Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

2 Obsah 1. Základní údaje o škole a její charakteristika Základní údaje Základní škola Personální zabezpečení činnosti školy Přehled o počtu pracovníků kvalifikovanost pedagogických pracovníků Údaje o zápisu k povinné školní docházce a umístění žáků po dokončení školní docházky Údaje o zápisu Dodatečný odklad školní docházky Údaje o žácích, kteří ukončili povinnou školní docházku a jejich umístění Vzdělávání žáků a jeho výsledky Vzdělávací nabídka školy Další údaje o vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání Klasifikace chování Docházka žáků Prevence sociálně patologických jevů Školní poradenské pracoviště Hodnocení školní preventivní strategie Hodnocení činnosti školního parlamentu Výchovné poradenství Další vzdělávání pedagogickýchpracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výsledky soutěží Školní a mimoškolní akce Zahraniční návštěvy Prezentace školy na veřejnosti Školní kroužky Školní projekty Nadační činnost Projektové dny Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI

3 8.2. Kontrola Oddělením kontroly Magistrátu města Havířova základní údaje o hospodaření Provedené drobné opravy Přehled výnosů Přehled financí získaných z jiných zdrojů Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s jinými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ze života školní družiny

4 1. Základní údaje o škole a její charakteristika 1.1. Základní údaje Název školy dle ZL: Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : Žákovská 1/1006, Havířov Město, Ředitelka: Mgr. Helena Klimšová Zástupce statutárního Mgr. Tomáš Kauba orgánu: Zařazení do sítě škol: IČ: IZO: Součásti školy: Základní škola Školní družina Školní jídelna Školská rada: Počet členů : 6 Za zákonné zástupce : Kateřina Kovářová, Vlastimil Neděla Za pedagogické pracovníky : Mgr. Dana Kusinová Martina Šindlerová Za zřizovatele : Vojtěch Kozák, Ing. Bohuslav Muras Kapacita školy: ZŠ 500 ŠD ŠJ Zřizovatel: Statutární město Havířov, Svornosti2/86, Havířov-Město ová adresa adresa 3

5 1.2. Základní škola Základní charakteristika Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná vykonává činnost školy, školní družiny a školní jídelny. V souladu s tím poskytuje žákům základní vzdělání a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů, zajišťuje zájmové vzdělávání ve školní družině a stravování žáků v době jejich pobytu ve škole Přehled o počtu tříd a žáků Podle statistického výkazu( ke dni ) ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu v 17 třídách celkem 399 žáků, z toho na I. stupni v 9 třídách 224 žáků, na II. stupni v 8 třídách 175 žáků. Kromě toho 2 žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí ( 2. a 8. třída) podle 38 zákona č.561/2004 Sb.( školský zákon) Materiální podmínky ke vzdělávání Ve škole je využíváno 39 učeben, z toho 16 slouží jako odborné učeny( fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, 3x Hv,3x AJ, NJ,3x počítačová učebna, VV, dílny). Žáci mohou využívat informační centrum s žákovskou knihovnou. Hodiny tělesné výchovy jsou realizovány buď ve dvou školních tělocvičnách, z nichž jedna je vybavena výhradně k výuce gymnastiky nebo ve sportovní hale, která bezprostředně navazuje na školní budovu. Všechny učebny jsou zasíťovány, kmenové třídy I. stupně a všechny odborné učebny jsou vybaveny počítačem s možností připojení k internetu. V evidenci školy bylo k evidováno celkem 107 počítačů, z toho 86 bylo přístupné žákům. 10 učeben je vybaveno interaktivní tabulí. V průběhu sledovaného období byla nově vybudována jazyková laboratoř, zakoupeny 4 interaktivní sestavy, 3 kopírky a 1 kamera se stativem Školní družina Přehled o počtu oddělení a zapsaných žáků V souladu statistického výkazu navštěvovalo školní družinu 100 dětí ve 4 odděleních Vzdělávací program školní družiny Školní družina má zpracovaný vlastní vzdělávací program Hrou a zábavou najdu 10 sluníček. Svou činnost realizuje převážně formou rekreačních, odpočinkových a zájmových činností. 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.1. Přehled o počtu pracovníků pedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/: I.stupeň 10, 545 II.stupeň 13,227 ŠD 3,03 speciální pedagog 0,5 nepedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/: správní zaměstnanci 7,25 školní jídelna 5,0 4

6 2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Z celkového přepočteného počtu 23,772 učitelů nesplňují požadovanou kvalifikaci 2 učitelky na I.stupni, tj. při přepočteném počtu 1,545 úvazku 6,5 %. 3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a umístění žáků po dokončení školní docházky 3.1. Údaje o zápisu Počet zapsaných dětí pro šk. r. 2012/13 Počet přijatých dětí pro šk. r. 2012/ Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk. r.2012/ Dodatečný odklad školní docházky V průběhu školního roku ředitelka školy rozhodla o 1 dodatečném odkladu školní docházky (k ) Údaje o žácích, kteří ukončili povinnou školní docházku a jejich umístění Ve školním roce 2012/2013 ukončilo povinnou školní docházku celkem 42 žáků, z toho 3 žáci z 8. ročníku. Žáci si v tomto školním roce podávali 2 přihlášky na střední školy. V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 39 žáků, 2 žáci byli přijati na odvolání. Na studijní obory odešlo 27 žáků, tj 64,3 %, do učebních oborů nastoupí 15 žáků, tj. 35,7 %. IX.A studijní obory 12 žáků = 60 % učební obory 8 žáků = 40 % 5

7 IX.B studijní obory 15 žáků = 78,9 % Střední škola čtyřleté obory tříleté obory z 8. r. z 5. r. G Studentská 1 G Komenského 1 G Šabršuly Orlová 1 G Český Těšín 1 SPŠ stav.havířov 2 SPŠ elektro.havířov 7 Hotel.škola Havířov 1 OA Český Těšín 1 SŠ HOP Č.Těšín 3 1 SŠ 1 Kp. Jasioka,Havířov SŠ zem. Č.Těšín 1 2 SŠ Sýkorova Hav. 2 1 SŠ Lidická, Havířov SŠ Dakol Petrovice 2 SOŠ manag., Karviná 1 SOU Baron School 4 1 SOŠ ochr.osob Kar. 1 učební obory 4 žáci = 21,1 % G církevní Olomouc 1 SZŠ Praha 1 SPŠ Ostrava-Vítk. 1 1 SSOŠ Frýdek-Míst. 1 Celkem Vzdělávání žáků a jeho výsledky 4.1. Vzdělávací nabídka školy Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje obor vzdělání: C/01 Základní škola délka vzdělávání: 9 roků forma vzdělávání: denní forma 6

8 Vzdělávací program Ve školním roce 2012 / 2013 se vyučovalo ve všech ročnících podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č.j. ZŠ / 300 / Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Ze školního vzdělávacího programu vyplývá nabídka celkem 10 volitelných předmětů. Ve školním roce byly vyučovány: v 7. ročníku: Psaní na PC a tvorba prezentací v 8. ročníku: Německý jazyk, Míčové hry, Tabulkové a grafické editory, Výtvarné techniky v 9. ročníku: Německý jazyk Nepovinný předmět: Sborový zpěv v ročníku Anglický jazyk ve 2 ročníku Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Dle statistického výkazu bylo k evidováno 21 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, z toho na I. stupni 9 žákům a na II. stupni 10 žákům bylo umožněno vzdělávání podle IVP (6 dětí se specifickou poruchou učení - dysortografie, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a dyspraxie, 7 žáků s poruchou chování, 1 žák souběžně s poruchou chování i učení, 4 žáci s vadou řeči, 1 žákyně se sluchovým postižením), 9 žákům byla poskytována tzv. reedukační péče v rozsahu 1 hodiny týdně. Na škole byly vedeny i podpůrné výukové programy pro žáky s výukovými obtížemi.8 zájemců se scházelo v kroužku grafomotoriky. 4 žáci byli evidováni jako zdravotně znevýhodnění Další údaje o vzdělávání žáků Pedagogická asistence Na škole není využívána pedagogická asistence Jiný způsob plnění povinné školní docházky Na škole po celý školní rok 2 žáci ( 2. a 8. třída ) plnili povinnou školní docházku v zahraničí podle 38 zák. č. 561/2004 Sb Výuka plavání Plavecký výcvik byl zajišťován na základě smlouvy uzavřené se Správou sportovních a rekreačních zařízení, Těšínská 2, Havířov-Podlesí, byl realizován v bazénu v Havířově - Šumbarku, a to ve 2. pololetí. Výcviku se zúčastnilo 50 žáků z 2. tříd a 27 žáků z 3.tříd. Výuka byla hrazena z prostředků zřizovatele, zákonní zástupci se podíleli pouze platbou za dopravu. 7

9 Škola v přírodě a výjezdní soustředění V daném školním roce se uskutečnily 2 výjezdy do školy v přírodě, a to: - třídy I. B (18 žáků) a IV.B (18 žáků) v termínu chata Sachrova Studánka v Horní Bečvě - třídy III.A ( 25 žáků ) a V.B ( 21 žáků ) v termínu hotel Dejmon, Čeladná Škola v přírodě - Sachrova Studánka V květnu třídy 1. B a 4. B společně vyjely za dobrodružstvím Vědecké výpravy lovců mutantů do malebné beskydské přírody. Malí vědci vytvořili pracovní týmy skládající se s prvňáků i čtvrťáků. Společnými silami se snažili získat v nejrůznějších soutěžích co nejvíce bodů, které večer vyměnili za počet písmen šifry. Ta je dovedla k doupěti záhadného tvora, kterého ulovili a vystrojili mu přístřešek zahrádku z přírodnin nasbíraných v lese. Děti se tak učily poznávat přírodu, ale hlavně spolupracovat, pomáhat si navzájem, řešit netradiční úkoly a v neposlední řadě se i dobře bavit. I nejmladší člen týmu byl důležitý, protože mohl přispět svými získanými body, nápady k úspěchu skupiny při lovu. Nejúspěšnější skupina se při závěrečném hodnocení radovala z cen, na které dětem přispělo naše SRPŠ. Cenu získalo každé dítě, neboť všichni přispěli svým dílem ke zdárnému úspěchu naší vědecké výpravy. Součástí Školy v přírodě byl výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde se děti seznámily se životem našich předků v Moravskoslezských Beskydech. Průvodce nás provedl tamější valašskou dědinou, kde děti měly možnost shlédnout tradiční dřevěná obydlí, zajímavostí byla rovněž prohlídka hospodářských zvířat. Každodenní náplní byl pohyb v přírodě na čerstvém vzduchu. Díky příspěvku SRPŠ na dopravu do školy v přírodě a odměny zbylo dost peněz na jízdu na koních v místní jízdárně. Všechny děti viděly krajinu z koňského sedla, což zejména dívky velmi nadchlo. Na pobytu děti také velmi oceňovaly kuchyni, která byla pestrá a vynikající chuti. Protože nám počasí neobyčejně přálo, několikrát za pobyt jsme podnikli pěší túry do okolních lesů. 8

10 Škola v přírodě - Čeladná Žáci 3. třídy s p. uč. A. Wytrzensovou a žáci 5. tř. s p. uč. N. Vávrovou se v týdnu od zúčastnili pobytu na Čeladné. Na ŠvP žáci nejen sportovali, učili se, závodili, chodili na dlouhé procházky, ale také navázali družbu se stejně starými žáky ze ZŠ Čeladné. Žáci se vrátili z pobytu spokojení, nadšení a plní zážitků. A proč škola s mnoha NEJ? NEJ -krásnější zážitek když jsme krmili daňky v oboře a jezdili jsme na koních NEJ- milejší zážitek - když nás p. ředitelka Mg. J. Satinská přivítala na ZŠ Čeladná NEJ sportovnější zážitek když jsme s žáky ze ZŠ Čeladná sváděli líté boje o vítězství ve sportovních disciplínách NEJ férovější zážitek když se s námi žáci z Čeladné rozdělili o báječné dorty, které vyhráli ve sportovních disciplínách NEJ napínavější zážitek - když jsme viděli telení krávy na louce NEJ spontánnější zážitek když jsme tleskali právě narozenému telátku NEJ báječnější zážitek když jsme ochutnali zmrzlinu z pravého kravského mléka NEJ otužilejší zážitek když jsme se brodili říčkou Čeladenkou NEJ hlučnější zážitek když jsme večer řádili na diskotéce 9

11 Výjezdní hudební soustředění: DPS Rozmarýnek Rožnov (44 žáků) DPS Hlásek Rožnov (56 žáků) DPS Rozmarýnek Rožnov (54 žáků) 10

12 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd Zimního lyžařského výcviku se zúčastnilo 27 žáků. Místem konání byl hotel Cherry na Horní Bečvě Dopravní výchova Dopravní výchova je součástí vzdělávacího programu školy. Na její realizaci se podílela komise BESIP MmH a Městská policie Havířov. Byly uskutečněny besedy v rámci preventivního program Dej přednost životu pro žáky tříd. Dopravní soutěž Mladý cyklista na ZŠ Generála Svobody

13 4.3. Výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání na úrovni školy V průběhu roku škola systematicky prováděla evaluaci vzdělávání a kvality školy. K tomu jsme používali kromě vlastních nástrojů ( testování, výsledky čtvrtletních písemných prací) také externí hodnocení formou testování SCIO, kde byl jako evaluační nástroje využity projekty Stonožka a Gepard a plošné testování ČŠI v 5. a 9. ročníku realizované v rámci Národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání. Výsledky vzdělávání žáků jsou obecně hodnoceny jako průměrné, které odpovídají vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáků Prospěch k po opravných zkouškách Počet s vyznamenáním prospěli neprospěli Nehodnoceni žáků počet % počet % počet % počet % celkem žáků žáků žáků žáků Základní škola , ,61 6 1,54 1 0,27 Nehodnocena 1 žákyně z II.B z důvodu plnění povinné školní docházky v zahraničí podle 38 školského zákona, která se nedostavila k přezkoušení Komisionální zkoušky Opravné zkoušky celkem neprospělo na konci II. pololetí 14 žáků, z toho bylo umožněno 10 žákům vykonat opravné zkoušky podle 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon opravné zkoušky z matematiky ( 4 žáci, I.A, VII.B, VII.B, VIII.B) opravné zkoušky z chemie ( 3 žáci, VIII.A, VIII.B, IX.B ) opravné zkoušky z přírodopisu (2 žáci, IX.B, IX.B ) opravné zkoušky z fyziky 3 žáci, VII.B, IX.B, IX.B ) opravné zkoušky z člověk a zdraví ( 1 žák, VIII.B ) opravné zkoušky z českého jazyka ( 1 žák, I.A ) Výsledek opravných zkoušek:2 žáci neprospěli, tzn. opakování ročníku (1. a 8. ročník) 5 žáků postoupilo do vyššího ročníku 3 žáci - ukončení školní docházky, získání stupně základního vzdělání Zkoušky z důvodu plnění povinné školní docházky v zahraničí ( v souladu s 38 z. 561/2004 Sb. školský zákon: 1 žák (VIII.A) s výsledkem prospěl, a proto postoupil do 9. ročníku. 12

14 Počet žáků celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé neklasifikováno celkem z počtu neklasifikovánožáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí pochvaly a jiná ocenění napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ Průměrný prospěch žáků ve třídách I. a II.. stupně ZŠ I.A I.B II.A II.B III.A IV.A IV.B V.A V.B ZŠ 1,14 1,02 1,33 1,12 1,56 1,58 1,38 1,53 1,41 VI.A VI.B VII.A VII.B VIII. A VIII.B IX.A IX.B ZŠ 1,73 2,02 1,88 1,92 2,10 2,15 2,21 2, Klasifikace chování Počet žáků - klasifikace chování ZŠ stupeň stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem ,71 0,51 0,26 0,52 0,52 31,885,32 4,63 4,11 2,06 13

15 4.5. Docházka žáků omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené hodiny průměr na žáka 1. stupeň ,64 2. stupeň ,98 CELKEM ZŠ ,08 neomluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola neomluvené hodiny průměr na žáka 1.stupeň 0 0,00 2.stupeň 36 0,22 CELKEM ZŠ 36 0,09 5. Prevence sociálně patologických jevů 5.1. Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní speciální pedagog a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy podílí také třídní učitelé a učitelé výchov Organizační struktura Mgr. Jarmila Trojanová Mgr. Věra Kubíková Mgr. Jana Tesařová vedoucí poradenského pracoviště, výchovný poradce školní speciální pedagog školní metodik prevence, vedoucí žákovského parlamentu. 14

16 Spolupráce s odbornými pracovišti Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují především Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, Speciální pedagogická centra, Centrum prevence v Havířově Koordinace služeb Služby jsou koordinovány výchovným poradcem, který společně se školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence, s třídními učiteli, vedením žákovského parlamentu a vedením školy zodpovídá za Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Školní speciální pedagog koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické služby, dále koordinuje poskytování služeb jinými resorty (především s resortem sociálních věcí). Školní metodik prevence koordinuje činnost se zařízeními poskytujícími preventivně výchovné služby a zajišťuje poskytování služeb jinými resorty a nestátními subjekty Cíl činnosti ŠPP Systematicky zlepšovat sociální klima školy Pomáhat vytvářet podmínky pro práci s talentovanými dětmi Poskytovat poradenskou pomoc pedagogů při řešení pracovních problémů Pomáhat při tvorbě dlouhodobé koncepce preventivní činnosti Věnovat systematickou péči dětem s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro snižování počtu neprospívajících žáků Podílet se na okamžitém řešení problémů spojených se školní docházkou Poskytovat odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vytvořit metodické zázemí pro vytváření preventivního programu školy Metodicky pomáhat učitelům při aplikaci pedagogických a psychologických poznatků a dovedností do školního vzdělávacího programu Pomáhat vycházejícím žákům s jejich profesní orientací 5.2. Hodnocení školní preventivní strategie Plnění krátkodobých úkolů Bylo splněno : Zajištění realizace odborných přednášek. Pokračování v projektu Zdravá mládež Spolupráce s Městskou policií Setkávání zástupců tříd na schůzkách školního parlamentu. Realizace třídnických hodin. Organizování a účast žáků na sportovních a vědomostních soutěžích. Spolupráce s rodiči. 15

17 Plnění školní preventivní strategie na 1. stupni 1.ročník : ŠvP Sachrova studánka / týmová spolupráce, vztahy mezi kamarády, chování v přírodě, bezpečnost/. Vztahy ve třídě, kamarádství, pomoc kamarádovi Pravidla chování Den bez úrazu. Projektový den Zdravý životní styl 2. ročník : Besedy s Městskou policií dopravní výchova Preventivní program stanice HZS v Havířově / prevence požárů, chování při záchranné akci, hlášení požáru / První pomoc prevence úrazů Nebezpečí kouření, užívání alkoholu, drogy 3. ročník : ŠvP / mezilidské vztahy,navazování družby, pomoc mladším spolužákům/ Vztahy ve třídě dotaznikové šetření k tématu šikana Nebezpečí užívání alkoholu, kouření Pravidla chování 4. ročník : ŠvP vztahy mezi kamarády Šikana- prevence Krádež u dětí příčiny, důsledky Týmová práce Spolupráce s 1. třídou Den bez úrazu Projektový den Zdravý životní styl 5. ročník : Zapojení do sportovních soutěží vybíjená, košíková, stolní tenis Projektový den Zdravý životní styl V ČJ zpracování témat alkohol, kouření, sexualita a partnerství Plnění školní preventivní strategie na 2. stupni Pokračování v preventivním programu Zdravá mládež 6. ročník Dospívání 7. ročník Partnerské vztahy 8. ročník Sex, city, vztahy 9. ročník Antisemitismus, holocaust Akce : Zimní lyžařský výcvik VII.. AB Preventivní program Řekni drogám ne! VIII. AB Zimní výjezd na hory- lyžování, turistika Preventivní program se stanicí HZS v Havířově VI. AB Besedy s Městskou policií Pes není hračka VI. AB, Právní vědomí VII. AB 16

18 Interaktivní výukový program Drogy trochu jinak -VI. AB, VII. AB Preventivní akce pro děvčata 9. tříd prevence rakoviny prsu /NsP v Havířově/ Preventivní akce pro rodiče beseda s Městskou policií - Ne/bezpečný internet Den dětí- akce pořádaná SRPŠ Výjezd vybraných dětí do družební školy v Klokočově Účast žáků na sportovních a vědomostních akcích Spolupráce s MŠ Švabinského 5.3. Hodnocení činnosti školního parlamentu Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podílet se na chodu školy. Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávali na pracovních schůzkách, na nichž přednášeli své návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Cílem školního parlamentu bylo : předcházet negativním jevům jako je šikana, ubližování druhým,ničení majetku školy připomínat dodržování režimu školy řešit připomínky a názory žáků na zlepšení klimatu školy zprostředkovat výměnu informací mezi žáky,učiteli a vedením školy Podporovali sběr kaštanů, žaludů, papíru a víček. Zorganizovali sbírku pro psí útulek v Havířově. Činnost školního parlamentu byla přínosem pro vytváření příjemného klimatu ve škole Výchovné poradenství Výchovná poradkyně při svém působení postupovala podle celoročního plánu práce, ve kterém se zaměřila na profesní orientaci žáků, péči o žáky s dlouhodobými problémy a neprospěchem, spolupráci s rodiči a se speciálním pedagogem, s metodikem prevence, s odborem právní ochrany dětí a Policií ČR a metodické vedení třídních učitelů V průběhu roku byly řešeny tyto výchovné problémy : porušování školního řádu a špatná pracovní morálka (12 žáků), zhoršený prospěch (8 žáků), nevhodné chování vůči učitelům a spolužákům (4 žáci), přepisování známek v žákovské knížce (3 žáci), fyzické napadení spolužáka (2 žáci), kyberšikana (1 žák), neomluvená absence ( 2 žáci). 17

19 6. Další vzdělávání pedagogickýchpracovníků Datum Název akce Pořadatel Počet účastníků Angličtina pro nejmenší KVIC Keramická tvorba v praxi/ 300 hod/ AVE ART Ostrava Klíčové kompetence RPIC Vytváření interaktivních vyuč.hodin EDUKA centrum Dopravní výchova BESIP Kolektivní vyjednávání OROS Portfolio KVIC Klíčové kompetence RPIC Klíčové kompetence RPIC Přírodniny jako výtvarný nástroj KVIC Školení BOZP, PO Prevent Morava Motivační hry pro podporu čtenářství KVIC Vzdělávací metody pro žáky se SVP NÚ pro DVPP Konference, projekt Edu Čas KVIC Metodická poradna KVIC Klíčové kompetence RPIC Klíčové kompetence RPIC Jak připravit zápis do 1. tříd VI Cambridge miniconf. Hello Jazyková škola Hello AJ pro 2. st. OUP AJ How to correct? KVIC Jak na chyby v hodinách angličtiny KVIC Metodická poradna KVIC Odpady a obaly EKO_KOM Metodická poradna KVIC 1 18

20 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Výsledky soutěží Stupeň soutěže Jméno žáka Třída Aktivita (popis akce) Dosažený úspěch (ocenění) Školní kolo vybraní žáci 2. stupně 6.-9.tř Pythagoriáda - matematická soutěž vybraní žáci 8. a 9. tříd vybraní žáci 8. a 9. tříd žáci 2. stupně 8. a 9. tř. Dějepisná olympiáda 8. a 9. tř. Olympiáda v českém jazyce tř. 19 Pod modrou oblohou (mezinárodní soutěž) Kristián Bartoš (6. B), Jakub Kyncl (7. B), Jakub Čačka (8. A) - postup do okr. Kola Janina Ptaková - postup do okr.kola Vojtěch Pískala (9. B), Daniel Vrba (9. A) - postup do okr.kola postup do celost. kola - Filip Urbánek a Lucie Pavlíková (6. A), Jan Ščupák (7. B), Darina Čáslavová a Václav Zamazal (8. B) Jan Ščupák, Jakub Šrám, Jan Mikeš 7. B, 9. A Biologická olympiáda J. Šrám - postup do okr. Kola Jakub Kyncl 7. B Matematická olympiáda postup do okr. kola Jan Ščupák 7. B Office Aréna 2013 postup do kraj. kola Městské kolo žáci 6. a 7. tř., 8. a 9. tř. 2. st. Přespolní běh st. žákyně - 3. místo žáci 6. a 7. tř., 8. a 9. tř. 2. st. Stolní tenis - družstva x družstvo ml. chlapců tř. Stolní tenis 2. místo vybraní žáci 6. a 7. tříd 6. a 7. tř. Florbal 5. místo vybraní žáci 8. a 9. tříd 8. a 9. tř. Florbal 4. místo vybraní žáci 6. tř. 6. tř. Basketbal 3. místo M. Vajdová, A. Žilíková Janina Ptaková 6. A 8. A Zpěváček J. Ptaková -1.m. A. Žilíková - 2.m M. Vajdová - 3.m Veronika Ptaková 2. B Zpěváček 1. místo Nikol Tyrlíková, Izabela Schimanietzová, Klára Petrželková 7. B 7. A 9. B Recitační soutěž x třída 9. A 9. A EKO soutěž města Havířova 1. místo Jakub Šrám, Nikol Tyrlíková, Filip Szybka 7. B Naše město Havířov 3. místo smíšené družstvo 5. tř. Vybíjená 2. místo 2 družstva - kategorie I. a II. vybraní žáci Mladý cyklista 6. místo D.Vrba, J.Mikeš 9.A Střelecká soutěž O pohár primátora města 5.místo Okresní kolo družstvo ml. žáků tř. Stolní tenis 2. místo družstvo ml. žákyň tř. Stolní tenis 3. místo družstvo chlapců tř. Florbal 5. místo smíšené družstvo 5. tř. Vybíjená 5. místo vybraní žáci tříd tř. MaGNetIT - 1. kolo Daniel Vrba (9. A) místo a postup

21 Jiří Němec, Ondřej Žáček 8. B Soutěž (nejen) v informatice (Word,Excel) Němec m. Žáček - 25.místo Daniel Vrba, Jan Kielar 9. A Soutěž (nejen) v informatice (Prezentace) D. Vrba - 2. místo J. Kielar - 5. místo Daniel Vrba 9. A MaGNetIT - 2. kolo (finále) 9. místo Janina Ptaková 8. A Okresní kolo dějepisné olympiády 27. místo Daniel Dobrý 7. A Okresní kolo v programování 4. místo Jan Ščupák 7. B Okresní kolo v programování 3. místo Jakub Kyncl 7. B Okresní kolo matematické olympiády 7. místo Jakub Šrám 7. B Biologická olympiáda 3. místo D. Vrba, D. Dujka, V. Ondruch 9. A, 9. B Soutěž finanční gramotnosti 1. místo Jakub Kyncl 7. B Pythagoriáda x Kristián Bartoš 6. B Pythagoriáda x Dominik Dujka 9. B Okresní kolo konverzační soutěže v AJ 17. místo Ondřej Kovács, Klára Petrželková 9. B Jazyky hrou - AJ 14. místo Regionální kolo Janina Ptaková 8. A Zpěváček 2. místo Veronika Ptaková 2. B Zpěváček 2. místo D. Vrba, D. Dujka, V. Ondruch 9. A, 9. B Soutěž finanční gramotnosti x Jan Ščupák 7. B Office Aréna místo Kateřina Labudová 8. A Is it necessary to separate waste? 2. místo DPS Ptáčata tř. Regionální kolo DPS Orlová 2. místo DPS Hlásek tř. Regionální kolo DPS Orlová 2. místo DPS Rozmarýnek tř. Regionální kolo DPS Orlová 2. místo Jakub Šrám 7. B Biologická olympiáda 8. místo Daniel Frena, Jan Danečko 7. B Talentová soutěž v psaní na PC x Izabela Schimanietzová, Iveta Záškolná 7. A Talentová soutěž v psaní na PC x Mezinárodní kolo DPS Rozmarýnek tř. Pražské Vánoce 2. místo Finanční gramotnost 20

22 Techniáda na SŠ Sýkorova DPS Rozmarýnek-Praha Zpěváček 2013 DPS Hlásek Vsetín 7.2. Školní a mimoškolní akce Datum Název akce Místo konání Třída Počet žáků Poznávání regionu Beskydy - Řeka 2. stupeň Soustředění DPS Rozmarýnek Penzion Vinium, Rožnov p.r. výběr tř Podzimní poznávací výlet Kozlovice 2. A, 2. B Projektový den E. T. M. - Běh naděje Havířov - náměstí Republiky st Kotulova dřevěnka Havířov 1. A, 1. B Pitva knihy knihovna Havířov 4. a 5. třídy Podzimní poznávací výlet Archeopark Chotěbuz 4. A, 4. B Den zvířat ZŠ Žákovská, útulek MAX-Havířov st Skaufest Havířov 4. a 5. třídy Dopravní hřiště Havířov 4. A, 4. B Vítání občánků Zámeček, Havířov výběr dětí 6. A 8 21

23 Beskydské pověsti ZŠ Žákovská 1. st Než přijde advent Muzeum Havířov 4. A Projektový den - "Den evropských jazyků" ZŠ Žákovská 2. st Dopravní výchova ZŠ Žákovská 4. A, 4. B Charitativní koncert Evangelický kostel, Havířov 22 D. Vrba (9. A), J.Ptaková (8. A) 2 Exkurze - Městská nemocnice Ostrava MNO a areál Integrovaného záchranného systému, Ostrava vybraní žáci 8. a 9. tříd Techniáda SŠ Sýkorova, Havířov - Šumbark 9. A, 9. B Koncert cimbálové muziky Réva ZŠ Žákovská třídy Vánoční Vídeň Vídeň žáci 8. a 9. tříd 30 DPS Rozmarýnek Přehlídka DPS Frýdek - Místek Vánoční koncert Evangelický kostel, Havířov školní DPS DPS Festival Pražské Vánoce Praha Rozmarýnek Vánoční dílny ZŠ Žákovská 4. a 5. třídy Vánoční dílny ZŠ Žákovská 2. st Výukový program s HZS ZŠ Žákovská 2. a 4. třídy Spolupráce s MŠ Resslova ZŠ Žákovská 1. B 24 Projektový den "Krok za krokem k vesmíru" ZŠ Žákovská 5. B knihovnické lekce knihovna Havířov 2. a 4. třídy 54 DPS Rozmarýnek Koncert Ostrava knihovnické lekce knihovna Havířov 1. A, 1. B třídy Česká balada ZŠ Žákovská st Dopravní výchova ZŠ Žákovská 3. A Sportovní den na horách Visalaje, Zlatník, Bílý kříž 2. st knihovnické lekce knihovna Havířov 4. A, 4. B Divadlo loutek Ostrava 1. a 2. třídy Lyžařský výcvik Horní Bečva 7. třídy Vítání občánků Zámeček, Havířov výběr dětí 6. A Soustředění DPS Hlásek Rožnov pod Radhoštěm DPS Hlásek Dopravní výchova ZŠ Žákovská 4. A, 4. B Projektový den "Den zdraví" ZŠ Žákovská 1. st. 200 DPS Rozmarýnek Soustředění DPS Rozmarýnek Rožnov pod Radhoštěm Exkurze "Vítkovice" Ostrava - Vítkovice 8. třídy Otevření Muzea Těšínska Havířov DPS Rozmarýnek Vystoupení pro chorvatskou delegaci ZŠ Žákovská školní DPS Tučňáci na arše Divadlo loutek, Ostrava 4. a 5. třídy Chrám i tvrz Vsetín DPS Hlásek Projektový den "Finanční gramotnost" ZŠ Žákovská 6., 7. a 9. třídy Beseda o včelách ZŠ Žákovská st. 360 Projektový den "Dopravní výchova" ZŠ Žákovská st Vystoupení pro polskou delegaci ZŠ Žákovská školní DPS Kráska a zvíře Divadlo loutek, Ostrava 3. A, 5. třídy 39 Škola v přírodě, Sachova studánka Horní Bečva 1. B, 4. B Exkurze v elektrárně Elektrárna Dětmarovice 8. třídy Flora Olomouc Olomouc 2. st Projektový den "Lidské tělo" ZŠ Žákovská 5. B Den Země Havířov 1. st Bezpečné in-line bruslení ZŠ Žákovská třídy Festival Veselé zpívání Choltice u Pardubic DPS Rozmarýnek 40

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Obsah 1.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod, obsah výroční zprávy 1 1 Základní údaje o škole 2 2 Přehled oborů vzdělávání 3 3 Personální zabezpečení činnosti školy 3 3.1 Přehled o počtu pracovníků 3 3.2 Kvalifikovanost

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více