Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Roèník 14 Èíslo 1/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Roèník 14 Èíslo 1/2006"

Transkript

1 dru stevn k błezen.qxd :26 StrÆnka 1 Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Roèník 14 Èíslo 1/2006 Družstevní ples Bytové družstvo DRUŽBA poøádalo dne opìt tradièní družstevní ples ve vyprodaném sále SETUZY. Po zahájení plesu místopøedsedou pøedstavenstva JUDr. Machalou vystoupily minimažoretky skupiny "MOTÝLEK" pod vedením paní Hany Faltové a Jarmily Králové. Za své vystoupení sklidily od pøítomných hostù zasloužený potlesk. K tanci a poslechu nám až do 3:00 hodin velmi dobøe hrála již po nìkolikáté kapela ALTERNATIVA II pod vedením Pavla Šùly. Plný parket signalizoval spokojenost hostù. Ples, a zejména bohatá tombola, se mohl uskuteènit za aktivního pøispìní našich sponzorù: ALPSTAV, PROGRES s.r.o., DELMAX - PRVNÍ DRUŽSTEVNÍ s.r.o., TERMO+, TERMO CON, MEZAS, INFOsystem, IZOLACE BERAN, SARTO RK, THMÚ s.r.o., ŠIREL, VOREL, TEMPOSTAV, HAVLÍÈEK, RÙŽIÈKA a INPEKO. Tímto jim velmi dìkujeme. Vìøme, že se nám opìt pøíští družstevní ples podaøí zorganizovat pøinejmenším stejnì (nebo ještì lépe) jako byl ten letošní. Tìšíme se na Vás. Josef Dyrynk Blíží se Obvodové konference a Shromáždìní delegátù Vážení delegáti, dovoluji si Vám pøipomenout termíny konání obvodových konferencí: (støeda) Støekov, hod. restaurace "Pohoda", (ètvrtek) Kr. Bøezno, hod. sál SIŠ stavební, (úterý) Bukov, hod. ZŠ pod vodojemem, (støeda) Dobìtice, hod (ètvrtek) Sev. Terasa hod. kino U Františka. Jarní Shromáždìní delegátù BD Družba se koná 11. kvìtna 2006 (ètvrtek) v sále Corsa v Krásném Bøeznì. Na programu jednání bude kromì jiného kontrola úkolù z posledního SD, zpráva o èinnosti BD za rok 2005, zpráva o hospodaøení BD za rok 2005 a úpravy Stanov BD. Jistì budeme všichni pøistupovat ke konferencím a SD zodpovìdnì. Následnì budou svolávány èlenské schùze, kde budou delegáti informovat o prùbìhu SD a seznámí èleny s usnesením z tohoto SD. Ing. Zdenìk Vais èlen pøedstavenstva Z obsahu 1. èísla l Družstevní ples l Obvodové konference a Shromáždìní delegátù strana 1 l Informace z jednání pøedstavenstva strana 2 l Slova starostù strana 3 l Pøehled dlužníkù strana 3 l Požární ochrana strana 4 l Smìrnice strana 5 a 6 l Èistota pùl zdraví strana 6

2 dru stevn k błezen.qxd :26 StrÆnka 2 Družstevník bøezen Informace z jednání pøedstavenstva Na 1. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vìdomí: a) splnìní úkolù ze zápisu PD è. 17/05, b) usnesení z podzimních OK delegátù, ze kterých neplynou žádné úkoly pro PD, c) informace o postupu zavádìní IS Integri, d) zhodnocení èinnosti redakèní rady za rok 2005, e) informace P-OR, zhodnocení èinnosti jednotlivých OR, f) rekapitulaci stížností za rok 2005, g) informace z jednání svè. Rady BD, pøevody èlenských práv vèetnì vzájemného majetkového vypoøádání na základì 230 Obch. zákoníku, h) zmìny v evidenci bydlících družstevníkù. PD projednalo a schválilo: a) plány práce obvodových rad na I. pololetí 2006, b) složení hodnotitelské komise na I. pololetí 2006: pøedseda Ing. Vais, èlenové Ing. Shýbal, Mgr. Šabata, c) organizaèní zajištìní plesu konaného dne , d) obsahové zamìøení èasopisu Družstevník na rok 2006, e) plán práce spoleèných porad se zástupci PD na I. pololetí 2006, f) navýšení fondu provozu domu s úèinností od HS 609, 17. listopadu 1-5, o 5.-Kè/m 2, g) prominutí poplatku z prodlení z nájmu ve výši 176.-Kè Ouøedník Václav, Marvanova 2757/6, h) Smìrnici è. 1/06 pro odmìòování zamìstnancù, i) provedení ratingu BD Družba, j) øešení sporu s firmou Koncept Fast formou mimosoudního vyrovnání, k) objednání èasopisu "Družstevní bydlení" na rok 2006 pro pøedsedy VS s distribucí pøímo od vydavatele za 111.-Kè/rok/HS, l) sponzorský pøíspìvek ve výši Kè pro obèanské sdružení KULT na 8. roèník divadelního festivalu, m) konání jarního SD dne v sále CORSA v Kr. Bøeznì, n) pronájem èásti pozemku èíslo parcely 526 v Kr. Bøeznì o výmìøe 270 m 2 za úèelem zøízení zahrádky - Tadeusz Wojtowicz, U piv. zahrady 336/2, o) pøíjem nových èlenù s požadavkem na byt po neplatièích, p) znovupøijetí za èlena BD po úhradì dlužné pohledávky a zápisného, q) podnájmy družstevních bytù, r) výmìnu bytu vè. pøevodu èlenských práv a povinností a vzájemného majetkového vypoøádání. PD ukládá: a) P-PD provést kontrolu na internetových stránkách BD v záležitosti èasopisu Družstevník, event. zajistit doplnìní do , b) èlenu PD Ing. Vaisovi projednat v redakèní radì a následnì zajistit vytištìní vybraných Smìrnic v èasopise Družstevník v prùbìhu roku 2006 do , c) P-PD po schválení Stanov provést kontrolu vnitrodružstevních norem a zajistit jejich soulad - do záøí 2006, d) P-OR a P-PD na 1. jednání PD v 9/06 zhodnotit zájem VS o èasopis "Družstevní bydlení" s tím, zda-li bude objednán i na rok 2007, event. jeho zrušení. PD zamítá: a) žádost o možnost uzavøení 3. dohody o uznání dluhu za 11/ Kováøová Kamila, Rozcestí 755/15, b) žádost o prominutí poplatku z prodlení z dlužné èástky za nájem Štichauer Ladislav, Keplerova 709/24. Na 2. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vìdomí: a) splnìní úkolù ze zápisu PD è. 1/06, b) informace o aktualizaci internetových stránek, c) informace o pøevodech bytù do osobního vlastnictví, d) informace o stavu podání a vyøizování žalob na vyklizení bytu, e) informace o postupu projednávání pøipomínek k návrhu stanov komisí na úpravu stanov, f) zprávu o kontrolní èinnosti BD za II. pololetí roku 2005, g) informace o soudním jednání u Vrchního soudu v øešení sporu se Spolchemie, a.s., SBD Dobìtice, h) pøevody èlenských práv a povinností, vèetnì vzájemného majetkového vypoøádání na základì 230 Obch. zákoníku, i) zmìny v evidenci bydlících družstevníkù, j) zmìny vlastníkù bytù - prodeje bytù. PD projednalo a schválilo: a) plán kontrolní èinnosti BD na rok 2006, b) zaøazení objektù samospráv , 449, 450, 451, 456, 120, 124, , 628 na odstranìní VPV pro rok 2006/2007, c) navýšení fondu provozu domu s úèinností od : - HS 114, Jizerská 1-17 o 1,50 Kè/m 2, -HS 102, Svojsíkova 2-12 na èástku 18,-Kè/m 2, d) prominutí 50% poplatku z prodlení z nájmu ve výši 4 144,-Kè, Beníšková Gabriela, Žukovova 77, e) vylouèení èlenù z BD pro porušení Stanov èl. 22, odst.1, písm. b, f) podnájmy družstevních bytù. PD ukládá: a) P-PD, MP-PD nadále jednat ve sporu se Spolchemií a. s., SBD Dobìtice, b) P-PD, MP-PD zahájit jednání ve smyslu rozsudku se zástupcem Spolchemie a.s., spoleènì s advokátní kanceláøí. Na 3. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vìdomí: a) splnìní úkolù ze zápisu PD è. 2/06, b) zprávu o PO a BOZP vè. informace o preventivních zdravotních prohlídkách zamìstnancù, c) informaci MP-KK, že zpráva bude projednána na jednání PD dne , d) druhý návrh rozpoètu BD na rok 2006, e) informace o spolupráci se SÆMBD a Radou svè. oblasti BD, f) informace z projednávání pøipomínek k návrhu Stanov BD s jejich navrhovateli, g) pøevody èlenských práv a povinností, h) zmìny v evidenci bydlících družstevníkù, i) zmìny vlastníkù - prodeje bytù, j) informace týkající se ukonèení pracovního pomìru dohodou s p. E. Burreiterem k , k) prodej 2 služebních vozidel za ceny ze znaleckého posudku a nákup 1 služebního vozidla. PD projednalo a schválilo: a) plán práce PO a BOZP NA ROK 2006, b) navýšení fondu provozu domu z úèinností od : HS 123, Rabasova na èástku 26,-Kè/m 2, HS 434, Dr. Horákové 2-8 o 4,-Kè/m 2, c) pøevedení 4,-Kè/m 2 z anuitních splátek za VPV do fondu provozu domu s úèinností od , HS 434 Dr. Horákové 2-8, d) pøevedení anuitních splátek za VPV do fondu provozu domu s úèinností od , HS listopadu 41-43, e) pøevedení pozemku p.è. 1331/6 o výmìøe 21m2 za 2100,-Kè, Šeda Josef, Tolstého 1235/57, f) vylouèení èlenù z BD pro porušení Stanov èl. 22, odst. 1, písm. a) Mlejnek Jiøí, 17. listopadu 287/33, g) umístìní administrativního sídla firmy v bytì è.3, Vojanova 596/ Cao Van Phuong, Vojanova 596/38, h) výsledek mimosoudního jednání s firmou Koncept Fast s.r.o. uzavøením Dohody o narovnání ze dne , i) pøíjem nových èlenù, j) podnájmy družstevních bytù. PD ukládá: a) P-PD návrh na postih èlenù BD za porušování pøedpisù o požární ochranì a vymáhání pokut uložených HZS, b) P-PD, MP-PD pøedložit návrh Stanov BD notáøi JUDr. Baksovi, c) Ing. Vaisovi zpracovat a zajistit uveøejnìní èlánku o porušování pøedpisù o PO. Na 4. mimoøádném jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vìdomí: a) stav, vzniklý po náhlém zhoršení zdravotního stavu pøedsedkynì pøedstavenstva Moniky Sobotkové, který ji nedovoluje vykonávat svou funkci, b) prvotní informaci o provedené kontrole danì z pøíjmu právnických osob za zdaòovací období FÚ v Ústí nad Labem, c) informaci o naøízeném soudním jednání dne v kauze Hampejs. PD projednalo a schválilo: a) MP-PD pøebírá po dobu nepøítomnosti P-PD podle èl. 66 a 67 Stanov BD Družba øízení družstva v celém rozsahu P-PD, b) jako dalšího èlena PD k jednání a podepisování jménem pøedstavenstva ing. Vaise. PD ukládá: a) oficiálnì informovat zamìstnance a funkcionáøe BD o vzniklé situaci. Na 5. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vìdomí: a) splnìní úkolù ze zápisu PD 3/06, b) zprávu o organizaèním zajištìní jarních OK delegátù BD, c) informace o zhodnocení plesu BD konaného dne , d) informace o postupu s vlastníky bytù - neèleny BD, e) zprávu o splnìných úkolech z podzimních OK delegátù, f) informace o jednání se Spolchemií a.s., g) informace o odroèení soudního jednání ve vìci Hampejs, h) informace o stavu kontroly FÚ na danì z pøíjmu právnických osob, i) pøevody èlenských práv a povinností, j) zmìny v evidenci bydlících družstevníkù, k) zmìny vlastníkù bytù - prodeje bytù, l) zmìny vlastníkù bytù - dìdictví. PD projednalo a schválilo: a) materiály na jarní OK delegátù, b) navýšení fondu provozu domu s úèinností od : HS 528, Lisztova 2398/13 na èástku 17,-Kè/m 2, HS 112, Višòová 1-11 o 3,.Kè/m 2, c) pøevedení konèících anuitních splátek za VPV do FP domu s úèinností od : HS , 17. listopadu 37 a 39, d) žádost o uvolnìní finanèních prostøedkù na odstranìní havarijního stavu stoupaèek a kanalizace u HS 708, Kozinova 7, oprava je v plánu na rok 2007, e) pronájem kolárny pro nepodnikatelské úèely, v domì Èechova 768/18-769/20, Pilnaj Leoš, Èechova 769/20, f) pronájem koèárkárny za úèelem zøízení prodejny textilu a galanterie v domì Jizerská 2636/53 - p. Plevák Jaroslav, Všeboøická 32, g) vylouèení èlenù z BD pro porušení Stanov èl. 13, písm. b) Císaøovský Petr, Plynárenská 309/5, h) vyúètování zálohových plateb na energie r podle platné smìrnice, i) rozdìlení zálohy na odmìny pro èl. PD, j) prodloužení smlouvy auditorùm na audit r. 2005, k) návrh na uzavøení dohody o narovnání mezi BD Družba a Spolchemií a.s., l) pøíjem nových èlenù, m) pøíjem èlenù, kteøí splnili podmínky ke znovupøijetí, n) podnájmy družstevních bytù, o) postoupení pohledávek - pøidìlení bytù. PD ukládá: a) vedení BD zajistit provedení rekonstrukce vzniku závazku ve vztahu k BD Dobìtice a Spolchemie a.s. PD zamítá: a) žádost o uzavøení tøetí dohody o uznání dluhu Šífová Marcela, Vojanova 605/56, b) žádost HS 452 o uvolnìní èástky ,-Kè z nedìlitelného fondu na opravu pøístupového chodníku k zad. vchodu domu Obvodová 734/2. ing. Zdenìk Vais èlen pøedstavenstva BD

3 dru stevn k błezen.qxd :26 StrÆnka 3 Družstevník bøezen Slova starostù Vážení družstevníci, tak jako každý rok i v roce 2006 poèítá radnice Mìstský obvod Ústí nad Labem - Neštìmice s investièními akcemi pro zlepšení komfortu života a bydlení v okolí vašeho domova. V roce 2006 jsou plánovány tyto akce: l parkovací plochy v ul. V Oblouku pøed èp l rekonstrukce parku U Pivovarské zahrady l rozšíøení pøíjezdové komunikace v ul. Dvojdomí pøed èp. 609/1 a 610/3 s možností rozšíøení parkovacích míst l parkovištì v ulici Neštìmická 3 proti Prioru l parkovištì v ulici Pøemyslovcù l chodník pro bruslaøe a høištì v ul. Neštìmická l opravy chodníkù v objemu 800 tis. Kè Snažíme se tím pokraèovat v nastaveném každoroèním trendu vybudovat èi rekonstruovat co nejvíce parkovacích ploch, dìtských høiš a chodníkù, samozøejmì s ohledem na finanèní možnosti našeho obvodu. Je i naším pøáním, aby se vám žilo v Krásném Bøeznì lépe a pohodlnìji. Na území obvodu se setkáváme pøi pøípravì investièních akcí se zásadním problémem, a to jsou majetkoprávní vztahy k jednotlivým pozemkùm sousedících s bytovou zástavbou. Není pravidlem, že vlastníkem pozemkù je mìsto. To prodražuje stavbu o cenu za odkoupení pozemkù a výraznì prodlužuje pøípravu staveb. Vážení družstevníci, budeme rádi za vaše podnìty doruèené na radnici - tel.è.ústøedny , Miloslava Válková starostka Kde parkujete? Pojištìní - rozhodnì ANO! NYNÍ SE SLEVOU 20% Otázka pojištìní se dá shrnout jednoduchou úvahou. Buïto zpùsobím škodu nebo ta nastane na mém majetku. Dále je urèující, zda za škodu nìkdo odpovídá èi nikoliv. Není zdaleka pravidlem, že vlastník vìci, která škodu zpùsobila, je zároveò povinen tuto škodu uhradit. Navíc nemá nikdo jistotu, že škùdce je pojištìn, èi má takovou finanèní rezervu, kterou by byl schopen napáchanou škodu uhradit. Øešením je vlastní majetkové pojištìní. Co se ovšem stane, zpùsobím-li škodu nìkomu jinému, napø. prasklým pøívodem k praèce, k WC nebo poškozením el. instalace zapøíèiním požár? Kromì povinnosti a nutnosti odstranit vlastní pøíèinu škody, se k poškození mého majetku nahromadí i škody, které jsem nucen z pozice škùdce uhradit všem poškozeným. Napø. bydlím v 6.p. a vytopím 5 bytù pod sebou + spoleèné prostory. Nyní jsem nucen uhradit veškeré škody všem poškozeným družstevníkùm i vlastníkovi nemovitosti. Takovéto "obyèejné" škody, se tedy v koneèném dùsledku mohou vyšplhat až na øády statisícù, v pøípadì úplného znièení (požár) do milionù. Pojištìním své odpovìdnosti se chráním neúmìrnému riziku náhrady veškerých škod pouze svými prostøedky. Vøele doporuèuji konzultaci s nezávislou spoleèností, která je schopna vybrat øešení odpovídající Vašim potøebám. BD Družba pro své družstevníky zajistila možnost individuálních konzultací pøi sjednávání majetkového a odpovìdnostního pojištìní u nezávislé makléøské spoleènosti Galie s.r.o. Ve spolupráci s touto spoleèností BD Družba nabízí na novì vzniklé pojistné smlouvy slevu z roèního pojistného ve výši 20%. Pøijïte si zajistit kvalitní pojistnou ochranu Galie s.r.o. Velká Hradební Ústí nad Labem Konzultace objednávejte telefonicky V mìstském obvodu Severní Terasa chybí podle dopravní studie z roku 2003 výpoètových 2871 parkovacích míst. Nejhùøe je na tom èást Severní Terasa, zde je to míst, ve Støíbrníkách je to 655 míst a v Dobìticích 855. Budeme-li poèítat, že minimální náklad na vybudování jednoho parkovacího místa je 70 tisíc korun a se všemi potøebnými plochami zabere 30 m2, tak na øešení problému bychom potøebovali minimálnì 200 miliónù korun a 8,5 ha plochy. Je možné si pøedstavit, že finanèní prostøedky nemusí být limitujícím faktorem, ale my všichni dobøe víme, že najít 8,5 ha volných ploch je úkol neøešitelný. Ví se totiž, že typický øidiè není ochoten jít pìšky více jak 100 metrù ke svému vozidlu. (Ti, kteøí tak dnes èiní, tzn. že jdou pìšky více jak onìch 100 metrù, jsou v této vlastnosti témìø dokonalí.) Omezená kapacita ploch se dá øešit budováním garážových domù, ve kterých se náklad (podle betonové lobby) šplhá od 150 do 250 tisíc na jedno místo. Dají se také stavìt ocelové konstrukce jako automatizované parkovací systémy a zde náklad dosahuje zhruba 350 tisíc korun na jedno zaparkované auto, a to ještì bez ceny pozemku. Architekti umístili v našem obvodu více jak tisíc bytových jednotek s obyvateli. Dopravní studie našla plochy, na kterých je možné ještì rozšiøovat parkovací místa. Severní Terasa je na tom nejlépe, zde se našlo cca 624 míst, ve Støíbrníkách 276 a nejhùøe jsou na tom Dobìtice, kde se našlo jen 130 míst. To je dohromady možných parkovacích míst. Tolik statistika. Bytová družstva na celé Severní Terase dokázala v poslední dobì výrazným zpùsobem pøispìt ke zvyšování kvality bydlení, a to jak vnitøními rekonstrukcemi bytù, tak i viditelnými opravami pláš ù budov. Myslím si, že k dosažení vyššího stupnì pohody bydlení urèitì pøispìje i øešení problémù s parkováním vašich automobilù. Máme pøipravené formy rychlého øešení výstavby parkovacích míst, které by mohly být zajímavé právì pro vlastníky družstevních bytù nebo družstva. Cítíte-li již neudržitelný nedostatek parkovacích ploch v místì vašeho bydlištì, spojte se s námi a my vám ukážeme, zda se v blízkosti nachází vhodná plocha a jak parkování rychle realizovat. Ing. Jiøí Brodský Starosta mìstského obvodu Pøehled dlužníkù nad Kè k RYSKA KAREL JAVURKOVÁ VERONIKA BORSHCHYK INNA BUDILOVÁ EDA POLÁŠKOVÁ JANA KOVÁØOVÁ KAMILA CHADIMA JOSEF KREJÈOVÁ EDITA DUŽDOVÁ HELENA JEDLIÈKOVÁ IVETA HORVÁTH LADISLAV ÈERNÍKOVÁ KAROLÍNA JAROŠ JAN BENDÍK MILAN SUCHÁNKOVÁ SIMONA TUZAROVÁ MICHAELA VESELÝ JAN KAŠKOVÁ PETRA BERMÚDEZOVÁ GON VÌRA ŠONKA IVO HRON ROMAN REJL MILAN VOLENÍKOVÁ JITKA SVOBODOVÁ VÌRA MIKEŠOVÁ EVA PANÁÈEK PETR SLAÈÍKOVÁ ADÉLA Š ASTNÝ MILAN MAJER ZDENÌK VLÈKOVÁ MARIE NOVÁKOVÁ JANA HRUŠKA ZDENÌK MAJER KAREL ALECU REGINA NIKL JIØÍ SKÁLA JOSEF ÈANÍK MARTIN HUBÁÈEK MARTIN HØÍBAL MIROSLAV PADEVÍT JAN SURA MILAN HEJDUKOVÁ KATEØINA KROKOVÁ MÁRIA STANÌK ALEŠ BALOG JAN MUDROCH PAVEL BAFTIJAR SKENDER JABURKOVÁ ZDENA OSRMAN ROMAN FIALA PAVEL MULLER DUŠAN BOWLESOVÁ ŠÁRKA SUKOVÁ ZDENKA

4 dru stevn k błezen.qxd :26 StrÆnka 4 Družstevník bøezen Vejdeme-li do budovy BD Družba na Šafaøíkovì námìstí na Støekovì, najdeme v prvních dveøích vlevo oddìlení nájemného. Za pøepážkou vládne paní Jiøina Mitscherlingová s paní Monikou Potanèokovou. Zpracovávají pøedevším pøedpis nájemného, platby družstevníkù na nájem ze sporožirových úètù, ze SIPA a bank. Jak se to zdá jednoduché. Musíme si ale uvìdomit, že velké množství dat je neustále v pohybu. Pracovnice oddìlení musí sledovat a zaznamenávají pohyb položek, ze kterých se pøedpis nájemného skládá. Jsou to úhrady za užívání bytu a služeb s tím spojených, a také èástka urèená na provoz domu. Ovšem nemìní se jen úhrady, ale mìní se i uživatelé bytù. Pøi tom musí všechny údaje neustále odpovídat skuteènosti a být kdykoli V roce 2005 byla, jako ostatnì každý rok, provedena revize požárních hydrantù a pøenosných hasicích pøístrojù. I nadále se setkáváme s porušováním zákona è.133/1975 Sb. o PO ve znìní pozdìjších doplòkù. Uvádím jenom nepatrnou èást. Na fotografii è.1 je bezpochyby "vytvoøen" docela pìknì možný úraz, a to nemusí být tma a zmatek pøi požáru. Kytky mùžou pøezimovat i na jiném a vhodnìjším místì. Co je za dveømi k disposici. Výši úhrad stanovuje pøedstavenstvo a pøíslušné orgány družstva. Proto také pracovnice oddìlení nájemného nemají sebemenší vliv na stanovené úhrady a proto ani nemohou vyøizovat reklamace a dotazy, které souvisí s rozhodnutím družstevních orgánù. S otázkami, proè nepøišla ta a ta složenka, co znamenají položky v pøedpisu nájemného a proè tam jsou, co je to samospráva, kdo je u nás pøedseda (i takové dotazy nejsou nijak neobvyklé), kdy se budou mìnit okna, proè se zvyšují zálohové platby a podobnì, se musejí dotazovatelé obrátit na pøíslušné orgány BD èi odborná pracovištì. Ti, kteøí vèas nezaplatí platby podle pøedpisu, se stávají dlužníky a jsou evidováni na právním oddìlení BD a musí své pohledávky øešit s referenty tohoto pracovištì. Provozní záležitosti lze øešit na pøíslušných OBS. Oddìlení nájmu pomùže každému družstevníkovi pøi kontrole jeho plateb, zpùsobu jeho plateb a pøípadné individuální žádosti o výši pøedpisu zálohových plateb. Urèitì ale VPV pro rok Na pøelomu r BD Družba za pomoci firmy Termo+ zpracovalo opìtovnì podklady pro žádosti o poskytnutí státní dotace pro objekty v Krásném Bøeznì, Dobìticích, Støekovì a Všeboøicích (viz tabulka). Odstraòování vad panelové výstavby p.è. HS adresa poèet bytù ,4 Kr.Bøezno Vojanova / Keplerova / Keplerova / Keplerova / Obvodová / Dobìtice Rabasova / Rabasova / Støekov Jeseninova / Všeboøice Plynárenská / Celkem 680 nemùže snížit poplatek z prodlení, nebo ho dokonce odpustit, podávat vysvìtlení k vyúètování a podobné požadavky. U vyúètování zálohových plateb jsou èasté dotazy na velikost pøeplatkù, a to tehdy, když se zdají ponìkud menší. Tady je jediná rada. Zkontrolovat si a porovnat zálohy s úètovanými vlastními náklady, nelze ale porovnávat pøeplatky se svými sousedy, natož pak i s nìkým z jiného domu. Dnes má každý družstevník individuální pøedpis úhrad a proto nelze vzájemnì srovnávat výsledky vyúètování bez porovnání všech položek. Pøejeme obìma pracovnicím v oddìlení nájmu hodnì trpìlivosti a co nejménì problémù s tìmi, kteøí si zapomnìli dojít pro slušnost, když se rozdávala. Redakèní rada Jedna žádost pøedstavuje doložit zhruba tøicet dokladù, mezi které patøí napø. statický posudek, výpis a snímek z katastru nemovitostí, prohlášení vlastníkù, že souhlasí s žádostí o dotaci, rozpoèet opravy, technické øešení opravy, projektová dokumentace, fotodokumentace, zápis z jednání hodnotitelské komise aj. Pro dva objekty - v ul. Rabasova a jeden v ul. Jeseninova - bychom chtìli slouèit program VPV a program Panel. Nyní je vše pøipraveno a pouze se èeká, v kterém mìsíci budeme moci všechny tyto žádosti o poskytnutí státní dotace zaslat na Fond rozvoje bydlení. Luboš Mráz vedoucí tech.úseku Požární ochrana v roce 2005 (v našich družstevních domech), kde by byla potøeba evakuace osob z bytového domu. Ale co kdyby!! Zamysleme se už koneènì, vždy ohrožujeme nejenom vlastní, ale i cizí životy. V roce 2006 již budeme øešit podobné situace s Hasièským záchranným sborem v Ústí nad Labem a pøestupkovou komisí. Václav Brož pož. technik BD Na fotografii è. 2 je možné vidìt, jak lze bez výèitek svìdomí ohrozit družstevníky bydlící v domì s takto zamaskovaným požárním hydrantem (ten je totiž za tou hromadou nepotøebných vìcí). Foto z Krásného Bøezna. Na fotografii è.3 je taktéž názornì ukázáno, jak je možné zatarasit únikový východ v mezipatøe a navíc velice hoølavým materiálem (foto z lokality Støíbrníky) Do dnešního dne se nestal žádný požár

5 dru stevn k błezen.qxd :26 StrÆnka 5 nu (nejpozdìji do 17.prosince). 6. Osobomìsíce a) Osobomìsíce udávají poèet osob užívající byt v jednom kalendáøním mìsíci b) Osobomìsíce se používají pro rozúètování elektrické energie, teplé a studené vody v pøípadech neumožnìní odeètu nebo tam, kde vodomìry nejsou instalovány. c) Povinnost každého èlena i vlastníka bytu je neodkladnì a vèas hlásit zmìny (písemnou formou) týkající se pøíslušníkù jeho domácnosti dle Stanov BD Družba - èl. 13. Tato povinnost je uložena i v 6 vyhl. 85/1997 Sb. d) Podpis spotøebitele a údaj správce je pro bytové družstvo závazný. e) Do osobomìsícù se též poèítá: - èlen rodiny v souèasné dobì ve výkonu ZVS - všechny osoby užívající byt nejménì 3 mìsíce v roce ( 2 vyhl. 85/1997 Sb.) nepoèítají se: dlouhodobì nemocní ve zdravotnickém zaøízení 7. Kontrolní odeèty Kontrolní odeèty se provádìjí dle potøeby, zpravidla v pololetí. Mohou být provádìny i bez upozornìní spotøebitele. Tyto kontroly budou provádìny namátkovì z dùvodu zjištìní technického stavu mìøidel èi indikátorù a pøedcházení možné neoprávnìné manipulace. Výsledky kontrolního odeètu se pøípadnì použijí pro výpoèet roèních spotøeb v bytech toho zúètovacího období, ve kterém byly provedeny. 8. Vyúètování pøipoèitatelných položek Do vyúètování záloh se pøipoèítají náklady za služby inkasního støediska, celkové dluhy na nájemném, celkové dluhy na vyúètování záloh na služby z minulých let, poplatky z prodlení a všechny ostatní závazky nájemníka vùèi majiteli a správci, tj. bytovému družstvu. Celkové vyúètování se nájemci bytu pozastaví pøi jakékoliv pohledávce vùèi bytovému družstvu do doby jejich úhrady nebo po vzájemné dohodì o umoøení pohledávky. 9. Reklamace Lhùta pro uplatnìní reklamace proti vyúètování koneènému spotøebiteli od pøevzetí vyúètování se stanovuje 21 dní. Po uplynutí lhùty pro uplatnìní reklamací koneèných spotøebitelù vlastník do 30 dnù provede - v pøípadì jím uznaných reklamací - opravu vyúètování nedoplatku nebo pøeplatku záloh, se kterou neprodlenì písemnì seznámí koneèné spotøebitele v zúètovací jednotce. 10. Závìreèná ustanovení Podle této smìrnice se provede rozúètování zálohových plateb. Tato smìrnice ruší platnost smìrnice bytového družstva pro rozúètování nákladù za služby poskytované s užíváním bytù pro nájemce a vlastníky bytù ze dne Smìrnice è. 3/03 byla schválena pøedstavenstvem družstva dne Monika Sobotková v.r. pøedseda pøedstavenstva Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem S M Ì R N I C E è. 3/03 pro rozúètování nákladù za služby poskytované s užíváním bytù pro nájemce a vlastníky bytù Tato smìrnice se vztahuje na všechny nájemce a vlastníky družstevních bytù (dále jen spotøebitele), bydlících v objektech ve správì BD DRUŽBA Ústí nad Labem. Zpùsob rozúètování nákladù na energie se øídí zákonem è. 458/2000 Sb.(energetický zákon), vyhl. è. 372/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, vyhl. è. 152/2001 Sb. Ministerstva prùmyslu a obchodu a vyhl. 85/1997 Sb. Ministerstva financí. Zpùsob rozúètování vodného a stoèného se øídí vyhláškou è. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon è. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou potøebu a o zmìnì nìkterých zákonù ( zákon o vodovodech a kanalizacích ). Zúètovacím obdobím je jeden kalendáøní rok. Vyúètování nákladù na jednotlivé spotøebitele provádí BD Družba jednou roènì podle platné vyhlášky. Vyúètování zálohových plateb za energie vychází z faktur dodavatelù a podkladù BD Družba. 1. Vyúètování záloh na elektrickou energii - výtahy, spoleèné prostory, digestoøe, prádelny, mandlovny a) Èástka nákladù na výtahy se vyúètuje podle poètu osob (viz kap. 6) v pøíslušném vchodu. Pøízemní byty se nezapoèítávají a neúètují se. U domù s mezaninem se pøízemní byty zapoèítávají a úètují náklady ve výši 30% na osobu. b) Èástka nákladù na spoleèné prostory se rozúètuje podle poètu osob v sekcích (stavebních blocích). c) Èástka nákladù na odvìtrání (digestoøe) se rozúètuje podle poètu osob ve vchodu. d) Èástka nákladù za praní a mandlování se rozúètuje podle podkladù výkonného orgánu samosprávy. e) Do fondu provozu domu se zaúètuje za každé použití prádelny nebo mandlu paušální poplatek ve výši 0-20 Kè podle rozhodnutí èlenské schùze samosprávy. Vyúètování zálohových plateb za elektrickou energii provede podle této smìrnice BD Družba na základì fakturace dodavatele el. energie a podle podkladù výkonného orgánu samosprávy. 2. Ústøední (dálkové) vytápìní a) Zúètovací jednotkou pro úèely stanovení nákladù za teplo je samostatnì stojící objekt se samostatným obvodovým zdivem.u domù BD Družba s vlastním zdrojem tepla (výmìník, kotelna) pøipadne 60% nákladù na tepelnou energii na vytápìní a 40% nákladù na tepelnou energii spotøebovanou na ohøev užitkové vody. b) Náklady na tepelnou energii na vytápìní v zúètovací jednotce se rozdìlí na složku základní ve výši 40-50% a složku spotøební ve výši 50-60% celkových nákladù. Pøi pøekroèení stanovené tolerance rozdílu se v nìkterých pøípadech postupuje podle vyhlášky 372/2001 Sb. Pro každý rok, kdy se zpracovává vyúètování, podíl základní a spotøební složky stanovuje PD. c) Základní složku rozdìlí vlastník mezi spotøebitele podle pomìru velikosti zapoèitatelné podlahové plochy byt nebo nebytového prostoru k celkové zapoèitatelné ploše bytù a nebytových prostorù v zúètovací jednotce.

6 dru stevn k błezen.qxd :26 StrÆnka 6 d) Zapoèitatelnou podlahovou plochou se pro tyto úèely rozumí souèet ploch místností v bytì podle vyhl. è. 372/2001 Sb. e) Spotøební složku rozdìlí vlastník mezi koneèné spotøebitele úmìrnì výši námìrù mìøièù tepelné energie nebo indikátorù vytápìní s použitím korekcí a výpoètových metod, které zohledòují i rozdílnou nároènost vytápìných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. f) V zúètovací jednotce, která nemá pomìrovì mìøenou spotøebu tepla v jednotlivých bytech, se spotøební složka rozdìlí mezi koneèné spotøebitele stejným zpùsobem jako složka základní. Spotøebiteli bude v daném bytì (místnosti) úètována spotøební složka nákladù 1,6 násobku prùmìrné hodnoty spotøební složky nákladù pøipadajících na 1 m 2 zapoèitatelné podlahové plochy zúètovací jednotky ( pøíloha è. 2 vyhl. 372/2001 Sb.) v tìchto pøípadech: 1. Neumožnil nebo odmítl instalaci mìøièù tepelné energie nebo indikátorù vytápìní v bytì (místnosti) 2. Neumožnil pøes opakované prokazatelné upozornìní provedení odeètu mìøidel tepelné energie nebo indikátorù vytápìní 3. V prùbìhu zúètovacího období poškodil mìøidlo tepelné energie nebo indikátor vytápìní. 4. Pøi odeètu mìøidla tepelné energie nebo indikátoru vytápìní bylo zjištìno poškození plomby, pøípadnì jiná neoprávnìná manipulace s mìøidlem èi indikátorem. V pøípadì, že spotøebitel poškodí mìøidlo tepelné energie nebo indikátor vytápìní, hradí náklady spojené s jeho opravou,výmìnou a montáží. 3. Dodávka teplé užitkové vody (TUV) V zúètovací jednotce, ve které jsou osazeny vodomìry na TUV, bude mìøení, odeèty a výpoèet spotøeby TUV na jednotlivé spotøebitele provádìno podle následujících pravidel: a) Pro úètování spotøeby teplé vody musí bytové vodomìry splòovat podmínky zákona è.505/90 Sb. o metrologii a tyto obecné podmínky: 1. platnost cejchování 2. øádný chod vodomìrù v prùbìhu celého fakturaèního období bez mechanického poškození 3. neporušenost plomb b) Náklady na teplo, spotøebované na ohøev TUV, pøipadající na zúètovací jednotku, se rozdìlí na složku základní ve výši 30% a složku spotøební 70%. c) U domù s vlastním zdrojem tepla (výmìník, kotelna) se náklady rozdìlí na složku základní ve výši 30% a složku spotøební 70%. d) Náklady na dodávku studené vody pro pøípravu TUV rozdìlí vlastník mezi koneèné spotøebitele podle námìrù instalovaných vodomìrù u koneèných spotøebitelù. Nebude-li známa spotøeba odbìratele, bude mu úètován trojnásobek prùmìrné hodnoty vodného a stoèného vztažený na 1m 2 podlahové plochy (jako u spotøební složky). e) Základní složku rozdìlí vlastník mezi koneèné spotøebitele podle pomìru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytù a nebytových prostorù v zúètovací jednotce. Podlahovou plochou se pro tyto úèely rozumí souèet ploch místností bytu podle vyhl.372/2001 Sb. f) Spotøební složku rozdìlí vlastník mezi spotøebitele pomìrnì podle námìrù vodomìrù instalovaných u spotøebitelù. g) K celkové spotøebì TUV spotøebitele se pøipoète pøípadná spotøeba vody podle evidence spotøeb, namìøená na vodomìrech ve spoleèných prostorách. h) V pøípadech, kdy je vodomìr instalován v prùbìhu roku, se stanoví spotøební složka nákladù na tepelnou energii na poskytování TUV vèetnì nákladù na spotøebovanou vodu podle prùmìrného poètu osob a poètu dnù zúètovacího období, kdy nebyl vodomìr instalován. Spotøebiteli bude úètována spotøební složka nákladù, trojnásobek prùmìrné hodnoty spotøební složky nákladù pøipadajících na 1 m 2 podlahové plochy zúètovací jednotky (postup dle pøílohy è. 2 vyhl. 372/2001 Sb.) v tìchto pøípadech: 1. Neumožnil nebo odmítl montáž vodomìru 2. Došlo k poškození vodomìru vinou spotøebitele 3. Zjistí se poškození plomb nebo spotøebitel jakýmkoliv zpùsobem ovlivnil mìøení 4. Spotøebitel neumožnil pøes opakované prokazatelné upozornìní provedení odeètu nebo kontrolu vodomìru. 4. Dodávka studené vody (SV) a) Pro úèely stanovení nákladù na studenou vodu je nejmenší možnou zúètovací jednotkou okruh spotøebitelù, napojených na rozvod studené vody mìøeným jedním fakturaèním vodomìrem. b) Náklady na SV se rozdìlí mezi spotøebitele v pomìru m3 namìøených bytovými vodomìry k fakturaènímu vodomìru na patì domu. Základní složka 0%, spotøební složka 100%. Spotøebiteli bude úètována spotøeba 56 m 3 na osobu a rok (dle pøílohy è. 12 vyhl. 428/2001 Sb.) v tìchto pøípadech: 1. Neumožnil nebo odmítl montáž vodomìru 2. Došlo k poškození vodomìru vinou spotøebitele 3. Zjistí se poškození plomb nebo spotøebitel jakýmkoliv zpùsobem ovlivnil mìøení 4. Spotøebitel neumožnil pøes opakované prokazatelné upozornìní provedení odeètu nebo kontrolu vodomìru. Upozornìní: Spotøebitelé jsou povinni umožnit montáž a kontrolní odeèet mìøidel pro stanovení spotøeby tepla, teplé a studené vody (Obè. zákoník 692). Dále jsou povinni umožnit kontrolu tìchto mìøidel a jejich výmìnu v pøípadì poruchy, cejchování, zmìny nájemce a vlastníka bytu apod. Organizace, která provádí instalaci, odeèty, opravy èi výmìny mìøidel nebo indikátorù, musí o tom spotøebitele uvìdomit minimálnì 7 dnù pøedem. Rozumí se tím písemná forma oznámení na vývìsní tabuli. Zamìstnanci organizace se prokazují pøed vstupem do bytu identifikaèním prùkazem, ze kterého je zøejmý vztah k organizaci. 5. Provádìní odeètu: a) Organizace, provádìjící odeèty, je povinna: - vyvìsit oznámení o provádìní odeètù nejménì 7 dnù pøed odeèty - v pøípadì nepøítomnosti spotøebitele v dobì odeètu oznámit dobu náhradního odeètu - v oznámení uvede jméno zamìstnance, který provede odeèty - zapsat stav mìøidel nebo indikátorù do formuláøe, který podepíše spotøebitel - provést kontrolu plomb, funkènost a cejch vodomìrù - zjištìné závady zapsat do formuláøe a nechat podepsat spotøebiteli - v pøípadì, že spotøebitel odmítne podepsat zjištìnou závadu, organizace tuto skuteènost oznámí neprodlenì BD Družba - pøedat spotøebiteli kopii formuláøe, který podepsaný slouží jako doklad v pøípadì reklamace ze strany spotøebitele. b) Odeèty v jednotlivých odbìrných místech musí být provedeny v pøedem stanoveném termí-

7 dru stevn pemlk leták błezen.qxd A4.pdf lpi : StrÆnka 12:06:56 7 Process Cyan Process Magenta Process Yellow Process Black Družstevník prosinec

8 dru stevn k błezen.qxd :26 StrÆnka 8 Družstevník bøezen Pane na nebi! Tohle citoslovce údivu se asi moc nepoužívá. Jadrná èeština je nahradila jiným, ale mì v tu chvíli pøi chùzi po chodníku nenapadlo. Duté bouchnutí mi zvedlo hlavu nìkam do ètvrtého patra, kde z okna vyklepávala paní ložnicovou pøedložku, tedy malý koberec. Èistotná to hospodyòka - bylo teprve 10.ledna a už takový úklid. Co tomu øíkají ty, které si pøed vánoèními svátky umyly okna a doufají, že vydrží èistá alespoò do doby než poleví mrazy? A.B. Èistota pùl zdraví - pøísloví praví Èistota je široký pojem. Jako špínu dnes nevnímáme hluk, cigaretový kouø, pomluvy, špatnou náladu a stres, hrubé a èasto až sprosté vyjadøování. Když nìkterá èistotou záøící žena promluví, vypadá to jako by se otevøela žumpa. Mimochodem žumpa - to už byl jistý pokrok v likvidaci výkalù a splaškù z domácností. Známá Zlatá ulièka na pražském hradì dostala své jméno nikoliv proto, že by tam alchymisté vyrábìli zlato pro Rudolfa II., ale proto, že jejím støedem trvale tekla stružka výkalù. Staøí Èechové mìli smysl pro humor. Nejinak tomu bylo ve všech støedovìkých mìstech. Z oken se po ránu vylévaly noèníky, své po sobì zanechávala domácí zvíøata. S osobní hygienou si nikdo velké starosti nedìlal ani v bohatších vrstvách. Støedovìká mìsta mívala veøejné láznì, temné, s obrovskými kádìmi s horkou vodou a úslužnými lazebnicemi. Když se zaèaly rozmáhat pohlavní choroby a epidemie, církev láznì zakázala. Ani pár století nezaznamenalo velkou zmìnu. Nejskvìlejší panovník 17.století Ludvík XIV. si stìžoval, že se mu pøi koupeli toèí hlava a radìji se vùbec nemyl. Podobnì se chovali i pøíslušníci jeho dvora. Tìla, chránìná mnohaletým nánosem špíny, nevábnì páchla a ke slovu pøišly ostré voòavky, pod parukami se daøilo vším, obèas vyrušených z klidu elegantním drbátkem. Veškeré výkaly a odpadky putovaly do øek a vracely se znovu do útrob obèanù, protože se pitná voda brala bez pøeváøení pøímo z øeky. Úplavice byla z tìch nejmírnìjších nemocí. Cholera si vyžádala miliony obìtí, kolem roku 1970 vypukla ještì v Iráku, Íránu, v Benátkách, v Africe a v Asii se vyskytuje dodnes. Aèkoliv se to nezdá, nejsme na tom s èistotou i v dnešní dobì nejlépe. " Nevzdìlance poznáš rázem, bezohlednì plivá na zem", se øíkalo za mého mládí. A zùstáváte klidní, když kupující pøed vámi osahá nìkolik rohlíkù, než si jeden vezme? Zdeòka Vaisová Vydává pøedstavenstvo a vedení bytového družstva Družba v Ústí nad Labem. Øídí redakèní rada ve složení: Ing. Zdenìk Vais, pøedseda, Ing. Bøetislav Lacina, Josef Dyrynk. Odpovìdný zástupce redakce: Ing. Zdenìk Vais. Vychází pro potøeby èlenù a funkcionáøù BD Družba. Sídlo redakce: Ústí nad Labem-Støekov, Dobrovského 15, PSÈ , tel.:

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny,

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny, Okresní stavební bytové družstvo Louny 438 01 Žatec, Studentská 2628. IČO 00005797, DIČ CZ 00005797, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/l. v oddílu DrXXVI, vložka 319. Směrnice

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 15. listopadu 2002 Cena 79,- Kè OBSAH 20. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. listopadu

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00296031 Název: Obec Hoš álkovy A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00239721 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìsto Sadská Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 8

Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 8 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 28. srpna 2000 Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 8 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 79. Opatøení Úøadu è. OÚ - 1/R/2000 B. Informativní

Více