Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

2 Obsah 1. Základní údaje o škole a její charakteristika Základní údaje Základní škola Personální zabezpečení činnosti školy Přehled o počtu pracovníků kvalifikovanost pedagogických pracovníků Údaje o zápisu k povinné školní docházce a umístění žáků po dokončení školní docházky Údaje o zápisu Dodatečný odklad školní docházky Údaje o žácích, kteří ukončili povinnou školní docházku a jejich umístění Vzdělávání žáků a jeho výsledky Vzdělávací nabídka školy Další údaje o vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání Klasifikace chování Docházka žáků Prevence sociálně patologických jevů Školní poradenské pracoviště Hodnocení školní preventivní strategie Hodnocení činnosti školního parlamentu Výchovné poradenství Další vzdělávání pedagogickýchpracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výsledky soutěží Školní a mimoškolní akce Zahraniční návštěvy Prezentace školy na veřejnosti Školní kroužky Školní projekty Nadační činnost Projektové dny Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI

3 8.2. Kontrola Oddělením kontroly Magistrátu města Havířova základní údaje o hospodaření Provedené drobné opravy Přehled výnosů Přehled financí získaných z jiných zdrojů Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s jinými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ze života školní družiny

4 1. Základní údaje o škole a její charakteristika 1.1. Základní údaje Název školy dle ZL: Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : Žákovská 1/1006, Havířov Město, Ředitelka: Mgr. Helena Klimšová Zástupce statutárního Mgr. Tomáš Kauba orgánu: Zařazení do sítě škol: IČ: IZO: Součásti školy: Základní škola Školní družina Školní jídelna Školská rada: Počet členů : 6 Za zákonné zástupce : Kateřina Kovářová, Vlastimil Neděla Za pedagogické pracovníky : Mgr. Dana Kusinová Martina Šindlerová Za zřizovatele : Vojtěch Kozák, Ing. Bohuslav Muras Kapacita školy: ZŠ 500 ŠD ŠJ Zřizovatel: Statutární město Havířov, Svornosti2/86, Havířov-Město ová adresa adresa 3

5 1.2. Základní škola Základní charakteristika Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná vykonává činnost školy, školní družiny a školní jídelny. V souladu s tím poskytuje žákům základní vzdělání a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů, zajišťuje zájmové vzdělávání ve školní družině a stravování žáků v době jejich pobytu ve škole Přehled o počtu tříd a žáků Podle statistického výkazu( ke dni ) ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu v 17 třídách celkem 399 žáků, z toho na I. stupni v 9 třídách 224 žáků, na II. stupni v 8 třídách 175 žáků. Kromě toho 2 žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí ( 2. a 8. třída) podle 38 zákona č.561/2004 Sb.( školský zákon) Materiální podmínky ke vzdělávání Ve škole je využíváno 39 učeben, z toho 16 slouží jako odborné učeny( fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, 3x Hv,3x AJ, NJ,3x počítačová učebna, VV, dílny). Žáci mohou využívat informační centrum s žákovskou knihovnou. Hodiny tělesné výchovy jsou realizovány buď ve dvou školních tělocvičnách, z nichž jedna je vybavena výhradně k výuce gymnastiky nebo ve sportovní hale, která bezprostředně navazuje na školní budovu. Všechny učebny jsou zasíťovány, kmenové třídy I. stupně a všechny odborné učebny jsou vybaveny počítačem s možností připojení k internetu. V evidenci školy bylo k evidováno celkem 107 počítačů, z toho 86 bylo přístupné žákům. 10 učeben je vybaveno interaktivní tabulí. V průběhu sledovaného období byla nově vybudována jazyková laboratoř, zakoupeny 4 interaktivní sestavy, 3 kopírky a 1 kamera se stativem Školní družina Přehled o počtu oddělení a zapsaných žáků V souladu statistického výkazu navštěvovalo školní družinu 100 dětí ve 4 odděleních Vzdělávací program školní družiny Školní družina má zpracovaný vlastní vzdělávací program Hrou a zábavou najdu 10 sluníček. Svou činnost realizuje převážně formou rekreačních, odpočinkových a zájmových činností. 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.1. Přehled o počtu pracovníků pedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/: I.stupeň 10, 545 II.stupeň 13,227 ŠD 3,03 speciální pedagog 0,5 nepedagogičtí pracovníci /přepočtený stav/: správní zaměstnanci 7,25 školní jídelna 5,0 4

6 2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Z celkového přepočteného počtu 23,772 učitelů nesplňují požadovanou kvalifikaci 2 učitelky na I.stupni, tj. při přepočteném počtu 1,545 úvazku 6,5 %. 3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a umístění žáků po dokončení školní docházky 3.1. Údaje o zápisu Počet zapsaných dětí pro šk. r. 2012/13 Počet přijatých dětí pro šk. r. 2012/ Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk. r.2012/ Dodatečný odklad školní docházky V průběhu školního roku ředitelka školy rozhodla o 1 dodatečném odkladu školní docházky (k ) Údaje o žácích, kteří ukončili povinnou školní docházku a jejich umístění Ve školním roce 2012/2013 ukončilo povinnou školní docházku celkem 42 žáků, z toho 3 žáci z 8. ročníku. Žáci si v tomto školním roce podávali 2 přihlášky na střední školy. V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 39 žáků, 2 žáci byli přijati na odvolání. Na studijní obory odešlo 27 žáků, tj 64,3 %, do učebních oborů nastoupí 15 žáků, tj. 35,7 %. IX.A studijní obory 12 žáků = 60 % učební obory 8 žáků = 40 % 5

7 IX.B studijní obory 15 žáků = 78,9 % Střední škola čtyřleté obory tříleté obory z 8. r. z 5. r. G Studentská 1 G Komenského 1 G Šabršuly Orlová 1 G Český Těšín 1 SPŠ stav.havířov 2 SPŠ elektro.havířov 7 Hotel.škola Havířov 1 OA Český Těšín 1 SŠ HOP Č.Těšín 3 1 SŠ 1 Kp. Jasioka,Havířov SŠ zem. Č.Těšín 1 2 SŠ Sýkorova Hav. 2 1 SŠ Lidická, Havířov SŠ Dakol Petrovice 2 SOŠ manag., Karviná 1 SOU Baron School 4 1 SOŠ ochr.osob Kar. 1 učební obory 4 žáci = 21,1 % G církevní Olomouc 1 SZŠ Praha 1 SPŠ Ostrava-Vítk. 1 1 SSOŠ Frýdek-Míst. 1 Celkem Vzdělávání žáků a jeho výsledky 4.1. Vzdělávací nabídka školy Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje obor vzdělání: C/01 Základní škola délka vzdělávání: 9 roků forma vzdělávání: denní forma 6

8 Vzdělávací program Ve školním roce 2012 / 2013 se vyučovalo ve všech ročnících podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č.j. ZŠ / 300 / Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Ze školního vzdělávacího programu vyplývá nabídka celkem 10 volitelných předmětů. Ve školním roce byly vyučovány: v 7. ročníku: Psaní na PC a tvorba prezentací v 8. ročníku: Německý jazyk, Míčové hry, Tabulkové a grafické editory, Výtvarné techniky v 9. ročníku: Německý jazyk Nepovinný předmět: Sborový zpěv v ročníku Anglický jazyk ve 2 ročníku Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Dle statistického výkazu bylo k evidováno 21 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, z toho na I. stupni 9 žákům a na II. stupni 10 žákům bylo umožněno vzdělávání podle IVP (6 dětí se specifickou poruchou učení - dysortografie, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a dyspraxie, 7 žáků s poruchou chování, 1 žák souběžně s poruchou chování i učení, 4 žáci s vadou řeči, 1 žákyně se sluchovým postižením), 9 žákům byla poskytována tzv. reedukační péče v rozsahu 1 hodiny týdně. Na škole byly vedeny i podpůrné výukové programy pro žáky s výukovými obtížemi.8 zájemců se scházelo v kroužku grafomotoriky. 4 žáci byli evidováni jako zdravotně znevýhodnění Další údaje o vzdělávání žáků Pedagogická asistence Na škole není využívána pedagogická asistence Jiný způsob plnění povinné školní docházky Na škole po celý školní rok 2 žáci ( 2. a 8. třída ) plnili povinnou školní docházku v zahraničí podle 38 zák. č. 561/2004 Sb Výuka plavání Plavecký výcvik byl zajišťován na základě smlouvy uzavřené se Správou sportovních a rekreačních zařízení, Těšínská 2, Havířov-Podlesí, byl realizován v bazénu v Havířově - Šumbarku, a to ve 2. pololetí. Výcviku se zúčastnilo 50 žáků z 2. tříd a 27 žáků z 3.tříd. Výuka byla hrazena z prostředků zřizovatele, zákonní zástupci se podíleli pouze platbou za dopravu. 7

9 Škola v přírodě a výjezdní soustředění V daném školním roce se uskutečnily 2 výjezdy do školy v přírodě, a to: - třídy I. B (18 žáků) a IV.B (18 žáků) v termínu chata Sachrova Studánka v Horní Bečvě - třídy III.A ( 25 žáků ) a V.B ( 21 žáků ) v termínu hotel Dejmon, Čeladná Škola v přírodě - Sachrova Studánka V květnu třídy 1. B a 4. B společně vyjely za dobrodružstvím Vědecké výpravy lovců mutantů do malebné beskydské přírody. Malí vědci vytvořili pracovní týmy skládající se s prvňáků i čtvrťáků. Společnými silami se snažili získat v nejrůznějších soutěžích co nejvíce bodů, které večer vyměnili za počet písmen šifry. Ta je dovedla k doupěti záhadného tvora, kterého ulovili a vystrojili mu přístřešek zahrádku z přírodnin nasbíraných v lese. Děti se tak učily poznávat přírodu, ale hlavně spolupracovat, pomáhat si navzájem, řešit netradiční úkoly a v neposlední řadě se i dobře bavit. I nejmladší člen týmu byl důležitý, protože mohl přispět svými získanými body, nápady k úspěchu skupiny při lovu. Nejúspěšnější skupina se při závěrečném hodnocení radovala z cen, na které dětem přispělo naše SRPŠ. Cenu získalo každé dítě, neboť všichni přispěli svým dílem ke zdárnému úspěchu naší vědecké výpravy. Součástí Školy v přírodě byl výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde se děti seznámily se životem našich předků v Moravskoslezských Beskydech. Průvodce nás provedl tamější valašskou dědinou, kde děti měly možnost shlédnout tradiční dřevěná obydlí, zajímavostí byla rovněž prohlídka hospodářských zvířat. Každodenní náplní byl pohyb v přírodě na čerstvém vzduchu. Díky příspěvku SRPŠ na dopravu do školy v přírodě a odměny zbylo dost peněz na jízdu na koních v místní jízdárně. Všechny děti viděly krajinu z koňského sedla, což zejména dívky velmi nadchlo. Na pobytu děti také velmi oceňovaly kuchyni, která byla pestrá a vynikající chuti. Protože nám počasí neobyčejně přálo, několikrát za pobyt jsme podnikli pěší túry do okolních lesů. 8

10 Škola v přírodě - Čeladná Žáci 3. třídy s p. uč. A. Wytrzensovou a žáci 5. tř. s p. uč. N. Vávrovou se v týdnu od zúčastnili pobytu na Čeladné. Na ŠvP žáci nejen sportovali, učili se, závodili, chodili na dlouhé procházky, ale také navázali družbu se stejně starými žáky ze ZŠ Čeladné. Žáci se vrátili z pobytu spokojení, nadšení a plní zážitků. A proč škola s mnoha NEJ? NEJ -krásnější zážitek když jsme krmili daňky v oboře a jezdili jsme na koních NEJ- milejší zážitek - když nás p. ředitelka Mg. J. Satinská přivítala na ZŠ Čeladná NEJ sportovnější zážitek když jsme s žáky ze ZŠ Čeladná sváděli líté boje o vítězství ve sportovních disciplínách NEJ férovější zážitek když se s námi žáci z Čeladné rozdělili o báječné dorty, které vyhráli ve sportovních disciplínách NEJ napínavější zážitek - když jsme viděli telení krávy na louce NEJ spontánnější zážitek když jsme tleskali právě narozenému telátku NEJ báječnější zážitek když jsme ochutnali zmrzlinu z pravého kravského mléka NEJ otužilejší zážitek když jsme se brodili říčkou Čeladenkou NEJ hlučnější zážitek když jsme večer řádili na diskotéce 9

11 Výjezdní hudební soustředění: DPS Rozmarýnek Rožnov (44 žáků) DPS Hlásek Rožnov (56 žáků) DPS Rozmarýnek Rožnov (54 žáků) 10

12 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd Zimního lyžařského výcviku se zúčastnilo 27 žáků. Místem konání byl hotel Cherry na Horní Bečvě Dopravní výchova Dopravní výchova je součástí vzdělávacího programu školy. Na její realizaci se podílela komise BESIP MmH a Městská policie Havířov. Byly uskutečněny besedy v rámci preventivního program Dej přednost životu pro žáky tříd. Dopravní soutěž Mladý cyklista na ZŠ Generála Svobody

13 4.3. Výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání na úrovni školy V průběhu roku škola systematicky prováděla evaluaci vzdělávání a kvality školy. K tomu jsme používali kromě vlastních nástrojů ( testování, výsledky čtvrtletních písemných prací) také externí hodnocení formou testování SCIO, kde byl jako evaluační nástroje využity projekty Stonožka a Gepard a plošné testování ČŠI v 5. a 9. ročníku realizované v rámci Národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání. Výsledky vzdělávání žáků jsou obecně hodnoceny jako průměrné, které odpovídají vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáků Prospěch k po opravných zkouškách Počet s vyznamenáním prospěli neprospěli Nehodnoceni žáků počet % počet % počet % počet % celkem žáků žáků žáků žáků Základní škola , ,61 6 1,54 1 0,27 Nehodnocena 1 žákyně z II.B z důvodu plnění povinné školní docházky v zahraničí podle 38 školského zákona, která se nedostavila k přezkoušení Komisionální zkoušky Opravné zkoušky celkem neprospělo na konci II. pololetí 14 žáků, z toho bylo umožněno 10 žákům vykonat opravné zkoušky podle 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon opravné zkoušky z matematiky ( 4 žáci, I.A, VII.B, VII.B, VIII.B) opravné zkoušky z chemie ( 3 žáci, VIII.A, VIII.B, IX.B ) opravné zkoušky z přírodopisu (2 žáci, IX.B, IX.B ) opravné zkoušky z fyziky 3 žáci, VII.B, IX.B, IX.B ) opravné zkoušky z člověk a zdraví ( 1 žák, VIII.B ) opravné zkoušky z českého jazyka ( 1 žák, I.A ) Výsledek opravných zkoušek:2 žáci neprospěli, tzn. opakování ročníku (1. a 8. ročník) 5 žáků postoupilo do vyššího ročníku 3 žáci - ukončení školní docházky, získání stupně základního vzdělání Zkoušky z důvodu plnění povinné školní docházky v zahraničí ( v souladu s 38 z. 561/2004 Sb. školský zákon: 1 žák (VIII.A) s výsledkem prospěl, a proto postoupil do 9. ročníku. 12

14 Počet žáků celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé neklasifikováno celkem z počtu neklasifikovánožáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí pochvaly a jiná ocenění napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ Průměrný prospěch žáků ve třídách I. a II.. stupně ZŠ I.A I.B II.A II.B III.A IV.A IV.B V.A V.B ZŠ 1,14 1,02 1,33 1,12 1,56 1,58 1,38 1,53 1,41 VI.A VI.B VII.A VII.B VIII. A VIII.B IX.A IX.B ZŠ 1,73 2,02 1,88 1,92 2,10 2,15 2,21 2, Klasifikace chování Počet žáků - klasifikace chování ZŠ stupeň stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem ,71 0,51 0,26 0,52 0,52 31,885,32 4,63 4,11 2,06 13

15 4.5. Docházka žáků omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené hodiny průměr na žáka 1. stupeň ,64 2. stupeň ,98 CELKEM ZŠ ,08 neomluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola neomluvené hodiny průměr na žáka 1.stupeň 0 0,00 2.stupeň 36 0,22 CELKEM ZŠ 36 0,09 5. Prevence sociálně patologických jevů 5.1. Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní speciální pedagog a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy podílí také třídní učitelé a učitelé výchov Organizační struktura Mgr. Jarmila Trojanová Mgr. Věra Kubíková Mgr. Jana Tesařová vedoucí poradenského pracoviště, výchovný poradce školní speciální pedagog školní metodik prevence, vedoucí žákovského parlamentu. 14

16 Spolupráce s odbornými pracovišti Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují především Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, Speciální pedagogická centra, Centrum prevence v Havířově Koordinace služeb Služby jsou koordinovány výchovným poradcem, který společně se školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence, s třídními učiteli, vedením žákovského parlamentu a vedením školy zodpovídá za Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Školní speciální pedagog koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické služby, dále koordinuje poskytování služeb jinými resorty (především s resortem sociálních věcí). Školní metodik prevence koordinuje činnost se zařízeními poskytujícími preventivně výchovné služby a zajišťuje poskytování služeb jinými resorty a nestátními subjekty Cíl činnosti ŠPP Systematicky zlepšovat sociální klima školy Pomáhat vytvářet podmínky pro práci s talentovanými dětmi Poskytovat poradenskou pomoc pedagogů při řešení pracovních problémů Pomáhat při tvorbě dlouhodobé koncepce preventivní činnosti Věnovat systematickou péči dětem s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro snižování počtu neprospívajících žáků Podílet se na okamžitém řešení problémů spojených se školní docházkou Poskytovat odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vytvořit metodické zázemí pro vytváření preventivního programu školy Metodicky pomáhat učitelům při aplikaci pedagogických a psychologických poznatků a dovedností do školního vzdělávacího programu Pomáhat vycházejícím žákům s jejich profesní orientací 5.2. Hodnocení školní preventivní strategie Plnění krátkodobých úkolů Bylo splněno : Zajištění realizace odborných přednášek. Pokračování v projektu Zdravá mládež Spolupráce s Městskou policií Setkávání zástupců tříd na schůzkách školního parlamentu. Realizace třídnických hodin. Organizování a účast žáků na sportovních a vědomostních soutěžích. Spolupráce s rodiči. 15

17 Plnění školní preventivní strategie na 1. stupni 1.ročník : ŠvP Sachrova studánka / týmová spolupráce, vztahy mezi kamarády, chování v přírodě, bezpečnost/. Vztahy ve třídě, kamarádství, pomoc kamarádovi Pravidla chování Den bez úrazu. Projektový den Zdravý životní styl 2. ročník : Besedy s Městskou policií dopravní výchova Preventivní program stanice HZS v Havířově / prevence požárů, chování při záchranné akci, hlášení požáru / První pomoc prevence úrazů Nebezpečí kouření, užívání alkoholu, drogy 3. ročník : ŠvP / mezilidské vztahy,navazování družby, pomoc mladším spolužákům/ Vztahy ve třídě dotaznikové šetření k tématu šikana Nebezpečí užívání alkoholu, kouření Pravidla chování 4. ročník : ŠvP vztahy mezi kamarády Šikana- prevence Krádež u dětí příčiny, důsledky Týmová práce Spolupráce s 1. třídou Den bez úrazu Projektový den Zdravý životní styl 5. ročník : Zapojení do sportovních soutěží vybíjená, košíková, stolní tenis Projektový den Zdravý životní styl V ČJ zpracování témat alkohol, kouření, sexualita a partnerství Plnění školní preventivní strategie na 2. stupni Pokračování v preventivním programu Zdravá mládež 6. ročník Dospívání 7. ročník Partnerské vztahy 8. ročník Sex, city, vztahy 9. ročník Antisemitismus, holocaust Akce : Zimní lyžařský výcvik VII.. AB Preventivní program Řekni drogám ne! VIII. AB Zimní výjezd na hory- lyžování, turistika Preventivní program se stanicí HZS v Havířově VI. AB Besedy s Městskou policií Pes není hračka VI. AB, Právní vědomí VII. AB 16

18 Interaktivní výukový program Drogy trochu jinak -VI. AB, VII. AB Preventivní akce pro děvčata 9. tříd prevence rakoviny prsu /NsP v Havířově/ Preventivní akce pro rodiče beseda s Městskou policií - Ne/bezpečný internet Den dětí- akce pořádaná SRPŠ Výjezd vybraných dětí do družební školy v Klokočově Účast žáků na sportovních a vědomostních akcích Spolupráce s MŠ Švabinského 5.3. Hodnocení činnosti školního parlamentu Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podílet se na chodu školy. Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávali na pracovních schůzkách, na nichž přednášeli své návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Cílem školního parlamentu bylo : předcházet negativním jevům jako je šikana, ubližování druhým,ničení majetku školy připomínat dodržování režimu školy řešit připomínky a názory žáků na zlepšení klimatu školy zprostředkovat výměnu informací mezi žáky,učiteli a vedením školy Podporovali sběr kaštanů, žaludů, papíru a víček. Zorganizovali sbírku pro psí útulek v Havířově. Činnost školního parlamentu byla přínosem pro vytváření příjemného klimatu ve škole Výchovné poradenství Výchovná poradkyně při svém působení postupovala podle celoročního plánu práce, ve kterém se zaměřila na profesní orientaci žáků, péči o žáky s dlouhodobými problémy a neprospěchem, spolupráci s rodiči a se speciálním pedagogem, s metodikem prevence, s odborem právní ochrany dětí a Policií ČR a metodické vedení třídních učitelů V průběhu roku byly řešeny tyto výchovné problémy : porušování školního řádu a špatná pracovní morálka (12 žáků), zhoršený prospěch (8 žáků), nevhodné chování vůči učitelům a spolužákům (4 žáci), přepisování známek v žákovské knížce (3 žáci), fyzické napadení spolužáka (2 žáci), kyberšikana (1 žák), neomluvená absence ( 2 žáci). 17

19 6. Další vzdělávání pedagogickýchpracovníků Datum Název akce Pořadatel Počet účastníků Angličtina pro nejmenší KVIC Keramická tvorba v praxi/ 300 hod/ AVE ART Ostrava Klíčové kompetence RPIC Vytváření interaktivních vyuč.hodin EDUKA centrum Dopravní výchova BESIP Kolektivní vyjednávání OROS Portfolio KVIC Klíčové kompetence RPIC Klíčové kompetence RPIC Přírodniny jako výtvarný nástroj KVIC Školení BOZP, PO Prevent Morava Motivační hry pro podporu čtenářství KVIC Vzdělávací metody pro žáky se SVP NÚ pro DVPP Konference, projekt Edu Čas KVIC Metodická poradna KVIC Klíčové kompetence RPIC Klíčové kompetence RPIC Jak připravit zápis do 1. tříd VI Cambridge miniconf. Hello Jazyková škola Hello AJ pro 2. st. OUP AJ How to correct? KVIC Jak na chyby v hodinách angličtiny KVIC Metodická poradna KVIC Odpady a obaly EKO_KOM Metodická poradna KVIC 1 18

20 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Výsledky soutěží Stupeň soutěže Jméno žáka Třída Aktivita (popis akce) Dosažený úspěch (ocenění) Školní kolo vybraní žáci 2. stupně 6.-9.tř Pythagoriáda - matematická soutěž vybraní žáci 8. a 9. tříd vybraní žáci 8. a 9. tříd žáci 2. stupně 8. a 9. tř. Dějepisná olympiáda 8. a 9. tř. Olympiáda v českém jazyce tř. 19 Pod modrou oblohou (mezinárodní soutěž) Kristián Bartoš (6. B), Jakub Kyncl (7. B), Jakub Čačka (8. A) - postup do okr. Kola Janina Ptaková - postup do okr.kola Vojtěch Pískala (9. B), Daniel Vrba (9. A) - postup do okr.kola postup do celost. kola - Filip Urbánek a Lucie Pavlíková (6. A), Jan Ščupák (7. B), Darina Čáslavová a Václav Zamazal (8. B) Jan Ščupák, Jakub Šrám, Jan Mikeš 7. B, 9. A Biologická olympiáda J. Šrám - postup do okr. Kola Jakub Kyncl 7. B Matematická olympiáda postup do okr. kola Jan Ščupák 7. B Office Aréna 2013 postup do kraj. kola Městské kolo žáci 6. a 7. tř., 8. a 9. tř. 2. st. Přespolní běh st. žákyně - 3. místo žáci 6. a 7. tř., 8. a 9. tř. 2. st. Stolní tenis - družstva x družstvo ml. chlapců tř. Stolní tenis 2. místo vybraní žáci 6. a 7. tříd 6. a 7. tř. Florbal 5. místo vybraní žáci 8. a 9. tříd 8. a 9. tř. Florbal 4. místo vybraní žáci 6. tř. 6. tř. Basketbal 3. místo M. Vajdová, A. Žilíková Janina Ptaková 6. A 8. A Zpěváček J. Ptaková -1.m. A. Žilíková - 2.m M. Vajdová - 3.m Veronika Ptaková 2. B Zpěváček 1. místo Nikol Tyrlíková, Izabela Schimanietzová, Klára Petrželková 7. B 7. A 9. B Recitační soutěž x třída 9. A 9. A EKO soutěž města Havířova 1. místo Jakub Šrám, Nikol Tyrlíková, Filip Szybka 7. B Naše město Havířov 3. místo smíšené družstvo 5. tř. Vybíjená 2. místo 2 družstva - kategorie I. a II. vybraní žáci Mladý cyklista 6. místo D.Vrba, J.Mikeš 9.A Střelecká soutěž O pohár primátora města 5.místo Okresní kolo družstvo ml. žáků tř. Stolní tenis 2. místo družstvo ml. žákyň tř. Stolní tenis 3. místo družstvo chlapců tř. Florbal 5. místo smíšené družstvo 5. tř. Vybíjená 5. místo vybraní žáci tříd tř. MaGNetIT - 1. kolo Daniel Vrba (9. A) místo a postup

21 Jiří Němec, Ondřej Žáček 8. B Soutěž (nejen) v informatice (Word,Excel) Němec m. Žáček - 25.místo Daniel Vrba, Jan Kielar 9. A Soutěž (nejen) v informatice (Prezentace) D. Vrba - 2. místo J. Kielar - 5. místo Daniel Vrba 9. A MaGNetIT - 2. kolo (finále) 9. místo Janina Ptaková 8. A Okresní kolo dějepisné olympiády 27. místo Daniel Dobrý 7. A Okresní kolo v programování 4. místo Jan Ščupák 7. B Okresní kolo v programování 3. místo Jakub Kyncl 7. B Okresní kolo matematické olympiády 7. místo Jakub Šrám 7. B Biologická olympiáda 3. místo D. Vrba, D. Dujka, V. Ondruch 9. A, 9. B Soutěž finanční gramotnosti 1. místo Jakub Kyncl 7. B Pythagoriáda x Kristián Bartoš 6. B Pythagoriáda x Dominik Dujka 9. B Okresní kolo konverzační soutěže v AJ 17. místo Ondřej Kovács, Klára Petrželková 9. B Jazyky hrou - AJ 14. místo Regionální kolo Janina Ptaková 8. A Zpěváček 2. místo Veronika Ptaková 2. B Zpěváček 2. místo D. Vrba, D. Dujka, V. Ondruch 9. A, 9. B Soutěž finanční gramotnosti x Jan Ščupák 7. B Office Aréna místo Kateřina Labudová 8. A Is it necessary to separate waste? 2. místo DPS Ptáčata tř. Regionální kolo DPS Orlová 2. místo DPS Hlásek tř. Regionální kolo DPS Orlová 2. místo DPS Rozmarýnek tř. Regionální kolo DPS Orlová 2. místo Jakub Šrám 7. B Biologická olympiáda 8. místo Daniel Frena, Jan Danečko 7. B Talentová soutěž v psaní na PC x Izabela Schimanietzová, Iveta Záškolná 7. A Talentová soutěž v psaní na PC x Mezinárodní kolo DPS Rozmarýnek tř. Pražské Vánoce 2. místo Finanční gramotnost 20

22 Techniáda na SŠ Sýkorova DPS Rozmarýnek-Praha Zpěváček 2013 DPS Hlásek Vsetín 7.2. Školní a mimoškolní akce Datum Název akce Místo konání Třída Počet žáků Poznávání regionu Beskydy - Řeka 2. stupeň Soustředění DPS Rozmarýnek Penzion Vinium, Rožnov p.r. výběr tř Podzimní poznávací výlet Kozlovice 2. A, 2. B Projektový den E. T. M. - Běh naděje Havířov - náměstí Republiky st Kotulova dřevěnka Havířov 1. A, 1. B Pitva knihy knihovna Havířov 4. a 5. třídy Podzimní poznávací výlet Archeopark Chotěbuz 4. A, 4. B Den zvířat ZŠ Žákovská, útulek MAX-Havířov st Skaufest Havířov 4. a 5. třídy Dopravní hřiště Havířov 4. A, 4. B Vítání občánků Zámeček, Havířov výběr dětí 6. A 8 21

23 Beskydské pověsti ZŠ Žákovská 1. st Než přijde advent Muzeum Havířov 4. A Projektový den - "Den evropských jazyků" ZŠ Žákovská 2. st Dopravní výchova ZŠ Žákovská 4. A, 4. B Charitativní koncert Evangelický kostel, Havířov 22 D. Vrba (9. A), J.Ptaková (8. A) 2 Exkurze - Městská nemocnice Ostrava MNO a areál Integrovaného záchranného systému, Ostrava vybraní žáci 8. a 9. tříd Techniáda SŠ Sýkorova, Havířov - Šumbark 9. A, 9. B Koncert cimbálové muziky Réva ZŠ Žákovská třídy Vánoční Vídeň Vídeň žáci 8. a 9. tříd 30 DPS Rozmarýnek Přehlídka DPS Frýdek - Místek Vánoční koncert Evangelický kostel, Havířov školní DPS DPS Festival Pražské Vánoce Praha Rozmarýnek Vánoční dílny ZŠ Žákovská 4. a 5. třídy Vánoční dílny ZŠ Žákovská 2. st Výukový program s HZS ZŠ Žákovská 2. a 4. třídy Spolupráce s MŠ Resslova ZŠ Žákovská 1. B 24 Projektový den "Krok za krokem k vesmíru" ZŠ Žákovská 5. B knihovnické lekce knihovna Havířov 2. a 4. třídy 54 DPS Rozmarýnek Koncert Ostrava knihovnické lekce knihovna Havířov 1. A, 1. B třídy Česká balada ZŠ Žákovská st Dopravní výchova ZŠ Žákovská 3. A Sportovní den na horách Visalaje, Zlatník, Bílý kříž 2. st knihovnické lekce knihovna Havířov 4. A, 4. B Divadlo loutek Ostrava 1. a 2. třídy Lyžařský výcvik Horní Bečva 7. třídy Vítání občánků Zámeček, Havířov výběr dětí 6. A Soustředění DPS Hlásek Rožnov pod Radhoštěm DPS Hlásek Dopravní výchova ZŠ Žákovská 4. A, 4. B Projektový den "Den zdraví" ZŠ Žákovská 1. st. 200 DPS Rozmarýnek Soustředění DPS Rozmarýnek Rožnov pod Radhoštěm Exkurze "Vítkovice" Ostrava - Vítkovice 8. třídy Otevření Muzea Těšínska Havířov DPS Rozmarýnek Vystoupení pro chorvatskou delegaci ZŠ Žákovská školní DPS Tučňáci na arše Divadlo loutek, Ostrava 4. a 5. třídy Chrám i tvrz Vsetín DPS Hlásek Projektový den "Finanční gramotnost" ZŠ Žákovská 6., 7. a 9. třídy Beseda o včelách ZŠ Žákovská st. 360 Projektový den "Dopravní výchova" ZŠ Žákovská st Vystoupení pro polskou delegaci ZŠ Žákovská školní DPS Kráska a zvíře Divadlo loutek, Ostrava 3. A, 5. třídy 39 Škola v přírodě, Sachova studánka Horní Bečva 1. B, 4. B Exkurze v elektrárně Elektrárna Dětmarovice 8. třídy Flora Olomouc Olomouc 2. st Projektový den "Lidské tělo" ZŠ Žákovská 5. B Den Země Havířov 1. st Bezpečné in-line bruslení ZŠ Žákovská třídy Festival Veselé zpívání Choltice u Pardubic DPS Rozmarýnek 40

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více