Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 3/2013 R O Č N Í K 9, V Y D Á N Í 3 1. B Ř E Z E N V dnešním vydání najdete Z usnesení Zastupitelstva strana 2 Další jednání Rady obce strana 2 Finanční úřad radí strana 3 Vzpomínáme strana 3 Nabitý únor ve škole strana 4 Zápis do školky strana 5 Aktuality z farnosti strana 6 Otázka Pilátova strana 6 Knihovna informuje strana 7 Z historie obce strana 8 Historie v obrazech strana 9 Klub důchodců v roce 2012 strana 10 Vážení spoluobčané, Slovo starosty pokud mám navázat na příspěvek z minulého zpravodaje v představování společenských složek a organizací, které působí v naší obci, bude to už jen formou vyjmenování, protože věřím tomu, že se nám v budoucnu jednotlivě představí prostřednictvím svých zástupců. Takže, vedle posledně jmenovaných hasičů a oddílu TJ Sokol, se nelze nezmínit o Klubu důchodců, jehož členská základna je svým počtem i programem významná a důležitá. Rovněž Myslivecké sdružení Hutisko-Solanec se velmi dobře stará prostřednictvím svých členů nejen o naplňování zákona o myslivosti v našem katastru, ale velmi přínosná je prezentace vztahu k přírodě prostřednictvím kroužku Poštolka pro děti základní školy a mateřské školy. Dále nelze opomenout celoroční činnost kroužku Ahojahoj, který pod vedením své mladé vedoucí, naplňuje volnočasový program pro dětské členy a příznivce. Český svaz chovatelů drobného zvířectva se v obci prezentuje především chovatelskou výstavou při pouti. Český svaz včelařů, ve kterém jsou zapojeni i včelaři z Vigantic, má před sebou náročný cíl v rozšiřování včelstev v našem katastru, jako nezastupitelného prostředníka k zajištění úrody opylováním květů rozličných plodin a ovoce. Na tuto organizaci navazuje místní Český svaz zahrádkářský, který zajišťuje nejen pro své členy poradenský servis a službu moštování ovoce. Rovněž se aktivně účastní společenských akcí v obci a opět zve všechny příznivce na každoroční podzimní výstavu ovoce a výpěstků. Sportovci se mimo oddílu kopané organizují i v MFC Hutisko-Solanec - oddíl futsalu, v tenisovém klubu Soláň a mnozí další bez oficiální registrace při volejbalu, rekreačním fotbalu, či aerobiku a cvičení žen. Všechny tyto spolky či sdružení jsou připraveny zapojit do svých řad další příznivce, pro které je čas strávený před televizní obrazovkou nebo monitorem počítače ztracený. Kulturním organizacím se vrátím v příštím vydání. S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce KULTURNÍ KOMISE OÚ HUTISKO-SOLANEC POŘÁDÁ ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ POLSKÁ KREV DO OSTRAVY KDY: VE ČTVRTEK ODJEZD Z PARKOVIŠTĚ V 16 HOD. CENA: 200,- Kč (VSTUPNÉ A PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU) PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE NA OÚ U PANÍ CABÁKOVÉ NEBO V ZŠ U PANÍ GAJOVÉ (ČÁSTKU 200,- KČ PLAŤTE HNED PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ)

2 R O Č N Í K 9, V Y D Á N Í 3 S T R Á N K A 2 Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec s c h v a l u j e program zasedání v předloženém znění předsedajícím. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec s c h v a l u j e návrhovou komisi ve složení: Bohuslav Chasák, Václav Pavlica Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec s c h v a l u j e ověřovatele zápisu ve složení: Ludvík Dorňák, Mgr. Sylva Kaňáková Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec s c h v a l u j e: - předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci výzvy Zlínského kraje z programu rozvoje venkova za účelem realizace projektu Oprava sociálního zázemí ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec. - zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o poskytnutí podpory - financování projektu ve výši 60% z celkových oprávněných výdajů na projekt tj. ve výši cca ,-- Kč. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení RO a ZO za uplynulé období. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec s c h v a l u j e místní program obnovy venkova obce Hutisko-Solanec v upraveném znění. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec s c h v a l u j e plány práce finančního a kontrolního výboru na rok Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec s c h v a l u j e: - Podání žádosti o dotaci na projekt Karasova naučná stezka v rámci vyhlášené výzvy Regionální operačního programu Střední Morava. - Spolufinancování projektu Karasova naučná stezka ve výši 30% z uznatelných nákladů projektu. - Každoroční vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na krytí případných provozních nákladů projektu, a to po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po dobu udržitelnosti projektu. Z JEDNÁNÍ RADY OBCE Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí oznámení Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec o čerpání svých fondů v rámci hospodaření za rok 2012 v celkové hodnotě ,47 Kč. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Českého svazu chovatelů základní organizace Hutisko-Solanec o povolení výstavy drobného zvířectva ve dnech a Rada obce Hutisko-Solanec projednala Zprávu č. 261/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hutisko-Solanec, IČ: za rok Zpráva společně se závěrečným účtem celoročního hospodaření obce Hutisko-Solanec za rok 2012 bude předložena do příštího jednání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Marie Švihelové, Hutisko-Solanec 649 o odkoupení ¾ podílu pozemků parc. č. 1053/1 o celkové výměře 179 m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr prodeje zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala cenové nabídky na provedení hlavní prohlídky 8 mostů v majetku Obce Hutisko- Solanec a schválila uzavření smlouvy o dílo mezí Obcí Hutisko-Solanec a společností Rušar mosty, s. r. o., Majdalenky 19, Brno v celkové výši ,-- Kč a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Českého svazu chovatelů základní organizace Hutisko-Solanec o poskytnutí dotace na chovatelskou činnost v roce 2013, ve výši 3.000,-- Kč za údržbu a úklid veřejného prostranství ve výstavním areálu. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Římskokatolické farnosti Hutisko, Hutisko-Solanec 443 o poskytnutí dotace na opravu dvou vitrážových oken v presbytáři kostela sv. Josefa. Rada obce Hutisko-Solanec navrhuje zahrnout příspěvek ve výši ,-- do rozpočtových opatření č. 1 rozpočtu obce Hutisko- Solanec na rok Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí Zprávu o provedené inventarizaci majetku Obce Hutisko-Solanec a majetku Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec za rok Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zřízení, provozování a práva stavby zařízení distribuční soustavy s názvem stavby Hutisko u č.p. 314 propustek NNV ŘSD. Rada obce schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu stavby a ukládá starostovi obce Ing. Vladimíru Petruželovi, aby smlouvu podepsal. Rada obce Hutisko-Solanec schválila bezplatný převod majetku obce Hutisko-Solanec 5 kusů jídelních stolů, 15 kusů židlí a rozmetadlo do majetku TJ Sokol Hutisko-Solanec v celkové hodnotě ,-- Kč Rada obce Hutisko-Solanec projednala schválila výpověď plné moci společnosti OPTIMUM centrum pojištění, s.r.o. k zastupování ve věci pojištění majetku Obce Hutisko- Solanec a zároveň vyhlašuje výběrové řízení na pojišťovacího makléře pro nové období. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci březen 2013 Krištofová Zdenka 85 let č.p. 148 Šarman Josef 75 let č.p. 4 Románek Miroslav 60 let č.p. 629 Závadová Eva 60 let č.p. 617 Andrysová Anežka 50 let č.p. 176 Fiurášková Ludmila 50 let č.p. 505 Růčková Alena 50 let č.p. 350 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Prosíme manželské páry, které se v roce 2013 dožívají výročí zlaté či diamantové svatby a neměli sňatek na Hutisku-Solanci, aby se nahlásili na Obecním úřadě u matrikářky p. Marcely Cabákové. Děkujeme. Upozornění Ve středu dne , v době od , hodin, budou v zasedací místnosti Obecního úřadu pracovnice Finančního úřadu z Rožnova od Radhoštěm pomáhat občanům vyplnit daňová přiznání z příjmů + sbírat vyplněná přiznání k odevzdání na Finanční úřad. BRÁNY NA HŘBITOVĚ Obrací se na nás spousta občanů ve věci havarijního stavu vstupních branek na našem hřbitově. Stav našeho hřbitova se snažíme postupnými kroky zlepšovat. V loňském roce došlo k výstavbě nového oplocení a nového chodníku ve východní části hřbitova, který chceme v letošním roce ještě prodloužit. Zároveň došlo k opravě kamenných pilířů, které byly popraskané a brány v nich již nedržely. S tím souvisí plánovaná výměna všech vstupních branek, která bude provedena při rekonstrukci hlavního chodníku napříč hřbitovem. Tato rekonstrukce by měla být dokončena dle podmínek získané dotace do června letošního roku. Prosíme tedy o Vaše pochopení a strpení ve věci opravy vstupních branek na našem hřbitově. Novorozeňátka v únoru 2013 Jan Pavlica č.p. 231 Jakub Satola č.p. 519 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Poslední rozloučení v únoru 2013 Milada Mlýnková č. p. 436 ve věku 87 let Josef Bělunek č. p. 12 ve věku 79 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých PODĚKOVÁNÍ Srdečně děkujeme sousedům a všem známým, kteří se přišli rozloučit s naší drahou zesnulou Marií Poláškovou Za zarmoucenou rodinu manžel a synové s rodinami Děkujeme všem za účast a květinové dary na posledním rozloučení s panem Emilem Bortlem. Manželka, syn Petr s rodinou a dcera Jaroslava. VZPOMÍNKA Nezemřela jen spí. Sní-li sen, tak krásný o svých dětech a o těch,které tolik milovala a kteří milovali ji. Dne 10.března 2013 uplyne šest let, co navždy opustila své nejbližší a nejdražší naše maminka paní Božena Minarčíková rozená Vaníčková Maminko za tvoji lásku a velké oběti, buď k tobě štědrá ruka Boží a svatá přímluva Panny Marie. To přání je k Tvým nedožitým 43 letům od dětí a ostatních, kteří s kytkou, svíčkou a modlitbou k Tvému hrobu přijdou. S láskou a úctou vzpomíná manžel, děti Honzík, Kubík a Vendulka, rodiče a sourozenci s rodinami.

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Únor ve škole Že je zima dlouhá a že už by mohlo být klidně trochu tepleji to slyšíme koncem února na každém rohu nás školních, se to ale netýká pro nás je únor superkrátký! Jen si přečtěte, co všechno jsme museli nacpat do třech týdnů! Recitační soutěž Recitační soutěž jsme už v lednu zahájili třídními koly. Děti si vybraly báseň, kterou se naučily zpaměti a pokud možno ji před třídou co nejlépe předvedly. Z nejlepších byli vybráni adepti pro kolo školní hodnotili jsme v několika kategoriích, zvlášť první a zvlášť druhý stupeň. A že bylo z čeho vybírat! Ti úplně nejlepší se zúčastnili okrskového kola na základní škole Videčská v Rožnově pod Radhoštěm. Za první třídu nás reprezentovali Tobiáš Vala a Tereza Vardžáková, ze třetí třídy Jakub Bortel a Martin Skalík a páťačky Kateřina Londáková a Tereza Zapletalová. Druhý stupeň reprezentovali Leoš Cáb a Lucie Hatlapatková, z nejvyššího ročníku Karolína Nováková a Jiří Skalík. Nutno podotknout, že to tentokrát porota vůbec neměla jednoduché a že se při výběru pěkně zapotila! Přesto byla konkurence rožnovských škol tvrdým oříškem i pro naše borce. Všichni však měli možnost vyzkoušet si soutěžní prostředí, porovnat své šance a v neposlední řadě si vyslechnout zhodnocení odborné poroty což pro mnohé může být do příštích kol velkou motivací. Příští rok je další šance. Zápis do 1. třídy A zatímco před vysvědčením byli zkoušeni hlavně ti větší, 7. února se přišli do školy představit předškoláci. Letos dorazilo se svými rodiči 29 dětí - všichni se statečně poprali s připravenými úkoly a byli tak coby nachystaní školáci bez výjimek přijati Nechme se překvapit, kolik z nich nakonec v září skutečně usedne do školních lavic a kolik se jich ještě vrátí zpátky do školky a že by to byla škoda! Vždyť právě pro na naše nejmenší děti se na jednotlivých patrech školy postupně objevují barevní malovaní panáci, kteří budou jen rádi, když je někdo o přestávkách poskáče. Turnaj v miniházené pro prvňáčky Ve čtvrtek 21. února se žáci první třídy zúčastnili sportovního dopoledne s miniházenou. Půlden věnovaný nácviku, pravidlům a turnaji v této míčové hře jsou pravidelně organizovány pro podporu tohoto sportu na ZŠ Pod Skalkou a jednotlivé ročníky naší školy se těchto dní zúčastnily v minulých měsících již několikrát. Tentokrát zajeli změřit své síly žáci z 1. třídy a mnozí zjistili, že máme ještě co dohánět. Dětský Karneval Velmi bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli (věcnými dary) a svou účastí podpořili úspěšnost letošního KARNEVALU. Hlavně mladší děti, ale i ti starší, si jistě užili naši každoroční tradiční akci. Letos jsme si však vypůjčili netradiční hudbu a také jsme vyzkoušeli nové občerstvení párek v rohlíku a vařenou kukuřici po kterých se jen zaprášilo! Děkujeme za pomoc při přípravě a organizaci dětského karnevalu i Školské radě a dobrovolníkům z řad rodičů a všem zaměstnancům školy. Děti, kterým je akce určena především, si jej maximálně užily, a ty poslední opouštěly tělocvičnu až za tmy! Pokud nevěříte, stačí se jich zeptat. Soutěž ve zpěvu Šanci ovšem měli i mladé pěvecké talenty 18. února proběhlo školní kolo pěvecké soutěže, kde šlo především o užší výběr malých zpěváků, kteří dále postupují do dalšího kola soutěže Zpěváček do Rožnova, kde je čeká zpěv lidové písně v kroji. Za naši školu budou bojovat Leoš Cáb ze sedmého ročníku, Nela Porubová ze třetí třídy, a prvňáčci Tereza Vardžáková, Tereza Kuběnová, a Tobiáš Vala. Divadlo loutek v Ostravě Ve středu 30. ledna si předškoláci z MŠ, 1. třída a 2. třída ZŠ udělali kulturní výlet do Ostravy navštívili představení Kocourek Modroočko v Divadle loutek. Modroočko pochází z oblíbené dětské knížky Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka. Na začátku je to malé kotě, které si trošku nemotorně osahává svět a hledá v něm své místo. Seznámí se se zkušenějšími kocoury a postupně vyroste v dospělého, zamiluje se a stane se tatínkem. Malí diváci ocenili krásnou muzikálovou pohádku (tentokrát bez loutek), zato však s nádhernými písničkami Marka Ebena a mimořádným hudebním a pohybovým nadáním všech účinkujících herců. Poslední lednový den jsme dětem pogratulovali k pololetním výsledkům a ve všech třídách rozdali vysvědčení. V pátek si všichni užili zasloužený oddychový den poločas, aby nabrali sil do dalšího pololetí, které budou zcela jistě potřebovat! Závody ve šplhu mezi školami Po úspěšném předvánočním turnaji ve šplhu jsme usoudili, že by bylo trestuhodné, nechat naše šampióny ladem a přihlásili jsme se na turnaj v Rožnově ve škole 5. května. Naši školu reprezentovalo celkem 17 žáků od první do deváté třídy. Rozděleni byli do kategorií podle tříd, zvlášť děvčata - zvlášť chlapci. Každý měl dva pokusy, počítal se lepší čas. První tři nejrychlejší obdrželi diplom a medaili. Naši závodníci - Martin Dorotík, Rostislav Babinec, Veronika Fiurášková, Lucie Vičanová, Michaela Stejskalová, Tobiáš Vala přivezli šest medailí! Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci a výhercům blahopřejeme!!!

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Zprávy ze základní školy Hutisko-Solanec Sněhovánky Sportovně nezahálela ani družina s dětmi prvního stupně a ve čtvrtek odpoledne jsme si zadováděli v rámci akce Hutiského sněhování. Jízda na čemkoli a stavba ze sněhu byly hlavní soutěžní kategorie. Odpoledne se vydařilo nejen díky včasnému přívalu stavebního materiálu, ale také díky hojné účasti dětí a sněhové náladě! Zvažujeme, že napřesrok vyhlásíme speciální kategorii rodičovskou, aby si užili doslova malí i velcí. vymalovat celou školu najednou, a proto zkrášlujeme naše prostředí postupně. Besedy v knihovně Besedu v Karasově knihovně tento měsíc absolvovaly druhá a sedmá třída. Druháci besedovali na téma Barevný svět knížek a sedmáci se zasnili ve světě Sci-fi a fantasy. Škola ovšem nespí ani o jarních prázdninách bude se malovat ve třetím patře takže se žáci druhého stupně můžou už teď těšit na nové třídy i chodby. Z finančních důvodů si nemůžeme dovolit Koncem března oslavíme svátek učitelů, který je u nás - byť neprávem - často opomíjený. A ač opomíjení a často hodnoceni laiky, určitě nejsou učitelé zanedbatelní. Naše práce není snadná, často se na ni zapomíná a považuje se za samozřejmost, ale jsme to především my, kdo s vašimi dětmi trávíme spoustu času a tak si zasloužíme nejen jejich, ale občas i vaši pozornost. Mnohdy nám ji věnujete, a za to vám patří dík. Mějte se krásně! Iva Kretková Návštěva 1.třídy V úterý, předškoláci navštívili 1. třídu naší ZŠ. Děti moc rády viděly kamarády, kteří před nedávnem opustili MŠ. Přivítali jsme se a děti z mateřinky byly usazeny do školních lavic. Začala výuka. Pestrá třičtvrtěhodinka byla pro předškolní děti výzvou a poučením zároveň. Počítali, zpívali, cvičili a kreslili opravdu už se školáckým nadšením. Nechyběly ani malé dárečky a sladkost na rozloučenou. Zdá se, že se naši malí do školy těší?! Zimní radovánky Divadelní představení O kulturní vyžití žáků naší školy se minulý týden postarala divadelní společnost z Opavy přijeli a předvedli nám své divadelní vystoupení s názvem Česká balada - nenásilnou formou výkladu a dramatizace nás provedli vývojem literárního útvaru balady, a současně představili nejvýznamnější spisovatele tohoto žánru. Poděkování Poděkovat touto cestou chceme také panu Kučerovi za to, že přispěl na nákup dresů pro naše žáky reprezentanty školy. Zároveň děkujeme Honebnímu společenstvu za finanční dar, který bude použit na zlepšení podmínek dětí a žáků školy. Pranostika praví, že: Únor bílý, pole sílí. Únor jsme opravdu bílý měli. Doufejme tedy, že nám pole zesílí, přinejmenším tak, jako naše děti, kterým zimní radovánky a aktivity rozhodně k síle přispěly. Na školní zahradě si opravdu užíváme. Máme uježděnou bobovou dráhu, kde děti předvádí úžasné jízdy, stavěli jsme sněhuláky, stavíme ledové jeskyně, tunely a iglú, vyšlapáváme cestičky ve sněhu, malujeme barvami na sníh a pod vzrostlými jehličnatými stromy máme přírodní domeček, kde skoro vůbec nesněží. Věnujeme se také našim opeřeným kamarádům, ptáčkům, kterým co druhý den sypeme do krmítka. Určitě se nám za to na jaře odmění veselou písničkou. Naše školička informuje Zápis do 1.třídy Ve čtvrtek proběhl ve dvou třídách ZŠ zápis do 1. třídy. 19 předškoláků šlo svést souboj se znalostmi a pamětí. Prostředí tříd, našim dětem již známé, bylo připraveno pro tuto velkou událost. Silný prožitek nejen dětí, ale i rodičů, profesionálně usměrňovaly p. učitelky z 1. stupně ZŠ. Úkoly, kresba, zpěv, či recitace byly náplní čtvrthodinky, která byla každému dítěti věnována. Vše dopadlo dobře, nebyli uplakánci, no a teď se uvidí? Každopádně držíme všem budoucím prvňáčkům palce! G. Prášilová UPOZORNĚNÍ V týdnu od v době od 8:00-15:00 hod. se budou v MŠ vydávat a přijímat žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2013/2014. Informace na tel.čísle

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Aktuality z farnosti a církve Letošní začátek března je ve znamení mimořádných událostí, které nastaly v důsledku nenadálé abdikace papeže Benedikta XVI. 11.února a kdy svou službu na "Petrově stolci" skončil koncem února. Takže od 1.března nastává doba tzv. sedisvakance - to je uprázdnění papežského úřadu, příprava na volbu papeže nového, a pak volba papeže z kardinálů, kteří ještě nedosáhli 80 let. Na nás věřících nyní je, abychom se modlili za dobrou volbu nového papeže a zároveň děkovali odstupujícímu papeži za jeho osmiletou náročnou a dobrou službu, v jeho vysokém věku, a prosili Boha, aby mu dal ještě hodně sil a zdraví, když nyní bude žít v ústraní.můžeme doufat, že v prvním březnovém týdnu bude zvolen nový papež. Ke konci postní doby v úterý 19. března oslavíme svátek patrona našeho kostela sv. Josefa bohoslužbou v 17,15 hod. Ale hlavní pouť bude v neděli 5.května, kdy se to dá lépe oslavit. Zpovídání před velikonočními svátky je plánováno na úterý Sv. týdne 26.března od 14,30 do 16,30. Pak se zpovídá v Prostřední Bečvě a je tam i mše sv.v 17,30 hod. Budou tu zase cizí zpovědníci, tak jich dobře využijte k řádnému očištění duše. Volám i školní děti a mládež, kromě dospělých. Rovněž připomínám, že jít aspoň jednou do roka ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání je nám uloženo po těžkým hříchem. /aby se někdo nevymlouval, že to nevěděl./ Je to proto, že jak říká 6.základní pravda naší víry: Milosti Boží je ke spáse nevyhnutelně potřeba. Milost se v nás po křtu umenšuje nebo i ztrácí těžkým hříchem, a získává zase lítostí a svátostí smíření /zpovědí/. Jelikož si nikdo nemůže být jist, že je stále v milosti, uložila církev, aby každý katolík šel aspoň jednou do roka ke zpovědi a ke přijímání, pod touto tvrdou sankcí. Vyvrcholení Velikonoc začíná Svatým týdnem - na Květnou neděli - od 24. do 31.března. Hlavní je pak Velikonoční triduum /od Zeleného čtvrtka večera/, kdy je mše na památku Poslední Večeře Páně. /v Hutisku v 17 hod., Pr. Bečva v 16:30 hod./ Na Velký pátek není mše svatá, jen křížová cesta a Velkopáteční obřady. U nás je to v 15 hod., kdy začínáme křížovou cestou. /v Pr. Bečvě se začíná v 16 hod./ Na Bílou sobotu máme bdít u Božího hrobu a večer v 19:30 začnou obřady vzkříšení. Dnes se jim říká obřady Velikonoční vigilie. /v Pr. Bečvě jsou až v 5:30 ráno v Hod Boží velikonoční./ Na Velikonoční neděli a pondělí je mše svatá v Hutisku.-Solanci jako v neděli v 8,45 hod. Dobrou duchovní přípravu na Velikonoce přeje a na setkání při obřadech a bohoslužbách se těší otec Josef OTÁZKA PILÁTOVA Na Velký pátek se v kostelech se přečítají pašije evangelisty Jana. Pilát se ho zeptal: Ty jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl: Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl: Co je pravda? Dlouhá léta jsem se divil, proč mu Ježíš na tuto otázku vůbec neodpověděl, proč mlčel. Možná, že římský místodržitel zaháněl nudu v Judey četbou stoických filozofů a Ježíš nyní vůbec nevyužil příležitosti, aby mu na tuto stěžejní filozofickou otázku odpověděl, aby mu něco řekl o svém pojetí pravdy. Současní čeští politici mne naučili rozumět Pilátově otázce a Ježíšovu mlčení trochu jinak. Jednou jsem sledoval televizní debatu, v níž se zoufalý moderátor marně snažil přerušit proud sebevědomého mlžícího ptydepe (umělé funkcionářské pseudořeči, karikované ve hře Zahradní slavnost) mladé poslankyně, aby z ní dostal odpověď na otázku, zda lhala svým kolegům v kavárně či zda lže nyní, tvrdí-li, že tehdy lhala. Moderátor byl skvělý, ale jednu věc zřejmě nepochopil: poslankyně na to prostě neumí odpovědět, ona to totiž už sama neví a to ne proto, že by trpěla zapomnětlivostí. Slečna poslankyně se upsala světu, který není z pravdy, který už nerozeznává, co je pravda a co je lež - především proto, že se těmito nadstandardními otázkami vůbec nehodlá nezdržovat. Místo lži nastoupila mystifikace a místo pravdy umění říci každému, co chce slyšet a co získává body. Když jsem před dvanácti lety vystupoval v jedné televizní diskusi s místopředsedou a místopředsedkyní stran opoziční smlouvy, odvážil jsem se po vysílání špitnout panu místopředsedovi otázku, která mne opravdu trápila: Ale vy přece víte, pane místopředsedo, že to, co jste teď celou hodinu tvrdil, přece není vůbec pravda? Podíval se na mne s opovržlivým údivem jako na naivního přihlouplého trpaslíčka, který znalému a zkušenému obrovi moci na okamžik nešikovně zahradil cestu: Pravda? Ona mluví ke svejm a já taky ke svejm. Jinými slovy: Hlupáčku, to, co je pravda, nás vůbec nezajímá. Zjišťováním toho, jak se ve věci ve skutečnosti mají, se vůbec nezdržujeme. My na to jdeme vědecky: zaplatíme si agenturu, která nám zjistí, co naši potencionální voliči chtějí slyšet a my jim to řekneme. Dají nám hlasy, otevřou nám dveře do parlamentu a víc už nás nezajímají. Ten večer jsem si otevřel znovu pašije v evangeliu svatého Jana. Možná, že se Pilát tenkrát po pravdě také vůbec neptal. Možná, že slovo pravda vyslovil tak štítivě a opovržlivě jako pan místopředseda. Možná chtěl také jen cynicky poznamenat: Pravda? Copak to je? Co záleží na nějaké pravdě? Zase je tu nějaký naivní pravdoláskař, který nepochopil, jak to máme v našem světě navěky zařízené a plete se nám pod nohy? Na kříž s ním! Ano, pašijový příběh Velkého pátku nám říká, že pravda a láska opravdu nevítězí nad lží a nenávistí. Ve světě Pilátů, cynických místopředsedů a snaživých bezskrupulózních poslankyň končí na kříži. Avšak tím velikonoční příběh nekončí. Jan Zahradníček napsal v jedné své básni, že totalitní režimy se vždy snaží o to, aby dějiny nepřekročily odpoledne Velkého pátku. Patřil jsem tedy k naivním lidem, když jsem v disentu snil o době, která ten čas Pilátů změní a pak v zástupu, zvonícím klíči a nadějí doufal, že se už blíží velikonoční ráno zmrtvýchvstání pravdy? Ta otázka mne a asi nejen mne letos trápí víc než kdykoliv předtím. Ale snad jsme byli naivní jen v tom, že jsme netušili, jak dlouhá a spletitá ta cesta bude a kolik lidí ji postupně opustí a kolik tuto naději zapře, dřív než kohout zakokrhá. Hranice mezi tmou Velkého pátku a nadějí velikonočního jitra probíhá naším životem. Překračujeme ji v každém okamžiku, když se rozhodujeme, zda ustoupíme a uvykneme zlu, zda si alibisticky umyjeme ruce, zda se zabydlíme ve světě Pilátů, Herodů a Kaifášů, zda konformisticky zdomácníme ve světě cyniků a obratných mystifikátorů, zda se otázce po tom, co je pravda a lži jen vědoucně vysmějeme anebo budeme následovat toho, který na otázku po pravdě neodpověděl definicemi, nýbrž dal tichou odpověď vlastního příkladu věrnosti pravdě až k vrcholné oběti. Minulo dvacet století, otázka po pravdě zůstává stále otevřená. O Pontském Pilátovi víme už jen to, že zastával svůj úřad římského místodržitele v době, kdy Ježíš, tesař z Nazaretu, natrvalo vstoupil do příběhu dějin lidstva. Mons. Prof. Tomáš Halík ThDr. Příspěvek zaslal Jiří Michut

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Informace z obce Ve dnech ledna se v Brně uskutečnil 21. ročník Regiontour, tradiční mezinárodní veletrh turistických možností v regionech. V rámci doprovodného programu se konal i 15. ročník soutěže o královnu regionů České republiky REGION REGINA Soutěžící ve třech disciplínách prezentují svůj region: od jeho historie, přes kulturní tradice, turistické zajímavosti a přírodní krásy až po gastronomii regionu. Čtvrtá - volná disciplína nabízí soutěžícím prezentaci osobního šarmu a elegance. Soutěže se zúčastnila i studentka z Hutiska, Natálie Růčková, která předvedla prezentaci zajímavostí valašského regionu a naší obce spojenou s ochutnávkou vlastnoručně připravených krajových jídel, poté se svými kamarádkami zatančily tradiční Točené / samozřejmě ve valašském kroji/ a ve volné disciplíně spolu s kamarádkou z dramatického kroužku hereckou etudu Dialog sourozenců. Po závěrečném vyhodnocení se umístila na pěkném třetím místě. Gratulujeme. Karasova obecní knihovna Kdo nejrychleji napíše SMS? Je rozhodnuto! Nejrychlejší je Veronika Hatlapatková, která napsala 135 znaků za minutu. Těsně za ní se umístila Monika Andrýsová 131 znaků a 3. místo obsadila Karolína Nováková 118 znaků. Jak rychle posílají SMS chlapci bohužel nevíme, protože ani jeden neměl odvahu se soutěže zúčastnit. GRATULUJEME VÍTĚZŮM! Přivítejte jaro s novým šperkem! Minikurz pro šikovné ruce se uskuteční v pondělí 11. března od 16 do 19 hodin v knihovně. Pod vedením zkušené lektorky M. Švihelové si každý účastník vyrobí šperk podle svých představ. FIMOhmotu a veškeré komponenty, které budete k výrobě náhrdelníků, náramků, náušnic apod. potřebovat, dostanete na místě. Cena kurzu včetně materiálu je 130 Kč. Z organizačních důvodů prosím zájemce, aby se nejpozději do 8.3. hlásili v knihovně nebo na tel.čísle anebo Pokud budete psát SMS, nezapomeňte uvést své jméno. Březen je měsíc knihy přestože to mnozí už ani nevnímáme. Při této příležitosti vyhlašuje knihovna soutěž O nejpilnějšího čtenáře. Od 1. března až do prosince se vám bude zapisovat vše, co si v knihovně půjčíte. Soutěžit se bude v pěti kategoriích: kategorie - děti, 4.kategorie - studenti, 5. kategorie - dospělí. Nejlepší čtenáři budou v prosinci na slavnostním vyhlášení oceněni. Milí čtenáři, čtěte, čtěte, když ne pro vítězství, tak pro chvíle pohody. Podrobnější informace ke všem akcím najdete na našich stránkách: M. Fajkusová, knihovnice Vzpomínka na Vánoční koncert nám vánoční čas zpříjemnily bývalé studentky naší ZŠ Hanka a Lenka Blahovy. Pozvaly si také svého hosta Martinu Mergentalovou. V kostele sv. Josefa jsme se mohli zaposlouchat do libých zvuků houslí Hanky Blahové. Hanka vystudovala Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži oboru hra na housle ve třídě prof. Jaroslava Krátkého. Nyní studuje druhým rokem na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě ve třídě prof. Petera Michalici. V Bratislavě také učí na Základní umělecké škole Júliusa Kowalského a Soukromé umělecké škole Art Pegas. Letos se zúčastnila Letní orchestrální akademie v Rakousku pod vedením členů Vídeňské filharmonie. Společně s Hankou vystoupila také její sestra Lenka, která se věnuje hře na cimbál. Lenka vystudovala také Konzervatoř v Kroměříži v cimbálové třídě prof. Růženy Děcké. Své studium ukončila absolventským koncertem za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Po studiu na konzervatoři byla přijata na Lisztovu Akademii v Budapešti, kde studuje již druhým rokem. Je nositelkou řady ocenění z českých i mezinárodních cimbálových soutěží. Pravidelně vystupuje s cimbálovou muzikou Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem u nás i v zahraničí. Jako hosta si mladé umělkyně pozvaly Martinu Mergentalovou. Martina nyní vyučuje na Konzervatoři v Kroměříži hru na klavír, dějiny a literaturu klavíru a věnuje se korepeticím se studenty. Je také stálou výpomocí jako klavíristka ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. Jsme velmi rádi, že nám holky zahrály na Vánočním koncertu a přejeme jim mnoho nejen hudebních úspěchů. Kulturní komise Obce Hutisko-Solanec VYHLAŠUJE DĚTSKOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA NAŠE ŠKOLA SLAVÍ NAROZENINY Výtvarné práce odevzdejte do konce března své paní učitelce nebo na OÚ paní Fiuráškové. VERNISÁŽ DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH PRACÍ PROBĚHNE V DUBNU, KDE BUDOU OCENĚNY NEJLEPŠÍ VÝTVARNÉ PRÁCE

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / O HISTORII OBCE HUTISKO-SOLANEC Vážení občané, v dnešním příspěvku se budeme věnovat osobám prvních učitelů na Hutisku i Solanci pod Soláněm. S osobou učitele Tomáše Kahlíga, který u nás působil v létech 1847 až 1862 je spojováno několik významných událostí, ale i historek. Lidé si jeho příjmení od počátku zjednodušili a trochu zkomolili, a tak se mu otevřeně říkalo Tomáš Galík. Při jeho první hodině ve škole, kde začínal učit, a to ve škole na Soláni, U Dobrozemských, když vyzval ve třídě děcka, aby si sundali klobouky a pověsili na věšák a sedli si na lavu (lavice tenkrát ještě nebyly), nikdo ho neuposlechl. Jak uvádí ve školní kronice, když ani po třetím vyzvání se nikdo k tomu neměl, tak celou situaci zachránila tetka Křenčena, která přivedla poprvé malého Metuda do školy, protože se bál, tak jako dnešní prvňáčci, poručila mu, aby pana učitela křesťansky pozdravil, obtulil pánovi ruku, širáň pověsil na hřebík a lapnul si na lavu. Když to malý Metud udělal, tak i ostatní děti to po něm zopakovaly a mohlo začít vyučování. Teprve po té si učitel Kahlíg uvědomil, že mu děti nerozuměly, a on sám se po večerech, kdy navštěvoval rodiče svých žáku, vzdělával v místní mluvě a dialektu. Tento učitel Galík se stal velice oblíbeným nejen u dětí, ale rovněž i u dospělých, které rovněž učil číst a psát, půjčoval knihy a vzdělával místní hospodáře, kdy a jak mají co sít a sadit, aby byla větší úroda. Učil roubovat ovocné stromky, chovat včely u chalup (ne jen brtničit), ale hlavně dával na důraz první z chovatelských zásad u dobytka, aby se nepářil volně příbuzensky mezi s sebou. Poctivá učitelská práce, psaní školní a posléze i obecní kroniky, vzdělávání a šíření osvěty mezi lidmi natolik Tomáše Galíka zaměstnávalo, že ani nestačil včas všechny v obci navštěvovat. Jaký byl osud tohoto oblíbeného učitele? Chalupu, domek měl v obci nově postavenou na okraji panského dvora, včetně menších polností. Jelikož se panu učiteli říkalo zkomoleně Galík, tak se podle tehdejšího zvyku říkalo místě pobytu na Galíkově, a toto pojmenování tam zůstalo i do dnešních časů. Protože učitel zvládal své povinnosti ve škole na Soláni, pod Soláněm i v Zákopčí a další čas trávil doučováním dospělých po vsi, na domajšku často chyběl. A tak se přihodila situace, že jednoho dne předčasným návratem ze školy v Zákopčí přistihl svou ženu v náručí pacholka, a následná potyčka skončila smrtí Tomáše Kahlíga. Nástupcem Tomáše Kahlíga se v roce 1862 stal další z řady študovaných učitelů, prvním byl Josef Tomek, po něm následovali další, až starším občanům známý pan učitel Klobuk. To je však už historie nedávno minulá, my se vrátíme o pár let zpět a podíváme se na počátky školy v Zákopčí. V tomto údolí, které bylo v minulosti podstatně více odlesněno, než jako ho známe nyní, žilo hodně osadníků a ještě daleko více dětí. Proto se zde již v roce 1910 postavila školní budova, dřevěná, neboť vyučování po nájemních třídách po chalupách nestačilo pokrýt zdaleka potřeby počtu žáků. Tato původní jednotřídka se brzy zvětšila na dvojtřídku, ale ani tato nebyla dostatečná, byť s pravidelnou docházkou dětí z chudých rodin, díky chybějícímu oblečení a obuvi, to bylo problematické. Na této škole začal po první světové válce působit s učitelováním pokrokový a světem zcestovaný učitel, pan Cyril Mach. Jeho moderní formy vyučování s propojením praktických dovedností a návyků pro život důležitých, byly doplněny znalostí několika světových jazyků, znalostí sadaření, včelařství i základů léčitelství samotných lidí, ale i zvířat. Vyučování základních předmětů bylo doplňováno ověřováním na modelech či pomůckách, vždyť vybavení školního kabinetu mohla zákopecké škole závidět kdejaká víceletá městská škola. Žáci byli cílevědomě vedení k sportování, a to jak v létě na školním hřišti nebo především v zimě v lyžování. Kdo to vlastně Cyril Mach byl? Syn panského kočího ve Starých Smokovcích u Nového Bydžova v Čechách, který se po maturitě a kantorském vzdělání dostal jako učitel na Valašsko. Nejprve do Valašské Bystřice a následně do Kněhyň-Horní Bečvy. Jako účastník první světové války, kde utrpěl zranění, byl po vyléčení, již ženatý za učitelku Táňu Michálkovou, ustanoven jako správce a současně řídící na školu v Hutisku-Zákopčí. Velmi brzy zjistil, že situace na Zákopčí, tak jako na celém Valašsku je díku velice tvrdému životu a chudobě místních chalupářů velmi složitá, a zajistit pro všechny děti pravidelnou školní docházku bude stát velké úsilí a přesvědčování rodičů, aby své ratolesti do školy posílali. Samotná škola, postavená v roce 1910 jako jednotřídka s malým bytem pro učitele, ve které se tísnilo na padesát dětí, nebyla nafukovací. Mach začal proto učit s manželkou na směny, kdy ty mladší chodily dopoledne a ty starší zase odpoledne. Posléze dokonce z jednoho pokoje malého učitelského bytu byla zřízena druhá třída, ve které vyučovala paní Machová. V létě se tak více využívalo venkovního prostranství u školy. Na základě svých zkušeností a známostí dokázal pan Mach postupně získat, nikoliv vyprosit či vyžebrat, pro své žáky základní prostředky, aby mohli vůbec do školy docházet. To znamená boty, látky na ošacení i samotné oděvy, mýdla na osobní hygienu a další důležité věci, včetně balonů na fotbal anebo lyže, tak aby se děcka z Hutiska-Zákopčí nemusely stydět, když spolu vyrazili někde na závody. Celé jeho snažení přineslo brzo kýžený výsledek, že i v těch nejchudších rodinách mělo každé dítě svoje oblečení i obutí (nemusely si ho na střídačku půjčovat)a mohly i v zimním období chodit všechny do školy. V letní dobu, hlavně v čase polních prací, musely však ty starší zůstat doma a pomáhat, tuto omluvu musel pan řídící přijmout. V příštím pokračování si povíme, jak se podařilo postavit Machovi novou školu a proč zde stojí památník CH.G. Masarykové, tak nasledanůůůůůůůůůůů.

9 STRÁNKA 9 ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC 3/2013 Obrazová příloha o historii obce Hutisko-Solanec Škola na Soláni Škola pod Soláněm s pohledem na starou cestu do Karlovic Škola pod Soláněm - rok 1910 Děti ze školy pod Soláněm - rok 1920 Děti ze školy na Zákopčí Děti ze školy na Zákopčí - závody na pustevnách

10 ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC STRÁNKA 10 3/2013 Klub důchodců a rok 2012 Mateřské centrum Sluníčko Klub důchodců v Hutisku-Solanci má 140 členů, z toho dobrovolně ve výboru pracuje 15 členů. Členové výboru se scházejí jednou měsíčně a připravují všechny plánované akce. V lednu a únoru se klub připravoval ke stěhování z budovy bývalé mateřské ško!! POZOR ZMĚNA OD BŘEZNA JE ly do prostor nové multifunkční budovy kde jsme vybavili klubovnu. Takže od dubna se důchodci pravidelně scházejí každé pondělí v nové klubovně. MATEŘSKÉ CENTRUM KAŽDÝ Každý třetí čtvrtek se nazývá vycházkový, neboť p. Krátká nám na tento den ČTVRTEK DOPOLEDNE organizuje zajímavé vycházky. Někdy pěšky, nebo kousek autobusem, nebo naod 9 HOD DO 12 HOD!! plánujeme autovycházku (Štramberk, tam prohlídka všeho co se dalo, potom pohankový mlýn v Trojanovicích i s přednáškou a nákupem). Zveme všechny dětičky s rodiči, V únoru bývá pravidelně vycházka na bowling a v prosinci zase jdeme okolo babičkami..na Hutiska s ukončením v restauraci. Mnoho těchto vycházek se i důchodci z ValašCVIČENÍ S DĚTMI, MALOVÁNÍ ské Bystřice, se kterými máme družbu. Pravidelně se koná výroční členská schůze s občerstvením, květnové setkání s I VOLNÉ HRANÍ programem, občerstvením, tombolou a dárečky i hudbou k tanci. Další pravidelná PRÁZDNINY ZAVŘENO akce je smaženice na tu se moc těšíme, máme príma kuchaře. Dále již třetím rokem jezdíme v červnu do maďarských termálních koupališť. Také každoročně Milé maminky,pokud nechcete, abychom MC cvičíme na Svatojánských sportovních hrách na Zákopčí, kde je i guláš, pivo a pro nezájem zavřeli, pak neváhejte a přijďte. další dobroty. V červnu zase opékáme na Čartáku špekáčky a zveme zde i důkrásné nové prostory tu čekají jen a jen na chodce z Valašské Bystřice. vás! Také pravidelně jezdíme na zájezdy. V dubnu jsme byli v olomouckém Arcibiskupském paláci v muzeu, potom ve městě, dále na Svatém kopečku a v zahradách (V nové budově pro volnočasové aktivityv Bystrovanech. V srpnu jsme zase jeli na hrad Pernštejn, na Zelenou horu a probývalý skleník, Za ZŠ A MŠ Hutisko, nízká, hlédli si krásný kostel v Polné. V listopadu zase nákupy v Polském Těšíně. V nově opravená žlutá budova, první patro.) prosinci jsme zase prodávali na hutiském jarmarku - mimo občerstvení i pletetěšíme se na vás! Lenka Stejskalová a né mazlíčky pro naše děti. Potom se zase sejdeme na Adventním posezení s Sabina Vašutová z MC. programem, dárečky a občerstvením. Rok 2012 byl výjimečný v tom, že naše obec navázala příhraniční družbu s Makovem na Slovensku. První hosté z Makova byli u nás při otevírání nové klubovny. Potom jsme zase jeli my do Makova na 15. výročí založení jejich klubu. Ještě jsme se setkali společně na vycházce na Kasárnách a na tradiční hutiský jarmark přijela družba z Makova i Valašské Bystřice. Proto že nás pozvali na jarmark do Makova, k prodeji pletených mazlíčků muselo se rychle několik kočiček doplést. Prodalo se všechno. Konec roku jsme ještě znovu oslavili vycházkou na Čarták, dále pěšky na Zákopčí s malou zastávkou u Staňků. Vše, co jsme si naplánovali jsme zvládli a už zase vymýšlíme co v novém roce 2013 budeme vyrábět a dělat. Protože je nám spolu dobře budeme se scházet dále a zveme Vás mezi nás. Za Klub Důchodců Renata Všetičková INZERCE Koupě Koupíme les, či ornou půdu, Valašsko a Morava. Nad 1 ha. Platba v hotovosti! Solidní jednání. Odměníme i za tip Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 4/2013 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 2 12/2014 1. P R O S I N C E 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Ustavující Zastupitelstvo strana 2 Další jednání Zastupitelů strana 2 Nová Rada

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 2/2012 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 2 1. Ú N O R 2 0 1 2 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Knihovna informuje strana 3 Pozor na daň z nemovitosti strana

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 1 11/2014 1. L I S T O P A D U 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Říjnové jednání Rady obce strana 2 Pozvánka na Zastupitelstvo strana 2 Listopadoví

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014

Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014 Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014 Když rozkvetou první jarní květy a vůní jara naplní se vzduch, tehdy je všem známo, že odešel již zimní duch. Všechno voní, bzučí, zpívá, sluníčko se na to dívá.

Více

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína.

UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína. Motto měsíce: Zaručený klíč k úspěchu: umět si ze dvou možností vybrat tu třetí. OBECNÍ ÚŘAD PROSTŘEDNÍ BEČVA PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM KRÁSNOU, SLUNEČNOU DOVOLENOU NAPLNĚNOU SPOUSTOU NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ,

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červenec a srpen 2007 Informace ze zastupitelstva Informace z 8. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 23. května 2007 Zastupitelstvo města schválilo: - Rozpočtovou

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší sportovci ve Vamberku. Je hezké, že jsou mezi nimi děti i mladí, kteří sportu věnují

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY

Hutisko-Solanec. Zpravodaj 03/2010. obce. Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Zpravodaj 03/2010 obce Hutisko-Solanec Ročník 06, číslo 03 26. února 2010 Informace z obecního úřadu SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pro dnešní úvodní slovo si dovolím otisknout článek zpracovaný starostou

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 6/2011 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 1. Č E R V N A 2 0 1 1 V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Matrikářka informuje strana 3 Vítání občanků strana 3

Více