Pozvánky. Zprávy z RMČ a ZMČ str Oznamka str. 5 Krojované slavnosti 2011 str. 9 Vítání prvňáčků str. 10 Sport. str. 16. Co k obědu? str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánky. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 4. Oznamka str. 5 Krojované slavnosti 2011 str. 9 Vítání prvňáčků str. 10 Sport. str. 16. Co k obědu? str."

Transkript

1 ročník 17, číslo 99 říjen 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, po uplynulém létě nastalo krásné září s rekordními teplotami. Čas dovolených vystřídalo intenzivnější pracovní období. V naší městské části jsme v letních měsících z našich zdrojů opravili chodník před školou a části ulice Zámecké. Dále byla dokončena rekonstrukce silnice na ulici Prokešova, financovaná z rozpočtu Statutárního města Brna. Na terminál okolo nově zrekonstruovaného nádraží se snažíme získat finanční prostředky z rozpočtu Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. O tom co se dále podařilo a nepodařilo, podrobněji je uvedeno v dalších příspěvcích. V průběhu léta proběhla v Chrlicích řada sportovních, Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 4 Pozvánky kulturních, společenských akcí a zábav. I přes spokojenost účastníků konaných akcí budeme v příštích letech brát v úvahu připomínky občanů k intenzitě jejich povolení. Rád bych poděkoval všem, kteří se podílejí na organizaci akcí v naší Městské části Brno - Chrlice, zaměstnancům úřadu, místostarostkám, radním, zastupitelům, organizacím, všem institucím, spolkům a občanům, kteří jakkoliv přispěli k rozvoji naší městské části. Poděkování patří všem, kteří se starají o svá okolí, a tím přispívají k pěknému prostředí v naší obci. Přeji Vám, aby jste si užívali podzimní dny. Krásné počasí asi nebude trvat věčně, avšak za každého počasí lze zažít v Chrlicích něco pěkného. S pozdravem Ing. Petr Mandelík, Ph.D. starosta MČ Brno-Chrlice Oznamka str. 5 Krojované slavnosti 2011 str. 9 Vítání prvňáčků str. 10 Sport Co k obědu? str. 16 str. 18

2 Chrlické OKO říjen 2011 Zprávy RMČ a ZMČ Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice 13. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a doporučila ZMČ ke schválení: - návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice - rozpočtové opatření č.6/11 a č. 7/11 - závěrečný účet hospodaření MČ Brno - Chrlice za rok spalování suchých rostlinných materiálů v období od března do října v pátek od 15,00 hod. do 19,00 hod. projednala a schválila: - návrh dodatku k podnájemní smlouvě uzavřené dne se Sportovním klubem Chrlice o.s. - finanční dary za práci v komisích RMČ předsedům a členům komisí, kteří nejsou členy ZMČ a finanční dar člence ZMČ za mimořádnou práci a činnost ve prospěch MČ Brno-Chrlice, nad rámec zákonných povinností členky ZMČ souhlasila: - s ukončením nájemního vztahu k nebytovému prostoru v BD ul. Ctiradova 27, Brno-Chrlice dohodou - s přerušením provozu školní družiny ZŠ a MŠ, Brno, J. Broskvy 3 od do nesouhlasila: - s návrhem na centrální nákup energií, protože má uzavřené dlouhodobé smlouvy s jednotlivými distributory vybrala: - pro veřejnou zakázku Oprava kotelny na plynná paliva v ZŠ a MŠ, Brno, J.Broskvy 3 jako nejvhodnější nabídku firmy Josef Hanuš, Okrajová 15, Brno - pro výrobu a instalaci plakátovacích ploch fi AD SECURITY s.r.o., Stránského 28, Brno rozhodla: - zadat opravu kanalizace na ulici Jana Broskvy 3, formou bezvýkopové sanace firmě Ströer - zadat opravu umýváren v budově MŠ Šromova 55, firmě Josef Hanuš, Okrajová 15, Brno - že dne se uskuteční mimořádná RMČ kde budou projednány zpracované připomínky k navrhovaným variantám Územního plánu města Brna udělila: - dle čl. 4 obecně závazné vyhlášky SMB č.20/2009 vyjímku pro konání kulturní akce Rockové chrlení 2011 dne v době od 20,00 hod. do 01,00 hod. pověřila: - místostarostku jako osobu oprávněnou jednat jménem příjemce a odpovědnou za pravdivost a správnost závěrečné zprávy a závěrečného finančního vyúčtování dotace z rozpočtu JMK Oprava kapličky na ul. Zámecké v Brně-Chrlicích projednala a vzala na vědomí: - upozornění tajemníka ÚMČ na zákonnou povinnost a lhůtu podání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, o majetku, o příjmech, darech a závazcích za rok informaci místostarostky MČ o schválení mikroprojektu s obcí Krajné 14. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a doporučila ZMČ ke schválení: - připomínky ke konceptu nového Uzemního plánu města Brna v k. ú. Chrlice ve znění návrhu předkládaném pracovní skupinou souhlasila: - s vykácením stromu (trnovník akát /Robinia pseudoacacia/, p.č.kn 1, k.ú.chrlice - s nákupem výpočetní techniky pro ÚMČ (počítač, monitor) - s aktualizací mapy webových stránek MČ Brno-Chrlice nesouhlasila: - s dočasným uložením zeminy a ornice v k.ú. Chrlice v souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou kanalizace v Brně projednala a bez připomínek vzala na vědomí: - návrh obecně závazné vyhlášky o stanovištích taxislužby - Projekt pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí o umístění stavby akce Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno- Chrlice a souhlasila se Zjednodušeným územním řízením V. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice, konané dne Zastupitelstvo projednalo a schválilo: - rozpočtová opatření č.6/2011, a č.7/2011,, dle předloženého písemného návrhu - Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Chrlice za rok 2010, dle písemné přílohy - spalování suchých rostlinných materiálů v MČ Brno-Chrlice v období od března do října v pátek od hod. do hod. -připomínky ke konceptu nového Územního plánu města Brna v k.ú. Chrlice nemělo připomínky: - k návrhu obecně závazné vyhlášky, o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť taxislužby na území města Brna projednalo a vzalo na vědomí: - zprávu o plnění úkolů uložných ZMČ - zprávu z 10., 11., 12., 13. a 14. schůze RMČ Brno-Chrlice - zprávu Finančního a Kontrolního výboru ZMČ - rozpočtové opatření č.5/2011, dle písemné přílohy - čerpání rozpočtu MČ Brno-Chrlice za 1-3/2011 včetně VHČ bytový dům 15. jednání Rady MČ, konané dne Rada souhlasila: - s pronájmem nebytových prostor v bytovém domě Ctiradova 27, Brno nové nájemkyni, za účelem provozování kosmetického salonu 16. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a schválila: - rozpočtové opatření č. 8/11 předložené OFS ÚMČ - podání návrhu na neinvestiční transfer z rozpočtu města Brna na rok 2012 pro JSDH MČ Brno-Chrlice ve výši ,-Kč - záměr obce pronajmout pozemek p.č o výměře m 2 k.ú. Chrlice - finanční příspěvky na rok 2011 z rozpočtu MČ Brno-Chrlice těmto organizacím: Tenisový klub Chrlice ,- Kč, Tyflocentrum 5 000,- Kč, Nadační fond Slunečnice ,- Kč - nákup fotoaparátu pro potřeby městské části souhlasila: - se zadáváním grafické úpravy chrlického zpravodaje Chrlické OKO novému zpracovateli 2

3 Zprávy RMČ a ZMČ Chrlické OKO říjen s nákupem benzínové sekačky Husqvarna R152 SVH od firmy Gardentech s.r.o., Mírová 15, Brno - zadáním opravy kopírovacího zařízení Nashuatec MP 2000 Aficio servisní firmě Reproservis s.r.o. uložila: - ÚMČ zpracovat kompletní návrh veřejné zakázky Oprava chodníků v MČ Brno-Chrlice udělila: - dle čl. 4 obecně závazné vyhlášky SMB č.20/2009 vyjímku pro konání kulturní akce Krojované slavnosti 2011 ze dne 3.9. na do 02,00 hod. neměla připomínky: - k platné cenové mapě stavebních pozemků statutárního města Brna projednala a vzala na vědomí: - návrh bezpečnostního programu prevence závažné havárie provozovatele ASK Chemicals Czech s.r.o. Tovární 7, Brno 17. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a schválila: - předložené podklady k přípravě návrhu rozpočtu na rok zadání VZ na Opravu chodníků v MČ Brno-Chrlice v souladu s zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Metodikou pro zadávání VZ a koncesních smluv SMB - návrh nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č k.ú. Chrlice o výměře 960 m 2 - záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 221/2 o výměře 44 m 2 a pozemek p.č. 221/16 o výměře 20 m2 k.ú. Chrlice - zadání VZ na Opravu střechy nad vstupem do klubovny MČ Brno-Chrlice v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Metodikou pro zadávání VZ a koncesních smluv SMB souhlasila: - se záměrem pronájmu pozemků p.č a p.č.1060 k.ú. a žádá MMB o jejich svěření MČ - s nákupem pístového kompresoru typ 50C2YP od firmy Kompresory Jaroslav Kartous, Česká u Brna - se zadáním studie na zastřešení tenisových kurtů v areálu TK Chrlice odborné firmě projednala a vzala na vědomí: - čerpání rozpočtu MČ Brno Chrlice za 1-6/2011 včetně VHČ a postupuje materiál ZMČ Brno Chrlice 18. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a schválila: - s návrhem úpravy vzájemných hranic funkčních ploch na pozemcích p.č. 790/41 a 790/1 k.ú. Chrlice vyznačených v grafické části ÚPmB - s nákupem křovinořezu Husqvarna typ 343R od firmy Gardentech s.r.o. udělila: - dle čl. 4 obecně závazné vyhlášky SMB č.20/2009 vyjímku pro konání kulturní akce Letní noc ze dne 2.9. na do hod. 19. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a schválila: - pronájem pozemku p.č. 221/16 o výměře 20 m2 a části pozemku p.č. 221/2 o výměře 44 m2 k.ú. Chrlice areál garáží ul. K Lázinkám, novému nájemci - zadání VZ Studie víceúčelové sportovní haly Brno Chrlice v souladu s zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Metodikou pro zadávání VZ a koncesních smluv SMB - pronájem pozemku p.č k.ú. Chrlice o výměře m 2 fi. Jan Fila souhlasila: - s provedením nátěru a údržby zvonice na ulici Zámecká - souhlasila se zajištěním kontroly, údržby a servisu zahradní techniky, strojů a zařízení MČ osobou s odpovídající kvalifikací vybrala: - pro veřejnou zakázku Oprava chodníků v MČ Brno - Chrlice jako nejvhodnější nabídku firmy Topstav s.r.o., Vranovská 95, Brno - pro veřejnou zakázku Oprava střechy nad vstupem do klubovny MČ Brno Chrlice jako nejvhodnější nabídku firmy Febex Mont, s.r.o. neměla připomínky: - k záměru firmy EEIKA Brno s.r.o realizovat pro firmu SETRA přípojku VN v 820 projednala a vzala na vědomí: - záměr objednat venkovní truhlíky na zeleň, které budou umístěny na Chrlickém náměstí 20. jednání Rady MČ, konané dne Rada: projednala a doporučila ZMČ ke schválení: - návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice - rozpočtové opatření č.9/11 - pojmenovat novou ulici v MČ Brno-Chrlice Pod Mezí (mezi ul. Spádova a ul. K Sídlišti) - vydání souhlasu s úpravou hranic a vzájemnou výměnou funkčních ploch (bydlení-zeleň) na pozemku p.č. 931/1 v k.ú.chrlice - navýšení hodnoty indexu podlažních ploch v souvislosti s navrženým bytovým domem na části pozemku p.č. 931/1 v k.ú.chrlice - uzavření smluvního dokumentu na účelový příspěvek BEMETTu, a.s. MČ Brno-Chrlice ve výši ,- Kč na výstavbu hřiště pro seniory na pozemku p.č.790/41 k.ú.chrlice, kterou zrealizuje MČ Brno-Chrlice projednala a schválila: - příspěvek pro tábornický klub Cassiopeia na rok 2011 ve výši 4 500,- Kč - finanční dary za práci v komisích RMČ Brno-Chrlice členům komisí, kteří nejsou členy ZMČ - nákup sporáku od firmy G - TEC PROFI,s.r.o., pro MŠ na ulici Šromova 55, Brno z dotace MmB souhlasila: - se stavbou opěrné zídky a s terénními úpravami na pozemku SmB p.č. 178/1 a p.č. 222/2 k.ú. - s výměnou plotu na terase Klubovny pod ÚMČ v ceně ,- Kč vybrala: - pro veřejnou zakázku Studie víceúčelové haly jako nejvhodnější nabídku firmy Adonis projekt s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové rozhodla: - zadat realizaci úpravy ploch ul. Prokešova a perníková chaloupka na nádraží firmě Minks, Terezy Novákové 101, Brno - zadat nátěr zvonice na ul. Zámecká (přebroušení omítky, hloubková penetrace, 2x nátěr fasádní barvou, oprava prasklin) fi. Bukvald Jiří, Janošíkova 837/40, Brno uložila: - starostovi projednat s vedením fotbalového klubu návrh na placený pronájem tělocvičny školy 3

4 Chrlické OKO říjen 2011 Zprávy RMČ a ZMČ, oznamka udělila: - výjimku dle čl. 4 obecně závazné vyhlášky SMB č.20/2009 pro konání kulturní akce Burčákové slavnosti 2011 dne do 02,00 hod. následujícího dne navrhla: - OŠK MMB udělit ředitelce ZŠ a MŠ Brno J. Broskvy odměnu za velmi dobrou práci ve II. pololetí školního roku 2010/2011 VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice, konané dne Zastupitelstvo projednalo a schválilo: - rozpočtové opatření č.9/2011 a rozpočtové opatření č.10/2011, dle písemného návrhu - Rozpočtový výhled MČ Brno-Chrlice na období r , souhlasilo: - s nabytím pozemku p.č. 827/1 k.ú. Chrlice do vlastnictví Statutárního města Brna nesouhlasilo: - s uzavřením smluvního dokumentu na účelový příspěvek BEMETTu, a.s. MČ Brno-Chrlice na výstavbu hřiště pro seniory na pozemku p.č.790/41 k.ú.chrlice navrhlo: - Zastupitelstvu města Brna pojmenovat novou ulici v MČ Brno- Chrlice Pod Mezí (mezi ul. Spádova a ul. K Sídlišti) nemělo připomínky: - k návrhu obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce Statutárního města Brna nepřijalo žádné usnesení: - ve věci žádosti společnosti SETRA spol.s r.o. o vyjádření k záměru Rozšíření kompostárny Brno-Chrlice o recyklaci stavebních sutí a dřeva projednalo a vzalo na vědomí: - zprávu o plnění úkolů uložených ZMČ - zprávu z schůze RMČ Brno-Chrlice - zprávu Finančního výboru ZMČ - rozpočtové opatření č.8/2011, dle písemné přílohy - čerpání rozpočtu MČ Brno-Chrlice za 1-6/2011 včetně VHČ bytový dům informace: - o přípravách realizace přístavby MŠ Šromova - o financování vybudování terminálu u železničního nádraží - upozornění na kritický stav koryta Tuřanského potoka 21. jednání Rady MČ, konané dne projednala a schválila: - návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na opravu automobilní silniční cisterny a pořízení výstroje a výzbroje pro JSHD na rok 2011 ve výši ,- Kč souhlasila: - s použitím znaku MČ Brno-Chrlice do Kroniky jubilantů Zprávy z radnice co se podařilo - otevřít novou třídu MŠ pro 15 dětí předškolního věku v budově ZŠ a MŠ na ulici Jana Broskvy 3 - opravit umývárny v MŠ na ulici Šromova 55 dle požadavků hygienické stanice tak, aby celkové vybavení vyhovovalo zvýšené kapacitě dětí ve třídách - opravit kotelnu v ZŠ, která spočívala ve výměně 4 plynových kotlů v celkové ceně ,- Kč, tato finanční částka byla poskytnuta z dotací Magistrátu města Brna - nákup nového sporáku za ,- Kč do budovy MŠ na ulici Šromova financováno z dotací Magistrátu města Brna - úprava okolí perníkové chaloupky na chrlickém nádraží - úprava záhonů před ZŠ na ulici Jana Broskvy co se nedaří - vybudování nástupiště pro autobusovou dopravu u nádraží, přestože již je vydáno stavební povolení, není možné realizovat, protože nejsou vyčleněny finanční prostředky. Po jednání se zástupci města i Jihomoravského kraje jsme dospěli ke kompromisnímu řešení, že se na financování stavby budeme podílet společně, tzn. i naše městská část - výstavba kruhového objezdu, jelikož vláda snížila velmi rasantně finance městu Brnu co se připravuje - vítání nově narozených dětí , tentokrát v kapli, která se nachází v zahradě Ústavu sociální péče v Chrlicích - setkání jubilantů také v sobotu v 15.00h. v sále ÚSP - dokončení cyklostezky na trase Brno Vídeň mezi obcí Rebešovice a městskou částí Brno-Chrlice - reálné plnění přeshraničního mikroprojektu s názvem Tancuj, maluj, spievaj, cez hranice snívaj, který se podařil zrealizovat našim slovenským přátelům z Krajného a bude financovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje Bc. Ivana Telecká, 1. místostarostka Oznamka Přidejte si svoji firmu zdarma na web Chrlic Všichni podnikatelé a drobní živnostníci, kteří mají provozovnu v Chrlicích, mají možnost na zaslat informaci o své společnosti (název, obor činnosti, kontakty, adresu provozovny, adresu webu a otevírací dobu). Informace je také možné zadat přímo na webu přes online formulář v příslušné sekci. Zaslané informace budou zdarma zveřejněny na webu Chrlic v adresáři firem. Věříme, že vytvoříme ucelený přehled a mapu podnikatelských aktivit v naší obci a pomůžeme tím také k rozvoji vašeho podnikání. 4

5 Oznamka Chrlické OKO říjen 2011 Projekt SOSka Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám usnadnili přístup k aktuálním informacím, a to je jeden z důvodů, proč vznikl, ve spolupráci s Jihomoravským krajem, projekt SOSka. Tento projekt umožňuje zasílat informace z MČ přímo na Váš mobilní telefon. Pomocí tohoto informačního kanálu Vám budou např. chodit informace o: výpadcích energií (voda, plyn, elektřina), blokovém čištění, hrozících nebezpečích. Registrovat se můžete pomocí mobilního telefonu. Cena přihlášení nebo vyřazení ze systému je 3,- Kč (vč. DPH). Všechny SMS, které Vám v rámci projektu přijdou, jsou pro Vás zdarma. Registraci provedete zasláním SMS ve tvaru: JMK mezera BRNO mezera CHRLICE mezera INFOR- MACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO ORIENTACNI (text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky). Připravované opatření proti černým skládkám odpadu Z důvodu zamezení vzniku černých skládek odpadů v lokalitě Za silem, požádala MČ Brno-Chrlice Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, o instalaci uzamykatelné závory, která by zabránila vjezdu vozidel z ulice Roviny na polní cestu vedoucí pod železničním mostem - kolem areálu sila - k ulici Vilová. Pokud bude zábrana instalována, obdrží občané a organizace, kteří cestu využívají k přístupu ke svým pozemkům, klíč od závory. Aktuální informace k instalaci závory a výdeji klíčů budou zveřejněny na cz v sekci aktuality a dalšími obvyklými způsoby (místní rozhlas, vývěsky, zpravodaj Chrlické OKO ). ÚMČ Brno-Chrlice, ref. ŽP Chcete podnikat v zemích EU a nevíte kde začít? Jednotné kontaktní místo (JKM) poskytuje bezplatně informace týkají se podnikání v EU, EHP a Švýcarsku podnikání mimo režim živnostenského zákona v ČR (např. založení agentury práce, nestátního zdravotnického zařízení); JKM rovněž zprostředkuje předání takové žádosti příslušným orgánům Sběr šatstva Máte doma oblečení, boty či doplňky, které již nenosíte, ale jsou v dobrém stavu, takže by mohly ještě někomu sloužit? Máte nepotřebné lůžkoviny, zbytky látek apod. a nevíte co s nimi? Můžete je donést do budovy Úřadu MČ Brno-Chrlice v ČR vysílání zaměstnanců do zemí EU, EHP a Švýcarska. JKM v Jihomoravském kraji Magistrát města Brna Živnostenský úřad města Brna Malinovského nám Brno Telefon: v pátek od 15:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 10:00 do 12:00 hod. Vaše věci poslouží lidem v nouzi. Děkujeme! Příklad SMS zprávy: JMK BRNO CHRLICE informace ano novak stepan*krizikova*20 Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti. Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete, prosím, Pozvánka na výlet Klub Přátelé turistiky Chrlice Vás srdečně zve na VÝLET DO ADAMOVA v sobotu dne (cca 14 km). Odjezd autobusem č. 78 v 8:14 hod. z Chrlického nám. Návštěva obce Křtiny, jeskyně a muzea železa. Průvodcem je pan Jiří Ronza. Sběr železného šrotu Sbor dobrovolných hasičů Brno-Chrlice pořádá dne Sběr železného šrotu. Staré železo připravte v sobotu ráno před dům. Více informací podá pan Černý J., tel.: Získané fin. prostředky budou použity na nákup vybavení pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Děkujeme všem, co nám touto formou pomáhají! na číslo SMS ve tvaru: JMK mezera BRNO mezera CHRLICE mezera INFOR- MACE mezera NE Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni. Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo SMS zprávu ve tvaru: JMK mezera BRNO mezera CHRLICE mezera INFOR- MACE mezera STAV Pozor blokové čištění Blokové čištění vozovek v naší městské části proběhne ve dnech: a od 7,00 do 16,00 hod budou čištěny vozovky ulic: Ul. K Lázinkám, Blümlova, parkoviště při ul.blümlova, Na Mlatech, Prokešova, Prokešova - Chrlické nám., parkoviště za ÚMČ, parkoviště před Tip sportem, U Dráhy, Jana Broskvy, Obilní, Vilová, Nad Nádražím, Kunešova, Půvabná, Rozkošná, Nad Topoly, Ernsta Macha budou čištěny vozovky ulic: Ul. Ctiradova, Břetislavova, Spádová, Podhrázní, Pěkná, Šromova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, spojnice ul. Jánošíkova ul. Davídkova, včetně přilehlých parkovišť. Čištění bude provádět firma.a.s.a. Služby Žabovřesky s.r.o. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma p. Černý se sídlem Drážní 9, Brno-Slatina, tel.: , pan Pilman. Stejná adresa je i na plochu, kam budou vozidla odtahována. 5

6 Chrlické OKO říjen 2011 Z města Léto v Chrlicích Přestože jsme měli dlouho krásné počasí, podzim je tady a my se můžeme ohlédnout a zhodnotit, co nám přineslo léto. Prožili jsme v Chrlicích několik akcí, které mnoho lidí nadchly a potěšily, ale jiné naše spoluobčany, hlavně pracující a rodiče malých dětí, popudily. Rockové chrlení a Letní noci plné hudby a tance, vydařené Krojované slavnosti, o kterých se jistě rozepíší naše ženy. Děkujeme, že jsme při této slavnostní atmosféře mohli předat veřejnosti krásně opravenou kapličku. Pozvaní byli i představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem, ale omluvili se, protože měli jiné neodkladné povinnosti. K významu této akce přispěla i ochota tuřanského pana faráře, který kapličce požehnal a hezké vystoupení chrlického mužského pěveckého sboru Zvonica. Poslední akci v pořadí - Burčákové slavnosti, na kterou připravili pestrý program žáci a žákyně naší ZŠ a MŠ, jsme všichni sledovali s pýchou a hrdostí, když jsme si uvědomili, kolik talentovaných a šikovných dětí vyrůstá v naší blízkosti. Všechny nás jistě napadlo, že nebýt skvělých pedagogů a vedoucích zájmových kroužků, nedozvěděli bychom se to. Děkujeme vám všem, kteří jste se na vystoupení dětí podíleli. Při všech akcích se někdo baví a ostatní, především spoluobčané, kteří bydlí v blízkosti míst, kde se tyto akce pořádají, trpí v nočních hodinách hlukem. Přijměte, prosím, poděkování za toleranci. Uvědomujeme si, že jsme při poslední akci opravdu překonali únosnou míru, ale nebylo to se zlým úmyslem, spíše souhra náhod, které jsme nedomysleli. Mrzí nás, že právě Burčákové slavnosti přinesly kromě zábavy i skřípění zubů a zlobu na ty, kteří to povolili. Ano, máte pravdu, že noční akce, které se konají déle než do půlnoci, povoluje Rada MČ Brno- Chrlice. To, že se hrající skupina nedá tlumit jednoduchým otočením knoflíku, jsme se dozvěděli až pozdě v noci, kdy bylo celé okolí kolem tenisových kurtů zahlceno duněním a hlasitými tóny. Muzikanti nám vysvětlili, že je aparatura nastavená a synchronizace by se porušila. Snad je toto vysvětlení pravdivé a ospravedlní částečně i vám, kteří jste nemohli spát, intenzitu decibelů. Ptáte se proč se mnoho akcí koná právě v areálu tenisu. Je to prostředí, které je chráněno korunami stromů a pro denní vystoupení dětí je mnohem vhodnější, než plocha fotbalového hřiště. Mysleli jsme, že stromy ztlumí i noční zvuky. Není tomu tak, příště budeme prozíravější. Přijměte, prosím, vážení spoluobčané, naši omluvu. Bc. Ivana Telecká, 1. místostarostka Mezinárodní spolupráce Česko Slovensko Krajné slovenská obec, se kterou Chrlice již v roce 2006 uzavřely Deklaraci o partnerství a spolupráci. Informace o tom, že se nachází blízko města Myjava nedaleko úpatí Malých Karpat a starostou je znovuzvolený Ing. Vlado Šuster, mnozí máte již z předchozích zpravodajů OKO. Dnes mám pro vás další zajímavosti. V březnu letošního roku se podařilo našim slovenským přátelům zrealizovat mikroprojekt přeshraniční spolupráce Slovenské a České republiky s názvem Tancuj, maluj, spievaj, cez hranice snívaj. Tento projekt by měl být financovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje a je vypracovaný na dva roky, tzn., že byl zahájen a ukončen bude Hlavním cílem mikroprojektu je spolupráce mezi dětmi základních škol. Učitelé obou škol připraví se žáky vystoupení z oblasti taneční, recitační, dramatické, výtvarné a pěvecké, v rámci škol proběhne prezentace do konce listopadu letošního roku. V prosinci 2011 odjede 35 dětí na dva dny do Krajného, kde se zúčastní vystoupení místních dětí s uměleckým pásmem, budou se aktivně podílet na tvořivých dílnách /výroba předmětů z keramiky, slaměných výrobků, medovníků apod./, shlédnou výstavu výtvarných děl žáků ZŠ Krajné. V červnu 2012 přivítáme delegaci slovenských dětí v Chrlicích. Návštěva bude také dvoudenní, od pátku večera do neděle. Program bude sestaven z vystoupení dětí, výstavy výtvarných prací a výletu do Moravského krasu. Hlavním cílem mikroprojektu je prohloubení trvalé přeshraniční spolupráce obyvatel a posílení kontaktů obcí Krajné a Brno Chrlice. Vytvořit a posílit kontakty mezi dětmi a mládeží i školami partnerských obcí. Specifickým cílem je oživení povědomí o slovenském a českém jazyce, výměna znalostí o kultuře, zvycích a obyčejích v příhraničních regionech. Velmi pozitivní bude, když se vytvoří osobní kontakty mezi dětmi a mládeží, mezi učiteli ve školách, a tak umožní výměnu zkušeností v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. MČ vítá podobné aktivity a děkuje touto cestou vedení ZŠ a MŠ i jednotlivým pedagogům, kteří ve svém volnu připraví s dětmi program a při výměnných akcích budou zajišťovat všestrannou péči o malé účastníky mikroprojektu. Bc. Ivana Telecká, 1. místostarostka 6

7 Z města Chrlické OKO říjen 2011 Sklípek pod úřadem má novou střechu Bývalý sklípek Automotoklubu - dnešní Klubovna pod ÚMČ (jak zní jeho nynější oficiální název) přešel k pod správu naší městské části. Tyto prostory jsou jednak nabídnuty občanům k pronájmu za účelem pořádání oslav, svateb apod., jednak slouží obci pro pořádání společenských večerů Pátky v 7. Přes péči členů Automotoklubu i snahu současného správce pana Bohumila Klimeše ml., který se o prostory vzorně stará, je potřeba přikročit k řadě oprav - vznosný název, kterým místní občané nazývají Tuřanský potok. Snad notná dávka ironie či snaha o nadsázku, možná jistý druh humoru, se kterým označují zapáchající stoku, protékající naší městskou částí. Jediným jejím přínosem je snad jen fakt, že profesoři Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a rekonstrukcí. V letošním roce obec vyčlenila částku 200 tis. Kč k těmto účelům a započala tyto rekonstrukcí havarijního stavu střechy - terasy nad toaletami sklípku. Firma FEBEX MONT s.r.o., která vzešla z výběrového řízení, zahájila opravy počátkem září. Slova pana Pavla Bugana (místního občana a jednatele firmy FEBEX MONT s.r.o.) při kontrolních dnech na stavbě - cituji: já su místní, nesmí to mít chybu, uděláme to tak a tak...vylepšíme to tak a tak... Chrlické Rio Grande Kácení spadlého stromu aneb poděkování hasičům nás těšila, neboť není nad to, když firma pojme dílo jako otázku své prestiže. se svými studenty navštěvují její břehy za účelem odběru vzorků, aby budoucí experti ve věcech vodohospodářských získali představu o tom, jak to vypadalo ve středověku. Původní vlastník toku Zemědělská vodohospodářská správa se přes snahy bývalého vedení od úprav odtokových poměrů na Tuřanském potoce distancovala a tok evidovala jako tok neupravovaný. Od převzalo správu potoka Povodí Moravy s.p., které jej taktéž klasifikuje jako neupravovaný, tj. tok, kde se počítá s přirozeným rozlivem, který okolnímu prostředí neškodí, tudíž není nutno se o něj starat a na jeho údržbu nejsou vyčleněny finance. Otázkou zůstává, zda nazvat situaci, kdy rozlivy toku ve spodní části zaplavují přilehlé zahrádky a dvory domů a hrozí kontaminací těchto pozemků, jako rozliv toku, který je přirozený a okolní krajině neškodí. Povodí Moravy a.s. se samozřejmě legislativnímu převedení toku z kategorie neupravovaný do kategorie upravovaný, a tudíž povinnosti investovat do jeho údržby brání a obec zatím udržuje koryto toku na vlastní V pátek odpoledne ani příliš nefoukalo. Rekreanti z ÚSP odjíždějící na dovolenou do Chorvatska právě nastupovali do autobusu přistaveného k bráně zahrady ústavu a v tom se to stalo. Polovina statného stromu stojícího v parku na břehu potoka se ulomila a zřítila přes potok, asfaltovou příjezdovou cestu vedoucí na fotbalové hřiště a dopadla na prostřední tenisový kurt. Velké štěstí, že v tu dobu tudy nikdo Velké poděkování patří paní Ing. Evě Ševelové, člence stavební komise, zpracovatelce podkladů zadávacích podmínek pro výběrové řízení, konzultantce a stavební dozorkyni v jedné osobě. Dle finančních možností obce hodláme v rekonstrukci sklípku pokračovat a věříme, že tak přispějeme ke zpříjemnění chvil trávených našimi občany v těchto prostorách. Mgr. Monika Sklenářová, místostarostka náklady. Chápeme současnou těžkou finanční situaci ve všech sférách veřejného života, přesto budeme usilovat o tuto legislativní změnu i za cenu, že budeme muset požádat o pomoc a intervenci Ministerstvo zemědělství. Mgr. Monika Sklenářová, místostarostka neprocházel, ani neprojížděl. Přivolaná jednotka místního Sboru dobrovolných hasičů spadlou větev vzápětí odstranila a v pondělí ráno pracovnice úřadu vyhodnotila zbývající část stromu jako havarijní stav s doporučením k jeho odstranění. Oslovená firma má čas až za týden, hrozba zřícení, nebezpečí zranění občanů a ujišťování místních hasičů, že si s odstraněním mohutného stromu v blízkosti 7

8 Chrlické OKO říjen 2011 Z města Hasičský výlet Přes avizovaný dvouměsíční klid a odpočinek si chrličtí mladí hasiči vyrazili na výlet. Využili pozvání kolegů hasičů až z Velkých Opatovic a zúčastnili se společně se svými vedoucími rozloučení s prázdninami à la SDH Velké Opatovice. Krátce po poledni vyrážela výprava mladých hasičů smě- v pytli, chytání rybiček, či střelbě ze vzduchovky. Mladí hasiči se také vozili na provizorní lanovce a ti odvážnější se nechali povozit na terénní čtyřkolce. V programu nechyběly ukázky činnosti místních mládežnických hasičských oddílů a na závěr také ukázkové zásahy jednotlivými druhy ručních hasících přístrojů el. drátů profesionálně poradí, způsobilo velké dilema a těžké hlavy oběma místostarostkám. Že se rozhodly je poctít důvěrou, vzápětí nelitovaly. Pružnost, racionální jednání, jasná organizace a řízení v těchto skupinách jsou zkrátka nesporné a obdivuhodné (JSDH Chrlice má již tři profesionální hasiče Martin Prokeš, Petr Matoušek, Martin Střihavka). Druhý den v poledne po zadání úkolu jednotce SDH - odstranění havarijního stavu, byl strom již pokácen, rozřezán, větve zpracovány zapůjčeným mulčovačem (zorganizoval Petr Matoušek), odvezeny traktorem (zapůjčil Petr Prokeš - taktéž člen JSDH), park uklizen a po havárii ani stopy. Vlastně něco tu zbylo. Jako poděkování za projevenou důvěru ve své schopnosti nám kluci ze zbývajícího kmenu spadlého stromu vyřezali pěkné sedátko. Můžete se na něj při procházce parkem posadit i Vy! Mgr. Monika Sklenářová, místostarostka nalo, nezbývá než poděkovat kolegům z SDH Velké Opatovice za příjemně prožité odpoledne. Dále jsme také chtěli zmínit, že mladí hasiči se pravi- Pořádali jsme pro děti i tradiční hasičský táborák se soutěžemi. Velké nadšení dětí i letos přispělo k tomu, že jsme se rozrostli o další malé hasiče. Chtěli bychom rem Boskovice a dál. Jelo se, k veliké radosti dětí, stylově, hasičským autem. Dětské odpoledne se konalo v pěkném letním areálu, který je součástí místního zámeckého parku. Po příjezdu a přivítání bylo naše vozidlo zařazeno do výstavy hasičské techniky, kde vzbudilo zasloužený zájem přihlížejících. Děti se zapojily do sportovně-branného zápolení. Soutěžilo se v rozvinování hadic, skákání s odborným komentářem. Během odpoledne se děti i vedoucí také hojně vyskytovali ve frontě u vonící udírny plné dobrot a využívali tak pohostinnosti kolegů z Velkých Opatovic. Domů odjížděli děti i vedoucí s pěknými zážitky a možná i s inspirací pro svoji další činnost. Dlužno podotknout, že akce byla perfektně připravena a když připočteme i přízeň počasí, které se toho dne opravdu vyzname- delně zúčastňují hasičských tréninků, které přinášejí dobré výsledky v hasičských soutěžích např. v Bosonohách, Bohunicích a ostatních částech Brna a okolí. touto cestou poděkovat všem, co nás v tomto hasičském sportu podporují. Leoš Šrom, Markéta Černá 8

9 Kultura Chrlické OKO říjen 2011 Krojované slavnosti 2011 Před deseti lety začala nová éra Babských hodů Krojované slavnosti. I těm letošním, jejichž pravidelným termínem je první sobota v září, předcházela spousta příprav. První z nich bylo zajištění kapely Zlaťanka, a to ještě na podzim roku V březnu na členské schůzi jsme společně nadrátkovaly mašličky na rozmarýny. Ty už v předjarních měsících začínáme z přezimovaných matečných rostlin množit a až do září o ně s láskou pečovat. Z velké většiny je opět vypěstovala paní Hana Letzingerová. Před letními prázdninami si členky výboru rozdělí všechny potřebné úkoly. Pečení a hlavně zdobení medových perníčků pro krojované děti a obyvatele ÚSP je naší velkou radostí. Každoročně jich cukrovou polevou namalujeme kolem čtyř set kusů. Připravit kroje z kostnů a jiných úložišť, naškrobit a nažehlit, zabralo obětavým ženám nejeden večer. Ve čtvrtek před hodovou sobotou jsme se sešli ke zdobení rozmarýnů v hasičce a v pátek k chystání lavic, zkrášlování hřiště a máje. Její nový design s ozdobami à la perníkové srdce snad každého z příchozích zaujal. Vyrobila je a namalovala paní Jiřina Švarcová. V sobotu, kdy už od samého rána se sluníčko rozhodlo nás vysoušet, jsme voňavými rozmarýnami pozvali chrlické občany na hody. Odpoledne pan starosta udělil krojovaným právo a jako poděkování dostal panenku v chrlickém kroji, který ušila paní Božena Guryčová. Průvod obcí mohl začít. Po tanečku v zámku jsme s průvodem přišli tentokrát i ke kapličce. Několika větami jsme si připomněli její historii a pak už tuřanský pan farář P. Luboš Pavlů nově zrekonstruovanou kapličku posvětil. Slavnostní atmosféru doplnil zpěv mužského sboru Zvonica. Sluníčko hřálo opravdu poctivě a tak jsme se rádi vydali na cestu k hřišti. Chladivý větřík ve stínu vzrostlých stromů nás lehce osvěžil a sukénky se jen vlnily. V odpoledním programu všechny upoutala svým krásným čistým zpěvem Ivana Šmorová a poté Dominik Němec sólem na trubku. Večerní veselice pod májí se také vydařila, snad jen návštěvnost mohla být větší. Všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu Krojovaných slavností DĚKUJEME. A naše poděkování patří i všem sponzorům: Ing. Petr Mandelík, Ph.D. Smurfit Kappa Hirundo p. Mrkvica Raven Strabag Brněnská obalovna Krematorium zvířat Projekce Ševelovi Kadeřnictví p. Haraštová Bohemia Asfalt Kosmetika p. Šiková Autoopravna p. Šlampa Svářecí technika Lékárna Brno-Chrlice p. Jana Lacková Ing. Treschl Květiny p. Petláková Zlatnictví Juvela p. Novotná Květiny p. Burdová ASK Ashland Autospol Jaroslav Žvak Tip sport p. Osička Squarem p. Semlerová Tesařství p.přichystal Kadeřnictví p. Mašková Ing. Vladimír Kučera Alfe Brno Nota Ing. Preisler Kadeřnictví p. Klimešová Hunkes Jiří Plazma metal Komplex Media Luboš Hanzlíček Autodoprava p. Karpíšek Rytectví Vránkovi Ing. Jaroslav Hunkes Ruland Pavel Král Pavel Bugan p. Guryčová Potraviny M+K Potraviny Radek Wagner Tisk p. Vašek Pneu Straka Bronislav p. Janečková Pohostinství Fila Drogerie Diamant Ing. Hanáková J. Mareš Tuřany p. Švarcová Autodoprava p. Černý Kamenictví p. Badal Karel Grolich J. Lacka D. Floriánová M. Černá Květiny Hanušovi Rapid-oil p. Fiala Kamenictví p. Střihavka Dobrá realitní s.r.o. Telecký Lubomír Zelenina p. Řehoříková Masna Tučkovi p. Mančík Krejčovství Marie Pařilová Malé upozornění: Kdo má zájem a možnost, může se podívat na několik pěkných chrlických krojů na adrese: část fotoalbum, přihrádka - folklor. Věra Černá, Klub žen 9

10 Chrlické OKO říjen 2011 Kultura, školství Kaplička očima občanů Milí čtenáři, třetího září se v Chrlicích konaly Krojované slavnosti, při kterých jsme se mohli kochat pohledem na krásné kroje od těch nejmladších účastníků až po starší generaci. Průvod se zastavil u nově zrenovované kapličky, kde proběhla děkovná slova všem, kteří se o její současný stav zasloužili. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého i z její historie. Kaplička byla a pořád zůstává nejen kulturním dědictvím, ale i duchovním bohatstvím Chrlic. Generace před námi se u kapličky scházely na různých pobožnostech. V dřívější době se Vítání prvňáčků Dne 1. září 2011 jsme, jako každý rok, přivítali na ZŠ a MŠ Jana Broskvy v Chrlicích nové žáky do prvních tříd. Slavnostního zahájení se v 1.A a v 1.B zúčastnilo 45 dětí. Paní Anežka Šromová, 91 let v Tuřanech v kostele ve všední dny mše svaté nekonaly. Dostat se do kostela nebyla záležitost pěti minut, tak jak je to možné dnes. Duchovní tradice se snažila po dlouhá léta udržovat paní Anežka Šromová, o které bych se ráda zmínila. Paní Anežka a rod Šromových pečoval o kapličku téměř sto let. Tento úkol nebo lépe řečeno služba přecházela z generace na generaci, počínaje maminkou, sestrami a příbuznými paní Anežky. Přibližně před deseti lety mě paní Anežka oslovila s dotazem, jestli bych nechtěla pokračovat. Školství Samozřejmě nechyběli ani jejich rodiče a ostatní příbuzní, kteří svojí účastí podpořili ratolesti v tento pro ně významný den. Uvítat nové žáčky přišla také paní ředitelka PaeDr. Marie Vlčková a pan starosta Chrlic Ing. Petr Mandelík, Ph.D. Příjemná uvítací hodinka proběhla v poklidné a přátelské atmosféře a věříme, že přetrvá i následující měsíce a roky, které A já přislíbila. Snažím se tento slib dodržet. Hodně mně přitom pomáhá obětavá, ochotná a spolehlivá paní Marie Haraštová, která má kapličku přímo v dohledu. V kapličce se dodnes konají májové pobožnosti. Skupinku chrlických věřících vedla nejen paní Anežka, ale i paní Marie Filová, až do doby, kdy ji to zdravotní stav dovolil. Všem, kteří se do kapličky chodí modlit, patří velký dík, protože nám vyprošují požehnání a ochranu Panny Marie. Jozefína Treschlová mají naši prvňáčci ve školních lavicích před sebou. Mgr. Jarmila Mlčochová a Mgr. Anna Sázavská, třídní učitelky Školní žákovský parlament ve školním roce Ve školním roce vyhlásil školní žákovský parlament celoroční soutěž o Den volna. Žáci vítězné třídy po domluvě s třídním učitelem mohli strávit na konci školního roku jeden den podle svých představ. Motivace k soutěžení byla na světě. A co na to žáci? Během celého školního roku se s obrovským nadšením zapojovali do soutěží a sbírali tolik vytoužené bodíky. A že to nebylo leckdy jednoduché. Každá soutěž byla totiž něčím výjimečná. Vzpomeňme například Motto třídy, Nejhezčí vydlabaná dýně, či Maskot třídy. Každá jedna z nich skýtala nekonečné množství nápadů. Některé soutěže byly spjaty s daným ročním obdobím, např. Vánoční, či Jarní výzdoba třídy. A nesmíme zapomenout ani na soutěže pana Vladimíra Folty. Ať už to byla soutěž Školní oběd dle vlastní chuti, či Nejlepší recept asijské kuchyně, obě však byly přijaty s obrovským ohlasem. Tou nejmilejší soutěží všech zaměstnanců školy se však jednoznačně stala Nejhodnější třída. A kdo se stal vítězem? Žáci VIII.A, kteří po celý rok usilovně pracovali a vymýšleli jeden originálnější nápad za druhým. Vítězům ještě jednou blahopřejeme. Mgr. Viera Grendárová, vedoucí ŠŽP 10

11 Školství Chrlické OKO říjen 2011 Projekt Dámy a pánové, život začíná V letošním školním roce se žáci 8. a 9. ročníků naší školy opět účastní projektu Dámy a pánové, život začíná, který probíhá na odborném učilišti potravinářství a služeb na Charbulově. Vzhledem k tomu, že se aktivity v rámci projektu žákům velmi líbí, jsou přínosné i motivující, jsou pro letošní školní rok naplánovány nové zajímavé oblasti. Kromě toho, že se žáci podívají, jak studenti pracují a co už umí, tak i oni sami si mohou jednotlivé aktivity vyzkoušet. Již jsme absolvovali kadeřnictví, kosmetiku, společenskou výchovu s etiketou, přípravu slavnostních stolů, přípravu drobných pokrmů pro rauty i vykrajování ovoce pro slavnostní příležitosti. Letos nás čeká například míchání nápojů, zdobení perníčků a mnohé další žáci 9.ročníku absolvovali první aktivitu z letošní nabídky a to míchání nápojů. Každý si mohl vyzkoušet namíchat nápoj z daných ingrediencí a připravit jej v mixéru Co se dá vykouzlit z jedné věty? či šejkru pod vedením paní mistrové a již zkušených učňů. Ing. Lada Bízová (učitelka ZŠ) Od rybníka se ozvalo hlasité žbluňk Jednou v noci jsme uslyšeli výkřik a poté se od rybníka ozvalo velmi hlasité žbluňk. Vyběhli jsme z domu a upřeli zrak k rybníku, ale viděli jsme jen velká kola na hladině. Poté jsme zahlédli černě zahalenou osobu, jak utíká pryč. Řekli jsme si, že to byl nějaký hulvát, který hází do rybníka odpadky, a tak jsme šli spát. Druhý den ráno se u rybníka objevila policie a hasiči lovili něco v rybníce. Asi o hodinu později někoho z vody vytáhli. A všichni jsme zakřičeli: Ježkovy voči, vždyť je to pan Novák! A opravdu, ukázalo se, že šlo o loupežnou vraždu. Celá vesnice byla smutná, protože pan Novák byl velmi hodný člověk. Všichni jsme policii dali důkazy. Policie však pachatele nikdy nenašla. Václav Koláček, 6. A Na tohle teď nemám čas Jednoho krásného slunného dne jsme si s mojí kamarádkou vyšly na procházku. Šly jsme kolem hřiště a najednou mi někdo zaklepal na rameno. Otočila jsem se a uviděla jsem svého kamaráda ze třídy, který měl v ruce dva lístky do kina. Já jsem se ho zeptala: Co chceš? Co tu děláš? A on na to: Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli nechceš jít do kina. Koupil jsem dva lístky. Já jsem se na něj podívala a řekla: Nemám čas, jdi pryč. A on se rozběhl domů. Asi po třech hodinách jsem se vrátila domů. Přestalo mě to venku bavit. A po chvíli jsem si vzpomněla na toho kámoše. Ještě jsem vám ho ani nepředstavila jmenuje se Mirek. Popadla jsem tašku a utíkala jsem za ním. Zazvonila jsem na dveře a on otevřel: Co chceš?! Já na to: Půjdeš do toho kina? Ne, nepůjdu, ty nemáš čas, tak běž pryč. Od té doby si dělám čas na každého. Lucie Šedajová, 6. A Neboj, táto, to si vynahradíme Jednoho dne, byl to zrovna pátek třináctého, měli jsme jít s tátou na fotbal. Táta se těšil jako malý kluk a já taky, jenomže to má jeden háček, já jsem malý kluk. No, to je jedno. Nachystali jsme se a rychle jsme spěchali k autu. Jeli jsme jako o závod, abychom stihli koupit lístky. Jenomže po cestě nás zastavila dopravní zácpa. Abychom se tam dostali, museli bychom moc dlouho čekat. Čekali jsme jen 10 minut, pak to táta nevydržel a vzal to oklikou. Konečně je před námi krásný velký stadión. S tátou jsme nemohli zaparkovat. Aut tam bylo jak nasetých. Nakonec jsme tam jeden flek našli. Běžíme k lístkům, a ouvej! Na stadión jsme dorazili pozdě. Říkám: Neboj, táto, to si vynahradíme! Vojtěch Trepeš, 6. A 11

12 Chrlické OKO říjen 2011 Ze společnosti Malé ohlédnutí za činností Klubu důchodců Jednou z prvních akcí našeho klubu v letošním roce byla návštěva slévárnyv Chrlicích, kde nás celým provozem provedla majitelka slévárny, paní Hana Portová. Na dubnovou schůzi mezi nás zavítala spisovatelka Ludmila Prossová, která nám nejen povyprávěla o svých začátcích své spisovatelské činnosti, ale i přečetlaněkteré povídky ze své poslední knihy Nehlaď duši kamenem. Její zajímavé vyprávění bylo proloženo hrou a zpěvem mladého kytaristy. Zájemci si mohli tuto knihu zakoupit s věnováním spisovatelky. Na začátku dubna jsme uskutečnili první zájezd. Navštívili jsme zámek v Rosicích, v Kralicích nad Oslavou jsme si prohlédli Památník Bible kralické a kostel sv. Martina. Další naší zastávkou byla Náměšť nad Oslavou, kde je na zámku stálá expozice nástěnných koberců vybraných z depozitářů různých českých a moravských zámků. Poslední zastávkou byla Třebíč, kde jsme si prohlédli Baziliku sv. Prokopa, prošli židovskou čtvrtí, navštívili synagogu a stálou výstavu pod názvem Židovský byt s vetešnickým krámkem z přelomu 19. a 20. století. V květnu jsme navštívili pohádkový hrad Bouzov, zastavili jsme se v Uničově v muzeu Vodní branka a shlédli renesanční šatlavu z 15. století. Cesta pokračovala do Loštic, kde se vyrábějí světoznámé olomoucké tvarůžky. Zde jsme si prohlédli muzeum tvarůžkárny. Potom jsme jeli do Litovle, nazývané také hanácké Benátky, kde nás s pamětihodnostmi tohoto pěkného města seznámil místní průvodce. Třetí zájezd se uskutečnil v červnu. Navštívili jsme zámek v Miloticích s překrásnou francouzskou zahradou a dále zámek ve Ždánicích,kde se nachází Vrbasovo muzeum. V září jsme si vyjeli za hranice našeho státu na Slovensko do obce Krajné za našimi přáteli, důchodci, se kterými máme již několikaletou družbu. Tyto návštěvy jsou vždy spojeny s prohlídkou zajímavostí blízkého okolí. Tentokrát pro nás naši přátelépřipravili výlet do Piešťan. Prohlídka lázeňského města byla zpříjemněna výletním vláčkem. Dále jsme si zde prohlédli balneologické muzeum. Odpoledne jsme příjemně strávili s našimi slovenskými přáteli u bohatě prostřeného stolu. Za Klub důchodců Anežka Stránská Krásné léto obyvatelů ÚSP Léto bylo parné, tak slunce hřálo. Naši lidé si užívali posezení venku, chodili na výlety, na vycházky, byli plavat, konali jsme táboráky, koncerty venku, v sále, v kapli. Posedávalo se v chládku na nádvoří, u jezírka, chodilo se do parku, do zahrady. Dílenští pilně pracovali, nezaháleli, šili, pletli košíky, tvořili z hlíny. Pokoje našich obyvatelů byly též plné pohody, klidu i toho sluníčka. Někteří odjížděli na dovolené. Tak nějak to u nás v ústavu vypadalo. Jak by ne. Bylo léto, byly prázdniny. Kaple opět zažila něco výjimečné, sváteční. Jednou večer jsme tu měli koncert. Kaplí se nesly samé krásné, velebné tóny, hudba, která povznášela, zněly písně lidové a písně ve staroslověnštině. Zpíval vokální soubor- Malé Hudební Družení z Rousínova. Vašek Kovářík je zpěvák, muzikant tělem i duší. Na jeho hlasu mu bylo dáno, co málokomu. Jeho kytara a písničky se kolikrát i venku na zahradě a na nádvoří nesly. Zpíval lidem, třeba tam pod břízkami, jen tak, pro dobrou náladu, pro pohodu dne. Besedu u cimbálu jsme měli naplánovanou na zahradě. V noci ale pršelo, ráno bylo též zakaboněné, přesunuli jsme se do sálu. A zase jedna písnička byla krásnější než druhá. Zněly písně z Hodonínska, z celého Moravského Slovácka. Koncerty Katky Peclové bývají promenádní, venku na nádvoří. Tentokrát tomu bylo jinak. Byli jsme v sále. Důvod: nepřízeň počasí. Pršelo. Ale zato s Katkou zpíval celý sál. Katka je sedmnáctileté děvče, studentka. Už jen ta skutečnost, že přišla, rozhodla se, že bude zpívat těm, kteří by mohli být její babičkou, dědečkem, jiné generaci, ústavu. A zvládla to skvěle. I s harmonikou mezi lidi šla, jako jedna z nich.! Tím se k nim i hlásila, brala je za své! Lidé s ní zpívali a tleskali, vlastně i sami sobě, tak byli skvělí. Často jsme jezdívali na výlety. Brno má nádherné okolí. Hned počátkem prázdnin se skupinka vydala do Brna- Líšně, do Mariánského údolí. Kolem dýchaly lesy, kopce, louky. Brněnská přehrada bývala častým cílem našich výletů. O parník byl zájem velký. Do světa se dostávali i ti, kterým to zdravotní stav třeba běžně neumožňoval. Všude jsme se setkávali s ochotou lidí kolem. Když se zaměstnanci v přístavišti dozvěděli, že jejich služeb mají využít naši lidé, přistavili ten nejnovější, bezbariérový parník, pomáhali s vozíčkem i se zavazadly, potěšili vlídným slovem. I oni přispěli k tomu, že výlet tak krásně dopadl. Nezapomenutelný byl pro nás i výlet na Mohylu míru a do Slavkova. Před našima očima ožívaly všechny ty dávné časy, které se zapsaly do dějin Když jsme ráno vyjížděli na výlet do Rudky u Kunštátu, bylo chladno, počasí nic moc. V Rudce je jeskyně blanických rytířů. Podle pověsti tu spí a čekají, až bude českému národu nejhůř. Potom přispěchají na pomoc. Prošli jsme i okolním lesoparkem, prozkoumali jsme léčivé bylinky, které tu pěstují. Prohlédli jsme si i včelín, jasně, že byl prázdný, bez včel. Vyzkoušeli jsme si, jak vypadá medomet, rámky, mezistěnky a jiné včelařské pomůcky. Vše díky hodným lidem, kteří se nám tu věnovali. Někteří absolvovali i výšlap na rozhlednu s názvem Milenka. Má 88 schodů. Dovedete si představit tu hrdost, když je naši zdolali. Odtud lze shlédnout i Jeseníky, Krkonoše a Pálavu. Odpoledne jsme strávili na soukromé chatě u našich přátel v Hodoníně u Kunštátu. Kolik lidí, kolik známých se tu kvůli nám sjelo! Bylo to příjemné. Není divu, že jsme si plánovali další setkání. Přes léto jsme mívali i táboráky. To byla také vždy událost veliká. Všichni se těšívali na špekáčky, šťavnaté, křupané, voňavé, pěkně dozlatova opečené, na posezení venku, na tábořišti v chládku, pod tújí, pod břízkami, na písničky, na harmoniku. A pak nás už čekala rekreace v Chorvatsku, u moře. Moře bylo zase krásné, tyrkysové, ozdravné, plné minerálních solí Ale to už je další kapitolka. Za ústav napsala PhDr. Markéta Běhalová 12

13 Ze společnosti Chrlické OKO říjen 2011 Rekreanti z ÚSP na letošní dovolené u moře Do Chorvatska, za mořem a za sluncem, jezdíváme rok co rok. Letos již po páté. Naše skupinka čítala 56 rekreantů. Igrane je letovisko v Chorvatsku, dole na Makarské riviéře. Tam jsme zamířili. Z Brna je to 960 km. Druhý den ráno jsme byli na místě. Vlaštovky létaly vysoko nad mořem, slibovaly pěkné počasí a slunce zářilo. Moře bylo stříbrné, velké a hluboké. Nad námi se tyčilo pohoří Biokovo se svými přírodními sceneriemi. Z oparu vystupoval ostrov Hvar, za ním ostrov Pelješac a ještě tam dál byl ostrov Korčula. Bydleli jsme v penzionu Andělko, v pěkných a útulných pokojích s balkony. V nedělní dopoledne se někteří vydali do místního kostelíku. V chladivém stínu chrámu se vznášely písně a pozvedaly mysl vysoko nad oblaky. Kolem se procházelo Léto a do toho všeho se nesl hlahol zvonů. Moře bylo úžasně vyhřáté. Užívali jsme si ho od prvních chvil. Někteří se vznášeli v nafukovacích kolech, plavci plavali až k bójkám. A moře jako by říkalo: Jen si mě užívejte, doma mě mít nebudete. Chodívali jsme i na promenády a na zmrzlinu. Harmonika pana Haška zněla i v Chorvatsku. Po večerech jsme sedávali na terase před jídelnou, co nevidět, nad námi byla obloha plna hvězd. Hrálo se, zpívalo, tancovalo. Léto si s námi užívalo nádherných chvil. Každá rekreace, každé moře je výjimečné, jedinečné a to svým způsobem. Letošní rok se jednou věcí zvlášť vymykal. Na svou soukromou dovolenou jela s námi naše paní ředitelka, Mgr. Danuše Křiváková, člověk uznávaný, vážený. S úctou, obdivem ji všichni doma, v ústavu potkávali a teď- ona jela s námi do Chorvatska! Nelitovala energii, čas, prostředky, našim lidem se věnovala! Všude navozovala přátelskou atmosféru. I s míčem si s námi házela, s našimi plavci co doprovod i k bójkám plavala, natáčela na video. Teď je z toho zajímavý, poutavý, strhující film o jedné krásné rekreaci. Byly to opravdu vzácné, krásné časy. U moře se už na nás těšívala a netrpělivě nás vyhlížela pětiletá Erna. Byla z Bosny, ze Sarajeva. Ráda vyhledávala naši společnost. Z dálky volala ahoj, mávala na pozdrav, rukama radostně tleskala. Plavala s nafukovacími křidélky, naše paní ředitelka ji povzbuzovala a její rodnou řečí jí říkala: Plivaj, Erna, bravó, bravóó! Lupkaj, lupkaj, bravo! Plivááj! A Erna opravdu plavala a plavala. Byl tu poslední den naší rekreace. Na rozloučenou jsme se plavili lodí k Podgoře a obloukem pořád dál. Moře kolem šplouchalo a pohupovalo lodí, hodiny přesýpaly čas a naše rekreace se chýlila ke konci. Slunce se probouzelo v červáncích, vítalo nový den. Byli jsme na území České republiky. Končila naše dovolená, byli jsme opět doma s krásnými vzpomínkami v našich myslích! I díky přístupu radnice v Chrlicích si mohli naši klienti tuto rekreaci dovolit. Děkujeme. Za ústav napsala PhDr. Markéta Běhalová Co bychom chtěli v Chrlicích Máme pocit, že v poslední době stále více oblíbené freestyle sporty, jsou nezasvěceným lidem stále jaksi zapovězeny. Kluci vezmou kola a jdou si rozbít ústa na hromady hlíny. Přitom jsou to regulérní sporty jako každé jiné. Konají se závody, mistrovsví a dokonce jsou tyto sporty na Olympijských hrách. U MTB či BMX freestyle se jedná o zdolávání překážek na upraveném jízdním kole, přičemž jezdec se snaží naplnit svou jízdu akrobatickými triky a prvky, za které je pak ohodnocen. Naše účast na mnoha závodech byla zatím korunována nejlepším umístěním na 14.místě (Aleš Svoboda) a 18. místě (Jakub Kolínský) na závodech Bastr Dirt Jump minulou sezónu. Aleš bydlí v Tuřanech, kde je situace podobná té naší a podobná snad celému jihu Brna. Není pořádně kde trénovat. Zatím jezdíme na dirtech u Splavů, které se podařilo vybudovat díky spoluobčanům a Sokolu Chrlice. Těmto hliněným skokům chybí pořádné základy a tak práce na nich při pěkném počasí zabere spoustu času. A co teprve když zaprší Jezdíme proto do Bohunic či Bystrce, kde je situace příznivější. Tyto cesty jsou Freestyle park Bystrc 13

14 Chrlické OKO říjen 2011 Ze společnosti však nákladné a náročné na čas. Při správném provedení se pole využití parku podstatně zvyšuje. Lze v něm totiž využít i kolečkových bruslí, skateboardů, koloběžek a dalších sportovních náčiní. Obnova dirt parku by jistě do Chrlic přitáhla mnoho kluků a holek z okolních městských částí a obcí. Co bychom tedy chtěli v Chrlicích? Větší podporu tohoto zajímavého sportovního odvětví. Aby tatínkové, na kterých to záleží především, koupili prckům, kterým se to zalíbí bajka, aby si nemuseli válet šunky u videoher. A aby zmizely předsudky. Doufáme v kladnou podporu MČ i Vás občanů. Sportu a zvláště bajku Zdar. Za chrlický kluky Jakub Kolínský, Tomáš Kuchta, Robin Faltus Dirt park Chrlice skok Superman v provedení Kuby Kolínského Na kus řeči aneb zajímaví lidé mezi námi Krematorium zvířat většina pejskařů v Chrlicích zná a nejen tam. Je to jediné zařízení určené pro zpopelňování domácích mazlíčků v České republice. Zeptali jsme se proto osoby přímo nejzasvěcenější, a to paní ředitelky Kristýny Šromové: Jak dlouho v krematoriu pracujete a odkud k Vám klienti přijíždí? Krematorium je v provozu od roku Já zde pracuji od roku Za tu celou dobu prošlo krematorium řadou inovací. Klienti k nám mnohdy přijíždí z různých koutů České republiky či zdaleka ze zahraničí - Polska, Slovenska, Rakouska. Proto jsme rádi využili příležitosti prezentovat se na informačních tabulích, které jsou umístěny na strategických místech v naší městské části. I tak se občas stane, že některý klient zabloudí. Když se zeptá na radu místních, tak ho ale většinou nasměrují správně. Jaké zvířátka u Vás nejčastěji zpopelňujete? Nejvíce zpopelňujeme pejsky a kočičky. Dále potom králíčky, morčata, papoušky a drobná laboratorní zvířata. Mezi ty málopočetné kremace řadíme kremace želvy nebo leguána. Nedávno jsme prováděli kremaci opičky malpy hnědé. Kolik kremací denně provádíte? Tak na tuto otázku se těžko odpovídá. Záleží na ročním období a na velikosti zvířat. V zimním období je kremací hodně. V letním období, kdy mají majitelé zvířat možnost pochovat jejich tělo do země, je kremací méně. Také záleží na velikosti zvířete. Kremace 10kg pejska trvá 1hodinu. Kremace 40kg pejska trvá 1 až 2hodiny. Průměrně máme tak 5 kremací denně. V zásadě se rozdělují podle toho, jestli se majitelé budou chtít těsně před vlastní kremací ještě rozloučit nebo už ne a zda k nám klienti zvířátko dovezou nebo si pro něj jedeme. Kolik v takovém krematoriu pracuje lidí? V lidském krematorium určitě mnohem víc než u nás. Spolu s kolegyní jsme jediné dvě pracovnice zaměstnané na trvalý úvazek. Zajišťujme vlastní administrativu spojenou s kremacemi, příjem objednávek na nonstop telefonní lince a řízení celého provozu krematoria. Technickou část nám zajišťují tři pracovníci zaměstnaní na dohodu. Takže celkem 5 lidí. Někdy pracujeme na dvoučlenné směny. Ředitelka Kristýna Šromová - obyvatelka Chrlic Vše se odvíjí od počtu objednaných kremací. Na ulici Tovární jste jediná firma, která má tak pěkný a udržovaný pozemek. Snažíme se, aby se klienti u nás cítili i v tak těžké životní situaci dobře. Úprava naší zeleně patří k pozitivnímu estetickému dojmu a zmírní tím smutný pocit našich klientů. Chováte vy nebo Vaši pracovníci nějaké zvířátka? Všichni, kdo u nás pracují, nějaké to zvířátko mají. A mnohdy ne jedno. Takže jsou nám blízké pocity našich klientů, když jim navždy odejde zvířecí kamarád. A Vy sama paní ředitelko, máte nějaké zvířátko? Zpočátku jsme měli jenom rybičky. Postupem času se naše zvířecí rodina rozrostla: o králíka Amálku, morče Ferdu, potkanku Fifinku (ty už nejsou mezi námi ), o fenku Bernského salašnického psa Bony (letos jí bylo 10let), o fenku křížence Bety (před 4lety osvojenou z útulku), o agapornise Loru a o nejstarší členku kočku Micku, která je s námi již 13let. Ten největší kamarád, ale s námi nebydlí pod jednou střechou. Je to český teplokrevník Enrico, za kterým jezdíme do Pravlova. Většina našich zvířátek se k nám na naší cestě životem přidala tak nějak přirozeně. Prostě se rádi o někoho staráme. Oni nám tu naši vynaloženou péči mnohonásobně vrací svou láskou. Je mi 14

15 Ze společnosti Chrlické OKO říjen 2011 líto těch, kteří se starají jenom o sebe. Takže zvířátek máte opravdu hodně, je nějaké, které by, jste ještě chtěla? Opravdu nevím. Asi žádné. Ale nikdy neříkám nikdy. Třeba jednou potkáme slona Máte nějakou úsměvnou historku, asi ne, že? Ale ano. Když po Tovární běží a nadšeně štěkají naši dva pejsci, kteří jdou za mnou do práce na návštěvu. U branky pak netrpělivě čekají, až je pustím dovnitř. Oni jsou totiž jediní, kteří se do krematoria opravdu těší. Občas nám do krematoria někdo zavolá omylem a ptá se, kdy má pohřeb například pan Novák. Bohužel, ač bychom to řekli rádi, tak to prostě nevíme. Kdyby ale chtěli vědět, kdy má kremaci třeba Daneček nebo Rita, tak to bychom věděli. trhy. Zpočátku jsem měla trochu nedůvěru. Již po několikáté jsou škvarky z Hodonína, vajíčka z jedničkového chovu (chov nosnic s výběhem a kukaněmi na snášení), ovčí sýry, ryby, zelenina, víno a mnohé další potraviny opravdu kvalitní a výborné. Tímto bych chtěla zároveň podě- hojně využívány a přispěly by ke zlepšení kulturního vyžití. Jaké problémy v současnosti řešíte? V současné době nám odchází jeden z pracovníků, proto za něj hledáme náhradu - fyzicky zdatného a zručného bri- Místnost k poslednímu rozloučení Má tato profese na Váš osobní život vliv? Má a velký. Moje rodina a přátelé si už za těch pár let zvykli a berou moje zaměstnání s nadsázkou. Jinak k tomu nemohu přistupovat ani já. Je to smutné zaměstnání, smrt prostě k životu patří, ať chceme, či nikoliv. Poděkování našich klientů je pro mne velmi motivující a ujišťujme mne v tom, že dělám správnou věc, která má smysl. Jste velmi časově vytížená (práce, rodina, zvířata) máte i jiné zájmy? S rodinou jezdíme v zimě na hory a v létě za sluníčkem k moři. Také kolečkové brusle a kolo občas v rekreačním pojetí provětrám. Je to pro mne způsob relaxace, v které čerpám energii pro mnohdy velmi psychicky náročnou práci. Nejvíce si ale odpočinu při četbě. Kromě toho všeho si doplňuji dálkovým studiem vysokoškolské vzdělání. Za to, že to všechnu stihnu, vděčím rodinnému zázemí, které tvoří tolerantní manžel a dcera. Co se Vám v Chrlicích v poslední době líbí a nelíbí? Velice se mi líbí Farmářské kovat všem, kteří tuto akci pravidelně připravují. Dále bych velmi pozitivně hodnotila koše a sáčky pro psí exkrementy. Bohužel pejsci, ač je jich v naší městské části přihlášeno přes 400, nemají vymezený výběh pro volný pohyb. Takže, ten kdo svého pejska nechá volně proběhnout, byť v polích, se vystavuje možnosti sankce. Také by v naší části mohla vyrůst sportovní hala nebo kulturní sál, jistě by byly oboje Festival MILUJEME STROMY Ve dnech 20. až 28. října Brno ožije stromy. Nadace Partnerství spolu s dalšími 25 brněnskými organizacemi totiž pořádá jedinečný festival Milujeme stromy plný divadla, hudby, tvůrčích Zájemcům je nabídnut bohatý výběr uren gádníka na práci na dohodu pro obsluhu kremační pece a údržbu objektu. Pokud by se našel vhodný zájemce z řad čtenářů, může kontaktovat přímo mě na tel. čísle S poděkováním a přáním hodně úspěchů v profesním i soukromém životě jsme se s paní ředitelkou Kristýnou Šromovou rozloučili. Mgr. Monika Sklenářová, místostarostka dílen, seminářů, přednášek, výstav, komentovaných prohlídek parků a dalších akcí spojených se stromy. Návštěvníci festivalu se mimo jiné mohou těšit na improvizaci Jaroslava Duška s Vizitou, vyhlášení vítěze ankety Strom roku 2011, Stromové odpoledne v Lužánkách, benefiční bazárek šperků i celorepublikový rekord v sázení stromů. Výtěžek festivalu bude věnován na výsadbu a ochranu stromů v ČR. Úplný program mohou zájemci nalézt na 15

16 Chrlické OKO říjen 2011 Ze společnosti, sport Jubilanti Blahopřání: Blahopřejeme našim jubilantům a do dalších dní přejeme pevné zdraví, optimismus, pohodu a radost z každého dne. Narozeniny v říjnu oslaví: Vladimír Blažek - 70 let Silvestra Verbíková - 75 let Jan Šik - 70 let v listopadu: Rudolf Šmora - 75 let Jarmila Klimešová - 80 let Věra Rosenberková - 75 let Marie Haraštová - 85 let v prosinci: Stanislav Hochman - 91 let Jitka Hudcová - 70 let Božena Haraštová - 70 let Milan Galla - 70 let Božena Němcová - 80 let František Hamrla - 70 let Marie Gašparová - 80 let Tenisté Chrlic postoupili do vyšší soutěže V letošní tenisové sezóně 2011 si družstvo dospělých TK Chrlice nenechalo postup v soutěži smíšených družstevuniknout a bez jediné prohry postoupilo do vyšší soutěže.na postupu se podíleli jmenovitě Petr Mandelík, Tomáš Glotzman (hostování z Prostějova), Petr Mandelík ml. (hostování z Ostravy), Jiří Chavier Zelinka, Tomáš Petlák, Kateřina Kučerová, Zdenka Mandelíková a Eva Hanáková. Poděkování patří všem členům družstva za důstojnou reprezentaci Chrlic v Jihomoravském kraji. Poklonu si zaslouží nejstarší hráč týmu Ing. Tomáš Petlák, který svou bojovností a zodpovědným přístupem přispěl k řadě vítězství. Ing. Petr Mandelík, PhD., vedoucí družstva Domov je doma Pořadí Klub Vítězství Porážky 1 TK Brno-Chrlice Jiskra Otrokovice SK Slatina TK Šlapanice TK 2000 Luhačovice Start Brno TK Bystřice TK Fatra Napajedla 0 7 V týdnu bude v celé republice probíhat informační kampaň Týden rané péče. V tomto období se můžete častěji než jindy setkat s informacemi o zajímavé sociální službě rané péči. Co děláme? Poskytujeme podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě raného věku (0-7 let) s vážnějším postižením zraku, případně i s dalším postižením. Jak to děláme? Dojíždíme k rodině domů, vozíme s sebou nápady a informace, stejně jako speciální hračky a pomůcky. Učíme dítě dívat se na svět či využít ostatních smyslů k poznávání svého okolí. Vymýšlíme spolu s rodiči aktivity a hry vhodné pro rozvoj dítěte. Nasloucháme tomu, o čem potřebují členové rodiny mluvit, sdílíme s nimi jejich starosti i radosti. Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte v úterý do Střediska rané péče, Nerudova 7 v Brně, kde Vás čekají od do otevřené dveře a pracovníci ochotní odpovědět na Vaše otázky. Pokud raději hledáte informace na internetu, navštivte naše webové stránky Podpořit naši službu rané péče můžete také prostřednictvím sbírkového konta: /0300. Děkujeme. Poplatek za komunální odpad V září začal správce daně vyměřovat nedoplatky na místním poplatku za letošní rok spolu s navýšen ím za nedodržení lhůty splatnosti, které dle zákona o místních poplatcích může činit až trojnásobek nedoplatku. Důrazně doporučujeme všem, kterým bylo vyměřeno, aby uhradili CELOU vyměřenou částku, včetně navýšení. Neučiní-li tak, jejich nedoplatek se tak po uplynutí náhradní lhůty splatnosti stanovené v rozhodnutí stává bez dalšího VYMAHATELNÝM. Další novinkou pro dlužníky může být i způsob vyměření. Správci daně umožnila novela zákona o místních poplatcích vyměřit také HROMAD- NÝM PŘEDPISNÝM SEZNA- MEM. Tento seznam se doručuje VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU, nikoli tedy adresně každému do jeho schránky, kde bydlí. Dlužník se tak může dozvědět o probíhajícím vymáhacím řízení až ve chvíli, kdy má zablokovaný účet nebo když mu srazí zaměstnavatel částku ze mzdy, příp. když přijde kromě částky odpovídající dluhu také o úroky 16

17 Různé ze stavebního spoření, nebo když dostane nižší důchod a v neposlední řadě, když ho navštíví soudní vykonavatel za účelem prodeje movitých či nemovitých věcí dlužníka. Dlužníkovo opomenutí se tak může řádně prodražit a vyměřené navýšení nemusí být nakonec ta nejbolavější sankce, která je spojena s nesplněním jeho poplatkové povinnosti. Vymáhacímu řízení se vyhnete bezodkladnou úhradou Vašich nedoplatků na účet č /5400, variabilní symbol Vašerodné číslo. Platit můžete mj. i v hotovosti na pokladně Šumavská 33, 9. patro (po, st: 8,00 12,00 a 13,00 17,00; út: 8,00-12,00 a 13,00-14,30, čt: 8,00-12,00 a 13,00-14,00, pá: 8,00-12,00). Nová právní úprava již neumožňuje správcům poplatku prominout nebo snížit nedoplatek na základě žádosti poplatníka. Není tudíž možné o případné žádosti rozhodnout, neboť je tato posuzována jako nepřípustné podání. Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, odd. správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 33, budova A, 9. patro. Angličtina a němčina pro dříve narozené ŽVS Vesna, o.s., přijímá přihlášky seniorů a zájemců středního věku do výuky angličtiny a němčiny v 1. pololetí školního roku 2011/2012. Angličtina bude mít několik skupin, od úplných začátečníků po konverzaci, s výukou 1x týdně 90 minut. Němčina je připravena pro 2 skupiny: začátečníci a mírně pokročilí, vždy ve středu dopoledne po 90 minutách. Výhodou jsou kolektivy generačních vrstevníků, vstřícné lektorky, učebny v centru města, a přece v klidném prostředí. Informace a přihlášky: ŽVS Vesna, o.s., Údolní 10, Brno, tel (kancelář, recepce) nebo (Jindřiška Kašpárková), popř (kancelář, recepce). y: JEDNODUCHÉ NAKUPOVÁNÍ V AVIONU hypermarket NON-STOP 70 obchodů a kaváren wifi v pasáži ZDARMA Chrlické OKO říjen Magazin_Brno_A5_vyska.indd :16 cz nebo seznam.cz. Vesna pro děti Nejen pro dospělé, také pro děti nachystala Vesna do nového školního roku zájmové aktivity. Těm nejmenším (s dospělým doprovodem) jsou určeny kroužky Hvězdičky (1-2leté Inzerce děti), Sluníčka (2-3 roky) a Angličtina hrou.(2-5 let). Všechny budou probíhat v útulné tělocvičně budovy Vesny na Údolní 10, děti si v nich hrají, učí se písničky, říkanky, cvičí, tvoří z papíru a jiných materiálů, kreslí... V Angličtině hrou navíc bezprostřední formou sbírají základy cizího jazyka, které jim později usnadní opravdovou výuku. Přihlášky a informace: ŽVS Vesna, o.s., Údolní 10, tel (kancelář, recepce) nebo (Jindřiška Kašpárková), popř Rezervovat si lze místo také prostřednictvím ové adresy: 17

18 Chrlické OKO říjen 2011 Různé Co dobrého připravíme v neděli k obědu? Stehýnka Tandori kuřecí 4 kuřecí stehýnka bílý jogurt 1,5 lžičky moučkového cukru 0,5 lžičky grilovacího koření sůl polovina sklenice oleje 3 sklenice polohrubé mouky 1 sklenice mléka 1 prášek do pečiva 4 bílky ovoce (rybíz, višně, poloviny odpeckovaných švestek apod.) Poklademe ovocem, posypeme drobenkou a v předehřáté troubě upečeme. Dobrou chuť a pěkné podzimní dny přejí Antonie Růžičková a Anežka Stránská. Kuřecí stehýnka osolíme ze všech stran. Do jednoho kelímku jogurtu vmícháme cukr a grilovací koření. Do ohnivzdorné misky vložíme stehýnka a přelijeme zálivkou. Misku dáme do chladničky a necháme nejméně 2 hodiny uležet. Pečeme v předem vyhřáté troubě při teplotě 200 C přibližně 40 minut. Podáváme s rýží. Bublanina (Dávky odměřujeme v dvoudecilitrové sklenici.) 4 žloutky 2 sklenice moučkového cukru Drobenka: 15 dkg polohrubé mouky 15 dkg moučkového cukru 15 dkg změklého másla Žloutky utřeme s cukrem, postupně přiléváme olej a třeme, až je směs napěněná. Mouku prosijeme s práškem do pečiva a vmícháme i s mlékem do žloutkové směsi. Z bílků ušleháme sníh a vmícháme do těsta, které rozetřeme do většího pekáčku, předem vytřeného tukem a vysypaného hrubou moukou. Inzerce 10

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven. Zápis o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 17.2.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 28.3.2012

Zápis. o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 28.3.2012 Zápis o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 28.3.2012 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Zasedací místnost ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám.4 Předsedající:

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009. Zpráva začíná stavem naší

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více