OKÉNKO STAROSTY. Rozpočet města na r Aktuální uzavírky a dopravní omezení Informace k volbám do Evropského parlamentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKÉNKO STAROSTY. Rozpočet města na r. 2014 Aktuální uzavírky a dopravní omezení Informace k volbám do Evropského parlamentu"

Transkript

1 MIMOŇSK 318 KVĚTEN 2014 Dnes fotil Josef Váňa. Máte podobně hezké fotografie? Redakce je ráda zveřejní Z obsahu Rozpočet města na r Aktuální uzavírky a dopravní omezení Informace k volbám do Evropského parlamentu OKÉNKO STAROSTY Tak nám to opět vypuklo. Nastala druhá a konečná fáze humanizace Husovy a Pražské ulice. Jak jsme slibovali, k žádné úplné uzávěře průjezdu městem nedošlo a ani nedojde. Bude se jezdit na semafory, ovšem na úkor komfortu povrchu vozovek. S tím nic nenaděláme, budeme muset vydržet. Stavba bude ukončena 13. září Mnohým z nás vadí, že přesto, že je vjezd do města povolen pouze vozidlům do 10 tun, projíždí určitá část kamionů dál stavbou. Bohužel tady je policie bezzubá, protože se podle vyhlášky rozlišuje, co souprava je a není, a okamžitá váha vozidla. Pochopitelně ti, co porušují tuto vyhlášku, jsou postihováni jak městskou, tak státní policií. Další skutečností je, že se obě policie musí věnovat také jiným úkolům, které vyplývají z jejich povinností. Schválením rozpočtu města se rozběhly i další stavební činnosti. Započala oprava lávky u Poštovního mostu. Velké peníze jsme vložili do oprav chodníků. Jsou to chodníky ulic V Lukách, Žitavská ke gymnáziu, Družba k letnímu kinu včetně schodů, Lipová, Nová, Okrouhlická, Zahradní, Letná u čp. 226 a od Božího hrobu na Letnou v Žitavské. Nové povrchy dostanou komunikace od kostela ke hřbitovu, Ralská, Polní, Luční, Nábřežní ulice, plocha u hasičské zbrojnice a Vranovská alej. Nezpevněné cesty také nepřijdou zkrátka. Budou to Pražská u lesa, cesta u zahrádek na dolním sídlišti, Slovany, Ralská k Wollmanově vile, Vranov a u garáží na Letné. Ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností, která bude provádět výměnu sítí, to bude ulice Křížová, Sokolská a na Letné od školy doprava. V tomto případě ještě nemáme jasno, zda to bude v letošním roce i s kompletně novými povrchy. V rozpočtu máme i celkovou opravu schodiště ze Sokolky, ale tady jsme závislí na SVS, jak budou rychlí ve výměně sítí. Ani v letošním roce jsme nezapomněli na dětská hřiště. Bude obnoveno hřiště u starého nádraží a fotbalové branky dostane i hřiště na Sokolce. Jak sami vidíte, budeme se muset ve městě smířit i s dalšími omezeními, ale výsledek nám tyto nepříjemnosti určitě vynahradí. František Kaiser, starosta města Měsíčník 7,- Kč Vydává město Mimoň

2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Informace o volbách do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu vyhlásil Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 24/2014 Sb. na dny 23. a 24 května Voliči budou informováni o době a místě konání voleb v Mimoni oznámením starosty města, které bude vyvěšeno na úřední desce, výlepových plochách a na webových stránkách města Zároveň budou v oznámení uvedeny adresy volebních místností a další údaje pro voliče. Sada hlasovacích lístků bude dodána všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (tj. do úterý ), na požádání ji obdrží i ve volební místnosti. Volič, občan ČR, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku. Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Pouze s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Eva Kolaříková Pověřená organizačně technickým zabezpečením voleb Plaketa J. A. Komenského Ve čtvrtek 27. března 2014 se v obřadní síni Městského úřadu v Mimoni uskutečnilo slavnostní předávání plakety J. A. Komenského navrženým učitelům mimoňských škol. O úvodní slovo a předávání plaket se postaral již tradičně pan starosta města František Kaiser společně s místostarostou města Ing. Stanislavem Balounem. Slavnostní akt byl ukončen dojemným pásmem písniček pěveckého sboru Zpěvandulky pod vedením Reginy Krchňákové a za doprovodu varhan zkušené Kristíny Leiblové ze Základní umělecké školy, V. Snítila, Mimoň. V letošním roce byli oceněni: V kategorii Celoživotní práce ve školství Ježek Karel, Základní umělecká škola, V. Snítila, Mimoň Kráčmarová Irena, Základní umělecká škola, V. Snítila, Mimoň Duhajová Alena, ZŠ a MŠ Pod Ralskem, Mimoň V kategorii Za tvůrčí pedagogickou práci Mgr. Novotná Monika, ZŠ a MŠ, Mírová, Mimoň Ing. Veselá Edita, Gymnázium V kategorii Za obětavou práci s mládeží Mgr. Novotná Jaroslava, ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň Horáčková Jana, ZŠ a MŠ Pod Ralskem, Mimoň Mgr. Krejčí Luboš, Gymnázium V kategorii Výrazná pedagogická osobnost Žaloudková Hana, ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň Informace pro voliče, kteří nebudou volit ve svém volebním okrsku Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Volič (státní občan ČR i občan jiného členského státu zapsaný v seznamu voličů pro volby do EP) může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb ( ), a to: - písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (tj. do hod. čtvrtka ) obecnímu úřadu v Mimoni. - osobním podáním na obecní úřad Vzhledem ke skutečnosti, že 15 denní lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu vychází na čtvrtek = státní svátek, bude zajištěna služba na obecním úřadě v Mimoni, a to až do 16:00 hod. Více informací najdete na webových stránkách města 2

3 CO VÁS ZAJÍMÁ... Rozpočet města Mimoň na r Financování Změna stavu krátkodobých účtů Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjček Kontokorent Příjmy - dotace Neinvestiční transf. ze SR Neinvestiční přijaté transf.od obcí Neinv. transfery od krajů Ost. neinv.přij. transf.ze státního rozpočtu Celkem Saldo příjmů a výdajů Příjmy Výdaje ROZPOČET FONDŮ Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury Zůstatek z r Příjem Výdej Saldo Rozpočet Fondu rozvoje bydlení II Zůstatek z r Příjem Výdej Saldo Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III Zůstatek z r Příjem Výdej Saldo Rozpočet Sociálního fondu Zůstatek z r Příjem Výdej Saldo... 0 PŘÍJMY Příjmy daňové: Daň z příjmů FO Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výd. činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. PF Poplatek ze psů Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity... 5 Odvod z výh. hrací přístrojů Poplatek za znečišťování ovzduší... 1 Odvod výtěžku z provozování loterií Daň z nemovitosti Správní poplatky Celkem Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Celkem Příjmy nedaňové: Splátky půjček od podnik. subjektů Splátky půjčených prostředků od PO Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Ost. záležitosti těž. průmyslu a energetiky Vnitřní obchod Cestovní ruch Základní školy ZŠ a MŠ Pod Ralskem Filmová tvorba Činnosti knihovnické...30 Činnost muzeí a galerií Záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunál. služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunál. odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výd. z fin. operací Činnost vysokých škol... 5 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů... 3 Požární ochrana Celkem Příjmy (souhrn): Příjmy - daňové Příjmy - nedaňové Příjmy - kapitálové Příjmy - dotace Celkem VÝDAJE Běžné výdaje: Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin Rybářství... 5 Vnitřní obchod - veřejné záchody Cestovní ruch - infocentrum Ostatní komunikace - chodníky Silnice Provoz veř. silniční dopravy Pitná voda Vodní díla v zem. krajině Meteorologie... 2 Základní školy Gymnázia

4 CO VÁS ZAJÍMÁ... Základní umělecké školy Činnost vysokých škol Filmová tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova hodnot místní kultury Rozhlas a televize Ost. zál. sdělovacích prostředků Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby, územní rozvoj Sběr a svoz kom. odpadu Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ostatní soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ost.správa v obl. hosp. opatř. pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Obecné příjmy a výdaje z finan. operací Finanční vypořádání min. let Ostatní finanční operace jinde nezařazené Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem Kapitálové výdaje: Humanizace - smluvně dohodnutý další podíl Infrastruktura pro zástavbu u Mitexu + úvěr Regenerace Sídliště pod Ralskem Rozšíření komunikací na Letné Projektová dokumentace rek. komunikace Nám. 1. Máje Přechod pro chodce Žitavská Parkoviště pod Julinkou Chodník sídliště pod Ralskem u sportoviště PDÚR+DSP Lávka u poštovního mostu Chodník spojka Husova - Ve Stráni Chodník Husova x cyklostezka Průchod Malá Mírová Rozšíření chodníku Svébořická Chodník Kosovo pole PD Lávka Bavířská - V Lukách Odkanalizování okálů Hvězdovská Kanalizace a vodovod kasárna Zastřešení vstupu ZŠP Letná Oplocení, chodník ZŠ Ralsko ZŠ Mírová - ZŠP Letná dveře vstup + odvětrání tělocvična 120 Termostatické ventily - PD + realizace DD + ZŠ Mírová ZŠ Mírová - tělocvična Kamerový systém ZŠ Pod Ralskem ZŠ Pod Ralskem - Luční Tepelná čerpadla splátka úvěru Socha OK Tyršovo náměstí Přívěsný vozík na lodě VO - Pod Křížovým Vrchem II. část VO Ralská Skřivánčí VO Vranov VO Spojka Husova ve Stráni Přípojky obchodní centrum Plynová přípojka DPS Plynová přípojka ubytovna Vodovodní a kanalizační přípojky čp. 170 a Plynoměrný pilíř - U Penny Rozšíření STL plynovodu - Lipová, Sluneční, Kamenná, Hvězdovská, Svébořická, Nám. J. Fučíka Kamerový systém I. etapa PD - Lužická Příspěvek MKP - Cyklostezka Nákup pozemků Pamětní prapor 150 let JSDH Mimoň Sanace skládky Pražská-Riziková analýza Infrastruktura pro koupaliště Zámecký park a zámecký rybník Vybavení pro zpracování zeleně Příspěvek PO Zahradnictví Mimoň - mulčovací traktor //- - korba na multikáru aj Půjčka PO Zahradnictví Mimoň - nástavba sypače Dětské hřiště Sokolka Dětské hřiště u Starého nádraží Klubovna hasičů Radiostanice Tetrapol pro hasiče Klimatizace obřadní síň+zasedací místnosi Venkovní žaluzie do serverovny... 7 Záložní harddisk HP 146GB,SAS... 7 Dodatečné harddisky Navýšení paměti na 8GB... 7 Dodatečný harddisk 2*4TB Sata řadič... 4 Malá zateplení stropu a sklepa, sokl Ústředna Celkem Výdaje (souhrn): Výdaje - běžné Výdaje - kapitálové Celkem (Všechna čísla jsou v tis. Kč, podrobnější údaje získáte na finančním odboru MěÚ) 4

5 OZNÁMENÍ Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná pro školní rok 2014/2015 Úterý 6. května 2014 od do hodin v budově MŠ Komenského (pro obě MŠ). Rodiče u zápisu předloží: - rodný list - občanský průkaz zákonného zástupce Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 let. Dítě mladší 3 let musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem předškolního vzdělávání! Zápis do MŠ Pod Ralskem Zápis do MŠ Pod Ralskem se koná od 14 do 16 hodin v budově MŠ Eliášova. Žádosti ke stažení na Výlet s KČT Č. Lípa - Za pohádkou na zámek Sobota 10. května 2014 Odjezd z Mimoně v 5:47, z České Lípy hl. n. v 6:50 přes Bakov do Krnska. Koupit zpáteční Krnsko. Trasa: Krnsko - Jezerní Vtelno - Zámek Stránov (prohlídka) -Neuburk - Mladá Boleslav - 10 km. Vede J. Dobrovolná, tel.: Poskytujeme poradenství v sociálních službách Jste senior či osoba se zdravotním postižením a potřebujete pomoc v sociálních službách? Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště). Rozpis poradenských dní , (středa) od 8:00 do 10:00 hod. Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni. Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na Tel: , sociální oddělení Mimoňské trhy Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 16. května 2014 na nám. 1. máje. Zastupitelstvo města Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 22. května 2014 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od hod. Noc kostelů v kostele sv. Petra a Pavla 18:00-19:00 Mše svatá 19:00-20:00 Prohlídka kostela s výkladem pana faráře V. Horniaka Pozor změna Poradní den Centra pro zdravotně postižené se v květnu nekoná (státní svátek). V naléhavých případech prosím kontaktujte CZP Česká Lípa , nebo J. Kubištovou Další poradní den bude od 10 do 12 hodin. Poradenství poskytuje Jaroslava Kubištová, mob Student mimoňského gymnázia stážistou Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR V průběhu minulého školního roku působil student sexty Gymnázia Mimoň Vojtěch Hrbek jako stážista na Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR, konkrétně v aerodynamické laboratoři v Novém Kníně. Zde se zabýval studiem optických měřících metod, které využívají k pozorování proudění stlačitelných tekutin ve vysokorychlostní aerodynamice. Dosavadní výsledky práce jsou shrnuty na letáku, který student vytvořil. I když stáž byla pouze roční, bylo studentovi nabídnuto ve výzkumu pokračovat. Mgr. Maslenová Petra, učitelka chemie Vzpomínka Dne je tomu 1 rok, kdy odešel pan Václav Hejda tam, odkud není návratu. Hvězdy Ti nesvítí, slunce už nehřeje, Už se k nám nevrátíš, už není naděje. Jen vzpomínky zůstaly na roky šťastné, Jsou v srdci ukryté hluboko, krásně. Marie Hejdová (manželka) s rodinou Očkování psů proti vzteklině Upozorňujeme všechny majitele a chovatele psů, že v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění) musí každý pes starší 6 měsíců mít na území naší republiky platné očkování proti vzteklině. První očkování psa má proběhnout ve stáří od 3 do 6 měsíců, následně má pak každým rokem dojít k včasnému přeočkování. Doklad o očkování je chovatel povinen uchovávat po dobu nejméně 1 roku a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři. Nesplněním této povinnosti se dopouští fyzická osoba přestupku, za který mu může být uložena pokuta. Majitel psa má možnost nechat si naočkovat zvíře u kteréhokoliv veterinárního lékaře. K očkování je třeba přinést očkovací průkaz k zaznamenání vakcinace. Očkovat by se měl pouze zdravý pes. V letošním roce nebude organizováno hromadné očkování, důvodem je neúčast na této akci v minulých letech. Odbor VDZaŽP Vítání občánků Dne se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu v Mimoni slavnostní Vítání občánků Pozváni byli rodiče s dětmi: Jakub Sýkora Monika Peschelová Adéla Günterová Nikol Lehmannová Lucie Smolková Natálie Neradová Vojtěch Hovad Maxim Istomín Rudolf Frič Jan Hrabánek Nadále upozorňujeme rodiče nově narozených dětí, aby se dostavili na matriku vyjádřit svůj souhlas k pozvání na tuto společenskou akci a přinesli ukázat rodný list dítěte. Matrika Městského úřadu Mimoň 5

6 KULTURA DŮM KULTURY RALSKO - MIMOŇ VÁS ZVE NA: Taneční zábava pro seniory Středa 14. května 2014 od hod. Vstupné 40 Kč. K tanci i poslechu hraje VIVASONG. ROCKOVÝ VEČER Den dětí s Harry Potterem Sobota 31. května 2014 od hod. Vstupné 20 Kč. Zažijte úžasné odpoledne plné kouzel a her v Bradavicích! Čeká vás létání na košťatech, čtení kouzelných zaklínadel, poznávání příšer se zavázanýma očima, míchání lektvarů aj. Upozornění Výzva pro prodejce a stánkaře na městských oslavách Dnů města Mimoň (28. června 2014) bude od 5. května 2014 zveřejněna na webových stránkách města Bez řádné přihlášky zaslané do 20. června 2014 nebude mít prodejce stánkové místo zajištěné! Informace na telefonu nebo u Noc kostelů - Mimoň Vážení přátelé, opět se přiblížila doba, kdy církve otevírají v noci kostely pro širokou veřejnost. I my, křesťané v Mimoni, jsme se rozhodli otevřít dokořán dveře našeho kostela Smíření. Kostelík je postaven na pískovcovém skalním návrší v jihovýchodní části města, na němž se nacházelo mimoňské popraviště. Jeho původní označení znělo - Šibeniční vrch. Současná adresa je: kaple Smíření Křížová 675, Mimoň. Noc kostelů proběhne v pátek 23. května 2014 a její letošní motto zní: Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let. Gn 1,14 Co nám akce Noci kostelů nabízí: Představení křesťanství Noc kostelů nabízí možnost přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru - a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. Prostor setkání Noc kostelů vytváří prostor pro setkání. V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku,... Nízkoprahově Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost. Cílem je vytvořit nízkoprahovou" nabídku k setkání pro lidi, kteří stojí mimo církev či na okraji církve. Kulturní pozadí programu Noci kostelů, zpřístupnění běžně nepřístupných míst a atmosféra noci dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost. Společenský a kulturní dosah Vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. Noc kostelů představí i náš kostelík Smíření v Mimoni jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukáže také na jeho kulturní hodnotu. Přesah noci Na Noc kostelů navazuje další nabídka. Noc kostelů nemá být jednorázovou akcí, která končí úderem půlnoci. Nabídka, prostřednictvím níž se křesťanství během Noci kostelů představí, poskytuje možnost celoroční návaznosti. Ti, kdo byli osloveni nabídkou Noci kostelů, by měli dostat další příležitost. Tak to cítíme my husité z Mimoně. V našem kostelíku plánujeme další kulturní akce: přednášky z dějin, koncerty, výstavy. Toto je náš letošní program: 18:30-19:30 Vystoupení žáků umělecké školy v Mimoni pod vedením ředitele školy Petra Slavíka 19:30-20:15 Historie města Mimoně a Křížového Vrchu Ing. Jiří Šťastný 20:15-21:30 Meditační hudba při svíčkách 21:30-24:00 Ochutnávka vín, osobní rozhovory a navazování přátelství. Srdečně zveme občany Mimoně na tuto nevšední kulturní událost. Mgr. Eliška Raymanová, farářka N.O. Mimoň/ 6

7 KNIHOVNA Co se u nás dělo V březnu jsme vyhlásili malířskou soutěž Moje oblíbená postava z knihy. Zapojily se především děti ze škol Mírová a Pod Ralskem. Z velkého množství krásných obrázků jsme vybrali 8, jejichž tvůrce oceníme drobnou cenou. Jsou to: Štěpánka Tyllerová, 9 let, obrázek Čmeldy Broňa Hellier, 9 let, obrázek lesní víly Nikola Sukovatá, 10 let, obrázek Makové panenky Ondřej Hudík, 8 let, obrázek Rumcajse, Manky a Cipíska Filip Šámal, 8 let, obrázek Kocoura v botách Leona Peštová, 9 let, obrázek princezny Zubejdy Věra Junková, 9 let, obrázek Koblížka Markéta Taterová, 10 let, obrázek Fifinky ze Čtyřlístku Zveřejňujeme dva obrázky na ukázku šikovnosti dětí a ostatní obrázky najdete vystavené v dětském oddělení knihovny, na webu knihovny a na facebookovém profilu Knihovna Mimoň. Noc s Andersenem - navštívily nás děti ze ZŠ a MŠ Mírová, pro které bylo připraveno krátké povídání o spisovateli Petru Morkesovi, který je autorem Detektiva Vrťapky. Dále děti luštily křížovku a doplňovačku na detektivní téma (což vůbec nebylo jednoduché, jak je vidět na fotce), hledaly schovaný lup a na konec každý z nich obdržel průkaz detektiva. Na velikonočních dílnách se tentokrát tvořilo především z papíru, nejvíce se líbily jednoduché květinové zápichy. Děti s MŠ Eliášova přišly na besedu a vyrobily si velikonoční zápichy. Nové knihy Serranová Marcela: Deset žen - Devět žen, každá úplně jiná. Nikdy předtím se neviděly, ale přesto si svěřují své příběhy. Nataša, jejich terapeutka, se je rozhodla sezvat dohromady, protože věří, že rány se mohou začít hojit jen tehdy, když se prolomí ledy mlčení. Není důležité, odkud pocházejí ani z jakých poměrů. Nezáleží na tom, kolik jim je let a čím se živí. Všechny na bedrech nesou tíhu strachu, samoty, promarněných tužeb a nejistoty. Struhárová Jana: Jako šelma - Svěží příběh o sexu bez sexu a o lásce bez lásky. Je to příběh svobodné třicátnice, která nalezne východisko z nelehké situace v audiotexových erotických službách. Šedá myška se v práci stává nespoutanou dračicí, která plní všechna přání svých klientů - i ta bizarní a úchylná. Je to její image, díky kterému se do ní zamiluje nejeden klient a ona podléhá iluzi, že je velice žádaná žena. A pak se objeví muž, o kterém si myslí, že ho dobře zná. Omyl! Nic není takové, jak to zpočátku vypadá... Upozornění Svoz seniorů nad 65 let se tento měsíc koná v pondělí a

8 HISTORIE POZVÁNKY DO MĚSTSKÉHO MUZEA Jiří Pačinek - Skleněná krása Hlavními skleněnými objekty, které Jiří Pačinek ve své sklárně produkuje, jsou vázy, mísy, zvířata a plastiky. Veškeré objekty jsou ručně foukané, tvarované ručně nebo v různě velkých formách. Žhavá sklovina tak mění nejen svůj tvar, ale mění se i její barva. Z jasně bílé přechází do žluté barvy, až nakonec po vychladnutí získá křišťálově čistou podobu. Pokud se však žhavá sklovina spojí s různými příměsemi oxidy kovů, vynikají následně barvy rubínové, ambrové, kobaltové a mnohé další. Než však samotné umělecké dílo spatří světlo světa, vyžaduje od svého tvůrce hodiny trpělivosti, sklářský um a souhru mistra se svým sklářským pomocníkem. Tímto sklář vdechne do každého svého díla osobitý charakter a rukopis. Vernisáž k výstavě proběhne v neděli 4. května 2014 v hod. Samotná výstava bude k vidění od 4. května do 29. června Upozornění Městské muzeum Mimoň bude 8. května 2014 otevřené v běžnou otevírací dobu. Působení Vojenských lesů a statků v oblasti Podralska Přednáška Ing. Evy Mockové a Ing. Pavla Munzara. Návštěvníci besedy se dozvědí informace o myslivosti, chovu zubrů, o těžbě dřeva a obnovování lesů zdevastovaných působením v minulosti přítomného vojska atd. Zároveň se návštěvníci dozvědí mnoho zajímavých věcí VLS Mimoň s.p. i vojenského prostoru, dále současného stavu i výhledu, který okolí našeho města ve správě VLS s. p. čeká. Beseda se koná ve středu 14. května 2014 od hod. Vstupné dle ceníku muzea. Klubový večer Autorský koncert písní Petra Ebena. Název večera: Jaro, léto, podzim, zima na světě je přece prima. Vystoupí pěvecký sbor Zpěvandulky ze ZUŠ V. Snítila Mimoň a Zpěvandule. Klubový večer se koná ve středu 28. května od hod. Muzejní noc 2014 Městské muzeum Mimoň se opět letos zapojí do akce Muzejní noc. Akce proběhne v pátek 30. května 2014 od 20:00 hod. do? (podle zájmů) max. do 24:00 hod. Pro návštěvníky jsme si tentokráte připravili menší stylové překvapení. Tématem bude prusko - rakouská válka 1866, která výrazně zasáhla do dějin města. Večerem případně i nocí vás bude v nové expozici muzea v márnici provázet Ing. Jiří Šťastný. Novinka v Informačním centru v Mimoni Pro návštěvníky informačního centra máme připravenou novinku v podobě dotykového multimediálního informačního panelu. Pomocí jednoduché obsluhy si návštěvník zvolí kategorií týkající se Mimoně, která ho zajímá a spustí se krátký spot. Jednotlivé spoty jsou namluvené nejen v českém jazyce, ale i v anglickém, německém a polském jazyce. Proto neváhejte a přijďte si tento panel sami vyzkoušet. Přednáška: Kam směřuje náš svět? Lze prognózovat vývoj světa? Proč Amerika ztrácí dech a jak dlouho ještě bude velmocí? Eurarábie aneb přečíslení muslimy? Kdo je pro naší civilizaci Vyzývatel, kdo Rival a kdo Spojenec? Přednášku PhDr. Jana Šolce, bývalého poradce prezidenta Václava Havla, si můžete přijít poslechnout 6. května od 16 hod. Vstupné 20 Kč Informace pro návštěvníky Od 6. dubna 2014 do 26. října 2014 je Městské muzeum a informační centrum otevřené pro návštěvníky také každou neděli a to od hod. a od hod. Těšíme se na vaši návštěvu. 8

9 HISTORIE Byli jste žáky ZŠ Mírová, tzv. staré školy? Chodili do této školy vaši rodiče nebo prarodiče či jiní příbuzní? Pak máte určitě ve vašem rodinném archivu fotografie, které s touto školou souvisejí. Školní rok bude 120. školním rokem, který budova pamatuje. U příležitosti tohoto výročí bude (i za vašeho aktivního přispění) v mimoňském muzeu uspořádána výstava, jejíž nedílnou součástí budou i fotografie. Pokud jste ochotni fotografie zapůjčit, velice rádi vaši pomoc uvítáme. Originály vám budou ihned vráceny, vystaveny pak budou kopie. Pokud se rozhodnete pro spolupráci na této výstavě a poskytnete nejenom fotografie, ale i jiné materiály související se školní docházkou, obraťte se prosím na kancelář školy. telefon: , e - mail: Zamyšlení nad seznamem padlých Květen je měsícem, k jehož reminiscencím patří vzpomínka na konec války. U nejstarší generace je živá. Narození těsně po válce mají v sobě bezprostřední zážitek tlumočený rodiči. Nejmladší generace má o květnu 1945 jen vědomost z učebnice dějepisu, pokud se nezajímá o bohatou literaturu k tématu. Ankety občas ukáží, kolik zmatku je v hlavách mladých lidí. Tradice osvobození a konce války zavazuje vzdát hold osvoboditelům i obětem nepřátelského běsnění. Na to se opravdu zapomínat nesmí. Píši tyto řádky v tichém klínu přírody Posázaví. Dvacet minut chůze je k místu, kde byl koncentrační tábor, o němž dosud nevíme, kolik zde zahynulo lidí. Půl hodiny cesty lesem stojí památník připomínající zběsilost strážního oddílu střílejícího do kolony vězňů. Právě tady obracím listy seznamu padlých obyvatel německé národnosti z Mimoně. Ti všichni bojovali v armádě, která byla nepřátelská. Možná se někdo dopustil zločinu vraždy civilisty, zajatce nebo prostě střílel víc, než musel. Nevíme ale, kolik takových bylo. Pojem nepřátelská armáda se po sedmdesáti letech již poněkud stírá. Vidíme před sebou konkrétní jména, data a místa jejich konce. 308 jmen má tento seznam a prý není úplný. Více než dvakrát tolik mužů, než je jich na pomníku z první světové války. Dvě třetiny z nich zahynuly na Východní frontě. Dokonce je zde častěji užit tento obecný pojem, než určení konkrétního místa. Zahrnuje široké prostory tehdejšího Sovětského svazu. Jen sem tam zahlédnu Stalingrad, místo zoufalé zkázy 6. armády. Také Krym, dnes tak citlivé území, kde bylo prolito nesmírné množství krve. Ti ostatní jsou ztraceni v prachu cest na Ukrajině, v bažinách Běloruska, v závějích pod Moskvou. Pohlceni v dálavách, kam byli hnáni jako dobyvačné vojsko. Menšinu mezi padlými tvoří ti, kteří často přežili boje v pláních na Východě a smrt je dostihla v Rumunsku nebo v Maďarsku. Zde se objevují i padlí od Budapešti, kde se v zimě roku 1945 německá armáda urputně bránila na Dunaji. Další padlí při ústupu v Polsku a za lednové bitvy ve Východním Prusku. Oběti katastrofální strategie Adolfa Hitlera jsou i ti z Kuronska, pro nás celkem zapomenuté země na Baltu. Z příkazu Vůdce se bránila armáda na plochém lesnatém poloostrově, do něhož bušily sovětské kaťuše a kde se nedalo téměř nikde skrýt. Několik vojáků našlo smrt na Západě. Jeden v Normandii, kde byly potřeny elitní německé tankové jednotky, které Akce Klubu přátel muzea VMG Č. Lípa Výlet do Teplic (vlakový zájezd k Mezinárodnímu dni muzeí) Sobota 2014, sraz v 7.30 na vlakovém nádraží v Č. Lípě. Zámecké muzeum v Teplicích, Zámecká zahrada a město. Odjezd z České Lípy vlakem 7.39 hodin, příjezd do Teplic v 9.04 hodin. Návrat s odjezdem z Teplic v hodin, příjezd do České Lípy v hodin. Změny v SHMRaO Na valné hromadě Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí konané dne došlo k následujícím změnám: Vzhledem k novelizaci Občanského zákoníku, kdy se budeme muset nově registrovat, jsme toho využili pro změnu názvu spolku a to na Spolek historie Mimoňska - kratší a snadno zapamatovatelný název. Ve stanovách došlo ke změně - představený/představená - na předseda/předsedkyně. Představenstvo spolku bylo doplněno o jednoho člena. Došlo k ukončení členství zakládajícího člena, čestného předsedy a zároveň člena redakční rady p. Honse. Vycházky budou zachovány, zrovna tak jako vyjížďky do prostoru, besedy, webové stránky a Občasník (interní nepravidelná informační tiskovina). Tradice a historie určují kulturu míst, kde žijeme a kde to máme rádi a i proto budeme dodržovat Plán činnosti, který jsme si také na VH odsouhlasili. Členské příspěvky jsou vybírány jako vždy do konce června. Nezaplacení znamená ukončení členství. Uvítáme nové členy, především z řad mladých, ale obzvláště pamětníky, ale hlavně aktivní členy, kteří budou chtít věnovat svůj volný čas společnému zájmu o historii nejenom Mimoně, ale i zaniklých obcí, kam pořádáme časté výjezdy. Naše schůzky se konají každý první čtvrtek v měsíci a to v Klubu seniorů (Joka - Sídl. p. R.) od hod. Více zde: předsedkyně Lenka Špačková Vydejte se s námi na svatodušní vycházka po Hradčanech s p. Jůnovou Spojencům způsobily těžké ztráty. Další padli v Belgii či v zabarikádovaných troskách německých měst západně od Rýna. Někteří mimoňští krajané se sešli v boji o Štětín a pár týdnů před koncem války tu našli smrt. Jen jeden zahynul u Ostravy, žádný další v Čechách na Slovensku. Dva se stali obětí leteckého útoku na Mimoň 8. května Ta smrt je nejtrpčí. Na konci, v poslední chvíli. Jeden z nositelů zde tak častého jména Schicketanz, zahynul podle všeho jen pár kroků od domu, kde bydlel. V četných vojensky odborných seriálech, hojně vysílaných našimi televizními stanicemi, se dozvídáme o trhavých účincích protitankových střel nebo dělostřeleckých granátů. Počítačově sestavené výbuchy ukazují tanky, jak se rozskočí jako hračka. Ale jaké to bylo peklo pro ty, co byli uvnitř. Co vidělo těch 308 mrtvých z Mimoně v posledním okamžiku svého života? Ladislav Smejkal 9

10 RŮZNÉ Pozvánky DDM Vážka Květinový den (Český den proti rakovině) Termín: Místo: Mimoň Již 12 let pro vás mimoňské děti (skauti i děti z Vážky) obstarávají kytičky, které leckomu udělají radost nejen svou krásou, ale hlavně skvělým pocitem z vykonaného dobrého skutku. Výtěžek z jejich prodeje odchází totiž na konto Ligy proti rakovině, tedy na dobrou věc. Letos je sbírka zaměřená na prevenci rakoviny plic. A tak vás prosíme - kupujte si od dětí kytičky v tento den a ne v jiný, buďte na ně hodní, vždyť děti to dělají hlavně pro dobrý pocit a pro vás. Den dětí ve Vážce Termín: , hodin Místo: DDM Vážka Mimoň Zveme vás již na druhý ročník oslav Dne dětí do Vážky! Mezi 14. a 16. hodinou proběhnou nejrůznější soutěže na stanovištích a od 16 do 17 hodin nás čeká dětská diskotéka! Těšíme se, že si to u nás užijete. Šmoulí branný den Termín: , hodin Místo: DDM Vážka Mimoň Pamatujete si branné dny ze školy? S trochou nadsázky, humoru a formou hry jsme si dovolili pro vás připravit již druhý ročník Šmoulího branného odpoledne. Pokud se rozhodnete k nám zavítat, určitě nebudete litovat - čekají vás nejrůznější dovednostní hry, testy fyzické zdatnosti a opravdu velká spousta legrace. Těšíme se na vás! Výzva uživatelům hrobových míst Město Mimoň, jako provozovatel veřejných pohřebišť v Mimoni a ve Vranově vyzývá dosavadní uživatele hrobových míst, k nimž není uzavřena smlouva o nájmu hrobového místa, k uzavření příslušné písemné nájemní smlouvy. Dle ust. 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, lze hrobové místo užívat na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa. Provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele hrobových míst uvedených v seznamu níže (dále také jen předmětná hrobová místa ), že k těmto hrobovým místům není uzavřena příslušná smlouva o nájmu hrobového místa. Seznam hrobů bez nájemních smluv bude zveřejněn pouze na pohřebišti v Mimoni. S ohledem na výše uvedené tímto provozovatel pohřebiště vyzývá dosavadní uživatele předmětných hrobových míst, aby s provozovatelem pohřebiště nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne zveřejnění tohoto oznámení na veřejném pohřebišti uzavřeli smlouvu o nájmu příslušného hrobového místa. Dosavadní uživatelé předmětných hrobových míst nebo jejich právní nástupci se za účelem uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa nebo v případě jakýchkoli nejasností či dotazů mohou obrátit na provozovatele pohřebiště, a to na Městský úřad v Mimoni, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, tel , Provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele předmětných hrobových míst, že pokud nebude smlouva Co nás v ZUŠ čeká do konce školního roku? Naše základní umělecká škola se připravuje na dva poslední měsíce pedagogické činnosti. Co nás čeká a nemine vám nyní přiblížím. Jsou to dva z nejnáročnějších měsíců pro pedagogický sbor i naše žáky. Měsíc květen 2014 v pondělí 5. května chystáme ke Dni matek koncert žáků od 17 hodin v sále školy v úterý 13. května se v sále školy koná v 17 hodin koncert v rámci 2. ročníku ZUŠTOUR vystupují žáci všech zušek na okrese Česká Lípa v pondělí 19. května budou soutěžit naši klavíristé ve čtyřruční hře na klavír, soutěž je přístupná a koná se ve hodin v sále naší školy 20. května v úterý se koná Absolventský večer našich žáků z výtvarného a hudebního oboru na pobočce ve Stráži pod Ralskem. Akce se koná od 17 hodin v sále pobočky ve Stráži pod Ralskem 23. Května se bude poprvé konat Noc kostelů. Kde budou vystupovat žáci naší školy od hodin. Dále bude následovat další program například historie Křížového vrchu 29. května ve čtvrtek proběhne Absolventský večer žáků výtvarného a hudebného oboru zde v Mimoni. Akce se bude konat v prostorách ZUŠ V. Snítila v Mimoni od 17 hodin Ve dnech mezi květnem se konají v sále školy třídní koncerty v sále školy dle rozpisu jednotlivých tříd Měsíc červen června naše škola pořádá hudební festival na Hradu Houska - Houskus musicus cameralis. Koná se v prostorách hradu Houska od 9.30 hodin 19. června se koná závěrečná koncert školy v KD Ralsko od 17 hodin června se koná zápis dětí do naší školy od hodin. Informace na místě. Prosím neodkládejte přihlášení na září. Míst není mnoho a může se stát, že do některého oboru přijímat nebudeme 27. června je den rozdávání vysvědčení Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste 8. května drželi palce našemu nadějnému kytaristovi Lukášovi Zubkovi, který bude soutěžit v Novém Strašecí v ústředním republikovém kole soutěže ZUŠ ve hře na kytaru. Všem pedagogům a žákům přeji mnoho síl do sklonku letošního školního roku. Petr Slavík o nájmu hrobového místa uzavřena do 1 (jednoho) roku ode dne zveřejnění tohoto oznámení na veřejném pohřebišti, jejich dosavadní užívací právo k hrobovému místu marným uplynutím této doby zanikne. Dále provozovatel pohřebiště dosavadní uživatele hrobových míst upozorňuje, že zanikne-li užívací právo k hrobovému místu, vznikne dosavadnímu uživateli povinnost veškeré hrobové zařízení umístěné na předmětném hrobovém místě na své náklady ke dni zániku užívacího práva odstranit. Pokud tak neučiní, bude s věcmi nakládáno jako s věcí opuštěnou a postupováno dle 20 zák. 256/2001 Sb., písmo g) bodů 4 a 5 obdobně. 10

11 RŮZNÉ Den s policií a ostatními složkami IZS Město Česká Lípa, Policie České republiky - Územní odbor Česká Lípa, Městská policie Česká Lípa, Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Vás zvou na již 12. ročník akce Den s policií a ostatními složkami IZS. Sobota 31. května 2014 od 10 do 16 hodin na letišti Aeroklubu Česká Lípa Lada Je pro Vás zajištěna kyvadlová doprava firmou MIROBUS s.r.o. ze zastávky před KD Crystal, další zastávka konečná autobusu - Špičák Dlouhá, odtud na letiště Aeroklubu Česká Lípa a zpět. Jízdné je zdarma. Odjezdy od KD Crystal Odjezdy od letiště 09:30-10:00 10:10-10:40 11:00-11:30 12:00-12:30 12:30-13:00 13:30-14:00 14:00-14:30 16:10-16:40 HISTORICKÁ UDÁLOST KONCERTNÍ TURNÉ REGIONÁLNÍCH ZUŠ DOKSY hod. - Sálek ZUŠ MIMOŇ hod. - Školní sál ZUŠ NOVÝ BOR hod. - Malý sál ZUŠ ŽANDOV hod. - KD Koruna ČESKÁ LÍPA hod. Velký sál ZUŠ ÚČINKUJÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL: ČESKÁ LÍPA NOVÝ BOR CVIKOV DOKSY MIMOŇ ŽANDOV Program: 10:30 ukázka práce policejních psovodů se speciálně vycvičenými služebními psy 11:30 simulovaný zákrok krajské pořádkové jednotky policie proti nebezpečným pachatelům 12:30 ukázka činnosti zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Ústí nad Labem s využitím vrtulníku 13:30 pražská jízdní policie v akci 14:30 ukázka práce policejních psovodů se speciálně vycvičenými služebními psy 15:30 společný zásah příslušníků hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby a policistů při simulované dopravní nehodě Pro děti i dospělé je připraven bohatý doprovodný program. Všechny atrakce jsou k dispozici zdarma. Doprovodný program: Besip Team - program s tematikou bezpečnosti v silničním provozu Městská policie Česká Lípa - vědomostní soutěže pro malé cyklisty, zábavné soutěže Paintball, dovádění ve vodní pěně (zábava pro děti) Stanoviště kriminalistických techniků s ukázkou jejich činnosti Prezentace týmu Výzkum dopravní bezpečnosti Škoda Auto, rady nejen pro motoristy, ukázka vozidel tovární značky Škoda Armáda ČR brigáda radiační, chemické a biologické ochrany - Liberec Stanoviště dopravní policie - ukázka speciální techniky a služebních vozidel, představení super rychlého vozidla dopravní policie tovární značky Volkswagen Passat Možnost prohlédnout si zblízka vystavená sportovní motorová a bezmotorová letadla Aeroklubu Česká Lípa Lada Doprovodný zábavný program pro děti - DDM Libertin 11

12 RŮZNÉ Tip na výlet Singltrek pod Smrkem Singltrek Centrum v Novém Městě pod Smrkem je centrálním nástupním místem na trasy Singltreku pod Smrkem. Singltrek Centrum poskytuje kompletní zázemí pro bajkery a ostatní návštěvníky. Nachází se v něm občerstvení, WC, sprchy, převlékárny, myčka kol, dětské hřiště, pumptrek, test centrum kol AGang, a prodejna cyklistického vybavení. Singltrek pod Smrkem je první destinací značky Singltrek v České republice. Tuto síť stezek, umístěnou pod majestátní horu Smrk do překrásné divoké přírody severních svahů Jizerských hor, projektoval velšský designér stezek Dafydd Davis, který je uznáván jako absolutní světová špička ve svém oboru. První úsek této sítě byl otevřen v roce V současné době Singltrek pod Smrkem nabízí trasy v úhrnné délce přes 80 kilometrů ve čtyřech stupních obtížnosti. Své si tu najde každý, od rodin s malými dětmi přes rekreační cyklisty až po zdatné a zkušené terénní cyklisty. Úzké stezky, které se vinou a vlní rozložitými úbočími horského masivu Smrku, přinášejí radost všem, kteří je vyzkoušejí. Nástupní místo Singltreku pod Smrkem se nachází v Novém Městě pod Smrkem. Přímo na pláži krásného přírodního koupaliště je pro cyklisty vybudováno zázemí Singltrek Centrum s občerstvením a restaurací, obchodem s cyklistickými potřebami a oblečením. Singltrek Centrum je základnou bajkového dění a setkávání lidí. Pořádá výukové kempy na stezkách, společenské akce a festival pro bajkery, akce pro děti, teambuildingové akce pro firmy a kolektivy a brigády údržby stezek. Výtěžek z obchodní činnosti Singltrek Centra se zásadním způsobem podílí na financování údržby stezek. zdroj: Okolní akce Na stojáka live V pátek 9. května 2014 od hod. v KD Crystal Česká Lípa. Zábavná show, kterou znají diváci z HBO a ČT2. Účinkují Iva Pazderková, Daniel Čech a Dominik Heřman Lev. Vstupné v předprodeji 220 Kč na místě 260 Kč. Více na JOSEF ZÍMA - od pohádek k lidovým písničkám Úterý 13. května 2014 od hodin, kinosál KD U Jezera, Stráž pod Ralskem. Písničky, vyprávění a vzpomínání s Josefem Zímou. Vstupné 120,-Kč. Více na Byt na inzerát Ve středu 14. května 2014 od hod. v Městském divadle v Novém Boru. Francouzská komedie o tom, že někdy nestačí jen si podat inzerát a přijít na správnou adresu. Vznikají tak vtipné situace a nečekané zápletky. Hrají: Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Adéla Gondíková, Ivana Anrlová a další. Vstupné 290 Kč. Více na Otevírání Máchova jezera Sobota 17. května Informace na Císařské slavnosti Komponovaný program k připomenutí příjezdu rakouského císaře a posledního korunovaného českého krále Ferdinanda Dobrotivého na letní pobyty v Zákupech. Sobota , začátek v 10:00 na Státním zámku Zákupy. Banánové rybičky V pondělí 19. května 2014 od 19,00 hod. v KD Crystal Česká Lípa. One woman show.vtipná, populární a neotřelá moderátorka Halina Pawlowská ve svém zábavném pořadu. Vstupné 190 Kč. Více na Mefisto Ve čtvrtek 22. května 2014 od hod., Jiráskovo divadlo Česká Lípa. Základním tématem slavného románu i jevištní adaptace je cesta k moci v situaci, kdy se proměňuje politický režim. Mann přitom nepopisuje pouze konkrétní situaci nacistického převratu, ale zachycuje principy kterékoliv velké společenské změny. Na příběhu talentovaného a neobyčejně ctižádostivého herce Hendrika Höfgena ukazuje, že zlo nemusí být vždy jednoduše rozpoznatelné a že v každé situaci záleží na osobním charakteru jednotlivců. Hrají: Jiří Langmajer j.h., Klára Issová, Petra Horváthová, Zuzana Slavíková, Kateřina Macháčková, Radek Valenta a další. Vstupné 350 Kč. Více na Hlavní pouť ke svaté Paní Zdislavě Sobota , Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podj. Program na 12

13 RŮZNÉ Už nám to zase nastalo Ptáte-li se co nastalo? Pak bych odpověděl, že ohlupování občanů, případně jejich navádění k nepředloženým činům, kterých by mohli později velmi litovat. A to vše v souvislosti s komunálními volbami, které nám hrozí na podzim, neboli se blíží. Ve specifických podmínkách Mimoně je už dlouholetým evergreenem prodej bytů, prosazovaných lidmi, jejichž myšlení se zastavilo pravděpodobně před řádkou let. Lidmi, kteří neznají a nevnímají vývoj a zkušenosti dosažené v oblasti bydlení za poslední roky. Tyto zkušenosti i současné a výhledové podmínky jasně hovoří o tom, že v porovnání různých forem bydlení je jednoznačně nejlepší pro občany nájemní bydlení. Samozřejmě tehdy, pokud je to bydlení na dostatečně slušné úrovni a náklady na bydlení jsou úměrné možnostem = nejsou příliš vysoké. Tato forma bydlení je nejlevnější a bez starostí. Pokud uhradíte vše, co máte, o všechno ostatní se musí postarat majitel. Můžeme podotknout, že ne každý. Soukromý vlastník pronajímá byty tak, aby na tom co nejvíce vydělal, jako na každém jiném soukromém podnikání. Často se tak stává, že klasický soukromý vlastník nechá nemovitost - nemovitosti chátrat a vynakládá na ně jen to opravdu nejnutnější. To se ale netýká naprosté většiny nájemních bytů v Mimoni. Ty jsou v přímém nebo nepřímém vlastnictví města. Nepřímým vlastnictvím jsou byty v majetku Mimoňské komunální a. s., kterou stoprocentně vlastní město. Úlohu valné hromady MK a. s. plní rada města. Současné nájemné (jeho 2 nejvyšší úroveň) je na výši 39,80 Kč/m. Patří k nejnižším nájemným v České republice. Podotýkám, že v České Lípě 2 se nájemné pohybuje ve výších od 60 do 120,- Kč/m. Sluší se také podotknout, že s posledním zvýšením nájemného po 2 čtyřech letech, kdy se výše neměnila, o 6 a něco Kč/m nepřišla MK a. s. ani její představenstvo, kteří jsou viněni naprosto scestně ze všech bytových zločinů v Mimoni, ale rada města. Představenstvo prosadilo jednak nejnižší přijatelnou hranici, ale také i to, že zvýšené nájemné bude uplatněno u bytů, kde podle plánu oprav budou vyměněna všechna okna nebo vchodové dveře a to až od prvého následujícího roku. Starostí občanů v tomto směru by tak mělo být, aby zvolili takové zastupitele (z nichž vzejde i rada), kteří zajistí sociálně únosnou výši nájemného a nebudou ho zbytečně zvyšovat, zastupitele, kteří zajistí i nadále výhodné nájemní bydlení a nebudou prodávat bytové domy jiným vlastníkům. Pokud někdo láká lidi na koupi bytu, je třeba se ptát na to, co to kupci přinese. V první řadě je nutno odmítnout prodej bytů Záhadný pan M.S. Ze zápisu jednání Rady města č. 3 jsem se dozvěděl, že do představenstva Mimoňské komunální byl zvolen jakýsi M.S., trvale bytem Mimoň. Vzhledem k tomu, že jména lidí v představenstvech akciových společností je věc povinně veřejná, skrývání identity pana M.S. vzbudilo mou zvědavost. Není nic jednoduššího, než se zeptat a tak jsem tak na zastupitelstvu učinil. Ejhle, radní se obrátili na předsedu představenstva, ten vrátil otázku radním. Po chvíli si naštěstí někdo (nepamatuji si kdo) rozpomněl, že něco takového se na radě skutečně projednávalo a že představenstvo zůstalo při starém. Takže už vím, že M. S. není nikdo jiný než p. Miroslav Starý. Co však nevím je to, zda členové Rady města, která členy představenstva navrhuje a zároveň i volí, si ani nepamatují, koho dosadili do řídícího orgánu MK, nebo zda se k této volbě stydí přihlásit. Podotýkám, že Mimoňská komunální spravuje podstatnou část majetku města. Petr Balek, Hnutí ANO hluboce pod cenou. Oněch celkem asi 1350 bytů je majetkem města a jeho občanů v současné tržní hodnotě. Na jakékoliv spekulace o prodeji bytů za co nejnižší cenu je nutno pohlížet jako na navádění k pokusu o zcizení části tohoto majetku. Pokud tak činí člen zastupitelstva, dopouští se porušení slibu zastupitele, že bude řádně hospodařit se svěřeným majetkem a vystavuje se v tomto směru nebezpečí trestního stíhání. Současně lze říci, že pro kupujícího se tak jako tak bydlení prodraží, když současně zlikviduje nebo hodně ztenčí své úspory nebo se i zadluží. Konkrétně řekněme, že bychom s manželkou koupili náš byt za polovinu jeho ceny. Náklady na topení, vodu a elektřinu budeme platit dál jako dosud. Místo nájemného bychom platili odvod do fondu oprav podle výše, kterou nám někdo stanoví, resp. odhlasuje a také nějaký poplatek za správu bytu, protože prodejem se město přestane o byt starat a o potřebné se budeme muset postarat sami. A protože to neumíme, tak někdo za nás, samozřejmě za peníze. I kdyby byl odvod do fondu oprav podstatně nižší, než prosté nájemné za podlahovou plochu, můžeme odhadovat, že by se nám i takto výhodně vynaložené prostředky vrátily za nějakých dalších 30 let bydlení. Samozřejmě s otazníkem, protože nevíme ani na dva roky předem, jak se bude vyvíjet dosavadní neúspěšná ekonomika a finanční politika v ČR. Pokud se snaží někdo tlačit jiné ke koupi šířením poplašných zpráv typu, že mohou jinak přijít o střechu nad hlavou, tak bez ohledu na možný trestní postih za takové počínání je třeba říci, že k tomu, aby někdo prodal váš dům, musí být kromě kupce i ten, kdo chce prodávat. Zatím není nic známo o tom, že by město nebo jeho a. s. MK chtěly bytové domy prodávat, snad s výjimkou nějakých ruin. A jsme zase u toho, co je v komunálních volbách nejdůležitější: Zvolit normální rozumné lidi, lidi, kteří žijí stejnými problémy, jako většina z nás, kteří vás svými rozumnými rozhodnutími zbaví všech zbytečných obav a nebudou je ve vás zbytečně z jakýchkoliv důvodů vyvolávat. V Mimoni dne Miroslav Starý, člen Sdružení na ochranu nájemníků ČR Jak hospodaříme Nestává se často, že by opoziční zastupitel chválil vedení města. Za loňské hospodaření s mimořádným přebytkem 20,8 mil. Kč zazněla chvála z úst Ing. Ráčka. Bližší pohled na sloupce čísel v kolonkách příjmy a výdaje však ukazuje, že vedení města se na tomto výsledku podílelo pouze částečně. Příjmy vzrostly asi o 14 mil. díky změně určení daní, která však není dílem vedení města, ale parlamentu. Zásluhou města ovšem došlo k zvýšení příjmů z hazardu o 2 mil. Kč. Město se tak vyšší měrou podílelo na negativních jevech spojených s hazardem (jejich řešení stojí daňové poplatníky, tedy nás, 26 miliard ročně). Z dalších příjmů, které souvisí s činností města, pak najdeme navýšení pouze u příjmů z nájemného - dané růstem nájemného. Ostatní příjmy stagnovaly nebo poklesly. Co se týká výdajů, je třeba konstatovat, že oproti roku 2012 ušetřilo město více než 15 milionů. Bohužel rozhodující část z těchto úspor (10 mil.) tvoří výdaje kapitálové, tedy úspory jdou na úkor rozvoje města. V roce 2014, kdy se budou konat komunální volby, již vedení města spořit nemíní. Při plánovaném snížení příjmů počítá město nejen s investicemi značně přesahujícími minulé roky, ale i s nárůstem běžných výdajů, včetně výdajů na místní správu. Schodek letošního rozpočtu 28,6 mil. a nepatrný zbytek prostředků na účtech města na konci roku, nijak nepřekážel tomu, aby devět zastupitelů pro tento rozpočet zdvihlo ruku. Petr Balek, Hnutí ANO 13

14 RŮZNÉ Jak hospodaříme S jarem nám začala pučet i předvolební kampaň k podzimním komunálním volbám. Dostal jsem od redakční rady Zpravodaje k vyjádření k příspěvku Jak hospodaříme od zastupitele Petra Balka, v současné době představitele nové strany v Mimoni, Hnutí ANO. Ve svém článku se zaměřil hlavně na příjmy města. V případě změny určení daní není opravdu dílem vedení města, ale aktivně jsme se připojili ke společnému tlaku měst a obcí, aby k této změně došlo. Na všech jednáních jsme aktivně vystupovali a pan místostarosta dokonce jako člen vyjednávací skupiny Svazu města a obcí České republiky mezi vládou ČR. Co se týče hazardu, tak to je téma na velice dlouhou diskuzi. Tady je karta na straně vlády České republiky. Nemyslím, že tento příjem je zásluhou města. Je nutné přijmout zákon na regulaci této činnosti, protože jenom lokálním zákazem se nic nevyřeší. Zakážeme a hazard se přesune na internet nebo o město dál. A zvýšení příjmů dané zvýšením nájemného? Poslední plošné zvýšení nájmů proběhlo před koncem regulovaného nájemného v roce 2012 a současné nájemné v Mimoni je jedno z nejnižších v Libereckém kraji. Pohybuje se v rozme- 2 zí 27,20-31,88 Kč za m, kdežto v kraji je tak Kč za 2 m. Pokud v současnosti přistupujeme ke zvýšení nájmu, tak je to pouze v případech výměny oken, což je v řádu několika korun, které by měl nájemce ušetřit na výdajích za topení. Dále případ ušetřených milionů v kapitálové oblasti, které jdou na úkor rozvoje města. Tady asi pan zastupitel nedával pozor na jednáních, protože rádoby ušetřené miliony jsou převedené peníze z akcí loňského roku, které se neproivestovaly právě v oblasti rozvoje města. Jsou to akce humanizace Husovy a Pražské ulice (4 mil.), ZŠ Mírová - tělocvična (2,5 mil.), spoluúčast města na dotaci zámecký park a rybník (4,6 mil.). Připomínka, že ve volebním roce již šetřit nemíníme je nepravdivá. Kdyby byl pan zastupitel alespoň trošku objektivní a prošel si opravdu důsledně rozpočet, tak by zjistil, že pokud nenastane nějaká mimořádná událost (povodně atd.), zůstane na konci roku v rozpočtu částka mezi 8 až 10 miliony korun. K nárůstu běžných výdajů jenom tolik. Když si vezmete, kolik ročně přibývá ve městě veřejného osvětlení a rekultivovaných veřejných ploch, které se musí dále udržovat, tak nám pochopitelně rostou i výdaje. V případě zvýšení výdajů v místní správě, tak tam je to každý volební rok a letos jsou troje volby. Ale to jsem již panu zastupiteli vysvětloval na jednání zastupitelstva. František Kaiser, starosta města Výstava "Zapomenuté zámky Výstava představí dnes nepřístupná či již neexistující šlechtická sídla v Libereckém kraji a jeho okolí (Sloup, Svojkov, Mimoň, Zahrádky, Doksy, Hrubá Skála, Kopidlno, Jičíněves a další). Vystaveny jsou předměty z původního vybavení těchto zámků, portréty jejich někdejších majitelů i historické fotografie jejich interiérů z doby před rokem Datum konání: Místo konání: Státní zámek Zákupy, Borská 1, Poznámka: Výstava je součástí velkého prohlídkového okruhu. Samostatně ji lze navštívit pouze v rámci komentovaných prohlídek (viz "Kulturní akce" na Jak se naše městská rada nezbláznila jsem na serveru Ihned našel článek headhunterky Yvony Charouzdové o managementu řídícím podniky. Z jejího článku jsem si stáhnul jen dva odstavce, které vás zcela přesvědčí o šílenství, které ji potkalo. Cituji: Jak ale dokážete zajistit, že se do dozorčích rad nedostanou političtí trafikanti nebo kamarádi manažerů daných firem či daného ministra? To by muselo probíhat dalekosáhlé výběrové řízení, musel by to být výběr třeba z padesáti lidí, deseti lidí. Ale tady máte určitou malou skupinu lidí. Jak by podle vás tedy měl vypadat ideální člen dozorčí rady? Ideální nemusí být nejvhodnější. Ideální kandidát by měl mít zkušenosti z řídicí praxe, měl by to být člověk, který už má prokazatelné úspěchy z řízení v obdobné branži, do níž spadá podnik, kterého se to bude týkat. Měl by to být člověk, který má relevantní vzdělání, určitou autoritu v daném byznysu a je to v každém případě lídr a osobnost, která inspiruje. Kdepak naše rada ví jak na to. Žádné experimenty. Kampak na ni. Hezky jako vloni. Dovoluji si zveřejnit usnesení R14/82 ze 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne R14/82 Rozhodnutí RM jako jediného akcionáře společnosti Mimoňská komunální a.s., IČ , se sídlem Mírová 76/III, Mimoň Rada města Mimoň při výkonu působnosti valné hromady společnosti Mimoňská komunální a.s., IČ , se sídlem Mírová 76/III, Mimoň jako jediný akcionář společnosti: a) volí člena představenstva Mimoňské komunální a.s., IČ , se sídlem Mírová 76/III, Mimoň z důvodu ukončení čtyřletého funkčního období: M. S., trvale bytem Mimoň b) volí dva členy dozorčí rady Mimoňské komunální a.s., IČ , se sídlem Mírová 76/III, Mimoň z důvodu ukončení tříletého funkčního období: Bc. P. S., trvale bytem Mimoň P. V., trvale bytem Mimoň dle přílohy důvodové zprávy. Zastupitelé na jednání zastupitelstva zírali a divili se. To je jediné co mohou. Ještě, že máme demokracii. Jmenování je skutečně v pravomoci rady. Ovšem nechápu to utajování. Pokud si otevřete na webu stránku výpisu z obchodního rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektid =isor%3a240964&typ=actual&klic=14keyb najdete tam seznam s adresami, daty narození jak členů dozorčí rady, tak představenstva. Jediná klika je, že naše MK a.s., jak pravil pan místostarosta, tu není za účelem podnikání, nebo dokonce, aby přinesla městu peníze do rozpočtu. Je to naše kytička, kterou si musíme chránit, aby neofoukly větry kapitálu. Takže ono je vlastně jedno, kdo v řídících orgánech MK.a.s je, nebo zda podnikání skutečně rozumí. Stejně je nutné ji zrušit. Jak říkali Catovi: Nezapomeň na Kartágo. Miroslav Schleier, Za KSČM Mimoň 14

15 RŮZNÉ Objížďkové jízdní řády autobusových linek Uzavírka silnice III/26834 v Brništi (úsek mezi místní částí Hlemýždí a Velký Grunov / křižovatka na Kamenici) bude probíhat od do K tomuto datu vejdou v platnost objížďkové jízdní řády autobusových linek (500)262 Česká Lípa - Zákupy - Brniště - Mimoň; (500)265 Mimoň - Jablonné v Podještědí a (500)439 Ralsko,Ploužnice - Mimoň - Brniště - Nové Zákupy. 1) linka Česká Lípa - Zákupy - Brniště - Mimoň - spoj č.1 (odjezd 3:55 z Č.Lípy) ze Zákup pojede po objízdné trase přes Velenice - spoj č.4 (odjezd již 4:20 z Brniště) pojede z Brniště po objízdné trase přes Luhov - Noviny - Velký Grunov - spoj č.5 (odjezd 4:55 z Č.Lípy) vynechá úsek Brniště, Velký Grunov - Brniště a zpět, v úseku Velký Grunov, Mitop - Mimoň pojede o 10 minut dříve (pro spojení z Brniště do Mimoně lze využít spoj č.6 s odjezdem v 6:10 přes Velenice do Zákup, odtud spojem linky 260 s odjezdem v 6:29, resp. možno přestoupit v zastávce Nové Zákupy, s í d l i š t ě (odjezd v 6:33), příjezd Mimoň 6:45 - spoj č.6 (odjezd 5:45 z Mimoně) pojede v úseku V. Grunov,Mitop - Brniště po objízdné trase přes Noviny - Luhov, odjezd z Brniště o 9 min.později (v 6:10) - spoj č.7 (odjezd 7:10 ze Zákup) vynechá úsek Velký Grunov - Brniště a zpět, v úseku Velký Grunov, Mitop - Mimoň pojede o 10 minut dříve (spojení z Brniště do Mimoně zajištěno linkou 265; odjezd z Brniště v 6:46) - spoj č.12 (odjezd již 6:25 z Mimoně) pojede v úseku Mimoň - Velký Grunov o 20 minut dříve; v úseku Velký Grunov, Mitop - Brniště po objízdné trase přes Noviny - Luhov, z Brniště (odjezd v 6:50) zpět po téže objízdné trase - spoj č.21 (odjezd 15:12 z České Lípy) ze zast. Velenice,prodejna zajede do Brniště (příjezd 15:49) a zpět; za zast. Velký Grunov, hřbitov vynechá úsek Velký Grunov - Brniště a zpět a pokračuje rovnou do Mimoně - spoj č.24 (odjezd 14:15 z Mimoně) v úseku Velký Grunov,Mitop - Brniště pojede po objízdné trase přes Noviny - Luhov, z Brniště zpět po téže objízdné trase; v úseku Velký Grunov - Zákupy o cca 20 minut později - spoj č.38 (odjezd 15:50 z Mimoně) v úseku Velký Grunov, Mitop - Brniště pojede po objízdné trase přes Noviny - Luhov, z Brniště zpět po téže objízdné trase - spoj č.39 (odjezd již v 12:25 z České Lípy) pojede v úseku Česká Lípa - Zákupy - Velenice - Velký Grunov o 15 minut dříve. Ze zast. Velký Grunov, hřbitov pojede po objízdné trase přes zast. Velký Grunov, Mitop a dále přes Noviny do Brniště, z Brniště (odjezd 13:25) zpět po téže objízdné trase do V.Grunova a dále do Mimoně 2) linka Mimoň - Jablonné v Podještědí - spoj č.3 (odjezd již 5:05 z Mimoně) pojede v úseku V. Grunov, Mitop - Brniště po objízdné trase přes Noviny - Luhov; v úseku Mimoň - Velký Grunov jede o 5 minut dříve - spoj č.4 (odjezd již v 6:31 z Jablonného) pojede v úseku Brniště - V.Grunov, Mitop po objízdné trase přes Luhov - Noviny; v úseku Jablonné - Brniště o 9 minut dříve - spoj č.11 (odjezd 11:10 z Mimoně) v úseku V. Grunov, Mitop - Brniště po objízdné trase přes Noviny - Luhov; v úseku Mimoň, Mitop - Velký Grunov jede o 5 minut dříve 3) linka Ralsko,Ploužnice - Mimoň - Brniště - Zákupy, Nové Zákupy, sídl. - Spoje č.1, 5 a 7 ve směru od Ralska, Ploužnice a Mimoně pojedou z Velkého Grunova rovnou přes Kamenici do Nových Zákup. Poté budou pokračovat do Brniště a zpět. - Spoj č.3 ve směru od Ralska, Ploužnice, Mimoně a Stráže p. R. pojede z Brniště po objízdné trase přes Velenice; vynechá zastávky Hlemýždí až Zákupy,rozc.Velenice. - Spoje č.2, 6 a 8 ve směru od Nových Zákup odjedou přes Velenice do Brniště, poté se vrátí do Nových Zákup. Dále přes Kamenici do Velkého Grunova a odtud do Mimoně a Ralska, Ploužnice. - Spoj č.4 ve směru od Nových Zákup jede po objízdné trase přes Velenice do Brniště; vynechá zastávky Zákupy, rozc.velenice až Hlemýždí. Z Brniště dále přes Stráž a Mimoň do Ralska,Ploužnice. Objížďkové jízdní řády naleznete na: Uzavírka provozu v ul. Pražská a Tyršovo náměstí v Mimoni Stavba: Mimoň - Humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí Investor: Zhotovitel: KSSLK a.s., Město Mimoň, SVS a.s. Strabag a.s. Kontaktní osoba: Tomáš Dub stavbyvedoucí, mob.: Dne v 8:00 hod. byla zahájena částečná uzavírka ulice Pražské a Tyršova náměstí, která bude rozdělena na 5 etap a bude trvat až do 09/2014. Dílčí etapy uzavírky jsou rozepsány vč. situací dopravního značení na webových stránkách města Z důvodu značné rozsáhlosti a průběžných změn je zde nemůžeme zveřejnit. Děkujeme za pochopení. 15

16 RŮZNÉ Ohlédnutí za výstavou kraslic Výstava kraslic zorganizovaná odborem kultury MěÚ Mimoň společně s Galerií kraslic v Libotenicích a Pavlou Hampton, která se zabývá výrobou a restaurováním lidových krojů, byla vystavená od března do Velikonoc v Městském muzeu Mimoň. Výstava přilákala nebývalé množství návštěvníků a byla zaznamenána i dvěma televizními stanicemi - ČT 1 (Toulavá kamera ) a TV Prima (hlavní zprávy ). Celkem výstavu zhlédlo 1319 návštěvníků, z toho 370 dětí z místních škol. Např. soutěž v přenášení vajec na lžičce měla od začátku jasného vítěze pán vepředu výrazně vedl a své vedení si udržel až k cílové čáře. Soutěž v pletení pomlázek měla hned 3 výherce. Zapojili se do ní i účinkující z Dykyty, kterým pletení šlo opravdu dobře. Na závěr výstavy byl pro návštěvníky připraven v sobotu 19. dubna celodenní doprovodný program s názvem Velikonoce u muzea. Divácký zájem a pohled na modrou oblohu rozptýlil naše obavy ze špatného počasí a malé návštěvnosti. Folklorní soubor Dykyta z Krásné Lípy se svými vstupy přibližujícími velikonoční tradice se líbil a muzeum zaznamenalo 241 návštěvníků výstavy a 32 návštěvníků IC. Většina jich také využila možnosti koupit si nějaké kraslice na památku (během konání výstavy se jich prodalo celkem 434 ks). Jsme moc rádi, že se jednalo o vydařenou akci a doufáme, že stejně se bude líbit i letošní výstava betlémů. Ing. Helena Jakešová, vedoucí odboru kultury Připraveny byly i různé soutěže pro děti i dospělé, odměňovalo se čokoládovými zajíčky i piškotovými beránky. Ve stínu májové noci, aneb "Noc hradních kaplí Datum konání: , začátek od 19:00 Délka 240 minut. Místo konání: Hrad Bezděz Vážení návštěvníci, letos jsme pro Vás připravili Noční výstup na Bezděz s novými hudebními i šermířsko - divadelními vystoupeními. Představí se Vám hudební skupina RED LEAF s country a bluegrassovým vystoupením a také dámská skupina OD PLOTNY SKOK. Skupina scénického šermu a divadla Bibus Spiritus se Vám představí s novým vystoupením o KARLU IV. a LOUPEŽIVÉM RYTÍŘI. Nasvícena bude také již tradičně kaple a to jen svíčkami a m i m o ř á d n ě s P Ě V E C K Ý M D O P R O V O D E M Chomutovského sboru. Otevřena bude Velká věž pro večerní a noční rozhledy do okolí. Těšíme se na Vás! Baterky a dobrou náladu s sebou! Občerstvení zajištěno. Více na: 16

17 RŮZNÉ Výlet do ZOO oddíl karate Mimoň V sobotu se náš oddíl vydal do ZOO Děčín. Výlet byl domluven předem již několik dní a všichni se moc těšili. Bohužel některé děti onemocněly a také počasí nám moc nepřálo. Vyjeli jsme brzy ráno vlakem z nádraží v Mimoni, ještě tam jsme uvažovali o zrušení výletu z důvodu špatného počasí. Děti však chtěly jet, i když pršelo a foukal silný vítr. Doufali jsme jen, že než dojedeme na místo, počasí se trochu umoudří. I v Děčíně stále pršelo a tak padl návrh, že půjdeme raději do muzea, ale tento návrh nebyl přijat s tím, že se všichni těšili do ZOO. A tak jsme vyrazili z nádraží na Pastýřskou stěnu, kde je ZOO umístěna. Když jsme koupili lístky, konečně přestalo pršet a tak to vydrželo až do našeho odjezdu. V tuto chvíli jsme byli jedinými návštěvníky a zvířata, jako by se nám chtěla odměnit, se předváděla jen pro nás. Užívali jsme si hezké chvíle se zvířaty a také jsme je mohli krmit, což bavilo děti asi nejvíce. Po prohlídce jsme navštívili herní koutek s horolezeckou stěnou, která je zde pro děti instalována a i tady jsme se vyřádili. Když jsme odpoledne opouštěli ZOO, přicházeli již další návštěvníci. My jsme však byli spokojeni, že jsme zde byli sami a měli jsme čas a možnost si vše dobře prohlédnout a také si zahrát vědomostní hry, jež jsou zde pro pobavení návštěvníků připraveny po celou dobu prohlídky. Ještě jsme navštívili ve městě expozici Rajské ostrovy, kde jsme shlédli ukázku mořských živočichů, ryb, plazů a korálů. I tato výstava v nás nechala příznivý dojem. Stihli jsme také koupit drobné upomínkové předměty a dárečky pro rodiče. Při zpáteční cestě na vlak byla dětem zakoupena svačina a zmrzlina na občerstvení. Vlak nabral malé zpoždění díky výluce, ale nám to nevadilo, snad jen rodičům, kteří na nás již čekali na nádraží v Mimoni. Dorazili jsme plni dojmů a zážitků z hezkého výletu. Závěrem chci poděkovat našim sponzorům, bez nichž by se tento výlet nemohl uskutečnit, za jejich podpory bude uspořádáno také soustředění oddílu v měsíci červnu a všichni se na něj už teď těší. Renata Kristlová, předseda oddílu Šotokan karate Mimoň Hornettlon 2014 Datum: , od 8:30 akreditace, v 11:00 start závodu Místo: Hradčany, město Ralsko Restaurace Na Pláži, GPS 50 37'5.598"N, 14 42'38.708"E Na místo vás dovedou šipky, tak stačí pozorně se dívat. Maximální kapacita: 200 závodníků Online registrace: do na Pozor: Registrace na místě je možná pouze do vyčerpání maximální kapacity závodu. Dejte raději přednost online registraci. Ordinační hodiny květen 2014 sobota 3.5. MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň, tel neděle 4.5. MUDr. Jana Vejvodová Prokopa Holého 149, Česká Lípa, tel čtvrtek 8.5. MUDr. Naděžda Motlíková Moskevská 671, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Maria Becková Vřesová 3075, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Maria Becková Vřesová 3075, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Jarmila Vyčichlová Okružní 636, Mimoň, tel neděle MUDr. Eva Pušková Liberecká 99, Nový Bor, tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel sobota MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa, tel neděle 1.6. MUDr. Dita Lacinová Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel

18 SPORT Tenisové kurty Mimoň informují Tenisové kurty jsou od dubna 2014 otevřeny denně 9-19 h (od běží zkušební provoz na 2 kurtech). V této době od 9 od 19 h je otevřena také vstupní branka ze sídliště Letná a všichni příznivci tenisu v Mimoni a široká veřejnost jsou vítaní. Tenisová zeď je zdarma. Před vstupem na kurty je nutno se ohlásit správci, a pokud nebude přítomen, je nutno volat nebo psát na číslo či Pokud je ošklivé počasí, kurty jsou zavřeny. Dobré je kurt si zarezervovat na: web-rezervace.cz/tennis, kde uvidíte i přehled, které kurty jsou již obsazené. Rezervace je možná i bez přihlášení. Stačí vám k tomu pouze jméno, příjmení a platný , kam vám přijde potvrzení rezervace kurtu. Do 12 hodin je možné kurt zrušit bez poplatku. Na kurty obecně musíte mít hlavně obuv s hladkou podrážkou a vhodné oblečení dle počasí. Mezi stálé rezervace patří tréninky tenisové školy v úterý a čtvrtek odpoledne, kdy se trénuje na 1-2 kurtech. Připravují se i páteční klubové tréninky dotované městem Mimoň, které slouží hráčům již 3. rok k rozehrání na nedělní mistrovská utkání. Letos družstvo mladších žáků (10-12 let) a babytenisu (8-9 let) sehraje tyto zápasy: proti Jablonci doma proti Liberci venku proti České Lípě Slovanka doma ve Frýdlantu venku proti Děčínu doma Česká Lípa B venku Kromě mistráku se sehrají na kurtech také tradiční akce jako Mimoňský sedmiboj, Mimoň Open pro rekreační hráče a celostátní dětské turnaje "C" všech věkových kategorií o vybraných víkendech. Jejich seznam najdete na nebo na Tenisová škola nabízí své služby již od 99 Kč za trénink dítěte ve skupině. První zkušební trénink 30 min je zdarma. Klubovna se všemi službami a občerstvením je otevřená od S tenisovým pozdravem Mgr. Jaroslav Frei Zprávy karate V sobotu , přivítal SSC karate klub Josefa Poláka zástupce klubů z celé ČR. v nové Českolipské sportovní hale proběhla soutěž v karate ročník Poháru Nadějí. Přihlásilo se 249 závodníků z 28 klubů. V této velmi kvalitní konkurenci se dařilo našim svěřencům v kategoriích kata jednotlivci, kata tým a kumite jsme ziskem 6 zlatých, 8 stříbrných a 9 bronzových medailí, vybojovali v pořadí klubů 1. místo. Týden před soutěží se závodní tým připravoval ve Stráži pod Ralskem na pravidelném soustředění, přesto se dětem z Mimoně letos nepodařilo získat medaile. Ani to jim však neubralo na elánu a už se těší na další soutěže. Josef Polák Odemykání Ploučnice V sobotu se na skautské loděnici v Mimoni sešlo 83 vodáků, aby společně spluli a zahájili vodáckou sezónu Zahájení plavby proběhlo již tradičně v Novinách pod Ralskem na průrvě. Počasí bylo nad očekávání hezké, tak na vodě byla dobrá nálada a cesta do Mimoně ubíhala rychle. V Mimoni Jan Šantora - Cipajs, odemkl klíčem řeku a vodáckým AHOJ byla oficiálně zahájena vodácká sezóna. Tímto dnem začínají vodácké oddíly vyrážet na české řeky a zažívat nová dobrodružství. Kapitán přístavu Ralsko Mimoň, Matyáš Kabeš - Kvído Tour de Ralsko ročník Startuje se v Mimoni u Zámeckého parku v sobotu 17. května 2014 v 10 h (prezence do 9 h). Přihlásit se můžete na kde jsou také informace o propozicích a platbě startovného. Ředitelem tratě je biker Ondřej, tel , Ředitelkou vyjížďky je spinning instruktorka Ing. Eva Farářová, tel , J. Frei 18

19 INZERCE Nabízíme: v Balkonové květiny všeho druhu již v prodeji! v Květiny, dárkové předměty, svíčky, zahradnické potřeby, okrasné keře, balkonové rostliny v Substráty a mnoho jiných produktů v Prodej dřevin a konifer v Výroba smuteční a vánoční vazby v Přeprava nákladů vozem AVIA 3,5 t 19

20 INZERCE Řádková inzerce Exkluzivně nabízíme k prodeji stavební pozemek v Mimoni. Jedná se o rovinatý, kompletně oplocený pozemek s celkovou výměrou 1294 m2. Všechny inženýrské sítě! Je tam bazén 42 hl. V klidné 2. lokalitě. Do centra 5 min. Cena 620,- Kč/m Tel.:

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

OKÉNKO STAROSTY. Pozvánka na Masopust Výzva Ceny města Mimoň za rok 2014 Nová legislativa: finance a silniční vozidla ÚNOR 2015

OKÉNKO STAROSTY. Pozvánka na Masopust Výzva Ceny města Mimoň za rok 2014 Nová legislativa: finance a silniční vozidla ÚNOR 2015 MIMOŇSK 326 ÚNOR 2015 Masopust je především o legraci a zábavě - dokážete se bavit? Z obsahu Pozvánka na Masopust Výzva Ceny města Mimoň za rok 2014 Nová legislativa: finance a silniční vozidla OKÉNKO

Více

7,- Kč BŘEZEN 2011. Z obsahu Sčítání lidu, domů a bytů Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi Bytová problematika

7,- Kč BŘEZEN 2011. Z obsahu Sčítání lidu, domů a bytů Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi Bytová problematika 283 Vydává město Mimoň Měsíčník 7,- Kč Okénko starosty Až budete číst tyto řádky, budeme zase blíže jaru, které většina z nás netrpělivě vyhlíží. Abychom ho nalákali, tak nezapomeňte přijít na druhý mimoňský

Více

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok MIMOŇSK 306 DUBEN 2013 Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok Z obsahu Harmonogram jarního čištění komunikací Další informace

Více

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 Zprávy z mimoňského hřebčína Termín, dnes ji snad lze říct, každoroční Mimoňské dostihové poutě, 8 a 9. srpna 2009, se blíží. Dosud před námi, jako

Více

277 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč ZÁŘÍ 2010

277 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč ZÁŘÍ 2010 277 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč ZÁŘÍ 2010 Okénko starosty Léto se nám přehouplo do poslední třetiny, prázdniny a většina dovolených jsou minulostí. Doufám, že jste se všichni vrátili v pořádku

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize Ročník XXII. Číslo 5 Květen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Úřad práce bude v květnu přestěhován do budovy zámku Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Semilech (Bořkovská 572) oznamuje,

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Měsíčník města příbor a 1

Měsíčník města příbor a 1 Měsíčník města Příbora září 2009 Tajemství z depozitáře Měsíčník města příbor a 1 Text na straně 8 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR INFORMACE A PODMÍNKY HLASOVÁNÍ Prezident republiky vyhlásil

Více

O dušičkách a duších. 257 Vydává město Mimoň Měsíčník LISTOPAD 2008. Evropskými penězi k rozšíření turismu i historického povědomí občanů o městě

O dušičkách a duších. 257 Vydává město Mimoň Měsíčník LISTOPAD 2008. Evropskými penězi k rozšíření turismu i historického povědomí občanů o městě 257 Vydává město Mimoň Měsíčník LISTOPAD 2008 Evropskými penězi k rozšíření turismu i historického povědomí občanů o městě Nepochybně k letošnímu největšímu úspěchu města Mimoně na,,bitevním poli evropských

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více