Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 3/2013 R O Č N Í K 9, V Y D Á N Í 3 1. B Ř E Z E N V dnešním vydání najdete Z usnesení Zastupitelstva strana 2 Další jednání Rady obce strana 2 Finanční úřad radí strana 3 Vzpomínáme strana 3 Nabitý únor ve škole strana 4 Zápis do školky strana 5 Aktuality z farnosti strana 6 Otázka Pilátova strana 6 Knihovna informuje strana 7 Z historie obce strana 8 Historie v obrazech strana 9 Klub důchodců v roce 2012 strana 10 Vážení spoluobčané, Slovo starosty pokud mám navázat na příspěvek z minulého zpravodaje v představování společenských složek a organizací, které působí v naší obci, bude to už jen formou vyjmenování, protože věřím tomu, že se nám v budoucnu jednotlivě představí prostřednictvím svých zástupců. Takže, vedle posledně jmenovaných hasičů a oddílu TJ Sokol, se nelze nezmínit o Klubu důchodců, jehož členská základna je svým počtem i programem významná a důležitá. Rovněž Myslivecké sdružení Hutisko-Solanec se velmi dobře stará prostřednictvím svých členů nejen o naplňování zákona o myslivosti v našem katastru, ale velmi přínosná je prezentace vztahu k přírodě prostřednictvím kroužku Poštolka pro děti základní školy a mateřské školy. Dále nelze opomenout celoroční činnost kroužku Ahojahoj, který pod vedením své mladé vedoucí, naplňuje volnočasový program pro dětské členy a příznivce. Český svaz chovatelů drobného zvířectva se v obci prezentuje především chovatelskou výstavou při pouti. Český svaz včelařů, ve kterém jsou zapojeni i včelaři z Vigantic, má před sebou náročný cíl v rozšiřování včelstev v našem katastru, jako nezastupitelného prostředníka k zajištění úrody opylováním květů rozličných plodin a ovoce. Na tuto organizaci navazuje místní Český svaz zahrádkářský, který zajišťuje nejen pro své členy poradenský servis a službu moštování ovoce. Rovněž se aktivně účastní společenských akcí v obci a opět zve všechny příznivce na každoroční podzimní výstavu ovoce a výpěstků. Sportovci se mimo oddílu kopané organizují i v MFC Hutisko-Solanec - oddíl futsalu, v tenisovém klubu Soláň a mnozí další bez oficiální registrace při volejbalu, rekreačním fotbalu, či aerobiku a cvičení žen. Všechny tyto spolky či sdružení jsou připraveny zapojit do svých řad další příznivce, pro které je čas strávený před televizní obrazovkou nebo monitorem počítače ztracený. Kulturním organizacím se vrátím v příštím vydání. S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce KULTURNÍ KOMISE OÚ HUTISKO-SOLANEC POŘÁDÁ ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ POLSKÁ KREV DO OSTRAVY KDY: VE ČTVRTEK ODJEZD Z PARKOVIŠTĚ V 16 HOD. CENA: 200,- Kč (VSTUPNÉ A PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU) PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE NA OÚ U PANÍ CABÁKOVÉ NEBO V ZŠ U PANÍ GAJOVÉ (ČÁSTKU 200,- KČ PLAŤTE HNED PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ)

2 R O Č N Í K 9, V Y D Á N Í 3 S T R Á N K A 2 Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec s c h v a l u j e program zasedání v předloženém znění předsedajícím. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec s c h v a l u j e návrhovou komisi ve složení: Bohuslav Chasák, Václav Pavlica Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec s c h v a l u j e ověřovatele zápisu ve složení: Ludvík Dorňák, Mgr. Sylva Kaňáková Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec s c h v a l u j e: - předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci výzvy Zlínského kraje z programu rozvoje venkova za účelem realizace projektu Oprava sociálního zázemí ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec. - zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o poskytnutí podpory - financování projektu ve výši 60% z celkových oprávněných výdajů na projekt tj. ve výši cca ,-- Kč. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení RO a ZO za uplynulé období. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec s c h v a l u j e místní program obnovy venkova obce Hutisko-Solanec v upraveném znění. Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec s c h v a l u j e plány práce finančního a kontrolního výboru na rok Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec s c h v a l u j e: - Podání žádosti o dotaci na projekt Karasova naučná stezka v rámci vyhlášené výzvy Regionální operačního programu Střední Morava. - Spolufinancování projektu Karasova naučná stezka ve výši 30% z uznatelných nákladů projektu. - Každoroční vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na krytí případných provozních nákladů projektu, a to po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po dobu udržitelnosti projektu. Z JEDNÁNÍ RADY OBCE Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí oznámení Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec o čerpání svých fondů v rámci hospodaření za rok 2012 v celkové hodnotě ,47 Kč. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Českého svazu chovatelů základní organizace Hutisko-Solanec o povolení výstavy drobného zvířectva ve dnech a Rada obce Hutisko-Solanec projednala Zprávu č. 261/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hutisko-Solanec, IČ: za rok Zpráva společně se závěrečným účtem celoročního hospodaření obce Hutisko-Solanec za rok 2012 bude předložena do příštího jednání Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Marie Švihelové, Hutisko-Solanec 649 o odkoupení ¾ podílu pozemků parc. č. 1053/1 o celkové výměře 179 m 2 v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr prodeje zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala cenové nabídky na provedení hlavní prohlídky 8 mostů v majetku Obce Hutisko- Solanec a schválila uzavření smlouvy o dílo mezí Obcí Hutisko-Solanec a společností Rušar mosty, s. r. o., Majdalenky 19, Brno v celkové výši ,-- Kč a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Českého svazu chovatelů základní organizace Hutisko-Solanec o poskytnutí dotace na chovatelskou činnost v roce 2013, ve výši 3.000,-- Kč za údržbu a úklid veřejného prostranství ve výstavním areálu. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Římskokatolické farnosti Hutisko, Hutisko-Solanec 443 o poskytnutí dotace na opravu dvou vitrážových oken v presbytáři kostela sv. Josefa. Rada obce Hutisko-Solanec navrhuje zahrnout příspěvek ve výši ,-- do rozpočtových opatření č. 1 rozpočtu obce Hutisko- Solanec na rok Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí Zprávu o provedené inventarizaci majetku Obce Hutisko-Solanec a majetku Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec za rok Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zřízení, provozování a práva stavby zařízení distribuční soustavy s názvem stavby Hutisko u č.p. 314 propustek NNV ŘSD. Rada obce schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu stavby a ukládá starostovi obce Ing. Vladimíru Petruželovi, aby smlouvu podepsal. Rada obce Hutisko-Solanec schválila bezplatný převod majetku obce Hutisko-Solanec 5 kusů jídelních stolů, 15 kusů židlí a rozmetadlo do majetku TJ Sokol Hutisko-Solanec v celkové hodnotě ,-- Kč Rada obce Hutisko-Solanec projednala schválila výpověď plné moci společnosti OPTIMUM centrum pojištění, s.r.o. k zastupování ve věci pojištění majetku Obce Hutisko- Solanec a zároveň vyhlašuje výběrové řízení na pojišťovacího makléře pro nové období. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci březen 2013 Krištofová Zdenka 85 let č.p. 148 Šarman Josef 75 let č.p. 4 Románek Miroslav 60 let č.p. 629 Závadová Eva 60 let č.p. 617 Andrysová Anežka 50 let č.p. 176 Fiurášková Ludmila 50 let č.p. 505 Růčková Alena 50 let č.p. 350 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Prosíme manželské páry, které se v roce 2013 dožívají výročí zlaté či diamantové svatby a neměli sňatek na Hutisku-Solanci, aby se nahlásili na Obecním úřadě u matrikářky p. Marcely Cabákové. Děkujeme. Upozornění Ve středu dne , v době od , hodin, budou v zasedací místnosti Obecního úřadu pracovnice Finančního úřadu z Rožnova od Radhoštěm pomáhat občanům vyplnit daňová přiznání z příjmů + sbírat vyplněná přiznání k odevzdání na Finanční úřad. BRÁNY NA HŘBITOVĚ Obrací se na nás spousta občanů ve věci havarijního stavu vstupních branek na našem hřbitově. Stav našeho hřbitova se snažíme postupnými kroky zlepšovat. V loňském roce došlo k výstavbě nového oplocení a nového chodníku ve východní části hřbitova, který chceme v letošním roce ještě prodloužit. Zároveň došlo k opravě kamenných pilířů, které byly popraskané a brány v nich již nedržely. S tím souvisí plánovaná výměna všech vstupních branek, která bude provedena při rekonstrukci hlavního chodníku napříč hřbitovem. Tato rekonstrukce by měla být dokončena dle podmínek získané dotace do června letošního roku. Prosíme tedy o Vaše pochopení a strpení ve věci opravy vstupních branek na našem hřbitově. Novorozeňátka v únoru 2013 Jan Pavlica č.p. 231 Jakub Satola č.p. 519 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Poslední rozloučení v únoru 2013 Milada Mlýnková č. p. 436 ve věku 87 let Josef Bělunek č. p. 12 ve věku 79 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých PODĚKOVÁNÍ Srdečně děkujeme sousedům a všem známým, kteří se přišli rozloučit s naší drahou zesnulou Marií Poláškovou Za zarmoucenou rodinu manžel a synové s rodinami Děkujeme všem za účast a květinové dary na posledním rozloučení s panem Emilem Bortlem. Manželka, syn Petr s rodinou a dcera Jaroslava. VZPOMÍNKA Nezemřela jen spí. Sní-li sen, tak krásný o svých dětech a o těch,které tolik milovala a kteří milovali ji. Dne 10.března 2013 uplyne šest let, co navždy opustila své nejbližší a nejdražší naše maminka paní Božena Minarčíková rozená Vaníčková Maminko za tvoji lásku a velké oběti, buď k tobě štědrá ruka Boží a svatá přímluva Panny Marie. To přání je k Tvým nedožitým 43 letům od dětí a ostatních, kteří s kytkou, svíčkou a modlitbou k Tvému hrobu přijdou. S láskou a úctou vzpomíná manžel, děti Honzík, Kubík a Vendulka, rodiče a sourozenci s rodinami.

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Únor ve škole Že je zima dlouhá a že už by mohlo být klidně trochu tepleji to slyšíme koncem února na každém rohu nás školních, se to ale netýká pro nás je únor superkrátký! Jen si přečtěte, co všechno jsme museli nacpat do třech týdnů! Recitační soutěž Recitační soutěž jsme už v lednu zahájili třídními koly. Děti si vybraly báseň, kterou se naučily zpaměti a pokud možno ji před třídou co nejlépe předvedly. Z nejlepších byli vybráni adepti pro kolo školní hodnotili jsme v několika kategoriích, zvlášť první a zvlášť druhý stupeň. A že bylo z čeho vybírat! Ti úplně nejlepší se zúčastnili okrskového kola na základní škole Videčská v Rožnově pod Radhoštěm. Za první třídu nás reprezentovali Tobiáš Vala a Tereza Vardžáková, ze třetí třídy Jakub Bortel a Martin Skalík a páťačky Kateřina Londáková a Tereza Zapletalová. Druhý stupeň reprezentovali Leoš Cáb a Lucie Hatlapatková, z nejvyššího ročníku Karolína Nováková a Jiří Skalík. Nutno podotknout, že to tentokrát porota vůbec neměla jednoduché a že se při výběru pěkně zapotila! Přesto byla konkurence rožnovských škol tvrdým oříškem i pro naše borce. Všichni však měli možnost vyzkoušet si soutěžní prostředí, porovnat své šance a v neposlední řadě si vyslechnout zhodnocení odborné poroty což pro mnohé může být do příštích kol velkou motivací. Příští rok je další šance. Zápis do 1. třídy A zatímco před vysvědčením byli zkoušeni hlavně ti větší, 7. února se přišli do školy představit předškoláci. Letos dorazilo se svými rodiči 29 dětí - všichni se statečně poprali s připravenými úkoly a byli tak coby nachystaní školáci bez výjimek přijati Nechme se překvapit, kolik z nich nakonec v září skutečně usedne do školních lavic a kolik se jich ještě vrátí zpátky do školky a že by to byla škoda! Vždyť právě pro na naše nejmenší děti se na jednotlivých patrech školy postupně objevují barevní malovaní panáci, kteří budou jen rádi, když je někdo o přestávkách poskáče. Turnaj v miniházené pro prvňáčky Ve čtvrtek 21. února se žáci první třídy zúčastnili sportovního dopoledne s miniházenou. Půlden věnovaný nácviku, pravidlům a turnaji v této míčové hře jsou pravidelně organizovány pro podporu tohoto sportu na ZŠ Pod Skalkou a jednotlivé ročníky naší školy se těchto dní zúčastnily v minulých měsících již několikrát. Tentokrát zajeli změřit své síly žáci z 1. třídy a mnozí zjistili, že máme ještě co dohánět. Dětský Karneval Velmi bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli (věcnými dary) a svou účastí podpořili úspěšnost letošního KARNEVALU. Hlavně mladší děti, ale i ti starší, si jistě užili naši každoroční tradiční akci. Letos jsme si však vypůjčili netradiční hudbu a také jsme vyzkoušeli nové občerstvení párek v rohlíku a vařenou kukuřici po kterých se jen zaprášilo! Děkujeme za pomoc při přípravě a organizaci dětského karnevalu i Školské radě a dobrovolníkům z řad rodičů a všem zaměstnancům školy. Děti, kterým je akce určena především, si jej maximálně užily, a ty poslední opouštěly tělocvičnu až za tmy! Pokud nevěříte, stačí se jich zeptat. Soutěž ve zpěvu Šanci ovšem měli i mladé pěvecké talenty 18. února proběhlo školní kolo pěvecké soutěže, kde šlo především o užší výběr malých zpěváků, kteří dále postupují do dalšího kola soutěže Zpěváček do Rožnova, kde je čeká zpěv lidové písně v kroji. Za naši školu budou bojovat Leoš Cáb ze sedmého ročníku, Nela Porubová ze třetí třídy, a prvňáčci Tereza Vardžáková, Tereza Kuběnová, a Tobiáš Vala. Divadlo loutek v Ostravě Ve středu 30. ledna si předškoláci z MŠ, 1. třída a 2. třída ZŠ udělali kulturní výlet do Ostravy navštívili představení Kocourek Modroočko v Divadle loutek. Modroočko pochází z oblíbené dětské knížky Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka. Na začátku je to malé kotě, které si trošku nemotorně osahává svět a hledá v něm své místo. Seznámí se se zkušenějšími kocoury a postupně vyroste v dospělého, zamiluje se a stane se tatínkem. Malí diváci ocenili krásnou muzikálovou pohádku (tentokrát bez loutek), zato však s nádhernými písničkami Marka Ebena a mimořádným hudebním a pohybovým nadáním všech účinkujících herců. Poslední lednový den jsme dětem pogratulovali k pololetním výsledkům a ve všech třídách rozdali vysvědčení. V pátek si všichni užili zasloužený oddychový den poločas, aby nabrali sil do dalšího pololetí, které budou zcela jistě potřebovat! Závody ve šplhu mezi školami Po úspěšném předvánočním turnaji ve šplhu jsme usoudili, že by bylo trestuhodné, nechat naše šampióny ladem a přihlásili jsme se na turnaj v Rožnově ve škole 5. května. Naši školu reprezentovalo celkem 17 žáků od první do deváté třídy. Rozděleni byli do kategorií podle tříd, zvlášť děvčata - zvlášť chlapci. Každý měl dva pokusy, počítal se lepší čas. První tři nejrychlejší obdrželi diplom a medaili. Naši závodníci - Martin Dorotík, Rostislav Babinec, Veronika Fiurášková, Lucie Vičanová, Michaela Stejskalová, Tobiáš Vala přivezli šest medailí! Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci a výhercům blahopřejeme!!!

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Zprávy ze základní školy Hutisko-Solanec Sněhovánky Sportovně nezahálela ani družina s dětmi prvního stupně a ve čtvrtek odpoledne jsme si zadováděli v rámci akce Hutiského sněhování. Jízda na čemkoli a stavba ze sněhu byly hlavní soutěžní kategorie. Odpoledne se vydařilo nejen díky včasnému přívalu stavebního materiálu, ale také díky hojné účasti dětí a sněhové náladě! Zvažujeme, že napřesrok vyhlásíme speciální kategorii rodičovskou, aby si užili doslova malí i velcí. vymalovat celou školu najednou, a proto zkrášlujeme naše prostředí postupně. Besedy v knihovně Besedu v Karasově knihovně tento měsíc absolvovaly druhá a sedmá třída. Druháci besedovali na téma Barevný svět knížek a sedmáci se zasnili ve světě Sci-fi a fantasy. Škola ovšem nespí ani o jarních prázdninách bude se malovat ve třetím patře takže se žáci druhého stupně můžou už teď těšit na nové třídy i chodby. Z finančních důvodů si nemůžeme dovolit Koncem března oslavíme svátek učitelů, který je u nás - byť neprávem - často opomíjený. A ač opomíjení a často hodnoceni laiky, určitě nejsou učitelé zanedbatelní. Naše práce není snadná, často se na ni zapomíná a považuje se za samozřejmost, ale jsme to především my, kdo s vašimi dětmi trávíme spoustu času a tak si zasloužíme nejen jejich, ale občas i vaši pozornost. Mnohdy nám ji věnujete, a za to vám patří dík. Mějte se krásně! Iva Kretková Návštěva 1.třídy V úterý, předškoláci navštívili 1. třídu naší ZŠ. Děti moc rády viděly kamarády, kteří před nedávnem opustili MŠ. Přivítali jsme se a děti z mateřinky byly usazeny do školních lavic. Začala výuka. Pestrá třičtvrtěhodinka byla pro předškolní děti výzvou a poučením zároveň. Počítali, zpívali, cvičili a kreslili opravdu už se školáckým nadšením. Nechyběly ani malé dárečky a sladkost na rozloučenou. Zdá se, že se naši malí do školy těší?! Zimní radovánky Divadelní představení O kulturní vyžití žáků naší školy se minulý týden postarala divadelní společnost z Opavy přijeli a předvedli nám své divadelní vystoupení s názvem Česká balada - nenásilnou formou výkladu a dramatizace nás provedli vývojem literárního útvaru balady, a současně představili nejvýznamnější spisovatele tohoto žánru. Poděkování Poděkovat touto cestou chceme také panu Kučerovi za to, že přispěl na nákup dresů pro naše žáky reprezentanty školy. Zároveň děkujeme Honebnímu společenstvu za finanční dar, který bude použit na zlepšení podmínek dětí a žáků školy. Pranostika praví, že: Únor bílý, pole sílí. Únor jsme opravdu bílý měli. Doufejme tedy, že nám pole zesílí, přinejmenším tak, jako naše děti, kterým zimní radovánky a aktivity rozhodně k síle přispěly. Na školní zahradě si opravdu užíváme. Máme uježděnou bobovou dráhu, kde děti předvádí úžasné jízdy, stavěli jsme sněhuláky, stavíme ledové jeskyně, tunely a iglú, vyšlapáváme cestičky ve sněhu, malujeme barvami na sníh a pod vzrostlými jehličnatými stromy máme přírodní domeček, kde skoro vůbec nesněží. Věnujeme se také našim opeřeným kamarádům, ptáčkům, kterým co druhý den sypeme do krmítka. Určitě se nám za to na jaře odmění veselou písničkou. Naše školička informuje Zápis do 1.třídy Ve čtvrtek proběhl ve dvou třídách ZŠ zápis do 1. třídy. 19 předškoláků šlo svést souboj se znalostmi a pamětí. Prostředí tříd, našim dětem již známé, bylo připraveno pro tuto velkou událost. Silný prožitek nejen dětí, ale i rodičů, profesionálně usměrňovaly p. učitelky z 1. stupně ZŠ. Úkoly, kresba, zpěv, či recitace byly náplní čtvrthodinky, která byla každému dítěti věnována. Vše dopadlo dobře, nebyli uplakánci, no a teď se uvidí? Každopádně držíme všem budoucím prvňáčkům palce! G. Prášilová UPOZORNĚNÍ V týdnu od v době od 8:00-15:00 hod. se budou v MŠ vydávat a přijímat žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2013/2014. Informace na tel.čísle

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Aktuality z farnosti a církve Letošní začátek března je ve znamení mimořádných událostí, které nastaly v důsledku nenadálé abdikace papeže Benedikta XVI. 11.února a kdy svou službu na "Petrově stolci" skončil koncem února. Takže od 1.března nastává doba tzv. sedisvakance - to je uprázdnění papežského úřadu, příprava na volbu papeže nového, a pak volba papeže z kardinálů, kteří ještě nedosáhli 80 let. Na nás věřících nyní je, abychom se modlili za dobrou volbu nového papeže a zároveň děkovali odstupujícímu papeži za jeho osmiletou náročnou a dobrou službu, v jeho vysokém věku, a prosili Boha, aby mu dal ještě hodně sil a zdraví, když nyní bude žít v ústraní.můžeme doufat, že v prvním březnovém týdnu bude zvolen nový papež. Ke konci postní doby v úterý 19. března oslavíme svátek patrona našeho kostela sv. Josefa bohoslužbou v 17,15 hod. Ale hlavní pouť bude v neděli 5.května, kdy se to dá lépe oslavit. Zpovídání před velikonočními svátky je plánováno na úterý Sv. týdne 26.března od 14,30 do 16,30. Pak se zpovídá v Prostřední Bečvě a je tam i mše sv.v 17,30 hod. Budou tu zase cizí zpovědníci, tak jich dobře využijte k řádnému očištění duše. Volám i školní děti a mládež, kromě dospělých. Rovněž připomínám, že jít aspoň jednou do roka ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání je nám uloženo po těžkým hříchem. /aby se někdo nevymlouval, že to nevěděl./ Je to proto, že jak říká 6.základní pravda naší víry: Milosti Boží je ke spáse nevyhnutelně potřeba. Milost se v nás po křtu umenšuje nebo i ztrácí těžkým hříchem, a získává zase lítostí a svátostí smíření /zpovědí/. Jelikož si nikdo nemůže být jist, že je stále v milosti, uložila církev, aby každý katolík šel aspoň jednou do roka ke zpovědi a ke přijímání, pod touto tvrdou sankcí. Vyvrcholení Velikonoc začíná Svatým týdnem - na Květnou neděli - od 24. do 31.března. Hlavní je pak Velikonoční triduum /od Zeleného čtvrtka večera/, kdy je mše na památku Poslední Večeře Páně. /v Hutisku v 17 hod., Pr. Bečva v 16:30 hod./ Na Velký pátek není mše svatá, jen křížová cesta a Velkopáteční obřady. U nás je to v 15 hod., kdy začínáme křížovou cestou. /v Pr. Bečvě se začíná v 16 hod./ Na Bílou sobotu máme bdít u Božího hrobu a večer v 19:30 začnou obřady vzkříšení. Dnes se jim říká obřady Velikonoční vigilie. /v Pr. Bečvě jsou až v 5:30 ráno v Hod Boží velikonoční./ Na Velikonoční neděli a pondělí je mše svatá v Hutisku.-Solanci jako v neděli v 8,45 hod. Dobrou duchovní přípravu na Velikonoce přeje a na setkání při obřadech a bohoslužbách se těší otec Josef OTÁZKA PILÁTOVA Na Velký pátek se v kostelech se přečítají pašije evangelisty Jana. Pilát se ho zeptal: Ty jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl: Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl: Co je pravda? Dlouhá léta jsem se divil, proč mu Ježíš na tuto otázku vůbec neodpověděl, proč mlčel. Možná, že římský místodržitel zaháněl nudu v Judey četbou stoických filozofů a Ježíš nyní vůbec nevyužil příležitosti, aby mu na tuto stěžejní filozofickou otázku odpověděl, aby mu něco řekl o svém pojetí pravdy. Současní čeští politici mne naučili rozumět Pilátově otázce a Ježíšovu mlčení trochu jinak. Jednou jsem sledoval televizní debatu, v níž se zoufalý moderátor marně snažil přerušit proud sebevědomého mlžícího ptydepe (umělé funkcionářské pseudořeči, karikované ve hře Zahradní slavnost) mladé poslankyně, aby z ní dostal odpověď na otázku, zda lhala svým kolegům v kavárně či zda lže nyní, tvrdí-li, že tehdy lhala. Moderátor byl skvělý, ale jednu věc zřejmě nepochopil: poslankyně na to prostě neumí odpovědět, ona to totiž už sama neví a to ne proto, že by trpěla zapomnětlivostí. Slečna poslankyně se upsala světu, který není z pravdy, který už nerozeznává, co je pravda a co je lež - především proto, že se těmito nadstandardními otázkami vůbec nehodlá nezdržovat. Místo lži nastoupila mystifikace a místo pravdy umění říci každému, co chce slyšet a co získává body. Když jsem před dvanácti lety vystupoval v jedné televizní diskusi s místopředsedou a místopředsedkyní stran opoziční smlouvy, odvážil jsem se po vysílání špitnout panu místopředsedovi otázku, která mne opravdu trápila: Ale vy přece víte, pane místopředsedo, že to, co jste teď celou hodinu tvrdil, přece není vůbec pravda? Podíval se na mne s opovržlivým údivem jako na naivního přihlouplého trpaslíčka, který znalému a zkušenému obrovi moci na okamžik nešikovně zahradil cestu: Pravda? Ona mluví ke svejm a já taky ke svejm. Jinými slovy: Hlupáčku, to, co je pravda, nás vůbec nezajímá. Zjišťováním toho, jak se ve věci ve skutečnosti mají, se vůbec nezdržujeme. My na to jdeme vědecky: zaplatíme si agenturu, která nám zjistí, co naši potencionální voliči chtějí slyšet a my jim to řekneme. Dají nám hlasy, otevřou nám dveře do parlamentu a víc už nás nezajímají. Ten večer jsem si otevřel znovu pašije v evangeliu svatého Jana. Možná, že se Pilát tenkrát po pravdě také vůbec neptal. Možná, že slovo pravda vyslovil tak štítivě a opovržlivě jako pan místopředseda. Možná chtěl také jen cynicky poznamenat: Pravda? Copak to je? Co záleží na nějaké pravdě? Zase je tu nějaký naivní pravdoláskař, který nepochopil, jak to máme v našem světě navěky zařízené a plete se nám pod nohy? Na kříž s ním! Ano, pašijový příběh Velkého pátku nám říká, že pravda a láska opravdu nevítězí nad lží a nenávistí. Ve světě Pilátů, cynických místopředsedů a snaživých bezskrupulózních poslankyň končí na kříži. Avšak tím velikonoční příběh nekončí. Jan Zahradníček napsal v jedné své básni, že totalitní režimy se vždy snaží o to, aby dějiny nepřekročily odpoledne Velkého pátku. Patřil jsem tedy k naivním lidem, když jsem v disentu snil o době, která ten čas Pilátů změní a pak v zástupu, zvonícím klíči a nadějí doufal, že se už blíží velikonoční ráno zmrtvýchvstání pravdy? Ta otázka mne a asi nejen mne letos trápí víc než kdykoliv předtím. Ale snad jsme byli naivní jen v tom, že jsme netušili, jak dlouhá a spletitá ta cesta bude a kolik lidí ji postupně opustí a kolik tuto naději zapře, dřív než kohout zakokrhá. Hranice mezi tmou Velkého pátku a nadějí velikonočního jitra probíhá naším životem. Překračujeme ji v každém okamžiku, když se rozhodujeme, zda ustoupíme a uvykneme zlu, zda si alibisticky umyjeme ruce, zda se zabydlíme ve světě Pilátů, Herodů a Kaifášů, zda konformisticky zdomácníme ve světě cyniků a obratných mystifikátorů, zda se otázce po tom, co je pravda a lži jen vědoucně vysmějeme anebo budeme následovat toho, který na otázku po pravdě neodpověděl definicemi, nýbrž dal tichou odpověď vlastního příkladu věrnosti pravdě až k vrcholné oběti. Minulo dvacet století, otázka po pravdě zůstává stále otevřená. O Pontském Pilátovi víme už jen to, že zastával svůj úřad římského místodržitele v době, kdy Ježíš, tesař z Nazaretu, natrvalo vstoupil do příběhu dějin lidstva. Mons. Prof. Tomáš Halík ThDr. Příspěvek zaslal Jiří Michut

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / Informace z obce Ve dnech ledna se v Brně uskutečnil 21. ročník Regiontour, tradiční mezinárodní veletrh turistických možností v regionech. V rámci doprovodného programu se konal i 15. ročník soutěže o královnu regionů České republiky REGION REGINA Soutěžící ve třech disciplínách prezentují svůj region: od jeho historie, přes kulturní tradice, turistické zajímavosti a přírodní krásy až po gastronomii regionu. Čtvrtá - volná disciplína nabízí soutěžícím prezentaci osobního šarmu a elegance. Soutěže se zúčastnila i studentka z Hutiska, Natálie Růčková, která předvedla prezentaci zajímavostí valašského regionu a naší obce spojenou s ochutnávkou vlastnoručně připravených krajových jídel, poté se svými kamarádkami zatančily tradiční Točené / samozřejmě ve valašském kroji/ a ve volné disciplíně spolu s kamarádkou z dramatického kroužku hereckou etudu Dialog sourozenců. Po závěrečném vyhodnocení se umístila na pěkném třetím místě. Gratulujeme. Karasova obecní knihovna Kdo nejrychleji napíše SMS? Je rozhodnuto! Nejrychlejší je Veronika Hatlapatková, která napsala 135 znaků za minutu. Těsně za ní se umístila Monika Andrýsová 131 znaků a 3. místo obsadila Karolína Nováková 118 znaků. Jak rychle posílají SMS chlapci bohužel nevíme, protože ani jeden neměl odvahu se soutěže zúčastnit. GRATULUJEME VÍTĚZŮM! Přivítejte jaro s novým šperkem! Minikurz pro šikovné ruce se uskuteční v pondělí 11. března od 16 do 19 hodin v knihovně. Pod vedením zkušené lektorky M. Švihelové si každý účastník vyrobí šperk podle svých představ. FIMOhmotu a veškeré komponenty, které budete k výrobě náhrdelníků, náramků, náušnic apod. potřebovat, dostanete na místě. Cena kurzu včetně materiálu je 130 Kč. Z organizačních důvodů prosím zájemce, aby se nejpozději do 8.3. hlásili v knihovně nebo na tel.čísle anebo Pokud budete psát SMS, nezapomeňte uvést své jméno. Březen je měsíc knihy přestože to mnozí už ani nevnímáme. Při této příležitosti vyhlašuje knihovna soutěž O nejpilnějšího čtenáře. Od 1. března až do prosince se vám bude zapisovat vše, co si v knihovně půjčíte. Soutěžit se bude v pěti kategoriích: kategorie - děti, 4.kategorie - studenti, 5. kategorie - dospělí. Nejlepší čtenáři budou v prosinci na slavnostním vyhlášení oceněni. Milí čtenáři, čtěte, čtěte, když ne pro vítězství, tak pro chvíle pohody. Podrobnější informace ke všem akcím najdete na našich stránkách: M. Fajkusová, knihovnice Vzpomínka na Vánoční koncert nám vánoční čas zpříjemnily bývalé studentky naší ZŠ Hanka a Lenka Blahovy. Pozvaly si také svého hosta Martinu Mergentalovou. V kostele sv. Josefa jsme se mohli zaposlouchat do libých zvuků houslí Hanky Blahové. Hanka vystudovala Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži oboru hra na housle ve třídě prof. Jaroslava Krátkého. Nyní studuje druhým rokem na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě ve třídě prof. Petera Michalici. V Bratislavě také učí na Základní umělecké škole Júliusa Kowalského a Soukromé umělecké škole Art Pegas. Letos se zúčastnila Letní orchestrální akademie v Rakousku pod vedením členů Vídeňské filharmonie. Společně s Hankou vystoupila také její sestra Lenka, která se věnuje hře na cimbál. Lenka vystudovala také Konzervatoř v Kroměříži v cimbálové třídě prof. Růženy Děcké. Své studium ukončila absolventským koncertem za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Po studiu na konzervatoři byla přijata na Lisztovu Akademii v Budapešti, kde studuje již druhým rokem. Je nositelkou řady ocenění z českých i mezinárodních cimbálových soutěží. Pravidelně vystupuje s cimbálovou muzikou Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem u nás i v zahraničí. Jako hosta si mladé umělkyně pozvaly Martinu Mergentalovou. Martina nyní vyučuje na Konzervatoři v Kroměříži hru na klavír, dějiny a literaturu klavíru a věnuje se korepeticím se studenty. Je také stálou výpomocí jako klavíristka ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. Jsme velmi rádi, že nám holky zahrály na Vánočním koncertu a přejeme jim mnoho nejen hudebních úspěchů. Kulturní komise Obce Hutisko-Solanec VYHLAŠUJE DĚTSKOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA NAŠE ŠKOLA SLAVÍ NAROZENINY Výtvarné práce odevzdejte do konce března své paní učitelce nebo na OÚ paní Fiuráškové. VERNISÁŽ DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH PRACÍ PROBĚHNE V DUBNU, KDE BUDOU OCENĚNY NEJLEPŠÍ VÝTVARNÉ PRÁCE

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 3 / O HISTORII OBCE HUTISKO-SOLANEC Vážení občané, v dnešním příspěvku se budeme věnovat osobám prvních učitelů na Hutisku i Solanci pod Soláněm. S osobou učitele Tomáše Kahlíga, který u nás působil v létech 1847 až 1862 je spojováno několik významných událostí, ale i historek. Lidé si jeho příjmení od počátku zjednodušili a trochu zkomolili, a tak se mu otevřeně říkalo Tomáš Galík. Při jeho první hodině ve škole, kde začínal učit, a to ve škole na Soláni, U Dobrozemských, když vyzval ve třídě děcka, aby si sundali klobouky a pověsili na věšák a sedli si na lavu (lavice tenkrát ještě nebyly), nikdo ho neuposlechl. Jak uvádí ve školní kronice, když ani po třetím vyzvání se nikdo k tomu neměl, tak celou situaci zachránila tetka Křenčena, která přivedla poprvé malého Metuda do školy, protože se bál, tak jako dnešní prvňáčci, poručila mu, aby pana učitela křesťansky pozdravil, obtulil pánovi ruku, širáň pověsil na hřebík a lapnul si na lavu. Když to malý Metud udělal, tak i ostatní děti to po něm zopakovaly a mohlo začít vyučování. Teprve po té si učitel Kahlíg uvědomil, že mu děti nerozuměly, a on sám se po večerech, kdy navštěvoval rodiče svých žáku, vzdělával v místní mluvě a dialektu. Tento učitel Galík se stal velice oblíbeným nejen u dětí, ale rovněž i u dospělých, které rovněž učil číst a psát, půjčoval knihy a vzdělával místní hospodáře, kdy a jak mají co sít a sadit, aby byla větší úroda. Učil roubovat ovocné stromky, chovat včely u chalup (ne jen brtničit), ale hlavně dával na důraz první z chovatelských zásad u dobytka, aby se nepářil volně příbuzensky mezi s sebou. Poctivá učitelská práce, psaní školní a posléze i obecní kroniky, vzdělávání a šíření osvěty mezi lidmi natolik Tomáše Galíka zaměstnávalo, že ani nestačil včas všechny v obci navštěvovat. Jaký byl osud tohoto oblíbeného učitele? Chalupu, domek měl v obci nově postavenou na okraji panského dvora, včetně menších polností. Jelikož se panu učiteli říkalo zkomoleně Galík, tak se podle tehdejšího zvyku říkalo místě pobytu na Galíkově, a toto pojmenování tam zůstalo i do dnešních časů. Protože učitel zvládal své povinnosti ve škole na Soláni, pod Soláněm i v Zákopčí a další čas trávil doučováním dospělých po vsi, na domajšku často chyběl. A tak se přihodila situace, že jednoho dne předčasným návratem ze školy v Zákopčí přistihl svou ženu v náručí pacholka, a následná potyčka skončila smrtí Tomáše Kahlíga. Nástupcem Tomáše Kahlíga se v roce 1862 stal další z řady študovaných učitelů, prvním byl Josef Tomek, po něm následovali další, až starším občanům známý pan učitel Klobuk. To je však už historie nedávno minulá, my se vrátíme o pár let zpět a podíváme se na počátky školy v Zákopčí. V tomto údolí, které bylo v minulosti podstatně více odlesněno, než jako ho známe nyní, žilo hodně osadníků a ještě daleko více dětí. Proto se zde již v roce 1910 postavila školní budova, dřevěná, neboť vyučování po nájemních třídách po chalupách nestačilo pokrýt zdaleka potřeby počtu žáků. Tato původní jednotřídka se brzy zvětšila na dvojtřídku, ale ani tato nebyla dostatečná, byť s pravidelnou docházkou dětí z chudých rodin, díky chybějícímu oblečení a obuvi, to bylo problematické. Na této škole začal po první světové válce působit s učitelováním pokrokový a světem zcestovaný učitel, pan Cyril Mach. Jeho moderní formy vyučování s propojením praktických dovedností a návyků pro život důležitých, byly doplněny znalostí několika světových jazyků, znalostí sadaření, včelařství i základů léčitelství samotných lidí, ale i zvířat. Vyučování základních předmětů bylo doplňováno ověřováním na modelech či pomůckách, vždyť vybavení školního kabinetu mohla zákopecké škole závidět kdejaká víceletá městská škola. Žáci byli cílevědomě vedení k sportování, a to jak v létě na školním hřišti nebo především v zimě v lyžování. Kdo to vlastně Cyril Mach byl? Syn panského kočího ve Starých Smokovcích u Nového Bydžova v Čechách, který se po maturitě a kantorském vzdělání dostal jako učitel na Valašsko. Nejprve do Valašské Bystřice a následně do Kněhyň-Horní Bečvy. Jako účastník první světové války, kde utrpěl zranění, byl po vyléčení, již ženatý za učitelku Táňu Michálkovou, ustanoven jako správce a současně řídící na školu v Hutisku-Zákopčí. Velmi brzy zjistil, že situace na Zákopčí, tak jako na celém Valašsku je díku velice tvrdému životu a chudobě místních chalupářů velmi složitá, a zajistit pro všechny děti pravidelnou školní docházku bude stát velké úsilí a přesvědčování rodičů, aby své ratolesti do školy posílali. Samotná škola, postavená v roce 1910 jako jednotřídka s malým bytem pro učitele, ve které se tísnilo na padesát dětí, nebyla nafukovací. Mach začal proto učit s manželkou na směny, kdy ty mladší chodily dopoledne a ty starší zase odpoledne. Posléze dokonce z jednoho pokoje malého učitelského bytu byla zřízena druhá třída, ve které vyučovala paní Machová. V létě se tak více využívalo venkovního prostranství u školy. Na základě svých zkušeností a známostí dokázal pan Mach postupně získat, nikoliv vyprosit či vyžebrat, pro své žáky základní prostředky, aby mohli vůbec do školy docházet. To znamená boty, látky na ošacení i samotné oděvy, mýdla na osobní hygienu a další důležité věci, včetně balonů na fotbal anebo lyže, tak aby se děcka z Hutiska-Zákopčí nemusely stydět, když spolu vyrazili někde na závody. Celé jeho snažení přineslo brzo kýžený výsledek, že i v těch nejchudších rodinách mělo každé dítě svoje oblečení i obutí (nemusely si ho na střídačku půjčovat)a mohly i v zimním období chodit všechny do školy. V letní dobu, hlavně v čase polních prací, musely však ty starší zůstat doma a pomáhat, tuto omluvu musel pan řídící přijmout. V příštím pokračování si povíme, jak se podařilo postavit Machovi novou školu a proč zde stojí památník CH.G. Masarykové, tak nasledanůůůůůůůůůůů.

9 STRÁNKA 9 ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC 3/2013 Obrazová příloha o historii obce Hutisko-Solanec Škola na Soláni Škola pod Soláněm s pohledem na starou cestu do Karlovic Škola pod Soláněm - rok 1910 Děti ze školy pod Soláněm - rok 1920 Děti ze školy na Zákopčí Děti ze školy na Zákopčí - závody na pustevnách

10 ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC STRÁNKA 10 3/2013 Klub důchodců a rok 2012 Mateřské centrum Sluníčko Klub důchodců v Hutisku-Solanci má 140 členů, z toho dobrovolně ve výboru pracuje 15 členů. Členové výboru se scházejí jednou měsíčně a připravují všechny plánované akce. V lednu a únoru se klub připravoval ke stěhování z budovy bývalé mateřské ško!! POZOR ZMĚNA OD BŘEZNA JE ly do prostor nové multifunkční budovy kde jsme vybavili klubovnu. Takže od dubna se důchodci pravidelně scházejí každé pondělí v nové klubovně. MATEŘSKÉ CENTRUM KAŽDÝ Každý třetí čtvrtek se nazývá vycházkový, neboť p. Krátká nám na tento den ČTVRTEK DOPOLEDNE organizuje zajímavé vycházky. Někdy pěšky, nebo kousek autobusem, nebo naod 9 HOD DO 12 HOD!! plánujeme autovycházku (Štramberk, tam prohlídka všeho co se dalo, potom pohankový mlýn v Trojanovicích i s přednáškou a nákupem). Zveme všechny dětičky s rodiči, V únoru bývá pravidelně vycházka na bowling a v prosinci zase jdeme okolo babičkami..na Hutiska s ukončením v restauraci. Mnoho těchto vycházek se i důchodci z ValašCVIČENÍ S DĚTMI, MALOVÁNÍ ské Bystřice, se kterými máme družbu. Pravidelně se koná výroční členská schůze s občerstvením, květnové setkání s I VOLNÉ HRANÍ programem, občerstvením, tombolou a dárečky i hudbou k tanci. Další pravidelná PRÁZDNINY ZAVŘENO akce je smaženice na tu se moc těšíme, máme príma kuchaře. Dále již třetím rokem jezdíme v červnu do maďarských termálních koupališť. Také každoročně Milé maminky,pokud nechcete, abychom MC cvičíme na Svatojánských sportovních hrách na Zákopčí, kde je i guláš, pivo a pro nezájem zavřeli, pak neváhejte a přijďte. další dobroty. V červnu zase opékáme na Čartáku špekáčky a zveme zde i důkrásné nové prostory tu čekají jen a jen na chodce z Valašské Bystřice. vás! Také pravidelně jezdíme na zájezdy. V dubnu jsme byli v olomouckém Arcibiskupském paláci v muzeu, potom ve městě, dále na Svatém kopečku a v zahradách (V nové budově pro volnočasové aktivityv Bystrovanech. V srpnu jsme zase jeli na hrad Pernštejn, na Zelenou horu a probývalý skleník, Za ZŠ A MŠ Hutisko, nízká, hlédli si krásný kostel v Polné. V listopadu zase nákupy v Polském Těšíně. V nově opravená žlutá budova, první patro.) prosinci jsme zase prodávali na hutiském jarmarku - mimo občerstvení i pletetěšíme se na vás! Lenka Stejskalová a né mazlíčky pro naše děti. Potom se zase sejdeme na Adventním posezení s Sabina Vašutová z MC. programem, dárečky a občerstvením. Rok 2012 byl výjimečný v tom, že naše obec navázala příhraniční družbu s Makovem na Slovensku. První hosté z Makova byli u nás při otevírání nové klubovny. Potom jsme zase jeli my do Makova na 15. výročí založení jejich klubu. Ještě jsme se setkali společně na vycházce na Kasárnách a na tradiční hutiský jarmark přijela družba z Makova i Valašské Bystřice. Proto že nás pozvali na jarmark do Makova, k prodeji pletených mazlíčků muselo se rychle několik kočiček doplést. Prodalo se všechno. Konec roku jsme ještě znovu oslavili vycházkou na Čarták, dále pěšky na Zákopčí s malou zastávkou u Staňků. Vše, co jsme si naplánovali jsme zvládli a už zase vymýšlíme co v novém roce 2013 budeme vyrábět a dělat. Protože je nám spolu dobře budeme se scházet dále a zveme Vás mezi nás. Za Klub Důchodců Renata Všetičková INZERCE Koupě Koupíme les, či ornou půdu, Valašsko a Morava. Nad 1 ha. Platba v hotovosti! Solidní jednání. Odměníme i za tip Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 4/2013 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU?

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? 8.3. bowling v Ústí nad Orlicí projekt Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád 15.3. návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí 18.3. Matematický klokan pro 2. 5. Ročník

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více