøevody èlenských práv a povinností, h) zmìny v evidenci bydlících družstevníkù, i) zmìny vlastníkù - prodeje bytù, j) informace týkající se ukonèení pracovního pomìru dohodou s p. E. Burreiterem k , k) prodej 2 služebních vozidel za ceny ze znaleckého posudku a nákup 1 služebního vozidla. PD projednalo a schválilo: a) plán práce PO a BOZP NA ROK 2006, b) navýšení fondu provozu domu z úèinností od : HS 123, Rabasova na èástku 26,-Kè/m 2, HS 434, Dr. Horákové 2-8 o 4,-Kè/m 2, c) pøevedení 4,-Kè/m 2 z anuitních splátek za VPV do fondu provozu domu s úèinností od , HS 434 Dr. Horákové 2-8, d) pøevedení anuitních splátek za VPV do fondu provozu domu s úèinností od , HS listopadu 41-43, e) pøevedení pozemku p.è. 1331/6 o výmìøe 21m2 za 2100,-Kè, Šeda Josef, Tolstého 1235/57, f) vylouèení èlenù z BD pro porušení Stanov èl. 22, odst. 1, písm. a) Mlejnek Jiøí, 17. listopadu 287/33, g) umístìní administrativního sídla firmy v bytì è.3, Vojanova 596/ Cao Van Phuong, Vojanova 596/38, h) výsledek mimosoudního jednání s firmou Koncept Fast s.r.o. uzavøením Dohody o narovnání ze dne , i) pøíjem nových èlenù, j) podnájmy družstevních bytù. PD ukládá: a) P-PD návrh na postih èlenù BD za porušování pøedpisù o požární ochranì a vymáhání pokut uložených HZS, b) P-PD, MP-PD pøedložit návrh Stanov BD notáøi JUDr. Baksovi, c) Ing. Vaisovi zpracovat a zajistit uveøejnìní èlánku o porušování pøedpisù o PO. Na 4. mimoøádném jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vìdomí: a) stav, vzniklý po náhlém zhoršení zdravotního stavu pøedsedkynì pøedstavenstva Moniky Sobotkové, který ji nedovoluje vykonávat svou funkci, b) prvotní informaci o provedené kontrole danì z pøíjmu právnických osob za zdaòovací období FÚ v Ústí nad Labem, c) informaci o naøízeném soudním jednání dne v kauze Hampejs. PD projednalo a schválilo: a) MP-PD pøebírá po dobu nepøítomnosti P-PD podle èl. 66 a 67 Stanov BD Družba øízení družstva v celém rozsahu P-PD, b) jako dalšího èlena PD k jednání a podepisování jménem pøedstavenstva ing. Vaise. PD ukládá: a) oficiálnì informovat zamìstnance a funkcionáøe BD o vzniklé situaci. Na 5. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vìdomí: a) splnìní úkolù ze zápisu PD 3/06, b) zprávu o organizaèním zajištìní jarních OK delegátù BD, c) informace o zhodnocení plesu BD konaného dne , d) informace o postupu s vlastníky bytù - neèleny BD, e) zprávu o splnìných úkolech z podzimních OK delegátù, f) informace o jednání se Spolchemií a.s., g) informace o odroèení soudního jednání ve vìci Hampejs, h) informace o stavu kontroly FÚ na danì z pøíjmu právnických osob, i) pøevody èlenských práv a povinností, j) zmìny v evidenci bydlících družstevníkù, k) zmìny vlastníkù bytù - prodeje bytù, l) zmìny vlastníkù bytù - dìdictví. PD projednalo a schválilo: a) materiály na jarní OK delegátù, b) navýšení fondu provozu domu s úèinností od : HS 528, Lisztova 2398/13 na èástku 17,-Kè/m 2, HS 112, Višòová 1-11 o 3,.Kè/m 2, c) pøevedení konèících anuitních splátek za VPV do FP domu s úèinností od : HS , 17. listopadu 37 a 39, d) žádost o uvolnìní finanèních prostøedkù na odstranìní havarijního stavu stoupaèek a kanalizace u HS 708, Kozinova 7, oprava je v plánu na rok 2007, e) pronájem kolárny pro nepodnikatelské úèely, v domì Èechova 768/18-769/20, Pilnaj Leoš, Èechova 769/20, f) pronájem koèárkárny za úèelem zøízení prodejny textilu a galanterie v domì Jizerská 2636/53 - p. Plevák Jaroslav, Všeboøická 32, g) vylouèení èlenù z BD pro porušení Stanov èl. 13, písm. b) Císaøovský Petr, Plynárenská 309/5, h) vyúètování zálohových plateb na energie r podle platné smìrnice, i) rozdìlení zálohy na odmìny pro èl. PD, j) prodloužení smlouvy auditorùm na audit r. 2005, k) návrh na uzavøení dohody o narovnání mezi BD Družba a Spolchemií a.s., l) pøíjem nových èlenù, m) pøíjem èlenù, kteøí splnili podmínky ke znovupøijetí, n) podnájmy družstevních bytù, o) postoupení pohledávek - pøidìlení bytù. PD ukládá: a) vedení BD zajistit provedení rekonstrukce vzniku závazku ve vztahu k BD Dobìtice a Spolchemie a.s. PD zamítá: a) žádost o uzavøení tøetí dohody o uznání dluhu Šífová Marcela, Vojanova 605/56, b) žádost HS 452 o uvolnìní èástky ,-Kè z nedìlitelného fondu na opravu pøístupového chodníku k zad. vchodu domu Obvodová 734/2. ing. Zdenìk Vais èlen pøedstavenstva BD

3 dru stevn k błezen.qxd :26 StrÆnka 3 Družstevník bøezen Slova starostù Vážení družstevníci, tak jako každý rok i v roce 2006 poèítá radnice Mìstský obvod Ústí nad Labem - Neštìmice s investièními akcemi pro zlepšení komfortu života a bydlení v okolí vašeho domova. V roce 2006 jsou plánovány tyto akce: l parkovací plochy v ul. V Oblouku pøed èp l rekonstrukce parku U Pivovarské zahrady l rozšíøení pøíjezdové komunikace v ul. Dvojdomí pøed èp. 609/1 a 610/3 s možností rozšíøení parkovacích míst l parkovištì v ulici Neštìmická 3 proti Prioru l parkovištì v ulici Pøemyslovcù l chodník pro bruslaøe a høištì v ul. Neštìmická l opravy chodníkù v objemu 800 tis. Kè Snažíme se tím pokraèovat v nastaveném každoroèním trendu vybudovat èi rekonstruovat co nejvíce parkovacích ploch, dìtských høiš a chodníkù, samozøejmì s ohledem na finanèní možnosti našeho obvodu. Je i naším pøáním, aby se vám žilo v Krásném Bøeznì lépe a pohodlnìji. Na území obvodu se setkáváme pøi pøípravì investièních akcí se zásadním problémem, a to jsou majetkoprávní vztahy k jednotlivým pozemkùm sousedících s bytovou zástavbou. Není pravidlem, že vlastníkem pozemkù je mìsto. To prodražuje stavbu o cenu za odkoupení pozemkù a výraznì prodlužuje pøípravu staveb. Vážení družstevníci, budeme rádi za vaše podnìty doruèené na radnici - tel.è.ústøedny , Miloslava Válková starostka Kde parkujete? Pojištìní - rozhodnì ANO! NYNÍ SE SLEVOU 20% Otázka pojištìní se dá shrnout jednoduchou úvahou. Buïto zpùsobím škodu nebo ta nastane na mém majetku. Dále je urèující, zda za škodu nìkdo odpovídá èi nikoliv. Není zdaleka pravidlem, že vlastník vìci, která škodu zpùsobila, je zároveò povinen tuto škodu uhradit. Navíc nemá nikdo jistotu, že škùdce je pojištìn, èi má takovou finanèní rezervu, kterou by byl schopen napáchanou škodu uhradit. Øešením je vlastní majetkové pojištìní. Co se ovšem stane, zpùsobím-li škodu nìkomu jinému, napø. prasklým pøívodem k praèce, k WC nebo poškozením el. instalace zapøíèiním požár? Kromì povinnosti a nutnosti odstranit vlastní pøíèinu škody, se k poškození mého majetku nahromadí i škody, které jsem nucen z pozice škùdce uhradit všem poškozeným. Napø. bydlím v 6.p. a vytopím 5 bytù pod sebou + spoleèné prostory. Nyní jsem nucen uhradit veškeré škody všem poškozeným družstevníkùm i vlastníkovi nemovitosti. Takovéto "obyèejné" škody, se tedy v koneèném dùsledku mohou vyšplhat až na øády statisícù, v pøípadì úplného znièení (požár) do milionù. Pojištìním své odpovìdnosti se chráním neúmìrnému riziku náhrady veškerých škod pouze svými prostøedky. Vøele doporuèuji konzultaci s nezávislou spoleèností, která je schopna vybrat øešení odpovídající Vašim potøebám. BD Družba pro své družstevníky zajistila možnost individuálních konzultací pøi sjednávání majetkového a odpovìdnostního pojištìní u nezávislé makléøské spoleènosti Galie s.r.o. Ve spolupráci s touto spoleèností BD Družba nabízí na novì vzniklé pojistné smlouvy slevu z roèního pojistného ve výši 20%. Pøijïte si zajistit kvalitní pojistnou ochranu Galie s.r.o. Velká Hradební Ústí nad Labem Konzultace objednávejte telefonicky V mìstském obvodu Severní Terasa chybí podle dopravní studie z roku 2003 výpoètových 2871 parkovacích míst. Nejhùøe je na tom èást Severní Terasa, zde je to míst, ve Støíbrníkách je to 655 míst a v Dobìticích 855. Budeme-li poèítat, že minimální náklad na vybudování jednoho parkovacího místa je 70 tisíc korun a se všemi potøebnými plochami zabere 30 m2, tak na øešení problému bychom potøebovali minimálnì 200 miliónù korun a 8,5 ha plochy. Je možné si pøedstavit, že finanèní prostøedky nemusí být limitujícím faktorem, ale my všichni dobøe víme, že najít 8,5 ha volných ploch je úkol neøešitelný. Ví se totiž, že typický øidiè není ochoten jít pìšky více jak 100 metrù ke svému vozidlu. (Ti, kteøí tak dnes èiní, tzn. že jdou pìšky více jak onìch 100 metrù, jsou v této vlastnosti témìø dokonalí.) Omezená kapacita ploch se dá øešit budováním garážových domù, ve kterých se náklad (podle betonové lobby) šplhá od 150 do 250 tisíc na jedno místo. Dají se také stavìt ocelové konstrukce jako automatizované parkovací systémy a zde náklad dosahuje zhruba 350 tisíc korun na jedno zaparkované auto, a to ještì bez ceny pozemku. Architekti umístili v našem obvodu více jak tisíc bytových jednotek s obyvateli. Dopravní studie našla plochy, na kterých je možné ještì rozšiøovat parkovací místa. Severní Terasa je na tom nejlépe, zde se našlo cca 624 míst, ve Støíbrníkách 276 a nejhùøe jsou na tom Dobìtice, kde se našlo jen 130 míst. To je dohromady možných parkovacích míst. Tolik statistika. Bytová družstva na celé Severní Terase dokázala v poslední dobì výrazným zpùsobem pøispìt ke zvyšování kvality bydlení, a to jak vnitøními rekonstrukcemi bytù, tak i viditelnými opravami pláš ù budov. Myslím si, že k dosažení vyššího stupnì pohody bydlení urèitì pøispìje i øešení problémù s parkováním vašich automobilù. Máme pøipravené formy rychlého øešení výstavby parkovacích míst, které by mohly být zajímavé právì pro vlastníky družstevních bytù nebo družstva. Cítíte-li již neudržitelný nedostatek parkovacích ploch v místì vašeho bydlištì, spojte se s námi a my vám ukážeme, zda se v blízkosti nachází vhodná plocha a jak parkování rychle realizovat. Ing. Jiøí Brodský Starosta mìstského obvodu Pøehled dlužníkù nad Kè k RYSKA KAREL JAVURKOVÁ VERONIKA BORSHCHYK INNA BUDILOVÁ EDA POLÁŠKOVÁ JANA KOVÁØOVÁ KAMILA CHADIMA JOSEF KREJÈOVÁ EDITA DUŽDOVÁ HELENA JEDLIÈKOVÁ IVETA HORVÁTH LADISLAV ÈERNÍKOVÁ KAROLÍNA JAROŠ JAN BENDÍK MILAN SUCHÁNKOVÁ SIMONA TUZAROVÁ MICHAELA VESELÝ JAN KAŠKOVÁ PETRA BERMÚDEZOVÁ GON VÌRA ŠONKA IVO HRON ROMAN REJL MILAN VOLENÍKOVÁ JITKA SVOBODOVÁ VÌRA MIKEŠOVÁ EVA PANÁÈEK PETR SLAÈÍKOVÁ ADÉLA Š ASTNÝ MILAN MAJER ZDENÌK VLÈKOVÁ MARIE NOVÁKOVÁ JANA HRUŠKA ZDENÌK MAJER KAREL ALECU REGINA NIKL JIØÍ SKÁLA JOSEF ÈANÍK MARTIN HUBÁÈEK MARTIN HØÍBAL MIROSLAV PADEVÍT JAN SURA MILAN HEJDUKOVÁ KATEØINA KROKOVÁ MÁRIA STANÌK ALEŠ BALOG JAN MUDROCH PAVEL BAFTIJAR SKENDER JABURKOVÁ ZDENA OSRMAN ROMAN FIALA PAVEL MULLER DUŠAN BOWLESOVÁ ŠÁRKA SUKOVÁ ZDENKA

4 dru stevn k błezen.qxd :26 StrÆnka 4 Družstevník bøezen Vejdeme-li do budovy BD Družba na Šafaøíkovì námìstí na Støekovì, najdeme v prvních dveøích vlevo oddìlení nájemného. Za pøepážkou vládne paní Jiøina Mitscherlingová s paní Monikou Potanèokovou. Zpracovávají pøedevším pøedpis nájemného, platby družstevníkù na nájem ze sporožirových úètù, ze SIPA a bank. Jak se to zdá jednoduché. Musíme si ale uvìdomit, že velké množství dat je neustále v pohybu. Pracovnice oddìlení musí sledovat a zaznamenávají pohyb položek, ze kterých se pøedpis nájemného skládá. Jsou to úhrady za užívání bytu a služeb s tím spojených, a také èástka urèená na provoz domu. Ovšem nemìní se jen úhrady, ale mìní se i uživatelé bytù. Pøi tom musí všechny údaje neustále odpovídat skuteènosti a být kdykoli V roce 2005 byla, jako ostatnì každý rok, provedena revize požárních hydrantù a pøenosných hasicích pøístrojù. I nadále se setkáváme s porušováním zákona è.133/1975 Sb. o PO ve znìní pozdìjších doplòkù. Uvádím jenom nepatrnou èást. Na fotografii è.1 je bezpochyby "vytvoøen" docela pìknì možný úraz, a to nemusí být tma a zmatek pøi požáru. Kytky mùžou pøezimovat i na jiném a vhodnìjším místì. Co je za dveømi k disposici. Výši úhrad stanovuje pøedstavenstvo a pøíslušné orgány družstva. Proto také pracovnice oddìlení nájemného nemají sebemenší vliv na stanovené úhrady a proto ani nemohou vyøizovat reklamace a dotazy, které souvisí s rozhodnutím družstevních orgánù. S otázkami, proè nepøišla ta a ta složenka, co znamenají položky v pøedpisu nájemného a proè tam jsou, co je to samospráva, kdo je u nás pøedseda (i takové dotazy nejsou nijak neobvyklé), kdy se budou mìnit okna, proè se zvyšují zálohové platby a podobnì, se musejí dotazovatelé obrátit na pøíslušné orgány BD èi odborná pracovištì. Ti, kteøí vèas nezaplatí platby podle pøedpisu, se stávají dlužníky a jsou evidováni na právním oddìlení BD a musí své pohledávky øešit s referenty tohoto pracovištì. Provozní záležitosti lze øešit na pøíslušných OBS. Oddìlení nájmu pomùže každému družstevníkovi pøi kontrole jeho plateb, zpùsobu jeho plateb a pøípadné individuální žádosti o výši pøedpisu zálohových plateb. Urèitì ale VPV pro rok Na pøelomu r BD Družba za pomoci firmy Termo+ zpracovalo opìtovnì podklady pro žádosti o poskytnutí státní dotace pro objekty v Krásném Bøeznì, Dobìticích, Støekovì a Všeboøicích (viz tabulka). Odstraòování vad panelové výstavby p.è. HS adresa poèet bytù ,4 Kr.Bøezno Vojanova / Keplerova / Keplerova / Keplerova / Obvodová / Dobìtice Rabasova / Rabasova / Støekov Jeseninova / Všeboøice Plynárenská / Celkem 680 nemùže snížit poplatek z prodlení, nebo ho dokonce odpustit, podávat vysvìtlení k vyúètování a podobné požadavky. U vyúètování zálohových plateb jsou èasté dotazy na velikost pøeplatkù, a to tehdy, když se zdají ponìkud menší. Tady je jediná rada. Zkontrolovat si a porovnat zálohy s úètovanými vlastními náklady, nelze ale porovnávat pøeplatky se svými sousedy, natož pak i s nìkým z jiného domu. Dnes má každý družstevník individuální pøedpis úhrad a proto nelze vzájemnì srovnávat výsledky vyúètování bez porovnání všech položek. Pøejeme obìma pracovnicím v oddìlení nájmu hodnì trpìlivosti a co nejménì problémù s tìmi, kteøí si zapomnìli dojít pro slušnost, když se rozdávala. Redakèní rada Jedna žádost pøedstavuje doložit zhruba tøicet dokladù, mezi které patøí napø. statický posudek, výpis a snímek z katastru nemovitostí, prohlášení vlastníkù, že souhlasí s žádostí o dotaci, rozpoèet opravy, technické øešení opravy, projektová dokumentace, fotodokumentace, zápis z jednání hodnotitelské komise aj. Pro dva objekty - v ul. Rabasova a jeden v ul. Jeseninova - bychom chtìli slouèit program VPV a program Panel. Nyní je vše pøipraveno a pouze se èeká, v kterém mìsíci budeme moci všechny tyto žádosti o poskytnutí státní dotace zaslat na Fond rozvoje bydlení. Luboš Mráz vedoucí tech.úseku Požární ochrana v roce 2005 (v našich družstevních domech), kde by byla potøeba evakuace osob z bytového domu. Ale co kdyby!! Zamysleme se už koneènì, vždy ohrožujeme nejenom vlastní, ale i cizí životy. V roce 2006 již budeme øešit podobné situace s Hasièským záchranným sborem v Ústí nad Labem a pøestupkovou komisí. Václav Brož pož. technik BD Na fotografii è. 2 je možné vidìt, jak lze bez výèitek svìdomí ohrozit družstevníky bydlící v domì s takto zamaskovaným požárním hydrantem (ten je totiž za tou hromadou nepotøebných vìcí). Foto z Krásného Bøezna. Na fotografii è.3 je taktéž názornì ukázáno, jak je možné zatarasit únikový východ v mezipatøe a navíc velice hoølavým materiálem (foto z lokality Støíbrníky) Do dnešního dne se nestal žádný požár

5 dru stevn k błezen.qxd :26 StrÆnka 5 nu (nejpozdìji do 17.prosince). 6. Osobomìsíce a) Osobomìsíce udávají poèet osob užívající byt v jednom kalendáøním mìsíci b) Osobomìsíce se používají pro rozúètování elektrické energie, teplé a studené vody v pøípadech neumožnìní odeètu nebo tam, kde vodomìry nejsou instalovány. c) Povinnost každého èlena i vlastníka bytu je neodkladnì a vèas hlásit zmìny (písemnou formou) týkající se pøíslušníkù jeho domácnosti dle Stanov BD Družba - èl. 13. Tato povinnost je uložena i v 6 vyhl. 85/1997 Sb. d) Podpis spotøebitele a údaj správce je pro bytové družstvo závazný. e) Do osobomìsícù se též poèítá: - èlen rodiny v souèasné dobì ve výkonu ZVS - všechny osoby užívající byt nejménì 3 mìsíce v roce ( 2 vyhl. 85/1997 Sb.) nepoèítají se: dlouhodobì nemocní ve zdravotnickém zaøízení 7. Kontrolní odeèty Kontrolní odeèty se provádìjí dle potøeby, zpravidla v pololetí. Mohou být provádìny i bez upozornìní spotøebitele. Tyto kontroly budou provádìny namátkovì z dùvodu zjištìní technického stavu mìøidel èi indikátorù a pøedcházení možné neoprávnìné manipulace. Výsledky kontrolního odeètu se pøípadnì použijí pro výpoèet roèních spotøeb v bytech toho zúètovacího období, ve kterém byly provedeny. 8. Vyúètování pøipoèitatelných položek Do vyúètování záloh se pøipoèítají náklady za služby inkasního støediska, celkové dluhy na nájemném, celkové dluhy na vyúètování záloh na služby z minulých let, poplatky z prodlení a všechny ostatní závazky nájemníka vùèi majiteli a správci, tj. bytovému družstvu. Celkové vyúètování se nájemci bytu pozastaví pøi jakékoliv pohledávce vùèi bytovému družstvu do doby jejich úhrady nebo po vzájemné dohodì o umoøení pohledávky. 9. Reklamace Lhùta pro uplatnìní reklamace proti vyúètování koneènému spotøebiteli od pøevzetí vyúètování se stanovuje 21 dní. Po uplynutí lhùty pro uplatnìní reklamací koneèných spotøebitelù vlastník do 30 dnù provede - v pøípadì jím uznaných reklamací - opravu vyúètování nedoplatku nebo pøeplatku záloh, se kterou neprodlenì písemnì seznámí koneèné spotøebitele v zúètovací jednotce. 10. Závìreèná ustanovení Podle této smìrnice se provede rozúètování zálohových plateb. Tato smìrnice ruší platnost smìrnice bytového družstva pro rozúètování nákladù za služby poskytované s užíváním bytù pro nájemce a vlastníky bytù ze dne Smìrnice è. 3/03 byla schválena pøedstavenstvem družstva dne Monika Sobotková v.r. pøedseda pøedstavenstva Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem S M Ì R N I C E è. 3/03 pro rozúètování nákladù za služby poskytované s užíváním bytù pro nájemce a vlastníky bytù Tato smìrnice se vztahuje na všechny nájemce a vlastníky družstevních bytù (dále jen spotøebitele), bydlících v objektech ve správì BD DRUŽBA Ústí nad Labem. Zpùsob rozúètování nákladù na energie se øídí zákonem è. 458/2000 Sb.(energetický zákon), vyhl. è. 372/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, vyhl. è. 152/2001 Sb. Ministerstva prùmyslu a obchodu a vyhl. 85/1997 Sb. Ministerstva financí. Zpùsob rozúètování vodného a stoèného se øídí vyhláškou è. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon è. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou potøebu a o zmìnì nìkterých zákonù ( zákon o vodovodech a kanalizacích ). Zúètovacím obdobím je jeden kalendáøní rok. Vyúètování nákladù na jednotlivé spotøebitele provádí BD Družba jednou roènì podle platné vyhlášky. Vyúètování zálohových plateb za energie vychází z faktur dodavatelù a podkladù BD Družba. 1. Vyúètování záloh na elektrickou energii - výtahy, spoleèné prostory, digestoøe, prádelny, mandlovny a) Èástka nákladù na výtahy se vyúètuje podle poètu osob (viz kap. 6) v pøíslušném vchodu. Pøízemní byty se nezapoèítávají a neúètují se. U domù s mezaninem se pøízemní byty zapoèítávají a úètují náklady ve výši 30% na osobu. b) Èástka nákladù na spoleèné prostory se rozúètuje podle poètu osob v sekcích (stavebních blocích). c) Èástka nákladù na odvìtrání (digestoøe) se rozúètuje podle poètu osob ve vchodu. d) Èástka nákladù za praní a mandlování se rozúètuje podle podkladù výkonného orgánu samosprávy. e) Do fondu provozu domu se zaúètuje za každé použití prádelny nebo mandlu paušální poplatek ve výši 0-20 Kè podle rozhodnutí èlenské schùze samosprávy. Vyúètování zálohových plateb za elektrickou energii provede podle této smìrnice BD Družba na základì fakturace dodavatele el. energie a podle podkladù výkonného orgánu samosprávy. 2. Ústøední (dálkové) vytápìní a) Zúètovací jednotkou pro úèely stanovení nákladù za teplo je samostatnì stojící objekt se samostatným obvodovým zdivem.u domù BD Družba s vlastním zdrojem tepla (výmìník, kotelna) pøipadne 60% nákladù na tepelnou energii na vytápìní a 40% nákladù na tepelnou energii spotøebovanou na ohøev užitkové vody. b) Náklady na tepelnou energii na vytápìní v zúètovací jednotce se rozdìlí na složku základní ve výši 40-50% a složku spotøební ve výši 50-60% celkových nákladù. Pøi pøekroèení stanovené tolerance rozdílu se v nìkterých pøípadech postupuje podle vyhlášky 372/2001 Sb. Pro každý rok, kdy se zpracovává vyúètování, podíl základní a spotøební složky stanovuje PD. c) Základní složku rozdìlí vlastník mezi spotøebitele podle pomìru velikosti zapoèitatelné podlahové plochy byt nebo nebytového prostoru k celkové zapoèitatelné ploše bytù a nebytových prostorù v zúètovací jednotce.

6 dru stevn k błezen.qxd :26 StrÆnka 6 d) Zapoèitatelnou podlahovou plochou se pro tyto úèely rozumí souèet ploch místností v bytì podle vyhl. è. 372/2001 Sb. e) Spotøební složku rozdìlí vlastník mezi koneèné spotøebitele úmìrnì výši námìrù mìøièù tepelné energie nebo indikátorù vytápìní s použitím korekcí a výpoètových metod, které zohledòují i rozdílnou nároènost vytápìných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. f) V zúètovací jednotce, která nemá pomìrovì mìøenou spotøebu tepla v jednotlivých bytech, se spotøební složka rozdìlí mezi koneèné spotøebitele stejným zpùsobem jako složka základní. Spotøebiteli bude v daném bytì (místnosti) úètována spotøební složka nákladù 1,6 násobku prùmìrné hodnoty spotøební složky nákladù pøipadajících na 1 m 2 zapoèitatelné podlahové plochy zúètovací jednotky ( pøíloha è. 2 vyhl. 372/2001 Sb.) v tìchto pøípadech: 1. Neumožnil nebo odmítl instalaci mìøièù tepelné energie nebo indikátorù vytápìní v bytì (místnosti) 2. Neumožnil pøes opakované prokazatelné upozornìní provedení odeètu mìøidel tepelné energie nebo indikátorù vytápìní 3. V prùbìhu zúètovacího období poškodil mìøidlo tepelné energie nebo indikátor vytápìní. 4. Pøi odeètu mìøidla tepelné energie nebo indikátoru vytápìní bylo zjištìno poškození plomby, pøípadnì jiná neoprávnìná manipulace s mìøidlem èi indikátorem. V pøípadì, že spotøebitel poškodí mìøidlo tepelné energie nebo indikátor vytápìní, hradí náklady spojené s jeho opravou,výmìnou a montáží. 3. Dodávka teplé užitkové vody (TUV) V zúètovací jednotce, ve které jsou osazeny vodomìry na TUV, bude mìøení, odeèty a výpoèet spotøeby TUV na jednotlivé spotøebitele provádìno podle následujících pravidel: a) Pro úètování spotøeby teplé vody musí bytové vodomìry splòovat podmínky zákona è.505/90 Sb. o metrologii a tyto obecné podmínky: 1. platnost cejchování 2. øádný chod vodomìrù v prùbìhu celého fakturaèního období bez mechanického poškození 3. neporušenost plomb b) Náklady na teplo, spotøebované na ohøev TUV, pøipadající na zúètovací jednotku, se rozdìlí na složku základní ve výši 30% a složku spotøební 70%. c) U domù s vlastním zdrojem tepla (výmìník, kotelna) se náklady rozdìlí na složku základní ve výši 30% a složku spotøební 70%. d) Náklady na dodávku studené vody pro pøípravu TUV rozdìlí vlastník mezi koneèné spotøebitele podle námìrù instalovaných vodomìrù u koneèných spotøebitelù. Nebude-li známa spotøeba odbìratele, bude mu úètován trojnásobek prùmìrné hodnoty vodného a stoèného vztažený na 1m 2 podlahové plochy (jako u spotøební složky). e) Základní složku rozdìlí vlastník mezi koneèné spotøebitele podle pomìru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytù a nebytových prostorù v zúètovací jednotce. Podlahovou plochou se pro tyto úèely rozumí souèet ploch místností bytu podle vyhl.372/2001 Sb. f) Spotøební složku rozdìlí vlastník mezi spotøebitele pomìrnì podle námìrù vodomìrù instalovaných u spotøebitelù. g) K celkové spotøebì TUV spotøebitele se pøipoète pøípadná spotøeba vody podle evidence spotøeb, namìøená na vodomìrech ve spoleèných prostorách. h) V pøípadech, kdy je vodomìr instalován v prùbìhu roku, se stanoví spotøební složka nákladù na tepelnou energii na poskytování TUV vèetnì nákladù na spotøebovanou vodu podle prùmìrného poètu osob a poètu dnù zúètovacího období, kdy nebyl vodomìr instalován. Spotøebiteli bude úètována spotøební složka nákladù, trojnásobek prùmìrné hodnoty spotøební složky nákladù pøipadajících na 1 m 2 podlahové plochy zúètovací jednotky (postup dle pøílohy è. 2 vyhl. 372/2001 Sb.) v tìchto pøípadech: 1. Neumožnil nebo odmítl montáž vodomìru 2. Došlo k poškození vodomìru vinou spotøebitele 3. Zjistí se poškození plomb nebo spotøebitel jakýmkoliv zpùsobem ovlivnil mìøení 4. Spotøebitel neumožnil pøes opakované prokazatelné upozornìní provedení odeètu nebo kontrolu vodomìru. 4. Dodávka studené vody (SV) a) Pro úèely stanovení nákladù na studenou vodu je nejmenší možnou zúètovací jednotkou okruh spotøebitelù, napojených na rozvod studené vody mìøeným jedním fakturaèním vodomìrem. b) Náklady na SV se rozdìlí mezi spotøebitele v pomìru m3 namìøených bytovými vodomìry k fakturaènímu vodomìru na patì domu. Základní složka 0%, spotøební složka 100%. Spotøebiteli bude úètována spotøeba 56 m 3 na osobu a rok (dle pøílohy è. 12 vyhl. 428/2001 Sb.) v tìchto pøípadech: 1. Neumožnil nebo odmítl montáž vodomìru 2. Došlo k poškození vodomìru vinou spotøebitele 3. Zjistí se poškození plomb nebo spotøebitel jakýmkoliv zpùsobem ovlivnil mìøení 4. Spotøebitel neumožnil pøes opakované prokazatelné upozornìní provedení odeètu nebo kontrolu vodomìru. Upozornìní: Spotøebitelé jsou povinni umožnit montáž a kontrolní odeèet mìøidel pro stanovení spotøeby tepla, teplé a studené vody (Obè. zákoník 692). Dále jsou povinni umožnit kontrolu tìchto mìøidel a jejich výmìnu v pøípadì poruchy, cejchování, zmìny nájemce a vlastníka bytu apod. Organizace, která provádí instalaci, odeèty, opravy èi výmìny mìøidel nebo indikátorù, musí o tom spotøebitele uvìdomit minimálnì 7 dnù pøedem. Rozumí se tím písemná forma oznámení na vývìsní tabuli. Zamìstnanci organizace se prokazují pøed vstupem do bytu identifikaèním prùkazem, ze kterého je zøejmý vztah k organizaci. 5. Provádìní odeètu: a) Organizace, provádìjící odeèty, je povinna: - vyvìsit oznámení o provádìní odeètù nejménì 7 dnù pøed odeèty - v pøípadì nepøítomnosti spotøebitele v dobì odeètu oznámit dobu náhradního odeètu - v oznámení uvede jméno zamìstnance, který provede odeèty - zapsat stav mìøidel nebo indikátorù do formuláøe, který podepíše spotøebitel - provést kontrolu plomb, funkènost a cejch vodomìrù - zjištìné závady zapsat do formuláøe a nechat podepsat spotøebiteli - v pøípadì, že spotøebitel odmítne podepsat zjištìnou závadu, organizace tuto skuteènost oznámí neprodlenì BD Družba - pøedat spotøebiteli kopii formuláøe, který podepsaný slouží jako doklad v pøípadì reklamace ze strany spotøebitele. b) Odeèty v jednotlivých odbìrných místech musí být provedeny v pøedem stanoveném termí-

7 dru stevn pemlk leták błezen.qxd A4.pdf lpi : StrÆnka 12:06:56 7 Process Cyan Process Magenta Process Yellow Process Black Družstevník prosinec

8 dru stevn k błezen.qxd :26 StrÆnka 8 Družstevník bøezen Pane na nebi! Tohle citoslovce údivu se asi moc nepoužívá. Jadrná èeština je nahradila jiným, ale mì v tu chvíli pøi chùzi po chodníku nenapadlo. Duté bouchnutí mi zvedlo hlavu nìkam do ètvrtého patra, kde z okna vyklepávala paní ložnicovou pøedložku, tedy malý koberec. Èistotná to hospodyòka - bylo teprve 10.ledna a už takový úklid. Co tomu øíkají ty, které si pøed vánoèními svátky umyly okna a doufají, že vydrží èistá alespoò do doby než poleví mrazy? A.B. Èistota pùl zdraví - pøísloví praví Èistota je široký pojem. Jako špínu dnes nevnímáme hluk, cigaretový kouø, pomluvy, špatnou náladu a stres, hrubé a èasto až sprosté vyjadøování. Když nìkterá èistotou záøící žena promluví, vypadá to jako by se otevøela žumpa. Mimochodem žumpa - to už byl jistý pokrok v likvidaci výkalù a splaškù z domácností. Známá Zlatá ulièka na pražském hradì dostala své jméno nikoliv proto, že by tam alchymisté vyrábìli zlato pro Rudolfa II., ale proto, že jejím støedem trvale tekla stružka výkalù. Staøí Èechové mìli smysl pro humor. Nejinak tomu bylo ve všech støedovìkých mìstech. Z oken se po ránu vylévaly noèníky, své po sobì zanechávala domácí zvíøata. S osobní hygienou si nikdo velké starosti nedìlal ani v bohatších vrstvách. Støedovìká mìsta mívala veøejné láznì, temné, s obrovskými kádìmi s horkou vodou a úslužnými lazebnicemi. Když se zaèaly rozmáhat pohlavní choroby a epidemie, církev láznì zakázala. Ani pár století nezaznamenalo velkou zmìnu. Nejskvìlejší panovník 17.století Ludvík XIV. si stìžoval, že se mu pøi koupeli toèí hlava a radìji se vùbec nemyl. Podobnì se chovali i pøíslušníci jeho dvora. Tìla, chránìná mnohaletým nánosem špíny, nevábnì páchla a ke slovu pøišly ostré voòavky, pod parukami se daøilo vším, obèas vyrušených z klidu elegantním drbátkem. Veškeré výkaly a odpadky putovaly do øek a vracely se znovu do útrob obèanù, protože se pitná voda brala bez pøeváøení pøímo z øeky. Úplavice byla z tìch nejmírnìjších nemocí. Cholera si vyžádala miliony obìtí, kolem roku 1970 vypukla ještì v Iráku, Íránu, v Benátkách, v Africe a v Asii se vyskytuje dodnes. Aèkoliv se to nezdá, nejsme na tom s èistotou i v dnešní dobì nejlépe. " Nevzdìlance poznáš rázem, bezohlednì plivá na zem", se øíkalo za mého mládí. A zùstáváte klidní, když kupující pøed vámi osahá nìkolik rohlíkù, než si jeden vezme? Zdeòka Vaisová Vydává pøedstavenstvo a vedení bytového družstva Družba v Ústí nad Labem. Øídí redakèní rada ve složení: Ing. Zdenìk Vais, pøedseda, Ing. Bøetislav Lacina, Josef Dyrynk. Odpovìdný zástupce redakce: Ing. Zdenìk Vais. Vychází pro potøeby èlenù a funkcionáøù BD Družba. Sídlo redakce: Ústí nad Labem-Støekov, Dobrovského 15, PSÈ , tel.:

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm:

Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm: Vydává SBD Chomutov, K. Svìtlé 1936, Chomutov Zpravodaj www.sbdcv.cz Zpravodaj Stavebního bytového družstva Chomutov èíslo: 2/2005 Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení Pøedstavenstvo SBD

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

ZLODÌJI - DOVOLENOU NEZNAJÍ

ZLODÌJI - DOVOLENOU NEZNAJÍ Zwww.sbdcv.cz èervenec 2006, roèník 6, èíslo 2 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Vážení družstevníci, na konci èervna delegáti samospráv zvolili nové pøedstavenstvo. Letos kandi- dovalo celkem 19 družstevníkù,

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Králický zpravodaj 7/2005-1 Èervenec 2005/èíslo 7 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské historie

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Králický zpravodaj 2/2006-1 Únor 2006/èíslo 2 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Z únorových pranostik Únor bílý pole sílí. Snìhový únor sílí

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více