pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy"

Transkript

1 Aktuální otázky ochrany vesnických památkových sídelních celkù Kromìøíž - Rymice, Sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SUPP v Praze, PúU v Brnì a Muzeem Kromìøížska v Kromìøíži

2 2

3 Ochrana hodnotných sídelních celkù je pro svou komplexnost v pøístupu jak k jednotlivým památkám, tak k celému chránìnému území, nejdùležitìjší a nejprogresivnìjší metodou v péèi o zbytky dochovaného architektonického bohatství našeho lidového stavitelství. Souèasná situace však není v tomto ohledu u nás pøíliš pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy na jedné stranì a potøeba navázat na pøerušenou kontinuitu odborných semináøù SÚPP zamìøených na ochranu památek lidového stavitelství na stranì druhé vedly organizátory k myšlence uspoøádat toto setkání. Semináø k aktuálním otázkám ochrany vesnických památkových sídelních celkù se uskuteènil ve dnech v Kromìøíži za velkého zájmu asi 60 úèastníkù. Na jeho realizaci se podílely Státní ústav památkové péèe v Praze, Památkový ústav v Brnì a jako hostitel Muzeum Kromìøížska v Kromìøíži. První den byl vyhrazen vlastnímu jednání v pøíjemném prostøedí Konferenèního sálu muzea. Vzhledem k množství referátù a pøíspìvkù byl maximálnì využit èas až do veèerních hodin. Úvodem pøivítal úèastníky semináøe øeditel Muzea Kromìøížska p.tomáš Kvìták. Po nìm zahájil jednání pøednosta Okresního úøadu Kromìøíž JUDr. Emil Zavadil, který ve svém proslovu shrnul problémy a úspìchy péèe o památky na Kromìøížsku. Za vedení SÚPP pozdravil jednání p.pavel Jerie. Zdùraznil potøebu podobných setkání i závažnost a dùležitost projednávané tematiky. První odborný referát pøednesl PhDr.Pavel Bureš ze SÚPP. Ve svém šíøeji pojatém pøíspìvku shrnul minulost i souèasnost památkové péèe o vesnické sídelní celky, konfrontoval pøedstavy a snahy o institucionalizaci tohoto typu ochrany s neradostnou skuteèností a vyzdvihl nezbytnost urychleného prohlášení VPR a VPZ s ohledem na devastaci vesnic v uplynulých letech i nebezpeèí, které pøinášejí dnešní pøevratné zmìny. Ing. arch.jan Kaigl z památkového odboru Ministerstva kultury ÈR v sice kratším, ale velmi zajímavém a dá se øíci povzbuzujícím vystoupení hovoøil o vzniku oddìlení regenerace historických sídel a krajiny na ministerstvu kultury v tomto roce, které od poèátku intenzivnì a koncepènì usiluje o zrychlení i zkvalitnìní práce pøi legislativní ochranì vesnických sídel. Ponìkud pøehlíženou, ale z hlediska památkového i historického a urbanistického velmi zajímavou pøedmìstskou lidovou zástavbou se zabývala PhDr. Vìra Kováøù z PÚ Brno. Dokumentovala na konkrétních pøíkladech její rychlé mizení a velké obtíže pøi záchranì tìchto staveb v mìstském prostøedí. Zkušenosti a možnosti využití zákonných prostøedkù v ochranì památkovì hodnotných vesnic i jednotlivých chránìných památek lidového stavitelství pøi vlastním výkonu památkové péèe shrnul ve svém pøíspìvku p. Radim Urbánek z referátu kultury Okresního úøadu Ústí nad Orlicí. Dopolední blok zakonèila obsáhlým referátem doc. ing.arch. Jarmila Ledinská, CSc., z VÚT FA Brno, informujícím o výuce lidové architektury na fakultì architektury v Brnì, o ateliérové tvorbì soustøedìné na vesnické památkové celky a pozitivních výsledcích tohoto studia pro budoucí tváø našeho venkova. Odpolední jednání zahájila ing. Karolína Novotná z ÈÚOP Praha obecnìji pojatou informací o programu obnovy vesnice, jeho cílech, zamìøení, zpùsobech realizace i problémech zpracování. Na tuto tematiku navázala také Mgr.Vìra Schollarová z IPOS - REGIS Praha svým pøíspìvkem, shrnujícím zkušenosti z praktické tvorby programù a mapujících postoje venkovského obyvatelstva k tìmto otázkám. Doc. ing.arch. Jiøí Škabrada, CSc., z ÈVUT FA Praha seznámil úèastníky semináøe se systematickou a detailnì propracovanou dokumentací lidových staveb ve Švýcarsku a s metodami rekonstrukcí tamìjších staveb pøi zachování co možná nejvìtší autenticity. V této souvislosti upozornil na dosud nedokonèené prùzkumy lidového stavitelství provádìné SÚRPMO a doporuèil pokraèovat v této akci. Následující pøíspìvek PhDr. Františka Ledvinky, øeditele Muzea lidové architektury Èeského støedohoøí v Zubrnicích, pojednal o praktických problémech ochrany lidové architektury, zejména v souvislosti s odlišnými pøístupy památkové péèe a muzeí v pøírodì. Na nìkolik dosud ménì známých souborù lidové architektury i jednotlivých staveb v Pošumaví upozornil ve svém vystoupení PhDr. Lubomír Procházka, CSc., ze Støedoèeského muzea v Roztokách u Prahy. Za nepøítomnou PhDr. Magdu Køivanovou ze Souboru lidových staveb Vysoèina pøednesl p.ludìk Štìpán z téhož muzea referát, který se zabýval konkrétními praktickými problémy probíhající záchrany a obnovy historické mìstské èásti Betlém v Hlinsku, která je navržena za památkovou rezervaci. Poté vystoupila s kratším zamyšlením o možnostech èasopisu k propagaci lidové architektury Mgr.Ta ana Bøezinová, redaktorka èasopisu Antique. Závìrem vyzvala všechny pøítomné odborníky k širší publikaèní èinnosti, která by pøispìla k popularizaci a potažmo k péèi o tyto památky. Posledním referujícím odpoledního bloku byl PhDr. Vladimír Pøikryl z poøádajícího Muzea Kromìøížska. Obsáhle a fundovanì informoval pøítomné o historii, souèasnosti a budoucnosti záchrany lidových staveb 3

4 v Rymicích, vesnici navržené k památkové ochranì, jejíž nìkteré hodnotné stavby byly kromìøížským muzeem obnoveny a muzejní využity. Navíc o Rymicích i nìkterých dalších k ochranì vybraných vesnických sídlech informovala výstavka umístìná v pøedsálí. Veèerní jednání zahájila videoprojekce jednoho z dílù poøadu ÈT Zjizvená tváø mìst - Èeská ves (režisér Petr Kotek), navíc zasvìcenì komentovaná jedním z tvùrcù filmu, doc. ing.arch. Jiøím Škabradou, CSc. Oficiální program zakonèil p.ludìk Štìpán ze Souboru lidových staveb Vysoèina, když prostøednictvím diaprojekce seznámil úèastníky se souèasnou lidovou tvorbou na vesnici, projevující se pøedevším ve výtvarné výzdobì domù. Celý druhý den semináøe byl vìnován spoleèné exkurzi, která se opìt soustøedila na problematiku vesnických památkových sídel. První zastávkou byla rozlehlá hanácká obec Pravèice, která sice není navržena k ochranì, ale pøesto se zde zachovala øada zajímavých usedlostí i tradièní pùdorysná struktura. Hlavním cílem exkurze však byly Rymice, stará hanácká vesnice, v níž zásluhou Muzea kromìøížska vzniká Soubor lidových staveb východní Hané. Opraveny a muzejnì využity byly již domy èp.6, 14 a 126 na návsi a èp. 62, 64, 65 a 104 v místní èásti zvané Hejnice. Tam byl navíc pøenesen a památkovì obnoven ohrožený vìtrný mlýn z blízkých Boøenovic. Souèástí muzea je i dosud opravovaná renesanèní tvrz s hospodáøským dvorem. Pro své architektonické i urbanistické kvality je historické jádro Rymic s návsí navrženo k památkové ochranì formou zóny a zmínìná Hejnice formou rezervace. Po dùkladné prohlídce unikátního areálu muzea i celé historické èásti obce následovala neformální živá diskuse s pøedstaviteli obecní samosprávy Rymic, která opìt potvrdila složitost ochrany památek lidového stavitelství v kontextu široké škály požadavkù a názorù místních obyvatel. Obecnì nedobrý stav je pøevážnì zpùsoben deformacemi uplynulých desetiletí, vnucovanými stereotypy myšlení a dogmatickými pøístupy, jež však bohužel zapustily koøen a projevují se i dnes v jiné podobì v transformovaných podmínkách. Nicménì v nìkterých otázkách bylo dosaženo urèité shody, sblížení stanovisek a pochopení vzájemných potøeb. Na úplný závìr exkurze i vlastního semináøe se úèastníci pøesunuli do nedalekého Holešova, kde se v krátkosti seznámili s kvalitní slohovou architekturou menšího mìsta i bohatì zastoupenou zajímavou lidovou zástavbou na pøedmìstích. Semináø jednoznaènì potvrdil potøebu poøádání takto zamìøených setkání, na kterých dochází ke konfrontaci rùzných názorù a zkušeností nejen zástupcù a organizací památkové péèe, ale i odborníkù z jiných institucí, jejichž èinnost se v rùzné míøe do týká èi støetává s úsilím památkáøù. Pro poøadatele vyplynula z prùbìhu semináøe také jedna kritická zkušenost. Vzhledem k nabitému programu nemohl být totiž dán dostateèný prostor diskusi, která se po skonèení nìkterých referátù zaèala slibnì rozvíjet, ale musela být z èasových dùvodù pøedèasnì ukonèena. Tohoto nedostatku jsou si poøadatelé vìdomi, ovšem jeho jediným øešením je prodloužení semináøe o jeden den. To sice bude klást zvýšené nároky jak na organizátory, tak na úèastníky, ale s ohledem na nezastupitelnou úlohu diskuse k nìkterým aktuálním problémùm dneška se pøíští semináø, v jejichž poøádání hodlá SÚPP i nadále pokraèovat, uskuteèní v pozmìnìné podobì. Avizované vydání sborníku referátù ze semináøe se zatím z finanèních dùvodù neuskuteènilo, ale poøádající organizace se úsilí s jeho realizaci v první polovinì roku 1995 dosud nevzdali. Závìrem je tøeba podìkovat všem, kteøí se zasloužili o hladký prùbìh semináøe a zvláštì pak Muzeu Kromìøížska, které poskytlo k jednání nejen vhodné prostory a zázemí, ale i sympatické prostøedí, což vše pøispìlo ke zdaru akce. PhDr. Pavel Bureš, SÚPP Praha 4

5 Pøedstavy, snahy a skuteènost památkové ochrany vesnických sídelních celkù PhDr. Pavel Bureš, SÚPP Praha Dá se øíci, že již od poèátkù snah o záchranu lidových staveb se objevovaly myšlenky na zøízení rezervací lidové architektury. Zaèátkem našeho století i v letech 1.republiky to však byly vìtšinou ponìkud idealistické pøedstavy národopisných rezervací v oblastech nepoznamenaných prùmyslem, kde se ještì zachovaly rysy tradièního vesnického života, které by mìly být do urèité míry konzervovány. V prvních letech samostatného Èeskoslovenska vznikl projekt rezervace ve Štramberku, jenž mìl spojovat ochranu lidových i pøírodních, historických a archeologických památek, ale zároveò mìl zahrnout muzeální výstavní, lázeòská, sportovní zaøízení. Tento návrh, pøedložený Klubem èeských turistù vládì ke schválení, zùstal, stejnì jako nìkolik dalších, nerealizován. V této dobì také vzniká dodnes ne zcela vyøešený teoretický spor mezi zastánci budování muzeí v pøírodì a pøívrženci zachování památek lidového stavitelství na pùvodním místì (in situ). Zatímco zejména muzejníci chápou lidové stavby pøedevším jako muzejní exponáty, které mají co možná nejvìrnìji a nejkomplexnìji zobrazit život a kulturu své doby, tak na druhé strané hlavnì památkáøi preferují pùvodnost stavby a prostøedí. Teprve pozdìjší praktické zkušenosti i zahranièní pøíklady prokázaly, že asi nejoptimálnìjší metodou je jakási kombinace obou zmínìných základních cest, totiž odbornì provádìné doplòování památkovì hodnotných sídel ohroženými stavbami z regionu, Ne všude však lze tento zpùsob uplatnit. Po skonèení II. svìtové války ožívají v ovzduší zvýšeného zájmu o lidovou kulturu znovu myšlenky na zøízení rezervací lidové architektury, z nichž nìkteré už byly na Valašsku, Hané a na Polièsku vytypovány, ale ani tento zámìr se nedaøí uskuteènit. Nedotažena zùstala i realizace památkové ochrany Štramberka, mìsteèka proslulého svou ojedinìlou roubenou zástavbou karpatského typu, který byl v roce 1950 prohlášen spolu s dalšími mìsty za památkovou rezervaci. Rezervaèní režim se však vztahoval pouze na stanovený poèet vybraných objektù, avšak celé mìsto a jeho okolí zùstaly mimo památkovou rezervaci. Po dlouholeté snaze památkáøù je koneènì roku 1958 vydán zákon è.22/1958 Sbírky, o kulturních památkách, který byl s ohledem na dobu svého vzniku pomìrnì zdaøilý a progresivní. Jeho urèitá liberálnost ale byla vzhledem k panujícím politickým pomìrùm znaènì problematická. Zákon vymezil pojmy památková rezervace a památkové ochranné pásmo, èímž legislativnì umožnil vznik pøípadných rezervací lidové architektury. Zøizování tìchto rezervací doporuèilo i nìkolik konferencí památkáøù a národopiscù, uskuteènìných v 50. a 60.letech. Památkový zákon také novì strukturoval organizaci státní památkové péèe - ústøední metodickou a poradní organizací ministerstva školství a kultury se stal Státní ústav památkové péèe a ochrany pøírody (nyní SÚPP), po reorganizaci územnìsprávního èlenìní státu v roce 1960 byla pak novì vytvoøena Krajská støediska státní památkové péèe a ochrany pøírody (dnes PÚ) jako památkové organizace KNV a výkonnými orgány se staly odbory kultury KNV a ONV. Na SÚPPOP vzniká oddìlení lidové architektury, které se od 60.let zaèíná stále intenzivnìji vìnovat novým teoretickým a metodickým otázkám. Oddìlení zpracovalo postupnì nìkolik koncepcí péèe o památky lidové architektury, jejichž nedílnou a základní souèástí bylo rozpracování plošné ochrany vesnických sídel v rezervacích a pozdìji 5

6 i v zónách, které mìly pokrýt celé území státu. Koncepce pøedpokládaly také vznik sítì záchranných muzeí v pøírodì pro jednotlivé domové typy. Všechny tyto problémy byly široce diskutovány na øadì konferencí a semináøi poøádaných SÚPPOP i jinými institucemi. I když zmínìný zákon o kulturních památkách pøipouštìl ochranu sídelních celkù formou památkových rezervací, podaøilo se uskuteènit jen skuteèné minimum z dlouhé øady dùkladnì zpracovaných a k prohlášení pøipravených návrhù. Vesnické památkové rezervace (VPR) respektive zóny (VPZ) prohlašuje totiž vláda nebo ministerstvo kultury èi døíve KNV a na pùdì tìchto státních orgánù vládla zatím až dosud atmosféra nepochopení a nezájmu o tyto památky, smíšená se starým známým nedocenìnírn jejich hodnot. Jak si jinak vysvìtlit, že z mnoha desítek návrhù nebyl dosud v podstatì vyhlášen ani jediný? Od poèátku 60.let zpracoval a pøedložil SÚPPOP (dnešní SÚPP) v tìsné spolupráci s regionálními organizacemi památkové péèe nìkolik sérií návrhù koncepènì prezentujících typologickou pestrost lidového domu, které se z nadøízených orgánù pravidelnì vracely zpìt. Dùvody k pøepracování èi doplnìní byly rùzné: formální nedostatky, údajné objektivní pøíèiny nebo nutnost aktualizace. Po splnìní požadavkù se návrhy v inovované podobì opìt postoupily orgánùm s rozhodovací pravomocí, aby se za urèitý èas zase vrátily zpìt. Mezitím muselo být pochopitelnì mnoho návrhù staženo, protože vytypované lokality ztratily postupnì hodnoty, pro které byly vybrány k ochranì. Co tedy vlastnì pøineslo dlouholeté usilování památkáøù o ochranu vesnických památkových sídel? Množství promarnìného èasu nad aktualizacemi již zpracovaných návrhù, ztrátu dùvìry a prestiže pracovníkù památkové péèe v oèích obyvatel a místních samospráv v obcích vytypovaných k ochranì, nenávratnì ztracené šance na záchranu památek ve vesnicích vyøazených z výbìru. A v kladném smyslu snad jedinì množství materiálu a dobøe zpracované dokumentace ke všem navrženým lokalitám. Na podzim r.1993 byla ministerstvu kultury postoupena zatím poslední skupina 60 návrhù VPR, jejíž prohlášení ale bylo vzhledem k nìkterým legislativním nejasnostem opìt pozastaveno. V polovinì letošního roku došlo na ministerstvu kultury k urèitým personálním zmìnám, jejichž dùsledkem bylo mimo jiné ustavení oddìlení regenerace památkovì chránìných území. Z prvních krokù tohoto oddìlení je patrný pozitivní posun v pøístupu k problematice památkové ochrany hodnotných sídelních celkù lidové architektury. Mimo oficiální koncepce se pøece jen bìhem let podaøilo uskuteènit nìkolik menších záslužných projektù. Znovu vyhlášena byla v r.1969 mìstská památková rezervace Štramberk se souborem roubených domù karpatského typu. I pøesto zde však stále pøetrvávají problémy se zachováním a rekonstrukcemi tìchto cenných staveb. V r.1983 byl prohlášen soubor vinných sklepù Plže v obci Petrov u Strážnice za památkovou rezervaci. Jedná se o unikátní soubor lidových výrobních staveb postavených ve stráni za typickou slováckou obcí. Zcela výjimeèná, ale bohužel ojedinìlá vìc se podaøila pracovníkùm Památkového ústavu v Èeských Budìjovicích a odboru kultury Jihoèeského KNV. V okresech Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov a Jindøichùv Hradec bylo totiž vyhláškou KNV tìsnì pøed jeho zrušením prohlášeno 20 vesnických památkových zón. Jsou to vlastnì jediná nefalšovaná zákonem chránìná vesnická sídla u nás. Je tøeba také øíci, že nìkterá muzea lidových staveb v pøírodì mají spíše charakter rezervace nìž skanzenu a návrhy na památkovou ochranu byly èasto impulsem k jejich vzniku. V mnoha smìrech jsou to jakési prototypy rezervací lidové architektury, jež by snad v budoucnu mohly vzniknout i na dalších místech. Tato muzea vznikla vìtšinou spontánnì, shodou pøíznivých okolností a také díky pøítomnosti aktivní, cílevìdomé 6

7 a obìtavé osobnosti. Pøi jejich budování se uplatòují pøedevším hlediska památkáøská, totiž záchrana památek in situ, ale i muzejnická, spoèívající v dotváøení pùvodního obrazu sídla pøenášenými typologicky totožnými stavbami z nedalekého okolí. Charakteristickým pøíkladem takto pojatého zaøízení je Národopisné muzeum Slánska v Tøebízi (o.kladno), jehož základem jsou opravené a expoziènì využité památky lidového stavitelství, doplnìné nìkolika menšími pøenesenými stavbami. Dnes muzeum bohužel prožívá v souvislosti s restitucemi a nepochopením místních obyvatel tìžkou krizi. Typ muzea v pøírodì blížící se vesnické památkové rezervaci pøedstavuje také Muzeum lidové architektury Èeského støedohoøí v Zubrnicích (o.ústí n.labem). Základem jsou zde opìt usedlosti a další stavby na pùvodním místì, doplnìné ohroženými objekty z regionu. Raritou, ale zároveò pøíkladem cesty k oživení a zatraktivnìní obdobných zaøízení je obnovená èást zaniklé železnièní tratì Velké Bøezno - Úštìk i s pùvodním nádražím. I pøes nìkteré problémy se muzeum postupnì rozvíjí. Ponìkud odlišná situace je v pøípadì Souboru lidových staveb Vysoèina (o.chrudim), jehož souèástí jsou jak osady se stavbami na pùvodním místì (Døevíkov, Králova Pila, Moždìnice, Rváèov a Svobodné Hamry), tak muzeum v pøírodì na Veselém Kopci. V posledních letech byla k muzeu pøièlenìna i unikátní ètvr øemeslnických chalup v nedalekém Hlinsku, zvaná Betlém. Muzei, která témìø výluènì využívají stavby na pùvodním místì jsou Hanácký skansen v Pøíkazích (o.olomouc) a Soubor lidových staveb východní Hané v Rymicích (o.kromìøíž). Zde jsou postupnì památkovì obnovovány a èasto i expoziènì využívány nìkteré památkovì hodnotné stavby. Zajímavým pøípadem je nevelká obec Krátká u Nového Mìsta na Moravì (o.žïár n.sázavou), kde bylo z iniciativy PÚ v Brnì v souvislosti s pøípravou památkové rezervace opraveno nìkolik usedlostí, jež nyní slouží ke kulturním úèelùm, rekreaci i trvalému bydlení. Zlepšit situaci na úseku ochrany památek lidového stavitelství pøíliš nepomohla ani nová právní norma - zákon è.20/1987 Sb., o státní památkové péèi, která sice reflektuje urèité zmìny, k nimž došlo od vydání prvního památkového zákona v r.1958, ale zmìnit pomìr nìkterých lidí k památkám lidové architektury sama o sobì pochopitelnì nemùže. Pøestože je v zákonì položen vìtší dùraz na ochranu mìstských sídelních v praxi se nezmìnilo zatím nic.. V této souvislosti není na škodu si pøipomenout, jak zcela rozdílná je situace v ochranì mìstských sídelních celkù. K pùvodním 35 mìstským památkovým rezervacím z r.1950 bylo v 80.letech pøièlenìno 5 dalších. Na základì pøijaté koncepce bylo v poslední dobì vyhlášeno také asi 180 lokalit památkovými zónami, k nimž jsou pravidelnì pøipojovány další. V návaznosti funguje program regenerace MPR a MPZ, který mìstùm zajiš uje urèité státní finanèní prostøedky na údržbu a obnovu. Hluboká promìna naší spoleènosti po r.1989 se ve svých dùsledcích promítá do všech oblastí života. Zatím velmi krátký èasový úsek neumožòuje provádìní hlubší analýzu ani èinit obecnìjší závìry. Ale na pozadí prudké transformace ekonomiky i politického systému již krystalizují jisté tendence. Zamysleme se, co nového to znamená pro vesnice a památky lidového stavitelství. Chceme-li naši souèasnost pochopit a hodnotit pokud možno efektivnì, musíme si napøed uvìdomit, že jsme všichni svým zpùsobem deformováni uplynulými 40to lety. Zvláštì patrná je absence pokory pøed hodnotami vytvoøenými èlovìkem i pøírodou, pøed 7

8 hodnotami souèasnosti i minulosti. Zarážející, ale vlastnì logické, je také prohloubení už socialismem pìstovaného spotøebního zpùsobu života. S tím souvisí falešná pøedstava o obsahu a naplòování pojmu životní úroveò, v nìmž nìkteré vrstvy obyvatelstva vidí pouze materiální složky a jeho duchovní rozmìr si vùbec neuvìdomují. Dochází tak k paradoxní situaci, že tyto trendy, v západní spoleènosti stále více odmítané a opouštìné, získávají v našich krajích živnou pùdu. Je to logická reakce na dlouhotrvající uzavøenost východní Evropy vùèi západnímu svìtu, ale také uvìdomìlý èi neuvìdomìlý sklon k zjednodušenému vidìní svìta. To vše se odráží souèasnì i na negativním vztahu k památkám, i na formování vlastního životního prostøedí. Pøipoèteme-li pak k tìmto hlubším tendencím navíc i ztrátu právního povìdomí a celkové uvolnìní a demokratizaci života, které jsou ovšem v mnoha pøípadech pochopeny jako anarchie, vùbec nás nepøekvapí, že mnoho našich souèasníkù nechápe smysl ochrany památek. Vzhledem k naprosto nedostateènému využívání sankcí, které stanovuje zákon è.20/1987 Sb., o státní památkové péèi, se bezohledné a protiprávní jednání èasto pardonuje, což je pobídkou k následování. Obzvláštì neš astné je podobné poèínání ve vesnicích navržených k památkové ochranì. Tak se opìt dostáváme k problémùm vyhlašování VPR a VPZ, které se stávají limitujícím faktorem budoucnosti péèe o památky lidové architektury. Tento trend, smìøující k plošné ochranì celých sídelních útvarù nebo èástí krajiny, je patrný v zahranièí i u nás u jiných druhù památek a preferuje ho i pøipravovaná novela památkového zákona. Pokud chceme zachránit, co ještì zachránit lze, musíme ho prosadit i v péèi o památky lidového stavitelství. 8

9 Brnìnská pøedmìstí, problematika jejich stavební kultury a zachování historických a památkových hodnot pro budoucí století PhDr. Vìra Kováøù, Památkový ústav v Brnì Ke specifickým rysùm Brna a jeho stavební kultury náleží mimo jiné mìstské ètvrti, které se jako prstenec vinou kolem urbanistického jádra rezervace. Tato pøedmìstí byla pùvodnì zemìdìlskými obcemi, které obklopovaly mìsto v hradbách, zásobovaly je potravinami, zvláštì zeleninou a posléze rovnìž pracovními silami do rozvíjejících se prùmyslových závodù. Snoubila se tedy na tìchto územích pùvodní kultura rolnická s dìlnickou fabrickou. Podle zákona èís. 213 z dubna 1919 se tyto obce zaèaly sluèovat s mìstem a daly vznik Velkému Brnu. V první fázi to byly Židenice, Obøany, Husovice, Èernovice, Královo Pole, Medlánky, Øeèkovice, Komín, Jundrov, Žabovøesky, Kamenný mlýn, Bohunice, Kohoutovice, Lískovec, Horní a Dolní Heršpice a Komárov, Pøízøenice, Vejvanovice (dnešní Brnìnské Ivanovice) a Tuøany. Líšeò byla pøipojena k Brnu až v roce 1944 a proces integrace pokraèoval až do roku Charakter pùvodní zástavby se vyznaèoval rysy, pøíznaènými pro venkovskou kulturu Hané a Slovácka. Nejstarší èásti pravidelnì formovaných sídel, návesních silnicovek, kde žili starousedlí sedláci se nazývaly Na dìdinì, nebo ìdina, zatímco drobnìjší øadová domkáøská zástavba obydlená øemeslníky, zemìdìlskými a posléze továrními dìlníky a trhovci, byla situována na okrajích pùvodního urbanistického jádra (rolnické usedlosti byly soustøedìny kolem kostela - Komín, Bystrc, Komárov, Lískovec, kláštera - Královo Pole, nebo panského sídla - Brnìnské Ivanovice a Líšeò). Mnohá pøedmìstí, nebo jejich èásti témìø úplnì zmizely pro novou výstavbu a již rodinných domù nebo fádnì vyhlížejících sídliš, èi z jiných dùvodù (Komárov, Stará Osada, Staré Èernovice). Mnohé, pùvodnì samostatné obce si však ponechaly vlastní tváø, by znaènì pošramocenou a zjizvenou a to alespoò ve svých jádrech. Rolnická kultura a zpùsob života s pùvodními nositeli nezanikla, naopak. Po revoluci 1989 se spolu s osamostatnìním samosprávy obcí mají místní tradice èile k svìtu. Nejen v Líšni s krojovanými hody a dalšími slavnostmi, v Komínì s masopustní obchùzkou a hodovým veselím, ale také v Tuøanech, uznávaných jako významné centrum národopisných slavností. Relikty rolnické, øemeslnické a dìlnické stavební kultury zùstaly zachovány i v dalších ètvrtích v Žabovøeskách, Královì Poli, Èernovicích, Bystrci a Brnìnských Ivanovicích. Stavební kultura malých mìøítek dokládá fázi zemìdìlského zázemí mìsta pøed prùmyslovou revolucí a pùsobí pøíznivì vedle gigantických sídliš. Tyto skuteènosti vedly Památkový ústav ve shodì s iniciativou místních znalcù k návrhu ochrany solitér i souborù památek vybraných sídel nebo alespoò jejich èástí se znaky tradièní stavební kultury a to v návaznosti na mìstskou památkovou rezervaci a její ochranné pásmo. Volba padla na Brnìnské Ivanovice, Ivanovické námìstí a na tzv.starou Líšeò, urbanistické jádro jedné z nejvìtších mìstských èástí. Brnìnské Ivanovice reprezentují obec v níž se v minulých stoletích prolínal èeský živel s nìmeckým, jak tomu bylo ostatnì i v jiných územích Brna, zvláštì ve vesnicích na jihovýchod od centra. Obì etnika však respektovala lokální stavební tradice, tj. okapovou zástavbu s hákovým pùdorysem, hlínu jako stavební materiál, tøíprostorovou dispozici 9

10 obytného domu. Chránìné území, by nazvané námìstí, je vlastnì návesní ulicovka, ústící do areálu zámku se sýpkou a barokním sousoším. Bývalé rolnické usedlosti zùstaly ve hmotì zachovány pro obytné úèely, pøièemž hospodáøské trakty po menších úpravách i nadále slouží. U nìkterých domù však došlo k radikálnìjším vnitøním a nìkde i vnìjším zmìnám, k necitlivým podnikatelským zásahùm, ve dvorních traktech byly vybudovány dílny a garáže. Druhým navrženým celkem je jádro obce Líšeò s ústøedními monumenty kostela sv. Jiljí, zámkem s barokní ètyødílnou dispozicí, èásteènì klasicistnì upravenou a s parkem. Dalšími významnými budovami v historickém jádru Líšnì jsou budova fary, škola a dùm se žùdrem na Pohankovì ul. è.p.21. Líšeò je rannì feudálního pùvodu. V jejím pùdorysném organismu se rýsují dvì hlavní komunikaèní osy, které se stýkají v severozápadním rohu námìstí. K nejstarším èástem, jak dosvìdèují mapy katastru, patøí patrnì plocha dnešního námìstí Karla IV. a zástavba v ulicích Ondráèkovì, Belcrediho, Šimáèkovì, k nimž se pojí mladší Zahradní, Høbitovní a Poledníkova. Líšeò požívala mezi obcemi obepínajícími Brno zvláštní postavení. Její trhovci tvoøili velmi poèetnou skupinu, obchodovali pøedevším drùbeží, mléènými produkty a ovocem nejen na Zelném trhu, kde zaujímali prioritní postavení, ale také po celé Moravì i v Rakousku. Z této skuteènosti pramení charakter zástavby umocnìný èlenitostí terénu na nìmž se Líšeò nachází. Obì obce byly v minulých letech do jisté míry, po stránce nové výstavby diskriminovány. V pøípadì Brnìnských Ivanovic sehrála významnou roli blízkost letištì, zatímco v Líšni byla plánována široká pøíjezdová komunikace do centra totalitních slavností v tzv. Gottwaldovì údolí po Ondráèkovì ulici a odstranìní pùvodních domù. Nadto se zde veškeré síly státní výstavby soustøedily do budování obrovitého líšeòského sídlištì. V obou obcích, Líšni a Brnìnských Ivanovicích, byly na základì podrobného prùzkumu (místních odborníkù a PÚ) fotodokumentace zamìøení navrženy nejhodnotnìjší objekty do Ústøedního seznamu památek. Aè Ministerstvo kultury ÈR zahájilo ve smyslu zákona o památkách è. 20/1987 Sb. øízení o prohlášení památek již v roce 1992, k prohlášení dosud nedošlo. Vleklost øízení nesmírnì ztìžuje práci nejen pracovníkùm památkové péèe, ale také pøíslušným stavebním úøadùm. Zdlouhavost a nevstøícnost rozhodujících orgánù se projevila tristním zpùsobem v Brnìnských Ivanovicích, kde se v domì è.p. 31 zøítila v letošním jaru støecha, na niž nebylo možno pøispìt ze støešního fondu, nebo památka dosud nebyla zaregistrována. K podobné situaci došlo v Líšni u domu è.p. 21 na Pohankovì ulici, jediného domu se žùdrem východnì od mìsta Brna, k jehož prohlášení nedošlo. Dùm zároveò tvoøí jeden z pilíøù navrženého ochranného pásma památek. Pro obì lokality byly Památkovým ústavem zpracovány návrhy plošné památkové ochrany. Pro Brnìnské Ivanovice památková zóna, pro Líšeò ochranné pásmo památek. Návrhy solitér i plošná ochrana se staly pøedmìtem øady jednání uskuteènìných jednak s pøedstaviteli obcí, Magistrátu mìsta Brna, ÚHA, stavebními úøady a vlastníky památek. Prohlášení památkových zón je v rukou Ministerstva kultury ÈR. Lze jen vyslovit obavu, aby øízení netrvalo desetiletí, jako je tomu u rezervací. Obì obce a jejich stavební úøady pøi stoupily operativnì k øešení problematiky ochrany vybraných celkù. Ve stavebních øízeních podle svého uvážení se opírají o odborná vyjádøení památkové péèe, aè zatím, otevøenì pøiznáno, není øádný legislativní podklad pro respektování stanovisek památkové péèe. Problematika øešení jednotlivých pøípadù je neobyèejnì nároèná. Struènì øeèeno, pøi respektování zájmù zachování tradièní stavební kultury, dochází pøi konkrétním jednání ke støetu se soudobými požadavky rozporujícími 10

11 urbanistickou skladbu s úzkými ulicemi, omezenou hmotu obytného domu, nízkopodlažnost a sklon støechy, dispozièní øešení, svìtlé výšky, nevybavenost území inženýrskými sítìmi. Dalším problémem je materiál pùvodních staveb, jímž je pøevážnì hlína (nepálené cihly), pøípadnì kámen - obojí stìží snášející soudobé stavební materiály - syporexové tvárnice a cement - a dále charakter krytiny (pálená taška). Pøi projednávání stavebních úprav hraje významnou roli respektování nákladných detailù, k nimž patøí atypická okna, dveøe vjezdová vrata, štuková výzdoba, fasády. Z tohoto faktografického výètu vyplývá návrh, který by mìl být spoleèným cílem samosprávy obcí a jejich stavebních komisí, odborných památkových pracoviš na Magistrátu MB i ÚHA mìsta Brna, projektantù a všech, jimž záleží na zachování historických hodnot mìsta. Je to jednak prohlášení památek a jejich souborù, vypracování územního plánu s podrobnými regulaèními podmínkami (podobnì jako pro obec Pavlov) obsahujícími vylouèení rovných støech, umìlohmotných krytin, cizorodých architektonických prvkù, dále stanovení výšky zástavby i návrh úpravy prostøedí, ulic s omezením zámkových dlažeb, jehliènanù a jiných nevhodných prvkù. Dùležité je rovnìž usmìrnìní podnikatelských aktivit jejichž pùsobení ohrožuje nejen vlastní objekt, ale celé území. Velmi praktickou pomocí obìma obcím se jeví vypracování návrhu na øešení nejvýznamnìjších ulièních tahù v rámci územního plánu. V neposlední øadì hraje významnou roli finanèní podpora na údržbu památek z prostøedkù státu, ruku v ruce s propagací a výchovným pùsobením všech, kdo jsou k tomuto úkolu povoláni. 11

12 Další možnosti záchrany památkovì hodnotných objektù a území Radim Urbánek, Referát kultury Okresního úøadu v Ústí nad Orlicí Èasto se dnes setkáváme se skuteèností, že ve chvíli, kdy nalezneme hodnotný objekt nebo jejich skupinu, musíme s politováním konstatovat, že naším snad nejvìtším nepøítelem je èas. Ten nám chybí k tomu, abychom mohli uèinit nìkteré dùležité kroky, napø. urychlenì podat návrh na prohlášení za kulturní památku. Tou dobou už majitel získal stavební povolení èi má již stavební práce zapoèaté až dokonèené. Ale i v pøípadì, že øízení je vèas zahájeno a objekt je pod urèitou právní ochranou, nic nebrání majitelùm dalších nemovitostí nezøídka realizovat nevhodnou novostavbu v bezprostøedním okolí. Nejsmutnìjší jsou pak pøípady, kdy k hodnotnému nechránìnému objektu je ve vzdálenosti kratší než vyžaduje pøíslušná požární norma postaven nový dùm a za úèelem provedení kolaudace musí být starý objekt demolován. Tak máme sice možnost zachytit jej dokumentaènì, ale pøitom známe i dost pøesnì èas jeho konce. Jaké jsou možnosti záchrany staveb in situ, na nìž se ovšem nevztahuje zákon o památkové péèi? Zamìøím se na dvì velmi jednoduché, které, pøestože jsou vázány pøedevším na vùli pracovníkù úøadù jsou v nìkterých pøípadech pro zachování objektù velmi dùležité. První je upozornìní stavebního úøadu, jenž ve správním øízení mùže pøihlédnout i ke stanovisku orgánu, který není v daném øízení dotèeným orgánem. V takovém postavení se referát kultury, na nìjž se v podobném pøípadì jako na orgán památkové péèe mùže obrátit kdokoliv, ocitá pomìrnì èasto. A je to logické porovnáme-li skuteèné množství objektù lidového stavitelství (které jsou pøedmìtem zájmu) a poèet prohlášených za kulturní památku. Druhou možnosti je obrátit se na obecní úøad v místì. Vysvìtlíme-li, co øadí stavbu nebo území k hodnotným, daøí se získat sympatie zástupcù obce. Vìtšinou sami nemohou posoudit význam toho, co je pro nì bìžnou souèástí jejich života. Setkáváme se potom s jejich pøekvapením a následnou významnou podporou. Jistìže tyto dva zpùsoby nejsou dokonalým øešením a nenahradí prohlášení za KP nebo vyhlášení památkové zóny, ale jejich význam spoèívá ve zvýšení možnosti zachování objektù a území bez vazeb na složitì a déle trvající øízení. Znaènì pomáhají tøeba v pøípadì, kdy jiná právní ochrana je témìø vylouèena. Mám na mysli stav, kdy v obci stojí na velkém území velmi roztroušenì jen nìkolik hodnotných staveb a tøeba jen jedna až dvì odpovídají prohlášení za KP. U ostatních nalezneme jen nìkteré fragmenty, ale pøesto jde o celek, který dohromady spojuje rázovitost objektù v lokalitì. Tìžko je si pøedstavit takové území coby památkovou zónu. Budou prohlášeny jednotlivé stavby zcela rozdílných hodnot jako soubor ve smyslu zákona o památkové péèi (zák.è.20/87 Sb.)? Uspokojivou odpovìï zatím neposkytlo na MK. Na závìr mám pøipravenou poznámku o jedné z dùležitých a na mnoha místech zatím málo využívaných možností ochrany. V øadì obcí se aktualizuje nebo pøipravuje zcela nová územnì plánovací dokumentace. Ze zákona vyplývá, že se k ní mezi dotèenými orgány státní správy vyjadøuje i referát kultury. Pøistoupit k tomu je možné znaènì rozdílnì. Lze požadovat zaznamenání kulturních památek pouhým opsáním seznamu nebo provést ve spolupráci s organizací památkové péèe a projektantem v obci terénní prùzkum, jehož výsledky jsou zaneseny do pøipravované ÚPD. Tak lze právnì podchytit zachování historických komunikací, pùdorysù, hmoty objektù, používané materiály, atd. Velmi dùležité je, že ÚPD nelze schválit, pokud stanovisko orgánu státní správy není kladné. 12

13 Každý ze zde nastinìných zpùsobù mùže vice nebo ménì ovlivnit zachování cenných území nebo jednotlivých objektù. Nezavrhujme pøedem žádnou z možnosti, které ve svém výsledku pomáhají chránit i ve stejném rozsahu jako právní normy památkové péèe. 13

14 Výuka lidové architektury na fakultì architektury VUT v Brnì doc. Ing. arch. Jarmila Ledinská, C.Sc., VUT FA Brno, ústav II Hovoøit o výuce LA na FA VUT v Brnì není možná bez pøipomínky rozsáhlé pozùstalosti prof.antonína Kuriala, která se týká vìdeckého výzkumu a dokumentování lidové stavební èinnosti. Úplná a vìrohodná dokumentace starých typických objektù LA na Moravì prakticky nebyla, kromì nìkolika málo ukázek roztroušených v jednotlivých publikacích. Z malíøù se nechal inspirovat regionem, ve kterém se nacházíme - Hanou napø. Josef Mánes v dobì svého pùsobení na panství Sylva Tarouccù v Èechách p.kosíøem, o popis zdejšího domu se zasloužil národopisec Vítìzslav Houdek, Fr. Skopalík se podrobnìji vìnoval Záhlinicím u Kromìøíže a Josef Kšír, olomoucký mìstský inženýr a konzervátor, zamìøoval stavení s typickými hanáckými žudry. Rovnìž Václav Mencl se v knize LA vznikající více než 50 let soustøedil v obsáhlé kapitole na oblast hlinìného domu tohoto regionu. Vra me se však k èinnosti prof.kuriala. Studenty pod jeho vedením bylo fotometricky zdokumentováno pøes 3400 lidových staveb v pùdorysech, øezech, pohledech i detailech. Terénní výzkum LS spojený s jejich vymìøováním byl regulérnì zaveden do výuky oboru architektury a pozemního stavitelství na Vysoké škole technické v Brnì v roce Tuto formu studia oceòoval a podporoval mj. i národní umìlec Dušan Samuel Jurkoviè. Prof.Kurial nepøistupoval k výzkumu pøedbìžnì nepouèen. Jako šestadvacetiletý v roce 1933 pùsobil v týmu prof.úlehly pøi natáèení filmu Mizející svìt ve funkci architekta interierù i exterierù. V rámci záchranné akce akademika Zdeòka Wirtha a Národopisné komise èeské akademie vìd a umìní, která podporovala všeobecnì dokumentování lidových staveb v èeských zemích se soustøedil na oblast Luhaèovského Zálesí. Po roce 1945, kdy se pozornost architektù upíná k v té dobì naléhavìjším cílùm než jsou prùzkumy a bádání, vyvstala prakticky jediná možnost slouèit tuto èinnost s výukou studentù. Bylo dosaženo obohacení výuky tvarosloví do té doby omezené na obkreslování grafických pøedloh historických architektur a navíc se vymìøováním zajistil pøímý kontakt studenta s reálným objektem a odstranil se tak dosud trvající nedostatek v pedagogické praxi, kterým bylo a je to, že si posluchaè nemùže ovìøit jak pùsobí jeho grafický projev v mìø. l:l. Zamìøováním a následným pøenosem reálu stavby do plošného prùmìtu byla dosažena alespoò zpìtná vazba. K dalším úkolùm, které si prof.kurial vytýèil, patøilo využití vývojových schopností moravského lidového domu pro soudobou, tj. pováleènou tvorbu na venkovì. Typologická jednota a univerzálnost moravského lidového domu prokázala jeho setrvaènost v prùbìhu historického vývoje, ale nevyluèovala ani možnost pøizpùsobování se novým potøebám. Cílem byla regenerace bez narušení stavební podstaty. Byl oživen zájem o využití výhodných technologických vlastností místních staviv pro novou stavební tvorbu na vesnici. Mìly být prozkoumány, podle zahranièních vzorù, vlastnosti tepelné, termodynamické i isolaèní kvality nìkterých druhù jílù. Nedostateèné finanèní zdroje nedovolily rozvinout tento druh výzkumu, který tak zùstal omezen pouze na ménì nákladnou mìøièskou dokumentaci. 14 Bìhem dvaceti let vznikl archiv lidové architektury Moravy, Slezska, èásteènì vý-

15 chodních Èech a západního Slovenska, který po etapách od r. l978 do r publikuje KSSPPOP v Brnì. Z celkového zamýšleného poètu 14 dílù (podle jednotlivých okresù) bylo prozatím vydáno 6 (Gottwaldov, Brno - mìsto, Brno venkov, Blansko, Uherské Hradištì a Vyškov). V pøedmluvách k jednotlivým dílùm svùj názor na existenci tohoto nedocenitelného materiálu vyjádøili prof.v.richter, doc.v.frolec a doc.l.kunz. Plodná a rozsáhlá èinnost prof.kuriala má jednu citelnou mezeru. Tou je neexistence skript a záznamù jeho pøednášek, které odeznìly pøed více než 20 lety. Pokud sledujeme studijní materiály na technických i universitních smìrech VŠ, které se zabývají pøedmìtnou problematikou zjiš ujeme, že je jich poskrovnu. Ze skript ÈVUT možno uvést titul Základy tvarosloví èeské lidové architektury z r. l954 od prof.ausobského, který se zamìøil na ukázku aplikací detailù tzv.vysoké architektury u objektù v malomìstském a venkovském prostøedí. Dalšími jsou Vesnický dùm v l6. a 17. století. 0 jejich vydání se zasloužil doc.škabrada tím, že sestavil soubor pøíspìvkù ze semináøe s mezinárodní úèastí, který se konal v Polièce v roce 1991 a pøinesl èerstvé informace o výzkumech starobylých domù. Sametová revoluce umožnila na FA v Brnì vytvoøit novou strukturu ústavù a tak v Ústavu rekonstrukcí a ochrany Památek, který jsem vedla od r do konce letního semestru l994, uzrálo rozhodnutí navázat na dobøe zapoèatou Kurialovu cestu. Odrazovým mùstkem k nastolení pøedmìtu LA v roce 1993, který na pražské a bratislavské technice nikdy nevymizel z rozvrhu, bylo moje pùsobení v SÚRPMO Brno, kde jsem se v detašované skupinì zamìøené na výbìr tzv. rezervaèních obcí bìhem ètyøletého období seznámila s problematikou jejich prùzkumù, dokumentace i vyhodnocení. K politováníhodnému kroku nìkdejšího brnìnského vedení SÚRPMO patøí to, že v roce 1970 je èinnost tøíèlenné skupiny ukonèena a její další aktivita se pøesouvá do mìstských památkových rezervací.. Tím na dlouhé období na Jižní Moravì pøestala fungovat kvalifikovaná prùzkumná a projekèní složka zamìøená na památkovì hodnotné vesnické celky. Nové volební období na FA bylo pøedznamenáno potøebou splynutí ústavù s pøíbuznými studijními okruhy do celkù schopných kromì zajištìní pedagog. práce vykonávat i èinnost vìdecko - výzkumnou. Rovnìž v novém ústavu vzniklém slouèením dvou pùvodních pod názvem Ústav teorie, dìjin architektury a rekonstrukcí památek, v jehož èele stojí nyní doc.drápal je pøedmìt LA zachován. Je zaøazen mezi povinnì volitelné již v I.cyklu bakaláøského studia. Dosud byl pøednášen ve 3. a 4.roèníku v l5ti dvouhodinových pøednáškách, doplnìných hodinovým cvièením. Teoretickou složku nelze vynechat nebo máme pøed sebou kromì posluchaèù, kteøí se setkali na chalupách rodièù s poctivou øemeslnou prací úctou k dochovaným hodnotám nebo tìch, kteøí šijí sice ve venkovském, byt fantasknì vyumìlkovaném prostøedí i ty, které mùžeme, ovšem se vší vážností, nazvat dìtmi z potrubí. Dovolím si vysvìtlit heslovitým náèrtkem: - Sídlištì - paneláky - nedokonèené terénní a sadové úpravy. - Zimní romantika (v nejlepším pøípadì) - sníh na protihlukové bariéøe, letní - prolézání zapomenutých šachtových skruží a kanalizaèních rour. - Nìkdejším dìtem, dnešním studentùm, chybí : - prázdniny v babièèinì chaloupce s malým hospodáøstvím, nebo na letním bytì na statku, kde i mìstské dítì bylo vtaženo do rytmu žòových prací 15

16 - zasutá vzpomínka naší generace na úzká políèka, která okamžitì ožila pøi prvním výjezdu na bývalý Západ - i pøedstava semiotického významu nìkterých slov z klasických èeských pohádek. Nyní struènì k obsahu pøedmìtu: upøednášky - úvod do problematiky (instituce, ústavy, školy, literatura) - program obnovy vesnice, záchrana v dnešním pojetí - památkový rozbor sídla, pam. rezervace, pam. zóny - poèátky studia LA, smìry a metody v badatelské èinnosti - Všeobecná výstava èeskoslovanská - druhy a zpùsoby dokumentace LA, zamìøování objektù - vývoj stabilního venkovského sídla na našem území od pøíchodu Slovanù po souèasnost - historická archeologie, pøedmìt zkoumání - geografické vlivy, dìlení dle kulturních proudù a stavebních materiálù - typy sídel a druhy plužiny - vývoj vesnického obytného stavení, vývoj topeništì - vývoj dispozièní skladby vesnické usedlosti - prostorové uspoøádání základních typù lid. domu v Èechách, na Moravì a na Slovensku - prostorové uspoøádání základních typù lid. domu v Evropì - ochrana památek formou monumentologie a muzeologie Cvièení - zamìøení ohrožených staveb - zamìøení staveb pro vyhlášení za kulturní památku - zamìøení staveb jako podklad pro ateliérové práce, nebo SHP - návrhy úprav fasád objektù v pam. rezervacích a pam. zónách pøi zmìnì jejich úèelu nebo po provedení nevhodné rekonstrukce (event. prùzkum LA v mìstském prostøedí) - návštìva vyhlášené rezervace LA a skanzenu - návštìva v projekèní kanceláøi zamìøené na ochranu LA Cvièení je zabezpeèováno v souèinnosti s Památkovým ústavem díky paní Dr. Kováøù. 16 Exkurze Samostatná ateliérová tvorba se uvažuje ve II. cyklu studia tzv. inženýrském s rozšíøením pøedmìtu pro tento stupeò. Z ostatních ústavù FA se tvorbou ve venkovském prostøedí zabývá ústav architektury venkova a ústav územního plánování, které ovšem nevstupují do prostøedí památkovì chránìných celkù a ve vìtšinì pøípadù respektují pøevládající charakteristický zpùsob

17 zástavby. Z fakultních výzkumných úkolù s tematikou blízkou vesnickému prostøedí pøipomínám dva: reanimaci moravsko - rakouského pøíhranièí a hlinìné stavby v podunajské oblasti. Na závìr jen malou poznámku, že navazovat na cokoli po dvacetileté pauze není jednoduché. Zmìnili jsme se my, prostøedí, celkový vývoj neustrnul. Regionální architektura dala vznik nové - neoregionální. Ta dnes vede èasto zpìtnì ke zvýšenému zájmu o její vlastní podstatu. Jiným impulsem k zamyšlení nad domácí venkovskou architekturou je primérní obdiv napø. pøi turistické návštìvì vinorodých oblastí, skanzenù èi vzornì upravených obcí našich jižních sousedù. Kvality LA je potøeba pøedevším pro naše oèi a v našem prostøedí zviditelnit tím spíše, že jsme vstoupili do éry, kdy veškerá pùda a hmotné statky na ní vybudované pøestávají být spoleèné - tudíž anonymní a kdy základní jevy jakými jsou zdravé ovzduší, laciná strava a bydlení, dále obnovené formy hospodaøení doprovázené rùznými formami podnikání zaènou stále více - doufejme - do venkovského prostøedí pøitahovat mladé lidi. Zde je zapotøebí cílenou výchovou a výukou skloubit vztah ke kulturní minulosti s novými potøebami a funkcemi vkládanými do venkovského prostøedí. 17

18 Informace o vzniku, existenci a idejích programu obnovy vesnice Ing. Karolína Novotná, Èeský ústav ochrany pøírody, skupina pro obnovu venkova, Praha 18 Vážené dámy, vážení pánové, jako èlenka pracovní skupiny pro øešení problémù obnovy venkova bych Vám chtìla podat krátkou informaci o vzniku, existenci a idejích POV. Dùvody pro založení Programu Likvidace soukromého hospodaøení, kolektivizace a 40 let budování zemìdìlské socialistické velkovýroby vedlo spolu se zavedením støediskové soustavy obcí k tomu, že velká èást venkovských obcí ztratila svùj pùvodní charakter. Malé obce byly postiženy ztrátou dosavadní vybavenosti, hospodáøské a politické samostatnosti a velice èasto i ztrátou svého jména. V dùsledku toho pak poklesem obyvatel, stárnutím populace, chátráním stavebního fondu a zanedbáváním až devastací veøejných i soukromých prostor. Støediskové obce pak byly postiženy rozbitím urbanistické struktury a výstavbou monstrózních objektù zem. velkovýroby, služeb, nákupních støedisek, panelových bytovek, nevhodnou pøestavbou pùvodní vesnické zástavby i výstavbou nevhodných typù rodinných domkù. Socializací vesnice byla neménì dotèena i krajina. Pøemìna venkova ve velkovýrobní prostor zmìnila pøírodní podmínky, vodní režim a èasto i klimatické pomìry rozsáhlých území. Likvidace cestní sítì a krajinné zelenì snížila ekologickou stabilitu území a na mnoha místech vedla až k neprostupnosti a neobytnosti krajiny. Založení Programu Již v 80.letech byly na mnoha místech naší republiky èinìny první praktické kroky k nápravì stavu venkovských síde1 a krajiny. Pro rozpor s tehdejší koncepcí støediskovosti osídlení a s pøedstavami o dalším rozvoji socialistické zemìdìlské velkovýroby však nemohly dosáhnout žádoucího výsledku. To nás1ednì vyvolalo úsilí o rozbor problému hlubší zdùvodnìní nutnosti zmìny dosavadního pøístupu k celkové problematice venkova. Výsledky tìchto snah se pak spolu se zahranièními zkušenostmi staly základem pro stanovení cílù politiky státu v této oblasti po listopadu Tento pøístup došel svého vyjádøení v Programu obnovy vesnice, který 29.kvìtna 1991 projednala vláda èeské republiky. Pøedložili jej spoleènì ministr životní prostøedí, ministr zemìdìlství a ministr pro hospodáøskou politiku a rozvoj s tím, že tito ministøi a dále ministr kultury a ministr obchodu a cestovního ruchuse budou podle ekonomických možností ve své pùsobnosti na programu podílet. Základní idea Programu Základní ideou POV je podnítit a podporovat obyvatele vesnic a jejich samosprávy k tomu, aby se pokud možno vlastními silami snažili o rozvoj zdravého životního prostøedí a ekologicky nezávadného hospodáøství. Pøedmìtem Programu jsou akce pøispívající k zvelebení našich vesnic a jejich katastrù, od akcí osvìtových, kulturních a spoleèenských, akcí pøispívajících k hospodáøskému rozvoji obce, k zachování, obnovì a udržování venkovské zástavby po akce k úpravì veøejných prostranství, zkvalitnìní obèanské vybavenosti a technické infrastruktury obcí a akce k ochranì a obnovì kulturní krajiny. K POV se mùže pøihlásit každá obec nebo její místní èást, která má venkovský charakter. Základním dokumentem pro obnovu vesnice je místní program obnovy vesnice založený a navazující na schválené územnì plánovací podklady nebo územnì plánovací dokumentaci zpracovanou pro dané území. Pøi pøípravì a realizaci tohoto dokumentu obnovy vesnice se spojuje zájem a iniciativa obèanù, organizací, družstev a podnikù,

19 èinnost obecní samosprávy, pomoc okresního úøadu, dalších zainteresovaných orgánù a pøíslušných odborníkù. Øada ústøedních orgánù státní správy sama v rámci svého poslání uskuteèòuje nebo podporuje mnoho programù a aktivit spadajících do nápravy stavu venkovského prostoru. V roce 1993 bylo pøi hodnocení dosavadního prùbìhu prací na obnovì venkova konstatováno, že je ve vìtšinì pøípadù velmi úèelné spojit tyto aktivity a uskuteèòováním programu obnovy vesnice. Jednotlivá ministerstva podnikla první kroky k propojení svých aktivit s Programem obnovy vesnice. Potøeba koordinace nejrùznìjších pøístupù a aktivit v obnovì venkova stála též u zrodu Spolku pro obnovu venkova, který byl založen 1.èervna V nìm se z potøeby vzájemné informovanosti a z potøeby výmìny a šíøení zkušeností sdružili pøedstavitelé obcí, zem. podnikù, státní správy, odborných institucí, vysokých škol a spoleèenských organizací, pracovníci projekèních kanceláøí, podnikatelé, uèitelé i vìci oddaní jednotlivci. Spolek má pøes 500 èlenù, z toho 350 obecních úøadù. Za rok své existence uspoøádal øadu pracovních setkání k jednotlivým okruhùm problémù pøi uskuteèòování Programu obnovy vesnice. Realita K dnešnímu dni se k Programu pøihlásilo pøes 1500 samosprávných obcí do 2000 obyv. (z celkového poètu 5600 obcí do 2000 obyvatel v ÈR). Kolem 1000 z nich již má k tomu potøebnou územnì plánovací dokumentaci (èi územnì plánovací podklady) nebo ji zpracovává, a pøibližnì 600 z nich má už vyhotovený nebo rozpracovaný vlastní program obnovy vesnice, který zaèíná uskuteèòovat. Realizace místního programu obnovy vesnice Výchozím bodem pro vytvoøení a realizaci místního POV je navázání a znovuobnovení historických tradic v obci. V nových podmínkách, které vznikly po roce 1989, by se každé sídlo mìlo zamìøit na rozvíjení svébytné vesnické architektury, která je v regionu typická a zapadá do urbanistické skladby celé obce. To znamená, že pøi uvažované nové výstavbì by se mìla sledovat (a to i u soukromých investorù!) architektonická úroveò staveb. Specifickým rysem rozvoje osídlení na èeském i moravském venkovì je vysoký zájem obyvatel o rekreaèní objekty, což kompenzuje nekvalitní životní a obytné prostøedí ve mìstech. Vìtšina obcí však neumí tento potenciál využít - jednak ve smyslu získávání prostøedkù z turistického ruchu, jednak z legislativní možnosti usmìròovat ve spolupráci se stavebním úøadem majitele pøi provádìní rekonstrukcí. Základním úkolem, kterým by se mìly místní samosprávy zabývat, je stabilizace rozpadající se struktury venkovských sídel, zachování kulturního dìdictví a posílení vztahu obyvatel k jejich obcím. Program obnovy je také jedna z posledních pøíležitostí zejména pro vesnièky s ménì než 100 obyvateli, které jsou bez základního vybavení, kde chybí obchod, neexistuje škola a kde nejsou žádní podnikatelé. Jedna z možností, jak se pokusit zajistit dobrý rozvoj obce do dalšího období je právì POV, který je urèen pro obce, které jsou schopny formulovat cíle svého rozvoje a jsou ochotny se pro tento rozvoj také angažovat. Tento Program samozøejmì také poèítá i s podporou místních obèanù a smìøuje k rozvoji obce po všech stránkách. Obce a jejich obyvatelé, kteøí jsou pøipraveni realizovat alespoò nìkteré akce k rozvoji obce, mají tedy možnost tento rozvoj realizovat. Pøedevším obecní zastupitelstva by mìla mít na pamìti, že na rozdíl od dob minulého režimu, kdy se v pøístupu k obcím uplatòovalo výrazné rovnostáøství, nyní zaèíná 19

20 pøevažovat spíše selektivní pøístup. V praxi to znamená, že obce, které nebudou schopny na požádání pøedložit smysluplnou filozofii svého rozvoje a nebudou schopny okamžitì zareagovat na pøicházející vnìjší nabídku, budou stále více odsouvány do pozadí a jejich další rozvoj bude velmi obtížný. 20

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIER PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO OF PRODUCT DESIGN STUDIE SAKRÁLNÍHO PROSTORU STUDY OF SACRED

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

HLINÌNÁ ARCHITEKTURA - BUDOUCNOST TISÍCILETÉ TRADICE

HLINÌNÁ ARCHITEKTURA - BUDOUCNOST TISÍCILETÉ TRADICE HLINÌNÁ ARCHITEKTURA - BUDOUCNOST TISÍCILETÉ TRADICE Výstava v Pøíkazích v èp. 54 - Kameníèkovì gruntì Velký nauèný okruh po 12 hanáckých obcích v okolí XII / 1997 - X / 1998 10 11 12 09 08 07 06 03 04

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. S-M H M P-548552/2007/00 P NI/EIA/505-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.05.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Petra Š ASTNÁ Úvod Elektronická knihovna èasopisù (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je pøístupná vèeské

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI.  PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØED( Váš dopis zn. È.j. MHM P-O24686/2005/0ZPNI/EIA/122-2/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 18.5.2005 podle 7 zákona è.

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud Pavel Pechaè MODELY ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ Praha 2005 Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø budov

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2

OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2 ,, ZAD ANI , "V v OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2 a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územnì plánovací dokumentace vydané krajem, popøípadì z dalších širších územních vztahù, b) požadavky

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0 Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální sítì pro vstup do jednotného systému vìdy a výzkumu) Substituèní V rámci projektu NETAD bylo realizováno 6 analýz pøipravenosti

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-331865/2007/00PNI/EIA/446-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 03.12.2007 podle 7 zákona è.

Více

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum PTr) HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-584989/2007/00PNI/EIA/508-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/ 4425 Datum 23.4.2008 podle 7 zákona

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI.  PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 11. 1. ZLÍN 12. 1. BRNO 17. 1. PLZEÒ 18. 1. PRAHA 19. 1. OSTRAVA 1. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 2. 2. ÚSTÍ

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více