V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská 762, Mladá Boleslav Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj Odloučené pracoviště školy: Domov mládeţe, Jičínská 1025, Mladá Boleslav IČ IZO ředitelství KONTAKTY a) telefony: sekretariát školy faxový telefon ředitel školy Domov mládeţe ; vedoucí školního stravování b) c) VEDENÍ ŠKOLY RNDr. Jiří Šlégl ředitel školy ; ; Ing. Vratislav Kozák statutární ZŘŠ Mgr. Miroslav Voborský zástupce ŘŠ Ing. Rudolf Víc zástupce ŘŠ PEČ ŠKOLSKÁ RADA Mgr. Alexander Macke zástupce zřizovatele Ing. Tatjana Nagyová předseda zástupce zákonných zástupců nezletilých ţáků (předseda do ) Bc. Marcela Pantlíková zástupce pedagogických zaměstnanců školy Robin Povšík zástupce zřizovatele Renata Reiterová zástupce zákonných zástupců nezletilých ţáků Ing. Karel Urban zástupce pedagogických zaměstnanců školy Poslední změna zařazení do rejstříku škol byla uskutečněna Rozhodnutím MŠMT ČR čj / ze dne Strana (celkem 31) 2

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762, je střední škola s právní subjektivitou. V průběhu posledních 17ti let změnila škola postupně svůj statut a i ve školním roce byla příspěvkovou organizací, jejímţ zřizovatelem je Středočeský kraj. Původní zaměření Střední zemědělské školy na mechanizaci zemědělství bylo v průběhu posledního patnáctiletí značně rozšířeno. Na základě projektu přijatého ve výběrovém řízení byla škola v devadesátých letech minulého století zařazena mezi dvacet pilotních škol projektu Phare VET Reform. V rámci tohoto projektu byly formou experimentu ověřovány zamýšlené změny v rámci reformy českého odborného školství. Lze konstatovat, ţe se na škole základní výsledky programu Phare VET Reform dařilo s úspěchy aplikovat. Jednalo se především o následující myšlenky: - zavedení společného prvního ročníku (integrovaný první ročník; od zrušen ) - zavedení předmětu Úvod do světa práce - vytvoření vlastního vzdělávacího programu školy (kurikulum školy) - zařazení výuky klíčových dovedností - spolupráce se sociálními partnery Základní filozofií při tvorbě vzdělávacího programu školy a jejího dalšího rozvoje je ta skutečnost, aby program školy i počty přijímaných ţáků do jednotlivých oborů byly v souladu s potřebami regionu a potencionálních odběratelů absolventů. Škola se zaměřuje i na další vzdělávání dospělých. Vedle oborů nástavbového studia formou denního a dálkového studia (obor Podnikání a obor Veřejnosprávní činnost) nabízí škola také jednorázové kurzy včetně kurzů kvalifikačních a rekvalifikačních. S účinností od tvoří školu následující součásti: 1. Střední škola 2. Domov mládeţe 3. Školní jídelna Objekt školy je tvořen dvěma areály. První areál tvoří hlavní budova školy a budovy dílen. Druhou částí je pak budova Domova mládeţe, ve které se vedle ubytovacích prostor nacházejí i výukové prostory a prostory vývařovny a jídelny školy. Pro zajištění kvalitnější výuky bude zapotřebí v budoucnosti zajistit dostatek prostor pro odborné učebny a laboratoře, dílny, kabinety učitelů i odpovídající tělocvičnu. Celkový stav budov donedávna odpovídal jejich stáří a dříve nedostatečné údrţbě. Po dlouhou dobu se prakticky neprováděla modernizace, mnohdy ani základní údrţba. Přesto se v minulých letech podařilo provést rekonstrukci ústředního topení a některých sociálních zařízení. Úspěchem je nesporně i výměna starých dřevěných oken za okna plastová ( ) na hlavní budově školy, na budově DM i na objektu dílen, a také opravy omítek na části hlavní budovy školy. Významnou akcí bylo také připojení hlavní budovy školy k veřejné kanalizaci. Výrazně se také zvýšila bezpečnost objektu hlavní budovy školy a budovy domova mládeţe instalací elektronického přístupového systému, včetně vjezdové závory. I přes výše uvedené skutečnosti jsou však některé části školy v nedobrém stavu, zejména pak budova původních dílen. Problémem je také zastaralá elektroinstalace a stárnoucí stav topné soustavy. Vedení školy by v této oblasti chtělo v následujícím období vyuţít příjmů z pronájmů a tyto prostředky by chtělo postupně investovat do další modernizace a rekonstrukcí všech součástí školy. Strana (celkem 31) 3

4 Na místě je nesporně poděkování zřizovateli za jeho podporu všem akcím, které vedení školy průběţně realizuje a financuje právě z vrácených příjmů z pronájmů. Oborová nabídka školy je velmi široká. Posledním nově zařazeným oborem je obor TECHNICKÉ LYCEUM (2003), jehoţ zavedením škola připravuje ţáky ke studiu na vysokých školách technického směru. Vedení školy řeší i v této oblasti systematicky mnoho problémů, které souvisejí zejména s ekonomickou náročností výuky. Velký kus práce byl uskutečněn rovněţ v oblasti revize i inovace vlastních učebních dokumentů. V průběhu školního roku pak byly vytvořeny školní vzdělávací programy pro jednotlivé studijní a učební obory vzdělávání. Základním strategickým cílem vedení školy je vybudování moderní a efektivní školy s maximálně spokojenými ţáky a zaměstnanci, o jejichţ sluţby je v regionu mezi veřejností zájem. 3. ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ČLENĚNÍ I. Školy nejvyšší povolený počet ţáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště IZO Nejvyšší povolený počet ţáků/ stud. 1 všechny formy vzděláván; 2 denní forma vzdělávání (denní studium) Skutečný počet ţáků/ stud. 1 Počet ţáků/ stud. v DS 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet ţáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DS ,65 10,23 II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet ţáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Z počet Školské zařízení IZO ţáků/stud. toho ţáků/stud. (ubyt. cizích (ubyt./ /stráv./klientů) stráv./klientů) Přepočtený počet pracovníků Domov mládeţe Školní jídelna Strana (celkem 31) 4

5 Charakteristika Domova mládeţe Domov mládeže SOŠ a SOU, Mladá Boleslav, Jičínská 762 ve školním roce 2009/2010 Počet ubytovaných 59 Chlapci 48 Dívky 11 Počty ubytovaných podle škol SOŠ a SOU 17 ŠKODA 30 SPŠ 1 OA 2 VOŠE 6 SPEKTRUM 1 HERMES 1 ZŠ 1 Pedagogickou činnost zajišťují 4 vychovatelé vedoucí vychovatelka Jiřina Procházková a vychovatelé - Naděţda Slivková, která studující 2 rokem bakalářské studium, dále Jarmila Hůlková, Oldřich Ţák, který k odešel do důchodu a k nastoupil Mgr. Libor Koloc. Domov mládeţe zaznamenal změny týkající se ubytovací kapacity. Bylo přibrané levé křídlo na 3. patře, kde bylo zrekonstruované sociální zařízení. Ubytování bylo poskytnuto ţákům a učňům středních škol a učilišť, studentům vyšších odborných škol, ţákům sportovních tříd základních škol. Ubytovací kapacita se zvýšila na 90 lůţek, naplněna ubytovací kapacita byla na 65,5 %. K ubytovacím účelům byly vyuţity třílůţkové pokoje, které se stále modernizují. x Pokud škola (školské zařízení) vykazovala doplňkovou činnost, uveďte jakému počtu uţivatelů byla činnost určena a jaký počet zaměstnanců ji zajišťoval. Škola vykazuje doplňkovou činnost na základě ţivnostenských listů. Ţivnostenské listy škola vlastní pro následující činnosti: Poskytování ubytování v Domově mládeţe Hostinská činnost Školení pro řízení vysokozdviţných vozíků Přezkušování svářečů Provozování autoškoly Opravy silničních vozidel - Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Počet uţivatelů námi poskytovaných činností je 36. Všechny tyto činnosti zajišťovalo 15 zaměstnanců. Strana (celkem 31) 5

6 4. OBORY VZDĚLÁNÍ A ÚDAJE O ŢÁCÍCH V NICH Změny ve skladbě oborů vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání (nové obory, zrušené obory dobíhající obory). I. Počet tříd a ţáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/001 Veřejnosprávní činnost , M/01 Veřejnosprávní činnost M/001 Technické lyceum , M/01 Technické lyceum M/001 Mechanizace a sluţby , M/01 Mechanizace a sluţby L/524 Podnikání L/51 Podnikání Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/001 Mechanik opravář , H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/001 Elektrikář H/01 Elektrikář , H/001 Autoelektrikář H/01 Autoelektrikář H/001 Truhlář , H/01 Truhlář H/01 Instalatér E/503 Stavební výroba H/001 Zedník , H/01 Zedník H/003 Operátor skladování , H/01 Operátor skladování Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem ,7 Pozn.: V 1. ročníku jsou v jedné třídě elektrikář a operátor skladování, ve druhé třídě mechanik opravář motorových vozidel a autoelektrikář, ve třetí třídě zedník a truhlář. Ve 2. ročníku jsou v jedné třídě elektrikář a operátor skladování, ve druhé třídě zedník a truhlář. Ve 3. ročníku jsou v jedné třídě zedník a operátor skladování a v druhé třídě truhlář a elektrikář. Strana (celkem 31) 6

7 II. Počet tříd a ţáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Forma vzdělávání 2 Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou L/524 Podnikání DK L/51 Podnikání DK 0 x x M/001 Veřejnosprávní činnost DK , M/01 Veřejnosprávní činnost DK 0 x x Celkem ,5 1 ostatní formy vzdělávání; 2 formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Údaje o studentech přijatých v průběhu školního roku 2009/2010 do denní formy vzdělávání a ostatních forem vzdělávání (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). Barbora Fousková 1. Soukromá střední škola Maja s.r.o., Mladá Boleslav Miroslav Winter 1. Vyšší odborná školy a Střední průmyslová škola, Jičín Milan Kočí 1. Gymnázium Mimoň Karolína Petráková 1. SOŠ a SOU nábytkářské Liberec Cizí státní příslušníci EU 3 ţáci z Ukrajiny a z toho 2 v denní formě vzdělávání a 5 ţáků ze Slovenska z toho 3 v denní formě vzdělávání Uveďte kolik ţáků a kolik studentů dojíţdí do školy z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání). Do školy dojíţdí z jiných krajů 78 ţáků (Hlavní město Praha, Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj) z toho v denním vzdělávání 61. Strana (celkem 31) 7

8 5. VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŢÁKŮ A STUDENTŮ NADANÝCH Ţáci a studenti se zdravotním postiţením podle druhu postiţení (k ) Druh postiţení Počet ţáků/studentů Mentální postiţení 0 0 Sluchové postiţení 0 0 Zrakové postiţení 0 0 Vady řeči 0 0 Tělesné postiţení 1 0 Souběţné postiţení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení a chování 59 0 Autismus 0 0 SŠ VOŠ Ve škole bylo šest ţáků, kteří měli individuální vzdělávací plán čtyři kvůli aktivní sportovní činnosti, dvě studentky ze zdravotních důvodů těhotenství. Individuální vzdělávací plán byl vytvářen také pro integrované ţáky s poruchou učení na základě výsledků vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny. Těchto ţáků bylo 26 z celkového počtu 54 ţáků s poruchou učení. Počet ţáků s nějakou formou poruchy učení se rok od roku zvyšuje. Práce s těmito ţáky je obtíţná, zejména pak vzhledem k jejich vysokému počtu. Především v učňovských třídách, kde ţáci s poruchou učení tvoří mnohdy jiţ čtvrtinu aţ třetinu třídy. Učitel českého jazyka pak musí těmto ţákům do značné míry přizpůsobit výuku. Také výuka cizích jazyků je u těchto ţáků problematická. Ţáci s SPU jsou často neustálými neúspěchy natolik demotivováni, ţe se nesnaţí o ţádné zlepšení. Také pomoc ze strany rodičů je spíše výjimečná. Situace se zlepšila v informovanosti vyučujících ohledně toho, jak pracovat s těmito ţáky a jak hodnotit jejich výkony. Strana (celkem 31) 8

9 6. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ UCHAZEČŮ DO 1. ROČNÍKŮ SŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KRITÉRIA DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ K1: Ţáci, kteří se hlásí na čtyřletý studijní obor, budou přijati ke vzdělávání bez absolvování přijímací zkoušky. V případě, ţe počet ţáků splňujících kritérium K1 přesahuje povolenou stanovenou kapacitu pro přijetí, je jediným kritériem průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku základní školy. V případě shodného průměru (vyjádřeného s přesností na dvě desetinná místa) o pořadí ţáků rozhodne průměrný prospěch z konce 8. ročníku základní školy. Pokud je i tento shodný, pak je určujícím faktorem pro stanovení pořadí průměrný prospěch z předmětů CJL, MAT, CIJ, FYZ, OBN (SPV) z 1. pololetí 9. ročníku. V případě sníţené známky z chování se hodnota příslušných průměrů zvýší o hodnotu 0,40 při kaţdém sníţení této známky. K2: Ţáci, kteří se ucházejí o vzdělávání ve tříletém učebním oboru, mají prospěch v 1. pololetí 9. ročníku s nejhorší známkou dostatečný a chování na konci 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku hodnocené stupněm velmi dobré, budou ke vzdělávání přijati bez absolvování přijímací zkoušky. V ostatních případech absolvuje uchazeč přijímací zkoušku formou ústního pohovoru. V případě většího počtu uchazečů, neţ je povolená stanovená kapacita pro přijetí, je kritériem pro přijetí průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku z předmětů CJL, MAT, CIJ, FYZ, OBN (SPV). V případě shodného průměru (vyjádřeného s přesností na dvě desetinná místa) je určujícím kritériem pro stanovení pořadí celkový průměrný prospěch z 1. pololetí 9. ročníku. Kritériem pro uchazeče konající pohovor je počet bodů získaných při tomto pohovoru NÁSTAVBOVÉ DENNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Kritériem pro přijetí bude průměrný prospěch ze skupiny vybraných profilových předmětů - CJL, CIJ, MAT, ODV. V případě shodného průměru (vyjádřeného s přesností na dvě desetinná místa) je určujícím kritériem průměr ze všech předmětů v 1. pololetí závěrečného ročníku DÁLKOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ Uchazeč bude přijat na základě podání přihlášky ke studiu (vzdělávání). V případě většího počtu uchazečů, neţ je povolená stanovená kapacita pro přijetí, absolvují uchazeči písemný test, jehoţ výsledek bude určující pro přijetí uchazeče ke vzdělávání Schválil: RNDr. Jiří Šlégl, ředitel školy Mladá Boleslav Strana (celkem 31) 9

10 I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2010/2011 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet Počet poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Mechanizace a sluţby x x x x M/01 Veřejnosprávní činnost x x x x M/01 Technické lyceum 50 0 x x x x L/51 Podnikání x x x x 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Elektrikář x x x x H/01 Operátor skladování x x x H/01 Autoelektrikář 10 0 x x x x H/01 Mechanik opravář x x x motorových vozidel H/01 Truhlář x x x x H/01 Zedník x x x x 1 Celkem x x x 6 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2009/2010 podle oborů vzdělání (stav k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet Počet poda- kladně tříd 1 FV 2 ných vyříz L/51 Podnikání x x x x 2 DK 68-43M/01 Veřejnosprávní činnost 33 x x x x x 0 DK Celkem x x x x 2 x 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem 2 FV formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná x Uveďte kolik ţáků a kolik studentů bylo v rámci přijímacího řízení přijato k a k z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání). Z jiných krajů bylo v rámci přijímacího řízení přijato 26 ţáků. Strana (celkem 31) 10

11 7. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VE VZDĚLÁVÁNÍ I. Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků Počet ţáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Ţáci celkem 329 Prospěli s vyznamenáním 2 Prospěli 309 Neprospěli 18 - z toho opakující ročník 6 Průměrný prospěch ţáků 2,74 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 62,3/0,34 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Ţáci celkem 165 Prospěli s vyznamenáním 1 Prospěli 141 Neprospěli 23 - z toho opakující ročník 10 Průměrný prospěch ţáků 3,03 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 81/2,1 Počet ţáků hodnocených slovně (podle typu školy): Ţáky slovně nehodnotíme. Údaje o komisionálních zkouškách (přezkoušení) a zkouškách v náhradním termínu počet ţáků/studentů, ročník, obor vzdělání, předmět, výsledky K 31. srpnu 2010 bylo vykonáno celkem 107 opravných zkoušek a 73 zkoušek v náhradním termínu.. Zkoušky byly v předmětech ANJ 11/9, TEV 0/5, CJL, CEJ a LAE 24/9, NEJ 9/0, ODV 3/11, CAD 0/1, IKT 0/4, PIA 1/1, FYZ 1/3, PRV 1/1, ZPV 2/0, technické předměty 1/9, OBN 5/1, MAT 24/8, odborné předměty OPS 4/3, TRU/ZED 12/0, ELE 4/1, TEA předměty 1/1, EKO předměty 4/6 Neprospěli zejména ţáci ze tříd 1.NA, 1.PB a 2.C. PIA (3.L) 1 ţák, TRV (2.F) - 2ţáci, NEJ (1.NA) - 4 ţáci, MAT - (1.NA, 2.B, 1.PB, 4.A, 1.D) - 15 ţáků, TEO (2.C) 1 ţák, ROZ (1.D) -1 ţák, ANJ (1.NA, 1.PB) - 5 ţáků, ZPV (1.NA) - 2 ţáci, CJL, LAE (1.NA, 1.B a 1.PB) - 6 ţáků, IKT - 1 ţák, PRV (1.C) - 1 ţák, EKP (1.NA) - 4 ţáci, MOV (2.C) - 1 ţák, SPV (2.D) - 1 ţák, ODV (2.C) - 1 ţák Celkově neuspělo 45 ţáků. Strana (celkem 31) 11

12 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek Ţáci/studenti Prospěli Kód a název oboru konající zkoušky s vyznamenáním celkem Maturitní zkouška: Prospěli Neprospěli M/001 Mechanizace a sluţby M/001 Technické lyceum M/001 Veřejnosprávní činnost L/524 Podnikání L/515 Podnikání - DK M/001 Veřejnosprávní činnost DK Celkem Kód a název oboru Závěrečná zkouška (s výučním listem): Ţáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli H/001 Mechanik opravář H/001 Elektrikář H/001 Truhlář H/001 Zedník H/003 Operátor skladování Celkem termín MZ Druhý termín maturitních zkoušek se konal ve dnech Ţáci/studenti Prospěli Kód a název oboru konající zkoušky s vyznamenáním celkem Maturitní zkouška: Prospěli Neprospěli M/001 Mechanizace a sluţby M/001 Technické lyceum M/001 Veřejnosprávní činnost L/524 Podnikání L/515 Podnikání - DK Celkem termín ZZ Opravné zkoušky v termínu konali ţáci, kteří v červnovém termínu neprospěli Kód a název oboru Ţáci/studenti Prospěli konající zkoušky s vyznamenáním celkem Prospěli Závěrečná zkouška (s výučním listem): Neprospěli H/001 Mechanik opravář H/001 Elektrikář H/001 Truhlář H/001 Zedník H/003 Operátor skladování Celkem Strana (celkem 31) 12

13 Závěrečné zkoušky v termínu konali ţáci, kteří vykonali v srpnovém termínu opravné zkoušky a úspěšně uzavřeli 3. ročník Kód a název oboru Ţáci/studenti Prospěli konající zkoušky s vyznamenáním celkem Prospěli Neprospěli Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/001 Mechanik opravář H/001 Elektrikář H/001 Truhlář H/001 Zedník H/003 Operátor skladování nedostavil se na zkoušku Celkem Ţáci, kteří nesloţili zkoušku v září budou konat zkoušku v termínu od CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Chování ţáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé Neuspokojivé Střední odborná škola Střední odborné učiliště Výchovná opatření ve školním roce 2009/2010 SOŠ a SOU DTU DŘŠ DUODV PV V PTU PŘŠ Celkem Ve většině případů se jednalo o kázeňské přestupky související s neomluvenými hodinami, špatným chováním vůči spoluţákům či pedagogům. Pochvaly byly uděleny za vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy na různých akcích. Pochvaly ředitele školy byly uděleny za dárcovství krve a za práci pro LDN Mnichovo Hradiště. 9. ABSOLVENTI A JEJICH DALŠÍ UPLATNĚNÍ I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na ţádnou školu střední škola Pozn.: Je zřejmé, ţe nebudou podchyceny všechny podané přihlášky (např. přihlášky podané na VOŠ po nepřijetí na VŠ v době po ukončení studia). Pokud máte informace o přijetí uchazečů k dalšímu studiu, uveďte je ve vlastní tabulce nebo v komentáři. Strana (celkem 31) 13

14 II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s výučním listem Počet absolventů celkem Podali přihlášku do nástavbového studia Podali přihlášku na jiný typ střední školy Odchody ţáků ze školy během školního roku počet ţáků, důvody. Ve školním roce 2009/2010 odešlo celkem 94 ţáků, z toho z denního vzdělávání 48. Důvody odchodu: prospěchové, přestupy na jinou školu, případně zanechání vzdělávání. 10. ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ ŠKOL Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2008/2009 Z nich počet nezaměstnaných duben H/001 Mechanik opravář H/001 Elektrikář H/001 Truhlář L/502 Stavební provoz E/503 Stavební výroba H/001 Zedník M/001 Mechanizace a sluţby L/515 Podnikání v technických povoláních L/524 Podnikání L/524 Podnikání (DS) H/003 Operátor skladování M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Veřejnosprávní činnost (DS) M/001 Technické lyceum 28 1 Celkem Strana (celkem 31) 14

15 11. ÚROVEŇ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVANÍ NA ŠKOLE I. Ţáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet ţáků /studentů Počet skupin Počty ţáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický jazyk Německý jazyk II. Učitelé cizích jazyků rozloţení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Rodilí Jazyk Celkem pedagogická částečná ţádná mluvčí i odborná Anglický jazyk Německý jazyk Úroveň vzdělávání Ţáci studijních oborů mají výuku dvou cizích jazyků anglického a německého. V jednom jazyce vţdy navazují na výuku ZŠ, s druhým jazykem většina ţáků začíná. V poslední době značně převyšuje zájem o studium anglického jazyka. Bohuţel rok od roku se zhoršují ţákovské znalosti základů cizího jazyka ze ZŠ a proto je nutností se u hlavního jazyka vracet k úplným základům. S nástupem státních maturit, které budou povinné z jazyka pro všechny studenty, bude zřejmě nutností zařadit jazykový test i do přijímacího řízení, neboť s minimálními znalostmi na začátku studia není reálné za 4 roky připravit studenty k maturitě v poţadované úrovni B1 a B2. Ţáci učňovských oborů studují pouze jeden jazyk, většinou v návaznosti na ZŠ s dosaţenou úrovní A1/A2. Opět převaţuje studium anglického jazyka. Vzdělávání učitelů CIJ Bc. Lenka Hyková jiţ pátým rokem soukromě studuje španělský jazyk s cílem rozšíření kvalifikace. V současné době jsou její znalosti na pokročilé úrovni. Mgr. Klára Špačková - státní jazyková škola anglický jazyk úroveň pokročilá. Mgr. Šárka Koťátková příprava na profesionální zkoušku z anglického jazyka 12. ÚROVEŇ INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLE Společná část Škola pro potřeby teoretické výuky vyuţívá dvě budovy hlavní budovu školy a budovu domova mládeţe. Kaţdá z budov je připojena k Internetu vlastním spojem s rychlostí 6MB/s přes firewall zaloţený na OS LINUX a obě budovy jsou propojeny privátním optickým spojem. Rovněţ budovy dílen jsou připojeny optickými spoji. Všechny počítače ve škole jsou připojeny do školní sítě i k Internetu. Celkový počet PC ve škole přesahuje 100. Lokální síť je zaloţena na OS Novell Netvare (3 servery) a Intranet je provozován na OS Windows Server 2003 (1 server). Všechna PC jsou vybavena antivirovým systémem. Strana (celkem 31) 15

16 Oblast výuky Škola má k dispozici čtyři počítačové učebny. Kaţdá z nich je povinnými vyučovacími předměty vyuţívána 32 aţ 38 hodin týdně. Vybavení jednotlivých učeben ukazuje následující tabulka. Učebna Počet PC Typ Sdílená OS Monitory Dataprojektor procesoru tiskárna SPO P4 Win XP Pro 22" LCD Ano Ano SPO P4 Win XP Pro 19" LCD Ano Ano D P4 Win XP Pro 19" LCD Ano Ano D P4 Win XP Pro 19"LCD Ano Ano Dále mohou vyučující vyuţívat v hlavní budově školy šest multimediálních učeben vybavených učitelským PC, dataprojektorem, videopřehrávačem a DVD přehrávačem. V jedné z nich je téţ interaktivní tabule. V kaţdé z učeben probíhá výuka přibliţně 30 hodin týdně. Od začátku školního roku bude pro výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů k dispozici tzv. kombinovaná učebna s 30 klasickými pracovišti (školní lavice), 15 počítačovými pracovišti a multimediálním vybavením. Přibliţně polovina ostatních učeben je pokryta Wi-Fi signálem a k dispozici pro vyučující je k zapůjčení notebook včetně přenosného dataprojektoru. Další dvě učebny vybavené PC, dataprojektorem a videopřehrávačem jsou v budově domova mládeţe. Tři pracovní stanice v Informačním centru jsou volně dostupné ţákům v době přestávek a před i po vyučování a dalších pět stanice je dostupných v nově vybudovaném informačním centru v suterénu školy. V kaţdém z kabinetů mají vyučující k dispozici jeden aţ dva počítače a tiskárnu a ve většině případů i skenerem. Vesměs se jedná o PC s procesorem P4 a OS Windows XP Pro, včetně potřebného SW pro administrativní i didaktickou činnost. Pro domácí přípravu ţáků mohou vyučující vyuţívat výukové stránky školy. Škola je téţ akreditovaným testovacím střediskem ECDL a studenti oboru Technické lyceum absolvují přípravu k úspěšnému získání certifikátu v rámci výuky. Správa školy Kaţdý z vedoucích pracovníků, pracovníků ekonomického úseku, sekretariátu školy a evidence ţáků má k dispozici vlastní PC včetně tiskárny a potřebného SW. Aktuální informace zveřejňuje škola na vlastních webových stránkách a interní záleţitosti na školním Intranetu, který je pro zaměstnance školy dostupný i ze sítě Internet. Rodiče studentů mohou vyuţívat webovou aplikaci umoţňující on-line přístup ke studijním výsledkům svých dětí. Počítačová gramotnost Většina pedagogických pracovníků zvládá základní obsluhu PC a aktivně vyuţívá počítače pro přípravu výuky, zadávání a vyhodnocování domácích úkolů a pokud to provozní podmínky dovolí i při vyučování ve třídě. Zaměstnanci dále absolvují školení dle své aprobace a potřeb. Stále více se rozšiřuje způsob elektronické komunikace mezi vyučujícími a ţáky. Strana (celkem 31) 16

17 13. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet ţáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 75,77/68,90 15/14,25 60,77/54,65 68,90/0, ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Uveďte počet interních a externích pedagogických pracovníků Ve školním roce 2009/2010 bylo ve škole 64 pedagogických zaměstnanců, z toho 4 externí formou. II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků Do 30 let let let let Nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,59 z toho ţen ,14 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaţeného vzdělání (k ) Počet pedagogických pracovníků dosaţené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet pedagogických pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více neţ 30 let Údaje o počtu osobních asistentů pro ţáky (studenty) se zdravotním postiţením, jejich úvazcích, způsobu financování a zaměstnavateli. Stručně popište rozsah a přínos jejich činnosti. Osobní asistenty pro děti a ţáky se zdravotním postiţením nemáme. Strana (celkem 31) 17

18 V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělávání Cizí jazyky Všeobecné předměty Odborné předměty Odborná praxe/odborný výcvik 332,1 227,6 Celkem 1173,1 933,6 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Pozn.: Při velkém počtu oborů vzdělání, kdy je výčet všech předmětů rozsáhlý a obtíţně zpracovatelný, je moţno nevypisovat jednotlivé předměty, ale údaje uvést pouze za skupiny předmětů: 1. cizí jazyky, 2. všeobecné předměty, 3. odborné předměty, 4. odborná praxe/odborný výcvik. Personální změny ve školním roce Pracovník Termín nástupu ukončení Pracovní pozice Dvořák František, Mgr učitel Jeţek Tomáš, Dis učitel OP zkrácený úvazek Kudrnovský Jaromír učitel ODV a OP Kočí Milan učitel ODV Špáda Jiří, Ing učitel OP Jamriška Mir., Doc. Ing. --- úmrtí říjen 2009 Stanislav Petr učitel OP Klos Bohumil, Mgr učitel - zkrácený úvazek Štěpánová Zdeňka, Mgr učitelka - nastoupila na MD Šulc Karel, Ing učitel - zkrácený úvazek Hájková Markéta učitelka - ukončení PP - dohodou Hrdinová Emílie učitelka OP 14. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VČETNĚ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - Jaromír Kudrnovský Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královehradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 ve spolupráci se Sluţbou škole MB, V. Klementa 601, Mladá Boleslav, vzdělávací program Strana (celkem 31) 18

19 Studium pedagogiky A v časovém rozsahu 120 hodin Osvědčení o absolvování programu Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběţné vzdělávání kurzy, semináře) a samostudium - Ing. Vratislav Kozák Celostátní konference Česko-německé školní projekty jako moţnost rozvoje školy Osvědčení o absolvování vzdělávací akce - Jiří Šíma, doškolovací kurz pro učitele svařování, DOM-ZO13, s r. o. Praha - František Bergman, Pověření činností svařovacího technika CWS ANB, Česká svářečská společnost ANB - Ing.. Zuzana Dvořáková kurz EVVO osvědčení o absolvování Environmentální výchova/vzdělávací a informační aktivity v EVVO - Mgr. Lenka Wenzelová - kurz Rozšíření kompetencí výchovného poradce - Certifikát o absolvování. - seminář Legislativa výchovného poradenství a standardní činnosti výchovného poradce - Věra Ondráčková e-learning - Úvod do elektronických spisových sluţeb, praktická práce s ESS (egon) Osvědčení o absolvování kurzu a) počet jednodenních a dvoudenních akcí 2 kurzy Bc. Bernard (LD3, LD4), 2 kurzy Ing. Dvořáková (EVVO) 26 vyučujících - e-learningové kurzy k nové maturitě (hodnotile, zadavatele, komisaři) c) samostudium - samostudium si organizují učitelé sami ve dnech stanovených ředitelem školy v době vedlejších školních prázdnin 12 dní Finanční náklady vynaloţené na DVPP DVPP Kč 15. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Zájmová činnost organizovaná školou (krouţky, ) Škola neorganizuje z důvodu nezájmu ţáků ţádné krouţky. Ţáci mají volný přístup na vybrané PC a internet. Mimoškolní aktivity (exkurze, ) a) Státní zkoušky z psaní na klávesnici b) seminář S tebou o tobě problematika sexu mladých c) dvě akce pro mateřskou školu d) recitační a konverzační soutěţe e) zahraniční zájezdy Dráţďany, Velká Británie, Španělsko f) 53 odborných exkurzí a akcí jednotlivých tříd g) 12 návštěv filmových a divadelních představení (mimo předplatné pro zájemce) Strana (celkem 31) 19

20 Programy a projekty Grantová smlouva: COM-MP název partnerství: Europe AnimÁction Partnerské země: Belgie, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Itálie, Španělsko, Chorvatsko Zatím proběhly dvě partnerské schůzky: Projekt: Jeden svět na školách, Kniha mého srdce, Úvod do světa práce (začínající a končící třídy), Středoškolské hry ve 12 druzích sportů a účast na jazykových olympiádách. Spolupráce se zahraničními školami Kaţdým rokem jsou na naší škole organizovány zájezdy do zemí EU. V daném školním roce se uskutečnil v předvánočním čase zájezd do Dráţďan. V červnu 2010 se uskutečnil poznávací zájezdy do Londýna spojený s výukou anglického jazyka. Tyto poznávací zájezdy jsou nabízeny všem studentům naší školy. V rámci projektu Comenius se konala 1. partnerská schůzka v Madridu v termínu od listopadu Setkání se zúčastnily všechny partnerské školy vyjma Velké Británie, která od projektu ustoupila. Cílem projektu je divadelní představení, které bude prezentováno na závěrečném setkání v Saint Julienu v Belgii. Námětem je putování Odyssea přenesené do doby 2. světové války. Druhé setkání na jaře roku 2010 se konalo na naší škole, kde kaţdý partner prezentoval svou dosavadní práci a provedly se nezbytné korekce. Z tohoto setkání vzešel hlavní úkol vytvořit video nahrávku své části divadelní hry a prezentovat ji na dalším setkání v Řecku na podzim roku Zapojení ţáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěţí Tradicí na naší škole jsou konverzační soutěţe v cizích jazycích. Škola má pravidelně výraznou (i výsledkově) účast ve sportovních soutěţích (viz tabulky níţe). Strana (celkem 31) 20

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Střední odborné učiliště, Hluboš 178 1. Základní údaje o škole Strana 1 (celkem 18) Střední odborné učiliště, Hluboš 178 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy, adresa : Střední odborné učiliště, Hluboš 178, Hluboš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2012/2013 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2013/2014 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SOŠ STAVEBNÍ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN, PRAŢSKÁ 112, 280 02 KOLÍN II

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SOŠ STAVEBNÍ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN, PRAŢSKÁ 112, 280 02 KOLÍN II VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SOŠ STAVEBNÍ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN, PRAŢSKÁ 112, 280 02 KOLÍN II Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 23) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Titulní a úvodní strana výroční zprávy za školní rok 1910 1911 www.gymnasiumkladno.cz Obsah 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2009/2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více