V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská 762, Mladá Boleslav Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj Odloučené pracoviště školy: Domov mládeţe, Jičínská 1025, Mladá Boleslav IČ IZO ředitelství KONTAKTY a) telefony: sekretariát školy faxový telefon ředitel školy Domov mládeţe ; vedoucí školního stravování b) c) VEDENÍ ŠKOLY RNDr. Jiří Šlégl ředitel školy ; ; Ing. Vratislav Kozák statutární ZŘŠ Mgr. Miroslav Voborský zástupce ŘŠ Ing. Rudolf Víc zástupce ŘŠ PEČ ŠKOLSKÁ RADA Mgr. Alexander Macke zástupce zřizovatele Ing. Tatjana Nagyová předseda zástupce zákonných zástupců nezletilých ţáků (předseda do ) Bc. Marcela Pantlíková zástupce pedagogických zaměstnanců školy Robin Povšík zástupce zřizovatele Renata Reiterová zástupce zákonných zástupců nezletilých ţáků Ing. Karel Urban zástupce pedagogických zaměstnanců školy Poslední změna zařazení do rejstříku škol byla uskutečněna Rozhodnutím MŠMT ČR čj / ze dne Strana (celkem 31) 2

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762, je střední škola s právní subjektivitou. V průběhu posledních 17ti let změnila škola postupně svůj statut a i ve školním roce byla příspěvkovou organizací, jejímţ zřizovatelem je Středočeský kraj. Původní zaměření Střední zemědělské školy na mechanizaci zemědělství bylo v průběhu posledního patnáctiletí značně rozšířeno. Na základě projektu přijatého ve výběrovém řízení byla škola v devadesátých letech minulého století zařazena mezi dvacet pilotních škol projektu Phare VET Reform. V rámci tohoto projektu byly formou experimentu ověřovány zamýšlené změny v rámci reformy českého odborného školství. Lze konstatovat, ţe se na škole základní výsledky programu Phare VET Reform dařilo s úspěchy aplikovat. Jednalo se především o následující myšlenky: - zavedení společného prvního ročníku (integrovaný první ročník; od zrušen ) - zavedení předmětu Úvod do světa práce - vytvoření vlastního vzdělávacího programu školy (kurikulum školy) - zařazení výuky klíčových dovedností - spolupráce se sociálními partnery Základní filozofií při tvorbě vzdělávacího programu školy a jejího dalšího rozvoje je ta skutečnost, aby program školy i počty přijímaných ţáků do jednotlivých oborů byly v souladu s potřebami regionu a potencionálních odběratelů absolventů. Škola se zaměřuje i na další vzdělávání dospělých. Vedle oborů nástavbového studia formou denního a dálkového studia (obor Podnikání a obor Veřejnosprávní činnost) nabízí škola také jednorázové kurzy včetně kurzů kvalifikačních a rekvalifikačních. S účinností od tvoří školu následující součásti: 1. Střední škola 2. Domov mládeţe 3. Školní jídelna Objekt školy je tvořen dvěma areály. První areál tvoří hlavní budova školy a budovy dílen. Druhou částí je pak budova Domova mládeţe, ve které se vedle ubytovacích prostor nacházejí i výukové prostory a prostory vývařovny a jídelny školy. Pro zajištění kvalitnější výuky bude zapotřebí v budoucnosti zajistit dostatek prostor pro odborné učebny a laboratoře, dílny, kabinety učitelů i odpovídající tělocvičnu. Celkový stav budov donedávna odpovídal jejich stáří a dříve nedostatečné údrţbě. Po dlouhou dobu se prakticky neprováděla modernizace, mnohdy ani základní údrţba. Přesto se v minulých letech podařilo provést rekonstrukci ústředního topení a některých sociálních zařízení. Úspěchem je nesporně i výměna starých dřevěných oken za okna plastová ( ) na hlavní budově školy, na budově DM i na objektu dílen, a také opravy omítek na části hlavní budovy školy. Významnou akcí bylo také připojení hlavní budovy školy k veřejné kanalizaci. Výrazně se také zvýšila bezpečnost objektu hlavní budovy školy a budovy domova mládeţe instalací elektronického přístupového systému, včetně vjezdové závory. I přes výše uvedené skutečnosti jsou však některé části školy v nedobrém stavu, zejména pak budova původních dílen. Problémem je také zastaralá elektroinstalace a stárnoucí stav topné soustavy. Vedení školy by v této oblasti chtělo v následujícím období vyuţít příjmů z pronájmů a tyto prostředky by chtělo postupně investovat do další modernizace a rekonstrukcí všech součástí školy. Strana (celkem 31) 3

4 Na místě je nesporně poděkování zřizovateli za jeho podporu všem akcím, které vedení školy průběţně realizuje a financuje právě z vrácených příjmů z pronájmů. Oborová nabídka školy je velmi široká. Posledním nově zařazeným oborem je obor TECHNICKÉ LYCEUM (2003), jehoţ zavedením škola připravuje ţáky ke studiu na vysokých školách technického směru. Vedení školy řeší i v této oblasti systematicky mnoho problémů, které souvisejí zejména s ekonomickou náročností výuky. Velký kus práce byl uskutečněn rovněţ v oblasti revize i inovace vlastních učebních dokumentů. V průběhu školního roku pak byly vytvořeny školní vzdělávací programy pro jednotlivé studijní a učební obory vzdělávání. Základním strategickým cílem vedení školy je vybudování moderní a efektivní školy s maximálně spokojenými ţáky a zaměstnanci, o jejichţ sluţby je v regionu mezi veřejností zájem. 3. ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ČLENĚNÍ I. Školy nejvyšší povolený počet ţáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště IZO Nejvyšší povolený počet ţáků/ stud. 1 všechny formy vzděláván; 2 denní forma vzdělávání (denní studium) Skutečný počet ţáků/ stud. 1 Počet ţáků/ stud. v DS 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet ţáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DS ,65 10,23 II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet ţáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Z počet Školské zařízení IZO ţáků/stud. toho ţáků/stud. (ubyt. cizích (ubyt./ /stráv./klientů) stráv./klientů) Přepočtený počet pracovníků Domov mládeţe Školní jídelna Strana (celkem 31) 4

5 Charakteristika Domova mládeţe Domov mládeže SOŠ a SOU, Mladá Boleslav, Jičínská 762 ve školním roce 2009/2010 Počet ubytovaných 59 Chlapci 48 Dívky 11 Počty ubytovaných podle škol SOŠ a SOU 17 ŠKODA 30 SPŠ 1 OA 2 VOŠE 6 SPEKTRUM 1 HERMES 1 ZŠ 1 Pedagogickou činnost zajišťují 4 vychovatelé vedoucí vychovatelka Jiřina Procházková a vychovatelé - Naděţda Slivková, která studující 2 rokem bakalářské studium, dále Jarmila Hůlková, Oldřich Ţák, který k odešel do důchodu a k nastoupil Mgr. Libor Koloc. Domov mládeţe zaznamenal změny týkající se ubytovací kapacity. Bylo přibrané levé křídlo na 3. patře, kde bylo zrekonstruované sociální zařízení. Ubytování bylo poskytnuto ţákům a učňům středních škol a učilišť, studentům vyšších odborných škol, ţákům sportovních tříd základních škol. Ubytovací kapacita se zvýšila na 90 lůţek, naplněna ubytovací kapacita byla na 65,5 %. K ubytovacím účelům byly vyuţity třílůţkové pokoje, které se stále modernizují. x Pokud škola (školské zařízení) vykazovala doplňkovou činnost, uveďte jakému počtu uţivatelů byla činnost určena a jaký počet zaměstnanců ji zajišťoval. Škola vykazuje doplňkovou činnost na základě ţivnostenských listů. Ţivnostenské listy škola vlastní pro následující činnosti: Poskytování ubytování v Domově mládeţe Hostinská činnost Školení pro řízení vysokozdviţných vozíků Přezkušování svářečů Provozování autoškoly Opravy silničních vozidel - Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Počet uţivatelů námi poskytovaných činností je 36. Všechny tyto činnosti zajišťovalo 15 zaměstnanců. Strana (celkem 31) 5

6 4. OBORY VZDĚLÁNÍ A ÚDAJE O ŢÁCÍCH V NICH Změny ve skladbě oborů vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání (nové obory, zrušené obory dobíhající obory). I. Počet tříd a ţáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/001 Veřejnosprávní činnost , M/01 Veřejnosprávní činnost M/001 Technické lyceum , M/01 Technické lyceum M/001 Mechanizace a sluţby , M/01 Mechanizace a sluţby L/524 Podnikání L/51 Podnikání Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/001 Mechanik opravář , H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/001 Elektrikář H/01 Elektrikář , H/001 Autoelektrikář H/01 Autoelektrikář H/001 Truhlář , H/01 Truhlář H/01 Instalatér E/503 Stavební výroba H/001 Zedník , H/01 Zedník H/003 Operátor skladování , H/01 Operátor skladování Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem ,7 Pozn.: V 1. ročníku jsou v jedné třídě elektrikář a operátor skladování, ve druhé třídě mechanik opravář motorových vozidel a autoelektrikář, ve třetí třídě zedník a truhlář. Ve 2. ročníku jsou v jedné třídě elektrikář a operátor skladování, ve druhé třídě zedník a truhlář. Ve 3. ročníku jsou v jedné třídě zedník a operátor skladování a v druhé třídě truhlář a elektrikář. Strana (celkem 31) 6

7 II. Počet tříd a ţáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Forma vzdělávání 2 Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou L/524 Podnikání DK L/51 Podnikání DK 0 x x M/001 Veřejnosprávní činnost DK , M/01 Veřejnosprávní činnost DK 0 x x Celkem ,5 1 ostatní formy vzdělávání; 2 formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Údaje o studentech přijatých v průběhu školního roku 2009/2010 do denní formy vzdělávání a ostatních forem vzdělávání (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). Barbora Fousková 1. Soukromá střední škola Maja s.r.o., Mladá Boleslav Miroslav Winter 1. Vyšší odborná školy a Střední průmyslová škola, Jičín Milan Kočí 1. Gymnázium Mimoň Karolína Petráková 1. SOŠ a SOU nábytkářské Liberec Cizí státní příslušníci EU 3 ţáci z Ukrajiny a z toho 2 v denní formě vzdělávání a 5 ţáků ze Slovenska z toho 3 v denní formě vzdělávání Uveďte kolik ţáků a kolik studentů dojíţdí do školy z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání). Do školy dojíţdí z jiných krajů 78 ţáků (Hlavní město Praha, Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj) z toho v denním vzdělávání 61. Strana (celkem 31) 7

8 5. VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŢÁKŮ A STUDENTŮ NADANÝCH Ţáci a studenti se zdravotním postiţením podle druhu postiţení (k ) Druh postiţení Počet ţáků/studentů Mentální postiţení 0 0 Sluchové postiţení 0 0 Zrakové postiţení 0 0 Vady řeči 0 0 Tělesné postiţení 1 0 Souběţné postiţení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení a chování 59 0 Autismus 0 0 SŠ VOŠ Ve škole bylo šest ţáků, kteří měli individuální vzdělávací plán čtyři kvůli aktivní sportovní činnosti, dvě studentky ze zdravotních důvodů těhotenství. Individuální vzdělávací plán byl vytvářen také pro integrované ţáky s poruchou učení na základě výsledků vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny. Těchto ţáků bylo 26 z celkového počtu 54 ţáků s poruchou učení. Počet ţáků s nějakou formou poruchy učení se rok od roku zvyšuje. Práce s těmito ţáky je obtíţná, zejména pak vzhledem k jejich vysokému počtu. Především v učňovských třídách, kde ţáci s poruchou učení tvoří mnohdy jiţ čtvrtinu aţ třetinu třídy. Učitel českého jazyka pak musí těmto ţákům do značné míry přizpůsobit výuku. Také výuka cizích jazyků je u těchto ţáků problematická. Ţáci s SPU jsou často neustálými neúspěchy natolik demotivováni, ţe se nesnaţí o ţádné zlepšení. Také pomoc ze strany rodičů je spíše výjimečná. Situace se zlepšila v informovanosti vyučujících ohledně toho, jak pracovat s těmito ţáky a jak hodnotit jejich výkony. Strana (celkem 31) 8

9 6. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ UCHAZEČŮ DO 1. ROČNÍKŮ SŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KRITÉRIA DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ K1: Ţáci, kteří se hlásí na čtyřletý studijní obor, budou přijati ke vzdělávání bez absolvování přijímací zkoušky. V případě, ţe počet ţáků splňujících kritérium K1 přesahuje povolenou stanovenou kapacitu pro přijetí, je jediným kritériem průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku základní školy. V případě shodného průměru (vyjádřeného s přesností na dvě desetinná místa) o pořadí ţáků rozhodne průměrný prospěch z konce 8. ročníku základní školy. Pokud je i tento shodný, pak je určujícím faktorem pro stanovení pořadí průměrný prospěch z předmětů CJL, MAT, CIJ, FYZ, OBN (SPV) z 1. pololetí 9. ročníku. V případě sníţené známky z chování se hodnota příslušných průměrů zvýší o hodnotu 0,40 při kaţdém sníţení této známky. K2: Ţáci, kteří se ucházejí o vzdělávání ve tříletém učebním oboru, mají prospěch v 1. pololetí 9. ročníku s nejhorší známkou dostatečný a chování na konci 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku hodnocené stupněm velmi dobré, budou ke vzdělávání přijati bez absolvování přijímací zkoušky. V ostatních případech absolvuje uchazeč přijímací zkoušku formou ústního pohovoru. V případě většího počtu uchazečů, neţ je povolená stanovená kapacita pro přijetí, je kritériem pro přijetí průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku z předmětů CJL, MAT, CIJ, FYZ, OBN (SPV). V případě shodného průměru (vyjádřeného s přesností na dvě desetinná místa) je určujícím kritériem pro stanovení pořadí celkový průměrný prospěch z 1. pololetí 9. ročníku. Kritériem pro uchazeče konající pohovor je počet bodů získaných při tomto pohovoru NÁSTAVBOVÉ DENNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Kritériem pro přijetí bude průměrný prospěch ze skupiny vybraných profilových předmětů - CJL, CIJ, MAT, ODV. V případě shodného průměru (vyjádřeného s přesností na dvě desetinná místa) je určujícím kritériem průměr ze všech předmětů v 1. pololetí závěrečného ročníku DÁLKOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ Uchazeč bude přijat na základě podání přihlášky ke studiu (vzdělávání). V případě většího počtu uchazečů, neţ je povolená stanovená kapacita pro přijetí, absolvují uchazeči písemný test, jehoţ výsledek bude určující pro přijetí uchazeče ke vzdělávání Schválil: RNDr. Jiří Šlégl, ředitel školy Mladá Boleslav Strana (celkem 31) 9

10 I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2010/2011 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet Počet poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Mechanizace a sluţby x x x x M/01 Veřejnosprávní činnost x x x x M/01 Technické lyceum 50 0 x x x x L/51 Podnikání x x x x 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Elektrikář x x x x H/01 Operátor skladování x x x H/01 Autoelektrikář 10 0 x x x x H/01 Mechanik opravář x x x motorových vozidel H/01 Truhlář x x x x H/01 Zedník x x x x 1 Celkem x x x 6 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2009/2010 podle oborů vzdělání (stav k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet Počet poda- kladně tříd 1 FV 2 ných vyříz L/51 Podnikání x x x x 2 DK 68-43M/01 Veřejnosprávní činnost 33 x x x x x 0 DK Celkem x x x x 2 x 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem 2 FV formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná x Uveďte kolik ţáků a kolik studentů bylo v rámci přijímacího řízení přijato k a k z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání). Z jiných krajů bylo v rámci přijímacího řízení přijato 26 ţáků. Strana (celkem 31) 10

11 7. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VE VZDĚLÁVÁNÍ I. Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků Počet ţáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Ţáci celkem 329 Prospěli s vyznamenáním 2 Prospěli 309 Neprospěli 18 - z toho opakující ročník 6 Průměrný prospěch ţáků 2,74 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 62,3/0,34 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Ţáci celkem 165 Prospěli s vyznamenáním 1 Prospěli 141 Neprospěli 23 - z toho opakující ročník 10 Průměrný prospěch ţáků 3,03 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 81/2,1 Počet ţáků hodnocených slovně (podle typu školy): Ţáky slovně nehodnotíme. Údaje o komisionálních zkouškách (přezkoušení) a zkouškách v náhradním termínu počet ţáků/studentů, ročník, obor vzdělání, předmět, výsledky K 31. srpnu 2010 bylo vykonáno celkem 107 opravných zkoušek a 73 zkoušek v náhradním termínu.. Zkoušky byly v předmětech ANJ 11/9, TEV 0/5, CJL, CEJ a LAE 24/9, NEJ 9/0, ODV 3/11, CAD 0/1, IKT 0/4, PIA 1/1, FYZ 1/3, PRV 1/1, ZPV 2/0, technické předměty 1/9, OBN 5/1, MAT 24/8, odborné předměty OPS 4/3, TRU/ZED 12/0, ELE 4/1, TEA předměty 1/1, EKO předměty 4/6 Neprospěli zejména ţáci ze tříd 1.NA, 1.PB a 2.C. PIA (3.L) 1 ţák, TRV (2.F) - 2ţáci, NEJ (1.NA) - 4 ţáci, MAT - (1.NA, 2.B, 1.PB, 4.A, 1.D) - 15 ţáků, TEO (2.C) 1 ţák, ROZ (1.D) -1 ţák, ANJ (1.NA, 1.PB) - 5 ţáků, ZPV (1.NA) - 2 ţáci, CJL, LAE (1.NA, 1.B a 1.PB) - 6 ţáků, IKT - 1 ţák, PRV (1.C) - 1 ţák, EKP (1.NA) - 4 ţáci, MOV (2.C) - 1 ţák, SPV (2.D) - 1 ţák, ODV (2.C) - 1 ţák Celkově neuspělo 45 ţáků. Strana (celkem 31) 11

12 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek Ţáci/studenti Prospěli Kód a název oboru konající zkoušky s vyznamenáním celkem Maturitní zkouška: Prospěli Neprospěli M/001 Mechanizace a sluţby M/001 Technické lyceum M/001 Veřejnosprávní činnost L/524 Podnikání L/515 Podnikání - DK M/001 Veřejnosprávní činnost DK Celkem Kód a název oboru Závěrečná zkouška (s výučním listem): Ţáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli H/001 Mechanik opravář H/001 Elektrikář H/001 Truhlář H/001 Zedník H/003 Operátor skladování Celkem termín MZ Druhý termín maturitních zkoušek se konal ve dnech Ţáci/studenti Prospěli Kód a název oboru konající zkoušky s vyznamenáním celkem Maturitní zkouška: Prospěli Neprospěli M/001 Mechanizace a sluţby M/001 Technické lyceum M/001 Veřejnosprávní činnost L/524 Podnikání L/515 Podnikání - DK Celkem termín ZZ Opravné zkoušky v termínu konali ţáci, kteří v červnovém termínu neprospěli Kód a název oboru Ţáci/studenti Prospěli konající zkoušky s vyznamenáním celkem Prospěli Závěrečná zkouška (s výučním listem): Neprospěli H/001 Mechanik opravář H/001 Elektrikář H/001 Truhlář H/001 Zedník H/003 Operátor skladování Celkem Strana (celkem 31) 12

13 Závěrečné zkoušky v termínu konali ţáci, kteří vykonali v srpnovém termínu opravné zkoušky a úspěšně uzavřeli 3. ročník Kód a název oboru Ţáci/studenti Prospěli konající zkoušky s vyznamenáním celkem Prospěli Neprospěli Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/001 Mechanik opravář H/001 Elektrikář H/001 Truhlář H/001 Zedník H/003 Operátor skladování nedostavil se na zkoušku Celkem Ţáci, kteří nesloţili zkoušku v září budou konat zkoušku v termínu od CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Chování ţáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé Neuspokojivé Střední odborná škola Střední odborné učiliště Výchovná opatření ve školním roce 2009/2010 SOŠ a SOU DTU DŘŠ DUODV PV V PTU PŘŠ Celkem Ve většině případů se jednalo o kázeňské přestupky související s neomluvenými hodinami, špatným chováním vůči spoluţákům či pedagogům. Pochvaly byly uděleny za vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy na různých akcích. Pochvaly ředitele školy byly uděleny za dárcovství krve a za práci pro LDN Mnichovo Hradiště. 9. ABSOLVENTI A JEJICH DALŠÍ UPLATNĚNÍ I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na ţádnou školu střední škola Pozn.: Je zřejmé, ţe nebudou podchyceny všechny podané přihlášky (např. přihlášky podané na VOŠ po nepřijetí na VŠ v době po ukončení studia). Pokud máte informace o přijetí uchazečů k dalšímu studiu, uveďte je ve vlastní tabulce nebo v komentáři. Strana (celkem 31) 13

14 II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s výučním listem Počet absolventů celkem Podali přihlášku do nástavbového studia Podali přihlášku na jiný typ střední školy Odchody ţáků ze školy během školního roku počet ţáků, důvody. Ve školním roce 2009/2010 odešlo celkem 94 ţáků, z toho z denního vzdělávání 48. Důvody odchodu: prospěchové, přestupy na jinou školu, případně zanechání vzdělávání. 10. ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ ŠKOL Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2008/2009 Z nich počet nezaměstnaných duben H/001 Mechanik opravář H/001 Elektrikář H/001 Truhlář L/502 Stavební provoz E/503 Stavební výroba H/001 Zedník M/001 Mechanizace a sluţby L/515 Podnikání v technických povoláních L/524 Podnikání L/524 Podnikání (DS) H/003 Operátor skladování M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Veřejnosprávní činnost (DS) M/001 Technické lyceum 28 1 Celkem Strana (celkem 31) 14

15 11. ÚROVEŇ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVANÍ NA ŠKOLE I. Ţáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet ţáků /studentů Počet skupin Počty ţáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický jazyk Německý jazyk II. Učitelé cizích jazyků rozloţení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Rodilí Jazyk Celkem pedagogická částečná ţádná mluvčí i odborná Anglický jazyk Německý jazyk Úroveň vzdělávání Ţáci studijních oborů mají výuku dvou cizích jazyků anglického a německého. V jednom jazyce vţdy navazují na výuku ZŠ, s druhým jazykem většina ţáků začíná. V poslední době značně převyšuje zájem o studium anglického jazyka. Bohuţel rok od roku se zhoršují ţákovské znalosti základů cizího jazyka ze ZŠ a proto je nutností se u hlavního jazyka vracet k úplným základům. S nástupem státních maturit, které budou povinné z jazyka pro všechny studenty, bude zřejmě nutností zařadit jazykový test i do přijímacího řízení, neboť s minimálními znalostmi na začátku studia není reálné za 4 roky připravit studenty k maturitě v poţadované úrovni B1 a B2. Ţáci učňovských oborů studují pouze jeden jazyk, většinou v návaznosti na ZŠ s dosaţenou úrovní A1/A2. Opět převaţuje studium anglického jazyka. Vzdělávání učitelů CIJ Bc. Lenka Hyková jiţ pátým rokem soukromě studuje španělský jazyk s cílem rozšíření kvalifikace. V současné době jsou její znalosti na pokročilé úrovni. Mgr. Klára Špačková - státní jazyková škola anglický jazyk úroveň pokročilá. Mgr. Šárka Koťátková příprava na profesionální zkoušku z anglického jazyka 12. ÚROVEŇ INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLE Společná část Škola pro potřeby teoretické výuky vyuţívá dvě budovy hlavní budovu školy a budovu domova mládeţe. Kaţdá z budov je připojena k Internetu vlastním spojem s rychlostí 6MB/s přes firewall zaloţený na OS LINUX a obě budovy jsou propojeny privátním optickým spojem. Rovněţ budovy dílen jsou připojeny optickými spoji. Všechny počítače ve škole jsou připojeny do školní sítě i k Internetu. Celkový počet PC ve škole přesahuje 100. Lokální síť je zaloţena na OS Novell Netvare (3 servery) a Intranet je provozován na OS Windows Server 2003 (1 server). Všechna PC jsou vybavena antivirovým systémem. Strana (celkem 31) 15

16 Oblast výuky Škola má k dispozici čtyři počítačové učebny. Kaţdá z nich je povinnými vyučovacími předměty vyuţívána 32 aţ 38 hodin týdně. Vybavení jednotlivých učeben ukazuje následující tabulka. Učebna Počet PC Typ Sdílená OS Monitory Dataprojektor procesoru tiskárna SPO P4 Win XP Pro 22" LCD Ano Ano SPO P4 Win XP Pro 19" LCD Ano Ano D P4 Win XP Pro 19" LCD Ano Ano D P4 Win XP Pro 19"LCD Ano Ano Dále mohou vyučující vyuţívat v hlavní budově školy šest multimediálních učeben vybavených učitelským PC, dataprojektorem, videopřehrávačem a DVD přehrávačem. V jedné z nich je téţ interaktivní tabule. V kaţdé z učeben probíhá výuka přibliţně 30 hodin týdně. Od začátku školního roku bude pro výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů k dispozici tzv. kombinovaná učebna s 30 klasickými pracovišti (školní lavice), 15 počítačovými pracovišti a multimediálním vybavením. Přibliţně polovina ostatních učeben je pokryta Wi-Fi signálem a k dispozici pro vyučující je k zapůjčení notebook včetně přenosného dataprojektoru. Další dvě učebny vybavené PC, dataprojektorem a videopřehrávačem jsou v budově domova mládeţe. Tři pracovní stanice v Informačním centru jsou volně dostupné ţákům v době přestávek a před i po vyučování a dalších pět stanice je dostupných v nově vybudovaném informačním centru v suterénu školy. V kaţdém z kabinetů mají vyučující k dispozici jeden aţ dva počítače a tiskárnu a ve většině případů i skenerem. Vesměs se jedná o PC s procesorem P4 a OS Windows XP Pro, včetně potřebného SW pro administrativní i didaktickou činnost. Pro domácí přípravu ţáků mohou vyučující vyuţívat výukové stránky školy. Škola je téţ akreditovaným testovacím střediskem ECDL a studenti oboru Technické lyceum absolvují přípravu k úspěšnému získání certifikátu v rámci výuky. Správa školy Kaţdý z vedoucích pracovníků, pracovníků ekonomického úseku, sekretariátu školy a evidence ţáků má k dispozici vlastní PC včetně tiskárny a potřebného SW. Aktuální informace zveřejňuje škola na vlastních webových stránkách a interní záleţitosti na školním Intranetu, který je pro zaměstnance školy dostupný i ze sítě Internet. Rodiče studentů mohou vyuţívat webovou aplikaci umoţňující on-line přístup ke studijním výsledkům svých dětí. Počítačová gramotnost Většina pedagogických pracovníků zvládá základní obsluhu PC a aktivně vyuţívá počítače pro přípravu výuky, zadávání a vyhodnocování domácích úkolů a pokud to provozní podmínky dovolí i při vyučování ve třídě. Zaměstnanci dále absolvují školení dle své aprobace a potřeb. Stále více se rozšiřuje způsob elektronické komunikace mezi vyučujícími a ţáky. Strana (celkem 31) 16

17 13. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet ţáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 75,77/68,90 15/14,25 60,77/54,65 68,90/0, ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Uveďte počet interních a externích pedagogických pracovníků Ve školním roce 2009/2010 bylo ve škole 64 pedagogických zaměstnanců, z toho 4 externí formou. II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků Do 30 let let let let Nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,59 z toho ţen ,14 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaţeného vzdělání (k ) Počet pedagogických pracovníků dosaţené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet pedagogických pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více neţ 30 let Údaje o počtu osobních asistentů pro ţáky (studenty) se zdravotním postiţením, jejich úvazcích, způsobu financování a zaměstnavateli. Stručně popište rozsah a přínos jejich činnosti. Osobní asistenty pro děti a ţáky se zdravotním postiţením nemáme. Strana (celkem 31) 17

18 V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělávání Cizí jazyky Všeobecné předměty Odborné předměty Odborná praxe/odborný výcvik 332,1 227,6 Celkem 1173,1 933,6 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Pozn.: Při velkém počtu oborů vzdělání, kdy je výčet všech předmětů rozsáhlý a obtíţně zpracovatelný, je moţno nevypisovat jednotlivé předměty, ale údaje uvést pouze za skupiny předmětů: 1. cizí jazyky, 2. všeobecné předměty, 3. odborné předměty, 4. odborná praxe/odborný výcvik. Personální změny ve školním roce Pracovník Termín nástupu ukončení Pracovní pozice Dvořák František, Mgr učitel Jeţek Tomáš, Dis učitel OP zkrácený úvazek Kudrnovský Jaromír učitel ODV a OP Kočí Milan učitel ODV Špáda Jiří, Ing učitel OP Jamriška Mir., Doc. Ing. --- úmrtí říjen 2009 Stanislav Petr učitel OP Klos Bohumil, Mgr učitel - zkrácený úvazek Štěpánová Zdeňka, Mgr učitelka - nastoupila na MD Šulc Karel, Ing učitel - zkrácený úvazek Hájková Markéta učitelka - ukončení PP - dohodou Hrdinová Emílie učitelka OP 14. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VČETNĚ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - Jaromír Kudrnovský Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královehradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 ve spolupráci se Sluţbou škole MB, V. Klementa 601, Mladá Boleslav, vzdělávací program Strana (celkem 31) 18

19 Studium pedagogiky A v časovém rozsahu 120 hodin Osvědčení o absolvování programu Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběţné vzdělávání kurzy, semináře) a samostudium - Ing. Vratislav Kozák Celostátní konference Česko-německé školní projekty jako moţnost rozvoje školy Osvědčení o absolvování vzdělávací akce - Jiří Šíma, doškolovací kurz pro učitele svařování, DOM-ZO13, s r. o. Praha - František Bergman, Pověření činností svařovacího technika CWS ANB, Česká svářečská společnost ANB - Ing.. Zuzana Dvořáková kurz EVVO osvědčení o absolvování Environmentální výchova/vzdělávací a informační aktivity v EVVO - Mgr. Lenka Wenzelová - kurz Rozšíření kompetencí výchovného poradce - Certifikát o absolvování. - seminář Legislativa výchovného poradenství a standardní činnosti výchovného poradce - Věra Ondráčková e-learning - Úvod do elektronických spisových sluţeb, praktická práce s ESS (egon) Osvědčení o absolvování kurzu a) počet jednodenních a dvoudenních akcí 2 kurzy Bc. Bernard (LD3, LD4), 2 kurzy Ing. Dvořáková (EVVO) 26 vyučujících - e-learningové kurzy k nové maturitě (hodnotile, zadavatele, komisaři) c) samostudium - samostudium si organizují učitelé sami ve dnech stanovených ředitelem školy v době vedlejších školních prázdnin 12 dní Finanční náklady vynaloţené na DVPP DVPP Kč 15. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Zájmová činnost organizovaná školou (krouţky, ) Škola neorganizuje z důvodu nezájmu ţáků ţádné krouţky. Ţáci mají volný přístup na vybrané PC a internet. Mimoškolní aktivity (exkurze, ) a) Státní zkoušky z psaní na klávesnici b) seminář S tebou o tobě problematika sexu mladých c) dvě akce pro mateřskou školu d) recitační a konverzační soutěţe e) zahraniční zájezdy Dráţďany, Velká Británie, Španělsko f) 53 odborných exkurzí a akcí jednotlivých tříd g) 12 návštěv filmových a divadelních představení (mimo předplatné pro zájemce) Strana (celkem 31) 19

20 Programy a projekty Grantová smlouva: COM-MP název partnerství: Europe AnimÁction Partnerské země: Belgie, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Itálie, Španělsko, Chorvatsko Zatím proběhly dvě partnerské schůzky: Projekt: Jeden svět na školách, Kniha mého srdce, Úvod do světa práce (začínající a končící třídy), Středoškolské hry ve 12 druzích sportů a účast na jazykových olympiádách. Spolupráce se zahraničními školami Kaţdým rokem jsou na naší škole organizovány zájezdy do zemí EU. V daném školním roce se uskutečnil v předvánočním čase zájezd do Dráţďan. V červnu 2010 se uskutečnil poznávací zájezdy do Londýna spojený s výukou anglického jazyka. Tyto poznávací zájezdy jsou nabízeny všem studentům naší školy. V rámci projektu Comenius se konala 1. partnerská schůzka v Madridu v termínu od listopadu Setkání se zúčastnily všechny partnerské školy vyjma Velké Británie, která od projektu ustoupila. Cílem projektu je divadelní představení, které bude prezentováno na závěrečném setkání v Saint Julienu v Belgii. Námětem je putování Odyssea přenesené do doby 2. světové války. Druhé setkání na jaře roku 2010 se konalo na naší škole, kde kaţdý partner prezentoval svou dosavadní práci a provedly se nezbytné korekce. Z tohoto setkání vzešel hlavní úkol vytvořit video nahrávku své části divadelní hry a prezentovat ji na dalším setkání v Řecku na podzim roku Zapojení ţáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěţí Tradicí na naší škole jsou konverzační soutěţe v cizích jazycích. Škola má pravidelně výraznou (i výsledkově) účast ve sportovních soutěţích (viz tabulky níţe). Strana (celkem 31) 20

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2010 2011 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2012 2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

I N N O S T I Š K O L Y

I N N O S T I Š K O L Y VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008 2009 Strana 1 (celkem 28) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 121 288/98-11136 Inspektorát č. 12 Brno Signatura: al1hs201 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště a

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více