VIA LUCIS ČESKÁ SPOLEČNOST VE FOTOGRAFII CZECH SOCIETY IN PHOTOGRAPHS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIA LUCIS 1989 2009 ČESKÁ SPOLEČNOST VE FOTOGRAFII CZECH SOCIETY IN PHOTOGRAPHS"

Transkript

1 VIA LUCIS ČESKÁ SPOLEČNOST VE FOTOGRAFII CZECH SOCIETY IN PHOTOGRAPHS

2 Obsah / Contents Miloslav Paulík: Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci / The National Museum of Photography in Jindřichův Hradec Pavel Scheufler: Muzeum fotografie v českých zemích / Photography Museums in the Czech Lands Alexandr Vondra: Úvod / Introduction Zdeněk Zbořil: Dvacet let sub specie aeternitatis / Twenty Years Sub Specie Aeternitatis Tomáš Pospěch: Slovo kurátora výstavy / A Word from the Curator Svoboda/nesvoboda / Freedom isn t Free Radovan Boček Karel Cudlín Jaroslav Kučera Jiří David Náboženství, solidarita a nový (veřejný) prostor / Religion, Solidarity and New Public Spaces Jindřich Štreit Alena Dvořáková Viktor Fischer Transformace / Transformation Jiří Hanke Václav Jirásek Daniela Dostálková Globalizace po česku / Globalization Czech Style Rafal Milach Salim Issa Štěpánka Stein Kateřina Držková Barbora Kleinhamplová Centrum a periferie / Town Centres and Outskirts Ibra Ibrahimovič Jaromír Čejka Svět, na který jsme ne/zapomněli / A Forgotten World Remembered Rudolf Jenatschke Franz Josef Umlauft / Martina Novozámská Jan Vaca Jaroslav Vraj Jan Jindra Mathew Monteith V pohodě / At Ease Martin Kollár Vojtěch Sláma Petr Willert Noví lidé / New People Adam Holý Juliana Křížová Jakub Vlček Nová domácnost / New Household Michaela Thelenová Jiří Křenek Andrea a Denisa Vozákovy

3

4 Úvod Výstava VIA LUCIS je jednou z mnoha doprovodných kulturních akcí českého předsednictví Evropské unii. Inspirací této fotografické výstavy je kniha Cesta světla Jana Amose Komenského. Jan Amos Komenský patří dodnes k největším Evropanům, kterého České země daly světu. Filosof, spisovatel, historik a pedagogický reformátor světového významu byl i autorem pansofického projektu souhrnu lidského vědění, kterým položil základy světové pedagogiky a vzdělání, prostoupeného myšlenkami míru a lidského pokroku. Jeho učebnice latiny Svět v obrazech a Brána jazyků otevřená ve své době patřily k nejrozšířenějším knihám ve světě. Fotografická VIA LUCIS je příběhem o věčném souboji světla a tmy, který vypráví o cestách, kterými se světlo ubírá, o cestě rozumu a poznávání. Je to příběh poskládaný ze světla a stínů, který vypovídá o obrazu české společnosti za léta Cílem projektu bylo shromáždit fotografie, které jsou faktickou i pocitovou mozaikou české společnosti uplynulých dvaceti let, skromnou reflexí identity české společnosti na nesnadné cestě k demokratickému uspořádání života v České republice. Byl bych rád, kdyby návštěva této výstavy přispěla k hlubšímu vzájemnému poznání a také přesvědčení, že přítomností České republiky v rodině evropského společenství je tato rodina bohatší. Přeji Vám příjemný zážitek Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti Introduction The exhibition VIA LUCIS is one of many supporting cultural events for the Czech Presidency of the Council of the EU. This photographic exhibition was inspired by the book Via Lucis (The Path of Light) by Jan Amos Komenský (Comenius). To this day, Komenský remains one of the greatest Europeans that the Czech lands have given to the world. This philosopher, writer, historian and pedagogical reformer of world reknown was also the author of a pansophic project a synopsis of human knowledge, in which he laid the foundations of world pedagogy and education based on the ideas of peace and human progression. His Latin textbooks Orbis Pictus and Janua Linguarum Reserata were, at their time, amongst the most widely-read books in the world. The photographic VIA LUCIS presents the story of the eternal co-existence between light and darkness. It tells of the paths of light, reason and knowledge. It is a story assembled from lights and shadows, to give a portrait of Czech society during the years The aim of this project was to collect photographs which are a factual as well as impressionistic mosaic of Czech society from the last twenty years, a pure reflection of the identity of a society on its arduous path towards establishing democratic ways of life in the Czech Republic. I would be very pleased if your experience from this exhibition should further a deeper mutual understanding and also establish a belief that the presence of the Czech Republic in the family of the European Community will enhance this family. I hope you enjoy the exhibition Alexandr Vondra Deputy Prime Minister of the Czech Republic s Government for European Affairs 5

5 Dvacet let sub specie aeternitatis Nejen velké dějiny, ale i ty malé a nejmenší lze nazírat buď pod zorným úhlem věčnosti nebo z pohledu všedního utilitářství. Léta jsou dobou rozchodu se stoletím minulým a dobou nadějí století nadcházejícího, ale jsou také změnou politického režimu nejprve v socialistickém Československu, potom v České a Slovenské Federativní Republice a nakonec v Republice České, o které kdysi snil Pavel Stránský ze Zapské Stránky ve své Respublica Bojema (1634). Došlo však k ještě jiné než sametové revoluci, kterou byla tak zásadní změna vlastnických vztahů, že si mnozí myslí, že byla větší než třeba v dobách pobělohorských nebo josefínských konfiskací. Tuto změnu, kterou její protagonisté považovali nejen za fundamentální, ale i eschatologickou, doprovázela slova o návratu do Evropy a na Západ, se kterým chtěl pomáhat i rakouský prezident, který do Prahy přijel z jihovýchodně vzdálené Vídně. A tak jsme nejprve vstoupili do NATO, potom do Evropské unie a stále se ještě dohadujeme, zda jsme učinili dobře, nebo špatně. Začaly se měnit hodnoty a hodnotové orientace. Objevil se konflikt náboženskosti nebo idealismu s touhou po zbohatnutí, někdy jen s touhou po touze, opět se ukázalo, že spor o českou otázku je sporem o minulost, a to jakkoli dávnou nebo nedávnou. A to dokonce tak vážným, že ačkoli se hlásíme v preambuli Ústavy České republiky k tradici české státnosti, svou zemi neumíme pojmenovat. Dějiny, třeba jen dvacetileté, mají ale jednu výhodu. Nedají se změnit, můžeme se snažit jen jim porozumět. A ti bezskrupulózní, kteří je nedokáží ovládnout, musí sami sebe obelhávat. Obraz, třeba černobílý, však dokáže o malých i velkých dějinách promlouvat lépe než bohaté fondy archiválií a tisíce stránek jejich účelových interpretací. Má totiž jednu velkou výhodu: a priori předpokládá interakci. Sdílení sdělení je jeho vlastním smyslem i účelem. Prostřednictvím fotografie lze opět stát na náměstích a cinkat klíči, aplaudovat hercům v zářném okamžiku jejich proměnlivých životů, být s hokejisty v Naganu, volit prezidenty, hádat se o architekturu a názory na ni, vidět i to horší, na co bychom chtěli zapomenout. Ale tu věčnost bychom si také mohli ponechat ve svých hlavách a srdcích. Zdeněk Zbořil Twenty Years Sub Specie Aeternitatis (From the Viewpoint of Eternity) Not only the epic events of history, but also those events of lesser importance can be seen from the viewpoint of eternity or from the viewpoint of every day utilitarianism. The years mark the period of separation from the last century as well as the times of hope for the upcoming one. These times brought political changes first in the socialist Czechoslovakia, then in the Czech and Slovak Federation and last but not least in the Czech Republic, the very state described by the Czech chronicler and exile Pavel Stránský of Stránka by Zápy in his Respublica Bojema (1634). Nonetheless, the Velvet Revolution set in motion such revolutionary changes in ownership that many believed it to be even bigger changes than those which followed the Battle of the White Mountain (1620) or the reforms of the emperor Joseph II at the end of the 18th century. These changes in society, considered not only fundamental by its protagagonists but also the end of one era as we knew it, were accompanied by declarations about returning to Europe and the West, activities aided by such political heavyweights as the President of Austria, who came to Prague from the city of Vienna. So first we joined NATO, then the European Union and some still debate whether it was to our favour or not. Values and value scale orientation began to change. Conflict arose between religious or idealist leanings and the desire to get rich, sometimes getting no further than just the craving for desire. Again it became clear that the dispute about the Czech question is a dispute about the past, no matter how distant or recent. This dispute is so serious that although we profess in the preamble of the Czech Constitution to the tradition of Czech statehood, we can t even name our state properly and have problems translating it - for example into English - other than as Czechia or Czechrep. A period of history, even of only twenty years, has one advantage; we cannot change it, we can only try to understand it. Those without a conscience who are not able to control history, always try to put it in a false perspective. An image, even a black and white one, has the ability to speak of historical events either minor or major far better than voluminous archives and thousands of pages of purposeful interpretations. An image possesses one big advantage; by definition it presumes an interaction. The sharing of an experience is its own purpose and function. Through the medium of photography, we can stand again at town squares and jingle our keys, applaud the actors for the auspicious moments of their changeable lives; we can be with the winning hockey players at the Nagano Olympics or we can elect presidents, argue over architecture and opinions regarding it, and re-visit even the worse moments that we would rather forget. Nevertheless, we should keep aeternitatis - eternity as a point of view which should make it easier for us to understand not only who we were, but also who we are now. Zdeněk Zbořil 6

6 Slovo kurátora výstavy Projekt VIA LUCIS zamýšlí být široce pojatou reflexí doby přiblíženou prostřednictvím fotografie. Rozsáhlá výstava vznikla na základě spolupráce kurátora historika umění se sociologem i řadou dalších odborníků. Přibližuje díla těch autorů, kteří se prostřednictvím fotografického aparátu, ale často velmi různorodě, vyjadřovali k politickým, sociálním a společenským fenoménům posledních dvaceti let. Název VIA LUCIS by mohl být doprovázen uvozovkami, otazníkem, vykřičníkem i třemi tečkami. To, že těmito interpunkčními znaménky opatřen není, současně znamená, že je víceméně nese všechna. Je latentně gravidní mnoha kontexty od upozornění na kontinuální tradici české společnosti, reprezentovanou například světoobčanem Janem Amosem Komenským, přes poukaz na relativizující víru ve směřování k lepší budoucnosti až po symbolický odkaz k fotografii, jejíž samotnou materií je záznam světelných paprsků. Při přípravě výstavy bylo čerpáno ze čtyř osobitých a výrazně odlišných fotografických výpovědí o době, z nichž každá má svá vnitřní pravidla, výrazové prostředky, proponenty i diváckou obec, ke které se obrací: Přibližuje pohled reportéra, dokumentaristy, laického fotografa i konceptuálně pracujícího umělce s fotoaparátem. Každý z nich přistupoval v uplynulých dvaceti letech k fotografii z rozdílných pozic a vytvořili odlišnou, ale vzájemně se doplňující výpověď o době, ve které jsme žili. Svou pozornost při zpracování tématu jsme neostřili na samotné události. Zajímala nás spíše jejich interpretace a zobecnění: Tedy zda a jak se jednotlivé vnější události promítly do našich životů. Zatímco se zde vytvářela občanská společnost, probíhala transformace a privatizace, stále naléhavěji se hlásila globalizace i problémy spjaté se světovým terorismem, česká společnost si zvykala nejen na výraz tunelování, ale také na pojmy digitální fotoaparát, pixel a čip. Pojmenování projektu VIA LUCIS, tedy Cesta světla, proto přirozeně odkazuje i k cestě fotografie, kterou ušla v posledních dvaceti letech. Ve sledovaném období dochází k radikální proměně snímací techniky, záznamu i prezentace obrazu. Za dominantní obsahovou linií výstavy se proto vine neméně důležitá spodní nit průzkumu nejrůznějších fotografických projevů, témat, technik a adjustací, které vypovídají o uplynulé době. Pokud to bylo možné, autoři projektu se cíleně neobraceli na archivní fondy jednotlivých sbírkotvorných institucí. Výstava neměla být průzkumem jejich depozitů a sběratelských intencí. Čerpali jsme především z osobní komunikace se samotnými autory, z jejich archivů. V neposlední řadě bylo totiž cílem výstavy provést průzkum tvorby výrazných českých umělců a sestavit kolekci fotografií pro jejich následné pořízení do sbírky Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci. Současně věříme, že náš výběr představí řadu výrazných děl současné české fotografie. Tomáš Pospěch A Word from the Curator The project VIA LUCIS intends to be a broadly conceived reflection of times through the medium of photography. This extensive exhibition came into existence based on the cooperation of a curator historian with a sociologist as well as many other expert advisors. It presents the work of artists who express their viewpoint, often in a very diverse manner, on political and social events in the life of Czech society through a photographic camera. The authors of this exhibition aim to introduce the particular section of Czech photographic output which followed upon the evolution of thought regarding political, social and community problems in Czech society during the last twenty years. The title VIA LUCIS could be accompanied by quotation marks, a question mark, an exclamation mark and even three full stops. The fact that it is lacking these punctuation marks means nonetheless that it somehow carries all of them. It is latently heavy with many contexts, from pointing out the continuous tradition of Czech society, represented for example by the figure of the world citizen, John Amos Comenius and his Europeanism, to the reference towards a relativistic belief in a better future or the symbolic link to photography whose very substance is the recording of the rays of light. While preparing this exhibition, the authors drew from four personal and very different photographic accounts of the times, each one having its own internal rules, methods of expression, proponents and also the audience whom they address. They present the view of a journalist, documentarist, amateur photographer and a conceptual artist with a camera. During the last twenty years each one of them has approached photography from his unique position and created a varied, but mutually supplementing, account of the times in which we lived. As we were creating a civic society, a transformation and privatization took place, encroaching globalization and the problems related to worldwide terrorism loomed larger and larger; Czech society learnt not only the new term tunnelling but also the terms digital camera, pixel and chip. The title for the VIA LUCIS project (Path of Light) therefore naturally refers to the path of photography covered over the past twenty years. Behind the dominant exhibition content line, winds an underlying thread exploring various kinds of photographic expressions, themes, techniques and adjustments that bear witness to times past. Where possible, the authors of this project did not seek photographs from the archives of permanent collections assembled by institutions. The exhibition was not supposed to be a survey of their depositories and collecting policies. Above all, through personal contact with the authors themselves, we were able to draw from their archives. One of the aims of this exhibition was to explore the work of prominent Czech artists and compile their photographs for future acquisition by the National Museum of Photography in Jindřichův Hradec for its permanent collection. At the same time we believe that our selection will introduce a set of outstanding examples of contemporary Czech photography. Tomáš Pospěch 7

7 Svoboda/nesvoboda Freedom isn t Free Radovan Boček Sametová revoluce, Praha, listopad 1989 / Velvet Revolution, Prague, November

8 Radovan Boček Sametová revoluce, Praha, listopad 1989 / Velvet Revolution, Prague, November

9 Svoboda/nesvoboda Freedom isn t Free Karel Cudlín Ukrajinští dělníci pozorují zatmění slunce, 1998 / Ukrainian workers watch the eclipse of the sun,

10 Karel Cudlín Dagmar a Václav Havlovi očekávají amerického prezidenta, 1999 / Dagmar and Vaclav Havel awaiting the American president, 1999 Michael Jackson poprvé v Praze, 1997 / Michael Jackson s first visit to Prague,

11 Svoboda/nesvoboda Freedom isn t Free Jaroslav Kučera Hospoda Za Horou, harmonikář a servírka Mirka z Ukrajiny, Praha-Kyje, 2001 Behind the Hill pub, accordion player and waitress Mirka from Ukraine, Prague-Kyje,

12 Jaroslav Kučera Striptér León na dívčím večírku v Chabařovicích, 2000 / Male stripper Leon at an all-girls party in Chabařovice,

13 Svoboda/nesvoboda Freedom isn t Free Jiří David Václav Havel, Skryté podoby, 1991 / Vaclav Havel, Hidden Images,

14 Jiří David Václav Klaus, Skryté podoby, 1991 / Vaclav Klaus, Hidden Images,

15 Náboženství, solidarita a nový (veřejný) prostor Religion, Solidarity and New Public Spaces Jindřich Štreit Brána naděje, Újezd u Uničova, 1993 / Gate of Hope, Újezd u Uničova,

16 Jindřich Štreit Králíky,

17 Náboženství, solidarita a nový (veřejný) prostor Religion, Solidarity and New Public Spaces Alena Dvořáková Viktor Fischer Misie, Rajhrad / Mission, Rajhrad 18

18 Alena Dvořáková Viktor Fischer Misie, Slatiňany / Mission, Slatiňany 19

19 Transformace Transformation Jiří Hanke Koloniál Zach (Dušan Pospíšil), Podnikatelé, / Zach Grocery shop (Dušan Pospíšil), Entrepreneurs,

20 Jiří Hanke Poldi Ocel (Vladimír Stehlík), Podnikatelé, / Poldi Steel (Vladimír Stehlík), Entrepreneurs,

21 Transformace Transformation Václav Jirásek Industria, Vítkovické železárny, 2005 / Industria, Vítkovice Ironworks, 2005 Industria, Vítkovické železárny, 2005 / Industria, Vítkovice Ironworks,

22 Václav Jirásek Industria, Vítkovické železárny, 2004 / Industria, Vítkovice Ironworks, 2004 Industria, ČKD Blansko, 2004 / ČKD Blansko Machine-works,

23 Transformace Transformation Daniela Dostálková The Town I Like,

24 Daniela Dostálková The Town I Like,

25 Globalizace po česku Globalization Czech Style Rafal Milach Wunderland, u Znojma, 2006 / Wunderland, near Znojmo,

26 Rafal Milach Wunderland, u Znojma, 2006 / Wunderland, near Znojmo,

27 Globalizace po česku Globalization Czech Style Salim Issa Štěpánka Stein Little Hanoi, Praha, 2008 / Little Hanoi, Prague,

28 Salim Issa Štěpánka Stein Little Hanoi, Praha, 2008 / Little Hanoi, Prague,

29 Globalizace po česku Globalization Czech Style Kateřina Držková Barbora Kleinhamplová Show(in)rooms,

30 Kateřina Držková Barbora Kleinhamplová Show(in)rooms,

31 Centrum a periferie Town Centres and Outskirts Ibra Ibrahimovič Střepy severu, Libkovice, 1993 / Relics of the North, Libkovice,

32 Ibra Ibrahimovič Most, Chanov,

33 Centrum a periferie Town Centres and Outskirts Jaromír Čejka Římov,

34 zrusit cerny okraj Jaromír Čejka Silnice Brno Mikulov, 1997 / Brno Milkulov road,

35 Svět, na který jsme ne/zapomněli A Forgotten World Remembered Dům čp. 26 Josef Umlauft, Josef Löbel kolář z čp. 32, jeho syn Rudolf a Josef Pieschel z čp. 20. Dům patřil Franzi Pieschelovi a Hermannu Patzeltovi House No. 26 Josef Umlauft, Josef Löbel a cartwright from No. 32, his son Rudolf and Josef Pieschel from No. 20. The house was owned by Franz Pieschel and Hermann Patzelt Jan Blecha a Kristýna Blechová, majitelé domu Jan Blecha and Kristýna Blechová, the house owners Rudolf Jenatschke Franz Josef Umlauft / Martina Novozámská Jan Vaca Jaroslav Vraj Lipová/Spandsdorf, Obrázky z mé rodné vesnice, 1915/2005 / Lipová/Spandsdorf, Pictures from my native village, 1915/

36 Dům čp. 11 Dvůr statku, který patřil Josefu Paulovi. U pumpy stojí paní Anna Paul, manželka majitele. Žena s trakařem je služebná House No. 11 The farmyard at Josef Paul s farm. Anna Paul, the owner s wife, standing at the water pump. The woman with the wheellbarrow is a housemaid Rodina Ondova The Ondo family Rudolf Jenatschke Franz Josef Umlauft / Martina Novozámská Jan Vaca Jaroslav Vraj Lipová/Spandsdorf, Obrázky z mé rodné vesnice, 1915/2005 / Lipová/Spandsdorf, Pictures from my native village, 1915/

37 Svět, na který jsme ne/zapomněli A Forgotten World Remembered Jan Jindra Odchod sovětských vojsk, / Departure of the Soviet army,

38 Jan Jindra Odchod sovětských vojsk, / Departure of the Soviet army,

39 Svět, na který jsme ne/zapomněli A Forgotten World Remembered Mathew Monteith Český ráj, Praha-Trója, 2001 / Czech Eden, Prague-Trója,

40 Mathew Monteith Český ráj, hlavní nádraží, Pardubice, 2001 / Czech Eden, Main railway station at Pardubice,

41 V pohodě At Ease Martin Kollár Nothing Special, Kuks,

42 Martin Kollár Nothing Special, Brno,

43 V pohodě At Ease Vojtěch Sláma Vlčí med, 2004 / Wolf s Honey,

44 Vojtěch Sláma Vlčí med, 2004 / Wolf s Honey,

45 V pohodě At Ease Petr Willert Babiččina diskotéka, Uničov, / Grandma s disco, Uničov,

46 Petr Willert Babiččina diskotéka, Uničov, / Grandma s disco, Uničov,

47 Noví lidé New People Adam Holý Skinhead, sraz Dělnické strany v Hradci Králové, 2008 / Skinhead, Workers Party Get-together in Hradec Králové,

48 Adam Holý Morava, 2007 / Moravia,

49 Noví lidé New People Juliana Křížová Jakub Vlček Ideální pár, 2007 / Ideal couple,

50 Juliana Křížová Jakub Vlček Ideální pár, 2007 / Ideal couple,

51 Nová domácnost New Household Michaela Thelenová New Fashion, Jsem gambler, 2001 / New Fashion, I am a gambler, 2001 New Fashion, Jsem alkoholik, 2001 / New Fashion, I am an alcoholic,

52 Michaela Thelenová New Fashion, Jsem neplodná, 2001 / New Fashion, I am infertile, 2001 New Fashion, Jsem sadista, 2001 / New Fashion, I am a sadist,

53 Nová domácnost New Household Jiří Křenek Městečka, / Towns,

54 stmavit oblohu aby nesplyvala s papirem Jiří Křenek Městečka, / Towns,

55 Nová domácnost New Household Andrea a Denisa Vozákovy Z rodinného alba, Rakov, / From a family album, Rakov,

56 zrusit cerny okraj Andrea a Denisa Vozákovy Z rodinného alba, Rakov, / From a family album, Rakov,

57 Poděkování Acknowledgments Autoři katalogu děkují fotografům za mimořádné pochopení a součinnost, bez nichž by výstava ani katalog v předkládané podobě nemohly vzniknout. Rovněž děkují Miroslavu Vojtěchovskému, Aleně Lábové, Olze Šmídové a Zdeňku Zbořilovi za cenné rady a nezištnou pomoc. Poděkování patří i všem ostatním, kteří přispěli k přípravě a realizaci celého projektu. The authors of this catalogue would like to express thanks to the photographers for their exceptional understanding and cooperation, without which this exhibition and its catalogue could not have been possible. We are also very grateful to Miroslav Vojtěchovský, Alena Lábová, Olga Šmídová and Zdeněk Zbořil for their valuable help and advice. We would also like to thank all the others who contributed to the preparation and realization of the whole project. Výstava a katalog vznikly díky laskavé podpoře Ministerstva kultury České republiky, Úřadu vlády České republiky, města Jindřichova Hradce, Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec, Magistrátu hlavního města Prahy, Jihočeského kraje a sponzorů: PRAGOPROJEKT, a. s., Praha, FEZKO THIERRY, a. s., Strakonice, STAVCENT, a. s., Jindřichův Hradec, Waldviertler Sparkasse von 1842, Jindřichův Hradec, MOTOR JIKOV Group, a. s., České Budějovice a Martin Šetina, Praha. The exhibition and its catalogue would not have been realized without the kind support from the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Government of the Czech Republic, the town of Jindřichův Hradec, the Development Endowment Fund of Jindřichův Hradec, the Prague City Hall, the South Bohemian Region and the following sponsors: Pragoprojekt a.s., Prague; Fezko-Thierry a.s., Strakonice; Stavcent a.s., Jindřichův Hradec; Waldviertel Sparkasse von 1842, Jindřichův Hradec; Motor Jikov a.s., České Budějovice and Martin Šetina, Prague. 58

58 VÝSTAVY / SEMINÁŘE / DTP / SHOP / KAVÁRNA Národní muzeum fotografie, o. p. s. Kostelní 20/I jezuitská kolej Jindřichův Hradec EXHIBITIONS / SEMINARS / DTP / MUSEUMSHOP / CAFE National Museum of Photography Kostelní 20/I Jesuit College Jindřichův Hradec tel.: tel.:

59 VIA LUCIS ČESKÁ SPOLEČNOST VE FOTOGRAFII Výstava je zařazena mezi kulturní akce českého předsednictví v Radě Evropské unie. Uskuteční se v prostorách Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, rue Caroly 15, pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a Úřadu vlády České republiky. Organizátor výstavy: Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci společně s Úřadem vlády České republiky a Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii Projekt VIA LUCIS vznikl ve spolupráci Národního muzea fotografie a studia Createam. Idea a koncepce projektu: Ladislav Kopecký (Createam) a Miloslav Paulík (Národní muzeum fotografie) Kurátor výstavy: Tomáš Pospěch Odborná spolupráce na koncepci a obsahu výstavy: Miroslav Vojtěchovský, Olga Šmídová, Alena Lábová, Ladislav Kopecký, Miloslav Paulík Grafické řešení katalogu: Yveta Absolonová (Createam) Texty katalogu: Alexandr Vondra, Miloslav Paulík, Tomáš Pospěch, Pavel Scheufler, Zdeněk Zbořil Revize a jazyková korektura českého textu: Eva Florová Překlad do angličtiny: Pavel Sojka Fotografie a podklady k reprodukci: autoři fotografií k projektu VIA LUCIS , Jiří Tiller (exteriér a interiér Národního muzea fotografie) Realizační tým Národního muzea fotografie: Miloslav Paulík, Iva Korandová, Věra Kubátová, Ivana Kubičková, Martin Rybář, Radek Švec Instalace výstavy a technické zajištění: Stanislav Maxa, Miloš Pavlík, Stanislav Sládek, Radek Švec Vydavatel katalogu: nakladatelství KANT Karel Kerlický Předtisková příprava: nakladatelství KANT Tisk: Protisk, a. s., České Budějovice Náklad: výtisků Vydání první, 2009 Národní muzeum fotografie, Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec, ISBN VIA LUCIS CZECH SOCIETY IN PHOTOGRAPHS The exhibition is included among the cultural events of the Czech Presidency of the Council of the EU. It will take place from the 6th to the 31st of March 2009, at the premises of the Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union in Brussels at rue Caroly 15, under the auspices of the Ministry of Culture and the Government of the Czech Republic. Exhibition Organizers: National Museum of Photography in Jindřichův Hradec with support from the Government of the Czech Republic and the Permanent Representation of the Czech Republic to the EU The project VIA LUCIS originated from the collaboration between the National Museum of Photography and the Createam Studio. Idea and concept of the project: Ladislav Kopecký (Createam) and Miloslav Paulík (National Museum of Photography) Curator: Tomáš Pospěch Professional collaboration on the concept and content of the exhibition: Miroslav Vojtěchovský, Olga Šmídová, Alena Lábová, Ladislav Kopecký, Miloslav Paulík Graphic design of the catalogue: Yveta Absolonová (Createam) Authors of texts: Alexandr Vondra, Tomáš Pospěch, Miloslav Paulík, Pavel Scheufler, Zdeněk Zbořil Revision and editing of the Czech text: Eva Florová English translation: Pavel Sojka Photographs and reproduction details: Authors of photographs for the VIA LUCIS project, Jiří Tiller (exterior and interior photographs of the National Museum of Photography) The realization team of the National Museum of Photography: Miloslav Paulík, Iva Korandová, Věra Kubátová, Ivana Kubičková, Martin Rybář, Radek Švec Installation and technical team: Stanislav Maxa, Miloš Pavlík, Stanislav Sládek, Radek Švec Publisher: KANT Publishing Karel Kerlický Preprint preparation: KANT Publishing Print: Protisk, a. s., České Budějovice Impression: copies First edition, 2009 National Museum of Photography, Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec,

60

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Výstavní katalog. Výstava fotografií. studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč

Výstavní katalog. Výstava fotografií. studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč Výstavní katalog Výstava fotografií studentů a absolventů Pražské fotografické školy Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč 1. 6. 1. 10. 2017 www.fotografickaskola.cz www.oaza-tantry.cz ZALOŽENA

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-20 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : History of Czechoslovakia Czechoslovakia became

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

Daniel Pitín Sun in the loft Vienna 4

Daniel Pitín Sun in the loft Vienna 4 Daniel Pitín Sun in the Loft 2 0 1 Vienna 4 Sun in the Loft represents a number of paintings and objects I made last year. The key theme of this exhibition is space: imaginary space, mental space, the

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

central european From Thin 2 Bold

central european From Thin 2 Bold BLENDER CE central european 62/5 Heavy/Thin Nik Thoenen, a member of the Vienna-based design collective RE-P.ORG is the author of the Blender, released under in 2003. Over the years, the designer has developed

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS Washington D.C. VY_32_INOVACE_AK_1_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh43 Vypracovala,

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Comparation of mobile

Comparation of mobile Comparation of mobile VY_32_INOVACE_30_Compraration of mobile_pl Pracovní list Š1 / S2 / 30 Autor: Michaela Hrdličková SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století Dostupný z

Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 19.01.2017 Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století Gössel, Gabriel; Šír, Filip 2016 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261191

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více