VIA LUCIS ČESKÁ SPOLEČNOST VE FOTOGRAFII CZECH SOCIETY IN PHOTOGRAPHS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIA LUCIS 1989 2009 ČESKÁ SPOLEČNOST VE FOTOGRAFII CZECH SOCIETY IN PHOTOGRAPHS"

Transkript

1 VIA LUCIS ČESKÁ SPOLEČNOST VE FOTOGRAFII CZECH SOCIETY IN PHOTOGRAPHS

2 Obsah / Contents Miloslav Paulík: Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci / The National Museum of Photography in Jindřichův Hradec Pavel Scheufler: Muzeum fotografie v českých zemích / Photography Museums in the Czech Lands Alexandr Vondra: Úvod / Introduction Zdeněk Zbořil: Dvacet let sub specie aeternitatis / Twenty Years Sub Specie Aeternitatis Tomáš Pospěch: Slovo kurátora výstavy / A Word from the Curator Svoboda/nesvoboda / Freedom isn t Free Radovan Boček Karel Cudlín Jaroslav Kučera Jiří David Náboženství, solidarita a nový (veřejný) prostor / Religion, Solidarity and New Public Spaces Jindřich Štreit Alena Dvořáková Viktor Fischer Transformace / Transformation Jiří Hanke Václav Jirásek Daniela Dostálková Globalizace po česku / Globalization Czech Style Rafal Milach Salim Issa Štěpánka Stein Kateřina Držková Barbora Kleinhamplová Centrum a periferie / Town Centres and Outskirts Ibra Ibrahimovič Jaromír Čejka Svět, na který jsme ne/zapomněli / A Forgotten World Remembered Rudolf Jenatschke Franz Josef Umlauft / Martina Novozámská Jan Vaca Jaroslav Vraj Jan Jindra Mathew Monteith V pohodě / At Ease Martin Kollár Vojtěch Sláma Petr Willert Noví lidé / New People Adam Holý Juliana Křížová Jakub Vlček Nová domácnost / New Household Michaela Thelenová Jiří Křenek Andrea a Denisa Vozákovy

3

4 Úvod Výstava VIA LUCIS je jednou z mnoha doprovodných kulturních akcí českého předsednictví Evropské unii. Inspirací této fotografické výstavy je kniha Cesta světla Jana Amose Komenského. Jan Amos Komenský patří dodnes k největším Evropanům, kterého České země daly světu. Filosof, spisovatel, historik a pedagogický reformátor světového významu byl i autorem pansofického projektu souhrnu lidského vědění, kterým položil základy světové pedagogiky a vzdělání, prostoupeného myšlenkami míru a lidského pokroku. Jeho učebnice latiny Svět v obrazech a Brána jazyků otevřená ve své době patřily k nejrozšířenějším knihám ve světě. Fotografická VIA LUCIS je příběhem o věčném souboji světla a tmy, který vypráví o cestách, kterými se světlo ubírá, o cestě rozumu a poznávání. Je to příběh poskládaný ze světla a stínů, který vypovídá o obrazu české společnosti za léta Cílem projektu bylo shromáždit fotografie, které jsou faktickou i pocitovou mozaikou české společnosti uplynulých dvaceti let, skromnou reflexí identity české společnosti na nesnadné cestě k demokratickému uspořádání života v České republice. Byl bych rád, kdyby návštěva této výstavy přispěla k hlubšímu vzájemnému poznání a také přesvědčení, že přítomností České republiky v rodině evropského společenství je tato rodina bohatší. Přeji Vám příjemný zážitek Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti Introduction The exhibition VIA LUCIS is one of many supporting cultural events for the Czech Presidency of the Council of the EU. This photographic exhibition was inspired by the book Via Lucis (The Path of Light) by Jan Amos Komenský (Comenius). To this day, Komenský remains one of the greatest Europeans that the Czech lands have given to the world. This philosopher, writer, historian and pedagogical reformer of world reknown was also the author of a pansophic project a synopsis of human knowledge, in which he laid the foundations of world pedagogy and education based on the ideas of peace and human progression. His Latin textbooks Orbis Pictus and Janua Linguarum Reserata were, at their time, amongst the most widely-read books in the world. The photographic VIA LUCIS presents the story of the eternal co-existence between light and darkness. It tells of the paths of light, reason and knowledge. It is a story assembled from lights and shadows, to give a portrait of Czech society during the years The aim of this project was to collect photographs which are a factual as well as impressionistic mosaic of Czech society from the last twenty years, a pure reflection of the identity of a society on its arduous path towards establishing democratic ways of life in the Czech Republic. I would be very pleased if your experience from this exhibition should further a deeper mutual understanding and also establish a belief that the presence of the Czech Republic in the family of the European Community will enhance this family. I hope you enjoy the exhibition Alexandr Vondra Deputy Prime Minister of the Czech Republic s Government for European Affairs 5

5 Dvacet let sub specie aeternitatis Nejen velké dějiny, ale i ty malé a nejmenší lze nazírat buď pod zorným úhlem věčnosti nebo z pohledu všedního utilitářství. Léta jsou dobou rozchodu se stoletím minulým a dobou nadějí století nadcházejícího, ale jsou také změnou politického režimu nejprve v socialistickém Československu, potom v České a Slovenské Federativní Republice a nakonec v Republice České, o které kdysi snil Pavel Stránský ze Zapské Stránky ve své Respublica Bojema (1634). Došlo však k ještě jiné než sametové revoluci, kterou byla tak zásadní změna vlastnických vztahů, že si mnozí myslí, že byla větší než třeba v dobách pobělohorských nebo josefínských konfiskací. Tuto změnu, kterou její protagonisté považovali nejen za fundamentální, ale i eschatologickou, doprovázela slova o návratu do Evropy a na Západ, se kterým chtěl pomáhat i rakouský prezident, který do Prahy přijel z jihovýchodně vzdálené Vídně. A tak jsme nejprve vstoupili do NATO, potom do Evropské unie a stále se ještě dohadujeme, zda jsme učinili dobře, nebo špatně. Začaly se měnit hodnoty a hodnotové orientace. Objevil se konflikt náboženskosti nebo idealismu s touhou po zbohatnutí, někdy jen s touhou po touze, opět se ukázalo, že spor o českou otázku je sporem o minulost, a to jakkoli dávnou nebo nedávnou. A to dokonce tak vážným, že ačkoli se hlásíme v preambuli Ústavy České republiky k tradici české státnosti, svou zemi neumíme pojmenovat. Dějiny, třeba jen dvacetileté, mají ale jednu výhodu. Nedají se změnit, můžeme se snažit jen jim porozumět. A ti bezskrupulózní, kteří je nedokáží ovládnout, musí sami sebe obelhávat. Obraz, třeba černobílý, však dokáže o malých i velkých dějinách promlouvat lépe než bohaté fondy archiválií a tisíce stránek jejich účelových interpretací. Má totiž jednu velkou výhodu: a priori předpokládá interakci. Sdílení sdělení je jeho vlastním smyslem i účelem. Prostřednictvím fotografie lze opět stát na náměstích a cinkat klíči, aplaudovat hercům v zářném okamžiku jejich proměnlivých životů, být s hokejisty v Naganu, volit prezidenty, hádat se o architekturu a názory na ni, vidět i to horší, na co bychom chtěli zapomenout. Ale tu věčnost bychom si také mohli ponechat ve svých hlavách a srdcích. Zdeněk Zbořil Twenty Years Sub Specie Aeternitatis (From the Viewpoint of Eternity) Not only the epic events of history, but also those events of lesser importance can be seen from the viewpoint of eternity or from the viewpoint of every day utilitarianism. The years mark the period of separation from the last century as well as the times of hope for the upcoming one. These times brought political changes first in the socialist Czechoslovakia, then in the Czech and Slovak Federation and last but not least in the Czech Republic, the very state described by the Czech chronicler and exile Pavel Stránský of Stránka by Zápy in his Respublica Bojema (1634). Nonetheless, the Velvet Revolution set in motion such revolutionary changes in ownership that many believed it to be even bigger changes than those which followed the Battle of the White Mountain (1620) or the reforms of the emperor Joseph II at the end of the 18th century. These changes in society, considered not only fundamental by its protagagonists but also the end of one era as we knew it, were accompanied by declarations about returning to Europe and the West, activities aided by such political heavyweights as the President of Austria, who came to Prague from the city of Vienna. So first we joined NATO, then the European Union and some still debate whether it was to our favour or not. Values and value scale orientation began to change. Conflict arose between religious or idealist leanings and the desire to get rich, sometimes getting no further than just the craving for desire. Again it became clear that the dispute about the Czech question is a dispute about the past, no matter how distant or recent. This dispute is so serious that although we profess in the preamble of the Czech Constitution to the tradition of Czech statehood, we can t even name our state properly and have problems translating it - for example into English - other than as Czechia or Czechrep. A period of history, even of only twenty years, has one advantage; we cannot change it, we can only try to understand it. Those without a conscience who are not able to control history, always try to put it in a false perspective. An image, even a black and white one, has the ability to speak of historical events either minor or major far better than voluminous archives and thousands of pages of purposeful interpretations. An image possesses one big advantage; by definition it presumes an interaction. The sharing of an experience is its own purpose and function. Through the medium of photography, we can stand again at town squares and jingle our keys, applaud the actors for the auspicious moments of their changeable lives; we can be with the winning hockey players at the Nagano Olympics or we can elect presidents, argue over architecture and opinions regarding it, and re-visit even the worse moments that we would rather forget. Nevertheless, we should keep aeternitatis - eternity as a point of view which should make it easier for us to understand not only who we were, but also who we are now. Zdeněk Zbořil 6

6 Slovo kurátora výstavy Projekt VIA LUCIS zamýšlí být široce pojatou reflexí doby přiblíženou prostřednictvím fotografie. Rozsáhlá výstava vznikla na základě spolupráce kurátora historika umění se sociologem i řadou dalších odborníků. Přibližuje díla těch autorů, kteří se prostřednictvím fotografického aparátu, ale často velmi různorodě, vyjadřovali k politickým, sociálním a společenským fenoménům posledních dvaceti let. Název VIA LUCIS by mohl být doprovázen uvozovkami, otazníkem, vykřičníkem i třemi tečkami. To, že těmito interpunkčními znaménky opatřen není, současně znamená, že je víceméně nese všechna. Je latentně gravidní mnoha kontexty od upozornění na kontinuální tradici české společnosti, reprezentovanou například světoobčanem Janem Amosem Komenským, přes poukaz na relativizující víru ve směřování k lepší budoucnosti až po symbolický odkaz k fotografii, jejíž samotnou materií je záznam světelných paprsků. Při přípravě výstavy bylo čerpáno ze čtyř osobitých a výrazně odlišných fotografických výpovědí o době, z nichž každá má svá vnitřní pravidla, výrazové prostředky, proponenty i diváckou obec, ke které se obrací: Přibližuje pohled reportéra, dokumentaristy, laického fotografa i konceptuálně pracujícího umělce s fotoaparátem. Každý z nich přistupoval v uplynulých dvaceti letech k fotografii z rozdílných pozic a vytvořili odlišnou, ale vzájemně se doplňující výpověď o době, ve které jsme žili. Svou pozornost při zpracování tématu jsme neostřili na samotné události. Zajímala nás spíše jejich interpretace a zobecnění: Tedy zda a jak se jednotlivé vnější události promítly do našich životů. Zatímco se zde vytvářela občanská společnost, probíhala transformace a privatizace, stále naléhavěji se hlásila globalizace i problémy spjaté se světovým terorismem, česká společnost si zvykala nejen na výraz tunelování, ale také na pojmy digitální fotoaparát, pixel a čip. Pojmenování projektu VIA LUCIS, tedy Cesta světla, proto přirozeně odkazuje i k cestě fotografie, kterou ušla v posledních dvaceti letech. Ve sledovaném období dochází k radikální proměně snímací techniky, záznamu i prezentace obrazu. Za dominantní obsahovou linií výstavy se proto vine neméně důležitá spodní nit průzkumu nejrůznějších fotografických projevů, témat, technik a adjustací, které vypovídají o uplynulé době. Pokud to bylo možné, autoři projektu se cíleně neobraceli na archivní fondy jednotlivých sbírkotvorných institucí. Výstava neměla být průzkumem jejich depozitů a sběratelských intencí. Čerpali jsme především z osobní komunikace se samotnými autory, z jejich archivů. V neposlední řadě bylo totiž cílem výstavy provést průzkum tvorby výrazných českých umělců a sestavit kolekci fotografií pro jejich následné pořízení do sbírky Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci. Současně věříme, že náš výběr představí řadu výrazných děl současné české fotografie. Tomáš Pospěch A Word from the Curator The project VIA LUCIS intends to be a broadly conceived reflection of times through the medium of photography. This extensive exhibition came into existence based on the cooperation of a curator historian with a sociologist as well as many other expert advisors. It presents the work of artists who express their viewpoint, often in a very diverse manner, on political and social events in the life of Czech society through a photographic camera. The authors of this exhibition aim to introduce the particular section of Czech photographic output which followed upon the evolution of thought regarding political, social and community problems in Czech society during the last twenty years. The title VIA LUCIS could be accompanied by quotation marks, a question mark, an exclamation mark and even three full stops. The fact that it is lacking these punctuation marks means nonetheless that it somehow carries all of them. It is latently heavy with many contexts, from pointing out the continuous tradition of Czech society, represented for example by the figure of the world citizen, John Amos Comenius and his Europeanism, to the reference towards a relativistic belief in a better future or the symbolic link to photography whose very substance is the recording of the rays of light. While preparing this exhibition, the authors drew from four personal and very different photographic accounts of the times, each one having its own internal rules, methods of expression, proponents and also the audience whom they address. They present the view of a journalist, documentarist, amateur photographer and a conceptual artist with a camera. During the last twenty years each one of them has approached photography from his unique position and created a varied, but mutually supplementing, account of the times in which we lived. As we were creating a civic society, a transformation and privatization took place, encroaching globalization and the problems related to worldwide terrorism loomed larger and larger; Czech society learnt not only the new term tunnelling but also the terms digital camera, pixel and chip. The title for the VIA LUCIS project (Path of Light) therefore naturally refers to the path of photography covered over the past twenty years. Behind the dominant exhibition content line, winds an underlying thread exploring various kinds of photographic expressions, themes, techniques and adjustments that bear witness to times past. Where possible, the authors of this project did not seek photographs from the archives of permanent collections assembled by institutions. The exhibition was not supposed to be a survey of their depositories and collecting policies. Above all, through personal contact with the authors themselves, we were able to draw from their archives. One of the aims of this exhibition was to explore the work of prominent Czech artists and compile their photographs for future acquisition by the National Museum of Photography in Jindřichův Hradec for its permanent collection. At the same time we believe that our selection will introduce a set of outstanding examples of contemporary Czech photography. Tomáš Pospěch 7

7 Svoboda/nesvoboda Freedom isn t Free Radovan Boček Sametová revoluce, Praha, listopad 1989 / Velvet Revolution, Prague, November

8 Radovan Boček Sametová revoluce, Praha, listopad 1989 / Velvet Revolution, Prague, November

9 Svoboda/nesvoboda Freedom isn t Free Karel Cudlín Ukrajinští dělníci pozorují zatmění slunce, 1998 / Ukrainian workers watch the eclipse of the sun,

10 Karel Cudlín Dagmar a Václav Havlovi očekávají amerického prezidenta, 1999 / Dagmar and Vaclav Havel awaiting the American president, 1999 Michael Jackson poprvé v Praze, 1997 / Michael Jackson s first visit to Prague,

11 Svoboda/nesvoboda Freedom isn t Free Jaroslav Kučera Hospoda Za Horou, harmonikář a servírka Mirka z Ukrajiny, Praha-Kyje, 2001 Behind the Hill pub, accordion player and waitress Mirka from Ukraine, Prague-Kyje,

12 Jaroslav Kučera Striptér León na dívčím večírku v Chabařovicích, 2000 / Male stripper Leon at an all-girls party in Chabařovice,

13 Svoboda/nesvoboda Freedom isn t Free Jiří David Václav Havel, Skryté podoby, 1991 / Vaclav Havel, Hidden Images,

14 Jiří David Václav Klaus, Skryté podoby, 1991 / Vaclav Klaus, Hidden Images,

15 Náboženství, solidarita a nový (veřejný) prostor Religion, Solidarity and New Public Spaces Jindřich Štreit Brána naděje, Újezd u Uničova, 1993 / Gate of Hope, Újezd u Uničova,

16 Jindřich Štreit Králíky,

17 Náboženství, solidarita a nový (veřejný) prostor Religion, Solidarity and New Public Spaces Alena Dvořáková Viktor Fischer Misie, Rajhrad / Mission, Rajhrad 18

18 Alena Dvořáková Viktor Fischer Misie, Slatiňany / Mission, Slatiňany 19

19 Transformace Transformation Jiří Hanke Koloniál Zach (Dušan Pospíšil), Podnikatelé, / Zach Grocery shop (Dušan Pospíšil), Entrepreneurs,

20 Jiří Hanke Poldi Ocel (Vladimír Stehlík), Podnikatelé, / Poldi Steel (Vladimír Stehlík), Entrepreneurs,

21 Transformace Transformation Václav Jirásek Industria, Vítkovické železárny, 2005 / Industria, Vítkovice Ironworks, 2005 Industria, Vítkovické železárny, 2005 / Industria, Vítkovice Ironworks,

22 Václav Jirásek Industria, Vítkovické železárny, 2004 / Industria, Vítkovice Ironworks, 2004 Industria, ČKD Blansko, 2004 / ČKD Blansko Machine-works,

23 Transformace Transformation Daniela Dostálková The Town I Like,

24 Daniela Dostálková The Town I Like,

25 Globalizace po česku Globalization Czech Style Rafal Milach Wunderland, u Znojma, 2006 / Wunderland, near Znojmo,

26 Rafal Milach Wunderland, u Znojma, 2006 / Wunderland, near Znojmo,

27 Globalizace po česku Globalization Czech Style Salim Issa Štěpánka Stein Little Hanoi, Praha, 2008 / Little Hanoi, Prague,

28 Salim Issa Štěpánka Stein Little Hanoi, Praha, 2008 / Little Hanoi, Prague,

29 Globalizace po česku Globalization Czech Style Kateřina Držková Barbora Kleinhamplová Show(in)rooms,

30 Kateřina Držková Barbora Kleinhamplová Show(in)rooms,

31 Centrum a periferie Town Centres and Outskirts Ibra Ibrahimovič Střepy severu, Libkovice, 1993 / Relics of the North, Libkovice,

32 Ibra Ibrahimovič Most, Chanov,

33 Centrum a periferie Town Centres and Outskirts Jaromír Čejka Římov,

34 zrusit cerny okraj Jaromír Čejka Silnice Brno Mikulov, 1997 / Brno Milkulov road,

35 Svět, na který jsme ne/zapomněli A Forgotten World Remembered Dům čp. 26 Josef Umlauft, Josef Löbel kolář z čp. 32, jeho syn Rudolf a Josef Pieschel z čp. 20. Dům patřil Franzi Pieschelovi a Hermannu Patzeltovi House No. 26 Josef Umlauft, Josef Löbel a cartwright from No. 32, his son Rudolf and Josef Pieschel from No. 20. The house was owned by Franz Pieschel and Hermann Patzelt Jan Blecha a Kristýna Blechová, majitelé domu Jan Blecha and Kristýna Blechová, the house owners Rudolf Jenatschke Franz Josef Umlauft / Martina Novozámská Jan Vaca Jaroslav Vraj Lipová/Spandsdorf, Obrázky z mé rodné vesnice, 1915/2005 / Lipová/Spandsdorf, Pictures from my native village, 1915/

36 Dům čp. 11 Dvůr statku, který patřil Josefu Paulovi. U pumpy stojí paní Anna Paul, manželka majitele. Žena s trakařem je služebná House No. 11 The farmyard at Josef Paul s farm. Anna Paul, the owner s wife, standing at the water pump. The woman with the wheellbarrow is a housemaid Rodina Ondova The Ondo family Rudolf Jenatschke Franz Josef Umlauft / Martina Novozámská Jan Vaca Jaroslav Vraj Lipová/Spandsdorf, Obrázky z mé rodné vesnice, 1915/2005 / Lipová/Spandsdorf, Pictures from my native village, 1915/

37 Svět, na který jsme ne/zapomněli A Forgotten World Remembered Jan Jindra Odchod sovětských vojsk, / Departure of the Soviet army,

38 Jan Jindra Odchod sovětských vojsk, / Departure of the Soviet army,

39 Svět, na který jsme ne/zapomněli A Forgotten World Remembered Mathew Monteith Český ráj, Praha-Trója, 2001 / Czech Eden, Prague-Trója,

40 Mathew Monteith Český ráj, hlavní nádraží, Pardubice, 2001 / Czech Eden, Main railway station at Pardubice,

41 V pohodě At Ease Martin Kollár Nothing Special, Kuks,

42 Martin Kollár Nothing Special, Brno,

43 V pohodě At Ease Vojtěch Sláma Vlčí med, 2004 / Wolf s Honey,

44 Vojtěch Sláma Vlčí med, 2004 / Wolf s Honey,

45 V pohodě At Ease Petr Willert Babiččina diskotéka, Uničov, / Grandma s disco, Uničov,

46 Petr Willert Babiččina diskotéka, Uničov, / Grandma s disco, Uničov,

47 Noví lidé New People Adam Holý Skinhead, sraz Dělnické strany v Hradci Králové, 2008 / Skinhead, Workers Party Get-together in Hradec Králové,

48 Adam Holý Morava, 2007 / Moravia,

49 Noví lidé New People Juliana Křížová Jakub Vlček Ideální pár, 2007 / Ideal couple,

50 Juliana Křížová Jakub Vlček Ideální pár, 2007 / Ideal couple,

51 Nová domácnost New Household Michaela Thelenová New Fashion, Jsem gambler, 2001 / New Fashion, I am a gambler, 2001 New Fashion, Jsem alkoholik, 2001 / New Fashion, I am an alcoholic,

52 Michaela Thelenová New Fashion, Jsem neplodná, 2001 / New Fashion, I am infertile, 2001 New Fashion, Jsem sadista, 2001 / New Fashion, I am a sadist,

53 Nová domácnost New Household Jiří Křenek Městečka, / Towns,

54 stmavit oblohu aby nesplyvala s papirem Jiří Křenek Městečka, / Towns,

55 Nová domácnost New Household Andrea a Denisa Vozákovy Z rodinného alba, Rakov, / From a family album, Rakov,

56 zrusit cerny okraj Andrea a Denisa Vozákovy Z rodinného alba, Rakov, / From a family album, Rakov,

57 Poděkování Acknowledgments Autoři katalogu děkují fotografům za mimořádné pochopení a součinnost, bez nichž by výstava ani katalog v předkládané podobě nemohly vzniknout. Rovněž děkují Miroslavu Vojtěchovskému, Aleně Lábové, Olze Šmídové a Zdeňku Zbořilovi za cenné rady a nezištnou pomoc. Poděkování patří i všem ostatním, kteří přispěli k přípravě a realizaci celého projektu. The authors of this catalogue would like to express thanks to the photographers for their exceptional understanding and cooperation, without which this exhibition and its catalogue could not have been possible. We are also very grateful to Miroslav Vojtěchovský, Alena Lábová, Olga Šmídová and Zdeněk Zbořil for their valuable help and advice. We would also like to thank all the others who contributed to the preparation and realization of the whole project. Výstava a katalog vznikly díky laskavé podpoře Ministerstva kultury České republiky, Úřadu vlády České republiky, města Jindřichova Hradce, Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec, Magistrátu hlavního města Prahy, Jihočeského kraje a sponzorů: PRAGOPROJEKT, a. s., Praha, FEZKO THIERRY, a. s., Strakonice, STAVCENT, a. s., Jindřichův Hradec, Waldviertler Sparkasse von 1842, Jindřichův Hradec, MOTOR JIKOV Group, a. s., České Budějovice a Martin Šetina, Praha. The exhibition and its catalogue would not have been realized without the kind support from the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Government of the Czech Republic, the town of Jindřichův Hradec, the Development Endowment Fund of Jindřichův Hradec, the Prague City Hall, the South Bohemian Region and the following sponsors: Pragoprojekt a.s., Prague; Fezko-Thierry a.s., Strakonice; Stavcent a.s., Jindřichův Hradec; Waldviertel Sparkasse von 1842, Jindřichův Hradec; Motor Jikov a.s., České Budějovice and Martin Šetina, Prague. 58

58 VÝSTAVY / SEMINÁŘE / DTP / SHOP / KAVÁRNA Národní muzeum fotografie, o. p. s. Kostelní 20/I jezuitská kolej Jindřichův Hradec EXHIBITIONS / SEMINARS / DTP / MUSEUMSHOP / CAFE National Museum of Photography Kostelní 20/I Jesuit College Jindřichův Hradec tel.: tel.:

59 VIA LUCIS ČESKÁ SPOLEČNOST VE FOTOGRAFII Výstava je zařazena mezi kulturní akce českého předsednictví v Radě Evropské unie. Uskuteční se v prostorách Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, rue Caroly 15, pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a Úřadu vlády České republiky. Organizátor výstavy: Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci společně s Úřadem vlády České republiky a Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii Projekt VIA LUCIS vznikl ve spolupráci Národního muzea fotografie a studia Createam. Idea a koncepce projektu: Ladislav Kopecký (Createam) a Miloslav Paulík (Národní muzeum fotografie) Kurátor výstavy: Tomáš Pospěch Odborná spolupráce na koncepci a obsahu výstavy: Miroslav Vojtěchovský, Olga Šmídová, Alena Lábová, Ladislav Kopecký, Miloslav Paulík Grafické řešení katalogu: Yveta Absolonová (Createam) Texty katalogu: Alexandr Vondra, Miloslav Paulík, Tomáš Pospěch, Pavel Scheufler, Zdeněk Zbořil Revize a jazyková korektura českého textu: Eva Florová Překlad do angličtiny: Pavel Sojka Fotografie a podklady k reprodukci: autoři fotografií k projektu VIA LUCIS , Jiří Tiller (exteriér a interiér Národního muzea fotografie) Realizační tým Národního muzea fotografie: Miloslav Paulík, Iva Korandová, Věra Kubátová, Ivana Kubičková, Martin Rybář, Radek Švec Instalace výstavy a technické zajištění: Stanislav Maxa, Miloš Pavlík, Stanislav Sládek, Radek Švec Vydavatel katalogu: nakladatelství KANT Karel Kerlický Předtisková příprava: nakladatelství KANT Tisk: Protisk, a. s., České Budějovice Náklad: výtisků Vydání první, 2009 Národní muzeum fotografie, Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec, ISBN VIA LUCIS CZECH SOCIETY IN PHOTOGRAPHS The exhibition is included among the cultural events of the Czech Presidency of the Council of the EU. It will take place from the 6th to the 31st of March 2009, at the premises of the Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union in Brussels at rue Caroly 15, under the auspices of the Ministry of Culture and the Government of the Czech Republic. Exhibition Organizers: National Museum of Photography in Jindřichův Hradec with support from the Government of the Czech Republic and the Permanent Representation of the Czech Republic to the EU The project VIA LUCIS originated from the collaboration between the National Museum of Photography and the Createam Studio. Idea and concept of the project: Ladislav Kopecký (Createam) and Miloslav Paulík (National Museum of Photography) Curator: Tomáš Pospěch Professional collaboration on the concept and content of the exhibition: Miroslav Vojtěchovský, Olga Šmídová, Alena Lábová, Ladislav Kopecký, Miloslav Paulík Graphic design of the catalogue: Yveta Absolonová (Createam) Authors of texts: Alexandr Vondra, Tomáš Pospěch, Miloslav Paulík, Pavel Scheufler, Zdeněk Zbořil Revision and editing of the Czech text: Eva Florová English translation: Pavel Sojka Photographs and reproduction details: Authors of photographs for the VIA LUCIS project, Jiří Tiller (exterior and interior photographs of the National Museum of Photography) The realization team of the National Museum of Photography: Miloslav Paulík, Iva Korandová, Věra Kubátová, Ivana Kubičková, Martin Rybář, Radek Švec Installation and technical team: Stanislav Maxa, Miloš Pavlík, Stanislav Sládek, Radek Švec Publisher: KANT Publishing Karel Kerlický Preprint preparation: KANT Publishing Print: Protisk, a. s., České Budějovice Impression: copies First edition, 2009 National Museum of Photography, Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec,

60

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

ISBN 978-80-239-8875-8

ISBN 978-80-239-8875-8 Q / ar t o 20032006 U N I E V Ý T VA R N Ý C H U M Ě L C Ů O L O M O U C K A UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ OLOMOUCKA 2003 2006 Editoři / Editors: Jiří Hastík, Zdeněk Vacek Koncepce / Concept: Ladislav Daněk,

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Úvodem Introduction V horkém létě se jen těžko uvažuje nad barevným a chladným podzimem, dokonce bych snad ani neřekl, že se na něj těšíme. Nicméně čas k němu

Více

Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014

Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014 Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014 Úvodem Introduction Některé věci se neustále zdokonalují a přiznejme si, že jsme na těchto změnách a novinkách tak trochu závislí. S nadějí nyní očekáváme,

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Galerie MIRO vyslovuje poděkování MIRO Gallery extends its thanks to Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha Galerie

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL Praha Plzeň 6. 7. listopadu 2014 Aspen Institute Prague Plzeň 2015, o.p.s. CZ Partneři Aspen Institute Prague Partneři Plzeň 2015 Mediální partner Pořadatelé Účast

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové,

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové, ROČENKA ČESKÉHO ROZHLASU Václav Kasík Director General Ing. Václav Kasík generální ředitel Dear Listeners and Colleagues, It is again an honor and a pleasure for me to introduce the Czech Radio Annual

Více

české dokumentární filmy Czech Documentary Films

české dokumentární filmy Czech Documentary Films české dokumentární filmy Czech Documentary Films 2011 2012 české dokumentární filmy Czech Documentary Films 2011 2012 Výběr dokončených a připravovaných filmů A Selection of Completed and Upcoming Titles

Více

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Všechna práva vyhrazena/ All rights reserved Texts by Petr

Více

25. festival českých filmů 25 th festival of czech films

25. festival českých filmů 25 th festival of czech films 25. festival českých filmů 25 th festival of czech films 22. 28. 4. 2012 nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy mimo soutěž / new czech

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development 2008 / 2009 FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Více

j e d n o s v ě t l o

j e d n o s v ě t l o j e dno svě tlo j e dno svě tlo SPOLEČNÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JINDŘICHA ŠTREITA A KERAMICKÝCH KACHLŮ VYTVOŘENÝCH LIDMI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tvorba kachle Oheň I. Blázen Když si někdo myslí, že je blázen,

Více

mezi moři between the seas katalog catalogue

mezi moři between the seas katalog catalogue Ji.hlava mezi moři between the seas katalog catalogue tagy tags d! % ' ( ) děti víra příroda noc doprava sen children faith nature night transport dream * +. / 1 2 bezstarostnost historie tradice ufo láska-smrt

Více

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV.

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV. annual report 2002 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radi o Promotion V. R atings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities VII. Radioservis,

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 13 17, 2009 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE

www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE program 18. mezinárodní festival současného umění praha 18 th international festival of contemporary art prague DENNĚ / daily: Palác U Stýblů PROBLEM IS HERE výstava současného

Více