VIA LUCIS ČESKÁ SPOLEČNOST VE FOTOGRAFII CZECH SOCIETY IN PHOTOGRAPHS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIA LUCIS 1989 2009 ČESKÁ SPOLEČNOST VE FOTOGRAFII CZECH SOCIETY IN PHOTOGRAPHS"

Transkript

1 VIA LUCIS ČESKÁ SPOLEČNOST VE FOTOGRAFII CZECH SOCIETY IN PHOTOGRAPHS

2 Obsah / Contents Miloslav Paulík: Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci / The National Museum of Photography in Jindřichův Hradec Pavel Scheufler: Muzeum fotografie v českých zemích / Photography Museums in the Czech Lands Alexandr Vondra: Úvod / Introduction Zdeněk Zbořil: Dvacet let sub specie aeternitatis / Twenty Years Sub Specie Aeternitatis Tomáš Pospěch: Slovo kurátora výstavy / A Word from the Curator Svoboda/nesvoboda / Freedom isn t Free Radovan Boček Karel Cudlín Jaroslav Kučera Jiří David Náboženství, solidarita a nový (veřejný) prostor / Religion, Solidarity and New Public Spaces Jindřich Štreit Alena Dvořáková Viktor Fischer Transformace / Transformation Jiří Hanke Václav Jirásek Daniela Dostálková Globalizace po česku / Globalization Czech Style Rafal Milach Salim Issa Štěpánka Stein Kateřina Držková Barbora Kleinhamplová Centrum a periferie / Town Centres and Outskirts Ibra Ibrahimovič Jaromír Čejka Svět, na který jsme ne/zapomněli / A Forgotten World Remembered Rudolf Jenatschke Franz Josef Umlauft / Martina Novozámská Jan Vaca Jaroslav Vraj Jan Jindra Mathew Monteith V pohodě / At Ease Martin Kollár Vojtěch Sláma Petr Willert Noví lidé / New People Adam Holý Juliana Křížová Jakub Vlček Nová domácnost / New Household Michaela Thelenová Jiří Křenek Andrea a Denisa Vozákovy

3

4 Úvod Výstava VIA LUCIS je jednou z mnoha doprovodných kulturních akcí českého předsednictví Evropské unii. Inspirací této fotografické výstavy je kniha Cesta světla Jana Amose Komenského. Jan Amos Komenský patří dodnes k největším Evropanům, kterého České země daly světu. Filosof, spisovatel, historik a pedagogický reformátor světového významu byl i autorem pansofického projektu souhrnu lidského vědění, kterým položil základy světové pedagogiky a vzdělání, prostoupeného myšlenkami míru a lidského pokroku. Jeho učebnice latiny Svět v obrazech a Brána jazyků otevřená ve své době patřily k nejrozšířenějším knihám ve světě. Fotografická VIA LUCIS je příběhem o věčném souboji světla a tmy, který vypráví o cestách, kterými se světlo ubírá, o cestě rozumu a poznávání. Je to příběh poskládaný ze světla a stínů, který vypovídá o obrazu české společnosti za léta Cílem projektu bylo shromáždit fotografie, které jsou faktickou i pocitovou mozaikou české společnosti uplynulých dvaceti let, skromnou reflexí identity české společnosti na nesnadné cestě k demokratickému uspořádání života v České republice. Byl bych rád, kdyby návštěva této výstavy přispěla k hlubšímu vzájemnému poznání a také přesvědčení, že přítomností České republiky v rodině evropského společenství je tato rodina bohatší. Přeji Vám příjemný zážitek Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti Introduction The exhibition VIA LUCIS is one of many supporting cultural events for the Czech Presidency of the Council of the EU. This photographic exhibition was inspired by the book Via Lucis (The Path of Light) by Jan Amos Komenský (Comenius). To this day, Komenský remains one of the greatest Europeans that the Czech lands have given to the world. This philosopher, writer, historian and pedagogical reformer of world reknown was also the author of a pansophic project a synopsis of human knowledge, in which he laid the foundations of world pedagogy and education based on the ideas of peace and human progression. His Latin textbooks Orbis Pictus and Janua Linguarum Reserata were, at their time, amongst the most widely-read books in the world. The photographic VIA LUCIS presents the story of the eternal co-existence between light and darkness. It tells of the paths of light, reason and knowledge. It is a story assembled from lights and shadows, to give a portrait of Czech society during the years The aim of this project was to collect photographs which are a factual as well as impressionistic mosaic of Czech society from the last twenty years, a pure reflection of the identity of a society on its arduous path towards establishing democratic ways of life in the Czech Republic. I would be very pleased if your experience from this exhibition should further a deeper mutual understanding and also establish a belief that the presence of the Czech Republic in the family of the European Community will enhance this family. I hope you enjoy the exhibition Alexandr Vondra Deputy Prime Minister of the Czech Republic s Government for European Affairs 5

5 Dvacet let sub specie aeternitatis Nejen velké dějiny, ale i ty malé a nejmenší lze nazírat buď pod zorným úhlem věčnosti nebo z pohledu všedního utilitářství. Léta jsou dobou rozchodu se stoletím minulým a dobou nadějí století nadcházejícího, ale jsou také změnou politického režimu nejprve v socialistickém Československu, potom v České a Slovenské Federativní Republice a nakonec v Republice České, o které kdysi snil Pavel Stránský ze Zapské Stránky ve své Respublica Bojema (1634). Došlo však k ještě jiné než sametové revoluci, kterou byla tak zásadní změna vlastnických vztahů, že si mnozí myslí, že byla větší než třeba v dobách pobělohorských nebo josefínských konfiskací. Tuto změnu, kterou její protagonisté považovali nejen za fundamentální, ale i eschatologickou, doprovázela slova o návratu do Evropy a na Západ, se kterým chtěl pomáhat i rakouský prezident, který do Prahy přijel z jihovýchodně vzdálené Vídně. A tak jsme nejprve vstoupili do NATO, potom do Evropské unie a stále se ještě dohadujeme, zda jsme učinili dobře, nebo špatně. Začaly se měnit hodnoty a hodnotové orientace. Objevil se konflikt náboženskosti nebo idealismu s touhou po zbohatnutí, někdy jen s touhou po touze, opět se ukázalo, že spor o českou otázku je sporem o minulost, a to jakkoli dávnou nebo nedávnou. A to dokonce tak vážným, že ačkoli se hlásíme v preambuli Ústavy České republiky k tradici české státnosti, svou zemi neumíme pojmenovat. Dějiny, třeba jen dvacetileté, mají ale jednu výhodu. Nedají se změnit, můžeme se snažit jen jim porozumět. A ti bezskrupulózní, kteří je nedokáží ovládnout, musí sami sebe obelhávat. Obraz, třeba černobílý, však dokáže o malých i velkých dějinách promlouvat lépe než bohaté fondy archiválií a tisíce stránek jejich účelových interpretací. Má totiž jednu velkou výhodu: a priori předpokládá interakci. Sdílení sdělení je jeho vlastním smyslem i účelem. Prostřednictvím fotografie lze opět stát na náměstích a cinkat klíči, aplaudovat hercům v zářném okamžiku jejich proměnlivých životů, být s hokejisty v Naganu, volit prezidenty, hádat se o architekturu a názory na ni, vidět i to horší, na co bychom chtěli zapomenout. Ale tu věčnost bychom si také mohli ponechat ve svých hlavách a srdcích. Zdeněk Zbořil Twenty Years Sub Specie Aeternitatis (From the Viewpoint of Eternity) Not only the epic events of history, but also those events of lesser importance can be seen from the viewpoint of eternity or from the viewpoint of every day utilitarianism. The years mark the period of separation from the last century as well as the times of hope for the upcoming one. These times brought political changes first in the socialist Czechoslovakia, then in the Czech and Slovak Federation and last but not least in the Czech Republic, the very state described by the Czech chronicler and exile Pavel Stránský of Stránka by Zápy in his Respublica Bojema (1634). Nonetheless, the Velvet Revolution set in motion such revolutionary changes in ownership that many believed it to be even bigger changes than those which followed the Battle of the White Mountain (1620) or the reforms of the emperor Joseph II at the end of the 18th century. These changes in society, considered not only fundamental by its protagagonists but also the end of one era as we knew it, were accompanied by declarations about returning to Europe and the West, activities aided by such political heavyweights as the President of Austria, who came to Prague from the city of Vienna. So first we joined NATO, then the European Union and some still debate whether it was to our favour or not. Values and value scale orientation began to change. Conflict arose between religious or idealist leanings and the desire to get rich, sometimes getting no further than just the craving for desire. Again it became clear that the dispute about the Czech question is a dispute about the past, no matter how distant or recent. This dispute is so serious that although we profess in the preamble of the Czech Constitution to the tradition of Czech statehood, we can t even name our state properly and have problems translating it - for example into English - other than as Czechia or Czechrep. A period of history, even of only twenty years, has one advantage; we cannot change it, we can only try to understand it. Those without a conscience who are not able to control history, always try to put it in a false perspective. An image, even a black and white one, has the ability to speak of historical events either minor or major far better than voluminous archives and thousands of pages of purposeful interpretations. An image possesses one big advantage; by definition it presumes an interaction. The sharing of an experience is its own purpose and function. Through the medium of photography, we can stand again at town squares and jingle our keys, applaud the actors for the auspicious moments of their changeable lives; we can be with the winning hockey players at the Nagano Olympics or we can elect presidents, argue over architecture and opinions regarding it, and re-visit even the worse moments that we would rather forget. Nevertheless, we should keep aeternitatis - eternity as a point of view which should make it easier for us to understand not only who we were, but also who we are now. Zdeněk Zbořil 6

6 Slovo kurátora výstavy Projekt VIA LUCIS zamýšlí být široce pojatou reflexí doby přiblíženou prostřednictvím fotografie. Rozsáhlá výstava vznikla na základě spolupráce kurátora historika umění se sociologem i řadou dalších odborníků. Přibližuje díla těch autorů, kteří se prostřednictvím fotografického aparátu, ale často velmi různorodě, vyjadřovali k politickým, sociálním a společenským fenoménům posledních dvaceti let. Název VIA LUCIS by mohl být doprovázen uvozovkami, otazníkem, vykřičníkem i třemi tečkami. To, že těmito interpunkčními znaménky opatřen není, současně znamená, že je víceméně nese všechna. Je latentně gravidní mnoha kontexty od upozornění na kontinuální tradici české společnosti, reprezentovanou například světoobčanem Janem Amosem Komenským, přes poukaz na relativizující víru ve směřování k lepší budoucnosti až po symbolický odkaz k fotografii, jejíž samotnou materií je záznam světelných paprsků. Při přípravě výstavy bylo čerpáno ze čtyř osobitých a výrazně odlišných fotografických výpovědí o době, z nichž každá má svá vnitřní pravidla, výrazové prostředky, proponenty i diváckou obec, ke které se obrací: Přibližuje pohled reportéra, dokumentaristy, laického fotografa i konceptuálně pracujícího umělce s fotoaparátem. Každý z nich přistupoval v uplynulých dvaceti letech k fotografii z rozdílných pozic a vytvořili odlišnou, ale vzájemně se doplňující výpověď o době, ve které jsme žili. Svou pozornost při zpracování tématu jsme neostřili na samotné události. Zajímala nás spíše jejich interpretace a zobecnění: Tedy zda a jak se jednotlivé vnější události promítly do našich životů. Zatímco se zde vytvářela občanská společnost, probíhala transformace a privatizace, stále naléhavěji se hlásila globalizace i problémy spjaté se světovým terorismem, česká společnost si zvykala nejen na výraz tunelování, ale také na pojmy digitální fotoaparát, pixel a čip. Pojmenování projektu VIA LUCIS, tedy Cesta světla, proto přirozeně odkazuje i k cestě fotografie, kterou ušla v posledních dvaceti letech. Ve sledovaném období dochází k radikální proměně snímací techniky, záznamu i prezentace obrazu. Za dominantní obsahovou linií výstavy se proto vine neméně důležitá spodní nit průzkumu nejrůznějších fotografických projevů, témat, technik a adjustací, které vypovídají o uplynulé době. Pokud to bylo možné, autoři projektu se cíleně neobraceli na archivní fondy jednotlivých sbírkotvorných institucí. Výstava neměla být průzkumem jejich depozitů a sběratelských intencí. Čerpali jsme především z osobní komunikace se samotnými autory, z jejich archivů. V neposlední řadě bylo totiž cílem výstavy provést průzkum tvorby výrazných českých umělců a sestavit kolekci fotografií pro jejich následné pořízení do sbírky Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci. Současně věříme, že náš výběr představí řadu výrazných děl současné české fotografie. Tomáš Pospěch A Word from the Curator The project VIA LUCIS intends to be a broadly conceived reflection of times through the medium of photography. This extensive exhibition came into existence based on the cooperation of a curator historian with a sociologist as well as many other expert advisors. It presents the work of artists who express their viewpoint, often in a very diverse manner, on political and social events in the life of Czech society through a photographic camera. The authors of this exhibition aim to introduce the particular section of Czech photographic output which followed upon the evolution of thought regarding political, social and community problems in Czech society during the last twenty years. The title VIA LUCIS could be accompanied by quotation marks, a question mark, an exclamation mark and even three full stops. The fact that it is lacking these punctuation marks means nonetheless that it somehow carries all of them. It is latently heavy with many contexts, from pointing out the continuous tradition of Czech society, represented for example by the figure of the world citizen, John Amos Comenius and his Europeanism, to the reference towards a relativistic belief in a better future or the symbolic link to photography whose very substance is the recording of the rays of light. While preparing this exhibition, the authors drew from four personal and very different photographic accounts of the times, each one having its own internal rules, methods of expression, proponents and also the audience whom they address. They present the view of a journalist, documentarist, amateur photographer and a conceptual artist with a camera. During the last twenty years each one of them has approached photography from his unique position and created a varied, but mutually supplementing, account of the times in which we lived. As we were creating a civic society, a transformation and privatization took place, encroaching globalization and the problems related to worldwide terrorism loomed larger and larger; Czech society learnt not only the new term tunnelling but also the terms digital camera, pixel and chip. The title for the VIA LUCIS project (Path of Light) therefore naturally refers to the path of photography covered over the past twenty years. Behind the dominant exhibition content line, winds an underlying thread exploring various kinds of photographic expressions, themes, techniques and adjustments that bear witness to times past. Where possible, the authors of this project did not seek photographs from the archives of permanent collections assembled by institutions. The exhibition was not supposed to be a survey of their depositories and collecting policies. Above all, through personal contact with the authors themselves, we were able to draw from their archives. One of the aims of this exhibition was to explore the work of prominent Czech artists and compile their photographs for future acquisition by the National Museum of Photography in Jindřichův Hradec for its permanent collection. At the same time we believe that our selection will introduce a set of outstanding examples of contemporary Czech photography. Tomáš Pospěch 7

7 Svoboda/nesvoboda Freedom isn t Free Radovan Boček Sametová revoluce, Praha, listopad 1989 / Velvet Revolution, Prague, November

8 Radovan Boček Sametová revoluce, Praha, listopad 1989 / Velvet Revolution, Prague, November

9 Svoboda/nesvoboda Freedom isn t Free Karel Cudlín Ukrajinští dělníci pozorují zatmění slunce, 1998 / Ukrainian workers watch the eclipse of the sun,

10 Karel Cudlín Dagmar a Václav Havlovi očekávají amerického prezidenta, 1999 / Dagmar and Vaclav Havel awaiting the American president, 1999 Michael Jackson poprvé v Praze, 1997 / Michael Jackson s first visit to Prague,

11 Svoboda/nesvoboda Freedom isn t Free Jaroslav Kučera Hospoda Za Horou, harmonikář a servírka Mirka z Ukrajiny, Praha-Kyje, 2001 Behind the Hill pub, accordion player and waitress Mirka from Ukraine, Prague-Kyje,

12 Jaroslav Kučera Striptér León na dívčím večírku v Chabařovicích, 2000 / Male stripper Leon at an all-girls party in Chabařovice,

13 Svoboda/nesvoboda Freedom isn t Free Jiří David Václav Havel, Skryté podoby, 1991 / Vaclav Havel, Hidden Images,

14 Jiří David Václav Klaus, Skryté podoby, 1991 / Vaclav Klaus, Hidden Images,

15 Náboženství, solidarita a nový (veřejný) prostor Religion, Solidarity and New Public Spaces Jindřich Štreit Brána naděje, Újezd u Uničova, 1993 / Gate of Hope, Újezd u Uničova,

16 Jindřich Štreit Králíky,

17 Náboženství, solidarita a nový (veřejný) prostor Religion, Solidarity and New Public Spaces Alena Dvořáková Viktor Fischer Misie, Rajhrad / Mission, Rajhrad 18

18 Alena Dvořáková Viktor Fischer Misie, Slatiňany / Mission, Slatiňany 19

19 Transformace Transformation Jiří Hanke Koloniál Zach (Dušan Pospíšil), Podnikatelé, / Zach Grocery shop (Dušan Pospíšil), Entrepreneurs,

20 Jiří Hanke Poldi Ocel (Vladimír Stehlík), Podnikatelé, / Poldi Steel (Vladimír Stehlík), Entrepreneurs,

21 Transformace Transformation Václav Jirásek Industria, Vítkovické železárny, 2005 / Industria, Vítkovice Ironworks, 2005 Industria, Vítkovické železárny, 2005 / Industria, Vítkovice Ironworks,

22 Václav Jirásek Industria, Vítkovické železárny, 2004 / Industria, Vítkovice Ironworks, 2004 Industria, ČKD Blansko, 2004 / ČKD Blansko Machine-works,

23 Transformace Transformation Daniela Dostálková The Town I Like,

24 Daniela Dostálková The Town I Like,

25 Globalizace po česku Globalization Czech Style Rafal Milach Wunderland, u Znojma, 2006 / Wunderland, near Znojmo,

26 Rafal Milach Wunderland, u Znojma, 2006 / Wunderland, near Znojmo,

27 Globalizace po česku Globalization Czech Style Salim Issa Štěpánka Stein Little Hanoi, Praha, 2008 / Little Hanoi, Prague,

28 Salim Issa Štěpánka Stein Little Hanoi, Praha, 2008 / Little Hanoi, Prague,

29 Globalizace po česku Globalization Czech Style Kateřina Držková Barbora Kleinhamplová Show(in)rooms,

30 Kateřina Držková Barbora Kleinhamplová Show(in)rooms,

31 Centrum a periferie Town Centres and Outskirts Ibra Ibrahimovič Střepy severu, Libkovice, 1993 / Relics of the North, Libkovice,

32 Ibra Ibrahimovič Most, Chanov,

33 Centrum a periferie Town Centres and Outskirts Jaromír Čejka Římov,

34 zrusit cerny okraj Jaromír Čejka Silnice Brno Mikulov, 1997 / Brno Milkulov road,

35 Svět, na který jsme ne/zapomněli A Forgotten World Remembered Dům čp. 26 Josef Umlauft, Josef Löbel kolář z čp. 32, jeho syn Rudolf a Josef Pieschel z čp. 20. Dům patřil Franzi Pieschelovi a Hermannu Patzeltovi House No. 26 Josef Umlauft, Josef Löbel a cartwright from No. 32, his son Rudolf and Josef Pieschel from No. 20. The house was owned by Franz Pieschel and Hermann Patzelt Jan Blecha a Kristýna Blechová, majitelé domu Jan Blecha and Kristýna Blechová, the house owners Rudolf Jenatschke Franz Josef Umlauft / Martina Novozámská Jan Vaca Jaroslav Vraj Lipová/Spandsdorf, Obrázky z mé rodné vesnice, 1915/2005 / Lipová/Spandsdorf, Pictures from my native village, 1915/

36 Dům čp. 11 Dvůr statku, který patřil Josefu Paulovi. U pumpy stojí paní Anna Paul, manželka majitele. Žena s trakařem je služebná House No. 11 The farmyard at Josef Paul s farm. Anna Paul, the owner s wife, standing at the water pump. The woman with the wheellbarrow is a housemaid Rodina Ondova The Ondo family Rudolf Jenatschke Franz Josef Umlauft / Martina Novozámská Jan Vaca Jaroslav Vraj Lipová/Spandsdorf, Obrázky z mé rodné vesnice, 1915/2005 / Lipová/Spandsdorf, Pictures from my native village, 1915/

37 Svět, na který jsme ne/zapomněli A Forgotten World Remembered Jan Jindra Odchod sovětských vojsk, / Departure of the Soviet army,

38 Jan Jindra Odchod sovětských vojsk, / Departure of the Soviet army,

39 Svět, na který jsme ne/zapomněli A Forgotten World Remembered Mathew Monteith Český ráj, Praha-Trója, 2001 / Czech Eden, Prague-Trója,

40 Mathew Monteith Český ráj, hlavní nádraží, Pardubice, 2001 / Czech Eden, Main railway station at Pardubice,

41 V pohodě At Ease Martin Kollár Nothing Special, Kuks,

42 Martin Kollár Nothing Special, Brno,

43 V pohodě At Ease Vojtěch Sláma Vlčí med, 2004 / Wolf s Honey,

44 Vojtěch Sláma Vlčí med, 2004 / Wolf s Honey,

45 V pohodě At Ease Petr Willert Babiččina diskotéka, Uničov, / Grandma s disco, Uničov,

46 Petr Willert Babiččina diskotéka, Uničov, / Grandma s disco, Uničov,

47 Noví lidé New People Adam Holý Skinhead, sraz Dělnické strany v Hradci Králové, 2008 / Skinhead, Workers Party Get-together in Hradec Králové,

48 Adam Holý Morava, 2007 / Moravia,

49 Noví lidé New People Juliana Křížová Jakub Vlček Ideální pár, 2007 / Ideal couple,

50 Juliana Křížová Jakub Vlček Ideální pár, 2007 / Ideal couple,

51 Nová domácnost New Household Michaela Thelenová New Fashion, Jsem gambler, 2001 / New Fashion, I am a gambler, 2001 New Fashion, Jsem alkoholik, 2001 / New Fashion, I am an alcoholic,

52 Michaela Thelenová New Fashion, Jsem neplodná, 2001 / New Fashion, I am infertile, 2001 New Fashion, Jsem sadista, 2001 / New Fashion, I am a sadist,

53 Nová domácnost New Household Jiří Křenek Městečka, / Towns,

54 stmavit oblohu aby nesplyvala s papirem Jiří Křenek Městečka, / Towns,

55 Nová domácnost New Household Andrea a Denisa Vozákovy Z rodinného alba, Rakov, / From a family album, Rakov,

56 zrusit cerny okraj Andrea a Denisa Vozákovy Z rodinného alba, Rakov, / From a family album, Rakov,

57 Poděkování Acknowledgments Autoři katalogu děkují fotografům za mimořádné pochopení a součinnost, bez nichž by výstava ani katalog v předkládané podobě nemohly vzniknout. Rovněž děkují Miroslavu Vojtěchovskému, Aleně Lábové, Olze Šmídové a Zdeňku Zbořilovi za cenné rady a nezištnou pomoc. Poděkování patří i všem ostatním, kteří přispěli k přípravě a realizaci celého projektu. The authors of this catalogue would like to express thanks to the photographers for their exceptional understanding and cooperation, without which this exhibition and its catalogue could not have been possible. We are also very grateful to Miroslav Vojtěchovský, Alena Lábová, Olga Šmídová and Zdeněk Zbořil for their valuable help and advice. We would also like to thank all the others who contributed to the preparation and realization of the whole project. Výstava a katalog vznikly díky laskavé podpoře Ministerstva kultury České republiky, Úřadu vlády České republiky, města Jindřichova Hradce, Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec, Magistrátu hlavního města Prahy, Jihočeského kraje a sponzorů: PRAGOPROJEKT, a. s., Praha, FEZKO THIERRY, a. s., Strakonice, STAVCENT, a. s., Jindřichův Hradec, Waldviertler Sparkasse von 1842, Jindřichův Hradec, MOTOR JIKOV Group, a. s., České Budějovice a Martin Šetina, Praha. The exhibition and its catalogue would not have been realized without the kind support from the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Government of the Czech Republic, the town of Jindřichův Hradec, the Development Endowment Fund of Jindřichův Hradec, the Prague City Hall, the South Bohemian Region and the following sponsors: Pragoprojekt a.s., Prague; Fezko-Thierry a.s., Strakonice; Stavcent a.s., Jindřichův Hradec; Waldviertel Sparkasse von 1842, Jindřichův Hradec; Motor Jikov a.s., České Budějovice and Martin Šetina, Prague. 58

58 VÝSTAVY / SEMINÁŘE / DTP / SHOP / KAVÁRNA Národní muzeum fotografie, o. p. s. Kostelní 20/I jezuitská kolej Jindřichův Hradec EXHIBITIONS / SEMINARS / DTP / MUSEUMSHOP / CAFE National Museum of Photography Kostelní 20/I Jesuit College Jindřichův Hradec tel.: tel.:

59 VIA LUCIS ČESKÁ SPOLEČNOST VE FOTOGRAFII Výstava je zařazena mezi kulturní akce českého předsednictví v Radě Evropské unie. Uskuteční se v prostorách Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, rue Caroly 15, pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a Úřadu vlády České republiky. Organizátor výstavy: Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci společně s Úřadem vlády České republiky a Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii Projekt VIA LUCIS vznikl ve spolupráci Národního muzea fotografie a studia Createam. Idea a koncepce projektu: Ladislav Kopecký (Createam) a Miloslav Paulík (Národní muzeum fotografie) Kurátor výstavy: Tomáš Pospěch Odborná spolupráce na koncepci a obsahu výstavy: Miroslav Vojtěchovský, Olga Šmídová, Alena Lábová, Ladislav Kopecký, Miloslav Paulík Grafické řešení katalogu: Yveta Absolonová (Createam) Texty katalogu: Alexandr Vondra, Miloslav Paulík, Tomáš Pospěch, Pavel Scheufler, Zdeněk Zbořil Revize a jazyková korektura českého textu: Eva Florová Překlad do angličtiny: Pavel Sojka Fotografie a podklady k reprodukci: autoři fotografií k projektu VIA LUCIS , Jiří Tiller (exteriér a interiér Národního muzea fotografie) Realizační tým Národního muzea fotografie: Miloslav Paulík, Iva Korandová, Věra Kubátová, Ivana Kubičková, Martin Rybář, Radek Švec Instalace výstavy a technické zajištění: Stanislav Maxa, Miloš Pavlík, Stanislav Sládek, Radek Švec Vydavatel katalogu: nakladatelství KANT Karel Kerlický Předtisková příprava: nakladatelství KANT Tisk: Protisk, a. s., České Budějovice Náklad: výtisků Vydání první, 2009 Národní muzeum fotografie, Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec, ISBN VIA LUCIS CZECH SOCIETY IN PHOTOGRAPHS The exhibition is included among the cultural events of the Czech Presidency of the Council of the EU. It will take place from the 6th to the 31st of March 2009, at the premises of the Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union in Brussels at rue Caroly 15, under the auspices of the Ministry of Culture and the Government of the Czech Republic. Exhibition Organizers: National Museum of Photography in Jindřichův Hradec with support from the Government of the Czech Republic and the Permanent Representation of the Czech Republic to the EU The project VIA LUCIS originated from the collaboration between the National Museum of Photography and the Createam Studio. Idea and concept of the project: Ladislav Kopecký (Createam) and Miloslav Paulík (National Museum of Photography) Curator: Tomáš Pospěch Professional collaboration on the concept and content of the exhibition: Miroslav Vojtěchovský, Olga Šmídová, Alena Lábová, Ladislav Kopecký, Miloslav Paulík Graphic design of the catalogue: Yveta Absolonová (Createam) Authors of texts: Alexandr Vondra, Tomáš Pospěch, Miloslav Paulík, Pavel Scheufler, Zdeněk Zbořil Revision and editing of the Czech text: Eva Florová English translation: Pavel Sojka Photographs and reproduction details: Authors of photographs for the VIA LUCIS project, Jiří Tiller (exterior and interior photographs of the National Museum of Photography) The realization team of the National Museum of Photography: Miloslav Paulík, Iva Korandová, Věra Kubátová, Ivana Kubičková, Martin Rybář, Radek Švec Installation and technical team: Stanislav Maxa, Miloš Pavlík, Stanislav Sládek, Radek Švec Publisher: KANT Publishing Karel Kerlický Preprint preparation: KANT Publishing Print: Protisk, a. s., České Budějovice Impression: copies First edition, 2009 National Museum of Photography, Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec,

60

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek jaro dufek Vizuální koncepce 13. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2015, kterou navrhuji, je propojením jednotlivých témat (hudba, počasí a politika) motivem meteomapy. Právě

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující článek o gladiátorech a odpovězte

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více