Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení"

Transkript

1 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Luční 330, Sedlec-Prčice Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok

2 Úvod: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Sedlec-Prčice sídlí od v novém areálu v Luční ulici č.330. Tento areál se skládá z budovy školy se školní jídelnou a technického zázemí, tělocvičny, čtyř dvojdomků, garáží a technických skladů a přilehlých prostor (hřiště, parkoviště, pozemky). OBSAH: 1.část: Výroční zpráva školského zařízení 2.část: Výroční zpráva školy 1.část: Výroční zpráva školského zařízení Obsah: I. Základní údaje o školském zařízení II. Přehled činností III. Přehled pracovníků školy IV. Údaje o přijetí,umístění,přemístění, přeřazení a propuštění dětí V. Údaje o výsledcích poskytovaných služeb VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a jiné kontroly IX. Základní údaje o hospodaření

3 I. Základní údaje o školském zařízení Název: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec - Prčice, Luční 330 (příspěvková organizace) Sídlo: Luční 330, Sedlec Prčice IZO: IČ: Identifikátor právnické osoby: Zřizovatel: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana Charakteristika: Změnou zřizovací listiny ze dne s účinností od se Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Sedlec-Prčice, Luční 330, stal nástupcem Dětského domova se školou Jetřichovice 1, který byl zřízen MŠMT ČR jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Hlavní účel organizace a předmět činností je vymezen 13 zákona č.109/2002 Sb.,o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších změn provedených zákonem č.562/2004 Sb., zákonem č.383/2005 Sb. a zákonem č.189/2008 Sb. a dále 16, 44 a 119 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn provedených zákonem č.383/2005, č.112/2006, č.158/2006, č.161/2006, 165/2006, č.179/2006, č.342/2006, č.624/2006, č.217/2007, č.296/2007, 343/2007, č.58/2008, č.126/2008, č.189/2008, č.242/2008, č.243/2008 Sb., č.306/2008, č.384/2008, č.49/2009, č.227/2009, č.378/2009, č.427/2010, č.73/2011, č.331/2011, č.375/2011, č.472/2011 Sb. a prováděcími předpisy. Příspěvková organizace poskytuje základní vzdělání žákům v základní škole, poskytuje stravování dětem a žákům ve školní jídelně. Také, ve smyslu 119 zákona č.561/2004 Sb., zajišťuje závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. Vedení školského zařízení: Mgr.Stanislav Urban Mgr.Jitka Stejskalová ředitel zástupce ředitele pro výchovu statutární zástupce Telefonní čísla: sekretariát sekretariát mobil sekretariát FAX ředitel zástupce ředitele pro výchovu ová adresa: Internetové stránky:

4 II. Přehled činností: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna je zařízení poskytující vzdělání a komplexní péči dětem s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, případně s nařízením předběžného opatření v působnosti Dětského diagnostického ústavu, Dětského domova se školou a Střediska výchovné péče Dobřichovice. Kapacita dětského domova je 64 dětí, kapacita školy 64 žáků. Dětský domov je umístěn ve čtyřech samostatně stojících dvojdomcích, každou půlku dvojdomku obývá jedna rodinná skupina (max. 8 klientů ) Skupina má vždy k dispozici dostatečný počet ložnic a lůžek, hygienického zázemí, kuchyně. Vybavení domků odpovídá současným bezpečnostním a dalším předpisům a normám, které odpovídají výkonu ústavní nebo ochranné výchovy. Na pozemku DDŠ se dále nachází hřiště na kopanou, basketbal s umělým povrchem a tenisové hřiště, také je zde doskočiště pro skok daleký a běžecká dvojdráha. K budově školy je připojena tělocvična se zázemím (šatny, sprchy, WC, kabinety). Ve škole je 8 standardně vybavených kmenových učeben s přilehlými kabinety, pracovna výtvarné výchovy a výpočetní techniky dataprojektorem, dále cvičná kuchyňka a dílny na kov a dřevo. Během tohoto školního roku byly do dvou tříd nainstalovány interaktivní tabule, pořízené z dotace projektu EU Peníze školám. V každé kmenové třídě je jedna žákovská stanice PC s připojením na internet. Chodby jsou vybaveny pinpongovými stoly pro sportovní aktivity o přestávkách. V jídelně školy je nainstalován dataprojektor s audiovizuálním vybavením (plátno, domácí kino atd.) Dále jsou v budově školy pracovny vedení DDŠ, sborovna, kabinety a sklady pomůcek a učebnic, kanceláře pro technické a administrativní pracovníky, sklady, garáže a dílny. V přízemí školy se nachází jídelna a kuchyně. Je zde nainstalován dataprojektor s audiovizuálním vybavením (plátno, domácí kino atd.) Budova školy má bezbariérový přístup, má k dispozici výtah. Školské zařízení vlastní 4 automobily 2x Ford Transit, 1x Škoda Fabia a 1x Ford Gallaxy, které jsou využívány k přepravě dětí na různé sportovní či společenské akce, k přemístění do jiného zařízení, k dopravě na soudní jednání, k lékaři, na nákupy vybavení a oblečení a podobně.

5 III. Přehled pracovníků školského zařízení: Organizační schema: ŘEDITEL ŠKOLY Zástupce ředitele - výuka Zástupce ředitele -výchova Statutární zástupce Účetní Vedoucí ekonom.úseku Sekretářka Učitelé Sociální pracovnice Etoped Referent majet.správy Provozář Asistenti pedagoga Vychovatelé Údržba Kuchaři Asistenti pedagoga Úklid a praní prádla Učitelé a asistenti pedagoga ve škole: (viz 2.část výroční zpráva školy II.) Vychovatelé a asistenti pedagoga ve výchově: (zaměstnaní i jen v části sledovaného období) Počet vychovatelů: 26 Počet asistentů pedagoga: 14 Počet speciálních pedagogů: 1 (etoped) Provozní zaměstnanci: 17 účetní - 1 referent majetkové správy - 1 sociální pracovnice - 2

6 provozář - 1 administrativní pracovnice - 1 tech.pracovník - 1 tech.pracovník, bezpečnostní technik - 1 odborná kuchařka - 2 pomocný kuchař - 1 uklízečka - 2 oprava prádla - 1 pradlena - 1 IV. Údaje o přijetí, umístění, přemístění, přeřazení a propuštění dětí: Celkový počet klientů se pohyboval v počtu Ve sledovaném období bylo do našeho školského zařízení přijato celkem 22 klientů, odešlo jich celkem 29 z toho po ukončení povinné školní docházky do výchovných ústavů - 5 nebo během školního roku např. pro neplnění školních povinností z SOU do VÚ 10 klientů, přeřazeni do jiných DDŠ 4, vzhledem ke zletilosti na vlastní žádost odešlo 5 klientů, a 5 klientům byla zrušena ústavní výchova. V. Údaje o výsledcích poskytovaných služeb: Výchova byla realizována v 8 rodinných skupinách. U každé z nich zabezpečovali výchovně vzdělávací proces 3 vychovatelé a jeden asistent pedagoga. Při tomto zabezpečení bylo možné plně rozvíjet mimoškolní zájmovou činnost. Velký význam pro děti s poruchami chování má nabídka volnočasových aktivit s důrazem na posilování volní složky a aktivního vyplňování volného času jako prevence sociálně patologických jevů. Promítá se zde i potřeba upevňování hygienických a pracovních návyků, sebeobsluhy a sociální zdatnosti. V určených dnech (sobota, neděle) se děti podílely na přípravě obědů či večeří přímo na rodinných skupinách. V DDŠ byla zájmová činnost realizována zejména ve sportovních odvětvích (kopaná, stolní tenis, tenis, tanec, cyklistika, floorhockey,floorbal a volejbal). V dalších odvětvích jsme se soustředili na počítačovou gramotnost dětí a na komunikační dovednosti, velký důraz je kladen na etickou výchovu dětí. Dětem byly nabídnuty i aktivity, které vzhledem k často nízké sociokulturní úrovni rodin nemají možnost absolvovat. Jednalo se zejména o nadstandardní programy. Někteří klienti navštívili výchovné ústavy, do kterých by měli nastoupit po ukončení povinné školní docházky, aby se seznámili s novým prostředím a zároveň navštívili bývalé spolužáky a dozvěděli se od nich, jak se jim tam líbí, co mohou studovat, čím se vyučit atd. Individuální přístup k dětem byl zaměřen dle doporučení speciálních pedagogů z diagnostických ústavů a dalších odborných pracovníků a plněn v rámci Programů rozvoje osobnosti dítěte. Porušení vnitřního řádu DDŠ bylo dle závažnosti řešeno individuálním pohovorem, závažnější porušení dle 21 zákona č.109 Sb. Některá porušení vzájemného soužití s místními obyvateli byla řešena přímo s pracovníky Místního úřadu v Sedlci-Prčici. Vážnější přestupky byly řešeny s pomocí Policie ČR, zdravotní či psychiatrické problémy s lékařem či záchrannou službou.

7 VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i dalších pracovníků: Všichni nově přijatí vychovatelé absolvovali psychologické vyšetření na zjištění psychické způsobilosti dle vyhlášky č.60 ze dne Jedna vychovatelka studovala VŠ obor vychovatelství - speciální pedagogika 1.rokem bakalářské studium, jedna vychovatelka studovala tento obor 2.rokem. Jedna zaměstnankyně pověřená zdravotním dohledem nad klienty ukončila maturitou studium SZŠ. Zástupkyně ředitele absolvovala v rámci celoživotního vzdělávání Studium pro ředitele škol a školských zařízení v rámci projektu Profesní vzdělávání ŠKOLA 21 manažerská příprava. Všichni vychovatelé se účastnili dlouhodobého projektu ( ) Vzdělávací program pro pracovníky školských zařízení ve Středočeském kraji (reg.č.cz.1.07/1.3.04/02.022) pořádaném organizací Člověk hledá člověka v němž proběhlo 5 dalších seminářů. Některých témat se účastnili dle možnosti i učitelé či asistenti pedagoga. Všichni pracovníci absolvovali povinná periodická a vstupní školení BOZP a referentské zkoušky k používání služebních vozidel. V rámci pravidelných porad pedagogických pracovníků proběhly odborné referáty na téma šikany, etopedické problematiky, počítačové gramotnosti, zdravovědy, drogy a kouření, intoxikace, význam tělesné aktivity jako prevence, komunikace s rodinou klienta, postupy při žádosti o povolenky, chování klientů na veřejnosti atd. Každý rok se někteří vychovatelé účastní proškolovacích akcí organizovaných v rámci Barevného světa dětí. Poznatky též získávají pedagogové na několika setkáních sociálních pracovníků či vedení školských zařízení v průběhu roku. Vychovatelé, správní zaměstnanci i vedoucí pracovníci si vybrali a zúčastnili se následujících školení pořádaných různými organizacemi (FAKTA, SNRP, Barevný svět dětí, Odborconsult D, MŠMT), většina z nich byla se získáním osvědčení a akreditována MŠMT. Školení v rámci dlouhodobého projektu (viz výše) organizace Člověk hledá člověka: Osobnostní zvláštnosti a psychické poruchy u dětí v DD Práce s romskou rodinou Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Zvládání agresivity u dětí Školní děti v ústavní výchově

8 Další semináře a školení: Seminář pro pracovníky ŠJ ( 4 účastníci) Seminář Školský zákon (ředitel) Seminář Aktuální stav školské legislativy (zást.ředitele) Seminář Transformace ústavní péče (ředitel + zást.ředitele) Seminář Inventarizace (referent majetkové správy) Seminář Právní předpisy ve školství (zást.ředietele) Krajská konference spol.stravování (provozářka) Kongres spol.stravování (provozářka) Seminář na téma Šikana (etoped + soc.pracovnice) Porada ředitelů a soc.pracovníků (ředitel+zást.ředitele+soc.pracovnice) Seminář Cestovní náhrady (referent majet.správy) Seminář pro mzdové účetní (účetní) Seminář Sestavení účetní uzávěrky (účetní) Seminář Odměňování pedag.pracovníků (účetní) Mezinárodní konference k ústavní péči (ředitel) Porady ředitelů na MŠMT (ředitel+zást.ředitele+účetní) Seminář Novela školského zákona (zást.ředietele) Školení Avensio a Fenix (účetní) Schůzka sociálních pracovníků (sociál.pracovnice) Kurz EU a my (zást.ředitele) Seminář Školský management (ředitel) Seminář soc.pracovníků na téma Odchod z DD) (soc.pracovnice+etoped) Zahraniční stáž EU a my (zást.ředitele) Školení ČHSO (1 učitel) Seminář Účetnictví (účetní) Seminář Připravované změny v OSPOD (ředitel) Seminář E-tržiště (referent majet.správy + admin.pracovnice)

9 VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení : V rámci odpoledních a víkendových aktivit ve výchově se uskutečnily následující akce, při čemž je nutno ocenit jejich rozmanitost i počet a četnost : Aeroklub Skuteč Letecký den DD cup beach přehazovaná Fotbalový turnaj DDŠ U Michelského lesa Praha DD-cup cyklistický závod DD Praha Dolní Počernice Výlet DD Horní Planá, Lipno Návštěva DPL Opařany Výlet na rozhlednu Drahoušek u Sedlčan Akce Strom splněných přání V Benešově DD-cup slavnostní vyhlášení a kulturní program Výlety po okolí Sedlce-Prčice Koupání v Jetřichovicích, v Miličně, v Osečanech, v Obozu u Sedlčan Návštěva filmových představení Skatepark Votice, Sedlčany DD cup stolní tenis (DD Dolní Počernice) Lyžování na Monínci Kulturní program Ledová Praha DD-cup kulturní program Praha 150.Milevské maškary Hokejové utkání divadelní představení Praha návštěvy plaveckého bazénu v Příbrami soustředění reprezentace stolního tenisu ČSMPS Velké Hamry výlety do Sedlčan výlet na hrad Zvíkov turnaj v kopané DDŠ Býchory akce posvěcení motorek v Milevsku DD-cup atletika Praha DD-cup kopaná Praha DD-cup Dětský den Praha Výlet do okolí Bechyně Výlet ZOO Hluboká Výlet na zámek Konopiště Návštěva ekocentra Čapí hnízdo Výlet do Počátek Výlet do Tábora Již po desáté jsme se zúčastnili charitativní akce s názvem Ježíšku, prosím Tě... v Benešově, pro kterou pod Strom přání naše děti vyrobily spoustu krásných přáníček a drobných dárků a novoroční kalendáře a naopak dostaly pod vánoční stromek mnoho pěkných věcí, o které si napsaly. V období prázdnin se někteří klienti DDŠ, kteří neměli možnost odjet na propustky, zúčastnili i několika sportovně kulturních pobytů mimo areál školského zařízení: Červenec 2012: - ozdravný pobyt v rekreačním zařízení Královka v Jizerských horách

10 VIII. a) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve sledovaném období (26.3. a ) proběhla v zařízení veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých DDŠ, ZŠ a ŠJ podle ustanovení 160 odst.1 písm. a) a podle ustanovení 163 školského zákona, vykonávaná podle ustanovení 174 odst.2 písm. d) a e) školského zákona č.561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole,ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. (kontrolované období od ke dni kontroly) Veřejnosprávní kontrolou využívání finančních prostředků poskytnutých ze SR v roce 2011 nebylo zjištěno neoprávněné přijetí a použití těchto prostředků. Při hospodaření s nimi DDŠ postupoval v souladu s příslušnými právními předpisy. ( viz protokol ČŠI čj. ČŠIS 791/12-S - originál uložen u ředitele školy). b) Další kontroly Dále proběhla kontrola OSSZ Příbram, která taktéž nezjistila žádné nesrovnalosti. (viz originální protokol o kontrole - uložen u p.účetní) IX. Základní údaje o hospodaření: Všechny přidělené prostředky byly řádně využity dle daných kritérií.

11 Tabulky se základními údaji o hospodaření organizace: Základní údaje o hospodaření v tis.kč Hlavní činnost K K Doplňková Hlavní činnost Doplňková Náklady celkem ,46 131, , Výnosy celkem ,56 226, ,68 88,31 Z toho příspěvky a dotace na , , provoz (671) Z toho ostatní výnosy 2 326, ,16 vlastní výnosy Hospodářský výsledek 368,10 94,79-679,18 88,31 Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze stát.rozpočtu (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze stát.rozpočtu přes ,00 účet zřizovatele (NIV) Z toho: ,35 mzdové výdaje Rozvojový program na financování asistentů pedagoga pro děti a žáky se 709,36 sociálním znevýhodněním (dotace) Rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v roce 2012 Projekt - EU Peníze do škol 264,639 (Celkem i s rokem 201/2011) ( ,00) Z jiných zdrojů (sponzorské dary) k ,00

12 2.část: Výroční zpráva školy Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání III. Přehled pracovníků školy IV. Údaje o žácích a třídách, odchody a příchody V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a jiné kontroly X. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XI. Základní údaje o hospodaření

13 I. Základní údaje o škole Název: Základní škola, Luční 330, Sedlec Prčice Sídlo: Luční 330, Sedlec Prčice IZO: IČ: Identifikátor právnické osoby: Zřizovatel: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana Charakteristika: Základní škola je součástí Dětského domova se školou, základní školou a školní jídelnou, Sedlec-Prčice, Luční 330 (příspěvková organizace,právnická osoba), který je zařízením poskytujícím vzdělání a komplexní péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo ochrannou výchovou, případně s nařízením předběžného opatření v působnosti Dětského diagnostického ústavu, Dětského domova se školou a Střediska výchovné péče Dobřichovice. Základní škola poskytuje základní vzdělání umístěným dětem ve věku od 6 do 18 let podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zpracovaného dle Rámcového vzdělávacího programu i dle přílohy pro žáky s LMP Škola pro život. Vedení školy: Mgr.Stanislav Urban Mgr.Miluše Alexandrová ředitel zástupce ředitele pro výuku Telefonní čísla: sekretariát sekretariát mobil sekretariát FAX ředitel zástupce ředitele pro výuku ová adresa: Internetové stránky: Školská rada: Mgr.Miluše Alexandrová Mgr.Josef Nádvorník Roman Matoušek

14 II. Přehled oborů vzdělání : a C/001 Základní škola b C/01 Základní škola Vzdělávací programy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život dle Rámcového vzdělávacího programu pro ZV i s přílohou pro žáky s LMP od 1. do 9.ročníků ZŠ. Učební plány: viz přílohy III. Přehled pracovníků školy: Ředitel školy: Mgr.Stanislav Urban Zástupce ředitele pro výuku: Mgr.Miluše Alexandrová Učitelé: celkem 12 (včetně zaměstnaných jen v části sledovaného období, 2 vedoucí zaměstnanci jsou uvedeni i v počtu pracovníků ve výchově) Asistenti pedagoga: celkem 5 (včetně zaměstnaných jen v části sledovaného období, 1asistent uveden i jako učitel) Úvazky od ( 7 kmenových tříd): Jméno Úvazek Třídní učitel 20/22 hod./36 hod. 0,909 učitelka 22 hod./40 hod. 1,000 II. učitelka 22 hod./40 hod. 1,000 I. učitelka 22 hod./40 hod. 1,000 V. učitelka 22 hod./40 hod. 1,000 VI. učitel 22 hod./40 hod. 1,000 IV. učitel 22 hod./40 hod. 1,000 III. učitelka 22 hod./40 hod. 1,000 VII. učitel 22 hod./40 hod. 1,000 zást.ředitele 10+1VP+(1ICTk) 11 hod./40h. 0,500 zást.ředitele 2/22 hod./ 40 hod. 0,091 ředitel 4/22 hod./40 hod. 0, fyzických 212 hod.+1vp+(1ictk )hod. 9,682 asistent 30 hod./40 hod. 1,000 asistentka 30 hod./40 hod. 1,000 asistentka 30 hod./40 hod. 1,000 3 fyzických 90 hodin 3,000

15 Úvazky od ( 5 kmenových tříd ): Jméno Úvazek Třídní učitel 20/22 hod./36 hod. 0,909 učitelka 19/22 hod./40 hod. 0,864 II. učitelka 19/22 hod./40 hod. 0,864 I. učitelka 19/22 hod./40 hod. 0,864 V. učitelka 19/22 hod./40 hod. 0,864 učitelka 19/22 hod./40 hod. 0,864 III. učitelka 19/22 hod./40 hod. 0,864 IV. zást.ředitele 10+1VP+(1ICTk) 11 hod./40h. 0,500 zást.ředitele 4/22 hod./40 hod. 0,182 ředitel 5/22 hod./ 40 hod. 0,227 8(10) fyzických 153 hod.+1vp+(1ictk )hod. 7,002 asistent 30 hod./40 hod. 1,000 asistentka 30 hod./40 hod. 1,000 2 fyzických 60 hodin 2,000 učitel Ve výchově PP ukončen k učitel Ve výchově PP ukončen k Úvazky od ( 5 kmenových tříd ): Jméno Úvazek Třídní učitel 20/22 hod./36 hod. 0,909 učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 II. učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 I. učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 V. učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 III. učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 IV. zást.ředitele 10+1VP+(1ICTk) 11 hod./40h. 0,500 zást.ředitele 4/22 hod./40 hod. 0,182 ředitel 5/22 hod./ 40 hod. 0,227 8(10) fyzických 153 hod.+1vp+(1ictk )hod. 7,002 asistentka 30 hod./40 hod. 1,000 1 fyzických 30 hodin 1,000

16 Úvazky od ( 5 resp.6 kmenových tříd II.tř. vzhledem k velkému počtu žáků i ročníků rozdělena a částečně vyučována asistentkou ): Jméno Úvazek Třídní učitel 20/22 hod./36 hod. 0,909 učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 II. učitelka učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 V. učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 III. učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 IV. učitel 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 I. zástup do zást.ředitele 10+1VP+(1ICTk) 11 hod./40h. 0,500 zást.ředitele 4/22 hod./40 hod. 0,182 ředitel 5/22 hod./ 40 hod. 0,227 8 (10) fyzických 153 hod.+1vp+(1ictk )hod. 7,002 asistentka 30 hod./40 hod. 1,000 (VI.) asistent 30 hod./40 hod. 1,000 asistentka 30 hod./40 hod. 1,000 3 fyzických 90 hodin 3,000 Úvazky od ( 5 resp.6 kmenových tříd ): Jméno Úvazek Třídní učitel 20/22 hod./36 hod. 0,909 učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 II. učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 I. učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 V. učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 III. učitelka 19/22 hod./ 34,5 hod. 0,864 IV. zást.ředitele 10+1VP+(1ICTk) 11 hod./40h. 0,500 zást.ředitele 4/22 hod./40 hod. 0,182 ředitel 5/22 hod./ 40 hod. 0,227 8 (10) fyzických 153 hod.+1vp+(1ictk )hod. 7,002 asistentka 30 hod./40 hod. 1,000 (VI.) asistent 30 hod./40 hod. 1,000 asistentka 30 hod./40 hod. 1,000 3 fyzických 90 hodin 3,000 Další pracovníci: viz výroční zpráva školského zařízení část III. PN

17 IV. Údaje o žácích: nastoupilo do školy 25 žáků.ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu nejméně 25 a nejvíce 41 žáků v 7 kmenových třídách, po vzhledem k nutným úsporným opatřením v 5 (resp.6) třídách. Během školního roku přišlo do školy celkem 22 žáků, odešlo 6, z toho 3 žákům byla zrušena ústavní výchova, 3 žáci byli na žádost zákonného zástupce přemístěni. V. Údaje o prospěchu a chování žáků: 1. Informace o prospěchu a chování: Na konci školního roku 2011/2012 z celkového počtu 38 žáků prospělo 34 žáků. Neprospěli 3 žáci, které vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti nebylo možné hodnotit ani v náhradním termínu, jeden žák neprospěl v pěti předmětech.. Z nich 2 žáci ukončili povinnou devítiletou školní docházku, jeden v 8. ročníku, druhý v 9. resp.8.ročníku ZŠ. Jedna žákyně opakuje 7.ročník, jedna 8.ročník ZŠ. Někteří žáci vzhledem k tomu, že byli do naší školy zařazeni až ke konci školního roku (květen červen 2012), byli hodnoceni dle návrhu předchozí školy. U žáků se zhoršenou známkou z chování byla tato udělena ve většině případů za neomluvené hodiny (útěk ze zařízení). Udělené pochvaly získali žáci za vzornou sportovní reprezentaci školy. Většina žáků již prošla vyšetřením v PPP Benešov a dle získaných podkladů mají zpracovány IVP, se kterými jsou seznámeni všichni pedagogové a které jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány. 1.Tabulka prospěch a chování na konci školního roku 2011/2012 třída I. II. III. IV. V. VI. celkem počet žáků dostatečný nedostatečný slovní hodnocení napomenutí důtka tř.uč důtka řed.skoly stupeň stupeň nehodnocen(a) neprospěl(a) pochvaly

18 2. Informace o umístění vycházejících žáků: Devět let povinné školní docházky ukončilo celkem 14 žáků, z toho bylo 7 umístěno do učilišť ve výchovných ústavech, 5 žáků zůstali našimi klienty a budou studenty na středních odborných učilištích v okolí DDŠ, 2 žáci budou navštěvovat učiliště v místě svého trvalého bydliště, neboť jim byla zrušena ústavní výchova. Žák/žákyně OU,SOU,SŠ,VÚ kód obor 1.žák 2.žák 3.žák 4.žák 5.žák 6.žák 7.žákyně 8.žákyně 9.žákyně 10.žákyně 11.žák Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Nový Jičín Divadelní 12, Nový Jičín Střední škola automobilní a informatiky Weilova 4, Praha 10 Hostivař (VÚ Klíčov) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha Čakovice Ke Stadionu 623, Praha 9 (VÚ Klíčov) Střední odborné učiliště stavební Boženy Němcové 22, Opava Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště Obořiště 1 Střední odborné učiliště Sedlčany o.p.s. Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Milevsko Čs. armády 777, Milevsko 1 Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna Počátky Horní 617, Počátky Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna Počátky Horní 617, Počátky Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní zkoušky Tábor Bydlinského 2474, Tábor Střední škola obchodu a služeb Jihlava Karoliny Světlé 2, Jihlava H/ H/ H/ H/ H/ H/ E/ H/ H/ H/ H/01 Zámečník Mechanik opravář motor.vozidel Kuchař-číšník Zedník Zedník zedník Opravářské práce Kuchař-číšník Kuchař-číšník Kuchař-číšník pro pohostinství Kuchař-číšník 12.žák 13.žákyně 14.žák Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Milevsko Čs. armády 777, Milevsko 1 Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna Černovice Jirákova 285, Černovice Střední odborné učiliště Sedlčany Petra Bezruče 364, Sedlčany E/ E/ H/01 Stravovací a ubytovací služby Práce ve stravování Kuchař-číšník

19 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Škola má metodikem zpracován Minimální preventivní program, který je v průběhu roku plněn a dle potřeby doplňován a aktualizován. Jsou zde definovány cíle a prostředky k realizaci, dále metodické a učební materiály, metody plnění cílů a úkolů MMP, postupy při řešení přestupků. Dále je zde uveden seznam vybraných platných předpisů pro oblast prevence těchto jevů a kontakty na webové stránky s touto problematikou. Ve škole je zřízena schránka důvěry, materiál na nástěnkách zaměřených na prevenci těchto jevů je během roku obměňován a aktualizován. Celá složka pro Minimální preventivní program je uložena u zástupce ředitele. V tomto školním roce jsme řešili několik problémů s porušováním školního řádu a řádu DDŠ týkající se nedovoleného kouření a poškozování či ničení vybavení školy, krádeže drobných učebních pomůcek.vážnější prohřešky nutné řešit zdravotnickým či policejním zákrokem se ve škole nevyskytly. VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Nově přijatí pedagogičtí pracovníci absolvovali psychologické vyšetření na zjištění psychické způsobilosti dle vyhlášky 60 ze dne Jedna pedagogická pracovnice pokračovala 2.rokem ve studiu na PedF UK Praha, bakalářské kombinované - speciální pedagogika-vychovatelství. Jeden pedagog studoval 2.rokem na PedF UK Praha, specializace v pedagogice speciální pedagogika (pro učitele), rozšiřující kurs celoživotního vzdělávání, dvouleté kombinované stadium. Studium úspěšně ukončil. Jedna pracovnice studovala 2.rokem (dvouleté stadium) na JU České Budějovice Teologická fakulta - speciální vzdělávání s využitím arteterapie, v rámci projektu Zdokonalování systému celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogické, psychologické a výchovné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním. Toto studium též úspěšně ukončila. Školení v rámci školského zařízení pro všechny pedagogické pracovníky se týkala především práce s počítačem - ve využívání výukových programů a práce v počítačové síti, v používání audiovizuálních pomůcek a hlavně ve využívání interaktivních tabulí. Školení týkající se prevence sociálně patologických jevů a šikany ve škole provedla metodička prevence v rámci porad. Všichni pedagogové byli zaškoleni pro práci s interaktivní tabulí v rámci projektu EU peníze školám. Další pedagogické znalosti a dovednosti získávali pedagogové formou samostudia, s novými poznatky se seznamovali v rámci pracovních porad z referátů ostatních kolegů a vedení školy. Někteří pedagogové se zúčastnili seminářů projektu Vzdělávací program pro pracovníky školských zařízení ve Středočeském kraji (reg.č.cz.1.07/1.3.04/02.022) pořádaném organizací Člověk hledá člověka. (viz výroční zpráva školského zařízení část VI. )

20 V tomto školním roce absolvovali a získali pedagogové osvědčení na školeních a kurzech na tato témata: Seminář Role informatika v projektu EU peníze školám (zást.ředitele) Schůzky metodiků primární prevence metodik prevence Seminář Výroba z přírodních materiálů (1 učitelka) V rámci projektu EU peníze školám: Školení Základy finanční matematiky (1 učitelka) Školení Aplikace ve vyučování matematice (1 učitelka) Seminář Tvorba výukových materiálů v PowerPointu (11 účastníků) Školení Čtenářská a informační gramotnost (1 učitelka) VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy: Žáci naší školy se zúčastnili mnoha celorepublikových sportovních soutěží i několika mezinárodních akcí, kde se umístili většinou na předních místech. V rámci školy byly uspořádány již tradiční turnaje ve stolním tenisu dvouher a čtyřher, probíhal výcvik lyžování a snowboardu na Monínci, plavecký výcvik, turistické a cyklistické výlety a plno dalších akcí. Cyklisticko-naučné výlety v okolí Sedlce-Prčice Turisticko-naučné výlety v okolí Sedlce-Prčice Sportovní hry v přírodě Plavecký výcvik v rámci TV Oblastní přebor In-line brusle Konopiště Nohejbalový turnaj dvojic školní kolo Závody na in - line bruslích školní kolo 6.ročník Vánoční turnaj dvouher ve stolním tenise Lyžařské výcviky na Monínci Lyžařský výcvikový kurz Richterovy Boudy Krkonoše Národní turnaj ve stolním tenise ČSMPS Hradec Králové (dvouhra 2.místo) MČR v nohejbale (1. a 4.místo) MČR ve stolním tenisu Dvůr Králové 2 x 1.místo, 1 x 2.místo, 3.místo, 4.místo) 2.ročník turnaje v malé kopané VII.ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenise čtyřhry Býchorské nestandardní hry Dovednostní soutež Zkusme si to v SOU Sedlčany Školní turnaje v šipkách Nohejbalový turnaj dvojic )školní) Nohejbalový turnaj trojic (školní) Nohejbalový turnaj Jirkov u Chomutova Evropský turnaj ve stolním tenisu v Ljubljani, Slovinsko (ČHSO) Přípravné zimní hry SO 2013 Korea - Pyongchang Turnaj O pohár ministra školství ve florbale (Dobříš) Fotbalový turnaj Býchory Nohejbalový turnaj Dobřichovice (1.místo) Husitské dny v Táboře Filmové představení ke Dni dětí

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Luční 330, 257 91 Sedlec-Prčice Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2013 2014 Úvod: Školské zařízení - Dětský domov

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Výroční

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Výroční zpráva 2012-2013 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 9 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2010 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více